4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY"

Transkript

1 4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY 4.1 Měření výšky sněhové pokrývky Měření výšky sněhové pokrývky je méně náročné než měření vodní hodnoty. Pokud se sníh vyskytuje, je měřena denně a je často využívána v operativním provozu pro přepočet vodní hodnoty, pokud známe příslušnou hustotu sněhu. S pochybením při měření se setkáváme zřídka, pro hydrologické výpočty povodňových situací je výška sněhové pokrývky mnohem méně významná než vodní hodnota. Využití satelitních snímků pro hydrologické účely je omezené. Při jasném počasí dává snímek přehled o pokrytí a rozsahu sněhové pokrývky v povodí. Neumožňuje však stanovení vodní hodnoty sněhu. Použití radaru pro určení parametrů sněhové pokrývky není známo. 4.2 Měření vodní hodnoty sněhové pokrývky Vodní hodnotu sněhu měří všechny klimatické i srážkoměrné stanice ČHMÚ, což je cca 800 stanic, jednou týdně v pondělí. Pro potřeby operativního provozu je k dispozici méně stanic, asi 300. Měření je prováděno jednobodově v blízkosti stanice, která většinou leží na volném prostranství mimo dosah lesa. Kromě měření ve staniční síti se také provádějí, většinou nepravidelně podle potřeby, expediční měření v tzv. profilech, tzn. ve více bodech na volném prostranství i v lese. Metodika spočívá ve stanovení průměrné výšky a vodní hodnoty sněhu v profilech (přibližně 100 m dlouhých), které se nacházejí ve stejné nadmořské výšce, avšak mají různou expozici svahu a odlišný vegetační kryt (les, volné prostranství). Odběr sněhu se provádí ve více bodech. Stanovení vodní hodnoty sněhu tímto způsobem je časově i fyzicky náročnější než pravidelná týdenní měření na stanicích. Údaje mají pro využití větší reprezentativnost než jednobodová měření. Tímto způsobem se měří v zimním období v povodí Jizery pravidelně každý týden, tedy v Jizerských horách a v západních Krkonoších. Stejná metodika byla zavedena před pěti lety i na některých profesionálních stanicích a několika vodních dílech; odběry jsou prováděny rovněž v pondělí. Při rozhodování, které stanice vybrat, byly upřednostněny lokality ve vyšších polohách. Nepravidelná expediční měření provádějí pracovníci poboček dle svých možností v období před předpokládaným táním nebo v době největší sněhové pokrývky v místech, kde není dostatečně hustá síť stanic (většinou v horských polohách) nebo pro ověření správnosti měření ve staniční síti. Takto bylo v roce 2006 provedeno měření v povodí Sázavy, Orlice, horního Labe a Jizery, Otavy a v povodí nádrží Přísečnice, Fláje a Orlík. Údaje o vodní hodnotě slouží k více účelům. Je to dnes již rutinní vyhodnocování zásob vody ve sněhové pokrývce pro významná vodohospodářská díla a pro závěrové profily větších toků. Výsledky jsou pravidelně předávány státním podnikům Povodí a jejich dispečinky berou tyto informace v úvahu při rozhodování o preventivním upouštění nádrží. Dále změřenou vodní hodnotu využívají předpovědní pracoviště pro kontrolu výpočtu vodní hodnoty, kterou generuje hydrologický předpovědní model, a pro její případnou opravu. V neposlední řadě slouží ke zpřesnění výpočtu zatížení stavebních konstrukcí sněhem. K měření vodní hodnoty sněhu na většině stanic v nižších polohách se používá srážkoměr, ve vyšších nadmořských výškách pak váhový sněhoměr. Měření vodní hodnoty není jednoduché při větším množství zmrzlého sněhu. I při velmi pečlivém měření není jistota, že změřená hodnota je správná. Je-li průřez odběrného zařízení dostatečně veliký, je obtížné odebrat vzorek najednou. Je-li průřez naopak menší (váhový sněhoměr) vzorek se dá lépe najednou odebrat, avšak může dojít k hrnutí sněhu před válcem a tím i k změření menší hodnoty. A35

2 4.3 Metoda výpočtu vodní hodnoty sněhu Vzhledem k těmto problémům při měření a rovněž pro potřebu mít hodnoty pro každý den (jednou za týden je pro nižší polohy nedostatečné) byla odvozena jednoduchá metoda, která umožňuje spočítat vodní hodnotu sněhu na základě veličin, které jsou k dispozici na srážkoměrné a nejbližší klimatologické stanici. Seznam použitých veličin: Vstup: SRA denní úhrn srážek [0,1 mm] SNO výška nového sněhu [cm] SCE celková výška sněhu [cm] E průměrný denní tlak vodní páry [hpa] Výstup: SVHV vypočítaná vodní hodnota [0,1 mm] Pomocné proměnné: R hustota sněhu SVHV/SCE [%] RP hustota sněhu [%] FR funkce hustoty P1 přírůstek ze sněhových srážek [0,1 mm] P2 přírůstek z vodních srážek [0,1 mm] P3 přírůstek z vlhkosti vzduchu [0,1 mm] Výpočet: SVHV = (SCE SNO -1 )*RP + P1-1 když SCE > 0, jinak SVHV = 0 RP = [R -1 + (P2-1 + P3-1 )/SCE -1 ]*[1 + (SCE -1 SCE + SNO -1 )*FR/SCE -1 ] když SCE -1 > 0 a SCE SNO -1 > 0, jinak RP = 0 R = SVHV/SCE když SCE > 0, jinak R = 0 FR = EXP 3 [ R/(90 R)] když R > 0, jinak FR = 0 P1 = SRA když SNO/SRA > 0,05 = 20*SNO když SNO/SRA <= 0,05 = 0 když SRA = 0 P2 = MIN(SRA P1;SCE*FR*10) P3 = E/2*FR*SCE 4.4 Ověření výpočtu vodní hodnoty sněhu Vodní hodnoty vypočtené tímto způsobem byly ověřeny pro stanice Bedřichov a Souš podle výsledků soustavného měření v experimentálních povodích ČHMÚ v Jizerských horách. Porovnání bylo provedeno s údaji získanými v těsné blízkosti ve stejné nadmořské výšce, a to na Nové Louce pro Bedřichov a Jezdecké pro Souš. Vodní hodnoty sněhu pro Bedřichov a Souš byly získány přepočtem hustoty sněhu stanovené expedičním měřením na Nové Louce, příp. Jezdecké, a násobkem výšky sněhu naměřené na profesionálních stanicích. Na Obr. 4.1 a 4.2 jsou vyznačeny červeně. Zelené terčíky znázorňují měření vodní hodnoty sněhu pozorovatelem ve stanici, modrá čára je denní výpočet dle odvozeného vzorce. Z obou grafů je patrno, že se výpočet přimyká k hodnotám měřeným ve více bodech v profilu, údaje A36

3 Obr. 4.1 Porovnání vypočtené vodní hodnoty pro Bedřichov s údaji naměřenými pozorovatelem a s údaji expedičního měření Obr. 4.2 Porovnání vypočtené vodní hodnoty pro Souš s údaji naměřenými pozorovatelem a s údaji expedičního měření A37

4 měřené jednobodově ve stanici jsou po většinu období podhodnocené. K obdobným výsledkům jsme dospěli při vyhodnocení zimy 2005/2006 pro tyto stanice. Vzorec byl zkoušen i pro většinu dalších profesionálních stanic pro více zimních období, vypočtené hodnoty velmi dobře odpovídaly hodnotám naměřeným. Na základě získaných výsledků byla použita tato metoda jako jeden ze způsobů pro hodnocení spolehlivosti a účinnosti systému měření vodní hodnoty sněhu. 4.5 Použitý postup pro hodnocení spolehlivosti měření ve stanicích Hodnocení bylo prováděno po jednotlivých povodích zasažených povodní. Pro hodnocení reprezentativnosti měření jsme využili všechna provedená profilová měření za zimní období roku Pro každé z posuzovaných povodí byl sestaven graf vodních hodnot, vyjadřující závislost naměřené vodní hodnoty (SVH) v klimatické nebo srážkoměrné hlásné stanici na nadmořské výšce. Datum hodnocení bylo zvoleno s ohledem na provedené profilové měření, které bylo rovněž vyneseno do grafu. Profilová měření byla prováděna většinou v okolí vybraných hlásných stanic ČHMÚ. Měření ve stanicích bylo kontrolováno výpočtem dle empirického vzorce. Pro celou republiku byla vykreslena mapa rozdílů vodních hodnot vypočtených a vykreslených ke 20. březnu Podle výsledků byla rovněž určena přesnost měření. Přehled všech použitých stanic, včetně nadmořských výšek a změřených, případně vypočtených vodních hodnot, je zařazen na konci celé kapitoly. Názvy stanic ani jejich zkratky nebyly v grafech uvedeny z důvodu přehlednosti. 4.6 Hodnocení spolehlivosti měření vodní hodnoty pro jednotlivá povodí Povodí Jizery Pro potřeby operativního provozu jsou každý týden používány jak údaje ze staniční sítě ČHMÚ, tak i soustavná měření v experimentálních povodích v Jizerských horách pracovištěm v Jablonci nad Nisou. Vyhodnocení bylo provedeno k datu 13. až 17. března 2006, kdy pracovníci Pobočky Praha uskutečnili i mimořádné profilové měření. Počasí během měření neovlivnilo vodní hodnotu vztaženou k pondělí 13. března 2006 (teploty pod bodem mrazu, srážky do 2 mm). V Obr. 4.3 jsou vynesena všechna měření a výpočty vodní hodnoty (SVH), včetně příslušných spojnic trendů a rovnic regrese. Pro vyšší nadmořské výšky nad 700 m dávají profilová měření také vyšší vodní hodnoty než stanice, kterých je však minimální počet. Pro oblast 400 až 800 m n. m jsou rozdíly malé a v porovnání s výpočty jsou výsledky staničních měření uspokojivé. OBR. 4.4 to dokládá podrobněji. Na Obr. 4.5 jsou pro stejné lokality porovnány SVH určené různými způsoby. Výraznější rozdíly jsou u stanic Harrachov a Labská bouda, kdy měření ve stanicích jsou podhodnocená. Tento fakt však uživatelé na Centrálním předpovědním pracovišti ČHMÚ znají a pro operativní účely ho zohledňují. Konečně Obr. 4.6 ukazuje celkové porovnání měřených hodnot s vypočtenými. Spojnice trendu a příslušné regresní rovnice se významně neodchylují. A38

5 Obr. 4.3 Graf vodních hodnot v povodí Jizery ze března 2006 Obr. 4.4 Graf vodních hodnot v povodí Jizery ze března 2006, srovnání pravidelných měření a vypočtené SVH ve stejné lokalitě A39

6 Obr. 4.5 Graf vodních hodnot v povodí Jizery ze března 2006, srovnání pravidelných měření, mimořádných měření a vypočtené SVH ve stejné lokalitě Obr. 4.6 Graf vodních hodnot v povodí Jizery ze března 2006, vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A40

7 Povodí Orlice Vyhodnocení bylo vztaženo k pondělí 6. března 2006, mimořádná profilová měření byla provedena pracovníky Pobočky ČHMÚ Hradec Králové a oddělení hydrologického výzkumu (OHV) 8. a 9. března Počasí během měření neovlivnilo vodní hodnotu vztaženou k 6. březnu (teploty 8. i 9. března byly pod bodem mrazu, srážky 9. března byly sněhové do 1 mm). Účelem bylo získat vodní hodnotu z vrcholových partií Orlických hor a ověřit měření ve stanicích, zejména tam, kde byla překonána historická maxima (Rychnov nad Kněžnou). Na Obr. 4.7 jsou vynesena všechna měření a výpočty vodní hodnoty (SVH), včetně příslušných spojnic trendů a rovnic regrese. V nadmořské výšce 850 m n. m. až 1100 m n. m. nejsou k dispozici žádné srážkoměrné stanice. V oblasti pod 700 m n. m. jsou profilová měření vyšší než ve stanicích a od spočítané vodní hodnoty se příliš neliší. V nízkých nadmořských výškách 300 až 400 m n. m. jsou všechny údaje ve vzájemné shodě. Na Obr. 4.8 je porovnání získaných SVH pro stanice ČHMÚ. Jednoznačně výbornou shodu prokázala měření ve stanici Rychnov nad Kněžnou, kde bylo zaznamenáno maximum za celou dobu pozorování. Relativně dobře měří i stanice Deštné, pro Rokytnici se údaje lišily oproti profilovému měření o 30 %. Na Obr. 4.9 je porovnání měření ve staniční síti s výpočtem pro datum 20. března (maximum sněhové pokrývky na území ČR), naměřené hodnoty byly nižší než vypočtené. Obr. 4.7 Graf vodních hodnot v povodí Orlice ze 6. a března 2006 vypočtená SVH, mimořádná a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A41

8 Obr. 4.8 Graf vodních hodnot v povodí Orlice ze 6. a března 2006 Deštné, Rokytnice, Rychnov porovnání vypočtené SVH, pravidelných a mimořádných měření Obr. 4.9 Graf vodních hodnot v povodí Orlice ze 20. března 2006 vypočtená SVH a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A42

9 Povodí Sázavy Mimořádné profilové měření v povodí Sázavy se uskutečnilo 15. února Dřívější termín byl zvolen s ohledem na to, že v povodí byla značná zásoba sněhu (docházelo k deformacím střech, stavebních konstrukcí). Účelem bylo ověřit měření ve stanicích ČHMÚ a v lokalitách, kde došlo k poškození budov (Humpolec), a také získat vodní hodnotu z vyšších poloh okolo 600 m n. m. Na Obr jsou vynesena měření ve staniční síti a v profilech. Zda stanice, které výrazně převyšují svou hodnotou údaje ostatních stanic v obdobné nadmořské výšce, chybně měří, nelze jednoznačně určit, neboť jsou zcela v jiných lokalitách, než ve kterých bylo provedeno profilové měření, a z časových důvodů tak údaje z nich nebyly ověřeny. Na Obr jsou porovnána měření a výpočty pro stanice ČHMÚ. V okolí Rejčkova (600 m n. m), kde bylo provedeno profilové měření, neleží žádná stanice, proto byly do grafu vyneseny údaje ze vzdálených stanic s obdobnou nadmořskou výškou Nový Rychnov a Žďár nad Sázavou. Obě stanice vykazovaly nižší naměřené vodní hodnoty, příslušné vypočtené údaje však byly značně vyšší. Ostatní stanice měly měřenou SVH rovněž nižší, avšak ne v takové míře. Pro stanici Humpolec vypočtená SVH převyšovala hodnotu profilového měření o 40 %. Obr porovnává údaje naměřené ve staniční síti s hodnotami vypočítanými. Výsledky jsou uspokojivé, větší rozdíl vykazuje pouze stanice Svratouch (cca 25 %). Obr Graf vodních hodnot v povodí Sázavy ze 13. a 15. února 2006 (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A43

10 Obr Graf vodních hodnot v povodí Sázavy ze 13. a 15. února 2006 mimořádná měření, pravidelná měření a vypočtená SVH (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) Obr Graf vodních hodnot v povodí Sázavy z 20. března 2006 pravidelná měření a vypočtené hodnoty SVH (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A44

11 Povodí horní Vltavy, Otavy, Lužnice a Malše Mimořádné profilové měření v povodí Vltavy, resp. Povodí Otavy (8. března 2006), bylo zaměřeno především na získání údajů z vrcholových partií Šumavy (Poledník m n. m.), kde hlásná síť chybí, a dále i na ověření správnosti měření v okolí stanice Prášily. Na Obr jsou vyneseny veškeré údaje z celého povodí Vltavy po Orlík měřené i spočítané, v Obr. 4.14, pak jen z povodí Otavy. Z tohoto obrázku vyplývá, že údaje naměřené na Poledníku jsou v souladu s čarou vodních hodnot pro spočtené údaje podle empirického vzorce. Chyba pro stanici Prášily je cca 15 %, což je vcelku vyhovující. Obr porovnává veškeré údaje měřené a vypočítané po Orlík ke 20. březnu. Na Obr jsou vyčleněny údaje pro šumavské toky horní Vltavu a Otavu. Je zřejmá dobrá shoda měřených a spočítaných hodnot, vymyká se pouze Lenora, kde je měření SVH vyšší než výpočet. Obr ukazuje hodnoty pro toky pramenící v Novohradských horách Malši a Lužnici, disproporce je zřejmá u stanic Lasenice a Nadějkov, pro ostatní stanice je těsnost vztahu dostatečná. Obr Graf vodních hodnot v povodí horní Vltavy, Otavy, Malše a Lužnice ze 6. a 8. března 2006 vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření (včetně spojnice trendu a rovnic regrese) A45

12 Obr Graf vodních hodnot v povodí Otavy ze 6. a 8. března 2006 vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření Obr Graf vodních hodnot v povodí horní Vltavy, Otavy, Malše a Lužnice ze dne 20. března 2006 vypočtená SVH a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A46

13 Obr Graf vodních hodnot v povodí horní Vltavy a Otavy z 20. března 2006 vypočtená SVH a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) Obr Graf vodních hodnot v povodí Malše a Lužnice z 20. března 2006 vypočtená SVH a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A47

14 porovnány Obr Graf vodních hodnot v povodí Berounky (povodí Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy, Střely, Klabavy a Zbirožského potoka vypočtená SVH a pravidelná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) Povodí Berounky Do hodnocení byly zahrnuty veškeré stanice v povodí Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy, Střely, Klabavy a Zbirožského potoka. Profilové měření v tomto zimním období nebylo uskutečněno. Povodí nebylo postiženo povodněmi tak významně jako jiné oblasti vzhledem k tomu, že se výška sněhové pokrývky po předchozím tání v únoru značně snížila. Srovnání naměřené a vypočtené SVH bylo provedeno k datu 20. března Z Obr je patrná až na výjimky (Přimda a Železná Ruda) dobrá shoda měřených a vypočtených hodnot. Spojnice trendu pro měřené a vypočítané hodnoty jsou téměř identické. Povodí Ohře Mimořádné profilové měření v povodí Ohře a Bíliny (23. března 2006) bylo zaměřeno především na získání údajů z okolí nádrží Fláje a Přísečnice. Výsledky jsou vyneseny na Obr. 4.19, spolu s měřením ve staniční síti z 20. března. Podle spojnic trendu je zřejmé, že mimořádné měření zvyšuje vodní hodnotu v povodí. Na Obr jsou ke všem staničním měřením vyneseny i údaje spočítané, na Obr a 4.22 mají povodí Ohře a Bíliny samostatné grafy. Je zřejmá dobrá shoda měřených a spočítaných hodnot, v povodí Ohře se vymykají pouze Mariánské Lázně, a zejména Výsluní, kde je měření SVH podstatně nižší než výpočet. A48

15 Obr Graf vodních hodnot v povodí Ohře a Bíliny z března 2006 porovnání spojnice trendu pravidelných měření a pravidelných spolu s mimořádnými měřeními Obr Graf vodních hodnot v povodí Ohře a Bíliny z března 2006 vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A49

16 Obr Graf vodních hodnot v povodí Ohře z března 2006 vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) Obr Graf vodních hodnot v povodí Bíliny z března 2006 vypočtená SVH, pravidelná a mimořádná měření (včetně spojnic trendu a rovnic regrese) A50

17 Povodí Dyje Do hodnocení byly zahrnuty stanice ležící v povodí Dyje a jejích přítoků Svratky, Svitavy, Jihlavy a Oslavy. Profilové měření se uskutečnilo mimo období tání (v lednu) a z tohoto důvodu nebylo zahrnuto do hodnocení. Na Obr jsou ke 20. březnu 2006 vyneseny SVH pro všechny stanice v povodí, na Obr jsou pak jen vybrané stanice, u kterých existovalo měření a zároveň pro ně byly spočteny i vodní hodnoty. Shoda měření a výpočtu byla většinou dobrá, rozdíly větší než 30 % vykázaly stanice Lísek (675 m n. m, povodí Svratky), Stonařov rozdíl cca 70 % (585 m n. m, povodí Jihlavy) a Bohdalov rozdíl cca 60 % (675 m n. m, povodí Oslavy). Vždy se jednalo o nižší měřené vodní hodnoty. Obr Graf vodních hodnot v povodí Dyje z 20. března 2006, veškeré naměřené a vypočtené hodnoty A51

18 Obr Graf vodních hodnot v povodí Dyje z 20. března 2006 porovnání naměřené a vypočítané hodnoty u vybraných stanic Obr Rozdílová mapa vodních hodnot: vypočtená vodní hodnota minus změřená vodní hodnota sněhu [mm] A52

19 Ze všech dostupných měření klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ (celkem cca 800 stanic) byla zkonstruována mapa vodní hodnoty sněhu na území ČR pro maximální sněhovou pokrývku ke 20. březnu Tatáž mapa byla sestavena na základě vypočtu empirickým algoritmem. Výsledná rozdílová mapa na Obr potvrdila fakt, že měření na meteorologických stanicích jsou většinou podhodnocená, jak bylo také prokázáno při četných expedičních měřeních. 4.7 Závěr Podrobná analýza prokázala, že údaje o vodní hodnotě, naměřené ve staniční síti, jsou většinou mírně podhodnocené. Tato skutečnost je však pracovníkům, kteří s vodní hodnotou dále pracují, známa. Rozbor dat poukázal na stanice v povodích, kde je podhodnocení významné, a pracovníci klimatologie na příslušných pobočkách budou v příští sněhové sezoně měření znovu ověřovat a pozorovatele znovu proškolí. Profilová měření budou prováděna také v okolí těchto problémových stanic. Při hodnocení reprezentativnosti se osvědčilo použití výpočtu vodní hodnoty podle empirického vzorce odvozeného dr. Němcem. K celkovému posouzení měření byla rovněž s úspěchem využita celorepubliková mapa rozdílů vodních hodnot vypočtených a vykreslených pro období nejvyšší vodní hodnoty. A53

20 A54

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Přednáška ČHMÚ Ostrava 16/04/2012 Martin JONOV Šárka MADĚŘIČOVÁ Měření sněhové pokrývky - pravidelné měření se provádí v rámci ČHMÚ

Více

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997 3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2 a červenci 1997 3.1. Hodnocení plošných srážek Analýza rozložení i množství příčinných srážek pro povodně v srpnu 2 a v červenci

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA 2 0 1 3 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ

Více

5.10 Předpovědi v působnosti RPP Brno Povodí Jihlavy a Svratky Obr Obr Obr

5.10 Předpovědi v působnosti RPP Brno Povodí Jihlavy a Svratky Obr Obr Obr 5.1 Předpovědi v působnosti RPP Brno Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Brně zpracovává předpovědi hydrologickým modelem HYDROG pro povodí Dyje. Na povodí Dyje byl model HYDROG implementován v roce

Více

6 Hydrologická hlásná služba

6 Hydrologická hlásná služba 6 Hydrologická hlásná služba Hlásnou síť hydrologických stanic předpovědní povodňové služby, která slouží k operativnímu sledování odtokové situace, tvoří na území republiky zhruba 200 základních profilů

Více

3 Bilanční posouzení srážek a odtoku

3 Bilanční posouzení srážek a odtoku 3 Bilanční posouzení srážek a odtoku 3.1 Posouzení nasycenosti povodí před první a druhou vlnou povodně Pro nepřímé posouzení nasycenosti povodí a jeho schopnosti absorbovat další srážky se používá tzv.

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

Pracovní list: řešení

Pracovní list: řešení Prší, prší, jen se leje... Pracovní list: řešení 1. Zahájení celoročního měření srážek a výparu Obr. 1 Různé typy srážkoměrů (1) příklad vlastní výroby (2) domácí jednoduchý (3) školní automatická stanice

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s povrchem ČR. POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY přirozené hranice ČR tvoří většinou hory, na jihu pak řeka střed

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/12. Název materiálu: Hydrologie České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/12. Název materiálu: Hydrologie České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Hydrologie České republiky daltonský list Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Pavel Šulák Dalton - Hydrologie České republiky A. pracuj samostatně

Více

Pracovní list. (3) školní automatická stanice

Pracovní list. (3) školní automatická stanice Pracovní list Prší, prší, jen se leje... 1. Zahájení celoročního měření srážek a výparu Obr. 1 Různé typy srážkoměrů (1) příklad vlastní výroby (2) domácí jednoduchý (3) školní automatická stanice (4)

Více

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský, Mojmír Kohut, Filip Chuchma Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky

Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky Český hydrometeorologický ústav Úsek Hydrologie Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky Rok 25 Zpracováno: červenec 26 Hydrologická bilance množství a jakosti vody České republiky

Více

5 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 2006

5 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 2006 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 26 Jedním z nejdůležitějších vstupů pro tvorbu meteorologických předpovědí počasí jsou tzv. numerické předpovědní modely, které simulují

Více

Podnebí. Výškový teplotní stupeň = na kaţdých 100 m klesá teplota průměrně o 0,65 0 C

Podnebí. Výškový teplotní stupeň = na kaţdých 100 m klesá teplota průměrně o 0,65 0 C Podnebí Poloha ČR - mírný teplotní pás - rozhraní západoevropského oceánského podnebí (mírné zimy a mírná léta) a východoevropského kontinentálního pevninského podnebí (horká léta a chladné zimy) Vliv

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality.cz ŘÍJEN Autorství: Meteo Aktuality

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality.cz ŘÍJEN Autorství: Meteo Aktuality Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality.cz ŘÍJEN 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu Obsah Obecné shrnutí...3 Podrobnější rozbor témat...4 Údaje...5 Obrazové doplnění...5

Více

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN 75 1400 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD Ing. Bohuslava Kulasová seminář Novotného lávka, Praha 29. září 2015 HYDROLOGICKÉ

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D.

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D. Příčiny a průběh povodní v červnu 2013 Ing. Petr Šercl, Ph.D. Úvod Povodně v průběhu června 2013 byly způsobeny třemi epizodami významných srážek, přičemž u prvních dvou epizod byla velikost odtoku značně

Více

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde

Více

1) Zpráva vydána dne: 25.9.2015 v 10.00 hod., hydrologická data k 25.9. 07.00 hod.

1) Zpráva vydána dne: 25.9.2015 v 10.00 hod., hydrologická data k 25.9. 07.00 hod. Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Vodohospodářský dispečink Tel.: 257 329 425 Fax: 257 326 310 GSM: 724 067 719 GSM: 724 602 947 (vedoucí VHD) www.pvl.cz dispecink@pvl.cz Informační

Více

Hydrologické poměry obce Lazsko

Hydrologické poměry obce Lazsko Hydrologické poměry obce Lazsko Hrádecký potok č.h. p. 1 08 04 049 pramení 0,5 km západně od obce Milín v nadmořské výšce 540 m. n. m. Ústí zleva do Skalice u obce Myslín v nadmořské výšce 435 m. n. m.

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum Změna klimatu v ČR Trend změn na území ČR probíhá v kontextu se změnami klimatu v Evropě. Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probíhajícím změnám klimatického systému Země nejvýrazněji podléhají

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ŘEKY - TEST

ČESKÁ REPUBLIKA ŘEKY - TEST ČESKÁ REPUBLIKA ŘEKY - TEST 1. Jak se jmenuje řeka, která pramení na Šumavě? a) Ohře c) Labe 2. Jak se jmenuje řeka, která pramení v Krkonoších? a) Svitava b) Labe c) Dyje 3. Jak se jmenuje řeka, která

Více

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006 Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 6 V období zvýšených a povodňových průtoků bylo ve dnech 27. 3. 11. 4. 6 na

Více

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech - 25.06.2009-19:00 hod.

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech - 25.06.2009-19:00 hod. Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Informační zpráva č. 9 Vydána: 25.06.2009 v 20:00 hod Vydal: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy Tel/fax: 257 329 425, 257 326 310, 724 067 719,

Více

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních Financování povodňov ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 FUNKCE VODOHOSPODÁŘSK SKÉHO DISPEČINKU INKU POVODÍ VLTAVY V SYSTÉMU POVODŇOV OVÉ SLUŽBY Ing. Petr Hovorka Oblastní vodohospodářský ský dispečink

Více

Informace o stavu sucha na území ČR

Informace o stavu sucha na území ČR ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Centrální předpovědní pracoviště v Praze Informace o stavu sucha na území ČR Datum aktualizace: 8. 8. 2008 Meteorologická situace Červenec 2008 byl teplotně normální. Průměrná

Více

Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5

Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Informační zpráva č. 3 Vydána: 26.06.2013 v 06:00 hod Vydal: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy Tel/fax: 257 329 425, 257 326 310, 724 067 719,

Více

Povodňová situace v oblasti severovýchodních Čech

Povodňová situace v oblasti severovýchodních Čech Český hydrometeorologický ústav pobočka Hradec Králové Povodňová situace v oblasti severovýchodních Čech červen 2010 Předkládá: RNDr. Zdeněk Šiftař Zpracovali: RNDr. Eugenie Hančarová Mgr. Roman Pozler

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

1) Zpráva vydána dne: 28.08.2015 v 10.00 hod., hydrologická data k 28.8. 07.00 hod.

1) Zpráva vydána dne: 28.08.2015 v 10.00 hod., hydrologická data k 28.8. 07.00 hod. Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Vodohospodářský dispečink Tel.: 257 329 425 Fax: 257 326 310 GSM: 724 067 719 GSM: 724 602 947 (vedoucí VHD) www.pvl.cz dispecink@pvl.cz Informační

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE 26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE Tereza Lévová Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb 1. Problematika splavenin - obecně Problematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

2 ČINNOST ČHMÚ V PRŮBĚHU POVODNĚ

2 ČINNOST ČHMÚ V PRŮBĚHU POVODNĚ 2 ČINNOST ČHMÚ V PRŮBĚHU POVODNĚ 2.1 Provoz předpovědních pracovišť a poboček ČHMÚ Vzhledem k plošnému zasažení našeho území povodní se na předpovědní a výstražné službě podílela všechna předpovědní pracoviště

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI V OBLASTECH POVODÍ HORNÍ VLTAVY, BEROUNKY A DOLNÍ VLTAVY POVODEŇ PROSINEC 2007. Otava Sušice 12/2007

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI V OBLASTECH POVODÍ HORNÍ VLTAVY, BEROUNKY A DOLNÍ VLTAVY POVODEŇ PROSINEC 2007. Otava Sušice 12/2007 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI V OBLASTECH POVODÍ HORNÍ VLTAVY, BEROUNKY A DOLNÍ VLTAVY POVODEŇ PROSINEC 2007 Otava Sušice 12/2007 LEDEN 2008 Souhrnná zpráva o povodni v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky

Více

Foto: Snímky z webové kamery na Březníku ze dní 9.ledna. 15:00, 10.ledna.8:00, 10.ledna.9:00, 10.ledna.12:00, 10.ledna.16:00 a 13.ledna.

Foto: Snímky z webové kamery na Březníku ze dní 9.ledna. 15:00, 10.ledna.8:00, 10.ledna.9:00, 10.ledna.12:00, 10.ledna.16:00 a 13.ledna. Český hydrometeorologický ústav pobočka České Budějovice Foto: Snímky z webové kamery na Březníku ze dní 9.ledna. 15:00, 10.ledna.8:00, 10.ledna.9:00, 10.ledna.12:00, 10.ledna.16:00 a 13.ledna.13:00 vypracovalo

Více

4 Klimatické podmínky

4 Klimatické podmínky 1 4 Klimatické podmínky Následující tabulka uvádí průměrné měsíční teploty vzduchu ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961 1990 v Moravskoslezském kraji. Tabulka 1: Průměrné teploty vzduchu [ C] naměřené

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech :00 hod.

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích v hlavních sledovaných profilech :00 hod. Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Informační zpráva č. 3 Vydána: 21.07.2011 v 19:00 hod Vydal: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy Tel/fax: 257 329 425, 257 326 310, 724 067 719,

Více

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Jaroslav Rožnovský Extrémní projevy počasí Extrémní projevy počasí

Více

Vyhodnocení povodňové situace v 01/2013. Povodňová situace a , 2. část povodňové zprávy - přílohy (F - J)

Vyhodnocení povodňové situace v 01/2013. Povodňová situace a , 2. část povodňové zprávy - přílohy (F - J) Vyhodnocení povodňové situace v 01/2013 Povodňová situace 4.1. 5.1.a 30.1. 31.1.2013, 2. část povodňové zprávy - přílohy (F - J) datum zpracování 03/2013 zpracoval Ing. Václav Klečka vedoucí vodohospodářského

Více

Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová. Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku

Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová. Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku Úvod - Na základě novely vodního zákona č. 150/2010 Sb. bylo MŽP pověřeno připravit nařízení

Více

Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR

Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR Obsah Měřící technika ČHMÚ Průzkum lokálních výstražných systémů 2009 Vyhodnocení povodní 2010 Měřící technika pro LVS Zásady budování lokálních výstražných

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT)

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) Jaroslav Beneš, Ladislav Kašpárek, Martin Keprta Projekt byl řešen:

Více

Hydrologické poměry ČR

Hydrologické poměry ČR Hydrologické poměry ČR Objem odtoku Průměrně 55 mld m 3 vody 686 mm/rok třetinové pravidlo odtok vodními toky přibližně 27 % 15 mld m 3 vody (ročně kolísá mezi 8 25 mld. m 3 ) rozložení odtoku: povodí

Více

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna ČESKÁ REPUBLIKA Vznikla 1. ledna 1993 poté, co se Československá republika rozdělila na dva samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější

Více

Povodeň v srpnu 2002 zdroj poučení pro budoucí generace

Povodeň v srpnu 2002 zdroj poučení pro budoucí generace Konference k 1. výročí povodně 22 Praha 14. 15. srpna 212 Povodeň v srpnu 22 zdroj poučení pro budoucí generace Jan Kubát Český hydrometeorologický ústav e-mail: kubat@chmi.cz Povodeň v srpnu 22 charakteristické

Více

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Ing. Jaroslava Votrubová, Ing. Jan Brabec Útvar podzemních a povrchových vod Povodí Vltavy, státní podnik Pozorování vodních stavů Počátky pozorování

Více

Na tocích v povodí Vltavy je dosaženo celkem 1 stupeň ohrožení a 8 stupňů pohotovosti. Výhled dalšího vývoje:

Na tocích v povodí Vltavy je dosaženo celkem 1 stupeň ohrožení a 8 stupňů pohotovosti. Výhled dalšího vývoje: Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Informační zpráva č. 22 Vydána: 10.06.2013 v 05:00 hod Vydal: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy Tel/fax: 257 329 425, 257 326 310, 724 067 719,

Více

VY_32_INOVACE_Z8 14. Téma: Řeky ČR. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Regiony České republiky

VY_32_INOVACE_Z8 14. Téma: Řeky ČR. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Regiony České republiky VY_32_INOVACE_Z8 14 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony České republiky Téma: Řeky ČR Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve výuce:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu Na podzim letošního roku Český hydrometeorologický ústav úspěšně dokončil realizaci projektu Upgrade

Více

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 1. Nejrozsáhlejší česká nížina se jmenuje Hornomoravský úval. (Ne. Polabí) 2. Na horu Javořice se můžeme vydat na Českomoravské vrchovině. (Ano.) 3. Řeka Labe protéká na dolním toku Českým středohořím.

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Prir2 II-4 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Anotace: Materiál učební text - poznámky 4. ročník Člověk přetváří krajinu Slouží k ověření znalostí o krajině v ČR Ověřeno 21. 3. 2012

Více

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Josef Reidinger, Ministerstvo životního prostředí ČR Ladislav Kašpárek, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Hlavní směry výzkumu byly v posledních

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011

VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011 VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011 Zpracovali: VYHODNOCENÍ POVODŇOVÉ SITUACE V POVODÍ LUŽICKÉ NISY A SMĚDÉ ODDĚLENÍ APLIKOVANÉHO HYDROLOGICKÉHO VÝZKUMU Jablonec nad Nisou Mgr. Jan Jirák Ing. Jana Pobříslová

Více

Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010

Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Centrální předpovědní pracoviště Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010 Datum: 18. května 2010 Synoptickou příčinou povodní byla tlaková níže, která postoupila

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Měření magnetické indukce elektromagnetu Měření magnetické indukce elektromagnetu Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=1 V tomto experimentu jsme využili digitální kuchyňské váhy, pomocí kterých jsme určovali sílu, kterou elektromagnet působí

Více

ZPRÁVA O POVODNI Č H M Ú LEDEN Západočeský region - povodí Berounky a horní Ohře. Český hydrometeorologický ústav pobočka Plzeň

ZPRÁVA O POVODNI Č H M Ú LEDEN Západočeský region - povodí Berounky a horní Ohře. Český hydrometeorologický ústav pobočka Plzeň Č H M Ú Český hydrometeorologický ústav pobočka Plzeň ZPRÁVA O POVODNI LEDEN 1995 Západočeský region - povodí Berounky a horní Ohře květen 1995 Zpracovatel: Ing. Margarita Budínová část hydrologická RNDr.

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu Pavel Fošumpaur Účely Vltavské kaskády 1. zajištění minimálního průtoku

Více

VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014 Měření denní teploty a množství srážek na stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se datuje už od roku 1945. Postupně přibývají

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.

Více

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Praha, 16.10.2014 Seminář Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Vliv

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zpráva o povodňové situaci v podhůří Krkonoš a Orlických hor koncem března a začátkem dubna 2015

Zpráva o povodňové situaci v podhůří Krkonoš a Orlických hor koncem března a začátkem dubna 2015 Zpráva o povodňové situaci v podhůří Krkonoš a Orlických hor koncem března a začátkem dubna 215 Zpracovalo: RPP ČHMÚ Hradec Králové, duben 215 RNDr. Eugenie Hančarová, Ing. Tomáš Popelka, Mgr. Eva Součková

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Okruhy přednášky Podnebí ČR Počasí v posledních letech Oteplování Dopady změny

Více

Meteorologická pozorování a. RNDr.M. Starostová

Meteorologická pozorování a. RNDr.M. Starostová Meteorologická pozorování a klimatické změny RNDr.M. Starostová POČASÍ = okamžitý stav atmosféry KLIMA Meteorologická měření = průměrný (charakteristický) stav počasí daného místa Vývoj prům. teploty za

Více

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN Ing. Robin Hála, Ing. Klára Dušková, Nábřežní 4, 150 56 5 Partneři projektu Biologické centrum Akademie věd

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Český hydrometeorologický ústav pobočka Ostrava Hlavní obory činnosti ČHMÚ Meteorologie a klimatologie Ochrana

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY POVODEŇ KVĚTEN Soutok Černé a Malše

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY POVODEŇ KVĚTEN Soutok Černé a Malše SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY POVODEŇ KVĚTEN 2010 Soutok Černé a Malše 14.5.2010 ČERVEN 2010 á á í í ě Á í Á í Ě Ň í á í á í áě č Ě á á áš í á í á á íě Souhrnná zpráva o povodni

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou

Více

Modelování povodňových škod

Modelování povodňových škod Modelování povodňových škod Adam Podlaha, Alexandra Králová 28. února 2007 Český národní výbor pro omezování následků katastrof Slide 1 Program Modely na odhad povodňových škod pro účely zajištění Data

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) orgány obcí orgány obcí s

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž Popis metod CLIDATA-GIS Martin Stříž Říjen 2008 Obsah 1CLIDATA-SIMPLE...3 2CLIDATA-DEM...3 2.1Metodika výpočtu...3 2.1.1Výpočet regresních koeficientů...3 2.1.2 nalezených koeficientu...5 2.1.3Výpočet

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance 3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=10 I tento experiment patří mezi další původní experimenty autora práce. Stejně jako v předešlém experimentu

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Analýza výkonnosti srovnatelných správních obvodů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých oblastech s využitím benchmarkingu.

Analýza výkonnosti srovnatelných správních obvodů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých oblastech s využitím benchmarkingu. Analýza výkonnosti srovnatelných správních obvodů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých oblastech s využitím benchmarkingu ORP Třebíč Zpracovatel: Odborný tým Projektu Tento výstup byl financován

Více

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. + 420 221 812 449 kral@mze.cz

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. + 420 221 812 449 kral@mze.cz 12. Magdeburský seminář k ochraně vod Rámcová směrnice o vodách (WFD) 10. 13. října 2006 Český Krumlov Zmírn rnění dopadů změn n klimatu na vodní hospodářstv ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru

Více

Zima na severní Moravě a ve Slezsku v letech 2005-2012

Zima na severní Moravě a ve Slezsku v letech 2005-2012 Zima na severní Moravě a ve Slezsku v letech 2005-2012 Vypracoval: Mgr. Tomáš Ostrožlík ČHMÚ, pobočka Ostrava Poruba RPP Zima na severní Moravě a ve Slezsku v letech 2005-2012 - teplotní poměry - sněhové

Více