ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Obsah: A - Zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 2. Organizace vzdělávání a výchovy 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti a DVPP 5. Výkon státní správy 6. Řízení školy 7. Poradenské služby 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 9. Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje 10. Další záměry školy, zhodnocení, závěr 11. Financování školského zařízení B - Zpráva o hospodaření Zpracovala a předkládá: Miroslava Kopecká Místo a datum zpracování: Huntířov Razítko školy: Podpis ředitelky: - 1 -

2 1. Chakteristika školy - Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace - Huntířov 63, Železný Brod , tel , - zřizovatel: Obec Skuhrov, Huntířov 63, Železný Brod právní forma: příspěvková organizace (od ), IČO: statutární zástupce: Miroslava Kopecká - datum zařazení do školského rejstříku: Přehled součástí ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO kapacita 40 ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO Školská rada - od , 3 členná, 2 jednání za rok 2006/ Organizace vzdělávání a výchovy Předškolní zařízení Mateřská škola Program Zaměření Délka trvání dětí jednotřídní sloučená se ZŠ Třídní rámcový plán roční období - rodina, prostředí, příroda, události, věci 5 roků 14 Základní škola - přehled vzdělávacích programů, rozšířená výuka předmětů Vzdělávací program Č.j. MŠMT v ročnících Školní rok 2005/2006 počet žáků Základní škola / jednotřídní základní škola se sloučeným ročníkem - nepovinný předmět Výtvarné činnosti pro ročník - zájmový útvar Anglický jazyk pro ročník - 2 -

3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání Přehled vývoje počtu tříd, žáků tříd Celkový počet žáků Šk. rok 2005/ / / / Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2006/2007 žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2005/ / / / / / / / klasifikace chování - v pololetí u všech žáků 1, výchovná opatření - pochvaly 2 - na konci roku u všech žáku 1, výchovná opatření - pochvaly 0 Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007 Zapsaní do 1. třídy žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2006/2007 omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí ,9 0 0 II. pololetí , Celkem školní rok ,

4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti a DVPP Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo PP Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1. učitelka ZŠ, ředitelka 1 VŠ, národní škola učitelka MŠ 1 ÚSO, mateřská škola učitelka ZŠ 0,41 VŠ, národní škola + VV rozšířené vzdělání učitelka MŠ 0,20 ÚSO,mateřská škola učitelka MŠ 0,22 bez kvalifikace vychovatelka ŠD 0,25 ÚSO, mateřská škola učitelka ZŠ 0,14 VŠ, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, ANG rozšiřující studium na ZŠ 24 Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí vyučujících hodin týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilosti vyučujících hodin týdně tj. % Matematika Prvouka Český jazyk Anglický jazyk

5 Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru OPZ Do 30 let celkem/ž en 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důch. věk Důchodový věk *) celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen OPZ úplná 1/1 4/4 1/1 6/6 Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedag. Poznámky: fyzické osoby učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007 Nastoupili 1 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Členění kurzů DVPP: v rámci projektu SIPVZ - 4 vzdělávání: - Úvodní modul Školení poučených uživatelů 2x - ICT na 1. stupni ZŠ - Počítačová grafika a digitální fotografie Jednorázové kurzy 15 vzdělávání zaměření: ŠVP, evaluace, zdravotnický kurz, zákoník práce, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, pedagogika, psychologie, Bakaláři. Dlouhodobé vzdělávání Funkční studium FS

6 5. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Odvolání přijetí k předškolnímu vzdělávání 11 0 přijetí k základnímu vzdělávání 5 0 uvolnění z výuky 0 0 odklad školní docházky 1 0 osvobození z výuky 1 0 snížení úplaty za předškolní vzdělávání Řízení školy Klíčové oblasti 2006/2007: a) RVP ZŠ zpracovat, zkonzultovat se spádovými školami, b) poznávání individuálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí a přizpůsobení se jim, c) pokračovat v součinnosti školy a veřejnosti, rodič je chápán jako partner, který může pozitivně ovlivnit dění ve škole, d) vytváření pozitivního, přátelského a tvůrčího prostředí, e) podporovat DVU, f) přispívat ke smysluplnému vyplnění volného času dětí. Spolupráce s rodiči a místními organizacemi je potěšitelná. Během roku se uskutečňuje celá řada společných akcí ( pracovní dílny, několik akademií, Den otevřených dveří, oslavy Dne matek, Dne dětí, loutkové divadlo, Pohádkový les, maškarní ples, účast školy v programech jednotlivých místních organizací.) Z dalších škol spolupracujeme především se spádovými školami. 7. Poradenské služby - využíváme nabídky PPP Jablonec n.n. ke konzultacím a vyšetřením, - logopedickou péči zajišťuje škola pouze preventivní, formou společných cvičení, pro případné zájemce škola zprostředkuje kontakt s odborným logopedem, - na škole probíhá realizace minimálního preventivního programu pro příslušné věkové skupiny dětí, - výchovného poradce ani metodika primární prevence nemáme, - neřešili jsme žádné případy sociálně-patologických jevů, zaměřujeme se především na preventivní činnosti a hodnotné zajištění vyplnění volného času dětí

7 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol - Veřejnosprávní kontrola na základě pověření zřizovatelem předmět: výběrové přezkoušení informací obsažených v účetní závěrce, zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku, kontrola čerpání účelových prostředků, hospodárnosti a účelovosti. Závěr: účetnictví je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. - Hygienická kontrola školní jídelny ZŠ a MŠ předmět: státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle předepsaných nařízení ES, kterými se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a postupy týkající se bezpečnosti potravin. Závěr: nedošlo k porušení předepsaných předpisů. Z kontroly vyplývá povinnost zajistit výměnu: poškozeného inventáře, pracovních ploch, kohoutkové baterie u umyvadla v kuchyni. - Hygienická kontrola mateřské školy předmět: státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle předepsané legislativy. Závěr: bez závad. - Kontrola zřizovatele předmět: chod školní jídelny. Závěr: bez závad. - Okresní správa sociálního zabezpečení předmět: kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Závěr: nebylo zjištěno pochybení, organizaci se neukládají žádná opatření k nápravě. - Kontrola BOZP a PO - bez závad. 9. Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje - na škole probíhá plavecký výcvik pro všechny děti ZŠ a starší děti MŠ, - dlouhodobý projekt Hry na zobcové flétny se zaměřuje na výuku podpůrné léčby respiračních onemocnění dětí mateřské i základní školy, - škola se účastní humanitárních sbírek Fond Sidus pro dětské pacienty onkologického a transplantačního oddělení Pediatrické kliniky FN v Motole, CPK CHRPA centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci, - zapojujeme se do ekologických projektů Den Země v Jablonci n.n., pobytový program ekocentrum Sedmihorky, zajišťujeme sběr papíru pro celou obec, - účast v regionálních soutěžích a přehlídkách 9. ročník výstavy výtvarných prací v Eurocentru v Jablonci n.n., výtvarná výstava uspořádaná u příležitosti 100. výročí divadla v Jablonci n.n., - děti se zapojily do celorepublikových výtvarných soutěží ve 3. ročníku soutěže Vánoční výzdoba z vlnité lepenky získali žáci naší školy první místo v krajském kole, do historicko-geografické soutěže Za pověstmi Českého ráje, kterou vyhlásil MÚ v Turnově za svou práci získali čestné uznání, - vzhledem k možnostem školy (malý počet žáků) upřednostňujeme vlastní projekty prezentace, zaměřené na úzké spojení školy a veřejnosti v místě školy, - výuka cizího jazyka probíhá pro děti nižších ročníků ZŠ a starší děti MŠ v rámci mimoškolní činnosti, - pro zajištění nabídky plnohodnotného vyplnění volného času spolupracuje škola s místními organizacemi (Sokol Huntířov, Sokol Skuhrov) a společně zajišťují řadu různorodých aktivit celoročních i jednorázových pro děti různých věkových skupin, - propagace školy na místních akcích a akcích v blízkém okolí vytvořena mobilní prezentace školy, - škola plně zajišťuje kvalitní a kulturní školní i závodní stravování

8 10. Další záměry školy, zhodnocení, závěr - předpokládaný demografický vývoj 2007/2008 MŠ 20 dětí, ZŠ 10 žáků - snahou zřizovatele je školu zachovat, - zaměřujeme se na možnosti rozšíření výuky výtvarných činností, zajištění výuky cizího jazyka, využití výpočetní techniky, - zajistíme maximální využití prostor školy pro smysluplné vyplnění volného času dětí, - dále budeme zhodnocovat zájem veřejnosti o školu a realizovat společná pracovní i kulturní setkání, - díky menšímu počtu dětí ve třídách úspěšně realizujeme individuální péči. I nadále budeme rozvíjet sebevědomí jedince, respektovat osobnost každého dítěte. Snažíme se objevit a vyzdvihnout klady dítěte, ocenit snahu, vůli a přístup k řešení. Děti učíme formulovat myšlenku, nápad, názor, nesouhlas a zároveň naslouchat svému okolí. Myslím, že se nám daří vytvářet přátelskou, klidnou a otevřenou atmosféru školy založenou na toleranci, vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti. 11. Financování školského zařízení V souvislosti s úbytkem žáků zřizovatel povolil výjimku z minimálního počtu děti v jedné třídě ZŠ a souhlasil se splněním podmínky dofinancování chybějících prostředků. Také proběhlo několik úsporných opatření, jejichž snahou bylo přehodnocení provozních úvazků a snížení počtu pracovníků. Toto opatření způsobilo naprostou ztrátu případného zajištění zastupitelnosti v důsledku pracovní neschopnosti. Případnou situaci budeme řešit externími zaměstnanci. Normativně přidělené počty pracovníků nepostačují na pokrytí skutečně potřebného počtu pracovníků (především v oblasti provozních zaměstnanců). Vzhledem k výši nenárokových složek platu se nedá vůbec mluvit o jejich využití jako nástroje hmotné stimulace zaměstnanců. Na základě žádosti poskytnuty v roce 2006/2007 tyto účelové dotace: - dotace ze státního rozpočtu pro zajišťování standardních Informačních technologií ve školách v roce 2006, - dotace na projekt: Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně

9 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK Hlavní činnost organizace příjmy výdaje prostředky od zřizovatele , ,51 fond rezerv zůstatek , prostředky ze státního rozpočtu , ,- zůstatek ,49 2. Výsledky inventarizace za rok DDHM ke dni v hodnotě ,-Kč, další majetek je veden v operativní evidenci. Výroční zpráva byla schválena Školskou radou zastoupenou paní Štěpánkou Monzarovou. dne:... podpis:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace Višňová 173 464 01 Frýdlant v Čechách tel./fax: 482 348 148; e-mail: skola@zsvisnova.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, p.o. Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr.Čemusová Danuše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Výroční zpráva 2004/2005 Osnova: 1. Charakteristika školy... 2 2. Organizace vzdělávání a výchovy... 3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání... 4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracovala: Předkládá: Místo: Mgr. Věra Konečná Mgr. Věra Konečná Staré Splavy Datum zprac.: 17.10. 2014 Razítko a podpis ředitelky školy: 1 OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov Zpracovala a předkládá Dagmar Rakoušová ředitelka školy Obsah: 1. Úvodní slovo... 2 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Stanislav Jirouš Desná, 12.10.2012 zpracoval, předkládá místo a datum zpracování razítko školy, podpis ředitele školy - 1 - A) Zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská

Více