březen 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky."

Transkript

1 březen 2014 Masopust 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky. V průvodu nám žestě hrály, masky přišly zblízka, z dáli. Malinoví muzikanti roztáhli k úsměvu ztuhlé panty. Starosta klíč k městu dával, na jeden den masek vláda. Vůně koblih, jitrnic, hudba hraje, kdo chce víc. Shalom vprostřed stánků zpíval, škola sladkých dobrot příval, svižná Fitforma, klidné Mariane, kočky jsou prý nezadané! Divadélko Čuníci, divadlo LOĎ - ti velicí, perník, smalt a malí skláři, bavili se mladí staří. Závod v jídle, soutěž masek, dvacet koblih, povol pásek. Kobyla, jak vždy jankovitá, řehtá, ví, že bude bita. Prdelačka, čarodějky, klobásy i chutné stejky. Hasiči nás pohlídali, i se s námi pořád smáli. I sluníčko občas kouklo, snad dojetím na nás šplouchlo. Přání na konec je prosté: Ať nám náš masopust roste! Děkujeme jménem všech organizátorů městu Libčice za finanční příspěvek, cukrárně Pohádka za hlavní cenu a sponzorování soutěží, ZŠ a MŠ Libčice, hasičům, TJ SOKOL, divadlu LOĎ, divadélku ČUNÍCI, sdružení MALINA, souborům MARIANE a FITFORMA, řeznictví KOHOUT z Veltrus, Kralupskému žesťovému orchestru, stánkařům, řemeslným dílničkám a všem vám, nejmenovaným dětem a dospělým z Libčic nad Vltavou, bez jejichž podpory a účasti by se masopust nepodařilo uspořádat. Těšíme se zase na příště. Evžen Novák, Jana Tahalová a Jana Kejmarová Fotografie najdete ve fotogalerii města a video Ing. V. Urbánka ml. a M. Odehnalové pořízené quadcopterem vlastní výroby na: Měsíčník Libčické noviny vydává MěÚ, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou, IČ: Šéfredaktorka: Hannah Bartíková Redakční rada: Evelýna Čížková, Bc. Jiří Sochor, Ing. Vladimír Urbánek. Ilustrace: Jiří Tyller. Za jazykovou správnost zodpovídá: Mgr. Ludmila Zajícová. Grafické zpracování: Ondřej Pellar - Studio Klika. Tisk: Tiskárna Libertas a. s. Praha. Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, popřípadě krátit. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady a za jejich obsahovou správnost zodpovídají podepsaní autoři. Náklad 1400 ks, zdarma, roznáška prostřednictvím České pošty do všech libčických domácností. Uzávěrka pro příjem příspěvků vždy k 15. dni v měsíci.

2 Předkládám informace o podstatných bodech jednání 22. zastupitelstva města, které se konalo 17. února Detailní záznam najdete na V posledních letech jsme byli z obecně známých důvodů nuceni odložit hlasování o ekonomických tématech (investicích) na nový rok a vždy na posledním zastupitelstvu v roce odsouhlasit tzv. provozní rozpočet, a to z toho důvodu, aby město mohlo vůbec fungovat a investice odsouhlasit na počátku roku. Tímto komplikovaným postupem jsme pro město i letos zajistili schválení jak důležitých ekonomických bodů, tak pokračování v rozpracované investici i schválení nových investic. Prvním bodem programu jednání bylo odsouhlasení tzv. územní působnosti místní akční skupiny (MAS) Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Schválení dokumentu je potřeba pro možnost čerpat od Přemyslovců dotace i v dalším programovacím období, a to se týká všech společenských organizací ve městě. Dokument byl schválen všemi hlasy. Usnesení zní takto: Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. na období Tento souhlas je podmíněn tím, že nevyvolá žádné závazky vůči MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Pro pořádek je potřeba uvést, že Přemyslovské střední Čechy o.p.s. nám již poskytly dotace na údržbu městské zeleně, realizaci parku na koupališti, opravu střechy katolického kostela, izolace základového zdiva katolického kostela a prostředky na rekonstrukci střechy objektu pečovatelské služby. Následoval ekonomický blok. Ve druhém bodě jednání týkající se úpravy rozpočtu č. 7/2013 bylo všemi hlasy přijato usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 7/2013 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 50/2013 až 61/2013) s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč. Třetím bodem jednání bylo čerpání rozpočtu města za rok Po krátké diskusi bylo 13 hlasy přijato usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje čerpání rozpočtu města za rok 2013 s celkovými výdaji ve výši ,83 Kč a celkovými příjmy ve výši ,91 Kč včetně zapojení zůstatku z roku Ve čtvrtém bodě jednání se zastupitelstvo zabývalo úpravou rozpočtu 1/2014. Zde se rozhodovalo zejména o investicích města na letošní rok a bylo o jednotlivých položkách hlasováno zvlášť. Schváleny zastupitelstvem byly tyto investiční akce: 1. Kanalizace v Akátech Chýnov 2. Opravy asfaltových povrchů komunikací Stará Sahara 3. Vedlejší komunikace Turská - Letky 4. Komunikace Pod Hájem II Chýnov rozšíření o zatravňovací tvárnice 5. Chodník Chýnovská od p. Hudka k p. Zítkovi 6. Parkoviště u zastávky Letky 7. Chodník Lesní Chýnov 8. Komunikace Letky u čp Chodník a parkoviště Letky u čp Při projednávání bodu úprava rozpočtu na rok 2014 předložil Bc. Jiří Sochor (ODS) návrh na zakoupení nahrávací techniky pro záznam jednání zastupitelstva ve výši Kč. Smyslem nákupu je pořídit technické prostředky (kamery, mikrofony, software atp.) pro záznam řeči a obrazu a přenosu pomocí sítě na internet. Ing. Urbánek (Liběhrad) požadoval, aby zastupitelstvo nejprve odsouhlasilo, že jednání bude nahráváno, protože při posledním projednávání této záležitosti bylo nahrávání s ohledem na legislativní překážky zastupitelstvem odmítnuto. Starosta konstatoval, že návrh podporuje, ale že je podán v rozporu s jednacím řádem. Ing. Chrtová (ODS) upozornila na to, že starosta je oprávněn učinit nákup v částce až do 250 tisíc korun bez schválení zastupitelstvem. V důsledku těchto skutečností jsem po jednání zastupitelstva, na podatelně města, nabídl Bc. Sochorovi, že takový nákup učiním, ale až po právní analýze problematiky nahrávání, přenosu na veřejné sítě a nakládání s daty. Nutnou podmínkou je ale souhlas zastupitelstva s natáčením jednání. Bc. Sochor mi sdělil, že k věci již napsal článek do LN, na jehož uveřejnění trvá viz str. 4. Neschváleny zastupitelstvem byly tyto akce: 1. Komunikace Ke Studánkám II 2. Bazénová folie 3. Úprava plochy před katolickým kostelem Ad/1 Návrh vrátit dar komunikace panu Ing. Kosíkovi (navrhl M. Štětka). Ad/2 Schváleno vypracování projektu filtrace a čištění za Kč (navrhl V. Urbánek). Ad /3 Schváleno vypracování projektu za Kč (navrhla I. Chrtová) Detaily jsou uvedeny v zápise ze zastupitelstva. Všemi hlasy bylo v daném bodě přijato usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2014 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 1/2014 až 7/2014, 9/2014, 10/2014, 12/2014 až 14/2014, 16/2014 až 21/2014) s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč. Pokračuje výstavba nové provozní budovy na koupališti. Široce byl diskutován bod programu, týkající se provozování hracích automatů ve městě. Provoz hracích automatů byl na předposledním zastupitelstvu koncem minulého roku zakázán. Někteří zastupitelé argumentovali, že zákaz byl zastupitelstvem přijat příliš náhle a podnikatelé, kteří do tohoto oboru podnikání investovali prostředky, byli zaskočeni a nemohli se včas na novou situaci připravit. Zastupitelstvo záležitost zvážilo, revokovalo usnesení a posunulo účinnost vyhlášky do roku Osmi hlasy bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 7/ z 20. zasedání zastupitelstva města s tím, že odsouvá platnost vyhlášky na V dalším bodě ve věci odměn zastupitelům bylo všemi hlasy přijato usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím měsíčních odměn v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb. neuvolněným zastupitelům města za výkon funkce v následující výši: člen rady Kč, předseda výboru či komise Kč, člen výboru či komise Kč a člen zastupitelstva 660 Kč, mís-

3 tostarosta Kč. U souběhu funkce člena rady a předsedy výboru bude odměna za výkon funkce předsedy výboru či komise ve výši 75 % z částky stanovené pro tyto funkce v nařízením vlády č. 459/2013 Sb. tj Kč, a to s účinností od Dále se projednával bod volba přísedících Okresního soudu Praha - západ na období Okresní soud Praha-západ nabízí městu navrhnout kandidáty. Bod byl stažen z programu bez hlasování. Poté se projednávala žádost společnosti RWE GasNet o zřízení věcného břemene plynovodu. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem žádá o zřízení věcného břemene plynovodu na pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. Letky o celkové délce 84 m. Jedná se o napojení lokality Na Pusté Vinici z ulice Letecká. Všemi hlasy bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene plynovodu pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem na pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. Letky v délce 84 m za jednorázovou úhradu ve výši Kč. Poté byla diskutována žádost nájemkyně cukrárny, Hřbitovní 735, o prominutí dlužného nájemného za období červenec prosinec 2013 v celkové výši Kč. Důvodem je značný propad tržeb, které se nepodařilo naplnit i přes značné investice nájemce do předmětu nájmu. Žadatelka realizovala několik akcí pro občany, které doplnily a rozšířily kulturní život ve městě. Usnesením rady města č. 5/ byly upraveny pronajaté prostory a nájemné se tím snížilo. Za toto nájemné je provozovatelka schopna nadále objekt provozovat a zachovat tak provoz prostor sloužících veřejnosti. Patnácti hlasy bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo města nesouhlasí s prominutím dlužného nájemného ve výši Kč za pronájem nebytových prostor cukrárny Hřbitovní 735, Libčice nad Vltavou za období červenec prosinec 2013 a pověřuje radu města k jednání s nájemcem o možné alternativě úhrady dlužného nájemného. TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ v I. pololetí roku 2014 NEDĚLE březen duben květen červen Následovala obšírná diskuse na téma zpráva kontrolního výboru. Ke koncenzu v dané věci nedošlo a zastupitelstvo přijalo osmi hlasy usnesení: a) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne o provedených kontrolách za rok 2012 (faktury, veřejná zakázka komunikace Ke Studánkám) a za první čtvrtletí roku 2013 (faktury). b) Zastupitelstvo města ukládá radě města doplnit jednací řád rady města tak, aby každé přijaté usnesení kromě zodpovědné osoby obsahovalo termín plnění a aby prvním projednávaným bodem každého jednání rady města byla kontrola úkolů daných usneseními přijatými na předcházejících jednání rady města. V posledním bodě různé předložil zastupitel J. Zajíc písemnou rezignaci na pozici zastupitele města Libčice nad Vltavou a opustil jednání. Pan Slanina, který bydlí v lokalitě Ke Studánkám, sdělil, že nechápe rozhodnutí zastupitelstva, že je to asi politický problém. Dotázal se Bc. Štětky, proč odmítá tuto investici pro město. Bc. M. Štětka přednesl názor týkající se lokality Ke Studánkám II. Paní Vyhnanovská se dotázala, co tedy bude dál s touto lokalitou. JUDr. Lužová sdělila, že město bude dál vlastníkem této komunikace. Starosta prohlásil, že bude znovu na dalším zastupitelstvu prosazovat vybudování asfaltového povrchu komunikací Ke Studánkám II. I. Ptáčková sdělila, že je autorem článků, které byly dány do schránek občanům Libčic a že si za obsahem těchto článků stojí. Pan Levý upozornil, že komunikace Za Kovárnou je v dezolátním stavu. Starosta mu odpověděl, že když budou k dispozici finanční prostředky, tak se dá návrh do investiční komise a poté do zastupitelstva města. Ing. D. Moravcová, JUDr. J. Lužová, Ing. V. Urbánek, I. Ptáčková, M. Harazinová diskutovali otázky střetu zájmu a morálky při projednávání záležitostí týkajících se i jednotlivých členů zastupitelstva a jejich hlasování. Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22 hodin. Děkuji občanům, kteří se jednání zastupitelstva zúčastnili a přednesli své názory a požadavky. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Termíny svozu BIO popelnic v roce 2014 svoz týden a dále každý lichý týden v pondělí Poslední svoz týden Občanům, kteří si požádali o novou nádobu na BIO odpad nebo o výměnu, bude tato nádoba dodána před jejich dům v týdnu od března Kontejnery budou umístěny v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. - křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní Libčice n/vlt. - Kralupská Letky - Letecké nám. Chýnov - ul. Ke Studánkám Chýnov - Sídliště Pod Saharou k čp. 705 (vedle dětského hřiště) - 3 -

4 Koncert v ZUŠ se v malé koncertní síni místní ZUŠ rozezněly kytary v rukou žáků E. J. Beltrána, ke kterým se připojil dětský pěvecký sbor PASITOS DULCES pod taktovkou M. Novákové. Rodiče s napětím poslouchali, zda se to jejich malým muzikantům povede, a je třeba říci, že povedlo. Neformální přístup pedagogů byl na dětských výkonech patrný. Užívali si to všichni jak na jevišti, tak v hledišti. Hannah Bartíková Záznam jednání zastupitelstva na webu není, a nebude! Záznam z jednání zastupitelstva na internetu není, a ani nebude to je výsledek jednání posledního zastupitelstva města. Během projednávání úprav rozpočtu jsem navrhnul zařadit položku pořízení audiovizuální techniky pro záznam, přenos a archivaci jednání zastupitelstva. Jednoduše jsem navrhoval pořídit kameru a mikrofony, aby šlo vysílat jednání zastupitelstva online přes Stream.cz nebo přes You- Tube.com, kde by následně byl záznam kdykoli komukoli volně dostupný. Už poněkolikáté byl tento návrh přehlasován v poměru osm ku sedmi pro vysílání byli zastupitelé ODS a TOP09, naopak proti byli zastupitelé Liběhradu. Poprvé jsem vysílání zastupitelstva přes internet navrhoval už na druhém zasedání zastupitelstva. Ostatně jsme tento bod měli ve volebním programu. Liběhrad ovšem zatím vždy takovou myšlenku přehlasoval. Pravda, pravidla pro vysílání zastupitelstev mohla v roce 2010 ještě vypadat nejasně. Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) byl spíše proti. Což nicméně vůbec neznamenalo, že by některá města a obce už v té době jednání zastupitelstva nevysílala. S postupem času ÚOOÚ na základě nejméně tří rozhodnutí soudu změnil názor. Soudy zcela jasně konstatovaly, že jednání zastupitelstva jsou veřejná a je možné je jak online vysílat, tak i archivovat, aby k videu a zvuku měl přes internet přístup kdykoli a kdokoli. Naposled kupříkladu Praha 11 oznámila, že v letošním roce po vyjasnění postoje ÚOOÚ vysílání zastupitelstva obnovuje. Doposud se zastupitelé Liběhradu odvolávali na to, že existují právní překážky, pro které není možné zastupitelstvo vysílat. Vzhledem k tomu, že tyto právní překážky, jakkoli už předtím byly sporné, jednoznačně padly, jsem na posledním zastupitelstvu možnost vysílat jednání po internetu znovu navrhl. Dodávám, že jsem navrhoval investici ve výši Kč, přičemž jsem počítal s tím, že v této částce je rezerva a ve výsledku se utratí míň. Nakonec jsme pro vysílání zastupitelstva po internetu hlasovali zastupitelé za ODS a za TOP 09. To je sedm lidí. Liběhrad většinou svých osmi hlasů přenos zastupitelstva odmítl. Je to rozhodnutí, které konstantně nechápu, nicméně stále jsem přesvědčený o tom, že by jednání zastupitelstva na internetu být mělo, aby se kdokoli mohl jednoduše podívat, co se ve městě děje a kdo a jaká opatření prosazuje. Budu to navrhovat znovu. Tento text byl zveřejněn v Libčických novinách na základě požadavků zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon) Jiří Sochor E. J. Beltrán s dcerou s atraktivním jménem Mariana Luna, která se koncertu aktivně zúčastnila coby tanečnice, zpěvačka i hráčka na perkuse. Talent po svém otci nezapře. Foto: Hannah Bartíková 9. Městský ples 25. ledna se konal již 9. městský ples, který moderoval legendární Eduard Hrubeš. Program byl letos pestřejší než v minulosti, protože kromě osvědčené pražské taneční kapely Stanislava Douši se na scéně i na parketu objevili místní umělci. Dojemné písně a vynikající projev zpěvačky A. Formánkové donutil všechny přítomné si na chvíli sednout a jenom poslouchat. Naopak Saxofonový orchestr místní ZUŠ pod vedením p. Zelenky roztančil celý sál a před půlnocí to doslova rozbalila soulová skupina MAIMA. Jako každý rok bylo předtančení Mariane důstojné a díky nákladným krásným kostýmům velmi přitažlivé. Malí tanečníci ze Sokola Jinonice, který reprezentují i libčické děti - sourozenci Kiselicovi a O. Štros - svým dynamickým tancem v rytmu rock and rollu strhli všechny přítomné ke skandovanému potlesku. Fitforma změnila rytmus a předvedla něžný tanec s deštníky na známou melodii Slejvák z muzikálu Pomáda. Bohatá tombola završila vydařený večer, takže se už můžeme těšit na příští jubilejní ročník s kulatým číslem deset. Hannah Bartíková Nikdo v Libčicích nedokáže zatančit rock and roll tak, jako tato partička šikovných tanečníků ze Sokola Jinonice. FotoTon

5 Sbor dobrovolných hasičů Letky pořádá v místním Kulturním domě v sobotu 29. března 2014 od 20 hodin Hasičský ples s bohatou tombolou K tanci a poslechu hraje skupina Globus Band Vstupné Kč 100 Robert Čechlovský, velitel SDH Letky,

6 Druhé pololetí školního roku začalo 3. února výletem starších žáků do Divadla v Dlouhé v Praze. Navštívili jsme divadelní hru O líné babičce podle stejnojmenné knížky Aleny Kastnerové. Tomuto působivému vyprávění dala sama autorka podtitul Vyprávění o babičce, která si vyhodila z kopýtka. Je to příběh o tom, jak se nebát plnit si své sny a užívat si života. Divadlo o babičce, která rozhodně nebyla líná, ale naopak akční, energická, podnikavá, odvážná, čilá, dobrodružná, nápaditá, veselá, nebojácná, chytrá, sportovní, natěšená a rozdováděná, jak o ní napsali naši žáci. Představení nás všechny zaujalo svým vtipem a pestrostí, využitím skvělé živé muziky a hravého herectví ve spojení s působivou videoprojekcí. Moc se nám to všem líbilo. Na úterý 4. února byla do školy pozvána paní Eva Vejborová, která s děvčaty 8. a 9. ročníku probrala, jak mají pečovat o svůj zevnějšek, jak mohou vylepšit svou přirozenou krásu. Zároveň se děvčata seznámila s další profesí v rámci přípravy na volbu povolání. 6. února se žákyně 8. třídy Hana Petržílková úspěšně účastnila okresního kola olympiády v českém jazyce v Dolních Břežanech a vyzkoušela si některé netypické úlohy, s jakými se v běžné výuce nesetkává. První týden druhého pololetí zakončili žáci a žákyně 1. tříd dobrodružným spaním ve školní družině, aby poznali, jak to vypadá ve škole v noci, když je úplně prázdná. 11. a 12. února přijeli do školy manželé Kašparovi, kteří dvakrát ročně pravidelně pracují s našimi třídními kolektivy, mapují vztahy mezi žáky a pomáhají nám svými radami v naší práci. Tentokrát se zaměřili také na prevenci rizikových jevů, varovali žáky před kouřením, užíváním alkoholu a jiných drog. V pátek 14. února se uskutečnil další projektový den, tentokrát nazvaný Masopustní dílna. Žáci prvního stupně vyráběli se svými třídními učitelkami drobnůstky na sobotní libčický masopust a většina těch starších se během dopoledne vystřídala ve školní kuchyňce a napekla slané pečivo, preclíky i různé sladkosti, aby Koncert učitelů ZUŠ Srdečně zveme na koncert učitelů ZUŠ, který se uskuteční v pondělí 31. března od 18:00 v sále základní umělecké školy. Touto akcí bychom rádi založili novou tradici, kterou bychom chtěli připomenout výročí narození Jana Ámose Komenského 28. března. Naši učitelé nejen učí, ale také umí, přijďte se přesvědčit. Za kolektiv učitelů ZUŠ Vladimír Kliment bylo v sobotu co prodávat. Ale co by to bylo za kuchaře, kdyby vůbec neochutnávali, co si napekli. V sobotu 15. února jsme připravili svůj stánek na hřišti před sokolovnou, abychom na masopustu nabídli naše pečivo a vyrobené předměty rodičům našich dětí, ale i všem účastníkům tohoto svátku. Členové školního sboru Shalom pod vedením paní učitelky Bc. Andršové zazpívali v programu několik pěkných lidových písní. V soutěži masek předvedly naše dívky svůj obří klobouk, který si pro tuto příležitost ve škole samy vyrobily. Vyhrály moc dobrý dort, který nám všem daly ochutnat. Mgr. Drahomíra Raveane, ředitelka ZŠ Vítězný masopustní klobouk. Zápis do mateřské školy Dle zákona č. 561 ze dne , 34 vyhlašuje ředitelka školy zápis dětí do Mateřské školy Libčice nad Vltavou. Zápis proběhne dne od hod. do hod. v Mateřské škole Libčice nad Vltavou. Náhradní termín od 8.00 do hod. nebo po telefonické dohodě tel Přineste si s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou přihlášku. (přihlášku lze dodat kdykoliv před zápisem, nejpozději však v den zápisu) Dne probíhá v MŠ Den otevřených dveří. Těšíme se na vaši návštěvu. Foto: Veronika Formánková - 6 -

7 4. 3. A. Marshall - Už zase skáču přes kaluže: Výběr z knihy připraví B. Venclíčková Výtvarná činnost Stolní hry Procvičování paměti Vysmátej pařez v Libčickém háji. Foto: Jana Nováková Plesová sezóna v KDL :00 Hasičský ples - SDH Libčice :00 Hasičský ples - SDH Libčice II - Letky ICE - In Case of Emergency (pro případ záchrany) Na základě upozornění, vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi, doporučujeme vložit si do svých mobilů telefonní číslo osoby, kterou by mohli lékaři, záchranáři či řidiči ambulance kontaktovat v případě vašeho zranění či kolapsu, při kterém nebudete schopni komunikovat. Mezinárodně uznávaná zkratka je ICE. Chcete-li registrovat více osob, stačí přidat číslo: ICE1, ICE2, ICE3 atd. Pod touto zkratkou si uložte do mobilu číslo své blízké osoby, která bude v případě potřeby kontaktována policií, hasiči či lékaři první pomoci. Štěstí přeje připraveným! -7 - Kam kouknu, samý chlup Línání je proces, kdy se obvykle dvakrát ročně, na jaře a na podzim, odumřelé chlupy nahrazují novými. Nový chlup roste do určité délky, v závislosti na druhu plemene, a po potřebnou dobu setrvává v kůži. Po ukončení své životnosti je vytlačen nově rostoucím chlupem a vypadává z kůže, čímž nastává, obzvláště pro majitele bytů, kde žijí se svými chlupáči, dosti nepříjemný proces línání. Línání většinou začíná od zadní části těla a postupuje k hlavě. Srst vypadává postupně, takže u zdravých jedinců nevznikají žádná holá místa v kožichu. Intenzita a frekvence línání hodně souvisí s délkou světelného dne. U psů chovaných ve venkovních podmínkách proto pozorujeme línání skutečně dvakrát ročně, ale bytoví psi dokážou línat celoročně, protože přirozený večerní úbytek světla nahrazujeme v bytech uměle, čímž je narušen přirozený životní režim výměny srsti. Jiným důvodem nepřetržitého línání může být hormonální nerovnováha nebo i špatná výživa, kdy strava nedodává organizmu živiny v potřebné rovnováze. Nadměrné línání je obzvlášť nepříjemné v bytech a domech, kde uklízení a luxování je na denním pořádku. Výměnu srsti lze urychlit denním vyčesáváním. Líná-li váš pes nepřetržitě, můžete si zakoupit přípravky, které proces urychlí, a tím se alespoň na čas línání ukončí. Línání je tedy zcela normální proces, ale jsou situace, kdy už to normální není. Určitě není něco v pořádku, když vypadlý chlup není nahrazen novým a vznikají prořídlá až lysá místa. Něco je určitě špatně, když je srst suchá a láme se. Kůže v místě postižení může být změněná, zarudlá, šupinatá, se stroupky, ale také nemusí nést žádné známky změn, přesto je třeba řešit tento problém s lékařem. Jedna z nejčastějších příčin těchto poruch je nevyváženost stravy. Vliv na to má kvalita granulí nebo konzerv a vařená strava bez přídavků vitamínů a minerálních látek v potřebné míře. V minulosti, kdy ještě nebyla tak rozšířena komerční krmiva, objevovaly se časté problémy s předávkováním vitamínů, což se podepisovalo právě na kvalitě srsti a kůže. Dalšími příčinami narušení normálního vývoje srsti jsou nemoci trávicího traktu, infekce kůže parazitárního, bakteriálního nebo virového charakteru, popřípadě onemocnění štítné žlázy apod. Na zvýšené línání může mít vliv i prašnost, znečistění nebo vlhkost prostředí. Stejně jako je tomu u lidí, výrazné línání může vzniknout zvýšeným stresem, což může u psa vyvolat např. příliš dlouhé odloučení od majitele nebo nový člen v rodině. Často posuzujeme druhé lidi podle zevnějšku, ale dobrou vizitkou chovatele je navíc poslušnost, zdraví i vzhled jeho svěřence. Nezapomínejte na to, že srst není jen pro parádu, ale že chrání kůži a tělo vašeho chlupatého mazlíčka, a proto je nutné se o ni pečlivě starat. MVDr. Július Punka

8 Proč je spravedlnost slepá? JUDr. Petr Miňovský celou svou kariéru věnoval právu a právě ono se stalo hlavním tématem našeho zajímavého a poučného rozhovoru, při kterém jsme se nevyhnuli ani vzpomínkám na jeho dětství v Libčicích na břehu řeky Vltavy. Nejsem si jistá, tak se raději zeptám, zda jste libčický rodák? Popravdě, já nejsem libčickým rodákem, ale jsem třetí generací Miňovských žijící v domě č.p. 18. První Miňovských bydleli ale ještě v Libšicích. Prarodiče po narození Josefa Miňovského v roce 1913 ve Vídni hledali po skončení první světové války štěstí na území Čech a Moravy, a usadili se tady. Václav Miňovský se snažil v Libšicích uživit sebe a svojí rodinu krejčovstvím, ale salónní oblečení vídeňských pánů se zde mezi sedláky opravdu nenosilo. Jejich syn Josef se vyučil elektrikářem a druhý, Pavel, se stal uznávaným právníkem. Že by byla právničina ve vaší rodině dědičná? Je zde určitá paralela, protože jsem již druhým právníkem v rodině. Kdy jste se objevil v Libčicích vy? Můj otec byl uznávaný sadař a hodně si na své zahradě v Hašlerově ulici zakládal. Vedl mě i mého bratra k lásce k přírodě. Trpělivě a stále dokola nám vysvětloval roubování, opylování, kácení a prořezávání, zkrátka vše, co se zahradou souvisí. Nemohu nevzpomenout na dobu, kdy mě bylo asi deset let a táhl jsem na žebřiňáku desítky kilogramů jablek a hrušek ze zahrady v Hašlerce až do Vltavské. Šlo to fakt ztuha, protože zde tenkrát byla cesta jen z čedičových kamenů. Takže to tu dobře znáte už od dětství? Ano, znám Libčice a celé to krásné okolí kolem Vltavy od roku 1955, kdy jsem sem pravidelně jezdil na návštěvu k prarodičům, Josefině a Václavovi Miňovských. Šel jste tedy ve stopách svého rodinného vzoru na práva? Dříve, než jsem mohl sám sebe za právníka vydávat, rozhodl jsem se nejdříve splnit si svůj dětský sen. Jaký? Stát se vojákem. Ano, slyšíte správně - vojákem. Promiňte, že nad tím moc nejásám. Jsem totiž z důstojnické rodiny a měla jsem skoro celý život doma vojnu jako řemen. Vojna je vojna, ale já jsem se s ohledem na svůj třídní původ dostal na vojenskou školu až v roce Absolvoval jsem ji v Bratislavě jako důstojník ženijního vojska s hodností poručíka. Vojenskou kariéru jsem ukončil po dosažení 55 let a byl jsem penzionován v hodnosti podplukovníka. Kdy jste tedy dosáhl na titul doktora práv? V průběhu služby u ozbrojených sborů jsem vystudoval a studium zakončil rigorózní zkouškou na Právnické fakultě UK se zaměřením na trestní právo. Trestní právo? Věnoval jste se mu i v praxi? Ne tak docela. Získané zkušenosti jsem později využil v zahraničním obchodě a jako vedoucí právního oddělení. Při naplňování zákona č. 229/1991 Sb., o půdě v období dekolektivizace jsem sám na sobě poznal, jak je důležité se v právu nadále vzdělávat, a tak jsem si v dalším postgraduálním studiu postupně osvojil znalosti v občanském a správním právu a v řízení o přestupcích. A to mě zrovna zajímá. Ráda bych věděla, zda považujete současný zákon o přestupcích za dostatečně výchovný? Řadu let se intenzivně tomuto oboru věnuji a jako oprávněná úřední osoba jsem přestupky často řešil. V současnosti vykonávám funkci předsedy komise k projednávání přestupků, a tak mohu posoudit, zda řízení o přestupcích, jak je upraveno zákonem 200/1990 Sb., o přestupcích plní svoji funkci, to jest zjištění a potrestání viníka a náhrada způsobené škody poškozenému A plní? Obávám se, že pachatelé přestupků, zejména pak recidivisté, kteří svým jednáním nezpůsobí škodu vyšší než korun, jsou téměř nepostižitelní a poškození se náhrady za způsobenou škodu v převážné míře nikdy nedočkají. Takže práce přestupkové komise je pak k ničemu? Osobně jsem proti zřizování komisí k projednávání přestupků. Jakékoliv komise považuji za relikt socialismu, a to bez ohledu na to, že podle zákona musí být předsedou komise právník. Snadno může pak nastat situace, kdy členové tříčlenné komise svého předsedu přehlasují. Hm, to je důsledek každého demokratického hlasování. V tomto smyslu mi připadá dosti nebezpečné hlasování o vině či nevině členů poroty u amerického soudu, která také není složena z vystudovaných právníků. Velkou porotu, která je zvláštností anglosaského, resp. angloamerického justičního systému, obvykle tvoří až 23 lidí. Soud je náhodně vybírá ze seznamu možných porotců. Takový soudní proces známe z amerických filmů, v kterých jde často o to, zda je advokát šikovnější než prokurátor a přesvědčí porotu o tom, že je jeho klient nevinnost sama, přestože jak advokát, tak i diváci víme, že je to lump všech lumpů. Přestože film může přehánět, tak v tomto případě není popis amerického soudního procesu daleko od skutečnosti. Protivníci u soudu zřídka hledají pravdu, vinu či nevinu. Často jde o konflikt, v němž se uplatní snaha využít, či dokonce zneužít procedurální finesy. Rozumím tomu dobře, že tedy považujete náš právní systém za spravedlivější? Osobně se domnívám, že při srovnání aplikace práva v anglosaském a našem tzv. kontinentálním systému najdeme v obou řadu pozitivních prvků, které by jeden od druhého mohl převzít. Soudce, žalobce, či advokát? Co byste si vybral? Nikdy v životě jsem netoužil být soudcem nebo žalobcem. Obě funkce mají v sobě jedno společné - jsou poplatné době, ve které jsou vykonávány. Obhájce si může zvolit, koho bude hájit a koho ne, samozřejmě s výjimkou případů ex offo, kdy je advokátovi klient přidělen z moci úřední. Moje odpověď je tedy jednoznačná advokát. Byl byste pro obnovení trestu smrti? Trest smrti je často diskutované téma. Dokonce jsem si u rigorózní zkoušky (tzv. přísná zkouška k získání titulu JUDr.) vytáhl otázku, zda zachovat, nebo zrušit trest smrti a když ano, tak proč. A co jste odpověděl? Můj osobní názor na toto téma si s dovolením nechám pro sebe a namísto toho položím řečnickou otázku: Jak to, že v nejvyspělejší demokracii, alespoň to o sobě tvrdí, je trest smrti zcela legálně zakotven v právním řádu? Jistě mluvíte o USA, ale pokud já vím, tak trest smrti nemají ve všech státech. V roce 1990 neexistoval v 15 z 51 států. V současné době se trest smrti vykonává ve 13 státech USA a v dalších 23 je v právním řádu zakotven, ale nevykonává se. Není známé pořekadlo Oko za oko, zub za zub prazákladem spravedlnosti? Svým způsobem ano, protože vyložíme-li si tento citát z Bible, tak nám vyjde, že každý přečin má být potrestán úměrně. Ne přehnaně, jak tomu bývalo při krvavých mstách a válkách rodů a kmenů. V našem právním řádu tuto ochranu vykonává stát pomocí orgánů činných v trestním řízení. Už slyším naše čtenáře, jak nesouhlasí a uvádějí řadu případů, kdy orgány činné v trestním řízení pochybily, přijely pozdě, nebo se po mnoha letech nedobraly k žádnému výsledku.

9 Bohužel, zde je každá rada drahá. Jen si dovolím čtenářům připomenout, že tzv. nutná obrana musí být přiměřená, resp. nesmí být nepřiměřená způsobu útoku. Tento problém byl v Maďarsku v roce 2012 jednou provždy vyřešen, když ze zákona byla vypuštěna nepřiměřenost obrany a pachatel nese veškerá rizika spojená s útokem, i to, že může být napadeným při sebeobraně usmrcen. U nás tento zákon zatím neplatí, tak nabádám k opatrnosti. O vině, či nevině rozhodují lidé, kteří se mohou zmýlit. Kromě toho občas slýcháme i o procesech zmanipulovaných či zpolitizovaných, což si myslím výrazně otřásá důvěrou občanů ve spravedlnost a kvalitní právní systém. Justiční omyl či zmanipulovaný soud? To jsou dosti silná slova. Můžeme se jen domnívat, že k takovým případům čas od času dochází, ale jak to zjistíme? Z médií, která dnes tendenčně a účelově řadu věcí zkreslují? Můžeme se jen ptát, proč a v čí prospěch. Moc složité, vraťme se raději do Libčic. Jak dlouho tady vlastně bydlíte? Když pominu dětství, tak jsem zde s většími či menšími přestávkami deset let. Také jsem tu prožila dětství a pak se na mnoho let odstěhovala, abych se sem před pár lety zase vrátila. Získala jsem tak určitý odstup, který mi umožňuje zaznamenat vývoj a změny, které se tu udály. Máte to také tak? Určitě ano, a rád konstatuji, že se tu změnilo hodně k lepšímu - infrastruktura, komunikace, osvětlení, společenské, sportovní a veřejné aktivity a hlavně celkový vzhled města, které má jednu velkou přednost, a tou je krásné okolí. Je pravda, že v poslední době se Vltava k obyvatelům města nechová dvakrát vzorně, ale jinak je radost zde žít. Jaký máte názor na vedení města prostřednictvím voleného zastupitelstva? Zkušenosti mám jen díky účasti na veřejném jednání zastupitelstva našeho města, a to mě opravňuje k názoru, že lidé, kteří se podvolí vykonávat ve prospěch občanů veřejné funkce, jsou v mých očích hrdinové. Dobře víte, že mnohdy se nedohodnou ani dva, natož pak patnáct či více lidí. Co člověk, to jiný názor na věc. Já osobně ve vysoké i v regionální politice těžko snáším postoj opozice, která svou funkci často chápe zásadně opozičně. Charakterní a objektivní politik by se neměl rozhodovat podle toho, zda návrh přišel z vládnoucí strany, z radnice, či opozice. Měl by dát na vlastní rozum, mít na mysli především blaho občanů, prosperitu města a bez ohledu na to, kdo je autorem návrhu, podpořit dobrou věc a zdravý názor. Opozice by nikdy neměla zapomínat na to, že je vždy horší být v pozici a uvědomit si, jak by rozhodovala, kdyby se karta třeba v příštích volbách obrátila. Nemusíme chodit daleko, neboť naše velké politické strany si už dokonce několikrát vyměnily role. Přesně tak, při výměně vedoucích postů to každý pozná a na vlastní kůži pocítí, jak chutná vzestup i pád z politického výsluní, a je jedno, zda se jedná o nejvyšší politiku, či politiku regionální. Nikdy bych v minulosti nečekala, že bude tak běžné podávání trestního oznámení poslance na poslance, ministra na stát, stát na vládu, poslance na prezidenta či zastupitel na zastupitele. Jako by se stalo národním sportem kriminalizovat všechny a všechno, že? Je to dosti snadné, protože podání u orgánů činných v trestním řízení nebo správním orgánům a orgánům obce je bezplatné a všechny orgány zajišťující veřejný pořádek, klid a bezpečnost občanů jsou ze zákona povinny každé podání prošetřit. Bohužel ale i pouhé prošetření v mnohých případech dehonestuje obviněného, ovlivní to jeho práci, ničí rodinu, často vydá nemalé finanční prostředky na svou obhajobu a pak, někdy i po několika letech nervů, dostane osvobozující rozsudek. Bohužel, tak to je. Je pak na obviněném, kterému vina nebyla prokázána, a bylo zjištěno, že se skutek nestal nebo není trestným činem ani přestupkem, aby se bránil. Jak? Může podat na oznamovatele trestní oznámení pro křivé obvinění. A má chudák zase na pár let o zábavu postaráno, že? Když jsme se dotkli politiků, nikdy se nepřestanu divit tomu, že nelze pravomocně odsouzeného politika zbavit mandátu. K odvolatelnosti mandátu zastupitelů, poslanců a senátorů jsem se v minulosti už vyjádřil v Právnické poradně LN. Jsem toho názoru, že ve volbách zvolení zastupitelé, poslanci a senátoři by také měli být voliči odvolatelní. Pokud by tento princip byl v našem volebním řádu instalován, tak by se nemohlo stát, aby lidem volený zástupce, poslanec či senátor, který je pravomocně odsouzen, zůstal dál ve funkci a pobíral veškeré požitky s ní spojené. Proč se říká, že je spravedlnost slepá? Výkladů je několik, ale mně se zdá nejpřijatelnější vysvětlení, že římská bohyně mravního zákona Justicie má zavázané oči šátkem na důkaz toho, že spravedlnost nekouká na to, kdo před ní stojí a měří všem stejně. Nehledí na jejich původ, moc, postavení či majetek a rozhoduje beze strachu a vidiny prospěchu. A co znamená meč a váhy, které drží v ruce? Miskové váhy symbolizují rovné, nestranné uvažování bez emocí a vazeb a meč má na důkaz síly své spravedlivé rozhodnutí prosadit. Hezké, kéž by tomu tak vždy bylo. Nechci být pesimistou a končit náš rozhovor tvrzením, které mě často napadá: Chcete-li pomoci, pomozte si sami. Stále ještě věřím v lidskou slušnost, solidaritu a úctu k druhým i k veřejnému majetku. Troufám si tvrdit, že takových nás je většina, protože žít podle morálních pravidel a dodržovat zákony se každému určitě vyplatí. Hannah Bartíková Foto ze soukromého alba

10 Žítkovské bohyně žily Dovoluji si reagovat na článek uveřejněný v LN z února 2014 v rubrice Doporučená četba, kde se píše o knize Žítkovské bohyně od Kateřiny Tučkové. Chtěla bych upozornit na jednu mylnou informaci, která je v rubrice uvedena. V článku je napsáno: A že tyto ženy skutečně nežily, není vůbec důležité, protože tuto knihu autorce uvěříte. Žítkovské bohyně však skutečně žily a dokonce to není ani tak dávno, co poslední bohyně zemřela, a její potomci žijí ve Starém Hrozenkově dodnes. Byly to moudré ženy, které žily v souladu s přírodou, a které pomáhaly a poskytovaly rady tam, kde člověk nevěděl, jak dál. Ve své době měly takový věhlas, že si k bohyním pro pomoc a pro radu jezdili lidé z Moravy, Čech i ze Slovenska. Těm, kteří se chtějí dozvědět, jak to se žítkovskými bohyněmi skutečně bylo, doporučuji přečíst si stejnojmennou knihu od Jiřího Jilíka. Jedná se o etnografickou studii, která však není psaná suchým dokumentárním jazykem, protože je inspirovaná láskou k moravským kopanicím a přátelstvím s poslední žítkovskou bohyní Irmou Gabrhelovou. Následující úryvek z této knihy hovoří za vše: Moje přítelkyně bohyně Irma odešla na přelomu tisíciletí 7. ledna 2001 ve věku nedožitých devadesáti šesti let. Jak symbolické. S ní zmizel z našeho života jedinečný fenomén, jaký v našem středoevropském prostoru v tu dobu již neměl obdobu. Zmizel z krajiny, aniž by ho někdo postrádal, aniž by to bylo pociťováno jako ztráta, podobně, jako když vyhyne druh zpěvavého ptáka - v dosud různorodých a hlasitých zvucích světa nezaznamenáme, že je kolem nás o něco větší ticho než před chvílí. O žítkovských bohyních toho bylo napsáno mnoho, jak je uvedeno v seznamu literatury a pramenů obou výše uvedených knih. Dovoluji si však zmínit ještě jednu. Je to kniha určená pro děti s názvem Gabra a Málinka v čarovné zemi. Je v ní popsáno, jak Amalie Kutinová jako malá holčička vnímala Žítkovou jako malebnou zemi plnou tradic a zvyků a popisuje i setkání s žítkovskou bohyní. Právě po přečtení této knihy jsem už jako dítě zatoužila Žítkovou poznat. Možná, že to vypadá, že vlastně o nic nejde, Žítková je od Libčic velmi vzdálená, a to nejen počtem kilometrů, ale stylem života, dialektem, kterým se na Slovácku na kopanicích mluví, zvyky, které tam stále ještě dodržují, v některých článcích se o ní mluví jako o Bohem zapomenutém kraji. Myslím, že by byla škoda, aby se na žítkovské bohyně zapomnělo, nebo aby to vypadalo, že nikdy vlastně ani nežily, že jde jenom o legendu, i když jejich existence je pro dnešního člověka těžko uvěřitelná. Na Žítkové jsem prožila v průběhu několika let velmi krásné chvíle na letním ochranářském táboře, které již přes dvacet let pořádá hnutí Brontosaurus - článek Mařatice. Tento článek se v jedné žítkovské přírodní rezervaci stará o tamní orchideové louky. Je to opravdu čarovná země. Helena Oesterreicherová Davouze, M.: Dům v Bretani, MF 2013 Eghardt, H.: Sisi a její děti, KK 2013 Falcones, I.: Bosá královna, Argo 2013 King, S.: Lunapark, Dobrovský 2013 Laybourne, E.: Monument 14, Baronet 2013 Leyson, L.: Chlapec na dřevěné bedně, Fortuna Libri Liao i-wu.: Hovory se spodinou. Dvacet pět osudů z okraje čínské společnosti, MF 2013 Mina, D.: Konec vosí sezóny, Panteon 2013 Potok, Ch.: Staří muži o půlnoci, Argo 2008 Klobouk nepatří do křoví, ale na pařez. Dobrodružství Pepíka Střechy od pana Pavla Čecha. Nádherně vypravená a cenami ověnčená kniha doputovala do naší knihovny díky prodeji časopisu Klobouk na pařezu. Kdo ještě neví oč jde, může se vše dozvědět na adrese Šárka Sekerová Literární soutěž města Libčice nad Vltavou Březen je měsíc knihy, proto odhoďte své zimníky i ostych a přihlaste se do literární soutěže, kterou vyhlašuje město Libčice ve spolupráci se základní školou. Pokud máte alespoň malé spisovatelské ambice, je teď ten pravý čas jich využít. Napište báseň, povídku, pohádku, komiks, fantasy, prostě libovolné literární dílo a upozorněte tím na svou tvorbu. Podmínky: Soutěže se může zúčastnit opravdu každý, kdo zvládne psát. Uvítáme díla, jak od našich nejmenších, tak i od těch, kteří toho v životě již hodně zažili a leccos pamatují. Jednotlivá literární díla musí obsahovat slovo Libčice (různě skloňováno) nebo se nějak vztahovat k našemu městu. Literární dílo musí být váš originální výtvor, který mohl být v historii již hodnocen v jiné soutěži či dokonce publikován. Umístilo-li se na stupni vítězů, informujte o tom organizátory soutěže. Neexistuje žádné vynutitelné právo na úspěch a zveřejnění vaší práce. Rozhodnutí závisí pouze na kolektivním rozhodnutí většiny poroty. Literární díla, která neuspěla, lze kdykoli přepsat či vylepšit a poslat do soutěže znovu. Přihlášením díla do soutěže souhlasíte s jeho případným použitím v jakékoliv publikaci vydané v rámci této soutěže, a to zdarma, a v případě potřeby i opakovaně. Před zveřejněním díla v publikaci má organizátor soutěže právo, nikoli však povinnost, vyžádat si dodatečné odstranění nevhodných slov a formulací, případně navrhnout další nezbytné úpravy. Soutěžící může poslat až dvě díla ke každému literárnímu žánru, maximálně však osm děl. Termín odevzdání: kdykoli do 14. dubna 2014, včetně Rozsah textu: do 10 normostran Soutěžní práce budou psány v českém jazyce a nejlépe na počítači o velikosti písma 12 a jednoduchém řádkování, ve formátu doc, docx nebo pdf. Nemáte-li možnost psát na počítači, lze text odevzdat i psaný čitelně rukou. Své příspěvky odevzdávejte přímo v knihovně nebo je posílejte na adresu: spolu s textem posílejte i celé své jméno, věk autora, adresu a telefon. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a vítězové odměněni. Nejlepší díla budou svázána v knihu, a ta bude v knihovně k zapůjčení. Máte možnost stát se opravdovými spisovateli. Na vaše díla se těší organizátoři soutěže Jana Tahalová, za základní školu Mgr. Zuzana Benešová a za Městskou knihovnu Šárka Sekerová

11 Fenomén doby digitální knihy audioknihy Ve vztahu k literatuře se náš národ podle všemožných hodnocení řadí k světové elitě. Jsme národem vzdělaným. Češi vždy hodně četli. V době před listopadem 1989 jsme byli známi jako národ, který je ochoten strávit část dne ve frontě na knihy. Trend zájmu o nákup literatury rostl i po změně politického režimu. Vznikly obří knižní obchody, prodejny levných knih, internetové zásilkové obchody a čtenáři mají nepřeberný výběr relativně dostupné literatury. Otázkou je kvalita a cena děl. Vzhledem k tehdejší izolaci naší literatury v období před listopadem se k českému čtenáři z cizí literatury dostávaly hojně díla národních klasiků, detektivky od Georgie Simenona a Agáty Christie a bestsellery autorů Artura Hailleyho, Johana Maria Simmela, Daniely Steelové a dalších. Co se týká prodejní ceny knih, tak si myslím, že jde o odraz poptávky na knižním trhu, protože kupující čtenář je ochoten klidně zaplatit za výše uvedená díla Kč. Z regálů našich knihoven byli vytlačeni čeští klasici a postupně je nahradili autoři, kteří již 30 let čekali na svou příležitost. I v literatuře se uplatňují módní trendy. A trendy je potřeba respektovat. Každý čte něco jiného. Někdo hledá zábavu, jiný poučení. Faktem ale zůstává, že vhledem k již zmíněné čtyřicetileté izolaci české literatury v kontextu evropské kultury je potřeba postupně dohánět zpoždění, které jsme nabrali ve vydávání jak domácí tak zejména zahraniční literární produkce. Situaci na našem knižním trhu je možno přirovnat k vlaku s pasažéry - čtenáři. Vlak evropské literatury jede svou přirozenou vývojovou trasu a pro ty, kteří nesedí ve vlaku, bude obtížné dojet do cíle. Většina z nás s chutí vezme do ruky knihu, potěžká ji, prolistuje a má dobrý pocit, že drží v ruce něco hmatatelného. Musím říct, že je mi tento přístup ke knize sympatický a je přirozený. Již řadu let však existuje i jiný druh literatury, který skýtá velké možnosti jak pro čtenáře, tak pro vydavatele. Jde o literaturu, která díky pokroku informační technologie je umístěna na nejrůznějších nosičích a úložištích od Flash memory po sofistikovaná internetová úložiště. Zde najdeme mimo jiné naskenované tituly od klasických literárních děl až po poslední produkci moderních našich i zahraničních autorů. Digitální knihy a různé jiné texty lze nalézt v mnoha formátech. V současné době se na internetových úložištích setkáváme s mnoha tiskovými formáty, kde nejrozšířenější je pdf, djvu a epub. Digititální publikace si buď koupíme ve specializovaných internetových obchodech, nebo pokud se jedná o tituly, kde se neuplatňují autorská práva, lze si je prostě stáhnout z internetu. Knihy po stažení prohlížíme a čteme v počítači v příslušném prohlížeči. V současné době jsou populární čtečky digitálních knih. Jedná se o jednoúčelové zobrazovače příslušných formátů. Poslední trend směřuje k využití tabletů, kde lze pracovat s plnohodnotným počítačem. To kvalitní, co nám literatura v papírové podobě poskytuje, tedy vstup do světa fantazie, lze zažít i s digitální knihou. Digitální kniha je kvalitním doplňkem papírových knih a naopak. Další zajímavou možností, jak si obohatit zážitek z literatury, je poslech audioknih. Zde se z hlediska interpreta setkáváme se dvěma možnostmi. Buď máme audioknihy namluvené rétory v plném rozsahu literárního díla, anebo máme audioknihy zpracované jako dramatizace, často různě studiově upravené. Vyskytují se na internetových úložištích v různých hudebních formátech, které stejně jako knihy digitální stahujeme. Audioknihy umožňují rychle a pohodlně se seznámit s texty často velmi rozsáhlými. Dnes je v oboru audioknih k dispozici široká nabídka od klasických literárních děl naší i světové produkce po současnou literaturu. Rostoucí význam má audiokniha v oblasti vzdělávání a výuky cizích jazyků. Lze tedy říci, že audioknihy a digitální knihy jsou kvalitním doplňkem běžných papírových knih a patří jim budoucnost. Ing. Pavel Bartoš, MBA Rekvalifikace zdarma Chůva jako profese Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o., v letošním roce realizuje projekt EU: Chůvy: příležitost - odbornost rozvoj (CZ.1.07/3.2.11/ ). Cíl programu: Umožnit celkem 20 zájemcům zdarma získání nové kvalifikace chůva pro děti do zahájení školní docházky v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK). Na základě úspěšně složené zkoušky účastníci obdrží osvědčení o získání této profesní kvalifikace a mohou, kromě jiného, požádat živnostenský úřad o vystavení živnostenského listu v oboru péče o dítě do 3 let věku v denním režimu (vázaná živnost). Kromě této základní části (péče o děti obecně) je kurz rozšířen o část speciální (péče o děti s rizikem specifických poruch učení anebo péči o děti s lehkou formou autismu - účastník si jednu z nich vybere při přihlášení do programu). Časový rozvrh: květen listopad Po celou tuto dobu bude probíhat distanční (dálková) výuka formou e-learningu, prezenční studium se bude konat pouze v měsících květen-červen a září-říjen (prostory centra Lexik, s. r. o., Obránců míru 2348, Roztoky) o víkendech (pátek odpoledne, sobota, neděle). Přesný harmonogram výuky se připravuje. Rozsah výuky: základní část - 40 hod. prezenční výuky a 40 hod. distanční výuky, rozšířená část: 24 hod. prezenční výuky a 16 hod. distanční výuky v každé specializaci. Požadavky na zájemce o studium: trvalé (nebo přechodné) bydliště ve Středočeském kraji, zdravotní způsobilost k výkonu profese chůva a nepřítomnost logopedické vady (doložit potvrzením lékaře ke dni zahájení studia), pravidelný přístup k PC s internetem (nejméně 1x týdně) a základní znalosti práce na PC. Přihláška: Pro obě strany je závazná pouze písemná přihláška řádně vyplněná a podepsaná účastníkem programu a doručená na adresu Lexik, s. r. o., Obránců míru 2348, Roztoky. Podpisem přihlášky se účastník programu zároveň zavazuje přihlásit se ke zkoušce v NSK - profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Případné dotazy: JUDr. Jitka Lenková, hlavní manažerka projektu, tel , Další bližší informace o projektu a přihláška ke stažení: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

12 Režisér animovaného filmu, výtvarník a libčický rodák Miroslav Štěpánek ( ) Dnes si vám dovoluji představit významnou osobnost české kultury a člověka, který je libčickým rodákem. Tou osobností je Miroslav Štěpánek. Maturoval na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou. Zhruba v téže době v rodných Libčicích například připravoval spolu s budoucím spisovatelem Václavem Ávou Fischerem, jinak též rodinným přítelem, zejména mládeží oblíbené krátké pořady pro obecní rozhlas (z velké části inspirované dílem Osvobozeného divadla). Právě za Ávou Fischerem dochází externě studovat na Státní odbornou keramickou školu v Praze, kde vyučoval sochař prof. Jan Znoj. Krátce studoval na FF UK v Praze obor kunsthistorie, tato studia nedokončil. V roce 1950 absolvoval DAMU - obor scénografie (prof. Josef Raban, prof. František Tröster). Součástí studia byla tříletá část oficiální výuky výtvarné průpravy u malíře a grafika profesora Františka Tichého na VŠUP, kde mimo něj v té době byl silný vliv i prof. Karla Svolinského či dalších významných pedagogů těchto let. Dle hesla v Encyklopedii výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 od Milana Knížáka (vydal RNDr. Fr. Skopec, CSc. - Nucleus HK v roce 2005) Miroslav Štěpánek v době studií například navrhl výpravu i loutky ke hře Josefa Pehra a Leo Spáčila Guliver v Maňáskově pro loutkářský soubor posluchačů III. ročníku AMU, hrající v pražském studentském divadle Disk. Premiéra Miroslav Štěpánek se věnoval volné grafické tvorbě, loutkám, karikatuře, scénografii, tvorbě knižních ilustrací, typografii, plastice, počítačové grafice, převážně však výtvarné práci a režii v animovanému filmu. Na začátku své profesionální dráhy vytvořil několik scénografických prací např. pro balet Národního divadla a měl velký zájem působit jako knižní ilustrátor, k čemuž se pojí několik jeho knižních realizací, z nejvýznamnějších Fidlovačka J. K. Tyla (1958), a Kladské povídky J. Š. Kubín (1958). Některá další ceněná ilustrační díla pro vydání knih například O. Pavla, B. Hrabala, F. M. Dostojevského aj. nakonec nebyla publikována a jsou dnes součástí pozůstalosti v držení M. Štěpánka ml. Dle soudního rozhodnutí má být pozůstalost Miroslava Štěpánka rozdělena mezi obě jeho děti. V době své pracovní kariéry Miroslav Štěpánek s rodinou udržuje přátelský vztah mj. s básníkem a spisovatelem Františkem Hrubínem, a to až do jeho smrti. Je známo, že Miroslav Štěpánek byl autorem jednoho z novinových nekrologů k úmrtí Františka Halase. S filmem začínal Miroslav Štěpánek jako výtvarník u Václava Bedřicha mj. na filmu Modré pondělí. Spolu se scenáristou Ivanem Urbanem a režisérem Břetislavem Pojarem byl režisér Miroslav Štěpánek jedním z autorů legendárního animovaného seriálu o dvou plyšových medvědech Pojďte pane, budeme si hrát. Jde o jediného autora loutek, proměn loutek a maleb u této série, stejně tak u nedokončeného seriálu Zahrada, tj. podobně koncipovaných děl vzniklých ve spolupráci s Břetislavem Pojarem. Nejinou funkci zastával u sérií kreslených snímků Dášeňka, příběhů s hrdinou Kamenáčem Billem a u dalších snímků, u nichž byl autorem výtvarné koncepce, tvůrcem postav a výtvarných návrhů. Vedle těchto děl lze namátkou zmínit také Štěpánkovu legendární a plně autorskou C. K. Střelnici. Štěpánek byl vynálezcem technologie loutek, jejichž nový druh stylizace umožnil groteskní, ne reálný typ pohybu hlavy a končetin. Tyto loutky byly užity poprvé významně v jeho a Pojarově sérii filmů o medvědech Pojďte pane, budeme si hrát. Od roku 1983 dlouhá léta stál Miroslav Štěpánek mimo obor hlavně z důvodů autorskoprávních neshod s Břetislavem Pojarem. V tomto období byl vedením Krátkého filmu bez udání důvodů odňat oproti smlouvě s německým koproducentem TV 2000 Film- und Fernsehproduktionen Štěpánkův výtvarný a konceptorský podíl na projektu Krysař, jenž měl dle dohody umělce s Evaldem Schormem vzniknout v režii tohoto dalšího významného autora české filmové Nové vlny. Snímek byl posléze realizován v Krátkém filmu výtvarníkem a režisérem Jiřím Bartou, kterého vlastní koncepce, scénografie a figury byly mezinárodním publikem a médii mnohanásobně oceněny. Nicméně Štěpánkova výprava a cca 60 vytvořených loutek k zamýšlenému dílu byly po dvou letech příprav na tento filmový projekt známými profesními odborníky jmenovitě J. Pošem, P. Zvoníčkem, J. Kesnerem st., J. Šetlíkem, Z. Škapovou a dalšími hodnoceny coby nejvýznamnější artefakty své doby i oboru. Svou koncepci a loutky k filmu Krysař Miroslav Štěpánek prezentoval včetně osobního shrnutí své tvorby do té doby v galerii Zámku Roztoky, dále pak na výstavách výtvarníků animovaného filmu v Mánesu v roce 1987 a při expozici Česká loutka v Císařské konírně Pražského hradu v letech V posledních letech života připravoval svoji výstavu pro galerii Nová síň, pracoval na počítačových grafikách, jež mínil vystavit, a pak chystal svou knihu s Medvědy od Kolína. Mimo to se věnoval obhajobě svých autorských práv. Vymínil si návrat svého jména do režisérské pozice u titulků v sérii filmů Pojďte pane budeme si hrát a na obal DVD a VHS vydání, které byly po léta distribuovány s neoriginální verzí titulků omezenou na jméno jediného režiséra série, bývalého kolegy B. Pojara. Přesto kupř. na televizní nosiče a do vysílání dílů série na českých stanicích se oprava vždy a všude prokazatelně nedostala, naopak titulky a propagace byly nadále znovu upravovány bez vědomí Miroslava Štěpánka a dědiců jeho práv (naposledy u vydání DVD s Medvědy od Kolína v r. 2012), čímž se okruh Břetislava Pojara snaží mírnit neoddiskutovatelnou nadřazenost Štěpánkovy autorské práce u společně tvořených vizuálních děl. V roce 2003 Štěpánek obdržel (jako první v historii udělování tohoto ocenění vyhlašovaného tzv. Skupinou samozvanců) Cenu Andreje Nikolaje Stankoviče za celoživotní dílo v oblasti českého animovaného filmu, za autorství výtvarné podoby a animační technologie seriálu Pojďte pane, budeme si hrát, za režii tohoto seriálu (samostatně navíc režíroval 6 z 11 dílů) a za zásadní podíl na dalších snímcích, které zbulvarizovaná média neoprávněně po léta připisují pouze Břetislavu Pojarovi. Cenu Andreje Stankoviče získal Miroslav Štěpánek rovněž za svůj více než dvacetiletý nekompromisní postoj k situaci v českém animovaném filmu. Rubriku připravuje: Ing. Pavel Bartoš, MBA Zdroj: internet

13 Zdraví, sílu, najdeš v sýru! Název jsem si vypůjčil ze starého reklamního sloganu, který se zhusta používal před nějakými třiceti až čtyřiceti lety. Bez ohledu na dobu, kdy se tato reklama používala, je na ní hodně pravdy. Sýry, hlavně tzv. tvrdé sýry obsahují hodně vápníku, který je velmi důležitou složkou lidské stravy a bez jehož dostatečného množství se vystavujeme, zejména ve vyšším věku, mnoha chorobám. Jedná se především o osteoporózu (řídnutí kostí), která pak vede ke zlomeninám a v nejhorších případech znemožní nemocným pohyb vůbec. Vědci se shodují v tom, že první sýry vyráběli starověcí chovatelé dobytka již v době před 6 7 tisíci lety. Tuto skutečnost potvrdily nálezy zbytků keramických nádob s mnoha otvory ve dně, které se používaly po vysrážení mléka k oddělování sýřeniny od syrovátky. Rozborem zbytků nalezených v otvorech těchto nádob bylo jednoznačně dokázáno, že pocházejí z mléka. Podobným postupem se sýry vyrábějí dosud. V průběhu staletí se výroba sýrů rozšířila v podstatě mezi všechny národy, které se zabývají chovem dobytka. V současnosti zná gastronomie tisíce druhů sýrů, které mají svůj původ v mléce kravském, ovčím, kozím a také bůvolím. Stačí si v internetu kliknout na stránky libovolného velkoobchodu a můžeme si vybírat z více než druhů sýrů. Mezi nejznámější sýry v Evropě patří sýry švýcarské, holandské a francouzské. Například o francouzských sýrech se říká, že po dobu jednoho roku můžeme každý den jíst sýr jiného druhu a nestihneme ochutnat všechny jejich druhy. A právě k jednomu francouzskému sýru se váže příhoda, kterou jsme s mou rodinou zažili při návštěvě Francie. Při jednom z poznávacích zájezdů jsme dopoledne navštívili tržiště v malém francouzském městečku. Jako obvykle na trhu bylo k dostání mnoho druhů zeleniny, ovoce, ryb a mezi jinými také místní sýry. Nebylo mnoho času na prohlížení, městem jsme pouze projížděli, a tak abychom si své zážitky prohloubili, koupili jsme si krabičku místního sýra. Krabička byla dřevěná, potažená celofánem a uvnitř do zlatova vybarvený sýr, s povrchem krásně zvrásněným. To dopoledne bylo pod mrakem, občas zapršelo a bylo spíše chladno. Přestože jsme k sýru přivoněli, nezdálo se nám, že by jeho vůně byla nějak zvlášť výrazná. Strčil jsem ho do batohu a za chvilku jsme na něj zapomněli. Za krátkou dobu jsme dospěli opět k našemu autobusu a naše cestování pokračovalo. Náhle jsme však zaznamenali tlumené poznámky našich spolucestujících jako: To je síla...to bude asi z toho trhu...asi nějaký zrající... Teprve po chvíli jsme si uvědomili, že se poznámky týkají našeho sýra, který nám v batohu úspěšně dozrával, a jehož aroma se v teple autobusu rozvinulo do mimořádné síly. Jak z toho ven? Raději jsme dělali, že my nic. Na nejbližší zastávce jsme rychle odklidili batoh do prostoru pro zavazadla, aby nás všechny ta vůně neobtěžovala. Večer v hotelu jsme sýr začali zkoumat. Vyžadovalo to velkou dávku odvahy, protože vůně byla mimořádně silná. Rozvažovali jsme, co s ním. Vyhodit! Toto rozhodnutí však zvrátil můj brácha, který mě načapal, jak se ve tmě plížím chodbou s podezřelým balíčkem do popelnice. Řekl: Dej to sem, sežerem ho. A udělali jsme dobře, byl opravdu výborný. Vladimír Urbánek

14 Ani únor nás nezastavil v našich pravidelných aktivitách. Bohužel několikrát jsme museli zrušit otevřenou hernu, protože počasí jaksi přeje nemocem, a ty se tak nevyhnuly ani nám, ani našim dětem. Proto prosím, než se vydáte do herny, zkontrolujte na našem webu aktuální situaci. Najdete tam také kontakty na naše dobrovolnice, které hernu otvírají. Bylo by dobré se jim předem ozvat, že se do herny chystáte, aby věděly, s jakou účastí mají počítat. Zatím není velká návštěvnost herny v úterních odpoledních hodinách. Možná, že čas od 15:00-17:00 dětem nevyhovuje, možná se jen o možnosti jít si pohrát do Maliny i odpoledne neví. Zatím tedy úterní hodiny ponecháváme, ještě jim dáme nějakou šanci. Třeba se i v úterý odpoledne herna jednou naplní, klidně dětmi školkovými. Již nějakou dobu spolupracujeme se ZUŠ Libčice a Sokolem, kde nalézají azyl některé malinové aktivity, které se do našeho malého prostoru nevejdou. Postupně navazujeme spolupráci s dalšími organizacemi ve městě. Malinové prostory tak posloužily jak novému spolku Loď (Libčické ochotnické divadlo) při jejich přípravě masopustní hry O nezbedné kobyle, tak přivítaly i SDH Libčice. Hasiči u nás trávili celou sobotu při školení první pomoci. Doufáme, že najdeme další způsoby spolupráce a těšíme se i na jiné organizace a spolky ve městě! Malí muzikanti pod vedením Kateřiny Judové měli své první vystoupení v rámci masopustního průvodu. Jejich tenké hlásky sice nepřekřičely dav přihlížejících, ale když jsme jim s druhou písničkou pomohli, hned je bylo slyšet. Určitě to nebylo jejich poslední vystoupení. A co nás čeká? Začátkem března by měla proběhnout první výtvarná dílna pro dospělé. V době uzávěrky LN ještě nevíme, kolik lidí se přihlásilo a přišlo na nabízené setkání s découpage, ale určitě víme, že nebylo toto kreativní setkání poslední. 17. března nás čeká oblíbený bazárek jarního a letního oblečení, hraček a sportovních potřeb (podrobnosti najdete v letáčku a na našem webu). Novinkou je také chystané setkání s nutriční poradkyní Martinou Kučerovou, DiS. Předběžně je domluvený termín na pátek od 9:30-11:30. Přednáška má dvě části. První část je teoretická a druhá praktická s recepty a ochutnávkami. Velký prostor je věnován individuálním dotazům. Při deseti účastnících bude cena 150 korun. Sejde-li se nás víc, bude cena nižší. Pro podrobnosti sledujte prosím náš web Zde bude potvrzen termín setkání a také informace o tom, jak se na setkání s paní Kučerovou přihlásit. Těšíme se na všechny! Julie Menšík Čakiová Malí muzikanti na masopustu. Foto: Jaroslav Veselka

15 -15 -

16 Pneuservis Přílepská 1233 Roztoky Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a rozměrů. Auto, moto, nákladní, stavební, hobby, speciální. Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na nejmodernějších strojích s nejmodernějšími technologiemi. Odborná konzultace při výběru nabízeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé zastoupení prémiových značek pneumatik a disků. Kontakt: Lumír Novotný, , Petr Houser, , Bohumil Houser, , prodej a servis , Autoservis Přílepská 1707 Roztoky Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ. Opravy vozů všech značek. Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlídky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnostika, výměny čelních i ostatních skel, servis klimatizace a dezinfekce ozonem, montáž příslušenství a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků, opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další. Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včetně kompletního zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmodernějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu. Kontakt: Josef Čížkovský, Miroslav Vejbora, STK EMISE, Autodíly Přílepská 1233 Roztoky Velkoobchod a maloobchod. Prodáváme široký sortiment náhradních dílů na většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé jsou: AUTO KELLY, APM, ACI, AUTO ŠTANGL, ELIT, AUTO CORA, PART- SPOINT, AUTO BENEX, SPEI SERVIS, STU- ALARM a další. Po dohodě zajistíme i originální náhradní díly. Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny. Kontakt: Martin Franc, , Tomáš Kukelka, Jan Kratochvíl,

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

Z Á P I S č. 29/2015

Z Á P I S č. 29/2015 Z Á P I S č. 29/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 9. 12. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: František

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Z Á P I S č. 20/2015

Z Á P I S č. 20/2015 Z Á P I S č. 20/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 20. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 25/2015

Z Á P I S č. 25/2015 Z Á P I S č. 25/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 9. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. František Hudek Tajemník:

Více

Archetypal, z.s. Stanovy spolku

Archetypal, z.s. Stanovy spolku Předkládáme k připomínkováním návrh nových stanov. Hlavním věcným rozdílem oproti stávajícím stanovám jsou dvě formy členství, řádné a přidružené přidruženým členem se může stát kdokoliv, řádné členy musí

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA Přesná pravidla hry: - Velká posluchačská hra Rádia BLANÍK o RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA probíhá ve dnech 25.2.-25.3.2013 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně ve vysílání Rádia BLANÍK.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Co nám přinese rok 2011

Co nám přinese rok 2011 Obsah Co nám přinese rok 2011 2 Školní zpravodaj 3 Ptáme se vedení školy 6 Svět ICT 7 Třetí výtisk už se nese! Co nám přinese rok 2011 Na podzim roku 2010 se již začala naplno využívat nová počítačová

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Meno mosso, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Praze, na adrese U Chmelnice 770/8, Praha 4, 143 00. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je tvorba

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou, jednokolovou, neanonymní soutěž na vytvoření loga (logotypu)

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více