V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN"

Transkript

1 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 1. června 2013 Kongresové centrum Babylon, Liberec Sympozium lékařů a sester

2 BEBA H.A. Prokazatelná ochrana snižující riziko vzniku alergických onemocnění díky unikátní kombinaci Opti Pro HA, LC-PUFA a Bifidus B L BEBA H.A. prokazatelně snižuje riziko vzniku atopické dermatitidy o 55 % RR 95 % (CI) Chan 2002 Marini 1996 Vandenplas 1995 von Berg % Celkem: 0,45 (0,30-0,7) 0,1 0,2 0,5 1,0 2 BEBA H.A. Standardní výživa První a jediná kojenecká výživa s prokázaným účinkem * Prokazatelně snižuje riziko vzniku atopické dermatitidy o 55 % Dlouhodobý efekt BEBA H.A. pokračuje do 6. roku života dítěte Důležité upozornění: Kojení je nejlepší způsob výživy kojenců, proto mu dáváme přednost před výrobky náhradní kojenecké výživy. Matka by měla zvážit zdravotní, sociální a finanční důsledky přerušení kojení. Také by měla být poučena o správné hygienické přípravě. * FDA: Pro zdravé nekojené děti s rodinnou alergickou zátěží může kojenecká výživa se 100% částečně hydrolyzovanou syrovátkovou bílkovinou redukovat riziko rozvoje atopické dermatitidy v celém prvním roce života, na rozdíl od výživy obsahující intaktní bílkovinu kravského mléka. Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 Modřany

3 Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na V. liberecký pediatrický den. Těším se na společné setkání a doufám, že Vás prezentované příběhy našich dětských pacientů zaujmou a budou přínosem pro praxi. Sponzorujícím firmám děkujeme za odborné prezentace a podporu, bez níž by nebylo možné tuto akci uspořádat. MUDr. Martin Kuchař Bc. Petra Plašková primář Dětského oddělení vrchní sestra Dětského oddělení Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. TERMÍN KONÁNÍ dne 1. června 2013 (sobota) od 9.00 hodin, registrace hodin MÍSTO KONÁNÍ Centrum Babylon a. s., Nitranská 1, Liberec (místo konání shodné s minulými ročníky) Sympozium lékařů Kongresový sál z ulice Košická přes halu recepce hotelu Sympozium sester Konferenční sál z ulice Nitranská, sál je umístěn u vstupu do centra po pravé straně POŘÁDÁ Česká pediatrická společnost ČLS JEP ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ SYMPOZIUM LÉKAŘŮ prim. MUDr. Martin Kuchař SYMPOZIUM SESTER Bc. Petra Plašková Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. POD ZÁŠTITOU primátorky Statutárního města Liberec Bc. Martiny Rosenbergové SEKRETARIÁT SYMPOZIA, ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A INFORMACE BOS org s. r. o., Kekulova 38, Ústí nad Labem tel.: , , fax: AKTUÁLNÍ INFORMACE, PROGRAM, PŘIHLÁŠKY ON-LINE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH KREDITNÍ BODY LÉKAŘI Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání, dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů. SESTRY dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.

4 Zkrácená informace o léčivém přípravku SINGULAIR 10 potahované tablety; SINGULAIR 5 Junior žvýkací tablety; SINGULAIR 4 MINI žvýkací tablety; SINGULAIR 4 mg granule Složení: SINGULAIR 10: Jedna potahovaná tableta obsahuje montelukastum natricum 10,4 mg, což je molární ekvivalent 10,0 mg montelukastum. SINGULAIR 5 Junior: Jedna žvýkací tableta obsahuje: montelukastum natricum 5,2 mg, což je molární ekvivalent 5,0 mg montelukastum. SINGULAIR 4 MINI: Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum, jehož množství odpovídá 4 mg montelukastum. SINGULAIR 4 mg granule: Jeden sáček granulek obsahuje montelukastum natricum, odpovídající 4 mg montelukastum. Léková forma: SINGULAIR 10 potahované tablety; SINGULAIR 5 Junior žvýkací tablety; SINGULAIR 4 MINI žvýkací tablety; SINGULAIR 4 granule. Terapeutické indikace: Přípravek SINGULAIR je indikován k léčbě astmatu jako doplňková léčba pacientů ve věku od 6 měsíců a starších s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem, jejichž nemoc není dostatečně zvládána inhalačními kortikosteroidy a jimž podávání krátkodobě působících β-agonistů podle potřeby neposkytuje odpovídající klinickou kontrolu nad astmatem. Přípravek SINGULAIR 5 Junior, SINGULAIR 4 MINI, SINGULAIR 4 mg granule může rovněž být použit jako alternativní léčba k inhalačním kortikosteroidům v nízkých dávkách u pacientů ve věku od 2 let s mírným přetrvávajícím astmatem bez závažných astmatických záchvatů v nedávné anamnéze, kteří vyžadovali používání perorálních kortikosteroidů a u kterých se prokázalo, že nejsou schopni užívat inhalační kortikosteroidy. Přípravek SINGULAIR je rovněž indikován k profylaxi astmatu pro pacienty od 2 let a starších, kde je převládající složkou námahou indukovaná bronchokonstrikce. Pacientům, u nichž je přípravek SINGULAIR 10 indikován k léčbě astmatu, může rovněž přinést úlevu od příznaků sezónní alergické rýmy. Dávkování a způsob podání: SINGULAIR 10: Dávkování pro dospělé a dospívající od 15 let s astmatem nebo s astmatem a současnou sezónní alergickou rýmou je jedna 10mg tableta denně užívaná večer. SINGULAIR 5 Junior: Dávkování u pediatrických pacientů ve věku 6 až 14 let je jedna 5mg žvýkací tableta denně, která se užívá večer. Pokud se užívá s jídlem, musí se přípravek SINGULAIR užít 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle. SINGULAIR 4 MINI: Přípravek musí být dítěti podáván pod dozorem dospělých osob. U dětí, které mají problémy s příjmem žvýkacích tablet, je k dispozici léková forma granulí. Dávkování u pediatrických pacientů ve věku 2 až 5 let je jedna 4mg žvýkací tableta denně, která se užívá večer. Pokud se užívá s jídlem, musí se přípravek SINGULAIR užít 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle. SINGULAIR 4 mg granule: Přípravek musí být dítěti podáván pod dozorem dospělých osob. Dávkování u pediatrických pacientů ve věku 6 měsíců až 5 let je jeden sáček granulí se 4 mg látky, který se užívá večer. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Pacienty je nutno poučit, aby perorální montelukast nikdy nepoužívali k léčení akutních záchvatů astmatu a aby k tomuto účelu vždy měli svou obvyklou vhodnou záchrannou medikaci po ruce. Pokud k akutnímu záchvatu dojde, je nutno použít krátkodobě působící inhalační betaagonisty. Inhalační nebo perorální kortikosteroidy nesmí být montelukastem náhle nahrazeny. Nejsou k dispozici žádné údaje prokazující, že lze perorální kortikosteroidy při současném podávání montelukastu snížit. Ve vzácných případech se může u pacientů léčených antiastmatiky včetně montelukastu objevit systémová eozinofilie, někdy se projevující klinickými projevy vaskulitidy shodnými s Churg-Straussovým syndromem, což je stav často léčený systémovými kortikosteroidy. Tyto případy obvykle, nikoli však vždy, byly doprovázeny snížením nebo vysazením perorálních kortikosteroidů. Možnost, že antagonisté leukotrienového receptoru mohou souviset se vznikem Churg-Straussova syndromu, nelze ani vyloučit, ani potvrdit. Lékař si musí být u svých pacientů vědom rizika eozinofilie, vaskulitické vyrážky, zhoršení plicních symptomů, srdečních komplikací a/nebo neuropatie. Pacienti, u kterých se tyto symptomy vyvinou, musí být znovu vyšetřeni a jejich léčebné režimy přehodnoceny. Pacienti s fenylketonurií musí vzít v úvahu, že žvýkací tablety obsahují zdroj fenylalaninu. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Montelukast lze podávat s jinými terapiemi rutinně používanými při profylaxi a chronické léčbě astmatu. Jelikož je montelukast metabolizován CYP3A4, je, zejména u dětí, potřebná opatrnost při jeho podávání spolu s induktory CYP3A4, jako je fenytoin, fenobarbital a rifampicin. Těhotenství a kojení: Přípravek SINGULAIR lze v těhotenství a u kojících matek užívat, pouze pokud se má za to, že to je jasně nezbytné. Nežádoucí účinky: SINGULAIR 10: nežádoucí účinky jako časté byly hlášeny bolesti břicha a bolest hlavy. SINGULAIR 5 Junior: nežádoucí účinky jako časté byly hlášeny bolesti hlavy. SINGULAIR 4 MINI: nežádoucí účinky jako časté byly hlášeny bolesti břicha a žízeň. SINGULAIR 4 mg granule: nežádoucí účinky jako časté byly u pediatrických pacientů ve věku 6 měsíců až 2 let hlášeny hyperkinéza, astma, průjem, ekzematozní dermatitida, vyrážka a u pediatrických pacientů ve věku 2 až 5 let bolesti břicha a žízeň. Zvláštní opatření pro uchovávání: Při teplotě do 30 C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Balení: SINGULAIR 10: 7, 28, 98 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. SINGULAIR 5 Junior: 7, 28, 98 žvýkacích tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. SINGULAIR 4 MINI: 7, 28, 98 žvýkacích tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. SINGULAIR 4 mg granule: krabičky po 7, 20, 28 a 30 sáčcích. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: MERCK SHARP & DOHME B.V., Waarderweg 39, N BN HAARLEM, Nizozemsko. Registrační číslo(a): SINGULAIR 10: 14/351/99-C, SINGULAIR 5 Junior: 14/350/99-C, SINGULAIR 4 MINI: 14/190/01-C, SINGULAIR 4 mg granule: 14/259/09-C. Datum první registrace/prodloužení registrace: SINGULAIR 10: / SINGULAIR 5 Junior: / SINGULAIR 4 MINI: / SINGULAIR 4 mg granule: Datum revize textu: SINGULAIR 10: , SINGULAIR 5 Junior: , SINGULAIR 4 MINI: , SINGULAIR 4 mg granule: Způsob výdeje: Vázán na lékařský předpis. Způsob úhrady: Částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku. Copyright Merck Sharp & Dohme s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, Praha 6, tel.: , RESP

5 ODBORNÝ PROGRAM Místo konání Kongresový sál v Hotelu Babylon hodin Registrace, prohlídka výstavy firem hodin Odborný program Zahájení Kuchař M., Šochman P., Gut J. SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Akutní komplikace náhlého vysazení antihypertenziv u adolescentů Gut J. Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Srdeční selhání při virové pneumonii (kazuistika) Schejbalová Z. Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Recidivující uzlinový syndrom u 13leté dívky (kazuistika) Jenčíková L. Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Infekce RS viry Švagerová P., Březková I. Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Proč chránit proti pneumokokům nejen malé děti? Fabichová K. Pfizer, spol. s r. o hodin Přestávka hodin Odborný program Beba Comfort pro více úsměvů a méně pláče Ježek P. NESTLÉ ČESKO, s. r. o. Léky systémové enzymoterapie v pediatrii Císařová K. MUCOS Pharma CZ, s. r. o. Subakutní leukémie v dětském věku (2 kazuistiky) Rota P. Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. Novorozenec diabetické matky Ulmannová T. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Diferenciální diagnostika zvýšených tzv. jaterních testů u dětí Hanzely Ž. Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. Mohou pneumokokové vakcíny ještě něčím překvapit? Jágrová Z. Hygienická stanice hl. m. Prahy Špatně přečtená SMS, špatná životní zpráva Kuchař M. Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Nová léčba plenkové dermatitidy u kojenců Víchová B. OMEGA ALTERMED, a. s hodin Přestávka

6 hodin Odborný program Přístroje programu MEDICAL pro Vaši ordinaci Andresová J. Zepter International s. r. o. Intolerance laktosy Votočková B. Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Cizí tělesa v GIT u dětí (obecně, 2 kazuistiky) Šochman P. Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. Pankreatitídy u dětí (obecně, 2 kazuistiky) Sochorová M. Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. Poruchy komunikace u autistických dětí Havlová J. Dětské psychiatrické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. CMP u 17leté dívky aneb kam s ní? Škramlíková H. Dětské oddělení, Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Teplice, o. z. Dětská konopná kosmetika závěry studie Hofbauerová J. CutisHelp Europe s. r. o hodin Závěr programu Diskuze proběhnou po každé odborné přednášce. ODBORNÝ PROGRAM Místo konání Konferenční sál v Centru Babylon hodin Registrace, prohlídka výstavy firem hodin Odborný program Motorický vývoj dítěte Veverková M. Rehabilitační oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Moderní hojení ran? Prcínová J., Chlumová H. Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol SYMPOZIUM SESTER 14 min. Ošetřovatelská péče o těžce nezralého novorozence etické aspekty Chlumová H., Prcínová J. Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol Odběr pupečníkové krve metoda budoucnosti? Lorenz A. Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Menarche mezník dívčí puberty Paukertová Z. Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Léky systémové enzymoterapie v pediatrii Císařová K. MUCOS Pharma CZ, s. r. o. 12 min. 12 min.

7 hodin Přestávka hodin Odborný program Nová léčba plenkové dermatitidy u kojenců Víchová B. OMEGA ALTERMED, a. s. Mohou pneumokokové vakcíny ještě něčím překvapit? Jágrová Z. Hygienická stanice hl. m. Prahy Cystická fibróza a potní test Hadravová D. Oddělení kojenců a batolat, Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 10 min. GER a ph-metrie u dětí Malíková M., Kozárová O. Příjmová ambulance, Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Aplikace surfaktantu při léčbě aspirace mekonia Uhlířová L. JIRP, Novorozenecké oddělení, Fakultní nemocnice Hradec Králové Kineziotaping u dětí Netrefová E. Rehabilitační oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Vivano systém vakuum v léčbě apendicitidy Řezáčová H. Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s hodin Přestávka hodin Odborný program Beba Comfort pro více úsměvů a méně pláče Ježek P. NESTLÉ ČESKO, s. r. o. Proč chránit proti pneumokokům nejen malé děti? Fabichová K. Pfizer, spol. s r. o. Hemangiom co s ním? Líbalová M. Kožní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Lze vyzrát na bradavice? Opalecká R. Kožní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s. 10 min. Úrazy v dětském věku Křížová B. Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové Canisterapie Tvrdá A. DC Sluníčko Liberec Babybox šance na život Svobodová P. DC Sluníčko Liberec hodin Závěr programu Diskuze proběhnou po každé přednášce.

8 NAPLNO DÝCHAT, NAPLNO SE RADOVAT NOSNÍ KAPKY NASIVIN SENSITIVE 0,01% SKONCUJÍ S RÝMOU A UCPANÝM NOSEM Kapky pro novorozence a kojence do 1 roku Speciální aplikační systém takzvané skákající kapky Dlouhá doba působení účinek přetrvává až 12 hodin* BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK* Stačí aplikovat 2-3krát denně* Obsahuje pomocnou látku glycerol, který zvlhčuje sliznici Má antivirový, protizánětlivý a vasokonstrikční účinek* Systém skákající kapka odměří přesně jednu dávku léčivého přípravku. Aplikuje se dnem vzhůru. léčivý přípravek Zkrácená informace o přípravcích Nasivin Sensitive 0,01%, Nasivin Sensitive 0,025% a Nasivin Sensitive 0,05% Léčivé látky: Oxymetazolini hydrochloridum 0,1 mg (Nasivin Sensitive 0,01%), 0,25 mg (Nasivin Sensitive 0,025%) a 0,5 mg (Nasivin Sensitive 0,05%) v 1 ml roztoku. Pomocné látky: Monohydrát kyseliny citrónové, dihydrát citrátu sodného, glycerol 85 %, čištěná voda. Léková forma: Nosní kapky, roztok s odměřeným dávkováním bez konzervačních látek. Indikace: Akutní, alergická rýma a neinfekční vasomotorická rýma. Posílení odtoku sekretu z vedlejších nosních dutin, zánět sluchové trubice a středního ucha v důsledku rýmy, diagnostická dekongesce sliznic. Dávkování: Nasivin Sensitive 0,01%: Novorozencům do 4. týdne věku 1 kapka 2-3krát denně; dětem od 5. týdne věku do konce 1. roku 1-2 kapky 2-3krát denně do každé nosní dírky. Aplikuje se dnem vzhůru. Nasivin Sensitive 0,025%: Dětem ve věku od 1 do 6 let se aplikuje jedno vstříknutí roztoku do každé nosní dírky 2 až 3krát denně. Oba maximálně 7 dnů. Nasivin Sensitive 0,05%: Dospělým a dětem od 6 let aplikujte jedno vstříknutí roztoku do každé nosní dírky 2 až 3krát denně. Jednotlivá dávka nesmí být podávána více než 3krát denně. Kontraindikace: Při přecitlivělosti na kteroukoliv složku přípravku, rhinitis sicca, po chirurgických výkonech, při kterých dochází k odkrytí dura mater. Nasivin Sensitive 0,01% je kontraindikovan u dětí do jednoho roku věku. Interakce: Kombinace oxymetazolinu a tricyklických antidepresiv, inhibitorů monoaminooxidázy tranylcyprominového typu, léků na léčbu hypertenze může vést ke zvýšení krevního tlaku. Těhotenství a kojení: Použití po pečlivém zvážení poměru přínosu a rizika léčby. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Nepředpokládá se žádné ovlivnění. Nežádoucí účinky: Pálení a suchost nosní sliznice, kýchání se mohou objevit často, reakce z hypersensitivity méně často. Farmakoterapeutická skupina: Dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci, sympatomimetika jednosložková.atc kód: R01AA05 Použitelnost: 3 roky, po prvním otevření Nasivin Sensitive 0,01% 6 měsíců, Nasivin Sensitive 0,025% a Nasivin Sensitive 0,05% 12 měsíců. Uchovávání: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Balení: Nasivin Sensitive 0,01%: Bílá PE lahvička o objemu 5 ml s dávkovačem z plastu a nerezové oceli (3K-pump systém) uzavřená PE víčkem, krabička. Nasivin Sensitive 0,025% a Nasivin Sensitive 0,05%: Bílá PE lahvička s dávkovačem z plastu a nerezové oceli (3K-pump systém) uzavřená PE víčkem, krabička. Nosní sprej, 10 ml nebo 15 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Selbstmedikation GmbH, Německo. Registrační číslo: Nasivin Sensitive 0,01%: 69/902/09-C, Nasivin Sensitive 0,025%: 69/901/09-C a Nasivin Sensitive 0,05%: 69/375/12-C. Datum první registrace/ prodloužení registrace: Výdej léčivých přípravků možný bez lékařského předpisu. Přípravky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím se seznamte s úplnou informací o přípravcích. Úplnou informaci o přípravku poskytneme na adrese společnosti Merck spol. s r.o. MERCK spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, tel: , *zdroj SPC

9 ORGANIZAČNÍ INFORMACE PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI, INFORMACE A KORESPONDENCE Přihlášku k účasti zašlete do na adresu (fax, ) organizátora: BOS. org s. r. o., Kekulova 38, Ústí nad Labem tel.: , fax: , Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka Přihlášky on-line, informace a program na internetových stránkách: Závazné přihlášky zaslané přes internet ( , registrace on-line na internetových stránkách) potvrzujeme. Ostatní nepotvrzujeme. Informovat Vás budeme pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět. ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek hrazený převodem do Lékař 300,- Kč Sestra 250,- Kč Účastnický poplatek hrazený u registrace + 100,- Kč ÚHRADA POPLATKU Úhradu proveďte ve prospěch účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a. s. číslo účtu: /2700 IČ: konstantní symbol: 0308 DIČ: CZ variabilní symbol pro platby: Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka. Poplatky jsou uvedeny včetně DPH 21 %, daňový doklad Vám bude předán v den konání sympozia. Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace. STRAVOVÁNÍ Občerstvení je během akce zajištěno. Sympozium pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP s podporou těchto partnerů. Generální partner Hlavní partneři Partner Pod záštitou

10

11 CZ/VAC/0114/12 Každý si zaslouží možnost být chráněn

12

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá sympozium lékařů a sympozium sester VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 31. května 2014 Kongresové centrum Babylon, Liberec

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum 5,2 mg, odpovídající 5 mg montelukastum.

Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum 5,2 mg, odpovídající 5 mg montelukastum. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls82102/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Montelukast Orion 5 mg žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta

Více

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2014

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Montexal 10 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje montelukastum natricum, což odpovídá 10 mg montelukastum.

Více

A KUTNÍ RINOSINUSITIDA. Příručka pro praxi:

A KUTNÍ RINOSINUSITIDA. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: A KUTNÍ RINOSINUSITIDA MUDr. Jan Vodička, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Iva Bártová Klinika otorinolaryngologie

Více

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2015

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK NASIVIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Nasivin 0,05% sprej je lék určený pro podání do nosu (rhinologikum) a obsahuje alfasympatomimetikum

1. CO JE PŘÍPRAVEK NASIVIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Nasivin 0,05% sprej je lék určený pro podání do nosu (rhinologikum) a obsahuje alfasympatomimetikum sp.zn.sukls104796/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Nasivin 0,05% Oxymetazolini hydrochloridum Nosní sprej (s odměřeným dávkováním). Pro dospělé a děti od 8 let Přečtěte si pozorně tuto

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Castispir 10 mg, potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ

Více

200-400 mg ibuprofenu

200-400 mg ibuprofenu SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibuberl 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telumantes 4 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 2 5 let. montelukastum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telumantes 4 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 2 5 let. montelukastum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls159092/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telumantes 4 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 2 5 let montelukastum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Montelukast Actavis 5 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 6-14 let. montelukastum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Montelukast Actavis 5 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 6-14 let. montelukastum Sp.zn.sukls162744/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Montelukast Actavis 5 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 6-14 let montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

sp.zn. sukls104147/2011

sp.zn. sukls104147/2011 sp.zn. sukls104147/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAPCO 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg. Úplný

Více

BRUFEN JUNIOR 200 mg/5 ml perorální suspenze. Ibuprofenum

BRUFEN JUNIOR 200 mg/5 ml perorální suspenze. Ibuprofenum sp. zn. sukls137210/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele BRUFEN JUNIOR 200 mg/5 ml perorální suspenze Pro děti od 10 kg tělesné hmotnosti (1 rok), mladistvé a dospělé Ibuprofenum Přečtěte

Více

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis).

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoNorm 0,5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Tablety

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX Horký nápoj Černý rybíz COLDREX Horký nápoj Citron prášek pro přípravu perorálního

Více

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012 Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012 Bulletin dětské endokrinologie redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Ivana Čermáková

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AMMONAPS 500 mg tablety. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 500 mg natrii phenylbutyras. Jedna tableta AMMONAPS obsahuje

Více

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna podaná dávka obsahuje přibližně 11 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna podaná dávka obsahuje přibližně 11 mg laktosy (ve formě monohydrátu). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45 mg monohydrátu laktosy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45 mg monohydrátu laktosy. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACCOLATE 20 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zafirlukastum 20,0 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden gram suspenze obsahuje azelastini hydrochloridum 1000 mikrogramů a fluticasoni propionas 365 mikrogramů.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden gram suspenze obsahuje azelastini hydrochloridum 1000 mikrogramů a fluticasoni propionas 365 mikrogramů. sp.zn.sukls21207/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dymistin 137 mikrogramů/50 mikrogramů, nosní sprej, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram suspenze obsahuje azelastini

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nasenspray AL spray Xylometazolini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje

Více