Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007"

Transkript

1 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. č 37, Uherský Brod, IČO , není plátce DPH. tel: , fax: , internet: příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo kultury ČR Úvodem Rok 2007 proběhl v muzeu ve znamení 415. výročí narození Jana Amose Komenského a 550 let od založení Jednoty bratrské. Tato výročí jsme si připomenuli především v rámci komeniologických akcí. Zmínit je nutno především uspořádání již 26. Mezinárodního komeniologického kolokvia ( ), které se uskutečnilo ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci a Filosofickým ústavem AV ČR. Ústředním tématem kolokvia byl Komenský a patristika. Komeniologické dění obohatilo i vydání č muzejního časopisu Studia Comeniana et historica, ve kterém byl mj. otištěn i sborník z uvedeného kolokvia. Výročí Jednoty bratrské bylo uctěno vydáním publikace Jednota bratrská zbožnost, mravnost, tolerance autorů Jana Kumpery a Petra Zemka. Ve spolupráci s Komenského muzeem v Přerově a Ochranovským seniorátem Českobratrské církve evangelické byla rovněž připravena výstava Jednota bratrská Mimo to se uskutečnil 20. ročník Festivalu masopustních tradic v obci Strání, který muzeum spolupořádá a odborně garantuje. Festival se konal ve dnech Rovněž jubilejní byl 10. ročník přehlídky muzejní videotvorby Musaionfilm, jenž proběhl ve dnech června. Propagaci muzea a vlasti Komenského podpořila i série 4 fotografických výstav Pavla Popelky s tématem moravské krajiny, které se uskutečnily v Německu, Holandsku, Maďarsku a na Slovensku. Divácky zvlášť úspěšná byla výstava v maďarském Egeru, kterou od 7. listopadu do konce prosince 2008 navštívilo přes 9500 návštěvníků, celkově pak Kromě těchto významných událostí konal kolektiv muzejních pracovníků drobnou každodenní práci při péči o sbírky, připravoval výstavy, přednášky a kulturní akce. Muzejní pracovníci se věnovali desítkám badatelů a spolupracovali s mnoha institucemi doma i v zahraničí. Dnes již samozřejmou je spolupráce s Komenského muzeem v Naardenu, která se úspěšně rozvíjí. Celkem se uskutečnilo 9 výstav v prostorách muzea, 4 výstavy muzeum připravilo nebo spolupořádalo v ČR, 5 v zahraničí. Sami nebo ve spolupráci s jinými institucemi jsme uspořádali celkem 22 kulturních akcí a 30 přednášek. Úsilí na poli stavebních úprav se soustředilo na statické zabezpečení stodoly domu č.57 ve Vlčnově, v hlavním expozičním traktu muzea byla vyměněna krytina nad expozicí staré a nové školy, pokračováno bylo na úpravách prostor pro bezbariérový pohyb ZTP osob. V Památníku Komenského v Naardenu, jehož provoz a činnost jsou zajišťovány prostřednictvím rozpočetu našeho muzea, byly na budově kaple restaurovány skleněné vitráže oken, v interiéru kaple pak skleněné vitráže J.Bendy. Ekonomické ukazatele (dle vyhlášky ze dne 12.srpna 2005, Zákon 323/2005 sb) Pracovníci muzea K pracovalo v instituci 23 osob, jejichž zařazení bylo následující: PhDr. Pavel Popelka, CSc. (ředitel, etnograf) Ludmila Foltýnová (asistentka ředitele) PhDr. Hana Všetečková (kurátor sbírkových fondů, správce CES) Mgr. Radek Tomeček (výzkumný a vývojový pracovník, archivář) Mgr. Petr Zemek (výzkumný a vývojový pracovník, redaktor SCetH, zástupce ředitele a vedoucí

2 2 historicko-komeniologického oddělení) Danuše Večeřová (knihovník, kurátor sbírkových fondů) Mgr. Aleš Kapsa (pracovník vztahů k veřejnosti, programový a kulturně výchovný pracovník) Alexandra Zpurná (kurátor sbírkových fondů, dokumentátor) Jan Gazdík (konzervátor, kurátor sbírkových fondů) Alexandra Haluzová (výtvarník, výstavář, konzervátor) Alena Vrbová (ekonom muzea, vedoucí ekonomického oddělení) Marie Kohnová (mzdová účetní, personální referent, skladová účetní) Jiří Sabák (specialista videozáznamu, videodokumentátor ISO) Miroslava Všetečková (dokumentátor, pracovník na úseku ISO, technické výroby časopisu SCetH, průvodce v expozicích) Vratislav Charvát (správce informačních a komunikačních technologií) Ing. Miroslav Seidl (investiční referent, vedoucí provozního oddělení) Zdeněk Zlámalík (řidič, údržbář) Beata Gálová (průvodce, specialista videozáznamu) Martina Nevařilová (průvodce, dokumentátor) Kateřina Angerová (průvodce) Sylvie Ondrová (průvodce) Ludmila Dudová (uklízečka) Marie Gazdíková (uklízečka) Organizační struktura ředitel - interní audit - útvar ředitele - vedoucí komeniologicko-historického oddělení - vedoucí provozního oddělení - vedoucí ekonomického oddělení útvar ředitele - asistentka ředitele ¾ úvazku - správce počítačové techniky ½ úvazku - správce audiovizuální techniky, videodokumentace vedoucí historicko-komeniologického oddělení - historik - knihovník - redaktor časopisu, komeniolog - správce sbírek - výtvarník - konzervátor - konzervátor - dokumentátor ½ úvazku - public relations, organizace kulturně-výchovné činnosti vedoucí provozního oddělení - řidič, údržbář - průvodce, dozor - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku

3 3 - uklizečka - uklizečka vedoucí ekonomického oddělení - mzdová účetní, skladová účetní - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích So, Ne - osobní pokladna ¼ úvazku Základní personální údaje: Průměrný přepoč. stav zaměstnanců: limit I.IV. II.IV. III.IV. IV.IV. r Ze stavu zaměstnanců k , tj. 23 osob, je 15 odborných pracovníků. Majetek organizace: Majetek organizace Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,10 Dlouhodobý hmotný majetek ,52 Stavby ,10 Pozemky ,76 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,01 Oprávky k majetku ,06 Majetek celkem ,43 Organizace odepisuje majetek podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění. K nemovitostem nejsou vázána žádná věcná břemena. Příjmy a výdaje: Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč spotřeba materiálu 450,37 tržby za vlastní výrobky 87,98 spotřeba energie 828,94 tržby z prodeje služeb 197,74 spotřeba ostatních neskl.dodávek 8,78 tržby za prodané zboží 33,94 prodané zboží 61,09 úroky 0,42 opravy a udržování 617,35 jiné ostatní výnosy 86,42 cestovné 91,17 tržby z prodeje dlouhodobého majetku 130,00 náklady na reprezentaci 19,53 ostatní služby 3 471,06 mzdové náklady 5 080,00 zákonné sociální pojištění 1 740,25 zákonné sociální náklady 99,40 jiné ostatní náklady 118,43 odpisy majetku 965,92 Náklady celkem ,29 Výnosy celkem ,50 Hospodářský výsledek organizace k = zisk 40,21 tis. Kč

4 4 Závazné ukazatele rozpočtu roku 2007: rozpočet skutečnost ukazatel schvál. uprav. k =================================================================== Mzdové náklady ,00 v tom: platy zaměstnanců ,00 OON ,00 Dotace od zřizovatele ,00 v tom: příspěvek na kulturní aktivity 55 55,00 na provoz Památníku JAK v Naardenu ,00 Investiční dotace soc. zařízení pro ZTP ,00 Závazné ukazatele rozpočtu roku 2007 nebyly překročeny. Vlastní příjmy a podíl státního rozpočtu na financování činnosti muzea: Vlastní výnosy ,44 tj.3,95% z výnosů celkem z toho: tržby za vlastní výkony ,44 tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Provozní dotace z toho: - na XXVI. Mezinárodní komeniologické kolokvium na provoz Památníku J.A.Komenského v Naardenu Celkem výnosy ,44 Kč Rozbor čerpání mzdových prostředků Původně přidělené mzdové prostředky ve výši tis. Kč byly upraveny na konečnou částku tis. Kč. Skutečně čerpány k byly mzdové prostředky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč na mzdy zaměstnanců a 110 tis. Kč OON schválený upravený skutečnost (v tis. Kč) rozpočet rozpočet k mzdové náklady celkem v tom: prostředky na platy OON Ostatní osobní náklady: Autorské honoráře ,- Kč Dohody o provedení práce ,- Kč OON celkem ,- Kč Ostatní osobní náklady jsou použity na autorské honoráře vyplácené za příspěvky do muzeem vydávaného časopisu Studia Comeniana et Historica a na dohody o provedení práce, uzavřené v souvislosti s kulturními aktivitami muzea. Náklady na výzkum a vývoj - žádné

5 5 Náklady na financování programů reprodukce majetku Muzeu byla přidělena investiční účelová dotace ve výši Kč v rámci programu ISPROFIN na akci č Mobilita, sociální zařízení pro ZTP. Akce proběhla podle plánu ve stanoveném termínu a přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši a ke stanovenému účelu Čerpání finančních prostředků z Evropské unie - žádné Mezinárodní konference pořádané muzeem XXVI. Mezinárodní komeniologické kolokvium Komenský a patristika náklady Kč o obsahu a přínosu viz kapitola Semináře a konference pořádané muzeem Zahraniční cesty V roce 2007 byla na zahraniční pracovní cesty vynaložena částka ,82 Kč. Většina byla spojena s pořádáním vlastních výstav v zahraničí, zajišťováním příspěvků pro muzeem pořádaný Musaionfilm, další souvisely se zajišťováním provozu Památníku Komenského v Naardenu, účastí na Mezinárodním festivalu etnografických filmů v Bělehradě (účast s vlastním projektem) a ediční činnosti muzea. Všechny uskutečněné zahraniční pracovní cesty souvisely s posláním našeho muzea ve znění jeho zřizovací listiny Rezervní fond nebyl v roce 2007 použit Muzeum neprovozuje vedlejší činnost Hospodářský výsledek za rok 2007 Organizace hospodařila v roce 2007 s hospodářským výsledkem ve výši ,64 Kč. Podíl na zlepšeném hospodářském výsledku mělo především dosažení mimořádných výnosů příspěvek Univerzity Palackého v Olomouci ve výši ,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním sborníku z 26. ročníku Mezinárodního komeniologického kolokvia a příspěvek Asociace muzeí a galerií ČR ve výši 8 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Musaionfilmu. Dále měla organizace mimořádnou tržbu ve výši 130 tis. Kč z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku automobilu Škoda Octavia (při prodeji bylo postupováno v souladu se zákonem č.219/2000, automobil byl nabídnut několika organizacím, žádná o něj neprojevila zájem, proto organizace přistoupila k odprodeji automobilu) Hlavní skupiny příjemců služeb: návštěvníci muzea, celkový počet osob Sbírkotvorná činnost Vlastní odborná činnost Nákupy V roce 2007 vynaložilo muzeum za nákup sbírek částku ,- Kč. Nejvýznamnější nákupy: a) podsbírka knihy, historický fond

6 6 - mapa: Johann Christoph MÜLLER, MARCHIONATÛS MORAVIAE CIRCULUS HRADISTIENSIS quem MANDATO CAESAREO accurate emensus hac mappa delineatum exhibet Ioh. Christ. Müller S. C. M. Capitan. Editore Ioh. Baptista Homanno Noribergae, asi i.č. HF 603 b) podsbírka Komenský v umění - medaile: J. A. Komenský, vydaná k 390. výr. nar. J. A. K., bronz, roz. 10x10 cm, Lešno 1982, i.č. CoM 147 c) podsbírka historie 0 d) podsbírka etnografie - soukenné nohavice k uherskobrodskému mužskému kroji, i.č. Ná soukenná kordula k uherskobrodskému mužskému kroji, i.č. Ná kraslice, i.č. Ná dřevěná kolébka dětská, malovaná rostlinným ornamentem, i.č. Ná máselnice dvoukliková na litinovém podstavci, 20. léta 20. století, i.č. Ná rukávce faldy, i.č. Ná vlňák s třásněmi, i.č. Ná kacabajka, i.č. Ná šátek sametový, i.č. Ná e) podsbírka výtvarné umění 0 f) podsbírka umění regionu - obraz Milivoje Husáka Žehnací stroj, akryl na papíře, i.č. U obraz Václava Černého Trhovci, olej na plátně, plasticky zlacený rám, i.č. U g) podsbírka numismatika Pamětní stříbrné mince, vydané k 550. výročí Jednoty bratrské - mince v hodnotě 200 Kč v provedení proof, i.č. Nu mince v hodnotě 200 Kč v běžném provedení, i.č. Nu h) podsbírka archeologie 0 Dary a) podsbírka knihy, historický fond - kniha: J. A. KOMENSKÝ. Janua linguarum reserata, cum graeca versione. Amsterdam: Ludovicus Elzevir Prodejce: Antiquariat Marcus Benz, Zürich, dárce: Arcimboldo global communications, s.r.o. Polní čp. 233, Otvice, IČO: i.č. HF 604 b) podsbírka Komenský v umění - porcelánový talíř s potiskem se zobrazením části města Naarden, dárce: PhDr. Pavel Popelka, CSc., i.č. CoR 36

7 7 c) podsbírka historie - dřevěný penál, dárce L. Mudráková, i.č H/Šk dřevěný penál, dárce L. Mudráková, i.č. H/Šk citera, dárce Mgr. A. Kapsa, i.č. H/Hu 20 Ze starých sběrů zaevidováno do historických sbírek 10 položek: - i.č. H/Šk (vycpaniny, fyzikální a botanické školní pomůcky) - i.č. H/Ho 107 Langův hodinový stroj d) podsbírka etnografie - fěrtůšek brokát, dárce M. Boudová, i.č. Ná valchová pračka, dárce J. Zimčík, i.č. Ná kacabajka plyšová, dárce L. Došková, i.č. Ná šátek brokátový, dárce L. Došková, i.č. Ná šátek brokátový, dárce L. Došková, i.č. Ná tesařská sekera, dárce M. Vala, i.č. Ná sekera dárce M. Vala, i.č. Ná Celkem 14 sbírkových předmětů e) podsbírka výtvarné umění 0 f) podsbírka umění regionu 0 g) podsbírka numismatika 0 h) podsbírka archeologie 0 Evidence sbírek tabulkový přehled Podsbírka CES převod PC stupeň stupeň verze revize knihy staré tisky archeologická etnografická historická numizmatika výtvarné umění jiná: Komenský v umění celkem:

8 8 Na evidenci pracovali: D. Večeřová, A. Zpurná, PhDr. H. Všetečková, J. Gazdík Celkem bylo evidováno 41 nových přírůstků + 10 starých sběrů 1. stupněm. 51 sb. předmětů bylo evidováno 2. stupněm, na PC bylo evidováno 205 sb. předmětů. Do CES má muzeum přihlášeno sbírkových předmětů. Revidováno bylo 1481 sbírkových předmětů. Evidence nesbírkových fondů Fotoarchiv: Zápis katalogizačních karet fotoarchivu včetně fyzické kontroly pozitivů a doplňování údajů do PC v celkovém počtu 250 položek (i.č ). Byly provedeny opravy chybných údajů a doplňování nových informací (počínaje i.č. 844). Vyhotoveny byly popisky k fotografiím fondu Legionářů (350 ks fotografií). Zpracovali A. Zpurná, M. Nevařilová, R. Tomeček Knihovna Jana Kučery: - evidence: = 207 záznamů v přír. knize - katalogizace: MFN = 212 záznamů v PC (systém Winisis knihovna) - dokumentace plakáty, pozvánky, katalogy, výstřižky: = 50 záznamů v přír. knize Zpracovala: D. Večeřová Archiv: Roztřídění, popis a zpracování následujících archivních fondů včetně evidence na počítači: Muzejní společnost 23 kart. krabic (208 inv. čísel) Tj Orel 9 kart. krabic (44 inv. čísel) Tj Sokol 3 kart. krabice (12 inv. čísel) Střelecký spolek 1 kart. krabice (8 inv. čísel) Klub čs. turistů 1 kart. krabice (3 inv. čísla) Spolek paní a dívek B. Němcová 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Spolek Občanská beseda 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Jednota hasičská 1 kart. krabice (2 inv. čísla) Spolek katol. tovaryšů 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Učitelská jednota Komenský 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Pěvecký sbor Dvořák 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Bytová komise 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Rolnická záložna 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Městská spořitelna 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Hospodářská jednota 1 kart. krabice (2 inv. čísla) Čs. legie 6 kart. krabic (22 inv. čísel) Soubor písní a tanců Olšava 25 kart. krabic (25 inv. čísel) Zpracoval: Mgr. Radek Tomeček Fond 1. stupeň 2. stupeň komeniologická dokumentace pedagogická čtení komeniologický literární archiv PC revize

9 9 Knihovna J. Kučery dokumentace regionu (plakáty, pozvánky, katalogy) Novinové zprávy Fotoarchiv Celkem Na evidenci pracovali D. Večeřová, A. Zpurná, M. Nevařilová Celkem bylo evidováno 507 nesbírkových předmětů 1. a 2. stupněm a 512 předmětů na PC. Revidováno bylo 205 položek. Digitalizace Fotografie: - skenování fotografických negativů a skleněných desek: i.č. 844/ /05 (924 ks), dosud naskenováno ks - skenování negativů a fotografií obce Prakšice: 81 ks - skenování a úprava fotografií obce Hradčovice: 130 ks Celkem: 1135 ks Zpracovali: M. Nevařilová, A. Haluzová, P. Zemek Sbírky: Ve stálých expozicích muzea digitalizováno 443 inventárních čísel. Z toho v expozici Komenský lidstvu v části Škola a Labyrinty 97 i.č., v expozici Starožitnosti Uherskobrodska 346 i.č. Ukončena digitalizace sbírkových předmětů historie, etnografie, umění regionu, instalovaných ve stálé expozici Starožitnosti Uherskobrodska. V podsbírce Komenský v umění bylo digitalizováno 24 ks, v archeologii 101 ks sbírek a v knihovně 606 i.č. starých tisků. Celkem: 1174 ks Zpracovali: Nevařilová, J. Gazdík, R. Tomeček, A. Zpurná, A. Kapsa, H. Všetečková, D. Večeřová, P. Zemek

10 10 Péče o sbírky Konzervace: - historie 11 (konzervace a montáž Langova hodinového stroje; restaurování mosazného lustru s křišťálem; vycpaniny, fyzikální a botanické školní pomůcky) - etnografie 24 ks (12 ks poškozených předmětů, 12 i.č. krojů) - archeologie 1 ks (lepení a doplnění chybějících částí nádoby) - Komenský v umění 3 ks - archiv 10 ks (staré mapy a plány) - fotoarchiv 350 ks (roztřídění, popis, očištění, podlepení) - pomocný sbírkový materiál 59 ks (kopie mincí ze stálé expozice) Celkem: 470 ks Konzervaci provedl: J. Gazdík, O. Šimoníková, A. Haluzová, S. Ondrová. Základní ošetření: - expozice Vlčnov 374 ks - expozice Dolní Němčí 50 ks Celkem: 424 ks Základní očištění provedli: O. Šimoníková, J. Gazdík. A. Zpurná V expozici Uherskobrodské starožitnosti bylo provedeno základní očištění sbírek, doplnění o nečitelné nebo odlepené signatury. Vše bylo opět instalováno včetně uložení, vyhodnocení a označení zhotovených snímků. Nově byla instalována část Vynálezy a technika a doplněny předměty k věžnímu hodinovému stroji (soška Černého Janka, korouhev z radnice, Langův regulátor). Celý sál byl uklizen a byly vyhotoveny nové popisky. Revize sbírkových fondů Provedena byla fyzická inventura fondu Umění regionu. Sbírkové předměty opatřeny dobře viditelným označením, proveden přesný popis umístění na vysouvacích panelech. Celkem bylo zinventarizováno sbírkových předmětů. Každoroční fyzická kontrola byla provedena v rámci očištění a konzervace v expozici Rolnický dům a hospodářství Vlčnov č. 57 (374 ks) a u dlouhodobě zapůjčených předmětů v expozici Mlýn Dolní Němčí (50 ks) Celkem: 1903 ks Zpracovali: J. Gazdík, R. Tomeček, A. Zpurná Vědeckovýzkumná činnost Uherský Brod ve fotografiích řešitel: Mgr. Radek Tomeček Práce na textech k připravované knize. Vypracováno základní rozvržení obsahu publikace (8 kapitol + 39 podkapitol) a 17 textových stran. Prohlédnuto bylo pozitivů, byly podniknuty konzultace a zapůjčení fotografií od soukromých osob, konzultace s Židovským muzeem v Praze. K použití do publikace bylo vybráno a digitalizováno celkem 728 ks fotografií. Spolupracovali: R. Tomeček, A. Zpurná, J. Gazdík Monumenta conventus ordinis Praedicatorum Hunno-Brodae řešitel: Mgr. Radek Tomeček

11 11 Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení řešitele úkolu při plnění jiných úkolů. Mečové tance v interetnických souvislostech řešitel: PhDr. Pavel Popelka, CSc. Jedním z prezentačních výstupů je film režiséra Petra Hajna Tanec před kamerou příběh Františka Pospíšila a mečových tanců, kde byl Pavel Popelka autorem námětu a odborným poradcem. Komenského revelace řešitel: Petr Zemek Započato s heuristikou materiálu a s překladem Lux in tenebris. Výzkum vzhledem k jiným naléhavým úkolům pozastaven. Pokračování bude uváženo, případně koordinováno, s ohledem na paralelně probíhající bádání v jiných komeniologických institucích (FÚ AV ČR). Jiné krátkodobé výzkumy řešitel: Petr Zemek - Jednota bratrská a jihlavský farář Jan Hederik (v rámci přípravy na konferenci o Jednotě bratrské, konané na ETF UK v Praze) Videodokumentace a videotvorba - Vánoční souborová besídka ZUŠ, formát: DVD, VHS; stopáž: 70 minut; dokončeno: ; A. Kapsa: kamera, střih, výroba; zpracování videozáznamu z r pro ZUŠ Uh. Brod vč. přípravy obalu pro DVD a VHS. - Horňácké slavnosti ve filmových dokumentech, formát: DVD; stopáž: 120 minut; dokončeno: ; A. Kapsa: střih, režie ve spolupráci s M. Minksem (Velká nad Veličkou). - Filip a Jakub, zvony pro Inovce. Dokument o výrobě zvonů ve zvonařské dílně rodiny Dytrychů v Brodku u Přerova pro rusínskou obec Inovce. 35 min, Pavel Popelka. - Muzeum a publikum Videokronika výstavních a odborných aktivit muzea za rok 2006, Jiří Sabák, Aleš Kapsa, Pavel Popelka. - Historická taškařice za muzeem. Vystoupení historických šermířů, Jiří Sabák, Beata Gálová. - Čtvero ročních období ve fotografiích Pavla Popelky. Jiří Sabák. Filmové přehlídky Filmy z vlastní produkce byly v roce 2006 zastoupeny na následujících filmových festivalech: Mezinárodní festival etnologického filmu, Bělehrad , amatérská sekce, film Poklad na ostrově Lastovo. TSTTT Týká se to také tebe, Uherské Hradiště , amatérská sekce, film Na zabijačce u Jožky Říhy ze Zlámance. Benátky filmových amatérů, Benátky nad Jizerou, film Uherskobrodské orloje. Protivínský filmák, Protivín, film Uherskobrodské orloje.

12 12 Ediční činnost V roce 2007 bylo vydáno dvojčíslo (77-78) odborného časopisu Studia Comeniana et historica. Připravují: Mgr. Petr Zemek, Dana Večeřová, ve spolupráci s redakční radou časopisu, sazba Miroslava Všetečková. Započata příprava objemného sborníku Studien zu Comenius und zur Comenius-Rezeption in Deutschland, který vyjde jako číslo SCetH v roce 2008 s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Výstavní činnost v sálech muzea 1. Panenky ze sbírek Aleny Benešové a Jany Růžičkové (do ) členky Klubu Panenky ČR a Blanky Vojancové z Uh. Brodu (od ) ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: Jana Růžičková; kulturní program: Dětský folklorní soubor Bánovské Kačenky (vede Věra Chovancová) 2. Létající drahokamy kolibříci ze sbírek SZM Opava ; Malý výstavní sál; úvodní slovo: autor výstavy Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D; kulturní program: přednáška autora výstavy ve výstavním sále 3. Cesta ke Kráse výstava malířské tvorby P. St. Weigela u příležitosti 30. výročí úmrtí Jana Zrzavého ; Malý výstavní sál; úvodní slovo: P. Ing. Stanislav Weigel (autor); kulturní program: audiovizuální pásmo z obrazů Stanislava Weigela: Krása stvoření 4. Eduard Ingriš fotograf, filmař, skladatel, dobrodruh ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: paní Nina Ingriš (manželka), PhDr. Magdalena Preiningerová; kulturní program: zvuková ukázka archivních záznamů skladeb E. Ingriše 5. Jak se maluje prales výstava obrazů Jana Dungela ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: Pavel Popelka, Jan Dungel (kulturní program: CM Vinár z Veletin 6. Ve vzduchu velkoformátové kresby a obrazy Milivoje Husáka ; Sloupový sál; úvodní slovo: Akad. mal. Milivoj Husák; kulturní program: projekce dokumentu Decem fontes Deset studen 7. Jednota bratrská výstava u příležitosti výročí 550 let jejího vzniku ; Malý výstavní sál; úvodní slovo: senior Jiří Polma (duchovní Ochranovského seniorátu při ČBCE); kulturní program: Vladislav Bláha kytara 8. Předolympijský Peking

13 ; Sloupový sál, nová třída ; úvodní slovo: PhDr. Pavel Popelka, CSc., PhDr. Dušan Špička; kulturní program: čínské básně (recitace Roman Švehlík) 9. Michaela Lesařová grafika, kresba, ilustrace ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: Michaela Lesařová-Roubíčková; kulturní program: Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova Výstavy v České republice 1. Krajina a příroda Bílých Karpat fotografie Pavla Popelky. 30.3, , Pulčín 2. Fotografie rodného kraje J. A. Komenského fotografie Pavla Popelky ; Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského 3. Hradčovice - Lhotka v proměnách času výstava fotografií obce při příležitosti hodů ; Obecní úřad Hradčovice 4. O velikánu české historie a o jeho životě, díle a odkazu Jan Amos Komenský ; kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem; úvodní slovo: Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, děkan HTF UK a Daniel Fajfr, misionář Církve bratrské; připravil Pavel Hušek, uspořádala YMCA v Ústí nad Labem ve spolupráci s Církví československou husitskou a Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výstavy v zahraničí 1. De Witte Karpaten geboorstreek van Comenius. fotografie Pavla Popelky ; Comenius museum, Naarden 2. De Witte Karpaten geboorstreek van Comenius. fotografie Pavla Popelky 17. dubna 11.května 2007, Bibliotheek Haarderwijk. 3. Pavel Popelka: Biele Karpaty na fotografiách fotografie Pavla Popelky ; Slovensko, Bratislava; úvodní slovo: čtení z knihy Pavla Popelky Cestopády; kulturní program: Zuzana Lapčíková (cimbál, zpěv) 4. Intime Landschaft / Intimní krajiny fotografie Dušana Špičky a Pavla Popelky ; Německo, Gesundheitspark Bad Gottleuba. 5. Intimní krajiny / Střípky z cest výstava fotografií Dušana Špičky a Pavla Popelky ; Maďarsko, Eger.

14 14 Expozice Muzeum provozuje tři dlouhodobé expozice: - J. A. Komenský lidstvu, expozice pod morální záštitou UNESCO, areál sídla muzea - Rolnický dům a hospodářství, dům č. 57 (majetek muzea), Vlčnov - JUDr. Václav hrabě z Kounic, Panský dům (majetek města), Uherský Brod V areálu muzea je pro veřejnost celoročně zpřístupněna Japonská zahrada. Kulturní akce (celkem 22) 1. Orbis pictus vzdělávací pásmo pro děti. V roce 2007 proběhlo 13 repríz představení a dvě prezentace pro studenty pedag. fakult. Účinkovali: Aleš Kapsa, Beata Gálová, Kateřina Angerová. 2. Kinematograf múz v TV Noe Ostrava V první polovině r byla odvysílána první část cyklu, která obsahuje 10 dílů, z nichž prvních 8 bylo zaměřeno na videofilmy Muzea J. A. Komenského, v 9. a 10. dílu byly prezentovány videofilmy vzniklé ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a videofilmy Národního technického muzea v Praze. Scenáristická příprava a moderování pořadu (A. Kapsa). V každém dílu pořadu byly uvedeny 2 videofilmy a 2 rozhovory s autory nebo aktéry videofilmů (pouze v 1. dílu šlo o jednoho aktéra a jeden videofilm ). Délka jednoho pořadu je cca 60 minut. Cílem každého jednotlivého pořadu je tematické zaměření naznačující muzejní činnost v oborech jako např. historie, udržování tradic či umění. Smyslem první části cyklu bylo také pozvání na 10. ročník Musaionfilmu do Uherského Brodu a poohlédnutí se za kořeny videodokumentace v českých muzeích (např. rozhovor s Václavem Hronem ohledně historie videodokumentace ve 2. pol. 80. let 20. stol., s Pavlem Popelkou ohledně smyslu videodokumentace v muzeích obecně části rozhovorů byly použity pro sestřih k letošnímu Musaionfilmu). Natáčení probíhalo ve 4 natáčecích frekvencích v TV Noe Ostrava: , , a Rozhovorů se zúčastnilo celkem 12 autorů či aktérů videofilmů, v hudebních vstupech účinkovali 3 hudebníci, celkem tedy 15 lidí. Promítnuto bylo celkem 19 videofilmů. Premiéra 1. dílu proběhla 13. ledna Naše zvony přednáška Marie Tomáškové-Dytrychové ; 17:00; nová třída expozice muzea; pořádali: Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě; součástí přednášky byla projekce videofilmu Dvoutunové D a diskuze se zvonařkou Marií Tomáškovou-Dytrychovou. 6. Fašank ročník festivalu masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku ; obec Strání; pořádali: Obec Strání a SPOKOS Strání za odborné spolupráce Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a finančního přispění Ministerstva kultury ČR K hostům festivalu patřili: taneční skupina z Euratsfeldu v Rakousku, soubor Kalina z Babic s cimbálovou muzikou Stanislava Gabriela, soubor

15 15 Brezová z Brezové pod Bradlom, cimbálová muzika Ženičky z Hluku, Vycpálkovci z Prahy, chorvatšstí pokladare z ostrova Lastovo, cimbalistka Zuzana Lapčíková, místní dětské folklorní soubory, folklorní soubor Javorina s cimbálovou muzikou Strýci a skupiny fašančárů ze Strání, jichž se tento rok sešel rekordní počet. 7. Kolibříci přednáška Mgr. Martina Gajdošíka, Ph.D (Slezské zemské muzeum, Opava) ; 11:00; nová třída expozice muzea; součástí přednášky byla projekce a diskuze s přednášejícím. 8. Kraslice ročník ukázky lidové výroby zvykoslovných předmětů ; vždy 9:00 12:30, 14:30 18:00; expozice muzea; lidoví výrobci a účinkující: tatary, koše, proutí a proutěné výrobky (Ladislav Gorčík, Vápenice), batikované kraslice (Marie Čiháková, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Jaroslava Kadlčková, Dolní Němčí), voskové reliéfní kraslice (Ludmila Kučírková, Uh. Brod, pouze úterý ), škrábané kraslice (Marie Kočicová, Uh. Brod), háčkované kraslice (Ludmila Kadlčíková, Uh. Brod), velikonoční perníčky (Kamila Penčáková, Uh. Brod), paličkování (kroužek paličkování Dům dětí a mládeže Uh. Brod), Dětská cimbálová muzika Šablička (volné vystoupení muziky působící při ZUŠ, Uh. Brod pod vedením Lubomíra Valečky pouze středa od 9:00 do 12:00, Sloupový sál). 9. J. A. Komenský život, dílo, odkaz prezentace nového CD-ROMu pro pedagogy a zástupce škol u příležitosti Dne učitelů a 415. výroční narození J. A. Komenského, ; nová třída expozice muzea; CD- ROM představili PhDr. Hana Všetečková a Mgr. Petr Zemek. 10. Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě křesťanská víra v proměnách času představení nové knihy Petra Zemka k historii města, ; 17:00; Sloupový sál; s vlastní adaptací divadelní hry ze 16. století autora Pavla Kyrmezera z Uherského Brodu vystoupila skupina historického šermu Los Pupkos (Uh. Brod). 11. Média v současném světě přednáška P. Martina Holíka, ředitele Rádia Proglas, ; 17:30; Sloupový sál; pořádali: Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě; součástí přednášky byla projekce a diskuze s přednášejícím. 12. Mezinárodní den muzeí 2007 téma: Muzea a světové dědictví, ; 9:00 16:00; expozice muzea; den otevřených dveří do muzea, projekce videofilmu z Videotéky Musaionfilmu Verbuňk na Uherskobrodsku. 13. Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově komentovaná prohlídky usedlosti u příležitosti tradiční folklorní slavnosti Jízda králů Vlčnov 2007, ; obec Vlčnov; uspořádáno ve spolupráci s pořadateli Jízdy králů (Klub sportu a kultury, Obec Vlčnov a Společnost Jízdy králů pod záštitou hejtmana Zlínského

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 36, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 3 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení 4 2.1.1. Uměleckohistorické oddělení Staré umění 5 2.1.1.1.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Muzeum města Brna, jehož posláním je péče o kulturní dědictví druhého největšího města naší země, a to jak v podobě muzejních sbírek, tak i nejvýznamnějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE OBSAH 5 Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu 9 Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ: CZ 00075078

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2011

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2011 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2011 Kladno, únor 2012 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Stálé expozice, výstavy a akce pro veřejnost s. 2 4. Vzdělávací

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 Zpráva je zpracována na základě hodnotících zpráv jednotlivých odborných ústavů a úseků, pro něž byly použity údaje z osobních výkazů o činnosti jednotlivých odborných pracovníků.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více