H O D N O T ÚZ E M Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H O D N O T ÚZ E M Í"

Transkript

1 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jana Hurníková Výkladový seminář k 2. úplné aktualizaci ÚAP Praha, Brno, červen 2012 Analýza zjištění a zobrazení H O D N O T ÚZ E M Í v prvních úplných aktualizacích ÚAPo

2 Zadání V rámci metodické činnosti MMR a ÚÚR pro druhou úplnou aktualizaci ÚAP bylo analyzováno pojetí hodnot v území v prvních úplných aktualizacích ÚAPo: zjištění a vyhodnocení hodnot území zobrazení hodnot území Za tímto účelem ÚÚR analyzoval textové části PRURÚ (pokud byly zveřejněny) a výkresy hodnot území vybraného vzorku (a mnoha dalších) ÚAPo s cílem najít příklady dobré praxe: Publikováno na: 2

3 Právn vní předpisy 18, 19, 26 zákona č. 183/2006 Sb. 4, příloha č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Úkolem územního plánování je zejména zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty Územně analytické podklady (podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot Grafická část územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických 3

4 Sledované jevy typu hodnot Hodnoty území chráněné podle právních předpisů jsou = sledované jevy (limity využití území) zejména zoblasti ochrany památek a ochrany přírody a mají příslušné poskytovatele (vč. místa a oblasti krajinného rázu). Hodnoty, které se zjišťují vlastním průzkumem území, případně spomocí odborné literatury, jsou tyto: 11. urbanistické hodnoty 12. region lidové architektury 13. historicky významná stavba 14. architektonicky cenná stavba, soubor 15. významná stavební dominanta 19. místo významné události 20. významný vyhlídkový bod 4

5 Hodnoty zjišťovan ované průzkumem území Komentáře k hodnotám území jsou obsaženy v Metodickém návodu č. 1 A Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí 11. urbanistické hodnoty = území s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí zahrnující části sídel, rozptýlené zástavby nebo urbanizované krajiny. 12. region lidové architektury = území se zvýšeným výskytem dochovaných objektů lidové architektury ve svém původním umístění a urbanistické skladbě. 13. historicky významná stavba, soubor = budova nebo soubor staveb významné svou minulostí např. spojené s narozením či pobytem známé osobnosti nebo jako dějiště historické události. 14. architektonicky cenná stavba, soubor = jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR (např. stavby významných architektů, slohově čisté budovy, dochované stavby lidového stavitelství). 5

6 Hodnoty zjišťovan ované průzkumem území 15. významná stavební dominanta = stavby a jejich soubory, jejich umístění v terénu či charakter je činí výrazně viditelné a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla i krajiny. 19. místo významné události = lokalita nebo i rozsáhlejší území spojené s historicky významnou událostí (např. bojiště, poutní místa, místa národopisných slavností, místa, která inspirovala umělecká díla). 20. významný vyhlídkový bod = veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území. Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP,

7 Analyzované ÚAPo Jablonec nad Nisou (Liberecký kraj, 11 obcí) Litvínov (Ústecký kraj, 11 obcí) Vítkov (Moravskoslezský kraj, 12 obcí) Bystřice pod Hostýnem (Zlínský kraj, 14 obcí) Ostrov (Karlovarský kraj, 14 obcí) Týn nad Vltavou (Jihočeský kraj, 14 obcí) Jaroměř (Královéhradecký kraj, 15 obcí) Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj, 16 obcí) Horšovský Týn (Plzeňský kraj, 18 obcí) Polička (Pardubický kraj, 20 obcí) Veselí nad Moravou (Jihomoravský kraj, 22 obcí) Lanškroun (Pardubický kraj, 22 obcí) Krnov (Moravskoslezský, 25 obcí) Milevsko (Jihočeský, 26 obcí) Liberec (Liberecký kraj, 28 obcí) 7

8 Analyzované ÚAPo Olomouc (Olomoucký kraj, 45 obcí) Moravské Budějovice (Vysočina, 47 obcí) Pardubice (Pardubický, 56 obcí) Havlíčkův Brod (Vysočina, 56 obcí) Domažlice (Plzeňský, 58 obcí) Černošice (Středočeský kraj, 79 obcí) Jihlava (Vysočina, 79 obcí) Podbarvením označeny vybrané pozitivní příklady pojetí hodnot v prvních aktualizací ÚAPo. 8

9 Zjištění hodnot území Hodnoty území jsou v dokumentacích ÚAPo členěny nejčastěji: podle zákona - na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území podle vyhlášky - na urbanistické a architektonické jinak např. hodnoty kulturní a civilizační bývají spojovány Přidaná hodnota, která má vzniknout vlastními průzkumy území,, není silnou stránkou zpracovatelů: Hodnoty, zejména ty urbanistické, nejsou zpravidla kvalitně zpracovány. Vněkterých dokumentacích jsou hodnoty území redukovány na limity využití území z oblasti ochrany památek a ochrany přírody, případně na zajímavosti z turistických map. 9

10 Zjištění hodnot území Rozpačité je také určení civilizačních hodnot. Jako civilizační hodnoty jsou nejčastěji uváděny vedení technické infrastruktury, trasy dopravní infrastruktury, funkční plochy, ložiska nerostných surovin, vodní nádrže, meliorace a zařízení protipovodňové ochrany, trasy a vyhlídky, vše co již bylo v území zbudováno. Je otázkou, jak uchopit civilizační hodnoty, neboť kulturní hodnoty jsou podmnožinou hodnot civilizačních. Někteří zpracovatelé proto hodnoty kulturní a civilizační spojují. 10

11 Znázorn zornění hodnot území Výkresy hodnot území jsou pojednány pomocí grafických značek, většinou formou GIS kompozic. Nevýhodou bývá nečitelnost způsobená pokládáním datových vrstev přes sebe. Strukturování hodnot v legendách je rozličné. Často se v legendě výkresu vyskytuje políčko urbanistické hodnoty, aniž by bylo ve výkresu či v textové části specifikováno, o jaké hodnoty se jedná. Nevyskytuje se důsledné provázání textové a grafické části formou kódování / číslování jednotlivých hodnot. Je nevhodné, když výkres hodnot území zahrnuje množství podkladových dat. Je nepohodlné, když je výkres složen zmnoha mapových listů, které se otevírají samostatně nebo je zveřejněn pouze prostřednictvím mapové aplikace. Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP,

12 Závěr Z analýzy zpracování hodnot území v ÚAPo vyplývá: Hodnoty území jsou velmi rozmanité specifické pro jednotlivé regiony. Hodnoty území, zejména urbanistické hodnoty, nelze zcela standardizovat. Nelze předepsat konečný seznam hodnot území, a tedy ani jejich jednotnou grafiku. Pro pomoc praxi se jeví nejvhodnější publikovat dobrá řešení: 12

13 Příklady dobré praxe Vhodné příklady zpracování hodnot v území byly vybrány především zanalyzovaných dokumentací, u nichžbyly k dispozici výkresové i textové části : ÚAPo Pardubice (Pardubický kraj, 56 obcí) zpracovatel: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta ÚAPo Liberec (Liberecký kraj, 28 obcí) zpracovatel: Magistrát města Liberec, odbor Stavební úřad v Liberci ÚAPo Jaroměř (Královéhradecký kraj, 15 obcí) 20podklady zpracovatel: Atelier Charvát, s. r. o.+ GEOVAP, s.r.o. + MěÚ Jaroměř ÚAPo Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj, 16 obcí) zpracovatel: ATELILER URBI spol. s r.o. Brno 13

14 Příklady dobré praxe Kvalitní zpracování výkresů hodnot území: (dokumentace PRURÚ nezveřejněny) ÚAPo Havlíčkův Brod 2010 (Kraj Vysočina, 56 obcí) Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář ÚAPo Lanškroun 2010 (Pardubický kraj, 22 obcí) Zpracovatel: PROCES centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 14

15 1) ÚAPo Pardubice 2010 z textu Samostatná kapitola v textu, dokonalá znalost území, podrobný verbální rozbor urbanistické struktury: Grafické pojetí výkresu, hodnoty území strukturovány na kulturní, přírodní, ostatní, bohužel nejsou zobrazeny mnohé hodnoty identifikované vtextu 15

16 2) ÚAPo Pardubice - výňatek z textové části 16

17 3) ÚAPo Pardubice: Výkres hodnot území 17

18 4) ÚAPo Pardubice: Výkres hodnot 18

19 ÚAPo Liberec 2010 Spolupráce: Ing. arch. Jan Sedlák (FA ČVUT), urbanistické hodnoty vč. definic, text PRURÚ bohužel strukturován dle pilířů URÚ hodnoty obsaženy v pilířích sociálním a environmentálním Urbanistické hodnoty: hodnotné urbanistické a architektonické soubory, lokální centra historických obcí, místní kompoziční dominanty, kompoziční osy, kulturně historické dominanty, technické dominanty, negativní dominanty, významný vyhlídkový bod Výkres: grafické pojetí (bez kódů pro jednotlivé hodnoty), do hodnot zahrnuto příliš mnoho jevů 19

20 1) ÚAPo Jaroměř výřez výkresu s číslováním jednotlivých hodnot 20

21 2) ÚAPo Jaroměř - legenda výkresu 21

22 1) ÚAPo Ústí nad Orlicí 2010 z textu Kromě hodnot slegislativní ochranou vúzemí identifikovány: hodnoty k prohlášení za kulturní památku stavby lidové architektury (roubenky) hodnotná veřejná prostranství objekty přispívající k identitě sídla stavby památkového zájmu (vlastní průzkum) významné dominanty kulturní a historické póly krajinné kulturní osy místa významných pohledů a výhledů scenérické cesty významná sídlení zeleň hřbitovy 22

23 2) ÚAPo Ústí nad Orlicí z textu Významné přírodní a ekologické hodnoty mimo limity: krajinné přírodní póly krajinné přírodní osy krajinné veduty významné stromy cenná zeleň přírodního charakteru Civilizační hodnoty: dopravní a technická infrastruktura občanské vybavení veřejná prostranství, prostupnost krajiny hospodářství investice do zemědělské půdy Výkres: obsahuje výhradně hodnoty, a to ve struktuře: hodnoty kulturní a civilizační a hodnoty přírodní ; položka urbanistické hodnoty blíže neurčena chybí tak provázanost výkresu s textem 23

24 3) ÚAPo Ústí nad Orlicí výřez z legendy 24

25 1) ÚAPo Lanškroun 2010 k dispozici pouze výkres hodnot popis jednotlivých urbanistických hodnot 25

26 2) ÚAPo Lanškroun výřez z legendy výkresu hodnot popis jednotlivých urbanistických hodnot 26

27 1) ÚAPo Havlíčkův Brod 2010 K dispozici pouze výkres hodnot pečlivě propracované urbanistické hodnoty + vztahy v osídlení 27

28 2) ÚAPo Havlíčkův Brod pečlivě propracované urbanistické hodnoty + vztahy v osídlení 28

29 3) ÚAPo Havlíčkův Brod legenda výkresu hodnot 29

30 Poznámky Žádný z uvedených příkladů není dokonalý a nedoporučujeme ho kopírovat. Každý správní obvod obce s rozšířenou působností má jedinečné hodnoty území, které je třeba zpracovat individuálně. 30

31 Doporučen ení zpracovatelům doplněno no pro účel jednání KÚ JMK k 2. aktualizaci ÚAPo Hodnoty území doporučujeme členit na: Hodnoty území, chráněné podle právních předpisů = sledované jevy zejména z oblasti ochrany památek a ochrany přírody (limity využití území mající příslušné poskytovatele vč. místa a oblasti krajinného rázu). Hodnoty, které se zjišťují vlastním průzkumem území, případně spomocí odborné literatury, jsou tyto: 11. urbanistické hodnoty 12. region lidové architektury 13. historicky významná stavba 14. architektonicky cenná stavba, soubor 15. významná stavební dominanta 19. místo významné události 20. významný vyhlídkový bod 31

32 Urbanistické hodnoty je třeba individuálně strukturovat dle charakteru území. Hodnoty území popsat ve zvláštní kapitole podkladů pro udržitelný rozvoj území. Je třeba provázat text s výkresem, např. přes kódování jednotlivých hodnot, umožňující zobrazit jejich lokalizaci vsouvislosti s popisem. Výkres hodnot nezveřejňovat výhradně prostřednictvím mapové aplikace. Pozn.: Jak hodnoty území, tak problémy k řešení v ÚPD, jsou velmi kvalitně zpracovány v ÚAPo Pardubice. 32

33 Ústav územního rozvoje Jakubské nám. 3, Brno Tel.: Internet: Brno, červen

HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Marek Bečka, Karel Maier, Tomáš Peltan, Alena Dodoková, Jakub Vorel Článek shrnuje výsledky analýzy, která mapovala výskyt jednotlivých

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text Návrh AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Bodový text Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 se mění takto: 1. Článek

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 72. ZÚR MSK vymezují nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území Moravskoslezského

Více