Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007"

Transkript

1 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. č 37, Uherský Brod, IČO , není plátce DPH. tel: , fax: , internet: příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo kultury ČR Úvodem Rok 2007 proběhl v muzeu ve znamení 415. výročí narození Jana Amose Komenského a 550 let od založení Jednoty bratrské. Tato výročí jsme si připomenuli především v rámci komeniologických akcí. Zmínit je nutno především uspořádání již 26. Mezinárodního komeniologického kolokvia ( ), které se uskutečnilo ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci a Filosofickým ústavem AV ČR. Ústředním tématem kolokvia byl Komenský a patristika. Komeniologické dění obohatilo i vydání č muzejního časopisu Studia Comeniana et historica, ve kterém byl mj. otištěn i sborník z uvedeného kolokvia. Výročí Jednoty bratrské bylo uctěno vydáním publikace Jednota bratrská zbožnost, mravnost, tolerance autorů Jana Kumpery a Petra Zemka. Ve spolupráci s Komenského muzeem v Přerově a Ochranovským seniorátem Českobratrské církve evangelické byla rovněž připravena výstava Jednota bratrská Mimo to se uskutečnil 20. ročník Festivalu masopustních tradic v obci Strání, který muzeum spolupořádá a odborně garantuje. Festival se konal ve dnech Rovněž jubilejní byl 10. ročník přehlídky muzejní videotvorby Musaionfilm, jenž proběhl ve dnech června. Propagaci muzea a vlasti Komenského podpořila i série 4 fotografických výstav Pavla Popelky s tématem moravské krajiny, které se uskutečnily v Německu, Holandsku, Maďarsku a na Slovensku. Divácky zvlášť úspěšná byla výstava v maďarském Egeru, kterou od 7. listopadu do konce prosince 2008 navštívilo přes 9500 návštěvníků, celkově pak Kromě těchto významných událostí konal kolektiv muzejních pracovníků drobnou každodenní práci při péči o sbírky, připravoval výstavy, přednášky a kulturní akce. Muzejní pracovníci se věnovali desítkám badatelů a spolupracovali s mnoha institucemi doma i v zahraničí. Dnes již samozřejmou je spolupráce s Komenského muzeem v Naardenu, která se úspěšně rozvíjí. Celkem se uskutečnilo 9 výstav v prostorách muzea, 4 výstavy muzeum připravilo nebo spolupořádalo v ČR, 5 v zahraničí. Sami nebo ve spolupráci s jinými institucemi jsme uspořádali celkem 22 kulturních akcí a 30 přednášek. Úsilí na poli stavebních úprav se soustředilo na statické zabezpečení stodoly domu č.57 ve Vlčnově, v hlavním expozičním traktu muzea byla vyměněna krytina nad expozicí staré a nové školy, pokračováno bylo na úpravách prostor pro bezbariérový pohyb ZTP osob. V Památníku Komenského v Naardenu, jehož provoz a činnost jsou zajišťovány prostřednictvím rozpočetu našeho muzea, byly na budově kaple restaurovány skleněné vitráže oken, v interiéru kaple pak skleněné vitráže J.Bendy. Ekonomické ukazatele (dle vyhlášky ze dne 12.srpna 2005, Zákon 323/2005 sb) Pracovníci muzea K pracovalo v instituci 23 osob, jejichž zařazení bylo následující: PhDr. Pavel Popelka, CSc. (ředitel, etnograf) Ludmila Foltýnová (asistentka ředitele) PhDr. Hana Všetečková (kurátor sbírkových fondů, správce CES) Mgr. Radek Tomeček (výzkumný a vývojový pracovník, archivář) Mgr. Petr Zemek (výzkumný a vývojový pracovník, redaktor SCetH, zástupce ředitele a vedoucí

2 2 historicko-komeniologického oddělení) Danuše Večeřová (knihovník, kurátor sbírkových fondů) Mgr. Aleš Kapsa (pracovník vztahů k veřejnosti, programový a kulturně výchovný pracovník) Alexandra Zpurná (kurátor sbírkových fondů, dokumentátor) Jan Gazdík (konzervátor, kurátor sbírkových fondů) Alexandra Haluzová (výtvarník, výstavář, konzervátor) Alena Vrbová (ekonom muzea, vedoucí ekonomického oddělení) Marie Kohnová (mzdová účetní, personální referent, skladová účetní) Jiří Sabák (specialista videozáznamu, videodokumentátor ISO) Miroslava Všetečková (dokumentátor, pracovník na úseku ISO, technické výroby časopisu SCetH, průvodce v expozicích) Vratislav Charvát (správce informačních a komunikačních technologií) Ing. Miroslav Seidl (investiční referent, vedoucí provozního oddělení) Zdeněk Zlámalík (řidič, údržbář) Beata Gálová (průvodce, specialista videozáznamu) Martina Nevařilová (průvodce, dokumentátor) Kateřina Angerová (průvodce) Sylvie Ondrová (průvodce) Ludmila Dudová (uklízečka) Marie Gazdíková (uklízečka) Organizační struktura ředitel - interní audit - útvar ředitele - vedoucí komeniologicko-historického oddělení - vedoucí provozního oddělení - vedoucí ekonomického oddělení útvar ředitele - asistentka ředitele ¾ úvazku - správce počítačové techniky ½ úvazku - správce audiovizuální techniky, videodokumentace vedoucí historicko-komeniologického oddělení - historik - knihovník - redaktor časopisu, komeniolog - správce sbírek - výtvarník - konzervátor - konzervátor - dokumentátor ½ úvazku - public relations, organizace kulturně-výchovné činnosti vedoucí provozního oddělení - řidič, údržbář - průvodce, dozor - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku

3 3 - uklizečka - uklizečka vedoucí ekonomického oddělení - mzdová účetní, skladová účetní - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích So, Ne - osobní pokladna ¼ úvazku Základní personální údaje: Průměrný přepoč. stav zaměstnanců: limit I.IV. II.IV. III.IV. IV.IV. r Ze stavu zaměstnanců k , tj. 23 osob, je 15 odborných pracovníků. Majetek organizace: Majetek organizace Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,10 Dlouhodobý hmotný majetek ,52 Stavby ,10 Pozemky ,76 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,01 Oprávky k majetku ,06 Majetek celkem ,43 Organizace odepisuje majetek podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění. K nemovitostem nejsou vázána žádná věcná břemena. Příjmy a výdaje: Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč spotřeba materiálu 450,37 tržby za vlastní výrobky 87,98 spotřeba energie 828,94 tržby z prodeje služeb 197,74 spotřeba ostatních neskl.dodávek 8,78 tržby za prodané zboží 33,94 prodané zboží 61,09 úroky 0,42 opravy a udržování 617,35 jiné ostatní výnosy 86,42 cestovné 91,17 tržby z prodeje dlouhodobého majetku 130,00 náklady na reprezentaci 19,53 ostatní služby 3 471,06 mzdové náklady 5 080,00 zákonné sociální pojištění 1 740,25 zákonné sociální náklady 99,40 jiné ostatní náklady 118,43 odpisy majetku 965,92 Náklady celkem ,29 Výnosy celkem ,50 Hospodářský výsledek organizace k = zisk 40,21 tis. Kč

4 4 Závazné ukazatele rozpočtu roku 2007: rozpočet skutečnost ukazatel schvál. uprav. k =================================================================== Mzdové náklady ,00 v tom: platy zaměstnanců ,00 OON ,00 Dotace od zřizovatele ,00 v tom: příspěvek na kulturní aktivity 55 55,00 na provoz Památníku JAK v Naardenu ,00 Investiční dotace soc. zařízení pro ZTP ,00 Závazné ukazatele rozpočtu roku 2007 nebyly překročeny. Vlastní příjmy a podíl státního rozpočtu na financování činnosti muzea: Vlastní výnosy ,44 tj.3,95% z výnosů celkem z toho: tržby za vlastní výkony ,44 tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Provozní dotace z toho: - na XXVI. Mezinárodní komeniologické kolokvium na provoz Památníku J.A.Komenského v Naardenu Celkem výnosy ,44 Kč Rozbor čerpání mzdových prostředků Původně přidělené mzdové prostředky ve výši tis. Kč byly upraveny na konečnou částku tis. Kč. Skutečně čerpány k byly mzdové prostředky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč na mzdy zaměstnanců a 110 tis. Kč OON schválený upravený skutečnost (v tis. Kč) rozpočet rozpočet k mzdové náklady celkem v tom: prostředky na platy OON Ostatní osobní náklady: Autorské honoráře ,- Kč Dohody o provedení práce ,- Kč OON celkem ,- Kč Ostatní osobní náklady jsou použity na autorské honoráře vyplácené za příspěvky do muzeem vydávaného časopisu Studia Comeniana et Historica a na dohody o provedení práce, uzavřené v souvislosti s kulturními aktivitami muzea. Náklady na výzkum a vývoj - žádné

5 5 Náklady na financování programů reprodukce majetku Muzeu byla přidělena investiční účelová dotace ve výši Kč v rámci programu ISPROFIN na akci č Mobilita, sociální zařízení pro ZTP. Akce proběhla podle plánu ve stanoveném termínu a přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši a ke stanovenému účelu Čerpání finančních prostředků z Evropské unie - žádné Mezinárodní konference pořádané muzeem XXVI. Mezinárodní komeniologické kolokvium Komenský a patristika náklady Kč o obsahu a přínosu viz kapitola Semináře a konference pořádané muzeem Zahraniční cesty V roce 2007 byla na zahraniční pracovní cesty vynaložena částka ,82 Kč. Většina byla spojena s pořádáním vlastních výstav v zahraničí, zajišťováním příspěvků pro muzeem pořádaný Musaionfilm, další souvisely se zajišťováním provozu Památníku Komenského v Naardenu, účastí na Mezinárodním festivalu etnografických filmů v Bělehradě (účast s vlastním projektem) a ediční činnosti muzea. Všechny uskutečněné zahraniční pracovní cesty souvisely s posláním našeho muzea ve znění jeho zřizovací listiny Rezervní fond nebyl v roce 2007 použit Muzeum neprovozuje vedlejší činnost Hospodářský výsledek za rok 2007 Organizace hospodařila v roce 2007 s hospodářským výsledkem ve výši ,64 Kč. Podíl na zlepšeném hospodářském výsledku mělo především dosažení mimořádných výnosů příspěvek Univerzity Palackého v Olomouci ve výši ,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním sborníku z 26. ročníku Mezinárodního komeniologického kolokvia a příspěvek Asociace muzeí a galerií ČR ve výši 8 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Musaionfilmu. Dále měla organizace mimořádnou tržbu ve výši 130 tis. Kč z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku automobilu Škoda Octavia (při prodeji bylo postupováno v souladu se zákonem č.219/2000, automobil byl nabídnut několika organizacím, žádná o něj neprojevila zájem, proto organizace přistoupila k odprodeji automobilu) Hlavní skupiny příjemců služeb: návštěvníci muzea, celkový počet osob Sbírkotvorná činnost Vlastní odborná činnost Nákupy V roce 2007 vynaložilo muzeum za nákup sbírek částku ,- Kč. Nejvýznamnější nákupy: a) podsbírka knihy, historický fond

6 6 - mapa: Johann Christoph MÜLLER, MARCHIONATÛS MORAVIAE CIRCULUS HRADISTIENSIS quem MANDATO CAESAREO accurate emensus hac mappa delineatum exhibet Ioh. Christ. Müller S. C. M. Capitan. Editore Ioh. Baptista Homanno Noribergae, asi i.č. HF 603 b) podsbírka Komenský v umění - medaile: J. A. Komenský, vydaná k 390. výr. nar. J. A. K., bronz, roz. 10x10 cm, Lešno 1982, i.č. CoM 147 c) podsbírka historie 0 d) podsbírka etnografie - soukenné nohavice k uherskobrodskému mužskému kroji, i.č. Ná soukenná kordula k uherskobrodskému mužskému kroji, i.č. Ná kraslice, i.č. Ná dřevěná kolébka dětská, malovaná rostlinným ornamentem, i.č. Ná máselnice dvoukliková na litinovém podstavci, 20. léta 20. století, i.č. Ná rukávce faldy, i.č. Ná vlňák s třásněmi, i.č. Ná kacabajka, i.č. Ná šátek sametový, i.č. Ná e) podsbírka výtvarné umění 0 f) podsbírka umění regionu - obraz Milivoje Husáka Žehnací stroj, akryl na papíře, i.č. U obraz Václava Černého Trhovci, olej na plátně, plasticky zlacený rám, i.č. U g) podsbírka numismatika Pamětní stříbrné mince, vydané k 550. výročí Jednoty bratrské - mince v hodnotě 200 Kč v provedení proof, i.č. Nu mince v hodnotě 200 Kč v běžném provedení, i.č. Nu h) podsbírka archeologie 0 Dary a) podsbírka knihy, historický fond - kniha: J. A. KOMENSKÝ. Janua linguarum reserata, cum graeca versione. Amsterdam: Ludovicus Elzevir Prodejce: Antiquariat Marcus Benz, Zürich, dárce: Arcimboldo global communications, s.r.o. Polní čp. 233, Otvice, IČO: i.č. HF 604 b) podsbírka Komenský v umění - porcelánový talíř s potiskem se zobrazením části města Naarden, dárce: PhDr. Pavel Popelka, CSc., i.č. CoR 36

7 7 c) podsbírka historie - dřevěný penál, dárce L. Mudráková, i.č H/Šk dřevěný penál, dárce L. Mudráková, i.č. H/Šk citera, dárce Mgr. A. Kapsa, i.č. H/Hu 20 Ze starých sběrů zaevidováno do historických sbírek 10 položek: - i.č. H/Šk (vycpaniny, fyzikální a botanické školní pomůcky) - i.č. H/Ho 107 Langův hodinový stroj d) podsbírka etnografie - fěrtůšek brokát, dárce M. Boudová, i.č. Ná valchová pračka, dárce J. Zimčík, i.č. Ná kacabajka plyšová, dárce L. Došková, i.č. Ná šátek brokátový, dárce L. Došková, i.č. Ná šátek brokátový, dárce L. Došková, i.č. Ná tesařská sekera, dárce M. Vala, i.č. Ná sekera dárce M. Vala, i.č. Ná Celkem 14 sbírkových předmětů e) podsbírka výtvarné umění 0 f) podsbírka umění regionu 0 g) podsbírka numismatika 0 h) podsbírka archeologie 0 Evidence sbírek tabulkový přehled Podsbírka CES převod PC stupeň stupeň verze revize knihy staré tisky archeologická etnografická historická numizmatika výtvarné umění jiná: Komenský v umění celkem:

8 8 Na evidenci pracovali: D. Večeřová, A. Zpurná, PhDr. H. Všetečková, J. Gazdík Celkem bylo evidováno 41 nových přírůstků + 10 starých sběrů 1. stupněm. 51 sb. předmětů bylo evidováno 2. stupněm, na PC bylo evidováno 205 sb. předmětů. Do CES má muzeum přihlášeno sbírkových předmětů. Revidováno bylo 1481 sbírkových předmětů. Evidence nesbírkových fondů Fotoarchiv: Zápis katalogizačních karet fotoarchivu včetně fyzické kontroly pozitivů a doplňování údajů do PC v celkovém počtu 250 položek (i.č ). Byly provedeny opravy chybných údajů a doplňování nových informací (počínaje i.č. 844). Vyhotoveny byly popisky k fotografiím fondu Legionářů (350 ks fotografií). Zpracovali A. Zpurná, M. Nevařilová, R. Tomeček Knihovna Jana Kučery: - evidence: = 207 záznamů v přír. knize - katalogizace: MFN = 212 záznamů v PC (systém Winisis knihovna) - dokumentace plakáty, pozvánky, katalogy, výstřižky: = 50 záznamů v přír. knize Zpracovala: D. Večeřová Archiv: Roztřídění, popis a zpracování následujících archivních fondů včetně evidence na počítači: Muzejní společnost 23 kart. krabic (208 inv. čísel) Tj Orel 9 kart. krabic (44 inv. čísel) Tj Sokol 3 kart. krabice (12 inv. čísel) Střelecký spolek 1 kart. krabice (8 inv. čísel) Klub čs. turistů 1 kart. krabice (3 inv. čísla) Spolek paní a dívek B. Němcová 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Spolek Občanská beseda 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Jednota hasičská 1 kart. krabice (2 inv. čísla) Spolek katol. tovaryšů 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Učitelská jednota Komenský 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Pěvecký sbor Dvořák 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Bytová komise 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Rolnická záložna 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Městská spořitelna 1 kart. krabice (1 inv. číslo) Hospodářská jednota 1 kart. krabice (2 inv. čísla) Čs. legie 6 kart. krabic (22 inv. čísel) Soubor písní a tanců Olšava 25 kart. krabic (25 inv. čísel) Zpracoval: Mgr. Radek Tomeček Fond 1. stupeň 2. stupeň komeniologická dokumentace pedagogická čtení komeniologický literární archiv PC revize

9 9 Knihovna J. Kučery dokumentace regionu (plakáty, pozvánky, katalogy) Novinové zprávy Fotoarchiv Celkem Na evidenci pracovali D. Večeřová, A. Zpurná, M. Nevařilová Celkem bylo evidováno 507 nesbírkových předmětů 1. a 2. stupněm a 512 předmětů na PC. Revidováno bylo 205 položek. Digitalizace Fotografie: - skenování fotografických negativů a skleněných desek: i.č. 844/ /05 (924 ks), dosud naskenováno ks - skenování negativů a fotografií obce Prakšice: 81 ks - skenování a úprava fotografií obce Hradčovice: 130 ks Celkem: 1135 ks Zpracovali: M. Nevařilová, A. Haluzová, P. Zemek Sbírky: Ve stálých expozicích muzea digitalizováno 443 inventárních čísel. Z toho v expozici Komenský lidstvu v části Škola a Labyrinty 97 i.č., v expozici Starožitnosti Uherskobrodska 346 i.č. Ukončena digitalizace sbírkových předmětů historie, etnografie, umění regionu, instalovaných ve stálé expozici Starožitnosti Uherskobrodska. V podsbírce Komenský v umění bylo digitalizováno 24 ks, v archeologii 101 ks sbírek a v knihovně 606 i.č. starých tisků. Celkem: 1174 ks Zpracovali: Nevařilová, J. Gazdík, R. Tomeček, A. Zpurná, A. Kapsa, H. Všetečková, D. Večeřová, P. Zemek

10 10 Péče o sbírky Konzervace: - historie 11 (konzervace a montáž Langova hodinového stroje; restaurování mosazného lustru s křišťálem; vycpaniny, fyzikální a botanické školní pomůcky) - etnografie 24 ks (12 ks poškozených předmětů, 12 i.č. krojů) - archeologie 1 ks (lepení a doplnění chybějících částí nádoby) - Komenský v umění 3 ks - archiv 10 ks (staré mapy a plány) - fotoarchiv 350 ks (roztřídění, popis, očištění, podlepení) - pomocný sbírkový materiál 59 ks (kopie mincí ze stálé expozice) Celkem: 470 ks Konzervaci provedl: J. Gazdík, O. Šimoníková, A. Haluzová, S. Ondrová. Základní ošetření: - expozice Vlčnov 374 ks - expozice Dolní Němčí 50 ks Celkem: 424 ks Základní očištění provedli: O. Šimoníková, J. Gazdík. A. Zpurná V expozici Uherskobrodské starožitnosti bylo provedeno základní očištění sbírek, doplnění o nečitelné nebo odlepené signatury. Vše bylo opět instalováno včetně uložení, vyhodnocení a označení zhotovených snímků. Nově byla instalována část Vynálezy a technika a doplněny předměty k věžnímu hodinovému stroji (soška Černého Janka, korouhev z radnice, Langův regulátor). Celý sál byl uklizen a byly vyhotoveny nové popisky. Revize sbírkových fondů Provedena byla fyzická inventura fondu Umění regionu. Sbírkové předměty opatřeny dobře viditelným označením, proveden přesný popis umístění na vysouvacích panelech. Celkem bylo zinventarizováno sbírkových předmětů. Každoroční fyzická kontrola byla provedena v rámci očištění a konzervace v expozici Rolnický dům a hospodářství Vlčnov č. 57 (374 ks) a u dlouhodobě zapůjčených předmětů v expozici Mlýn Dolní Němčí (50 ks) Celkem: 1903 ks Zpracovali: J. Gazdík, R. Tomeček, A. Zpurná Vědeckovýzkumná činnost Uherský Brod ve fotografiích řešitel: Mgr. Radek Tomeček Práce na textech k připravované knize. Vypracováno základní rozvržení obsahu publikace (8 kapitol + 39 podkapitol) a 17 textových stran. Prohlédnuto bylo pozitivů, byly podniknuty konzultace a zapůjčení fotografií od soukromých osob, konzultace s Židovským muzeem v Praze. K použití do publikace bylo vybráno a digitalizováno celkem 728 ks fotografií. Spolupracovali: R. Tomeček, A. Zpurná, J. Gazdík Monumenta conventus ordinis Praedicatorum Hunno-Brodae řešitel: Mgr. Radek Tomeček

11 11 Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení řešitele úkolu při plnění jiných úkolů. Mečové tance v interetnických souvislostech řešitel: PhDr. Pavel Popelka, CSc. Jedním z prezentačních výstupů je film režiséra Petra Hajna Tanec před kamerou příběh Františka Pospíšila a mečových tanců, kde byl Pavel Popelka autorem námětu a odborným poradcem. Komenského revelace řešitel: Petr Zemek Započato s heuristikou materiálu a s překladem Lux in tenebris. Výzkum vzhledem k jiným naléhavým úkolům pozastaven. Pokračování bude uváženo, případně koordinováno, s ohledem na paralelně probíhající bádání v jiných komeniologických institucích (FÚ AV ČR). Jiné krátkodobé výzkumy řešitel: Petr Zemek - Jednota bratrská a jihlavský farář Jan Hederik (v rámci přípravy na konferenci o Jednotě bratrské, konané na ETF UK v Praze) Videodokumentace a videotvorba - Vánoční souborová besídka ZUŠ, formát: DVD, VHS; stopáž: 70 minut; dokončeno: ; A. Kapsa: kamera, střih, výroba; zpracování videozáznamu z r pro ZUŠ Uh. Brod vč. přípravy obalu pro DVD a VHS. - Horňácké slavnosti ve filmových dokumentech, formát: DVD; stopáž: 120 minut; dokončeno: ; A. Kapsa: střih, režie ve spolupráci s M. Minksem (Velká nad Veličkou). - Filip a Jakub, zvony pro Inovce. Dokument o výrobě zvonů ve zvonařské dílně rodiny Dytrychů v Brodku u Přerova pro rusínskou obec Inovce. 35 min, Pavel Popelka. - Muzeum a publikum Videokronika výstavních a odborných aktivit muzea za rok 2006, Jiří Sabák, Aleš Kapsa, Pavel Popelka. - Historická taškařice za muzeem. Vystoupení historických šermířů, Jiří Sabák, Beata Gálová. - Čtvero ročních období ve fotografiích Pavla Popelky. Jiří Sabák. Filmové přehlídky Filmy z vlastní produkce byly v roce 2006 zastoupeny na následujících filmových festivalech: Mezinárodní festival etnologického filmu, Bělehrad , amatérská sekce, film Poklad na ostrově Lastovo. TSTTT Týká se to také tebe, Uherské Hradiště , amatérská sekce, film Na zabijačce u Jožky Říhy ze Zlámance. Benátky filmových amatérů, Benátky nad Jizerou, film Uherskobrodské orloje. Protivínský filmák, Protivín, film Uherskobrodské orloje.

12 12 Ediční činnost V roce 2007 bylo vydáno dvojčíslo (77-78) odborného časopisu Studia Comeniana et historica. Připravují: Mgr. Petr Zemek, Dana Večeřová, ve spolupráci s redakční radou časopisu, sazba Miroslava Všetečková. Započata příprava objemného sborníku Studien zu Comenius und zur Comenius-Rezeption in Deutschland, který vyjde jako číslo SCetH v roce 2008 s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Výstavní činnost v sálech muzea 1. Panenky ze sbírek Aleny Benešové a Jany Růžičkové (do ) členky Klubu Panenky ČR a Blanky Vojancové z Uh. Brodu (od ) ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: Jana Růžičková; kulturní program: Dětský folklorní soubor Bánovské Kačenky (vede Věra Chovancová) 2. Létající drahokamy kolibříci ze sbírek SZM Opava ; Malý výstavní sál; úvodní slovo: autor výstavy Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D; kulturní program: přednáška autora výstavy ve výstavním sále 3. Cesta ke Kráse výstava malířské tvorby P. St. Weigela u příležitosti 30. výročí úmrtí Jana Zrzavého ; Malý výstavní sál; úvodní slovo: P. Ing. Stanislav Weigel (autor); kulturní program: audiovizuální pásmo z obrazů Stanislava Weigela: Krása stvoření 4. Eduard Ingriš fotograf, filmař, skladatel, dobrodruh ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: paní Nina Ingriš (manželka), PhDr. Magdalena Preiningerová; kulturní program: zvuková ukázka archivních záznamů skladeb E. Ingriše 5. Jak se maluje prales výstava obrazů Jana Dungela ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: Pavel Popelka, Jan Dungel (kulturní program: CM Vinár z Veletin 6. Ve vzduchu velkoformátové kresby a obrazy Milivoje Husáka ; Sloupový sál; úvodní slovo: Akad. mal. Milivoj Husák; kulturní program: projekce dokumentu Decem fontes Deset studen 7. Jednota bratrská výstava u příležitosti výročí 550 let jejího vzniku ; Malý výstavní sál; úvodní slovo: senior Jiří Polma (duchovní Ochranovského seniorátu při ČBCE); kulturní program: Vladislav Bláha kytara 8. Předolympijský Peking

13 ; Sloupový sál, nová třída ; úvodní slovo: PhDr. Pavel Popelka, CSc., PhDr. Dušan Špička; kulturní program: čínské básně (recitace Roman Švehlík) 9. Michaela Lesařová grafika, kresba, ilustrace ; Velký výstavní sál; úvodní slovo: Michaela Lesařová-Roubíčková; kulturní program: Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova Výstavy v České republice 1. Krajina a příroda Bílých Karpat fotografie Pavla Popelky. 30.3, , Pulčín 2. Fotografie rodného kraje J. A. Komenského fotografie Pavla Popelky ; Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského 3. Hradčovice - Lhotka v proměnách času výstava fotografií obce při příležitosti hodů ; Obecní úřad Hradčovice 4. O velikánu české historie a o jeho životě, díle a odkazu Jan Amos Komenský ; kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem; úvodní slovo: Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, děkan HTF UK a Daniel Fajfr, misionář Církve bratrské; připravil Pavel Hušek, uspořádala YMCA v Ústí nad Labem ve spolupráci s Církví československou husitskou a Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výstavy v zahraničí 1. De Witte Karpaten geboorstreek van Comenius. fotografie Pavla Popelky ; Comenius museum, Naarden 2. De Witte Karpaten geboorstreek van Comenius. fotografie Pavla Popelky 17. dubna 11.května 2007, Bibliotheek Haarderwijk. 3. Pavel Popelka: Biele Karpaty na fotografiách fotografie Pavla Popelky ; Slovensko, Bratislava; úvodní slovo: čtení z knihy Pavla Popelky Cestopády; kulturní program: Zuzana Lapčíková (cimbál, zpěv) 4. Intime Landschaft / Intimní krajiny fotografie Dušana Špičky a Pavla Popelky ; Německo, Gesundheitspark Bad Gottleuba. 5. Intimní krajiny / Střípky z cest výstava fotografií Dušana Špičky a Pavla Popelky ; Maďarsko, Eger.

14 14 Expozice Muzeum provozuje tři dlouhodobé expozice: - J. A. Komenský lidstvu, expozice pod morální záštitou UNESCO, areál sídla muzea - Rolnický dům a hospodářství, dům č. 57 (majetek muzea), Vlčnov - JUDr. Václav hrabě z Kounic, Panský dům (majetek města), Uherský Brod V areálu muzea je pro veřejnost celoročně zpřístupněna Japonská zahrada. Kulturní akce (celkem 22) 1. Orbis pictus vzdělávací pásmo pro děti. V roce 2007 proběhlo 13 repríz představení a dvě prezentace pro studenty pedag. fakult. Účinkovali: Aleš Kapsa, Beata Gálová, Kateřina Angerová. 2. Kinematograf múz v TV Noe Ostrava V první polovině r byla odvysílána první část cyklu, která obsahuje 10 dílů, z nichž prvních 8 bylo zaměřeno na videofilmy Muzea J. A. Komenského, v 9. a 10. dílu byly prezentovány videofilmy vzniklé ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a videofilmy Národního technického muzea v Praze. Scenáristická příprava a moderování pořadu (A. Kapsa). V každém dílu pořadu byly uvedeny 2 videofilmy a 2 rozhovory s autory nebo aktéry videofilmů (pouze v 1. dílu šlo o jednoho aktéra a jeden videofilm ). Délka jednoho pořadu je cca 60 minut. Cílem každého jednotlivého pořadu je tematické zaměření naznačující muzejní činnost v oborech jako např. historie, udržování tradic či umění. Smyslem první části cyklu bylo také pozvání na 10. ročník Musaionfilmu do Uherského Brodu a poohlédnutí se za kořeny videodokumentace v českých muzeích (např. rozhovor s Václavem Hronem ohledně historie videodokumentace ve 2. pol. 80. let 20. stol., s Pavlem Popelkou ohledně smyslu videodokumentace v muzeích obecně části rozhovorů byly použity pro sestřih k letošnímu Musaionfilmu). Natáčení probíhalo ve 4 natáčecích frekvencích v TV Noe Ostrava: , , a Rozhovorů se zúčastnilo celkem 12 autorů či aktérů videofilmů, v hudebních vstupech účinkovali 3 hudebníci, celkem tedy 15 lidí. Promítnuto bylo celkem 19 videofilmů. Premiéra 1. dílu proběhla 13. ledna Naše zvony přednáška Marie Tomáškové-Dytrychové ; 17:00; nová třída expozice muzea; pořádali: Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě; součástí přednášky byla projekce videofilmu Dvoutunové D a diskuze se zvonařkou Marií Tomáškovou-Dytrychovou. 6. Fašank ročník festivalu masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku ; obec Strání; pořádali: Obec Strání a SPOKOS Strání za odborné spolupráce Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a finančního přispění Ministerstva kultury ČR K hostům festivalu patřili: taneční skupina z Euratsfeldu v Rakousku, soubor Kalina z Babic s cimbálovou muzikou Stanislava Gabriela, soubor

15 15 Brezová z Brezové pod Bradlom, cimbálová muzika Ženičky z Hluku, Vycpálkovci z Prahy, chorvatšstí pokladare z ostrova Lastovo, cimbalistka Zuzana Lapčíková, místní dětské folklorní soubory, folklorní soubor Javorina s cimbálovou muzikou Strýci a skupiny fašančárů ze Strání, jichž se tento rok sešel rekordní počet. 7. Kolibříci přednáška Mgr. Martina Gajdošíka, Ph.D (Slezské zemské muzeum, Opava) ; 11:00; nová třída expozice muzea; součástí přednášky byla projekce a diskuze s přednášejícím. 8. Kraslice ročník ukázky lidové výroby zvykoslovných předmětů ; vždy 9:00 12:30, 14:30 18:00; expozice muzea; lidoví výrobci a účinkující: tatary, koše, proutí a proutěné výrobky (Ladislav Gorčík, Vápenice), batikované kraslice (Marie Čiháková, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Jaroslava Kadlčková, Dolní Němčí), voskové reliéfní kraslice (Ludmila Kučírková, Uh. Brod, pouze úterý ), škrábané kraslice (Marie Kočicová, Uh. Brod), háčkované kraslice (Ludmila Kadlčíková, Uh. Brod), velikonoční perníčky (Kamila Penčáková, Uh. Brod), paličkování (kroužek paličkování Dům dětí a mládeže Uh. Brod), Dětská cimbálová muzika Šablička (volné vystoupení muziky působící při ZUŠ, Uh. Brod pod vedením Lubomíra Valečky pouze středa od 9:00 do 12:00, Sloupový sál). 9. J. A. Komenský život, dílo, odkaz prezentace nového CD-ROMu pro pedagogy a zástupce škol u příležitosti Dne učitelů a 415. výroční narození J. A. Komenského, ; nová třída expozice muzea; CD- ROM představili PhDr. Hana Všetečková a Mgr. Petr Zemek. 10. Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě křesťanská víra v proměnách času představení nové knihy Petra Zemka k historii města, ; 17:00; Sloupový sál; s vlastní adaptací divadelní hry ze 16. století autora Pavla Kyrmezera z Uherského Brodu vystoupila skupina historického šermu Los Pupkos (Uh. Brod). 11. Média v současném světě přednáška P. Martina Holíka, ředitele Rádia Proglas, ; 17:30; Sloupový sál; pořádali: Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě; součástí přednášky byla projekce a diskuze s přednášejícím. 12. Mezinárodní den muzeí 2007 téma: Muzea a světové dědictví, ; 9:00 16:00; expozice muzea; den otevřených dveří do muzea, projekce videofilmu z Videotéky Musaionfilmu Verbuňk na Uherskobrodsku. 13. Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově komentovaná prohlídky usedlosti u příležitosti tradiční folklorní slavnosti Jízda králů Vlčnov 2007, ; obec Vlčnov; uspořádáno ve spolupráci s pořadateli Jízdy králů (Klub sportu a kultury, Obec Vlčnov a Společnost Jízdy králů pod záštitou hejtmana Zlínského

16 16 kraje Libora Lukáše); v neděli dopoledne vystupovali: CM Harafica a sólisté z Uherského Hradiště, Pentla z Boršic. 14. Gajdoši folklorní koncert při víně setkání dudáků z Čech, Moravy, Slovenska a Rakouska s představením knihy Pavla Popelky Cestopády, ; 19:00 24:00; Atrium, Sloupový sál; uspořádáno u příležitosti Festivalu muzejních nocí 2007; účinkující: Vladek Zogata s Alešem Adamíkem z Třince, Pavel a Petr Čípovi s Gajdošskou muzikou souboru Soláň, Vlastimil Bjaček z Frenštátu, Pavel Duži ze Slavonic, Petr Pilát s Gajdošskou muzikou J. Černíka ze Zlína, Jan Huňař se synem z Břeclavi, Jiří Holásek a Libor Svačina s Gajdošskou muzikou z Břeclavi, Otmar Kantor z Jablunkova, Rostislav Vinkler s rodinnou kapelou s Rožnova pod Radhoštěm, Pavel Popelka s dcerou Kateřinou ze Strání, Ivan Urbánek, Josef Kratochvíl a Ondřej Tryhuk z Brna, Vladimír Kovářík a Jaroslav Pečený z Prahy, Juraj Dufek, Lubomír Tatarka, Drahomír Daloš se synem Tomášem ze Slovenska, gajdoši z Rakouska. 15. Balady a romance koncert Zuzany Lapčíkové a Pavla Popelky, ; 20:00; Sloupový sál; koncert byl uspořádán pro účastníky Musaionfilmu Podobenství o bohatci a Lazarovi představení divadelní hry ze 16. století podle Pavla Kyrmezera, ; 21:00; Sloupový sál; účinkovala: Skupina historického šermu Los Pupkos, Uh. Brod. 17. Zahraniční folklorní soubory koncert účastníků MFF Strážnice 2007, ; 10:00; Atrium muzea; pořádali: Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici; účinkovali: Goseong Ogwangdae (Jižní Korea), Zvezdica Jasnogrejnica (Bulharsko), Romafest (Rumunsko). 18. Kašpárek pánem Skalního hradu divadelní představení pohádky Jana Schmitta, ; 18:00; Sloupový sál; účinkovalo Divadlo Povidlo (Otrokovice). 19. Divadlo bez zvířat představení dramatického oboru ZUŠ Uh. Brod, ; 20:00; expozice muzea; účinkovali členové dramatického oboru ZUŠ v Uh. Brodě. 20. Papírová bitva 3. ročník výroby papírových zbrojí a bitvy papírovými koulemi, ; pořádali: Muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Uh. Brod. 21. Den evropského dědictví 2007 / European Heritage Days (EHD) den otevřených dveří do muzea ; zpřístupněné výstavy: Jan Amos Komenský lidstvu, Starožitnosti Uherskobrodska, Ve vzduchu, Jak se maluje prales, Cesta ke Kráse.

17 Tropické pralesy přednáška Mgr. Martina Gajdošíka, PhD (Slezské zemské muzeum, Opava) proběhla jako doprovodná akce k výstavě kreseb a obrazů Jana Dungela Jak se maluje prales. 23. Do kosteła zvónili. Dva (ne)obyčejné ženské životy ; 20:00; Sloupový sál; pořad byl součástí XXVI. Mezinárodního komeniologického kolokvia 2007 Komenský a patristika ; účinkovali: Sboreček žen z Lipova, Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky, Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky, sólisté Eva Grombířová, Veronika Malatincová, Jan Karásek, dívčí sboreček, Pavel Popelka. 24. Adventní čas v muzeu ročník ukázek lidové výroby zvykoslovných předmětů ; expozice muzea části Labyrint, Škola hrou a Sloupový sál; program: řezbáři betlémů: Ing. Jiří Veselý (Uh. Brod), Josef Veselý (Veletiny) Zdeněk Matyáš (Valašské Klobouky), zdobení perníčků Barbora Sýkorová (Polešovice), Kamila Penčáková (Uh. Brod), paličkovaná krajka kroužek paličkování při DDM v Uh. Brodě, Dětská cimbálová muzika Šablička volné vystoupení muziky působící při ZUŠ, Uh. Brod pod vedením Lubomíra Valečky (účast pouze: ; 9:00 12:00), malování baněk a baňky polepované slámou Hana a Kateřina Kočicovi (Uh. Brod) háčkované ozdoby Ludmila Kadlčíková (Uh. Brod), ozdoby z kukuřičného šustí Františka a Erika Snopkovi, Uh. Hradiště. Semináře a konference pořádané muzeem Musaionfilm ročník nesoutěžní přehlídky videofilmů muzeí České republiky MUSAIONFILM 2007; června Lektoři: prof. Mgr. Rudolf Adler (režisér dokumentárních filmů, katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha); Robert Tamchyna. (redaktor a moderátor Českého rozhlasu v Praze). Promítnuto bylo celkem 39 filmových příspěvků od 24 přihlašovatelů. Přehlídky se zúčastnilo 35 účastníků. Videofilmy v programu přehlídky (39): 150. výročí narození Sigmunda Freuda, května 2006 (33:43), A nebyť len listom vo vetre (22 minut), Blízko nebe (40 minut), Cesta do pralesa (58 minut), Cesta prezidenta Beneše do Moskvy (17 minut), Dinosauři a draci (16 minut), Druhý život českých svitků Tóry (17:03), Hudební skladatel Josef Suk (14:20), Inspirace v oblacích (2:02), Inspirace v ohni (4:05), Jak se rodil mamut (3:20), Ke slávě a chvále (52:01), Kinematograf múz (5 minut), Krajina lovce (12:03), Kufr plný vzpomínek (18 minut), Lidové zvyky na Novojičínsku (20:18), Ma bisteren (ukázka), Matej Bel a jeho Notitia Hungariae novae historico geographica (15 minut), O dvacáté páté hodině (55 minut), Oslavy 150. výročí narození Sigmunda Freuda v Příboře (10 min), Pěchotní srub MJ S 3 Zahrada (28 minut), Pekelný stroj na Větruši (11:12), Plečnikův kostel sv. Františka v Lublani (8 minut), Rekonstrukce rodného domku Sigmunda Freuda v Příboře (7:16), Restaurování kočáru olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (26:12), Restaurování obrazu (8 minut), Řemesla našich předků (25 minut), Střípky z Horácka (21 minut), Svatý Václav (8 minut), Tanec před kamerou: (57:17), Tvarové odlišnosti lebek - 3D zpracování (8:10), Uherskobrodské orloje (15:36), Ústecká nej (13 minut), Velký den (14 minut), Vím já o studánce (20:32), Vojenský přesun po trase Brno Šatov (15 minut), Výběr z videokroniky 2006 (20 minut), Výroba pravěkých nástrojů a experimentální stavba pravěké chýše (19:55), Zkrocení vlasů (26:14)

18 18 XXVI. mezinárodní komeniologické kolokvium Komenský a patristika Ve dnech uspořádalo Muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR Praha a Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci XXVI. Mezinárodní komeniologické kolokvium Komenský a patristika. Záměrem kolokvia bylo více ozřejmit Komenského inspirační zdroje v klasické literatuře křesťanského starověku a středověku. Tato tématika je velmi důležitá nejen s ohledem na Komenského a kulturní ovzduší jeho doby, ale vůbec s ohledem na evropskou civilizaci, která má kořeny v antické světě, formovaném mj. křesťanstvím. Konference se zúčastnilo 42 účastníků z pěti zemí. Kolokvium bylo finančně podpořeno účelovou dotací MK ČR na kulturní aktivity ve výši Kč. Vydání sborníku bylo pokryto sumou Kč, věnovanou spolupořádajícím Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP Olomouc. Účast na seminářích a školeních pořádaných jinými institucemi Mgr. Aleš Kapsa: - účast na 12. Veletrhu muzeí České republiky. Třebíč, Muzeum Vysočiny, seminář Uvedení Creative Suite 3 Production Premium, řešení Adobe pro digitální video od tvorby po distribuci, Amos Software, s.r.o. Praha (dodavatel produktů Adobe pro naše muzeum). Praha, Palace Cinemas (Obchodní dům Nový Smíchov), praktický seminář Interaktivní tabule a interaktivní vyučování, Střední odborná škola Uh. Brod Martina Nevařilová - absolvování Školy muzejní propedeutiky a obhájení závěrečné práce Musaionfilm Silvie Ondrová - seminář Textil v muzeu, Technické muzeum Brno ( ) - absolvování Školy muzejní propedeutiky a obhájení závěrečné práce Muzeum hrou Mgr. Radek Tomeček - účast na celorepublikovém kolokviu Muzeum a současné legislativní prostředí II. v Brně ( ) Mgr. Dana Večeřová: - seminář knihovníků paměťových institucí Zlínského kraje, Státní okresní archiv Kroměříž (pořádala Krajská knihovna F. Bartoše, Zlín), Účast na konferencích v jiných institucích Mgr. Dana Večeřová - konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře a vzdělávání k 350. výročí ODO, pořádalo PMJAK a Filosofický ústav AV ČR (Praha, ) Mgr. Petr Zemek - mezinárodní konference Pojetí přirozenosti ve filozofii minulosti i současnosti (Olomouc, FF UP, ) - konference Unitas Fratrum Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén. ETF UK (Praha, ) - konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře a vzdělávání k 350. výročí ODO, pořádalo PMJAK a Filosofický ústav AV ČR (Praha, )

19 19 Zahraniční spolupráce V roce 2007 pokračovala zahraniční spolupráce s Comenius Museum v Naardenu především na poli výstavním. Naše muzeum pro expozici Vivat Comenius zajistilo dotisk katalogů a uspořádalo zde i výstavu fotografíí Bílé Karpaty Kraj Komenského. Mutace této výstavy se dále uskutečnily v Holandsku (Bibliothek Haarderwijk), Slovensku (Slovenské národní muzeum v Bratislavě), Německu (Bad Gottleuba) a Maďarsku (Ištván Dobó Vármuseum, Eger). Výstavu v Egeru vidělo návštěvníků. Plodem zahraniční spolupráce jsou i restaurátorské práce na mauzoleu v Naardenu, kde byla opravena okna kaple a zrestaurovány skleněné vitráže J.Bendy. Velmi intenzivní a široká byla spolupráce v komeniologickém bádání. Pracovníci muzea jsou v každodenním kontaktu s jednotlivci i institucemi v zahraničí. Časopis Studia Comeniana et historica disponuje řadou zahraničních přispěvatelů. Zvláště je třeba zmínit člena redakční rady PhDr. Wernera Korthaase, Dr. h.c., čestného předsedu společnosti Deutsche Comenius-Gesellschaft z Berlína. Muzeum rovněž spolupracovalo s berlínskou Českou vesnicí v Rixdorfu. Muzejní pracovníci spolupracují s kolegy, vědeckými a akademickými pracovníky i zájemci o osobnost Komenského ze Slovenska, Polska, Japonska, Koreje, Francie a Itálie apod. Spolupráce s domácími institucemi Intenzivní je především spolupráce s Filosofickým ústavem AV ČR a univerzitami v Praze, Brně, Olomouci, Pedagogickým muzeem J.A.Komenského v Praze a Komenského muzeem v Přerově. Muzeum je členem následujících společenství: AMG České republiky, Unie Comenius. Individuální členství: PhDr.Pavel Popelka, CSc. člen poroty soutěže Gloria Musaealis, člen redakční rady časopisu ZVUK, člen České národopisné společnosti, člen Slovenské národopisné společnosti, člen sbírkotvorné komisé Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně; PhDr. H. Všetečková - členka kulturní komise Města Uherský Brod Dílčí spolupráce se uskutečnila s YMCA v Ústí nad Labem, archeologickým ústavem FF MU v Brně, Ústavem archeologické památkové péče v Brně, Archeologickým ústavem FF UK Praha, MZM v Brně, Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Židovským muzeem Praha, Muzeem Kyjov, Slováckým muzeem Uherské Hradiště, s Asociací mladých debrujárů (příprava soutěže na rok 2008), s Televizí NOE Ostrava (sestřih a vysílání dílu Kinematografu múz). Oponentury a odborné vedení studentských prací Mgr. Aleš Kapsa: - poskytování informací a konzultace koncepce k písemné práci Martiny Nevařilové (MJAKUB) na téma 10 ročníků přehlídky Musaionfilm. - konzultace k diplomové práci Petra Gabriela (Uherský Brod) na téma historie působení Mons. Jaroslava Hlobila v Uherskobrodské farnosti.

20 20 Mgr. D. Večeřová: - vedení 2 praktikantek SŠ Luhačovice. 14 denní praxe (inventura knižního fondu v odděleních A, Ař, Kk, Nh, U). Mgr. Petr Zemek: - korektury knižního vydání habilitační práce Daniela A. Nevala Comenius Pansophie (TVZ Zürich 2007) - konzultace diplomové práce Petra Gabriela o Mons. Jaroslavu Hlobilovi (obhájena na CMTF UP Olomouc) - konzultace bakalářské práce Anety Semelové o Ezopových bajkách (FF UP Olomouc) Konzultace, výpůjčky, metodická činnost Mgr. R. Tomeček: - zápůjčky materiálu z archivu muzea, KLOA a Komeniologické dokumentace 22 zápůjček Mgr. D. Večeřová (knihovna J. Kučery): - 32 externích badatelů, tj. 400 návštěv, cca 700 výpůjček knih a časopisů výpůjček pro muzejní pracovníky - 5 žádanek MVS výpůjčky z jiných knihoven PhDr. H. Všetečková: - vyhledávání a prezenční zápůjčka sbírek archeologie - spolupráce s Mgr. Tomášem Chmelou (FF UK Praha) při řešení grantového projektu GAUK č (odborné zpracování artefaktů a nálezových situací z předmětné lokality Bánov Hrad Bánov), a PhDr. Jan Šmerda, MZM v Brně, vrácení části hromadného nálezu ze Šumic, i.č (dlouhodobá zápůjčka), zařazení a uložení sbírek. Alexandra Zpurná: - výběr fotomateriálů pro studijní, výstavní a publikační účely v počtu položek - výpůjčky sbírek: celkem zapůjčeno jiným institucím 89 sbírkových předmětů (zápůjčky k výstavní, badatelské a konzervátorské činnosti). Mgr. A. Kapsa - poskytnutí informací ke kulturně-výchovné činnosti muzea, Helena Ševčíková (Březová), typografická úprava závěrečné práce Muzeum hrou pro Školu muzejní propedeutiky, V. běh, kolegyně Silvie Ondrová, poskytnutí informací k publikaci o Josefu Winterhaldterovi st. (zajištění publikace) a rytci Hendriku Goltziusovi, rytec Jaroslav Tvrdoň (Vlčnov), zajištění fotografie rodného domu spisovatele Františka Kožíka, MIC (Uh. Brod), vypracování informací o počátku Charity v Uh. Brodě dle excerpcí z farních kronik, pro zástupce ředitele Oblastní Charity (Uh. Brod), Mgr. Radek Tomeček: - celkem 15 konzultací - vyhotovení textů do expozice Starožitnosti Uherskobrodska - vyhotovení výukových textů pro průvodkyně do expozic

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 36, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Program mezinárodní konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. 17. 19. února 2009, Pantheon Národního muzea, Praha

Program mezinárodní konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. 17. 19. února 2009, Pantheon Národního muzea, Praha Čas Stopáž Téma, přednášející Jazyk 17. února 2009, úterý 9:00-10:30 90 min. Foyer Národního muzea: Registrace účastníků konference 10:30-11:00 30 min. Pantheon Národního muzea: Slavnostní zahájení konference

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014 2001 Bělorusové PAHONIA 27038491 Překlad z běloruštiny

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2 Přehled činnosti Společnosti Franze Kafky v oblasti kultury a umění v roce 2005 Kulturní pořady: 19. ledna 2005 Literární pořad nad novou

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení č. 3/184 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 4 Strana 1

Usnesení č. 3/184 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU

Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU Závěrečná zpráva o řešení grantu Fondu rozvoje VŠ č. 258/2002 Název projektu: Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU Zprávu předkládají: PhDr. Iva Horová PhDr. Marie Kratochvílová

Více

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v %

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové.

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové. Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 I. Umělecká činnost V dubnu měl premiéru muzikál ve verších, Popelka, v režii Apoleny Vynohradnykové. Moderně upravená klasická pohádka se setkává s velkým

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více