ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, Uherský Brod, IČO , není plátce DPH. Tel: , Fax: , internet: příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo kultury ČR Úvodem Na poli kulturních aktivit v roce 2009 byl mimořádný již začátek roku, kdy Česká republika předsedala Radě EU. Muzeum se k doprovodným kulturním akcím připojilo výstavou Labyrint srdce i světa. Inspirace Komenským Milivoj Husák, kterou mohla veřejnost shlédnout ve dnech v nizozemském Naardenu a následně i u nás ve Slezskoostravské galerii v Ostravě. Další akcí, jež si zaslouží pozornost, bylo 27. mezinárodní komeniologické kolokvium s tématem: Mezi konfrontací a smírem, které se uskutečnilo ve dnech 14. a 15. října Z pravidelně se opakujících akcí je možno vzpomenout 22. ročník Festivalu masopustních tradic v obci Strání, který za spoluúčasti muzea proběhl ve dnech února Muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s Městem Uherský Brod následně uctilo sté výročí narození spisovatele a zdejšího rodáka Františka Kožíka slavnostním večerem, který se uskutečnil při příležitosti otevření výstavy, jež byla Františku Kožíkovi věnována. V červnu se v rámci Festivalu muzejních nocí konala další rekonstrukce svatby, jak dříve probíhala na Uherskobrodsku. Tentokráte byla dne předvedena svatba vlčnovská. 12. ročník Musaionfilmu, přehlídky muzejní videotvorby znovu ukázala užitečnost celého projektu. S velkým zájmem školní mládeže se setkala obnovená premiéra pořadu Orbis pictus, během roku se konalo 42 pořadů. Připraveny byly nové panely a verze v anglickém, německém, španělském, latinském a francouzském jazyce. Toto je jedním z výstupů nového přístupu k návštěvníkovi se snahou o jeho zapojení a interaktivitu. Především pro děti a mládež byly uspořádány velikonoční a předvánoční dílny, které byly zpestřeny již tradičním doprovodným kulturním programem a tak navodily atmosféru obou svátků. Pro děti bylo připraveno několik dalších pořadů a postupně je pro ně upravováno prostředí v muzeu (dětský koutek v prostorách tzv. nové třídy). Z publikačních aktivit lze zmínit knihu Nedachlebice. Dříve a dnes, která byla věnována historii obce Uherskobrodska, která slavila 800. výročí první zmínky. Muzeum připravilo knihu textově i redakčně včetně grafického návrhu a přípravy k tisku. Mimořádným edičním počinem je vydání velké obrazové publikace Uherský Brod očima dobových fotografů , kterou připravili muzejní pracovníci za finanční sustentace města, kterému je kniha věnována. Začátkem roku 2009 bylo také vydáno číslo 80/2008 muzejního časopisu Studia Comeniana et historica. Jádrem muzejní práce byla i nadále systematická péče o sbírky jejich sběr, evidence, digitalizace, konzervace i zpřístupnění veřejnosti. Muzeum připravilo během roku celkem 16 výstav. Z toho mimo prostory muzea bylo v České republice připraveno 5 výstav, v zahraničí muzeum připravilo nebo se podílelo na 3 výstavách. Muzeum J. A. Komenského uspořádalo samo nebo ve spolupráci s jinými partnery celkem 24 kulturních akcí. 1

2 Ekonomické ukazatele (dle vyhlášky ze dne 12. srpna 2005, Zákon 323/2005 sb.) Organizační struktura ředitel - interní audit - útvar ředitele - vedoucí komeniologicko-historického oddělení - vedoucí provozního oddělení - vedoucí ekonomického oddělení útvar ředitele - asistentka ředitele ¾ úvazku - správce audiovizuální techniky, videodokumentace - interní audit vedoucí historicko-komeniologického oddělení - historik - knihovník - redaktor časopisu, komeniolog - správce sbírek - výtvarník - konzervátor - konzervátor - dokumentátor ½ úvazku - public relations, organizace kulturně-výchovné činnosti vedoucí provozního oddělení - řidič, údržbář - průvodce, dozor - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - uklizečka - uklizečka vedoucí ekonomického oddělení - mzdová účetní, skladová účetní - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích So, Ne - osobní pokladna ¼ úvazku 2

3 Základní personální údaje K bylo v instituci zaměstnáno 21 osob v plném úvazku, jejichž zařazení bylo následující: PhDr. Pavel Popelka, CSc. (ředitel, etnograf) Ludmila Foltýnová (asistentka ředitele) PhDr. Hana Všetečková (kurátor sbírkových fondů, správce CES) Mgr. Radek Tomeček (výzkumný a vývojový pracovník, archivář) Mgr. Petr Zemek, Th.D. (výzkumný a vývojový pracovník, redaktor SCetH, zástupce ředitele a vedoucí historicko-komeniologického oddělení) Danuše Večeřová (knihovník, kurátor sbírkových fondů) Mgr. Aleš Kapsa (pracovník vztahů k veřejnosti, programový a kulturně výchovný pracovník) Bc. Lucie Kubišová (pracovník pro restaurování textilu, průvodce a muzejní pedagog) Alexandra Zpurná (kurátor sbírkových fondů, dokumentátor) Jan Gazdík (konzervátor, kurátor sbírkových fondů) Alexandra Haluzová (výtvarník, výstavář, konzervátor) Alena Vrbová (ekonom muzea, vedoucí ekonomického oddělení) Sylvie Ondrová (mzdová účetní, personální referent, skladová účetní) Jiří Sabák (specialista videozáznamu, videodokumentátor ISO) Ing. Miroslav Seidl (investiční referent, vedoucí provozního oddělení) Zdeněk Zlámalík (řidič, údržbář) Beata Gálová (průvodce, specialista videozáznamu) Martina Nevařilová (průvodce, dokumentátor, nyní na mateřské dovolené) Kateřina Angerová (průvodce) Ludmila Dudová (uklízečka) Marie Gazdíková (uklízečka) Ze stavu zaměstnanců k je 15 odborných pracovníků. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: limit I.IV. II.IV. III.IV. IV.IV. r Majetek organizace Majetek organizace Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,10 Dlouhodobý hmotný majetek ,02 Stavby ,10 Pozemky ,76 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,61 Oprávky k majetku ,66 Majetek celkem ,93 Organizace odepisuje majetek podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění. K nemovitostem nejsou vázána žádná věcná břemena. Pohledávky a závazky: organizace neměla k žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti, pohledávky za dlužníky v konkurzním řízení ani pohledávky, které jsou předmětem právních sporů. 3

4 Příjmy a výdaje Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč spotřeba materiálu 469,34 tržby z prodeje služeb 167,41 spotřeba energie 1 225,88 tržby za prodané zboží 129,83 spotřeba ostatních neskl.dodávek 0 Úroky 0,64 prodané zboží 98,84 jiné výnosy 14,96 opravy a udržování 453,58 použití fondů 140,53 Cestovné 117,71 z toho: fond rezervní 0,00 náklady na reprezentaci 25,75 příspěvky a dotace ,00 ostatní služby 3 164,99 mzdové náklady 5 398,00 zákonné sociální pojištění 1 783,32 zákonné sociální náklady 104,80 jiné ostatní náklady 150,22 odpisy majetku 972,94 Náklady celkem ,37 Výnosy celkem ,37 Hospodářský výsledek organizace k Hodnocení a analýza údajů 1.zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů Závazné ukazatele rozpočtu roku 2009: rozpočet skutečnost ukazatel schválený uprav. k ======================================================== Mzdové náklady ,00 v tom: platy zaměstnanců ,00 OON ,00 Dotace od zřizovatele ,00 v tom: - na provoz památníku JAK v Naardenu ,00 - účelová dotace na restaurování starých tisků 39 39,00 - účelová dotace na výstavu M. Husáka v Naardenu ,00 Dotace Zlínského kraje Musaionfilm 15 15,00 Investiční účelová dotace na výměnu střešního pláště barokního sálu muzea ,00 Závěr: Závazné ukazatele rozpočtu roku 2009 nebyly překročeny. 4

5 2. a 3. vlastní příjmy a podíl státního rozpočtu na financování činnosti muzea Vlastní výnosy ,82 tj. 3,25 % z výnosů celkem z toho: tržby za vlastní výkony ,67 použití fondů ,15 Dotace od zřizovatele ,00. z toho: - na provoz Památníku J.A.K. v Naardenu ,00 Dotace Zlínského kraje ,00 Celkem výnosy ,82 Kč 4.rozbor čerpání mzdových prostředků Původně přidělené mzdové prostředky ve výši tis. Kč byly upraveny na konečnou částku tis. Kč. Skutečně čerpány k byly mzdové prostředky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč na mzdy zaměstnanců a 158 tis. Kč na OON schválený upravený skutečnost (v tis. Kč) rozpočet rozpočet k mzdové náklady celkem v tom: prostředky na platy OON V roce 2009 nedošlo k čerpání finančních prostředků z fondu odměn. Ostatní osobní náklady: Autorské honoráře Dohody o provedení práce OON celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ostatní osobní náklady jsou použity na autorské honoráře vyplácené za příspěvky do muzeem vydávané publikace Studia Comeniana et historica a na dohody o provedení práce, uzavřené v souvislosti s kulturními aktivitami muzea. 5. náklady na výzkum a vývoj žádné 6. náklady na financování programů reprodukce majetku - žádné 7. dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté muzeem žádné 8. čerpání finančních prostředků z Evropské unie žádné 9. Zahraniční cesty Zahraniční služební cesty souvisely s posláním našeho muzea ve znění jeho zřizovací listiny. Byly uskutečněny do Nizozemí, Maďarska, Polska, Německa, Francie a na Slovensko. V roce 2009 byla na zahraniční pracovní cesty vynaložena celková částka ,62 Kč. 10. členství muzea v mezinárodních organizacích žádné 5

6 11. mezinárodní konference pořádané muzeem Musaionfilm - náklady ,- Kč XXVII. mezinárodní komeniologické kolokvium Mezi konfrontací a smírem - náklady ,- Kč Bližší údaje ke konferencím viz kapitola této zprávy Semináře a konference pořádané muzeem 12. rezervní fond V roce 2009 nebyl rezervní fond čerpán ani do něj nebyly přiděleny žádné finanční prostředky. 13. muzeum má jen hlavní činnost 14. hospodářský výsledek za rok 2009 Organizace hospodařila v roce 2009 s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Hlavní skupina příjemců služeb Návštěvníci muzea: Celkový počet návštěvníků muzea v roce 2009: Počet návštěvníků ostatních kulturních akcí: 4479 Sbírkotvorná činnost Nákupy Podsbírka etnografie Do etnografických sbírek byly zakoupeny kraslice z Rudimovska, Uherskobrodska, Dolního Němčí a Březové ze současné produkce. Dále byly zakoupeny váhy decimálky, 30. léta 20. století a krojové součástky ženského horňáckého kroje (fěrtoch, fěrtůšek, rukávce, kordula, šatka, čepec) a krojové součástky ženského starohrozenkovského kroje (leknica, rukávce, přední sukně, holínky) Podsbírka historický fond knihovny Jana Kučery 1. Rytina města Heidelberg, Der löblichen vnd weitbekannten Statt Heidelberg/am Wasser Neccar gelegen. Publikováno in Sebastien Münster. Kosmographia, Basilej Comenius, Johann Amos, Lux e tenebris, s.l (Antikvariat Dieter Zipprich, Mnichov). 3. Comenius, Johann Amos, Orbis Sensualium Pictus. Visible Word: or Nomeclature, and Pictures, of all the Chief Things that are in the World, and of Men s Employents Therein. Translated by Charles Hoole. London: Printed for S. Leacroft, Částka za nákup etnografických a historických sbírek činila 3 970,- Kč. Za staré tisky bylo vydáno ,- Kč. 6

7 Dary Podsbírka Etnografie 1. Skleněná schránka na kraslice, 50. léta 20. st. Podsbírka Historie 1. Mikroskop, konec 19. st. 2. Miskové váhy, konec 19. st. 3. Sada závaží k miskovým vahám, poč. 20. st. 4. Psací stroj Ideal, 30. léta 20. st. 5. Filmová kamera Admira, 50. léta 20. st. Podsbírka Komenský v umění 1. Obraz G. Hlaváček: J. A. Komenský v pracovně, rytina Podsbírka Numismatika 1. Albrecht II. Habsburský ( ), Uhry, denár, 30. léta 15. stol 2. Albrecht, Morava, peníz se čtyřrázem (čtyřhranný peníz), 20. léta 15. stol. 3. Amulet se sv. Jiřím, Uhry, 18. stol. 4. František I. ( ), Uhry, 1 krejcar z r František I. ( ), Uhry, 1 krejcar z r František Josef I. ( ), Rakousko, 1 krejcar z r Victoria ( ), Velká Británie, 1 Penny z r Ruská směnka, 1896 Podsbírka Archeologie 1. Železná sekerka, středohradištní, cca 9. stol 2. Plochá měděná sekerka, eneolit, cca 4. tis. p. K. 3. Bronzový náramek, latén 4. Srp se středovým žebrem, ml. doba bronzová V průběhu roku 2009 bylo přiřazeno do sbírek etnografických celkem 22 předmětů (z toho 1 předmět zakoupen již v roce 2008), do historických sbírek provedena evidence 6 předmětů, do podsbírky Komenský v umění l ks, do historického fondu Knihovny Jana Kučery 3 ks, do numismatiky 7 ks, do papírových platidel 1 ks, do archeologie 4 ks. Celkem 44 předmětů. Evidence sbírek tabulkový přehled Podsbírka CES převod 1. stupeň 2. stupeň knihy staré tisky PC verze archeologická revize etnografická historická numismatika výtvarné umění - - Komenský v umění celkem:

8 Na evidenci pracovali: A. Zpurná, PhDr. H. Všetečková, J. Gazdík, D. Večeřová CES zápis sbírek Celkem bylo zapsáno 4009 sbírek, z toho 27 ks nových přírůstků a 3982 ks sbírek bylo převedeno z chronologické do systematické evidence (numismatika). Agendu vedly PhDr. Hana Všetečková a Miroslava Všetečková Evidence nesbírkových fondů Fotoarchiv: Zápis katalog. karet fotoarchivu včetně fyzické kontroly pozitivů a doplňování údajů do PC v celkovém počtu 70 položek. Jedná se o i.č Výběr fotomateriálů pro studijní, výstavní a publikační účely v počtu 500 položek. Knihovna Jana Kučery: Evidence: přír. čísla = 287 záznamů v přír. knize č. 7. Katalogizace: MFN = 470 záznamů v PC (systém Winisis knihovna) Dokumentace plakáty, pozvánky, katalogy, výstřižky: 0 v přír. knize elektronická evidence: = 103 záznamů (syst. Winisis regionální dokumentace). Fond 1. stupeň 2. stupeň PC revize komeniologická dokumentace pedagogická čtení komeniologický literární archiv Knihovna J. Kučery dokumentace regionu (plakáty, pozvánky, katalogy) Novinové zprávy Fotoarchiv Celkem Na evidenci pracovaly D. Večeřová a A. Zpurná Celkem bylo evidováno 287 nesbírkových předmětů 1. stupněm a na PC 540 kusů. Digitalizace Sbírky: Digitalizace sbírek v etnografickém depozitáři č. 2. Celkem zdigitalizováno, roztříděno a označeno inv. čísly 481 etnografických sbírek (spolupráce Alexandry Zpurné s J. Gazdíkem) Fotografie: Skenování negativů a skleněných desek fotoarchiv 8

9 Celkem skenováno ks. - ostatní: Digitalizace fotografických pozitivů z pozůstalosti Slavoje Knora, jejich popis a zařazení do fotoarchivu (celkový počet pozitivů zachycujících podobu města v letech , celkem 563 ks. Skenování podkladů pro knihu Uherský Brod očima dobových fotografů, celkem 720 ks. Skenování prováděli: Radek Tomeček a Martina Nevařilová Péče o sbírky Restaurování: - Kristus na kříži, i.č. Ná 525/516 - Truhla na šaty, i.č. Ná Kalvárie, i.č. Ná Kalvárie, i.č. Ná Provedl Jan Gazdík Konzervace: Etnografie: - Památkový objekt č. 57, Vlčnov Rolnický dům a hospodářství: Byly provedeny úklidové práce, odstraněny nečistoty ze sbírkových předmětů, vyprány textilie, proveden kompletní nátěr trámů v prostorách orebného nářadí a forem zápřahů pro silné napadení červotočem. V prostorách objektu instalováno 404 předmětů. Předměty prošly fyzickou inventurou. - Fyzická inventura a konzervace sbírkových předmětů ve Mlýně, Dolní Němčí (37 sbírek fondu etnografie), pomoc při úpravě celé expozice. Dlouhodobá zápůjčka HS 1/03. Smlouva o výpůjčce prodloužena do Numismatika: - Konzervace celkem 87 mincí Historický fond knihovny Jana Kučery: - Čištění, lepení kožených vazeb, doplnění chybějících částí kůže, konzervace kovových částí sbírkových knih. Archeologie: - Archeologie: sbírky byly ukládány do nových sáčků a probíhala konzervace předmětů. Komenský v umění: - Vyčištěny dva obrazy, oleje a 3 bronzové plastiky - Sádrová plastika Jaroslava Horejce. Hořící Lešno byla předána k odlití do bronzu. Historie: - Prapor tělocvičné jednoty Orel šití a čištění poškozených částí, oprava dřevěné žerdi, nová povrchová úprava Archiv: - Čištění a podlepení plakátů, výroba ochranných pouzder. Stálá expozice knihovna: - Čištění skříní s obsahem 600 svazků. Celkem bylo konzervováno 1149 předmětů. Provedli J. Gazdík, A. Zpurná, R. Tomeček, L. Kubišová, M. Všetečkova, K. Angerová, Z. Zlámalík, H. Všetečková. 9

10 Revize sbírkových fondů Provedena fyzická inventura podsbírky etnografie v depozitárních prostorách, v Památkovém objektu ve Vlčnově, ve stálé expozici Starožitnosti Uherskobrodska, stálá expozice Komenský lidstvu, v mlýně v Dolním Němčí. Na fyzické inventuře se podíleli: správce sbírky A. Zpurná, konzervátor J. Gazdík, archivář a historik Mgr. R. Tomeček. Byla provedena inventura zapůjčené letovické knihovny (NM Praha) expoziční část Knihovna a knihy uložené v depozitáři (celkem cca 6000). Na inventuře se podílela D. Večeřová Vědeckovýzkumná činnost Uherský Brod ve fotografiích řešitel: Mgr. Radek Tomeček, za spolupráce Jana Gazdíka a Alexandry Zpurné Výzkumný úkol ukončen vydáním publikace Uherský Brod očima dobových fotografů Kromě publikovaných údajů natočeny videodokumenty rozhovorů s pamětníky odsunu židovských obyvatel z města: s paní Ellou Reissovou-Franklovou (Rokycany, ), paní Ruth Kleinovou-Bejkovskou (Praha, ), paní Zuzanou Brunnovou-Chaloupkovou (Znojmo, ). Spolupracovali: Jan Gazdík, Beata Gálová. Monumenta conventus ordinis Praedicatorum Hunno-Brodae řešitel: Mgr. Radek Tomeček Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení řešitele úkolu při plnění jiných úkolů. Mečové tance v interetnických souvislostech řešitel: PhDr. Pavel Popelka, CSc. V průběhu roku byla z prováděného výzkumného úkolu využita část fotodokumentace v rámci autorských výstav. Terénní dokumentace na úseku osobností regionu edice rukopisu Rudolfa Opletala Nivnice a její obyvatelé řešitel: Mgr. Aleš Kapsa Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení při plnění jiných úkolů. Nivnice v proměnách času národopisná část: edice z rukopisu Rudolfa Opletala Nivnice a její obyvatelé řešitel: Mgr. Aleš Kapsa Započata příprava příspěvku do publikace k výročí 750 let od první písemné zmínky o obci Nivnice. Plánované vydání v r Rodokmen spisovatel Františka Kožíka Spolupráce při shromažďování archivních bádání badatele Jiřího Bradáče. Data uložena ve vlastní pracovní databázi, poskytnuta dceři spisovatele A. Kožíkové (Praha). Jiné krátkodobé výzkumy řešitel: Petr Zemek - Příprava publikace k výročí 800 let od první zmínky obce Nedachlebice Ukončeno k vydáním publikace. 10

11 - Spolupráce na Soupisu písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (Etapa I: Morava) (GAČR 404/09/0026, ) - Dějiny Jednoty bratrské. Řešení problematiky studijních pobytů bratrských studentů na školách západní Evropy (Herborn). Jednota bratrská v Lešně (studijní cesta). - Dějiny Uherskobrodska. Pojetí náboženské tolerance Oldřicha z Kounic (pro kolokvium). Historie obcí Hradčovice a Lhotka. Historie Újezdce (pro připravovanou výstavu). - Nivnice v proměnách času historická část. František Kožík řešitel: Dana Večeřová U příležitosti výstavy František Kožík ( ). Videodokumentace, videotvorba a audiotvorba Průběžně byly odstraňovány závady na audiovizuálních programech v expozicích. Bylo opraveno 7 ks diaprojektorů a 1 ks zesilovače pro zvuk Cesty světla. Průběžně byl doplňován archív DVD, CD i MiniDv se záznamy muzejních akcí i získaných záznamů. Současně byl doplňován archivační program Archimedes. Dále pokračovala archivace muzejních filmových materiálů na záložní externí HDD. V současné době dle časových možností pokračuje archivace filmů Musaionfilmu na externí HDD. Byly prováděny přepisy záznamů z VHS a minidv na DVD. Zvukový archív muzea byl doplněn o další CD zvuk. efektů. Pro prodej v expozicích bylo vyrobeno cca 80 kompletů DVD s filmy z produkce muzea. Pro informační centrum Strání bylo vyrobeno 56 souprav filmů (Fašank 2008, 2009, Vdávala mamička). Získané fragmenty prof. filmu byly v kině Máj digitalizovány a zpracovány do dokumentu Masopust v Havřicích Ve spolupráci s Fonoklubem Uh. Hradiště bylo vyrobeno CD Poezie Jaroš. Nové filmy: let vytváření paměti města a regionu Videodokumentace instalace stejnojmenné výstavy ve Velkém výstavním sále muzea, výstavou provází zástupce realizačního týmu Mgr. Radek Tomeček, historik muzea (duben 2009). Autor Aleš Kapsa, 11 min. 2. Fašanková vzpomínka 2009 Krátký sestřih z videodokumentace pro vedení DFS Javorinka ze Strání. Autor Aleš Kapsa, 6 min. 3. Znělka k přehlídce Musaionfilm 2009 Upoutávka na přehlídku před každý projekční blok přehlídky a pro videokanál přehlídky na YouTube. Autor Aleš Kapsa, 1 min. 4. Strání sobě DVD se zpracovaným videozáznamem úvodního pořadu 22. ročníku Festivalu masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku. Ve folklorních vystoupeních účinkují domácí interpreti ze Strání. Autor Aleš Kapsa, 113 min. 5. Pestrá krása papoušků. Autor Jiří Sabák 6. Masopust v Havřicích Autor Jiří Sabák 11

12 Příspěvky pro videokanály muzea YouTube - Aleš Kapsa: Fotografie Josefa Fantury ( , 0:43), Pestrá krása papoušků ( , 0:21), František Kožík ( , 0:38), Přijďte na svatbu! Strání, 2008 ( , 1:01), Mečový tanec, Strání 2009 ( , 5:17), Josef Beneš, 1997 ( , 1:59), Uherský Brod očima dobových fotografů ( , 1:17), Orbis pictus ( , 1:03), Den evropského dědictví / EHD 2009 ( , 0:39), Lidová svatba z Újezdce (FS Rozmarýn 1997) ( , 3:45), Znělka k přehlídce Musaionfilm 2010 ( , 0:19), Šablička (DCM ZUŠ UB), Rádi bychom do betléma šli ( , 1:01), Šablička (DCM ZUŠ UB), Pásli ovce valaši ( , 1:01), Šablička (DCM ZUŠ UB), Co sa stalo, přihodilo ( , 1:01), Kraslice (batikované) ( , 0:49), Kraslice (batikované) ( , 0:52), Kraslice (drátkované) ( , 1:34), Kraslice (škrábané) ( , 0:33), Kraslice (reliéfní) ( , 0:45), Kraslice (háčkované) ( , 0:54), Krbce (kožené) ( , 0:53), Ozdoby (háčkované) ( , 0:44), Krajka (paličkování) ( , 0:30), Perníčky (barevná poleva) ( , 0:33). Nové CD: - VII. Legendy moravského folkloru (Jiří Sabák) - Poezie Jaroš (Jiří Sabák) - Soudilo je lovecké právo (Jiří Sabák, grafická úprava Alexandra Haluzová) Ediční činnost - Vydáno číslo 80/2008 časopisu Studia Comeniana et historica. Připravili: Petr Zemek, Dana Večeřová, ve spolupráci s redakční radou časopisu, sazba Miroslava Všetečková. - Katalog Musaionfilm Připravili: A. Kapsa, A. Haluzová, Jiří Sabák. - Uherský Brod očima dobových fotografů Radek Tomeček, Jan Gazdík, Alexandra Zpurná. Vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě a Město Uherský Brod. ISBN: , Uherský Brod 2010, 416 stran. Výstavní činnost Výstavy v sálech muzea 1. Kraslice a velikonoční zvykoslovné předměty Výstava z vlastních sbírek muzea. Představeno bylo 30 etnografických sbírkových trojrozměrných předmětů a 290 kraslic.. Dále byly vybrány fotomateriály z muzejního fotoarchivu a textový materiál z muzejní knihovny. (Spolupráce A. Zpurná, J. Gazdík, D. Večeřová). V úvodním programu účinkoval dětský folklorní soubor Veleťánek Inspirace folklorem Pavel Popelka etnograf, fotograf, sběratel, filmař výstava u příležitosti jubilea 60 let František Kožík ( ) Výstava z vlastních sbírek muzea, Knihovny Uh. Brod, Josefa Kollera st., osobního archivu Aleny Kožíkové. Připravila Dana Večeřová ve spolupráci s A. Kapsou. Rešerše v PNP Praha, Archivu Českého rozhlasu, Památníku národního písemnictví, Archiv MU Brno

13 4. ZKUSMETO Marie Ušiaková, Jana Slintáková, Dagmar Kubišová výstava výtvarných prací , Velký výstavní sál 5. Pestrá krása papoušků výstava zoologických preparátů ze sbírek SZM v Opavě , Malý výstavní sál 6. Fotografie Josefa Fantury výstava ve spolupráci s GVU Hodonín , Velký výstavní sál 7. Dřevořezby Vladimíra Morávka a sochy s betlémskou tematikou , Velký výstavní sál 8. Československé řády a vyznamenání výstava ze sbírek Muzea JAK Uh. Brod, MZM Brno a Archivu Kanceláře prezidenta republiky , Malý výstavní sál Výstavy v České republice: 1. Folklorní motivy ve fotografii Pavel Popelka Slezskoostravská galerie, instalace Alexandra Haluzová Slezská Ostrava 2. Labyrint srdce i světa obrazy akad. mal. Milivoje Husáka , Ostrava Slezskoostravská galerie 3. Pavel Popelka Fotografie , Hodonín GVU 4. Pavel Popelka Thajsko výstava Domu kultury v Uh. Brodě , Uherský Brod Dům kultury (foyer) 5. Pavel Popelka fotografie výstava Domu kultury v Uh. Brodě , Uherský Brod Galerie DK na Panském domě Výstavy v zahraničí: 1. Labyrint srdce i světa. Inspirace Komenským Milivoj Husák Scénografické návrhy Labyrint světa a lusthaus srdce J. A. Komenského pro divadelní festival v Poznani ( ); figurální kresby z let Výstava uspořádána u příležitosti Předsednictví ČR v Radě EU Comenius museum Naarden Vernisáž výstavy v Comenius Museum Naarden, kulturní program: Gabriela Vermelho (housle, zpěv)

14 2. Renáta Fučíková Ilustrace dětských knih výstava ilustrací současné české umělkyně , Nizozemsko, Naarden Comenius Museum 3. Pavel Popelka fotografie výstava fotografií Pavla Popelky , Slovensko, Trenčín Trenčianske muzeum (Župný dom) Spolupráce na zahraničních výstavách: Jan Amos Komeński a Polska Muzeum Okręgowe w Lesznie. Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod poskytlo sbírkové předměty , Lešno (Polsko) Doba rytířská se obrodila Dobó István vármúzeum. Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod poskytlo sbírkové předměty a provedlo instalaci výstavy (Alexandra Haluzová) , Jager (Maďarsko) Expozice Muzeum provozuje tři dlouhodobé expozice: - J. A. Komenský lidstvu, expozice pod morální záštitou UNESCO, areál muzea - Rolnický dům a hospodářství, dům č. 57, Vlčnov - JUDr. Václav hrabě z Kounic, Panský dům, Uherský Brod V areálu muzea je pro veřejnost celoročně zpřístupněna Japonská zahrada. Kulturní akce Kulturní a vzdělávací pořady 1. Orbis pictus aneb Okna do časů minulých premiéra II. verze pořadu pro školy , stará třída expozice muzea 2. Fašank ročník festivalu masopustních tradic , obec Strání na Uherskobrodsku 3. Jaro přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 4. Den učitelů 2009 den otevřených dveří do muzea s doprovodným programem (projekce) , expozice muzea 14

15 5. Kraslice ročník předvelikonočních dílen lidových výrobců , expozice muzea 6. Křesťanská tematika v dějinných umění přednáška Bc. Lucie Kubišové , konferenční sálek muzea 7. Houslový recitál Barbory Valečkové , Sloupový sál 8. Slavnostní večer a vernisáž výstavy ke 100. výročí narození Františka Kožíka , Sloupový sál 9. Mezinárodní den muzeí 2009 den otevřených dveří do muzea s doprovodným programem (projekce) , expozice muzea 10. Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově 2009 komentované prohlídky usedlosti , obec Vlčnov na Uherskobrodsku 11. Podvečerní setkání se sborovou hudbou koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava a Komorního sboru Dvořák , Sloupový sál 12. Gabriela Vermelho (kvinton, zpěv), Pavel Popelka (autorské čtení) 1. kulturní program 12. ročníku Musaionfilmu , Sloupový sál 13. Beseda u cimbálu CM Ženičky, Hluk 2. kulturní program 12. ročníku Musaionfilmu , Sloupový sál 14. Léto přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 15. Přijďte na svatbu! Vlčnov 2. ročník cyklu Lidová svatba na Uherskobrodsku s účastí na Festivalu muzejních nocí , Atrium a expozice muzea 16. Zahraniční folklorní soubory 2009 účinkující MFF Strážnice , Dům kultury v Uh. Brodě 17. Vzpomínáme na Františka vzpomínkové setkání s českými spisovateli u příležitosti 100. výročí narození Františka Kožíka ( ) , Sloupový sál 15

16 18. Podzim přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 19. Den evropského dědictví / EHD 2009 den otevřených dveří do muzea s doprovodným programem (projekce) , expozice muzea 20. Běda temu Janíčkovi O jménech v horňáckých písních kulturní program 27. Mezinárodního komeniologického kolokvia , Sloupový sál 21. Setkání při svíčkách vzpomínání na listopadové dny 1989 s doprovodnou projekcí , před muzeem u sochy JAK, nová třída expozice muzea 22. Perníčky ročník předvánočních dílen lidových výrobců , expozice muzea 23. Zima přednáška pro školy z II. roč. cyklu Rok se zvířaty a hvězdami 2009 v rámci Mezinárodního roku astronomie , nová třída expozice muzea 24. Uherský Brod očima dobových fotografů slavnostní představení nové knihy , Sloupový sál Semináře a konference pořádané muzeem 12. ročník videopřehlídky muzeí ČR Musaionfilm 2009 Na přehlídce se představilo 32 filmů od 17 institucí. Lektoři přehlídky: Prof. Mgr. Rudolf Adler (režisér dokumentárních filmů, katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha), doc. Mgr. Jan Gogola (dramaturg a scenárista, Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Divadelní fakulty JAMU, Brno; Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc) mezinárodní komeniologické kolokvium 2009 Mezi konfrontací a smírem Kolokvium k výročí Rudolfova Majestátu 1609 uspořádalo muzeum ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU v Brně a Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy FF MU v Brně a Filozofickým ústavem AV ČR v Praze Účast na seminářích a školeních pořádaných jinými institucemi Mgr. Aleš Kapsa: - účast na 14. Veletrhu muzeí ČR (Muzeum Vysočiny Třebíč, 28. května 2009) 16

17 Mgr. Dana Večeřová: seminář knihovníků muzeí a galerií v Pardubicích, Bc. Lucie Kubišová: - účast na konferenci Muzeum a škola, Zlín ( ) - studium školy muzejní propedeutiky v Praze (říjen 2008 červen 2009) - úspěšné složení závěrečné zkoušky kurzu muzejní propedeutiky v Praze (2. 9.) - účast na semináři k projektu Athena a Europiana (30. 9.) Petr Zemek: - účast na workshopu Apocalypticism, Millenarianism, and Prophecy: Eschatological Expectations between East-Central and Western Europe, (Praha, FÚ AV ČR, ) - účast na konferenci 425 Jahre Hohe Schule v Herbornu s přednáškou Das Studium an den Westeuropäischen Akademien aus sicht der Brüder Unität ( ) - účast na workshoppu ohledně Národní strategie digitalizace kulturního obsahu (Praha, MK ČR, ) - účast na 27. mezinárodní komeniologickém kolokviu 2009 Mezi konfrontací a smírem s přednáškou Oldřich z Kounic a potvrzení svobody vyznání při koupi Uherského Brodu ( ) Zahraniční spolupráce V roce 2009 pokračovala spolupráce zabezpečení provozu Comenius Museum a Mauzolea J. A. Komenského v nizozemském Naardenu. U příležitosti předsednictví ČR v Radě EU uspořádána v Comenius Museum Naarden výstava Labyrint srdce i světa. Inspirace Komenským Milivoj Husák. Pokračovala spolupráce s Dobó István vármúzeum v Jageru, kde byla připravena výstava Rytířská doba se zrodila ( ). Nově navázána spolupráce s Muzeum Okręgowe w Lesznie. Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod poskytlo sbírkové předměty na výstavu Jan Amos Komeński a Polska ( ). S muzeem v Jageru a Lešně uzavřeny dohody o vzájemné spolupráci, která by měla probíhat i v následujících letech na poli výstavním i badatelském. Vůdčím motivem je spolupráce mezi institucemi zemí, kde pobýval a pracoval Komenský. A tato spolupráce se děje i s jednotlivými badateli, kteří se v zahraničí Komenským zabývají (Mnichov, Herborn, Bamberk, Varšava). Důležitá zahraniční spolupráce probíhá tradičně v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti (Dřevořezby Vladimíra Morávka a sochy s betlémskou tematikou pro rok 2009). Spolupráce s domácími institucemi Zaběhlá spolupráce s komeniologickými pracovišti muzei v Přerově a v Praze, s Filozofickým ústavem AV ČR a univerzitami v Praze, Brně, Olomouci a dalšími pokračovala i v roce (27. mezinárodní komeniologické kolokvium bylo připraveno zvláště ve spolupráci s Historickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně.) Muzeum se podílí na spolupráci v rámci Asociace muzeí a galerií. V rámci regionu spolupracuje muzeum se svými kolegy z blízkých muzeí a knihoven. Muzeum se dále podílí na aktivitách jiných institucí: - členství v Unii Comenius zvláště při vydávání Bulletinu (D. Večeřová je členkou předsednictva). - členství v redakční radě časopisu ZVUK, předsednictví v porotě soutěže Gloria musaealis, ve sbírkotvorné komisi Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (PhDr. P. Popelka). - členství v kulturní komisi Města Uherský Brod (PhDr. H. Všetečková) - členství v redakční radě Brodského zpravodaje (PhDr. H. Všetečková) - člen Společnosti Jízdy králů ve Vlčnově (Mgr. A. Kapsa). 17

18 Probíhala i spolupráce na dílčích projektech či akcích, zvláště ve spolupráci s městem Uherský Brod a jím zřizovanými organizacemi. Konzultace Mgr. A. Kapsa: 13 metodických konzultací, z toho 9 pro odbornou veřejnost a 4 pro laickou veřejnost. Mgr. R. Tomeček: - konzultace + zápůjčka z archivu 2x - konzultace fotografie pamětihodností města Mgr. D. Večeřová (Knihovna J. Kučery): 28 externích badatelů, z toho 5 kontinuálních, konzultace k písemným závěrečným pracím J. Faltýnka (Komenského pedagogické zásady)a J. Kročové (Muzeum J.A.K., jeho osvětový význam) cca 350 výpůjček knih a časopisů, 150 interních výpůjček pro muzejní pracovníky 7 žádanek MVS výpůjčky z jiných knihoven PhDr. H. Všetečková: - konzultace v oblasti grafiky, archeologie a historie, celkem 11 konzultací. Alexandra Zpurná: - konzultace v oblastech fotografie, architektura města, etnografie, celkem 31 konzultantů. Bc. Lucie Kubišová: - konzultace poskytnuté Martině Kubišové v rámci jejího projektu a diplomové práce - konzultace poskytnuté paní Žižkové Lence v rámci její diplomové práce - spolupráce na projektu Martiny Kubišové k její diplomové práci. Využití expozic muzea a vybraných sbírkových předmětů pro tento projekt - komentovaná prohlídka pro ZŠ Vlčnov (čs. řády a vyznamenání) Petr Zemek: konzultace pro badatele v knihovně či korespondenční Celkem 45 konzultací. Výpůjčky Celkem zapůjčeno jiným institucím a fyzickým osobám 151 sbírkových předmětů. Z toho sbírky do zahraničí Holandsko, Polsko, Maďarsko, celkem 45 sbírkových předmětů. (Zápůjčky k výstavní, badatelské a restaurátorské činnosti). Přednášková činnost Alexandra Zpurná (3): - ZŠ Vlčnov 29 žáků + pedagog - ZŠ Výsluní, Uh.Brod 22 žáků + pedagog - Dům sociálních služeb, Olomouc 10 osob + 3 vychovatelé Alexandra Haluzová (4): - Bojkovice MÚ předvádění lidových velikonočních tradic malba na skle - interaktivní prohlídka výstavy 110 let Muzea JAK s programem L. Kubišové 20 žáků, 7. třída 2. ZŠ UB - prohlídka pro novináře Zlínského kraje a Slovenska s programem Jak se žilo ve středověku 18

19 - přednáška Historické slavnosti a tance století s ukázkami pro Katolickou základní školu v Uh. Brodě (60 žáků) Mgr. Aleš Kapsa (2): - Známe vůbec Moravu a Slezsko? Mgr. A. Kapsa, přednáška pro Sdružení Jana Šrámka, sál dominikánského kláštera, , 25 posluchačů - Podzim a zima v lidových tradicích Mgr. A. Kapsa, přednáška pro Oblastní Charitu, Uherský Brod, , cca 20 posluchačů PhDr. Pavel Popelka, CSc. (10): Autorské čtení z knihy Rokem v dur i moll a projekce filmů z muzejní videotéky, Suchá Loz, 22 osob Autorské čtení na vernisáži výstavy Folklorní Motivy, Slezskoostravská galerie. Ostrava, 57 osob Vernisážová promluva na výstavě Labyrint světa i srdce, Comenius Museum Naarden, 48 osob Uvedení filmotéky na 22. ročníku Festivalu masopustních tradic, Strání, 112 osob Životní balady a romance Pavla Popelky (Podvečerní povídání, hraní a zpívání s Pavlem Popelkou, scénické čtení Zdeněk Pavlíček, houslový doprovod Luboš Štancl), Slezskoostravská galerie, 28 osob Inspirace folklórem. Vlastní sběratelská, filmová a publicistická tvorba. Čejč, 145 osob Autorské čtení z vydaných knih, Kelč, 62 osob Autorské čtení z povídek s gajdošskou tematikou. X. mezinárodní gajdošský festival Gajdovačka 2009, Oravská Polhora, 86 osob Uvedení vlastních etnografických filmů na konferenci Antonín Václavík a evropská etnologie, Kontexty doby a díla, Luhačovice, 42 osob Autorské čtení u příležitosti autorské výstavy Fotografie, Trenčianske múzeum, 92 osob Mgr. Radek Tomeček (17): Městská samospráva a významná privilegia Uherského Brodu (malý sál Domu kultury v Uh. Brodě) 38 osob J. A. Komenský, významný teologický myslitel a pedagog 17. stol. (expozice muzea, pro Gymnázium s výukou španělštiny Brno 20 osob) první polovina třídy J. A. Komenský, významný teologický myslitel a pedagog 17. stol. (expozice muzea, pro Gymnázium s výukou španělštiny Brno 20 osob) druhá polovina třídy Pedagogický odkaz J. A. Komenského ve světle výukové praxe současného školství (rozhovor pro ČT1 Dobré ráno s Českou televizí) Historický vývoj a zánik židovského osídlení Uherského Brodu (malý přednáškový sál muzea, pro Katolickou školu v Uh. Brodě 15 osob) Historie Uherského Brodu 13. až 19. století, odraz vývoje patrimoniální a státní politické a soudní správy ve městě (učebna gymnázia, historický seminář GJAK UB 12 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Střední hotelová škola Uh. Hradiště 10 osob) Významné pamětihodnosti a zajímavosti Uherského Brodu (tematická přednáška spojená s provázením po městě (historický seminář GJAK UB 15 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Střední hotelová škola Uh. Hradiště 21 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí 17 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Střední hotelová škola Uh. Hradiště 10 osob) J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Obchodní akademie Uh. Hradiště 18 osob) 19

20 J. A. Komenský a Uh. Brod (expozice muzea, Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm 22 osob) Význam fotografie pro historii Uh. Brodu a příprava nové publikace fotografií města (rozhovor a představení nové publikace veřejnosti pro TV Slovácko) Práce s písemnými prameny a význam PVH pro badatelskou práci historika Architektonické proměny židovské čtvrti v Uh. Brodě a život židovské komunity ve městě (přednáškový sál muzea, 12 osob hist. semináře GJAKUB) J. A. Komenský, významný teologický myslitel a pedagog 17. stol. (expozice muzea, 36 osob, Ped. a sociální akademie Levice) PhDr. Hana Všetečková (3): - průvodní slovo v expozicích: FF MU v Brně, 4 osoby, průvodní slovo v expozicích: Gymnázium Opava, 35 studentů, průvodní slovo v expozicích: Martin Šašinka (dárce nalezené měděné sekerky) a 4 osoby, Mgr. Petr Zemek (3): - tradice poutí v Uherském Brode (TV Slovácko, říjen 2009) mezinárodní komeniologické kolokvium (TV Slovácko, ) - Komenský a Uherský Brod ( , studenti Univerzity III. věku Olomouc, asi 40 osob) Bc. Lucie Kubišová (2): - přednáška veřejnost Křesťanská tematika v dějinách umění ( ) - přednáška Křesťanská tematika v dějinách umění pro ZŠ Pod Vinohrady ( ) Publikační činnost Knihy odborné: - Nedachlebice: dříve a dnes. (Petr Zemek za spolupráce Dany Večeřové a Alexandry Haluzové. Nákladem obce Nedachlebice vydalo vydavatelství Brázda Břeclav. - Uherský Brod očima dobových fotografů Radek Tomeček, Jan Gazdík, Alexandra Zpurná. Vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě a Město Uherský Brod, Uherský Brod ISBN: Knihy umělecké: - Kalvados z červených jablek. Pavel Popelka, vyd. Albert Boskovice Grafický návrh a sazba Alexandra Haluzová. Články pro odbornou veřejnost: - Alexandra Zpurná, heslo Josef Hladiš, strojní cihelna in: Co jsme si zbořili. Bilance mizející průmyslové éry / deset let. ČVUT 2009, ISBN , s. 61. Publicistika a popularizační příspěvky: - Radek Tomeček: Práce na propagačním materiálu o sbírkách muzea (přehled sbírek muzea) vyhotoven úvodní text. Vydání plánováno na první polovinu roku Petr Zemek. XXVII. mezinárodní komeniologické kolokvium v Uherském Brodě Mezi konfrontací a smírem. Bulletin Unie Comenius - Petr Zemek. Nerealizované stavby. Hradčovské listy, 4/ Aleš Kapsa. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeu? Brodský zpravodaj č. 1, s. 8, leden Aleš Kapsa. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeu? Brodský zpravodaj č. 2, s. 12, únor

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 36, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel:

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2010 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název subjektu: Sídlo: Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 763 61 Napajedla Identifikační číslo: 70286736

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 KONTAKT... 2 ZPŮSOB ZŘÍZENÍ... 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A HLAVNÍ ČINNOSTI NFA... 3 HLAVNÍ ČINNOSTI DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY... 3 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE...

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2012

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2012 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2012 Ve Dvoře Králové nad Labem 25. 3. 2013 Vyhotovil: Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea Obsah: I. Základní údaje II. Odborná činnost

Více