Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKDEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN, SOKOLA TŮMY 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Školní vzdělávací program Obor M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: Ekonomické lyceum, Český Těšín Kód a název vzdělávacího programu: M/02 Ekonomické lyceum Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání: čtyřleté denní Způsob ukončení: maturitní zkouška Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost: od Rozhodnutí MŠMT č. j.: 3880/ ze dne Ředitelka školy Ing. Kristina Bončková Koordinátor: Ing. Ivana Zúbková

2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje... 3 Profil absolventa... 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 6 Učební plán Učební plán soulad s RVP Poznámky k učebnímu plánu: Učební osnova Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Spolupráce s partnery ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 2 Obsah

3 Identifikační údaje OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN, SOKOLA TŮMY 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Název ŠVP: Kód a název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: Ekonomické lyceum, Český Těšín M/02 Ekonomické lyceum střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost: od Rozhodnutí MŠMT č. j.: 3880/ ze dne Ředitelka školy Ing. Kristina Bončková Razítko školy Podpis ředitelky škola ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 3 Profil absolventa

4 Název ŠVP: Ekonomické lyceum Český Těšín Kód a název oboru vzdělání: M/02 Ekonomické lyceum Délka a forma studia: čtyřleté denní Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost: od počínaje 1. ročníkem Rozhodnutí MŠMT č. j.: 3880/ ze dne Profil absolventa Ekonomické lyceum je studijní všeobecně vzdělávací obor. Žáci jsou v rámci všeobecných, přírodovědných i odborných předmětů připravováni především pro další studium na ekonomických, právnických, filozofických i jiných vysokých školách. Při přímém nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat. Absolvent se vyznačuje těmito klíčovými a odbornými kompetencemi: - Formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury, vytvoří text podle zadaných kritérií, orientuje se v komunikační situaci, nalezne v textu požadované informace, dovede využít získaných informací, oddělí informace podstatné od nepodstatných, uplatňuje zásady kompoziční výstavby textu, vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text, dovede funkčně použít spisovný jazyk v písemném projevu, využívá znalostí jazykové normy a kodifikace, ovládá pravidla českého pravopisu, rozumí celému textu i jeho částem, analyzuje informace obsažené v textu, orientuje se ve vývoji české a světové literatury, analyzuje umělecký i neumělecký text. - Ovládá na příslušné úrovní 2 cizí jazyky čtení a poslech s porozuměním, psaní a mluvení. Seznamuje se s reáliemi a kulturou zemí studovaného jazyka a získává znalosti odborného jazyka. - Chápe přírodní jevy a zákony, proniká do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. - Orientuje se v přírodních, technických a ekonomických jevech, vnímá souvislosti mezi nimi, řeší úlohy z praxe. - Uplatňuje zásady demokracie v praktickém životě, rozumí základním pojmům z oboru politologie, psychologie, sociologie a filosofie. Orientuje se ve světovém náboženství a zná problematiku sekt. Orientuje se v problematice sociálních skupin, dokáže se začlenit do společenského života, vyjadřuje svoje vlastní názory v souladu s principy tolerance a společného soužití. Orientuje se v lidských právech a svobodách, umí vysvětlit negativa totalitních systémů. - Rozvíjí své pohybové schopnosti a sportovní činnosti, vnímá hodnotu lidského zdraví a vědomě pomáhá k jeho ochraně. Podporuje zdravý životní styl. - Zpracovává, třídí a prezentuje geografické informace, srovnává rozdíly v hospodářské vyspělosti jednotlivých regionů. Čte mapu, chápe souvislosti přírodních a společenských vlivů na hospodářský vývoj světa. - Sestavuje podnikatelský rozpočet, ovládá způsoby nakládání s osobními i podnikatelskými financemi, rozumí cenové problematice, optimalizuje finance, využívá různé finanční produkty a zná instituce působící na finančním trhu, sestaví finanční plán, posuzuje stupeň rizik při investování financí, orientuje se v daňové soustavě a soustavě pojištění, zjistí daňový základ jednotlivých druhů daní, daně vypočítá a sestaví daňová přiznání. - Zpracuje jednoduchý podnikatelský projekt dle požadavků tuzemských i zahraničních firem, provede finanční analýzu podnikatelského projektu a ověří realizovatelnost projektu. Vypracovaný projekt prezentuje vhodným způsobem s použitím moderní digitální techniky. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 4 Profil absolventa

5 Pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních činností, přijímá a odpovědně plní úkoly při práci v týmu. - Pracuje samostatně na počítači, rozumí algoritmu programu, samostatně zpracovává grafické aplikace, využívá kancelářský software a vzájemné propojení všech jeho částí k řešení úloh z praxe. Komunikuje v systémech, přenáší data pomocí počítačových sítí (Intranet, Extranet, Internet), vytváří jednoduché webové stránky. - Orientuje se v příslušných právních předpisech, vypočítá a interpretuje základní ekonomické propočty a ukazatele. - Eviduje a účtuje o majetku a zdrojích krytí účetní jednotky, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Transformuje výsledek hospodaření na základ daně z příjmu a vypočítává daně. - Ovládá klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou, využívá editační funkce textového editoru. Vyhotovuje základní druhy písemností v normalizované úpravě bez gramatických chyb.. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 5 Profil absolventa

6 Charakteristika školního vzdělávacího programu Název ŠVP: Ekonomické lyceum Český Těšín Kód a název oboru vzdělání: M/02 Ekonomické lyceum Délka a forma studia: čtyřleté denní Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost: od počínaje 1. ročníkem Rozhodnutí MŠMT č. j.: 3880/ ze dne Celkové pojetí vzdělávání Svou koncepcí tento obor stojí mezi gymnáziem a obchodní akademií. Absolventi tak získávají značný všeobecný přehled a tudíž i dobré předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách zejména ekonomického, právního a sociálního zaměření. Současně získávají odborné ekonomické znalosti a praktické dovednosti pro uplatnění na trhu práce. Při přímém nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů obecně odborného ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Obor M/02 Ekonomické lyceum má na naší škole rozšířenou výuku cizích jazyků a informačních technologií. Velký význam je kladen v průběhu celého studia na jazykové vzdělávání. V oblasti mateřského jazyka je kladen důraz na sdělný a kultivovaný jazykový projev, upevňování pravopisné normy a literární znalosti. Žáci jsou vedeni ke společenskému chování a vystupování, k pěstování kladného vztahu ke kulturním a estetickým hodnotám. Žáci mají možnost účastnit se různých literárních, čtenářských a recitačních soutěží, mladí tvůrci publikují svá díla ve školním časopise MATES. Na škole se úspěšně rozvíjí tzv. Debatní liga. Debatování představuje komplexní metodu rozvoje klíčových kompetencí, rozvíjí dovednosti a znalosti žáků, vychovává k zodpovědnosti a toleranci. Cílem debatování je napomáhat rozvoji řečových dovedností a schopností při hledání a využití znalostí na zadané téma. Žáci se učí debatovat na předem zadané téma, nabízet věcné, rozumné, realizovatelné a dobře promyšlené řešení odhaleného problému. Učí se klást dotazy, konstruovat rychlé a jasné odpovědi, učí se v debatě argumentovat na základě svých znalostí a oponovat názorům jiných. Škola připravuje pod vedením vyškolené pedagožky několik žákovských týmů a účastní se úspěšně Celostátní debatní soutěže. Rozšířena je výuka cizích jazyků. Zvýšená je hodinová dotace jazyka anglického na 4 hodiny týdně rozšíření se týká konverzace v prvním a druhém ročníku a odborné konverzace a obchodní korespondence ve třetím a čtvrtém ročníku. Současně anglická terminologie je zaváděna do odborných předmětů ekonomiky, účetnictví. Druhý cizí jazyk je vyučován v dotaci 3 hodiny týdně a výuka nepředpokládá žádné dřívější znalosti. Žák si volí z nabídky jazyk německý, jazyk ruský. V oblasti jazyka německého vzdělávací možnosti rozšiřuje exklusivní smlouva s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a Goethe Institutem v Praze (podepsána ) v rámci projektu Školy partneři budoucnosti. Z projektu je dotováno vybavení jazykových učeben školy, výukové materiály a moderní učební pomůcky, vzdělávání ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 6 Charakteristika školního vzdělávacího programu

7 pedagogických pracovníků v oblasti metodiky a výuky jazyka německého. Největším přínosem je však možnost vzdělávacích pobytů a intenzivních výukových stáží pro naše žáky s přípravou k vykonání certifikačních zkoušek (Zertifikat Deutsch). Další jazykové vzdělávání je nabízeno žákům formou kroužků, a to v oblasti přípravy na VŠ a k intenzivní přípravě ke znalostním certifikátům. V rámci kroužku je již také dva roky vyučován jazyk italský. K výuce cizích jazyků jsou žáci motivováni řadou soutěží (olympiáda v anglickém jazyce, Gate, JUVENES TRANSLATORES, FOX, TOR, Puškinův památník), účastí v mezinárodních projektech Socrates-Comenius, Tandem, v mezinárodní ekonomické soutěži pod záštitou EU - European Business Game a projekty s partnerskými školami v příhraniční oblasti. Komunikační pohotovost si mohou žáci prověřit v rámci pořádaných vzdělávacích a poznávacích exkurzí a zájezdů: Anglie Královský Londýn, Německo - Bad Kissingen, Burg Hohenberg, Rakousko Císařská Vídeň a dalších. V cizích jazycích bude žákům postupně zajištěno Evropské jazykové portfolio. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích jazyků na úrovni odpovídajícím požadavkům maturitní zkoušky. Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Rozšířená je výuka samotného předmětu informační technologie s možností získat v průběhu studia mezinárodní certifikát ECDL (tzv. počítačový řidičák EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE) uznávaný zaměstnavateli v zemích EU. Při testování našich žáků spolupracujeme s Vysokou školou báňskou, Technickou univerzitou Ostrava. Žák si během studia tohoto předmětu osvojí vědomosti a dovednosti pro zjišťování a vyhledávání informací a jejich zpracování. Naučí se efektivně vytvářet textové dokumenty, prezentace, pracovat s ekonomickými informacemi v prostředí tabulkového procesoru, naučí se pracovat s informacemi v databázovém prostředí, s počítačovou grafikou, tvorbou webových stránek; seznámí se s tvorbou programů, naučí se analyzovat problém a vytvořit algoritmus jako základ pro tvorbu programu, efektivně propojovat všechny moduly softwarového balíku Office. V předmětu písemná a elektronická komunikace žáci používají při psaní na klávesnici počítače hmatovou metodu (v programu ZAV). Žákům umožňujeme využívat moderní informační systémy ve výuce i v jejich volném čase. Volný přístup k internetu, nácvik programu ZAV je umožněn v ranních hodinách před vyučováním a v odpoledních hodinách po vyučování. V tomto čase je vždy zajištěn odborný dozor v učebnách. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, fyziky, biologie, chemie, zeměpisu, ekonomiky, semináře ekonomického, dějepisu a dalších. V rámci tohoto oboru jsou vyučovány předměty přírodovědného základu fyzika, chemie, biologie. Žáci tak získávají znalosti z oblasti technických a technologických procesů, které jsou schopni posuzovat a vyhodnocovat z pohledů ekonomických i ekologických. Výrazně je posílena výuka matematiky. Žáci se účastní soutěží v Sudoku, Olympiáda v matematice, Celostátní matematické soutěže, mezinárodní soutěže Matematický klokan. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 7 Profil absolventa

8 Realizace průřezových témat v jednotlivých vyučovacích předmětech: Občan v demokratické společnosti Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Polský jazyk a literatura Cizí jazyky Společenské vědy Přírodní vědy Dějepis Zeměpis Právo Seminář ekonomický Účetnictví Právo Finance a daně Písemná a elektronická komunikace Biologie Fyzika Chemie Ekonomika Český jazyk a literatura Polský jazyk a literatura Cizí jazyky Společenské vědy Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Seminář ekonomický Český jazyk a literatura Polský jazyk a literatura Cizí jazyky Společenské vědy Přírodní vědy Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy a reakci sociálních partnerů, se kterými škola úzce spolupracuje. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Při zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme především ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., (o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných). Škola má zpracovanou metodiku pro zabezpečení výuky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro zařazení žáků do příslušných programů vycházíme u jednotlivých skupin zejména z těchto podkladů: pro žáky se speciálními poruchami učení ze zprávy PPP pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním z lékařské zprávy příslušného lékaře pro žáky se sociálním znevýhodněním ze sdělení rodičů (případně z jejich čestného prohlášení) Při práci se žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a při práci se žáky se speciálními poruchami učení vycházíme z těchto zásad a principů: předpokladem úspěšné práce je vždy komplexní diagnostika, kterou v průběhu docházky upřesňujeme nutný je individuální postup nápravy komplexnost působení: nepracujeme jen se žákem, ale i s rodinou a širším prostředím (vedení školy, výchovný poradce, třídní učitel, třídní kolektiv) motivujeme zájem žáka o nápravu umožňujeme ze závažných zdravotních důvodů uvolnění zcela či zčásti z vyučování tělesné výchovy podporujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na zkvalitnění jejich práce se žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním garantujeme důvěrnost informací Při práci se žáky se sociálním znevýhodněním vycházíme z těchto zásad a principů: předpokladem úspěšné práce jsou vždy komplexní informace od rodičů, které v průběhu studia upřesňujeme a v případě nových informací modifikujeme nutný je individuální přístup komplexnost působení: ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 8 Profil absolventa

9 při řešení spolupracujeme nejen s rodiči, ale i s výborem Sdružení rodičů při OA, který může např. prominout roční příspěvek rodičů tomuto sdružení apod. podporujeme nadání a talent sociálně znevýhodněných žáků vytvářením vhodných studijním podmínek snažíme se o integraci žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí do třídních kolektivů garantujeme důvěrnost informací Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Při práci s mimořádně nadanými žáky vycházíme z těchto zásad a principů: vhodnými pedagogickými metodami motivujeme žáky, aby projevili své nadání sledujeme vývoj talentu žáků po celou dobu studia vytváříme ve spolupráci s vedoucími předmětových komisí a jednotlivými učiteli prostředí, které trvale motivuje nadané žáky vedeme mimořádně nadané žáky k cílenému samostudiu odborné literatury, včetně užitečného využití IT společně se Sdružením rodičů při OA podporujeme zapojení žáků do SOČ, soutěží a olympiád (ze strany SR při OA se jedná především o finanční podporu) Přijímací řízení Přijímání ke studiu je v souladu s 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a splnění kritérií přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. Způsob ukončování studia Studium oboru Ekonomické lyceum je ukončeno maturitní zkouškou. V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů formou písemné práce (informatika + účetnictví), ústní zkoušky z ekonomických předmětů, dále z cizího jazyka nebo matematiky podle volby ve společné části maturitní zkoušky. Dále mohou žáci vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (maximálně 4), volit si žák může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelkou školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. Organizace výuky Výuka je realizována v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách s nejvíce 16 žáky ve skupině. Do vyučování jsou začleněny i další organizační formy: - Pro žáky prvních ročníků je v prvním týdnu v září organizován adaptační kurz, který má zajistit bezproblémový přechod žáků ze ZŠ a vytvoření fungujícího školního kolektivu. - V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvního ročníku, sportovně turistický kurz pro žáky třetího ročníku a sportovní dny, ve kterých soutěží družstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi sebou v různých sportovních disciplínách ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 9 Profil absolventa

10 - V oblasti estetické výchovy žáci navštíví během školního roku minimálně 1 divadelní představení Těšínského divadla. - Další velmi významnou aktivitou jsou návštěvy Terezína, doplněné o návštěvu Prahy (žáci třetích ročníků). - Učitelé cizích jazyků organizují pravidelné výukové zájezdy do Anglie a Německa. Od školního roku 2009/2010 budeme realizovat také pobytové zájezdy na Ukrajinu. - V rámci projektu Školy: Partneři budoucnosti mohou žáci získat mezinárodní jazykový certifikát ZERTIFIKAT DEUTSCH a testování zdarma, absolvovat výměnné studijní pobyty, workshopy, prázdninové studijní pobyty přímo na území Německa. - V rámci výuky odborných předmětů škola v březnu organizuje mezinárodní veletrh fiktivních firem, na kterém žáci prezentují výrobky své firmy, prakticky si vyzkoušejí komunikační dovednosti, marketingové dovednosti. Součástí veletrhu je i kulturní program, který připravují žáci jednotlivých tříd. - European Business Game (EBG). V měsíci dubnu škola organizuje celostátní kolo soutěže EBG. Jde o podnikatelskou hru 3-5 členných týmů středoškolských žáků. Soutěž je organizovaná pod záštitou Evropské unie. Pracovní týmy žáků před odbornou komisí prezentují v jazyce anglickém své zpracované ekonomicko-ekologické projekty. Vítězný tým se účastní mezinárodního kola EBG, které pořádá vždy jedna ze zemí zapojená do projektu. Soutěže se stabilně účastní jedenáct zemí: Česká republika, Skotsko, Dánsko, Faerské ostrovy, Chorvatsko, Itálie, Anglie, Slovenská republika, Francie, Litva a Grónsko. - Seminář Diferenciální a integrální počet úvod do vyšší matematiky pro snadnější přechod na vysoké školy ekonomického popř. technického směru pro žáky čtvrtých ročníků. - Organizace zajímavých exkurzí - V rámci environmentální výchovy probíhají během školního roku následující akce: třídění odpadu; šetření energií; zapojení do programu Globe; výsadba stromů u příležitosti Dne stromů; práce na ekologických projektech ke středoškolské ekologické konferenci; práce na ekologických projektech; aktivity na Den Země. Pro zvýšení motivace k učení je během školního roku organizována celá řada soutěží: - Informační technologie 1. ročník, Soutěž v grafických disciplínách, 2. ročník, Šampión v Excelu, 3. ročník, Prezentace. - Matematika, Přírodní vědy Klokan, matematická olympiáda, Sudoku, ekologické soutěže - Účetnictví ACCOUNTANT. - Jazyk český Debatní liga a Debatní pohár soutěže, kde žáci rozvíjejí své řečnické schopnosti, učí se vysvětlovat, obhajovat, argumentovat a oponovat. - Anglický jazyk GATE, FOX a překladatelská soutěž JUVENES TRANSLATORES. - Německý jazyk Bilder aus der Schweiz, TOR. Během studia ověřujeme odborné znalosti a dovednosti žáků formou srovnávacích testů. Testování probíhá v odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech: - matematika - 1. ročník - informační technologie 2. ročník - účetnictví 3. ročník - anglický jazyk 3. ročník ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 10 Profil absolventa

11 - ekonomika 4. ročník. Hodnocení žáků Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem a klasifikačním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka, popř. k diagnostikovaným specifickým poruchám učení. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami. U písemné formy zkoušení musí být žák seznámen s kritérií hodnocení. Učitel žákům sdělí škálu bodového hodnocení jednotlivých úkolů a z něho vyplývající výsledné známkování. U ústní formy zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě, zhodnotí klady odpovědi a její nedostatky. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování třídní učitel nebo učitelé jednotlivých předmětů na třídní schůzce nebo v předem dohodnuté konzultační době. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí Metodickým pokynem MŠMT č /2001 a v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a žáků mimořádně nadaných. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření. Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Všichni žáci jsou na začátku každého školního roku na třídnických hodinách seznamováni se školním řádem a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V každé odborné učebně jsou žáci proškoleni vyučujícím o provozním řádu učebny. Na konci roku jsou všichni žáci poučeni o chování o prázdninách v souvislosti s BOZP a požární ochranou. Všechna tato školení jsou zaznamenávána v třídní knize. Ve škole je realizován Minimální preventivní plán primární prevence zaměřený na sociálně patologické jevy. Tento plán se naplňuje adaptačním kurzem a besedami na různá témata jako Komunikace a vztahy, Beseda o drogách, Člověk v krizi, Beseda s drogově závislým v léčbě a další. V rámci předmětu tělesná výchova a společenské vědy jsou probírány se všemi žáky zásady duševní hygieny a prevence civilizačních onemocnění. V posledním ročníku v předmětu společenské vědy jsou pak tato témata opakována. V předmětu právo je začleněna kapitola Pracovní právo, která seznamuje žáky s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Pokud nastane úraz v tělesné výchově, učitel se v další hodině k této situaci vrátí, udělá rozbor příčin a poučí o prevenci tak, aby se vzniklá situace neopakovala. Před zahájením vyučování a o přestávkách mají učitelé v celé škole dozor nad žáky dle uvedeného rozpisu. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 11 Profil absolventa

12 Před každou školní akcí (výlet, adaptační kurz, turistický kurz, lyžařský kurz, exkurze, bazén, bowling, atd.) jsou žáci poučeni o dodržování bezpečnostních, hygienických a organizačních předpisů, pokynů a doporučení na školní akci s přihlédnutím ke specifikům dané akce. Během lyžařského kurzu žáci absolvují přednášku ze zdravovědy, během turistického kurzu absolvují přednášku ze zdravovědy s názornými ukázkami a praktickým procvičováním. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 12 Profil absolventa

13 Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma studia: Stupeň vzdělání: Platnost: Ekonomické lyceum Český Těšín M/02 Ekonomické lyceum čtyřleté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou od počínaje 1. ročníkem Vyučovací předmět Značka Zkratka Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk ANJ Druhý cizí jazyk NEJ/RUJ Společenské vědy SPV Dějepis DEJ Zeměpis ZEM Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO Účetnictví UCE Právo PRA Informační technologie INT Písemná a elektronická komunikace PEK Společenskovědní seminář Matematický seminář volitelné semináře SVS SMT Seminář ekonomický SEK Konverzace v ANJ KAN Odborná ANJ OAN Celkem x ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 13 Učební plán

14 Učební plán soulad s RVP Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma studia: Stupeň vzdělání: Platnost: Ekonomické lyceum Český Těšín M/02 Ekonomické lyceum čtyřleté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou od počínaje 1. ročníkem Vyučovací předmět Značka Zkratka Vzdělávací oblast Obsahové okruhy RVP DH Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk ANJ Druhý cizí jazyk NEJ/ RUJ Společenské vědy SPV Dějepis DEJ Český jazyk Estetické vzdělávání 6 5 Dva cizí jazyky 21 3 Společenskovědní vzdělávání Zeměpis ZEM Národní a světová ekon. Přírodovědné vzdělávání Matematika MAT Matematické vzdělání 12 0 Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Přírodovědné vzdělávání 10 2 Tělesná výchova TEV Vzdělávání pro zdraví 8 0 Ekonomika EKO Národní a světová ekon. Podnikání, podn. čin Účetnictví UCE Financování a účetnictví 9 0 Právo PRA Informační technologie INT Písemná a elektronická komunikace Volitelný seminář Společenskovědní / matematický PEK SVS SMT Seminář ekonomický SEK Národní a světová ekon. Podnikání, podn. čin. Vzdělávání v ICT 10 5 Společenskovědní Vzdělávání/matematické Národní a světová ekon. Podnikání, podn. čin. 2 Konverzace v ANJ KAN Dva cizí jazyky Odborná ANJ OAN Dva cizí jazyky 4 Celkem x ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 14 Učební plán

15 Poznámky k učebnímu plánu: Český jazyk a literatura Cizí jazyky Matematika Společenské vědy Přírodní vědy Informační technologie Ekonomické předměty Navýšení o 2 hodiny z disponibilních hodin. Obecným cílem je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a vý měně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství vede i k celkovému přehledu o české a světové literatuře. Důraz je kladen na tvorbu současnou. V prvním ročníku je jedna hodina zaměřena na procvičení gramatických jevů a rétorických cvičení. Navýšená dotace hodin. Hlavním cílem je příprava žáků na aktivní život v multikulturní společnosti a osvojení si úrovně komunikativních jazykových kompetencí u prvního cizího jazyka na minimální úroveň B1 a u druhého cizího jazyka na minimální úroveň A2. Třída se při výuce dělí na skupiny a výuka probíhá ve třídách vybavených potřebnou audiotechnikou. Celé 4 roky 3 hodiny týdně, ve čtvrtém ročníku volitelný seminář z matematiky, jehož obsahem jsou základy vyšší matematiky diferenciální a integrální počet. Obecným cílem je připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Vzdělání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem. Hlavním cílem je naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. Stěžejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní techniky. Třída se při výuce dělí na skupiny tak, aby na každé pracovní stanici pracoval jeden žák. Těžiště výuky je v provádění praktických úkolů. Obsah vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích svým obsahem a rozsahem splňuje požadavky vyšší úrovně systému ECDL (Computer Driving Licence). Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně využít svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Žáci získají základy finančního účetnictví, naučí se zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů a nacházet souvislosti mezi ekonomickými jevy. Osvojují si poznatky a praktické dovednosti o finančním trhu, financování podniku a daňové soustavě. Mají přehled o typických podnikových činnostech i o rozmístění ekonomických činností v České republice a ve světě a o příčinách i důsledcích rozmístění. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 15 Učební plán

16 Učební osnova Český jazyk a literatura 17 Cizí jazyky 20 Anglický jazyk 23 Německý jazyk 24 Konverzace v anglickém jazyce 25 Práce s odborným anglickým textem 26 Společenské vědy 27 Společenskovědní seminář 27 Dějepis 29 Zeměpis 30 Matematika 32 Fyzika 34 Chemie 36 Biologie 38 Tělesná výchova 40 Ekonomika 41 Účetnictví 42 Právo 44 Informační technologie 45 Písemná a elektronická komunikace 47 Seminář ekonomický 50 Seminář z matematiky 52 Mezinárodní spolupráce a spolupráce s VŠ 58 Spolupráce s vysokými školami 58 Spolupráce s jazykovým a vzdělávacím centrem Pygmalion v Českém Těšíně 59 Spolupráce s městem 59 Spolupráce se středními školami ve městě a regionu 59 Spolupráce se Sdružením rodičů 59 Spolupráce se zaměstnavateli 59 ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 16 Učební osnova

17 Český jazyk a literatura Ve výuce je kladen důraz na: - motivaci žáka pro studium mateřského jazyka a literatury; - přípravu k úspěšné profesionální dráze, k dalšímu studiu na vysokých školách. Vzdělávání v českém jazyce vede k tomu, aby žák: - kultivoval svůj mateřský jazyk, znal základy jeho vývoje, měl k němu úctu jako k základní duchovní hodnotě; - formuloval srozumitelně a souvisle své myšlenky ústně i písemně; - dovedl jednat s lidmi; - porozuměl zadání úkolu a určil jádro problému; - pracoval s informacemi a uměl je vyhledávat. Literární výchova má velké možnosti přispět k rozvoji klíčových kompetencí, především komunikativních a sociálních. Žák by měl umět: - přečíst text s porozuměním a interpretovat jej; - aktivně se zúčastnit diskuze; - formulovat a obhajovat své názory; - písemně zaznamenávat podstatné myšlenky; - vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu; - řešit zadané úkoly samostatně; - získávat informace z otevřených zdrojů, především z internetu; - efektivně pracovat s informacemi a kriticky je hodnotit. Žák je veden k tomu, aby: - uplatňoval ve svém životním stylu estetická kritéria; - chápal význam umění pro člověka; - byl tolerantní k estetickému cítění a vkusu jiných lidí; - podporoval hodnoty regionální, národní, evropské i světové kultury a měl k nim vytvořený pozitivní vztah. Koordinátor: Mgr. Blanka Němčanská Ročník Hodinová dotace 3/ Odpovědná osoba Na Na Na Na Akce: - Debatní liga - debatování představuje komplexní metodu rozvoje klíčových kompetencí, rozvíjí dovednosti a znalosti žáků, vychovává k zodpovědnosti a toleranci. Cílem debatování je napomáhat rozvoji řečových dovedností a schopností při hledání a využití znalostí na zadané téma. Žáci se učí debatovat na předem zadané téma, nabízet věcné, rozumné, realizovatelné a dobře promyšlené ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 17 Český jazyk a literatura

18 řešení odhaleného problému. Učí se klást dotazy, konstruovat rychlé a jasné odpovědi, učí se v debatě argumentovat na základě svých znalostí a oponovat názorům jiných. - Olympiáda z českého jazyka. - Návštěva divadelních a filmových představení. - Zapojení žáků do literárních soutěží. Maturitní předmět Český jazyk a literatura je předmět společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury jsou koncipovány jako zkoušky komplexní a obsahují následující dílčí zkoušky: 1. dílčí ústní zkouška (zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky); 2. didaktický test (centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně vyhodnocovaný); 3. písemná práce (centrálně zadávaná, centrálně administrovaná, vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky). Žák si může zvolit základní, nebo vyšší úroveň obtížnosti dle svého svobodného rozhodnutí. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci). Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti Žák je veden k tomu, aby dokázal: - ukázat společenské a kulturní události a politickou atmosféru doby, v níž autor tvořil, a uvést, jak se promítla v jeho tvorbě; - rozpoznat etické a umělecké hodnoty díla, přiblížit vzory mravnosti, rozumu, spravedlnosti, ušlechtilosti a lidskosti; - uvést příklady umělecké výpovědi, např. o válkách, nedemokratických režimech, o egoismu, touze po moci, a tyto umělecké výpovědi interpretovat; - orientovat se v masmédiích, kriticky hodnotit jejich informace, být odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci; - jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; - angažovat se i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; - vážit si materiálních a duchovních hodnot, chránit je a zachovat pro budoucí generace; - být tolerantní a respektovat tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí; - aktivně vystupovat proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie; - vytvářet si objektivní a celkově pozitivní vztah ke společenskému dění, umění a kultuře; - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, jejich kulturní specifika, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě; - podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 18 Český jazyk a literatura

19 Člověk a životní prostředí Žák je veden k tomu, aby dokázal: - aktivně se zapojit do sledování a ochrany životního prostředí, vnímat stav životního prostředí, pečovat o zdravé životní prostředí, na základě různých druhů umění vnímat krásu přírody v proměnách času a uvědomovat si spojitost člověka a životního prostředí; - poznávat svět a učit se mu rozumět; - chápat význam strategie udržitelného rozvoje světa; - být zodpovědným za své zdraví. Informační a komunikační technologie Žák je veden k tomu, aby: - používal internet pro vyhledávání doplňujících informací; - využíval elektronické učebnice literatury a doporučených www stránek pro domácí samostudium a sebevzdělávání. Mezipředmětové vztahy Dějepis, zeměpis, informační technologie, společenské vědy, písemná a elektronická komunikace, ekonomika. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků zaváděním autodidaktických metod, které vedou žáky k individuální práci, odpovídající jeho schopnostem, volbou vhodné strategie a individuálně modifikovaných metod, které vedou k úspěšným studijním výsledkům /např. u žáků s poruchami čtení aj. handicapem/. Jejich vzdělávání probíhá výhradně formou individuální integrace do běžných tříd. Škola disponuje kvalifikovanou výchovnou poradkyní a v případě potřeby doporučuje rodičům obracet se na pedagogicko-psychologickou poradnu. Škola se věnuje i práci s nadanými žáky. Nadaní žáci se zúčastňují různých soutěží, olympiád a projektů. Pravidla pro hodnocení Důraz je kladen na informativní a výchovnou funkci hodnocení. Žáci budou vedeni, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení. Významnou roli rovněž hraje metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. Způsoby hodnocení kombinace známkování a slovního hodnocení, využívání bodového systému či procentuálního vyjádření. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou. Definice úrovně vědomostí odpovídajících jednotlivým stupňům známek vychází ze školního a klasifikačního řádu školy. Při hodnocení je kladen důraz na řečové dovednosti, porozumění textu, dovednosti interpretovat text. Přihlíží se ke gramatické a lexikální správnosti i v písemném projevu. Zohledňován je rovněž rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 19 Český jazyk a literatura

20 Cizí jazyky Ve výuce je třeba klást důraz na: - motivaci žáka pro studium cizích jazyků a připravit jej na život v multikulturní Evropě; - přípravu pro další studium na vysokých školách, zejména ekonomického zaměření. Vzdělávání v prvním cizím jazyce směřuje k dosažení minimální úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Vzdělávání v druhém cizím jazyce směřuje k dosažení minimální úrovně A2 až B1. Obsah učiva je rozdělen do čtyř složek. 1. Řečové dovednosti rozvíjejí se komplexně / receptivně, produktivně, interaktivně/ na základě osvojování slovní zásoby v tematických okruzích a rozšiřováním poznatků o anglicky (německy, rusky) mluvících zemích. 2. Jazykové prostředky zvuková stránka jazyka, pravopis, gramatika a slovní zásoba. 3. Tematické okruhy a komunikační situace - vztahují se k oblastem osobního, společenského a pracovního života. 4. Reálie poznatky o anglicky (německy, rusky) mluvících zemích z oblasti kultury, národních zvyků a tradic, historie, politiky a geografie. Strategické cíle (klíčové kompetence) V rámci přínosu k rozvoji klíčových kompetencí je žák veden k tomu, aby byl schopen: Komunikativní kompetence - formulovat své myšlenky přehledně, souvisle, srozumitelně a jazykově správně v ústním i písemném projevu; - aktivně diskutovat, vyjadřovat se přiměřeně účelu a komunikační situaci, formulovat a obhajovat své názory a postoje; - zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata; - písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí. Personální kompetence - získat pozitivní přístup k cizímu jazyku a dále se vzdělávat; - být motivován a veden k osvojování si různých technik samostatného učení a k práci odpovídající jeho schopnostem; - přijímat radu, hodnocení i kritiku svých výsledků ze strany jiných lidí a být veden k sebehodnocení prostřednictvím Evropského jazykového portfolia. Sociální kompetence - pracovat v týmu, přijímat a zodpovědně plnit svěřené úkoly; - nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám; - vytvářet si objektivní a celkově pozitivní vztah ke společenskému dění, umění a kultuře anglicky (německy, rusky) mluvících zemí. Kompetence k pracovnímu uplatnění - vědět, že na trhu práce je řada prosperujících zahraničních firem, u kterých je možné najít pracovní uplatnění; - dokázat se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce, tj. umět napsat žádost o místo, životopis, jednoduchý úřední dopis, pracovní hodnocení, fax, a umět se zorientovat při služebním jednání apod. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 20 Cizí jazyky

21 Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti Žák je veden k tomu, aby: - se dokázal orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci; - uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontraverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; - byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; - vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace; - byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí; - aktivně vystupovat proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Člověk a životní prostředí - poznávat svět a učit se mu rozumět; - chápat význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamovat se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti; - chápat a respektovat nutnost logického chování v souvislosti s lidským zdravím. Informační a komunikační technologie - používat internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společenskopolitického a kulturního dění v zemích dané oblasti; - využívat on-line učebnic a testů pro domácí samostudium. Mezipředmětové vztahy Český jazyk a literatura, dějepis, zeměpis, informační technologie, společenské vědy, písemná a elektronická komunikace, ekonomika. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Zaváděním autodidaktických metod, které vedou žáky k individuální práci, odpovídající jeho schopnostem. Volbou vhodné strategie a individuálně modifikovaných metod, které vedou k úspěšným studijním výsledkům /např. u žáků s poruchami čtení aj. handicapem/. Jejich vzdělávání probíhá výhradně formou individuální integrace do běžných tříd. Škola disponuje kvalifikovanou výchovnou poradkyní a v případě potřeby doporučuje rodičům obracet se na pedagogicko-psychologickou poradnu. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola se věnuje i práci s nadanými žáky. Nadaní žáci se zúčastňují různých soutěží, olympiád a projektů, které umožňují srovnání v národním i mezinárodním měřítku. Pedagogové se žákům věnují v konzultačních hodinách, žáci mají možnost navštěvovat jazykové semináře připravující k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysokých školách. Pravidla pro hodnocení Důraz je kladen na informativní a výchovnou funkci hodnocení. Žáci jsou vedeni k objektivnímu kritickému sebehodnocení. Významnou roli rovněž hraje metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. Učitelé budou motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení jazykového portfolia, které jim umožní relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělávání dosáhli. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 21 Cizí jazyky

22 Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému či procentuálního vyjádření. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1-5. Definice úrovně vědomostí odpovídajících jednotlivým stupňům známek vychází z klasifikačního řádu školy. Při hodnocení je kladen důraz na řečové dovednosti, porozumění rodilému mluvčímu či textu, dovednost interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech, schopnost aplikovat osvojené společenské fráze. Přihlíží se ke gramatické a lexikální správnosti i v písemném projevu. Zohledňován je rovněž rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 22 Cizí jazyky

23 Anglický jazyk Koordinátor: Ing. Dagmar Jašková Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Ja Ja Ja Ja Maturitní předmět Státní maturitní zkouška. Projekty, akce - Evropská podnikatelská hra European Business Game (EBG) zpracování a prezentace ekonomicko-ekologických projektů v anglickém jazyce. - Evropský den jazyků. - GATE školní a městské kolo jazykové soutěže. - FOX anglická jazyková soutěž pro žáky polských tříd. - Olympiáda v anglickém jazyce. - Juvenes translatores překladatelská soutěž EU. - Výchovně vzdělávací zájezdy. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 23 Anglický jazyk

24 Německý jazyk Koordinátor : Mgr. Lenka Schajerová Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Sj /Ki Sj /Ki Sj /Ki Sj /Ki Projekty Školy - Partneři budoucnosti ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze. Akce ve spolupráci : - s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM - - překlady na webových stránkách tzv. horké překladatelské linky - se Svazem Němců Těšínského Slezska česko-německé workshopy mládeže v Bad Kissingen a v Hohenbergu; víkendové mezinárodní semináře v regionu; školní a regionální obhajoby interaktivních monotematických projektů v německém jazyce; - s Goethe Institutem v Praze - koordinace projektu Školy- Partneři budoucnosti ; - mezinárodně uznávané certifikační zkoušky Zertifikat Deutsch; - výměnné jazykové stáže pro žáky; - s velvyslanectvím SRN v Praze přehlídka interaktivních projektů v německém jazyce; - s jazykovým a vzdělávacím centrem Pygmalion školní a regionální kolo literární soutěže TOR. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 24 Německý jazyk

25 Konverzace v anglickém jazyce Strategické cíle Výuka předmětu konverzace v anglickém jazyce navazuje na předmět anglický jazyk. Prohlubuje způsobilost žáků k funkčnímu užívání anglického jazyka, pohotovým reakcím v situacích běžného rodinného, společenského, kulturního i pracovního života, vede k získání jistoty v osvojení jazyka a vytvoření návyků samostatného dorozumívání v běžných řečových situacích. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli získávat informace o světě a získané poznatky využívali ke komunikaci. Vede je k chápání a respektování tradic, zvyků a odlišných sociálních a kulturních hodnot jiných národů a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur je učí projevovat se v souladu se zásadami demokracie. Vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni B1 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky. Koordinátor: Ing. Dagmar Jašková Ročník Hodinová dotace 1 1 x x Odpovědná osoba Ja Ja x x Projekty, akce (prolínají se s předmětem anglický jazyk) - Evropský den jazyků. - GATE školní a městské kolo jazykové soutěže. - Olympiáda v anglickém jazyce. - Výchovně vzdělávací zájezdy. Mezipředmětové vztahy Český jazyk a literatura, hospodářský zeměpis, společenské vědy. Pravidla pro hodnocení Učitel hodnotí přímo i nepřímo v ústním projevu úspěšnost v zadaných úkolech, rozsah slovní zásoby, potřebu pomoci komunikačního partnera, rozvoj v tematických celcích, celkovou pohotovost, obratnost a dovednost vyjadřovat se, odpovědi na dotazy, schopnost vést rozhovory, diskutovat, schopnost delší promluvy, používání složitějších a rozmanitějších lexikálních a gramatických prostředků, zvládnutí závěrečného opakování po dokončení tématu, iniciativu v hodinách, gramatickou přesnost a výslovnost, práci na projektech. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 25 Konverzace v anglickém jazyce

26 Práce s odborným anglickým textem Strategické cíle Předmět navazuje na základní výuku anglického jazyka a předpokládá určitou úroveň jazykových znalostí. Rozšiřuje jazykovou a komunikativní způsobilost a zvyšuje tak možnost uplatnění žáků na trhu práce, posiluje jejich sebevědomí pro kultivovanou komunikaci v cizojazyčném prostředí. Seznamuje žáky s politickými a kulturními předpoklady soužití ve sjednocené Evropě. Učí je využívat znalostí anglického jazyka k pracovním a studijním účelům i k dalšímu odbornému sebevzdělávání a rozvíjení svých dovedností. Vzdělávání v anglickém jazyce (prvním cizím jazyce) směřuje k osvojení minimální úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a k osvojení obecně odborné a odborné terminologie v rozsahu minimálně 460 lexikálních jednotek. Výuka předmětu je obsahově zaměřena na: - práci s odbornými texty; - samostatné tematicky a situačně zaměřené ústní vyjadřování; - práci s úředními a obchodními písemnostmi. Koordinátor: Ing. Dagmar Jašková Ročník Hodinová dotace x X 1 1 Odpovědná osoba x x Ja Ja Projekty, akce (prolíná se s předmětem anglický jazyk) - European Business Game (EBG). Mezipředmětové vztahy Ekonomika, písemná a elektronická komunikace, zeměpis. Pravidla pro hodnocení Učitel hodnotí samostatnost žáka při četbě, poslechu a reprodukci odborného textu. Prověřuje kvalitní osvojení odborné slovní zásoby v ústním i písemném projevu. Hodnotí srozumitelnost, přesnost, adekvátnost. Hodnotí samostatný písemný projev vztahující se k příslušnému oboru. Vede žáky k sebehodnocení. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 26 Práce s odborným anglickým textem

27 Společenské vědy Společenskovědní seminář Výuka předmětu společenské vědy je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Vede je k orientaci v soudobém světě, k přehledu v mnoha humanitních oborech, které jsou součástí velkého celku, který pojem společenské vědy zastřešuje (psychologie, sociologie, politologie, filozofie, náboženství, dějiny umění apod.). Dobrá orientace v těchto oborech umožňuje žákům pokračovat v dalším studiu na mnoha vyšších či vysokých školách nejrůznějšího zaměření. Ve výuce je kladen důraz na přípravu do života, všeobecný přehled o aktuálním dění, na komunikaci a vzájemnou toleranci. Cílem tohoto předmětu je, aby žák: - dovedl jednat s lidmi; - pracoval s informacemi, uměl je vyhledávat a kriticky k nim přistupovat; - formuloval své myšlenky, názory, životní postoje a cíle; - chápal a toleroval názory a životní postoje ostatních. Výuka je organizována ve třídách a dle možností na veřejných místech mimo školu. Ve vyučovací hodině je plně využito frontálního vyučování, výkladu, diskuze, vše ve vazbě na práci s textem, který je prezentován pomocí videa, DVD, počítače nebo klasickou četbou (učebnice, ostatní materiály, denní tisk). Nemalou měrou jsou zahrnuty do předmětu soutěže, testy, referáty, pracovní listy, projekty. Koordinátor : Mgr. Silvie Niewdana Společenské vědy Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Nd Nd Fn Nd Koordinátor : Mgr. Silvie Niewdana Společenskovědní seminář Ročník Hodinová dotace x x X 2 Odpovědná osoba x x x Nd Projekty, akce, maturitní předmět - výchovně vzdělávací exkurze do Prahy a Terezína (žáci 3. ročníků 3denní); - výchovně vzdělávací exkurze do Osvětimi a Krakova (žáci 2. a 3. ročníků 1denní); - rozhlasová relace ke Dni památky obětem holocaustu (vybraní žáci); - soutěže o Evropské unii (žáci druhých a třetích ročníků); Společenské vědy jsou součástí maturitní zkoušky a obsahují následující části: - didaktický test (centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně vyhodnocovaný). Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 27 Společenské vědy

28 Žák je veden k tomu, aby: - dokázal jednat s lidmi, diskutovat na různá témata, hledat a přistupovat na kompromisy; - se zajímal o aktuální společenské, politické dění u nás i ve světě; - znal zákony, dodržoval je, pomáhal slabším a nespravedlivě pronásledovaným; - byl tolerantní, respektoval zvyky, tradice a kulturu jiných národů; - vystupoval proti rasismu, xenofobii a diskriminaci. Člověk a životní prostředí Žák je veden k tomu, aby: - znal zásady života v demokratické společnosti; - znal a dodržoval lidská práva a občanská práva všech lidí bez rozdílu věku, pohlaví, názoru, náboženství a přesvědčení; - rozeznával jednotlivé ideologie a typy demokracie; - rozuměl trestní a právní odpovědnosti; - chránil a dodržoval práva a povinnosti občanů. Informační a komunikační technologie Žák je veden k tomu, aby: - v rámci přípravy na hodiny společenských věd vyhledával doplňující informace pomocí internetu; - uměl tyto informace správně klasifikovat, tj. rozpoznat a kriticky zhodnotit, které informace získané touto cestou jsou pravdivé a které jsou eventuálně zkreslené či přímo nepravdivé. Mezipředmětové vztahy Dějepis, zeměpis, informační technologie, ekonomika, biologie (ekologie). Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci, kteří vyžadují specifický přístup ve vzdělávání, mají možnost individuálního pojetí výuky i hodnocení. Škola chápe, že je nutné respektovat individuální potřeby žáků. Na škole působí kvalifikovaná výchovná poradkyně, která v případě nutnosti či potřeby doporučí rodičům kontakt s pedagogicko-psychologickou poradnou, se kterou škola úzce spolupracuje v mnoha oblastech. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci s mimořádným nadáním se zúčastňují různých soutěží a projektů. Pravidla pro hodnocení Hodnocení úrovně znalostí a přehledu probíhá na základě ústního a písemného projevu, diskuze, aktivity v hodinách a dle zpracování prací, referátů a projektů, které jsou součástí výuky. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 28 Společenské vědy

29 Dějepis Strategické cíle (klíčové kompetence) Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni: - rozvíjet své vyjadřovacích schopností; - vést diskuzi a formulovat vlastní stanovisko; - zpracovat jednoduchý text; - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; - efektivně se učit a pracovat; - přijímat hodnocení svých výsledků, radu i kritiku; - porozumět zadání úkolu, určit jádro problému; - získat potřebné informace, kriticky je hodnotit a užívat pro řešení úloh a problémů; - rozvíjet svoji funkční gramotnost; - uznávat tradice a hodnoty svého národa chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu. Koordinátor: Mgr. Renata Poloková Ročník Hodinová dotace x Odpovědná osoba Pk Pk Pk x Projekty, akce - exkurze: archeopark Podobora, Olomouc; - přednáška pracovníka muzea. Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti: - úcta k materiálním a duchovním hodnotám; - vědomí nutnosti zachování těchto hodnot pro budoucí generace; - tolerance odlišných názorů; - orientace v globálních problémech současného světa. Mezipředmětové vztahy Společenské vědy, český jazyk a literatura, zeměpis, cizí jazyky. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Účast v soutěžích a projektech dle nabídky. Pravidla pro hodnocení: - samostatné, správné a logické vyjadřování; - práce s historickou mapou a dokumentem; - aplikace obecných poznatků na dějiny regionu; - kultivovanost verbálního projevu; - sebehodnocení vlastní práce. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 29 Dějepis

30 Zeměpis Strategické cíle (klíčové kompetence) Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni: - orientovat se v geografickém prostředí; - osvojit si hlavní geografické pojmy a informace; - pracovat se zdroji geografických informací; - pracovat s mapou; - aplikovat geografické poznatky v praktickém životě; - získat vztah k životnímu prostředí a k regionu ve kterém žije; - popsat základy regionální politiky a regionálního rozvoje; - rozvíjet získané vědomosti a propojuje je do souvislostí; - znát světové regiony na základě ekonomických vazeb srovnávat jednotlivé makroregiony; - vysvětlit postavení ČR v rámci ekonomické integrace; - charakterizovat postavení České republiky ve světovém ekonomickém systému, ekonomické specializace, integrační tendence; - seznámit se s nerovnostmi ekonomického vývoje, s politickými a kulturními systémy; - zaměřovat se na globální geografické aspekty světové ekonomiky a jejich souvislosti; - seznámit se základními charakteristikami sociální sféry, hospodářství, s jejich vývojem, složením a vzájemnými vztahy; - seznámit se s pravidly tvorby územního plánu. Koordinátor: Mgr. Irena Dümlerová Ročník Hodinová dotace x Odpovědná osoba Dm Dm Dm x Projekty Žáci zpracovávají skupinové nebo samostatné projekty na téma: - světové oblasti neklidu; - ekonomické integrační celky; - světová náboženství a jejich vliv na vývoj společnosti; - mezinárodní organizace ekonomické, politické, vojenské; - regiony České republiky. Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti: - Občanská společnost a stát, vážit si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí. - Kulturní diference, angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí jiných etnik, v jiných zemích a na jiných kontinentech. - Objevování Evropy a světa. - Vnímání mediálního sdělení, umět se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně je využívat pro různé potřeby. Mezipředmětové vztahy: Ekonomika, společenské vědy, dějepis. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 30 Zeměpis

31 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných - zpracování projektů s obtížnější tematikou; - řešení geografické olympiády. Hodnocení - písemné a ústní zkoušení; - práce s různými typy map; - prezentace zpracovaného projektu. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 31 Zeměpis

32 Matematika Strategické cíle (klíčové kompetence) Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni: - číst s porozuměním matematický text, užívat správné matematické terminologie a symboliky; - porozumět obsahu potřebných matematických pojmů a vztahů mezi nimi, užít je při řešení úloh; - používat běžné metody a algoritmické početní postupy, pro řešení konkrétní situace umět vybrat vhodný a optimální z nich; - v praktických úlohách provádět jednoduché výpočty zpaměti, náročnější za použití kalkulátoru; - rozvíjet prostorovou představivost; - analyzovat zadanou úlohu, postihnout v něm matematický problém a úlohu vyřešit; - provádět odhad a kontrolu správnosti výsledku; - formulovat matematické myšlenky slovně a písemně; - získávat informace z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek, odborné literatury a internetu), třídit je, analyzovat, při řešení problému postupovat přehledně a systematicky; - vyjádřit vztah mezi dvěma a více proměnnými, správně je interpretovat a prakticky použít, zachytit je tabulkou, grafem, případně rovnicí. Koordinátor: Mgr. Ivana Heczková Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba He He He He Soutěže: Matematická olympiáda, Matematický klokan, Celostátní matematická soutěž, Sudoku, Logická olympiáda, Pišqorky. Mezipředmětové vztahy Ekonomika, účetnictví, právo, zeměpis, informační technologie, fyzika, chemie. Formy výuky Především hromadná výuka, zařazení skupinové výuky a dle potřeby i individuální přístup. Pravidla pro hodnocení K hodnocení se používá různých forem zjišťování úrovně znalosti: - ústní zkoušení; - písemné zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, čtvrtletní písemné práce 2x za pololetí) Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému. Hodnotí se: - správnost, přesnost, pečlivost při řešení matematických úloh; - schopnost samostatného úsudku; - schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 32 Matematika

33 Bodové hodnocení písemných prací: % výborně % chvalitebně % dobře % dostatečně 0-24 % nedostatečně Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Matematická olympiáda. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 33 Matematika

34 Fyzika Strategické cíle (klíčové kompetence) Cílem předmětu je zprostředkovat žákům fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě. Významnou úlohu má také rozvíjení logického myšlení, představivosti a pochopení souvislostí. Žák: - využívá přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí; - logicky uvažuje, analyzuje a řeší jednoduché přírodovědné problémy; - pozoruje a zkoumá přírodu, provádí experimenty a měření, zpracovává a vyhodnocuje získané údaje; - pracuje přesně, důsledně, odpovědně a vytrvale; - využívá poznatků o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh; - komunikuje, vyhledává a interpretuje přírodovědné informace a zaujímá k nim stanovisko, využívá získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice; - rozumí základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě, umí zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje, má pozitivní postoj k přírodě. Koordinátor: PaedDr. Monika Janásková Ročník Hodinová dotace x 2 2 x Odpovědná osoba x Jk Jk x Výuka probíhá v učebnách vybavených interaktivní tabulí, multimediálním počítačem a demonstračním stolem pro pokusy učitele. Nezbytnou součástí výuky jsou laboratorní práce, příprava na soutěže a exkurze. Soutěže Přírodovědný klokan (všichni žáci prvního a druhého ročníku), Fyzikální olympiáda, Astronomická olympiáda, Fotografické soutěže s ekologickou tematikou pro zájemce. Ekokonference (vypracování projektu na ekologické téma). Exkurze Tepelná elektrárna Dětmarovice, Planetárium Ostrava, Technopark Dolní Vítkovice Ostrava. Laboratorní práce: minimálně 4 za školní rok. Průřezová témata Člověk a životní prostředí Žák by měl: - učit se poznávat svět a lépe mu rozumět; - vytvářet si úctu k živé a neživé přírodě; - zapojovat se do ochrany životního prostředí; - hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spotřeby a prostředí; - dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci; - umět posoudit vliv prostředí na lidské zdraví, dobrovolná i vynucená zdravotní rizika; ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 34 Fyzika

35 - přebrat odpovědnost za své jednání, osvojit si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním i profesním životě; - respektovat principy udržitelného rozvoje. Občan v demokratické společnosti Žák by měl být schopen: - umět jednat s lidmi, diskutovat, hledat kompromisní řešení; - vážit si materiálních i duchovních hodnot a dobrého životního prostředí, přispívat k jejich ochraně a zachování pro budoucí generace; - uvědomit si vliv globálního oteplování na život na Zemi. Informační a komunikační technologie Žák by měl být schopen: - efektivně pracovat s informacemi, vyhledávat je a vyhodnocovat. Mezipředmětové vztahy Matematika, chemie, biologie. Metody výuky Motivační příklady z praktického života, ukázky uplatnění, možnost využití učiva v jiných tematických celcích. Fixační ústní i písemné opakování, domácí cvičení, společné řešení a rozbory úloh. Expoziční popisy postupů konstrukce v geometrických úlohách, vysvětlování postupů u nových typů úloh, zobecňování obecných pravidel pro řešení podobných typů úloh, geometrické znázorňování, využívání zápisů na tabuli včetně barevného znázornění, využití interaktivní tabule. Formy výuky Především hromadná výuka, zařazení skupinové výuky a dle potřeby i individuální přístup. Pravidla pro hodnocení Písemné zkoušení z menších celků učiva minimálně 4x za pololetí, opakovací testy 2x za pololetí, hodnocení protokolů laboratorních prací (hodnotí se přesnost, správnost, pečlivost), seminární práce s následnou prezentací před třídou, průběžné hodnocení domácích cvičení a samostatné práce v hodině, ústní zkoušení dle potřeby. Bodové hodnocení písemných prací: % výborně % chvalitebně % dobře % dostatečně 0 24 % nedostatečně Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Práce na SOČ, příprava k fyzikální olympiádě. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 35 Fyzika

36 Chemie Strategické cíle (klíčové kompetence) Výuka chemie směřuje k pochopení základů chemie, které jsou pro žáky součástí jejich všeobecného vzdělání. Chemie formuje logické myšlení, rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků při experimentální práci. Škola má vybavenou multimediální učebnu přírodních věd s interaktivní tabulí, která také slouží jako chemická laboratoř. Žák: - využívá přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí; - logicky uvažuje, analyzuje a řeší jednoduché přírodovědné problémy; - pozoruje a zkoumá přírodu, provádí experimenty a měření, zpracovává a vyhodnocuje získané údaje; - pracuje efektivně a precizně; - dokáže odhadnout výsledky svého chování na okolí ve vztahu k používání chemických látek především v domácnostech; - uvědomuje si dopad vlastního chování a jednání na životní prostředí; - sám získává informace o chemických látkách ve svém okolí a dokáže s nimi zacházet podle zásad zacházení s chemickými látkami; - komunikuje, vyhledává a interpretuje přírodovědné informace a zaujímá k nim stanovisko, využívá získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice; - rozumí základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě, umí zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje, má pozitivní postoj k přírodě. Koordinátor: PaedDr. Monika Janásková Ročník Hodinová dotace 2 2 x x Odpovědná osoba Jk Jk x x Soutěže Přírodovědný klokan (všichni žáci 1. a 2. ročníku), Chemická olympiáda, Ekokonference (vypracování projektu na ekologické téma), Fotografické soutěže s tematikou životního prostředí. Exkurze Čistička odpadních vod Ropice, Třinecké železárny, Pivovar Nošovice nebo Ostravar, Marlenka Frýdek Místek, Sběrný dvůr Oldřichovice. Laboratorní práce: minimálně 4 za rok. Průřezová témata Člověk a životní prostředí Žák by měl: - učit se poznávat svět a lépe mu rozumět; - vytvářet si úctu k živé a neživé přírodě; - zapojovat se do ochrany životního prostředí; - hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spotřeby a prostředí; - dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci; - umět posoudit vliv prostředí na lidské zdraví, dobrovolná i vynucená zdravotní rizika; ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 36 Chemie

37 - přebrat odpovědnost za své jednání, osvojit si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním i profesním životě; - respektovat principy udržitelného rozvoje. Občan v demokratické společnosti Žák by měl být schopen: - umět jednat s lidmi, diskutovat, hledat kompromisní řešení; - vážit si materiálních i duchovních hodnot a dobrého životního prostředí, přispívat k jejich ochraně a zachování pro budoucí generace; - uvědomit si vliv globálního oteplování na život na Zemi. Informační a komunikační technologie Žák by měl být schopen: - efektivně pracovat s informacemi, vyhledávat je a vyhodnocovat. Mezipředmětové vztahy Matematika, fyzika, biologie. Pravidla pro hodnocení Písemné zkoušení z menších celků učiva minimálně 4 krát za pololetí, opakovací testy 2 krát za pololetí, hodnocení protokolů laboratorních prací (hodnotí se přesnost, správnost, pečlivost), seminární práce s následnou prezentací před třídou, průběžné hodnocení domácích cvičení a samostatné práce v hodině. Bodové hodnocení písemných prací: % výborně % chvalitebně % dobře % dostatečně 0 24 % nedostatečně Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Práce na SOČ, chemická olympiáda. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 37 Chemie

38 Biologie Strategickým cílem v biologii je, aby žáci: - získali teoretický základ učiva; - aplikovali základní biologické principy na konkrétních příkladech; - popsali vzájemné vztahy organismů v přírodě; - porozuměli základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnili nezbytnost udržitelného rozvoje; - pečovali o své fyzické a duševní zdraví; - popsali a charakterizovali základní struktury v rámci živé přírody a vyvozovali vlastnosti organismů v přírodě a postavení člověka v rámci koloběhu látek a energií v přírodě; - formulovali své myšlenky srozumitelně, souvisle a přesně v písemném i mluveném projevu; - vyjadřovali se odbornou terminologií; - uvědomovali si dopad vlastního jednání a jednání společnosti na životní prostředí; - získávali informace s ověřených zdrojů, zejména na internetu; - aktivně se účastnili diskusí s přírodovědnou tématikou; - obhajovali své názory a postoje, respektovali názory druhých. Koordinátor: Mgr. Marcela Kičmerová Ročník Hodinová dotace 2 2 x x Odpovědná osoba Kč Kč x x Soutěž Přírodovědný Klokan, Fotografické soutěže s ekologickou tematikou, SAPERE aneb vědět jak žít. Akce Exkurze: Prales Mionší, Čistička odpadních vod Ropice, Sběrný dvůr Oldřichovice. Podíl na realizaci průřezových témat Celý předmět rozvíjí průřezové téma Člověk a životní prostředí ve všech tematických celcích (například vztahy mezi populacemi, ochrana přírody a krajiny, významné choroby člověka a jejich předcházení, zdravý životní styl, závislosti a jejich prevence). Občan v demokratické společnosti je realizováno v mnoha celcích (například listina základních práv a svobod, pluralismus názorů, rasová, etnická a kulturní tolerance). Žák by měl být schopen: - sledovat osobní, ale i veřejné zájmy při řešení ekonomických problémů; - orientovat se v grafickém vyjádření vztahů a jevů. Mezipředmětové vztahy (odborné předměty) Chemie, fyzika, občanská nauka, tělesná výchova, informační technologie, ekonomika. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - individuální přístup; - respektování speciálních potřeb žáků na základě odborných posudků. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 38 Biologie

39 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných - zapojení do soutěží; - tvorba projektů. Pravidla pro hodnocení - ústní zkoušení - písemné zkoušení (formou testů s výběrem odpovědí, orientačních a znalostních testů) - využívání bodového systému při hodnocení. Hodnotí se: schopnost orientovat se v tématu, přesnost vyjadřování, používání správné terminologie, komplexnost. Bodové hodnocení písemných prací: % výborně % chvalitebně % dobře % dostatečně 0 24 % nedostatečně Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Biologická olympiáda. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 39 Biologie

40 Tělesná výchova Strategické cíle (klíčové kompetence) Žáci by měli: - mít vybudován pocit zodpovědnosti za své zdraví; - znát základy všech běžných sportovních odvětví; - umět si naplánovat v budoucnu přiměřenou fyzickou aktivitu na základě získaných teoretických poznatků z oblasti tréninku, relaxace a účinku fyzické zátěže na organismus; - uplatnit získané pohybové dovednosti na sportovních soutěžích; - osvojit si správný životní styl a klást důraz na prevenci úrazů, správnou životosprávu; - prosazovat myšlenky spojené se sportem, hrou fair play a olympismem; - učí zodpovědnosti jednotlivce za kolektiv, komunikaci, sociální cítění; - rozvíjet morálně volní vlastnosti; - umět se rozhodovat a hodnotit. Koordinátor: Mgr. Irena Dümlerová Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Dm Dm Dm Dm Projekty Žáci organizují sportovní soutěže: - v kolektivních sportech; - v pohybových skladbách; - podílejí se na organizaci účasti ve vyšších kolech sportovních soutěží. Akce - lyžařský výcvik v 1. ročníku; - turistický kurz ve 3. ročníku. Výuka probíhá v tělocvičně, ve venkovních prostorách, v pronajatých specializovaných prostorách. Mezipředmětové vztahy Biologie, společenské vědy, právo. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Účast na sportovních soutěžích. Hodnocení - vztah k předmětu; - schopnost se začlenit do pohybové aktivity; - snaha; - kreativita; - sportovní výkony. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 40 Tělesná výchova

41 Ekonomika Strategickým cílem předmětu ekonomika je, aby absolventi uměli: - pracovat s obecnými pojmy; - ekonomicky myslet; - efektivně hospodařit s finančními prostředky; - orientovat se v činnostech bank, pojišťoven; - provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku; - zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku. Koordinátor : Ing. Renata Świderová Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Sw Kz Nv Ot Studium je ukončeno maturitní zkouškou. V rámci školní části maturitní zkoušky budou žáci konat ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů ekonomiky spolu s účetnictvím. Podíl na realizaci průřezových témat Člověk a svět práce Cílem je vybavit žáka znalostmi pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Proto je třeba naučit žáky: - vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu; - vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů; - pochopit základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy. Mezipředmětové vztahy Účetnictví, právo, statistika, písemná a elektronická komunikace, seminář ekonomický, zeměpis, finance a daně. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 41 Ekonomika

42 Účetnictví Absolventi by měli umět: - orientovat se v právní úpravě ČR, vyhledávat a aplikovat příslušné právní předpisy pro správné řešení konkrétních hospodářských případů; - vyhledávat a pracovat s informacemi z různých zdrojů, uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních systémů; - dodržovat při své práci stanovené normy (standardy) a předpisy související s vedením účetnictví; - zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činností; - provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob; - provádět výpočty odpisů dlouhodobého majetku; - provádět základní mzdové výpočty a výpočty odvodů sociálního a zdravotního pojištění; - sestavovat kalkulace; - stanovit daňovou povinnost k DPH, k daním z příjmů i k dalším daním; - účtovat o pohledávkách, závazcích, nákladech, výnosech; - provádět účetní závěrku a uzávěrku. Koordinátor: UCE Ing. Ivana Nováková Ročník Hodinová dotace x Odpovědná osoba x Nv Nv Nv Podíl na realizaci průřezových témat Člověk a svět práce Žák: - zná charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, mzda, její složky a výpočet, pracovní doba); - orientuje se v soukromém podnikání; - zná podstatu a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem; - definuje nejčastější formy podnikání; - orientuje se v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku. Předmět účetnictví je stěžejním odborným předmětem na škole. Absolventi vykonávají ústní maturitní zkoušku z předmětu účetnictví. V hodinách se řeší konkrétní účetní operace, žáci tak poznávají pracovní náplň profese účetní, seznamují se a poznávají charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní doba, mzda). Odborné ekonomické předměty dávají žákům potřebné odborné znalosti a dovednosti, které budou potřebovat k výkonu své profese. Mezi všemi odbornými předměty je vzájemné propojení. Informace z účetnictví využívají žáci především v předmětu seminář ekonomický, ale také v předmětu informační technologie. V hodinách účetnictví využívají žáci znalosti a dovednosti získané v hodinách ekonomiky, semináře ekonomického, písemné a elektronické komunikace. Má-li žák problémy s pochopením učiva, může docházet na individuální konzultace. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 42 Účetnictví

43 Pravidla pro hodnocení účetních testů (index chyb) 0,00-0,13 výborný 0,14-0,26 chvalitebný 0,27-0,40 dobrý 0,41-0,55 dostatečný 0,56-1,00 nedostatečný ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 43 Účetnictví

44 Právo Absolvent: - orientuje se v právních normách a v právním systému ČR; - dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí; - samostatně vyhledává a správně interpretuje právní informace; - pracuje se zdroji právních informací, dokáže získané poznatky prakticky aplikovat na typické situace; - rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních aspektech soukromého podnikání; - uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; - zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevenci; - zná systém péče státu o zdraví pracujících. Koordinátor : Ing. Ivana Nováková Ročník Hodinová dotace x x x 3 Odpovědná osoba x x x Nv Exkurze k okresnímu soudu a beseda se zástupcem úřadu práce. Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti Vést žáky k tomu, aby: - si osvojili potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život; - se dovedli orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotili a optimálně využívali pro své různé potřeby; - byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci; - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti. Člověk a svět práce - zorientovat žáky ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, naučit je hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady; - naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich; - vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy. Mezipředmětové vztahy Ekonomika, účetnictví, společenské vědy. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Dle individuální dysfunkce. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vypracování projektů s právní tematikou. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 44 Informační technologie

45 Informační technologie Strategické cíle Absolvent by měl: - orientovat se v odborné terminologii z oblasti informatiky, využívat osvojených pojmů při řešení praktických úkolů; - pracovat samostatně s prostředky informačních a komunikačních technologií; - využívat hlavní možnosti operačního systému včetně úprav nastavitelných vlastností a použití funkcí programové nápovědy; - efektivně využívat pracovní plochu počítače a pracovat v grafickém uživatelském prostředí; - znát základní pojmy z oblasti správy souborů a být schopen efektivně organizovat soubory a složky tak, že budou snadno rozpoznatelné a snadno k nalezení; - používat pomocné programy ke komprimování a extrahování velkých souborů a používat antivirové programy k ochraně proti počítačovým virům; - pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého typu; - využívat vestavěných možností textového editoru pro zlepšení efektivity práce; - používat různé formátování textů a znát související užitečné návyky; - připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci; - tvůrčím způsobem vytvářet grafické soubory a ukládat je v souborových formátech různého typu; - pochopit odlišná zobrazení prezentace, volit různá rozvržení snímků a jejich vzhled; - vkládat a upravovat obrázky, kliparty, symboly a kreslené objekty; - pochopit, co je Internet a znát běžné výrazy související s internetem včetně změn nastavení internetového prohlížeče; - efektivně pracovat s informacemi získanými z Internetu; - ukládat internetové stránky a stahovat soubory z internetu, kopírovat obsah internetových stránek do dokumentů; - respektovat zákon o autorských právech, posuzovat validitu informačních zdrojů; - komunikovat pomocí Internetu; - uvědomovat si etická a bezpečnostní hlediska při používání elektronické pošty na internetu; - pracovat s tabulkami a ukládat je v souborech různých typů; - zadávat data do buněk a používat užitečné návyky pro vytváření tabulek. Vybírat, řadit a kopírovat, přesouvat a mazat data; - vytvářet matematické a logické vzorce využívající standardní funkce tabulkového procesoru; - vybírat, vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací; - pochopit, co je to databáze, jaká je struktura databáze a jak se s ní pracuje; - vytvořit jednoduchou databázi, dotazy, formuláře a sestavy; - výsledky své práce správně interpretovat a prezentovat; - osvojit si formu algoritmizovaného myšlení, chápat jednotlivé etapy tvorby programu; - dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 45 Informační technologie

46 Koordinátor: Ing. Jana Aertsová Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Ji Zu Ae Ro Projekty, akce Žáci mají možnost získat certifikát ECDL. ECDL (European Computer Driving Licence) evropský řidičák na počítač. Testy se konají 2krát (listopad a březen). Testování probíhá v akreditované počítačové učebně na naší škole. Dva týdny před zkouškou probíhají pro přihlášené žáky konzultace vedené učiteli informatiky. Všichni žáci se zúčastňují školních soutěží: 1. ročník: kreslení a prezentace (s využitím grafických programů); 2. ročník: srovnávací test/soutěž v tabulkovém procesoru MS Excel. Účastníme se většiny pořádaných soutěží z oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci kraje, případně republiky. Do soutěží jsou nominováni žáci třetích a čtvrtých ročníků. Maturitní předmět Zkouška z informatiky je součásti praktické maturitní zkoušky. Průřezové téma Informační a komunikační technologie jsou realizovány celou řadou vyučovacích předmětů. Stěžejním předmětem je právě předmět informační technologie. V rámci daného předmětu žáci zdokonalují své schopnosti a dovednosti efektivně používat prostředků IKT jak v běžném každodenním životě, tak i při studiu či výkonu povolání. Dovednosti získané v tomto předmětu mají podpůrný charakter ve vztahu ke všem složkám kurikula. Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami posilujeme využitím nultých hodin a získáním speciálního softwaru nebo hardwaru dle potřeby. Rozvoj mimořádně nadaných žáků podporujeme rovněž v nultých hodinách jejich přípravou na regionální a vyšší soutěže v oblasti informatiky (Office, grafika), kde řešíme se žáky obtížnější úlohy. Pravidla pro hodnocení Hodnotí se vypracovaní zadané úlohy na počítači. Jednotlivé úkoly jsou bodově ohodnoceny a výsledné hodnocení je stanoveno procentem chyb (poměr bodů za nesplněné nebo chybně vypracované úkoly k celkovému počtu bodů). Procento chybovosti: 0 13% výborný 14 26% chvalitebný 27 40% dobrý 41 55% dostatečný % nedostatečný ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 46 Informační technologie

47 Písemná a elektronická komunikace Absolventi by měli: - ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou; - stylizovat základní druhy písemností v normalizované úpravě, především z hlediska odborné, logické, věcné a gramatické správnosti; - zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; - vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle. Koordinátor: Ing. Dagmar Vitásková Ročník Hodinová dotace 3 x 1 1 Odpovědná osoba Vt x Vt Vt Projekty, akce Školní, meziškolní, regionální soutěže i mezinárodní soutěže v psaní na počítači. Podíl na realizaci průřezových témat Člověk v demokratické společnosti - dovednost jednat s lidmi; - přijímá odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání a chování. Občan a svět práce - osvojení kompetencí k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní kariéře; - uvědomění si významu vzdělání pro život, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu. Mezipředmětové vztahy Informační technologie, český jazyk a literatura, anglický jazyk, právo, ekonomika, německý jazyk. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žák pracuje s programem ZAV pro handicapované žáky, popř. postupuje podle individuálně stanového plánu, nebo píše v textovém editoru dle doporučené učebnice. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žák využívá možnosti další nabídky v programu, tj. píše gramatická cvičení, minutovky, dvouminutovky, opisy z obrazovky nebo z předlohy, texty z časopisu Rozhledy, procvičování cizojazyčných slovíček. ŠVP Obor M/02 Ekonomické lyceum 47 Písemná a elektronická komunikace

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Projektový seminář učební praxe je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřen na turismus a ekonomiku cestovního ruchu a úzce

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN, SOKOLA TŮMY 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Školní vzdělávací program Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie Dálkové studium Název

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2012 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více