vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004"

Transkript

1 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo èeskolipské zastupitelstvo ještì v závìru loòského roku na svém prosincovém zasedání, kde podpoøilo ètvrtou verzi navrženého rozpoètu. Vznikla na základì pøipomínek z nìkolika pracovních jednání zastupitelù, která na téma rozpoèet probíhala na radnici od podzimu. Na rozdíl od loòského roku nebylo do letošního vyrovnaného rozpoètu zapojeno financování. Výdaje tak jsou ve výši oèekávaných pøíjmù, které jsou odhadovány na 587, 992 miliónu korun. V rámci pøípravy rozpoètu se jako každoroènì nejvíce diskutovalo o výdajích odboru rozvoje mìsta pøedstavujících pøípravu a realizaci investièních akcí a opravy a údržbu obecního majetku. Nakonec bylo na tyto výdaje vyèlenìno 102 mil. korun. V letošním roce by tak mìla být dokonèena výstavba inženýrských sítí v Dolní Libchavì (3 mil.) a následnì kompletnì upraveny i povrchy zdejších komunikací (7 mil.), vybudovaná splašková kanalizace v Dubici (3 mil.), èásteènì vybudováno komunikaèní propojení ulic Sluneèní Šluknovská (5 mil.), zahájena výstavba okružní køižovatky v Èeskokamenické (3 mil.), opraven most pøes tra pod Holým vrchem (3,5 mil.), pøipravena úprava dvorních traktù v Nerudovì ulici, aby se zlepšila dopravní situace v této lokalitì (1 mil.), zahájena stavba chodníku v Žíznikovì (800 tis.), splašková kanalizace v Novém Žizníkovì (1 mil.), spojovací komunikace vèetnì parkovištì U Rokle (3,3 mil.), zrekonstruována Panská ulice (3,5 mil.), pøipraven projekt rekonstrukce Škroupova námìstí (2 mil.), pøipraveno zahájení I. etapy stavby divadla na Jeøábkovì námìstí v závislosti na poskytnutí státní dotace (5 mil.), dokonèení stavby inženýrských sítí v lokalitì Hùrka urèené pro výstavbu rodinných domù (6,5 mil.), zahájena revitalizace Mìstského parku (2 mil.), pøipravena stavba nové lávky pro pìší a cyklisty do ul. Ès. armády (1,6 mil.). Mìla by však také pokraèovat modernizace stadionu u Plouènice (2 mil.) a Sportareálu (2 mil.). Další 2 mil. jsou vyèlenìny na rekonstrukci bazénu Sever a 1 mil. na revitalizaci dubického koupalištì. Pomìrnì velká èástka bude investována také do veøejného osvìtlení (11,5 mil.), které je tøeba rovnìž postupnì zmodernizovat a opravit. Rozsáhlejší úpravy èekají rovnìž místa našeho posledního spoèinutí, pokraèování na str. 2 Boženì Lehké, nejstarší obyvatelce Èeské Lípy pøišel k jejím 104. narozeninám poblahopøát také starosta Petr Skokan. Usmìvavá staøenka, o kterou již nìkolik let peèuje její dcera, se úctyhodného jubilea dožila 26. prosince. Z vyprávìní jejích nejbližších je zøejmé, že celý život tvrdì pracovala, hodnì bylinkaøila a ráda si zpívala.foto: Eva MARKGRAFOVÁ Starostovy starosti První lednové dny nám nadìlaly spoustu starostí se snìhem. Zatímco na horách patøí snìhové bariéry k prùvodním zimním jevùm, v Èeské Lípì jsou vnímány s nelibostí. Škoda, že tahle vydatná snìhová nadílka nepøišla o vánoèních prázdninách, kdy by se z ní mohly radovat alespoò dìti. Mnohým se možná zdálo, že úklid snìhu nebyl dostateèný, ale pøi takovém množství se mìsto vzornì uklidit nedá. Harmonogram prací probíhal podle plánu zimní údržby a plužilo se opravdu celou noc, což mohu osobnì potvrdit, protože jsem byl také na nohou. Na tom, aby byla zajištìna prùjezdnost ulic, se vydatnou mìrou podílela i mìstská policie, která se v centru mìsta zapojila také do odklízení snìhu. Ve spolupráci s firmou se snažila operativnì øešit také vaše podnìty pøijaté na tísòové lince 156. V této souvislosti bych vás rád poprosil o toleranci, podìkoval za spolupráci všem, kteøí si vzornì uklidili pøed svým domem a požádal, abyste veškeré pøipomínky a závady na adresu zimního úklidu smìrovali na místostarostu Jiøího Pazourka, pøípadnì na zmínìnou tísòovou linku 156 naší MP. Hodnì nám tím pomùžete. Nemáme oèi všude a zmírnit následky rozmarù zimního poèasí alespoò na únosnou míru je každoroènì pro všechny zainteresované nároèné. Letos to v jednom pøípadì bylo dokonce životu nebezpeèné a to ve chvíli, kdy pracovník provádìjící úklid dostal lahví do hlavy s odùvodnìním, aby nerušil spící lidi.. Kromì úklidu snìhu jsem v uplynulých dnech bedlivì sledoval také vývoj situace v èeskolipské nemocnici s poliklinikou. Z dostupných informací je zøejmé, že nové vedení si poèíná rozumnì a snaží se, aby se nemocnice dostala ze svých ekonomických problémù. Potìšilo mne i to, že naše mìsto pøijaly obce Zahrádky, Sosnová, Stvolínky, Kvítkov a Holany do svého mikroregionu Peklo, abychom všichni spoleènì mohly hájit své zájmy v rámci okresu, kraje, republiky a snad i sjednocené Evropy. Do nového roku, kdy nás èekají dvoje volby, na které se už zaèaly pøipravovat volební guláše, vám pøeji, abyste všech zbylých 350 dnù prožili s dobrou náladou. Petr Skokan, starosta Pøíští èíslo MN vyjde 30. ledna.

2 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2004 V roce 1999 zadal Mìstský úøad Èeská Lípa v návaznosti na plánovanou a etapovì provádìnou rekonstrukci celé ulice Pod Holým vrchem Dendrologický prùzkum javorové aleje v ul. Pod Holým vrchem. Po zhodnocení stavu aleje byla navržena spoleèností SIAL v Liberci její obnova ve tøech èasových horizontech a šesti polohopisných úsecích. Pøipomínáme, že èasový horizont I. etapy byl stanoven na léta , II.etapy na a III.závìreèné etapy na Polohopisné úseky zahrnují vždy pravou a levou stranu od Dìèínské ulice. Jedná se o úseky A-pøed nemocnicí k prvnímu pøejezdu trati ÈD, B-úsek mezi pøejezdem a mostem ÈD, C-úsek zatáèky od mostu ÈD k prvnímu panelovému domu, D- úsek od prvního panelového domu k trafostanici, E-úsek podél panelových domù a F-úsek pod Holým vrchem. Návrh obnovy pøedpokládá obmìnu vždy celé èásti (pravé nebo levé) v urèité etapì, pøièemž nemusí dojít vždy ke skácení celé- Na sklonku minulého roku se na èeskolipské radnici sešli èlenové výboru Svazku obcí cyklostezka Varhany. Ve výboru jsou zastoupeny všechny obce, na jejichž katastru bude cyklostezka vedoucí po zrušeném drážním tìlese vybudována (Èeská Lípa, Horní Libchava, Volfartice, Kamenický Šenov). Jak prozrazuje místostarostka Hana Moudrá, která ve výboru zastupuje Èeskou Lípu, na programu jednání bylo vyhodnocení práce za uplynulý rok. Ostatní èleny jsme pøedevším seznámili se zpracovanou projektovou dokumentací na první a druhou etapu výstavby. Jde o více jak pìtikilometrový úsek vedoucí od Èeské Lípy u nádraží Støelnice až k Manušicím, kde se odhadované náklady na realizaci obou etap pohybují kolem 17 mil. korun. Pøítomné zástupce jsme proto informovali i o úspìšné prezentaci cyklostez- Tøináctiletý Karel Procházka z èeskolipského dìtského domova se rozhodl vìnovat jednu ze svých malíøských prvotin starostovi Peru Skokanovi. V té chvíli ještì netušil, že se zároveò stane spoluautorem letošní starostovy novoroèenky. Panu starostovi jsem chtìl darovat obrázek radnice hlavnì proto, že díky mìstu za mì dìtský domov nemusí platit školné v Základní umìlecké škole v Èeské Lípì, kde navštìvuji výtvarný obor, vysvìtluje nadaný výtvarník a øeditel domova Karel Heller k tomu dodává, že tento dárek je výrazem podìkování za všechny dìti z domova, nebo Kája není jediný, kdo ZUŠ navštìvuje zdarma. Aèkoliv nejsme zaøízením mìsta, hodnì nám pomáhá. Naší snahou je, aby si to dìti uvìdomily. Zároveò se v nich snažíme vypìstovat vztah k místu, kde žijí a bydlí. Následující události pak mìly rychlý spád. Mnì se kresba radnice zalíbila natolik, že jsem se rozhodl, aby byla ústøedním motivem novoroèenek, kterými všem adresátùm poblahopøejeme spolu s Karlem. Nejenom, 2 Jak pokraèuje obnova Javorové aleje ho úseku. V blízkosti zástavby a dopravních zaøízení budou vysazeny druhy a kultivary menšího vzrùstu kulovitého nebo sloupovitého vzrùstu pøevážnì levé strany stromoøadí. Tam, kde to umožòují prostorové pomìry, jsou navrženy vzrùstné kultivary. V minulosti byly v rámci zmínìné studie již vykáceny nemocné stromy a následnì byly nahrazeny novou výsadbou. V souèasné dobì se problematikou aleje zabývá komise pro životní prostøedí. Jedním z prvních úkolù, kterému se komise vìnovala, bylo pøehodnocení celé dendrologické studie. Pøièemž komise dospìla k závìru, že javory tvoøí alejový celek, který je tøeba jako krajinotvorný prvek zachovat a nemìnit ho. Vzhledem k okolnosti, že pøed èp se v minulosti na úseku dlouhém cca 50 metrù intenzivnìji kácelo z havarijních a bezpeènostních dùvodù, pøevažuje v tomto úseku nová výsadba, která již vytvoøila urèitou linii, doporuèili èlenové komise zejména po zhodno- Jednání Svazku obcí cyklostezka Varhany ky na libereckém NISAINVESTU, kde se na téma financování celé investice uskuteènila rovnìž diskuse. Ta potvrdila, že z hlediska získání finanèních prostøedkù bude nezbytné uvažovat o rùzných variantách financování z vnìjších zdrojù. Uvažujeme o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pøípadnì strukturálních fondù EU, upøesnila místostarostka Èeské Lípy Hana Moudrá. Pro letošní rok je naším hlavním cílem získání drážního tìlesa od Èeských drah, po kterém by cyklostezka mìla vést, a to buï do majetku nebo dlouhodobého pronájmu. Èeká nás proto øada jednání s ministerstvem dopravy a spojù a se Správou železnièních a dopravních cest, nastínila další kroky místostarostka, která doufá, že jednání budou úspìšná a práce na cyklostezce budou moci zdárnì pokraèovat. Netradièní novoroèní pozdrav že si tak obrázek prohlédne spousta lidí, ale, jak podotýká starosta, autor bude odmìnìn také autorským honoráøem. Narážka na chlapcùv osud, který ovlivnila smrt maminky, když jemu a sestøe Kláøe bylo šest let a otec se o dvojèata nezajímal, a proto se oba ocitli v dìtském domovì, se objevuje také v textu novoroèenky, kde je mimo jiné uvedeno: Cesta životem bývá klikatá. Ale život jde dál. Kája je velice milý mladý muž, který nejenom hezky maluje, ale také rád sportuje. Spolu s Klárou navštìvují èeskolipský atletický klub, kde trénují pod vedením Miroslava Svitáka, a lehká atletika patøí k jeho dalším velkým zálibám. Se starostou proto pøejí všem: Š astné putování rokem (ema) cení zdravotního a bezpeènostního stavu stávajících javorù pokácet tøi stromy s následnou výsadbou v roce 2004 a dokonèit tak linii mladých výsadeb, aby byl dotvoøen urèitý celek. O dalším postupu bude rozhodnuto po pøehodnocení studie, se kterým komise souhlasila na základì doporuèení OŽP. Rozpoèet... dokonèení ze str. 1 tj. Mìstský høbitov (vsypová louèka a úprava chodníku 2,5 mil.) a smuteèní síò (klimatizace a chladící zaøízení v márnici 800 tis.). Z hlediska údržby a restaurování historických památek se v rozpoètu ORM dostalo na opravu morového sloupu (700 tis.) a kašny (700 tis.) na námìstí T. G. M., na stavební úpravy východní brány na vodním hradì (1,5 mil.) a na tzv. opomíjené památky (500 tis. Kè). K dalším sledovaným položkám patøí nepochybnì také výdaje odboru dopravy, které pro letošek èiní bezmála 52 mil. Z toho je 17,5 mil. vyèlenìno na MHD, 14,2 na opravy a údržbu místních komunikací a chodníkù a 13,5 na jejich èištìní a zimní údržbu. S dopravou však úzce souvisí i další položka v rozpoètu všeobecné pokladní správy, kde je více jak 11 mil. korun vyèlenìno na nákup nových autobusù pro MHD. Napjaté výdaje, kde jsou napøíklad pouze provozní náklady školských zaøízení zøizovaných mìstem vyèísleny na cca 50 mil., si pak vynutily i to, že ve srovnání s loòským rokem byly v obecné rovinì poníženy výdaje na granty, kde jsou upøednostnìny tzv. cílené. Komunální politikové se však zároveò mìli dohodnout, že na podporu èinnosti neziskového sektoru budou poukazovat prostøedky, které mìsto v prùbìhu roku získává z provozu výherních hracích pøístrojù. (Celý rozpoèet v jeho schválené podobì pøineseme v pøíštím vydání MN). (ema)

3 è. 1, leden 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Poplatek ze psù v panelácích nezvýšen Pøijetím nové vyhlášky o poplatku ze psù se na prosincovém zasedání zabývalo èeskolipské zastupitelstvo. Novelu si vyžádala úprava zákona è. 565/1990 Sb. Ta vešla v platnost 1. ledna 2004 a jak jsme již naše ètenáøe informovali, kromì dílèích úprav, které bylo nutné do návrhu nové vyhlášky zapracovat, byla zákonem posunuta i maximální hranice pro vymìøení poplatku z jednoho psa za kalendáøní rok. Znamená to, že se z 1000 Kè zvedá na 1500 korun. Návrh pøipravený finanèním odborem pøedpokládal, že sazby poplatku zùstanou i do budoucna diferencované, aby se jejich rùznou výší ovlivnil zájem o chov psù v našem mìstì, ale s tím, že v domech s vìtším poètem bytových jednotek a sídlech právnických osob na území mìsta se poplatek z pùvodní tisícovky zvedne až na povolené maximum, tj. na 1500 korun a za druhého a každého dalšího se tady bude platit 2250 Kè. Tato nejpodstatnìjší zmìna v navrhovaných sazbách, na kterou, jak vyplynulo z vyjádøení finanèního výboru a komise pro životní prostøedí zveøejnìných již v pøedchozím èísle MN, nebyl jednotný názor, nakonec odsouhlasena nebyla. Vìtšinovou podporu hlasù nakonec získal návrh ODS, aby se základní sazby novou vyhláškou nezvedaly, ale aby se zvedly sankce za jeho neuhrazení (zvedají Lednová snìhová nadílka omezila také èeskolipský dopravní provoz. Jak úklid obecních komunikací hodnotil bezprostøednì po spadu snìhu místostarosta Jiøí Pazourek: Komunikace nejsou samozøejmì vzhledem k množství napadaného snìhu v ideálním stavu, ale pøesto se domnívám, že v rámci možností firma dìlala maximum. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Obecní živnostenský úøad Èeská Lípa upozoròuje veøejnost na další stanovené termíny konzultací Èeské obchodní inspekce, které budou v prostorách živnostenského úøadu (ulice Jindøicha z Lipé èp. 127, 1. patro, è. dv. 93) pokraèovat i v roce Na tìchto konzultacích budou návštìvníkùm poskytovány informace a rady týkající se zejména ochrany spotøebitele, tj. napøíklad øešení stížností souvise- se na trojnásobek základní sazby), aby obèané, kteøí se ujmou psa z útulku mìli úlevu od poplatku (u psù starších deseti let bude úleva platit až do konce jejich života) a aby byla finanèním odborem provìøena možnost, jak sankcionovat ty, kteøí psa vùbec nepøihlásí. S obsahem celé vyhlášky, kde se napøíklad mìní stanovené stáøí psa pro pøihlášení k poplatku, se mùžete obeznámit na str 8. V tomto vydání pøinášíme i novelu vyhlášky O poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù na území mìsta Èeská Lípa, kterou zastupitelé rovnìž odsouhlasili na prosincovém zasedání. Z ní pøedevším vyplývá, že letošní poplatek za odpady na osobu a rok èiní 492 Kè. V souvislosti s touto vyhláškou pak na jednání mimo jiné zaznìlo, že také vymáháním tohoto poplatku se bude zabývat novì zøízené oddìlení vymáhání pohledávek. Pøièemž loòská dlužná èástka na poplatku za odpady se pohybuje kolem 4 mil. korun a tu se bude snažit radnice od neplatièù vymoci. V pøíštím vydání vás budeme informovat o novinkách plynoucích z vyhlášky O místním poplatku za užívání veøejného prostranství, která byla v prosinci rovnìž novelizována. (ema) Konzultace Èeské obchodní inspekce jících s dodržováním vyøizování reklamací atp. Konzultace se konají ve støedu od 11,30 do 12,30 hod. V termínech: 28.1.; 11.2.; 25.2.; 10.3.; 24.3.; 7.4.; 21.4.; 5.5.; 19.5.; 2.6.; 16.6.; Kontaktní adresa: Èeská obchodní inspekce, Inspektorát Liberec, nám. Dr. E. Beneše 584/ 24, Liberec. Telefon ÈOI: , Z deníku Mìstské policie Èeská Lípa n Pøes pùl hodiny bez pomoci ležel na chodníku s poranìnou nohou muž v ulici Okružní na sídlišti Sever, kterého zøejmì kolemjdoucí obèané považovali ze jednoho z válejících se opilcù. Na základì oznámení obyvatelky panelového domu hlídka mìstské policie na místì zjistila skuteèný stav vìci a k ošetøení pøivolala rychlou lékaøskou pomoc. n Podnapilého a agresivního muže bouchajícího pìstí do zaparkovaných vozidel spatøila hlídka mìstské policie nad ránem v blízkosti jedné z vináren v Èeské Lípì. Než ho strážníci staèili oslovit, rozbil rukou zadní sklo u vedle stojícího zaparkovaného vozidla. Pøi zadržení kladl odpor, proto musela být proti nìmu použita služební pouta. Z výtržníka se vyklubal jednadvacetiletý muž z obce Dobranov. Byl pøedán Policii ÈR. n Skoro kilometrový úsek na cestì zkázy urazil po mìstì Èeská Lípa podnapilý pachatel, který v alkoholovém opojení rozbíjel dopravní znaèení, výlohy i osobní vozidla. Pronásledující hlídky mìstské i republikové policie se setkávaly se svìdky jeho øádìní a zároveò se tak dovídaly o smìru jeho pohybu. Nakonec byl pìtadvacetiletý pachatel z Èeské Lípy zadržen hlídkou obvodního oddìlení Policie ÈR, která si jej pro podezøení z trestných èinù pøevezla k procesním úkonùm. n Tøiadvacetiletého muže ze Cvikovska podezøelého z fyzického napadení a vyhrožování nezletilým dívkám zadrželi nedaleko místa èinu díky dobøe podanému popisu mìstští strážníci v Èeské Lípì. Pøed svým zadržením tento pachatel po pøedchozím konfliktu jednu z dívek chytil pod krkem a vyhrožoval jí smrtí, když vìc oznámí. Pachatel byl pøedán k dalšímu opatøení Policii ÈR. Upozornìní Odbor životního prostøedí Mìstského úøadu Èeská Lípa upozoròuje obèany mìsta na možnost odevzdávat objemný odpad jako jsou chladnièky, televize, nábytek a pneumatiky v areálu firmy Rethmann-Jeøala Recycling. s.r.o. v ul. Poøíèní bezplatnì (netýká se stavebních odpadù a zahradního odpadu). Zároveò pøipomínáme, že odkládat tento objemný odpad ke kontejnerùm na komunální odpad je zakázáno. Ve spolupráci s Mìstskou policií Èeská Lípa bude èistota na stanovištích kontejnerù kontrolována. OŽP Rozšíøené pokladní hodiny Pøedevším v souvislosti se splatností poplatku za komunální odpad bude až do konce bøezna na èeskolipském mìstském úøadì rozšíøen provoz pokladny na finanèním odboru (èp. 2, první patro), kde mohou obèané tento kapitaèní poplatek také uhradit. Pokladna tak bude otevøena kromì úøedních hodin (v pondìlí a ve støedu od 8 do hodin) také v úterý a ve ètvrtek od 8 do 14 hodin. V dané souvislosti pøipomínáme, že poplatek za první pololetí je splatný do 25. bøezna. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2004 Vzpomínka na èeskolipský advent Štìdroveèerní kapr je obrán, silvestrovské chlebíèky dojedeny a novoroèní pøípitek dopit. A tak už mùžeme pouze nostalgicky zavzpomínat na poslední dny roku 2003, které v Èeské Lípì zpestøila øada pøedvánoèních akcí. Jednou z nich bylo i Putování tøí králù za záøící hvìzdou k malé stáji u mìsta Betléma v režii Kulturního domu Crystal. Dobové kostýmy, králové na koni, kejklíøi, živý betlém, prùvod mìstem, zdobení vánoèního stromu i tradièní jarmark s rytíøi byly lákavou a hezkou atrakcí, pøi které na nìkolik dnù opìt ožily také historické prostory vodního hradu. Zklamalo pouze poèasí, protože lilo jako z konve. Nezbývá než doufat, že letos to bude lepší. Putování tøí králù zaèalo na námìstí T.G.M. Takhle to vypadalo ve mìstì Betlémì po narození jezulátka. Ozdobu na vánoèní strom v areálu vodního hradu si mohl povìsit každý pøíchozí. A takhle bylo veselo, když se Èeskolipané louèili na námìstí se starým rokem. Co nám dal a vzal rok 2003 z pohledu starosty Petra Skokana Na samém poèátku nám rok 2003 nadìlil øadu nových kompetencí po zrušeném okresním úøadì. Èeskolipský mìstský úøad tak pøevzal další agendu státní správy a díky reformì se rozrostl o zhruba stovku zamìstnancù, prezidentu Havlovi skonèilo funkèní období a novou hlavou státu se po volebním maratónu stal Václav Klaus. Než jsme se staèili v novém roce rozkoukat, pøišly Zahrádky o svoji historickou chloubu. Doufám, že se vyhoøelý zámek podaøí zrekonstruovat. Snažíme se proto také pomoci s hledáním pøípadného investora. Aèkoliv byly, jsou a budou optimalizaèní kroky v zavedené síti škol bolestné, Èeská Lípa musela vloni s ohledem na klesající poèty žákù v optimalizaci pokraèovat. Po bouølivé diskusi to snad vìtšina pochopila. Naší nejvìtší snahou však bylo, aby zmìny co nejménì pocítily dìti, což se podaøilo. Nemohu nevzpomenout ani na návštìvu velvyslance a vedoucího Delegace Evropské komise v ÈR Ramiro Cibriána. Nedebatovalo se o nièem jiném, než o vstupu ÈR do Evropské unie, který jsme si v èervnovém referendu odsouhlasili. Co nám toto rozhodnutí pøinese, budeme s urèitostí vìdìt až za nìjaký èas. V každém pøípadì žijeme v Evropì, kam patøíme jak geograficky tak historicky. S pøíchodem léta v Èeské Lípì opìt ožil zrestaurovaný areál vodního hradu Lipý a slavnostního otevøení se rovnìž zúèastnil vzácný host - Jindøich z Lipé, aby mi pøedal klíè od hradní brány. Slíbil jsem, že o památku budeme peèovat, a proto mne tìší, že se prohlídka hradu stala souèástí vánoèních a silvestrovských oslav. Také mne tìší, že jsme vloni hospodaøili s vyrovnaným rozpoètem a pokroèili v pøípravì nìkolika dùležitých koncepèních materiálù. Jakými jsou napøíklad generel cyklistické dopravy, koncepce mìstské hromadné dopravy, koncepce rozvoje cestovního ruchu a regulaèní plán centrální zóny. Za pøínos považuji i to, že Dolní Libchava má kanalizaci a plyn, že zaèaly stavební práce na novém divadle, že jsme zvládli rozsáhlou privatizaci obecního bytového fondu, že dìláme vše pro to, dokonèení na str. 9 4

5 è. 1, leden 2004 MÌSTSKÉ NOVINY O vítání obèánkù je zájem Celkem osmkrát uspoøádalo v loòském roce mìsto Èeská Lípa vítání svých novì narozených obèánkù. Zúèastnilo se jich bezmála 70% pozvaných dìtí, v jejichž životì pøedstavuje pozvání na radnici vìtšinou první spoleèenskou událost. Vedení mìsta proto tìší, že ze strany rodièù je o vítání, kde se obèánkové zapisují do Pamìtní knihy Èeské Lípy, stále vìtší zájem a není výjimkou, že miminko do obøadní sínì doprovázejí i další pøíbuzní. Jména dìtí zapsaných do pamìtní knihy pravidelnì zveøejòujeme také v Mìstských novinách. Od pracovnic správního odboru, který akci za- jiš uje, jsme se dozvìdìli, že každoroènì mìsto poøádá kolem osmi až deseti vítání a to podle poètu novorozencù. Zvány jsou dìti starší šesti týdnù mající trvalý pobyt v Èeské Lípì a mìstských èástech. Nezapomínáme však ani na dìti cizincù s trvalým pobytem v Èeské Lípì. O dìtech narozených v Èeské Lípì se dozvìdí z místní matriky a o dìtech narozených v jiných mìstech dostává èeskolipská radnice hlášení z evidence obyvatel. Mnohdy se rodièe o konání vítání informují na naší matrice sami, což se stává zejména v pøípadì, když se k nám pøestìhují z jiného mìsta. Vlastní obøad, kam se zve 10 až 12 dìtí, trvá zhruba 45 minut a obèánky do života uvítá buï starosta Petr Skokan nebo místostarostka Hana Moudrá, pøípadnì povìøení èlenové zastupitelstva. Pro každou maminku je pøipravena kytièka, zatímco miminko obdrží pamìtní medaili Èeské Lípy a knihu Deník našeho dì átka. Pøíjemnou atmosféru podtrhuje hudba a tradièní vystoupení dìtí z Mateøské školy v Arbesovì ulici. Do rodinného alba èi videotéky si pak rodièe mohou objednat i fotografie èi videokazetu, nebo po celou dobu je v obøadní síni pøítomen také profesionální fotograf a kameraman. (ema) V èeskolipské porodnici se vloni narodilo 827 dìtí Prvním, kdo v novém roce zaklepal v èeskolipské porodnici na svìtskou bránu, byl kluk jako buk. Jmenuje se Jakub Horák a když se v podveèer 1. ledna mamince Martinì narodil, vážil 3750 g a mìøil 51 cm. Štìstím záøící mamince prvního èeskolipského obèánka roku 2004 pøišel do porodnice poblahopøát také starosta Petr Skokan. Pozvánka na zastupitelstvo Pravidelné veøejné zasedání èeskolipských zastupitelù se uskuteèní ve støedu 28. ledna od hodin v jejich zasedacím sále (tøetí patro èp. 2, námìstí T. G. M.). Na programu je mimo jiné navržený strategický plán mìsta Èeská Lípa a koncepce rozvoje cestovního ruchu. Nový èlen klubu KSÈM Na prosincovém zasedání èeskolipských zastupitelù oznámil pøedseda klubu KSÈM ing. Václav Svatek, že do jejich ètyøèlenného klubu pøibyl nový èlen. Tím se stal ing. Oldøich Merta, který koncem minulého roku vystoupil z ÈSSD a stal se èlenem KSÈM. Další novinkou je, že zastupitelé za ÈSSD (až na zastupitele Karla Schwarzbacha) založili spolu s klubem KSÈM levicový klub. Jde o obdobu pravicového klubu, který už bezprostøednì po komunálních volbách založily v rámci èeskolipského zastupitelstva kluby ODS, US-DEU, Nezávislí a DRS. (red) Provìrka sirén Dle vyhlášky Ministerstva vnitra èíslo 380/ 2002 k pøípravì a provádìní úkolù ochrany obyvatelstva budou v roce 2004, vždy první støedu v mìsíci ve hodin, zkoušeny sirény na území okresu Èeská Lípa. Zkoušky budou provádìny zkušením tónem pro akustickou zkoušku sirén tzn., že po dobu 140 sekund budou sirény znít nepøetržitým tónem. Svìtlo svìta spatøilo v uplynulém roce 2003 v èeskolipské nemocnici 827 dìtí, což bylo o devìt dìtí více než bìhem roku Pøesnìji se tak vloni narodilo 415 klukù a 412 holèièek. V deseti pøípadech šlo o dvojèata. Nejvíce, celkem 349 novorozencù mìlo své bydlištì v Èeské Lípì, 81 v Novém Boru, 61 v Mimoni, 35 v Doksech, 34 ve Stráži pod Ralskem. Kromì nich zdejší porodnici vyhledaly i rodièky z mnoha dalších obcí okresu, ale i z Dìèínska, Liberecka a Støedoèeského kraje. Rodièe svým potomkùm nejèastìji dávali jména jako Jakub, Martin, Jan, Filip, Michal, Tomáš, Daniel, Eliška, Veronika, Anna, Karolína èi Adéla, Kristýna a Michaela. Ještì pøed samotným porodem poøádá porodnice Nemocnice s poliklinikou v Èeské Lípì pro budoucí maminky bezplatné cvièení a kurzy. U žen do 32. týdne gravidity jsou cviky zamìøeny pøedevším na udržení dobré fyzické kondice, na posílení prsních svalù a svalù pánevního dna. Ve vyšším stádiu tìhotenství jsou pak již cviky více zamìøeny k pøípravì na samotný porod. Pro vlastní porod pak porodnice poskytuje rodièkám i nadstandardní služby jako lépe vybavený pokoj èi pøítomnost otce dítìte u porodu. Pokud je to možné rovnìž tzv. bezbolestný porod. Po porodu zùstává dítì na pokoji spoleènì s maminkou, která o nìj peèuje pod odborným dohledem dìtské sestry. Snahou všech pracovníkù novorozeneckého oddìlení je, aby se maminka nauèila o své dì átko správnì peèovat, porozumìla jeho potøebám a miminko plnì kojila. Dozví se o dùležitosti kojení a mateøského mléka pro správný tìlesný a citový vývoj novorozence, nauèí se správné péèi o prsy a nabídneme jí pomoc i po propuštìní domù. V roce 1998 získalo novorozenecké oddìlení titul BABY FRIENDLY HOSPITAL, což znamená nemocnice pøátelská dìtem, který udìluje Svìtová zdravotnická organizace (WHO) a UNICEF. V této dobì jsme byli desáté pracovištì v republice, které titul získalo. Ze 117 porodnic v Èeské republice se tímto titulem pyšní 25 novorozeneckých oddìlení Mgr. Petr POKORNÝ mluvèí nemocnice 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2004 Teplo od Èeskolipské teplárenské nepodraží Jaká pøekvapení pro své odbìratele chystá pro rok 2004 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁREN- SKÁ, jsme se zeptali øeditele Ivana Urbana: Asi tím nejdùležitìjším, co naše odbìratele nejvíce zajímá, je cena tepla pro nadcházející období. Mám pro nì potìšující zprávu - i pøes mírné zvýšení ceny zemního plynu se prùmìrná cena tepla stanovená naší spoleèností s platností od nezvyšuje, naopak dochází k jejímu mírnému zlevnìní. U prùmìrné ceny tepla, která èiní 357,40 Kè/GJ to je o 1,40 Kè/GJ. Cenu tepla se nám daøí udržet na zhruba stejné úrovni díky tomu, že spoleènost hledá a využívá možností ve snižování všech nákladù na výrobu tepelné energie. Jsou realizovány projekty, které vedou ke zlepšení provozních, ale i dùležitých ekonomických parametrù. V minulém roce byla dokonèena personální restrukturalizace, na mini- mum se snižují oproti minulosti poplatky spojené se zneèiš ováním ovzduší, snižují se finanèní náklady a díky odstavení dvou provoznì nejdražších kotelen Lukostøelec a Kopeèek, kde bylo až do srpna minulého roku používáno velmi drahé topné médium, a to el.energie respektive lehký topný olej, se rovnìž snižují i palivové náklady. Obì lokality jsme napojili na systém CZT zásobovaný teplem z naší hlavní výtopny ve Staré Lípì. V rámci již zmiòované personální restrukturalizace spoleènosti došlo ke zrušení 8 pracovních míst. Tomu však pøedcházela témìø 3 milionová investice do výstavby nového operátorského pracovištì na kotelnì LOOS ve Staré Lípì a vybudování nového øídícího systému na kotelnì Holý Vrch, díky kterému je tato kotelna obsluhována právì z novì zøízeného pracovištì na kotelnì ve Staré Lípì. Šaten se po øadì let doèkali žáci Základní školy Antonína Sovy na Slovance. Pøístavbu, kde jsou kromì šaten také prostory pro novou uèebnu hudební výchovy a školní støelnici, realizovala èeskolipská firma KN Stav s. r. o. Stavba vèetnì moderního vybavení v podobì rùznobarevných šatních skøínìk pøedstavovala pro mìsto investici ve výši 7,4 mil. korun. Slavnostní zprovoznìní se odehrálo 15. prosince za úèasti starosty Petra Skokana a zastupitelky Jany Hlinákové. To, že si dìti mohou odložit své svršky do uzamykatelné skøíòky si pochvalovali uèitelé i žáci a nejspíš si oddechla také pojiš ovna. V souèasné dobì tak èiní poèet pracovníkù naší spoleènosti zajiš ujících teplo pro témìø 11 tisíc domácností pouze 39. V roce vzniku naší spoleènosti (04/96) dosahoval 91. Vloni se nám nákladem cca 10 mil.kè rovnìž podaøilo zrekonstruovat 800 m již dožitého a poruchového topného kanálu, který vede od kotelny LOOS na sídlištì Špièák. Letos proto chceme pokraèovat v nastaveném trendu tj. zajiš ování kvalitních a bezporuchových služeb v dodávkách tepla a teplé užitkové vody za pøijatelné ceny. Neobejde se to samozøejmì bez dalších pomìrnì výrazných investic do modernizace a rekonstrukce topných systémù, které již dosluhují, anebo se na nich projevuje zpùsob výstavby v 70. a 80. letech. Pøipravujeme dvì významné investièní akce. Jednou z nich je kompletní rekonstrukce topných kanálù na sídlišti Holý Vrch, s tím, že v každém objektu bude osazena domovní pøedávací stanice zajiš ující vytápìní dle individuálních požadavkù majitelù objektù. Samozøejmostí je pak nepøetržité øízení a sledování provozu tìchto stanic pøímo z centrálního operátorského pracovištì na kotelnì LOOS. Další významnou akcí je pokraèování v rekonstrukci topných kanálù ve spodní èásti sídlištì Špièák rovnìž s již uvedeným komfortem øízení a obsluhy. Akce to budou nesmírnì nároèné, jejichž zprovoznìní se neobejde bez krátkodobých odstávek a já jen doufám, že to naši odbìratelé ponesou s vìtším pochopením, než jak tomu bylo v roce minulém. Co nemocnièní kotelna? Vloni jste se netajili tím, že by jste rádi zajiš ovali dodávky tepla do nemocnice? Nezastíráme podnikatelský zájem vstoupit do kotelny v NsP. Z našeho pohledu se jedná o oboustrannì prospìšný obchod, v kotelnì v nemocnici je nìjaká výrobní kapacita, která by se dala využít i pro náš systém a naopak nemocnice by mohla využívat naši výrobní kapacitu. Jde jen o to technicky tyto technologie propojit a zoptimalizovat jejich vzájemný provoz. Jednání o našem vstupu do NsP probíhají a nejsou zdaleka ukonèena natož rozhodnuta. Jedná se totiž o velice složitý problém, nebo tento teplárenský majetek nepatøí ani nám ani mìstu, ale státu, respektive Krajskému úøadu Libereckého kraje, a proto není øešení tohoto stavu jednoduché. Pøed èasem si na pravidelném setkání s jubilanty, které pro své seniory poøádá mìsto Èeská Lípa, jedna z pozvaných oslavenkyò posteskla, že po pøestìhování z Doks do Èeské Lípy postrádá praktického lékaøe. Ve všech ordinacích, které navštívila, ji odmítají zaregistrovat s tím, že mají nadbytek pacientù. Obrátili jsme se proto na naši nejvìtší zdravotní pojiš ovnu, abychom se zeptali, jak je to ze zákona s dostupností tzv. primární péèe u praktických lékaøù, nebo z praxe víme, že nejde o ojedinìlý pøípad. Všeobecná zdravotní pojiš ovna naplòuje po- 6 Zeptali jsme se za vás vinnost zajistit primární zdravotní péèi pro své pojištìnce vytváøením sítì smluvních zdravotnických zaøízení. Pojištìnec má ze zákona právo na výbìr lékaøe, který je ve smluvním vztahu s pøíslušnou pojiš- ovnou. Pojištìnce nelze nutit k registraci u konkrétního lékaøe, ale ani naopak nelze nutit lékaøe k registraci konkrétního pojištìnce. Podle zákona 48/1997Sb., 11, odst.(1) písm.b) mùže zvolený lékaø odmítnout pøijetí pojištìnce do své péèe pouze v pøípadì, jestliže by jeho pøijetím bylo pøekroèeno únosné pracovní zatížení lékaøe tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní péèi o tohoto nebo o ostatní pojištìnce. Zákon rovnìž ukládá, že každé odmítnutí pøevzetí pojištìnce do péèe musí být praktickým lékaøem pojištìnci písemnì potvrzeno. Pokud pojiš ovnì takové potvrzení náš pojištìnec pøedloží, jsme schopni se pøípadem dále zabývat. Lékaø nesmí odmítnout pojištìnce pokud se jedná o neodkladnou péèi. Seznam všech našich smluvních partnerù vèetnì adres a kontaktù je k dispozici v sídle okresní pojiš ovny VZP, obdobné informace lze získat na

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Čl. 4 Ohlašovací povinnost

Čl. 4 Ohlašovací povinnost OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 7. zasedání, konaném dne 15.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Stařechovice schválilo dne 2. 12. 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č.

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2007 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2007 Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Článek 1 Předmět

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ vydána dne: 2. 4. 2007 účinnost: 1. 5. 2007 Vyhláška č. 1/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ č. 1/2007 ze dne 2. dubna 2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Více

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. /00 ze dne 11.1.00 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém. zasedání dne 11.1.00 usneslo vydat na základě zákona č. 6/10 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi Obecně závazná vyhláška města Břeclavi - ^ ^íxuyxel_ č. 10/2011 o místním poplatku ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením č.29/zm/2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku MĚSTO BRTNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Brtnice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 Usnesením č. 24/10 ZM usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA OBEC LHOTY U POTŠTEJNA Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna se usneslo dne 31. 8. 2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 15. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů Zastupitelstvo města Milovice se na svém zasedání dne 25. 9. 2012 usnesením č. 54/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2004 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 4/2005 Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 14. 12.

Více

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kostelany se na svém zasedání dne 11.12.2013, usnesením č.22/13, usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích OBEC BOŘANOVICE Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bořanovice se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením č. Z3/8/13 usneslo vydat na základě 14

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. ZM 147/12 usneslo

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích MĚSTO CHÝNOV Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Chýnov vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: , DIČ: CZ OKRES ŠUMPERK PSČ ,

OBEC BOHUSLAVICE IČ: , DIČ: CZ OKRES ŠUMPERK PSČ , Obec B o h u s l a v i c e Zastupitelstvo obce Bohuslavice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bohuslavice se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 8.A. bod

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV č. 2/2010 ze dne 13. prosince 2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. května 2011 Zastupitelstvo města Holýšov

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 MĚSTO HOSTOMICE Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Hostomice se na svém zasedání dne 17. března 2010 usnesením č. 3/2010 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hladké Životice se na svém zasedání dne 18. 11. 2004 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona 565/1990

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích OBEC PŘÍČOVY Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 5/20/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník MĚSTO DOKSY Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Doksy se na

Více

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č.7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC PETROV NAD DESNOU

OBEC PETROV NAD DESNOU OBEC PETROV NAD DESNOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ Zastupitelstvo Obce Petrov nad Desnou v souladu s ustanoveními 2 a 14, odst. 2, zákona ČNR č.565/1990sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 426/ZM/2012 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vinařice se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH:

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH: Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března 2017. OBSAH: 1. Obecně závazná vyhláška o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 3. Obecně závazná

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Poříčí se na svém zasedání dne 6.12.2010 usnesením č. 15 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008,

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, OBEC ÚHOŘILKA Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Úhořilka se na svém zasedání dne 19.2 2008 usnesením č. 2/2008 usneslo

Více

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice ", OBEC CESKA KUBICE ZASTUPITELSTVO OBCE " Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Česká Kubice vydalo dne 30.8.2004 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne 2.12.2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Měňany vydalo dne 2.12.2013 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec ZBOROVICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 10.27 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku ze psů

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku ze psů Město Holešov Zastupitelstvo města Holešova Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 21.12.2015 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 Obec Studená Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Vyvěšeno na úřední desce dne:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o místním poplatku ze psů OBEC KOLEČ Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Koleč se na svém zasedání dne 25. dubna 2008 usnesením č. 4/2008 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém zasedání dne 3.12.2003 rozhodlo svým usnesením č. 121/2003 vydat na základě ustanovení 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Obec Doudleby Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doudleby schválilo dne 7.12.2007 a vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004 Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích Číslo 2/2004 Zastupitelstvo obce Vestec se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm i zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Lodhéřov Obecně závazná vyhláška Obce Lodhéřov č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Besednice se na svém zasedání dne 31.01.2011 usnesením č. 07/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3 / 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 3/33 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení OBEC CíRKVICE Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Církvice

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěnčín vydalo dne 16.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rozstání se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 8/2010 usneslo vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Nový Rychnov č.2/2012 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška městyse Nový Rychnov č.2/2012 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Stránka 1 z 7 Obecně závazná vyhláška městyse Nový Rychnov č.2/2012 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo městyse Nový Rychnov se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usneslo vydat na základě ustanovení 14

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Rejštejn vydalo dne 12.11.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí MĚSTYS HAVLíČKOVA BOROVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 25. 11. 2010 usnesením č.15/11/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 6 /2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Město NYMBURK Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Nymburka se

Více

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlasivo se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 88 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více