Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007"

Transkript

1 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. č 37, Uherský Brod, IČO , není plátce DPH. tel: , fax: , internet: příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo kultury ČR Úvodem Rok 2007 proběhl v muzeu ve znamení 415. výročí narození Jana Amose Komenského a 550 let od založení Jednoty bratrské. Tato výročí jsme si připomenuli především v rámci komeniologických akcí. Zmínit je nutno především uspořádání již 26. Mezinárodního komeniologického kolokvia ( ), které se uskutečnilo ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci a Filosofickým ústavem AV ČR. Ústředním tématem kolokvia byl Komenský a patristika. Komeniologické dění obohatilo i vydání č muzejního časopisu Studia Comeniana et historica, ve kterém byl mj. otištěn i sborník z uvedeného kolokvia. Výročí Jednoty bratrské bylo uctěno vydáním publikace Jednota bratrská zbožnost, mravnost, tolerance autorů Jana Kumpery a Petra Zemka. Ve spolupráci s Komenského muzeem v Přerově a Ochranovským seniorátem Českobratrské církve evangelické byla rovněž připravena výstava Jednota bratrská Mimo to se uskutečnil 20. ročník Festivalu masopustních tradic v obci Strání, který muzeum spolupořádá a odborně garantuje. Festival se konal ve dnech Rovněž jubilejní byl 10. ročník přehlídky muzejní videotvorby Musaionfilm, jenž proběhl ve dnech června. Propagaci muzea a vlasti Komenského podpořila i série 4 fotografických výstav Pavla Popelky s tématem moravské krajiny, které se uskutečnily v Německu, Holandsku, Maďarsku a na Slovensku. Divácky zvlášť úspěšná byla výstava v maďarském Egeru, kterou od 7. listopadu do konce prosince 2008 navštívilo přes 9500 návštěvníků, celkově pak Kromě těchto významných událostí konal kolektiv muzejních pracovníků drobnou každodenní práci při péči o sbírky, připravoval výstavy, přednášky a kulturní akce. Muzejní pracovníci se věnovali desítkám badatelů a spolupracovali s mnoha institucemi doma i v zahraničí. Dnes již samozřejmou je spolupráce s Komenského muzeem v Naardenu, která se úspěšně rozvíjí. Celkem se uskutečnilo 9 výstav v prostorách muzea, 4 výstavy muzeum připravilo nebo spolupořádalo v ČR, 5 v zahraničí. Sami nebo ve spolupráci s jinými institucemi jsme uspořádali celkem 22 kulturních akcí a 30 přednášek. Úsilí na poli stavebních úprav se soustředilo na statické zabezpečení stodoly domu č.57 ve Vlčnově, v hlavním expozičním traktu muzea byla vyměněna krytina nad expozicí staré a nové školy, pokračováno bylo na úpravách prostor pro bezbariérový pohyb ZTP osob. V Památníku Komenského v Naardenu, jehož provoz a činnost jsou zajišťovány prostřednictvím rozpočetu našeho muzea, byly na budově kaple restaurovány skleněné vitráže oken, v interiéru kaple pak skleněné vitráže J.Bendy. Ekonomické ukazatele (dle vyhlášky ze dne 12.srpna 2005, Zákon 323/2005 sb) Pracovníci muzea K pracovalo v instituci 23 osob, jejichž zařazení bylo následující: PhDr. Pavel Popelka, CSc. (ředitel, etnograf) Ludmila Foltýnová (asistentka ředitele) PhDr. Hana Všetečková (kurátor sbírkových fondů, správce CES) Mgr. Radek Tomeček (výzkumný a vývojový pracovník, archivář) Mgr. Petr Zemek (výzkumný a vývojový pracovník, redaktor SCetH, zástupce ředitele a vedoucí

2 2 historicko-komeniologického oddělení) Danuše Večeřová (knihovník, kurátor sbírkových fondů) Mgr. Aleš Kapsa (pracovník vztahů k veřejnosti, programový a kulturně výchovný pracovník) Alexandra Zpurná (kurátor sbírkových fondů, dokumentátor) Jan Gazdík (konzervátor, kurátor sbírkových fondů) Alexandra Haluzová (výtvarník, výstavář, konzervátor) Alena Vrbová (ekonom muzea, vedoucí ekonomického oddělení) Marie Kohnová (mzdová účetní, personální referent, skladová účetní) Jiří Sabák (specialista videozáznamu, videodokumentátor ISO) Miroslava Všetečková (dokumentátor, pracovník na úseku ISO, technické výroby časopisu SCetH, průvodce v expozicích) Vratislav Charvát (správce informačních a komunikačních technologií) Ing. Miroslav Seidl (investiční referent, vedoucí provozního oddělení) Zdeněk Zlámalík (řidič, údržbář) Beata Gálová (průvodce, specialista videozáznamu) Martina Nevařilová (průvodce, dokumentátor) Kateřina Angerová (průvodce) Sylvie Ondrová (průvodce) Ludmila Dudová (uklízečka) Marie Gazdíková (uklízečka) Organizační struktura ředitel - interní audit - útvar ředitele - vedoucí komeniologicko-historického oddělení - vedoucí provozního oddělení - vedoucí ekonomického oddělení útvar ředitele - asistentka ředitele ¾ úvazku - správce počítačové techniky ½ úvazku - správce audiovizuální techniky, videodokumentace vedoucí historicko-komeniologického oddělení - historik - knihovník - redaktor časopisu, komeniolog - správce sbírek - výtvarník - konzervátor - konzervátor - dokumentátor ½ úvazku - public relations, organizace kulturně-výchovné činnosti vedoucí provozního oddělení - řidič, údržbář - průvodce, dozor - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku

3 3 - uklizečka - uklizečka vedoucí ekonomického oddělení - mzdová účetní, skladová účetní - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích So, Ne - osobní pokladna ¼ úvazku Základní personální údaje: Průměrný přepoč. stav zaměstnanců: limit I.IV. II.IV. III.IV. IV.IV. r Ze stavu zaměstnanců k , tj. 23 osob, je 15 odborných pracovníků. Majetek organizace: Majetek organizace Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,10 Dlouhodobý hmotný majetek ,52 Stavby ,10 Pozemky ,76 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,01 Oprávky k majetku ,06 Majetek celkem ,43 Organizace odepisuje majetek podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění. K nemovitostem nejsou vázána žádná věcná břemena. Příjmy a výdaje: Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč spotřeba materiálu 450,37 tržby za vlastní výrobky 87,98 spotřeba energie 828,94 tržby z prodeje služeb 197,74 spotřeba ostatních neskl.dodávek 8,78 tržby za prodané zboží 33,94 prodané zboží 61,09 úroky 0,42 opravy a udržování 617,35 jiné ostatní výnosy 86,42 cestovné 91,17 tržby z prodeje dlouhodobého majetku 130,00 náklady na reprezentaci 19,53 ostatní služby 3 471,06 mzdové náklady 5 080,00 zákonné sociální pojištění 1 740,25 zákonné sociální náklady 99,40 jiné ostatní náklady 118,43 odpisy majetku 965,92 Náklady celkem ,29 Výnosy celkem ,50 Hospodářský výsledek organizace k = zisk 40,21 tis. Kč

4 4 Závazné ukazatele rozpočtu roku 2007: rozpočet skutečnost ukazatel schvál. uprav. k =================================================================== Mzdové náklady ,00 v tom: platy zaměstnanců ,00 OON ,00 Dotace od zřizovatele ,00 v tom: příspěvek na kulturní aktivity 55 55,00 na provoz Památníku JAK v Naardenu ,00 Investiční dotace soc. zařízení pro ZTP ,00 Závazné ukazatele rozpočtu roku 2007 nebyly překročeny. Vlastní příjmy a podíl státního rozpočtu na financování činnosti muzea: Vlastní výnosy ,44 tj.3,95% z výnosů celkem z toho: tržby za vlastní výkony ,44 tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Provozní dotace z toho: - na XXVI. Mezinárodní komeniologické kolokvium na provoz Památníku J.A.Komenského v Naardenu Celkem výnosy ,44 Kč Rozbor čerpání mzdových prostředků Původně přidělené mzdové prostředky ve výši tis. Kč byly upraveny na konečnou částku tis. Kč. Skutečně čerpány k byly mzdové prostředky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč na mzdy zaměstnanců a 110 tis. Kč OON schválený upravený skutečnost (v tis. Kč) rozpočet rozpočet k mzdové náklady celkem v tom: prostředky na platy OON Ostatní osobní náklady: Autorské honoráře ,- Kč Dohody o provedení práce ,- Kč OON celkem ,- Kč Ostatní osobní náklady jsou použity na autorské honoráře vyplácené za příspěvky do muzeem vydávaného časopisu Studia Comeniana et Historica a na dohody o provedení práce, uzavřené v souvislosti s kulturními aktivitami muzea. Náklady na výzkum a vývoj - žádné

5 5 Náklady na financování programů reprodukce majetku Muzeu byla přidělena investiční účelová dotace ve výši Kč v rámci programu ISPROFIN na akci č Mobilita, sociální zařízení pro ZTP. Akce proběhla podle plánu ve stanoveném termínu a přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši a ke stanovenému účelu Čerpání finančních prostředků z Evropské unie - žádné Mezinárodní konference pořádané muzeem XXVI. Mezinárodní komeniologické kolokvium Komenský a patristika náklady Kč o obsahu a přínosu viz kapitola Semináře a konference pořádané muzeem Zahraniční cesty V roce 2007 byla na zahraniční pracovní cesty vynaložena částka ,82 Kč. Většina byla spojena s pořádáním vlastních výstav v zahraničí, zajišťováním příspěvků pro muzeem pořádaný Musaionfilm, další souvisely se zajišťováním provozu Památníku Komenského v Naardenu, účastí na Mezinárodním festivalu etnografických filmů v Bělehradě (účast s vlastním projektem) a ediční činnosti muzea. Všechny uskutečněné zahraniční pracovní cesty souvisely s posláním našeho muzea ve znění jeho zřizovací listiny Rezervní fond nebyl v roce 2007 použit Muzeum neprovozuje vedlejší činnost Hospodářský výsledek za rok 2007 Organizace hospodařila v roce 2007 s hospodářským výsledkem ve výši ,64 Kč. Podíl na zlepšeném hospodářském výsledku mělo především dosažení mimořádných výnosů příspěvek Univerzity Palackého v Olomouci ve výši ,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním sborníku z 26. ročníku Mezinárodního komeniologického kolokvia a příspěvek Asociace muzeí a galerií ČR ve výši 8 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Musaionfilmu. Dále měla organizace mimořádnou tržbu ve výši 130 tis. Kč z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku automobilu Škoda Octavia (při prodeji bylo postupováno v souladu se zákonem č.219/2000, automobil byl nabídnut několika organizacím, žádná o něj neprojevila zájem, proto organizace přistoupila k odprodeji automobilu) Hlavní skupiny příjemců služeb: návštěvníci muzea, celkový počet osob Sbírkotvorná činnost Vlastní odborná činnost Nákupy V roce 2007 vynaložilo muzeum za nákup sbírek částku ,- Kč. Nejvýznamnější nákupy: a) podsbírka knihy, historický fond

6 6 - mapa: Johann Christoph MÜLLER, MARCHIONATÛS MORAVIAE CIRCULUS HRADISTIENSIS quem MANDATO CAESAREO accurate emensus hac mappa delineatum exhibet Ioh. Christ. Müller S. C. M. Capitan. Editore Ioh. Baptista Homanno Noribergae, asi i.č. HF 603 b) podsbírka Komenský v umění - medaile: J. A. Komenský, vydaná k 390. výr. nar. J. A. K., bronz, roz. 10x10 cm, Lešno 1982, i.č. CoM 147 c) podsbírka historie 0 d) podsbírka etnografie - soukenné nohavice k uherskobrodskému mužskému kroji, i.č. Ná soukenná kordula k uherskobrodskému mužskému kroji, i.č. Ná kraslice, i.č. Ná dřevěná kolébka dětská, malovaná rostlinným ornamentem, i.č. Ná máselnice dvoukliková na litinovém podstavci, 20. léta 20. století, i.č. Ná rukávce faldy, i.č. Ná vlňák s třásněmi, i.č. Ná kacabajka, i.č. Ná šátek sametový, i.č. Ná e) podsbírka výtvarné umění 0 f) podsbírka umění regionu - obraz Milivoje Husáka Žehnací stroj, akryl na papíře, i.č. U obraz Václava Černého Trhovci, olej na plátně, plasticky zlacený rám, i.č. U g) podsbírka numismatika Pamětní stříbrné mince, vydané k 550. výročí Jednoty bratrské - mince v hodnotě 200 Kč v provedení proof, i.č. Nu mince v hodnotě 200 Kč v běžném provedení, i.č. Nu h) podsbírka archeologie 0 Dary a) podsbírka knihy, historický fond - kniha: J. A. KOMENSKÝ. Janua linguarum reserata, cum graeca versione. Amsterdam: Ludovicus Elzevir Prodejce: Antiquariat Marcus Benz, Zürich, dárce: Arcimboldo global communications, s.r.o. Polní čp. 233, Otvice, IČO: i.č. HF 604 b) podsbírka Komenský v umění - porcelánový talíř s potiskem se zobrazením části města Naarden, dárce: PhDr. Pavel Popelka, CSc., i.č. CoR 36

7 7 c) podsbírka historie - dřevěný penál, dárce L. Mudráková, i.č H/Šk dřevěný penál, dárce L. Mudráková, i.č. H/Šk citera, dárce Mgr. A. Kapsa, i.č. H/Hu 20 Ze starých sběrů zaevidováno do historických sbírek 10 položek: - i.č. H/Šk (vycpaniny, fyzikální a botanické školní pomůcky) - i.č. H/Ho 107 Langův hodinový stroj d) podsbírka etnografie - fěrtůšek brokát, dárce M. Boudová, i.č. Ná valchová pračka, dárce J. Zimčík, i.č. Ná kacabajka plyšová, dárce L. Došková, i.č. Ná šátek brokátový, dárce L. Došková, i.č. Ná šátek brokátový, dárce L. Došková, i.č. Ná tesařská sekera, dárce M. Vala, i.č. Ná sekera dárce M. Vala, i.č. Ná Celkem 14 sbírkových předmětů e) podsbírka výtvarné umění 0 f) podsbírka umění regionu 0 g) podsbírka numismatika 0 h) podsbírka archeologie 0 Evidence sbírek tabulkový přehled Podsbírka CES převod PC stupeň stupeň verze revize knihy staré tisky archeologická etnografická historická numizmatika výtvarné umění jiná: Komenský v umění celkem:

8 8 Na evidenci pracovali: D. Večeřová, A. Zpurná, PhDr. H. Všetečková, J. Gazdík Celkem bylo evidováno 41 nových přírůstků + 10 starých sběrů 1. stupněm. 51 sb. předmětů bylo evidováno 2. stupněm, na PC bylo evidováno 205 sb. předmětů. Do CES má muzeum přihlášeno sbírkových předmětů. Revidováno bylo 1481 sbírkových předmětů. Evidence nesbírkových fondů Fotoarchiv: Zápis katalogizačních karet fotoarchivu včetně fyzické kontroly pozitivů a doplňování údajů do PC v celkovém počtu 250 položek (i.č ). Byly provedeny opravy chybných údajů a doplňování nových informací (počínaje i.č. 844). Vyhotoveny byly popisky k fotografiím fondu Legionářů (350 ks fotografií). Zpracovali A. Zpurná, M. Nevařilová, R. Tomeček Knihovna Jana Kučery: - evidence: = 207 záznamů v přír. knize - katalogizace: MFN = 212 záznamů v PC (systém Winisis knihovna) - dokumentace plakáty, pozvánky, katalogy, výstřižky: = 50 záznamů v přír. knize Zpracovala: D. Večeřová Archiv: Roztřídění, popis a zpracování následujících archivních fondů včetně evidence na počítači: Muzejní společnost 23 kart. krabic (208 inv. čísel) Tj Orel 9 kart. krabic (44 inv. čísel) Tj Sokol 3 kart. krabice (12 inv. čísel) Střelecký spolek 1 kart. krabice (8 inv. čísel) Klub čs. turistů 1 kart. krabice (3 inv. čísla) Spolek paní a dívek B. Němcová 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Spolek Občanská beseda 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Jednota hasičská 1 kart. krabice (2 inv. čísla) Spolek katol. tovaryšů 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Učitelská jednota Komenský 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Pěvecký sbor Dvořák 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Bytová komise 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Rolnická záložna 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Městská spořitelna 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Hospodářská jednota 1 kart. krabice (2 inv. čísla) Čs. legie 6 kart. krabic (22 inv. čísel) Soubor písní a tanců Olšava 25 kart. krabic (25 inv. čísel) Zpracoval: Mgr. Radek Tomeček Fond 1. stupeň 2. stupeň komeniologická dokumentace pedagogická čtení komeniologický literární archiv PC revize

9 9 Knihovna J. Kučery dokumentace regionu (plakáty, pozvánky, katalogy) Novinové zprávy Fotoarchiv Celkem Na evidenci pracovali D. Večeřová, A. Zpurná, M. Nevařilová Celkem bylo evidováno 507 nesbírkových předmětů 1. a 2. stupněm a 512 předmětů na PC. Revidováno bylo 205 položek. Digitalizace Fotografie: - skenování fotografických negativů a skleněných desek: i.č. 844/ /05 (924 ks), dosud naskenováno ks - skenování negativů a fotografií obce Prakšice: 81 ks - skenování a úprava fotografií obce Hradčovice: 130 ks Celkem: 1135 ks Zpracovali: M. Nevařilová, A. Haluzová, P. Zemek Sbírky: Ve stálých expozicích muzea digitalizováno 443 inventárních čísel. Z toho v expozici Komenský lidstvu v části Škola a Labyrinty 97 i.č., v expozici Starožitnosti Uherskobrodska 346 i.č. Ukončena digitalizace sbírkových předmětů historie, etnografie, umění regionu, instalovaných ve stálé expozici Starožitnosti Uherskobrodska. V podsbírce Komenský v umění bylo digitalizováno 24 ks, v archeologii 101 ks sbírek a v knihovně 606 i.č. starých tisků. Celkem: 1174 ks Zpracovali: Nevařilová, J. Gazdík, R. Tomeček, A. Zpurná, A. Kapsa, H. Všetečková, D. Večeřová, P. Zemek

10 10 Péče o sbírky Konzervace: - historie 11 (konzervace a montáž Langova hodinového stroje; restaurování mosazného lustru s křišťálem; vycpaniny, fyzikální a botanické školní pomůcky) - etnografie 24 ks (12 ks poškozených předmětů, 12 i.č. krojů) - archeologie 1 ks (lepení a doplnění chybějících částí nádoby) - Komenský v umění 3 ks - archiv 10 ks (staré mapy a plány) - fotoarchiv 350 ks (roztřídění, popis, očištění, podlepení) - pomocný sbírkový materiál 59 ks (kopie mincí ze stálé expozice) Celkem: 470 ks Konzervaci provedl: J. Gazdík, O. Šimoníková, A. Haluzová, S. Ondrová. Základní ošetření: - expozice Vlčnov 374 ks - expozice Dolní Němčí 50 ks Celkem: 424 ks Základní očištění provedli: O. Šimoníková, J. Gazdík. A. Zpurná V expozici Uherskobrodské starožitnosti bylo provedeno základní očištění sbírek, doplnění o nečitelné nebo odlepené signatury. Vše bylo opět instalováno včetně uložení, vyhodnocení a označení zhotovených snímků. Nově byla instalována část Vynálezy a technika a doplněny předměty k věžnímu hodinovému stroji (soška Černého Janka, korouhev z radnice, Langův regulátor). Celý sál byl uklizen a byly vyhotoveny nové popisky. Revize sbírkových fondů Provedena byla fyzická inventura fondu Umění regionu. Sbírkové předměty opatřeny dobře viditelným označením, proveden přesný popis umístění na vysouvacích panelech. Celkem bylo zinventarizováno sbírkových předmětů. Každoroční fyzická kontrola byla provedena v rámci očištění a konzervace v expozici Rolnický dům a hospodářství Vlčnov č. 57 (374 ks) a u dlouhodobě zapůjčených předmětů v expozici Mlýn Dolní Němčí (50 ks) Celkem: 1903 ks Zpracovali: J. Gazdík, R. Tomeček, A. Zpurná Vědeckovýzkumná činnost Uherský Brod ve fotografiích řešitel: Mgr. Radek Tomeček Práce na textech k připravované knize. Vypracováno základní rozvržení obsahu publikace (8 kapitol + 39 podkapitol) a 17 textových stran. Prohlédnuto bylo pozitivů, byly podniknuty konzultace a zapůjčení fotografií od soukromých osob, konzultace s Židovským muzeem v Praze. K použití do publikace bylo vybráno a digitalizováno celkem 728 ks fotografií. Spolupracovali: R. Tomeček, A. Zpurná, J. Gazdík Monumenta conventus ordinis Praedicatorum Hunno-Brodae řešitel: Mgr. Radek Tomeček

11 11 Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení řešitele úkolu při plnění jiných úkolů. Mečové tance v interetnických souvislostech řešitel: PhDr. Pavel Popelka, CSc. Jedním z prezentačních výstupů je film režiséra Petra Hajna Tanec před kamerou příběh Františka Pospíšila a mečových tanců, kde byl Pavel Popelka autorem námětu a odborným poradcem. Komenského revelace řešitel: Petr Zemek Započato s heuristikou materiálu a s překladem Lux in tenebris. Výzkum vzhledem k jiným naléhavým úkolům pozastaven. Pokračování bude uváženo, případně koordinováno, s ohledem na paralelně probíhající bádání v jiných komeniologických institucích (FÚ AV ČR). Jiné krátkodobé výzkumy řešitel: Petr Zemek - Jednota bratrská a jihlavský farář Jan Hederik (v rámci přípravy na konferenci o Jednotě bratrské, konané na ETF UK v Praze) Videodokumentace a videotvorba - Vánoční souborová besídka ZUŠ, formát: DVD, VHS; stopáž: 70 minut; dokončeno: ; A. Kapsa: kamera, střih, výroba; zpracování videozáznamu z r pro ZUŠ Uh. Brod vč. přípravy obalu pro DVD a VHS. - Horňácké slavnosti ve filmových dokumentech, formát: DVD; stopáž: 120 minut; dokončeno: ; A. Kapsa: střih, režie ve spolupráci s M. Minksem (Velká nad Veličkou). - Filip a Jakub, zvony pro Inovce. Dokument o výrobě zvonů ve zvonařské dílně rodiny Dytrychů v Brodku u Přerova pro rusínskou obec Inovce. 35 min, Pavel Popelka. - Muzeum a publikum Videokronika výstavních a odborných aktivit muzea za rok 2006, Jiří Sabák, Aleš Kapsa, Pavel Popelka. - Historická taškařice za muzeem. Vystoupení historických šermířů, Jiří Sabák, Beata Gálová. - Čtvero ročních období ve fotografiích Pavla Popelky. Jiří Sabák. Filmové přehlídky Filmy z vlastní produkce byly v roce 2006 zastoupeny na následujících filmových festivalech: Mezinárodní festival etnologického filmu, Bělehrad , amatérská sekce, film Poklad na ostrově Lastovo. TSTTT Týká se to také tebe, Uherské Hradiště , amatérská sekce, film Na zabijačce u Jožky Říhy ze Zlámance. Benátky filmových amatérů, Benátky nad Jizerou, film Uherskobrodské orloje. Protivínský filmák, Protivín, film Uherskobrodské orloje.

12 12 Ediční činnost V roce 2007 bylo vydáno dvojčíslo (77-78) odborného časopisu Studia Comeniana et historica. Připravují: Mgr. Petr Zemek, Dana Večeřová, ve spolupráci s redakční radou časopisu, sazba Miroslava Všetečková. Započata příprava objemného sborníku Studien zu Comenius und zur Comenius-Rezeption in Deutschland, který vyjde jako číslo SCetH v roce 2008 s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Výstavní činnost v sálech muzea 1. Panenky ze sbírek Aleny Benešové a Jany Růžičkové (do ) členky Klubu Panenky ČR a Blanky Vojancové z Uh. Brodu (od ) ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: Jana Růžičková; kulturní program: Dětský folklorní soubor Bánovské Kačenky (vede Věra Chovancová) 2. Létající drahokamy kolibříci ze sbírek SZM Opava ; Malý výstavní sál; úvodní slovo: autor výstavy Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D; kulturní program: přednáška autora výstavy ve výstavním sále 3. Cesta ke Kráse výstava malířské tvorby P. St. Weigela u příležitosti 30. výročí úmrtí Jana Zrzavého ; Malý výstavní sál; úvodní slovo: P. Ing. Stanislav Weigel (autor); kulturní program: audiovizuální pásmo z obrazů Stanislava Weigela: Krása stvoření 4. Eduard Ingriš fotograf, filmař, skladatel, dobrodruh ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: paní Nina Ingriš (manželka), PhDr. Magdalena Preiningerová; kulturní program: zvuková ukázka archivních záznamů skladeb E. Ingriše 5. Jak se maluje prales výstava obrazů Jana Dungela ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: Pavel Popelka, Jan Dungel (kulturní program: CM Vinár z Veletin 6. Ve vzduchu velkoformátové kresby a obrazy Milivoje Husáka ; Sloupový sál; úvodní slovo: Akad. mal. Milivoj Husák; kulturní program: projekce dokumentu Decem fontes Deset studen 7. Jednota bratrská výstava u příležitosti výročí 550 let jejího vzniku ; Malý výstavní sál; úvodní slovo: senior Jiří Polma (duchovní Ochranovského seniorátu při ČBCE); kulturní program: Vladislav Bláha kytara 8. Předolympijský Peking

13 ; Sloupový sál, nová třída ; úvodní slovo: PhDr. Pavel Popelka, CSc., PhDr. Dušan Špička; kulturní program: čínské básně (recitace Roman Švehlík) 9. Michaela Lesařová grafika, kresba, ilustrace ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: Michaela Lesařová-Roubíčková; kulturní program: Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova Výstavy v České republice 1. Krajina a příroda Bílých Karpat fotografie Pavla Popelky. 30.3, , Pulčín 2. Fotografie rodného kraje J. A. Komenského fotografie Pavla Popelky ; Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského 3. Hradčovice - Lhotka v proměnách času výstava fotografií obce při příležitosti hodů ; Obecní úřad Hradčovice 4. O velikánu české historie a o jeho životě, díle a odkazu Jan Amos Komenský ; kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem; úvodní slovo: Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, děkan HTF UK a Daniel Fajfr, misionář Církve bratrské; připravil Pavel Hušek, uspořádala YMCA v Ústí nad Labem ve spolupráci s Církví československou husitskou a Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výstavy v zahraničí 1. De Witte Karpaten geboorstreek van Comenius. fotografie Pavla Popelky ; Comenius museum, Naarden 2. De Witte Karpaten geboorstreek van Comenius. fotografie Pavla Popelky 17. dubna 11.května 2007, Bibliotheek Haarderwijk. 3. Pavel Popelka: Biele Karpaty na fotografiách fotografie Pavla Popelky ; Slovensko, Bratislava; úvodní slovo: čtení z knihy Pavla Popelky Cestopády; kulturní program: Zuzana Lapčíková (cimbál, zpěv) 4. Intime Landschaft / Intimní krajiny fotografie Dušana Špičky a Pavla Popelky ; Německo, Gesundheitspark Bad Gottleuba. 5. Intimní krajiny / Střípky z cest výstava fotografií Dušana Špičky a Pavla Popelky ; Maďarsko, Eger.

14 14 Expozice Muzeum provozuje tři dlouhodobé expozice: - J. A. Komenský lidstvu, expozice pod morální záštitou UNESCO, areál sídla muzea - Rolnický dům a hospodářství, dům č. 57 (majetek muzea), Vlčnov - JUDr. Václav hrabě z Kounic, Panský dům (majetek města), Uherský Brod V areálu muzea je pro veřejnost celoročně zpřístupněna Japonská zahrada. Kulturní akce (celkem 22) 1. Orbis pictus vzdělávací pásmo pro děti. V roce 2007 proběhlo 13 repríz představení a dvě prezentace pro studenty pedag. fakult. Účinkovali: Aleš Kapsa, Beata Gálová, Kateřina Angerová. 2. Kinematograf múz v TV Noe Ostrava V první polovině r byla odvysílána první část cyklu, která obsahuje 10 dílů, z nichž prvních 8 bylo zaměřeno na videofilmy Muzea J. A. Komenského, v 9. a 10. dílu byly prezentovány videofilmy vzniklé ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a videofilmy Národního technického muzea v Praze. Scenáristická příprava a moderování pořadu (A. Kapsa). V každém dílu pořadu byly uvedeny 2 videofilmy a 2 rozhovory s autory nebo aktéry videofilmů (pouze v 1. dílu šlo o jednoho aktéra a jeden videofilm ). Délka jednoho pořadu je cca 60 minut. Cílem každého jednotlivého pořadu je tematické zaměření naznačující muzejní činnost v oborech jako např. historie, udržování tradic či umění. Smyslem první části cyklu bylo také pozvání na 10. ročník Musaionfilmu do Uherského Brodu a poohlédnutí se za kořeny videodokumentace v českých muzeích (např. rozhovor s Václavem Hronem ohledně historie videodokumentace ve 2. pol. 80. let 20. stol., s Pavlem Popelkou ohledně smyslu videodokumentace v muzeích obecně části rozhovorů byly použity pro sestřih k letošnímu Musaionfilmu). Natáčení probíhalo ve 4 natáčecích frekvencích v TV Noe Ostrava: , , a Rozhovorů se zúčastnilo celkem 12 autorů či aktérů videofilmů, v hudebních vstupech účinkovali 3 hudebníci, celkem tedy 15 lidí. Promítnuto bylo celkem 19 videofilmů. Premiéra 1. dílu proběhla 13. ledna Naše zvony přednáška Marie Tomáškové-Dytrychové ; 17:00; nová třída expozice muzea; pořádali: Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě; součástí přednášky byla projekce videofilmu Dvoutunové D a diskuze se zvonařkou Marií Tomáškovou-Dytrychovou. 6. Fašank ročník festivalu masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku ; obec Strání; pořádali: Obec Strání a SPOKOS Strání za odborné spolupráce Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a finančního přispění Ministerstva kultury ČR K hostům festivalu patřili: taneční skupina z Euratsfeldu v Rakousku, soubor Kalina z Babic s cimbálovou muzikou Stanislava Gabriela, soubor

15 15 Brezová z Brezové pod Bradlom, cimbálová muzika Ženičky z Hluku, Vycpálkovci z Prahy, chorvatšstí pokladare z ostrova Lastovo, cimbalistka Zuzana Lapčíková, místní dětské folklorní soubory, folklorní soubor Javorina s cimbálovou muzikou Strýci a skupiny fašančárů ze Strání, jichž se tento rok sešel rekordní počet. 7. Kolibříci přednáška Mgr. Martina Gajdošíka, Ph.D (Slezské zemské muzeum, Opava) ; 11:00; nová třída expozice muzea; součástí přednášky byla projekce a diskuze s přednášejícím. 8. Kraslice ročník ukázky lidové výroby zvykoslovných předmětů ; vždy 9:00 12:30, 14:30 18:00; expozice muzea; lidoví výrobci a účinkující: tatary, koše, proutí a proutěné výrobky (Ladislav Gorčík, Vápenice), batikované kraslice (Marie Čiháková, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Jaroslava Kadlčková, Dolní Němčí), voskové reliéfní kraslice (Ludmila Kučírková, Uh. Brod, pouze úterý ), škrábané kraslice (Marie Kočicová, Uh. Brod), háčkované kraslice (Ludmila Kadlčíková, Uh. Brod), velikonoční perníčky (Kamila Penčáková, Uh. Brod), paličkování (kroužek paličkování Dům dětí a mládeže Uh. Brod), Dětská cimbálová muzika Šablička (volné vystoupení muziky působící při ZUŠ, Uh. Brod pod vedením Lubomíra Valečky pouze středa od 9:00 do 12:00, Sloupový sál). 9. J. A. Komenský život, dílo, odkaz prezentace nového CD-ROMu pro pedagogy a zástupce škol u příležitosti Dne učitelů a 415. výroční narození J. A. Komenského, ; nová třída expozice muzea; CD- ROM představili PhDr. Hana Všetečková a Mgr. Petr Zemek. 10. Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě křesťanská víra v proměnách času představení nové knihy Petra Zemka k historii města, ; 17:00; Sloupový sál; s vlastní adaptací divadelní hry ze 16. století autora Pavla Kyrmezera z Uherského Brodu vystoupila skupina historického šermu Los Pupkos (Uh. Brod). 11. Média v současném světě přednáška P. Martina Holíka, ředitele Rádia Proglas, ; 17:30; Sloupový sál; pořádali: Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě; součástí přednášky byla projekce a diskuze s přednášejícím. 12. Mezinárodní den muzeí 2007 téma: Muzea a světové dědictví, ; 9:00 16:00; expozice muzea; den otevřených dveří do muzea, projekce videofilmu z Videotéky Musaionfilmu Verbuňk na Uherskobrodsku. 13. Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově komentovaná prohlídky usedlosti u příležitosti tradiční folklorní slavnosti Jízda králů Vlčnov 2007, ; obec Vlčnov; uspořádáno ve spolupráci s pořadateli Jízdy králů (Klub sportu a kultury, Obec Vlčnov a Společnost Jízdy králů pod záštitou hejtmana Zlínského

16 16 kraje Libora Lukáše); v neděli dopoledne vystupovali: CM Harafica a sólisté z Uherského Hradiště, Pentla z Boršic. 14. Gajdoši folklorní koncert při víně setkání dudáků z Čech, Moravy, Slovenska a Rakouska s představením knihy Pavla Popelky Cestopády, ; 19:00 24:00; Atrium, Sloupový sál; uspořádáno u příležitosti Festivalu muzejních nocí 2007; účinkující: Vladek Zogata s Alešem Adamíkem z Třince, Pavel a Petr Čípovi s Gajdošskou muzikou souboru Soláň, Vlastimil Bjaček z Frenštátu, Pavel Duži ze Slavonic, Petr Pilát s Gajdošskou muzikou J. Černíka ze Zlína, Jan Huňař se synem z Břeclavi, Jiří Holásek a Libor Svačina s Gajdošskou muzikou z Břeclavi, Otmar Kantor z Jablunkova, Rostislav Vinkler s rodinnou kapelou s Rožnova pod Radhoštěm, Pavel Popelka s dcerou Kateřinou ze Strání, Ivan Urbánek, Josef Kratochvíl a Ondřej Tryhuk z Brna, Vladimír Kovářík a Jaroslav Pečený z Prahy, Juraj Dufek, Lubomír Tatarka, Drahomír Daloš se synem Tomášem ze Slovenska, gajdoši z Rakouska. 15. Balady a romance koncert Zuzany Lapčíkové a Pavla Popelky, ; 20:00; Sloupový sál; koncert byl uspořádán pro účastníky Musaionfilmu Podobenství o bohatci a Lazarovi představení divadelní hry ze 16. století podle Pavla Kyrmezera, ; 21:00; Sloupový sál; účinkovala: Skupina historického šermu Los Pupkos, Uh. Brod. 17. Zahraniční folklorní soubory koncert účastníků MFF Strážnice 2007, ; 10:00; Atrium muzea; pořádali: Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici; účinkovali: Goseong Ogwangdae (Jižní Korea), Zvezdica Jasnogrejnica (Bulharsko), Romafest (Rumunsko). 18. Kašpárek pánem Skalního hradu divadelní představení pohádky Jana Schmitta, ; 18:00; Sloupový sál; účinkovalo Divadlo Povidlo (Otrokovice). 19. Divadlo bez zvířat představení dramatického oboru ZUŠ Uh. Brod, ; 20:00; expozice muzea; účinkovali členové dramatického oboru ZUŠ v Uh. Brodě. 20. Papírová bitva 3. ročník výroby papírových zbrojí a bitvy papírovými koulemi, ; pořádali: Muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Uh. Brod. 21. Den evropského dědictví 2007 / European Heritage Days (EHD) den otevřených dveří do muzea ; zpřístupněné výstavy: Jan Amos Komenský lidstvu, Starožitnosti Uherskobrodska, Ve vzduchu, Jak se maluje prales, Cesta ke Kráse.

17 Tropické pralesy přednáška Mgr. Martina Gajdošíka, PhD (Slezské zemské muzeum, Opava) proběhla jako doprovodná akce k výstavě kreseb a obrazů Jana Dungela Jak se maluje prales. 23. Do kosteła zvónili. Dva (ne)obyčejné ženské životy ; 20:00; Sloupový sál; pořad byl součástí XXVI. Mezinárodního komeniologického kolokvia 2007 Komenský a patristika ; účinkovali: Sboreček žen z Lipova, Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky, Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky, sólisté Eva Grombířová, Veronika Malatincová, Jan Karásek, dívčí sboreček, Pavel Popelka. 24. Adventní čas v muzeu ročník ukázek lidové výroby zvykoslovných předmětů ; expozice muzea části Labyrint, Škola hrou a Sloupový sál; program: řezbáři betlémů: Ing. Jiří Veselý (Uh. Brod), Josef Veselý (Veletiny) Zdeněk Matyáš (Valašské Klobouky), zdobení perníčků Barbora Sýkorová (Polešovice), Kamila Penčáková (Uh. Brod), paličkovaná krajka kroužek paličkování při DDM v Uh. Brodě, Dětská cimbálová muzika Šablička volné vystoupení muziky působící při ZUŠ, Uh. Brod pod vedením Lubomíra Valečky (účast pouze: ; 9:00 12:00), malování baněk a baňky polepované slámou Hana a Kateřina Kočicovi (Uh. Brod) háčkované ozdoby Ludmila Kadlčíková (Uh. Brod), ozdoby z kukuřičného šustí Františka a Erika Snopkovi, Uh. Hradiště. Semináře a konference pořádané muzeem Musaionfilm ročník nesoutěžní přehlídky videofilmů muzeí České republiky MUSAIONFILM 2007; června Lektoři: prof. Mgr. Rudolf Adler (režisér dokumentárních filmů, katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha); Robert Tamchyna. (redaktor a moderátor Českého rozhlasu v Praze). Promítnuto bylo celkem 39 filmových příspěvků od 24 přihlašovatelů. Přehlídky se zúčastnilo 35 účastníků. Videofilmy v programu přehlídky (39): 150. výročí narození Sigmunda Freuda, května 2006 (33:43), A nebyť len listom vo vetre (22 minut), Blízko nebe (40 minut), Cesta do pralesa (58 minut), Cesta prezidenta Beneše do Moskvy (17 minut), Dinosauři a draci (16 minut), Druhý život českých svitků Tóry (17:03), Hudební skladatel Josef Suk (14:20), Inspirace v oblacích (2:02), Inspirace v ohni (4:05), Jak se rodil mamut (3:20), Ke slávě a chvále (52:01), Kinematograf múz (5 minut), Krajina lovce (12:03), Kufr plný vzpomínek (18 minut), Lidové zvyky na Novojičínsku (20:18), Ma bisteren (ukázka), Matej Bel a jeho Notitia Hungariae novae historico geographica (15 minut), O dvacáté páté hodině (55 minut), Oslavy 150. výročí narození Sigmunda Freuda v Příboře (10 min), Pěchotní srub MJ S 3 Zahrada (28 minut), Pekelný stroj na Větruši (11:12), Plečnikův kostel sv. Františka v Lublani (8 minut), Rekonstrukce rodného domku Sigmunda Freuda v Příboře (7:16), Restaurování kočáru olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (26:12), Restaurování obrazu (8 minut), Řemesla našich předků (25 minut), Střípky z Horácka (21 minut), Svatý Václav (8 minut), Tanec před kamerou: (57:17), Tvarové odlišnosti lebek - 3D zpracování (8:10), Uherskobrodské orloje (15:36), Ústecká nej (13 minut), Velký den (14 minut), Vím já o studánce (20:32), Vojenský přesun po trase Brno Šatov (15 minut), Výběr z videokroniky 2006 (20 minut), Výroba pravěkých nástrojů a experimentální stavba pravěké chýše (19:55), Zkrocení vlasů (26:14)

18 18 XXVI. mezinárodní komeniologické kolokvium Komenský a patristika Ve dnech uspořádalo Muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR Praha a Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci XXVI. Mezinárodní komeniologické kolokvium Komenský a patristika. Záměrem kolokvia bylo více ozřejmit Komenského inspirační zdroje v klasické literatuře křesťanského starověku a středověku. Tato tématika je velmi důležitá nejen s ohledem na Komenského a kulturní ovzduší jeho doby, ale vůbec s ohledem na evropskou civilizaci, která má kořeny v antické světě, formovaném mj. křesťanstvím. Konference se zúčastnilo 42 účastníků z pěti zemí. Kolokvium bylo finančně podpořeno účelovou dotací MK ČR na kulturní aktivity ve výši Kč. Vydání sborníku bylo pokryto sumou Kč, věnovanou spolupořádajícím Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP Olomouc. Účast na seminářích a školeních pořádaných jinými institucemi Mgr. Aleš Kapsa: - účast na 12. Veletrhu muzeí České republiky. Třebíč, Muzeum Vysočiny, seminář Uvedení Creative Suite 3 Production Premium, řešení Adobe pro digitální video od tvorby po distribuci, Amos Software, s.r.o. Praha (dodavatel produktů Adobe pro naše muzeum). Praha, Palace Cinemas (Obchodní dům Nový Smíchov), praktický seminář Interaktivní tabule a interaktivní vyučování, Střední odborná škola Uh. Brod Martina Nevařilová - absolvování Školy muzejní propedeutiky a obhájení závěrečné práce Musaionfilm Silvie Ondrová - seminář Textil v muzeu, Technické muzeum Brno ( ) - absolvování Školy muzejní propedeutiky a obhájení závěrečné práce Muzeum hrou Mgr. Radek Tomeček - účast na celorepublikovém kolokviu Muzeum a současné legislativní prostředí II. v Brně ( ) Mgr. Dana Večeřová: - seminář knihovníků paměťových institucí Zlínského kraje, Státní okresní archiv Kroměříž (pořádala Krajská knihovna F. Bartoše, Zlín), Účast na konferencích v jiných institucích Mgr. Dana Večeřová - konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře a vzdělávání k 350. výročí ODO, pořádalo PMJAK a Filosofický ústav AV ČR (Praha, ) Mgr. Petr Zemek - mezinárodní konference Pojetí přirozenosti ve filozofii minulosti i současnosti (Olomouc, FF UP, ) - konference Unitas Fratrum Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén. ETF UK (Praha, ) - konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře a vzdělávání k 350. výročí ODO, pořádalo PMJAK a Filosofický ústav AV ČR (Praha, )

19 19 Zahraniční spolupráce V roce 2007 pokračovala zahraniční spolupráce s Comenius Museum v Naardenu především na poli výstavním. Naše muzeum pro expozici Vivat Comenius zajistilo dotisk katalogů a uspořádalo zde i výstavu fotografíí Bílé Karpaty Kraj Komenského. Mutace této výstavy se dále uskutečnily v Holandsku (Bibliothek Haarderwijk), Slovensku (Slovenské národní muzeum v Bratislavě), Německu (Bad Gottleuba) a Maďarsku (Ištván Dobó Vármuseum, Eger). Výstavu v Egeru vidělo návštěvníků. Plodem zahraniční spolupráce jsou i restaurátorské práce na mauzoleu v Naardenu, kde byla opravena okna kaple a zrestaurovány skleněné vitráže J.Bendy. Velmi intenzivní a široká byla spolupráce v komeniologickém bádání. Pracovníci muzea jsou v každodenním kontaktu s jednotlivci i institucemi v zahraničí. Časopis Studia Comeniana et historica disponuje řadou zahraničních přispěvatelů. Zvláště je třeba zmínit člena redakční rady PhDr. Wernera Korthaase, Dr. h.c., čestného předsedu společnosti Deutsche Comenius-Gesellschaft z Berlína. Muzeum rovněž spolupracovalo s berlínskou Českou vesnicí v Rixdorfu. Muzejní pracovníci spolupracují s kolegy, vědeckými a akademickými pracovníky i zájemci o osobnost Komenského ze Slovenska, Polska, Japonska, Koreje, Francie a Itálie apod. Spolupráce s domácími institucemi Intenzivní je především spolupráce s Filosofickým ústavem AV ČR a univerzitami v Praze, Brně, Olomouci, Pedagogickým muzeem J.A.Komenského v Praze a Komenského muzeem v Přerově. Muzeum je členem následujících společenství: AMG České republiky, Unie Comenius. Individuální členství: PhDr.Pavel Popelka, CSc. člen poroty soutěže Gloria Musaealis, člen redakční rady časopisu ZVUK, člen České národopisné společnosti, člen Slovenské národopisné společnosti, člen sbírkotvorné komisé Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně; PhDr. H. Všetečková - členka kulturní komise Města Uherský Brod Dílčí spolupráce se uskutečnila s YMCA v Ústí nad Labem, archeologickým ústavem FF MU v Brně, Ústavem archeologické památkové péče v Brně, Archeologickým ústavem FF UK Praha, MZM v Brně, Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Židovským muzeem Praha, Muzeem Kyjov, Slováckým muzeem Uherské Hradiště, s Asociací mladých debrujárů (příprava soutěže na rok 2008), s Televizí NOE Ostrava (sestřih a vysílání dílu Kinematografu múz). Oponentury a odborné vedení studentských prací Mgr. Aleš Kapsa: - poskytování informací a konzultace koncepce k písemné práci Martiny Nevařilové (MJAKUB) na téma 10 ročníků přehlídky Musaionfilm. - konzultace k diplomové práci Petra Gabriela (Uherský Brod) na téma historie působení Mons. Jaroslava Hlobila v Uherskobrodské farnosti.

20 20 Mgr. D. Večeřová: - vedení 2 praktikantek SŠ Luhačovice. 14 denní praxe (inventura knižního fondu v odděleních A, Ař, Kk, Nh, U). Mgr. Petr Zemek: - korektury knižního vydání habilitační práce Daniela A. Nevala Comenius Pansophie (TVZ Zürich 2007) - konzultace diplomové práce Petra Gabriela o Mons. Jaroslavu Hlobilovi (obhájena na CMTF UP Olomouc) - konzultace bakalářské práce Anety Semelové o Ezopových bajkách (FF UP Olomouc) Konzultace, výpůjčky, metodická činnost Mgr. R. Tomeček: - zápůjčky materiálu z archivu muzea, KLOA a Komeniologické dokumentace 22 zápůjček Mgr. D. Večeřová (knihovna J. Kučery): - 32 externích badatelů, tj. 400 návštěv, cca 700 výpůjček knih a časopisů výpůjček pro muzejní pracovníky - 5 žádanek MVS výpůjčky z jiných knihoven PhDr. H. Všetečková: - vyhledávání a prezenční zápůjčka sbírek archeologie - spolupráce s Mgr. Tomášem Chmelou (FF UK Praha) při řešení grantového projektu GAUK č (odborné zpracování artefaktů a nálezových situací z předmětné lokality Bánov Hrad Bánov), a PhDr. Jan Šmerda, MZM v Brně, vrácení části hromadného nálezu ze Šumic, i.č (dlouhodobá zápůjčka), zařazení a uložení sbírek. Alexandra Zpurná: - výběr fotomateriálů pro studijní, výstavní a publikační účely v počtu položek - výpůjčky sbírek: celkem zapůjčeno jiným institucím 89 sbírkových předmětů (zápůjčky k výstavní, badatelské a konzervátorské činnosti). Mgr. A. Kapsa - poskytnutí informací ke kulturně-výchovné činnosti muzea, Helena Ševčíková (Březová), typografická úprava závěrečné práce Muzeum hrou pro Školu muzejní propedeutiky, V. běh, kolegyně Silvie Ondrová, poskytnutí informací k publikaci o Josefu Winterhaldterovi st. (zajištění publikace) a rytci Hendriku Goltziusovi, rytec Jaroslav Tvrdoň (Vlčnov), zajištění fotografie rodného domu spisovatele Františka Kožíka, MIC (Uh. Brod), vypracování informací o počátku Charity v Uh. Brodě dle excerpcí z farních kronik, pro zástupce ředitele Oblastní Charity (Uh. Brod), Mgr. Radek Tomeček: - celkem 15 konzultací - vyhotovení textů do expozice Starožitnosti Uherskobrodska - vyhotovení výukových textů pro průvodkyně do expozic

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 36, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ ZA ROK 2010 Úvodem I v roce 2010 se snažil početně nevelký kolektiv pracovníků muzea co nejvíce přiblížit veřejnosti poklady umění a vědění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001 Výroční zpráva Věry Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové za rok 2001 Praha, březen 2002 0. Všeobecné údaje : Zřizovateli Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové se sídlem v Praze 1, Černá ul. č.9, čp.

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz)

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz) Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Česká televize 2014 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Sídlo archivu: Česká televize, Kavčí Hory 140

Více

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce Plán práce na projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

Přesahy aneb co se do tištěné verze nevešlo

Přesahy aneb co se do tištěné verze nevešlo Vážení čtenáři, do letního Kukátka jsme z prostorových důvodů nemohli v plném znění zařadit anotaci k výstavě SLAVNÉ VILY STŘEDOČESKÉHO KRAJE, kterou redakce obdržela. Proto ji přinášíme aspoň zde v Přesazích,

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více