Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením"

Transkript

1 Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

2 Identifikace projektu Název grantového schématu: Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Název projektu: Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obsah projektu Realizace sítě tréninkových pracovních míst nabízí cílové skupině 50 handicapovaných nácvik pracovních a sociálně-komunikačních dovedností v přirozeném pracovním prostředí v rozsahu hodin týdně po dobu 14 měsíců od dubna 2007 do června Handicapovaní uzavírají pro zapojení do projektu s realizátorem Dohody o provedení práce, resp. Dohody o pracovní činnosti, a po celou dobu projektu je jejich práce honorována z finančních prostředků poskytnuté podpory částkou 80 Kč/hod. V rámci projektu fungují 4 zastřešující tréninková pracovní místa Advokátní kancelář, Denní centrum MUP, Hestia, Úřad průmyslového vlastnictví. Zaměstnanci si na pracovištích rozvíjejí vlastní pracovní kompetence jak odborné, tak i sociální. Ve všech případech se jedná o pracovní místa, která splňují předpoklad, aby mohla být vykonávána handicapovanými. Součástí tréninkové pracovní praxe je i dohled sociálního pracovníka supervizora, který pravidelně komunikuje se zaměstnancem i pověřenou kontaktní osobou na pracovišti a pomáhá svou činností překonávat možné problémy vznikající v průběhu práce. Cíl projektu: Cílem projektu je umožnit handicapovaným osobám nástup do trvalého zaměstnání. Tento program tedy nenabízí stálé pracovní uplatnění, ale vytváří prostor tréninkových pracovních míst, na nichž si handicapovaní v průběhu 14 měsíců ověří, jak bude reálný pracovní proces vypadat, zjistí, jaké jsou jejich skutečné možnosti pro zapojení do otevřeného trhu práce. K přechodu na otevřený trh práce bude sloužit činnost konzultačního poradenského pracoviště, které bude zřízeno a které se bude zaměřovat jednak na prezentaci výsledků projektu směrem k zaměstnavatelům a zároveň se zaměří na vyhledávání a kontaktování vhodných subjektů, v nichž by připadalo zaměstnání handicapovaných v úvahu. Konference Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Před ukončením projektu bude uspořádána konference zaměřená na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Budou zde zhodnoceny výsledky činnosti jednotlivých pracovišť jak ze strany realizačního týmu projektu, tak i pohledem cílové skupiny osob se zdravotním postižením. Rovněž vystoupí odborníci na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Termín: 23. května 2008 Místo konání: Metropolitní univerzita Praha, Dubečská 900/10, Praha 10 Strašnice, Registrace: do 16. května 2008 e mailem na Návrhy příspěvků: do 18. dubna 2008 e mailem na Metropolitní univerzita Praha Mezinárodní univerzita Z historie MUP Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v ČR. V posledních dvou letech přijímáme cca 650 nových studentů ročně a v akademickém roce 2007/2008 máme již studentů, kteří si mohou vybírat celkem ze sedmi bakalářských, čtyř magisterských a jednoho doktorského oboru. Zároveň mohou studovat i v regionálních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Směřujeme k tomu, abychom se stali akademickým centrem pro oblast Mezinárodních vztahů a evropských studií a pro společenské vědy vůbec. Již dnes úzce spolupracujeme s Ústavem mezinárodních vztahů, s Institutem pro evropskou politiku Europeem, s Úřadem průmyslového vlastnictví, s Evropským patentovým úřadem v Mnichově a Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě. Možnost studia MUP se podobně jako jiné soukromé vysoké školy rozhodla minimalizovat bariéry v přístupu ke vzdělání a poskytuje možnost prokázat studijní schopnosti až při studiu samotném. Studium zdravotně postižených MUP umožňuje studovat uchazečům s různým stupněm tělesného postižení a jako podporu jim poskytuje: bezplatné studium zdarma zapůjčení osobního počítače po celou dobu studia diktafony kompletní studijní literaturu péči studijní poradkyně a koordinátorky dobrovolnické činnosti možnost speciálního studijního režimu a přizpůsobení komunikaci jejich možnostem (elektronická komunikace, studijní materiály na internetu, individuální konzultační hodiny pedagogů ap.) ve všech svých budovách bezbariérový přístup a celkové bezbariérové vybavení (výtah, plošina, speciálně upravený nábytek atd.) Zahraniční spolupráce Jsme jedinou soukromou vysokou školou univerzitního typu v ČR, která v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, Veřejná správa a Průmyslové vlastnictví vysílá studenty v rámci programu Erasmus na jedno a dvousemestrální studijní pobyty v zahraničí na univerzity do Velké Británie, Nizozemí, Španělska, Německa, Itálie, Belgie, Francie, Finska a Švédska. Těchto pobytů se úspěšně účastní i zdravotně postižení studenti. Mimořádnou pozornost věnuje MUP počítačové gramotnosti handicapovaných: jako škola jsme získali akreditaci na konání zkoušek ECDL, známého počítačového certifikátu platného v celé Evropské unii. Testováním prošlo více jak 50 handicapovaných, kteří získali různé úrovně certifikátu.

3 Tréninková pracoviště VILA ADVOKÁT JUDr. Pavel Novák Hlavním cílem pracoviště je vytvoření tréninkových a pracovních příležitostí pro handicapované osoby, zejména studenty a absolventy MUP navazujících na získané teoretické znalosti v průběhu studia. Uplatnění těchto znalostí bude rozvíjeno praktickou aplikací zároveň se získáním běžných komunikačních a administrativních dovedností. Vedle obecných kritérií a požadavků bude aplikováno u každého absolventa individuální hledisko reflektující konkrétní zdravotní handicap. a) administrativní práce b) soupis dopisů a podání c) zpracování přehledů a rešerší d) zpracování analýz konkrétních případů e) hromadné zpracování podkladů při vymáhání pohledávek předsoudní, soudní a exekuční cestou f) práce na specializovaných programech při sledování agendy, tvoření sestav a statistických výstupů Tréninkové pracoviště Advokátní kancelář zastřešuje i pracovní pozice vytvořené v rámci institucí jako jsou Finanční úřady pro Prahu 7, 9 a 10, Úrad městské části Praha 9 nebo ve společnosti Kapsch. Tréninková pracoviště Denní centrum MUP Tréninkové pracoviště Denní centrum MUP bylo rozděleno na několik podřízených pracovišť. V průběhu získávání cílové skupiny byla vedena jednání se subjekty, které vykonávají aktivity pro handicapované (Sdružení CEROS a ROSKA, sportovní klub Spastic handicap, RS Centrum Všeobecné fakultní nemocnice, nemocnice Na Homolce) v rámci jejich zaměření byly vybrány činnosti a pozice, které splňují charakter tréninkového pracoviště Denní centrum. a) sociální a poradenská činnost b) úprava webových stránek c) administrativní práce d) grafické práce e) překlady f) práce s PC g) práce na vydávání informačních materiálů h) fotografické práce i) databáze studentů VŠ, zavádění studenstského informačního systému j) evidence studijních výsledků a matrika studentů k) reprografické služby pro studenty MUP a evidence přírůstků odborné knihovny Dále handicapovaní pracují na vlastních projektech dostupnosti pražských kulturních zařízení pro handicapované (z pohledu handicapovaných), na projektu taxislužby pro handicapované, na databázi odkazů pro studium mezinárodních vztahů a evropských studií a na přehledu možných sportovních aktivit pro handicapované.

4 Tréninková pracoviště Hestia Tréninkové pracoviště občanského sdružení Hestia zaměstnává osoby na vlastních programech a pro potřeby vlastní činnosti. Handicapovaní získávají zkušenosti s činností neziskových organizací. a) aktualizace webových stránek b) překlady z anglického jazyka c) rešerše odborných prací Ohlasy handicapovaných zaměstnanců Jednou z aktivit je i odborná supervize, v jejímž rámci jsou zaměstnanci pravidelně dotazování na spokojenost s projektem. Jejich podněty slouží k dalšímu rozvoji projektu i k odstraňování případných nedostatků. Zde uvádíme některé z postřehů našich zaměstnanců: Jak proběhlo vaše rozhodování o zapojení se do projektu? Úřad průmyslového vlastnictví V rámci pracoviště Úřadu průmyslového vlastnictví, který je dlouhodobě partnerskou institucí MUP při zajišťování vysokoškolského vzdělávání, vzniklo pracoviště pro jednoho zaměstnance. a) zajištění ucelených odborných agend vstupních a poplatkových, vyřizování případů týkajících se poplatků (správní řízení) b) výzvy k úhradě správních poplatků, rozhodnutí o vracení c) poplatková agenda přihlášek, sledování plateb, zneplatňování nepodaných přihlášek d) samostatný výkon agendy při zapisování nově podaných přihlášek a došlé korespondence (jednotlivých podání) k přihláškovým řízením e) příprava podkladů pro správní řízení, kontrola náležitostí, samostatné přidělování číselných kódů dle charakteru jednotlivých podání a zaznamenávání do databáze výpočetní techniky f) rozesílání podkladů dle věcného hlediska k vyřizování odborným útvarům a pracovníkům Nabídka mě lákala, už od maturity jsem doma a sháněl jsem práci, ale nikdo mě nechtěl zaměstnat Rozhodnutí trvalo delší dobu z důvodu vyřešení dopravy do práce Zvažovala jsem, zda budu vzhledem ke svému onemocněni zvládat zadané úkoly Rozhodující pro mne byla příležitost ověřit si možnost opětovného zapojení do pracovního procesu Jakou formou nebo činností jste zapojen/a do projektu? Administrativními pracemi v Advokátní kanceláři dr. Nováka Vykonávám běžnou pomocnou agendu, konkrétně zadávám data do PC, písemně odpovídám na výzvy ze soudu a třídím písemnosti dle čísla jednacího Pracuji při studijním oddělení na VŠ VSMV Pracuji jako sociální pracovník ve Fakultní Poliklinice VFN na Karlově náměstí Co byste vzkázal/a realizátorům projektu a pracovníkům MPSV? Konečně je pamatováno také na invalidní lidi, kteří by rádi pracovali, ale nikde je nechtějí zaměstnat. Já mám postiženou i řeč, tak to už nemohu práci sehnat vůbec Myslím, že je to výborná možnost pro nás handicapované se začlenit Domnívám se, že se jedná o velmi dobrý nápad, který umožní mnoha lidem pozvolně se zapojit mezi aktivní obyvatelstvo a pomůže jim získat ztracenou sebedůvěru a odstranit jejich izolovanost Aby si uvědomili, že v tomto státě jsou nemocní lidé tou nejdiskriminovanější menšinou (mohu srovnávat) a je prakticky nemožné pro ně najít kvalifikovanou práci, kterou třeba umějí. Proto je pomoc takovýchto projektů užitečná Dobrých projektů není nikdy dost! Jen tak dál Všem, kteří se na tomhle projektu podílejí a pomáhají nám dostat se zpátky do života díky moc :-)

5 Projekt: Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením Kontakty PhDr. Petr Vyhnánek manažer projektu, tel.: , Mgr. Jaroslava Kněnická garant konzultačně poradenského pracoviště, tel.: , e mail: Studijní obory na MUP AKADEMICKÝ ROK 2008 / 2009 BAKALÁŘSKÉ MAGISTERSKÉ DOKTORSKÉ Anglofonní studia připravujeme připravujeme Mezinárodní vztahy a evropská studia International Relations and European Studies Průmyslové vlastnictví Veřejná správa Humanitní studia Mezinárodní obchod připravujeme připravujeme Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. Dubečská 900/10 telefon: Praha 10 Strašnice mail:

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ Petr VYHNÁNEK Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 Strašnice, vyhnanek@mup.cz Anotace: Příspěvek

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více