dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor"

Transkript

1 MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm a s vnitřní zásuvnou přístrojovou jednotkou je určen zejména pro balicí stroje, laboratorní vybavení, stroje na zpracování plastů, stavbu pecí, přístrojovou techniku apod. Regulátor má k dispozici dva čtyřmístné 7-segmentové displeje pro skutečnou hodnotu (červený) a žádanou hodnotu (zelený). Běhěm programování slouží tyto displeje ke komentování jednotlivých zadání. Přístroj lze naprogramovat jako dvoupolohový, třípolohový nebo spojitý regulátor s P, PD, PI nebo PID regulační strukturou. Regulátor má 1 vstup skutečné hodnoty pro obvyklé snímače měřených hodnot, 1 volitelný vstup pro externí zadání žádané hodnoty, 2 reléové výstupy, 1 volitelný výstup v různém provedení a 2 kombinované binární vstupy / logické výstupy. Dále regulátor disponuje dvěma limitními komparátory, které lze přiřadit vstupním signálům. Lze volit mezi osmi různými komparačními funkcemi. V sériové výbavě jsou k dispozici rampová funkce s nastavitelným gradientem, programová funkce se čtyřmi programovými úseky a samooptimalizace. Na přání se dodává sériové rozhraní (RS 485), které slouží k integraci do datových svazků. Používá se protokol MOD- / J-Bus. Elektrické připojení je pomocí šroubových svorek pro vodiče o průřezu max. 1,5 mm 2. Čelní krytí IP 65. Typový list strana 1/6 Typ /... Bloková struktura Přednosti Vstup 1 vstup skutečné hodnoty pro Pt 100, Pt 1000, termočlánky nebo unifikované signnály Vstup 2 pro externí zadání žádané hodnoty unifikovanými signály nebo sériové rozhraní RS 485 protokol MOD- / J-Bus AC Hz, V nebo UC 0/ Hz, V dtron 16.1 Výstup 1 - relé Výstup 2 - relé Výstup 3 - relé - spojitý výstup - logický 12 V - TRIAC tranzistorová " Strukturované obslužné a programovací schéma " Samooptimalizace " Rampová funkce " Programová funkce se čtyřmi programovými úseky " Externí zadání žádané hodnoty " Digitální vstupní filtr s programovatelnou časovou konstantou " Sériové rozhraní " 2 limitní komparátory volitelná výbava na přání " 5 výstupů s volným přiřazením funkcí Binární vstup 1 pro bezpotenciálový kontakt Binární vstup 2 pro bezpotenciálový kontakt nebo nebo Výstup 4 - logický 5 V Výstup 5 - logický 5 V " Blokace klávesnice a prgramovacích úrovní " 2 žádané hodnoty s možností přepínání " 2 sady parametrů zpětné vazby s možností přepínání

2 Typový list strana 2/6 Obsluha Pro snadné programování a obsluhu jsou regulační parametry a konfigurační údaje rozřazeny do tří různých úrovní. Zobrazovací a obslužné prvky Obslužná úroveň Úroveň parametrů Konfigurační úroveň Fóliová tlačítka s mikrospínači jsou zárukou jednoduché a spolehlivé obsluhy. Oba LED displeje zobrazují symboly jednotlivých parametrů a jim odpovídající hodnoty a činí tak postup obsluhy velmi přehledný. Obslužná úroveň Spodní displej zobrazuje symbol (např. SP 1), horní displej zobrazuje odpovídající hodnotu. Žádané hodnoty SP 1 a SP 2 lze měnit zadáním přes fóliovou klávesnici (SP = setpoint). Úroveň parametrů V této úrovní probíhá přizpůsobení regulátoru regulované soustavě. Zde se objevují jednotlivé parametry se svými symboly a odpovídajícími hodnotami. Zobrazují se pouze parametry odpovídajicí dané konfiguraci regulátoru (konfigurační roveň). (1) Zobrazení skutečné hodnoty červené, 10 mm vysoké, 4-místné (2) Zobrazení žádané hodnoty zelené, 7 mm vysoké, 4-místné (3) Dekrementální tlačítko ke změně hodnoty (4) Tlačítko PGM k volbě parametru Rampová funkce Je možná stoupající nebo klesající rampová funkce (postupný nárůst nebo pokles žádané hodnoty). V čase t 0 změněná žádaná hodnota na novou hodnotu SP představuje koncovou hodnotu rampy. Nárůst rampy začíná od původní žádané hodnoty v čase t 0. Nárůst rampy je programovatelný. Znaménko nárůstu (stoupání / klesání) vyplývá ze vztahu mezi původní žádanou hodnotou v okamžiku t 0 a změněnou žádanou hodnotou SP (je--li hodnota SP nižší, pak rampa klesá). Po připojení k síťovému napětí začíná rampová funkce od aktuální skutečné hodnoty v okamžiku zapnutí. Programová funkce (5) Tlačítko EXIT k opuštění úrovní (6) Inkrementální tlačítko ke změně hodnoty (7) Zobrazení polohy sepnutí pro výstupy 1 až 3, žluté (8) LED pro rampovou / programovou funkci svítí, je-li konfigurována, zelené Konfigurační úroveň Tato úroveň slouží k přizpůsobení regulátoru dané regulační úloze, popř. k přizpůsobení vstupů a výstupů. Časový průběh žádané hodnoty je možné realizovat pomocí max. čtyř programových úseků. Nastavení žádaných hodnot jednotlivých úseků (SP00... SP03) a jejich časů (t00... t03) probíhá v obslužné úrovni. Jako časovou základnu lze konfigurovat sekundy a minuty (max. doba jednoho úseku: 9999 min.). Program začíná na skutečné hodnotě, tzn. programová křivka vyhledává žádanou hodnotu, která odpovídá skutečné hodnotě v okamžiku startu nebo připojení k síťovému napětí. Od tohoto bodu začíná běh programu. Nalézá-li se skutečná hodnota mimo programovou křivku, pak program začíná na prvním programovém úseku. V tomto případě najíždí žádaná hodnota programového úseku nárůstem prvního úseku (pozitivním nebo negativním). Program může proběhnout jednou nebo s cyklickým opakováním. Dále lze vyslat signál informující o konci programu a program zastavovat.

3 Typový list strana 3/6 Limitní komparátory (hlášení mezních hodnot) Regulátor obsahuje dva limitní komparátory, přičemž každému z nich lze přiřadit jednu z následujících funkcí. Lze sledovat měřené veličiny na analogových vstupech 1 a 2. Mezní hodnoty AL1 a AL2 i spínací diference XSd jsou programovatelné. Funkce lk1 Funkce okna: relé sepne, pokud se měřená hodnota nachází v rozmezí určitého pásma kolem kolem žádané hodnoty. w = 200 C, AL = 20, X Sd = 4 Skutečná hodnota stoupá: relé sepne při 182 C a rozepne při 222 C. Skutečná hodnota klesá: relé rozepne při 218 C a rozepne při 178 C. Funkce lk5 horní signalizace mezní hodnoty Funkce: relé rozepne, pokud je měřená hodnota > (žádaná + mezní hodnota). W = 200 C, AL = 20, X Sd = 4 Skutečná hodnota stoupá: relé rozepne při 222 C. Skutečná hodnota klesá: relé sepne při 218 C. Funkce lk6 jako lk5, avšak invertovaná funkce relé. Samooptimalizace Sériová samooptimalizace umožňuje automatické přizpůsobení regulátoru regulované soustavě. Tím je umožněno optimální nasazení regulátoru i bez znalostí regulačně technické problematiky. Samooptimalizace určuje regulační parametry pro PI- a PID-regulátor (pásmo proporcionality, derivační složka, integrační složka), dále pak dobu periody spínání a konstantu číslicového vstupního filtru. Omezení akčního zásahu Pomocí omezení akčního zásahu lze ovlivnit maximální a minimální hodnotu akčního zásahu. spojitý P-regulátor s klesající charakteristikou Funkce lk2 jako lk1, avšak invertovaná funkce relé. Funkce lk3 spodní signalizace mezní hodnoty Funkce: relé rozepne,pokud je měřená hodnota < (žádaná - mezní hodnota). W = 200 C, AL = 20, X Sd = 4 Skutečná hodnota stoupá: relé sepne při 182 C. Skutečná hodnota klesá: relé rozepne při 178 C. Funkce lk4 jako lk3, avšak invertovaná funkce relé. Funkce lk7 Spínací bod je nezávislý na žádané hodnotě regulátoru. Samotná hodnota AL stanovuje bod sepnutí. Funkce: relé sepne, pokud je měřená hodnota > mezní hodnota. AL = 150, XSd = 4 Skutečná hodnota stoupá: relé sepne při 152 C. Skutečná hodnota klesá: relé rozepne při 148 C. Funkce lk8 jako lk7, avšak invertovaná funkce relé. Y1 - maximální akční zásah Y2 - minimální akční zásah U spínaných výstupů se omezení akčního zásahu děje prostřednictvím poměru impulz-pauza v rámci spínací periody. Přepínání sad zpětnovazebních parametrů Pomocí binárního kontaktu lze přepínat mezi dvěma sadami parametrů zpětné vazby. (viz tabulka parametrů na straně 5) Rozhraní Regulátor může být na přání vybaven rozhraním RS 485, které slouží ke komunikaci s nadřazeným systémem a k integraci do datových svazků. Jako komunikační protokol se používá protokol MOD- / J-Bus.

4 Typový list strana 4/6 Technické údaje Vstup 1 Vstup je možno softwarově volně konfigurovat pro Pt 100, Pt 1000, termočlánky a proud 0(4) ma. Napěťové vstupy (0(2) V) se od ostatních vstupů hardwarově odlišují. Regulátor k připojení na odporové teploměry (w) Měřicí vstup Pt 100, Pt 1000 ve dvou- nebo třívodičovém zapojení Regulační rozsah -199, ,0 C C Kompenzace vedení V případě třívodičového zapojení není zapotřebí. Při připojení odporového teploměru ve dvouvodičovém zapojení lze kompenzaci vedení provést pomocí externího kompenzačního odporu (R kompen. = R vedeni ). Dále je možno kompenzovat odpor přívodního vedení softwarově zadáním korekce měřené hodnoty. Regulátor k připojení na termočlánky (t) Regulační rozsahy Fe-CuNi L C Fe-CuNi J C NiCr-Ni K C Cu-CuNi U C Nicrosil-Nisil N C Pt10Rh-Pt S C Pt13Rh-Pt R C Pt30Rh-Pt B C Teplotní kompenzace interní Regulátor k připojení na linearizované snímače měřené hodnoty s unifikovaným výstupním signálem (u/i) Měřicí vstup Signál 0(4) ma 0(2) V Vstup 2 Měřicí vstup Signál 0(4) ma 0(2) V Vnitřní odpor R i Úbytek napětí Ue Ue < 1 V R i = 100 kω Regulátor k připojení na linearizované snímače měřených hodnot s unifikovaným výstupním signálem Unifikované signály jsou konfigurovatelné. Vnitřní odpor R i Úbytek napětí Ue Ue < 1 V R i = 100 kω Výstupy K dispozici jsou 2 reléové výstupy, 2 logické výstupy a 1 volitelný výstup (relé, spojitý, logický 0/12 V nebo optočlen). 1. Reléové výstupy K1 / K2 pracovní kontakt (spínací) spínaný výkon: 3 A, 250 V AC při ohmické zátěži životnost kontaktů: > sepnutí při jmenovitém zatížení 2. Reléový výstup K3 (volitelný) přepínací kontakt spínaný výkon: 3 A, 250 V AC při ohmické zátěži životnost kontaktů: > sepnutí při jmenovitém zatížení 3. Spojitý výstup K3 nebo výstup skutečné hodnoty (volitelný) 0(2) V R zatez 500 Ω 0(4) ma R zatez 450 Ω galvanické oddělení vůči vstupům: U 30 V AC U 50 V DC 4. Optočlen na výstupu K3 (volitelný) Spínané napětí: 30 V DC Spínaný proud: 50 ma 5. Logický výstup K3 (volitelný) 0/12 V R zatez 650 Ω 6. Logické výstupy 0/5 V R zatez 250 Ω Všeobecné údaje Měřicí přesnost Vliv teploty okolí při připojení odporových teploměrů 0,1 % 25 ppm/k při připojení termočlánků v pracovním rozsahu 0,25 %* 100 ppm/k při připojení linearizovaných snímačů měřené hodnoty s unifikovaným výstupním signálem 0,1 % 100 ppm/k Údaje zahrnují linearizační tolerance. * při Pt30Rh-Pt6Rh B v rozsahu C A/D převodník rozlišení > 15 bit Zobrazení max. 2 desetinná místa (konfigurovatelné) Druh regulace konfigurovatelný jako dvoupolohový, třípolohový a spojitý regulátor Vzorkovací perioda 210 ms 250 ms u programového regulátoru Hlídání měřicího okruhu měřicí čidlo přerušení zkrat odporový teploměr X X termočlánky X V V X X ma ma X X X = rozeznává - = nerozeznává Výstupy zaujímají v případě poruchy definovaný konfigurovatelný stav. Zabezpečení dat EEPROM Napájecí napětí AC Hz, V + 10/-15 % nebo UC 0/ Hz, V # 0 % Příkon cca. 5 VA Elektrické připojení pomocí šroubových svorek pro vodiče o průřezu max. 1,5 mm 2. Přípustná teplota okolí C Přípustná skladovací teplota C Klimatická odolnost rel. vlhkost 75 % bez orosení Krytí podle EN čelní strana IP 65 zadní strana IP 20 Elektrická bezpečnost podle EN vzdušné a plazivé dráhy pro - kategorie přepětí 2 - stupeň znečištění 2 Elektromagnetická kompatibilita podle doporučení NAMUR NE21, EN část 1, EN část 2 Pouzdro Vestavná skřínka z plastu podle DIN , základní materiál PC, zásuvná vnitřní jednotka Montážní poloha libovolná Hmotnost cca 140 g Rozhraní RS 485 galvanicky oddělené Rychlost přenosu 4800 / 9600 Baud Protokol MOD- / J-Bus

5 Parametry Typový list strana 5/6 Zobrazení Úvodní nastavení Rozsah hodnot Mezní hodnota limitního komparátoru 1 AL digit Mezní hodnota limitního komparátoru 2 AL digit Pásmo proporcionality 1 Pb digit Pásmo proporcionality 2 Pb digit Derivační konstanta dt 80s s Integrační konstanta rt 350s s Doba periody 1 CY1 20,0s 0, ,9 s Doba periody 2 CY2 20,0s 0, ,9 s Odstup kontaktů db 0,0 0, ,0 digit Spínací diference 1 HYS1 1,0 0, ,9 digit Spínací diference 2 HYS2 1,0 0, ,9 digit Pracovní bod Y0 0% % Maximální akční zásah Y1 100% % Minimální akční zásah Y2-100% % Časová konstanta filtru df 0,6s 0, ,0 s Stoupání rampy rasd digit/min nebo digit/h 1. k dispozici pouze v sadě parametrů 1 Rozměry Typ /... Připojovací schéma Pohled na zadní stěnu s připojením pomocí šroubových svorek Výřez v panelu podle DIN Vstup 1 Vstup 2 Síť Výstup 1 K1 Výstup 3 Montáž na těsno (minimální odstupy) Rozhraní Volitelné Binární vstup 1+2/ Výstup 4+5 Výstup 3 (K3) Výstup 2 (K2) Volitelné

6 Typový list strana 6/6 Typové značení V případě, že skladová provedení neodpovídají Vašim požadavkům, můžete pomocí číselných kódů sami specifikovat požadované provedení regulátoru. Základní typ (1) (2) (3) (4) (5) / / (6)... (1) Funkce regulátoru dvoupolohový s rozpínací funkcí (relé rozepne při x > w) 10 dvoupolohový se spínací funkcí (relé rozepne při x < w) 11 třípolohový regulátor 3. spínaný / spínaný. 0 spojitý / spínaný. 1 spínaný / spojitý. 2 spojitý regulátor 5. klesající charakteristika. 0 stoupající charakteristika. 0 (2) Vstup 1 Pt Pt Fe-CuNi J 040 Cu-CuNi U 041 Fe-CuNi L 042 NiCr-Ni K 043 Pt10Rh-Pt S 044 Pt13Rh-Pt R 045 Pt30Rh-Pt6Rh B 046 NiCrSi-NiSi N 048 linearizované snímače mA mA V V 071 (3) Vstup 2 (volitelný) neobsazen 000 rozhraní RS s galvanickým oddělením externí žádaná hodnota ma ma V V..8 (4) Výstup 3 (volitelný) neobsazen 000 relé 101 logický výstup 0/12V 113 spojitý výstup* 0 20 ma ma V V 070 tranzistorový výstup 106 DC 30V / 50mA TRIAC-výstup AC 230 V / 1A 107 *spojitý výstup lze konfigurovat jako výstup skutečné hodnoty (5) Napájecí napětí AC Hz V +10/-15% AC/DC V, Hz 22 (6) Typové přídavky bez typových přídavků 000 schválení UL 061 Výchozí osazení výstupů (přiřazení funkcí) Výstup druh regulátoru: dvoupolohový (rozpínací funkce) H X - X X dvoupolohový (spínací funkce) X C - X X třípolohový (spínaný / spínaný) H C - X X třípolohový (spojitý / spínaný) X C H X X třípolohový (spínaný / spojitý) H X C X X spojitý (klesající charakteristika) X X H X X spojitý (stoupající charakteristika) X X C X X H - topný konakt K - chladicí kontakt 1.lk - 1. limitní komparátor 2.lk - 2. limitní komparátor X - bez funkce - - není k dispozici Jednotlivé výstupy mohou být v zásadě pomocí konfiguračních kódů volně přiřazeny. Výstupy 4 a 5 jsou standardně logické výstupy (0 / 5 V).

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí JUMO GmbH & Co. KG JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. MoritzJuchheimStraße 1, 36039 Fulda Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Německo Česká republika Slovenská

Více

PR 70040 CZ. Regulátory, výkonové jednotky a systémová technika

PR 70040 CZ. Regulátory, výkonové jednotky a systémová technika PR 70040 CZ Regulátory, výkonové jednotky a systémová technika Řada JiTRON Regulátory s formátem å é ë è ç ê Typ å itron 04 ç itron 08, napříč è itron 32/702040 ë itron DR 100 702044 é itron 08, na výšku

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy v pouzdru K17 pro montáž na lištu Použití SINEAX V 608 je převodník pro 2-vodičové zapojení. Je vhodný na měření teploty ve spojení s termočlánky nebo odporovými teploměry. Nelinearita teplotních čidel

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti Popis a ovládací prvky PID termostat ENDA ET2011 Obj. č.: 10 83 008 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup PID termostatu ENDA ET2011. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Převodník teploty itemp PCP TMT 181

Převodník teploty itemp PCP TMT 181 Technická informace TI 070R/09/cs Převodník teploty itemp PCP TMT 181 Univerzální převodník pro odporové teploměry (RTD), termočlánky a převodníky napětí a odporu. Nastavitelný pomocí PC. Určený pro instalaci

Více

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Univerzální napájení (P 32100) Infraport pro komunikaci (P 32100) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky ThermoTrans

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla MaRweb.sk www.marweb.sk PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků pro odporová a termoelektrická čidla Převádějí odporový signál Pt100 nebo napěťový signál termočlánku na lineární proudový signál

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

Ochrana zařízení proti přehřívání

Ochrana zařízení proti přehřívání Ochrana zařízení proti přehřívání řady C 51x mohou být použity k měření teploty pevných, kapalných a plynných médií. Jedná se o analogové přístroje s jednou nebo dvěmi nastavitelnými prahovými hodnotami

Více

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Process and Machinery Automation KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Jednoduché ovládání, výrazný LED displej Dokonalý regulační algoritmus se samooptimalizací Zásuvný modul se snadnou montáží Spínací

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Technická informace TI 023C/07/cs Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Převodník pro měření vodivosti / teploty se spínačem mezních hodnot, pro připojení 2 - elektrodových a indukčních sond Mycom

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

Přístroje na měření teploty SITRANS T Převodníky pro montáž do hlavy snímače SITRANS TH300 dvouvodičové provedení, univerzální, HART

Přístroje na měření teploty SITRANS T Převodníky pro montáž do hlavy snímače SITRANS TH300 dvouvodičové provedení, univerzální, HART Přehled HART přetrumfne cokoli univerzální převodník Dvouvodičová zařízení pro 4 až 20 ma, HART Montáž do hlavice teploměru snímače teploty Univerzální vstup pro téměř jakýkoli typ snímače teploty Konfigurovatelnost

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

Kompaktní regulátor s programovou funkcí B70.3041.0 Návod k použití

Kompaktní regulátor s programovou funkcí B70.3041.0 Návod k použití Kompaktní regulátor s programovou funkcí B70.3041.0 Návod k použití 03.05/00442055 dtron 304/308/316 Návod k obsluze Před tím, než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si prosím celý návod k použití.

Více

Regulátor Indikátor Převodník 1 / 32 DIN - 48 x 24

Regulátor Indikátor Převodník 1 / 32 DIN - 48 x 24 Regulátor Indikátor Převodník / 32 DIN - 48 x 24 ASCON ISO 900 C Návod k obsluze C-/98.04 Cod. J30-478-AC IE EIG spol. s r.o. Baarova 3a 40 00 PRAHA 4 Tel. 24 484 940 Fax 24 484 94 e-mail: eig@telecom.cz

Více

nastavitelná ±10 % vstupního rozsahu termočlánek: max. 100 Ω napětí: max.1 kω Pt100: odpor vedení max. 10 Ω

nastavitelná ±10 % vstupního rozsahu termočlánek: max. 100 Ω napětí: max.1 kω Pt100: odpor vedení max. 10 Ω Regulátory řady PXG jsou vhodné pro složitější regulační procesy. Jsou vybavené univerzálním vstupem pro termočlánky, Pt100, napěťové a proudové lineární signály. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová

Více

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz

Více

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 a FA211 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 / FA211 Miniaturní digitální PID teplotní a procesní regulátory/převodníky Modulární provedení

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Proudový unifikovaný výstupní signál 4 až 20 ma s linearizací. Přesnost

Více

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 TP 371800/a PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 NÁVOD K VÝROBKU typ 505, 506 POUŽITÍ - DC voltmetr/ampérmetr - monitor procesů - ohmmetr - teploměr pro Pt 50/100/500/1 000 - teploměr

Více

průmyslová elektronika

průmyslová elektronika průmyslová elektronika Programovatelné zobrazovací jednotky PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým

Více

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Sterilizátory atd.

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Sterilizátory atd. PMA a Company of WEST Control Solutions KS 45 Univerzální průmyslový regulátor Kompaktní konstrukce Jednoduchá montáž na DIN lištu Vysoké rozlišení a rychlá odezva Univerzální vstup pro všechny druhy čidel

Více

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník pro stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, teplotní čidla, dálkové vysílače nebo potenciometry Přístroj SINEAX V604s je multifunkční převodník s uchycením na DIN lištu s následujícími charakteristikami:

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Převodníky - KB0824-2013/10 P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Univerzální převodník pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Unifikovaný proudový výstupní signál

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Zapisovač bodový programovatelný s digitálním zobrazováním ZEPAREX 539

Použití. Výhody. Technické parametry. Zapisovač bodový programovatelný s digitálním zobrazováním ZEPAREX 539 s digitálním zobrazováním ZEPAREX str. / Použití přístroj je určen k dálkovému měření a záznamu až šesti fyzikálních veličin různých rozsahů měření a dokladování průběhů různých technologických procesů

Více

Specifikace výrobku FX100 GS 04L20A01-00C

Specifikace výrobku FX100 GS 04L20A01-00C Specifikace výrobku FX100 PŘEHLED Zapisovač FX100 zobrazuje v reálném čase měřené údaje na TFT barevném LCD displeji a ukládá údaje na vnější paměťové médium (3,5 disketu nebo paměťovou kartu Compact Flash)

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 02

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 02 str. 1/5 Použití přístroj je určen k dálkovému měření fyzikálních veličin, které jsou zobrazeny na 4 1/2 LED dispeji Výhody široká nabídka typů vstupních signálů možnost signalizace 2 mezních hodnot pomocí

Více

Hanazeder FP-3. SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX +420 518 321 158, MOB +420 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

Hanazeder FP-3. SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX +420 518 321 158, MOB +420 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. Hanazeder FP-3 Instalace, obsluha, nastavení SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX +420 518 321 158, MOB +420 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Funkce výstupy 230V Všechny výstupy s

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

MR51E. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE EKVITERMNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 1.02

MR51E. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE EKVITERMNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 1.02 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51E EKVITERMNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 106 Vývoj, výroba: Dodavatel: REGMET tel.: 571 612 622 fax: 571 615 392 e-mail:

Více

PID mikroprocesorový regulátor THP35

PID mikroprocesorový regulátor THP35 PID mikroprocesorový regulátor THP35 1.0 Všeobecný popis: Číslicový regulátor teploty THP35 se dvěma výstupy, postavený na bázi výkonného mikroprocesoru, je konstruován pro regulaci teploty nebo jiných

Více

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. JUMO GmbH & Co. KG Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda Česká republika Slovenská republika

Více

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Typový list 705001 Strana 1/9 JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Centrální jednotka Krátký popis Centrální jednotka jako jeden ze základních modulů, je srdcem celého systému. Zahrnuje

Více

CN4321 a CN4431. Uživatelská příručka

CN4321 a CN4431. Uživatelská příručka CN4321 a CN4431 Uživatelská příručka Regulátor CN 4431 (rozměr 1/16DIN) je vybaven dvěma displeji současně zobrazují měřenou veličinu a žádanou hodnotu. Výstup regulátoru může být mechanické relé (SSR)

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

Technický list Procesní vlhkoměr HYGROPHIL H 4230

Technický list Procesní vlhkoměr HYGROPHIL H 4230 Technický list Procesní vlhkoměr HYGROPHIL H 4230 Kontinuální měření vlhkosti v průmyslových procesech do teploty média až +1000 C!!! HYGROPHIL H 4230 Vysoká odolnost proti korozi a znečištění. Zejména

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51D

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51D POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51D MR51D je dvou a třístavový programovatelný regulátor firmy SMART Brno. Je určen k regulaci veličiny snímané odporovými teploměry, termoelektrickými články nebo čidly s proudovým

Více

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa Prov. Bild Centrála M-Bus OZW Centrála M-Bus OZW slouží k dálkovému odečtu, obsluze a sledování M-Bus zařízení s maximálně měřiči spotřeb nebo regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN-. Použití Centrála

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 červenec 2000 Baspelin MRP P1 Všeobecný popis Regulátor baspelin MRP je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci analogových veličin

Více

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1 DIGITRACE HTC-915-CONT Ovládací systém doprovodného otápění Přehled výrobku Systém DigiTrace HTC-915 je kompaktní, plně vybavený regulátor otápění na bázi mikroprocesoru pro regulaci teploty jednoho topného

Více

Regulátor teploty 48x24 mm C1

Regulátor teploty 48x24 mm C1 Products Elektrické stroje Regulátory teploty Regulátory teploty Regulátor teploty 48x24 mm C1 Dvoupolohová nebo PID regulace Indikátor se dvěma alarmy Regulátor s jedním nezávislým alarmem Možnost doplnění

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu TERMISTOROVÁ OCHRANA MOTORU U-EK 230E NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Termistorová ochrana U-EK230E určena k ochraně motorů ventilátorů s vyvedenými termistorovými kontakty např. ventilátory

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

FU-48 / 72 / 86 / 96 série

FU-48 / 72 / 86 / 96 série FU-48 / 72 / 86 / 96 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 Digitální PID regulátory teploty a procesu. 1. Poznámka S použitím manuálu si prosím

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51E

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51E POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51E MR51E je programovatelný dvoustavový nebo třístavový ekvitermní regulátor, který je určen k regulaci teploty v budovách. V závislosti na vnější teplotě udržuje regulátor podle

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

www.vemer.cz TERMOREGULÁTORY

www.vemer.cz TERMOREGULÁTORY TERMOREGULÁTORY www.vemer.cz Termoodpory Termistory Termoodpory Čidlo v ocelovém antikorozním pouzdru Typ kabelu Pracovní rozsah (kabel + čidlo) Ni00 VJ4470000 PVC -0 +05 C Pt00 Pt00 0MT Pt00 E VJ4450000

Více

Zn zornïnì na displeji. s OFFSETEM +2. bez OFFSETU. konstanì naprogramovan odchylka (zn m jako OFFSET) MÏ enì. V stupnì v kon 100%

Zn zornïnì na displeji. s OFFSETEM +2. bez OFFSETU. konstanì naprogramovan odchylka (zn m jako OFFSET) MÏ enì. V stupnì v kon 100% OBSAH Spoleèné charakteristiky øady digitálních regulátorù... Dodateèné funkce pouze pro C, M, M... Digitální a analogové regulátory teploty... 4- Programovatelný digitální regulátor série MS... 6-9 Miniaturní

Více

Návod k modulu ES550 ES550 Modul pro měření odporových teploměrů v1.00 Popis přístroje

Návod k modulu ES550 ES550 Modul pro měření odporových teploměrů v1.00 Popis přístroje Návod k modulu ES550 ES550 Modul pro měření odporových teploměrů v1.00 Popis přístroje Přístroj měří odpor odporových teploměrů všech běžných typů (Pt100, NI1000 ). Ze získané hodnoty vypočítá teplotu.

Více

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné NODAC Návod k obsluze 1 Všeobecné Měniče frekvence NODAC jsou měniče s napěťovým meziobvodem, řízené mikroprocesorem, určené k řízení otáček třífázových elektromotorů ve výkonech 250W až 750W, jakož i

Více

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz 3-kanálový teploměr testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání Nejvyšší přesnost v celém měřicím u díky systémovému srovnání C Systémová přesnost až do 0,05 C Zobrazení, uložení a tisk hodnot

Více

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Typ 403023 t y 4 0 3 T 0 2 3 JUMO Měření a regulace s.r.o. Telefon: +420 541 321 113 Typový list 403023 Strana 1/8 JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Diferenční převodník tlaku s pevným uzávěrem Krátký popis Diferenční

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW Rozvaděč se skládá ze skříní o vnějších rozměrech : šířka 500 mm výška 660 mm hloubka 182 mm Krytí: IP 54/20 - celoplastové provedení Napájení : 2kW

Více

GIR 230 Pt Verze 1.1

GIR 230 Pt Verze 1.1 E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana 1 z 14 Zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt Verze 1.1 GREISINGER electronic GmbH E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR1300/I Verze: 2.9 Červenec 2015 OBSAH 1. Technické

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 FC091 UC09... Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojových ovladačů UC09... slouží k regulaci větrací jednotky s aktivní

Více

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ2400. www.aterm.cz

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ2400. www.aterm.cz MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ typ TENZ2400 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda

Více

REGULÁTOR PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU - HRANATÝ

REGULÁTOR PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU - HRANATÝ SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz REGULÁTOR

Více

Závìsný venkovní teplomìr

Závìsný venkovní teplomìr teplota Závìsný venkovní teplomìr Teplomìr z eloxovaného hliníku ve výteèném designu. Mìøící rozsah: -36 C až +50 C Rozmìry: (D x Š) 210 x 26 mm Dodáváno vèetnì upevòovacího materiálu. Obj. èíslo: 122

Více

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství VZ V1000 Více výkonu a vyšší kvalita v menším prostoru Proudové vektorové řízení, Vysoký rozběhový točivý moment (200% / 0,5 Hz), Rozsah regulace otáček 1 :100 Dvojí režim s normálním zatížením 120%/1

Více

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti DS 00 P s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl atd. Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0

Více

MR51D. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE. PROGRAMOVATELNÝ DVOU a TŘÍSTAVOVÝ REGULÁTOR. verze 1.

MR51D. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE. PROGRAMOVATELNÝ DVOU a TŘÍSTAVOVÝ REGULÁTOR. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51D PROGRAMOVATELNÝ DVOU a TŘÍSTAVOVÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.08 205 Vývoj, výroba: Dodavatel: REGMET tel.: 571 612 622 fax: 571 615

Více

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany Návod k obsluze R Impulsní vyhodnocovací systém D 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8 2 3 2, sec pulse/min % power 7 LISH Made in Germany ifm electronic gmbh D 427 Essen EN pulse/min x func. I II III IV 9 2 3 4 6

Více

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.

Více

Kompenzační transformátory proudu

Kompenzační transformátory proudu Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory 8/2014 Edisonova 3, Brno 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor, AC/DC proudový snímač)

Více

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 C 208 Dálkové ovládání GB060 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 Aplikační list Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním

Více

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace Vydání 1.0 Série regulátoru B/C S2381cz 07.2002 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Více

Kapitola 5. Obsah kapitoly 5. Detektory úniku plynu

Kapitola 5. Obsah kapitoly 5. Detektory úniku plynu Kapitola 5 Obsah kapitoly 5 Detektory úniku plynu Strana Detektory úniku plynu pro domácnost (GS 1.1 GS 4.1) 0 Elektronický plynový a kouřový hlásič (GRM) 1 2 Detektory úniku plynu pro průmysl a domovní

Více

1. Technické údaje a parametry

1. Technické údaje a parametry Řídící automat RAK A09 Projekční podklady březen 2004 1. Technické údaje a parametry AutomatRAK 09 jevestavěn do plastovéskříně smembránovou klávesnicí. Mechanické rozměry popisuje obr. 1. Krytí je IP

Více

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OL1 OL2

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OL1 OL2 Programovatelný regulátor 48x96 Série X7 Dvoupolohová, tøípolohová PID regulace Dva nebo tøi alarmy Potenciometrický vstup, tøi digitální vstupy, dálkové nastavení, lineární výstup, adaptaèní funkce ladìní

Více

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 BASPELIN CPL Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 prosinec 2007 CER01 CPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména

Více

Bodový registrační přístroj TRANSOKOMP 350

Bodový registrační přístroj TRANSOKOMP 350 PMA a Company of WEST Control Solutions Bodový registrační přístroj TRANSOKOMP 350 Rychlý záznam až třiceti měřicích míst a třiceti vypočtených hodnot ve dvou vteřinách Jednoduché interaktivní programování

Více

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Návod na obsluhu Verze 1.00 dmm-ui8do8_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Katalog výrobků 3 - Snímače a čidla eploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Malého tlaku s převodníkem Snímač diference tlaku Snímač rychlosti proudění laku a tlakové diference Snímač

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY, VLHKOSTI A PROUDĚNÍ

MĚŘIDLO TEPLOTY, VLHKOSTI A PROUDĚNÍ MĚŘIDLO TEPLOTY, VLHKOSTI A PROUDĚNÍ typ Pvtd2191 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Teploměr / vlhkoměr testo 635 technologie pro měření vlhkosti C Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Měření teploty, vlhkosti vzduchu, vlhkosti materiálů, tlakového rosného

Více