vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004"

Transkript

1 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo èeskolipské zastupitelstvo ještì v závìru loòského roku na svém prosincovém zasedání, kde podpoøilo ètvrtou verzi navrženého rozpoètu. Vznikla na základì pøipomínek z nìkolika pracovních jednání zastupitelù, která na téma rozpoèet probíhala na radnici od podzimu. Na rozdíl od loòského roku nebylo do letošního vyrovnaného rozpoètu zapojeno financování. Výdaje tak jsou ve výši oèekávaných pøíjmù, které jsou odhadovány na 587, 992 miliónu korun. V rámci pøípravy rozpoètu se jako každoroènì nejvíce diskutovalo o výdajích odboru rozvoje mìsta pøedstavujících pøípravu a realizaci investièních akcí a opravy a údržbu obecního majetku. Nakonec bylo na tyto výdaje vyèlenìno 102 mil. korun. V letošním roce by tak mìla být dokonèena výstavba inženýrských sítí v Dolní Libchavì (3 mil.) a následnì kompletnì upraveny i povrchy zdejších komunikací (7 mil.), vybudovaná splašková kanalizace v Dubici (3 mil.), èásteènì vybudováno komunikaèní propojení ulic Sluneèní Šluknovská (5 mil.), zahájena výstavba okružní køižovatky v Èeskokamenické (3 mil.), opraven most pøes tra pod Holým vrchem (3,5 mil.), pøipravena úprava dvorních traktù v Nerudovì ulici, aby se zlepšila dopravní situace v této lokalitì (1 mil.), zahájena stavba chodníku v Žíznikovì (800 tis.), splašková kanalizace v Novém Žizníkovì (1 mil.), spojovací komunikace vèetnì parkovištì U Rokle (3,3 mil.), zrekonstruována Panská ulice (3,5 mil.), pøipraven projekt rekonstrukce Škroupova námìstí (2 mil.), pøipraveno zahájení I. etapy stavby divadla na Jeøábkovì námìstí v závislosti na poskytnutí státní dotace (5 mil.), dokonèení stavby inženýrských sítí v lokalitì Hùrka urèené pro výstavbu rodinných domù (6,5 mil.), zahájena revitalizace Mìstského parku (2 mil.), pøipravena stavba nové lávky pro pìší a cyklisty do ul. Ès. armády (1,6 mil.). Mìla by však také pokraèovat modernizace stadionu u Plouènice (2 mil.) a Sportareálu (2 mil.). Další 2 mil. jsou vyèlenìny na rekonstrukci bazénu Sever a 1 mil. na revitalizaci dubického koupalištì. Pomìrnì velká èástka bude investována také do veøejného osvìtlení (11,5 mil.), které je tøeba rovnìž postupnì zmodernizovat a opravit. Rozsáhlejší úpravy èekají rovnìž místa našeho posledního spoèinutí, pokraèování na str. 2 Boženì Lehké, nejstarší obyvatelce Èeské Lípy pøišel k jejím 104. narozeninám poblahopøát také starosta Petr Skokan. Usmìvavá staøenka, o kterou již nìkolik let peèuje její dcera, se úctyhodného jubilea dožila 26. prosince. Z vyprávìní jejích nejbližších je zøejmé, že celý život tvrdì pracovala, hodnì bylinkaøila a ráda si zpívala.foto: Eva MARKGRAFOVÁ Starostovy starosti První lednové dny nám nadìlaly spoustu starostí se snìhem. Zatímco na horách patøí snìhové bariéry k prùvodním zimním jevùm, v Èeské Lípì jsou vnímány s nelibostí. Škoda, že tahle vydatná snìhová nadílka nepøišla o vánoèních prázdninách, kdy by se z ní mohly radovat alespoò dìti. Mnohým se možná zdálo, že úklid snìhu nebyl dostateèný, ale pøi takovém množství se mìsto vzornì uklidit nedá. Harmonogram prací probíhal podle plánu zimní údržby a plužilo se opravdu celou noc, což mohu osobnì potvrdit, protože jsem byl také na nohou. Na tom, aby byla zajištìna prùjezdnost ulic, se vydatnou mìrou podílela i mìstská policie, která se v centru mìsta zapojila také do odklízení snìhu. Ve spolupráci s firmou se snažila operativnì øešit také vaše podnìty pøijaté na tísòové lince 156. V této souvislosti bych vás rád poprosil o toleranci, podìkoval za spolupráci všem, kteøí si vzornì uklidili pøed svým domem a požádal, abyste veškeré pøipomínky a závady na adresu zimního úklidu smìrovali na místostarostu Jiøího Pazourka, pøípadnì na zmínìnou tísòovou linku 156 naší MP. Hodnì nám tím pomùžete. Nemáme oèi všude a zmírnit následky rozmarù zimního poèasí alespoò na únosnou míru je každoroènì pro všechny zainteresované nároèné. Letos to v jednom pøípadì bylo dokonce životu nebezpeèné a to ve chvíli, kdy pracovník provádìjící úklid dostal lahví do hlavy s odùvodnìním, aby nerušil spící lidi.. Kromì úklidu snìhu jsem v uplynulých dnech bedlivì sledoval také vývoj situace v èeskolipské nemocnici s poliklinikou. Z dostupných informací je zøejmé, že nové vedení si poèíná rozumnì a snaží se, aby se nemocnice dostala ze svých ekonomických problémù. Potìšilo mne i to, že naše mìsto pøijaly obce Zahrádky, Sosnová, Stvolínky, Kvítkov a Holany do svého mikroregionu Peklo, abychom všichni spoleènì mohly hájit své zájmy v rámci okresu, kraje, republiky a snad i sjednocené Evropy. Do nového roku, kdy nás èekají dvoje volby, na které se už zaèaly pøipravovat volební guláše, vám pøeji, abyste všech zbylých 350 dnù prožili s dobrou náladou. Petr Skokan, starosta Pøíští èíslo MN vyjde 30. ledna.

2 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2004 V roce 1999 zadal Mìstský úøad Èeská Lípa v návaznosti na plánovanou a etapovì provádìnou rekonstrukci celé ulice Pod Holým vrchem Dendrologický prùzkum javorové aleje v ul. Pod Holým vrchem. Po zhodnocení stavu aleje byla navržena spoleèností SIAL v Liberci její obnova ve tøech èasových horizontech a šesti polohopisných úsecích. Pøipomínáme, že èasový horizont I. etapy byl stanoven na léta , II.etapy na a III.závìreèné etapy na Polohopisné úseky zahrnují vždy pravou a levou stranu od Dìèínské ulice. Jedná se o úseky A-pøed nemocnicí k prvnímu pøejezdu trati ÈD, B-úsek mezi pøejezdem a mostem ÈD, C-úsek zatáèky od mostu ÈD k prvnímu panelovému domu, D- úsek od prvního panelového domu k trafostanici, E-úsek podél panelových domù a F-úsek pod Holým vrchem. Návrh obnovy pøedpokládá obmìnu vždy celé èásti (pravé nebo levé) v urèité etapì, pøièemž nemusí dojít vždy ke skácení celé- Na sklonku minulého roku se na èeskolipské radnici sešli èlenové výboru Svazku obcí cyklostezka Varhany. Ve výboru jsou zastoupeny všechny obce, na jejichž katastru bude cyklostezka vedoucí po zrušeném drážním tìlese vybudována (Èeská Lípa, Horní Libchava, Volfartice, Kamenický Šenov). Jak prozrazuje místostarostka Hana Moudrá, která ve výboru zastupuje Èeskou Lípu, na programu jednání bylo vyhodnocení práce za uplynulý rok. Ostatní èleny jsme pøedevším seznámili se zpracovanou projektovou dokumentací na první a druhou etapu výstavby. Jde o více jak pìtikilometrový úsek vedoucí od Èeské Lípy u nádraží Støelnice až k Manušicím, kde se odhadované náklady na realizaci obou etap pohybují kolem 17 mil. korun. Pøítomné zástupce jsme proto informovali i o úspìšné prezentaci cyklostez- Tøináctiletý Karel Procházka z èeskolipského dìtského domova se rozhodl vìnovat jednu ze svých malíøských prvotin starostovi Peru Skokanovi. V té chvíli ještì netušil, že se zároveò stane spoluautorem letošní starostovy novoroèenky. Panu starostovi jsem chtìl darovat obrázek radnice hlavnì proto, že díky mìstu za mì dìtský domov nemusí platit školné v Základní umìlecké škole v Èeské Lípì, kde navštìvuji výtvarný obor, vysvìtluje nadaný výtvarník a øeditel domova Karel Heller k tomu dodává, že tento dárek je výrazem podìkování za všechny dìti z domova, nebo Kája není jediný, kdo ZUŠ navštìvuje zdarma. Aèkoliv nejsme zaøízením mìsta, hodnì nám pomáhá. Naší snahou je, aby si to dìti uvìdomily. Zároveò se v nich snažíme vypìstovat vztah k místu, kde žijí a bydlí. Následující události pak mìly rychlý spád. Mnì se kresba radnice zalíbila natolik, že jsem se rozhodl, aby byla ústøedním motivem novoroèenek, kterými všem adresátùm poblahopøejeme spolu s Karlem. Nejenom, 2 Jak pokraèuje obnova Javorové aleje ho úseku. V blízkosti zástavby a dopravních zaøízení budou vysazeny druhy a kultivary menšího vzrùstu kulovitého nebo sloupovitého vzrùstu pøevážnì levé strany stromoøadí. Tam, kde to umožòují prostorové pomìry, jsou navrženy vzrùstné kultivary. V minulosti byly v rámci zmínìné studie již vykáceny nemocné stromy a následnì byly nahrazeny novou výsadbou. V souèasné dobì se problematikou aleje zabývá komise pro životní prostøedí. Jedním z prvních úkolù, kterému se komise vìnovala, bylo pøehodnocení celé dendrologické studie. Pøièemž komise dospìla k závìru, že javory tvoøí alejový celek, který je tøeba jako krajinotvorný prvek zachovat a nemìnit ho. Vzhledem k okolnosti, že pøed èp se v minulosti na úseku dlouhém cca 50 metrù intenzivnìji kácelo z havarijních a bezpeènostních dùvodù, pøevažuje v tomto úseku nová výsadba, která již vytvoøila urèitou linii, doporuèili èlenové komise zejména po zhodno- Jednání Svazku obcí cyklostezka Varhany ky na libereckém NISAINVESTU, kde se na téma financování celé investice uskuteènila rovnìž diskuse. Ta potvrdila, že z hlediska získání finanèních prostøedkù bude nezbytné uvažovat o rùzných variantách financování z vnìjších zdrojù. Uvažujeme o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pøípadnì strukturálních fondù EU, upøesnila místostarostka Èeské Lípy Hana Moudrá. Pro letošní rok je naším hlavním cílem získání drážního tìlesa od Èeských drah, po kterém by cyklostezka mìla vést, a to buï do majetku nebo dlouhodobého pronájmu. Èeká nás proto øada jednání s ministerstvem dopravy a spojù a se Správou železnièních a dopravních cest, nastínila další kroky místostarostka, která doufá, že jednání budou úspìšná a práce na cyklostezce budou moci zdárnì pokraèovat. Netradièní novoroèní pozdrav že si tak obrázek prohlédne spousta lidí, ale, jak podotýká starosta, autor bude odmìnìn také autorským honoráøem. Narážka na chlapcùv osud, který ovlivnila smrt maminky, když jemu a sestøe Kláøe bylo šest let a otec se o dvojèata nezajímal, a proto se oba ocitli v dìtském domovì, se objevuje také v textu novoroèenky, kde je mimo jiné uvedeno: Cesta životem bývá klikatá. Ale život jde dál. Kája je velice milý mladý muž, který nejenom hezky maluje, ale také rád sportuje. Spolu s Klárou navštìvují èeskolipský atletický klub, kde trénují pod vedením Miroslava Svitáka, a lehká atletika patøí k jeho dalším velkým zálibám. Se starostou proto pøejí všem: Š astné putování rokem (ema) cení zdravotního a bezpeènostního stavu stávajících javorù pokácet tøi stromy s následnou výsadbou v roce 2004 a dokonèit tak linii mladých výsadeb, aby byl dotvoøen urèitý celek. O dalším postupu bude rozhodnuto po pøehodnocení studie, se kterým komise souhlasila na základì doporuèení OŽP. Rozpoèet... dokonèení ze str. 1 tj. Mìstský høbitov (vsypová louèka a úprava chodníku 2,5 mil.) a smuteèní síò (klimatizace a chladící zaøízení v márnici 800 tis.). Z hlediska údržby a restaurování historických památek se v rozpoètu ORM dostalo na opravu morového sloupu (700 tis.) a kašny (700 tis.) na námìstí T. G. M., na stavební úpravy východní brány na vodním hradì (1,5 mil.) a na tzv. opomíjené památky (500 tis. Kè). K dalším sledovaným položkám patøí nepochybnì také výdaje odboru dopravy, které pro letošek èiní bezmála 52 mil. Z toho je 17,5 mil. vyèlenìno na MHD, 14,2 na opravy a údržbu místních komunikací a chodníkù a 13,5 na jejich èištìní a zimní údržbu. S dopravou však úzce souvisí i další položka v rozpoètu všeobecné pokladní správy, kde je více jak 11 mil. korun vyèlenìno na nákup nových autobusù pro MHD. Napjaté výdaje, kde jsou napøíklad pouze provozní náklady školských zaøízení zøizovaných mìstem vyèísleny na cca 50 mil., si pak vynutily i to, že ve srovnání s loòským rokem byly v obecné rovinì poníženy výdaje na granty, kde jsou upøednostnìny tzv. cílené. Komunální politikové se však zároveò mìli dohodnout, že na podporu èinnosti neziskového sektoru budou poukazovat prostøedky, které mìsto v prùbìhu roku získává z provozu výherních hracích pøístrojù. (Celý rozpoèet v jeho schválené podobì pøineseme v pøíštím vydání MN). (ema)

3 è. 1, leden 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Poplatek ze psù v panelácích nezvýšen Pøijetím nové vyhlášky o poplatku ze psù se na prosincovém zasedání zabývalo èeskolipské zastupitelstvo. Novelu si vyžádala úprava zákona è. 565/1990 Sb. Ta vešla v platnost 1. ledna 2004 a jak jsme již naše ètenáøe informovali, kromì dílèích úprav, které bylo nutné do návrhu nové vyhlášky zapracovat, byla zákonem posunuta i maximální hranice pro vymìøení poplatku z jednoho psa za kalendáøní rok. Znamená to, že se z 1000 Kè zvedá na 1500 korun. Návrh pøipravený finanèním odborem pøedpokládal, že sazby poplatku zùstanou i do budoucna diferencované, aby se jejich rùznou výší ovlivnil zájem o chov psù v našem mìstì, ale s tím, že v domech s vìtším poètem bytových jednotek a sídlech právnických osob na území mìsta se poplatek z pùvodní tisícovky zvedne až na povolené maximum, tj. na 1500 korun a za druhého a každého dalšího se tady bude platit 2250 Kè. Tato nejpodstatnìjší zmìna v navrhovaných sazbách, na kterou, jak vyplynulo z vyjádøení finanèního výboru a komise pro životní prostøedí zveøejnìných již v pøedchozím èísle MN, nebyl jednotný názor, nakonec odsouhlasena nebyla. Vìtšinovou podporu hlasù nakonec získal návrh ODS, aby se základní sazby novou vyhláškou nezvedaly, ale aby se zvedly sankce za jeho neuhrazení (zvedají Lednová snìhová nadílka omezila také èeskolipský dopravní provoz. Jak úklid obecních komunikací hodnotil bezprostøednì po spadu snìhu místostarosta Jiøí Pazourek: Komunikace nejsou samozøejmì vzhledem k množství napadaného snìhu v ideálním stavu, ale pøesto se domnívám, že v rámci možností firma dìlala maximum. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Obecní živnostenský úøad Èeská Lípa upozoròuje veøejnost na další stanovené termíny konzultací Èeské obchodní inspekce, které budou v prostorách živnostenského úøadu (ulice Jindøicha z Lipé èp. 127, 1. patro, è. dv. 93) pokraèovat i v roce Na tìchto konzultacích budou návštìvníkùm poskytovány informace a rady týkající se zejména ochrany spotøebitele, tj. napøíklad øešení stížností souvise- se na trojnásobek základní sazby), aby obèané, kteøí se ujmou psa z útulku mìli úlevu od poplatku (u psù starších deseti let bude úleva platit až do konce jejich života) a aby byla finanèním odborem provìøena možnost, jak sankcionovat ty, kteøí psa vùbec nepøihlásí. S obsahem celé vyhlášky, kde se napøíklad mìní stanovené stáøí psa pro pøihlášení k poplatku, se mùžete obeznámit na str 8. V tomto vydání pøinášíme i novelu vyhlášky O poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù na území mìsta Èeská Lípa, kterou zastupitelé rovnìž odsouhlasili na prosincovém zasedání. Z ní pøedevším vyplývá, že letošní poplatek za odpady na osobu a rok èiní 492 Kè. V souvislosti s touto vyhláškou pak na jednání mimo jiné zaznìlo, že také vymáháním tohoto poplatku se bude zabývat novì zøízené oddìlení vymáhání pohledávek. Pøièemž loòská dlužná èástka na poplatku za odpady se pohybuje kolem 4 mil. korun a tu se bude snažit radnice od neplatièù vymoci. V pøíštím vydání vás budeme informovat o novinkách plynoucích z vyhlášky O místním poplatku za užívání veøejného prostranství, která byla v prosinci rovnìž novelizována. (ema) Konzultace Èeské obchodní inspekce jících s dodržováním vyøizování reklamací atp. Konzultace se konají ve støedu od 11,30 do 12,30 hod. V termínech: 28.1.; 11.2.; 25.2.; 10.3.; 24.3.; 7.4.; 21.4.; 5.5.; 19.5.; 2.6.; 16.6.; Kontaktní adresa: Èeská obchodní inspekce, Inspektorát Liberec, nám. Dr. E. Beneše 584/ 24, Liberec. Telefon ÈOI: , Z deníku Mìstské policie Èeská Lípa n Pøes pùl hodiny bez pomoci ležel na chodníku s poranìnou nohou muž v ulici Okružní na sídlišti Sever, kterého zøejmì kolemjdoucí obèané považovali ze jednoho z válejících se opilcù. Na základì oznámení obyvatelky panelového domu hlídka mìstské policie na místì zjistila skuteèný stav vìci a k ošetøení pøivolala rychlou lékaøskou pomoc. n Podnapilého a agresivního muže bouchajícího pìstí do zaparkovaných vozidel spatøila hlídka mìstské policie nad ránem v blízkosti jedné z vináren v Èeské Lípì. Než ho strážníci staèili oslovit, rozbil rukou zadní sklo u vedle stojícího zaparkovaného vozidla. Pøi zadržení kladl odpor, proto musela být proti nìmu použita služební pouta. Z výtržníka se vyklubal jednadvacetiletý muž z obce Dobranov. Byl pøedán Policii ÈR. n Skoro kilometrový úsek na cestì zkázy urazil po mìstì Èeská Lípa podnapilý pachatel, který v alkoholovém opojení rozbíjel dopravní znaèení, výlohy i osobní vozidla. Pronásledující hlídky mìstské i republikové policie se setkávaly se svìdky jeho øádìní a zároveò se tak dovídaly o smìru jeho pohybu. Nakonec byl pìtadvacetiletý pachatel z Èeské Lípy zadržen hlídkou obvodního oddìlení Policie ÈR, která si jej pro podezøení z trestných èinù pøevezla k procesním úkonùm. n Tøiadvacetiletého muže ze Cvikovska podezøelého z fyzického napadení a vyhrožování nezletilým dívkám zadrželi nedaleko místa èinu díky dobøe podanému popisu mìstští strážníci v Èeské Lípì. Pøed svým zadržením tento pachatel po pøedchozím konfliktu jednu z dívek chytil pod krkem a vyhrožoval jí smrtí, když vìc oznámí. Pachatel byl pøedán k dalšímu opatøení Policii ÈR. Upozornìní Odbor životního prostøedí Mìstského úøadu Èeská Lípa upozoròuje obèany mìsta na možnost odevzdávat objemný odpad jako jsou chladnièky, televize, nábytek a pneumatiky v areálu firmy Rethmann-Jeøala Recycling. s.r.o. v ul. Poøíèní bezplatnì (netýká se stavebních odpadù a zahradního odpadu). Zároveò pøipomínáme, že odkládat tento objemný odpad ke kontejnerùm na komunální odpad je zakázáno. Ve spolupráci s Mìstskou policií Èeská Lípa bude èistota na stanovištích kontejnerù kontrolována. OŽP Rozšíøené pokladní hodiny Pøedevším v souvislosti se splatností poplatku za komunální odpad bude až do konce bøezna na èeskolipském mìstském úøadì rozšíøen provoz pokladny na finanèním odboru (èp. 2, první patro), kde mohou obèané tento kapitaèní poplatek také uhradit. Pokladna tak bude otevøena kromì úøedních hodin (v pondìlí a ve støedu od 8 do hodin) také v úterý a ve ètvrtek od 8 do 14 hodin. V dané souvislosti pøipomínáme, že poplatek za první pololetí je splatný do 25. bøezna. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2004 Vzpomínka na èeskolipský advent Štìdroveèerní kapr je obrán, silvestrovské chlebíèky dojedeny a novoroèní pøípitek dopit. A tak už mùžeme pouze nostalgicky zavzpomínat na poslední dny roku 2003, které v Èeské Lípì zpestøila øada pøedvánoèních akcí. Jednou z nich bylo i Putování tøí králù za záøící hvìzdou k malé stáji u mìsta Betléma v režii Kulturního domu Crystal. Dobové kostýmy, králové na koni, kejklíøi, živý betlém, prùvod mìstem, zdobení vánoèního stromu i tradièní jarmark s rytíøi byly lákavou a hezkou atrakcí, pøi které na nìkolik dnù opìt ožily také historické prostory vodního hradu. Zklamalo pouze poèasí, protože lilo jako z konve. Nezbývá než doufat, že letos to bude lepší. Putování tøí králù zaèalo na námìstí T.G.M. Takhle to vypadalo ve mìstì Betlémì po narození jezulátka. Ozdobu na vánoèní strom v areálu vodního hradu si mohl povìsit každý pøíchozí. A takhle bylo veselo, když se Èeskolipané louèili na námìstí se starým rokem. Co nám dal a vzal rok 2003 z pohledu starosty Petra Skokana Na samém poèátku nám rok 2003 nadìlil øadu nových kompetencí po zrušeném okresním úøadì. Èeskolipský mìstský úøad tak pøevzal další agendu státní správy a díky reformì se rozrostl o zhruba stovku zamìstnancù, prezidentu Havlovi skonèilo funkèní období a novou hlavou státu se po volebním maratónu stal Václav Klaus. Než jsme se staèili v novém roce rozkoukat, pøišly Zahrádky o svoji historickou chloubu. Doufám, že se vyhoøelý zámek podaøí zrekonstruovat. Snažíme se proto také pomoci s hledáním pøípadného investora. Aèkoliv byly, jsou a budou optimalizaèní kroky v zavedené síti škol bolestné, Èeská Lípa musela vloni s ohledem na klesající poèty žákù v optimalizaci pokraèovat. Po bouølivé diskusi to snad vìtšina pochopila. Naší nejvìtší snahou však bylo, aby zmìny co nejménì pocítily dìti, což se podaøilo. Nemohu nevzpomenout ani na návštìvu velvyslance a vedoucího Delegace Evropské komise v ÈR Ramiro Cibriána. Nedebatovalo se o nièem jiném, než o vstupu ÈR do Evropské unie, který jsme si v èervnovém referendu odsouhlasili. Co nám toto rozhodnutí pøinese, budeme s urèitostí vìdìt až za nìjaký èas. V každém pøípadì žijeme v Evropì, kam patøíme jak geograficky tak historicky. S pøíchodem léta v Èeské Lípì opìt ožil zrestaurovaný areál vodního hradu Lipý a slavnostního otevøení se rovnìž zúèastnil vzácný host - Jindøich z Lipé, aby mi pøedal klíè od hradní brány. Slíbil jsem, že o památku budeme peèovat, a proto mne tìší, že se prohlídka hradu stala souèástí vánoèních a silvestrovských oslav. Také mne tìší, že jsme vloni hospodaøili s vyrovnaným rozpoètem a pokroèili v pøípravì nìkolika dùležitých koncepèních materiálù. Jakými jsou napøíklad generel cyklistické dopravy, koncepce mìstské hromadné dopravy, koncepce rozvoje cestovního ruchu a regulaèní plán centrální zóny. Za pøínos považuji i to, že Dolní Libchava má kanalizaci a plyn, že zaèaly stavební práce na novém divadle, že jsme zvládli rozsáhlou privatizaci obecního bytového fondu, že dìláme vše pro to, dokonèení na str. 9 4

5 è. 1, leden 2004 MÌSTSKÉ NOVINY O vítání obèánkù je zájem Celkem osmkrát uspoøádalo v loòském roce mìsto Èeská Lípa vítání svých novì narozených obèánkù. Zúèastnilo se jich bezmála 70% pozvaných dìtí, v jejichž životì pøedstavuje pozvání na radnici vìtšinou první spoleèenskou událost. Vedení mìsta proto tìší, že ze strany rodièù je o vítání, kde se obèánkové zapisují do Pamìtní knihy Èeské Lípy, stále vìtší zájem a není výjimkou, že miminko do obøadní sínì doprovázejí i další pøíbuzní. Jména dìtí zapsaných do pamìtní knihy pravidelnì zveøejòujeme také v Mìstských novinách. Od pracovnic správního odboru, který akci za- jiš uje, jsme se dozvìdìli, že každoroènì mìsto poøádá kolem osmi až deseti vítání a to podle poètu novorozencù. Zvány jsou dìti starší šesti týdnù mající trvalý pobyt v Èeské Lípì a mìstských èástech. Nezapomínáme však ani na dìti cizincù s trvalým pobytem v Èeské Lípì. O dìtech narozených v Èeské Lípì se dozvìdí z místní matriky a o dìtech narozených v jiných mìstech dostává èeskolipská radnice hlášení z evidence obyvatel. Mnohdy se rodièe o konání vítání informují na naší matrice sami, což se stává zejména v pøípadì, když se k nám pøestìhují z jiného mìsta. Vlastní obøad, kam se zve 10 až 12 dìtí, trvá zhruba 45 minut a obèánky do života uvítá buï starosta Petr Skokan nebo místostarostka Hana Moudrá, pøípadnì povìøení èlenové zastupitelstva. Pro každou maminku je pøipravena kytièka, zatímco miminko obdrží pamìtní medaili Èeské Lípy a knihu Deník našeho dì átka. Pøíjemnou atmosféru podtrhuje hudba a tradièní vystoupení dìtí z Mateøské školy v Arbesovì ulici. Do rodinného alba èi videotéky si pak rodièe mohou objednat i fotografie èi videokazetu, nebo po celou dobu je v obøadní síni pøítomen také profesionální fotograf a kameraman. (ema) V èeskolipské porodnici se vloni narodilo 827 dìtí Prvním, kdo v novém roce zaklepal v èeskolipské porodnici na svìtskou bránu, byl kluk jako buk. Jmenuje se Jakub Horák a když se v podveèer 1. ledna mamince Martinì narodil, vážil 3750 g a mìøil 51 cm. Štìstím záøící mamince prvního èeskolipského obèánka roku 2004 pøišel do porodnice poblahopøát také starosta Petr Skokan. Pozvánka na zastupitelstvo Pravidelné veøejné zasedání èeskolipských zastupitelù se uskuteèní ve støedu 28. ledna od hodin v jejich zasedacím sále (tøetí patro èp. 2, námìstí T. G. M.). Na programu je mimo jiné navržený strategický plán mìsta Èeská Lípa a koncepce rozvoje cestovního ruchu. Nový èlen klubu KSÈM Na prosincovém zasedání èeskolipských zastupitelù oznámil pøedseda klubu KSÈM ing. Václav Svatek, že do jejich ètyøèlenného klubu pøibyl nový èlen. Tím se stal ing. Oldøich Merta, který koncem minulého roku vystoupil z ÈSSD a stal se èlenem KSÈM. Další novinkou je, že zastupitelé za ÈSSD (až na zastupitele Karla Schwarzbacha) založili spolu s klubem KSÈM levicový klub. Jde o obdobu pravicového klubu, který už bezprostøednì po komunálních volbách založily v rámci èeskolipského zastupitelstva kluby ODS, US-DEU, Nezávislí a DRS. (red) Provìrka sirén Dle vyhlášky Ministerstva vnitra èíslo 380/ 2002 k pøípravì a provádìní úkolù ochrany obyvatelstva budou v roce 2004, vždy první støedu v mìsíci ve hodin, zkoušeny sirény na území okresu Èeská Lípa. Zkoušky budou provádìny zkušením tónem pro akustickou zkoušku sirén tzn., že po dobu 140 sekund budou sirény znít nepøetržitým tónem. Svìtlo svìta spatøilo v uplynulém roce 2003 v èeskolipské nemocnici 827 dìtí, což bylo o devìt dìtí více než bìhem roku Pøesnìji se tak vloni narodilo 415 klukù a 412 holèièek. V deseti pøípadech šlo o dvojèata. Nejvíce, celkem 349 novorozencù mìlo své bydlištì v Èeské Lípì, 81 v Novém Boru, 61 v Mimoni, 35 v Doksech, 34 ve Stráži pod Ralskem. Kromì nich zdejší porodnici vyhledaly i rodièky z mnoha dalších obcí okresu, ale i z Dìèínska, Liberecka a Støedoèeského kraje. Rodièe svým potomkùm nejèastìji dávali jména jako Jakub, Martin, Jan, Filip, Michal, Tomáš, Daniel, Eliška, Veronika, Anna, Karolína èi Adéla, Kristýna a Michaela. Ještì pøed samotným porodem poøádá porodnice Nemocnice s poliklinikou v Èeské Lípì pro budoucí maminky bezplatné cvièení a kurzy. U žen do 32. týdne gravidity jsou cviky zamìøeny pøedevším na udržení dobré fyzické kondice, na posílení prsních svalù a svalù pánevního dna. Ve vyšším stádiu tìhotenství jsou pak již cviky více zamìøeny k pøípravì na samotný porod. Pro vlastní porod pak porodnice poskytuje rodièkám i nadstandardní služby jako lépe vybavený pokoj èi pøítomnost otce dítìte u porodu. Pokud je to možné rovnìž tzv. bezbolestný porod. Po porodu zùstává dítì na pokoji spoleènì s maminkou, která o nìj peèuje pod odborným dohledem dìtské sestry. Snahou všech pracovníkù novorozeneckého oddìlení je, aby se maminka nauèila o své dì átko správnì peèovat, porozumìla jeho potøebám a miminko plnì kojila. Dozví se o dùležitosti kojení a mateøského mléka pro správný tìlesný a citový vývoj novorozence, nauèí se správné péèi o prsy a nabídneme jí pomoc i po propuštìní domù. V roce 1998 získalo novorozenecké oddìlení titul BABY FRIENDLY HOSPITAL, což znamená nemocnice pøátelská dìtem, který udìluje Svìtová zdravotnická organizace (WHO) a UNICEF. V této dobì jsme byli desáté pracovištì v republice, které titul získalo. Ze 117 porodnic v Èeské republice se tímto titulem pyšní 25 novorozeneckých oddìlení Mgr. Petr POKORNÝ mluvèí nemocnice 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 1, leden 2004 Teplo od Èeskolipské teplárenské nepodraží Jaká pøekvapení pro své odbìratele chystá pro rok 2004 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁREN- SKÁ, jsme se zeptali øeditele Ivana Urbana: Asi tím nejdùležitìjším, co naše odbìratele nejvíce zajímá, je cena tepla pro nadcházející období. Mám pro nì potìšující zprávu - i pøes mírné zvýšení ceny zemního plynu se prùmìrná cena tepla stanovená naší spoleèností s platností od nezvyšuje, naopak dochází k jejímu mírnému zlevnìní. U prùmìrné ceny tepla, která èiní 357,40 Kè/GJ to je o 1,40 Kè/GJ. Cenu tepla se nám daøí udržet na zhruba stejné úrovni díky tomu, že spoleènost hledá a využívá možností ve snižování všech nákladù na výrobu tepelné energie. Jsou realizovány projekty, které vedou ke zlepšení provozních, ale i dùležitých ekonomických parametrù. V minulém roce byla dokonèena personální restrukturalizace, na mini- mum se snižují oproti minulosti poplatky spojené se zneèiš ováním ovzduší, snižují se finanèní náklady a díky odstavení dvou provoznì nejdražších kotelen Lukostøelec a Kopeèek, kde bylo až do srpna minulého roku používáno velmi drahé topné médium, a to el.energie respektive lehký topný olej, se rovnìž snižují i palivové náklady. Obì lokality jsme napojili na systém CZT zásobovaný teplem z naší hlavní výtopny ve Staré Lípì. V rámci již zmiòované personální restrukturalizace spoleènosti došlo ke zrušení 8 pracovních míst. Tomu však pøedcházela témìø 3 milionová investice do výstavby nového operátorského pracovištì na kotelnì LOOS ve Staré Lípì a vybudování nového øídícího systému na kotelnì Holý Vrch, díky kterému je tato kotelna obsluhována právì z novì zøízeného pracovištì na kotelnì ve Staré Lípì. Šaten se po øadì let doèkali žáci Základní školy Antonína Sovy na Slovance. Pøístavbu, kde jsou kromì šaten také prostory pro novou uèebnu hudební výchovy a školní støelnici, realizovala èeskolipská firma KN Stav s. r. o. Stavba vèetnì moderního vybavení v podobì rùznobarevných šatních skøínìk pøedstavovala pro mìsto investici ve výši 7,4 mil. korun. Slavnostní zprovoznìní se odehrálo 15. prosince za úèasti starosty Petra Skokana a zastupitelky Jany Hlinákové. To, že si dìti mohou odložit své svršky do uzamykatelné skøíòky si pochvalovali uèitelé i žáci a nejspíš si oddechla také pojiš ovna. V souèasné dobì tak èiní poèet pracovníkù naší spoleènosti zajiš ujících teplo pro témìø 11 tisíc domácností pouze 39. V roce vzniku naší spoleènosti (04/96) dosahoval 91. Vloni se nám nákladem cca 10 mil.kè rovnìž podaøilo zrekonstruovat 800 m již dožitého a poruchového topného kanálu, který vede od kotelny LOOS na sídlištì Špièák. Letos proto chceme pokraèovat v nastaveném trendu tj. zajiš ování kvalitních a bezporuchových služeb v dodávkách tepla a teplé užitkové vody za pøijatelné ceny. Neobejde se to samozøejmì bez dalších pomìrnì výrazných investic do modernizace a rekonstrukce topných systémù, které již dosluhují, anebo se na nich projevuje zpùsob výstavby v 70. a 80. letech. Pøipravujeme dvì významné investièní akce. Jednou z nich je kompletní rekonstrukce topných kanálù na sídlišti Holý Vrch, s tím, že v každém objektu bude osazena domovní pøedávací stanice zajiš ující vytápìní dle individuálních požadavkù majitelù objektù. Samozøejmostí je pak nepøetržité øízení a sledování provozu tìchto stanic pøímo z centrálního operátorského pracovištì na kotelnì LOOS. Další významnou akcí je pokraèování v rekonstrukci topných kanálù ve spodní èásti sídlištì Špièák rovnìž s již uvedeným komfortem øízení a obsluhy. Akce to budou nesmírnì nároèné, jejichž zprovoznìní se neobejde bez krátkodobých odstávek a já jen doufám, že to naši odbìratelé ponesou s vìtším pochopením, než jak tomu bylo v roce minulém. Co nemocnièní kotelna? Vloni jste se netajili tím, že by jste rádi zajiš ovali dodávky tepla do nemocnice? Nezastíráme podnikatelský zájem vstoupit do kotelny v NsP. Z našeho pohledu se jedná o oboustrannì prospìšný obchod, v kotelnì v nemocnici je nìjaká výrobní kapacita, která by se dala využít i pro náš systém a naopak nemocnice by mohla využívat naši výrobní kapacitu. Jde jen o to technicky tyto technologie propojit a zoptimalizovat jejich vzájemný provoz. Jednání o našem vstupu do NsP probíhají a nejsou zdaleka ukonèena natož rozhodnuta. Jedná se totiž o velice složitý problém, nebo tento teplárenský majetek nepatøí ani nám ani mìstu, ale státu, respektive Krajskému úøadu Libereckého kraje, a proto není øešení tohoto stavu jednoduché. Pøed èasem si na pravidelném setkání s jubilanty, které pro své seniory poøádá mìsto Èeská Lípa, jedna z pozvaných oslavenkyò posteskla, že po pøestìhování z Doks do Èeské Lípy postrádá praktického lékaøe. Ve všech ordinacích, které navštívila, ji odmítají zaregistrovat s tím, že mají nadbytek pacientù. Obrátili jsme se proto na naši nejvìtší zdravotní pojiš ovnu, abychom se zeptali, jak je to ze zákona s dostupností tzv. primární péèe u praktických lékaøù, nebo z praxe víme, že nejde o ojedinìlý pøípad. Všeobecná zdravotní pojiš ovna naplòuje po- 6 Zeptali jsme se za vás vinnost zajistit primární zdravotní péèi pro své pojištìnce vytváøením sítì smluvních zdravotnických zaøízení. Pojištìnec má ze zákona právo na výbìr lékaøe, který je ve smluvním vztahu s pøíslušnou pojiš- ovnou. Pojištìnce nelze nutit k registraci u konkrétního lékaøe, ale ani naopak nelze nutit lékaøe k registraci konkrétního pojištìnce. Podle zákona 48/1997Sb., 11, odst.(1) písm.b) mùže zvolený lékaø odmítnout pøijetí pojištìnce do své péèe pouze v pøípadì, jestliže by jeho pøijetím bylo pøekroèeno únosné pracovní zatížení lékaøe tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní péèi o tohoto nebo o ostatní pojištìnce. Zákon rovnìž ukládá, že každé odmítnutí pøevzetí pojištìnce do péèe musí být praktickým lékaøem pojištìnci písemnì potvrzeno. Pokud pojiš ovnì takové potvrzení náš pojištìnec pøedloží, jsme schopni se pøípadem dále zabývat. Lékaø nesmí odmítnout pojištìnce pokud se jedná o neodkladnou péèi. Seznam všech našich smluvních partnerù vèetnì adres a kontaktù je k dispozici v sídle okresní pojiš ovny VZP, obdobné informace lze získat na

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1 Městský úřad B o h u m í n Číslo materiálu: 1/11 Z Bohumín, 4.12.2003 Zpráva pro zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 17. prosince 2003 Věc: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Návrh

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více