Analýza sazeb pojistného na katastrofická rizika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza sazeb pojistného na katastrofická rizika"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza sazeb pojistného na katastrofická rizika Diplomová práce Autor: Bc. Tina Batková Ekonomika a managemant, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Sokolově dne 2. ledna 2012 Bc. Tina Batková

3 Poděkování: Tímto bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce Mgr. Ing. Tomášovi Prekopovi za spolupráci, konzultace a cenné rady a připomínky, které mi během zpracování diplomové práce pomohly.

4 Anotace Cílem diplomové práce na téma Analýza sazeb pojistného na katastrofická rizika je seznámit s historií pojišťovnictví, zmínit hlavní katastrofická rizika a charakterizovat je. V další kapitole následuje představení jednotlivých komerčních pojišťoven na českém pojistném trhu a následné zjištění jejich produktů, které poskytují na neţivotní pojištění týkající se zejména katastrofických rizik. V poslední kapitole jsou uveřejněny výsledky analýzy sazeb pojistného na katastrofická rizika a doporučení nejvýhodnějších produktů. Annotation The aim of the thesis entitled Analysis of Rates of Insurance for Catastrophic Risks is familiar with the history of insurance, to mention a major catastrophic risk and to characterize them. The next chapter follows the performance of individual commercial insurance companies on the Czech insurance market and the subsequent discovery of their products that provide non-life insurance in particular concerning catastrophic risks. In the last chapter the results of the analysis is available in premium rates for catastrophe risk and the most favorable product recommendations. Klíčová slova katastrofická rizika, pojišťovna, neţivotní pojištění, katastrofy, zemětřesení, povodeň, riziko, pojištění majetku, ţivelní událost Keywords catastrophic risks, insurance, non-life insurance, catastrophe, earthquake, flood, risk, proprietary insurance, natural disaster

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Pojišťovnictví a katastrofická rizika obecně Pojišťovnictví Historie pojišťovnictví Katastrofická rizika Záplava a povodeň Vichřice a krupobití Zemětřesení Klasifikace pojištění na katastrofická rizika Moţnosti zajištění katastrofických škod Zajišťovny Zajišťovny a pojišťovny Formy zajištění Obligatorní forma Fakultativní forma Fakultativní-obligatorní forma Typy zajištění Proporcionální typ Neproporcionální typ Alternativní přenos rizik Definice ART Nástroje ART Komerční pojišťovny na českém trhu a jejich produkty na neţivotní pojištění Allianz pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Produkty - neţivotní pojištění AXA pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Produkty - neţivotní pojištění Česká pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Produkty neţivotní pojištění Česká podnikatelská pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Produkty neţivotní pojištění ČSOB, a. s Profil pojišťovny Produkty neţivotní pojištění Direct pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Produkty neţivotní pojištěním Generali pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Produkty neţivotní pojištění Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s

6 4.8.1 Profil pojišťovny Produkty neţivotní pojištění Kooperativa pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Produkty neţivotní pojištění Slavia pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Produkty neţivotní pojištění Triglav pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Produkty neţivotní pojištění Wüstenrot pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Produkty neţivotní pojištění Analýza sazeb pojistného na katastrofická rizika Sazby pojistného Nejvýhodnější produkt Nejvýhodnější produkt pojištění domácnosti Nejvýhodnější produkt pojištění nemovitosti Pojištění a občané České republiky Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých tabulek a grafů

7 Úvod V dnešní době se můţeme setkat po celém světě s velkým a narůstajícím mnoţstvím různých katastrofických rizik. Ţivelní pohromy si nevybírají a zasáhnou náhle a nečekaně. Ve většině případů za sebou zanechají ohromné škody. Konkrétně v České republice si stačí vzpomenout na povodně v roce 1997, 2002, 2006 a Tyto povodně způsobily obrovské škody na majetku, ale taktéţ přišlo i několik lidí o ţivot. Katastrofické škody bohuţel nemůţeme předvídat, ovšem způsobené katastrofické následky je moţno zmírnit tím, ţe se pojistíme. Sjednání pojištění na katastrofická rizika se zejména v takovýchto rizikových oblastech vyplatí. V dnešní době působí na českém pojistném trhu mnoho komerčních pojišťoven a tak stačí pouze nalézt takový pojistný produkt, který vám bude vyhovovat nejvíce. Nabídka je pestrá, tudíţ můţe mít zájemce o pojištění nelehké rozhodování, který produkt je pro něj ten správný. Jelikoţ diplomová práce nese název Analýza sazeb pojistného na katastrofická rizika, pokusím se tuto problematiku objasnit v oblasti neţivotního pojištění. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat sazby pojistného na katastrofická rizika, jak uţ sám název práce napovídá. V úvodní kapitole seznamuji s historií pojišťovnictví, dále uvádím jaká katastrofická rizika hrozí včetně jejich charakteristiky. V druhé kapitole je krátce klasifikováno pojištění na katastrofická rizika. Poté následují moţnosti zajištění katastrofických škod, kde představuji typy zajišťoven, formy zajišťoven a následně i alternativní přenos rizik. Čtvrtá kapitola představuje komerční pojišťovny, které působí v České republice. U kaţdé pojišťovny nalezneme jaké má produkty na neţivotní pojištění ve své nabídce a na která pojistná rizika se vztahují. V závěrečné kapitole jsou zveřejněny výsledky pořízené během analýzy sazeb pojistného na katastrofická rizika. Na základě této analýzy sazeb a seznámení se se všemi pojistnými produkty uvedených pojišťoven následuje vyhodnocení a doporučení nejvýhodnějších produktů. V úplném závěru jsou graficky znázorněny výsledky ohledně pojištění občanů České republiky získané na základě odpovědí respondentů. 7

8 1. Pojišťovnictví a katastrofická rizika obecně 1.1 Pojišťovnictví Pojišťovnictví řadíme do specializované oblasti finančnictví, která pomáhá se zajišťováním veškerých hodnot jako je i zdraví a ţivot, které jsou rizikově ohroţovány. Majetek můţe být poškozen, zničen, ukraden. Pojištění můţe být sjednáno jak na majetek, tak na veškeré hodnoty nevyjímaje zdraví a ţivota. Pojišťovnami nazýváme specializované instituce, které tady mají velký prostor. Pojišťovnictví můţeme charakterizovat jako specifický ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka Historie pojišťovnictví Pojišťovny patřily mezi jedny z prvních peněţních ústavů moderního typu, které vznikly na našem území. Většina všech prvních pojišťoven v našich zemích byla přitom ústavy, které se zabývají pojišťováním majetku (hlavně domů) na škody způsobené poţárem. V roce 1699 podal Jan Kryštof Bořek promyšlený návrh na zavedení povinného poţárního pojištění budov v Čechách. Tento návrh spočíval v zavedení protipoţárního fondu, do kterého by občané, kteří by si právě koupili dům, povinně vkládali příspěvky. Fond však nakonec nevznikl. Roku 1777 byla zřízena pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytka. Její působení ovšem nemělo dlouhé trvání a proto brzy zanikla. Vdovské a sirotčí penzijní ústavy nabízely v první řadě různé formy tzv. ţivotního pojištění. Několik podobných ústavů bylo zaloţeno v Praze, ale také i v Olomouci a na jiných místech na konci 18. a počátku 19. století. Za pomoci nejnovějších poznatků matematiky a statistiky vznikl v roce 1811 Wiener allgemeines Witwen und Waisen Pensions Institut (Vídeňský všeobecný vdovský a sirotčí penzijní ústav). Z prvních novodobých ţivotních pojišťoven v habsburské monarchii byla nejdůleţitější Allgemeine Versorgungs Anstalt für die Untertanen des österreichischen Kaiserstaates (Všeobecný zaopatřovací ústav pro poddané rakouského císařského státu), který vznikl roku 1823 z podnětu zakládajícího spolku První rakouské spořitelny ve Vídni. Bohuţel se 1 Pojišťovnictví [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 8

9 nedochovalo více údajů o činnosti tohoto ústavu, avšak dá se předpokládat, ţe jeho úloha v dané oblasti byla velice významná. Mezi první akciové pojišťovny patřila Azienda Assicuratrice, sídlila v Terstu a byla zaloţena roku Další akciová společnost, co stojí za zmínku, je vídeňská Erste oesterreichische Brandversicherungs-gesellschaft (První rakouská poţární pojišťovací společnost), která vznikla roku Obě pojišťovny měli velký význam i na pojistný trh Prahy a českých zemí vůbec. Ve 20. letech byl zaloţen nejstarší praţský pojišťovací ústav První české vzájemné pojišťovny v Praze. Na jejím zrodu měli podíl Josef Matyáš Thun a František Josef Vrtba. Postupně byla působnost tohoto ústavu rozšířena na celé Čechy. Císařskokrálovský privilegovaný, český, společný, náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav, od něhoţ se jiţ nepřetrţitě odvíjí tradice českého pojišťovnictví, vznikl v roce Svůj název později změnil na První českou vzájemnou pojišťovnu, která byla zaloţena roku 1827 v Praze. Velký zájem na vytvoření novodobého poţárního pojištění měla hlavně česká šlechta a někteří představitelé církve. Díky vzájemnosti tak zabezpečovali své nemovitosti a zároveň majet svých poddaných proti poţáru. Tímto vytvořili obecně prospěšnou instituci, která měla výhody, na nichţ se mohly podílet i méně zámoţné vrstvy. Téměř v současné době vznikl v Brně Císařsko-královský privilegovaný pospolný ústav pohořelý pro Moravu a Slezsko, který se přejmenoval na Moravsko-slezskou vzájemnou pojišťovnu. Zpočátku obě tyto pojišťovny provozovaly pouze poţární pojištění na nemovitý majetek. Například o pojištění movitostí a krupobitní pojištění rozšířila svou činnost První česká vzájemná pojišťovna aţ v roce Teprve v květnu 1909 bylo valnou hromadou rozhodnuto, ţe pojišťovna bude provozovat nová pojišťovací odvětví ţivotní pojišťování, pojišťování proti vloupání, pojišťování zákonné odpovědnosti a úrazu. V druhé polovině 19. století byla zaznamenána vlna zakládání nových pojišťoven a pojišťovacích spolků. Mezi významné ústavy patřily například Asekurační spolek cukrovarníků (1862), Praţská městská pojišťovna (1865), pojišťovací poţární spolek sv. Florian v Chebu (1868) či Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze (1869). Mezi nejvýznamnějších české pojišťovny vůbec patří Slavia, byla to vzájemně pojišťovací banka se sídlem v Praze (1869). Dva roky poté vznikla Plaňanská vzájemná pojišťovna v Plaňanech (1871). Později roku 1872 byla zaloţena velice důleţitá, a pro tehdejší společnost i úspěšná instituce v oblasti zajišťovnictví, jejíţ název byl První česká zajišťovací banka v Praze. 9

10 V 70. a 80. letech minulého století dosáhlo české pojišťovnictví takové síly, ţe ekonomickou stabilitu První české vzájemné pojišťovny neohrozily ani obrovské škody způsobené poţáry mlýnů. V 19. století pojišťovna poskytla největší náhradu škody za jednu pojistnou událost, a to krátce po poţáru Národního divadla v Praze 12. srpna 1881, ovšem ani tento výdaj pojišťovnu neohrozil. Vznik dalších společností je datován na přelom století. Byly to společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně (1900) a Moravská dobytčí pojišťovna v Brně (1902). Po vzniku samostatné Československé republiky začala nová etapa, nyní uţ československého pojišťovnictví. Mnoho dalších pojišťoven zahájilo svou činnost. Mezi nejvýznamnější patří Čechoslavia, lidová pojišťovna (1919), Pojišťovna průmyslu kvasného (1919), akciová dopravní a ţivelní pojišťovna v Praze (1920), Národní pojišťovna, a.s. (1922) a jiné. V době protektorátu za 2. světové války nastal útlum v oblasti pojišťovnictví, avšak i přesto bylo v roce 1945 v evidenci celkem 733 pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních prezentací. Tyto subjekty byly znárodněny zestátněním Dekretem prezidenta republiky z 24. října Pojišťovnictví řídila Pojišťovací rada, která sídlila v Praze. Od 1. ledna 1947 bylo v Československu zaloţeno pouze pět pojišťoven, národních podniků. Po únoru 1948 došlo ke zformování pouze jediného ústavu Československé pojišťovny, národního podniku. Tímto byl na několik desetiletí přerušen přirozený trţní vývoj pojišťovnictví. V důsledku nového federativního uspořádání státu v roce 1968 se z jediné Státní pojišťovny vytvořily dva samostatné subjekty: Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa se sídlem v Bratislavě, jejich účinnost platila od 1. ledna Období monopolu v českém, resp. československém pojišťovnictví, mělo trvání aţ do počátku devadesátých let Katastrofická rizika Katastrofu definujeme jako událost nastávající důsledkem lidské nebo přírodní činnosti, která postihne velkou oblast přírody či společnosti. Jde o událost, jeţ negativně mění původní prostředí. Riziko je původem cizí slovo, které znamená jisté nebezpečí a pravděpodobnost nezdaru ve 2 Historie pojištění, jeho vývoj a význam [online]. [cit ] Dostupné z WWW: VENCOVSKÝ, František; JINDRA, Zdeněk; NOVOTNÝ, Jiří; PŮLPÁN, Karel; DVOŘÁK, Petr a kolektiv. Dějiny bankovnictví v českých zemích ISBN

11 vysoké míře. 3 Mezi katastrofická rizika patří povodeň a záplava, vichřice a krupobití, zemětřesení, lavina, sesuv půdy, zřícení skal, poţár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, pád stromů, stoţárů a jiných předmětů... V následujících podkapitolách jsou podrobně rozebrány katastrofická rizika, která patří mezi nejhlavnější Záplava a povodeň Záplavu definujeme jako vodu, která se šíří z jiných důvodů neţ u povodně. Záplavou se rozumí například proud vody, který je způsobený náhlým přívalovým deštěm, kdy si následně voda najde odtok přes něčí pozemek a v některých případech i dům. Záplavová oblast je plocha podél vodních toků a nádrţí, která je opakovaně periodicky zaplavována. Zaplavení mohou dokládat historické záznamy, a proto zde není skoro ţádná zástavba. S těmito oblastmi pracuje i územní plán nebo krizový plán při povodích. Ten udává jak daleko od toku a jak vysoko nad normál se můţe voda dostat. V záplavových oblastech se podle územního plánu nesmí stavět. 4 Povodeň je přírodní katastrofa. Za jejím vznikem stojí vylití vody z koryta řeky či vodní nádrţe. Často se zaměňuje se záplavou, od které se však liší. V mírném páse, ve kterém se nachází i Česká republika, se ničivé záplavy takřka nevyskytují, častější jsou právě povodně. Ve většině případů povodně vznikají díky nadměrnému mnoţství sráţek, jeţ koryta nestačí pojmout a voda se vylije mimo ně. Mezi další důvody, proč vznikají povodně, patří rychlé tání sněhu na jaře. Tající sníh stéká z hor a systém vodu nestíhá odvádět. Tání se stává rizikovějším, kdyţ ho doprovází trvalé deště. Za vznikem povodně také můţe stát protrţení nebo přetečení přehrady či jiné vodní plochy, nebo voda, která se z řeky v předjaří vylije kvůli ledovým bariérám. V mírném podnebí se povodně nedají pravidelně očekávat a tudíţ ani předvídat. V jiných 3 Katastrofa; Riziko [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 4 Povodně a záplavy, protipovodňová opatření [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 11

12 oblastech je tomu jinak, tam jsou spojeny s určitým klimatickým jevem a povodně se dají dopředu očekávat. Jak jiţ bylo zmíněno, jelikoţ se Česká republika nachází v mírném podnebném pásu, tak na území Čech přichází velká voda v nepravidelných intervalech, menší katastrofy přicházejí v rozestupech let, větší poté v řádu staletí. Zejména v místech, kde řeka protéká plochou krajinou, voda představuje velkou hrozbu. Vylévá se tak do okolí, a jestliţe je zastavěno, vznikají velké škody. Stav vody v řekách sledují hydrologové, kdyţ se hladina a tedy i průtok zvýší, vyhlašují v Česku stupně povodňové aktivity. Stupně povodňové aktivity máme tři, a těmi jsou: 1. stupeň bdělosti - nastává, kdyţ stoupá vodní hladina, je zapotřebí stav toku více pozorovat, v Praze se například při tomto stavu vyklízejí náplavky u Vltavy. 2. stupeň pohotovosti - vyhlašuje se v okamţiku, kdy vzniká sama povodeň, voda se na některých místech rozlévá, ale vyjma obydlené části území, například na pole, zasedá povodňová komise. 3. stupeň ohrožení - vyhlašuje se, kdyţ voda začne ohroţovat obydlená místa, přichází nebezpečí ohroţení majetku a ţivotů v místě, kde se voda rozlévá. Tento stupeň je také moţné vyhlásit ve chvíli, kdy například hrozí protrţení vodního díla Vichřice a krupobití Vichřici je charakteristická větrem, který je natolik silný, ţe přinejmenším lehce poškodí stromy a budovy. Vichřice můţe, avšak nemusí, být doprovázena sráţkami. Rychlost větru během vichřice zpravidla překročuje 75 kilometrů za hodinu, silná vichřice dosahuje minimálně 89 kilometrů za hodinu a mohutná vichřice má rychlost větru větší neţ 103 kilometrů za hodinu. Vichřice můţe trvat jen pár minut, několik hodin nebo dokonce i několik dnů. 6 5 Povodeň [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 6 Windstorm [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 12

13 Kroupy jsou celkem častým jevem, který doprovází bouřky. Krupobití začíná být nebezpečným, kdyţ padají kroupy, které mají průměr větším neţ cca 2 centimetry. Ve výjimečných případech je moţný výskyt krup v průměru větších neţ 5 centimetrů, ty ovšem mohou způsobit váţná zranění a velké škody na majetku Zemětřesení Zemětřesení je náhlý pohyb zemské kůry, který představuje krátkodobé otřesy různé intenzity. Pohyb zemské kůry je vyvolaný uvolněním napětí z neustálého pohybu zemských desek. Největší zemětřesení se objevuje hlavně v oblastech, kde procházejí zlomy zemských desek. Do těchto oblastí patří hlavně západní pobřeţí Ameriky, východní Asie a blízké ostrovy, Austrálie, Kavkaz, Turecko, Írán a Středomoří. Ohnisko neboli téţ hypocentrum se nazývá místo, kde zemětřesení vzniká. Kolmý průmět hypocentra nese název epicentrum. Typy zemětřesení: Slabá zemětřesení - člověk je vůbec nepocítí nebo se projeví na nestabilních předmětech v domácnosti (sklenky, lustr) Silnější zemětřesení - jejich výskyt je méně častý a jsou vázána na aktivní tektonické oblasti, avšak jejich výskyt celosvětově není výjimečný Podmořská zemětřesení - tento typ zemětřesení můţe vyvolat velmi ničivé vlny Tsunami Druhy zemětřesení: Řítivá zemětřesení - představují asi 3 % všech zemětřesení, vznikají zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo poddolovaných oblastech. Většinou mají lokální charakter. Mohou ovšem 7 Kroupy a krupobití [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 13

14 způsobit katastrofické škody. Sopečná (vulkanická) zemětřesení - 7 % všech zemětřesení, bývají průvodním jevem činnosti sopky, jsou předchůdci vlastních výbuchů nebo výlevů lávy. Jejich výskyt je v hloubkách do 10 km. Sopečná zemětřesení mají taktéţ lokální význam a malou intenzitu. Vyskytují se často v rojích. Tektonická (dislokační) zemětřesení - tektonická zemětřesení se řadí mezi nejčastější a nejzhoubnější typ zemětřesení. Jsou způsobena v tektonicky aktivních oblastech, kde vzniká smykový pohyb ker podél zlomových spár v důsledku náhlého uvolnění nahromaděné elastické energie. 8 Richterova stupnice Richterova stupnice se pouţívá od roku 1935 pro měření intenzity zemětřesení. Jde o logaritmickou škálu počítanou z posunu amplitudy na seismografu, přístroje zaznamenávajícího zemské otřesy. 9 Tabulka č. 1: Richterova stupnice Přívlastek Richterovo magnitudo Účinky a dopad zemětřesení Pravděpodobný počet za rok Mikro méně než 2,0 mikrozemětřesení denně Velmi malé 2,0-2,9 většinou není cítit, ale lze jej zaznamenat denně Malé 3,0-3,9 často jej lze cítit,ale nezpůsobuje škody Slabé 4,0-4,9 Střední 5,0-5,9 třesení věcí uvnitř domů, drnčivé zvuky, významné škody jsou nepravděpodobné může způsobovat velké škody špatně postaveným budovám a jen drobné poničení dobře postaveným budovám Silné 6,0-6,9 může mít ničivý dopad až do vzdálenosti 100 km 120 Velké 7,0-7,9 může způsobit vážné škody v rozsáhlých oblastech 18 Velmi velké 8,0 a více může způsobit vážné škody v oblasti několika stovek kilometrů Pramen: Richterova stupnice [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 1 8 Zemětřesení základní informace [online]. [cit ] Dostupné z WWW: Zemětřesení [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 9 Richterova stupnice [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 14

15 2. Klasifikace pojištění na katastrofická rizika Pojištění na katastrofická rizika zahrnuje v první řadě pojištění majetku, a proto ho řadíme do oblasti neţivotního pojištění. Pod pojmem neţivotní pojištění se v případě katastrofických rizik skrývá hlavně pojištění nemovitostí a domácností. Od ţivotního pojištění se liší tím, ţe nikdy nevíme, zda pojistná událost nastane či nikoliv. Pokud nastane, můţe nastat i vícekrát a velikost škod je nejistá, kdeţto u ţivotního pojištění je tomu naopak. Další odlišností od ţivotního pojištění je fakt, ţe za řádově stejnou částku pojistného je kryto riziko, které často má o mnoho vyšší hodnotu, neţ je pojistná částka ţivotního pojištění. Dále jsou neţivotní pojištění sjednávána obvykle na jeden rok, i kdyţ se plynule prodluţují, naproti tomu u ţivotních pojištění je pevně stanovená doba. 10 Pojištění na katastrofická rizika téţ patří do skupiny smluvní pojištění dobrovolné, neboť ho sjednáváme pomocí pojistné smlouvy, z vlastní iniciativy za účelem zabezpečit svůj majetek pojištěním. Pojištění katastrofických rizik můţeme také rozdělit na oblast pojištění občanů a pojištění podnikatelů a průmyslu. Majitelé bytů nebo menších domků mají v moţnostech vyuţití jen standardních produktů, jeţ určitá pojišťovna nabízí. Pravděpodobně si nebudou chtít platit konzultační firmu či pojišťovacího makléře. Sluţby pojišťovacího makléře vyuţívají spíše podnikatelé a firmy, jako odměna jim je pak vyplacena provize, poskytnutá pojišťovnou, které předal obchod DAŇHEL, Jaroslav a kolektiv. Pojistná teorie ISBN KOZÁK, Jan T.; STÁTNÍKOVÁ, Pavla; MUNZAR, Jan; JANATA, Jiří. Povodně v českých zemích ISBN

16 3. Možnosti zajištění katastrofických škod 3.1 Zajišťovny Zajišťovnu bychom si mohli z laického hlediska představit jako pojišťovnu pojišťoven. V zákoně o pojišťovnictví se zajišťovnou rozumí právnická osoba, jejíţ činností je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území České republiky, která provozuje zajišťovací činnost podle tohoto zákona, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla. Dále podle zákona o pojišťovnictví je zajišťovací činností uzavírání smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastaneli nahodilá událost ve smlouvě blíţe označená, a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou, které jsou předmětem této smlouvy, (dále jen "zajišťovací smlouva"), uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajišťovnami, správa zajištění a poskytování plnění ze zajišťovacích smluv. Součástí zajišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichţ zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny. 12 Zajišťovny poskytují pomoc pojišťovnám v rozdělení různých rizik vycházejících z pojišťovnictví. Jedna pojišťovna nevyuţívá sluţby pouze jedné zajišťovny. Pojišťovny si zřizují zajištění u více institucí. Vyvarují se tím rizika, ţe by některá ze zajišťoven skončila s plněním. V České republice můţeme vyuţít sluţeb pouze jedné zajišťovny. Ta nese název podle obchodního rejstříku VIG Re zajišťovna, a. s., které Česká národní banka udělila 18. srpna 2008 povolení k provozování zajišťovací činnosti. Aby zajišťovna získala od České národní banky licenci je nutné sloţení základního kapitálu ve výši jedné miliardy korun. VIG Re zajišťovna má za úkol zajišťovat v regionu střední a východní Evropy na sto pojišťoven. Řadí se do rakouské finanční skupiny Vienna Insurance Group. Hlavními činnostmi této zajišťovny jsou šetření zajistných událostí či poradenská činnost související se zajištěním. 12 Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 16

17 3.2 Zajišťovny a pojišťovny Zajišťovny poskytují pomoc pojišťovnám v oblasti pojištění rizik vyplývajících z jejich běţné činnosti. Zajišťovna ovšem nebude plnit v případě, ţe by některá ze zajištěných pojišťoven utrpěla například škodu zaviněnou špatně vedeným účetnictvím. Avšak, ţe by pojišťovny neměly své hospodaření v pořádku, je dosti nepravděpodobné. K tomuto slouţí dohled České národní banky. Pojišťovny a zajišťovny s pečlivostí sledují, jak se vyvíjí globální klima. Oběma institucím totiţ nepříznivé počasí signalizuje vyšší náklady na krytí a následnou likvidaci pojistných událostí. Díky přírodním katastrofám a jimi způsobeným škodám rostou ztráty pojišťoven. Těm se tak zvyšují ceny pojistného vůči zajišťovnám. Z informací, které poskytla německá zajišťovna Munich Re (celým názvem Münchener Rück) je zřejmé, ţe změna klimatu je dlouhodobým trendem. Vyjma Münchener Rück také na světě působí i další zajišťovny. Mezi známé se řadí například Swiss Re, Allianz Se či Hannover Re Formy zajištění Obligatorní forma Zajištění má dvě základní formy obligatorní a fakultativní. Častější forma zajištění je forma obligatorní. Je moţné ho pro celé portfolio pojistných smluv. Zajistitel je povinný převzít příslušné části rizika z jednotlivých pojistných smluv daného portfolia, avšak musí splnit podmínky, které jsou uvedeny v rámcové zajistné smlouvě. Toto zajištění mají všechny pojišťovny Fakultativní forma Fakultativní forma zajištění je historicky starší formou. Pouţívá se v případě, ţe se jedná o pojištění výjimečného, nadstandardního rizika nebo pokud je kapacita sjednaného obligatorního zajištění příliš malá a tudíţ není schopná dostatečně pokrýt konkrétní pojištěné riziko. Fakultativní zajištění se zřizuje jednotlivě pro individuální pojistné smlouvy, tudíţ pojišťovna i zajišťovna berou na vědomí případ od případu. Pojišťovna ovšem nemá 13 Jak fungují zajišťovny? [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 17

18 povinnost danou pojistnou smlouvu postoupit k zajištění a na druhé straně ani zajišťovna nemusí nabízenou smlouvu zajistit Fakultativní-obligatorní forma Kombinace fakultativní-obligatorní zajištění v praxi není neobvyklá. Můţeme to chápat jako jakousi volnost, kde si pojišťovna zvolí, zda se rozhodne uzavřenou pojistnou smlouvu poskytnout či neposkytnout k zajištění. Avšak zajistitel si vybrat nemůţe a smlouvu, kterou mu pojišťovna dala k zajištění, zajistit musí. Samozřejmě vše probíhá v mezích podmínek zajistné smlouvy. Pro pojišťovnu je tento systém výhodnější, pro zajišťovnu uţ tak výhodný není. Ovšem v případě, ţe by pojišťovna začala tuto variantu zneuţívat, například tak, ţe by zajišťovně nabízela pouze špatná rizika a dobrá si nechávala, tak by pravděpodobně zajistitel takový vztah ukončil. V opačném případě, obligatorní-fakultativní zajištění, se v praxi vyskytuje méně často. 3.4 Typy zajištění Proporcionální typ Zajištění bychom mohli rozdělit také podle pojistného plnění. Prvním a zároveň jednodušším typem zajištění je proporcionální zajištění. V tomto případě se výše pojistného i pojistné plnění dělí mezi pojišťovnou a zajišťovnou v poměru, který mají sjednaný. V praxi bychom to mohli chápat tak, ţe se například pojišťovna dohodne se zajišťovnou, ţe ta uhradí 60% z kaţdé škody a zbytek, tedy 40%, bude plnit pojišťovna. U proporcionálního typu zajištění je jisté, ţe pokud pojišťovna neprodá další pojištění, tak zajišťovně není povinna nic víc zaplatit. Čili kdyţ pojišťovna prodá více pojistek, tak tím více vybere na pojistném, a tím více odvede na zajistném. Avšak díky tomuto typu zajištění je to vţdy pouze dohodnutý podíl z té částky, kterou opravdu získala. Z toho vyplývá, ţe je tento typ pro pojišťovnu velice výhodný. Proporcionální zajištění ale není jen výhodné, jak se na první pohled můţe zdát, má i rizikové stránky, a to jak pro pojišťovnu, tak hlavně pro zajišťovnu. Je tomu tak, poněvadţ výše plnění pojišťovny není ţádným způsobem shora omezena a proto je moţné, ţe nebude mít dostatečné zajištění proti vysokým škodám, jiným slovy nebude mít dostatečné mnoţství peněz, aby vyplatila katastrofické škody. V praxi bychom si daný problém mohli představit 18

19 tak, ţe pojišťovna například vţdy vyplácí stejnou sjednanou sazbu 40% z avšak pojistných částek, které nejsou stejně velké. Takové riziko hrozí v ještě vyšší míře i zajišťovnám. Typickým příkladem, proč jsou zajišťovny při proporcionálním zajištění v ohroţení, byly povodně v roce Zajišťovny si tehdy snaţily získat postavení na českém trhu, a proto měly velice konkurenční chování. Podmínky nabízely velkoryse a příliš měkce, proto pojišťovny vyuţívaly zajistné smlouvy, jeţ obsahovaly krytí na přírodní rizika bez limitu. Z toho vychází, ţe plnění zajišťoven několikanásobně překročilo zajistné, které za celou dobu své působnosti na českém trhu obdrţely za katastrofické krytí Neproporcionální typ Druhým typem zajištění je zajištění neproporcionální. K tomuto typu se kvůli zkušenosti povodně 2002 převedla naprostá většina pojišťoven, které působí na českém trhu. Tento systém spočívá v tom, ţe výše plnění, kterou má uhradit pojišťovna, je omezena určitým stropem a zajišťovna odpovídá aţ za škody, které přesahují stanovený limit. Plnění, jeţ zajišťovna poskytuje je tedy výhradně ve výši škod opravdu vzniklých, vyšších neţ stanovená hodnota. Pro pojišťovnu, je důleţité zjistit, kolik nese rizika a kolik tím pádem potřebuje zajistného, aby nedošlo například k tomu, ţe si pojišťovna koupí více zajistného, neţ je potřeba, a zaplatí víc neţ je nutné. Na druhou stranu, kdyţ zaplatí naopak málo, tak není jisté, zda katastrofickou událost ustojí Alternativní přenos rizik Definice ART První zmínka o pojmu alternativní přenos rizik neboli ART (alternative risk transfer) se objevila jiţ v 60. letech v USA. Pojem tehdy představoval moţnosti pojištění vlastních rizik velkých korporací zprostředkované kaptivními pojišťovnami. V dnešní době alternativní financování rizik (ARF), taktéţ alternativní přenos rizik (ART) představuje alternativu k tradičnímu pojištění. Nabízí také širokou škálu moţných řešení pro financování rizik korporací a firem v oblasti průmyslu, která překračují hranice tradičního pojistného trhu. Mezi moţná řešení patří produkty slučující techniku pojišťování s investičními a bankovními 14 Zajištění: Jistota na druhou...a na třetí [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 19

20 nástroji. Nové způsoby jak se vypořádat s následky škodných událostí vytváří spojování vlastního uchování rizika a technik kapitálového a pojišťovacího trhu. I přestoţe budou v převaze tradiční řešení pojistného, tak za pomoci spojení s ART vzniknou sjednocená řešení financování rizik na míru. Tato integrovaná řešení jsou lépe odpovídající jednotlivé situaci podniků v rizikové oblasti. Zjednodušeně by se dalo říci, ţe v současné době alternativní přenos rizik zahrnuje téţ finitní zajištění, transfer rizika prostřednictvím kapitálových trhů i podmíněné financování v podobě kontigentního kapitálu. Většina těchto metod má společné znaky: produkty jsou přesně na míru a zabývají se specifickými potřebami daného klienta, produkty lze vytvářet hromadně pro celou škálu rizik (multi-line), je zde moţnost transferu rizika, ten u metod tradičního zajištění není moţný. smlouva je sjednána na dobu delší neţ 1 rok (tzv. multi-year), Řešení ART má ve srovnání s tradičními pojistnými řešeními určité výhody. ART má větší nabídku pojistitelných rizik a lepší efekt jejich přenosu. Díky tomu má moţnost financování i takových rizik, která se při tradičním pojištění pojistit dají těţko či vůbec. ART taktéţ vede k rozloţení rizika v čase, ale také ve spektru krytí rizik. Nejvíce známý druh ART je kaptive. Kaptive charakterizujeme jako pojišťovnu či zajišťovnu, kterou vlastní firmy nebo korporace. Velkou část kaptivů tvoří kaptivní zajišťovny. Vedle vlastních kaptivních společností je téţ moţné si pronajmout právní subjektivitu a infrastrukturu kaptivní společnosti či koupit jejich podíly. V případě koupě nebo pronájmu slouţí kaptivní společnost více podnikům. Tím pádem náklady vydané na zaloţení a vedení společnosti jsou klesající Nástroje ART Nástroje ART slouţí ke sjednání levnější pojistné a zajistné ochrany. Mají ve svých 15 Kaptivní pojišťovny snižují náklady na pojistné [online]. [cit ] Dostupné z WWW: ; Alternativní metody transferu rizika [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 20

21 kompetencích také zvyšování pojistné a zajistné kapacity, která není v mnoha případech dostatečná. Nástroje ART nalézají vyuţití hlavně na kapitálových trzích. Do těchto nástrojů řadíme finitní neboli finanční zajištění, kontingentní kapitál, pojistné deriváty, pojistné dluhopisy a multiprodukty. 1. Finitní zajištění Finitním zajištěním se rozumí podle paragrafu 85 odst. 5 zákona č. 277/2009 Sb.: Finitním zajištěním se pro účely tohoto zákona rozumí zajištění pro případ, kdy jednoznačně vymezená maximální moţná ztráta z pojištění, vyjádřená jako maximum převedeného ekonomického rizika, vyplývajícího jak z přenosu významného pojistně-technického rizika, tak i z přenosu rizika načasování, přesáhne během doby trvání zajišťovací smlouvy pojistné o omezenou, ale pro dané pojištění podstatnou částku, za podmínky, ţe zajišťovací smlouva obsahuje ustanovení týkající se a) jednoznačného a podstatného zváţení časové hodnoty peněz, nebo b) řízení rovnováhy ekonomických důsledků mezi smluvními stranami v dohodnutém časovém úseku zaměřené na dosaţení převodu zajištěného rizika. 16 Zjednodušeně bychom mohli finitní zajištění definovat jako tradiční zajištění, které je rozšířené a zdůrazněné funkcí financování a aspektama časové hodnoty peněz. Mezi finitním a tradičním zajištěním je jeden rozdíl. Tradiční zajištění spočívá v tom, ţe v jednom časovém úseku nastane realizování jen některých vybraných rizik z celé skupiny, ovšem u finitního zajištění se jedná o rozloţení realizace rizik do určitého časového období. V mnoha zdrojích se můţeme setkat se zaměněním pojmu finitní zajištění za finanční zajištění. Obě zmíněná zajištění mají velmi podobné charakteristiky, avšak finanční zajištění dává větší důraz na finanční pohled a spíše potlačuje přenos rizika. Přesto, ţe je celé odvětví rozdílné, tak smlouvy, které spadají do finitního zajištění, vykazují shodné rysy: smlouvy jsou dlouhodobé - u tradičního zajištění se ve většině případů uzavírají na dobu jednoho roku, u finitního zajištění jsou sjednány na delší dobu limitované riziko zajistitele u prvopojistitelových škod je krytí zajistitelem omezené 16 Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 21

22 a financování je nerovnoměrně časově rozloţené sdílení zisku a ztráty zajistitel část svého zisku zpětně převádí prvopojistiteli a na druhou stranu je moţné i krytí ztráty zajistitele postupitelem hledisko časové hodnoty váha časové hodnoty peněz roste s dobou trvání smlouvy V šedesátých letech díky vysoké ceně tradičního zajištění velkých rizik, jako například vrtné průzkumy a těţby ropy, se začala hledat k tradičnímu zajištění také finitní zajištění. Začátek uţívání finitního zajištění i pro jiná neţivotní rizika datujeme na počátek osmdesátých let. Tehdy se ještě spíše pouţíval pojem finanční zajištění. V tomto období se začal zhoršovat škodní průběh, který zapříčinil téměř pětinásobné zvýšení sazeb zajistného, a proto došlo k pouţívání finitního zajištění i pro jiná neţivotní rizika. Finitní zajištění bylo sjednáváno dlouhodobými smlouvami a tím byla zajištěna pojišťovnám potřebná stabilita cen zajistného krytí. Prvotní pohnutkou pro uskutečnění finitního zajištění tedy byl pokus o rovnováhu hospodářských výsledků v čase, jelikoţ akcionáři, řídící orgány i ratingové agentury rovnováhu oceňují. Změna stavby pojištěných rizik byla typickým znakem. V dnešní době je u neţivotního pojištění velmi důleţité odpovědnostní pojištění, tvoří přes 55 % neţivotního pojistného, kdeţto počátkem sedmdesátých let byl tento podíl odpovědnostních pojištění na kompletním neţivotním pojistném nepatrný. Kvůli dlouhodobým rizikům z pojištění odpovědnosti se pojišťovny snaţily nalézt potřebnou rovnováhu ve finitním pojištění. Finitní zajištění se ukázalo jako důleţité zejména v případě splynutí a získávání pojišťoven. Jiţ zmíněné odpovědnostní riziko, ale i dlouhodobá rizika obecně, nedávala moţnost kvalifikovanému ocenění společnosti. Lepší ocenění rizik a nákladů zajištění lze získat díky zajistným smlouvám na více let. Tím se dá zefektivnit i celý proces splynutí a získávání pojišťoven. 2. Kontingentní kapitál Kontingentní kapitál charakterizujeme jako způsob financování pojistných událostí s následným vyuţitím cizích zdrojů. V tomto případě není přenos rizika významem smlouvy. Ve smlouvě je sjednáno, ţe pokud nastane pojistná událost, tak má zavázaný subjekt povinnost zvýšit finanční zdroje pojišťovny. Mezi nejjednodušší způsoby je řazena podmíněná úvěrová smlouva. V případě, ţe nastane předem stanovená pojistná událost, tak zavázaný subjekt má povinnost zajistit pojišťovně úvěr slouţící k pokrytí zvýšené potřeby 22

23 financí. Kontingentní financování má i druhý způsob, kterým je koupě opce na cenu vlastní hodnoty akcie. Stejně tak jako v předchozím případě, je i moţnost uskutečnění této opce spjata se vznikem předem stanovené pojistné události. Pojišťovna uskuteční svou put opci a dostane dodatečný kapitál v případě, ţe by nastala taková událost a poklesla by hodnota akcií. 3. Pojistné deriváty Odvozené cenné papíry nazýváme deriváty. Oceňujeme je na základě hodnoty podkladového aktiva. Dříve se jako podkladové aktivum pouţíval škodní průběh pojišťovny či zajišťovny, ovšem v poslední době se dává přednost odvozeným derivátům. Ty jsou odvozené od ukazatele, který je nezávislý na výsledku pojišťovny. V první fázi, roku 1992, šlo o snahy o přenesení pojistně-technických rizik vyjma pojistného sektoru. Jednalo se o vydání futures a opce na burze Chicago Board of Trade (CBOT) v Chicagu. Podkladovým aktivem futures a opcí byly indexy katastrofických škod. Tyto zmíněné deriváty nebyly úspěšné. Velký úspěch zaznamenaly aţ pojistné deriváty a dluhopisy, které byly odvozené od všeobecných uznávaných škodních indexů. Nazývají se Property Claims Service (PCS) a jsou vydávány kaţdý den. Nyní v určitých regionech USA vydává sluţba Property Claims Service devět indexů stanovených dle škodního průběhu. První burzou, fungující od roku 1996, je burza Catastrophe Risk Exchange (CATEX) působící v USA. Je zaměřená na pojistná rizika. Účastní se na ní zajišťovny, pojišťovny i brokeři mající patřičnou licenci. Zmíněné subjekty mají moţnost díky CATEX elektronicky obchodovat s vlastními riziky. CBOT dává do pojistného sektoru přínos nového kapitálu, CATEX nikoliv, ovšem dává pojišťovnám a zajišťovnám moţnost lepšího rozdělení svých rizik. V současnosti se preferuje postup tzv. over the counter. Spočívá v tom, ţe pojišťovny vystavují, za pomoci investičních bank a zvláštních zajišťoven (over the counter), deriváty a dluhopisy bez závislosti na burzách. V praxi se pouţívají: 1) Pojistné swapy - pro pojistné swapy platí: Výměna shromáţděných pojistných kontraktů, které jsou charakterizovány obdobně za účelem rozdělení pojistného portfolia, je předmětem obchodu. 23

24 Druhou moţností můţe být výměna variabilních plateb za soustavu pevných plateb je předmětem obchodu. I tento postup je provozován skrz prostředníka SPV. 2) Pojistné opce obchodované na CBOT - jako podkladové aktivum slouţí index publikovaný PCS. - pro pojistné opce platí: Uchazeč sjedná dva protichůdné obchody tím způsobem, ţe současně uskutečňuje prodej i koupi call opce s různě uskutečnitelnou cenou. Opce s niţší cenou mají prioritu, za kterou zodpovídá pojišťovna sama či ji zajišťuje alternativním způsobem. Opce s vyšší cenou značí kde má zajištění horní hranici. Tento způsob zajištění je velmi podobný tradičnímu neproporcionálnímu zajištění. 4. Pojistné dluhopisy Dalším způsobem pojišťovny, jak převést svá rizika na trh kapitálu, jsou pojistné dluhopisy. U dluhopisů, které vydala pojišťovna, můţe velikost kupónu záviset na jejím vlastním škodním průběhu, ale téţ na nezávislém škodním indexu. Kupóny dávají naději velkého výnosu, a proto začaly pojistné dluhopisy zajímat zejména investory, i přesto, ţe hrozí riziko ztráty kupónu či jistiny. Jelikoţ významný souvztaţný vztah mezi pojistnými a podnikovými dluhopisy není moţný, tak portfolio manaţerům investice do pojistných dluhopisů dává moţnost sníţit trţní riziko portfolia. 5. Multiprodukty 1) Integrated multi-line/multi-year products (MMP) Jednodušším způsobem bychom mohli říci, ţe jde o zajištění více rizik sjednocených do jednoho ART produktu. Jsou platné několik let. Zabudovatelná rizika do MMP mají široký rozsah. Jedná se o klasická rizika jako například přírodní katastrofy, poţár, odpovědnost či trţní rizika jako jsou úrokové sazby, měnové kurzy, ale i rizika, o kterých se hovoří jako o nepojistitelných, například politické riziko. U MMP produktů je důleţité, ţe celé portfolio rizik se bere v úvahu jako jednotný celek. Kapacita MMP zajistitele je určena za celou skupinu rizik, taktéţ je tomu u vlastního vrubu klienta. Zajistné se stanoví také za celé portfolio dohromady. Na závěr je nutno říci, ţe tyto typy smluv do dnešní doby nejsou světově příliš rozšířené. 24

25 2) Multi-trigger smlouvy (MTP) U tohoto produktu jde o to, ţe výplaty pojistného či zajistného plnění jsou zaloţeny na vzniku zajistné události (tzv. první spouštěč first trigger) a také na základě vzniku ještě nějaké jiné události (tzv. druhý spouštěč second trigger). Za second trigger se nejčastěji klade nějaká charakteristika finančních trhů, to znamená vývoj cen úrokových sazeb, burzovní index a měnové kurzy. V případě, ţe všechny spouštěče dosáhnou daného limitu, dojde k vyplnění zajistného plnění. Tento produkt si do dnešní doby nezískal velké uplatnění Alternativní metody transferu rizika [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 25

26 4. Komerční pojišťovny na českém trhu a jejich produkty na neživotní pojištění V této kapitole jsou představeny nejznámější komerční pojišťovny v České republice. Dále jejich produkty na neţivotní pojištění, které je na katastrofická rizika moţné. 4.1 Allianz pojišťovna, a. s Profil pojišťovny V roce 1890 vznikl přední světový pojišťovací koncern Allianz SE. Pojišťovna Allianz vznikla v roce 1993 v České republice a je dceřinnou společností společnosti Allianz New Europe Holding GmbH a zároveň součástí jiţ zmíněného pojišťovacího koncernu Allianz SE. Za své dlouhodobé působení na českém trhu si Allianz vybudovala jméno a patří mezi tři největší české pojišťovací společnosti. Na začátku své kariéry nabízela pojišťovna Allianz ţivotní pojištění, pojištění majetku občanů a od roku 1995 začala i s nabídkou havarijního pojištění. V roce 1999 patřila mezi 12 pojišťoven, které začaly poskytovat produkt povinné ručení. V dnešní době Allianz nabízí celé spektrum produktů jak pro občany, tak pro podnikatele a průmysl. Portfolio sluţeb a produktů zahrnuje ţivotní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti občanů, majetkové pojištění pro podnikatele, pojištění profesní odpovědnosti, pojištění průmyslových rizik, komplexní autopojištění pro občany i společnosti, cestovní pojištění a penzijní pojištění. Roku 1994 byl zaloţen Allianz penzijní fond. Pojišťovna Allianz je jeho jediným akcionářem a také jediným společníkem Allianz kontakt, s. r. o. a Allianz Generální sluţby, s. r. o. V České republice vlastní pojišťovna Allianz 11 regionálních ředitelství, která vede více neţ 1900 pojišťovacích poradců. Klient této pojišťovny můţe navštívit cca 270 pojišťovacích kanceláří a zákaznických středisek. Informace o produktech pojišťovny Allianz mohou klienti či zájemci o pojištění vyuţít téţ na téměř 350ti pobočkách Komerční pojišťovny. Allianz také provádí obchodní činnost, ve které spolupracuje s některými bankami a makléři. Nabídku svých sluţeb propaguje i přes prodejce motorových vozidel, servisy, cestovní kanceláře a další partnery. 26

27 Při vyuţívání mezinárodního know-how je velmi výhodné zázemí Allianz Group, které garantuje přístup ke kapitálové síle celého koncernu. K zajištění rizik exploatuje pojišťovna Allianz výhradně renomované společnosti, kterými jsou Allianz SE, Swiss Re, Munich Re a další. Pojišťovna Allianz spravovala mnoho významných pojištěných objektů. Mezi nejvýznamnější patří například stavba hotelu Four Seasons, dálniční obchvat Olomouce nebo výstavba trasy metra A v Praze. Dalším smluvním partnerem je od roku 2008 společnost Makro Produkty - neživotní pojištění U pojišťovny Allianz se klienti mohou pojistit na katastrofická rizika sjednáním pojištění nemovitosti či pojištění domácnosti. 1. Pojištění nemovitosti Mezi nemovitosti, které je moţno u pojišťovny Allianz pojistit patří bytové domy, rodinné domy, byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví, druţstevní byty a spoluvlastnické podíly, chaty a chalupy, samostatné garáţe v osobním vlastnictví, budovy ve výstavbě za zvýhodněnou sazbu, stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí určené ke stavbě, údrţbě nebo rekonstrukci pojištěné budovy, fotovoltaické elektrárny v rámci pojištění hlavních či vedlejších staveb, movité věci ve vlastnictví druţstva nebo SVJ a vedlejší stavby jako jsou například garáţe, oplocení, bazény, vrata, zásobníky PB a podobně. Allianz má tři varianty pro pojištění nemovitosti. Těmi jsou tyto produkty: Normal Optimal Excluziv Pojištění nemovitosti, která je trvale obývaná je moţné vybrat ze všech třech produktů. Pojištění rekreační nemovitosti pak můţeme vybírat z varianty Normal či Optimal. Hlavní výhodou pojištění majetku u pojišťovny Allianz je moţný výběr ze tří variant, které obsahují základní pojištění, ale téţ širokospektrální. U vedlejších staveb jako je například dílna či garáţ se pojistné automaticky nenavyšuje. Pojištění nemovitostí pokrývá i škody, 18 Profil společnosti [online]. [cit ] Dostupné z WWW: ; Allianz pojišťovna, a. s. [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 27

28 které zapříčinil mráz na okapech a vnějších dešťových svodech. U varianty Excluziv je velmi výhodné pojištění skleníku a úhrada náhradního ubytování. Tabulka č. 2: Rozsah pojištění nemovitosti produktů Normal, Optimal a Excluziv Možnosti rozsahu pojištění Normal Optimal Excluziv Poţár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla Imploze Vichřice nebo krupobití Voda z vodovodního zařízení Krádeţ vloupáním Loupeţ Povodeň nebo záplava NE Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícením lavin NE Tíha sněhu NE Pád stromů, stoţárů a jiných předmětů NE Náraz vozidla NE Mráz na topném systému a vodovodním zařízení NE Zemětřesení NE Rozbití skla NE Rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny NE NE Kouř NE NE Vystoupení vody z odpadního potrubí NE NE Přepětí, podpětí NE NE Vandalismus NE NE Ztráta vody NE NE Škoda na tepelné fasádě způsobená ptactvem, hmyzem a hlodavci NE NE Atmosférické sráţky NE NE Chyba funkce sprinklerového zařízení NE NE Zkrat v elektromotorech NE NE 2. Pojištění domácnosti V případě pojištění domácnosti je moţno pojistit věci osobní potřeby, zařízení domácnosti, 28

29 umělecká díla, sbírky a staroţitnosti, zdravotní pomůcky pro tělesně postiţené, věci slouţící k výkonu povolání, audio-vizuální techniku, elektronické a optické přístroje, klenoty, cennosti, cenné papíry a peníze, sportovní náčiní, jízdní kola, autopotřeby, stavební součásti bytu pořízení pojištěním, tím je míněno zařízení koupelen, okna, podlahy a podobně. Pro pojištění domácnosti Allianz nabízí také tři varianty: Normal Optimal Excluziv Na trvale obývanou domácnost je moţné jednu ze tří variant, pro rekreačně obývanou domácnost je moţnost výběru z varianty Normal či Optimal. Mezi hlavní výhody pojištění domácnosti u pojišťovny Allianz patří výběr ze tří variant, které obsahují základní pojištění i pojištění široké pro případ rizik všeho druhu. Další výhoda je moţné pojištění movitých věcí, které jsou uloţeny v samostatně stojící garáţi. Také jsou kryty i škody na určitých věcech, které jsou umístěné ve společných prostorách domu, můţe se jednat například o kočárek, či v uzamčeném automobilu. 19 Tabulka č. 3: Rozsah pojištění domácnosti produktů Normal, Optimal a Excluziv Možnosti rozsahu pojištění Normal Optimal Excluziv Poţár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla Imploze Vichřice nebo krupobití Voda z vodovodního zařízení Krádeţ vloupáním Loupeţ Loupeţné přepadení NE Povodeň nebo záplava NE Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin NE Tíha sněhu NE Pád stromů, stoţárů a jiných předmětů NE 19 Majetek a odpovědnosti [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 29

30 Tabulka č. 3: Rozsah pojištění domácnosti produktů Normal, Optimal a Excluziv Náraz vozidla NE Mráz na topném systému a vodovodním zařízení NE Zemětřesení NE Rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny NE NE Kouř NE NE Vystoupení vody z odpadního potrubí NE NE Únik vody z akvária NE NE Přepětí, podpětí NE NE Vandalismus NE NE Atmosférické sráţky NE NE Chyba funkce sprinklerového zařízení NE NE Porucha chladícího zařízení NE NE Rozbití skla NE NE 4.2 AXA pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Pojišťovna AXA působila na českém trhu od roku 1995 aţ do roku 2007 pod názvem Winterthur pojišťovna, a. s. Nyní je nejmladším členem skupiny AXA v České republice a na trh vstoupila v polovině roku Pojišťovací skupina AXA je zaměřená především na pojišťovací trh v severní Americe, západní Evropě a na dálném východu. Pojišťovna AXA nabízí kapitálové a rizikové pojištění, úrazové pojištění a doplňkové zdravotní pojištění a v neposlední řadě investiční ţivotní pojištění. Své sluţby poskytuje jak občanům, tak i firmám. AXA má, se svou celosvětovou působností, více jak 65 milionů klientů. Zaměstnává přes 135 tisíc zaměstnanců, kteří se starají o své klienty. Dalších 400 tisíc zaměstnanců AXA zaměstnává jako své akcionáře. Celkový počet zaměstnanců u společnosti AXA je tedy 175 tisíc včetně výhradních obchodních zástupců. Za zmínku stojí téţ charitativní projekty, do kterých je pojišťovna AXA zapojena. Jedním z nich je Nadace Křiţovatka, která se zabývá syndromem náhlého úmrtí novorozenců. Dále 30

31 spolupracuje se Světluškou, jenţ poskytuje pomoc dětem a dospělým s těţkým postiţením zraku, a s projektem Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol, který je zaměřen na bezpečí při dopravě dětí do škol a čistější a zdravější ţivotní prostředí v okolí cest Produkty - neživotní pojištění Pojišťovna AXA nabízí svým klientům pojištění majetku formou produktu Domov. U pojištění Domov je moţnost pojistit nemovitost a domácnost v jedné smlouvě, ale také například jen nemovitost nebo domácnost zvlášť. Pojištění Domov U produktu Domov má AXA pojišťovna na výběr ze dvou typů pojištění, a to produkt Stavba a produkt Domácnost. U pojištění Domov si zájemci mohou pojistit z nemovitostí: rodinný dům, bytový dům, byt či chatu. Z vedlejších staveb garáţ, dílnu, oplocení a jiné. V domácnosti si mohou pojištění na zařízení domácnosti, nábytek, cennosti, sportovní potřeby, jízdní kola, domácí zvířata, spotřební elektroniku a hotovost. Tabulka č. 4: Rozsah pojištění produktu Domov Možnosti rozsahu pojištění Poţár, výbuch, úder blesku Vichřice nebo krupobití Zemětřesení Sesuv půdy nebo lavin Tíha sněhu nebo námrazy Zřícení skal nebo zemin Náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa Pád stromů, stoţárů nebo jiných předmětů Vodovodní škody Mráz na vodovodním zařízení Produkt Domov Stavba Domácnost 20 AXA pojišťovna, a. s. [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 31

32 Tabulka č. 4: Rozsah pojištění produktu Domov Krádeţe Vloupání Vandalismus Poškození nebo zničení stavebních součástí V pojištění je obsaţena pomoc při řešení rozepří, které mohou nastat během reklamací vybavení domácnosti či rozepře s dodavateli sluţeb. V pojištění Domov není zahrnuto jen pojištění na byt a domácnost, ale také na stavbu. Odpovědnost vlastníka nemovitosti nebo členů domácnosti za škody lze samozřejmě pojistit téţ. Připojistit se lze na škody způsobené povodní či záplavou Česká pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Česká pojišťovna vznikla roku 1827 a její původní název zněl První česká vzájemná pojišťovna. V letech neměla konkurenci, byla jedinou pojišťovnou na našem území, a proto měla velké postavení. Avšak i v dnešní době je Česká pojišťovna mezi třemi největšími v České republice, přestoţe konkurence roste. Česká pojišťovna poskytuje ţivotní i neţivotní pojištění a pro firemní klienty nabízí celé portfolio svých produktů a sluţeb. Klienty České pojišťovny mohou být občané, podnikatelé i průmysl. Česká pojišťovna také poskytuje povinné ručení a tím se řadí mezi 12 pojišťoven v České republice, které ho také poskytují. Česká pojišťovna zaměstnává více neţ 4100 zaměstnanců, působí ve 29 obchodníchoblastech. Klient můţe, za účelem prohlédnutí a případně i sjednání sluţby, navštívit aţ 3000 obchodních míst po celém území České republiky. Tím Česká pojišťovna zajišťuje své klientele pohodlné a vţdy dostupné poskytování sluţeb. Česká pojišťovna poskytuje podporu v oblasti kultury, sportu, dopravní bezpečnosti a v neposlední řadě nadacím. Z kultury podporuje kaţdoroční Letní Shakespearovské slavnosti na Praţském hradě, galerii 21 AXA Domov [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 32

33 České pojišťovny, nadační fond ochrany památek a depozitář umění. Také v oblasti sportu je Česká pojišťovna známá. Je spojována s nadějnými talenty i špičkami českého sportu. Řadí se mezi oficiální partnery českého olympijského týmu. Také je hlavním partnerem extraligy ledního hokeje a předním partnerem play-off. Podporu poskytuje také Jágr Teamu. Její podíl je velmi významný i na Velké pardubické. A nově se Česká pojišťovna stala v roce 2011 generálním partnerem Českého skokového poháru. Česká pojišťovna je zapojena i do velkých projektů dopravní bezpečnosti. Těmi jsou ČP Index a Gentleman silnic. ČP Index je statistika, která pojednává o tom, jakou bezpečnost poskytují účastníkům silničního provozu krajská a okresní města v České republice. Gentleman silnic je projekt, na kterém Česká pojišťovna spolupracuje s Policií ČR. Hlavní náplní tohoto projektu je motivace jak motoristů, tak chodců k tomu, aby byli ke svému okolí ohleduplní. Kdo pomůţe při váţné dopravní nehodě či dokonce zachrání někomu ţivot, stává se Gentlemanem silnic. A takové odváţné a schopné lidi Česká pojišťovna hledá. Pro Českou pojišťovnu je významná také podpora nadací. Mezi nadace České pojišťovny patří Psí oči (Nadace Leontinka) zabývající se pomocí dětem a studentům, kteří jsou zrakově a kombinovaně postiţeni. Další nadací je Pomněnkový den (Sdruţení Linka bezpečí). Nadace vznikla na pomoc dětem a mladým lidem. Pomáhá nejen při běţných problémech a trápeních, ale téţ při těţkých ţivotních situacích. Klokánek (Fond ohroţených dětí) je další místo, kde Česká pojišťovna pomáhá. Klokánek je zařízení, které pomáhá dětem, pro něţ je nutná rychlá pomoc. Další dvě nadace, kde Česká pojišťovna podává pomocnou ruku, jsou Prevence rizikového chování dětí a mládeţe a taktéţ hlavní světová organizace UNICEF (Dětský fond OSN) Produkty neživotní pojištění Česká pojišťovna nabízí občanům z pojištění majetku: Pojištění domu a souvisejících staveb, Pojištění vybavení domácnosti, Pojištění bytu a souvisejících prostor, Pojištění chaty a chalupy, Pojištění asistence pro dům a byt a Individuální pojištění movitých věcí. 1. Pojištění domu a souvisejících staveb 22 Česká pojišťovna, a. s. [online]. [cit ] Dostupné z WWW: Profil [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 33

34 V Pojištění domu a souvisejících staveb je zahrnuto celkové krytí vašeho domova. Pojištění se vztahuje na škody, které jsou způsobené viz tabulka č. 5: Rozsah pojištění pojištění produktů neţivotního pojištění České pojišťovny. Určité věci jako například dětský kočárek, invalidní vozík a jiné je moţno pojistit na celé území České republiky. Toto pojištění musí být sjednáno na konkrétní adresu v České republice Pojištění vybavení domácnosti Pojištění vybavení domácnosti se vztahuje na celou domácnost včetně nábytku, koberců, spotřebičů, hudebních nástrojů, sportovního náčiní, cenností, obrazů a mnoho dalších. Zároveň je automaticky poskytnuto pojištění věcí, které máte umístěny mimo bytový prostor na stejné adrese, to znamená ve sklepech, v kočárkárně, garáţi a podobně. Pojištění domácnosti se vztahuje na škody, které způsobil viz tabulka č. 5: Rozsah pojištění produktů neţivotního pojištění České pojišťovny. Místem pojištění musí být domácnost v bytě nebo rodinném domě, která je uvedená adresou v pojistné smlouvě. Dále můţe být místem pojištění nebytový prostor, který se nachází ve stejné budově jako pojištěný byt. V rodinném domě toto platí pro sklepy, komory a podobně. Pojistným místem mohou být téţ nebytové prostory ve vedlejších budovách, které ovšem patří k bytu či k domácnosti v rodinném domě. Také společné nebytové prostory v bytových domech sušárny, chodby, kočárkárny, kolárny, schodiště. Posledním pojistným místem mohou být nebytové prostory na jiném místě v té samé obci, například garáţ na jiné adrese neţ je byt či dům Pojištění bytu a souvisejících prostor Součástí Pojištění bytu a souvisejících prostor je i pojištění konstrukčních prvků v bytě, to jsou příčky, okna, dveře, rozvody, podlahy a podobně. Česká pojišťovna navíc při sjednání tohoto pojištění automaticky pojistí téţ nebytové prostory patřící k bytu komora, garáţ, sklep. 23 Pojištění domu a souvisejících staveb [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 24 Pojištění vybavení domácnosti [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 34

35 Pojištění je zaměřené na téměř stejné škody jako u předchozího pojištění, těmi jsou škody, které způsobil viz tabulka č. 5: Rozsah pojištění produktů neţivotního pojištění České pojišťovny. Místem pojištění je byt, který se uveden v pojistné smlouvě Pojištění chaty a chalupy Pojištění chaty a chalupy u České pojišťovny zahrnuje celkové pojištění před přírodními ţivly i zloději. Pojištění obsahuje téţ pojištění zahrady, bazénu, stodoly, skleníku a podobně. Pojištěné je i vybavení nemovitosti zahradní technika, nábytek, koberce, obrazy, nářadí v dílně. Pojištění u vybavení chaty či chalupy se vztahuje na pojistná nebezpečí viz tabulka č. 5: Rozsah pojištění produktů neţivotního pojištění České pojišťovny. Místem pojištění jsou v tomto případě prostory v rekreačním obydlí udané v pojistné smlouvě. Dále mohou být pojistným místem prostory, které se nachází na stejném pozemku jako rekreační obydlí. Musí být uvedeno, ţe slouţí zásadně k uţívání oprávněné osobě. Místo pojištění se vztahuje na konkrétní adresu v České republice Individuální pojištění movitých věcí Individuální pojištění movitých věcí se vztahuje na pojistná nebezpeční viz tabulka č. 5 Rozsah pojištění produktů neţivotního pojištění České pojišťovny. Proti těmto škodám si mohou klienti pojistit jízdní kola, věci zvláštní hodnoty, hudební nástroje, jednotlivou movitou věc či soubor movitých věcí. Pojištění na všechna nebezpečí, například i na neopatrné zacházení, si mohou klienti na invalidní vozíky, věci zvláštní hodnoty, elektroniku, zahradní mechaniku. Místem pojištění je u jízdních kol, invalidních vozíků, věcí zvláštní hodnoty, hudebních nástrojů a elektroniky Česká republika. U věcí zvláštní hodnoty, zahradní mechaniky, jednotlivé movité věci či souboru movitých věcí je místem pojištění konkrétní adresa v České 25 Pojištění bytu a souvisejících prostor [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 26 Pojištění chaty a chalupy [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 35

36 republice. 27 Tabulka č. 5: Rozsah pojištění produktů neživotního pojištění České pojišťovny 1 Pojištění domu a souvisejících stavebních 2 Pojištění vybavení domácnosti 3 Pojištění bytu a souvisejících prostor 4 Pojištění chaty a chalupy a) vybavení, b) stavba 5 Individuální pojištění movitých věcí Možnosti rozsahu pojištění Poţár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla případně jeho části či nákladu a) b) Povodeň nebo záplava Vichřice nebo krupobití Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin Pád stromů, stoţárů nebo jiných předmětů Tíha sněhu nebo námrazy Zemětřesení Voda vytékající z vodovodního zařízení Přetlak nebo zamrzání vody Odcizení věci krádeţí nebo vloupáním Úmyslné poškození nebo odcizení věci NE NE NE 5 27 Individuální pojištění movitých věcí [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 36

37 Tabulka č. 5: Rozsah pojištění produktů neživotního pojištění České pojišťovny Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci Skel - all risks (z jakékoli příčiny - např. neopatrnou manipulací) Náraz vozidla Přepětí 28 NE NE NE Moţné Moţné Moţné Moţné NE NE NE NE NE Moţné NE NE Moţné Moţné Moţné Moţné na vybrané věci NE NE 4.4 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna začala působit na českém pojistném trhu jiţ v roce Je dceřinou společností jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. Tato pojišťovna je známá svým povinným ručením, v ţebříčku poskytovatelů tohoto pojištění v České republice se řadí na třetí místo. Česká podnikatelská pojišťovna je povaţována za pojišťovnu se silným kapitálem, jelikoţ její základní kapitál tvoří 1 miliardu Kč. V roce 2011 předepsala pojistné v hodnotě celkem 6, 7 miliard Kč, spravují takřka 1, 5 milionů kontraktů a její zisk před zdaněním činil 442 milionů Kč. Česká podnikatelská pojišťovna nabízí svých klientům, jimiţ mohou být jak občané, tak firmy, ţivotní pojištění a samozřejmě i neţivotní pojištění. Česká podnikatelská pojišťovna vlastní 10 regionálních ředitelství, která řídí více neţ 1033 pojišťovacích poradců. Tímto je pro její klientelu zařízen kompletní servis. Aţ ve 160-ti pojišťovacích kancelářích a zákaznických středisek si klient či zájemce můţe potřebné produkty a sluţby nebo se pouze informovat. 28 Rozsah rizik [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 37

38 Mezi projekty, které Česká podnikatelská pojišťovna podporuje, patří Autoklub Markéta, Nadace Malina, Horská sluţba ČR, Ministerstvo dopravy s projektem BESIP, Medea Kultur s. r. o., Divadlo Ta Fantastika, Fotbal trading a. s. - fotbalové naděje, Vodní záchranná sluţba, Sbory dobrovolných hasičů, Nadace Leontinka, Svaz lyţařů České republiky, UNITOP ČR a Nadace policistů a hasičů Vzájemná pomoc v tísni Produkty neživotní pojištění Česká podnikatelská pojišťovna má ve své nabídce z pojištění majetku konkrétně pojištění nemovitosti, domácnosti, bytových domů, chat a chalup. 1. Pojištění nemovitosti a domácnosti Česká podnikatelská pojišťovna má ve své nabídce produktů na pojištění nemovitosti a domácnosti produkt Domex a Domex Prima. Pojištění nemovitosti U České podnikatelské pojišťovny mohou klienti vyuţít pojistné produkty řady Domex, které si mohou sestavit přímo na míru. Pojištění nemovitosti je moţné uzavřít samostatně nebo s pojištěním domácnosti či pojištěním odpovědnosti v jedné smlouvě. Z nemovitostí si mají moţnost pojistit budovu, stavbu či byt i s jejich součástí a příslušenstvím, také stavební materiál a výrobky potřebné k opravám budov, staveb či bytů, které jsou pojištěné. Pojištění na rodinný dům, byt, garáţ nebo rekreační stavbu je v nabídce samozřejmě téţ. K pojištění nemovitosti jsou pojištěny zároveň i stavební součásti jako jsou plovoucí podlahy, obklady, vestavěné kuchyňské linky, vestavěný nábytek, anténní systém, topná tělesa, ohřívače vody či sluneční kolektory. Pojistit nemovitost je moţné spolu s jakýmikoliv vedlejšími stavbami, například stodoly, garáţe, studny, bazény, opěrné zdi, oplocení. 29 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. [online]. [cit ] Dostupné z WWW: Profil [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 38

39 Česká podnikatelská pojišťovna nabízí v rámci pojištění nemovitosti i pojištění na rozestavěné stavby, nově zahajované stavby, rekonstruované stavby včetně stavebních součástí. Dále na stavební materiál a stavební mechanismy, nářadí ke stavbě a objekty, které jsou na staveništi dočasně. Pojištění domácnosti Stejně jako u pojištění nemovitosti i u pojištění domácnosti nabízí Česká podnikatelská pojišťovna produkty z řady Domex, které si můţete sestavit na míru. Pojištění je samozřejmě moţné pouze na domácnost či v kombinaci s pojištěním na nemovitost nebo na odpovědnost v jedné smlouvě. Pojištění domácnosti u České podnikatelské pojišťovny poskytuje ochranu všech movitých věcí, které jsou zařízením domácnosti. Chrání je před odcizení, poškozením i zničením. Pojištění se týká elektroniky, domácího a drobného zvířectva, peněz v hotovosti, klenotů a cenin, dětských kočárků, invalidních vozíků či zdravotních pomůcek, věcí umělecké nebo historické hodnoty, sportovních pomůcek k uţívání ve volném čase, cestovních zavazadel a rotačních elektromotorů s příkonem od 50 W do 3 kw zabudovaných do elektrospotřebičů domácnosti, která je pojištěná. Místo pojištění je adresa, která je uvedena v pojistné smlouvě a vztahuje se na věci v bytě či domě. Produkty Domex a Domex Prima se ale téţ vztahují na kterékoliv místo v České republice. To platí v případě poškození, odcizení, zničení či ztracení dětského kočárku, invalidního vozíku, zdravotnických pomůcek, osobních věcí, které jsou odloţené například v ubytovacím či sportovním zařízení. Dále platí pojištění i pro věci na chodbách, schodištích, kočárkárnách, sklepech, sušárnách a podobně. Tabulka č. 6: Rozsah pojištění produktů Domex a Domex Prima Vandalismus Možnosti rozsahu pojištění Odcizení věci krádeţí nebo loupeţí Povodeň a záplava (příčinou povodeň) 39 Základní Moţné sjednání Moţné sjednání Domex Rozšířená Moţné sjednání Moţné sjednání Domex Prima Moţné sjednání Mráz na vodním a topném systému NE NE

40 Tabulka č. 6: Rozsah pojištění produktů Domex a Domex Prima Náraz dopravního prostředku NE Únik kapaliny z technického zařízení NE Kouř NE Aerodynamický třesk NE Tíha sněhu a námrazy NE Pád stromů, stoţárů NE Zemětřesení NE Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin NE Zřícení skal nebo zemin NE Sesouvání půdy NE Krupobití NE Vichřice NE Záplava (vznik jiný neţ z povodní) Pád letadla Přímý úder blesku Výbuch Poţár 2. Pojištění bytových domů Česká podnikatelská pojišťovna poskytuje pojištění bytových domů formou produktu Bytex. Produkt Bytex je vhodný pro bytové domy, které jsou získané do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb. o nabývání vlastnictví k bytům a pro bytové domy ve vlastnictví občanů. Česká podnikatelská pojišťovna má ve své nabídce také produkt pro právnické osoby. Produkt nese název Bytex Plus a je speciálně pro bytové domy, které jsou ve vlastnictví právnických osob. Produkty Bytex se vztahují na pojištění budov, staveb i s jejich součástmi a příslušenstvím, stavebních materiálů a výrobků, které slouţí k opravám pojištěné budovy či stavby. S pojištěním Bytex si klienti mohou pojistit nejen nemovitý majetek, ale také stavební součásti jako jsou okna, dveře, topná tělesa, ohřívače vody, plovoucí podlahy, obklady, anténní systém či sluneční kolektory. 40

41 Tabulka č. 7: Rozsah pojištění produktu Bytex Možnosti rozsahu pojištění Bytex Základní Rozšířené Vandalismus Odcizení věci krádeţí nebo loupeţí Moţné sjednání Moţné sjednání Povodeň a záplava (příčinou povodeň) Náraz dopravního prostředku Únik kapaliny z technického zařízení Kouř Aerodynamický třesk Tíha sněhu a námrazy Pád stromů, stoţárů Zemětřesení Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin Zřícení skal nebo zemin Sesouvání půdy Krupobití Vichřice Záplava (vznik jiný neţ z povodní) Pád letadla Přímý úder blesku Výbuch Poţár 3. Pojištění chat a chalup Česká podnikatelská pojišťovna má pro své klienty v nabídce pojištění rekreační nemovitosti a pojištění rekreační domácnosti. Pojištění rekreační nemovitosti se vztahuje téţ na stavební materiál, drobné stavby, oplocení, stavební součásti jako dveře, topná tělesa, okna, vestavěný majetek a objekty zařízení staveniště, jeţ jsou dočasné. Pojištění rekreační domácnosti zahrnuje pojištění na movité věci tvořící zařízení domácnosti. Také zahrnuje pojištění na okna, dveře, malby, tapety, podlahové krytiny, vestavěný nábytek, anténní systémy a sluneční kolektory. 41

42 Ke sjednání pojištění rekreační nemovitosti či pojištění rekreační domácnosti nabízí Česká podnikatelská pojišťovna produkt Domex a to jak v základní variantě, tak v rozšířené ČSOB, a. s Profil pojišťovny ČSOB pojišťovna byla zaloţena v roce 1994 jako Chmelařská vzájemná pojišťovna, která slouţila hlavně klientům ze zemědělství. Na český pojistný trh vstoupila roku Povinné ručení bylo moţné ve Chmelařské vzájemné pojišťovně od roku 2000, jelikoţ téhoţ roku zároveň získala k tomuto sjednávání povolení. V roce 2001 se tato pojišťovna stala majetkem KBC Insurance N. V., coţ je strategický partner, který je na trhu jiţ od roku Touto událostí Chmelařská pojišťovna provedla změna názvu na ČSOB pojišťovna. Vznik nynější ČSOB pojišťovny datujeme Vznikla prodejem podniku mezi IPB pojišťovnou, a. s. a ČSOB pojišťovnou. Patří mezi tři největší pojišťovny v České republice a řadí se do největší finanční skupiny KBC v Evropě. V nabídce ČSOB pojišťovny nalezneme širokou škálu ţivotního i neţivotního pojištění. Pojištění si mohou jak občané, podnikatelé, tak i velké firmy. Klienti mohou navštívit a vyuţít sluţeb některé ze 246-ti poboček ČSOB, které nalezneme po celé České republice. Díky 8 tisícům finančních poradců se klientům dostane komfortního a časově nenáročného servisu. Taktéţ jako ostatní pojišťovny, i ČSOB podporuje řadu projektů a společností. Jsou jimi Dejvické divadlo v Praze, ZOO Dvůr Králové, FABIOFEST filmový festival, ČSOB Český skokový pohár parkurové závody, ČSOB CSIO 4*W Praha skokové závody, ČSOB Pohár Jezdectví a Golf Hostivař Pojištění majetku občanů [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 31 ČSOB pojišťovna, a. s. [online]. [cit ] Dostupné z WWW: O pojišťovně [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 42

43 4.5.2 Produkty neživotní pojištění Pojišťovna ČSOB nabízí svým klientům z pojištění majetku konkrétně pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a Pojištění domácnosti v panelovém domě. 1. Pojištění nemovitosti ČSOB vyuţívá k pojištění nemovitosti svůj produkt Domov Expres. U tohoto pojištění je v nabídce sjednání pojištění na nemovitosti, chaty, chalupy, garáţe nebo bytové jednotky. K tomu je moţné připojištění bazénu, oplocení, studny či jiné vedlejší stavby. Také je zde moţnost pojištění zahradních doplňků, jako je zahradní jezírko, okrasné stromy, okrasné květiny a podobně. Výhodou pojištění Domov Expres pojištění nemovitosti je moţné připojištění proti odcizení a vandalismu včetně sprejerství, aniţ by musel být pachatel známý. K pojištění nemovitosti se téţ vztahuje Pojištění Rozestavěného rodinného domu. 2. Pojištění domácnosti U ČSOB zahrnuje nabídka pojištění domácnosti pojištění na vybavení domácnosti, zařízení bytu, stavební součásti bytu, kola nebo individuální předměty jako jsou cennosti, věci umělecké a historické hodnoty a podobně. V základní ceně je zahrnuto i pojištění riziko sklo all risk na náhodné rozbití skla. K pojištění domácnosti se vztahuje téţ Pojištění domácnosti v panelovém domě. Tabulka č. 8: Rozsah pojištění produktů pojištění majetku u ČSOB Možnosti rozsahu pojištění Pojištění nemovitosti Domov Expres Pojištění domácnosti Poţár, výbuch, úder blesku, pád letadla Vichřice Zemětřesení Pád stromů nebo stoţárů Sesuv půdy nebo laviny Zřícení skal nebo zeminy Tíha sněhu nebo námrazy 43

44 Tabulka č. 8: Rozsah pojištění produktů pojištění majetku u ČSOB Voda z vodovodních nebo kanalizačních potrubí Náraz vozidla Kouř Nadzvuková vlna Zkrat nebo přepětí Náhodné rozbití skla (pojištění skla all risk) Odcizení a vandalismus Moţno Moţno Záplavy a povodně Moţno Moţno Direct pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Vznik a počátek působení pojišťovny Direct datujeme na květen roku Je první pojišťovnou v České republice, které povolení k provozování pojišťovací činnosti udělila Česká národní banka. Direct pojišťovna je příslušníkem České kanceláře pojistitelů a téţ České asociace pojišťoven. Na českém pojistném trhu se řadí jako jediná k online pojišťovnám a tudíţ své sluţby a produkty nabízí přes telefon a internet. Klientské centrum zákazníci mohou nalézt v Praze, kde se nachází i sídlo společnosti Direct. Pojišťovna Direct poskytuje sluţby přímo, a proto nemá ţádné kamenné pobočky. Zásluhou těchto online sluţeb nabízí pohodlnější servis a taktéţ výhodnější ceny pojistného. V portfoliu pojišťovny Direct mohou klienti vybírat z povinného ručení, havarijního pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti občanů a cestovního pojištění Produkty neživotní pojištěním Z pojištění domova nabízí pojišťovna Direct pojištění domu a bytu, pojištění domácnosti a 32 Pojištění majetku [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 33 Kdo jsme [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 44

45 kombinaci Domov. 1. Pojištění domu a bytu U tohoto typu pojištění se pojištění vztahuje na stavbu domu, konstrukci domu nebo bytu včetně stavebních součástí. Stavební součásti zahrnují zdi, okna či například střešní krytiny. Pojištění obsahuje také pojištění vnitřních stavebních součástí, těmi rozumíme vestavěnou skříň či vestavěnou kuchyňskou linku. Pojištěn je taktéţ sklep, komora, garáţ a podobně. Klienti pojišťovny Direct mohou vybírat ze tří variant pojištění, které má pojišťovna Direct v nabídce. Tabulka č. 9: Rozsah pojištění produktů pojištění domu a bytu u pojišťovny Direct Možnosti rozsahu pojištění Poţár, výbuch, přímý úder blesku Direct domov Mini Balíček Direct domov Opti Direct domov Maxi Záplava nebo povodeň Vichřice a krupobití Pád předmětů (stromů, letadla) Zemětřesení Sesuv půdy, lavin, zřícení skal Tíha sněhu nebo námrazy Krádeţ NE Loupeţ NE Únik kapaliny z vodovodního zařízení NE NE Vandalismus NE Pojištění zahrady Asistenční sluţba Zkrat, přepětí NE NE Pojištění domu nebo bytu [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 45

46 2. Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti zahrnuje pojištění na věci, jeţ máte v bytě či domě. Jsou jimi domácí spotřebiče, elektronika, šperky, oblečení, nábytek a podobně. Pojištěno je také například sportovní vybavení, které se nachází v nebytových prostorech jako je sklep či komora. Tabulka č. 10: Rozsah pojištění produktů pojištění domácnosti u pojišťovny Direct Možnosti rozsahu pojištění Poţár, výbuch, přímý úder blesku Direct domov Mini Balíček Direct domov Opti Direct domov Maxi Záplava nebo povodeň Vichřice a krupobití Pád předmětů (stromů, letadla) Zemětřesení Sesuv půdy, lavin, zřícení skal Tíha sněhu nebo námrazy Krádeţ NE Loupeţ NE Únik kapaliny z vodovodního zařízení NE NE Vandalismus NE Pojištění zahrady Asistenční sluţba Kombinace domov Kombinace domov zahrnuje dohromady pojištění bytu nebo domu s pojištěním domácnosti. 35 Pojištění domácnosti [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 46

47 4.7 Generali pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Pojišťovna Generali vznikla jiţ roku 1831 na základě zaloţení společnosti Assicurazioni Generali v Terstu. První pobočky otevřela společnost Assicurazioni Generali o rok později v Budapešti, Vídni a také v Praze. V českých zemích byly po druhé světové válce roku 1945 všechny podniky znárodněny. Společnost Assicurazioni Generali se v České republice znovu objevila v roce 1993 a nesla název Erste Allgemeine. Roku 1995 získala konečný a současný název Generali pojišťovna. V dnešní době patří mezi nejoblíbenější pojišťovny na českém pojistném trhu a je třetí největší světovou pojišťovnou. Generali pojišťovna nabízí ţivotní i neţivotní pojištění pro fyzické osoby a taktéţ má pro právnické osoby v nabídce Pojištění individuálních rizik. Ke konzultaci nebo případné sjednání produktů a sluţeb mohou klienti či zájemci navštívit některou z poboček pojišťovny Generali, které jsou dostupné po celé České republice. Generali zaměstnává téměř 3000 zaměstnanců. Projekty, které pojišťovna Generali podporuje, jsou AC Sparta Praha fotbalový klub a Evropská charta bezpečnosti silničního provozu Produkty neživotní pojištění Pojišťovna Generali nabízí portfolio s velkým výběrem pojištění majetku. Druhy pojištění majetku, které poskytuje, jsou Pojištění domova s asistencí Vario, Pojištění zahradní architektury, Pojištění rekreačních objektů Víkend, Pojištění obytných a kancelářských budov Reality, Pojištění domácnosti s asistencí, Pojištění rodinných domů a bytových jednotek, Pojištění obcí. 1. Pojištění domova s asistencí Vario V rámci pojištění Vario mohou klienti vyuţít pojištění na svůj rodinný dům včetně stavebních součástí, rozestavěný rodinný dům, vedlejší stavby stojící na stejném pozemku jako jsou 36 Generali pojišťovna, a. s. [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 47

48 garáţ, oplocení, studna, kůlna, technická zařízení na stejném pozemku jako nádrţ na plyn, na vodu, bazény s příslušenstvím i zastřešením, příslušenství budovy umístěné na vnější straně pojištěné budovy i v pojištěné budově a patřící k základnímu vybavení pojištěné budovy jako je pračka v prádelně, kuchyňská linka a podobně, dále byt v osobním vlastnictví i se spoluvlastnickým podílem na společných sekcích domu a rozestavěný byt se spoluvlastnickým podílem na společných sekcích rozestavěného domu. Tabulka č. 11: Rozsah pojištění u pojistného produktu Vario Možnosti rozsahu pojištění Rodinný dům / bytová jednotka Vario Domácnost Poţár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla Náraz vozidla, aerodynamický třesk Voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky Vichřice a krupobití, tíha sněhu, pád stromu Škody způsobené vodou z vlastního akvária NE Škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech slouţících provozu pojištěné budovy Násilné odcizení stavební součásti NE Krádeţ vloupáním, loupeţ stavebního materiálu a drobné stavební techniky NE Vandalismus Povodeň, sesuv půdy a zřícení skal, zemětřesení, lavina Nepřímý úder blesku, přepětí Sklo pro případ rozbití Fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie a solární panely pro ohřev vody Škody způsobené zatékáním sráţkové vody NE Pojištění odpovědnosti občana 37 NE 37 Pojištění domova s asistencí Vario [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 48

49 2. Pojištění zahradní architektury Pojištění zahradní architektury si mohou zřídit všichni vlastníci zahrad v České republice. Nezáleţí na tom, zda se nachází u rodinného domu, jiné nemovitosti či nikoliv. Ze zahradní architektury je moţné pojištění plotu, zídek, opěrné zdi, porostů jako jsou dřeviny, křoviny, traviny, dále zahradního nábytku a osvětlení, pevně zapuštěných bazénů s příslušenstvím, garáţ, oplocení, kůlnu, studnu, krb, udírnu, pergolu, cestu, sochu, zahradní jezírka včetně příslušenství, sekačku na trávu, motorovou pilu nebo třeba zahradní traktor s výkonem maximálně 15 kw. Rozsah pojištění na Pojištění zahradních architektury viz tabulka Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku na konci této podkapitoly. 3. Pojištění rekreačních objektů Víkend Pojištění rekreačních objektů Víkend je určeno zejména pro majitele rekreačních objektů či bytových jednotek k rekreaci v České republice. S pojištěním Víkend si mohou zájemci pojištění na jejich chaty, chalupy, rekreační domky včetně stavebních součástí, vedlejší stavby na stejném pozemku jako jsou garáţe, kůlny, studny, oplocení, skleníky, ale také věci movitého charakteru, které tvoří vybavení rekreační domácnosti jízdní kola, malotraktory, sportovní potřeby, zahradní technika a podobně. Rozsah pojištění na Pojištění rekreačních objektů Víkend viz tabulka č. 13: Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku na konci této podkapitoly. 4. Pojištění obytných a kancelářských budov Reality Pojištění Reality nabízí pojišťovna Generali pro vlastníky obytných budov, kancelářských budov či majitele společných částí domu. Pojištění je moţné jak na rozestavěnou, tak dokončenou a rekonstruovanou nemovitost. Pojištění Reality se vztahuje na pojištění budov, coţ musí být dokončené budovy. Dále na společné části domu jako jsou střechy, schodiště, výtahy a podobně, a téţ na rozestavěné budovy či budovy v rekonstrukci. 49

50 Tabulka č. 12: Rozsah pojištění produktu Reality Možnosti rozsahu pojištění Budovy, společné části domu Reality Rozestavěné budovy Voda z potrubí Vichřice a krupobití Tíha sněhu a pád stromů Poţár, přímý úder blesku, pád letadla, kouř, náraz vozidla Aerodynamický třesk Přírodní katastrofy a povodně Elektromotory, strojní zařízení, strojovny NE Hasící přístroje a hadice NE Vandalismus NE Pojištění skla proti rozbití NE U pojištění budov a pojištění společných částí domu lze připojištění na odpovědnosti z drţby nemovitosti, připojištění odpovědnosti za škody v důsledku pozvolného vnikání vlhka nebo působení par, vlhkosti nebo sráţek a připojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti jako pronajímatele za škodu způsobenou nájemníkovi/nájemníkům Pojištění domácnosti s asistencí Pojištění domácnosti je určené k pojištění movitých věcí v obývané domácnosti. Nezáleţí na tom, zda se domácnost nachází v rodinném či panelovém domě, ale důleţitá je trvalé obývání. Pojištění domácnost zahrnuje pojištění hlavně na peníze a ceniny, cenné papíry a platební karty, jízdní kola, jiné sportovní potřeby, klenoty, šperky, drahé kovy a kameny, soubor movitých věcí tvořící zařízení domácnosti, převzaté věci, které téţ utváří domácnost, anténní a satelitní systémy, fotoaparáty a jejich příslušenství, přístroje a zařízení z oblasti audiovizuální a výpočetní techniky, osobní věci členů domácnosti, kuchyňské a jiné technické domácí spotřebiče, textilní a dekorační předměty, běţné zásoby potravin, knihy, rostliny, květiny, drobná domácí zvířata, příslušenství motorových vozidel náhradní pneumatiky, dětské kočárky, invalidní vozíky, věci k výdělečné činnosti, stavební součásti pořízené na 38 Pojištění obytných a kancelářských budov [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 50

51 náklady pojištěného a podobně. Zájemci o pojištění různých zdravotních pomůcek, například inzulínové pumpy či zdravotní kočárky, si mohou pojištění a to v rámci pojištění celé domácnosti či samostatně. Garáţ umístěnou na jiném pozemku i s věcmi uvnitř nebo bytovou jednotku v osobním vlastnictví vyjma společných částí domu je téţ moţné pojistit. Rozsah pojištění na Pojištění domácnosti s asistencí viz. tabulka Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku na konci této podkapitoly. 6. Pojištění rodinných domů a bytových jednotek Toto pojištění slouţí majitelům rodinných domů a bytových jednotek na území České republiky. Mohou si pojistit rodinné domy, rozestavěné domy, vedlejší stavby na totoţném pozemku, to jsou garáţe, kůlny, studny oplocení, bazény, skleníky, byt v osobním vlastnictví, rozestavěná bytová jednotka a věci movitého charakteru situované v pojištěné budově, které k ní patří například pračka v prádelně, kuchyňská linka. Rozsah pojištění na Pojištění rodinných domů a bytových jednotek viz tabulka č. 13: Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku na konci této podkapitoly. 7. Pojištění obcí Region Pojišťovna Generali poskytuje formou pojistného produktu Region také moţné sjednání pojištění státního rozpočtu, případně municipálního majetku. Produkt Region vznikl hlavně pro pojištění majetku a odpovědnosti za škody obecního majetku. Mezi obecný majetek patří obce, města, městské části, kraje, organizační sloţky, územní samosprávné celky, společnosti ve vlastnictví územně samosprávného celku Technické sluţby, příspěvkové organizace územních samosprávných celků divadla, kulturní domy, školy, příspěvkové organizace státu, organizační sloţky státu ministerstva, soudy, státní fondy a bytová druţstva. S pojištěním Regionu si klienti mohou pojistit budovu, soubor budov, náklady, movité věci, věci zvláštního charakteru jako jsou peníze a cennosti, výstavní modely, věci na volném prostranství. Rozsah pojištění na Pojištění rodinných domů a bytových jednotek viz tabulka č. 13: Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku na konci této podkapitoly. 51

52 Tabulka č. 13: Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku Možnosti rozsahu pojištění Poţár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla Zahradní architektura Víkend Domácnost s asistencí Rodinné domy a bytové jednotky Region Náraz vozidla, aerodynamický třesk Voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky Škody způsobené vodou z vlastního akvária Vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu NE NE NE NE Odcizení stavebních součástí NE NE NE Krádeţ vloupáním, loupeţ movitých věcí Škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech slouţících provozu pojištěné budovy Škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou Škody způsobené nepřímým úderem blesku Drobné stavby a stavby nemající charakter budovy, zahradní a údrţbová technika, zahradní malotraktor a zahradní nábytek rovněţ proti odcizení Sklo pro případ rozbití 39 NE NE Moţno Moţno NE NE NE NE Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno NE NE NE NE NE Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno 4.8 Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Hasičská vzájemná pojišťovna byla zaloţena roku 1900 v Brně a díky tomu se stala jednou z nejstarších pojišťoven v České republice. Její činnost byla znovu obnovena v roce 1992 za 39 Pojištění majetku [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 52

53 pomoci Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Povolení ke sjednávání povinného ručení získala Hasičská vzájemná společnost od roku Poskytuje své produkty a sluţby občanům i podnikatelům. Klienty si mohou ţivotní a neţivotní pojištění, pojištění majetku, odpovědnosti, zemědělské pojištění a pojištění přepravy. Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí své sluţby v 80-ti pobočkách na našem území, kde je zaměstnáno 260 pojišťovacích zprostředkovatelů Produkty neživotní pojištění Hasičská vzájemná pojišťovna má ve své nabídce pojištění majetku pojištění staveb a pojištění domácnosti. Pojištění staveb Pojištění staveb je moţné na byt nebo nebytové prostory v budově, která je v osobním vlastnictví. Dále na příslušenství staveb, jako je plot, septik, bazén, studna, a na technologická zařízení, jeţ jsou určená k uţívání staveb, například výtah. Pojištění můţe být sjednáno téţ na stavební materiál k údrţbě pojištěné stavby, rozestavěné objekty, stavební materiál, který je součástí stavby a na drobnou stavební mechanizaci nacházející se v místě stavby. Tabulka č. 14: Rozsah pojištění produktů na pojištění staveb Možnosti rozsahu pojištění Základní sdružené riziko FLEXA Sdružené riziko Poţár, výbuch, přímý úder blesku Náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu Vichřice a krupobití NE Sesuv lavin NE Zřícení skal nebo zemin NE Tíha sněhu nebo námrazy Moţno 40 Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 53

54 Tabulka č. 14: Rozsah pojištění produktů na pojištění staveb Pád stromů nebo stoţárů Moţno Náraz vozidla NE Voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí Povodeň nebo záplava (omezený limit plnění) Jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí Povodeň nebo záplava (nad omezený limit plnění) Moţno NE NE Moţno Moţno Zemětřesení Moţno Moţno Odcizení Moţno Moţno 41 Pojištění domácnosti Klienti Hasičské vzájemné pojišťovny si s pojištěním domácnosti mohou pojistit soubor věcí, který tvoří zařízení domácnosti, věci patřící pojištěnému a příslušníkům pojištěné domácnosti, zvířata, která vlastní pojištěný a členové domácnosti a stavební prvky a stavební součásti bytu. Také je moţnosti si připojistit stavební součásti bytu a součásti vedlejších místností, elektronické přístroje nad základní pojištění a věci, které jsou uchovávány v příslušenství bytu. Tabulka č. 15: Rozsah pojištění produktů na pojištění domácnosti Možnosti rozsahu pojištění Základní pojištění trvale obydlené domácnosti Základní pojištění rekreační domácnosti Poţár, výbuch, přímý úder blesku Náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části či nákladu 41 Občané pojištění staveb [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 54

55 Tabulka č. 15: Rozsah pojištění produktů na pojištění domácnosti Vichřice a krupobití Sesuv lavin Zemětřesení Zřícení skal nebo zemin Voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí Pád stromu nebo stoţáru Moţno Povodeň nebo záplava Moţno Odcizení Moţno Kooperativa pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Pojišťovna Kooperativa, a. s. je druhou největší pojišťovnou na českém trhu. Byla první komerční pojišťovnou na území tehdejšího Československa a její zaloţení se datuje k roku Je součástí koncernu Vienna Insurance Group. Pojišťovna Kooperativa má podíl 22, 5 % na celkovém předepsaném pojistném v České republice. Kooperativa nabízí pestrou škálu produktů a sluţeb pro fyzické i právnické osoby. V nabídce nalezneme ţivotní a neţivotní pojištění. Díky podnikatelské klientele poskytuje téţ pojištění průmyslu a podnikatelů nebo pojištění malých a středních podnikatelů. Pojišťovna Kooperativa zaměstnává 3900 zaměstnanců, kteří poskytují svým klientům servis na výborné úrovni. Pro osobní návštěvu je moţné vyuţít jednu z mnoha poboček, které má pojišťovna po celé České republice. Pojišťovna Kooperativa poskytuje podporu následujícím projektům: Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Čechomor Kooperativa Tour, Nový PORG základní školy, Český volejbalový svaz, Cyklistický závod Kolo pro ţivot, Divadlo pod Palmovkou, Vysoké školy finanční a správní a Filantropie a CSR Pomocné tlapky, o. p. s Občané pojištění domácnosti [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 43 Kooperativa pojišťovna, a. s. [online]. [cit ] Dostupné z WWW: Základní informace [online]. [cit ] Dostupné 55

56 4.9.2 Produkty neživotní pojištění Pojišťovna Kooperativa nabízí občanům pestrou nabídku pojištění majetku. V portfoliu Kooperativy nalezneme Pojištění domácnosti, Pojištění rodinného domu, Optimum pojištění rodinného domu a domácnosti, Pojištění bytového domu, Pojištění rekreační budovy a domácnosti a Pojištění bytové a nebytové jednotky. 1. Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti zahrnuje pojištění movitých věcí, které jsou zařízením bytu, to jsou například koberce, nábytek, pračka, kuchyňské přístroje. Dále osobní věci jako jsou knihy, sbírky, cennosti, sportovní vybavení a další, cizí věci oprávněně uţívané členy domácnosti, příslušenství a stavební součásti bytu jako například tapety, malby, plovoucí podlaha a podobně. Rozsah pojištění domácnosti viz tabulka č. 16: Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku na konci této podkapitoly Pojištění rodinného domu Do výčtu nemovitostí, které je moţné si u pojišťovny Kooperativa pojistit patří trvale obývané rodinné domy, jeţ jsou v dobrém stavu a současně majetkem občana. Můţeme zařadit i rodinný dům ve výstavbě. Dále je moţné pojištění na ostatní objekty, to jsou garáţe, bazény, ploty, které jsou na stejném pozemku jako rodinný dům. A rovněţ je zde moţnost pojištění movitých věcí, tím můţe být stavební materiál, věci k výstavbě, opravám či rekonstrukci pojištěné nemovitosti a objekty zařízení staveniště, které jsou dočasné. Rozsah pojištění rodinného domu viz tabulka č. 16: Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku na konci této podkapitoly. Připojistit se klienti mohou pojištěním odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti a také pojištěním elektronických a strojních zařízení rodinného domu. Samozřejmé je téţ připojištění skel a připojištění jmenovitě určených věcí. 45 z WWW: 44 Pojištění domácnosti [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 45 Pojištění rodinného domu [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 56

57 3. Optimum pojištění rodinného domu a domácnosti Pojištění Optimum je velmi výhodné spojení pojištění rodinného domu a pojištění domácnosti. Pojistit je moţné jiţ zmíněné nemovitosti a předměty v Pojištění rodinného domu a Pojištění domácnosti. Výběrem jedné z varianty si klienti zvolí, proti kterým rizikům chtějí být pojištěni. Varianty jsou Pojištění rodinného domu a Pojištění domácnosti rozsah rizik viz tabulka č. 16: Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku na konci této podkapitoly. U produktu Optimum jsou velmi výhodná připojištění. S Optimem se můţete připojistit na odpovědnost za škodu v běţném občanském ţivotě, pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo údrţby pojištěné nemovitosti, připojištění skel, pojištění elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu nebo pojištění garáţe a věcí v ní uloţených Pojištění bytového domu Pojištění bytového domu zahrnuje pojištění na bytový dům, bytový dům ve výstavbě, ostatní objekty, stavební součásti a příslušenství garáţ, bazén, ploty, chodníky a stavební materiál, coţ jsou věci slouţící k výstavbě, opravám či rekonstrukci pojištěné nemovitosti a objekty zařízení staveniště, které jsou dočasné. Rozsah pojištění bytového domu viz tabulka č. 16: Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku na konci této podkapitoly. U tohoto pojištění je nabídka připojištění široká. Je moţné se připojistit na odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti, dále na odpovědnost za škodu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků jednotek nebo členy orgánů bytového druţstva, připojištění elektronických a strojních zařízení bytového domu, připojištění skel a také připojištění jmenovitě určených věcí Optimum - pojištění rodinného domu a domácnosti [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 47 Pojištění bytového domu [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 57

58 5. Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti Z rekreačních budov si zájemci mohou pojištění na jejich rekreační budovy, které přechodně obývají, dále na ostatní objekty (bazén, chodníky, oplocení) umístěné na pozemku pojištěné budovy, na stavební materiál, věci pouţívané k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti a objekty zařízení staveniště, jeţ jsou dočasné. Pokud by si chtěl klient pojistit svou domácnost v rekreační budově, má moţnost pojistit své movité věci jako například kuchyňské přístroje, pračku, koberce, nábytek a podobně nebo sportovní vybavení, staroţitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení či například výpočetní techniku. Rozsah pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti viz tabulka č. 16: Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku na konci této podkapitoly. U rekreačních budov a rekreačních domácností je moţné připojištění na odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti. K rekreační domácnosti připojištění elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu pro případ poškození nebo zničení elektromotoru zkratem nebo přepětím. Na rekreační nemovitost je moţné připojištění elektronických a strojních zařízení, připojištění skel a připojištění jmenovitě určených věcí, které nejsou předmětem základního pojištění Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojištěním bytových a nebytových jednotek je kryt byt a spoluvlastnická část ve společných místech v domě, nebytový prostor a taktéţ spoluvlastnická část ve společných místech v domě, sklepní kóji, garáţe, stavební materiál slouţící k údrţbě pojištěné jednotky. Rozsah pojištění bytové a nebytové jednotky viz tabulka Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku na konci této podkapitoly. Připojištění je moţné pomocí pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti. Také je u tohoto pojištění moţné připojištění elektrických a strojních zařízení, připojištění skel a připojištění jmenovitě určených věcí Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 49 Pojištění bytové a nebytové jednotky [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 58

59 Tabulka č. 16: Rozsah pojištění produktů na pojištění majetku A Pojištění domácnosti B Pojištění rodinného domu C Pojištění bytového domu D Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti E Pojištění bytové a nebytové jednotky PRIMA Možnosti rozsahu pojištění A B C D E Ţivelná pojistná nebezpečí včetně vodovodních Pojištění elektromotorů NE KOMFORT Ţivelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních) Odcizení krádeţí nebo loupeţí Vandalismus Dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti prima prima Podpětí v elektrorozvodné síti Zatečení atmosférických sráţek Poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel Mechanické poškození zateplení vnějšího pláště budovy hlodavci, ptactvem nebo hmyzem Únik vody v důsledku vodovodní pojistné události (úhrada vodného a stočného) NE NE NE Únik vody z akvária či jiné nádrţe NE NE NE NE Poškození nebo zničení osazených skel jakoukoli nahodilou událostí NE NE NE NE 59

60 4.10 Slavia pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Slavia pojišťovna patří k nejstarším pojišťovnám u nás. Vznikla jiţ v roce 1868 a za nedlouho se dostala do popředí světových pojišťovacích ústavů. Z důvodu znárodnění majetku roku 1945 pojišťovna Slavia skončila svou činnost. Svou činnost znovu obnovila v devadesátých letech. V roce 2008 zařadila do své nabídky produkt povinné ručení, se kterým nabízí, jako první v České republice, velmi výhodné podmínky pro disciplinované řidiče. V nabídce produktů pojišťovny Slavia nalezneme pojištění pro občany, podnikatele i průmysl. Klienti mohou vyuţít sluţeb pojišťovny Slavia na více neţ 200 pobočkách, které mohou navštívit díky velké síti po celé České republice. Tím pojišťovna zajišťuje příjemný, komfortní a časově nenáročný servis. Mezi známé klienty pojišťovny Slavia patří například Agropol Group, České přístavy a. s., Ministerstvo obrany ČR, Czechoslovak Ocean Shipping s. r. o., Horská sluţba ČR, město Bělá pod Bezdězem nebo Barrandov studio a. s Produkty neživotní pojištění Pojišťovna Slavia nabízí svým klientům jak pojištění trvale či rekreačně obývaných nemovitostí, tak pojištění domácností. To vše má v nabídce pod produktem Domov +. Domov + S produktem Domov + je moţné pojistit rodinné domy, byty, chaty a chalupy, vedlejší stavby a zařízení stavby. Dále také domácnosti a věci uloţené v garáţi i na jiné adrese. Pojištění platí pro případ škod vzniklých díky následujícím rizikům. 50 Slavia pojišťovna, a. s. [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 60

61 Tabulka č. 17: Rozsah pojištění produktu Domov + Možnosti rozsahu pojištění Domov + Poţár, výbuch, blesk přímý a nepřímý Přepětí v elektrické síti Vichřice a krupobití Zemětřesení Kouř Náraz vozidla Náraz letadla Nadzvuková vlna Pád stromu Sesuv půdy Odcizení Doplňková pojištění Balík č. 1 Tíha sněhu a námrazy, vodovodní a kanalizační škoda, únik vody z akvária (u pojištění domácnosti) Balík č. 2 Povodeň a záplava Balík č. 3 Vandalismus, graffiti, all-risk skla, zkrat elektromotoru (u pojištění domácnosti) 51 Moţno Moţno Moţno 4.11 Triglav pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Triglav pojišťovna funguje na pojistném trhu více neţ sto let. Ústředním a taktéţ jediným akcionářem pojišťovny Triglav je pojišťovna Zavarovalnica Triglav. Je největší pojišťovnou na slovinském pojistném trhu a její vznik datujeme na rok Povolení k poskytování neţivotního pojištění získala Triglav od ministerstva financí České republiky. Triglav pojišťovna má po celé České republice 8 regionálních agentur, kde zaměstnává 106 zaměstnanců Pojištění domácností a nemovitosti Pojištění Domov + od Slavia pojišťovny [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 52 Triglav pojišťovna, a. s. [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 61

62 Produkty neživotní pojištění Pojišťovna Triglav má z pojištění majetku ve své nabídce Pojištění domácnosti, Pojištění nemovitosti, Pojištění nemovitostí včetně rekreačních a Pojištění bytu. 1. Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti u pojišťovny Triglav se vztahuje na vybavení bytu a předměty v něm. Na věci, které jsou potřebné k výkonu povolání či k výdělečným činnostem, dále na skla, garáţ včetně zařízení garáţe, elektromotory zabudované v domácích spotřebičích a na odpovědnost za škodu způsobenou jiné osobě v běţném občanském ţivotě, jeţ zapříčiní člen domácnosti, která je pojištěná. Moţno připojištění na škody zapříčiněné psem člena domácnosti. 2. Pojištění nemovitosti S pojištěním nemovitosti u pojišťovny Triglav získávají klienti pojištění na jejich rodinné domy, bytové domy, byty, chalupy, chaty. Téţ je v nabídce moţné sjednání pojištění na garáţe, rozbití skel jakoţto součástí bytu, elektromotory proti jejich zničení nebo poškození zkratem či se připojistit na odpovědnost za škodu zapříčiněnou v souvislosti s vlastnictvím či spoluvlastnictvím bytu uvedeného v pojistné smlouvě. 3. Pojištění nemovitostí včetně rekreačních Pojištění nemovitostí včetně rekreačních zahrnuje pojištění na stejné nemovitosti jako u pojištění nemovitostí. Tudíţ se vztahuje na rodinné domy, byty, bytové domy, chaty a chalupy. Připojištění na garáţe, rozbití skel a podobně jako u pojištění nemovitostí je moţné u tohoto typu pojištění téţ. 4. Pojištění bytu Pojištěním bytu si lze pojistit byt v osobním či druţstevním vlastnictví. Také je moţné pojištění na garáţe, rozbití skel jakoţto součástí bytu, elektromotory proti jejich zničení nebo poškození zkratem či se připojistit na odpovědnost za škodu zapříčiněnou v souvislosti s vlastnictvím či spoluvlastnictvím bytu uvedeného v pojistné smlouvě. 62

63 Tabulka č. 18: Rozsah pojištění majetku pojišťovny Triglav Možnosti rozsahu pojištění Pojištění domácnosti Pojištění nemovitosti Pojištění nemovitostí včetně rekreačních Pojištění bytu Poţár, výbuch, přímý úder blesku Náraz nebo zřícení letadla Pád stromů, stoţárů Náraz vozidla nebo jeho části Voda z vodovodního (topného) zařízení Vichřice a krupobití Sesuv půdy, skal, ledu nebo sněhu Zemětřesení Krádeţ vloupáním Loupeţ Vandalismus Povodeň nebo záplava Tíha sněhu nebo námrazy 53 Moţno NE Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno Moţno 4.12 Wüstenrot pojišťovna, a. s Profil pojišťovny Wüstenrot si mnozí jiţ od počátku své působnosti spojují především se stavebním spořením. Wüstenrot začala se svou činností v roce Tohoto roku vyšel téţ zákon o stavebním spoření a Wüstenrot si ještě téhoţ roku získala mnoho spokojených klientů. Pojišťovna Wüstenrot chtěla nabízet klientům ucelený svazek finančních sluţeb. Roku 1999 přidala do 53 Občanské pojištění [online]. [cit Dostupné z WWW: 63

64 své nabídky ţivotní pojištění a o čtyři roky později roku 2003 zařadila i hypotéky. V roce 2006 následovalo rozšíření portfolia o neţivotní pojištění a povinné ručení. V dnešní době je finanční skupina Wüstenrot tvořena ze čtyř společností. Začátkem roku 2009 společnost Wüstenrot převzala patronát nad některými českými sportovci, těmi jsou Tomáš Verner, Ondřej Synek, Kateřina Emmons a Roman Koudelka Produkty neživotní pojištění Pojišťovna Wüstenrot nabízí z pojištění majetku dva pojistné produkty. Prvním je Wüstenrot ProDomov Pojištění domácností a druhým Wüstenrot ProDomov Pojištění nemovitostí. 1. Wüstenrot ProDomov Pojištění domácností Pojištění domácnosti u pojišťovny Wüstenrot zahrnuje pojištění osobních věcí členů domácnosti a souboru movitých věcí, které tvoří domácnost. Za osobní věci můţeme povaţovat oblečení, obuv, jízdní kola, šperky, obrazy, hračky, sportovní potřeby a podobně. Do souboru movitých věcí se řadí například nádobí, koberce, nábytek, elektronika, květiny a mnoho dalších věcí, které dotváří domácnost. Wüstenrot má v nabídce dvě varianty pojištění domácnosti Plus a Superplus. Výčet škod, na které se obě varianty pojištění vztahují, viz tabulka č. 19: Rozsah pojištění ProDomov pojištění domácnosti a ProDomov pojištění nemovitostí Wüstenrot ProDomov Pojištění nemovitostí Pojištění nemovitostí Wüstenrot ProDomov nabízí pojištění na rodinné domy, rodinné domy od počátku výstavby, bytové jednotky a bytové jednotky od počátku výstavby. Do pojištění na rodinné domy se řadí rodinné domy, rodinné rekreační nemovitosti a k nim příslušející garáţe, chodníky, ploty, studny a podobně. U pojištění rodinných domů od počátku výstavby je předmětem dům i s převzatým stavebním materiálem v místě pojištění, který je rozestavěný. 54 Wüstenrot pojišťovna, a. s. [online]. [cit ] Dostupné z WWW: Profil [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 55 Wüstenrot ProDomov pojištění domácností [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 64

65 Pojištění bytové jednotky zahrnuje jak pojištění bytu, tak i pojištění na společných částech domu. Pojistit se lze i na odpovědnost za škodu, jeţ vyplývá z vlastnictví nemovitosti. Pojištění bytové jednotky od počátku výstavby slouţí k pojištění od počátku výstavby. Po dokončení je samozřejmostí, ţe pojištění bytové jednotky od počátku výstavby přechází v pojištění na jiţ dokončenou bytovou jednotku. Škody, na které se pojištění nemovitostí vztahuje, viz tabulka č. 19: Rozsah pojištění ProDomov pojištění domácnosti a ProDomov pojištění nemovitostí. 56 Tabulka č. 19: Rozsah pojištění ProDomov pojištění domácnosti a ProDomov pojištění nemovitostí Možnosti rozsahu pojištění Poţár, výbuch, přímý úder blesku, kouř, pád letadla ProDomov - domácnosti ProDomov - Plus Superplus nemovitosti Náraz vozidla Nadzvuková vlna Voda z potrubí, lom trubky Vichřice a krupobití Tíha sněhu Pád stromů, stoţárů Lavina Zemětřesení Sesuv půdy a zřícení skal Krádeţ vloupáním, loupeţ NE Vandalismus Nepřímý úder blesku, přepětí Voda z akvária NE Věci v nebytových prostorách NE Dětský kočárek ve společných prostorách NE Invalidní vozík ve společných prostorách NE 56 Wüstenrot ProDomov pojištění nemovitostí [online]. [cit ] Dostupné z WWW: 65

66 Tabulka č. 19: Rozsah pojištění ProDomov pojištění domácnosti a ProDomov pojištění nemovitostí Věci mimo místo pojištění NE Elektronika pro případ odcizení NE Cennosti pro případ odcizení NE Peníze, ceniny, cenné papíry, karty NE Antény, satelity (i vně 3 m nad terénem) NE Domácí zvířata (včetně nákladů na ošetření) NE Plavidla NE Potraviny NE Příslušenství motorových vozidel NE Zahradní a údrţbová technika NE Věci k výdělečné činnosti NE Stavební součásti NE Zahradní malotraktor NE NE Sráţková voda NE NE Násilné odcizení stavebních součástí, vandalismus v souvislosti s vloupáním NE NE Chodníky, oplocení, opěrné zdi na pozemku NE NE Garáţ v jiném místě pojištění (nemovitost) Věci uloţené v garáţi v jiném místě pojištění Sklo pro případ rozbití nad rámec základního pojištění Povodně a záplavy Stavební součásti včetně vandalismu Moţno Moţno Moţno Moţno NE Moţno Moţno Moţno Moţno NE NE NE NE Moţno Moţno 66

67 5. Analýza sazeb pojistného na katastrofická rizika V závěrečné kapitole jsou uvedeny výsledky analýzy sazeb u jednotlivých pojišťoven. Cílem je najít nejvýhodnější produkt z pojištění nemovitosti a domácnosti. Sazby pojistného byly zjišťovány pomocí příkladové fiktivní nemovitosti a domácnosti. V tomto případě byl pouţit jako příklad typ rodinného domu, který vlastní v České republice velké mnoţství rodin. Popis příkladové nemovitosti: obec: Jenišov typ nemovitosti: rodinný dům stáří nemovitost: 7 let typ domu: dům se sklonitou střechou a obytným podkrovím zastavěná plocha:132 m² uţitná plocha: 991 m² půda: ano kvalita provedení: standardní domácnost: v rodinném domě v přízemí Udané pojistné částky jsou na nemovitost Kč a na domácnost Kč. 5.1 Sazby pojistného V tabulce Roční sazby pojistného, viz níţe, jsou uvedeny sazby pojistného jednotlivých pojišťoven na pojištění domácnosti a nemovitosti. Analýza byla provedena za pomoci online sluţeb a osobních návštěv na pobočkách pojišťoven. 67

68 Tabulka č. 20: Roční sazby pojistného Pojišťovny Pojistné domácnosti Pojistné nemovitosti Allianz pojišťovna Normal Optimal Exkluziv Normal Optimal Exkluziv Kč Kč Kč Kč Kč Kč AXA pojišťovna Kč Kč Česká pojišťovna Kč Kč Česká podnikatelská pojišťovna Kč Kč ČSOB pojišťovna Kč Kč Direct pojišťovna Mini Opti Maxi Mini Opti Maxi Kč Kč Kč Kč Kč Kč Generali Kč Kč Hasičská vzájemná pojišťovna Kč Kč Kooperativa pojišťovna Kč Kč Slavia pojišťovna Kč Kč Triglav pojišťovna Kč Kč Wüstenrot pojišťovna Plus Superplus Kč Kč Kč 5.2 Nejvýhodnější produkt Na základě seznámení se s pojistnými produkty komerčních pojišťoven na českém trhu a provedení analýzy sazeb shledávám nejvýhodnějším produktem z moţných pojištění nemovitosti produkt Domov Expres od pojišťovny ČSOB. Z pojištění domácnosti je nejvýhodnější pojistný produkt Direct domov Mini od pojišťovny Direct Nejvýhodnější produkt pojištění domácnosti Při šetření produktů pojištění domácnosti jsem vyhodnotila za nejvýhodnější produkt Direct domov Mini. Zahrnuje široký rozsah pojištění za výhodnou cenu 680 Kč ročně. Výhodná cena se ovšem odvíjí téţ od toho, ţe pojišťovna Direct nabízí pojištění pouze formou internetu či telefonu. Sjednat si pojištění domácnosti z pohodlí domova prostřednictvím internetu či telefonu je velmi výhodné a komfortní, jelikoţ v dnešní době vlastní většina populace připojení k internetu či telefon. Ovšem pro klienty, kteří by si raději pojištění sjednali osobně 68

69 na pobočce, by tato forma sjednání pojištění mohla být povaţována za určité mínus. Pro takovou klientelu jsem za nejlepší produkt shledala Pojištění domácnosti u pojišťovny ČSOB. Pojištění se vztahuje na ještě více pojistných rizik, neţ u produktu Direct domov Mini, ovšem i cena je vyšší. Roční sazba pojistného činí Kč, coţ je stále velice výhodné v porovnání s ostatními pojišťovnami. Dále bychom si výhodné pojištění domácnosti mohli u České pojišťovny, pojišťovny Wüstenrot či u pojišťovny Kooperativa. Všechny zmíněné pojišťovny zahrnují velký rozsah rizik pojištění za rozumnou cenu. U České pojišťovny za produkt Pojištění vybavení domácnosti klienti zaplatí Kč ročně. Kooperativa nabízí produkt Pojištění domácnosti za cenu Kč ročně. A v neposlední řadě je téţ výhodné sjednání pojištění u pojišťovny Wüstenrot. Nabídka pojistného produktu ProDomov Plus poskytuje širokospektrální pojištění za roční sazbu Kč. Za nejméně výhodný produkt povaţuji na základě mé analýzy produkt Normal u pojišťovny Allianz. Nabídka moţností rozsahu pojištění dle mého názoru neodpovídá ceně. Pojištění se vztahuje pouze na rizika škod způsobených poţárem, výbuchem, úderem blesku, zřícením letadla, implozí, vichřicí nebo krupobitím, vody z vodovodního zařízení, krádeţí vloupáním a loupeţí, přičemţ roční sazba činí Kč. V porovnání s ostatními pojišťovnami je cena za tuto nabídku značně vysoká Nejvýhodnější produkt pojištění nemovitosti Na základě analýzy produktů na pojištění nemovitosti a následného zjištění sazeb pojistného bych hodnotila jako nejvýhodnější produkt v oblasti pojištění nemovitostí nabídku u pojišťovny Direct. Produkt Direct domov Mini poskytuje klientům výhodnou kombinaci. Základní rozsah pojištění rizik nabízí za přijatelnou cenu. Roční sazba činí Kč. Ovšem jak jiţ bylo zmíněno, pojišťovna Direct sjednává pojištění pouze přes internet či telefon. Pokud by klient měl zájem o rozšířenější pojištění, které je moţné i na pobočkách pojišťovny, tak bych doporučila pojišťovnu ČSOB. Její produkt Pojištění nemovitosti Domov Expres povaţuji za nejlepší z moţných nabídek. Produkt obsahuje pojištění na škody, které jsou způsobené poţárem, výbuchem, úderem blesku, zřícením letadla, vichřicí nebo krupobitím, vodou z vodovodního zařízení, sesuvem půdy, lavin, zřícením skal nebo zemin, tíhou sněhu nebo námrazou, pádem stromů, stoţárů a jiných předmětů, nárazem vozidla, zemětřesením, vodou z vodovodních a kanalizačních potrubí, kouřem, nadzvukovou vlnou, 69

70 zkratem nebo přepětím a náhodném rozbitím skla. Produkt Pojištění nemovitosti Domov Expres je tedy širokospektrální a roční sazba je ve výši Kč. Další velice výhodné produkty jsou opět u pojišťovny Direct. Jsou jimi produkty Direct domov Opti a Direct domov Maxi. Liší se počtem pojistných rizik a od toho se také odvíjí cena. Roční sazba za produkt Direct domov Opti je Kč a produkt Direct Maxi je moţné za roční platbu Kč. Výhodná cena se opět u této pojišťovny odvíjí díky sjednání, které je moţné pouze online. Mezi další výhodné produkty na českém pojistném trhu se řadí produkty pojišťovny AXA a Slavia. Pojišťovna AXA nabízí pojištění na dvanáct pojistných rizik za roční sazbu Kč. Pojišťovna Slavia poskytuje pojištění na méně pojistných rizik, avšak za cenu Kč. Po srovnání těchto dvou pojišťoven jsem došla k závěru, ţe jejich nabídky jsou stejně výhodné. Mezi nejméně výhodné produkty na pojištění nemovitosti patří pojistný produkt Normal u pojišťovny Allianz. Zahrnuje malé mnoţství pojistných rizik za vysokou cenu. Pojištění se vztahuje pouze na škody způsobené poţárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, implozí, vichřicí či krupobitím, vodou z vodovodních zařízení, krádeţí a loupeţí. Roční sazba pojistného za toto krytí rizik činí Kč, coţ jde dle mého názoru v porovnání s ostatními nabídkami pojišťoven velmi vysoká sazba. 70

71 5.3 Pojištění a občané České republiky Pro zjištění jak jsou na tom s pojištěním občané České republiky jsem vytvořila dotazník. Za pomoci dotazníku a následných odpovědí respondentů jsem graficky vyhodnotila výsledky tohoto průzkumu. Celkem odpovídalo 94 respondentů. Dotazník a jeho výsledky Jste muž či žena? Výsledky dotazníku prokázaly, ţe z 94 respondentů bylo 30 muţů a 64 ţen. Graf č. 1: Jste muž či žena? 71

72 Do jaké věkové skupiny se řadíte? Nejvíce odpovídali mladí lidé do 26ti let, dále pak 20 občanů ve věkové skupině 27 aţ 50 let a pouze 2 respondenti ve věku na 51 let. Graf č. 2: Do jaké věkové skupiny se řadíte? 72

73 Jaký je Váš měsíční příjem? Nejčastější odpověď na tuto otázku byla příjem mezi aţ Kč. Dále byl velice častou odpovědí příjem do Kč a bez příjmu. Tyto odpovědi se odvíjí od předchozího grafu, kdy jsme mohli zjistit, ţe nejvíce respondentů, kteří odpovídali se řadili do věkové skupiny do 26ti let. Tudíţ se většinou jedná o studenty, proto je častou odpovědí bez příjmu či do Kč. Graf č. 3: Jaký je Váš měsíční příjem? 73

74 V jakém kraji bydlíte? Nejvíce dotazovaných pochází z Karlovarského kraje a v hlavního města Praha. Graf č. 4: V jakém kraji bydlíte? 74

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Produktový list Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Základní parametry Typ pojištění Předmět pojištění Pojistná doba Frekvence placení Podmínky sjednání Spoluúčast Varianty rozsahu pojištění

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA ČSOB POJIŠŤOVNA Pojištění Real Estate 4.12.2009 Skupina ČSOB 2 Pojištění v době hospodářské recese/krize Obecné zvláštnosti pojištění v této fázi ekonomického vývoje: 1. Zvyšování důležitosti pojištění

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika )

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Underwriting Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Uvažuj o pravděpodobnostech (souvislostech) pravděpodobnost ztráty je faktorem při rozhodování jak s rizikem

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a dodavatele SAP Společnost RESPECT Profil společnosti RESPECT se od svého založení v roce 1993 řadí mezi

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ POJISTNÉHO RIZIKA. Pojistná matematika v praxi Petr Bohumský, 13.3.2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ POJISTNÉHO RIZIKA. Pojistná matematika v praxi Petr Bohumský, 13.3.2015 ZAJIŠŤOVÁNÍ POJISTNÉHO RIZIKA Pojistná matematika v praxi Petr Bohumský, 13.3.2015 Rozsah škody 2 KRYTÍ POJISTNÝCH POTŘEB Jaderná havárie Meteorit Tsunami Státy Kapitálové trhy Vichřice Zemětřesení Zajišťovny

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Členství v důležitých organizacích

Členství v důležitých organizacích Press kit Lídr českého pojistného trhu Sídlo: Spálená 75/16, Praha 1, 113 04 Klientský servis: 841 114 114 Adresa centrály: Na Pankráci 123, Praha 4, 140 21 www.ceskapojistovna.cz www.facebook.com/ceskapojistovna

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit!

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit! ING Bank N.V. Česká republika 2011 1Media Kit! Duben 2011 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Bank v České republice 2 4. Organizační struktura 3 5. Společenská odpovědnost ING Bank

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistné události v rámci silniční dopravy Bc. Martina Novotná Diplomová práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Pojišťovnictví. 7. přednáška

Pojišťovnictví. 7. přednáška Pojišťovnictví 7. přednáška 1 Pojistnětechnické riziko Vyskytuje se v činnosti pojišťoven Výdaje a příjmy pojišťovny Pojistné = ryzí pojistné + správní náklady + kalkulovaný zisk Ryzí pojistné určeno na

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Neživotní pojištění Základní rozdělení neživotního pojištění Pojištění spojené se zdravím člověka. Pojištění majetkových (finančních) škod. Pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění zájmů. Předmět neživotního

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více