Problémy při zavádění agilních přístupů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problémy při zavádění agilních přístupů"

Transkript

1 Jaroslav Procházka Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě / TietoEnator Corp., Abstrakt Agilní přístupy k vývoji software jsou v dnešní době již běžně používané a uznávané přístupy. I po více než 15 letech se však můžeme setkat se spoustou dezinterpretací, nepřesností a chybných tvrzení způsobených převážně nepochopením. Autor se na základě své několikaleté praktické zkušenosti se zaváděním agilních přístupů v softwarových projektech snaží v článku některé z těchto nepravd objasnit. Dále jsou v článku zmíněny možné problémy, které nás mohou potkat při zavádění dnes tak velmi populárního přístupu, jímž je Scrum. Klíčová slova: agilní přístupy, problémy, Scrum. Abstract Agile approaches to software development are common and respected approaches in these times. After more than 15 years in IT industry, we can still read and hear lot of false interpretations and mistakes mainly caused by misunderstandings. In this article, author strives to explain the most common false interpretations based on his experience with agile implementations. Article further deals with expected problems when implementing Scrum that is nowadays very popular agile approach. Keywords: agile approaches, problems, Scrum. Agilní přístupy k tvorbě software jsou na poli softwarového inženýrství využívány již více než 15 let. Bohužel i po této době se běžně můžeme setkat se spoustou dezinterpretací, chybných názorů a nepravd ohledně agilních přístupů a to dokonce i v odborné literatuře. Cílem tohoto článku je přispět k osvětlení nejasností a vyvrácení nepravdivých tvrzení a podělit se tak o zkušenosti nabyté několikaletou praxí, tj. používáním a zaváděním agilních praktik a iterativního modelu životního cyklu v projektech vývoje a údržby software. Zmíněné poznámky snad mohou pomoci ostatním při zavádění agilních praktik a vyvarovat se tak chyb, které již prožili jiní. Stejně jako některé chyby softwaru plynou často z neznalosti požadavků, či hájení starých postupů (např. vodopádový přístup v silně se měnícím prostředí), tak i nové přístupy k vývoji software nemají na růžích ustláno, i když jsou podpořeny fakty a argumenty ve formě úspěšných projektů. K základním lidským stránkám bohužel patří strach z neznámého (např. hromy a blesky v dávných dobách) a také rezistence vůči změnám (zřejmé dodnes, či právě hlavně dnes, v době častých změn). Lidé určitých psychologických typologií jen neradi opouštějí zažité postupy, které umí a mohou dále zdokonalovat nebo se naopak již nemusí učit nové věci. Jsou ale také lidé, kterým nevyřešené problémy nenechají spát, rádi se neustále vzdělávají, staví se výzvám. Právě pár takových stálo u zrodu dokumentu zvaného Agile manifesto, viz [1]. Agilní manifest není třeba více rozvádět, jelikož článků a knih na toto téma už vyšlo opravdu velké množství, namátkou jen [2], [3], [4] či [5]. 118 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

2 Nepravdy o agilních přístupech Autor se při denodenní práci setkává se spoustou pověstí a nepravd o agilních přístupech, z nichž některé si představíme a vysvětlíme dále v textu. Další, zde nepopsané zmiňují také renomovaní autoři v oblasti agilních přístupů, viz [9], [10], okrajově také [2] a [3]. 1. V agilních přístupech se nedokumentuje, neexistuje žádná dokumentace, modely, ale pouze kód. Toto tvrzení není zcela pravdivé (jedná se o špatnou interpretaci principu agilního manifestu: Working software over comprehensive documentation [1]), ve skutečnosti modelujeme, dokumentujeme, ale v jiné formě a pouze to, co je nutné. Use case či user story 1 popisují funkčnost, ale (zde jasné či nepodstatné) detaily jsou zachyceny v unit testech či test casech funkčních. Další dokumentací je samozřejmě dobře strukturovaný a komentovaný zdrojový kód. Modely také existují, ale může se lišit jejich exaktnost, mohou to být pouze náčrty na tabuli či na papíře a přesto maximálně splňují svůj účel, navíc při minimálním úsilí vývojářů a ceně použitého nástroje. Jelikož jsou agilní přístupy typické krátkými iteracemi a častými releasy, tudíž se kód často mění (refaktoruje), stálo by přepracování modelů či jiných dokumentů spoustu úsilí nebo by se tyto staly brzy neaktuální. Proto opravdu dokumentujeme jen důležitá fakta a rozhodnutí, například architekturu, které se týká další mýtus. 2. Nenavrhujeme žádnou architekturu je pravdou, že na začátku projektu se nezabýváme všemi požadavky (protože je ani nemáme) a neřešíme tzv. architekturu do šuplíku, která reflektuje všechno, co bychom ještě mohli v projektu potřebovat a někdy v budoucnu využít (známé programátorské: co kdyby zákazník potřeboval ještě tuto sofistikovanou funkčnost?). V úvodních iteracích však řešíme určitou kostru aplikace, vrstvy, způsob ukládání dat, komunikaci s ohledem na celé řešení, definujeme rozhraní vrstev, jelikož toto mohou být zásadní technické problémy (např. integrace s bankovním legacy systémem, pravidelné dávkové importy, implementace standardů), které mohou silně ovlivnit celé řešení. Detailním návrhem se pak zabýváme vždy jen pro danou iteraci (tj. jen pro scénáře které nyní implementujeme), neřešíme architekturu s ohledem na požadavky, které bychom měli implementovat v budoucích iteracích, protože se mohou změnit priority, tyto požadavky se mohou posunout do dalších verzí či úplně zrušit a naše snaha může přijít vniveč. Neděláme tedy architekturu pro předpokládané budoucí požadavky, nýbrž jen pro aktuální potřebu. 3. Jen vývojáři jsou/mají být agilní, obchodníci a management nemusí být toto je další z problémů a nepochopení, i když ne tolik zmiňovaný jako ostatní. Jeho dopad je však stejně zásadní, ne-li větší. Pokud zákazníkovi řekneme (tedy spíše naši obchodníci), že jsme schopni dodat opravdu všechno, co si vymyslel, za tu cenu, v tom čase a v té kvalitě (což se opravdu často děje), bez ohledu na to, co říká trojúhelník kvality [12], pak nás samozřejmě ani agilní přístupy nezachrání. Trojúhleník kvality jasně říká, že pokud chceme dodat software v očekávané kvalitě, s danými požadavky, v daném čase a za danou cenu, musí si tým jednu z proměnných požadavky, čas, cena zvolit. Kvalita je proměnná, kde zákazník své požadavky nesleví. Nikdo nechce program plný chyb či náhodně reagující na stejné 1 Use case a user story je forma dokumentování softwarových požadavků propagovaná hlavně frameworkem Rational Unified Process / OpenUP [8] a agilními přístupy [2], [3]. Více o této problematice viz [11]. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

3 Jaroslav Procházka podněty. Pokud jsou všechny tři proměnné fixně definovány zákazníkem a tým je schopný opravdu s danými omezeními vše doručit, tím co nesplní předpoklady je právě kvalita (viz Obr. 1). Pokud zákazník nebude chtít spolupracovat, nebude se chtít účastnit pravidelných demonstrací, kde si hraje s dosud vyvinutým řešením, komentuje je a připomínkuje a pak dané řešení v praxi nezačně využívat, nelze očekávat úspěch. Musíme zákazníka neustále učit, vysvětlovat, proč je nutné vidět aplikaci a korigovat své i naše představy (viz Wegnerova Lemma říkající, že nejsme schopni kompletně popsat interaktivní systém, náš mozek to prostě neumí [6]), že jen tak dostane opravdu to, co očekával. Je to těžké, protože zákazník byl po léta zvyklý na začátku nadiktovat všechny, tedy i ty nepotřebné požadavky (kterých je podle Standish Group Chaos Reportu [7] více než polovina, viz Obr. 2) a na konci očekával řešení (to už ale víme, že nefunguje), jehož přínos a také kvalita jsou mnohdy diskutabilní. Obr. 1: Klasický trojúhleník kvality Obr. 2: Požadavky zákazníka definované na počátku projektu versus jejich využití Z grafu je zřejmé, že pro zákazníka je opravdu potřebných, tj. využívaných jen asi 20% všech dopředu definovaných požadavků (Often a Alaways hodnoty), zbylých 80% není téměř nikdy využíváno (Never, Rarely, Sometimes hodnoty), zdroj [7] 120 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

4 4. Podpora managementu firmy není třeba, stačí aby nám vývojářům naši nadřízení řekli: Ano, tak si tedy programuj agilně, když chceš. toto je další častou chybou a naivní představou, co je ještě horší, je zavádět agilní praktiky a iterativní model tajně. Tajné zavádění či nedostatečná podpora ze strany managementu v podstatě úplně zhatí celou snahu, jelikož bez podpory managementu (který má tuto vizi podporovat a bojovat za ni) a bez oficiálních prostředků a schválení (vývojáři absolvují tréninky, zpomalí se tempo vývoje) agilní přístup ani zavést nelze, což platí v případě jakékoliv metodiky. Jedná se totiž o úplnou změnu chování a myšlení všech lidí v organizaci a také o změnu vystupování směrem k zákazníkovi, což potají moc provést nelze. Standish Group ne nadarmo řadí podporu managementu (executive support) ve výše zmíněném výzkumu úspěšnosti softwarových projektů na 1. místo z pohledu důležitosti [7]. Pro zdůraznění důležitosti této podpory ještě zmíním, že na 2. místo odsunul dosud vedoucí angažovanost uživatelů v projektu [7]. 5. Agilní přístupy jako Scrum, XP, Lean development, OpenUP, RUP (ano i RUP ctí a naplňuje agilní principy) jsou metodiky další zásadní omyl, jedná se totiž o procesní frameworky (v případě Scrum, OpenUP, RUP) či sady best practices (v případě Lean development či Extrémního programování XP), jak ostatně vysvětlují sami autoři, viz [3], [8], [9] a [10]. Metodika je předepisující, i když je nutné ji nejdříve upravit pro potřeby daného projektu, adoptujeme ji většinou jako celek a neprovádíme zásadní změny. Našim potřebám přizpůsobený proces pak přesně a konkrétně říká co, kdy, kdo a jak má dělat v rámci celého životního cyklu vývoje software. Když nevím, co provést v následujícím kroku, nalistuji si danou oblast v popisu adoptované metodiky a na straně 216 najdu detailní popis postupu. Procesní frameworky jsou mírně odlišné, popisují jen jaké kroky je možné provádět při vývoji software, jaké artefakty mohou zachycovat různé informace, prostě jaké činnosti a přístupy se v praxi osvědčily v různých podoblastech softwarového inženýrství [3], [9]. Na nás pak je, abychom si vybrali, co konkrétně v našem projektu potřebujeme, uznáme za vhodné dělat, tj. použili v projektu nějakou techniku či princip. Různé techniky procesního frameworku můžeme využít v jakémkoliv modelu životního cyklu (ať iterativním nebo vodopádovém). Pokud chceme implementovat všechny základní principy procesního frameworku, děláme to po částech a v několika iteracích, běžně několik měsíců či roků. Abychom mohli upřímně říci, že jsme plně implementovali XP či RUP / OpenUP je třeba dodržet a následovat určité zásady a principy. Funguje to stejně jako s bufetem ve formě švédských stolů. Bereme si jen to, co máme rádi (ne všechno častá dezinterpretace RUPu, že je příliš těžkopádný; nikde však není psáno, že máme dělat vše, co RUP popisuje), s čím máme dobré zkušenosti, podle potřeby zkusíme něco nového a snažíme se tomu přijít na chuť, naučit se to, ale musíme dodržovat určité zásady. Jídlo servírujeme na talíři, jíme příbory, nápoje naléváme do skleniček. Agilní přístupy a certifikace Samostatným bodem je problematika certifikací. Certifikace a agilní přístupy je téma velmi diskutované především v zahraničí. Podle mého názoru nejdou agilní přístupy (způsob myšlení) a certifikace moc dohromady, jelikož jak jsem zmínil již výše, jedná se spíše o způsob myšlení a chování a ne každý je pro takový způsob práce vhodný, čímž chci říct, že agile certifikace neudělá z nevhodného člověka pro tento přístup člověka vhodného (i když se tak samozřejmě může někdy stát). SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

5 Jaroslav Procházka Přínosem takové certifikace je to, že víme, že daný člověk má o přístupu alespoň povědomí. Agilní přístupy jsou tedy o způsobu myšlení a pracování lidí, ne o tom, jestli sedím na kurzu, za který dostanu certifikát. Agilní myšlení se projevuje tak, že dělám jen to co je nutné, přínosné (modelování, tvorba mezi-dokumentů, modelů, ), aby tyto kroky vedly k cíli, jímž je spustitelný kód bez chyb, který přináší zákazníkovi hodnotu. Tento názor si autor udělal po absolvování kurzu Scrum Master (metoda Scrum). Jako závěr k problematice certifikací můžeme říci, že výše řečené platí v softwarovém inženýrství obecně, nejen v případě agilních přístupů. Problémy Scrumu Jelikož velmi moderním agilním přístupem se v dnešní době stal Scrum (viz publikace [3]), upozorníme na běžné problémy, které mohou nastat při jeho implementaci. Scrum se totiž stal dalším módním jevem těchto let na poli softwarového inženýrství, alespoň co se Evropy týká. Všichni o něm mluví, upravují podle něj model životního cyklu projektu, ale nikdo pořádně neví nebo si neuvědomuje problémy, které může způsobit při nevhodné implementaci. Samozřejmě je nutné zmínit, že Scrum odkrývá problémy, obsahuje výborné praktiky jako denní meetingy, samostatně řízené týmy (self-managed team) a koncept sdílených kompetencí v týmu, které potřebujeme k vývoji software (crossfunctional team). Scrum samotný však při vývoji software nestačí. Scrum je obecným přístupem pro řízení projektů, neobsahuje a nepopisuje praktiky pro vývoj software, což překvapivě mnoho jeho uživatelů neví! Proč tedy použití Scrumu způsobuje v některých oblastech problémy? Neznalost faktu, že Scrum je pouze metodou, resp. frameworkem pro řízení projektů, jak již bylo zmíněno, Scrum nepopisuje inženýrské praktiky, které jsou při vývoji software kritické, tj. jak software dělat. Proto Scrum tak dobře funguje v kombinaci s XP (protože to jsou zase téměř pouze inženýrské praktiky) a proto implementace samotného Scrumu vede velmi často ke stejným problémům, hlavně v týmech s několika nezkušenými vývojáři. Scrum není řízen riziky (risk-driven), nemluví o nich explicitně, proto se může stát, že nás v průběhu vývoje překvapí zásadní věc, která může zhatit celý projekt (klasický případvodopádu). Nic nás explicitně nenutí identifikovat a naplánovat do úvodních iterací technicky rizikové implementace. Například v RUP jsou rizika součástí životního cyklu a jejich odstranění, snížení je hlavním cílem Elaboration fáze. Scrum není orientován na architekturu systému, čímž nemyslím vodopádové tvoření robustní a mnohdy zbytečně těžkopádné architektury dopředu, ale identifikování základních vrstev, definic rozhraní a způsobu komunikace mezi nimi, jak již ostatně bylo popsáno výše. User stories vs. use cases (způsob zachycení požadavků zákazníka, viz výše) problémem stories je možná ztráta souvislostí a vazeb při jejich použití (porovnejte s use case a jeho scénáři). Use case mají v tomto případě dvě logické úrovně: use case zastřešující celý scénář včetně možných variant průchodu a scénář popisující detailní kroky, podmínky a zúčastněné aktory. Díky vrstvě use case neopomeneme závislosti scénářů a vyvarujeme se možných zbytečných předělávek v budoucnu. 122 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

6 Závěrem Na závěr tedy můžeme shrnout, že agilní přístupy jsou o lidech (jako všechny přístupy), jejich spolupráci ale hlavně o změně myšlení. Většina technik je sice méně sofistikovaných, neformálních (např. user stories, modelování), ale některé jsou naopak docela náročné na disciplínu, např. testy řízený návrh (Test-First Design). Zásadní pro implementaci těchto přístupů je myšlení a závazek, disciplína (ve smyslu anglického commitment) lidí. Procesním frameworkem, který staví na ověřených technikách a praktikách v oblasti agilních metod a přidává další ověřené je OpenUP [8]. OpenUP může být pro většinu týmů dobrým startovním krokem, pokud si opět uvědomíme, že je třeba svůj proces vývoje nejdříve z daného frameworku vytvořit. Použité zdroje [1] Agile manifesto. Dostupné na [www.agilemanifesto.org]. [2] Beck, K.: Extreme Progamming Explained: Embrace Change. 2nd Ed. Addison-Wesley. 224 p ISBN [3] Schwaber, K.: Agile Project Management with Scrum. 1st Ed. Microsoft Press. 192 p ISBN X. [4] Kadlec, V.: Agilní programování. 1. vyd. Brno, Computer Press str. ISBN [5] Buchalcevová, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů. 1. vyd. Praha, Grada str. ISBN [6] Wegner, P.: Why interaction is more powerful than algorithms. Communications of the ACM. vol.40. May pp [7] Standish Group Chaos Report Dostupné na: [www.vertexlogic.com/processonline/processdata/documents/pdf/extreme_ chaos.pdf]. [8] OpenUP. Dostupné na: [http://www.eclipse.org/epf/]. [9] Poppendieck, M., Poppendieck, T.: Implementing Lean Software Development: From Concept to Cash. Addison-Wesley str. ISBN [10] Eckstein, J.: Typical Pitfalls in Agile Software Development. JavaPolis 2006 Conference. Podcast dostupný na [www.parleys.com]. [11] Cockburn, A.: Use cases. Jak efektivně modelovat aplikace. 1. vyd. Brno, Computer Press str. ISBN [12] Lewis, James P.: Project Planning, Scheduling & Control, 4E. McGraw Hill ISBN SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

Metodiky vývoje software, MDA

Metodiky vývoje software, MDA Metodiky vývoje software, MDA Karel Richta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze richta@fel.cvut.cz, 2011 Softwarové inženýrství I., BI-SI1

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT 1, 2

ROČNÍKOVÝ PROJEKT 1, 2 ROČNÍKOVÝ PROJEKT 1, 2 Učební text JAROSLAV PROCHÁZKA Ostrava 2010 Verze 3.0 Recenzenti: Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Mgr. Marek Vajgl Název: Ročníkový projekt 1, 2 Autor: RNDr. Jaroslav Procházka, Ph.D.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Sestavení projektového týmu (Psychologické aspekty a porovnání přístupů rigorózních a agilních metodik)

Sestavení projektového týmu (Psychologické aspekty a porovnání přístupů rigorózních a agilních metodik) (Psychologické aspekty a porovnání přístupů rigorózních a agilních metodik) Jiří Svoboda katedra informačních technologií VŠE Praha svobodaj@vse.cz) Abstrakt: Pro úspěch projektu je velmi důležité nepodcenit

Více

Diplomová práce. Popis softwarových procesů použitelný pro nástroje řízení projektů

Diplomová práce. Popis softwarových procesů použitelný pro nástroje řízení projektů Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Popis softwarových procesů použitelný pro nástroje řízení projektů Plzeň, 2013 Petr Pícha

Více

Využití IBM Rational Team Concert v softwarovém projektu

Využití IBM Rational Team Concert v softwarovém projektu OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Využití IBM Rational Team Concert v softwarovém projektu DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Martin Cieslar Vedoucí práce:

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Přehled rolí v jednotlivých metodikách

Přehled rolí v jednotlivých metodikách 4IT421 Zlepšování procesů budování informačních systémů Přehled rolí v jednotlivých metodikách RUP pro velké projekty, RUP pro malé projekty, OpenUP, MMSP, Scrum, XP Bc. Kamila Langrová (xlank10) ZS 2013/2014

Více

Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

Masarykova univerzita. Fakulta informatiky Masarykova univerzita Fakulta informatiky Diplomová práce Metodiky řízení a koordinace prací při vývoji software Vypracovala: Bc. Jitka Daňková Vedoucí: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. 2011 Prohlášení

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Poznámky k vedení větších projektů vývoje software

Poznámky k vedení větších projektů vývoje software Poznámky k vedení větších projektů vývoje software Tomáš Smolík Profinit, s.r.o. Tychonova 2, 160 00 Praha 6 tomas.smolik@profinit.cz Abstrakt Tento článek v první části ukazuje, že mnozí lidé odpovědní

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Jakou metodiku použít pro

Jakou metodiku použít pro Jakou metodiku použít pro konkrétní projekt? Hodnocení a výběr vhodné metodiky pro budování IS Alena Buchalcevová Katedra informačních č technologií, VŠE Praha Agenda metodika jako nástroj zvýšení úspěšnosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

KIV/ASWI 2007/2008 Agilní přístup k tvorbě software

KIV/ASWI 2007/2008 Agilní přístup k tvorbě software KIV/ASWI 2007/2008 Agilní přístup k tvorbě software Motivace Principy Důkazy realističnosti Metodiky - XP, SCRUM Simplicity the art of maximizing the amount of work not done. -- Agile Manifesto, principle

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2012 Jan Miřacký

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2012 Jan Miřacký Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2012 Jan Miřacký Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Svobodné IT firmy v ČR Vypracoval: Jan

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

Základy projektového řízení Klára Bendová a kolektiv

Základy projektového řízení Klára Bendová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Základy projektového řízení Klára Bendová a kolektiv Olomouc 2012 Oponenti: Mgr. Zuzana Ježková Ing. Miroslav Vlach Autorský tým:

Více

PODNIKOVÁ ARCHITEKTURA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A PODNIKOVÝ MANAGEMENT ENTERPRISE ARCHITECTURE, INFORMATION TECHNOLOGY AND BUSINESS MANAGEMENT

PODNIKOVÁ ARCHITEKTURA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A PODNIKOVÝ MANAGEMENT ENTERPRISE ARCHITECTURE, INFORMATION TECHNOLOGY AND BUSINESS MANAGEMENT PODNIKOVÁ ARCHITEKTURA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A PODNIKOVÝ MANAGEMENT ENTERPRISE ARCHITECTURE, INFORMATION TECHNOLOGY AND BUSINESS MANAGEMENT Ivana Rábová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Více