KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25"

Transkript

1 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Číslo: 4/2015 Vstřícní zaměstnavatelé v regionu opravdu jsou! Záhady kolem jízdy králů IV. Vzpomínka na 100. výročí narození Jana Hrubého Paní Zdeňka Strnadelová si už jako malá se zaujetím prohlížela kraslice, které měli doma. Tak drobná plocha a tak krásně zdobená! Začala to zkoušet sama - nejprve barvičkami, tuší, došlo i na pokusy s lepením slaměných stébel. Důležitým pro další tvorbu bylo seznámení s malérečkou Jarmilou Lagovou a později ještě s Janou Mikulcovou. U té se Zdeňka Strnadelová seznámila s tvorbou reliéfních kraslic a od té doby se jejich výrobě věnuje. Časem si našla vlastní cestu, získala vlastní rukopis a dávno zdobí kraslice vlastními vzory. Její tvorba dosáhla takového mistrovství, že se stala uživatelkou ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka a své zkušenosti předává dalším zájemcům na předváděcích setkáních. red

2 Přečtěte si: Pomník Janu Hrubému Aktuálně ze škol str. 5 str. 6-7 Panský dvůr je živým centrem Rekonstrukce Panské ulice Haló, tady Bělinka str. 8 str Záhady kolem jízdy králů IV. Společenské informace Vítání občánků Novinky v knihovně Sportovní informace str. 14 str. 15 str. 16 str. 18 str. 19 str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: Město Kunovice IČ: nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně 12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Redakční uzávěrka příštího čísla je 13. dubna Vybráno z usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: SCHVALUJE: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od I. zasedání zastupitelstva města dne 11. prosince 2014 aktualizovaný rozpočtový výhled města Kunovice podání žádosti o dotaci na akci Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice převod pozemků z vlastnictví PaedDr. Hany Juráskové, Kunovice, do vlastnictví města Kunovice díl b z pozemku p. č. 2397/5 o výměře 3 m2, díl e z p. č. 2397/5 o výměře 1 m2 a díl f z p. č. 2397/7 o výměře 90 m2 s příslušenstvím (zděným plotem) v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště za sjednanou cenu podle znaleckého posudku převod pozemku z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví manželů PaedDr. Hany a Ing. Bronislava Juráskových díl c z p. č. 2347/3 o výměře 375 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště v ceně dle znaleckého posudku převod nemovité věci části pozemku p. č. 3347/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví MARVELA, s. r. o., Hluk, Cihelní 563, za sjednanou kupní cenu převod části nemovitých věcí pozemků p. č. 1027/2 a p. č. 1028/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města do vlastnictví Antonína Koníčka, Uh. Hradiště, za sjednanou kupní cenu 850,- Kč/m2 na základě geometrického plánu Koncepci rozvoje Leteckého muzea Kunovice zpracovanou společností JVM-RPIC, spol. s r. o., Štefánikova 167, Zlín, IČ , která byla spolufinancována z prostředků Zlínského kraje BERE NA VĚDOMÍ: příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2015 zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice ke zprávu o činnosti Městské policie v Kunovicích za rok 2014 UKLÁDÁ: starostce města ve spolupráci se Zlínským krajem pokračovat v realizaci Koncepce rozvoje Leteckého muzea Kunovice zpracované společností JVM-RPIC, spol. s r. o., Štefánikova 167, Zlín, IČ , spolufinancované z prostředků Zlínského kraje Vybráno z usnesení 5. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: poskytnutí daru ve výši 5 226,19 Kč Vanesse Sečkárové, Kunovice Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_8645 uzavřenou mezi městem Kunovice a společností OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 20, Praha 6 Bubeneč, IČ: , týkající se užití hudebních děl k tanci při konání Plesu města Kunovice v roce 2015 Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností RENARDS dotační, s. r. o., Vídeňská 228/7, Brno, IČ , na zpracování žádosti o dotaci z dotačního titulu Operační program Životní prostředí na akci ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÍCEÚČELOVÉ HALY KUNOVICE Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností HRATES, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště, PSČ: , IČ: , na realizaci stavebních prací v rámci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Areálu Jízdy králů Kunovice Smlouvu o dílo č. S mezi městem Kunovice a firmou SVĚT OKEN, s. r. o., Jasenice 1254, Vsetín, IČ: , za účelem výroby a dodání 5 ks plastových oken pro objekt na náměstí Svobody 360 v Kunovicích provedení opatření k ukončení dodávky zemního plynu do odběrných míst Na Záhonech 570 a 571, Kunovice, pro potřebu vyhřívání společných prostor bytových domů nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti města Kunovice s účinností od 1. března 2015 Smlouvu o podmínkách kopání hrobů na veřejném pohřebišti města Kunovice mezi městem Kunovice a panem Petrem Španělem, V Humnech 1399, Kunovice, IČ: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce Údržba travnatých ploch Kunovice zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení rámcovou smlouvu na údržbu travnatých ploch Kunovice mezi městem Kunovice a firmou FLORSTYL, s. r. o., Panská 25, Kunovice, IČ: Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT /002 mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zastoupená E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 332/27 a 330/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hra- POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3 Strana 2 4/2015

3 diště spočívající v umístění provozování, oprav a udržování distribuční soustavy pro stavebníka p. Sedláčka Smlouvu o grantovém poradenství, vypracování grantové dokumentace a realizačním managementu projektu podpořeného dotací mezi městem Kunovice a firmou GRANT ADVISOR, spol. s r. o., Rovinka 7, Brno 14, IČ: , na zpracování projektu na dotaci na nákup biopopelnic pro město Kunovice BERE NA VĚDOMÍ: plnění usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 19. února 2015 zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2014 vyhodnocení provozu komunitního centra za rok 2014 zprávu o vydávání městského zpravodaje Kunovjan za rok 2014 průběžné hodnocení webových stránek a Facebooku města Kunovice vyhodnocení provozu sběrného dvora za rok 2014 změnu příloh č. 2 a č. EW3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Kunovice a společností ELEKTROWIN, a. s., Michelská 300/60, Praha 4, které upravují Metodický pokyn pro obsluhu sběrného místa/dvora obce týkající se provozování místa zpětného odběru použitých elektrozařízení kolektivním systémem ELEKTROWIN (příloha č. 2) a podrobnosti fakturace za místo zpětného odběru elektrozařízení (příloha č. EW3) SVĚŘUJE: rozhodování o uzavírání smluv o nájmu hrobových míst na pohřebišti v Kunovicích vedoucímu odboru správy majetku a životního prostředí Ing. Josefu Krupovi a z důvodu zastupitelnosti dále pracovnici odboru správy majetku a životního prostředí Mgr. Blance Juráskové s účinností od 1. března 2015 SOUHLASÍ: s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu Operační program Životní prostředí na akci ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÍCEÚČE- LOVÉ HALY KUNOVICE s napojením jižní části kanalizace vedoucí podél komunikace Červená cesta v zahradách soukromých majitelů na kanalizaci v majetku města Kunovice vedenou v komunikaci Slunečná (stoka BI-20-1), které provede firma Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., na vlastní náklady ZVEŘEJŇUJE: záměr města na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3002/29 a p. č v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění provozování, oprav a udržování distribuční soustavy p. Osohová záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 372/1 spočívající v umístění kabelu NN Začátkem měsíce března jsme si připomněli sté výročí narození Jana Hrubého. Kdo se zúčastnil promítání filmu o Janu Hrubém, který natočil Ing. Jiří Deml, si mohl všimnout, jak vypadaly Kunovice v 80. letech dvacátého století. Není to tak dávno, ale Kunovice, a především jejich střed, se za těch 30 let velmi změnily. Okolí kostela bylo dříve oploceno a tvořilo uzavřený celek s kostelem. Dnes, když je plot odstraněný, je přístup ke kostelu možný z více stran. Kolemjdoucí zde mohou také chvilku posedět na lavičkách a obdivovat dřevěné sochy apoštolů. Ulice Jana Hrubého byla vysypána šotolinou, a když bylo po dešti, tak jsme na cestě obcházeli kaluže. Na křižovatce stával obchod u Trubáků. Na jeho místě, spíše v tehdejším dvoře, můžeme najít poštu. Dnešní městský úřad nahradil starou budovu, kde byla dřívější pošta a v patře knihovna. A určitě si všichni pamatujeme Panský dvůr. Ani se nechce věřit, jak záměr města Kunovice na pronájem části prostor sloužící podnikání v Podnikatelském inkubátoru Kunovice, Panská 25, ozn. E1 předsálí, na umístění nápojových a prodejních potravinových automatů záměr města Kunovice Radniční okénko kunovjan SChůze rady města 23. dubna května 2015 Zasedání zastupitelstva města 16. dubna 2015 na pronájem části prostor sloužící podnikání ve vestibulu sportovní haly v Kunovicích, Panská 9, na umístění nápojových a prodejních potravinových automatů záměr města Kunovice na pronájem části prostor sloužící podnikání v budově čp v Areálu Jízdy králů Kunovice, Panská 1612, Kunovice, na umístění nápojových a prodejních potravinových automatů ROZHODLA: v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle par. 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách v souladu s metodickým pokynem města Kunovice o zadávání zakázek malého rozsahu o pořadí nabídek na realizaci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Areálu Jízdy králů Kunovice následovně: - Pořadí č. 1: HRATES, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště, IČ: Pořadí č. 2: TRADIX REALIZACE, s. r. o., Huštěnovská 2004, Staré Město, IČ: Pořadí č. 3: Zdeněk MĚSÍČEK, Podboří 309, Míkovice, Uherské Hradiště, IČ: v souladu s návrhem komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky Údržba travnatých ploch Kunovice zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění o výběru nejvhodnější nabídky, a to dle hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, následovně: - Pořadí č. 1: FLORSTYL, s. r. o, Panská 25, Kunovice IČ: Pořadí č. 2: Miroslav Chrástek, Na Drahách 21, Kunovice, IČ: Pořadí č. 3: Alena Chrástková, Na Drahách 21, Kunovice, IČ: PROMÍJÍ: nájemné za pronájem sportovní haly Mateřské škole, Kunovice, příspěvková organizace, se sídlem Kunovice, Mládežnická 1321, při konání 14. plesu dětí s tím, že mateřská škola zajistí praní ubrusů po této akci se tyto budovy proměnily. Tam, kde dnes stojí škola U Pálenice, stával mlýn. Horní škola vypadala také jinak. Má nový kabát, jehož červená barva se vztahuje k jejímu názvu. Na hřiště za touto školou se chodilo po cestě, kde nyní stojí školní jídelna se školní družinou. V bezprostřední blízkosti školy U Pálenice naše hasiče a především děti určitě potěší nové hasičské hřiště, na jehož dokončení se právě pracuje. Vzhled Kunovic se v příštím roce opět malinko změní. Dopadne-li vše dobře, proběhne rekonstrukce křižovatky na náměstí Svobody a ulic Na Rynku a tř. Vítězství. Film o Janu Hrubém byl pro mne nejen vzpomínkou na hrdinu, který je naším rodákem, ale také připomenutím, co všechno se za ta léta v našem městě změnilo. A že toho není málo! Ing. Jaroslav Olbert, radní města Kunovice 4/2015 strana 3

4 Vstřícní zaměstnavatelé v regionu opravdu jsou! Projekt Slaďování na Kunovicku vyhlásil 2. ročník soutěže Vstřícný zaměstnavatel a už jsou známy i výsledky. Osloveno bylo čtyřicet regionálních firem. Do soutěže bylo nominováno celkem dvacet sedm. Všech společností, které se zapojily, si velmi ceníme. Ukázaly, že chtějí pomoci více slaďovat pracovní a rodinný život zaměstnanců/kyň. Tímto potvrdily, že pro-rodinná personální opatření budou v následujících letech stále aktuálnější a diskutovanější. Soutěžilo se ve třech kategoriích podle počtu zaměstnanců. I. kategorie: firmy do 20 zaměstnanců ukázaly, že je u nich komunikace se zaměstnanci/kyněmi velmi důležitá a přístup k nim je velmi individuální. Snaží se o přátelskou až rodinnou atmosféru, kterou podporují i společnými akcemi či večírky. Právě v této kategorii byly výsledky velmi vyrovnané. Nakonec 1. místo získalo IC Tour, s.r.o., 2. místo Luhačovské zálesí, o.p.s., 3. místo Balnearia, s.r.o. II. kategorie: firmy od zaměstnanců. Zde byl oceněn zejména přístup k využití alternativních pracovních úvazků, využití cloudového systému pro práci z domova. Stejně jako komunikaci se zaměstnanci/kyněmi na mateřské či rodinné dovolené, pořádání firemních oslav, dnů otevřených dveří a nabídky firemních benefitů. V této kategorii zvítězila a 1. místo získala společnost Sběrné suroviny UH, s.r.o., 2. místo si odnáší EPS, s.r.o. a 3. místo patří společnosti Favex, s.r.o. III. kategorie: firmy nad 75 zaměstnanců. U těch je slaďování pracovního a rodinného života vůbec nejtěžší. Zejména, pokud jde o výrobní firmy. Přestože se musí hlavně zaměřit na to, aby generovaly zisk, nezapomínají ani na personální politiku a své zaměstnance/kyně. Zavádějí alternativní pracovní úvazky, otcovskou dovolenou a formalizují pro-rodinná opatření v interních směrnicích. Začleňují rodiče na rodičovské dovolené do vzdělávacích programů i firemních akcí. Vítězství, tedy 1. místo získala společnost REC Group, s.r.o., 2. místo Mesit přístroje spol. s.r.o., 3. místo obsadila Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. Mimořádné ocenění získala Uherskohradišťská nemocnice a.s., která jako jediná ze všech zúčastněných společností provozuje firemní školku. Všem vítězům gratulujeme. Jsou důkazem, že Vstřícné zaměstnavatelé v regionu opravdu máme. Je třeba si jich vážit a stále je podporovat. Právě proto projekt Slaďování na Kunovicku vyhlásil tuto soutěž a rozhodl se je ocenit. Přehled všech společností nominovaných do soutěže najdete na Projekt Slaďování na Kunovicku je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost. Barbora Dojčár Majíčková Pokácet či ponechat stromořadí na hřbitově? V souvislosti se stížnostmi několika nájemců hrobových míst nacházejících se v těsné blízkosti stromořadí Cypřišku Lawsonova na hřbitově v Kunovicích proběhlo 2. března 2015 za účasti starostky města Mgr. Ivany Majíčkové, MBA, a zástupce odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Kunovice setkání s nájemci hrobových míst, kterých se tato problematika dotýká. Jedná se hlavně o stížnosti na opadávání suchého rostlinného materiálu ze stromů, případně zasahování kořenů stromů do hrobů. Pozvánku k účasti na tomto jednání obdrželo více než 90 občanů, vlastního jednání se však zúčastnilo pouze 17 a dalších 10 občanů kontaktovalo městský úřad telefonicky či osobně. Po vyhodnocení všech odpovědí, které nájemci hrobových míst poskytli, bylo zjištěno, že poměr kladných a záporných názorů na kácení je naprosto vyrovnaný. Navíc tři telefonické odpovědi byly nejednoznačné s tím, že majitelé hrobů žijí mimo Kunovice, stav dobře neznají, a tedy se nemohou k této věci vyjádřit. Při realizaci projektu Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice v roce 2014 byly v rámci zpracování projektové dokumentace tyto stromy označeny jako perspektivní, v dobrém zdravotním stavu, a tudíž byly určeny k ponechání. Naopak některé další stromy v areálu hřbitova a jeho blízkém okolí musely být odstraněny, jednalo se celkem o 33 vzrostlých stromů a několik rozsáhlých skupin keřů. Po projednání v komisi životního prostředí a zemědělské bude otázka ponechání, či pokácení stromořadí cypřišků na kunovickém hřbitově předmětem jednání Rady města Kunovice. Helena Droppová, odbor správy majetku a životního prostředí Strana 4 4/2015

5 Vzpomínka na 100. výročí narození Jana Hrubého Středeční podvečer 4. března se v Kunovicích nesl ve znamení připomínky 100. výročí narození Jana Hrubého kunovického rodáka, příslušníka československého zahraničního odboje, který společně s dalšími šesti parašutisty za svobodu vlasti položil svůj život v kryptě pražského kostela sv. Cyrila a Metoděje v boji s německými fašisty poté, co byl tento úkryt účastníků atentátu na Reinharda Heydricha vyzrazen gestapu. V kunovickém kostele sv. Petra a Pavla byla první březnovou středu sloužena mše za Jana Hrubého. Duchovní správce kunovické farnosti P. Jaroslav Polách ve svém kázání připomněl paralelu Ježíšovy oběti v boji za svobodu svého národa a oběti Jana Hrubého. Po skončení mše přiblížil osudy Jana Hrubého Ing. Jiří Deml. Po ukončení obřadu v kostele byl Janu Hrubému v prostoru duchovního parku nedaleko jeho rodného domku odhalen pomník, který tvoří kamenný solitér dovezený z lomu v Bzové, na němž je čelně umístěna pamětní deska a do jeho horní části je vsazen odlitek dochovaného podpisu Jana Hrubého. Při odhalování památníku promluvila starostka Ivana Majíčková a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petr Gazdík, kteří společně s Jiřím Demlem z památníku sňali symbolickou roušku. Po odhalení pomníku jej posvětil kunovický duchovní správce P. Jaroslav Polách. Současně posvětil i nový prapor Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín. Obřad doprovodili svým zpěvem členové Mužského sboru z Kunovic. Vzhledem k tomu, že místo uložení odbojářových ostatků není známo, bude vedení města Kunovice usilovat o to, aby pomník získal statut válečného hrobu. Po odhalení pomníku se většina účastníků slavnosti přesunula do přednáškového sálu Panského dvora. Po krátkém autorově úvodu byl promítnut film Jiřího Demla Cesta za návraty, který je věnován osudům Jana Hrubého. V pátek 6. března proběhla v dopoledních hodinách v Panském dvoře přednáška pro žáky 9. tříd kunovických základních škol o Janu Hrubém spojená s promítáním již zmíněného filmu. Po jejím skončení se odebrali k novému pomníku a poté se zúčastnili v budově městského úřadu vernisáže výstavy mapující životní cestu odbojáře Hrubého. V rámci vernisáže byl představen nový krátký filmový dokument, který bude umístěn na webových stránkách města. red Pomník Janu Hrubému společně odhalili kunovická starostka Ivana Majíčková, Jiří Deml a Petr Gazdík (na snímku zleva doprava) Pomník a krátce po něm i nový prapor vojenských výsadkových veteránů ze Zlína požehnal P. Jaroslav Polách Žáci devátých ročníků kunovických základních škol navštívili památník Jana Hrubého a uctili jeho památku květinami 4/2015 Zajímavá výstava o životní cestě kunovického odbojáře byla k vidění v přízemí budovy městského úřadu, deváťáci byli na její vernisáži strana 5

6 Hodiny konverzace s rodilým mluvčím V rámci výuky anglického jazyka jsme udělali zase krůček o kousek dál. Do hodin angličtiny budeme postupně zavádět konverzaci s rodilým mluvčím z Velké Británie. Novou metodu si žáci několika tříd již mohli vyzkoušet. Za přítomnosti vyučující byl v hodinách angličtiny přítomný i rodilý mluvčí a konverzoval s žáky na různá témata. Je pravdou, že malí čtvrťáci byli trošku zaskočení, páťáci chvilkami lapali po dechu, ale osmáci se již zahanbit nenechali a deváťáci, ti již v mnohém zaskočili i jeho. Určitě není nic jednoduchého konverzovat s Angličanem, který neumí česky a slyšet angličtinu v originále a v rychlosti, která trochu překvapí. Nicméně žáci to zvládli a již se těší na další hodiny. Konverzace s rodilým mluvčím přináší žákům vysokou přidanou hodnotu, protože si zvykají na přirozenou výslovnost již od samotných začátků studia a při návštěvě zahraničí dokážou pohotověji reagovat. Konverzační hodiny tak budou ideálním doplňkem k výuce gramatiky tak, aby se zlepšil ústní projev žáků. Karneval V důsledku chřipkové epidemie jsme na naší škole museli letos posunout netradiční masopustní karneval. Přestože některé děti byly po nemoci oslabené, na karnevalu to nebylo vůbec poznat. Po úvodním reji různých princezen, čarodějnic, hrůzných strašidel, roztomilých zvířátek a dalších masek proběhlo vyhodnocení. Porota neměla jednoduchý úkol, protože z množství krásných, originálních a nápaditých masek vybrat ty nejlepší a nejhezčí nebylo vůbec snadné. K programu přispěla i děvčata s krátkým vystoupením a nechyběla ani orientální tanečnice, která zaujala svým netradičním vystoupením. Po návratu do tříd děti pokračovaly hrami, plnily zábavné úkoly a luštily kvízy. Všichni se už těší na příští karneval. Nejmladší žáci mají pohár pro vítěze S počátkem února se konečně dostavila zima i do nížiny, aby přinesla sportovcům chřipku, angínu či rovnou zápal plic. I tak se členové a členky našeho florbalového kroužku postavili v neděli statečně svým soupeřům, a to hned v počtu pěti týmů. Základní škola Červená cesta Větší konkurence se sešla mezi nejmladšími, o to víc nás těší, že mezi sedmi družstvy nenašli ani jednou přemožitele právě naši reprezentanti, i bez tří nemocných hráčů základního kádru. Kunovice tedy první, Napajedla druhé, Spytihněv třetí, Napajedla B čtvrté, Ostrožská Lhota pátá, Spytihněv B šestý a naši nejmladší benjamínci na šťastném sedmém místě. I ti si však užili radosti, která propukla hned dvakrát. Poprvé, když po třetí porážce zjistili, že budou ještě dvakrát hrát, podruhé, když Terezka Junaštíková krásnou a pohotovou střelou vsítila gól! Druhou kategorii tvořili kluci a děvčata od 5. do 7. třídy. K vidění byla spousta velmi vyrovnaných zápasů, do semifinále postoupili naši kluci i holky, oba týmy však po remíze vypadly na nájezdy a v souboji o třetí místo byli úspěšnější kluci. Finále bylo záležitostí týmů z Ostrožské Lhoty. Osmáci poznávali Indonésii Ve čtvrtek 12. února žáci osmé třídy navštívili populárně naučný vzdělávací projekt Planeta Země V letošním roce byl pořad zaměřený na Indonésii, Indonésie po stopách lidojedů. Žáci mohli navštívit ostrovy Borneo, Jáva, Bali, Sulawesi a Novou Guineu. Seznámili se se životem tamních obyvatel, se zvířaty a rostlinami, s těžbou surovin, s národem lidí žijících daleko od civilizace. Všem se pořad velmi líbil a za rok se těšíme na další setkání, tentokrát zaměřené na Východní Afriku. Protipožární ochrana V pátek 20. února proběhlo ve II. a v VI. třídě 2. kolo Hasíka preventivního programu v protipožární ochraně. Dva členové hasičského sboru seznámili žáky s různými situacemi, kdy můžou sami zavinit požár při hraní s hořlavými předměty, případně když si mobil s nabíječkou schovají pod peřinu. Samozřejmě se to může stát i dospělým, kteří z nedbalosti nebo ve spěchu zapomenou vypnout elektrický spotřebič nebo neuhasí pořádně otevřený oheň. Pak se žáci naučili, co dělat a jak se chovat, kdyby vznikl požár ve škole, seznámili se s hlásičem požáru i únikovým východem. A hlavně se obeznámili, jak volat o pomoc v případě požáru v domácím prostředí, jak se držet u země, kde není tolik kouře a jak se dostat ven z ohroženého objektu. Sto let od narození kunovského rodáka Jana Hrubého Slunečného dne 6. března jsme s žáky 9. tříd zamířili na film a přednášku našeho bývalého starosty inženýra Jiřího Demla, věnované kunovskému rodákovi Janu Hrubému, který by se v těchto dnech dožil sta let. Nejprve jsme zhlédli film v režii pana Demla o životě, hrdinském činu a smrti Jana Hrubého, poté jsme zamířili ke kostelu, kde byl nově umístěn jeho památník a položili zde kytici karafiátů k uctění památky tohoto hrdiny. Dopoledne jsme zakončili na výstavě, která byla při této příležitosti zahájena na městském úřadě. Všichni, obohaceni novými poznatky, jsme se zamysleli nad hrdinstvím a statečnou smrtí našeho slavného rodáka. Čest jeho památce.! Lyžařský výcvikový kurz očima žáků Na lyžařský výcvikový kurz jsme se všichni moc těšili. Hned ten den, co jsme přijeli, jsme se velmi dobře seznámili s obsluhou hotelu. Každý den jsme chodili lyžovat a byli rozděleni do dvou družstev: jedničky - to byli ti, kteří uměli lyžovat, dvojky ti, co ještě lyžovat neuměli. První dny výcviku nebyl nikdo unavený, ale další dny jsme již začali poznávat účinky únavy. Ve středu jsme šli na výšlap do ski areálu Kohútka. Při zpáteční cestě do našeho hotelu jsme se začali koulovat a žduchat do sněhových závějí. Poslední dva dny nám paní učitelky nachystaly běžecký závod, ve kterém jsme se všichni unavili na běžkách a slalom na velkém svahu. Domů jsme si dovezli spoustu vzpomínek a poznatků, které nám pomohou ve správném lyžování. František Ševeček Strana 6 4/2015

7 Učí se v zahraničí jinak než u nás? Učí se v naší škole jinak než ve školách v jiných evropských zemích? Poté, co jsme v minulých letech díky pobytům v mnoha zahraničních školách získali poměrně jasnou představu, poskytla další odpověď na tuto otázku studijní návštěva dvou maďarských učitelek z města Bicske. Maďarské kolegyně Melinda (učitelka angličtiny a dějepisu) a Mónika (učitelka tělesné výchovy a přírodopisu) navštívily během týdne 12 vyučovacích hodin v různých třídách a sledovaly práci našich vyučujících. V čem vidí zásadní rozdíl mezi výukou v jejich a v naší škole? V Maďarsku mnohem častěji než vy využíváme frontální výuku, vypozorovala Melinda Szalay. Frontální výuka je způsob vyučování, při němž učitel pracuje hromadně se všemi žáky, většinou vykládá látku, kterou si žáci zapisují, případně o ní diskutují. U vás v Kunovicích jsme velmi často viděly výuku ve skupinách, výrazně se snažíte o interaktivitu, s žáky hodně komunikujete. Bylo pro nás překvapivé, jak moc je zapojujete do hodin. Ale nejvíc překvapené jsme byly, když jsme viděly hodinu, při které se spojili žáci dvou různých ročníků a učitelé propojili hodinu angličtiny a biologie. S tím jsme se ještě nikdy nesetkaly, sdělila Melinda v závěru studijní návštěvy. Nás zase překvapil fakt, že maďarské základní školy nejsou devítileté, ale jen osmileté. A pár úsměvných nedorozumění přineslo i rozdílné známkování, maďarská pětka je totiž naše jednička. S kolegyněmi z Maďarska se potkali postupně všichni žáci školy. Oběma stranám tato studijní návštěva přinesla nová, obohacující poznání a snad i nová přátelství. A my už se ve škole těšíme na další zahraniční návštěvy, v květnu přijedou kolegové ze Španělska, v červnu učitelé z Finska. Zároveň platí, že 95 % našich vyučujících během příštích dvou let vycestuje za poznáním do zahraničních škol. Kromě Maďarska, Španělska a Finska nás čekají studijní pobyty v Itálii, ve Velké Británii, ve Slovinsku a na Maltě. To vše díky našemu úspěšnému projektu, který je součástí evropského programu Erasmus plus. Tento program podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Základní škola U Pálenice kunovjan Valentýnské shromáždění V neoblíbený den, v pátek 13., se v naší škole uskutečnilo oblíbené žákovské shromáždění. Jeho náplní byly školní úspěchy, podrobné představení soutěže Young Demosthenes široké žákovské veřejnosti, novinky z ředitelny. Pan ředitel uvedl zástupce firmy Florstyl, kteří našim žákům představili svoje nápady pro zkrášlení okolí naší školy, na němž se také mohou podílet i žáci. Parlamenťáci nás seznámili s nedávnými i očekávanými událostmi ve škole. Deváťáci dostali prostor pro připomenutí jejich plesu, Adam Handl dokonce nabídl své taneční zkušenosti svým mladším spolužákům, kdy je přímo v rámci shromáždění naučil tančit valčík. Netradičním zpestřením tradičního žákovského shromáždění se stala prezentace o historii svátku svatého Valentýna. Jeho součástí byla ukázka, jak se dvořit své vyvolené. Milým překvapením pro všechny vyučující byly vyrobené valentýnky s originálními přáníčky od žáků. Expedice Ydykseb ve dvou dílech Azurové nebe, ale také mlha a přeháňky, to vše poznali účastníci našich tradičních školních lyžařských kurzů. Množné číslo je na místě, na hory Rodiče učí místo kantorů Už více než dvě desítky rodičů se zapojily do našeho celoročního projektu Dnes učí rodiče. Přímo do hodin tak postupně přicházejí další a další rodiče, kteří krátce představí svoji práci a zadají žákům úlohy, které musí ve svém zaměstnání běžně řešit. Jedná se přitom o situace upravené s ohledem na učivo konkrétního ročníku. Naši žáci tak přímo v hodinách získávají konkrétnější představy o reálném životě. Dík za to patří všem vstřícným a ochotným rodičům, kteří pochopili naši myšlenku a už nyní výrazně předčili naše nejodvážnější představy spojené se zapojením rodičů do projektu. tentokrát kromě sedmáků vyrazili i osmáci, kteří před rokem na kurz nemohli kvůli chybějícímu sněhu. Ve dvou týdnech se tak na horské chatě Martiňák vystřídalo téměř 70 našich žáků. Zvládli lyžařské dovednosti nejen na svahu, ale také v bílé stopě, která všechny přivedla až na Pustevny. Lyžařské SKOL patří vedoucí obou kurzů, Mgr. Jiřině Gogolové, a její pravé ruce, Mgr. Michalu Tannerovi, stejně jako dalším vyučujícím, kteří se proměnili v instruktory či zdravotníky (Mgr. Marcela Pálková, Mgr. Růžena Hlůšková). Pochvalu zaslouží také všichni žáci za vzorné chování. Vyšly druhé Kunupky Dalším číslem o sobě podruhé v tomto školním roce dal vědět redakčním tým školních novin. Kunupky, které nedávno získaly ocenění v celostátním kole soutěže o nejlepší školní časopis, v novém čísle sázejí na jistotu. Pokračují v rozhovorech s absolventy školy, opět přicházejí s oblíbeným fotorománem, s poradnou umluveného spáče i s rubrikou Nikdo není dokonalý. Vytvořili jsme historický komiks Proč komiks? A proč zrovna v hodinách dějepisu? Vytvořit komiks na jakékoliv téma znamená nejdřív nutnost prokousat se množstvím faktografických údajů, vybrat z nich ty nejdůležitější a umět na základě těch nejdůležitějších údajů vyprávět příběh, který bude srozumitelný i těm, kteří o daném tématu nic neslyšeli. A to jsou dovednosti, které v naší škole považujeme za jedny z nejdůležitějších. S osmáky jsme si vše vyzkoušeli na látce spojené se vznikem USA, výsledkem byla více než povedená díla. 4/2015 strana 7

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13. www.mesto-kunovice.

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13. www.mesto-kunovice. KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Číslo: 6/2015 Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13 www.mesto-kunovice.cz Kunovské banderium v Nerudově ulici na Malé straně

Více

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 10/2014 CENA 10 Kè U Pálenice mají novou jídelnu Od 2. září 2014 mají žáci Základní školy U Pálenice k dispozici novou jídelnu, která se po prázdninové rekonstrukci stala jednou

Více

Odlétání na prázdniny

Odlétání na prázdniny ROČNÍK 22 / ČÍSLO 8 SRPEN 2011 CENA 10 Kč Odlétání na prázdniny Takto vstupovaly děti poslední pátek v letošním školním roce na palubu letadla, aby se připravily k odletu na prázdniny při stejnojmenné

Více

KUNOVJAN. Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! Městský zpravodaj ročník 25. Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel.

KUNOVJAN. Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! Městský zpravodaj ročník 25. Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel. www.mesto-kunovice.cz Číslo: 8/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! OTEVÍRACÍ DOBA: Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel.: 572 549 361 Přečtěte

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Velikonoce v Kunovicích

Velikonoce v Kunovicích ROČNÍK 21 / ČÍSLO 4 DUBEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Výstavba dětských hřišť str. 4 PIK v březnu str. 5 Historie Panského dvora str. 6-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přeshraniční spolupráce

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

ročník XX. říjen 2013 LUHAČOVICKÉ NOVINY

ročník XX. říjen 2013 LUHAČOVICKÉ NOVINY ročník XX. říjen 2013 www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Rekord domu dětí Jawisté v Luhačovicích Výstavba domova pro seniory Rozkvetlé údolí 50. výročí souboru Malé Zálesí Radost ze zpěvu a tance nepokazilo

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ro očn č ík 13 3 číslo čís slo o1 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA 1. února 2012 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Vícegenerační hřiště otevřeno! Foto: archiv MěÚ Valentýne,

Více

Město má letos přebytkový rozpočet

Město má letos přebytkový rozpočet Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. března 2013 číslo 3 - ročník 23 zdarma - neprodejné Město má letos přebytkový rozpočet Celkové příjmy Kapitálové příjmy 6 % Nedaňové příjmy 9 % Celkové výdaje Požární

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více