ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, Uherský Brod, IČO , není plátce DPH. Tel: , Fax: , internet: příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo kultury ČR Úvodem Na poli kulturních aktivit v roce 2009 byl mimořádný již začátek roku, kdy Česká republika předsedala Radě EU. Muzeum se k doprovodným kulturním akcím připojilo výstavou Labyrint srdce i světa. Inspirace Komenským Milivoj Husák, kterou mohla veřejnost shlédnout ve dnech v nizozemském Naardenu a následně i u nás ve Slezskoostravské galerii v Ostravě. Další akcí, jež si zaslouží pozornost, bylo 27. mezinárodní komeniologické kolokvium s tématem: Mezi konfrontací a smírem, které se uskutečnilo ve dnech 14. a 15. října Z pravidelně se opakujících akcí je možno vzpomenout 22. ročník Festivalu masopustních tradic v obci Strání, který za spoluúčasti muzea proběhl ve dnech února Muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s Městem Uherský Brod následně uctilo sté výročí narození spisovatele a zdejšího rodáka Františka Kožíka slavnostním večerem, který se uskutečnil při příležitosti otevření výstavy, jež byla Františku Kožíkovi věnována. V červnu se v rámci Festivalu muzejních nocí konala další rekonstrukce svatby, jak dříve probíhala na Uherskobrodsku. Tentokráte byla dne předvedena svatba vlčnovská. 12. ročník Musaionfilmu, přehlídky muzejní videotvorby znovu ukázala užitečnost celého projektu. S velkým zájmem školní mládeže se setkala obnovená premiéra pořadu Orbis pictus, během roku se konalo 42 pořadů. Připraveny byly nové panely a verze v anglickém, německém, španělském, latinském a francouzském jazyce. Toto je jedním z výstupů nového přístupu k návštěvníkovi se snahou o jeho zapojení a interaktivitu. Především pro děti a mládež byly uspořádány velikonoční a předvánoční dílny, které byly zpestřeny již tradičním doprovodným kulturním programem a tak navodily atmosféru obou svátků. Pro děti bylo připraveno několik dalších pořadů a postupně je pro ně upravováno prostředí v muzeu (dětský koutek v prostorách tzv. nové třídy). Z publikačních aktivit lze zmínit knihu Nedachlebice. Dříve a dnes, která byla věnována historii obce Uherskobrodska, která slavila 800. výročí první zmínky. Muzeum připravilo knihu textově i redakčně včetně grafického návrhu a přípravy k tisku. Mimořádným edičním počinem je vydání velké obrazové publikace Uherský Brod očima dobových fotografů , kterou připravili muzejní pracovníci za finanční sustentace města, kterému je kniha věnována. Začátkem roku 2009 bylo také vydáno číslo 80/2008 muzejního časopisu Studia Comeniana et historica. Jádrem muzejní práce byla i nadále systematická péče o sbírky jejich sběr, evidence, digitalizace, konzervace i zpřístupnění veřejnosti. Muzeum připravilo během roku celkem 16 výstav. Z toho mimo prostory muzea bylo v České republice připraveno 5 výstav, v zahraničí muzeum připravilo nebo se podílelo na 3 výstavách. Muzeum J. A. Komenského uspořádalo samo nebo ve spolupráci s jinými partnery celkem 24 kulturních akcí. 1

2 Ekonomické ukazatele (dle vyhlášky ze dne 12. srpna 2005, Zákon 323/2005 sb.) Organizační struktura ředitel - interní audit - útvar ředitele - vedoucí komeniologicko-historického oddělení - vedoucí provozního oddělení - vedoucí ekonomického oddělení útvar ředitele - asistentka ředitele ¾ úvazku - správce audiovizuální techniky, videodokumentace - interní audit vedoucí historicko-komeniologického oddělení - historik - knihovník - redaktor časopisu, komeniolog - správce sbírek - výtvarník - konzervátor - konzervátor - dokumentátor ½ úvazku - public relations, organizace kulturně-výchovné činnosti vedoucí provozního oddělení - řidič, údržbář - průvodce, dozor - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - uklizečka - uklizečka vedoucí ekonomického oddělení - mzdová účetní, skladová účetní - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích So, Ne - osobní pokladna ¼ úvazku 2

3 Základní personální údaje K bylo v instituci zaměstnáno 21 osob v plném úvazku, jejichž zařazení bylo následující: PhDr. Pavel Popelka, CSc. (ředitel, etnograf) Ludmila Foltýnová (asistentka ředitele) PhDr. Hana Všetečková (kurátor sbírkových fondů, správce CES) Mgr. Radek Tomeček (výzkumný a vývojový pracovník, archivář) Mgr. Petr Zemek, Th.D. (výzkumný a vývojový pracovník, redaktor SCetH, zástupce ředitele a vedoucí historicko-komeniologického oddělení) Danuše Večeřová (knihovník, kurátor sbírkových fondů) Mgr. Aleš Kapsa (pracovník vztahů k veřejnosti, programový a kulturně výchovný pracovník) Bc. Lucie Kubišová (pracovník pro restaurování textilu, průvodce a muzejní pedagog) Alexandra Zpurná (kurátor sbírkových fondů, dokumentátor) Jan Gazdík (konzervátor, kurátor sbírkových fondů) Alexandra Haluzová (výtvarník, výstavář, konzervátor) Alena Vrbová (ekonom muzea, vedoucí ekonomického oddělení) Sylvie Ondrová (mzdová účetní, personální referent, skladová účetní) Jiří Sabák (specialista videozáznamu, videodokumentátor ISO) Ing. Miroslav Seidl (investiční referent, vedoucí provozního oddělení) Zdeněk Zlámalík (řidič, údržbář) Beata Gálová (průvodce, specialista videozáznamu) Martina Nevařilová (průvodce, dokumentátor, nyní na mateřské dovolené) Kateřina Angerová (průvodce) Ludmila Dudová (uklízečka) Marie Gazdíková (uklízečka) Ze stavu zaměstnanců k je 15 odborných pracovníků. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: limit I.IV. II.IV. III.IV. IV.IV. r Majetek organizace Majetek organizace Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,10 Dlouhodobý hmotný majetek ,02 Stavby ,10 Pozemky ,76 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,61 Oprávky k majetku ,66 Majetek celkem ,93 Organizace odepisuje majetek podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění. K nemovitostem nejsou vázána žádná věcná břemena. Pohledávky a závazky: organizace neměla k žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti, pohledávky za dlužníky v konkurzním řízení ani pohledávky, které jsou předmětem právních sporů. 3

4 Příjmy a výdaje Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč spotřeba materiálu 469,34 tržby z prodeje služeb 167,41 spotřeba energie 1 225,88 tržby za prodané zboží 129,83 spotřeba ostatních neskl.dodávek 0 Úroky 0,64 prodané zboží 98,84 jiné výnosy 14,96 opravy a udržování 453,58 použití fondů 140,53 Cestovné 117,71 z toho: fond rezervní 0,00 náklady na reprezentaci 25,75 příspěvky a dotace ,00 ostatní služby 3 164,99 mzdové náklady 5 398,00 zákonné sociální pojištění 1 783,32 zákonné sociální náklady 104,80 jiné ostatní náklady 150,22 odpisy majetku 972,94 Náklady celkem ,37 Výnosy celkem ,37 Hospodářský výsledek organizace k Hodnocení a analýza údajů 1.zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů Závazné ukazatele rozpočtu roku 2009: rozpočet skutečnost ukazatel schválený uprav. k ======================================================== Mzdové náklady ,00 v tom: platy zaměstnanců ,00 OON ,00 Dotace od zřizovatele ,00 v tom: - na provoz památníku JAK v Naardenu ,00 - účelová dotace na restaurování starých tisků 39 39,00 - účelová dotace na výstavu M. Husáka v Naardenu ,00 Dotace Zlínského kraje Musaionfilm 15 15,00 Investiční účelová dotace na výměnu střešního pláště barokního sálu muzea ,00 Závěr: Závazné ukazatele rozpočtu roku 2009 nebyly překročeny. 4

5 2. a 3. vlastní příjmy a podíl státního rozpočtu na financování činnosti muzea Vlastní výnosy ,82 tj. 3,25 % z výnosů celkem z toho: tržby za vlastní výkony ,67 použití fondů ,15 Dotace od zřizovatele ,00. z toho: - na provoz Památníku J.A.K. v Naardenu ,00 Dotace Zlínského kraje ,00 Celkem výnosy ,82 Kč 4.rozbor čerpání mzdových prostředků Původně přidělené mzdové prostředky ve výši tis. Kč byly upraveny na konečnou částku tis. Kč. Skutečně čerpány k byly mzdové prostředky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč na mzdy zaměstnanců a 158 tis. Kč na OON schválený upravený skutečnost (v tis. Kč) rozpočet rozpočet k mzdové náklady celkem v tom: prostředky na platy OON V roce 2009 nedošlo k čerpání finančních prostředků z fondu odměn. Ostatní osobní náklady: Autorské honoráře Dohody o provedení práce OON celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ostatní osobní náklady jsou použity na autorské honoráře vyplácené za příspěvky do muzeem vydávané publikace Studia Comeniana et historica a na dohody o provedení práce, uzavřené v souvislosti s kulturními aktivitami muzea. 5. náklady na výzkum a vývoj žádné 6. náklady na financování programů reprodukce majetku - žádné 7. dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté muzeem žádné 8. čerpání finančních prostředků z Evropské unie žádné 9. Zahraniční cesty Zahraniční služební cesty souvisely s posláním našeho muzea ve znění jeho zřizovací listiny. Byly uskutečněny do Nizozemí, Maďarska, Polska, Německa, Francie a na Slovensko. V roce 2009 byla na zahraniční pracovní cesty vynaložena celková částka ,62 Kč. 10. členství muzea v mezinárodních organizacích žádné 5

6 11. mezinárodní konference pořádané muzeem Musaionfilm - náklady ,- Kč XXVII. mezinárodní komeniologické kolokvium Mezi konfrontací a smírem - náklady ,- Kč Bližší údaje ke konferencím viz kapitola této zprávy Semináře a konference pořádané muzeem 12. rezervní fond V roce 2009 nebyl rezervní fond čerpán ani do něj nebyly přiděleny žádné finanční prostředky. 13. muzeum má jen hlavní činnost 14. hospodářský výsledek za rok 2009 Organizace hospodařila v roce 2009 s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Hlavní skupina příjemců služeb Návštěvníci muzea: Celkový počet návštěvníků muzea v roce 2009: Počet návštěvníků ostatních kulturních akcí: 4479 Sbírkotvorná činnost Nákupy Podsbírka etnografie Do etnografických sbírek byly zakoupeny kraslice z Rudimovska, Uherskobrodska, Dolního Němčí a Březové ze současné produkce. Dále byly zakoupeny váhy decimálky, 30. léta 20. století a krojové součástky ženského horňáckého kroje (fěrtoch, fěrtůšek, rukávce, kordula, šatka, čepec) a krojové součástky ženského starohrozenkovského kroje (leknica, rukávce, přední sukně, holínky) Podsbírka historický fond knihovny Jana Kučery 1. Rytina města Heidelberg, Der löblichen vnd weitbekannten Statt Heidelberg/am Wasser Neccar gelegen. Publikováno in Sebastien Münster. Kosmographia, Basilej Comenius, Johann Amos, Lux e tenebris, s.l (Antikvariat Dieter Zipprich, Mnichov). 3. Comenius, Johann Amos, Orbis Sensualium Pictus. Visible Word: or Nomeclature, and Pictures, of all the Chief Things that are in the World, and of Men s Employents Therein. Translated by Charles Hoole. London: Printed for S. Leacroft, Částka za nákup etnografických a historických sbírek činila 3 970,- Kč. Za staré tisky bylo vydáno ,- Kč. 6

7 Dary Podsbírka Etnografie 1. Skleněná schránka na kraslice, 50. léta 20. st. Podsbírka Historie 1. Mikroskop, konec 19. st. 2. Miskové váhy, konec 19. st. 3. Sada závaží k miskovým vahám, poč. 20. st. 4. Psací stroj Ideal, 30. léta 20. st. 5. Filmová kamera Admira, 50. léta 20. st. Podsbírka Komenský v umění 1. Obraz G. Hlaváček: J. A. Komenský v pracovně, rytina Podsbírka Numismatika 1. Albrecht II. Habsburský ( ), Uhry, denár, 30. léta 15. stol 2. Albrecht, Morava, peníz se čtyřrázem (čtyřhranný peníz), 20. léta 15. stol. 3. Amulet se sv. Jiřím, Uhry, 18. stol. 4. František I. ( ), Uhry, 1 krejcar z r František I. ( ), Uhry, 1 krejcar z r František Josef I. ( ), Rakousko, 1 krejcar z r Victoria ( ), Velká Británie, 1 Penny z r Ruská směnka, 1896 Podsbírka Archeologie 1. Železná sekerka, středohradištní, cca 9. stol 2. Plochá měděná sekerka, eneolit, cca 4. tis. p. K. 3. Bronzový náramek, latén 4. Srp se středovým žebrem, ml. doba bronzová V průběhu roku 2009 bylo přiřazeno do sbírek etnografických celkem 22 předmětů (z toho 1 předmět zakoupen již v roce 2008), do historických sbírek provedena evidence 6 předmětů, do podsbírky Komenský v umění l ks, do historického fondu Knihovny Jana Kučery 3 ks, do numismatiky 7 ks, do papírových platidel 1 ks, do archeologie 4 ks. Celkem 44 předmětů. Evidence sbírek tabulkový přehled Podsbírka CES převod 1. stupeň 2. stupeň knihy staré tisky PC verze archeologická revize etnografická historická numismatika výtvarné umění - - Komenský v umění celkem:

8 Na evidenci pracovali: A. Zpurná, PhDr. H. Všetečková, J. Gazdík, D. Večeřová CES zápis sbírek Celkem bylo zapsáno 4009 sbírek, z toho 27 ks nových přírůstků a 3982 ks sbírek bylo převedeno z chronologické do systematické evidence (numismatika). Agendu vedly PhDr. Hana Všetečková a Miroslava Všetečková Evidence nesbírkových fondů Fotoarchiv: Zápis katalog. karet fotoarchivu včetně fyzické kontroly pozitivů a doplňování údajů do PC v celkovém počtu 70 položek. Jedná se o i.č Výběr fotomateriálů pro studijní, výstavní a publikační účely v počtu 500 položek. Knihovna Jana Kučery: Evidence: přír. čísla = 287 záznamů v přír. knize č. 7. Katalogizace: MFN = 470 záznamů v PC (systém Winisis knihovna) Dokumentace plakáty, pozvánky, katalogy, výstřižky: 0 v přír. knize elektronická evidence: = 103 záznamů (syst. Winisis regionální dokumentace). Fond 1. stupeň 2. stupeň PC revize komeniologická dokumentace pedagogická čtení komeniologický literární archiv Knihovna J. Kučery dokumentace regionu (plakáty, pozvánky, katalogy) Novinové zprávy Fotoarchiv Celkem Na evidenci pracovaly D. Večeřová a A. Zpurná Celkem bylo evidováno 287 nesbírkových předmětů 1. stupněm a na PC 540 kusů. Digitalizace Sbírky: Digitalizace sbírek v etnografickém depozitáři č. 2. Celkem zdigitalizováno, roztříděno a označeno inv. čísly 481 etnografických sbírek (spolupráce Alexandry Zpurné s J. Gazdíkem) Fotografie: Skenování negativů a skleněných desek fotoarchiv 8

9 Celkem skenováno ks. - ostatní: Digitalizace fotografických pozitivů z pozůstalosti Slavoje Knora, jejich popis a zařazení do fotoarchivu (celkový počet pozitivů zachycujících podobu města v letech , celkem 563 ks. Skenování podkladů pro knihu Uherský Brod očima dobových fotografů, celkem 720 ks. Skenování prováděli: Radek Tomeček a Martina Nevařilová Péče o sbírky Restaurování: - Kristus na kříži, i.č. Ná 525/516 - Truhla na šaty, i.č. Ná Kalvárie, i.č. Ná Kalvárie, i.č. Ná Provedl Jan Gazdík Konzervace: Etnografie: - Památkový objekt č. 57, Vlčnov Rolnický dům a hospodářství: Byly provedeny úklidové práce, odstraněny nečistoty ze sbírkových předmětů, vyprány textilie, proveden kompletní nátěr trámů v prostorách orebného nářadí a forem zápřahů pro silné napadení červotočem. V prostorách objektu instalováno 404 předmětů. Předměty prošly fyzickou inventurou. - Fyzická inventura a konzervace sbírkových předmětů ve Mlýně, Dolní Němčí (37 sbírek fondu etnografie), pomoc při úpravě celé expozice. Dlouhodobá zápůjčka HS 1/03. Smlouva o výpůjčce prodloužena do Numismatika: - Konzervace celkem 87 mincí Historický fond knihovny Jana Kučery: - Čištění, lepení kožených vazeb, doplnění chybějících částí kůže, konzervace kovových částí sbírkových knih. Archeologie: - Archeologie: sbírky byly ukládány do nových sáčků a probíhala konzervace předmětů. Komenský v umění: - Vyčištěny dva obrazy, oleje a 3 bronzové plastiky - Sádrová plastika Jaroslava Horejce. Hořící Lešno byla předána k odlití do bronzu. Historie: - Prapor tělocvičné jednoty Orel šití a čištění poškozených částí, oprava dřevěné žerdi, nová povrchová úprava Archiv: - Čištění a podlepení plakátů, výroba ochranných pouzder. Stálá expozice knihovna: - Čištění skříní s obsahem 600 svazků. Celkem bylo konzervováno 1149 předmětů. Provedli J. Gazdík, A. Zpurná, R. Tomeček, L. Kubišová, M. Všetečkova, K. Angerová, Z. Zlámalík, H. Všetečková. 9

10 Revize sbírkových fondů Provedena fyzická inventura podsbírky etnografie v depozitárních prostorách, v Památkovém objektu ve Vlčnově, ve stálé expozici Starožitnosti Uherskobrodska, stálá expozice Komenský lidstvu, v mlýně v Dolním Němčí. Na fyzické inventuře se podíleli: správce sbírky A. Zpurná, konzervátor J. Gazdík, archivář a historik Mgr. R. Tomeček. Byla provedena inventura zapůjčené letovické knihovny (NM Praha) expoziční část Knihovna a knihy uložené v depozitáři (celkem cca 6000). Na inventuře se podílela D. Večeřová Vědeckovýzkumná činnost Uherský Brod ve fotografiích řešitel: Mgr. Radek Tomeček, za spolupráce Jana Gazdíka a Alexandry Zpurné Výzkumný úkol ukončen vydáním publikace Uherský Brod očima dobových fotografů Kromě publikovaných údajů natočeny videodokumenty rozhovorů s pamětníky odsunu židovských obyvatel z města: s paní Ellou Reissovou-Franklovou (Rokycany, ), paní Ruth Kleinovou-Bejkovskou (Praha, ), paní Zuzanou Brunnovou-Chaloupkovou (Znojmo, ). Spolupracovali: Jan Gazdík, Beata Gálová. Monumenta conventus ordinis Praedicatorum Hunno-Brodae řešitel: Mgr. Radek Tomeček Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení řešitele úkolu při plnění jiných úkolů. Mečové tance v interetnických souvislostech řešitel: PhDr. Pavel Popelka, CSc. V průběhu roku byla z prováděného výzkumného úkolu využita část fotodokumentace v rámci autorských výstav. Terénní dokumentace na úseku osobností regionu edice rukopisu Rudolfa Opletala Nivnice a její obyvatelé řešitel: Mgr. Aleš Kapsa Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení při plnění jiných úkolů. Nivnice v proměnách času národopisná část: edice z rukopisu Rudolfa Opletala Nivnice a její obyvatelé řešitel: Mgr. Aleš Kapsa Započata příprava příspěvku do publikace k výročí 750 let od první písemné zmínky o obci Nivnice. Plánované vydání v r Rodokmen spisovatel Františka Kožíka Spolupráce při shromažďování archivních bádání badatele Jiřího Bradáče. Data uložena ve vlastní pracovní databázi, poskytnuta dceři spisovatele A. Kožíkové (Praha). Jiné krátkodobé výzkumy řešitel: Petr Zemek - Příprava publikace k výročí 800 let od první zmínky obce Nedachlebice Ukončeno k vydáním publikace. 10

11 - Spolupráce na Soupisu písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (Etapa I: Morava) (GAČR 404/09/0026, ) - Dějiny Jednoty bratrské. Řešení problematiky studijních pobytů bratrských studentů na školách západní Evropy (Herborn). Jednota bratrská v Lešně (studijní cesta). - Dějiny Uherskobrodska. Pojetí náboženské tolerance Oldřicha z Kounic (pro kolokvium). Historie obcí Hradčovice a Lhotka. Historie Újezdce (pro připravovanou výstavu). - Nivnice v proměnách času historická část. František Kožík řešitel: Dana Večeřová U příležitosti výstavy František Kožík ( ). Videodokumentace, videotvorba a audiotvorba Průběžně byly odstraňovány závady na audiovizuálních programech v expozicích. Bylo opraveno 7 ks diaprojektorů a 1 ks zesilovače pro zvuk Cesty světla. Průběžně byl doplňován archív DVD, CD i MiniDv se záznamy muzejních akcí i získaných záznamů. Současně byl doplňován archivační program Archimedes. Dále pokračovala archivace muzejních filmových materiálů na záložní externí HDD. V současné době dle časových možností pokračuje archivace filmů Musaionfilmu na externí HDD. Byly prováděny přepisy záznamů z VHS a minidv na DVD. Zvukový archív muzea byl doplněn o další CD zvuk. efektů. Pro prodej v expozicích bylo vyrobeno cca 80 kompletů DVD s filmy z produkce muzea. Pro informační centrum Strání bylo vyrobeno 56 souprav filmů (Fašank 2008, 2009, Vdávala mamička). Získané fragmenty prof. filmu byly v kině Máj digitalizovány a zpracovány do dokumentu Masopust v Havřicích Ve spolupráci s Fonoklubem Uh. Hradiště bylo vyrobeno CD Poezie Jaroš. Nové filmy: let vytváření paměti města a regionu Videodokumentace instalace stejnojmenné výstavy ve Velkém výstavním sále muzea, výstavou provází zástupce realizačního týmu Mgr. Radek Tomeček, historik muzea (duben 2009). Autor Aleš Kapsa, 11 min. 2. Fašanková vzpomínka 2009 Krátký sestřih z videodokumentace pro vedení DFS Javorinka ze Strání. Autor Aleš Kapsa, 6 min. 3. Znělka k přehlídce Musaionfilm 2009 Upoutávka na přehlídku před každý projekční blok přehlídky a pro videokanál přehlídky na YouTube. Autor Aleš Kapsa, 1 min. 4. Strání sobě DVD se zpracovaným videozáznamem úvodního pořadu 22. ročníku Festivalu masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku. Ve folklorních vystoupeních účinkují domácí interpreti ze Strání. Autor Aleš Kapsa, 113 min. 5. Pestrá krása papoušků. Autor Jiří Sabák 6. Masopust v Havřicích Autor Jiří Sabák 11

12 Příspěvky pro videokanály muzea YouTube - Aleš Kapsa: Fotografie Josefa Fantury ( , 0:43), Pestrá krása papoušků ( , 0:21), František Kožík ( , 0:38), Přijďte na svatbu! Strání, 2008 ( , 1:01), Mečový tanec, Strání 2009 ( , 5:17), Josef Beneš, 1997 ( , 1:59), Uherský Brod očima dobových fotografů ( , 1:17), Orbis pictus ( , 1:03), Den evropského dědictví / EHD 2009 ( , 0:39), Lidová svatba z Újezdce (FS Rozmarýn 1997) ( , 3:45), Znělka k přehlídce Musaionfilm 2010 ( , 0:19), Šablička (DCM ZUŠ UB), Rádi bychom do betléma šli ( , 1:01), Šablička (DCM ZUŠ UB), Pásli ovce valaši ( , 1:01), Šablička (DCM ZUŠ UB), Co sa stalo, přihodilo ( , 1:01), Kraslice (batikované) ( , 0:49), Kraslice (batikované) ( , 0:52), Kraslice (drátkované) ( , 1:34), Kraslice (škrábané) ( , 0:33), Kraslice (reliéfní) ( , 0:45), Kraslice (háčkované) ( , 0:54), Krbce (kožené) ( , 0:53), Ozdoby (háčkované) ( , 0:44), Krajka (paličkování) ( , 0:30), Perníčky (barevná poleva) ( , 0:33). Nové CD: - VII. Legendy moravského folkloru (Jiří Sabák) - Poezie Jaroš (Jiří Sabák) - Soudilo je lovecké právo (Jiří Sabák, grafická úprava Alexandra Haluzová) Ediční činnost - Vydáno číslo 80/2008 časopisu Studia Comeniana et historica. Připravili: Petr Zemek, Dana Večeřová, ve spolupráci s redakční radou časopisu, sazba Miroslava Všetečková. - Katalog Musaionfilm Připravili: A. Kapsa, A. Haluzová, Jiří Sabák. - Uherský Brod očima dobových fotografů Radek Tomeček, Jan Gazdík, Alexandra Zpurná. Vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě a Město Uherský Brod. ISBN: , Uherský Brod 2010, 416 stran. Výstavní činnost Výstavy v sálech muzea 1. Kraslice a velikonoční zvykoslovné předměty Výstava z vlastních sbírek muzea. Představeno bylo 30 etnografických sbírkových trojrozměrných předmětů a 290 kraslic.. Dále byly vybrány fotomateriály z muzejního fotoarchivu a textový materiál z muzejní knihovny. (Spolupráce A. Zpurná, J. Gazdík, D. Večeřová). V úvodním programu účinkoval dětský folklorní soubor Veleťánek Inspirace folklorem Pavel Popelka etnograf, fotograf, sběratel, filmař výstava u příležitosti jubilea 60 let František Kožík ( ) Výstava z vlastních sbírek muzea, Knihovny Uh. Brod, Josefa Kollera st., osobního archivu Aleny Kožíkové. Připravila Dana Večeřová ve spolupráci s A. Kapsou. Rešerše v PNP Praha, Archivu Českého rozhlasu, Památníku národního písemnictví, Archiv MU Brno

13 4. ZKUSMETO Marie Ušiaková, Jana Slintáková, Dagmar Kubišová výstava výtvarných prací , Velký výstavní sál 5. Pestrá krása papoušků výstava zoologických preparátů ze sbírek SZM v Opavě , Malý výstavní sál 6. Fotografie Josefa Fantury výstava ve spolupráci s GVU Hodonín , Velký výstavní sál 7. Dřevořezby Vladimíra Morávka a sochy s betlémskou tematikou , Velký výstavní sál 8. Československé řády a vyznamenání výstava ze sbírek Muzea JAK Uh. Brod, MZM Brno a Archivu Kanceláře prezidenta republiky , Malý výstavní sál Výstavy v České republice: 1. Folklorní motivy ve fotografii Pavel Popelka Slezskoostravská galerie, instalace Alexandra Haluzová Slezská Ostrava 2. Labyrint srdce i světa obrazy akad. mal. Milivoje Husáka , Ostrava Slezskoostravská galerie 3. Pavel Popelka Fotografie , Hodonín GVU 4. Pavel Popelka Thajsko výstava Domu kultury v Uh. Brodě , Uherský Brod Dům kultury (foyer) 5. Pavel Popelka fotografie výstava Domu kultury v Uh. Brodě , Uherský Brod Galerie DK na Panském domě Výstavy v zahraničí: 1. Labyrint srdce i světa. Inspirace Komenským Milivoj Husák Scénografické návrhy Labyrint světa a lusthaus srdce J. A. Komenského pro divadelní festival v Poznani ( ); figurální kresby z let Výstava uspořádána u příležitosti Předsednictví ČR v Radě EU Comenius museum Naarden Vernisáž výstavy v Comenius Museum Naarden, kulturní program: Gabriela Vermelho (housle, zpěv)

14 2. Renáta Fučíková Ilustrace dětských knih výstava ilustrací současné české umělkyně , Nizozemsko, Naarden Comenius Museum 3. Pavel Popelka fotografie výstava fotografií Pavla Popelky , Slovensko, Trenčín Trenčianske muzeum (Župný dom) Spolupráce na zahraničních výstavách: Jan Amos Komeński a Polska Muzeum Okręgowe w Lesznie. Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod poskytlo sbírkové předměty , Lešno (Polsko) Doba rytířská se obrodila Dobó István vármúzeum. Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod poskytlo sbírkové předměty a provedlo instalaci výstavy (Alexandra Haluzová) , Jager (Maďarsko) Expozice Muzeum provozuje tři dlouhodobé expozice: - J. A. Komenský lidstvu, expozice pod morální záštitou UNESCO, areál muzea - Rolnický dům a hospodářství, dům č. 57, Vlčnov - JUDr. Václav hrabě z Kounic, Panský dům, Uherský Brod V areálu muzea je pro veřejnost celoročně zpřístupněna Japonská zahrada. Kulturní akce Kulturní a vzdělávací pořady 1. Orbis pictus aneb Okna do časů minulých premiéra II. verze pořadu pro školy , stará třída expozice muzea 2. Fašank ročník festivalu masopustních tradic , obec Strání na Uherskobrodsku 3. Jaro přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 4. Den učitelů 2009 den otevřených dveří do muzea s doprovodným programem (projekce) , expozice muzea 14

15 5. Kraslice ročník předvelikonočních dílen lidových výrobců , expozice muzea 6. Křesťanská tematika v dějinných umění přednáška Bc. Lucie Kubišové , konferenční sálek muzea 7. Houslový recitál Barbory Valečkové , Sloupový sál 8. Slavnostní večer a vernisáž výstavy ke 100. výročí narození Františka Kožíka , Sloupový sál 9. Mezinárodní den muzeí 2009 den otevřených dveří do muzea s doprovodným programem (projekce) , expozice muzea 10. Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově 2009 komentované prohlídky usedlosti , obec Vlčnov na Uherskobrodsku 11. Podvečerní setkání se sborovou hudbou koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava a Komorního sboru Dvořák , Sloupový sál 12. Gabriela Vermelho (kvinton, zpěv), Pavel Popelka (autorské čtení) 1. kulturní program 12. ročníku Musaionfilmu , Sloupový sál 13. Beseda u cimbálu CM Ženičky, Hluk 2. kulturní program 12. ročníku Musaionfilmu , Sloupový sál 14. Léto přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 15. Přijďte na svatbu! Vlčnov 2. ročník cyklu Lidová svatba na Uherskobrodsku s účastí na Festivalu muzejních nocí , Atrium a expozice muzea 16. Zahraniční folklorní soubory 2009 účinkující MFF Strážnice , Dům kultury v Uh. Brodě 17. Vzpomínáme na Františka vzpomínkové setkání s českými spisovateli u příležitosti 100. výročí narození Františka Kožíka ( ) , Sloupový sál 15

16 18. Podzim přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 19. Den evropského dědictví / EHD 2009 den otevřených dveří do muzea s doprovodným programem (projekce) , expozice muzea 20. Běda temu Janíčkovi O jménech v horňáckých písních kulturní program 27. Mezinárodního komeniologického kolokvia , Sloupový sál 21. Setkání při svíčkách vzpomínání na listopadové dny 1989 s doprovodnou projekcí , před muzeem u sochy JAK, nová třída expozice muzea 22. Perníčky ročník předvánočních dílen lidových výrobců , expozice muzea 23. Zima přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 24. Uherský Brod očima dobových fotografů slavnostní představení nové knihy , Sloupový sál Semináře a konference pořádané muzeem 12. ročník videopřehlídky muzeí ČR Musaionfilm 2009 Na přehlídce se představilo 32 filmů od 17 institucí. Lektoři přehlídky: Prof. Mgr. Rudolf Adler (režisér dokumentárních filmů, katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha), doc. Mgr. Jan Gogola (dramaturg a scenárista, Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Divadelní fakulty JAMU, Brno; Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc) mezinárodní komeniologické kolokvium 2009 Mezi konfrontací a smírem Kolokvium k výročí Rudolfova Majestátu 1609 uspořádalo muzeum ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU v Brně a Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy FF MU v Brně a Filozofickým ústavem AV ČR v Praze Účast na seminářích a školeních pořádaných jinými institucemi Mgr. Aleš Kapsa: - účast na 14. Veletrhu muzeí ČR (Muzeum Vysočiny Třebíč, 28. května 2009) 16

17 Mgr. Dana Večeřová: seminář knihovníků muzeí a galerií v Pardubicích, Bc. Lucie Kubišová: - účast na konferenci Muzeum a škola, Zlín ( ) - studium školy muzejní propedeutiky v Praze (říjen 2008 červen 2009) - úspěšné složení závěrečné zkoušky kurzu muzejní propedeutiky v Praze (2. 9.) - účast na semináři k projektu Athena a Europiana (30. 9.) Petr Zemek: - účast na workshopu Apocalypticism, Millenarianism, and Prophecy: Eschatological Expectations between East-Central and Western Europe, (Praha, FÚ AV ČR, ) - účast na konferenci 425 Jahre Hohe Schule v Herbornu s přednáškou Das Studium an den Westeuropäischen Akademien aus sicht der Brüder Unität ( ) - účast na workshoppu ohledně Národní strategie digitalizace kulturního obsahu (Praha, MK ČR, ) - účast na 27. mezinárodní komeniologickém kolokviu 2009 Mezi konfrontací a smírem s přednáškou Oldřich z Kounic a potvrzení svobody vyznání při koupi Uherského Brodu ( ) Zahraniční spolupráce V roce 2009 pokračovala spolupráce zabezpečení provozu Comenius Museum a Mauzolea J. A. Komenského v nizozemském Naardenu. U příležitosti předsednictví ČR v Radě EU uspořádána v Comenius Museum Naarden výstava Labyrint srdce i světa. Inspirace Komenským Milivoj Husák. Pokračovala spolupráce s Dobó István vármúzeum v Jageru, kde byla připravena výstava Rytířská doba se zrodila ( ). Nově navázána spolupráce s Muzeum Okręgowe w Lesznie. Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod poskytlo sbírkové předměty na výstavu Jan Amos Komeński a Polska ( ). S muzeem v Jageru a Lešně uzavřeny dohody o vzájemné spolupráci, která by měla probíhat i v následujících letech na poli výstavním i badatelském. Vůdčím motivem je spolupráce mezi institucemi zemí, kde pobýval a pracoval Komenský. A tato spolupráce se děje i s jednotlivými badateli, kteří se v zahraničí Komenským zabývají (Mnichov, Herborn, Bamberk, Varšava). Důležitá zahraniční spolupráce probíhá tradičně v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti (Dřevořezby Vladimíra Morávka a sochy s betlémskou tematikou pro rok 2009). Spolupráce s domácími institucemi Zaběhlá spolupráce s komeniologickými pracovišti muzei v Přerově a v Praze, s Filozofickým ústavem AV ČR a univerzitami v Praze, Brně, Olomouci a dalšími pokračovala i v roce (27. mezinárodní komeniologické kolokvium bylo připraveno zvláště ve spolupráci s Historickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně.) Muzeum se podílí na spolupráci v rámci Asociace muzeí a galerií. V rámci regionu spolupracuje muzeum se svými kolegy z blízkých muzeí a knihoven. Muzeum se dále podílí na aktivitách jiných institucí: - členství v Unii Comenius zvláště při vydávání Bulletinu (D. Večeřová je členkou předsednictva). - členství v redakční radě časopisu ZVUK, předsednictví v porotě soutěže Gloria musaealis, ve sbírkotvorné komisi Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (PhDr. P. Popelka). - členství v kulturní komisi Města Uherský Brod (PhDr. H. Všetečková) - členství v redakční radě Brodského zpravodaje (PhDr. H. Všetečková) - člen Společnosti Jízdy králů ve Vlčnově (Mgr. A. Kapsa). 17

18 Probíhala i spolupráce na dílčích projektech či akcích, zvláště ve spolupráci s městem Uherský Brod a jím zřizovanými organizacemi. Konzultace Mgr. A. Kapsa: 13 metodických konzultací, z toho 9 pro odbornou veřejnost a 4 pro laickou veřejnost. Mgr. R. Tomeček: - konzultace + zápůjčka z archivu 2x - konzultace fotografie pamětihodností města Mgr. D. Večeřová (Knihovna J. Kučery): 28 externích badatelů, z toho 5 kontinuálních, konzultace k písemným závěrečným pracím J. Faltýnka (Komenského pedagogické zásady)a J. Kročové (Muzeum J.A.K., jeho osvětový význam) cca 350 výpůjček knih a časopisů, 150 interních výpůjček pro muzejní pracovníky 7 žádanek MVS výpůjčky z jiných knihoven PhDr. H. Všetečková: - konzultace v oblasti grafiky, archeologie a historie, celkem 11 konzultací. Alexandra Zpurná: - konzultace v oblastech fotografie, architektura města, etnografie, celkem 31 konzultantů. Bc. Lucie Kubišová: - konzultace poskytnuté Martině Kubišové v rámci jejího projektu a diplomové práce - konzultace poskytnuté paní Žižkové Lence v rámci její diplomové práce - spolupráce na projektu Martiny Kubišové k její diplomové práci. Využití expozic muzea a vybraných sbírkových předmětů pro tento projekt - komentovaná prohlídka pro ZŠ Vlčnov (čs. řády a vyznamenání) Petr Zemek: konzultace pro badatele v knihovně či korespondenční Celkem 45 konzultací. Výpůjčky Celkem zapůjčeno jiným institucím a fyzickým osobám 151 sbírkových předmětů. Z toho sbírky do zahraničí Holandsko, Polsko, Maďarsko, celkem 45 sbírkových předmětů. (Zápůjčky k výstavní, badatelské a restaurátorské činnosti). Přednášková činnost Alexandra Zpurná (3): - ZŠ Vlčnov 29 žáků + pedagog - ZŠ Výsluní, Uh.Brod 22 žáků + pedagog - Dům sociálních služeb, Olomouc 10 osob + 3 vychovatelé Alexandra Haluzová (4): - Bojkovice MÚ předvádění lidových velikonočních tradic malba na skle - interaktivní prohlídka výstavy 110 let Muzea JAK s programem L. Kubišové 20 žáků, 7. třída 2. ZŠ UB - prohlídka pro novináře Zlínského kraje a Slovenska s programem Jak se žilo ve středověku 18

19 - přednáška Historické slavnosti a tance století s ukázkami pro Katolickou základní školu v Uh. Brodě (60 žáků) Mgr. Aleš Kapsa (2): - Známe vůbec Moravu a Slezsko? Mgr. A. Kapsa, přednáška pro Sdružení Jana Šrámka, sál dominikánského kláštera, , 25 posluchačů - Podzim a zima v lidových tradicích Mgr. A. Kapsa, přednáška pro Oblastní Charitu, Uherský Brod, , cca 20 posluchačů PhDr. Pavel Popelka, CSc. (10): Autorské čtení z knihy Rokem v dur i moll a projekce filmů z muzejní videotéky, Suchá Loz, 22 osob Autorské čtení na vernisáži výstavy Folklorní Motivy, Slezskoostravská galerie. Ostrava, 57 osob Vernisážová promluva na výstavě Labyrint světa i srdce, Comenius Museum Naarden, 48 osob Uvedení filmotéky na 22. ročníku Festivalu masopustních tradic, Strání, 112 osob Životní balady a romance Pavla Popelky (Podvečerní povídání, hraní a zpívání s Pavlem Popelkou, scénické čtení Zdeněk Pavlíček, houslový doprovod Luboš Štancl), Slezskoostravská galerie, 28 osob Inspirace folklórem. Vlastní sběratelská, filmová a publicistická tvorba. Čejč, 145 osob Autorské čtení z vydaných knih, Kelč, 62 osob Autorské čtení z povídek s gajdošskou tematikou. X. mezinárodní gajdošský festival Gajdovačka 2009, Oravská Polhora, 86 osob Uvedení vlastních etnografických filmů na konferenci Antonín Václavík a evropská etnologie, Kontexty doby a díla, Luhačovice, 42 osob Autorské čtení u příležitosti autorské výstavy Fotografie, Trenčianske múzeum, 92 osob Mgr. Radek Tomeček (17): Městská samospráva a významná privilegia Uherského Brodu (malý sál Domu kultury v Uh. Brodě) 38 osob J. A. Komenský, významný teologický myslitel a pedagog 17. stol. (expozice muzea, pro Gymnázium s výukou španělštiny Brno 20 osob) první polovina třídy J. A. Komenský, významný teologický myslitel a pedagog 17. stol. (expozice muzea, pro Gymnázium s výukou španělštiny Brno 20 osob) druhá polovina třídy Pedagogický odkaz J. A. Komenského ve světle výukové praxe současného školství (rozhovor pro ČT1 Dobré ráno s Českou televizí) Historický vývoj a zánik židovského osídlení Uherského Brodu (malý přednáškový sál muzea, pro Katolickou školu v Uh. Brodě 15 osob) Historie Uherského Brodu 13. až 19. století, odraz vývoje patrimoniální a státní politické a soudní správy ve městě (učebna gymnázia, historický seminář GJAK UB 12 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Střední hotelová škola Uh. Hradiště 10 osob) Významné pamětihodnosti a zajímavosti Uherského Brodu (tematická přednáška spojená s provázením po městě (historický seminář GJAK UB 15 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Střední hotelová škola Uh. Hradiště 21 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí 17 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Střední hotelová škola Uh. Hradiště 10 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Obchodní akademie Uh. Hradiště 18 osob) 19

20 J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm 22 osob) Význam fotografie pro historii Uh. Brodu a příprava nové publikace fotografií města (rozhovor a představení nové publikace veřejnosti pro TV Slovácko) Práce s písemnými prameny a význam PVH pro badatelskou práci historika Architektonické proměny židovské čtvrti v Uh. Brodě a život židovské komunity ve městě (přednáškový sál muzea, 12 osob hist. semináře GJAKUB) J. A. Komenský, významný teologický myslitel a pedagog 17. stol. (expozice muzea, 36 osob, Ped. a sociální akademie Levice) PhDr. Hana Všetečková (3): - průvodní slovo v expozicích: FF MU v Brně, 4 osoby, průvodní slovo v expozicích: Gymnázium Opava, 35 studentů, průvodní slovo v expozicích: Martin Šašinka (dárce nalezené měděné sekerky) a 4 osoby, Mgr. Petr Zemek (3): - tradice poutí v Uherském Brode (TV Slovácko, říjen 2009) mezinárodní komeniologické kolokvium (TV Slovácko, ) - Komenský a Uherský Brod ( , studenti Univerzity III. věku Olomouc, asi 40 osob) Bc. Lucie Kubišová (2): - přednáška veřejnost Křesťanská tematika v dějinách umění ( ) - přednáška Křesťanská tematika v dějinách umění pro ZŠ Pod Vinohrady ( ) Publikační činnost Knihy odborné: - Nedachlebice: dříve a dnes. (Petr Zemek za spolupráce Dany Večeřové a Alexandry Haluzové. Nákladem obce Nedachlebice vydalo vydavatelství Brázda Břeclav. - Uherský Brod očima dobových fotografů Radek Tomeček, Jan Gazdík, Alexandra Zpurná. Vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě a Město Uherský Brod, Uherský Brod ISBN: Knihy umělecké: - Kalvados z červených jablek. Pavel Popelka, vyd. Albert Boskovice Grafický návrh a sazba Alexandra Haluzová. Články pro odbornou veřejnost: - Alexandra Zpurná, heslo Josef Hladiš, strojní cihelna in: Co jsme si zbořili. Bilance mizející průmyslové éry / deset let. ČVUT 2009, ISBN , s. 61. Publicistika a popularizační příspěvky: - Radek Tomeček: Práce na propagačním materiálu o sbírkách muzea (přehled sbírek muzea) vyhotoven úvodní text. Vydání plánováno na první polovinu roku Petr Zemek. XXVII. mezinárodní komeniologické kolokvium v Uherském Brodě Mezi konfrontací a smírem. Bulletin Unie Comenius - Petr Zemek. Nerealizované stavby. Hradčovské listy, 4/ Aleš Kapsa. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeu? Brodský zpravodaj č. 1, s. 8, leden Aleš Kapsa. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeu? Brodský zpravodaj č. 2, s. 12, únor

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ ZA ROK 2010 Úvodem I v roce 2010 se snažil početně nevelký kolektiv pracovníků muzea co nejvíce přiblížit veřejnosti poklady umění a vědění

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 36, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel:

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Česká televize 2014 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Sídlo archivu: Česká televize, Kavčí Hory 140

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti INTERGRAM z. s., nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. za rok 2016, zprávě auditora a návrhu rozpočtu

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC Dotační program MK ČR pro spolky M INISTERSTVO KULTURY NOSTICKÝ PALÁC 2 0. 10. 2016 Dotační program pro spolky pro spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

s c h v á l i l o z m ě n u

s c h v á l i l o z m ě n u Zastupitelstvo města Uherský Brod na zasedání konaném dne 14.12.2011 usnesením č..., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace Prezentace WEBINÁŘ O PROJEKTU MATERIÁLY PRO UČITELE PUBLIKACE ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽMP Otázka1 NAVŠTÍVILI JSTE V UPLYNULÝCH TŘECH LETECH ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE? O PROJEKTU 2011-2013 PODPOŘENO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2012

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2012 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2012 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2011

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2011 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2011 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Muzeum Říčany. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007

Muzeum Říčany. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007 Muzeum Říčany Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007 Obsah Základní údaje o organizaci 2 Muzeum Říčany 2 Pracoviště Muzea Říčany 3 Hlavní budova 3 Depozitář 3 Terénní pracoviště 3 Výstavní činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce Plán práce na projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více