Usnesení Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 64. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne , a to paní Mgr. Lydii Lindákovou a pana Bc. Miloslava Pawlicu Schválení programu 64. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 64. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplněné materiály: Doplnění programu č. 5 OE Změna usnesení RM Karviné č ze dne Nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek statutárního města Karviné. Doplnění programu č. 6 OSŽP Prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce 6 ks odvlhčovačů vzduchu obci Křešice. Doplnění programu č. 7 OM Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě. Doplnění programu č. 8 OR Projekt Cesta k městu uzavření smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku. Doplnění programu č. 9 OO Výběrová řízení konaná u MMK. stažený materiál: Doplnění programu č. 2 - OR Podnikatelská zóna Vagónka. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1

2 2978 Nabytí části pozemku p. č. 4214/2 v k. ú. Karviná-město - paní Iveta Wanecká Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt od paní Ivety Wanecké do vlastnictví statutárního města Karviné část pozemku p. č. 4214/2 o výměře cca 216 m2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu ve výši Kč 400,-- (slovy: Čtyřista korun českých) za 1m2 nabývaného pozemku, tj. za 216 m2 celkem Kč ,-- (slovy: Osmdesátšesttisícčtyřista korun českých) s tím, že označení, přesná výměra a kupní cena nabývané části pozemku bude upřesněna na základě geometrického zaměření. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné uložit Odboru majetkovému Magistrátu města Karviné zabezpečit zhotovení geometrického zaměření nabývané části pozemku, které bude podkladem pro uzavření kupní smlouvy Převod jednotek v domě č. p. 1629, ulice Závodní, Karviná-Nové Město - zrušení usnesení RM Karviné č ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla zrušit v plném znění usnesení Rady města Karviné č ze dne z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 285/2013/RM Určeno: vedoucí OM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést jednotky v domě č. p. 1629, ulice Závodní, Karviná-Nové Město, včetně alikvotního podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 3297/2 o výměře 230 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3503/5 o výměře 9 m2 (ostatní plocha) a parc. č. 3503/11 o výměře 9 m2 (ostatní plocha) v katastrálním území Karviná-město, stávajícím řádným nájemcům, kteří mají ke dni schválení uzavřenou platnou nájemní smlouvu a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2

3 2980 Záměr realizovat projekt v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko Obnova objektu kina Centrum Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Obnova objektu kina Centrum Karviná předkládaného do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout předložit žádost o dotaci na projekt Obnova objektu kina Centrum Karviná do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit spolufinancování projektu Obnova objektu kina Centrum Karviná z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit předfinancování projektu Obnova objektu kina Centrum Karviná z rozpočtu statutárního města Karviná ve výši závěrečné žádosti o platbu a veškerých výdajů nesplňujících podmínky pro modifikové platby. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3

4 2981 Záměr realizovat projekt v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné předkládaného do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout předložit žádost o dotaci na projekt Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit spolufinancování projektu Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit předfinancování projektu Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná ve výši závěrečné žádosti o platbu a veškerých výdajů nesplňujících podmínky pro modifikované platby Integrovaný plán rozvoje města Karviné pro Regionální operační program Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 286/2013/RM Určeno: vedoucí OR Termín: doporučila Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4

5 Zastupitelstvu města Karviné schválit projekty připravené k podání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Karviné pro Regionální operační program dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 287/2013/RM Určeno: vedoucí OR Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit změny v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Karviné pro Regionální operační program dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení Projekt Cesta k městu - uzavření smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 288/2013/RM Určeno: vedoucí OR Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné uzavřít smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi statutárním městem Karviná a Davidem Nesétem, na realizaci navrženého projektu Family Days v rámci schváleného projektu Cesta k městu ve výši Kč ,-- vč. DPH (slovy: Sedmdesáttisíc korun českých). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 289/2013/RM Určeno: vedoucí OR Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné uzavřít smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi statutárním městem Karviná a organizací Městský dům kultury Karviná, p. o., tř. Osvobození 1639/43, Karviná-Nové Město, IČ: , na realizaci navrženého projektu Mezinárodní divadelní a fotografické workshopy mládeže v Karviné v rámci schváleného projektu Cesta k městu ve výši Kč ,-- vč. DPH (slovy: Dvěstěčtrnácttisíc korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5

6 2984 Změna usnesení RM Karviné č ze dne Nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Úkol: 290/2013/RM Určeno: veoducí OE Termín: rozhodla změnit usnesení RM Karviné č ze dne tak, že původní přílohu k tomuto usnesení nahrazuje novou přílohou ve znění dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - VZ na dodávky pod názvem Dodávka tepla pro bytové domy tř. Družby čp , čp a ZŠ Družby 1383, Karviná-Nové Město Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na dodávky pod názvem Dodávka tepla pro bytové domy tř. Družby čp , čp a ZŠ Družby 1383, Karviná-Nové Město. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o výběru nabídky uchazeče Dalkia Česká republika, a. s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , veřejné zakázky na dodávky pod názvem Dodávka tepla pro bytové domy tř. Družby čp , čp a ZŠ Družby 1383, Karviná-Nové Město zadané v jednacím řízení bez uveřejnění. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6

7 2986 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v domě s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s paní Máriou Cihelkovou k obecnímu službou v majetku statutárního města Karviné na dobu neurčitou. v domě s pečovatelskou. Nájem se sjednává od 2987 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od do Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla neuzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení z příčin uvedených v důvodové zprávě Pronájem části pozemku p. č. 411/140 v k. ú. Ráj - Oldřich Pyszko Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít s panem Oldřichem Pyszkem nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 411/140 o výměře 36 m2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení) za účelem zřízení zahrádky, pěstování zeleniny, příp. květin a umístění mobilního posezení, na dobu Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7

8 neurčitou s účinností od , za cenu nájemného ve výši Kč 25,-- (slovy: Dvacetpět korun českých) za 1 m2 pronajímané části pozemku ročně, tj. za 36 m2 v hodnotě Kč 900,-- (slovy: Devětset korun českých) ročně, navýšenou o míru inflace za rok 2012, která činí 3,3 %, dle usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 527 ze dne , tj. celkem ve výši Kč 930,-- (slovy:devětsettřicet korun českých) ročně Zřízení věcného břemene - Ing. Pavel Ševčík - dodatek č. 1 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání č. SBB 57/008864/2011/OSM/He (MMK/SML/24/2011) ze dne s vlastníkem stavby rodinného domu, která bude umístěna na části pozemku p. č. 822/16 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, kterým dojde k prodloužení lhůty k podání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 905 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, do a dle kterého vlastník tohoto pozemku zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za omezení užívání části pozemku v majetku statutárního města Karviné p. č. 905 v katastrálním území Ráj, obec Karviná (blíže specifikováno ve snímku z katastrální mapy, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení) stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření tohoto dodatku, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů Zřízení věcného břemene - SmVaK a. s. - vodovodní řad, ul. U Studny Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla zřídit věcné břemeno - právo vedení inženýrské sítě (vodovodní řad) na částech pozemků p. č. 1624/270, 1624/357, 1624/355, 1624/303 a 1624/304 vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka inženýrské sítě, a to po dokončení této stavby a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem inženýrské sítě smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8

9 související ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za omezení užívání částí pozemků p. č. 1624/270, 1624/357, 1624/355, 1624/303 a 1624/304, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže vyznačené v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů Zřízení věcného břemene - Starfix Capital s. r. o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla zřídit věcné břemeno - právo umístění zpevněné plochy (sjezd) na části pozemku p. č. 3999/3 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 380 a 381 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to po dokončení stavby zpevněné plochy a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, tj. za Kč 100,-- (slovy:jednosto korun českých) za 1 m2 (umístění zpevněné plochy), navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem pozemků p. č. 380 a 381, katastrální území Karviná-město, obec Karviná, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník zpevněné plochy (sjezdu) zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za omezení užívání části pozemku p. č. 3999/3 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, tj. ve výši Kč 80,-- (slovy: Osmdesát korun českých) za 1 m2 navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů Zřízení věcného břemene - Krajská hygienická stanice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9

10 zřídit věcné břemeno - právo vedení inženýrské sítě (vodovodní přípojka) na části pozemku p. č. 1624/261 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1624/833 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to po dokončení stavby inženýrské sítě a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem pozemku p. č. 1624/833, katastrální území Karviná-město, obec Karviná, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník pozemku p. č. 1624/833, katastrální území Karviná-město zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za omezení užívání části pozemku p. č. 1624/261 v katastráním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor v budově č. p na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla udělit souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Obchodní akademií Karviná, s. r. o., se sídlem Leonovova, č. p. 1795, PSČ , Karviná-Hranice, IČ a firmou STRAVKO, s. r. o., se sídlem Univerzitní náměstí, č. p. 1934, PSČ , Karviná-Fryštát, IČ Předmětem smlouvy o podnájmu je pronájem nebytových prostor o celkové výměře 8,5 m 2. Výše nájemného je stanovena na Kč 200,-- (slovy: Dvěstě korun českých) /m 2 /rok bez DPH. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od do Nájemné je odváděno na účet města 1 x za čtvrtletí Stavba pod názvem Stavební úpravy bývalého objektu KB - vícepráce Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10

11 vyzvat zhotovitele stavby pod názvem Stavební úpravy bývalého objektu KB VOKD, a. s., k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě soupisu stavebních prací, který je přílohou č.1 k tomuto usnesení Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. MMK/SML/29/2013 ze dne na realizaci stavby Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě mezi statutárním městem Karviná a firmou JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 31/714, Ostrava, IČ z důvodů uvedených v důvodové zprávě Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Karviné firmě Stavby-Okna-Doležal, s. r. o., za účelem prodloužení doby konání akce Slavnostní otevření karvinského pivovaru Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla udělit výjimku z OZV č. 6/2003, o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, ve znění pozdějších předpisů, firmě Stavby-Okna-Doležal, s. r. o., se sídlem Podlesní 1827, Petřvald u Karviné, PSČ , IČO , za účelem prodloužení doby konání akce Slavnostní otevření karvinského pivovaru, a to od 22:00 hodin do 24:00 hodin. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11

12 2997 Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Karviné občanskému sdružení Iniciativa Dokořán za účelem prodloužení doby konání akce AudioS dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla udělit výjimku z OZV č. 6/2003, o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, ve znění pozdějších předpisů, občanskému sdružení Iniciativa Dokořán, se sídlem Masarykovo náměstí 4/3, Karviná-Fryštát, IČO , za účelem prodloužení doby konání taneční zábavy AudioS dne v areálu Loděnice parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, a to od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne Provedení rozpočtových opatření Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení Vypůjčování odvlhčovačů vzduchu v majetku statutárního města Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla schválit následující podmínky pro vypůjčování odvlhčovačů vzduchu v majetku statutárního města Karviná: Odvlhčovače vzduchu budou vypůjčovány fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám bezplatně na základě usnesení příslušného orgánu, který bude řešit odstraňování škod způsobených živelnou pohromou či jinou mimořádnou událostí, jako je Povodňová komise obce Karviná, Povodňová komise ORP Karviná, Krizový štáb ORP Karviná, Bezpečnostní rada ORP Karviná či Rada města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12

13 pověřit Ing. Libuši Krupkovou, vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné, podepisováním smluv o výpůjčce odvlhčovačů vzduchu za statutární město Karviná Prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce 6 ks odvlhčovačů vzduchu obci Křešice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla prodloužit platnost smlouvy č. MMK/SML/708/2013 o výpůjčce 6 ks odvlhčovačů vzduchu obci Křešice do Stanovení platu Bc. Petru Přikrylovi, řediteli příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 291/2013/RM Určeno: veoducí OR Termín: rozhodla stanovit plat Bc. Petru Přikrylovi, řediteli příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná, s účinností od , ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu Změna č. 8 Organizačního řádu MMK, převod agendy telekomunikací na CITKa Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13

14 Změnu č. 8 Organizačního řádu Magistrátu města Karviné, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, včetně projednané změny (text bodu 1.6 nahrazuje textem tohoto znění: V bodu , Oddělení vnitřních služeb, V samostatné působnosti, se za druhou odrážku, nově vkládá text tohoto znění: - zajišťuje vyvěšování vlajky města Karviné, státní vlajky ČR příp. jiných vlajek, ). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložila příspěvkové organizaci Centrum ICT Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát zajišťovat provoz a údržbu ústředny, místní telefonní techniky a sítě a její vybavení pevnými, mobilními a vnitřními linkami a správu telekomunikační sítě pro Magistrát města Karviné, a to s účinnosti od Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložila příspěvkové organizaci Centrum ICT Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát a Odboru organizačnímu Magistrátu města Karviné v termínu do uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností, v níž budou podrobně vymezeny pravomoci, které namísto Odboru organizačního bude vykonávat příspěvková organizace Centrum ICT Karviná Informativní zpráva - výsledek znaleckého posudku zpracovaného z důvodu posouzení stavu, příčiny pronikání vody do sklepních prostorů bytových domů na ulici Božkova č. p a č. p v Karviné-Ráji Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí informativní zprávu o výsledku znaleckého posudku, který zpracoval Ing. Ladislav Procházka znalec v oboru stavebnictví, 1. odvětví stavební materiál, 2. stavební odvětví různá, specializace poruchy staveb, IČ Znalecký posudek byl zpracován z důvodu posouzení stavu, příčiny pronikání vody po deštích do sklepních prostorů bytových domů na ulici Božkova č. p a č. p v Karviné Ráji a posouzení vztahu okolního terénu k zatékání Výběrová řízení konaná u MMK Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14

15 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí informaci o výběrových řízení konaných u MMK v měsíci září Tomáš Hanzel, v. r. Ing. Jan Wolf, v. r Tomáš Hanzel Ing. Jan Wolf primátor náměstek primátora Přílohy PC Příloha Název Komentář 1 RM-64-OO-přílohy k usnesení.pdf přílohy k usnesení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15

16 Příloha č. 1 k usnesení Poř. číslo 1. Renata Jančálková 2. Ivana Renzová 3. Marta Hrdličková 4. Iveta Kvašňovská kupující adresa jednotka číslo Závodní 1629, Karviná-Nové Město Závodní 1629, Karviná-Nové Město Závodní 1629, Karviná-Nové Město Závodní 1629, Karviná-Nové Město 5. Zdeněk Glac Závodní 1629, Karviná-Nové Město 6. Anna Fialová Závodní 1629, Karviná-Nové Město 7. Stanislav a Eva Madeovi 8. Jindřich a Markéta Jędrzejkovi Závodní 1629, Karviná-Nové Město Závodní 1629, Karviná-Nové Město 9. Josef Farana Závodní 1629, Karviná-Nové Město 10. Jiří Kotuč Závodní 1629, Karviná-Nové Město 11. Rudolf a Evženie Hotkovi Závodní 1629, Karviná-Nové Město alikv.podíl na SČD* a pozemcích pozemkyparcelní čísla / /2 3503/5 3503/ / /2 3503/5 3503/ / /2 3503/5 3503/ / /2 3503/5 3503/ / /2 3503/5 3503/ / /2 3503/5 3503/ / /2 3503/5 3503/ / /2 3503/5 3503/ / /2 3503/5 3503/ / /2 3503/5 3503/ / /2 3503/5 3503/11 katastrální území cena Karviná-město ,- Karviná-město ,- Karviná-město ,- Karviná-město ,- Karviná-město ,- Karviná-město ,- Karviná-město ,- Karviná-město ,- Karviná-město ,- Karviná-město ,- Karviná-město ,- *SČD společné části domu Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

17 Příloha č. 1 k usnesení Seznam projektů připravených k podání žádostí o dotaci do IPRM ROP Název projektu: Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice Aktivita v rámci IPRM ROP: Opatření 4.1 Řešení parkování v exponovaných lokalitách Aktivita Budování pozemních parkovišť a jednotlivých stání Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci: do Předpokládaný termín realizace projektu (doba výstavby): 5/2014-1/2015 Celkový rozpočet projektu (stavební náklady, PD, TDS a ostatní související náklady): 33 mil. Kč Předpoklad způsobilých nákladů: 29 mil. Kč Veřejná podpora: ne, předpoklad dotace 85% Stav přípravy: zpracována DSP, zpracovává se DPS, zpracovává se studie proveditelnosti a žádost o dotaci Indikátory projektu: Plocha regenerovaného a revitalizovaného území m Počet podpořených projektů na rozvoj - 1 Počet nově vybudovaných parkovacích stání Aktivity projektu: - výstavba nových 120 parkovacích míst, z toho 7 míst pro handicapovaných občanů, plocha 4053 m2 - dětského hřiště (2 pískoviště pro děti do 3 let), plocha 136 m2 - rekonstrukce VO, - regenerace chodníků, plocha 2734 m2 - regenerace školního náměstí, plocha 787 m2 Celkem 7710 m2. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 7

18 Název projektu: Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově Aktivita v rámci IPRM ROP: Opatření 4.1 Řešení parkování v exponovaných lokalitách Aktivita Budování pozemních parkovišť a jednotlivých stání Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci: do Předpokládaný termín realizace projektu (doba výstavby): 5/ /2014 Celkový rozpočet projektu (stavební náklady, PD, TDS a ostatní související náklady): 5,8 mil. Kč Předpoklad způsobilých nákladů: 5,4 mil. Kč Veřejná podpora: Stav přípravy: ne, předpoklad 85% dotace zpracována DSP a DPS, zpracovává se studie proveditelnosti a žádost o dotaci Indikátory projektu: Plocha regenerovaného a revitalizovaného území m Počet podpořených projektů na rozvoj - 1 Počet nově vybudovaných parkovacích stání - 52 Aktivity projektu: - výstavba 52 nových parkovacích míst, z toho 3 míst pro handicapovaných občanů, plocha 1294 m2 - regenerace chodníku, plocha 315 m2 - pořízení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 2 / 7

19 Název projektu: Obnova objektu kina Centrum Karviná Aktivita v rámci IPRM ROP: Opatření 3.3 Rekonstrukce objektů plnící společenské a kulturní funkce Aktivita Rekonstrukce objektů společenského charakteru Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci: do Předpokládaný termín realizace projektu (doba výstavby): 2-12/2014 Celkový rozpočet projektu (stavební náklady, PD, TDS a ostatní související náklady): 66 mil. Kč Předpoklad způsobilých nákladů: 59,5 mil. Kč Veřejná podpora: ano (předpoklad dotace 40%) Stav přípravy: DSP a DPS zpracovány, stavební povolení 10/2013, zpracovává se studie proveditelnosti a žádost o dotaci Indikátory projektu: počet podpořených projektů na rozvoj Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity 2578 m2. Aktivity projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu kina Centrum Karviná. 1. NP bude rozčleněno do nových prostor (vstupní hala kina, správa kina, restaurace, 3 nájemní jednotky se zázemím, WC, šatny pro diváky, rozvodny, nová strojovna vzduchotechniky. 2. a 3 NP se dispozičně měnit nebude (2. NP: kino, zázemí promítače, 1 nájemní jednotka; 3. NP: 2 nájemní jednotky, strojovna vzduchotechniky, zázemí provozu sklady, kancelář). V rámci projektu bude rovněž provedena výměna skleněných výkladců ve fasádě, dojde k bourání stávajících ochozů, bude provedena změna větrání, vytápění a elektroinstalace. Součástí projektu je rovněž vybudování odlučovače tuků. Plocha 2578 m2. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 3 / 7

20 Název projektu: Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné Aktivita v rámci IPRM ROP: Opatření 2.2 Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání na základních a středních školách Aktivita Rekonstrukce, modernizace a vybavení společných učeben a didaktických místností na základních a středních školách Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci: do Předpokládaný termín realizace projektu (doba výstavby): r Celkový rozpočet projektu (stavební náklady, PD, TDS a ostatní související náklady): cca 35 mil. Kč Předpoklad způsobilých nákladů: 34 mil Kč Veřejná podpora: Stav přípravy: ne, předpoklad 85% dotace DPS bude zpracována do , zpracovává se studie proveditelnosti a žádost o dotaci Indikátory projektu: počet podpořených projektů na rozvoj Plocha regenerovaného a revitalizovaného území m2 Aktivity projektu: Předmětem projektu je modernizace venkovních hřišť těchto ZŠ v Karviné: ZŠ Prameny, ZŠ Borovského, ZŠ Mendelova, ZŠ U Lesa, ZŠ U Studny. Sportoviště budou využívána zejména při výuce, v diskusi je jejich případné otevření pro veřejnost. Celková plocha rekonstruovaných hřišť a dalších souvisejících revitalizovaných ploch je m2. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 4 / 7

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 70. schůze Rady města Karviné konané dne 04.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3233 Schválení

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 uzavřená podle zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů České dráhy, a.s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 zapsána v obchodním rejstříku

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy poz. H dům typ uzavřená podle 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Účastníci 1.1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více