březen 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky."

Transkript

1 březen 2014 Masopust 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky. V průvodu nám žestě hrály, masky přišly zblízka, z dáli. Malinoví muzikanti roztáhli k úsměvu ztuhlé panty. Starosta klíč k městu dával, na jeden den masek vláda. Vůně koblih, jitrnic, hudba hraje, kdo chce víc. Shalom vprostřed stánků zpíval, škola sladkých dobrot příval, svižná Fitforma, klidné Mariane, kočky jsou prý nezadané! Divadélko Čuníci, divadlo LOĎ - ti velicí, perník, smalt a malí skláři, bavili se mladí staří. Závod v jídle, soutěž masek, dvacet koblih, povol pásek. Kobyla, jak vždy jankovitá, řehtá, ví, že bude bita. Prdelačka, čarodějky, klobásy i chutné stejky. Hasiči nás pohlídali, i se s námi pořád smáli. I sluníčko občas kouklo, snad dojetím na nás šplouchlo. Přání na konec je prosté: Ať nám náš masopust roste! Děkujeme jménem všech organizátorů městu Libčice za finanční příspěvek, cukrárně Pohádka za hlavní cenu a sponzorování soutěží, ZŠ a MŠ Libčice, hasičům, TJ SOKOL, divadlu LOĎ, divadélku ČUNÍCI, sdružení MALINA, souborům MARIANE a FITFORMA, řeznictví KOHOUT z Veltrus, Kralupskému žesťovému orchestru, stánkařům, řemeslným dílničkám a všem vám, nejmenovaným dětem a dospělým z Libčic nad Vltavou, bez jejichž podpory a účasti by se masopust nepodařilo uspořádat. Těšíme se zase na příště. Evžen Novák, Jana Tahalová a Jana Kejmarová Fotografie najdete ve fotogalerii města a video Ing. V. Urbánka ml. a M. Odehnalové pořízené quadcopterem vlastní výroby na: Měsíčník Libčické noviny vydává MěÚ, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou, IČ: Šéfredaktorka: Hannah Bartíková Redakční rada: Evelýna Čížková, Bc. Jiří Sochor, Ing. Vladimír Urbánek. Ilustrace: Jiří Tyller. Za jazykovou správnost zodpovídá: Mgr. Ludmila Zajícová. Grafické zpracování: Ondřej Pellar - Studio Klika. Tisk: Tiskárna Libertas a. s. Praha. Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, popřípadě krátit. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady a za jejich obsahovou správnost zodpovídají podepsaní autoři. Náklad 1400 ks, zdarma, roznáška prostřednictvím České pošty do všech libčických domácností. Uzávěrka pro příjem příspěvků vždy k 15. dni v měsíci.

2 Předkládám informace o podstatných bodech jednání 22. zastupitelstva města, které se konalo 17. února Detailní záznam najdete na V posledních letech jsme byli z obecně známých důvodů nuceni odložit hlasování o ekonomických tématech (investicích) na nový rok a vždy na posledním zastupitelstvu v roce odsouhlasit tzv. provozní rozpočet, a to z toho důvodu, aby město mohlo vůbec fungovat a investice odsouhlasit na počátku roku. Tímto komplikovaným postupem jsme pro město i letos zajistili schválení jak důležitých ekonomických bodů, tak pokračování v rozpracované investici i schválení nových investic. Prvním bodem programu jednání bylo odsouhlasení tzv. územní působnosti místní akční skupiny (MAS) Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Schválení dokumentu je potřeba pro možnost čerpat od Přemyslovců dotace i v dalším programovacím období, a to se týká všech společenských organizací ve městě. Dokument byl schválen všemi hlasy. Usnesení zní takto: Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. na období Tento souhlas je podmíněn tím, že nevyvolá žádné závazky vůči MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Pro pořádek je potřeba uvést, že Přemyslovské střední Čechy o.p.s. nám již poskytly dotace na údržbu městské zeleně, realizaci parku na koupališti, opravu střechy katolického kostela, izolace základového zdiva katolického kostela a prostředky na rekonstrukci střechy objektu pečovatelské služby. Následoval ekonomický blok. Ve druhém bodě jednání týkající se úpravy rozpočtu č. 7/2013 bylo všemi hlasy přijato usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 7/2013 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 50/2013 až 61/2013) s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč. Třetím bodem jednání bylo čerpání rozpočtu města za rok Po krátké diskusi bylo 13 hlasy přijato usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje čerpání rozpočtu města za rok 2013 s celkovými výdaji ve výši ,83 Kč a celkovými příjmy ve výši ,91 Kč včetně zapojení zůstatku z roku Ve čtvrtém bodě jednání se zastupitelstvo zabývalo úpravou rozpočtu 1/2014. Zde se rozhodovalo zejména o investicích města na letošní rok a bylo o jednotlivých položkách hlasováno zvlášť. Schváleny zastupitelstvem byly tyto investiční akce: 1. Kanalizace v Akátech Chýnov 2. Opravy asfaltových povrchů komunikací Stará Sahara 3. Vedlejší komunikace Turská - Letky 4. Komunikace Pod Hájem II Chýnov rozšíření o zatravňovací tvárnice 5. Chodník Chýnovská od p. Hudka k p. Zítkovi 6. Parkoviště u zastávky Letky 7. Chodník Lesní Chýnov 8. Komunikace Letky u čp Chodník a parkoviště Letky u čp Při projednávání bodu úprava rozpočtu na rok 2014 předložil Bc. Jiří Sochor (ODS) návrh na zakoupení nahrávací techniky pro záznam jednání zastupitelstva ve výši Kč. Smyslem nákupu je pořídit technické prostředky (kamery, mikrofony, software atp.) pro záznam řeči a obrazu a přenosu pomocí sítě na internet. Ing. Urbánek (Liběhrad) požadoval, aby zastupitelstvo nejprve odsouhlasilo, že jednání bude nahráváno, protože při posledním projednávání této záležitosti bylo nahrávání s ohledem na legislativní překážky zastupitelstvem odmítnuto. Starosta konstatoval, že návrh podporuje, ale že je podán v rozporu s jednacím řádem. Ing. Chrtová (ODS) upozornila na to, že starosta je oprávněn učinit nákup v částce až do 250 tisíc korun bez schválení zastupitelstvem. V důsledku těchto skutečností jsem po jednání zastupitelstva, na podatelně města, nabídl Bc. Sochorovi, že takový nákup učiním, ale až po právní analýze problematiky nahrávání, přenosu na veřejné sítě a nakládání s daty. Nutnou podmínkou je ale souhlas zastupitelstva s natáčením jednání. Bc. Sochor mi sdělil, že k věci již napsal článek do LN, na jehož uveřejnění trvá viz str. 4. Neschváleny zastupitelstvem byly tyto akce: 1. Komunikace Ke Studánkám II 2. Bazénová folie 3. Úprava plochy před katolickým kostelem Ad/1 Návrh vrátit dar komunikace panu Ing. Kosíkovi (navrhl M. Štětka). Ad/2 Schváleno vypracování projektu filtrace a čištění za Kč (navrhl V. Urbánek). Ad /3 Schváleno vypracování projektu za Kč (navrhla I. Chrtová) Detaily jsou uvedeny v zápise ze zastupitelstva. Všemi hlasy bylo v daném bodě přijato usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2014 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 1/2014 až 7/2014, 9/2014, 10/2014, 12/2014 až 14/2014, 16/2014 až 21/2014) s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč. Pokračuje výstavba nové provozní budovy na koupališti. Široce byl diskutován bod programu, týkající se provozování hracích automatů ve městě. Provoz hracích automatů byl na předposledním zastupitelstvu koncem minulého roku zakázán. Někteří zastupitelé argumentovali, že zákaz byl zastupitelstvem přijat příliš náhle a podnikatelé, kteří do tohoto oboru podnikání investovali prostředky, byli zaskočeni a nemohli se včas na novou situaci připravit. Zastupitelstvo záležitost zvážilo, revokovalo usnesení a posunulo účinnost vyhlášky do roku Osmi hlasy bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 7/ z 20. zasedání zastupitelstva města s tím, že odsouvá platnost vyhlášky na V dalším bodě ve věci odměn zastupitelům bylo všemi hlasy přijato usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím měsíčních odměn v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb. neuvolněným zastupitelům města za výkon funkce v následující výši: člen rady Kč, předseda výboru či komise Kč, člen výboru či komise Kč a člen zastupitelstva 660 Kč, mís-

3 tostarosta Kč. U souběhu funkce člena rady a předsedy výboru bude odměna za výkon funkce předsedy výboru či komise ve výši 75 % z částky stanovené pro tyto funkce v nařízením vlády č. 459/2013 Sb. tj Kč, a to s účinností od Dále se projednával bod volba přísedících Okresního soudu Praha - západ na období Okresní soud Praha-západ nabízí městu navrhnout kandidáty. Bod byl stažen z programu bez hlasování. Poté se projednávala žádost společnosti RWE GasNet o zřízení věcného břemene plynovodu. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem žádá o zřízení věcného břemene plynovodu na pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. Letky o celkové délce 84 m. Jedná se o napojení lokality Na Pusté Vinici z ulice Letecká. Všemi hlasy bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene plynovodu pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem na pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. Letky v délce 84 m za jednorázovou úhradu ve výši Kč. Poté byla diskutována žádost nájemkyně cukrárny, Hřbitovní 735, o prominutí dlužného nájemného za období červenec prosinec 2013 v celkové výši Kč. Důvodem je značný propad tržeb, které se nepodařilo naplnit i přes značné investice nájemce do předmětu nájmu. Žadatelka realizovala několik akcí pro občany, které doplnily a rozšířily kulturní život ve městě. Usnesením rady města č. 5/ byly upraveny pronajaté prostory a nájemné se tím snížilo. Za toto nájemné je provozovatelka schopna nadále objekt provozovat a zachovat tak provoz prostor sloužících veřejnosti. Patnácti hlasy bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo města nesouhlasí s prominutím dlužného nájemného ve výši Kč za pronájem nebytových prostor cukrárny Hřbitovní 735, Libčice nad Vltavou za období červenec prosinec 2013 a pověřuje radu města k jednání s nájemcem o možné alternativě úhrady dlužného nájemného. TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ v I. pololetí roku 2014 NEDĚLE březen duben květen červen Následovala obšírná diskuse na téma zpráva kontrolního výboru. Ke koncenzu v dané věci nedošlo a zastupitelstvo přijalo osmi hlasy usnesení: a) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne o provedených kontrolách za rok 2012 (faktury, veřejná zakázka komunikace Ke Studánkám) a za první čtvrtletí roku 2013 (faktury). b) Zastupitelstvo města ukládá radě města doplnit jednací řád rady města tak, aby každé přijaté usnesení kromě zodpovědné osoby obsahovalo termín plnění a aby prvním projednávaným bodem každého jednání rady města byla kontrola úkolů daných usneseními přijatými na předcházejících jednání rady města. V posledním bodě různé předložil zastupitel J. Zajíc písemnou rezignaci na pozici zastupitele města Libčice nad Vltavou a opustil jednání. Pan Slanina, který bydlí v lokalitě Ke Studánkám, sdělil, že nechápe rozhodnutí zastupitelstva, že je to asi politický problém. Dotázal se Bc. Štětky, proč odmítá tuto investici pro město. Bc. M. Štětka přednesl názor týkající se lokality Ke Studánkám II. Paní Vyhnanovská se dotázala, co tedy bude dál s touto lokalitou. JUDr. Lužová sdělila, že město bude dál vlastníkem této komunikace. Starosta prohlásil, že bude znovu na dalším zastupitelstvu prosazovat vybudování asfaltového povrchu komunikací Ke Studánkám II. I. Ptáčková sdělila, že je autorem článků, které byly dány do schránek občanům Libčic a že si za obsahem těchto článků stojí. Pan Levý upozornil, že komunikace Za Kovárnou je v dezolátním stavu. Starosta mu odpověděl, že když budou k dispozici finanční prostředky, tak se dá návrh do investiční komise a poté do zastupitelstva města. Ing. D. Moravcová, JUDr. J. Lužová, Ing. V. Urbánek, I. Ptáčková, M. Harazinová diskutovali otázky střetu zájmu a morálky při projednávání záležitostí týkajících se i jednotlivých členů zastupitelstva a jejich hlasování. Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22 hodin. Děkuji občanům, kteří se jednání zastupitelstva zúčastnili a přednesli své názory a požadavky. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Termíny svozu BIO popelnic v roce 2014 svoz týden a dále každý lichý týden v pondělí Poslední svoz týden Občanům, kteří si požádali o novou nádobu na BIO odpad nebo o výměnu, bude tato nádoba dodána před jejich dům v týdnu od března Kontejnery budou umístěny v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. - křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní Libčice n/vlt. - Kralupská Letky - Letecké nám. Chýnov - ul. Ke Studánkám Chýnov - Sídliště Pod Saharou k čp. 705 (vedle dětského hřiště) - 3 -

4 Koncert v ZUŠ se v malé koncertní síni místní ZUŠ rozezněly kytary v rukou žáků E. J. Beltrána, ke kterým se připojil dětský pěvecký sbor PASITOS DULCES pod taktovkou M. Novákové. Rodiče s napětím poslouchali, zda se to jejich malým muzikantům povede, a je třeba říci, že povedlo. Neformální přístup pedagogů byl na dětských výkonech patrný. Užívali si to všichni jak na jevišti, tak v hledišti. Hannah Bartíková Záznam jednání zastupitelstva na webu není, a nebude! Záznam z jednání zastupitelstva na internetu není, a ani nebude to je výsledek jednání posledního zastupitelstva města. Během projednávání úprav rozpočtu jsem navrhnul zařadit položku pořízení audiovizuální techniky pro záznam, přenos a archivaci jednání zastupitelstva. Jednoduše jsem navrhoval pořídit kameru a mikrofony, aby šlo vysílat jednání zastupitelstva online přes Stream.cz nebo přes You- Tube.com, kde by následně byl záznam kdykoli komukoli volně dostupný. Už poněkolikáté byl tento návrh přehlasován v poměru osm ku sedmi pro vysílání byli zastupitelé ODS a TOP09, naopak proti byli zastupitelé Liběhradu. Poprvé jsem vysílání zastupitelstva přes internet navrhoval už na druhém zasedání zastupitelstva. Ostatně jsme tento bod měli ve volebním programu. Liběhrad ovšem zatím vždy takovou myšlenku přehlasoval. Pravda, pravidla pro vysílání zastupitelstev mohla v roce 2010 ještě vypadat nejasně. Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) byl spíše proti. Což nicméně vůbec neznamenalo, že by některá města a obce už v té době jednání zastupitelstva nevysílala. S postupem času ÚOOÚ na základě nejméně tří rozhodnutí soudu změnil názor. Soudy zcela jasně konstatovaly, že jednání zastupitelstva jsou veřejná a je možné je jak online vysílat, tak i archivovat, aby k videu a zvuku měl přes internet přístup kdykoli a kdokoli. Naposled kupříkladu Praha 11 oznámila, že v letošním roce po vyjasnění postoje ÚOOÚ vysílání zastupitelstva obnovuje. Doposud se zastupitelé Liběhradu odvolávali na to, že existují právní překážky, pro které není možné zastupitelstvo vysílat. Vzhledem k tomu, že tyto právní překážky, jakkoli už předtím byly sporné, jednoznačně padly, jsem na posledním zastupitelstvu možnost vysílat jednání po internetu znovu navrhl. Dodávám, že jsem navrhoval investici ve výši Kč, přičemž jsem počítal s tím, že v této částce je rezerva a ve výsledku se utratí míň. Nakonec jsme pro vysílání zastupitelstva po internetu hlasovali zastupitelé za ODS a za TOP 09. To je sedm lidí. Liběhrad většinou svých osmi hlasů přenos zastupitelstva odmítl. Je to rozhodnutí, které konstantně nechápu, nicméně stále jsem přesvědčený o tom, že by jednání zastupitelstva na internetu být mělo, aby se kdokoli mohl jednoduše podívat, co se ve městě děje a kdo a jaká opatření prosazuje. Budu to navrhovat znovu. Tento text byl zveřejněn v Libčických novinách na základě požadavků zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon) Jiří Sochor E. J. Beltrán s dcerou s atraktivním jménem Mariana Luna, která se koncertu aktivně zúčastnila coby tanečnice, zpěvačka i hráčka na perkuse. Talent po svém otci nezapře. Foto: Hannah Bartíková 9. Městský ples 25. ledna se konal již 9. městský ples, který moderoval legendární Eduard Hrubeš. Program byl letos pestřejší než v minulosti, protože kromě osvědčené pražské taneční kapely Stanislava Douši se na scéně i na parketu objevili místní umělci. Dojemné písně a vynikající projev zpěvačky A. Formánkové donutil všechny přítomné si na chvíli sednout a jenom poslouchat. Naopak Saxofonový orchestr místní ZUŠ pod vedením p. Zelenky roztančil celý sál a před půlnocí to doslova rozbalila soulová skupina MAIMA. Jako každý rok bylo předtančení Mariane důstojné a díky nákladným krásným kostýmům velmi přitažlivé. Malí tanečníci ze Sokola Jinonice, který reprezentují i libčické děti - sourozenci Kiselicovi a O. Štros - svým dynamickým tancem v rytmu rock and rollu strhli všechny přítomné ke skandovanému potlesku. Fitforma změnila rytmus a předvedla něžný tanec s deštníky na známou melodii Slejvák z muzikálu Pomáda. Bohatá tombola završila vydařený večer, takže se už můžeme těšit na příští jubilejní ročník s kulatým číslem deset. Hannah Bartíková Nikdo v Libčicích nedokáže zatančit rock and roll tak, jako tato partička šikovných tanečníků ze Sokola Jinonice. FotoTon

5 Sbor dobrovolných hasičů Letky pořádá v místním Kulturním domě v sobotu 29. března 2014 od 20 hodin Hasičský ples s bohatou tombolou K tanci a poslechu hraje skupina Globus Band Vstupné Kč 100 Robert Čechlovský, velitel SDH Letky,

6 Druhé pololetí školního roku začalo 3. února výletem starších žáků do Divadla v Dlouhé v Praze. Navštívili jsme divadelní hru O líné babičce podle stejnojmenné knížky Aleny Kastnerové. Tomuto působivému vyprávění dala sama autorka podtitul Vyprávění o babičce, která si vyhodila z kopýtka. Je to příběh o tom, jak se nebát plnit si své sny a užívat si života. Divadlo o babičce, která rozhodně nebyla líná, ale naopak akční, energická, podnikavá, odvážná, čilá, dobrodružná, nápaditá, veselá, nebojácná, chytrá, sportovní, natěšená a rozdováděná, jak o ní napsali naši žáci. Představení nás všechny zaujalo svým vtipem a pestrostí, využitím skvělé živé muziky a hravého herectví ve spojení s působivou videoprojekcí. Moc se nám to všem líbilo. Na úterý 4. února byla do školy pozvána paní Eva Vejborová, která s děvčaty 8. a 9. ročníku probrala, jak mají pečovat o svůj zevnějšek, jak mohou vylepšit svou přirozenou krásu. Zároveň se děvčata seznámila s další profesí v rámci přípravy na volbu povolání. 6. února se žákyně 8. třídy Hana Petržílková úspěšně účastnila okresního kola olympiády v českém jazyce v Dolních Břežanech a vyzkoušela si některé netypické úlohy, s jakými se v běžné výuce nesetkává. První týden druhého pololetí zakončili žáci a žákyně 1. tříd dobrodružným spaním ve školní družině, aby poznali, jak to vypadá ve škole v noci, když je úplně prázdná. 11. a 12. února přijeli do školy manželé Kašparovi, kteří dvakrát ročně pravidelně pracují s našimi třídními kolektivy, mapují vztahy mezi žáky a pomáhají nám svými radami v naší práci. Tentokrát se zaměřili také na prevenci rizikových jevů, varovali žáky před kouřením, užíváním alkoholu a jiných drog. V pátek 14. února se uskutečnil další projektový den, tentokrát nazvaný Masopustní dílna. Žáci prvního stupně vyráběli se svými třídními učitelkami drobnůstky na sobotní libčický masopust a většina těch starších se během dopoledne vystřídala ve školní kuchyňce a napekla slané pečivo, preclíky i různé sladkosti, aby Koncert učitelů ZUŠ Srdečně zveme na koncert učitelů ZUŠ, který se uskuteční v pondělí 31. března od 18:00 v sále základní umělecké školy. Touto akcí bychom rádi založili novou tradici, kterou bychom chtěli připomenout výročí narození Jana Ámose Komenského 28. března. Naši učitelé nejen učí, ale také umí, přijďte se přesvědčit. Za kolektiv učitelů ZUŠ Vladimír Kliment bylo v sobotu co prodávat. Ale co by to bylo za kuchaře, kdyby vůbec neochutnávali, co si napekli. V sobotu 15. února jsme připravili svůj stánek na hřišti před sokolovnou, abychom na masopustu nabídli naše pečivo a vyrobené předměty rodičům našich dětí, ale i všem účastníkům tohoto svátku. Členové školního sboru Shalom pod vedením paní učitelky Bc. Andršové zazpívali v programu několik pěkných lidových písní. V soutěži masek předvedly naše dívky svůj obří klobouk, který si pro tuto příležitost ve škole samy vyrobily. Vyhrály moc dobrý dort, který nám všem daly ochutnat. Mgr. Drahomíra Raveane, ředitelka ZŠ Vítězný masopustní klobouk. Zápis do mateřské školy Dle zákona č. 561 ze dne , 34 vyhlašuje ředitelka školy zápis dětí do Mateřské školy Libčice nad Vltavou. Zápis proběhne dne od hod. do hod. v Mateřské škole Libčice nad Vltavou. Náhradní termín od 8.00 do hod. nebo po telefonické dohodě tel Přineste si s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou přihlášku. (přihlášku lze dodat kdykoliv před zápisem, nejpozději však v den zápisu) Dne probíhá v MŠ Den otevřených dveří. Těšíme se na vaši návštěvu. Foto: Veronika Formánková - 6 -

7 4. 3. A. Marshall - Už zase skáču přes kaluže: Výběr z knihy připraví B. Venclíčková Výtvarná činnost Stolní hry Procvičování paměti Vysmátej pařez v Libčickém háji. Foto: Jana Nováková Plesová sezóna v KDL :00 Hasičský ples - SDH Libčice :00 Hasičský ples - SDH Libčice II - Letky ICE - In Case of Emergency (pro případ záchrany) Na základě upozornění, vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi, doporučujeme vložit si do svých mobilů telefonní číslo osoby, kterou by mohli lékaři, záchranáři či řidiči ambulance kontaktovat v případě vašeho zranění či kolapsu, při kterém nebudete schopni komunikovat. Mezinárodně uznávaná zkratka je ICE. Chcete-li registrovat více osob, stačí přidat číslo: ICE1, ICE2, ICE3 atd. Pod touto zkratkou si uložte do mobilu číslo své blízké osoby, která bude v případě potřeby kontaktována policií, hasiči či lékaři první pomoci. Štěstí přeje připraveným! -7 - Kam kouknu, samý chlup Línání je proces, kdy se obvykle dvakrát ročně, na jaře a na podzim, odumřelé chlupy nahrazují novými. Nový chlup roste do určité délky, v závislosti na druhu plemene, a po potřebnou dobu setrvává v kůži. Po ukončení své životnosti je vytlačen nově rostoucím chlupem a vypadává z kůže, čímž nastává, obzvláště pro majitele bytů, kde žijí se svými chlupáči, dosti nepříjemný proces línání. Línání většinou začíná od zadní části těla a postupuje k hlavě. Srst vypadává postupně, takže u zdravých jedinců nevznikají žádná holá místa v kožichu. Intenzita a frekvence línání hodně souvisí s délkou světelného dne. U psů chovaných ve venkovních podmínkách proto pozorujeme línání skutečně dvakrát ročně, ale bytoví psi dokážou línat celoročně, protože přirozený večerní úbytek světla nahrazujeme v bytech uměle, čímž je narušen přirozený životní režim výměny srsti. Jiným důvodem nepřetržitého línání může být hormonální nerovnováha nebo i špatná výživa, kdy strava nedodává organizmu živiny v potřebné rovnováze. Nadměrné línání je obzvlášť nepříjemné v bytech a domech, kde uklízení a luxování je na denním pořádku. Výměnu srsti lze urychlit denním vyčesáváním. Líná-li váš pes nepřetržitě, můžete si zakoupit přípravky, které proces urychlí, a tím se alespoň na čas línání ukončí. Línání je tedy zcela normální proces, ale jsou situace, kdy už to normální není. Určitě není něco v pořádku, když vypadlý chlup není nahrazen novým a vznikají prořídlá až lysá místa. Něco je určitě špatně, když je srst suchá a láme se. Kůže v místě postižení může být změněná, zarudlá, šupinatá, se stroupky, ale také nemusí nést žádné známky změn, přesto je třeba řešit tento problém s lékařem. Jedna z nejčastějších příčin těchto poruch je nevyváženost stravy. Vliv na to má kvalita granulí nebo konzerv a vařená strava bez přídavků vitamínů a minerálních látek v potřebné míře. V minulosti, kdy ještě nebyla tak rozšířena komerční krmiva, objevovaly se časté problémy s předávkováním vitamínů, což se podepisovalo právě na kvalitě srsti a kůže. Dalšími příčinami narušení normálního vývoje srsti jsou nemoci trávicího traktu, infekce kůže parazitárního, bakteriálního nebo virového charakteru, popřípadě onemocnění štítné žlázy apod. Na zvýšené línání může mít vliv i prašnost, znečistění nebo vlhkost prostředí. Stejně jako je tomu u lidí, výrazné línání může vzniknout zvýšeným stresem, což může u psa vyvolat např. příliš dlouhé odloučení od majitele nebo nový člen v rodině. Často posuzujeme druhé lidi podle zevnějšku, ale dobrou vizitkou chovatele je navíc poslušnost, zdraví i vzhled jeho svěřence. Nezapomínejte na to, že srst není jen pro parádu, ale že chrání kůži a tělo vašeho chlupatého mazlíčka, a proto je nutné se o ni pečlivě starat. MVDr. Július Punka

8 Proč je spravedlnost slepá? JUDr. Petr Miňovský celou svou kariéru věnoval právu a právě ono se stalo hlavním tématem našeho zajímavého a poučného rozhovoru, při kterém jsme se nevyhnuli ani vzpomínkám na jeho dětství v Libčicích na břehu řeky Vltavy. Nejsem si jistá, tak se raději zeptám, zda jste libčický rodák? Popravdě, já nejsem libčickým rodákem, ale jsem třetí generací Miňovských žijící v domě č.p. 18. První Miňovských bydleli ale ještě v Libšicích. Prarodiče po narození Josefa Miňovského v roce 1913 ve Vídni hledali po skončení první světové války štěstí na území Čech a Moravy, a usadili se tady. Václav Miňovský se snažil v Libšicích uživit sebe a svojí rodinu krejčovstvím, ale salónní oblečení vídeňských pánů se zde mezi sedláky opravdu nenosilo. Jejich syn Josef se vyučil elektrikářem a druhý, Pavel, se stal uznávaným právníkem. Že by byla právničina ve vaší rodině dědičná? Je zde určitá paralela, protože jsem již druhým právníkem v rodině. Kdy jste se objevil v Libčicích vy? Můj otec byl uznávaný sadař a hodně si na své zahradě v Hašlerově ulici zakládal. Vedl mě i mého bratra k lásce k přírodě. Trpělivě a stále dokola nám vysvětloval roubování, opylování, kácení a prořezávání, zkrátka vše, co se zahradou souvisí. Nemohu nevzpomenout na dobu, kdy mě bylo asi deset let a táhl jsem na žebřiňáku desítky kilogramů jablek a hrušek ze zahrady v Hašlerce až do Vltavské. Šlo to fakt ztuha, protože zde tenkrát byla cesta jen z čedičových kamenů. Takže to tu dobře znáte už od dětství? Ano, znám Libčice a celé to krásné okolí kolem Vltavy od roku 1955, kdy jsem sem pravidelně jezdil na návštěvu k prarodičům, Josefině a Václavovi Miňovských. Šel jste tedy ve stopách svého rodinného vzoru na práva? Dříve, než jsem mohl sám sebe za právníka vydávat, rozhodl jsem se nejdříve splnit si svůj dětský sen. Jaký? Stát se vojákem. Ano, slyšíte správně - vojákem. Promiňte, že nad tím moc nejásám. Jsem totiž z důstojnické rodiny a měla jsem skoro celý život doma vojnu jako řemen. Vojna je vojna, ale já jsem se s ohledem na svůj třídní původ dostal na vojenskou školu až v roce Absolvoval jsem ji v Bratislavě jako důstojník ženijního vojska s hodností poručíka. Vojenskou kariéru jsem ukončil po dosažení 55 let a byl jsem penzionován v hodnosti podplukovníka. Kdy jste tedy dosáhl na titul doktora práv? V průběhu služby u ozbrojených sborů jsem vystudoval a studium zakončil rigorózní zkouškou na Právnické fakultě UK se zaměřením na trestní právo. Trestní právo? Věnoval jste se mu i v praxi? Ne tak docela. Získané zkušenosti jsem později využil v zahraničním obchodě a jako vedoucí právního oddělení. Při naplňování zákona č. 229/1991 Sb., o půdě v období dekolektivizace jsem sám na sobě poznal, jak je důležité se v právu nadále vzdělávat, a tak jsem si v dalším postgraduálním studiu postupně osvojil znalosti v občanském a správním právu a v řízení o přestupcích. A to mě zrovna zajímá. Ráda bych věděla, zda považujete současný zákon o přestupcích za dostatečně výchovný? Řadu let se intenzivně tomuto oboru věnuji a jako oprávněná úřední osoba jsem přestupky často řešil. V současnosti vykonávám funkci předsedy komise k projednávání přestupků, a tak mohu posoudit, zda řízení o přestupcích, jak je upraveno zákonem 200/1990 Sb., o přestupcích plní svoji funkci, to jest zjištění a potrestání viníka a náhrada způsobené škody poškozenému A plní? Obávám se, že pachatelé přestupků, zejména pak recidivisté, kteří svým jednáním nezpůsobí škodu vyšší než korun, jsou téměř nepostižitelní a poškození se náhrady za způsobenou škodu v převážné míře nikdy nedočkají. Takže práce přestupkové komise je pak k ničemu? Osobně jsem proti zřizování komisí k projednávání přestupků. Jakékoliv komise považuji za relikt socialismu, a to bez ohledu na to, že podle zákona musí být předsedou komise právník. Snadno může pak nastat situace, kdy členové tříčlenné komise svého předsedu přehlasují. Hm, to je důsledek každého demokratického hlasování. V tomto smyslu mi připadá dosti nebezpečné hlasování o vině či nevině členů poroty u amerického soudu, která také není složena z vystudovaných právníků. Velkou porotu, která je zvláštností anglosaského, resp. angloamerického justičního systému, obvykle tvoří až 23 lidí. Soud je náhodně vybírá ze seznamu možných porotců. Takový soudní proces známe z amerických filmů, v kterých jde často o to, zda je advokát šikovnější než prokurátor a přesvědčí porotu o tom, že je jeho klient nevinnost sama, přestože jak advokát, tak i diváci víme, že je to lump všech lumpů. Přestože film může přehánět, tak v tomto případě není popis amerického soudního procesu daleko od skutečnosti. Protivníci u soudu zřídka hledají pravdu, vinu či nevinu. Často jde o konflikt, v němž se uplatní snaha využít, či dokonce zneužít procedurální finesy. Rozumím tomu dobře, že tedy považujete náš právní systém za spravedlivější? Osobně se domnívám, že při srovnání aplikace práva v anglosaském a našem tzv. kontinentálním systému najdeme v obou řadu pozitivních prvků, které by jeden od druhého mohl převzít. Soudce, žalobce, či advokát? Co byste si vybral? Nikdy v životě jsem netoužil být soudcem nebo žalobcem. Obě funkce mají v sobě jedno společné - jsou poplatné době, ve které jsou vykonávány. Obhájce si může zvolit, koho bude hájit a koho ne, samozřejmě s výjimkou případů ex offo, kdy je advokátovi klient přidělen z moci úřední. Moje odpověď je tedy jednoznačná advokát. Byl byste pro obnovení trestu smrti? Trest smrti je často diskutované téma. Dokonce jsem si u rigorózní zkoušky (tzv. přísná zkouška k získání titulu JUDr.) vytáhl otázku, zda zachovat, nebo zrušit trest smrti a když ano, tak proč. A co jste odpověděl? Můj osobní názor na toto téma si s dovolením nechám pro sebe a namísto toho položím řečnickou otázku: Jak to, že v nejvyspělejší demokracii, alespoň to o sobě tvrdí, je trest smrti zcela legálně zakotven v právním řádu? Jistě mluvíte o USA, ale pokud já vím, tak trest smrti nemají ve všech státech. V roce 1990 neexistoval v 15 z 51 států. V současné době se trest smrti vykonává ve 13 státech USA a v dalších 23 je v právním řádu zakotven, ale nevykonává se. Není známé pořekadlo Oko za oko, zub za zub prazákladem spravedlnosti? Svým způsobem ano, protože vyložíme-li si tento citát z Bible, tak nám vyjde, že každý přečin má být potrestán úměrně. Ne přehnaně, jak tomu bývalo při krvavých mstách a válkách rodů a kmenů. V našem právním řádu tuto ochranu vykonává stát pomocí orgánů činných v trestním řízení. Už slyším naše čtenáře, jak nesouhlasí a uvádějí řadu případů, kdy orgány činné v trestním řízení pochybily, přijely pozdě, nebo se po mnoha letech nedobraly k žádnému výsledku.

9 Bohužel, zde je každá rada drahá. Jen si dovolím čtenářům připomenout, že tzv. nutná obrana musí být přiměřená, resp. nesmí být nepřiměřená způsobu útoku. Tento problém byl v Maďarsku v roce 2012 jednou provždy vyřešen, když ze zákona byla vypuštěna nepřiměřenost obrany a pachatel nese veškerá rizika spojená s útokem, i to, že může být napadeným při sebeobraně usmrcen. U nás tento zákon zatím neplatí, tak nabádám k opatrnosti. O vině, či nevině rozhodují lidé, kteří se mohou zmýlit. Kromě toho občas slýcháme i o procesech zmanipulovaných či zpolitizovaných, což si myslím výrazně otřásá důvěrou občanů ve spravedlnost a kvalitní právní systém. Justiční omyl či zmanipulovaný soud? To jsou dosti silná slova. Můžeme se jen domnívat, že k takovým případům čas od času dochází, ale jak to zjistíme? Z médií, která dnes tendenčně a účelově řadu věcí zkreslují? Můžeme se jen ptát, proč a v čí prospěch. Moc složité, vraťme se raději do Libčic. Jak dlouho tady vlastně bydlíte? Když pominu dětství, tak jsem zde s většími či menšími přestávkami deset let. Také jsem tu prožila dětství a pak se na mnoho let odstěhovala, abych se sem před pár lety zase vrátila. Získala jsem tak určitý odstup, který mi umožňuje zaznamenat vývoj a změny, které se tu udály. Máte to také tak? Určitě ano, a rád konstatuji, že se tu změnilo hodně k lepšímu - infrastruktura, komunikace, osvětlení, společenské, sportovní a veřejné aktivity a hlavně celkový vzhled města, které má jednu velkou přednost, a tou je krásné okolí. Je pravda, že v poslední době se Vltava k obyvatelům města nechová dvakrát vzorně, ale jinak je radost zde žít. Jaký máte názor na vedení města prostřednictvím voleného zastupitelstva? Zkušenosti mám jen díky účasti na veřejném jednání zastupitelstva našeho města, a to mě opravňuje k názoru, že lidé, kteří se podvolí vykonávat ve prospěch občanů veřejné funkce, jsou v mých očích hrdinové. Dobře víte, že mnohdy se nedohodnou ani dva, natož pak patnáct či více lidí. Co člověk, to jiný názor na věc. Já osobně ve vysoké i v regionální politice těžko snáším postoj opozice, která svou funkci často chápe zásadně opozičně. Charakterní a objektivní politik by se neměl rozhodovat podle toho, zda návrh přišel z vládnoucí strany, z radnice, či opozice. Měl by dát na vlastní rozum, mít na mysli především blaho občanů, prosperitu města a bez ohledu na to, kdo je autorem návrhu, podpořit dobrou věc a zdravý názor. Opozice by nikdy neměla zapomínat na to, že je vždy horší být v pozici a uvědomit si, jak by rozhodovala, kdyby se karta třeba v příštích volbách obrátila. Nemusíme chodit daleko, neboť naše velké politické strany si už dokonce několikrát vyměnily role. Přesně tak, při výměně vedoucích postů to každý pozná a na vlastní kůži pocítí, jak chutná vzestup i pád z politického výsluní, a je jedno, zda se jedná o nejvyšší politiku, či politiku regionální. Nikdy bych v minulosti nečekala, že bude tak běžné podávání trestního oznámení poslance na poslance, ministra na stát, stát na vládu, poslance na prezidenta či zastupitel na zastupitele. Jako by se stalo národním sportem kriminalizovat všechny a všechno, že? Je to dosti snadné, protože podání u orgánů činných v trestním řízení nebo správním orgánům a orgánům obce je bezplatné a všechny orgány zajišťující veřejný pořádek, klid a bezpečnost občanů jsou ze zákona povinny každé podání prošetřit. Bohužel ale i pouhé prošetření v mnohých případech dehonestuje obviněného, ovlivní to jeho práci, ničí rodinu, často vydá nemalé finanční prostředky na svou obhajobu a pak, někdy i po několika letech nervů, dostane osvobozující rozsudek. Bohužel, tak to je. Je pak na obviněném, kterému vina nebyla prokázána, a bylo zjištěno, že se skutek nestal nebo není trestným činem ani přestupkem, aby se bránil. Jak? Může podat na oznamovatele trestní oznámení pro křivé obvinění. A má chudák zase na pár let o zábavu postaráno, že? Když jsme se dotkli politiků, nikdy se nepřestanu divit tomu, že nelze pravomocně odsouzeného politika zbavit mandátu. K odvolatelnosti mandátu zastupitelů, poslanců a senátorů jsem se v minulosti už vyjádřil v Právnické poradně LN. Jsem toho názoru, že ve volbách zvolení zastupitelé, poslanci a senátoři by také měli být voliči odvolatelní. Pokud by tento princip byl v našem volebním řádu instalován, tak by se nemohlo stát, aby lidem volený zástupce, poslanec či senátor, který je pravomocně odsouzen, zůstal dál ve funkci a pobíral veškeré požitky s ní spojené. Proč se říká, že je spravedlnost slepá? Výkladů je několik, ale mně se zdá nejpřijatelnější vysvětlení, že římská bohyně mravního zákona Justicie má zavázané oči šátkem na důkaz toho, že spravedlnost nekouká na to, kdo před ní stojí a měří všem stejně. Nehledí na jejich původ, moc, postavení či majetek a rozhoduje beze strachu a vidiny prospěchu. A co znamená meč a váhy, které drží v ruce? Miskové váhy symbolizují rovné, nestranné uvažování bez emocí a vazeb a meč má na důkaz síly své spravedlivé rozhodnutí prosadit. Hezké, kéž by tomu tak vždy bylo. Nechci být pesimistou a končit náš rozhovor tvrzením, které mě často napadá: Chcete-li pomoci, pomozte si sami. Stále ještě věřím v lidskou slušnost, solidaritu a úctu k druhým i k veřejnému majetku. Troufám si tvrdit, že takových nás je většina, protože žít podle morálních pravidel a dodržovat zákony se každému určitě vyplatí. Hannah Bartíková Foto ze soukromého alba

10 Žítkovské bohyně žily Dovoluji si reagovat na článek uveřejněný v LN z února 2014 v rubrice Doporučená četba, kde se píše o knize Žítkovské bohyně od Kateřiny Tučkové. Chtěla bych upozornit na jednu mylnou informaci, která je v rubrice uvedena. V článku je napsáno: A že tyto ženy skutečně nežily, není vůbec důležité, protože tuto knihu autorce uvěříte. Žítkovské bohyně však skutečně žily a dokonce to není ani tak dávno, co poslední bohyně zemřela, a její potomci žijí ve Starém Hrozenkově dodnes. Byly to moudré ženy, které žily v souladu s přírodou, a které pomáhaly a poskytovaly rady tam, kde člověk nevěděl, jak dál. Ve své době měly takový věhlas, že si k bohyním pro pomoc a pro radu jezdili lidé z Moravy, Čech i ze Slovenska. Těm, kteří se chtějí dozvědět, jak to se žítkovskými bohyněmi skutečně bylo, doporučuji přečíst si stejnojmennou knihu od Jiřího Jilíka. Jedná se o etnografickou studii, která však není psaná suchým dokumentárním jazykem, protože je inspirovaná láskou k moravským kopanicím a přátelstvím s poslední žítkovskou bohyní Irmou Gabrhelovou. Následující úryvek z této knihy hovoří za vše: Moje přítelkyně bohyně Irma odešla na přelomu tisíciletí 7. ledna 2001 ve věku nedožitých devadesáti šesti let. Jak symbolické. S ní zmizel z našeho života jedinečný fenomén, jaký v našem středoevropském prostoru v tu dobu již neměl obdobu. Zmizel z krajiny, aniž by ho někdo postrádal, aniž by to bylo pociťováno jako ztráta, podobně, jako když vyhyne druh zpěvavého ptáka - v dosud různorodých a hlasitých zvucích světa nezaznamenáme, že je kolem nás o něco větší ticho než před chvílí. O žítkovských bohyních toho bylo napsáno mnoho, jak je uvedeno v seznamu literatury a pramenů obou výše uvedených knih. Dovoluji si však zmínit ještě jednu. Je to kniha určená pro děti s názvem Gabra a Málinka v čarovné zemi. Je v ní popsáno, jak Amalie Kutinová jako malá holčička vnímala Žítkovou jako malebnou zemi plnou tradic a zvyků a popisuje i setkání s žítkovskou bohyní. Právě po přečtení této knihy jsem už jako dítě zatoužila Žítkovou poznat. Možná, že to vypadá, že vlastně o nic nejde, Žítková je od Libčic velmi vzdálená, a to nejen počtem kilometrů, ale stylem života, dialektem, kterým se na Slovácku na kopanicích mluví, zvyky, které tam stále ještě dodržují, v některých článcích se o ní mluví jako o Bohem zapomenutém kraji. Myslím, že by byla škoda, aby se na žítkovské bohyně zapomnělo, nebo aby to vypadalo, že nikdy vlastně ani nežily, že jde jenom o legendu, i když jejich existence je pro dnešního člověka těžko uvěřitelná. Na Žítkové jsem prožila v průběhu několika let velmi krásné chvíle na letním ochranářském táboře, které již přes dvacet let pořádá hnutí Brontosaurus - článek Mařatice. Tento článek se v jedné žítkovské přírodní rezervaci stará o tamní orchideové louky. Je to opravdu čarovná země. Helena Oesterreicherová Davouze, M.: Dům v Bretani, MF 2013 Eghardt, H.: Sisi a její děti, KK 2013 Falcones, I.: Bosá královna, Argo 2013 King, S.: Lunapark, Dobrovský 2013 Laybourne, E.: Monument 14, Baronet 2013 Leyson, L.: Chlapec na dřevěné bedně, Fortuna Libri Liao i-wu.: Hovory se spodinou. Dvacet pět osudů z okraje čínské společnosti, MF 2013 Mina, D.: Konec vosí sezóny, Panteon 2013 Potok, Ch.: Staří muži o půlnoci, Argo 2008 Klobouk nepatří do křoví, ale na pařez. Dobrodružství Pepíka Střechy od pana Pavla Čecha. Nádherně vypravená a cenami ověnčená kniha doputovala do naší knihovny díky prodeji časopisu Klobouk na pařezu. Kdo ještě neví oč jde, může se vše dozvědět na adrese Šárka Sekerová Literární soutěž města Libčice nad Vltavou Březen je měsíc knihy, proto odhoďte své zimníky i ostych a přihlaste se do literární soutěže, kterou vyhlašuje město Libčice ve spolupráci se základní školou. Pokud máte alespoň malé spisovatelské ambice, je teď ten pravý čas jich využít. Napište báseň, povídku, pohádku, komiks, fantasy, prostě libovolné literární dílo a upozorněte tím na svou tvorbu. Podmínky: Soutěže se může zúčastnit opravdu každý, kdo zvládne psát. Uvítáme díla, jak od našich nejmenších, tak i od těch, kteří toho v životě již hodně zažili a leccos pamatují. Jednotlivá literární díla musí obsahovat slovo Libčice (různě skloňováno) nebo se nějak vztahovat k našemu městu. Literární dílo musí být váš originální výtvor, který mohl být v historii již hodnocen v jiné soutěži či dokonce publikován. Umístilo-li se na stupni vítězů, informujte o tom organizátory soutěže. Neexistuje žádné vynutitelné právo na úspěch a zveřejnění vaší práce. Rozhodnutí závisí pouze na kolektivním rozhodnutí většiny poroty. Literární díla, která neuspěla, lze kdykoli přepsat či vylepšit a poslat do soutěže znovu. Přihlášením díla do soutěže souhlasíte s jeho případným použitím v jakékoliv publikaci vydané v rámci této soutěže, a to zdarma, a v případě potřeby i opakovaně. Před zveřejněním díla v publikaci má organizátor soutěže právo, nikoli však povinnost, vyžádat si dodatečné odstranění nevhodných slov a formulací, případně navrhnout další nezbytné úpravy. Soutěžící může poslat až dvě díla ke každému literárnímu žánru, maximálně však osm děl. Termín odevzdání: kdykoli do 14. dubna 2014, včetně Rozsah textu: do 10 normostran Soutěžní práce budou psány v českém jazyce a nejlépe na počítači o velikosti písma 12 a jednoduchém řádkování, ve formátu doc, docx nebo pdf. Nemáte-li možnost psát na počítači, lze text odevzdat i psaný čitelně rukou. Své příspěvky odevzdávejte přímo v knihovně nebo je posílejte na adresu: spolu s textem posílejte i celé své jméno, věk autora, adresu a telefon. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a vítězové odměněni. Nejlepší díla budou svázána v knihu, a ta bude v knihovně k zapůjčení. Máte možnost stát se opravdovými spisovateli. Na vaše díla se těší organizátoři soutěže Jana Tahalová, za základní školu Mgr. Zuzana Benešová a za Městskou knihovnu Šárka Sekerová

11 Fenomén doby digitální knihy audioknihy Ve vztahu k literatuře se náš národ podle všemožných hodnocení řadí k světové elitě. Jsme národem vzdělaným. Češi vždy hodně četli. V době před listopadem 1989 jsme byli známi jako národ, který je ochoten strávit část dne ve frontě na knihy. Trend zájmu o nákup literatury rostl i po změně politického režimu. Vznikly obří knižní obchody, prodejny levných knih, internetové zásilkové obchody a čtenáři mají nepřeberný výběr relativně dostupné literatury. Otázkou je kvalita a cena děl. Vzhledem k tehdejší izolaci naší literatury v období před listopadem se k českému čtenáři z cizí literatury dostávaly hojně díla národních klasiků, detektivky od Georgie Simenona a Agáty Christie a bestsellery autorů Artura Hailleyho, Johana Maria Simmela, Daniely Steelové a dalších. Co se týká prodejní ceny knih, tak si myslím, že jde o odraz poptávky na knižním trhu, protože kupující čtenář je ochoten klidně zaplatit za výše uvedená díla Kč. Z regálů našich knihoven byli vytlačeni čeští klasici a postupně je nahradili autoři, kteří již 30 let čekali na svou příležitost. I v literatuře se uplatňují módní trendy. A trendy je potřeba respektovat. Každý čte něco jiného. Někdo hledá zábavu, jiný poučení. Faktem ale zůstává, že vhledem k již zmíněné čtyřicetileté izolaci české literatury v kontextu evropské kultury je potřeba postupně dohánět zpoždění, které jsme nabrali ve vydávání jak domácí tak zejména zahraniční literární produkce. Situaci na našem knižním trhu je možno přirovnat k vlaku s pasažéry - čtenáři. Vlak evropské literatury jede svou přirozenou vývojovou trasu a pro ty, kteří nesedí ve vlaku, bude obtížné dojet do cíle. Většina z nás s chutí vezme do ruky knihu, potěžká ji, prolistuje a má dobrý pocit, že drží v ruce něco hmatatelného. Musím říct, že je mi tento přístup ke knize sympatický a je přirozený. Již řadu let však existuje i jiný druh literatury, který skýtá velké možnosti jak pro čtenáře, tak pro vydavatele. Jde o literaturu, která díky pokroku informační technologie je umístěna na nejrůznějších nosičích a úložištích od Flash memory po sofistikovaná internetová úložiště. Zde najdeme mimo jiné naskenované tituly od klasických literárních děl až po poslední produkci moderních našich i zahraničních autorů. Digitální knihy a různé jiné texty lze nalézt v mnoha formátech. V současné době se na internetových úložištích setkáváme s mnoha tiskovými formáty, kde nejrozšířenější je pdf, djvu a epub. Digititální publikace si buď koupíme ve specializovaných internetových obchodech, nebo pokud se jedná o tituly, kde se neuplatňují autorská práva, lze si je prostě stáhnout z internetu. Knihy po stažení prohlížíme a čteme v počítači v příslušném prohlížeči. V současné době jsou populární čtečky digitálních knih. Jedná se o jednoúčelové zobrazovače příslušných formátů. Poslední trend směřuje k využití tabletů, kde lze pracovat s plnohodnotným počítačem. To kvalitní, co nám literatura v papírové podobě poskytuje, tedy vstup do světa fantazie, lze zažít i s digitální knihou. Digitální kniha je kvalitním doplňkem papírových knih a naopak. Další zajímavou možností, jak si obohatit zážitek z literatury, je poslech audioknih. Zde se z hlediska interpreta setkáváme se dvěma možnostmi. Buď máme audioknihy namluvené rétory v plném rozsahu literárního díla, anebo máme audioknihy zpracované jako dramatizace, často různě studiově upravené. Vyskytují se na internetových úložištích v různých hudebních formátech, které stejně jako knihy digitální stahujeme. Audioknihy umožňují rychle a pohodlně se seznámit s texty často velmi rozsáhlými. Dnes je v oboru audioknih k dispozici široká nabídka od klasických literárních děl naší i světové produkce po současnou literaturu. Rostoucí význam má audiokniha v oblasti vzdělávání a výuky cizích jazyků. Lze tedy říci, že audioknihy a digitální knihy jsou kvalitním doplňkem běžných papírových knih a patří jim budoucnost. Ing. Pavel Bartoš, MBA Rekvalifikace zdarma Chůva jako profese Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o., v letošním roce realizuje projekt EU: Chůvy: příležitost - odbornost rozvoj (CZ.1.07/3.2.11/ ). Cíl programu: Umožnit celkem 20 zájemcům zdarma získání nové kvalifikace chůva pro děti do zahájení školní docházky v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK). Na základě úspěšně složené zkoušky účastníci obdrží osvědčení o získání této profesní kvalifikace a mohou, kromě jiného, požádat živnostenský úřad o vystavení živnostenského listu v oboru péče o dítě do 3 let věku v denním režimu (vázaná živnost). Kromě této základní části (péče o děti obecně) je kurz rozšířen o část speciální (péče o děti s rizikem specifických poruch učení anebo péči o děti s lehkou formou autismu - účastník si jednu z nich vybere při přihlášení do programu). Časový rozvrh: květen listopad Po celou tuto dobu bude probíhat distanční (dálková) výuka formou e-learningu, prezenční studium se bude konat pouze v měsících květen-červen a září-říjen (prostory centra Lexik, s. r. o., Obránců míru 2348, Roztoky) o víkendech (pátek odpoledne, sobota, neděle). Přesný harmonogram výuky se připravuje. Rozsah výuky: základní část - 40 hod. prezenční výuky a 40 hod. distanční výuky, rozšířená část: 24 hod. prezenční výuky a 16 hod. distanční výuky v každé specializaci. Požadavky na zájemce o studium: trvalé (nebo přechodné) bydliště ve Středočeském kraji, zdravotní způsobilost k výkonu profese chůva a nepřítomnost logopedické vady (doložit potvrzením lékaře ke dni zahájení studia), pravidelný přístup k PC s internetem (nejméně 1x týdně) a základní znalosti práce na PC. Přihláška: Pro obě strany je závazná pouze písemná přihláška řádně vyplněná a podepsaná účastníkem programu a doručená na adresu Lexik, s. r. o., Obránců míru 2348, Roztoky. Podpisem přihlášky se účastník programu zároveň zavazuje přihlásit se ke zkoušce v NSK - profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Případné dotazy: JUDr. Jitka Lenková, hlavní manažerka projektu, tel , Další bližší informace o projektu a přihláška ke stažení: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

12 Režisér animovaného filmu, výtvarník a libčický rodák Miroslav Štěpánek ( ) Dnes si vám dovoluji představit významnou osobnost české kultury a člověka, který je libčickým rodákem. Tou osobností je Miroslav Štěpánek. Maturoval na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou. Zhruba v téže době v rodných Libčicích například připravoval spolu s budoucím spisovatelem Václavem Ávou Fischerem, jinak též rodinným přítelem, zejména mládeží oblíbené krátké pořady pro obecní rozhlas (z velké části inspirované dílem Osvobozeného divadla). Právě za Ávou Fischerem dochází externě studovat na Státní odbornou keramickou školu v Praze, kde vyučoval sochař prof. Jan Znoj. Krátce studoval na FF UK v Praze obor kunsthistorie, tato studia nedokončil. V roce 1950 absolvoval DAMU - obor scénografie (prof. Josef Raban, prof. František Tröster). Součástí studia byla tříletá část oficiální výuky výtvarné průpravy u malíře a grafika profesora Františka Tichého na VŠUP, kde mimo něj v té době byl silný vliv i prof. Karla Svolinského či dalších významných pedagogů těchto let. Dle hesla v Encyklopedii výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 od Milana Knížáka (vydal RNDr. Fr. Skopec, CSc. - Nucleus HK v roce 2005) Miroslav Štěpánek v době studií například navrhl výpravu i loutky ke hře Josefa Pehra a Leo Spáčila Guliver v Maňáskově pro loutkářský soubor posluchačů III. ročníku AMU, hrající v pražském studentském divadle Disk. Premiéra Miroslav Štěpánek se věnoval volné grafické tvorbě, loutkám, karikatuře, scénografii, tvorbě knižních ilustrací, typografii, plastice, počítačové grafice, převážně však výtvarné práci a režii v animovanému filmu. Na začátku své profesionální dráhy vytvořil několik scénografických prací např. pro balet Národního divadla a měl velký zájem působit jako knižní ilustrátor, k čemuž se pojí několik jeho knižních realizací, z nejvýznamnějších Fidlovačka J. K. Tyla (1958), a Kladské povídky J. Š. Kubín (1958). Některá další ceněná ilustrační díla pro vydání knih například O. Pavla, B. Hrabala, F. M. Dostojevského aj. nakonec nebyla publikována a jsou dnes součástí pozůstalosti v držení M. Štěpánka ml. Dle soudního rozhodnutí má být pozůstalost Miroslava Štěpánka rozdělena mezi obě jeho děti. V době své pracovní kariéry Miroslav Štěpánek s rodinou udržuje přátelský vztah mj. s básníkem a spisovatelem Františkem Hrubínem, a to až do jeho smrti. Je známo, že Miroslav Štěpánek byl autorem jednoho z novinových nekrologů k úmrtí Františka Halase. S filmem začínal Miroslav Štěpánek jako výtvarník u Václava Bedřicha mj. na filmu Modré pondělí. Spolu se scenáristou Ivanem Urbanem a režisérem Břetislavem Pojarem byl režisér Miroslav Štěpánek jedním z autorů legendárního animovaného seriálu o dvou plyšových medvědech Pojďte pane, budeme si hrát. Jde o jediného autora loutek, proměn loutek a maleb u této série, stejně tak u nedokončeného seriálu Zahrada, tj. podobně koncipovaných děl vzniklých ve spolupráci s Břetislavem Pojarem. Nejinou funkci zastával u sérií kreslených snímků Dášeňka, příběhů s hrdinou Kamenáčem Billem a u dalších snímků, u nichž byl autorem výtvarné koncepce, tvůrcem postav a výtvarných návrhů. Vedle těchto děl lze namátkou zmínit také Štěpánkovu legendární a plně autorskou C. K. Střelnici. Štěpánek byl vynálezcem technologie loutek, jejichž nový druh stylizace umožnil groteskní, ne reálný typ pohybu hlavy a končetin. Tyto loutky byly užity poprvé významně v jeho a Pojarově sérii filmů o medvědech Pojďte pane, budeme si hrát. Od roku 1983 dlouhá léta stál Miroslav Štěpánek mimo obor hlavně z důvodů autorskoprávních neshod s Břetislavem Pojarem. V tomto období byl vedením Krátkého filmu bez udání důvodů odňat oproti smlouvě s německým koproducentem TV 2000 Film- und Fernsehproduktionen Štěpánkův výtvarný a konceptorský podíl na projektu Krysař, jenž měl dle dohody umělce s Evaldem Schormem vzniknout v režii tohoto dalšího významného autora české filmové Nové vlny. Snímek byl posléze realizován v Krátkém filmu výtvarníkem a režisérem Jiřím Bartou, kterého vlastní koncepce, scénografie a figury byly mezinárodním publikem a médii mnohanásobně oceněny. Nicméně Štěpánkova výprava a cca 60 vytvořených loutek k zamýšlenému dílu byly po dvou letech příprav na tento filmový projekt známými profesními odborníky jmenovitě J. Pošem, P. Zvoníčkem, J. Kesnerem st., J. Šetlíkem, Z. Škapovou a dalšími hodnoceny coby nejvýznamnější artefakty své doby i oboru. Svou koncepci a loutky k filmu Krysař Miroslav Štěpánek prezentoval včetně osobního shrnutí své tvorby do té doby v galerii Zámku Roztoky, dále pak na výstavách výtvarníků animovaného filmu v Mánesu v roce 1987 a při expozici Česká loutka v Císařské konírně Pražského hradu v letech V posledních letech života připravoval svoji výstavu pro galerii Nová síň, pracoval na počítačových grafikách, jež mínil vystavit, a pak chystal svou knihu s Medvědy od Kolína. Mimo to se věnoval obhajobě svých autorských práv. Vymínil si návrat svého jména do režisérské pozice u titulků v sérii filmů Pojďte pane budeme si hrát a na obal DVD a VHS vydání, které byly po léta distribuovány s neoriginální verzí titulků omezenou na jméno jediného režiséra série, bývalého kolegy B. Pojara. Přesto kupř. na televizní nosiče a do vysílání dílů série na českých stanicích se oprava vždy a všude prokazatelně nedostala, naopak titulky a propagace byly nadále znovu upravovány bez vědomí Miroslava Štěpánka a dědiců jeho práv (naposledy u vydání DVD s Medvědy od Kolína v r. 2012), čímž se okruh Břetislava Pojara snaží mírnit neoddiskutovatelnou nadřazenost Štěpánkovy autorské práce u společně tvořených vizuálních děl. V roce 2003 Štěpánek obdržel (jako první v historii udělování tohoto ocenění vyhlašovaného tzv. Skupinou samozvanců) Cenu Andreje Nikolaje Stankoviče za celoživotní dílo v oblasti českého animovaného filmu, za autorství výtvarné podoby a animační technologie seriálu Pojďte pane, budeme si hrát, za režii tohoto seriálu (samostatně navíc režíroval 6 z 11 dílů) a za zásadní podíl na dalších snímcích, které zbulvarizovaná média neoprávněně po léta připisují pouze Břetislavu Pojarovi. Cenu Andreje Stankoviče získal Miroslav Štěpánek rovněž za svůj více než dvacetiletý nekompromisní postoj k situaci v českém animovaném filmu. Rubriku připravuje: Ing. Pavel Bartoš, MBA Zdroj: internet

13 Zdraví, sílu, najdeš v sýru! Název jsem si vypůjčil ze starého reklamního sloganu, který se zhusta používal před nějakými třiceti až čtyřiceti lety. Bez ohledu na dobu, kdy se tato reklama používala, je na ní hodně pravdy. Sýry, hlavně tzv. tvrdé sýry obsahují hodně vápníku, který je velmi důležitou složkou lidské stravy a bez jehož dostatečného množství se vystavujeme, zejména ve vyšším věku, mnoha chorobám. Jedná se především o osteoporózu (řídnutí kostí), která pak vede ke zlomeninám a v nejhorších případech znemožní nemocným pohyb vůbec. Vědci se shodují v tom, že první sýry vyráběli starověcí chovatelé dobytka již v době před 6 7 tisíci lety. Tuto skutečnost potvrdily nálezy zbytků keramických nádob s mnoha otvory ve dně, které se používaly po vysrážení mléka k oddělování sýřeniny od syrovátky. Rozborem zbytků nalezených v otvorech těchto nádob bylo jednoznačně dokázáno, že pocházejí z mléka. Podobným postupem se sýry vyrábějí dosud. V průběhu staletí se výroba sýrů rozšířila v podstatě mezi všechny národy, které se zabývají chovem dobytka. V současnosti zná gastronomie tisíce druhů sýrů, které mají svůj původ v mléce kravském, ovčím, kozím a také bůvolím. Stačí si v internetu kliknout na stránky libovolného velkoobchodu a můžeme si vybírat z více než druhů sýrů. Mezi nejznámější sýry v Evropě patří sýry švýcarské, holandské a francouzské. Například o francouzských sýrech se říká, že po dobu jednoho roku můžeme každý den jíst sýr jiného druhu a nestihneme ochutnat všechny jejich druhy. A právě k jednomu francouzskému sýru se váže příhoda, kterou jsme s mou rodinou zažili při návštěvě Francie. Při jednom z poznávacích zájezdů jsme dopoledne navštívili tržiště v malém francouzském městečku. Jako obvykle na trhu bylo k dostání mnoho druhů zeleniny, ovoce, ryb a mezi jinými také místní sýry. Nebylo mnoho času na prohlížení, městem jsme pouze projížděli, a tak abychom si své zážitky prohloubili, koupili jsme si krabičku místního sýra. Krabička byla dřevěná, potažená celofánem a uvnitř do zlatova vybarvený sýr, s povrchem krásně zvrásněným. To dopoledne bylo pod mrakem, občas zapršelo a bylo spíše chladno. Přestože jsme k sýru přivoněli, nezdálo se nám, že by jeho vůně byla nějak zvlášť výrazná. Strčil jsem ho do batohu a za chvilku jsme na něj zapomněli. Za krátkou dobu jsme dospěli opět k našemu autobusu a naše cestování pokračovalo. Náhle jsme však zaznamenali tlumené poznámky našich spolucestujících jako: To je síla...to bude asi z toho trhu...asi nějaký zrající... Teprve po chvíli jsme si uvědomili, že se poznámky týkají našeho sýra, který nám v batohu úspěšně dozrával, a jehož aroma se v teple autobusu rozvinulo do mimořádné síly. Jak z toho ven? Raději jsme dělali, že my nic. Na nejbližší zastávce jsme rychle odklidili batoh do prostoru pro zavazadla, aby nás všechny ta vůně neobtěžovala. Večer v hotelu jsme sýr začali zkoumat. Vyžadovalo to velkou dávku odvahy, protože vůně byla mimořádně silná. Rozvažovali jsme, co s ním. Vyhodit! Toto rozhodnutí však zvrátil můj brácha, který mě načapal, jak se ve tmě plížím chodbou s podezřelým balíčkem do popelnice. Řekl: Dej to sem, sežerem ho. A udělali jsme dobře, byl opravdu výborný. Vladimír Urbánek

14 Ani únor nás nezastavil v našich pravidelných aktivitách. Bohužel několikrát jsme museli zrušit otevřenou hernu, protože počasí jaksi přeje nemocem, a ty se tak nevyhnuly ani nám, ani našim dětem. Proto prosím, než se vydáte do herny, zkontrolujte na našem webu aktuální situaci. Najdete tam také kontakty na naše dobrovolnice, které hernu otvírají. Bylo by dobré se jim předem ozvat, že se do herny chystáte, aby věděly, s jakou účastí mají počítat. Zatím není velká návštěvnost herny v úterních odpoledních hodinách. Možná, že čas od 15:00-17:00 dětem nevyhovuje, možná se jen o možnosti jít si pohrát do Maliny i odpoledne neví. Zatím tedy úterní hodiny ponecháváme, ještě jim dáme nějakou šanci. Třeba se i v úterý odpoledne herna jednou naplní, klidně dětmi školkovými. Již nějakou dobu spolupracujeme se ZUŠ Libčice a Sokolem, kde nalézají azyl některé malinové aktivity, které se do našeho malého prostoru nevejdou. Postupně navazujeme spolupráci s dalšími organizacemi ve městě. Malinové prostory tak posloužily jak novému spolku Loď (Libčické ochotnické divadlo) při jejich přípravě masopustní hry O nezbedné kobyle, tak přivítaly i SDH Libčice. Hasiči u nás trávili celou sobotu při školení první pomoci. Doufáme, že najdeme další způsoby spolupráce a těšíme se i na jiné organizace a spolky ve městě! Malí muzikanti pod vedením Kateřiny Judové měli své první vystoupení v rámci masopustního průvodu. Jejich tenké hlásky sice nepřekřičely dav přihlížejících, ale když jsme jim s druhou písničkou pomohli, hned je bylo slyšet. Určitě to nebylo jejich poslední vystoupení. A co nás čeká? Začátkem března by měla proběhnout první výtvarná dílna pro dospělé. V době uzávěrky LN ještě nevíme, kolik lidí se přihlásilo a přišlo na nabízené setkání s découpage, ale určitě víme, že nebylo toto kreativní setkání poslední. 17. března nás čeká oblíbený bazárek jarního a letního oblečení, hraček a sportovních potřeb (podrobnosti najdete v letáčku a na našem webu). Novinkou je také chystané setkání s nutriční poradkyní Martinou Kučerovou, DiS. Předběžně je domluvený termín na pátek od 9:30-11:30. Přednáška má dvě části. První část je teoretická a druhá praktická s recepty a ochutnávkami. Velký prostor je věnován individuálním dotazům. Při deseti účastnících bude cena 150 korun. Sejde-li se nás víc, bude cena nižší. Pro podrobnosti sledujte prosím náš web Zde bude potvrzen termín setkání a také informace o tom, jak se na setkání s paní Kučerovou přihlásit. Těšíme se na všechny! Julie Menšík Čakiová Malí muzikanti na masopustu. Foto: Jaroslav Veselka

15 -15 -

16 Pneuservis Přílepská 1233 Roztoky Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a rozměrů. Auto, moto, nákladní, stavební, hobby, speciální. Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na nejmodernějších strojích s nejmodernějšími technologiemi. Odborná konzultace při výběru nabízeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé zastoupení prémiových značek pneumatik a disků. Kontakt: Lumír Novotný, , Petr Houser, , Bohumil Houser, , prodej a servis , Autoservis Přílepská 1707 Roztoky Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ. Opravy vozů všech značek. Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlídky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnostika, výměny čelních i ostatních skel, servis klimatizace a dezinfekce ozonem, montáž příslušenství a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků, opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další. Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včetně kompletního zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmodernějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu. Kontakt: Josef Čížkovský, Miroslav Vejbora, STK EMISE, Autodíly Přílepská 1233 Roztoky Velkoobchod a maloobchod. Prodáváme široký sortiment náhradních dílů na většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé jsou: AUTO KELLY, APM, ACI, AUTO ŠTANGL, ELIT, AUTO CORA, PART- SPOINT, AUTO BENEX, SPEI SERVIS, STU- ALARM a další. Po dohodě zajistíme i originální náhradní díly. Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny. Kontakt: Martin Franc, , Tomáš Kukelka, Jan Kratochvíl,

Výzva grantové komise. červen 2013

Výzva grantové komise. červen 2013 červen 2013 Chladné dny snad definitivně skončily a kromě úklidu, údržby obecních komunikací a sekání trávy je pro město prioritou příprava investic. Proběhl výběr dodavatelů schválených oprav komunikací.

Více

listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Ing. Vladimír Urbánek P. Bartoš

listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Ing. Vladimír Urbánek P. Bartoš listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Právě v čase, kdy se vám dostává do ruky toto číslo Libčických novin, začíná tak jako každým rokem v tuto dobu práce zastupitelů a pracovníků městského úřadu na přípravě

Více

Nejsme bulvár. Pojďme k volbám! říjen 2013

Nejsme bulvár. Pojďme k volbám! říjen 2013 říjen 2013 Pojďme k volbám! Poté, co se Poslanecká sněmovna České republiky sama historicky poprvé v průběhu srpna rozpustila, vypsal prezident volby do tohoto nejvyššího zákonodárného orgánu na dny 25.

Více

duben 2012 Dana Rotkovská, farářka

duben 2012 Dana Rotkovská, farářka duben 2012 Snad se to někomu může zdát legrační, ale stále mám po ruce volební program nezávislých kandidátů a tu a tam si v něm čtu. Je potřeba si oživovat to, co jsme slíbili pro lidi ve městě vybudovat.

Více

LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala

LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Do nového roku pochmurně a s pesimismem Život je změna a každá změna je k horšímu, praví často citované pravdy. Jako doklad dobře poslouží proměna libčického nádraží (kuřárny?,

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

Krajské volby. říjen 2012. Mateřská škola Chýnovská 367, 252 66 Libčice nad Vltavou přijme

Krajské volby. říjen 2012. Mateřská škola Chýnovská 367, 252 66 Libčice nad Vltavou přijme říjen 2012 Krajské volby Dovolte mi na úvod citovat moudrá slova Martina Luthera Kinga: Až se svět ohlédne za naším stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé

Více

Hurá na prázdniny. červenec 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance. od 2. 7. do 31. 8. 2012

Hurá na prázdniny. červenec 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance. od 2. 7. do 31. 8. 2012 červenec 2012 Hurá na prázdniny Jako všichni ostatní i pracovníci městského úřadu a města se těšíme na prázdniny. Prázdniny však nijak neomezí chod úřadu. Ten o prázdninách funguje normálně. Nezastaví

Více

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO Zpravodaj Města Litomyšle 5. února 2010 Ročník XX. 2 Zámek se chystá na svatebčany Hned po svém prosincovém jmenování avizovala nová kastelánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová záměr, rozšířit možnosti

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček

cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Po mnoha měsících stavebního ruchu, objížděk a provizorií

Více

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka LEDEN 2015 Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor Vypouštění balónků Ježíškovi Gymnázium Jevíčko nabízí od školního roku 2015/2016

Více

Zbraslavské noviny 2/2008

Zbraslavské noviny 2/2008 Zbraslavské noviny 2/2008 cena 5 Kč K L U B A M A T É R S K É H O T A N C E Z B R A S L A V : 4 0 L E T S T R. 4 6 O C E N Ě N Í P R O P E X E S O S T R. 8 P R E M I É R A V D I V A D L E J. K A Š K Y

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Informační list SLOVO STAROSTY DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ. Obsah. Dobřichovice. : Kritéria pøijímání dìtí do MŠ

Informační list SLOVO STAROSTY DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ. Obsah. Dobřichovice. : Kritéria pøijímání dìtí do MŠ r o č n í k 1 6 / 2 0. ú n o r a 2 0 1 0 / D o b ř i c h o v i c e m SLOVO STAROSTY : Kritéria pøijímání dìtí do MŠ Každoročním problémem Dobřichovic je zápis dětí do MŠ a následné odmítnutí velké části

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007

ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007 ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007 Foto archiv M. Sedláčka Foto Ing. Zdeněk Fabiánek Ze zasedání Rady města Rada města Vamberk se na svém 11. zasedání dne 28. března 2007 usnesla: 1) RM podporuje vznik Centra

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

12/2007. Rozsvěcování roztockého vánočního stromu. Konec, či znovuvzkříšení Maxmiliánky? Zastupitelstvo věcné, vlastně konstruktivní

12/2007. Rozsvěcování roztockého vánočního stromu. Konec, či znovuvzkříšení Maxmiliánky? Zastupitelstvo věcné, vlastně konstruktivní 12/2007 Konec, či znovuvzkříšení Maxmiliánky? Zastupitelstvo věcné, vlastně konstruktivní Povinná výměna občanských průkazů Historické repetitorium část V. Přijďte si vyšlápnout po čtyřicáté! Nové jízdní

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. stojí za přečtení Tabulkové výživné str. 7 Co nového v knihovně str. 8 Mladí hasiči str. 9 stojí za zapsání

SUCHDO L SKÉ L ISTY. stojí za přečtení Tabulkové výživné str. 7 Co nového v knihovně str. 8 Mladí hasiči str. 9 stojí za zapsání SUCHDO L SKÉ 22011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Tabulkové výživné str. 7 Co nového v knihovně str. 8 Mladí hasiči str. 9 stojí za zapsání čtvrtek 14. 4. 19.00

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Soutěž o nejkrásnější zahradu

Soutěž o nejkrásnější zahradu ČÍSLO 14 10. ČERVENEC 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Jen díky rychlé pomoci nezačaly prázdniny tragicky První den prázdnin s pořádnou porcí sluníčka se rozhodla řada

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice 11/2012 měsíčník Roztok a Žalova Tak a je po volbách Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice Na 138 zemětřesení denně si nikdy nezvyknete Pozoruhodný (ekonomicko-společenský)

Více