vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004"

Transkript

1 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo èeskolipské zastupitelstvo ještì v závìru loòského roku na svém prosincovém zasedání, kde podpoøilo ètvrtou verzi navrženého rozpoètu. Vznikla na základì pøipomínek z nìkolika pracovních jednání zastupitelù, která na téma rozpoèet probíhala na radnici od podzimu. Na rozdíl od loòského roku nebylo do letošního vyrovnaného rozpoètu zapojeno financování. Výdaje tak jsou ve výši oèekávaných pøíjmù, které jsou odhadovány na 587, 992 miliónu korun. V rámci pøípravy rozpoètu se jako každoroènì nejvíce diskutovalo o výdajích odboru rozvoje mìsta pøedstavujících pøípravu a realizaci investièních akcí a opravy a údržbu obecního majetku. Nakonec bylo na tyto výdaje vyèlenìno 102 mil. korun. V letošním roce by tak mìla být dokonèena výstavba inženýrských sítí v Dolní Libchavì (3 mil.) a následnì kompletnì upraveny i povrchy zdejších komunikací (7 mil.), vybudovaná splašková kanalizace v Dubici (3 mil.), èásteènì vybudováno komunikaèní propojení ulic Sluneèní Šluknovská (5 mil.), zahájena výstavba okružní køižovatky v Èeskokamenické (3 mil.), opraven most pøes tra pod Holým vrchem (3,5 mil.), pøipravena úprava dvorních traktù v Nerudovì ulici, aby se zlepšila dopravní situace v této lokalitì (1 mil.), zahájena stavba chodníku v Žíznikovì (800 tis.), splašková kanalizace v Novém Žizníkovì (1 mil.), spojovací komunikace vèetnì parkovištì U Rokle (3,3 mil.), zrekonstruována Panská ulice (3,5 mil.), pøipraven projekt rekonstrukce Škroupova námìstí (2 mil.), pøipraveno zahájení I. etapy stavby divadla na Jeøábkovì námìstí v závislosti na poskytnutí státní dotace (5 mil.), dokonèení stavby inženýrských sítí v lokalitì Hùrka urèené pro výstavbu rodinných domù (6,5 mil.), zahájena revitalizace Mìstského parku (2 mil.), pøipravena stavba nové lávky pro pìší a cyklisty do ul. Ès. armády (1,6 mil.). Mìla by však také pokraèovat modernizace stadionu u Plouènice (2 mil.) a Sportareálu (2 mil.). Další 2 mil. jsou vyèlenìny na rekonstrukci bazénu Sever a 1 mil. na revitalizaci dubického koupalištì. Pomìrnì velká èástka bude investována také do veøejného osvìtlení (11,5 mil.), které je tøeba rovnìž postupnì zmodernizovat a opravit. Rozsáhlejší úpravy èekají rovnìž místa našeho posledního spoèinutí, pokraèování na str. 2 Boženì Lehké, nejstarší obyvatelce Èeské Lípy pøišel k jejím 104. narozeninám poblahopøát také starosta Petr Skokan. Usmìvavá staøenka, o kterou již nìkolik let peèuje její dcera, se úctyhodného jubilea dožila 26. prosince. Z vyprávìní jejích nejbližších je zøejmé, že celý život tvrdì pracovala, hodnì bylinkaøila a ráda si zpívala.foto: Eva MARKGRAFOVÁ Starostovy starosti První lednové dny nám nadìlaly spoustu starostí se snìhem. Zatímco na horách patøí snìhové bariéry k prùvodním zimním jevùm, v Èeské Lípì jsou vnímány s nelibostí. Škoda, že tahle vydatná snìhová nadílka nepøišla o vánoèních prázdninách, kdy by se z ní mohly radovat alespoò dìti. Mnohým se možná zdálo, že úklid snìhu nebyl dostateèný, ale pøi takovém množství se mìsto vzornì uklidit nedá. Harmonogram prací probíhal podle plánu zimní údržby a plužilo se opravdu celou noc, což mohu osobnì potvrdit, protože jsem byl také na nohou. Na tom, aby byla zajištìna prùjezdnost ulic, se vydatnou mìrou podílela i mìstská policie, která se v centru mìsta zapojila také do odklízení snìhu. Ve spolupráci s firmou se snažila operativnì øešit také vaše podnìty pøijaté na tísòové lince 156. V této souvislosti bych vás rád poprosil o toleranci, podìkoval za spolupráci všem, kteøí si vzornì uklidili pøed svým domem a požádal, abyste veškeré pøipomínky a závady na adresu zimního úklidu smìrovali na místostarostu Jiøího Pazourka, pøípadnì na zmínìnou tísòovou linku 156 naší MP. Hodnì nám tím pomùžete. Nemáme oèi všude a zmírnit následky rozmarù zimního poèasí alespoò na únosnou míru je každoroènì pro všechny zainteresované nároèné. Letos to v jednom pøípadì bylo dokonce životu nebezpeèné a to ve chvíli, kdy pracovník provádìjící úklid dostal lahví do hlavy s odùvodnìním, aby nerušil spící lidi.. Kromì úklidu snìhu jsem v uplynulých dnech bedlivì sledoval také vývoj situace v èeskolipské nemocnici s poliklinikou. Z dostupných informací je zøejmé, že nové vedení si poèíná rozumnì a snaží se, aby se nemocnice dostala ze svých ekonomických problémù. Potìšilo mne i to, že naše mìsto pøijaly obce Zahrádky, Sosnová, Stvolínky, Kvítkov a Holany do svého mikroregionu Peklo, abychom všichni spoleènì mohly hájit své zájmy v rámci okresu, kraje, republiky a snad i sjednocené Evropy. Do nového roku, kdy nás èekají dvoje volby, na které se už zaèaly pøipravovat volební guláše, vám pøeji, abyste všech zbylých 350 dnù prožili s dobrou náladou. Petr Skokan, starosta Pøíští èíslo MN vyjde 30. ledna.

2 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2004 V roce 1999 zadal Mìstský úøad Èeská Lípa v návaznosti na plánovanou a etapovì provádìnou rekonstrukci celé ulice Pod Holým vrchem Dendrologický prùzkum javorové aleje v ul. Pod Holým vrchem. Po zhodnocení stavu aleje byla navržena spoleèností SIAL v Liberci její obnova ve tøech èasových horizontech a šesti polohopisných úsecích. Pøipomínáme, že èasový horizont I. etapy byl stanoven na léta , II.etapy na a III.závìreèné etapy na Polohopisné úseky zahrnují vždy pravou a levou stranu od Dìèínské ulice. Jedná se o úseky A-pøed nemocnicí k prvnímu pøejezdu trati ÈD, B-úsek mezi pøejezdem a mostem ÈD, C-úsek zatáèky od mostu ÈD k prvnímu panelovému domu, D- úsek od prvního panelového domu k trafostanici, E-úsek podél panelových domù a F-úsek pod Holým vrchem. Návrh obnovy pøedpokládá obmìnu vždy celé èásti (pravé nebo levé) v urèité etapì, pøièemž nemusí dojít vždy ke skácení celé- Na sklonku minulého roku se na èeskolipské radnici sešli èlenové výboru Svazku obcí cyklostezka Varhany. Ve výboru jsou zastoupeny všechny obce, na jejichž katastru bude cyklostezka vedoucí po zrušeném drážním tìlese vybudována (Èeská Lípa, Horní Libchava, Volfartice, Kamenický Šenov). Jak prozrazuje místostarostka Hana Moudrá, která ve výboru zastupuje Èeskou Lípu, na programu jednání bylo vyhodnocení práce za uplynulý rok. Ostatní èleny jsme pøedevším seznámili se zpracovanou projektovou dokumentací na první a druhou etapu výstavby. Jde o více jak pìtikilometrový úsek vedoucí od Èeské Lípy u nádraží Støelnice až k Manušicím, kde se odhadované náklady na realizaci obou etap pohybují kolem 17 mil. korun. Pøítomné zástupce jsme proto informovali i o úspìšné prezentaci cyklostez- Tøináctiletý Karel Procházka z èeskolipského dìtského domova se rozhodl vìnovat jednu ze svých malíøských prvotin starostovi Peru Skokanovi. V té chvíli ještì netušil, že se zároveò stane spoluautorem letošní starostovy novoroèenky. Panu starostovi jsem chtìl darovat obrázek radnice hlavnì proto, že díky mìstu za mì dìtský domov nemusí platit školné v Základní umìlecké škole v Èeské Lípì, kde navštìvuji výtvarný obor, vysvìtluje nadaný výtvarník a øeditel domova Karel Heller k tomu dodává, že tento dárek je výrazem podìkování za všechny dìti z domova, nebo Kája není jediný, kdo ZUŠ navštìvuje zdarma. Aèkoliv nejsme zaøízením mìsta, hodnì nám pomáhá. Naší snahou je, aby si to dìti uvìdomily. Zároveò se v nich snažíme vypìstovat vztah k místu, kde žijí a bydlí. Následující události pak mìly rychlý spád. Mnì se kresba radnice zalíbila natolik, že jsem se rozhodl, aby byla ústøedním motivem novoroèenek, kterými všem adresátùm poblahopøejeme spolu s Karlem. Nejenom, 2 Jak pokraèuje obnova Javorové aleje ho úseku. V blízkosti zástavby a dopravních zaøízení budou vysazeny druhy a kultivary menšího vzrùstu kulovitého nebo sloupovitého vzrùstu pøevážnì levé strany stromoøadí. Tam, kde to umožòují prostorové pomìry, jsou navrženy vzrùstné kultivary. V minulosti byly v rámci zmínìné studie již vykáceny nemocné stromy a následnì byly nahrazeny novou výsadbou. V souèasné dobì se problematikou aleje zabývá komise pro životní prostøedí. Jedním z prvních úkolù, kterému se komise vìnovala, bylo pøehodnocení celé dendrologické studie. Pøièemž komise dospìla k závìru, že javory tvoøí alejový celek, který je tøeba jako krajinotvorný prvek zachovat a nemìnit ho. Vzhledem k okolnosti, že pøed èp se v minulosti na úseku dlouhém cca 50 metrù intenzivnìji kácelo z havarijních a bezpeènostních dùvodù, pøevažuje v tomto úseku nová výsadba, která již vytvoøila urèitou linii, doporuèili èlenové komise zejména po zhodno- Jednání Svazku obcí cyklostezka Varhany ky na libereckém NISAINVESTU, kde se na téma financování celé investice uskuteènila rovnìž diskuse. Ta potvrdila, že z hlediska získání finanèních prostøedkù bude nezbytné uvažovat o rùzných variantách financování z vnìjších zdrojù. Uvažujeme o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pøípadnì strukturálních fondù EU, upøesnila místostarostka Èeské Lípy Hana Moudrá. Pro letošní rok je naším hlavním cílem získání drážního tìlesa od Èeských drah, po kterém by cyklostezka mìla vést, a to buï do majetku nebo dlouhodobého pronájmu. Èeká nás proto øada jednání s ministerstvem dopravy a spojù a se Správou železnièních a dopravních cest, nastínila další kroky místostarostka, která doufá, že jednání budou úspìšná a práce na cyklostezce budou moci zdárnì pokraèovat. Netradièní novoroèní pozdrav že si tak obrázek prohlédne spousta lidí, ale, jak podotýká starosta, autor bude odmìnìn také autorským honoráøem. Narážka na chlapcùv osud, který ovlivnila smrt maminky, když jemu a sestøe Kláøe bylo šest let a otec se o dvojèata nezajímal, a proto se oba ocitli v dìtském domovì, se objevuje také v textu novoroèenky, kde je mimo jiné uvedeno: Cesta životem bývá klikatá. Ale život jde dál. Kája je velice milý mladý muž, který nejenom hezky maluje, ale také rád sportuje. Spolu s Klárou navštìvují èeskolipský atletický klub, kde trénují pod vedením Miroslava Svitáka, a lehká atletika patøí k jeho dalším velkým zálibám. Se starostou proto pøejí všem: Š astné putování rokem (ema) cení zdravotního a bezpeènostního stavu stávajících javorù pokácet tøi stromy s následnou výsadbou v roce 2004 a dokonèit tak linii mladých výsadeb, aby byl dotvoøen urèitý celek. O dalším postupu bude rozhodnuto po pøehodnocení studie, se kterým komise souhlasila na základì doporuèení OŽP. Rozpoèet... dokonèení ze str. 1 tj. Mìstský høbitov (vsypová louèka a úprava chodníku 2,5 mil.) a smuteèní síò (klimatizace a chladící zaøízení v márnici 800 tis.). Z hlediska údržby a restaurování historických památek se v rozpoètu ORM dostalo na opravu morového sloupu (700 tis.) a kašny (700 tis.) na námìstí T. G. M., na stavební úpravy východní brány na vodním hradì (1,5 mil.) a na tzv. opomíjené památky (500 tis. Kè). K dalším sledovaným položkám patøí nepochybnì také výdaje odboru dopravy, které pro letošek èiní bezmála 52 mil. Z toho je 17,5 mil. vyèlenìno na MHD, 14,2 na opravy a údržbu místních komunikací a chodníkù a 13,5 na jejich èištìní a zimní údržbu. S dopravou však úzce souvisí i další položka v rozpoètu všeobecné pokladní správy, kde je více jak 11 mil. korun vyèlenìno na nákup nových autobusù pro MHD. Napjaté výdaje, kde jsou napøíklad pouze provozní náklady školských zaøízení zøizovaných mìstem vyèísleny na cca 50 mil., si pak vynutily i to, že ve srovnání s loòským rokem byly v obecné rovinì poníženy výdaje na granty, kde jsou upøednostnìny tzv. cílené. Komunální politikové se však zároveò mìli dohodnout, že na podporu èinnosti neziskového sektoru budou poukazovat prostøedky, které mìsto v prùbìhu roku získává z provozu výherních hracích pøístrojù. (Celý rozpoèet v jeho schválené podobì pøineseme v pøíštím vydání MN). (ema)

3 è. 1, leden 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Poplatek ze psù v panelácích nezvýšen Pøijetím nové vyhlášky o poplatku ze psù se na prosincovém zasedání zabývalo èeskolipské zastupitelstvo. Novelu si vyžádala úprava zákona è. 565/1990 Sb. Ta vešla v platnost 1. ledna 2004 a jak jsme již naše ètenáøe informovali, kromì dílèích úprav, které bylo nutné do návrhu nové vyhlášky zapracovat, byla zákonem posunuta i maximální hranice pro vymìøení poplatku z jednoho psa za kalendáøní rok. Znamená to, že se z 1000 Kè zvedá na 1500 korun. Návrh pøipravený finanèním odborem pøedpokládal, že sazby poplatku zùstanou i do budoucna diferencované, aby se jejich rùznou výší ovlivnil zájem o chov psù v našem mìstì, ale s tím, že v domech s vìtším poètem bytových jednotek a sídlech právnických osob na území mìsta se poplatek z pùvodní tisícovky zvedne až na povolené maximum, tj. na 1500 korun a za druhého a každého dalšího se tady bude platit 2250 Kè. Tato nejpodstatnìjší zmìna v navrhovaných sazbách, na kterou, jak vyplynulo z vyjádøení finanèního výboru a komise pro životní prostøedí zveøejnìných již v pøedchozím èísle MN, nebyl jednotný názor, nakonec odsouhlasena nebyla. Vìtšinovou podporu hlasù nakonec získal návrh ODS, aby se základní sazby novou vyhláškou nezvedaly, ale aby se zvedly sankce za jeho neuhrazení (zvedají Lednová snìhová nadílka omezila také èeskolipský dopravní provoz. Jak úklid obecních komunikací hodnotil bezprostøednì po spadu snìhu místostarosta Jiøí Pazourek: Komunikace nejsou samozøejmì vzhledem k množství napadaného snìhu v ideálním stavu, ale pøesto se domnívám, že v rámci možností firma dìlala maximum. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Obecní živnostenský úøad Èeská Lípa upozoròuje veøejnost na další stanovené termíny konzultací Èeské obchodní inspekce, které budou v prostorách živnostenského úøadu (ulice Jindøicha z Lipé èp. 127, 1. patro, è. dv. 93) pokraèovat i v roce Na tìchto konzultacích budou návštìvníkùm poskytovány informace a rady týkající se zejména ochrany spotøebitele, tj. napøíklad øešení stížností souvise- se na trojnásobek základní sazby), aby obèané, kteøí se ujmou psa z útulku mìli úlevu od poplatku (u psù starších deseti let bude úleva platit až do konce jejich života) a aby byla finanèním odborem provìøena možnost, jak sankcionovat ty, kteøí psa vùbec nepøihlásí. S obsahem celé vyhlášky, kde se napøíklad mìní stanovené stáøí psa pro pøihlášení k poplatku, se mùžete obeznámit na str 8. V tomto vydání pøinášíme i novelu vyhlášky O poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù na území mìsta Èeská Lípa, kterou zastupitelé rovnìž odsouhlasili na prosincovém zasedání. Z ní pøedevším vyplývá, že letošní poplatek za odpady na osobu a rok èiní 492 Kè. V souvislosti s touto vyhláškou pak na jednání mimo jiné zaznìlo, že také vymáháním tohoto poplatku se bude zabývat novì zøízené oddìlení vymáhání pohledávek. Pøièemž loòská dlužná èástka na poplatku za odpady se pohybuje kolem 4 mil. korun a tu se bude snažit radnice od neplatièù vymoci. V pøíštím vydání vás budeme informovat o novinkách plynoucích z vyhlášky O místním poplatku za užívání veøejného prostranství, která byla v prosinci rovnìž novelizována. (ema) Konzultace Èeské obchodní inspekce jících s dodržováním vyøizování reklamací atp. Konzultace se konají ve støedu od 11,30 do 12,30 hod. V termínech: 28.1.; 11.2.; 25.2.; 10.3.; 24.3.; 7.4.; 21.4.; 5.5.; 19.5.; 2.6.; 16.6.; Kontaktní adresa: Èeská obchodní inspekce, Inspektorát Liberec, nám. Dr. E. Beneše 584/ 24, Liberec. Telefon ÈOI: , Z deníku Mìstské policie Èeská Lípa n Pøes pùl hodiny bez pomoci ležel na chodníku s poranìnou nohou muž v ulici Okružní na sídlišti Sever, kterého zøejmì kolemjdoucí obèané považovali ze jednoho z válejících se opilcù. Na základì oznámení obyvatelky panelového domu hlídka mìstské policie na místì zjistila skuteèný stav vìci a k ošetøení pøivolala rychlou lékaøskou pomoc. n Podnapilého a agresivního muže bouchajícího pìstí do zaparkovaných vozidel spatøila hlídka mìstské policie nad ránem v blízkosti jedné z vináren v Èeské Lípì. Než ho strážníci staèili oslovit, rozbil rukou zadní sklo u vedle stojícího zaparkovaného vozidla. Pøi zadržení kladl odpor, proto musela být proti nìmu použita služební pouta. Z výtržníka se vyklubal jednadvacetiletý muž z obce Dobranov. Byl pøedán Policii ÈR. n Skoro kilometrový úsek na cestì zkázy urazil po mìstì Èeská Lípa podnapilý pachatel, který v alkoholovém opojení rozbíjel dopravní znaèení, výlohy i osobní vozidla. Pronásledující hlídky mìstské i republikové policie se setkávaly se svìdky jeho øádìní a zároveò se tak dovídaly o smìru jeho pohybu. Nakonec byl pìtadvacetiletý pachatel z Èeské Lípy zadržen hlídkou obvodního oddìlení Policie ÈR, která si jej pro podezøení z trestných èinù pøevezla k procesním úkonùm. n Tøiadvacetiletého muže ze Cvikovska podezøelého z fyzického napadení a vyhrožování nezletilým dívkám zadrželi nedaleko místa èinu díky dobøe podanému popisu mìstští strážníci v Èeské Lípì. Pøed svým zadržením tento pachatel po pøedchozím konfliktu jednu z dívek chytil pod krkem a vyhrožoval jí smrtí, když vìc oznámí. Pachatel byl pøedán k dalšímu opatøení Policii ÈR. Upozornìní Odbor životního prostøedí Mìstského úøadu Èeská Lípa upozoròuje obèany mìsta na možnost odevzdávat objemný odpad jako jsou chladnièky, televize, nábytek a pneumatiky v areálu firmy Rethmann-Jeøala Recycling. s.r.o. v ul. Poøíèní bezplatnì (netýká se stavebních odpadù a zahradního odpadu). Zároveò pøipomínáme, že odkládat tento objemný odpad ke kontejnerùm na komunální odpad je zakázáno. Ve spolupráci s Mìstskou policií Èeská Lípa bude èistota na stanovištích kontejnerù kontrolována. OŽP Rozšíøené pokladní hodiny Pøedevším v souvislosti se splatností poplatku za komunální odpad bude až do konce bøezna na èeskolipském mìstském úøadì rozšíøen provoz pokladny na finanèním odboru (èp. 2, první patro), kde mohou obèané tento kapitaèní poplatek také uhradit. Pokladna tak bude otevøena kromì úøedních hodin (v pondìlí a ve støedu od 8 do hodin) také v úterý a ve ètvrtek od 8 do 14 hodin. V dané souvislosti pøipomínáme, že poplatek za první pololetí je splatný do 25. bøezna. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2004 Vzpomínka na èeskolipský advent Štìdroveèerní kapr je obrán, silvestrovské chlebíèky dojedeny a novoroèní pøípitek dopit. A tak už mùžeme pouze nostalgicky zavzpomínat na poslední dny roku 2003, které v Èeské Lípì zpestøila øada pøedvánoèních akcí. Jednou z nich bylo i Putování tøí králù za záøící hvìzdou k malé stáji u mìsta Betléma v režii Kulturního domu Crystal. Dobové kostýmy, králové na koni, kejklíøi, živý betlém, prùvod mìstem, zdobení vánoèního stromu i tradièní jarmark s rytíøi byly lákavou a hezkou atrakcí, pøi které na nìkolik dnù opìt ožily také historické prostory vodního hradu. Zklamalo pouze poèasí, protože lilo jako z konve. Nezbývá než doufat, že letos to bude lepší. Putování tøí králù zaèalo na námìstí T.G.M. Takhle to vypadalo ve mìstì Betlémì po narození jezulátka. Ozdobu na vánoèní strom v areálu vodního hradu si mohl povìsit každý pøíchozí. A takhle bylo veselo, když se Èeskolipané louèili na námìstí se starým rokem. Co nám dal a vzal rok 2003 z pohledu starosty Petra Skokana Na samém poèátku nám rok 2003 nadìlil øadu nových kompetencí po zrušeném okresním úøadì. Èeskolipský mìstský úøad tak pøevzal další agendu státní správy a díky reformì se rozrostl o zhruba stovku zamìstnancù, prezidentu Havlovi skonèilo funkèní období a novou hlavou státu se po volebním maratónu stal Václav Klaus. Než jsme se staèili v novém roce rozkoukat, pøišly Zahrádky o svoji historickou chloubu. Doufám, že se vyhoøelý zámek podaøí zrekonstruovat. Snažíme se proto také pomoci s hledáním pøípadného investora. Aèkoliv byly, jsou a budou optimalizaèní kroky v zavedené síti škol bolestné, Èeská Lípa musela vloni s ohledem na klesající poèty žákù v optimalizaci pokraèovat. Po bouølivé diskusi to snad vìtšina pochopila. Naší nejvìtší snahou však bylo, aby zmìny co nejménì pocítily dìti, což se podaøilo. Nemohu nevzpomenout ani na návštìvu velvyslance a vedoucího Delegace Evropské komise v ÈR Ramiro Cibriána. Nedebatovalo se o nièem jiném, než o vstupu ÈR do Evropské unie, který jsme si v èervnovém referendu odsouhlasili. Co nám toto rozhodnutí pøinese, budeme s urèitostí vìdìt až za nìjaký èas. V každém pøípadì žijeme v Evropì, kam patøíme jak geograficky tak historicky. S pøíchodem léta v Èeské Lípì opìt ožil zrestaurovaný areál vodního hradu Lipý a slavnostního otevøení se rovnìž zúèastnil vzácný host - Jindøich z Lipé, aby mi pøedal klíè od hradní brány. Slíbil jsem, že o památku budeme peèovat, a proto mne tìší, že se prohlídka hradu stala souèástí vánoèních a silvestrovských oslav. Také mne tìší, že jsme vloni hospodaøili s vyrovnaným rozpoètem a pokroèili v pøípravì nìkolika dùležitých koncepèních materiálù. Jakými jsou napøíklad generel cyklistické dopravy, koncepce mìstské hromadné dopravy, koncepce rozvoje cestovního ruchu a regulaèní plán centrální zóny. Za pøínos považuji i to, že Dolní Libchava má kanalizaci a plyn, že zaèaly stavební práce na novém divadle, že jsme zvládli rozsáhlou privatizaci obecního bytového fondu, že dìláme vše pro to, dokonèení na str. 9 4

5 è. 1, leden 2004 MÌSTSKÉ NOVINY O vítání obèánkù je zájem Celkem osmkrát uspoøádalo v loòském roce mìsto Èeská Lípa vítání svých novì narozených obèánkù. Zúèastnilo se jich bezmála 70% pozvaných dìtí, v jejichž životì pøedstavuje pozvání na radnici vìtšinou první spoleèenskou událost. Vedení mìsta proto tìší, že ze strany rodièù je o vítání, kde se obèánkové zapisují do Pamìtní knihy Èeské Lípy, stále vìtší zájem a není výjimkou, že miminko do obøadní sínì doprovázejí i další pøíbuzní. Jména dìtí zapsaných do pamìtní knihy pravidelnì zveøejòujeme také v Mìstských novinách. Od pracovnic správního odboru, který akci za- jiš uje, jsme se dozvìdìli, že každoroènì mìsto poøádá kolem osmi až deseti vítání a to podle poètu novorozencù. Zvány jsou dìti starší šesti týdnù mající trvalý pobyt v Èeské Lípì a mìstských èástech. Nezapomínáme však ani na dìti cizincù s trvalým pobytem v Èeské Lípì. O dìtech narozených v Èeské Lípì se dozvìdí z místní matriky a o dìtech narozených v jiných mìstech dostává èeskolipská radnice hlášení z evidence obyvatel. Mnohdy se rodièe o konání vítání informují na naší matrice sami, což se stává zejména v pøípadì, když se k nám pøestìhují z jiného mìsta. Vlastní obøad, kam se zve 10 až 12 dìtí, trvá zhruba 45 minut a obèánky do života uvítá buï starosta Petr Skokan nebo místostarostka Hana Moudrá, pøípadnì povìøení èlenové zastupitelstva. Pro každou maminku je pøipravena kytièka, zatímco miminko obdrží pamìtní medaili Èeské Lípy a knihu Deník našeho dì átka. Pøíjemnou atmosféru podtrhuje hudba a tradièní vystoupení dìtí z Mateøské školy v Arbesovì ulici. Do rodinného alba èi videotéky si pak rodièe mohou objednat i fotografie èi videokazetu, nebo po celou dobu je v obøadní síni pøítomen také profesionální fotograf a kameraman. (ema) V èeskolipské porodnici se vloni narodilo 827 dìtí Prvním, kdo v novém roce zaklepal v èeskolipské porodnici na svìtskou bránu, byl kluk jako buk. Jmenuje se Jakub Horák a když se v podveèer 1. ledna mamince Martinì narodil, vážil 3750 g a mìøil 51 cm. Štìstím záøící mamince prvního èeskolipského obèánka roku 2004 pøišel do porodnice poblahopøát také starosta Petr Skokan. Pozvánka na zastupitelstvo Pravidelné veøejné zasedání èeskolipských zastupitelù se uskuteèní ve støedu 28. ledna od hodin v jejich zasedacím sále (tøetí patro èp. 2, námìstí T. G. M.). Na programu je mimo jiné navržený strategický plán mìsta Èeská Lípa a koncepce rozvoje cestovního ruchu. Nový èlen klubu KSÈM Na prosincovém zasedání èeskolipských zastupitelù oznámil pøedseda klubu KSÈM ing. Václav Svatek, že do jejich ètyøèlenného klubu pøibyl nový èlen. Tím se stal ing. Oldøich Merta, který koncem minulého roku vystoupil z ÈSSD a stal se èlenem KSÈM. Další novinkou je, že zastupitelé za ÈSSD (až na zastupitele Karla Schwarzbacha) založili spolu s klubem KSÈM levicový klub. Jde o obdobu pravicového klubu, který už bezprostøednì po komunálních volbách založily v rámci èeskolipského zastupitelstva kluby ODS, US-DEU, Nezávislí a DRS. (red) Provìrka sirén Dle vyhlášky Ministerstva vnitra èíslo 380/ 2002 k pøípravì a provádìní úkolù ochrany obyvatelstva budou v roce 2004, vždy první støedu v mìsíci ve hodin, zkoušeny sirény na území okresu Èeská Lípa. Zkoušky budou provádìny zkušením tónem pro akustickou zkoušku sirén tzn., že po dobu 140 sekund budou sirény znít nepøetržitým tónem. Svìtlo svìta spatøilo v uplynulém roce 2003 v èeskolipské nemocnici 827 dìtí, což bylo o devìt dìtí více než bìhem roku Pøesnìji se tak vloni narodilo 415 klukù a 412 holèièek. V deseti pøípadech šlo o dvojèata. Nejvíce, celkem 349 novorozencù mìlo své bydlištì v Èeské Lípì, 81 v Novém Boru, 61 v Mimoni, 35 v Doksech, 34 ve Stráži pod Ralskem. Kromì nich zdejší porodnici vyhledaly i rodièky z mnoha dalších obcí okresu, ale i z Dìèínska, Liberecka a Støedoèeského kraje. Rodièe svým potomkùm nejèastìji dávali jména jako Jakub, Martin, Jan, Filip, Michal, Tomáš, Daniel, Eliška, Veronika, Anna, Karolína èi Adéla, Kristýna a Michaela. Ještì pøed samotným porodem poøádá porodnice Nemocnice s poliklinikou v Èeské Lípì pro budoucí maminky bezplatné cvièení a kurzy. U žen do 32. týdne gravidity jsou cviky zamìøeny pøedevším na udržení dobré fyzické kondice, na posílení prsních svalù a svalù pánevního dna. Ve vyšším stádiu tìhotenství jsou pak již cviky více zamìøeny k pøípravì na samotný porod. Pro vlastní porod pak porodnice poskytuje rodièkám i nadstandardní služby jako lépe vybavený pokoj èi pøítomnost otce dítìte u porodu. Pokud je to možné rovnìž tzv. bezbolestný porod. Po porodu zùstává dítì na pokoji spoleènì s maminkou, která o nìj peèuje pod odborným dohledem dìtské sestry. Snahou všech pracovníkù novorozeneckého oddìlení je, aby se maminka nauèila o své dì átko správnì peèovat, porozumìla jeho potøebám a miminko plnì kojila. Dozví se o dùležitosti kojení a mateøského mléka pro správný tìlesný a citový vývoj novorozence, nauèí se správné péèi o prsy a nabídneme jí pomoc i po propuštìní domù. V roce 1998 získalo novorozenecké oddìlení titul BABY FRIENDLY HOSPITAL, což znamená nemocnice pøátelská dìtem, který udìluje Svìtová zdravotnická organizace (WHO) a UNICEF. V této dobì jsme byli desáté pracovištì v republice, které titul získalo. Ze 117 porodnic v Èeské republice se tímto titulem pyšní 25 novorozeneckých oddìlení Mgr. Petr POKORNÝ mluvèí nemocnice 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2004 Teplo od Èeskolipské teplárenské nepodraží Jaká pøekvapení pro své odbìratele chystá pro rok 2004 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁREN- SKÁ, jsme se zeptali øeditele Ivana Urbana: Asi tím nejdùležitìjším, co naše odbìratele nejvíce zajímá, je cena tepla pro nadcházející období. Mám pro nì potìšující zprávu - i pøes mírné zvýšení ceny zemního plynu se prùmìrná cena tepla stanovená naší spoleèností s platností od nezvyšuje, naopak dochází k jejímu mírnému zlevnìní. U prùmìrné ceny tepla, která èiní 357,40 Kè/GJ to je o 1,40 Kè/GJ. Cenu tepla se nám daøí udržet na zhruba stejné úrovni díky tomu, že spoleènost hledá a využívá možností ve snižování všech nákladù na výrobu tepelné energie. Jsou realizovány projekty, které vedou ke zlepšení provozních, ale i dùležitých ekonomických parametrù. V minulém roce byla dokonèena personální restrukturalizace, na mini- mum se snižují oproti minulosti poplatky spojené se zneèiš ováním ovzduší, snižují se finanèní náklady a díky odstavení dvou provoznì nejdražších kotelen Lukostøelec a Kopeèek, kde bylo až do srpna minulého roku používáno velmi drahé topné médium, a to el.energie respektive lehký topný olej, se rovnìž snižují i palivové náklady. Obì lokality jsme napojili na systém CZT zásobovaný teplem z naší hlavní výtopny ve Staré Lípì. V rámci již zmiòované personální restrukturalizace spoleènosti došlo ke zrušení 8 pracovních míst. Tomu však pøedcházela témìø 3 milionová investice do výstavby nového operátorského pracovištì na kotelnì LOOS ve Staré Lípì a vybudování nového øídícího systému na kotelnì Holý Vrch, díky kterému je tato kotelna obsluhována právì z novì zøízeného pracovištì na kotelnì ve Staré Lípì. Šaten se po øadì let doèkali žáci Základní školy Antonína Sovy na Slovance. Pøístavbu, kde jsou kromì šaten také prostory pro novou uèebnu hudební výchovy a školní støelnici, realizovala èeskolipská firma KN Stav s. r. o. Stavba vèetnì moderního vybavení v podobì rùznobarevných šatních skøínìk pøedstavovala pro mìsto investici ve výši 7,4 mil. korun. Slavnostní zprovoznìní se odehrálo 15. prosince za úèasti starosty Petra Skokana a zastupitelky Jany Hlinákové. To, že si dìti mohou odložit své svršky do uzamykatelné skøíòky si pochvalovali uèitelé i žáci a nejspíš si oddechla také pojiš ovna. V souèasné dobì tak èiní poèet pracovníkù naší spoleènosti zajiš ujících teplo pro témìø 11 tisíc domácností pouze 39. V roce vzniku naší spoleènosti (04/96) dosahoval 91. Vloni se nám nákladem cca 10 mil.kè rovnìž podaøilo zrekonstruovat 800 m již dožitého a poruchového topného kanálu, který vede od kotelny LOOS na sídlištì Špièák. Letos proto chceme pokraèovat v nastaveném trendu tj. zajiš ování kvalitních a bezporuchových služeb v dodávkách tepla a teplé užitkové vody za pøijatelné ceny. Neobejde se to samozøejmì bez dalších pomìrnì výrazných investic do modernizace a rekonstrukce topných systémù, které již dosluhují, anebo se na nich projevuje zpùsob výstavby v 70. a 80. letech. Pøipravujeme dvì významné investièní akce. Jednou z nich je kompletní rekonstrukce topných kanálù na sídlišti Holý Vrch, s tím, že v každém objektu bude osazena domovní pøedávací stanice zajiš ující vytápìní dle individuálních požadavkù majitelù objektù. Samozøejmostí je pak nepøetržité øízení a sledování provozu tìchto stanic pøímo z centrálního operátorského pracovištì na kotelnì LOOS. Další významnou akcí je pokraèování v rekonstrukci topných kanálù ve spodní èásti sídlištì Špièák rovnìž s již uvedeným komfortem øízení a obsluhy. Akce to budou nesmírnì nároèné, jejichž zprovoznìní se neobejde bez krátkodobých odstávek a já jen doufám, že to naši odbìratelé ponesou s vìtším pochopením, než jak tomu bylo v roce minulém. Co nemocnièní kotelna? Vloni jste se netajili tím, že by jste rádi zajiš ovali dodávky tepla do nemocnice? Nezastíráme podnikatelský zájem vstoupit do kotelny v NsP. Z našeho pohledu se jedná o oboustrannì prospìšný obchod, v kotelnì v nemocnici je nìjaká výrobní kapacita, která by se dala využít i pro náš systém a naopak nemocnice by mohla využívat naši výrobní kapacitu. Jde jen o to technicky tyto technologie propojit a zoptimalizovat jejich vzájemný provoz. Jednání o našem vstupu do NsP probíhají a nejsou zdaleka ukonèena natož rozhodnuta. Jedná se totiž o velice složitý problém, nebo tento teplárenský majetek nepatøí ani nám ani mìstu, ale státu, respektive Krajskému úøadu Libereckého kraje, a proto není øešení tohoto stavu jednoduché. Pøed èasem si na pravidelném setkání s jubilanty, které pro své seniory poøádá mìsto Èeská Lípa, jedna z pozvaných oslavenkyò posteskla, že po pøestìhování z Doks do Èeské Lípy postrádá praktického lékaøe. Ve všech ordinacích, které navštívila, ji odmítají zaregistrovat s tím, že mají nadbytek pacientù. Obrátili jsme se proto na naši nejvìtší zdravotní pojiš ovnu, abychom se zeptali, jak je to ze zákona s dostupností tzv. primární péèe u praktických lékaøù, nebo z praxe víme, že nejde o ojedinìlý pøípad. Všeobecná zdravotní pojiš ovna naplòuje po- 6 Zeptali jsme se za vás vinnost zajistit primární zdravotní péèi pro své pojištìnce vytváøením sítì smluvních zdravotnických zaøízení. Pojištìnec má ze zákona právo na výbìr lékaøe, který je ve smluvním vztahu s pøíslušnou pojiš- ovnou. Pojištìnce nelze nutit k registraci u konkrétního lékaøe, ale ani naopak nelze nutit lékaøe k registraci konkrétního pojištìnce. Podle zákona 48/1997Sb., 11, odst.(1) písm.b) mùže zvolený lékaø odmítnout pøijetí pojištìnce do své péèe pouze v pøípadì, jestliže by jeho pøijetím bylo pøekroèeno únosné pracovní zatížení lékaøe tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní péèi o tohoto nebo o ostatní pojištìnce. Zákon rovnìž ukládá, že každé odmítnutí pøevzetí pojištìnce do péèe musí být praktickým lékaøem pojištìnci písemnì potvrzeno. Pokud pojiš ovnì takové potvrzení náš pojištìnec pøedloží, jsme schopni se pøípadem dále zabývat. Lékaø nesmí odmítnout pojištìnce pokud se jedná o neodkladnou péèi. Seznam všech našich smluvních partnerù vèetnì adres a kontaktù je k dispozici v sídle okresní pojiš ovny VZP, obdobné informace lze získat na

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více