ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, Uherský Brod, IČO , není plátce DPH. Tel: , Fax: , internet: příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo kultury ČR Úvodem Na poli kulturních aktivit v roce 2009 byl mimořádný již začátek roku, kdy Česká republika předsedala Radě EU. Muzeum se k doprovodným kulturním akcím připojilo výstavou Labyrint srdce i světa. Inspirace Komenským Milivoj Husák, kterou mohla veřejnost shlédnout ve dnech v nizozemském Naardenu a následně i u nás ve Slezskoostravské galerii v Ostravě. Další akcí, jež si zaslouží pozornost, bylo 27. mezinárodní komeniologické kolokvium s tématem: Mezi konfrontací a smírem, které se uskutečnilo ve dnech 14. a 15. října Z pravidelně se opakujících akcí je možno vzpomenout 22. ročník Festivalu masopustních tradic v obci Strání, který za spoluúčasti muzea proběhl ve dnech února Muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s Městem Uherský Brod následně uctilo sté výročí narození spisovatele a zdejšího rodáka Františka Kožíka slavnostním večerem, který se uskutečnil při příležitosti otevření výstavy, jež byla Františku Kožíkovi věnována. V červnu se v rámci Festivalu muzejních nocí konala další rekonstrukce svatby, jak dříve probíhala na Uherskobrodsku. Tentokráte byla dne předvedena svatba vlčnovská. 12. ročník Musaionfilmu, přehlídky muzejní videotvorby znovu ukázala užitečnost celého projektu. S velkým zájmem školní mládeže se setkala obnovená premiéra pořadu Orbis pictus, během roku se konalo 42 pořadů. Připraveny byly nové panely a verze v anglickém, německém, španělském, latinském a francouzském jazyce. Toto je jedním z výstupů nového přístupu k návštěvníkovi se snahou o jeho zapojení a interaktivitu. Především pro děti a mládež byly uspořádány velikonoční a předvánoční dílny, které byly zpestřeny již tradičním doprovodným kulturním programem a tak navodily atmosféru obou svátků. Pro děti bylo připraveno několik dalších pořadů a postupně je pro ně upravováno prostředí v muzeu (dětský koutek v prostorách tzv. nové třídy). Z publikačních aktivit lze zmínit knihu Nedachlebice. Dříve a dnes, která byla věnována historii obce Uherskobrodska, která slavila 800. výročí první zmínky. Muzeum připravilo knihu textově i redakčně včetně grafického návrhu a přípravy k tisku. Mimořádným edičním počinem je vydání velké obrazové publikace Uherský Brod očima dobových fotografů , kterou připravili muzejní pracovníci za finanční sustentace města, kterému je kniha věnována. Začátkem roku 2009 bylo také vydáno číslo 80/2008 muzejního časopisu Studia Comeniana et historica. Jádrem muzejní práce byla i nadále systematická péče o sbírky jejich sběr, evidence, digitalizace, konzervace i zpřístupnění veřejnosti. Muzeum připravilo během roku celkem 16 výstav. Z toho mimo prostory muzea bylo v České republice připraveno 5 výstav, v zahraničí muzeum připravilo nebo se podílelo na 3 výstavách. Muzeum J. A. Komenského uspořádalo samo nebo ve spolupráci s jinými partnery celkem 24 kulturních akcí. 1

2 Ekonomické ukazatele (dle vyhlášky ze dne 12. srpna 2005, Zákon 323/2005 sb.) Organizační struktura ředitel - interní audit - útvar ředitele - vedoucí komeniologicko-historického oddělení - vedoucí provozního oddělení - vedoucí ekonomického oddělení útvar ředitele - asistentka ředitele ¾ úvazku - správce audiovizuální techniky, videodokumentace - interní audit vedoucí historicko-komeniologického oddělení - historik - knihovník - redaktor časopisu, komeniolog - správce sbírek - výtvarník - konzervátor - konzervátor - dokumentátor ½ úvazku - public relations, organizace kulturně-výchovné činnosti vedoucí provozního oddělení - řidič, údržbář - průvodce, dozor - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - uklizečka - uklizečka vedoucí ekonomického oddělení - mzdová účetní, skladová účetní - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích So, Ne - osobní pokladna ¼ úvazku 2

3 Základní personální údaje K bylo v instituci zaměstnáno 21 osob v plném úvazku, jejichž zařazení bylo následující: PhDr. Pavel Popelka, CSc. (ředitel, etnograf) Ludmila Foltýnová (asistentka ředitele) PhDr. Hana Všetečková (kurátor sbírkových fondů, správce CES) Mgr. Radek Tomeček (výzkumný a vývojový pracovník, archivář) Mgr. Petr Zemek, Th.D. (výzkumný a vývojový pracovník, redaktor SCetH, zástupce ředitele a vedoucí historicko-komeniologického oddělení) Danuše Večeřová (knihovník, kurátor sbírkových fondů) Mgr. Aleš Kapsa (pracovník vztahů k veřejnosti, programový a kulturně výchovný pracovník) Bc. Lucie Kubišová (pracovník pro restaurování textilu, průvodce a muzejní pedagog) Alexandra Zpurná (kurátor sbírkových fondů, dokumentátor) Jan Gazdík (konzervátor, kurátor sbírkových fondů) Alexandra Haluzová (výtvarník, výstavář, konzervátor) Alena Vrbová (ekonom muzea, vedoucí ekonomického oddělení) Sylvie Ondrová (mzdová účetní, personální referent, skladová účetní) Jiří Sabák (specialista videozáznamu, videodokumentátor ISO) Ing. Miroslav Seidl (investiční referent, vedoucí provozního oddělení) Zdeněk Zlámalík (řidič, údržbář) Beata Gálová (průvodce, specialista videozáznamu) Martina Nevařilová (průvodce, dokumentátor, nyní na mateřské dovolené) Kateřina Angerová (průvodce) Ludmila Dudová (uklízečka) Marie Gazdíková (uklízečka) Ze stavu zaměstnanců k je 15 odborných pracovníků. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: limit I.IV. II.IV. III.IV. IV.IV. r Majetek organizace Majetek organizace Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,10 Dlouhodobý hmotný majetek ,02 Stavby ,10 Pozemky ,76 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,61 Oprávky k majetku ,66 Majetek celkem ,93 Organizace odepisuje majetek podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění. K nemovitostem nejsou vázána žádná věcná břemena. Pohledávky a závazky: organizace neměla k žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti, pohledávky za dlužníky v konkurzním řízení ani pohledávky, které jsou předmětem právních sporů. 3

4 Příjmy a výdaje Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč spotřeba materiálu 469,34 tržby z prodeje služeb 167,41 spotřeba energie 1 225,88 tržby za prodané zboží 129,83 spotřeba ostatních neskl.dodávek 0 Úroky 0,64 prodané zboží 98,84 jiné výnosy 14,96 opravy a udržování 453,58 použití fondů 140,53 Cestovné 117,71 z toho: fond rezervní 0,00 náklady na reprezentaci 25,75 příspěvky a dotace ,00 ostatní služby 3 164,99 mzdové náklady 5 398,00 zákonné sociální pojištění 1 783,32 zákonné sociální náklady 104,80 jiné ostatní náklady 150,22 odpisy majetku 972,94 Náklady celkem ,37 Výnosy celkem ,37 Hospodářský výsledek organizace k Hodnocení a analýza údajů 1.zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů Závazné ukazatele rozpočtu roku 2009: rozpočet skutečnost ukazatel schválený uprav. k ======================================================== Mzdové náklady ,00 v tom: platy zaměstnanců ,00 OON ,00 Dotace od zřizovatele ,00 v tom: - na provoz památníku JAK v Naardenu ,00 - účelová dotace na restaurování starých tisků 39 39,00 - účelová dotace na výstavu M. Husáka v Naardenu ,00 Dotace Zlínského kraje Musaionfilm 15 15,00 Investiční účelová dotace na výměnu střešního pláště barokního sálu muzea ,00 Závěr: Závazné ukazatele rozpočtu roku 2009 nebyly překročeny. 4

5 2. a 3. vlastní příjmy a podíl státního rozpočtu na financování činnosti muzea Vlastní výnosy ,82 tj. 3,25 % z výnosů celkem z toho: tržby za vlastní výkony ,67 použití fondů ,15 Dotace od zřizovatele ,00. z toho: - na provoz Památníku J.A.K. v Naardenu ,00 Dotace Zlínského kraje ,00 Celkem výnosy ,82 Kč 4.rozbor čerpání mzdových prostředků Původně přidělené mzdové prostředky ve výši tis. Kč byly upraveny na konečnou částku tis. Kč. Skutečně čerpány k byly mzdové prostředky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč na mzdy zaměstnanců a 158 tis. Kč na OON schválený upravený skutečnost (v tis. Kč) rozpočet rozpočet k mzdové náklady celkem v tom: prostředky na platy OON V roce 2009 nedošlo k čerpání finančních prostředků z fondu odměn. Ostatní osobní náklady: Autorské honoráře Dohody o provedení práce OON celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ostatní osobní náklady jsou použity na autorské honoráře vyplácené za příspěvky do muzeem vydávané publikace Studia Comeniana et historica a na dohody o provedení práce, uzavřené v souvislosti s kulturními aktivitami muzea. 5. náklady na výzkum a vývoj žádné 6. náklady na financování programů reprodukce majetku - žádné 7. dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté muzeem žádné 8. čerpání finančních prostředků z Evropské unie žádné 9. Zahraniční cesty Zahraniční služební cesty souvisely s posláním našeho muzea ve znění jeho zřizovací listiny. Byly uskutečněny do Nizozemí, Maďarska, Polska, Německa, Francie a na Slovensko. V roce 2009 byla na zahraniční pracovní cesty vynaložena celková částka ,62 Kč. 10. členství muzea v mezinárodních organizacích žádné 5

6 11. mezinárodní konference pořádané muzeem Musaionfilm - náklady ,- Kč XXVII. mezinárodní komeniologické kolokvium Mezi konfrontací a smírem - náklady ,- Kč Bližší údaje ke konferencím viz kapitola této zprávy Semináře a konference pořádané muzeem 12. rezervní fond V roce 2009 nebyl rezervní fond čerpán ani do něj nebyly přiděleny žádné finanční prostředky. 13. muzeum má jen hlavní činnost 14. hospodářský výsledek za rok 2009 Organizace hospodařila v roce 2009 s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Hlavní skupina příjemců služeb Návštěvníci muzea: Celkový počet návštěvníků muzea v roce 2009: Počet návštěvníků ostatních kulturních akcí: 4479 Sbírkotvorná činnost Nákupy Podsbírka etnografie Do etnografických sbírek byly zakoupeny kraslice z Rudimovska, Uherskobrodska, Dolního Němčí a Březové ze současné produkce. Dále byly zakoupeny váhy decimálky, 30. léta 20. století a krojové součástky ženského horňáckého kroje (fěrtoch, fěrtůšek, rukávce, kordula, šatka, čepec) a krojové součástky ženského starohrozenkovského kroje (leknica, rukávce, přední sukně, holínky) Podsbírka historický fond knihovny Jana Kučery 1. Rytina města Heidelberg, Der löblichen vnd weitbekannten Statt Heidelberg/am Wasser Neccar gelegen. Publikováno in Sebastien Münster. Kosmographia, Basilej Comenius, Johann Amos, Lux e tenebris, s.l (Antikvariat Dieter Zipprich, Mnichov). 3. Comenius, Johann Amos, Orbis Sensualium Pictus. Visible Word: or Nomeclature, and Pictures, of all the Chief Things that are in the World, and of Men s Employents Therein. Translated by Charles Hoole. London: Printed for S. Leacroft, Částka za nákup etnografických a historických sbírek činila 3 970,- Kč. Za staré tisky bylo vydáno ,- Kč. 6

7 Dary Podsbírka Etnografie 1. Skleněná schránka na kraslice, 50. léta 20. st. Podsbírka Historie 1. Mikroskop, konec 19. st. 2. Miskové váhy, konec 19. st. 3. Sada závaží k miskovým vahám, poč. 20. st. 4. Psací stroj Ideal, 30. léta 20. st. 5. Filmová kamera Admira, 50. léta 20. st. Podsbírka Komenský v umění 1. Obraz G. Hlaváček: J. A. Komenský v pracovně, rytina Podsbírka Numismatika 1. Albrecht II. Habsburský ( ), Uhry, denár, 30. léta 15. stol 2. Albrecht, Morava, peníz se čtyřrázem (čtyřhranný peníz), 20. léta 15. stol. 3. Amulet se sv. Jiřím, Uhry, 18. stol. 4. František I. ( ), Uhry, 1 krejcar z r František I. ( ), Uhry, 1 krejcar z r František Josef I. ( ), Rakousko, 1 krejcar z r Victoria ( ), Velká Británie, 1 Penny z r Ruská směnka, 1896 Podsbírka Archeologie 1. Železná sekerka, středohradištní, cca 9. stol 2. Plochá měděná sekerka, eneolit, cca 4. tis. p. K. 3. Bronzový náramek, latén 4. Srp se středovým žebrem, ml. doba bronzová V průběhu roku 2009 bylo přiřazeno do sbírek etnografických celkem 22 předmětů (z toho 1 předmět zakoupen již v roce 2008), do historických sbírek provedena evidence 6 předmětů, do podsbírky Komenský v umění l ks, do historického fondu Knihovny Jana Kučery 3 ks, do numismatiky 7 ks, do papírových platidel 1 ks, do archeologie 4 ks. Celkem 44 předmětů. Evidence sbírek tabulkový přehled Podsbírka CES převod 1. stupeň 2. stupeň knihy staré tisky PC verze archeologická revize etnografická historická numismatika výtvarné umění - - Komenský v umění celkem:

8 Na evidenci pracovali: A. Zpurná, PhDr. H. Všetečková, J. Gazdík, D. Večeřová CES zápis sbírek Celkem bylo zapsáno 4009 sbírek, z toho 27 ks nových přírůstků a 3982 ks sbírek bylo převedeno z chronologické do systematické evidence (numismatika). Agendu vedly PhDr. Hana Všetečková a Miroslava Všetečková Evidence nesbírkových fondů Fotoarchiv: Zápis katalog. karet fotoarchivu včetně fyzické kontroly pozitivů a doplňování údajů do PC v celkovém počtu 70 položek. Jedná se o i.č Výběr fotomateriálů pro studijní, výstavní a publikační účely v počtu 500 položek. Knihovna Jana Kučery: Evidence: přír. čísla = 287 záznamů v přír. knize č. 7. Katalogizace: MFN = 470 záznamů v PC (systém Winisis knihovna) Dokumentace plakáty, pozvánky, katalogy, výstřižky: 0 v přír. knize elektronická evidence: = 103 záznamů (syst. Winisis regionální dokumentace). Fond 1. stupeň 2. stupeň PC revize komeniologická dokumentace pedagogická čtení komeniologický literární archiv Knihovna J. Kučery dokumentace regionu (plakáty, pozvánky, katalogy) Novinové zprávy Fotoarchiv Celkem Na evidenci pracovaly D. Večeřová a A. Zpurná Celkem bylo evidováno 287 nesbírkových předmětů 1. stupněm a na PC 540 kusů. Digitalizace Sbírky: Digitalizace sbírek v etnografickém depozitáři č. 2. Celkem zdigitalizováno, roztříděno a označeno inv. čísly 481 etnografických sbírek (spolupráce Alexandry Zpurné s J. Gazdíkem) Fotografie: Skenování negativů a skleněných desek fotoarchiv 8

9 Celkem skenováno ks. - ostatní: Digitalizace fotografických pozitivů z pozůstalosti Slavoje Knora, jejich popis a zařazení do fotoarchivu (celkový počet pozitivů zachycujících podobu města v letech , celkem 563 ks. Skenování podkladů pro knihu Uherský Brod očima dobových fotografů, celkem 720 ks. Skenování prováděli: Radek Tomeček a Martina Nevařilová Péče o sbírky Restaurování: - Kristus na kříži, i.č. Ná 525/516 - Truhla na šaty, i.č. Ná Kalvárie, i.č. Ná Kalvárie, i.č. Ná Provedl Jan Gazdík Konzervace: Etnografie: - Památkový objekt č. 57, Vlčnov Rolnický dům a hospodářství: Byly provedeny úklidové práce, odstraněny nečistoty ze sbírkových předmětů, vyprány textilie, proveden kompletní nátěr trámů v prostorách orebného nářadí a forem zápřahů pro silné napadení červotočem. V prostorách objektu instalováno 404 předmětů. Předměty prošly fyzickou inventurou. - Fyzická inventura a konzervace sbírkových předmětů ve Mlýně, Dolní Němčí (37 sbírek fondu etnografie), pomoc při úpravě celé expozice. Dlouhodobá zápůjčka HS 1/03. Smlouva o výpůjčce prodloužena do Numismatika: - Konzervace celkem 87 mincí Historický fond knihovny Jana Kučery: - Čištění, lepení kožených vazeb, doplnění chybějících částí kůže, konzervace kovových částí sbírkových knih. Archeologie: - Archeologie: sbírky byly ukládány do nových sáčků a probíhala konzervace předmětů. Komenský v umění: - Vyčištěny dva obrazy, oleje a 3 bronzové plastiky - Sádrová plastika Jaroslava Horejce. Hořící Lešno byla předána k odlití do bronzu. Historie: - Prapor tělocvičné jednoty Orel šití a čištění poškozených částí, oprava dřevěné žerdi, nová povrchová úprava Archiv: - Čištění a podlepení plakátů, výroba ochranných pouzder. Stálá expozice knihovna: - Čištění skříní s obsahem 600 svazků. Celkem bylo konzervováno 1149 předmětů. Provedli J. Gazdík, A. Zpurná, R. Tomeček, L. Kubišová, M. Všetečkova, K. Angerová, Z. Zlámalík, H. Všetečková. 9

10 Revize sbírkových fondů Provedena fyzická inventura podsbírky etnografie v depozitárních prostorách, v Památkovém objektu ve Vlčnově, ve stálé expozici Starožitnosti Uherskobrodska, stálá expozice Komenský lidstvu, v mlýně v Dolním Němčí. Na fyzické inventuře se podíleli: správce sbírky A. Zpurná, konzervátor J. Gazdík, archivář a historik Mgr. R. Tomeček. Byla provedena inventura zapůjčené letovické knihovny (NM Praha) expoziční část Knihovna a knihy uložené v depozitáři (celkem cca 6000). Na inventuře se podílela D. Večeřová Vědeckovýzkumná činnost Uherský Brod ve fotografiích řešitel: Mgr. Radek Tomeček, za spolupráce Jana Gazdíka a Alexandry Zpurné Výzkumný úkol ukončen vydáním publikace Uherský Brod očima dobových fotografů Kromě publikovaných údajů natočeny videodokumenty rozhovorů s pamětníky odsunu židovských obyvatel z města: s paní Ellou Reissovou-Franklovou (Rokycany, ), paní Ruth Kleinovou-Bejkovskou (Praha, ), paní Zuzanou Brunnovou-Chaloupkovou (Znojmo, ). Spolupracovali: Jan Gazdík, Beata Gálová. Monumenta conventus ordinis Praedicatorum Hunno-Brodae řešitel: Mgr. Radek Tomeček Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení řešitele úkolu při plnění jiných úkolů. Mečové tance v interetnických souvislostech řešitel: PhDr. Pavel Popelka, CSc. V průběhu roku byla z prováděného výzkumného úkolu využita část fotodokumentace v rámci autorských výstav. Terénní dokumentace na úseku osobností regionu edice rukopisu Rudolfa Opletala Nivnice a její obyvatelé řešitel: Mgr. Aleš Kapsa Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení při plnění jiných úkolů. Nivnice v proměnách času národopisná část: edice z rukopisu Rudolfa Opletala Nivnice a její obyvatelé řešitel: Mgr. Aleš Kapsa Započata příprava příspěvku do publikace k výročí 750 let od první písemné zmínky o obci Nivnice. Plánované vydání v r Rodokmen spisovatel Františka Kožíka Spolupráce při shromažďování archivních bádání badatele Jiřího Bradáče. Data uložena ve vlastní pracovní databázi, poskytnuta dceři spisovatele A. Kožíkové (Praha). Jiné krátkodobé výzkumy řešitel: Petr Zemek - Příprava publikace k výročí 800 let od první zmínky obce Nedachlebice Ukončeno k vydáním publikace. 10

11 - Spolupráce na Soupisu písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (Etapa I: Morava) (GAČR 404/09/0026, ) - Dějiny Jednoty bratrské. Řešení problematiky studijních pobytů bratrských studentů na školách západní Evropy (Herborn). Jednota bratrská v Lešně (studijní cesta). - Dějiny Uherskobrodska. Pojetí náboženské tolerance Oldřicha z Kounic (pro kolokvium). Historie obcí Hradčovice a Lhotka. Historie Újezdce (pro připravovanou výstavu). - Nivnice v proměnách času historická část. František Kožík řešitel: Dana Večeřová U příležitosti výstavy František Kožík ( ). Videodokumentace, videotvorba a audiotvorba Průběžně byly odstraňovány závady na audiovizuálních programech v expozicích. Bylo opraveno 7 ks diaprojektorů a 1 ks zesilovače pro zvuk Cesty světla. Průběžně byl doplňován archív DVD, CD i MiniDv se záznamy muzejních akcí i získaných záznamů. Současně byl doplňován archivační program Archimedes. Dále pokračovala archivace muzejních filmových materiálů na záložní externí HDD. V současné době dle časových možností pokračuje archivace filmů Musaionfilmu na externí HDD. Byly prováděny přepisy záznamů z VHS a minidv na DVD. Zvukový archív muzea byl doplněn o další CD zvuk. efektů. Pro prodej v expozicích bylo vyrobeno cca 80 kompletů DVD s filmy z produkce muzea. Pro informační centrum Strání bylo vyrobeno 56 souprav filmů (Fašank 2008, 2009, Vdávala mamička). Získané fragmenty prof. filmu byly v kině Máj digitalizovány a zpracovány do dokumentu Masopust v Havřicích Ve spolupráci s Fonoklubem Uh. Hradiště bylo vyrobeno CD Poezie Jaroš. Nové filmy: let vytváření paměti města a regionu Videodokumentace instalace stejnojmenné výstavy ve Velkém výstavním sále muzea, výstavou provází zástupce realizačního týmu Mgr. Radek Tomeček, historik muzea (duben 2009). Autor Aleš Kapsa, 11 min. 2. Fašanková vzpomínka 2009 Krátký sestřih z videodokumentace pro vedení DFS Javorinka ze Strání. Autor Aleš Kapsa, 6 min. 3. Znělka k přehlídce Musaionfilm 2009 Upoutávka na přehlídku před každý projekční blok přehlídky a pro videokanál přehlídky na YouTube. Autor Aleš Kapsa, 1 min. 4. Strání sobě DVD se zpracovaným videozáznamem úvodního pořadu 22. ročníku Festivalu masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku. Ve folklorních vystoupeních účinkují domácí interpreti ze Strání. Autor Aleš Kapsa, 113 min. 5. Pestrá krása papoušků. Autor Jiří Sabák 6. Masopust v Havřicích Autor Jiří Sabák 11

12 Příspěvky pro videokanály muzea YouTube - Aleš Kapsa: Fotografie Josefa Fantury ( , 0:43), Pestrá krása papoušků ( , 0:21), František Kožík ( , 0:38), Přijďte na svatbu! Strání, 2008 ( , 1:01), Mečový tanec, Strání 2009 ( , 5:17), Josef Beneš, 1997 ( , 1:59), Uherský Brod očima dobových fotografů ( , 1:17), Orbis pictus ( , 1:03), Den evropského dědictví / EHD 2009 ( , 0:39), Lidová svatba z Újezdce (FS Rozmarýn 1997) ( , 3:45), Znělka k přehlídce Musaionfilm 2010 ( , 0:19), Šablička (DCM ZUŠ UB), Rádi bychom do betléma šli ( , 1:01), Šablička (DCM ZUŠ UB), Pásli ovce valaši ( , 1:01), Šablička (DCM ZUŠ UB), Co sa stalo, přihodilo ( , 1:01), Kraslice (batikované) ( , 0:49), Kraslice (batikované) ( , 0:52), Kraslice (drátkované) ( , 1:34), Kraslice (škrábané) ( , 0:33), Kraslice (reliéfní) ( , 0:45), Kraslice (háčkované) ( , 0:54), Krbce (kožené) ( , 0:53), Ozdoby (háčkované) ( , 0:44), Krajka (paličkování) ( , 0:30), Perníčky (barevná poleva) ( , 0:33). Nové CD: - VII. Legendy moravského folkloru (Jiří Sabák) - Poezie Jaroš (Jiří Sabák) - Soudilo je lovecké právo (Jiří Sabák, grafická úprava Alexandra Haluzová) Ediční činnost - Vydáno číslo 80/2008 časopisu Studia Comeniana et historica. Připravili: Petr Zemek, Dana Večeřová, ve spolupráci s redakční radou časopisu, sazba Miroslava Všetečková. - Katalog Musaionfilm Připravili: A. Kapsa, A. Haluzová, Jiří Sabák. - Uherský Brod očima dobových fotografů Radek Tomeček, Jan Gazdík, Alexandra Zpurná. Vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě a Město Uherský Brod. ISBN: , Uherský Brod 2010, 416 stran. Výstavní činnost Výstavy v sálech muzea 1. Kraslice a velikonoční zvykoslovné předměty Výstava z vlastních sbírek muzea. Představeno bylo 30 etnografických sbírkových trojrozměrných předmětů a 290 kraslic.. Dále byly vybrány fotomateriály z muzejního fotoarchivu a textový materiál z muzejní knihovny. (Spolupráce A. Zpurná, J. Gazdík, D. Večeřová). V úvodním programu účinkoval dětský folklorní soubor Veleťánek Inspirace folklorem Pavel Popelka etnograf, fotograf, sběratel, filmař výstava u příležitosti jubilea 60 let František Kožík ( ) Výstava z vlastních sbírek muzea, Knihovny Uh. Brod, Josefa Kollera st., osobního archivu Aleny Kožíkové. Připravila Dana Večeřová ve spolupráci s A. Kapsou. Rešerše v PNP Praha, Archivu Českého rozhlasu, Památníku národního písemnictví, Archiv MU Brno

13 4. ZKUSMETO Marie Ušiaková, Jana Slintáková, Dagmar Kubišová výstava výtvarných prací , Velký výstavní sál 5. Pestrá krása papoušků výstava zoologických preparátů ze sbírek SZM v Opavě , Malý výstavní sál 6. Fotografie Josefa Fantury výstava ve spolupráci s GVU Hodonín , Velký výstavní sál 7. Dřevořezby Vladimíra Morávka a sochy s betlémskou tematikou , Velký výstavní sál 8. Československé řády a vyznamenání výstava ze sbírek Muzea JAK Uh. Brod, MZM Brno a Archivu Kanceláře prezidenta republiky , Malý výstavní sál Výstavy v České republice: 1. Folklorní motivy ve fotografii Pavel Popelka Slezskoostravská galerie, instalace Alexandra Haluzová Slezská Ostrava 2. Labyrint srdce i světa obrazy akad. mal. Milivoje Husáka , Ostrava Slezskoostravská galerie 3. Pavel Popelka Fotografie , Hodonín GVU 4. Pavel Popelka Thajsko výstava Domu kultury v Uh. Brodě , Uherský Brod Dům kultury (foyer) 5. Pavel Popelka fotografie výstava Domu kultury v Uh. Brodě , Uherský Brod Galerie DK na Panském domě Výstavy v zahraničí: 1. Labyrint srdce i světa. Inspirace Komenským Milivoj Husák Scénografické návrhy Labyrint světa a lusthaus srdce J. A. Komenského pro divadelní festival v Poznani ( ); figurální kresby z let Výstava uspořádána u příležitosti Předsednictví ČR v Radě EU Comenius museum Naarden Vernisáž výstavy v Comenius Museum Naarden, kulturní program: Gabriela Vermelho (housle, zpěv)

14 2. Renáta Fučíková Ilustrace dětských knih výstava ilustrací současné české umělkyně , Nizozemsko, Naarden Comenius Museum 3. Pavel Popelka fotografie výstava fotografií Pavla Popelky , Slovensko, Trenčín Trenčianske muzeum (Župný dom) Spolupráce na zahraničních výstavách: Jan Amos Komeński a Polska Muzeum Okręgowe w Lesznie. Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod poskytlo sbírkové předměty , Lešno (Polsko) Doba rytířská se obrodila Dobó István vármúzeum. Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod poskytlo sbírkové předměty a provedlo instalaci výstavy (Alexandra Haluzová) , Jager (Maďarsko) Expozice Muzeum provozuje tři dlouhodobé expozice: - J. A. Komenský lidstvu, expozice pod morální záštitou UNESCO, areál muzea - Rolnický dům a hospodářství, dům č. 57, Vlčnov - JUDr. Václav hrabě z Kounic, Panský dům, Uherský Brod V areálu muzea je pro veřejnost celoročně zpřístupněna Japonská zahrada. Kulturní akce Kulturní a vzdělávací pořady 1. Orbis pictus aneb Okna do časů minulých premiéra II. verze pořadu pro školy , stará třída expozice muzea 2. Fašank ročník festivalu masopustních tradic , obec Strání na Uherskobrodsku 3. Jaro přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 4. Den učitelů 2009 den otevřených dveří do muzea s doprovodným programem (projekce) , expozice muzea 14

15 5. Kraslice ročník předvelikonočních dílen lidových výrobců , expozice muzea 6. Křesťanská tematika v dějinných umění přednáška Bc. Lucie Kubišové , konferenční sálek muzea 7. Houslový recitál Barbory Valečkové , Sloupový sál 8. Slavnostní večer a vernisáž výstavy ke 100. výročí narození Františka Kožíka , Sloupový sál 9. Mezinárodní den muzeí 2009 den otevřených dveří do muzea s doprovodným programem (projekce) , expozice muzea 10. Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově 2009 komentované prohlídky usedlosti , obec Vlčnov na Uherskobrodsku 11. Podvečerní setkání se sborovou hudbou koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava a Komorního sboru Dvořák , Sloupový sál 12. Gabriela Vermelho (kvinton, zpěv), Pavel Popelka (autorské čtení) 1. kulturní program 12. ročníku Musaionfilmu , Sloupový sál 13. Beseda u cimbálu CM Ženičky, Hluk 2. kulturní program 12. ročníku Musaionfilmu , Sloupový sál 14. Léto přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 15. Přijďte na svatbu! Vlčnov 2. ročník cyklu Lidová svatba na Uherskobrodsku s účastí na Festivalu muzejních nocí , Atrium a expozice muzea 16. Zahraniční folklorní soubory 2009 účinkující MFF Strážnice , Dům kultury v Uh. Brodě 17. Vzpomínáme na Františka vzpomínkové setkání s českými spisovateli u příležitosti 100. výročí narození Františka Kožíka ( ) , Sloupový sál 15

16 18. Podzim přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 19. Den evropského dědictví / EHD 2009 den otevřených dveří do muzea s doprovodným programem (projekce) , expozice muzea 20. Běda temu Janíčkovi O jménech v horňáckých písních kulturní program 27. Mezinárodního komeniologického kolokvia , Sloupový sál 21. Setkání při svíčkách vzpomínání na listopadové dny 1989 s doprovodnou projekcí , před muzeem u sochy JAK, nová třída expozice muzea 22. Perníčky ročník předvánočních dílen lidových výrobců , expozice muzea 23. Zima přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 24. Uherský Brod očima dobových fotografů slavnostní představení nové knihy , Sloupový sál Semináře a konference pořádané muzeem 12. ročník videopřehlídky muzeí ČR Musaionfilm 2009 Na přehlídce se představilo 32 filmů od 17 institucí. Lektoři přehlídky: Prof. Mgr. Rudolf Adler (režisér dokumentárních filmů, katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha), doc. Mgr. Jan Gogola (dramaturg a scenárista, Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Divadelní fakulty JAMU, Brno; Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc) mezinárodní komeniologické kolokvium 2009 Mezi konfrontací a smírem Kolokvium k výročí Rudolfova Majestátu 1609 uspořádalo muzeum ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU v Brně a Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy FF MU v Brně a Filozofickým ústavem AV ČR v Praze Účast na seminářích a školeních pořádaných jinými institucemi Mgr. Aleš Kapsa: - účast na 14. Veletrhu muzeí ČR (Muzeum Vysočiny Třebíč, 28. května 2009) 16

17 Mgr. Dana Večeřová: seminář knihovníků muzeí a galerií v Pardubicích, Bc. Lucie Kubišová: - účast na konferenci Muzeum a škola, Zlín ( ) - studium školy muzejní propedeutiky v Praze (říjen 2008 červen 2009) - úspěšné složení závěrečné zkoušky kurzu muzejní propedeutiky v Praze (2. 9.) - účast na semináři k projektu Athena a Europiana (30. 9.) Petr Zemek: - účast na workshopu Apocalypticism, Millenarianism, and Prophecy: Eschatological Expectations between East-Central and Western Europe, (Praha, FÚ AV ČR, ) - účast na konferenci 425 Jahre Hohe Schule v Herbornu s přednáškou Das Studium an den Westeuropäischen Akademien aus sicht der Brüder Unität ( ) - účast na workshoppu ohledně Národní strategie digitalizace kulturního obsahu (Praha, MK ČR, ) - účast na 27. mezinárodní komeniologickém kolokviu 2009 Mezi konfrontací a smírem s přednáškou Oldřich z Kounic a potvrzení svobody vyznání při koupi Uherského Brodu ( ) Zahraniční spolupráce V roce 2009 pokračovala spolupráce zabezpečení provozu Comenius Museum a Mauzolea J. A. Komenského v nizozemském Naardenu. U příležitosti předsednictví ČR v Radě EU uspořádána v Comenius Museum Naarden výstava Labyrint srdce i světa. Inspirace Komenským Milivoj Husák. Pokračovala spolupráce s Dobó István vármúzeum v Jageru, kde byla připravena výstava Rytířská doba se zrodila ( ). Nově navázána spolupráce s Muzeum Okręgowe w Lesznie. Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod poskytlo sbírkové předměty na výstavu Jan Amos Komeński a Polska ( ). S muzeem v Jageru a Lešně uzavřeny dohody o vzájemné spolupráci, která by měla probíhat i v následujících letech na poli výstavním i badatelském. Vůdčím motivem je spolupráce mezi institucemi zemí, kde pobýval a pracoval Komenský. A tato spolupráce se děje i s jednotlivými badateli, kteří se v zahraničí Komenským zabývají (Mnichov, Herborn, Bamberk, Varšava). Důležitá zahraniční spolupráce probíhá tradičně v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti (Dřevořezby Vladimíra Morávka a sochy s betlémskou tematikou pro rok 2009). Spolupráce s domácími institucemi Zaběhlá spolupráce s komeniologickými pracovišti muzei v Přerově a v Praze, s Filozofickým ústavem AV ČR a univerzitami v Praze, Brně, Olomouci a dalšími pokračovala i v roce (27. mezinárodní komeniologické kolokvium bylo připraveno zvláště ve spolupráci s Historickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně.) Muzeum se podílí na spolupráci v rámci Asociace muzeí a galerií. V rámci regionu spolupracuje muzeum se svými kolegy z blízkých muzeí a knihoven. Muzeum se dále podílí na aktivitách jiných institucí: - členství v Unii Comenius zvláště při vydávání Bulletinu (D. Večeřová je členkou předsednictva). - členství v redakční radě časopisu ZVUK, předsednictví v porotě soutěže Gloria musaealis, ve sbírkotvorné komisi Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (PhDr. P. Popelka). - členství v kulturní komisi Města Uherský Brod (PhDr. H. Všetečková) - členství v redakční radě Brodského zpravodaje (PhDr. H. Všetečková) - člen Společnosti Jízdy králů ve Vlčnově (Mgr. A. Kapsa). 17

18 Probíhala i spolupráce na dílčích projektech či akcích, zvláště ve spolupráci s městem Uherský Brod a jím zřizovanými organizacemi. Konzultace Mgr. A. Kapsa: 13 metodických konzultací, z toho 9 pro odbornou veřejnost a 4 pro laickou veřejnost. Mgr. R. Tomeček: - konzultace + zápůjčka z archivu 2x - konzultace fotografie pamětihodností města Mgr. D. Večeřová (Knihovna J. Kučery): 28 externích badatelů, z toho 5 kontinuálních, konzultace k písemným závěrečným pracím J. Faltýnka (Komenského pedagogické zásady)a J. Kročové (Muzeum J.A.K., jeho osvětový význam) cca 350 výpůjček knih a časopisů, 150 interních výpůjček pro muzejní pracovníky 7 žádanek MVS výpůjčky z jiných knihoven PhDr. H. Všetečková: - konzultace v oblasti grafiky, archeologie a historie, celkem 11 konzultací. Alexandra Zpurná: - konzultace v oblastech fotografie, architektura města, etnografie, celkem 31 konzultantů. Bc. Lucie Kubišová: - konzultace poskytnuté Martině Kubišové v rámci jejího projektu a diplomové práce - konzultace poskytnuté paní Žižkové Lence v rámci její diplomové práce - spolupráce na projektu Martiny Kubišové k její diplomové práci. Využití expozic muzea a vybraných sbírkových předmětů pro tento projekt - komentovaná prohlídka pro ZŠ Vlčnov (čs. řády a vyznamenání) Petr Zemek: konzultace pro badatele v knihovně či korespondenční Celkem 45 konzultací. Výpůjčky Celkem zapůjčeno jiným institucím a fyzickým osobám 151 sbírkových předmětů. Z toho sbírky do zahraničí Holandsko, Polsko, Maďarsko, celkem 45 sbírkových předmětů. (Zápůjčky k výstavní, badatelské a restaurátorské činnosti). Přednášková činnost Alexandra Zpurná (3): - ZŠ Vlčnov 29 žáků + pedagog - ZŠ Výsluní, Uh.Brod 22 žáků + pedagog - Dům sociálních služeb, Olomouc 10 osob + 3 vychovatelé Alexandra Haluzová (4): - Bojkovice MÚ předvádění lidových velikonočních tradic malba na skle - interaktivní prohlídka výstavy 110 let Muzea JAK s programem L. Kubišové 20 žáků, 7. třída 2. ZŠ UB - prohlídka pro novináře Zlínského kraje a Slovenska s programem Jak se žilo ve středověku 18

19 - přednáška Historické slavnosti a tance století s ukázkami pro Katolickou základní školu v Uh. Brodě (60 žáků) Mgr. Aleš Kapsa (2): - Známe vůbec Moravu a Slezsko? Mgr. A. Kapsa, přednáška pro Sdružení Jana Šrámka, sál dominikánského kláštera, , 25 posluchačů - Podzim a zima v lidových tradicích Mgr. A. Kapsa, přednáška pro Oblastní Charitu, Uherský Brod, , cca 20 posluchačů PhDr. Pavel Popelka, CSc. (10): Autorské čtení z knihy Rokem v dur i moll a projekce filmů z muzejní videotéky, Suchá Loz, 22 osob Autorské čtení na vernisáži výstavy Folklorní Motivy, Slezskoostravská galerie. Ostrava, 57 osob Vernisážová promluva na výstavě Labyrint světa i srdce, Comenius Museum Naarden, 48 osob Uvedení filmotéky na 22. ročníku Festivalu masopustních tradic, Strání, 112 osob Životní balady a romance Pavla Popelky (Podvečerní povídání, hraní a zpívání s Pavlem Popelkou, scénické čtení Zdeněk Pavlíček, houslový doprovod Luboš Štancl), Slezskoostravská galerie, 28 osob Inspirace folklórem. Vlastní sběratelská, filmová a publicistická tvorba. Čejč, 145 osob Autorské čtení z vydaných knih, Kelč, 62 osob Autorské čtení z povídek s gajdošskou tematikou. X. mezinárodní gajdošský festival Gajdovačka 2009, Oravská Polhora, 86 osob Uvedení vlastních etnografických filmů na konferenci Antonín Václavík a evropská etnologie, Kontexty doby a díla, Luhačovice, 42 osob Autorské čtení u příležitosti autorské výstavy Fotografie, Trenčianske múzeum, 92 osob Mgr. Radek Tomeček (17): Městská samospráva a významná privilegia Uherského Brodu (malý sál Domu kultury v Uh. Brodě) 38 osob J. A. Komenský, významný teologický myslitel a pedagog 17. stol. (expozice muzea, pro Gymnázium s výukou španělštiny Brno 20 osob) první polovina třídy J. A. Komenský, významný teologický myslitel a pedagog 17. stol. (expozice muzea, pro Gymnázium s výukou španělštiny Brno 20 osob) druhá polovina třídy Pedagogický odkaz J. A. Komenského ve světle výukové praxe současného školství (rozhovor pro ČT1 Dobré ráno s Českou televizí) Historický vývoj a zánik židovského osídlení Uherského Brodu (malý přednáškový sál muzea, pro Katolickou školu v Uh. Brodě 15 osob) Historie Uherského Brodu 13. až 19. století, odraz vývoje patrimoniální a státní politické a soudní správy ve městě (učebna gymnázia, historický seminář GJAK UB 12 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Střední hotelová škola Uh. Hradiště 10 osob) Významné pamětihodnosti a zajímavosti Uherského Brodu (tematická přednáška spojená s provázením po městě (historický seminář GJAK UB 15 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Střední hotelová škola Uh. Hradiště 21 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí 17 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Střední hotelová škola Uh. Hradiště 10 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Obchodní akademie Uh. Hradiště 18 osob) 19

20 J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm 22 osob) Význam fotografie pro historii Uh. Brodu a příprava nové publikace fotografií města (rozhovor a představení nové publikace veřejnosti pro TV Slovácko) Práce s písemnými prameny a význam PVH pro badatelskou práci historika Architektonické proměny židovské čtvrti v Uh. Brodě a život židovské komunity ve městě (přednáškový sál muzea, 12 osob hist. semináře GJAKUB) J. A. Komenský, významný teologický myslitel a pedagog 17. stol. (expozice muzea, 36 osob, Ped. a sociální akademie Levice) PhDr. Hana Všetečková (3): - průvodní slovo v expozicích: FF MU v Brně, 4 osoby, průvodní slovo v expozicích: Gymnázium Opava, 35 studentů, průvodní slovo v expozicích: Martin Šašinka (dárce nalezené měděné sekerky) a 4 osoby, Mgr. Petr Zemek (3): - tradice poutí v Uherském Brode (TV Slovácko, říjen 2009) mezinárodní komeniologické kolokvium (TV Slovácko, ) - Komenský a Uherský Brod ( , studenti Univerzity III. věku Olomouc, asi 40 osob) Bc. Lucie Kubišová (2): - přednáška veřejnost Křesťanská tematika v dějinách umění ( ) - přednáška Křesťanská tematika v dějinách umění pro ZŠ Pod Vinohrady ( ) Publikační činnost Knihy odborné: - Nedachlebice: dříve a dnes. (Petr Zemek za spolupráce Dany Večeřové a Alexandry Haluzové. Nákladem obce Nedachlebice vydalo vydavatelství Brázda Břeclav. - Uherský Brod očima dobových fotografů Radek Tomeček, Jan Gazdík, Alexandra Zpurná. Vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě a Město Uherský Brod, Uherský Brod ISBN: Knihy umělecké: - Kalvados z červených jablek. Pavel Popelka, vyd. Albert Boskovice Grafický návrh a sazba Alexandra Haluzová. Články pro odbornou veřejnost: - Alexandra Zpurná, heslo Josef Hladiš, strojní cihelna in: Co jsme si zbořili. Bilance mizející průmyslové éry / deset let. ČVUT 2009, ISBN , s. 61. Publicistika a popularizační příspěvky: - Radek Tomeček: Práce na propagačním materiálu o sbírkách muzea (přehled sbírek muzea) vyhotoven úvodní text. Vydání plánováno na první polovinu roku Petr Zemek. XXVII. mezinárodní komeniologické kolokvium v Uherském Brodě Mezi konfrontací a smírem. Bulletin Unie Comenius - Petr Zemek. Nerealizované stavby. Hradčovské listy, 4/ Aleš Kapsa. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeu? Brodský zpravodaj č. 1, s. 8, leden Aleš Kapsa. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeu? Brodský zpravodaj č. 2, s. 12, únor

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 36, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel:

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. č 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. tel:

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Muzeum. Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Koncepce. rozvoje na období let

Muzeum. Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Koncepce. rozvoje na období let Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Koncepce rozvoje na období let 2014 2018 stávající koncepce pro léta I.Vyhodnocení 2009 2013 Čím jsme stručná charakteristika Přemysla Otakara II. 37, 688

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2 Přehled činnosti Společnosti Franze Kafky v oblasti kultury a umění v roce 2005 Kulturní pořady: 19. ledna 2005 Literární pořad nad novou

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 450 e-mail. moh@moh.

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 450 e-mail. moh@moh. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 450 e-mail. moh@moh.cz IČO: 00371149 Rozbor hospodaření Muzea a galerie Orlických hor za rok

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 2 Přehled činnosti Společnosti Franze Kafky v oblasti kultury a umění v roce 2004 Galerijní činnost: Galerie Franze Kafky je z důvodu nedostatku

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Přehled jednotlivých nákladů na prodej bytů je uveden v tabulce č. 2. 2. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

Přehled jednotlivých nákladů na prodej bytů je uveden v tabulce č. 2. 2. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPRÁVA MAJETKU MĚSTA KOMENTÁŘ 1. PRODEJ BYTŮ K 31.12.2014 bylo ve vlastnictví města 753 bytů. V roce 2014 bylo prodáno 12 bytů. Celkové tržby činily 4 131 tis. Kč, náklady 527 tis. Kč. Přehled jednotlivých

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více