Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 32 Poznámky: Metodika roèní úèetní uzávìrky v programu UCR roku 2002 Copyright GORDIC spol. s r.o., prosinec

2 2 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZPRACOVÁNÍ ROÈNÍ UZÁVÌRKY - STRUÈNÝ POSTUP První etapa roèní uzávìrky (ruènì poøizovaná) Zvláštní úètování v pøípadì plátcù DPH Druhá etapa roèní uzávìrky (automatizovaná) Tøetí etapa roèní uzávìrky (automatizovaná) 7 3. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ROÈNÍ UZÁVÌRKY Význam 13. období Vyhledání chyb Opravy chyb Použití funkce EXPANDER k doplnìní analytik nìkterých syntetických úètù vygenerovaných ve všech krocích roèní uzávìrky 8 4. ZPRACOVÁNÍ UZÁVÌRKOVÝCH FUNKCÍ V SORU (SESKUPENÍ ORGANIZACÍ) 8 5. ZPRACOVÁNÍ ROÈNÍCH ÚÈETNÍCH UZÁVÌRKOVÝCH FUNKCÍ V MENU ÚÈETNICTVÍ Závìreèné zápisy (generovaná data jsou druh dokladu 4 ) Uzavírání úèetních knih (generovaná data jsou druh dokladu 5 ) Otevøení nového roèního úèetního období Použití funkce EXPANDER k doplnìní rozpoètové skladby a ke zmìnám v úètové osnovì od Otevøení úèetních knih (generovaná data jsou druh dokladu 1 ) MOŽNOSTI TISKU SESTAV A VYSTUPOVÁNÍ VÝKAZEM V PRÙBÌHU ZPRACOVÁNÍ ROÈNÍ UZÁVÌRKY NÁVRH HARMONOGRAMU PRÁCE PØI ÚÈETNÍ UZÁVÌRCE ROKU období období POPIS MOŽNOSTI SLOUÈIT IÈO A PSEUDO IÈO JEDNÉ ORGANIZACE ZPRACOVÁNÍ ROÈNÍ UZÁVÌRKY V MENU ROZPOÈET PØEHLED NEJÈASTÌJŠÍCH PROBLÉMÙ A CHYB PØI ROÈNÍCH UZÁV Neznalost metodiky úèetnictví pro uzávìrkové operace Nedostateèná kapacita HDD pøi otevírání nového roku zpracování Uživatel si otevøel nový rok døíve, než zahájil uzávìrku Nesprávný øídící soubor pro uzávìrku vzhledem k typu organizace Poškozený soubor (uložení zakódovaného souboru po editování lib. editorem) Neexistuje soubor UCRT*.KU Soubor UCRT*.KU2 je starší verze Opakované spouštìní uzávìrky Snaha napravovat chyby v úèetnictví až zásahem do závìreèných zápisù nebo uzavøení úèetních knih Uživatel nespustí KCH pøed spuštìním první fáze uzávìrky (závìreèných zápisù) Uživatel nedodržuje ustanovení této metodiky a nespustí KCH po každém ukonèeném generování zápisù jednotlivých fází roèní uzávìrky 23 Pøíloha A. Pøehled o analytických úètech použitých pøi závìreèných zápisech a uzavírání a otevírání úèetních knih z oblasti OSS a ÚSC 24 Pøíloha B. Pøehled o analytických úètech použitých pøi závìreèných zápisech a uzavírání a otevírání úèetních knih u pøíspìvkových organizací 26 Poznámky: 31

3 30 Poznámky: 1. Úvod Uživatelùm programu UCR z oblasti ÚSC a OSS a PO pøedkládáme pokyn pro zpracování roèní uzávìrky úèetnictví za rok 2002 v programu UCR. Celý proces roèní úèetní uzávìrky by mìl probíhat pøedevším ve 13. období, a to ve tøech krocích. Pokud zaniká organizace, sluèuje se nebo v jiných pøípadech specifikovaných právními pøedpisy mùže samozøejmì podle vybraných èástí této metodiky probìhnout roèní úèetní uzávìrka i uprostøed roku. UPOZORNÌNÍ Doporuèujeme Vám tuto pøíruèku celou peèlivì proèíst. Operace, které v ní popisujeme, mohou mít v pøípadì chyby nebo opomenutí v postupu uzávìrky vážné dùsledky pro správnost úèetnictví. Velmi dùležitou pojistkou, která umožòuje vrátit se kdykoliv nazpìt, je dùslednì provádìná archivace dat. Analytiky nákladových a výnosových úètù urèených metodikou firmy pro závìreèné zápisy nesmí být používány pro bìžné úèetní zápisy (druh dokladu 0). Následkem porušení tohoto principu jsou chybnì uzavøené úèty a chybnì generované výkazy zisku a ztrát. Firma dodává prostøednictvím distributorù pro uzávìrku roku 2002: dva øídící soubory pro rozpoètovou sféru (OSS, ÚSC): - soubor UCR_ROZP.KU2 s vnitøním názvem Uzavirani ucetnictvi USC a OSS (pokracuji POL IM, nemaji POL IM) - verze pro uzavírání úèetnictví OSS a ÚSC, které již úètovaly o pohybech majetku ve slovì POL - pro uzavírání úèetnictví OSS a ÚSC, které neúètují o pohybech majetku ve slovì POL - soubor UCR_ROZM.KU2 s vnitøním názvem Uzavirani ucetnictvi USC a OSS (zacinajici s POL IM) - verze pro uzavírání úèetnictví tìch OSS a ÚSC, které chtìjí od zahájit úètování o pohybech dlouhodobého majetku ve slovì POL dva øídící soubory pro pøíspìvkové organizace - soubor UCRPOIMP.KU2 s vnitøním názvem Uzavirani ucetnictvi prispevkovych organizaci (pokracujici-im) - verze pro uzavírání úèetnictví pøíspìvkových organizací zøizovaných OSS a ÚSC, které již úètovaly o pohybech majetku ve slovì POL - pro uzavírání úèetnictví pøíspìvkových organizací zøizovaných OSS a ÚSC, které neúètují o pohybech majetku ve slovì POL - soubor UCR_POIM.KU2 s vnitøním názvem Uzavirani ucetnictvi prispevkovych organizaci (zacinajici-im) - verze pro uzavírání úèetnictví pøíspìvkových organizací zøizovaných OSS i ÚSC, které chtìjí od zahájit úètování o pohybech dlouhodobého majetku ve slovì POL POZOR!!! Soubory jsou odlišeny pouze podle toho, zda úèetní jednotka chce pøejít na metodiku úètování o pohybech majetku nebo zda již o pohybech úètují (i pro ty které neúètují). 3

4 Uživatele žádáme, aby si od dealera vyžádali pøíslušný správný soubor pro svoji uzávìrku, pøípadnì vìnovali zvýšenou pozornost pøi výbìru øídícího souboru pøi instalaci z dodané diskety. Zámìna typu øídícího souboru vede k chybnému algoritmu pøi závìrce úèetnictví. Identifikací je název øídícího souboru (shodný s tuènì vytištìným názvem - viz výše), který se objeví v pøípadì spuštìní uzávìrkových operací v prvním øádku sestavy (pøedkontace) pøed vlastními úèetními zápisy. 2. Zpracování roèní uzávìrky - struèný postup Pro zpracování závìrek jsou v submenu k menu ÚÈETNICTVÍ - UZÁVÌRKA R obsaženy následující (tuènì zvýraznìné) volby: Archiv Závìreèné zápisy Uzavøení úèetních knih Otevøení úèetních knih Rušení Obnovení Pøeindexace Celý postup závìru roku a uzavírání úèetnictví je zabezpeèen ve tøech etapách. 2.1 První etapa roèní uzávìrky (ruènì poøizovaná) Tato etapa obsahovì splývá s poøizováním bìžných úèetních zápisù a probíhá celá ruèním napoøizováním pøedevším do 12. období bìžného roku. Výjimeènì mùže být èást zápisù provedena i do 13. období (zejména opravy). Nejpozdìji však pøed spuštìním automatizovaných závìreèných zápisù. Pøi variantì A úètování zásob se musí zúètovat všechny spotøeby, týkající se úèetního období a zúètovat pøípadné inventarizaèní rozdíly. Pøi variantì B úètování zásob se provede zaúètování výsledku inventury podle skladové evidence. Jak je právními normami stanoveno, provádí se na závìr roku v rozpoètové oblasti zúètování záloh na drobná vydání i ostatních provozních záloh (vnitøním organizaèním složkám). Provede se vypoøádání pùjèek, pøídìlù a dotací a zaúètování pøídìlù do FKSP. Dále existují nìkteré pøedepsané úèetní operace, které je tøeba zaúètovat ještì pøed spuštìním závìreèných zápisù v programu UCR: - úèetní jednotka musí doúètovat zdroje k nakoupenému investiènímu hmotnému a nehmotnému majetku (na vrub 201 nebo 211, ve prospìch 901); - v oblasti materiálových zásob musí být do úèetnictví zaúètovány faktury za materiál, který nebyl pøevzat nebo dodán do konce roku; - úèetní jednotky v oblasti rozpoètù územní úrovnì musí vrátit nespotøebované prostøedky na výdaje ze svých vkladových výdajových úètù na základní bìžný úèet, zároveò musí na základní bìžný úèet pøevést všechny pøíjmy došlé na pøíjmové úèty. Další specifické úèetní pøípady jsou popisovány podrobnìji v úètové osnovì a v opatøeních Ministerstva financí ÈR k roèní úèetní závìrce OSS (èj. 283/73 385/2001 z ) nebo ÚSC (èj. 283/77 226/2001 z ) Obì opatøení byla uveøejnìna ve Finanèním zpravodaji è.9-10 z Produkty a služby GORDIC Hlavní okruhy služeb zpracování studií, analýz a projektù návrh informaèního systému vývoj aplikací na zakázku øízení projektù komplexní podpora provozu komplexní metodická podpora revize a zajištìní auditu Komplexní podpora provozu zakázkové programování odborné studie, operogramy tvorba metodiky metodická podpora aplikace tvorba dokumentace legislativní údržba odborné konzultace k produktùm a právním normám systémové a hardwarové služby instalace aplikací reinstalace aplikací konfigurace zpracování dat asistence u dùležitých fází hot-line antivirová podpora školení aplikací odborná školení školení u uživatelù 4 29

5 28 Poznámka: U pøíspìvkových organizací se pøi uzavírání nákladových a výnosových úètù na úrovni slov UZ, ORJ, ORG používají hodnoty Specifikaci (tzv. BUPSRR) tvoøí šestimístné èíslo složené z jednièek a nul. Význam je následující: 1. místo - bìžné úètování MD - 1 povolené poøizování 0 zakázané poøizování 2. místo - bìžné úètování DAL - 1 povolené poøizování 0 zakázané poøizování 3. místo - poè.stavy MD - 1 povolené poøizování 0 zakázané poøizování 4. místo - poè.stavy DAL - 1 povolené poøizování 0 zakázané poøizování 5. místo - rozpoèet MD - 1 povolené poøizování 0 zakázané poøizování 6. místo - rozpoèet DAL - 1 povolené poøizování 0 zakázané poøizování POZOR!!! Pøed spuštìním závìreèných zápisù je nutné upozornit na nìkteré skuteènosti: I. V pøípadì, že úèetní jednotka v oblasti ÚSC nevynuluje v bance pøíjmový (235) nebo vkladový výdajový úèet (232), musí bezpodmíneènì provést umìlé vynulování tìchto bankovních úètù, a to zpùsobem jakým se úètuje o vrácení nespotøebovaných prostøedkù z úètu 232 nebo inkasovaných pøíjmù z úètu 235. Upozoròujeme, že pokud nebude tento postup proveden, dojde k chybám ve výkazech øady FIN k V následujícím roce pak zaúètuje stav tìchto úètù stejným zpùsobem na opaèných stranách úètù. II. Pokud nìkteré obce poskytovaly pøíspìvky organizacím pøímo ze ZBÚ, tak úètovaly podle naší metodiky proti zvláštním analytikám úètù 213 1x nebo 214 1x. V tomto pøípadì pøedpokládáme, že proúètovávaly po celý rok zápis regulace 218/211. Øídící soubor pro závìreèné zápisy proto nebude toto úètování provádìt!!! 2.2 Zvláštní úètování v pøípadì plátcù DPH Pro výpoèet vypoøádání nároku na odpoèet dle paragrafu 20 po skonèení kalendáøního roku, nebo v pøípadì zrušení registrace v prùbìhu kalendáøního roku, nebo v pøípadì ukonèení podnikání, je nutno použít následující ZP u 343: SU ZP vypoøádání nadmìrného odpoètu nebo daòové povinnosti za poslední období (mìsíc nebo ètvrtletí) minulého roku vypoøádání nadmìrného odpoètu nebo daòové povinnosti v bìžném roce V pøípadì, že vypoøádání nadmìrného odpoètu nebo daòové povinnosti za pøedposlední období pøed vypoøádáním (vìtšinou se bude jednat o listopad u mìsíèních plátcù) není pøed tiskem pøiznání k DPH (s vypoøádáním nároku na odpoèet dle paragrafu 20) dosud zaúètováno, pak je tøeba úètovat M D DAL 343 ZP 900 / 343 ZP 800 pro daòovou povinnost nebo 343 ZP 800 / 343 ZP 900 pro nadmìrný odpoèet. Vypoøádání nadmìrného odpoètu nebo daòové povinnosti za poslední období (vìtšinou prosinec nebo ètvrté ètvrtletí) se úètuje v následujícím roce M D DAL 343 ZP 800 / 241 pro daòovou povinnost nebo 241 / 343 ZP 800 pro nadmìrný odpoèet. 5

6 Vypoøádání nadmìrného odpoètu nebo daòové povinnosti se úètuje - kromì posledního období (vìtšinou prosinec nebo ètvrté ètvrtletí) a kromì pøípadu nevypoøádaného pøedposledního období (viz výše) - M D DAL 343 ZP 900 / 241 pro daòovou povinnost nebo 241 / 343 ZP 900 pro nadmìrný odpoèet. Poznámky ke spuštìní výkazu: Pokud nechceme poèítat vypoøádání dle paragrafu 20, pak na úvodní dotaz staèí odpovìdìt klávesou ENTER a dále se již zadává maska pro období, za které pøedkládáme pøiznání 1. øádek OD (zaèátek intervalu), 2. øádek DO (konec intervalu). Poznámka V masce vyplnit pouze mìsíc. Konkrétní dny nevyplòovat! Masku potvrdíme klávesou Insert. Pokud chceme poèítat vypoøádání dle paragrafu 20, pak na úvodní dotaz odpovíme zmáèknutím klávesy 1 a klávesou ENTER. V následující masce zadáváme období pro vypoøádání dle paragrafu 20, tedy vìtšinou 01 až 12. Masku potvrdíme klávesou INSERT. V další masce již zadáváme období, za které pøedkládáme pøiznání. Další postup je stejný jako v pøípadì, že vypoøádání nechceme poèítat. POZOR!!! V øídících souborech pro roèní uzávìrku se nulují jednotlivé záznamy u všech úètù, které pøedstavují základ danì: SU 012, 013, 014, 018, 019, 021, 022, 025, 026, 028, 029, 031, 032, 041, 042, 043, 112, 119, 121, 122, 123, 124, 132, 139, 263, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 916, U úètu 343 se nulují veškeré záznamy kromì záznamu 800. Vynulování záznamù se provádí v uzavøení úèetních knih. Formáty pro výpoèet danì je nutné spustit ještì pøed zpracováním této èásti, pøípadnì za 12. období. Doporuèuje se dodržet tuto metodiku a v období 12. úètovat veškeré pøípady vztahující se k roku V období 13. pak pouze provádìt uzavírání úèetnictví pomocí automatických uzávìrek. SU/AU Text Specifikace (viz. str. 28) SU/AU Text Specifikace (viz. str. 28) Závìreèný zápis - HÈ aktivace služeb Závìreèný zápis - VÈ aktivace NIM Závìreèný zápis - HÈ aktivace NIM Závìreèný zápis - VÈ aktivace HIM Závìreèný zápis - HÈ aktivace HIM Závìreèný zápis - VÈ smluvní pokuty Závìreèný zápis - HÈ smluvní pokuty Závìreèný zápis - VÈ ostatní pokuty Závìreèný zápis - HÈ ostatní pokuty Závìreèný zápis - VÈ odepsané pohledávky Závìreèný zápis - HÈ odepsané pohledávky Závìreèný zápis - VÈ úroky Závìreèný zápis - HÈ úroky Závìreèný zápis - VÈ kurzové zisky Závìreèný zápis - HÈ kurzové zisky Závìreèný zápis - VÈ zúètování fondù Závìreèný zápis - HÈ zúètování fondù Závìreèný zápis - VÈ ostatní výnosy Závìreèný zápis - HÈ ostatní výnosy Závìreèný zápis - VÈ prodej NIM, HIM Závìreèný zápis - HÈ prodej NIM, HIM Závìreèný zápis - VÈ výnos finanèních investic Závìreèný zápis - HÈ výnos finanèních investic Závìreèný zápis - VÈ prodej cenných papírù Závìreèný zápis - HÈ prodej cenných papírù Závìreèný zápis - VÈ prodaný materiál Závìreèný zápis - HÈ prodaný materiál Závìreèný zápis - VÈ krátkodobý finanèní majetek Závìreèný zápis - HÈ krátkodobý finanèní majetek Závìreèný zápis - VÈ zákonné rezervy Závìreèný zápis - HÈ zákonné rezervy Závìreèný zápis - VÈ zúètování zákonných opr. položek Závìreèný zápis - HÈ zúètování zákonných opr. položek Závìreèný zápis - VÈ provozní dotace Závìreèný zápis - HÈ provozní dotace Závìreèný zápis - fondu odmìn Závìreèný zápis - fondu sociálního Závìreèný zápis - fondu rezervního Závìreèný zápis - FRIM HV ve schvalovacím øízení VÈ HV ve schvalovacím øízení HÈ Poèáteèní úèet rozvažný Koneèný úèet rozvažný Uèet HV pro vedlejší èinnost Uèet HV pro hlavni èinnost Vyrovnávací úèet VÈ = vedlejší (hospodáøská) èinnost Úèet pro uzavøení podrozvahových úètù

7 26 Pøíloha B. Pøehled o analytických úètech použitých pøi závìreèných zápisech a uzavírání a otevírání úèetních knih u pøíspìvkových organizací SU/AU Text Specifikace (viz. str. 28) Závìreèný zápis - VÈ materiál Závìreèný zápis - HÈ materiál Závìreèný zápis - VÈ energie Závìreèný zápis - HÈ energie Závìreèný zápis - VÈ neskladovatelné položky Závìreèný zápis - HÈ neskladovatelné položky Závìreèný zápis - VÈ zboží Závìreèný zápis - HÈ zboží SU/AU Text Specifikace (viz. str. 28) Závìreèný zápis - VÈ kursovní ztráty Závìreèný zápis - HÈ kursovní ztráty Závìreèný zápis - VÈ dary Závìreèný zápis - HÈ dary Závìreèný zápis - VÈ manka a škody Závìreèný zápis - HÈ manka a škody Závìreèný zápis - VÈ ostatní náklady Závìreèný zápis - HÈ ostatní náklady Závìreèný zápis - VÈ opravy a údržba Závìreèný zápis - HÈ opravy a údržba Závìreèný zápis - VÈ cestovné Závìreèný zápis - HÈ cestovné Závìreèný zápis - VÈ reprezentace Závìreèný zápis - HÈ reprezentace Závìreèný zápis - VÈ ostatní služby Závìreèný zápis - HÈ ostatní služby Závìreèný zápis - VÈ mzdové náklady Závìreèný zápis - HÈ mzdové náklady Závìreèný zápis - VÈ zákonné sociální pojištìní Závìreèný zápis - HÈ zákonné sociální pojištìní Závìreèný zápis - VÈ ostatní sociální pojištìní Závìreèný zápis - HÈ ostatní sociální pojištìní Závìreèný zápis - VÈ zákonné sociální náklady Závìreèný zápis - HÈ zákonné sociální náklady Závìreèný zápis - VÈ ostatní sociální náklady Závìreèný zápis - HÈ ostatní sociální náklady Závìreèný zápis - VÈ silnièní daò Závìreèný zápis - HÈ silnièní daò Závìreèný zápis - VÈ daò z nemovitostí Závìreèný zápis - HÈ daò z nemovitostí Závìreèný zápis - VÈ ostatní nepøímé danì Závìreèný zápis - HÈ ostatní nepøímé danì Závìreèný zápis - VÈ smluvní pokuty Závìreèný zápis - HÈ smluvní pokuty Závìreèný zápis - VÈ ostatní pokuty Závìreèný zápis - HÈ ostatní pokuty Závìreèný zápis - VÈ odpis nedobytných pohledávek Závìreèný zápis - HÈ odpis nedobytných pohledávek Závìreèný zápis - VÈ úroky Závìreèný zápis - HÈ úroky Závìreèný zápis - VÈ odpis NIM, HIM Závìreèný zápis - HÈ odpis NIM, HIM Závìreèný zápis - VÈ prodej NIM, HIM Závìreèný zápis - HÈ prodej NIM, HIM Závìreèný zápis - VÈ cenné papíry Závìreèný zápis - HÈ cenné papíry Závìreèný zápis - VÈ prodaný materiál Závìreèný zápis - HÈ prodaný materiál Závìreèný zápis - VÈ zákonná rezerva Závìreèný zápis - HÈ zákonné rezervy Závìreèný zápis - VÈ tvorba zákon. oprav. položek Závìreèný zápis - HÈ tvorba zákon. oprav. položek Závìreèný zápis - VÈ daò z pøíjmu Závìreèný zápis - HÈ daò z pøíjmu Závìreèný zápis - VÈ dodateèný odvod danì Závìreèný zápis - HÈ dodateèný odvod danì Závìreèný zápis - VÈ vlastní výrobky Závìreèný zápis - HÈ vlastní výrobky Závìreèný zápis - VÈ prodej služeb Závìreèný zápis - HÈ prodej služeb Závìreèný zápis - VÈ prodej zboží Závìreèný zápis - HÈ prodej zboží Závìreèný zápis - VÈ zmìna stavu zásob ned. výroby Závìreèný zápis - HÈ zmìna stavu zásob ned. výroby Závìreèný zápis - VÈ zmìna stavu zásob polotovarù Závìreèný zápis - HÈ zmìna stavu zásob polotovarù Závìreèný zápis - VÈ zmìna stavu zásob výrobkù Závìreèný zápis - HÈ zmìna stavu zásob výrobkù Závìreèný zápis - VÈ zmìna stavu zásob zvíøat Závìreèný zápis - HÈ zmìna stavu zásob zvíøat Závìreèný zápis - VÈ aktivace materiálu a zásob Závìreèný zápis - HÈ aktivace materiálu a zásob Závìreèný zápis - VÈ aktivace služeb Druhá etapa roèní uzávìrky (automatizovaná) Druhou - automatizovanou èást roèní uzávìrky zásadnì doporuèujeme spouštìt ve 13. období roku. Volby pro spuštìní se nachází v menu UZÁVÌRKA R v submenu ZÁVÌREÈNÉ ZÁPISY a v submenu UZAVØENÍ ÚÈETNÍCH KNIH. POZOR! Pøed spouštìním druhé etapy uzávìrky je vhodné uzavøít 12. období mìsíèní závìrkou. To umožní oddìlit úèetní zápisy bìžných úèetních období od zápisù generovaných programem pøi roèní uzávìrce. Druhá etapa se skládá ze dvou krokù: závìreèné zápisy; uzavøení úèetních knih. Období po provedení závìreèných zápisù a pøed uzavøením úèetních knih je urèeno ke zpracování výkazu ROZVAHA a všech dalších výkazù. Zpracování VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT za pøíspìvkovou organizaci a hospodáøskou èinnost OSS a ÚSC doporuèujeme provést ještì pøed spuštìním závìreèných zápisù. V ostatních pøípadech je možné zpracovat výkazy i po závìreèných zápisech, protože algoritmus a metodika uzavírání výsledkových úètù je pro výkaz postavena tak, že mùže být výkaz zpracován i po závìreèných zápisech. 2.4 Tøetí etapa roèní uzávìrky (automatizovaná) Tato etapa je provádìna rovnìž ve 13. období automaticky programem v menu UZÁVÌRKA R v submenu OTEVØENÍ ÚÈETNÍCH KNIH a mùže být spuštìna až po provedení první a druhé etapy. 3. Bližší specifikace roèní uzávìrky 3.1 Význam 13. období 13. období je v programu UCR v oblasti OSS, ÚSC i pøíspìvkových organizacích urèeno zejména k: provedení závìreèných zápisù, uzavøení úèetních knih a otevøení úèetních knih; k zablokování možnosti dále cokoliv poøizovat do úèetnictví a rozpoètu minulého (uzavøeného) roku, pokud provedeme mìsíèní závìrku 13. období; 3.2 Vyhledání chyb Uživatel, který má k dispozici interaktivní systém pro zpracování úèetnictví, provádí vlastnì proces hledání chyb a odstraòování nepøesností soustavnì. Zejména s využitím funkcí programu jako jsou: KONTROLNÍ CHODY; TISK - DENÍKY, HLAVNÍ KNIHY, KNIHY ANALYTICKÉ EVIDENCE, GENERÁTOR; PROHLÍŽENÍ A SOUÈTOVÁNÍ. 7

8 Kombinováním výše uvedených funkcí s neustálým testováním správnosti úèetnictví je zabezpeèena možnost prùbìžnì udržovat témìø bezchybný stav datové základny každé organizace. 3.3 Opravy chyb Pro odstraòování chyb v úèetnictví je v programu doporuèeno použít 12. období, jen výjimeènì i 13. období (pøed spuštìním závìreèných zápisù). 3.4 Použití funkce EXPANDER k doplnìní analytik nìkterých syntetických úètù vygenerovaných ve všech krocích roèní uzávìrky V celém systému zpracování závìreèných zápisù, uzavírání a otevírání úèetních knih budou použity nìkteré analytiky, jejichž potøeba vyplývá z konstrukce algoritmù pro øídící soubory pro roèní úèetní uzávìrku. Nìkteré analytiky jsou pouze pomocné, byly použity z dùvodu vnitøní transformace dat a nemají zásadní vliv na správnost generovaných dat. Pøedpokládáme, že všichni uživatelé si v uplynulých letech naexpandovali do úètového rozvrhu všechny doplòky týkající se roèní uzávìrky. V pøípadì problémù se obra te na svého dealera. DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ Pøipomínáme, že v každém kroku roèní úèetní uzávìrky zvláš platí, že vždy po: naúètování oprav; vygenerování pøedkontace roèní úèetní uzávìrky; opravì existujícího úèetního dokladu; zrušení úèetního dokladu je tøeba opìt spustit KONTROLNÍ CHOD, který zabezpeèí pøepoèítání stavového souboru na aktuální stav. Jinak vzniká nebezpeèí, že program v následujícím kroku uzávìrky pracuje s nesprávnými stavovými soubory a z nich pak vychází pro další výpoèet. 4. Zpracování uzávìrkových funkcí v SORu (seskupení organizací) V menu SOR - ÚÈETNICTVÍ - FUNKCE - UZÁVÌRKA R mohou být spouštìny všechny tøi kroky roèní úèetní uzávìrky hromadnì pro všechny organizace nadefinované v SORu. Této možnosti využívají pøedevším okresní úøady a magistráty. Pokud zvolíme pøíslušné menu pro jeden z krokù uzávìrky a potvrdíme klávesou ENTER následuje dotaz zda opravdu chceme, spustit hromadnou uzávìrku A/N? Dále následují dva dotazy: zda chceme zpracovat pøedkontaci do textových souborù v konvenci UCRT*.TU0; zda chceme, aby došlo k fyzickému zápisu vygenerovaných úèetních zápisù do aktuálního mìsíèního souboru (skuteènému provedení pøíslušných uzávìrkových zápisù). 8SU/AU Text Specifikace (viz. str. 28) Závìreèný zápis - VÈ dary Závìreèný zápis - HÈ-0SS dary Závìreèný zápis - VÈ manka a škody Závìreèný zápis - HÈ-0SS manka a škody Závìreèný zápis - VÈ ostatní náklady Závìreèný zápis - HÈ-0SS ostatní náklady Závìreèný zápis - VÈ odpis NIM, HIM Závìreèný zápis - HÈ-0SS odpis NIM, HIM Závìreèný zápis - VÈ prodej NIM, HIM Závìreèný zápis - HÈ-0SS prodej NIM, HIM Závìreèný zápis - VÈ cenné papíry Závìreèný zápis - HÈ-0SS cenné papíry Závìreèný zápis - VÈ prodaný materiál Závìreèný zápis - HÈ-0SS prodaný materiál Závìreèný zápis - VÈ zákonná rezerva Závìreèný zápis - HÈ-0SS zákonné rezervy Závìreèný zápis - VÈ tvorba zákon. oprav. položek Závìreèný zápis - HÈ-0SS tvorba zákon. oprav. položek Závìreèný zápis - VÈ daò z pøíjmu Závìreèný zápis - HÈ-0SS daò z pøíjmu Závìreèný zápis - VÈ dodateèný odvod danì Závìreèný zápis - HÈ-0SS dodateèný odvod danì Závìreèný zápis - VÈ vlastní výrobky Závìreèný zápis - HÈ-0SS vlastní výrobky Závìreèný zápis - VÈ prodej služeb Závìreèný zápis - HÈ-0SS prodej služeb Závìreèný zápis - VÈ prodej zboží Závìreèný zápis - HÈ-0SS prodej zboží Závìreèný zápis - VÈ zmìna stavu zásob ned. výroby Závìreèný zápis - HÈ-0SS zmìna stavu zásob ned. výroby Závìreèný zápis - VÈ zmìna stavu zásob polotovarù Závìreèný zápis - HÈ-0SS zmìna stavu zásob polotovarù Závìreèný zápis - VÈ zmìna stavu zásob výrobkù Závìreèný zápis - HÈ-0SS zmìna stavu zásob výrobkù Závìreèný zápis - VÈ zmìna stavu zásob zvíøat Závìreèný zápis - HÈ-0SS zmìna stavu zásob zvíøat Závìreèný zápis - VÈ aktivace materiálu a zásob Závìreèný zápis - HÈ-0SS aktivace materiálu a zásob Závìreèný zápis - VÈ aktivace služeb Závìreèný zápis - HÈ-0SS aktivace služeb Závìreèný zápis - VÈ aktivace NIM Závìreèný zápis - HÈ-0SS aktivace NIM Závìreèný zápis - VÈ aktivace HIM Závìreèný zápis - HÈ-0SS aktivace HIM Závìreèný zápis - VÈ smluvní pokuty Závìreèný zápis - HÈ-0SS smluvní pokuty Závìreèný zápis - VÈ ostatní pokuty SU/AU Text Specifikace (viz. str. 28) Závìreèný zápis - HÈ-0SS ostatní pokuty Závìreèný zápis - VÈ odepsané pohledávky Závìreèný zápis - HÈ-0SS odepsané pohledávky Závìreèný zápis - VÈ úroky Závìreèný zápis - HÈ-0SS úroky Závìreèný zápis - VÈ kurzové zisky Závìreèný zápis - HÈ-0SS kurzové zisky Závìreèný zápis - VÈ zúètování fondù Závìreèný zápis - HÈ-0SS zúètování fondù Závìreèný zápis - VÈ ostatní výnosy Závìreèný zápis - HÈ-0SS ostatní výnosy Závìreèný zápis - VÈ prodej NIM, HIM Závìreèný zápis - HÈ-0SS prodej NIM, HIM Závìreèný zápis - VÈ výnos finanèních investic Závìreèný zápis - HÈ-0SS výnos finanèních investic Závìreèný zápis - VÈ prodej cenných papírù Závìreèný zápis - HÈ-0SS prodej cenných papírù Závìreèný zápis - VÈ prodaný materiál Závìreèný zápis - HÈ-0SS prodaný materiál Závìreèný zápis - VÈ krátkodobý finanèní majetek Závìreèný zápis - HÈ-0SS krátkodobý finanèní majetek Závìreèný zápis - VÈ zákonné rezervy Závìreèný zápis - HÈ-0SS zákonné rezervy Závìreèný zápis - VÈ zúètování zákonných opr. položek Závìreèný zápis - HÈ-0SS zúètování zákon. opr. položek Závìreèný zápis - VÈ provozní dotace Závìreèný zápis - HÈ-0SS provozní dotace Hospodáøský výsledek ve schvalovacím øízení xx Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z minulých let xx - poslední dvojèíslí roku, z kterého pochází stav 9512x odpa 9998, pol uzávìrka úvìrù 9512x odpa 9999, pol uzávìrka úvìrù x odpa 9998, pol uzávìrka úvìrù 9514x odpa 9999, pol uzávìrka úvìrù Úvìry - pomocný úèet Úvìry - pomocný úèet Poèáteèní úèet rozvažný Koneèný úèet rozvažný Úèet hospodáøského výsledku Saldo výdajù a nákladù Saldo pøíjmù a výnosù Úèet pro uzavøení podrozvahových úètù Vyrovnávací úèet VÈ = vedlejší (hospodáøská) èinnost 8 25

9 24 Pøíloha A. Pøehled o analytických úètech použitých pøi závìreèných zápisech a uzavírání a otevírání úèetních knih u úèetních jednotek z oblasti OSS a ÚSC 8SU/AU Text Specifikace (viz. str. 28) Financování výdajù rozpoètové org. - závìreèný zápis Dotace rozpoètových org. - závìreèný zápis Dotace pøíspìvkových org.- závìreèný zápis Dotace podnikatelským subjektùm - závìreèný zápis Vyúètování pøíjmu - závìreèný zápis Vyúètování pøíjmu - závìreèný zápis Financování výdajù rozpoètové. org.- závìreèný zápis Dotace rozpoètovým org.- závìreèný zápis Dotace pøíspìvkovým org.- závìreèný zápis Dotace podnikatelským subjektùm - závìreèný zápis Vyúètování pøíjmù - závìreèný zápis Vyúètování pøíjmù - závìreèný zápis Pøíjmy - pomocný uzavírací úèet Pøíjmy - pomocný uzavírací úèet Výdaje - pomocný uzavírací úèet Výdaje - pomocný uzavírací úèet SU/AU Text Specifikace (viz. str. 28) Závìreèný zápis - VÈ materiál Závìreèný zápis - HÈ-0SS materiál Závìreèný zápis - VÈ energie Závìreèný zápis - HÈ-0SS energie Závìreèný zápis - VÈ neskladovatelné položky Závìreèný zápis - HÈ-0SS-0SS neskladovatelné položky Závìreèný zápis - VÈ zboží Závìreèný zápis - HÈ-0SS zboží Závìreèný zápis - VÈ opravy a údržba Závìreèný zápis - HÈ-0SS opravy a údržba Závìreèný zápis - VÈ cestovné Závìreèný zápis - HÈ-0SS cestovné Závìreèný zápis - VÈ reprezentace Závìreèný zápis - HÈ-0SS reprezentace Závìreèný zápis - VÈ ostatní služby Závìreèný zápis - HÈ-0SS ostatní služby Limity výdajù - závìreèný zápis odpa 9999, pol závìreèný zápis k SU x odpa 9999, pol závìreèný zápis k úètu 2252x x odpa 9999, pol závìreèný zápis k úètu 2252x x odpa 9999, pol závìreèný zápis k úètu 2253x x odpa 9999, pol závìreèný zápis k úètu 2253x x odpa 9998, pol závìreèný zápis k úètu 2311x x odpa 9999, pol závìreèný zápis k úètu 2311x x odpa 9999, pol závìreèný zápis k úètu 2314x x odpa 9999, pol závìreèný zápis k úètu 2314x x odpa 9998, pol závìreèný zápis k úètu 2315x x odpa 9999, pol závìreèný zápis k úètu 2315x x odpa 9999, pol závìreèný zápis k úètu 2318x x odpa 9999, pol závìreèný zápis k úètu 2318x odpa 9999, pol závìreèný zápis k SU odpa 9999, pol závìreèný zápis k SU x odpa 9998, pol uzávìrka úvìrù x odpa 9999, pol uzávìrka úvìrù x odpa 9998, pol uzávìrka úvìrù x odpa 9999, pol uzávìrka úvìrù závìreèný zápis k SU závìreèný zápis k SU závìreèný zápis k SU závìreèný zápis k SU závìreèný zápis k SU závìreèný zápis k SU Závìreèný zápis - VÈ mzdové náklady Závìreèný zápis - HÈ-0SS mzdové náklady Závìreèný zápis - VÈ zákonné sociální pojištìní Závìreèný zápis - HÈ-0SS zákonné sociální pojištìní Závìreèný zápis - VÈ ostatní sociální pojištìní Závìreèný zápis - HÈ-0SS ostatní sociální pojištìní Závìreèný zápis - VÈ zákonné sociální náklady Závìreèný zápis - HÈ-0SS zákonné sociální náklady Závìreèný zápis - VÈ ostatní sociální náklady Závìreèný zápis - HÈ-0SS ostatní sociální náklady Závìreèný zápis - VÈ silnièní daò Závìreèný zápis - HÈ-0SS silnièní daò Závìreèný zápis - VÈ daò z nemovitostí Závìreèný zápis - HÈ-0SS daò z nemovitostí Závìreèný zápis - VÈ ostatní nepøímé danì Závìreèný zápis - HÈ-0SS ostatní nepøímé danì Závìreèný zápis - VÈ smluvní pokuty Závìreèný zápis - HÈ-0SS smluvní pokuty Závìreèný zápis - VÈ ostatní pokuty Závìreèný zápis - HÈ-0SS ostatní pokuty Závìreèný zápis - VÈ odpis nedobytných pohledávek Závìreèný zápis - HÈ-0SS odpis nedobytných pohledávek Závìreèný zápis - VÈ úroky Závìreèný zápis - HÈ-0SS úroky Závìreèný zápis - VÈ kursovní ztráty Závìreèný zápis - HÈ-0SS kursovní ztráty Pro pøehled uvádíme tabulku odpovìdí a výsledek zpracování pøi jejich vzájemném zkombinování. 1.dotaz 2.dotaz výsledek zpracování N N návrat do menu A N zpracuje jen pøedkontaci do souboru v konvenci UCRTxxxx.TU0 (xxxx=orgnum ze souboru UCR.ORG) N A bez zpracování pøedkontace rovnou generuje úèetní zápisy do mìsíèního souboru A A vygeneruje úèetní zápisy do mìs. souboru a zároveò zpracuje pøedkontaci do souboru v konvenci UCRTxxxx.TU0 Obsahovì se pak k hromadnému zpracování mùže použít podrobný popis uvedený v následující kapitole. 5. Zpracování roèních úèetních uzávìrkových funkcí v menu ÚÈETNICTVÍ 5.1 Závìreèné zápisy (generovaná data jsou druh dokladu 4 ) Závìreèné (úèetní) zápisy se spouští ve 13 období v menu ÚÈETNICTVÍ - UZÁVÌRKA R volbou funkce ZÁVÌREÈNÉ ZÁPISY. Pokud uživatel výjimeènì provádìl opravná úètování ve 13. období, nesmí zapomenout zpracovat si hlavní knihy a deníky ještì pøed spuštìním závìreèných zápisù. V sekci závìreèných zápisù (ZZ) se u pøíspìvkových organizací: - uzavírají nákladové a výnosové úèty podle úètové osnovy a postupù úètování na vrub a ve prospìch SU 963 V sekci závìreèných zápisù se pro ÚSC a OSS - uzavírají nákladové a výnosové úèty podle úètové osnovy a postupù úètování na vrub a ve prospìch SU nulují (uzavírají) úèty rozpoètového hospodaøení OSS a ÚSC SU 201,202, ,205,206 SU 211,212,213,214,215,216 SU 221,223,232,235 SU 410,420,430,440,450,460 a pøeúètovávají se podle svého charakteru na úèty 964 nebo 965 (viz metodika MF ÈR) 9

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Copyright GORDIC spol.

Více

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Copyright GORDIC spol.

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.12.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2007 1 Seznam zkratek OS - organizační složka OSS - organizační složka

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 RO Copyright

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2012 GORDIC 1 GORDIC Hlavní změny v metodice od 1. 1. 2012 1. Do

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání Kolektivní vyjednávání V průběhu roku 2014 až do počátku roku 2015 vycházel v časopisu Kovák seriál článků, zabývajících se výkladem některých ekonomických pojmů a pravidel. Cílem seriálu bylo pomoci v

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více