PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 12 Účinnost: Evidenční číslo: Revize: 1 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY ŘÍZENÝ DOKUMENT Zpracoval: Ludmila Jabůrková VÝTISK Č.: Schválil: Mgr. Renáta Wapieniková Podpis:

2 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel a cíl Provozní řád školní jídelny stanovuje podmínky a pravidla, za kterých je realizováno školní stravování a je vydán za účelem zajištění bezproblémového chodu školní jídelny. Je vydán v souladu s platnou legislativou a upravuje vnitroorganizační vztahy. Je určen pro strávníky zákonné zástupce žáků- strávníků. 1.2 Výklad základních zkratek a pojmů ZKRATKY SM směrnice ZŠ Základní škola ŠJ školní jídelna DEFINICE POJMŮ dokument obecné označení prvku dokumentace, školské služby Služby a vzdělávání, které doplňují a podporují vzdělávání ve škole nebo s ním přímo souvisejí 1.3 Související dokumenty a) Školský zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění b) Zákon 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů c) Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví d) Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce e) Zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění f) Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v platném znění g) Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. h) Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování i) Vyhláška č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol j) Vyhláška č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných k) Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatření a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka l) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin m) Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

3 2 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2.1 Příspěvková organizace Název organizace: Základní škola Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Sídlo: Pod Zvonek 1835/28, Český Těšín Právní forma: příspěvková organizace IČO: Tel.: www stránky 2.2 Zřizovatel Název zřizovatele: Město Český Těšín Adresa: náměstí ČSA č. 1, Český Těšín Zastoupené starostou: ing. Vít Slováček IČO: Okres: Karviná 2.3 Vymezení účelu zřízení příspěvkové organizace Základní škola Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou k datu s vymezením hlavního účelu ve zřizovací listině: Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v zájmu obce, jejích občanů, zejména uspokojování potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a tradic města Český Těšín. 2.4 Vymezení předmětu činnosti: Předmětem činnosti je: zabezpečení cíle základního vzdělávání, který vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění zabezpečení zájmového vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, a to výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, zajišťující osvětovou činnost pro žáky, popř. i další osoby zabezpečení školního stravování, které uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby formou stravování.

4 2.5 Vymezení doplňkové činnosti: Organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců provozovat formou doplňkové činnosti poskytování pronájmů nemovitého i movitého majetku a s tím souvisejících činností, poskytování dalšího stravování, organizování a zajišťování vzdělávacích, výchovných, kulturních a sportovních akcí, zprostředkování a distribuci učebnic, knih a pomůcek, zprostředkování kurzů, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, zajišťování zájmové činnosti dětí v době mimo vyučování. Příspěvková organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: Hostinská činnost Poskytování tělovýchovných služeb Výroba, obchod služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Organizace sleduje doplňkovou činnost odděleně v souladu se zvláštními předpisy, především zákonem č. 563/1991., o účetnictví a zákonem č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů. Podmínkou provádění doplňkové činnosti je její ziskovost na konci účetního období, přičemž pro účely vyhodnocení ziskovosti se neuvažuje tvorba opravných položek a rezerv podle zvláštního zákona. Okruhy doplňkové činnosti navazují na hlavní účel příspěvkové organizace, činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace, vytvořený zisk z doplňkové činnosti organizace použije ve prospěch své hlavní činnosti. 2.6 Statutární orgán Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka organizace, která je jmenována a odvolána zřizovatelem v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.. V době nepřítomnosti vykonává funkci ředitelky její statutární zástupce oprávněný k jednání za příspěvkovou organizaci na základě pověření vystavené ředitelkou a v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem příspěvkové organizace. Ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná byla jmenována s účinností od Mgr. Renáta Wapieniková. Ředitelka organizace plní úkoly vedoucího organizace, řídí se obecně závaznými předpisy, nařízeními a pokyny zřizovatele a je oprávněna zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se jí týkají, pokud zřizovací listina nestanoví jinak. V působnosti ředitele jsou zejména tyto úkony: výkon státní správy ve školství v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). realizace pracovněprávních vztahů, uzavírání smluv úkony vedoucí k hospodárnému využití svěřeného a vlastního majetku zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola- místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb: Pod Zvonek 1835, Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1865, Český Těšín Svibice Slovenská 1, Český Těšín - Svibice

5 2. Školní družina- místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb: Pod Zvonek 1835, Český Těšín Svibice Slovenská 1, Český Těšín - Svibice 3. Školní jídelna- místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb: Pod Zvonek 1835, Český Těšín Svibice Slovenská 1, Český Těšín Svibice 4. Školní jídelna- výdejna - místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb: Masarykovy sady 1968, Český Těšín DODAVATEL 3 ŠKOLNÍ JÍDELNA- VÝDEJNA Název organizace: Základní škola Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Sídlo: Pod Zvonek 1835/28, Český Těšín Právní forma: příspěvková organizace Místo poskytovaných služeb: školní jídelna Slovenská 1, Český Těšín, školní výdejna, Masarykovy sady 1968, Český Těšín IČO: Vedoucí školní jídelny Ludmila Jabůrková Tel.: původní www stránky (dále jen dodavatel) PROVOZOVATEL VÝDEJNY Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo: Masarykovy sady 104, Český Těšín IČO: DIČ: CZ tel.: zastoupená kým: Mgr. Jana Valošková, ředitelka školy (dále jen provozovatel) ODBĚRATELÉ SLUŽEB Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo: Masarykovy sady 104, Český Těšín IČO: DIČ: CZ tel.:

6 zastoupená kým: (dále jen odběratel) Mgr. Jana Valošková, ředitelka školy Název organizace: Obchodní akademie Český Těšín Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace sídlo: Sokola Tůmy 12/402, Český Těšín IČ: DIČ: CZ tel.: zastoupená kým: Ing. Kristina Bončková, ředitelka školy (dále jen odběratel) 3.2 Hlavní činnost Jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu s platnou legislativou, která mj. stanoví výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků. Zaměstnancům zařízení jídelna poskytuje závodní stravování dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. 3.3 Doplňková činnost Organizace v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provozuje doplňkovou činnost, ve které jsou zahrnuty následující služby: 1) stravování cizích strávníků, 2) výroba polotovarů, moučníků, pečiva, 3) výroba lahůdek - studená kuchyně, 4) zajištění soukromých akcí - prostory a stravování 5) zajištění školních akcí - letní tábory, exkurze atp. 6) pronájem prostor jídelny 4 VYMEZENÍ ČINNOSTI VÝDEJNY Předmětem činnosti je zajištění stravování pro žáky a zaměstnance odběratele a cizí strávníky v objednaném množství a kvalitě, která odpovídá zákonným předpisům, hygienickým a stravovacím normám. Zajištění stravování se uskutečňuje v době školního vyučování v ZŠ Masarykovy sady nebo Obchodní akademii v Č. Těšíně. 4.1 Povinnosti dodavatele Dodavatel zajistí ve výdejně obědy pro žáky výše uvedeného odběratele a cizí strávníky. Dovoz a vydávání obědů zajišťuje dodavatel svými zaměstnanci. Dodavatel zodpovídá za zajištění organizačních, provozních a finančních záležitostí a hygienických a výživových norem stravy v souladu s platnou legislativou. Dodavatel se zavazuje neprodleně hlásit provozovateli výdejny každou závadu.

7 Výběr stravného zajišťuje dodavatel svým zaměstnancem. Výběr stravného i odhlašování obědů se provádí vždy v souladu s aktuálním Provozním řádem ve výdejně v Masarykových sadech vydaným dodavatelem služeb. Dodavatel zajišťuje vlastními zaměstnanci úklid v prostoru kuchyně. Dodavatel zajišťuje na vlastní náklady počítač, jeho software, revize a případné opravy pro zaměstnankyni výdejny. 4.2 Povinnosti provozovatele výdejny Provozovatel se zavazuje zajišťovat na své vlastní náklady zařízení výdejny, revizi strojů, zařízení a budovy, hradit náklady na spotřebu energií, opravy a náklady spojené s údržbou zařízení a budovy. Provozovatel se zavazuje zajistit na své náklady prostory pro šatnu, umývárnu a WC pro zaměstnance dodavatele. Provozovatel se zavazuje zajistit kancelář pro výběr stravného se zabudovaným trezorem, přípojkou na internet. Provozovatel se zavazuje zajistit prostor kanceláře tak, aby nedošlo k manipulaci s počítačem, pracovním stolem, trezorem a pomůckami ze strany cizích osob. Provozovatel se zavazuje neprodleně po nahlášení odstraňovat závady. Provozovatel se zavazuje provádět pravidelné kontroly technického stavu budov, strojů a zařízení a udržovat výdejnu v takovém technickém stavu, aby neohrožovaly zdraví zaměstnanců a klientů. Provozovatel poskytne klíče od jednotlivých místností výdejny zaměstnanci dodavatele. Zaměstnanci, kteří obdrží klíče, se zavazují, že nebudou bez souhlasu provozovatele vyrábět kopie těchto klíčů a při ztrátě neprodleně nahlásí ztrátu provozovateli. Provozovatel zajišťuje vlastními zaměstnanci úklid v prostoru jídelny, výdejny a jejího zázemí včetně úklidu oken. Provozovatel zajišťuje úklid prostor, v nichž se manipuluje s potravinami, dle platných předpisů. Provozovatel se zavazuje poskytovat mycí a čistící prostředky k mytí nádobí a úklidu prostor kuchyně dle seznamu uvedeného v příloze č Povinnosti odběratele Odběratel se zavazuje pravidelně a pravdivě informovat dodavatele služeb o absenci žáků ve škole tak, aby zaměstnanec, který provádí výběr stravného, mohl tyto písemné informace použít jako podklad pro vyúčtování služeb. Informace o absenci žáků jsou zasílány dle dohodnutých pravidel. Odběratel se zavazuje s dostatečným časovým předstihem, nejméně však tři pracovní dny předem, informovat dodavatele o akcích školy či změně organizace výuky, které by mohly způsobit hromadné odhlášky žáků. 5 PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY Školní výdejna je součástí budovy Masarykovy sady 1968, je umístěna v samostatné budově v přízemí. Přístup pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky je umožněn samostatným vchodem s přístupem zvenku. Výdejna slouží k ohřevu a výdeji stravy. Strava je dovážena z kuchyně na Slovenské 1, kde je také připravována. 5.1 Provozní doba - žáci a zaměstnanci školy Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11:30 do 13:55 hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). Od do hod probíhá výdej pokrmů přednostně pro strávníky Obchodní akademie.

8 5.2 Provozní doba - výdej do jídlonosičů Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11:15 do 11:30 hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). 5.3 Odkoupení nevyzvednutého obědu V případě, že zůstane nevyzvednutý oběd, je možno si ho odkoupit za cenu 10,- Kč v době od do hod. 5.4 Ceník stravného PRO ŽÁKY ŠKOLY Žáci- strávníci jsou zařazováni do věkových skupin dle tabulky ceníku stravného na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3. Školní rok trvá od do následujícího kalendářního roku. Jedná-li se o účastníka školního (zvýhodněného) stravování, má na toto stravování nárok jen v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v následujících dnech bude (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování 4 odst. 9 a vyhl. č. 561/2004 Sb. 119) strávníku (žáku) účtována plná cena oběda PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY Jedná-li se o zaměstnance školy- účastníka závodního stravování, má nárok na závodní stravování, pokud v daný den na pracovišti odpracuje alespoň 3 hodiny TABULKA CENÍKU STRAVNÉHO ceník stravného od v době přítomnosti od druhého dne nepřítomnosti žáci 7 až 10 let 21,- 42, let 23,- 44,- 15 let a výše 25,- 46,-

9 ceník stravného od Zaměstnanci ZŠ M.Sady v době přítomnosti v době nepřítomnosti 26,- jako cizí strávníci ceník stravného od Zaměstnanci OA v době přítomnosti v době nepřítomnosti 27,- jako cizí strávníci ceník stravného od % DPH do jídlonosičů 20% DPH cizí strávníci 46,- 50,- důchodci 36,- 40, ZMĚNY CEN Dodavatel si vyhrazuje právo změnit prodejní cenu oběda v případě, že dojde ke změně vstupních nákladů. Dodavatel se zavazuje informovat písemně odběratele o připravovaných změnách cen obědů. 5.5 Přihlašování strávníků Přihlašování strávníků-žáků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky o stravování. Žáci- strávníci vyplňují novou přihlášku pro každý školní rok. Cizí strávníci-důchodci s trvalým bydlištěm v Českém Těšíně doloží doklad o pobírání plného invalidního nebo starobního důchodu a o trvalém bydlišti na území města Český Těšín. 5.6 Čipová klíčenka VYDÁNÍ NOVÉ ČIPOVÉ KLÍČENKY Na novou klíčenku je požadována záloha ve výši 98,-Kč. Záloha bude vrácena poté, co strávník ukončí stravování ve školní jídelně a odevzdá zpět nepoškozenou čipovou klíčenku ZAPOMENUTÍ ČIPOVÉ KLÍČENKY V případě zapomenutí čipové klíčenky, je třeba tuto skutečnost nahlásit v prodejně stravného. Čipovou klíčenku je možno zapomenout maximálně dva po sobě jdoucí dny. Třetí den zapomenutí je již nutno postupovat jako v případě ztráty klíčenky.

10 5.6.3 ZTRÁTA ČIPOVÉ KLÍČENKY Pokud strávník čipovou klíčenku do tří dnů od zjištění ztráty nenajde, je povinen si zakoupit novou. Dojde-li ke ztrátě klíčenky, je strávník povinen ztrátu nahlásit vedoucí ŠJ. Záloha za ztracenou klíčenku propadá a strávník obdrží za novou zálohu novou čipovou klíčenku. 5.7 Způsob platby obědů INKASNÍ ZPŮSOB PLATBY Bezhotovostním platebním stykem (souhlasem k inkasu) je možno uskutečňovat platby stravného pouze pro žáky. 1. Formulář k inkasu si vyzvedne strávník, případně zákonný zástupce, u vedoucí ŠJ. 2. Zákonný zástupce strávníka zajistí v peněžním ústavu souhlas s inkasem. Doporučujeme nastavit limit na 1000 Kč jednou měsíčně. 3. Identifikační údaje školy: /0300, účel platby stravné, variabilní symbol určí pokladní školní jídelny. 4. Vyplněný formulář je nutno odevzdat vedoucí ŠJ HOTOVOSTNÍ PLATBY Probíhají první a poslední 2 dny školního vyučování v měsíci době od 6.30 do hod.(pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). Při nezaplacení obědů v daném termínu lze platit pouze ve dnech školního vyučování v úřední době od 11:00 do 14:00. Obědy budou objednány strávníkům až po zaplacení. Obědy na dluh nevydáváme PLATBY SMLUVNÍ ORGANIZACE Smluvní organizace hradí odebrané obědy bezhotovostně za uplynulý měsíc. Podrobnosti tohoto vztahu jsou definované v uzavřené smlouvě o poskytování stravování PŘEPLATKY A NEDOPLATKY 1. Přeplatky a nedoplatky budou zúčtovány při platbě v následujícím měsíci, popř. na konci měsíce června. 2. Doplatky za neodhlášené obědy budou při platbě stravného v dalším měsíci vyúčtovány přednostně. 3. U inkasních plateb stravného jsou strávníci, popř. zákonní zástupci, informováni telefonicky nebo ovou zprávou o výši doplatku, který je nutno přijít uhradit. 5.8 Objednávka jídla Školní jídelna vaří denně 1 až 2 druhy jídel. Po zaplacení a aktivování čipové klíčenky mají strávníci automaticky objednány obědy volby 1. Na PC, který je umístěn v jídelně, mohou provést podle vyvěšeného návodu změnu volby, a to nejdříve po zaplacení stravného a nejpozději do 13:00 hod. před příslušným dnem oběda. Telefonicky na č a po ověření v PC lze objednat oběd pouze na jeden následující den, a to jen v případě, že bude mít strávník nevyplacenou odhlášku z předcházejících období, která se převede na žádaný den. Ostatní dny lze objednat pouze osobně po zaplacení obědů. Pokladní ŠJ vyvěšuje jídelníček ve vitríně umístěné na budově výdejny, na nástěnce v jídelně, vedle terminálu a na www. stránkách školy.

11 5.9 Odhlašování stravy Odhlášky se provádí: 1. osobně v prodejně stravného denně v době od hod., v tuto dobu i telefonicky na tel.č osobně elektronicky na PC umístěném v jídelně školy, 3. telefonicky na číslo (ŠJ Slovenská) nejpozději do 6.30 daného dne. 4. mailem na ovou adresu: nejpozději do 6.30 daného dne. Každá přijatá zpráva bude zaznamenána a potvrzena zpětným em. Pokud tento zpětný nebude doručen, je nutné telefonicky kontaktovat vedoucí jídelny. Jinak nebude oběd změněn. Pokud oběd není odhlášen a vyzvednut, propadá bez náhrady ŽÁCI Bude-li strávník nepřítomen ve škole několik dní, pak od druhého dne jeho nepřítomnosti se už nejedná o školní stravování a jídelna je povinna za neodhlášené jídlo účtovat a požadovat úhradu doplatku 21 Kč na porci, z titulu náhrady škody. V období prázdnin a ředitelského volna jsou obědy automaticky odhlášeny. Pokud by měl strávník zájem stravovat se ve dnech ředitelského volna, a zároveň by byla v provozu jedna z odběratelských škol, platí ceník pro cizí strávníky. V případě nemoci je strávník-zákonný zástupce povinen obědy odhlásit. Hromadné odhlášky, v případě výletů, exkurzí, lyžařských výcviků apod., se řeší ve spolupráci s příslušnými třídními učiteli pro celé třídy. V době prázdnin a ředitelského volna je každý žák automaticky odhlášen. 6 ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ 6.1 Vlastní stravování Vstup do jídelny mají jen strávníci, kteří se v jídelně stravují a nemají právo se zde zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují. Strávníci přicházejí do jídelny bez aktovek a svršků (tzn. bund, kabátů ). Vstup jednotlivých skupin strávníků do prostor jídelny je strávníkům dovolen jen v příslušné provozní době. Před vstupem do jídelny jsou strávníci povinni si umýt ruce u zabudovaných umyvadel. Po vstupu do jídelny se strávníci posadí ke stolu, protože budou obslouženi učni, konajícími praxi. V době, kdy neobsluhují studenti, si strávník přijde k výdejnímu okénku a vezme si tác a příbor. Na výdejním místě se prokážou čipovou klíčenkou. Pokud si strávník přidává stravu nebo nápoj, obslouží se sám. Vydaná strava na talíř je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci ji neodnášejí z místnosti. Konzumace probíhá vsedě u stolu. Z jídelen je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle a další). Po konzumaci strávník odnese použité nádobí i tác k příslušnému okénku. Příbory se dávají do košíků určených pro tento účel. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí strávník úmyslně, bude vyžadována náhrada. Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny strávníci dodržují provozní řád školní jídelny, zachovávají bezpečnost svou i druhých, hygienu stravování a společenská pravidla. Řídí se pokyny vedoucí ŠJ, pedagogů, kuchařek.

12 Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny a jiné stížnosti je možno řešit s vedoucí školní jídelny a s vedením školy. V případě, že některý žák opakovaně porušuje kázeň v jídelně, může být po předchozím upozornění zákonného zástupce vyloučen na určitou dobu ze stravování. O vyloučení rozhoduje ředitelka školy. S provozním řádem školní jídelny, jsou strávníci seznámeni vyvěšením provozního řádu na nástěnce ve školní jídelně, uveřejněním na internetových stránkách školy a při zápise ke stravování formou přihlášky. 6.2 Úklid Běžný úklid stravou znečištěné podlahy, stolů apod. zajišťují na požádání strávníků či dozoru v jídelně pracovnice kuchyně nebo obsluhující učni. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídají obsluhující učni popř. kuchařka. Pokud jsou prostory školní jídelny dále používány k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid. 6.3 Dozor Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle plánu. Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování. Dozor reguluje osvětlení a větrání, upozorňuje zaměstnankyně kuchyně na možné nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti (rozlitá polévka ). Dojde-li k úrazu strávníků, dozírající zaměstnanec mu poskytne první pomoc a podá informaci na sekretariát školy. Nikdo z personálu kuchyně ani učitelský dozor nemá právo nutit žáky k dojídání jídel. 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Provozní řád školní jídelny je závazný pro všechny zaměstnance školy i účastníky stravování. Originál provozního řádu je vyhotoven ve dvou provedeních, kdy jedno je uloženo u ředitelky školy a druhé u vedoucí školní jídelny. Kopie je vyvěšena na nástěnce u okénka vedoucí ŠJ a přikládána organizacím jakou příloha ke smlouvě o poskytování stravování. Tento předpis nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a je platný do vyhlášení předpisu nového. Dne: Podpis vedoucí školní jídelny: Podpis ředitelky školy:

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SMĚRNICE 1/9-05 Č.j.: 649//2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Spisový znak: 102 Změny: Vnitřní řád školní jídelny Účinnost od: 01. 09. 2014 Skartační znak: A5 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracovala Ing. Lýdie Lančová Článek I. 1. Kapacita školní jídelny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Obecné informace název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín telefon: 257 911 682 mobil: 607 235 840 ředitelka

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Vyplývá z: Vnitřní řád školní jídelny Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 Vnitřní řád školní jídelny www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Provozní řád školní jídelny Číslo dokumentu: 01.23 01012015 Platnost: 01.01.2015 Účinnost: 01.01.2015 Zpracoval: Simona Janoušková Počet stran: 4 Počet

Více

školní řád Obsah 2. Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Lety

školní řád Obsah 2. Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Lety školní řád Ředitelka Mateřské školy Lety, jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb., a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, vydává tento školní

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec V Brně dne 9. dubna 2015 Čj. : 669/2015 Vnitřní řád školní

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

6. Vnitřní řád Vnitřní řád je vydán v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 74/2005 Sb.

6. Vnitřní řád Vnitřní řád je vydán v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 74/2005 Sb. 6. Vnitřní řád Vnitřní řád je vydán v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 74/2005 Sb. Obsah: Str. Hlava I. Formy zájmové činnosti ve škole 2 Hlava II. Řád školní družiny 3 Hlava III. Vnitřní směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Pracoviště: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Ing. Petr Chalupa Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Č. j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup čp. 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Pedagogická rada projednala dne: 21. ledna 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY spol. SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠJ Sokolská, Sokolská 1376 / 8, Říčany 251 01 s platností od 1.1.2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j.: ZŠ/1205/2014 Vypracovala: Iva Frolíková, Mgr. Daniela Vlčková Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 324/2012 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Školská rada schválila dne: 24. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.

Více