4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY"

Transkript

1 4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY 4.1 Měření výšky sněhové pokrývky Měření výšky sněhové pokrývky je méně náročné než měření vodní hodnoty. Pokud se sníh vyskytuje, je měřena denně a je často využívána v operativním provozu pro přepočet vodní hodnoty, pokud známe příslušnou hustotu sněhu. S pochybením při měření se setkáváme zřídka, pro hydrologické výpočty povodňových situací je výška sněhové pokrývky mnohem méně významná než vodní hodnota. Využití satelitních snímků pro hydrologické účely je omezené. Při jasném počasí dává snímek přehled o pokrytí a rozsahu sněhové pokrývky v povodí. Neumožňuje však stanovení vodní hodnoty sněhu. Použití radaru pro určení parametrů sněhové pokrývky není známo. 4.2 Měření vodní hodnoty sněhové pokrývky Vodní hodnotu sněhu měří všechny klimatické i srážkoměrné stanice ČHMÚ, což je cca 800 stanic, jednou týdně v pondělí. Pro potřeby operativního provozu je k dispozici méně stanic, asi 300. Měření je prováděno jednobodově v blízkosti stanice, která většinou leží na volném prostranství mimo dosah lesa. Kromě měření ve staniční síti se také provádějí, většinou nepravidelně podle potřeby, expediční měření v tzv. profilech, tzn. ve více bodech na volném prostranství i v lese. Metodika spočívá ve stanovení průměrné výšky a vodní hodnoty sněhu v profilech (přibližně 100 m dlouhých), které se nacházejí ve stejné nadmořské výšce, avšak mají různou expozici svahu a odlišný vegetační kryt (les, volné prostranství). Odběr sněhu se provádí ve více bodech. Stanovení vodní hodnoty sněhu tímto způsobem je časově i fyzicky náročnější než pravidelná týdenní měření na stanicích. Údaje mají pro využití větší reprezentativnost než jednobodová měření. Tímto způsobem se měří v zimním období v povodí Jizery pravidelně každý týden, tedy v Jizerských horách a v západních Krkonoších. Stejná metodika byla zavedena před pěti lety i na některých profesionálních stanicích a několika vodních dílech; odběry jsou prováděny rovněž v pondělí. Při rozhodování, které stanice vybrat, byly upřednostněny lokality ve vyšších polohách. Nepravidelná expediční měření provádějí pracovníci poboček dle svých možností v období před předpokládaným táním nebo v době největší sněhové pokrývky v místech, kde není dostatečně hustá síť stanic (většinou v horských polohách) nebo pro ověření správnosti měření ve staniční síti. Takto bylo v roce 2006 provedeno měření v povodí Sázavy, Orlice, horního Labe a Jizery, Otavy a v povodí nádrží Přísečnice, Fláje a Orlík. Údaje o vodní hodnotě slouží k více účelům. Je to dnes již rutinní vyhodnocování zásob vody ve sněhové pokrývce pro významná vodohospodářská díla a pro závěrové profily větších toků. Výsledky jsou pravidelně předávány státním podnikům Povodí a jejich dispečinky berou tyto informace v úvahu při rozhodování o preventivním upouštění nádrží. Dále změřenou vodní hodnotu využívají předpovědní pracoviště pro kontrolu výpočtu vodní hodnoty, kterou generuje hydrologický předpovědní model, a pro její případnou opravu. V neposlední řadě slouží ke zpřesnění výpočtu zatížení stavebních konstrukcí sněhem. K měření vodní hodnoty sněhu na většině stanic v nižších polohách se používá srážkoměr, ve vyšších nadmořských výškách pak váhový sněhoměr. Měření vodní hodnoty není jednoduché při větším množství zmrzlého sněhu. I při velmi pečlivém měření není jistota, že změřená hodnota je správná. Je-li průřez odběrného zařízení dostatečně veliký, je obtížné odebrat vzorek najednou. Je-li průřez naopak menší (váhový sněhoměr) vzorek se dá lépe najednou odebrat, avšak může dojít k hrnutí sněhu před válcem a tím i k změření menší hodnoty. A35

2 4.3 Metoda výpočtu vodní hodnoty sněhu Vzhledem k těmto problémům při měření a rovněž pro potřebu mít hodnoty pro každý den (jednou za týden je pro nižší polohy nedostatečné) byla odvozena jednoduchá metoda, která umožňuje spočítat vodní hodnotu sněhu na základě veličin, které jsou k dispozici na srážkoměrné a nejbližší klimatologické stanici. Seznam použitých veličin: Vstup: SRA denní úhrn srážek [0,1 mm] SNO výška nového sněhu [cm] SCE celková výška sněhu [cm] E průměrný denní tlak vodní páry [hpa] Výstup: SVHV vypočítaná vodní hodnota [0,1 mm] Pomocné proměnné: R hustota sněhu SVHV/SCE [%] RP hustota sněhu [%] FR funkce hustoty P1 přírůstek ze sněhových srážek [0,1 mm] P2 přírůstek z vodních srážek [0,1 mm] P3 přírůstek z vlhkosti vzduchu [0,1 mm] Výpočet: SVHV = (SCE SNO -1 )*RP + P1-1 když SCE > 0, jinak SVHV = 0 RP = [R -1 + (P2-1 + P3-1 )/SCE -1 ]*[1 + (SCE -1 SCE + SNO -1 )*FR/SCE -1 ] když SCE -1 > 0 a SCE SNO -1 > 0, jinak RP = 0 R = SVHV/SCE když SCE > 0, jinak R = 0 FR = EXP 3 [ R/(90 R)] když R > 0, jinak FR = 0 P1 = SRA když SNO/SRA > 0,05 = 20*SNO když SNO/SRA <= 0,05 = 0 když SRA = 0 P2 = MIN(SRA P1;SCE*FR*10) P3 = E/2*FR*SCE 4.4 Ověření výpočtu vodní hodnoty sněhu Vodní hodnoty vypočtené tímto způsobem byly ověřeny pro stanice Bedřichov a Souš podle výsledků soustavného měření v experimentálních povodích ČHMÚ v Jizerských horách. Porovnání bylo provedeno s údaji získanými v těsné blízkosti ve stejné nadmořské výšce, a to na Nové Louce pro Bedřichov a Jezdecké pro Souš. Vodní hodnoty sněhu pro Bedřichov a Souš byly získány přepočtem hustoty sněhu stanovené expedičním měřením na Nové Louce, příp. Jezdecké, a násobkem výšky sněhu naměřené na profesionálních stanicích. Na Obr. 4.1 a 4.2 jsou vyznačeny červeně. Zelené terčíky znázorňují měření vodní hodnoty sněhu pozorovatelem ve stanici, modrá čára je denní výpočet dle odvozeného vzorce. Z obou grafů je patrno, že se výpočet přimyká k hodnotám měřeným ve více bodech v profilu, údaje A36

3 Obr. 4.1 Porovnání vypočtené vodní hodnoty pro Bedřichov s údaji naměřenými pozorovatelem a s údaji expedičního měření Obr. 4.2 Porovnání vypočtené vodní hodnoty pro Souš s údaji naměřenými pozorovatelem a s údaji expedičního měření A37

4 měřené jednobodově ve stanici jsou po většinu období podhodnocené. K obdobným výsledkům jsme dospěli při vyhodnocení zimy 2005/2006 pro tyto stanice. Vzorec byl zkoušen i pro většinu dalších profesionálních stanic pro více zimních období, vypočtené hodnoty velmi dobře odpovídaly hodnotám naměřeným. Na základě získaných výsledků byla použita tato metoda jako jeden ze způsobů pro hodnocení spolehlivosti a účinnosti systému měření vodní hodnoty sněhu. 4.5 Použitý postup pro hodnocení spolehlivosti měření ve stanicích Hodnocení bylo prováděno po jednotlivých povodích zasažených povodní. Pro hodnocení reprezentativnosti měření jsme využili všechna provedená profilová měření za zimní období roku Pro každé z posuzovaných povodí byl sestaven graf vodních hodnot, vyjadřující závislost naměřené vodní hodnoty (SVH) v klimatické nebo srážkoměrné hlásné stanici na nadmořské výšce. Datum hodnocení bylo zvoleno s ohledem na provedené profilové měření, které bylo rovněž vyneseno do grafu. Profilová měření byla prováděna většinou v okolí vybraných hlásných stanic ČHMÚ. Měření ve stanicích bylo kontrolováno výpočtem dle empirického vzorce. Pro celou republiku byla vykreslena mapa rozdílů vodních hodnot vypočtených a vykreslených ke 20. březnu Podle výsledků byla rovněž určena přesnost měření. Přehled všech použitých stanic, včetně nadmořských výšek a změřených, případně vypočtených vodních hodnot, je zařazen na konci celé kapitoly. Názvy stanic ani jejich zkratky nebyly v grafech uvedeny z důvodu přehlednosti. 4.6 Hodnocení spolehlivosti měření vodní hodnoty pro jednotlivá povodí Povodí Jizery Pro potřeby operativního provozu jsou každý týden používány jak údaje ze staniční sítě ČHMÚ, tak i soustavná měření v experimentálních povodích v Jizerských horách pracovištěm v Jablonci nad Nisou. Vyhodnocení bylo provedeno k datu 13. až 17. března 2006, kdy pracovníci Pobočky Praha uskutečnili i mimořádné profilové měření. Počasí během měření neovlivnilo vodní hodnotu vztaženou k pondělí 13. března 2006 (teploty pod bodem mrazu, srážky do 2 mm). V Obr. 4.3 jsou vynesena všechna měření a výpočty vodní hodnoty (SVH), včetně příslušných spojnic trendů a rovnic regrese. Pro vyšší nadmořské výšky nad 700 m dávají profilová měření také vyšší vodní hodnoty než stanice, kterých je však minimální počet. Pro oblast 400 až 800 m n. m jsou rozdíly malé a v porovnání s výpočty jsou výsledky staničních měření uspokojivé. OBR. 4.4 to dokládá podrobněji. Na Obr. 4.5 jsou pro stejné lokality porovnány SVH určené různými způsoby. Výraznější rozdíly jsou u stanic Harrachov a Labská bouda, kdy měření ve stanicích jsou podhodnocená. Tento fakt však uživatelé na Centrálním předpovědním pracovišti ČHMÚ znají a pro operativní účely ho zohledňují. Konečně Obr. 4.6 ukazuje celkové porovnání měřených hodnot s vypočtenými. Spojnice trendu a příslušné regresní rovnice se významně neodchylují. A38

5 Obr. 4.3 Graf vodních hodnot v povodí Jizery ze března 2006 Obr. 4.4 Graf vodních hodnot v povodí Jizery ze března 2006, srovnání pravidelných měření a vypočtené SVH ve stejné lokalitě A39

6 Obr. 4.5 Graf vodních hodnot v povodí Jizery ze března 2006, srovnání pravidelných měření, mimořádných měření a vypočtené SVH ve stejné lokalitě Obr. 4.6 Graf vodních hodnot v povodí Jizery ze března 2006, vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A40

7 Povodí Orlice Vyhodnocení bylo vztaženo k pondělí 6. března 2006, mimořádná profilová měření byla provedena pracovníky Pobočky ČHMÚ Hradec Králové a oddělení hydrologického výzkumu (OHV) 8. a 9. března Počasí během měření neovlivnilo vodní hodnotu vztaženou k 6. březnu (teploty 8. i 9. března byly pod bodem mrazu, srážky 9. března byly sněhové do 1 mm). Účelem bylo získat vodní hodnotu z vrcholových partií Orlických hor a ověřit měření ve stanicích, zejména tam, kde byla překonána historická maxima (Rychnov nad Kněžnou). Na Obr. 4.7 jsou vynesena všechna měření a výpočty vodní hodnoty (SVH), včetně příslušných spojnic trendů a rovnic regrese. V nadmořské výšce 850 m n. m. až 1100 m n. m. nejsou k dispozici žádné srážkoměrné stanice. V oblasti pod 700 m n. m. jsou profilová měření vyšší než ve stanicích a od spočítané vodní hodnoty se příliš neliší. V nízkých nadmořských výškách 300 až 400 m n. m. jsou všechny údaje ve vzájemné shodě. Na Obr. 4.8 je porovnání získaných SVH pro stanice ČHMÚ. Jednoznačně výbornou shodu prokázala měření ve stanici Rychnov nad Kněžnou, kde bylo zaznamenáno maximum za celou dobu pozorování. Relativně dobře měří i stanice Deštné, pro Rokytnici se údaje lišily oproti profilovému měření o 30 %. Na Obr. 4.9 je porovnání měření ve staniční síti s výpočtem pro datum 20. března (maximum sněhové pokrývky na území ČR), naměřené hodnoty byly nižší než vypočtené. Obr. 4.7 Graf vodních hodnot v povodí Orlice ze 6. a března 2006 vypočtená SVH, mimořádná a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A41

8 Obr. 4.8 Graf vodních hodnot v povodí Orlice ze 6. a března 2006 Deštné, Rokytnice, Rychnov porovnání vypočtené SVH, pravidelných a mimořádných měření Obr. 4.9 Graf vodních hodnot v povodí Orlice ze 20. března 2006 vypočtená SVH a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A42

9 Povodí Sázavy Mimořádné profilové měření v povodí Sázavy se uskutečnilo 15. února Dřívější termín byl zvolen s ohledem na to, že v povodí byla značná zásoba sněhu (docházelo k deformacím střech, stavebních konstrukcí). Účelem bylo ověřit měření ve stanicích ČHMÚ a v lokalitách, kde došlo k poškození budov (Humpolec), a také získat vodní hodnotu z vyšších poloh okolo 600 m n. m. Na Obr jsou vynesena měření ve staniční síti a v profilech. Zda stanice, které výrazně převyšují svou hodnotou údaje ostatních stanic v obdobné nadmořské výšce, chybně měří, nelze jednoznačně určit, neboť jsou zcela v jiných lokalitách, než ve kterých bylo provedeno profilové měření, a z časových důvodů tak údaje z nich nebyly ověřeny. Na Obr jsou porovnána měření a výpočty pro stanice ČHMÚ. V okolí Rejčkova (600 m n. m), kde bylo provedeno profilové měření, neleží žádná stanice, proto byly do grafu vyneseny údaje ze vzdálených stanic s obdobnou nadmořskou výškou Nový Rychnov a Žďár nad Sázavou. Obě stanice vykazovaly nižší naměřené vodní hodnoty, příslušné vypočtené údaje však byly značně vyšší. Ostatní stanice měly měřenou SVH rovněž nižší, avšak ne v takové míře. Pro stanici Humpolec vypočtená SVH převyšovala hodnotu profilového měření o 40 %. Obr porovnává údaje naměřené ve staniční síti s hodnotami vypočítanými. Výsledky jsou uspokojivé, větší rozdíl vykazuje pouze stanice Svratouch (cca 25 %). Obr Graf vodních hodnot v povodí Sázavy ze 13. a 15. února 2006 (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A43

10 Obr Graf vodních hodnot v povodí Sázavy ze 13. a 15. února 2006 mimořádná měření, pravidelná měření a vypočtená SVH (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) Obr Graf vodních hodnot v povodí Sázavy z 20. března 2006 pravidelná měření a vypočtené hodnoty SVH (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A44

11 Povodí horní Vltavy, Otavy, Lužnice a Malše Mimořádné profilové měření v povodí Vltavy, resp. Povodí Otavy (8. března 2006), bylo zaměřeno především na získání údajů z vrcholových partií Šumavy (Poledník m n. m.), kde hlásná síť chybí, a dále i na ověření správnosti měření v okolí stanice Prášily. Na Obr jsou vyneseny veškeré údaje z celého povodí Vltavy po Orlík měřené i spočítané, v Obr. 4.14, pak jen z povodí Otavy. Z tohoto obrázku vyplývá, že údaje naměřené na Poledníku jsou v souladu s čarou vodních hodnot pro spočtené údaje podle empirického vzorce. Chyba pro stanici Prášily je cca 15 %, což je vcelku vyhovující. Obr porovnává veškeré údaje měřené a vypočítané po Orlík ke 20. březnu. Na Obr jsou vyčleněny údaje pro šumavské toky horní Vltavu a Otavu. Je zřejmá dobrá shoda měřených a spočítaných hodnot, vymyká se pouze Lenora, kde je měření SVH vyšší než výpočet. Obr ukazuje hodnoty pro toky pramenící v Novohradských horách Malši a Lužnici, disproporce je zřejmá u stanic Lasenice a Nadějkov, pro ostatní stanice je těsnost vztahu dostatečná. Obr Graf vodních hodnot v povodí horní Vltavy, Otavy, Malše a Lužnice ze 6. a 8. března 2006 vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření (včetně spojnice trendu a rovnic regrese) A45

12 Obr Graf vodních hodnot v povodí Otavy ze 6. a 8. března 2006 vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření Obr Graf vodních hodnot v povodí horní Vltavy, Otavy, Malše a Lužnice ze dne 20. března 2006 vypočtená SVH a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A46

13 Obr Graf vodních hodnot v povodí horní Vltavy a Otavy z 20. března 2006 vypočtená SVH a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) Obr Graf vodních hodnot v povodí Malše a Lužnice z 20. března 2006 vypočtená SVH a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A47

14 porovnány Obr Graf vodních hodnot v povodí Berounky (povodí Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy, Střely, Klabavy a Zbirožského potoka vypočtená SVH a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) Povodí Berounky Do hodnocení byly zahrnuty veškeré stanice v povodí Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy, Střely, Klabavy a Zbirožského potoka. Profilové měření v tomto zimním období nebylo uskutečněno. Povodí nebylo postiženo povodněmi tak významně jako jiné oblasti vzhledem k tomu, že se výška sněhové pokrývky po předchozím tání v únoru značně snížila. Srovnání naměřené a vypočtené SVH bylo provedeno k datu 20. března Z Obr je patrná až na výjimky (Přimda a Železná Ruda) dobrá shoda měřených a vypočtených hodnot. Spojnice trendu pro měřené a vypočítané hodnoty jsou téměř identické. Povodí Ohře Mimořádné profilové měření v povodí Ohře a Bíliny (23. března 2006) bylo zaměřeno především na získání údajů z okolí nádrží Fláje a Přísečnice. Výsledky jsou vyneseny na Obr. 4.19, spolu s měřením ve staniční síti z 20. března. Podle spojnic trendu je zřejmé, že mimořádné měření zvyšuje vodní hodnotu v povodí. Na Obr jsou ke všem staničním měřením vyneseny i údaje spočítané, na Obr a 4.22 mají povodí Ohře a Bíliny samostatné grafy. Je zřejmá dobrá shoda měřených a spočítaných hodnot, v povodí Ohře se vymykají pouze Mariánské Lázně, a zejména Výsluní, kde je měření SVH podstatně nižší než výpočet. A48

15 Obr Graf vodních hodnot v povodí Ohře a Bíliny z března 2006 porovnání spojnice trendu pravidelných měření a pravidelných spolu s mimořádnými měřeními Obr Graf vodních hodnot v povodí Ohře a Bíliny z března 2006 vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A49

16 Obr Graf vodních hodnot v povodí Ohře z března 2006 vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) Obr Graf vodních hodnot v povodí Bíliny z března 2006 vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A50

17 Povodí Dyje Do hodnocení byly zahrnuty stanice ležící v povodí Dyje a jejích přítoků Svratky, Svitavy, Jihlavy a Oslavy. Profilové měření se uskutečnilo mimo období tání (v lednu) a z tohoto důvodu nebylo zahrnuto do hodnocení. Na Obr jsou ke 20. březnu 2006 vyneseny SVH pro všechny stanice v povodí, na Obr jsou pak jen vybrané stanice, u kterých existovalo měření a zároveň pro ně byly spočteny i vodní hodnoty. Shoda měření a výpočtu byla většinou dobrá, rozdíly větší než 30 % vykázaly stanice Lísek (675 m n. m, povodí Svratky), Stonařov rozdíl cca 70 % (585 m n. m, povodí Jihlavy) a Bohdalov rozdíl cca 60 % (675 m n. m, povodí Oslavy). Vždy se jednalo o nižší měřené vodní hodnoty. Obr Graf vodních hodnot v povodí Dyje z 20. března 2006, veškeré naměřené a vypočtené hodnoty A51

18 Obr Graf vodních hodnot v povodí Dyje z 20. března 2006 porovnání naměřené a vypočítané hodnoty u vybraných stanic Obr Rozdílová mapa vodních hodnot: vypočtená vodní hodnota minus změřená vodní hodnota sněhu [mm] A52

19 Ze všech dostupných měření klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ (celkem cca 800 stanic) byla zkonstruována mapa vodní hodnoty sněhu na území ČR pro maximální sněhovou pokrývku ke 20. březnu Tatáž mapa byla sestavena na základě vypočtu empirickým algoritmem. Výsledná rozdílová mapa na Obr potvrdila fakt, že měření na meteorologických stanicích jsou většinou podhodnocená, jak bylo také prokázáno při četných expedičních měřeních. 4.7 Závěr Podrobná analýza prokázala, že údaje o vodní hodnotě, naměřené ve staniční síti, jsou většinou mírně podhodnocené. Tato skutečnost je však pracovníkům, kteří s vodní hodnotou dále pracují, známa. Rozbor dat poukázal na stanice v povodích, kde je podhodnocení významné, a pracovníci klimatologie na příslušných pobočkách budou v příští sněhové sezoně měření znovu ověřovat a pozorovatele znovu proškolí. Profilová měření budou prováděna také v okolí těchto problémových stanic. Při hodnocení reprezentativnosti se osvědčilo použití výpočtu vodní hodnoty podle empirického vzorce odvozeného dr. Němcem. K celkovému posouzení měření byla rovněž s úspěchem využita celorepubliková mapa rozdílů vodních hodnot vypočtených a vykreslených pro období nejvyšší vodní hodnoty. A53

20 A54

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost

Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost II. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost O bsah Ú v o d... 2 Z d r o j e d a t... 3 M e t o d i k a... 6 N á k l a d y n a v z d ě l á v

Více

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky Sadební materiál lesních d SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN FOREST TREE PLANTING STOCK V. NÁROVEC, A. SEK, J. LEUGNER, J. NÁROVCOVÁ, J. MARTINCOVÁ 13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více