KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25"

Transkript

1 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Číslo: 4/2015 Vstřícní zaměstnavatelé v regionu opravdu jsou! Záhady kolem jízdy králů IV. Vzpomínka na 100. výročí narození Jana Hrubého Paní Zdeňka Strnadelová si už jako malá se zaujetím prohlížela kraslice, které měli doma. Tak drobná plocha a tak krásně zdobená! Začala to zkoušet sama - nejprve barvičkami, tuší, došlo i na pokusy s lepením slaměných stébel. Důležitým pro další tvorbu bylo seznámení s malérečkou Jarmilou Lagovou a později ještě s Janou Mikulcovou. U té se Zdeňka Strnadelová seznámila s tvorbou reliéfních kraslic a od té doby se jejich výrobě věnuje. Časem si našla vlastní cestu, získala vlastní rukopis a dávno zdobí kraslice vlastními vzory. Její tvorba dosáhla takového mistrovství, že se stala uživatelkou ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka a své zkušenosti předává dalším zájemcům na předváděcích setkáních. red

2 Přečtěte si: Pomník Janu Hrubému Aktuálně ze škol str. 5 str. 6-7 Panský dvůr je živým centrem Rekonstrukce Panské ulice Haló, tady Bělinka str. 8 str Záhady kolem jízdy králů IV. Společenské informace Vítání občánků Novinky v knihovně Sportovní informace str. 14 str. 15 str. 16 str. 18 str. 19 str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: Město Kunovice IČ: nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně 12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Redakční uzávěrka příštího čísla je 13. dubna Vybráno z usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: SCHVALUJE: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od I. zasedání zastupitelstva města dne 11. prosince 2014 aktualizovaný rozpočtový výhled města Kunovice podání žádosti o dotaci na akci Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice převod pozemků z vlastnictví PaedDr. Hany Juráskové, Kunovice, do vlastnictví města Kunovice díl b z pozemku p. č. 2397/5 o výměře 3 m2, díl e z p. č. 2397/5 o výměře 1 m2 a díl f z p. č. 2397/7 o výměře 90 m2 s příslušenstvím (zděným plotem) v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště za sjednanou cenu podle znaleckého posudku převod pozemku z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví manželů PaedDr. Hany a Ing. Bronislava Juráskových díl c z p. č. 2347/3 o výměře 375 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště v ceně dle znaleckého posudku převod nemovité věci části pozemku p. č. 3347/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví MARVELA, s. r. o., Hluk, Cihelní 563, za sjednanou kupní cenu převod části nemovitých věcí pozemků p. č. 1027/2 a p. č. 1028/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města do vlastnictví Antonína Koníčka, Uh. Hradiště, za sjednanou kupní cenu 850,- Kč/m2 na základě geometrického plánu Koncepci rozvoje Leteckého muzea Kunovice zpracovanou společností JVM-RPIC, spol. s r. o., Štefánikova 167, Zlín, IČ , která byla spolufinancována z prostředků Zlínského kraje BERE NA VĚDOMÍ: příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2015 zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice ke zprávu o činnosti Městské policie v Kunovicích za rok 2014 UKLÁDÁ: starostce města ve spolupráci se Zlínským krajem pokračovat v realizaci Koncepce rozvoje Leteckého muzea Kunovice zpracované společností JVM-RPIC, spol. s r. o., Štefánikova 167, Zlín, IČ , spolufinancované z prostředků Zlínského kraje Vybráno z usnesení 5. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: poskytnutí daru ve výši 5 226,19 Kč Vanesse Sečkárové, Kunovice Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_8645 uzavřenou mezi městem Kunovice a společností OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 20, Praha 6 Bubeneč, IČ: , týkající se užití hudebních děl k tanci při konání Plesu města Kunovice v roce 2015 Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností RENARDS dotační, s. r. o., Vídeňská 228/7, Brno, IČ , na zpracování žádosti o dotaci z dotačního titulu Operační program Životní prostředí na akci ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÍCEÚČELOVÉ HALY KUNOVICE Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností HRATES, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště, PSČ: , IČ: , na realizaci stavebních prací v rámci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Areálu Jízdy králů Kunovice Smlouvu o dílo č. S mezi městem Kunovice a firmou SVĚT OKEN, s. r. o., Jasenice 1254, Vsetín, IČ: , za účelem výroby a dodání 5 ks plastových oken pro objekt na náměstí Svobody 360 v Kunovicích provedení opatření k ukončení dodávky zemního plynu do odběrných míst Na Záhonech 570 a 571, Kunovice, pro potřebu vyhřívání společných prostor bytových domů nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti města Kunovice s účinností od 1. března 2015 Smlouvu o podmínkách kopání hrobů na veřejném pohřebišti města Kunovice mezi městem Kunovice a panem Petrem Španělem, V Humnech 1399, Kunovice, IČ: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce Údržba travnatých ploch Kunovice zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení rámcovou smlouvu na údržbu travnatých ploch Kunovice mezi městem Kunovice a firmou FLORSTYL, s. r. o., Panská 25, Kunovice, IČ: Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT /002 mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zastoupená E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 332/27 a 330/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hra- POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3 Strana 2 4/2015

3 diště spočívající v umístění provozování, oprav a udržování distribuční soustavy pro stavebníka p. Sedláčka Smlouvu o grantovém poradenství, vypracování grantové dokumentace a realizačním managementu projektu podpořeného dotací mezi městem Kunovice a firmou GRANT ADVISOR, spol. s r. o., Rovinka 7, Brno 14, IČ: , na zpracování projektu na dotaci na nákup biopopelnic pro město Kunovice BERE NA VĚDOMÍ: plnění usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 19. února 2015 zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2014 vyhodnocení provozu komunitního centra za rok 2014 zprávu o vydávání městského zpravodaje Kunovjan za rok 2014 průběžné hodnocení webových stránek a Facebooku města Kunovice vyhodnocení provozu sběrného dvora za rok 2014 změnu příloh č. 2 a č. EW3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Kunovice a společností ELEKTROWIN, a. s., Michelská 300/60, Praha 4, které upravují Metodický pokyn pro obsluhu sběrného místa/dvora obce týkající se provozování místa zpětného odběru použitých elektrozařízení kolektivním systémem ELEKTROWIN (příloha č. 2) a podrobnosti fakturace za místo zpětného odběru elektrozařízení (příloha č. EW3) SVĚŘUJE: rozhodování o uzavírání smluv o nájmu hrobových míst na pohřebišti v Kunovicích vedoucímu odboru správy majetku a životního prostředí Ing. Josefu Krupovi a z důvodu zastupitelnosti dále pracovnici odboru správy majetku a životního prostředí Mgr. Blance Juráskové s účinností od 1. března 2015 SOUHLASÍ: s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu Operační program Životní prostředí na akci ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÍCEÚČE- LOVÉ HALY KUNOVICE s napojením jižní části kanalizace vedoucí podél komunikace Červená cesta v zahradách soukromých majitelů na kanalizaci v majetku města Kunovice vedenou v komunikaci Slunečná (stoka BI-20-1), které provede firma Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., na vlastní náklady ZVEŘEJŇUJE: záměr města na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3002/29 a p. č v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění provozování, oprav a udržování distribuční soustavy p. Osohová záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 372/1 spočívající v umístění kabelu NN Začátkem měsíce března jsme si připomněli sté výročí narození Jana Hrubého. Kdo se zúčastnil promítání filmu o Janu Hrubém, který natočil Ing. Jiří Deml, si mohl všimnout, jak vypadaly Kunovice v 80. letech dvacátého století. Není to tak dávno, ale Kunovice, a především jejich střed, se za těch 30 let velmi změnily. Okolí kostela bylo dříve oploceno a tvořilo uzavřený celek s kostelem. Dnes, když je plot odstraněný, je přístup ke kostelu možný z více stran. Kolemjdoucí zde mohou také chvilku posedět na lavičkách a obdivovat dřevěné sochy apoštolů. Ulice Jana Hrubého byla vysypána šotolinou, a když bylo po dešti, tak jsme na cestě obcházeli kaluže. Na křižovatce stával obchod u Trubáků. Na jeho místě, spíše v tehdejším dvoře, můžeme najít poštu. Dnešní městský úřad nahradil starou budovu, kde byla dřívější pošta a v patře knihovna. A určitě si všichni pamatujeme Panský dvůr. Ani se nechce věřit, jak záměr města Kunovice na pronájem části prostor sloužící podnikání v Podnikatelském inkubátoru Kunovice, Panská 25, ozn. E1 předsálí, na umístění nápojových a prodejních potravinových automatů záměr města Kunovice Radniční okénko kunovjan SChůze rady města 23. dubna května 2015 Zasedání zastupitelstva města 16. dubna 2015 na pronájem části prostor sloužící podnikání ve vestibulu sportovní haly v Kunovicích, Panská 9, na umístění nápojových a prodejních potravinových automatů záměr města Kunovice na pronájem části prostor sloužící podnikání v budově čp v Areálu Jízdy králů Kunovice, Panská 1612, Kunovice, na umístění nápojových a prodejních potravinových automatů ROZHODLA: v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle par. 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách v souladu s metodickým pokynem města Kunovice o zadávání zakázek malého rozsahu o pořadí nabídek na realizaci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Areálu Jízdy králů Kunovice následovně: - Pořadí č. 1: HRATES, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště, IČ: Pořadí č. 2: TRADIX REALIZACE, s. r. o., Huštěnovská 2004, Staré Město, IČ: Pořadí č. 3: Zdeněk MĚSÍČEK, Podboří 309, Míkovice, Uherské Hradiště, IČ: v souladu s návrhem komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky Údržba travnatých ploch Kunovice zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění o výběru nejvhodnější nabídky, a to dle hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, následovně: - Pořadí č. 1: FLORSTYL, s. r. o, Panská 25, Kunovice IČ: Pořadí č. 2: Miroslav Chrástek, Na Drahách 21, Kunovice, IČ: Pořadí č. 3: Alena Chrástková, Na Drahách 21, Kunovice, IČ: PROMÍJÍ: nájemné za pronájem sportovní haly Mateřské škole, Kunovice, příspěvková organizace, se sídlem Kunovice, Mládežnická 1321, při konání 14. plesu dětí s tím, že mateřská škola zajistí praní ubrusů po této akci se tyto budovy proměnily. Tam, kde dnes stojí škola U Pálenice, stával mlýn. Horní škola vypadala také jinak. Má nový kabát, jehož červená barva se vztahuje k jejímu názvu. Na hřiště za touto školou se chodilo po cestě, kde nyní stojí školní jídelna se školní družinou. V bezprostřední blízkosti školy U Pálenice naše hasiče a především děti určitě potěší nové hasičské hřiště, na jehož dokončení se právě pracuje. Vzhled Kunovic se v příštím roce opět malinko změní. Dopadne-li vše dobře, proběhne rekonstrukce křižovatky na náměstí Svobody a ulic Na Rynku a tř. Vítězství. Film o Janu Hrubém byl pro mne nejen vzpomínkou na hrdinu, který je naším rodákem, ale také připomenutím, co všechno se za ta léta v našem městě změnilo. A že toho není málo! Ing. Jaroslav Olbert, radní města Kunovice 4/2015 strana 3

4 Vstřícní zaměstnavatelé v regionu opravdu jsou! Projekt Slaďování na Kunovicku vyhlásil 2. ročník soutěže Vstřícný zaměstnavatel a už jsou známy i výsledky. Osloveno bylo čtyřicet regionálních firem. Do soutěže bylo nominováno celkem dvacet sedm. Všech společností, které se zapojily, si velmi ceníme. Ukázaly, že chtějí pomoci více slaďovat pracovní a rodinný život zaměstnanců/kyň. Tímto potvrdily, že pro-rodinná personální opatření budou v následujících letech stále aktuálnější a diskutovanější. Soutěžilo se ve třech kategoriích podle počtu zaměstnanců. I. kategorie: firmy do 20 zaměstnanců ukázaly, že je u nich komunikace se zaměstnanci/kyněmi velmi důležitá a přístup k nim je velmi individuální. Snaží se o přátelskou až rodinnou atmosféru, kterou podporují i společnými akcemi či večírky. Právě v této kategorii byly výsledky velmi vyrovnané. Nakonec 1. místo získalo IC Tour, s.r.o., 2. místo Luhačovské zálesí, o.p.s., 3. místo Balnearia, s.r.o. II. kategorie: firmy od zaměstnanců. Zde byl oceněn zejména přístup k využití alternativních pracovních úvazků, využití cloudového systému pro práci z domova. Stejně jako komunikaci se zaměstnanci/kyněmi na mateřské či rodinné dovolené, pořádání firemních oslav, dnů otevřených dveří a nabídky firemních benefitů. V této kategorii zvítězila a 1. místo získala společnost Sběrné suroviny UH, s.r.o., 2. místo si odnáší EPS, s.r.o. a 3. místo patří společnosti Favex, s.r.o. III. kategorie: firmy nad 75 zaměstnanců. U těch je slaďování pracovního a rodinného života vůbec nejtěžší. Zejména, pokud jde o výrobní firmy. Přestože se musí hlavně zaměřit na to, aby generovaly zisk, nezapomínají ani na personální politiku a své zaměstnance/kyně. Zavádějí alternativní pracovní úvazky, otcovskou dovolenou a formalizují pro-rodinná opatření v interních směrnicích. Začleňují rodiče na rodičovské dovolené do vzdělávacích programů i firemních akcí. Vítězství, tedy 1. místo získala společnost REC Group, s.r.o., 2. místo Mesit přístroje spol. s.r.o., 3. místo obsadila Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. Mimořádné ocenění získala Uherskohradišťská nemocnice a.s., která jako jediná ze všech zúčastněných společností provozuje firemní školku. Všem vítězům gratulujeme. Jsou důkazem, že Vstřícné zaměstnavatelé v regionu opravdu máme. Je třeba si jich vážit a stále je podporovat. Právě proto projekt Slaďování na Kunovicku vyhlásil tuto soutěž a rozhodl se je ocenit. Přehled všech společností nominovaných do soutěže najdete na Projekt Slaďování na Kunovicku je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost. Barbora Dojčár Majíčková Pokácet či ponechat stromořadí na hřbitově? V souvislosti se stížnostmi několika nájemců hrobových míst nacházejících se v těsné blízkosti stromořadí Cypřišku Lawsonova na hřbitově v Kunovicích proběhlo 2. března 2015 za účasti starostky města Mgr. Ivany Majíčkové, MBA, a zástupce odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Kunovice setkání s nájemci hrobových míst, kterých se tato problematika dotýká. Jedná se hlavně o stížnosti na opadávání suchého rostlinného materiálu ze stromů, případně zasahování kořenů stromů do hrobů. Pozvánku k účasti na tomto jednání obdrželo více než 90 občanů, vlastního jednání se však zúčastnilo pouze 17 a dalších 10 občanů kontaktovalo městský úřad telefonicky či osobně. Po vyhodnocení všech odpovědí, které nájemci hrobových míst poskytli, bylo zjištěno, že poměr kladných a záporných názorů na kácení je naprosto vyrovnaný. Navíc tři telefonické odpovědi byly nejednoznačné s tím, že majitelé hrobů žijí mimo Kunovice, stav dobře neznají, a tedy se nemohou k této věci vyjádřit. Při realizaci projektu Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice v roce 2014 byly v rámci zpracování projektové dokumentace tyto stromy označeny jako perspektivní, v dobrém zdravotním stavu, a tudíž byly určeny k ponechání. Naopak některé další stromy v areálu hřbitova a jeho blízkém okolí musely být odstraněny, jednalo se celkem o 33 vzrostlých stromů a několik rozsáhlých skupin keřů. Po projednání v komisi životního prostředí a zemědělské bude otázka ponechání, či pokácení stromořadí cypřišků na kunovickém hřbitově předmětem jednání Rady města Kunovice. Helena Droppová, odbor správy majetku a životního prostředí Strana 4 4/2015

5 Vzpomínka na 100. výročí narození Jana Hrubého Středeční podvečer 4. března se v Kunovicích nesl ve znamení připomínky 100. výročí narození Jana Hrubého kunovického rodáka, příslušníka československého zahraničního odboje, který společně s dalšími šesti parašutisty za svobodu vlasti položil svůj život v kryptě pražského kostela sv. Cyrila a Metoděje v boji s německými fašisty poté, co byl tento úkryt účastníků atentátu na Reinharda Heydricha vyzrazen gestapu. V kunovickém kostele sv. Petra a Pavla byla první březnovou středu sloužena mše za Jana Hrubého. Duchovní správce kunovické farnosti P. Jaroslav Polách ve svém kázání připomněl paralelu Ježíšovy oběti v boji za svobodu svého národa a oběti Jana Hrubého. Po skončení mše přiblížil osudy Jana Hrubého Ing. Jiří Deml. Po ukončení obřadu v kostele byl Janu Hrubému v prostoru duchovního parku nedaleko jeho rodného domku odhalen pomník, který tvoří kamenný solitér dovezený z lomu v Bzové, na němž je čelně umístěna pamětní deska a do jeho horní části je vsazen odlitek dochovaného podpisu Jana Hrubého. Při odhalování památníku promluvila starostka Ivana Majíčková a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petr Gazdík, kteří společně s Jiřím Demlem z památníku sňali symbolickou roušku. Po odhalení pomníku jej posvětil kunovický duchovní správce P. Jaroslav Polách. Současně posvětil i nový prapor Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín. Obřad doprovodili svým zpěvem členové Mužského sboru z Kunovic. Vzhledem k tomu, že místo uložení odbojářových ostatků není známo, bude vedení města Kunovice usilovat o to, aby pomník získal statut válečného hrobu. Po odhalení pomníku se většina účastníků slavnosti přesunula do přednáškového sálu Panského dvora. Po krátkém autorově úvodu byl promítnut film Jiřího Demla Cesta za návraty, který je věnován osudům Jana Hrubého. V pátek 6. března proběhla v dopoledních hodinách v Panském dvoře přednáška pro žáky 9. tříd kunovických základních škol o Janu Hrubém spojená s promítáním již zmíněného filmu. Po jejím skončení se odebrali k novému pomníku a poté se zúčastnili v budově městského úřadu vernisáže výstavy mapující životní cestu odbojáře Hrubého. V rámci vernisáže byl představen nový krátký filmový dokument, který bude umístěn na webových stránkách města. red Pomník Janu Hrubému společně odhalili kunovická starostka Ivana Majíčková, Jiří Deml a Petr Gazdík (na snímku zleva doprava) Pomník a krátce po něm i nový prapor vojenských výsadkových veteránů ze Zlína požehnal P. Jaroslav Polách Žáci devátých ročníků kunovických základních škol navštívili památník Jana Hrubého a uctili jeho památku květinami 4/2015 Zajímavá výstava o životní cestě kunovického odbojáře byla k vidění v přízemí budovy městského úřadu, deváťáci byli na její vernisáži strana 5

6 Hodiny konverzace s rodilým mluvčím V rámci výuky anglického jazyka jsme udělali zase krůček o kousek dál. Do hodin angličtiny budeme postupně zavádět konverzaci s rodilým mluvčím z Velké Británie. Novou metodu si žáci několika tříd již mohli vyzkoušet. Za přítomnosti vyučující byl v hodinách angličtiny přítomný i rodilý mluvčí a konverzoval s žáky na různá témata. Je pravdou, že malí čtvrťáci byli trošku zaskočení, páťáci chvilkami lapali po dechu, ale osmáci se již zahanbit nenechali a deváťáci, ti již v mnohém zaskočili i jeho. Určitě není nic jednoduchého konverzovat s Angličanem, který neumí česky a slyšet angličtinu v originále a v rychlosti, která trochu překvapí. Nicméně žáci to zvládli a již se těší na další hodiny. Konverzace s rodilým mluvčím přináší žákům vysokou přidanou hodnotu, protože si zvykají na přirozenou výslovnost již od samotných začátků studia a při návštěvě zahraničí dokážou pohotověji reagovat. Konverzační hodiny tak budou ideálním doplňkem k výuce gramatiky tak, aby se zlepšil ústní projev žáků. Karneval V důsledku chřipkové epidemie jsme na naší škole museli letos posunout netradiční masopustní karneval. Přestože některé děti byly po nemoci oslabené, na karnevalu to nebylo vůbec poznat. Po úvodním reji různých princezen, čarodějnic, hrůzných strašidel, roztomilých zvířátek a dalších masek proběhlo vyhodnocení. Porota neměla jednoduchý úkol, protože z množství krásných, originálních a nápaditých masek vybrat ty nejlepší a nejhezčí nebylo vůbec snadné. K programu přispěla i děvčata s krátkým vystoupením a nechyběla ani orientální tanečnice, která zaujala svým netradičním vystoupením. Po návratu do tříd děti pokračovaly hrami, plnily zábavné úkoly a luštily kvízy. Všichni se už těší na příští karneval. Nejmladší žáci mají pohár pro vítěze S počátkem února se konečně dostavila zima i do nížiny, aby přinesla sportovcům chřipku, angínu či rovnou zápal plic. I tak se členové a členky našeho florbalového kroužku postavili v neděli statečně svým soupeřům, a to hned v počtu pěti týmů. Základní škola Červená cesta Větší konkurence se sešla mezi nejmladšími, o to víc nás těší, že mezi sedmi družstvy nenašli ani jednou přemožitele právě naši reprezentanti, i bez tří nemocných hráčů základního kádru. Kunovice tedy první, Napajedla druhé, Spytihněv třetí, Napajedla B čtvrté, Ostrožská Lhota pátá, Spytihněv B šestý a naši nejmladší benjamínci na šťastném sedmém místě. I ti si však užili radosti, která propukla hned dvakrát. Poprvé, když po třetí porážce zjistili, že budou ještě dvakrát hrát, podruhé, když Terezka Junaštíková krásnou a pohotovou střelou vsítila gól! Druhou kategorii tvořili kluci a děvčata od 5. do 7. třídy. K vidění byla spousta velmi vyrovnaných zápasů, do semifinále postoupili naši kluci i holky, oba týmy však po remíze vypadly na nájezdy a v souboji o třetí místo byli úspěšnější kluci. Finále bylo záležitostí týmů z Ostrožské Lhoty. Osmáci poznávali Indonésii Ve čtvrtek 12. února žáci osmé třídy navštívili populárně naučný vzdělávací projekt Planeta Země V letošním roce byl pořad zaměřený na Indonésii, Indonésie po stopách lidojedů. Žáci mohli navštívit ostrovy Borneo, Jáva, Bali, Sulawesi a Novou Guineu. Seznámili se se životem tamních obyvatel, se zvířaty a rostlinami, s těžbou surovin, s národem lidí žijících daleko od civilizace. Všem se pořad velmi líbil a za rok se těšíme na další setkání, tentokrát zaměřené na Východní Afriku. Protipožární ochrana V pátek 20. února proběhlo ve II. a v VI. třídě 2. kolo Hasíka preventivního programu v protipožární ochraně. Dva členové hasičského sboru seznámili žáky s různými situacemi, kdy můžou sami zavinit požár při hraní s hořlavými předměty, případně když si mobil s nabíječkou schovají pod peřinu. Samozřejmě se to může stát i dospělým, kteří z nedbalosti nebo ve spěchu zapomenou vypnout elektrický spotřebič nebo neuhasí pořádně otevřený oheň. Pak se žáci naučili, co dělat a jak se chovat, kdyby vznikl požár ve škole, seznámili se s hlásičem požáru i únikovým východem. A hlavně se obeznámili, jak volat o pomoc v případě požáru v domácím prostředí, jak se držet u země, kde není tolik kouře a jak se dostat ven z ohroženého objektu. Sto let od narození kunovského rodáka Jana Hrubého Slunečného dne 6. března jsme s žáky 9. tříd zamířili na film a přednášku našeho bývalého starosty inženýra Jiřího Demla, věnované kunovskému rodákovi Janu Hrubému, který by se v těchto dnech dožil sta let. Nejprve jsme zhlédli film v režii pana Demla o životě, hrdinském činu a smrti Jana Hrubého, poté jsme zamířili ke kostelu, kde byl nově umístěn jeho památník a položili zde kytici karafiátů k uctění památky tohoto hrdiny. Dopoledne jsme zakončili na výstavě, která byla při této příležitosti zahájena na městském úřadě. Všichni, obohaceni novými poznatky, jsme se zamysleli nad hrdinstvím a statečnou smrtí našeho slavného rodáka. Čest jeho památce.! Lyžařský výcvikový kurz očima žáků Na lyžařský výcvikový kurz jsme se všichni moc těšili. Hned ten den, co jsme přijeli, jsme se velmi dobře seznámili s obsluhou hotelu. Každý den jsme chodili lyžovat a byli rozděleni do dvou družstev: jedničky - to byli ti, kteří uměli lyžovat, dvojky ti, co ještě lyžovat neuměli. První dny výcviku nebyl nikdo unavený, ale další dny jsme již začali poznávat účinky únavy. Ve středu jsme šli na výšlap do ski areálu Kohútka. Při zpáteční cestě do našeho hotelu jsme se začali koulovat a žduchat do sněhových závějí. Poslední dva dny nám paní učitelky nachystaly běžecký závod, ve kterém jsme se všichni unavili na běžkách a slalom na velkém svahu. Domů jsme si dovezli spoustu vzpomínek a poznatků, které nám pomohou ve správném lyžování. František Ševeček Strana 6 4/2015

7 Učí se v zahraničí jinak než u nás? Učí se v naší škole jinak než ve školách v jiných evropských zemích? Poté, co jsme v minulých letech díky pobytům v mnoha zahraničních školách získali poměrně jasnou představu, poskytla další odpověď na tuto otázku studijní návštěva dvou maďarských učitelek z města Bicske. Maďarské kolegyně Melinda (učitelka angličtiny a dějepisu) a Mónika (učitelka tělesné výchovy a přírodopisu) navštívily během týdne 12 vyučovacích hodin v různých třídách a sledovaly práci našich vyučujících. V čem vidí zásadní rozdíl mezi výukou v jejich a v naší škole? V Maďarsku mnohem častěji než vy využíváme frontální výuku, vypozorovala Melinda Szalay. Frontální výuka je způsob vyučování, při němž učitel pracuje hromadně se všemi žáky, většinou vykládá látku, kterou si žáci zapisují, případně o ní diskutují. U vás v Kunovicích jsme velmi často viděly výuku ve skupinách, výrazně se snažíte o interaktivitu, s žáky hodně komunikujete. Bylo pro nás překvapivé, jak moc je zapojujete do hodin. Ale nejvíc překvapené jsme byly, když jsme viděly hodinu, při které se spojili žáci dvou různých ročníků a učitelé propojili hodinu angličtiny a biologie. S tím jsme se ještě nikdy nesetkaly, sdělila Melinda v závěru studijní návštěvy. Nás zase překvapil fakt, že maďarské základní školy nejsou devítileté, ale jen osmileté. A pár úsměvných nedorozumění přineslo i rozdílné známkování, maďarská pětka je totiž naše jednička. S kolegyněmi z Maďarska se potkali postupně všichni žáci školy. Oběma stranám tato studijní návštěva přinesla nová, obohacující poznání a snad i nová přátelství. A my už se ve škole těšíme na další zahraniční návštěvy, v květnu přijedou kolegové ze Španělska, v červnu učitelé z Finska. Zároveň platí, že 95 % našich vyučujících během příštích dvou let vycestuje za poznáním do zahraničních škol. Kromě Maďarska, Španělska a Finska nás čekají studijní pobyty v Itálii, ve Velké Británii, ve Slovinsku a na Maltě. To vše díky našemu úspěšnému projektu, který je součástí evropského programu Erasmus plus. Tento program podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Základní škola U Pálenice kunovjan Valentýnské shromáždění V neoblíbený den, v pátek 13., se v naší škole uskutečnilo oblíbené žákovské shromáždění. Jeho náplní byly školní úspěchy, podrobné představení soutěže Young Demosthenes široké žákovské veřejnosti, novinky z ředitelny. Pan ředitel uvedl zástupce firmy Florstyl, kteří našim žákům představili svoje nápady pro zkrášlení okolí naší školy, na němž se také mohou podílet i žáci. Parlamenťáci nás seznámili s nedávnými i očekávanými událostmi ve škole. Deváťáci dostali prostor pro připomenutí jejich plesu, Adam Handl dokonce nabídl své taneční zkušenosti svým mladším spolužákům, kdy je přímo v rámci shromáždění naučil tančit valčík. Netradičním zpestřením tradičního žákovského shromáždění se stala prezentace o historii svátku svatého Valentýna. Jeho součástí byla ukázka, jak se dvořit své vyvolené. Milým překvapením pro všechny vyučující byly vyrobené valentýnky s originálními přáníčky od žáků. Expedice Ydykseb ve dvou dílech Azurové nebe, ale také mlha a přeháňky, to vše poznali účastníci našich tradičních školních lyžařských kurzů. Množné číslo je na místě, na hory Rodiče učí místo kantorů Už více než dvě desítky rodičů se zapojily do našeho celoročního projektu Dnes učí rodiče. Přímo do hodin tak postupně přicházejí další a další rodiče, kteří krátce představí svoji práci a zadají žákům úlohy, které musí ve svém zaměstnání běžně řešit. Jedná se přitom o situace upravené s ohledem na učivo konkrétního ročníku. Naši žáci tak přímo v hodinách získávají konkrétnější představy o reálném životě. Dík za to patří všem vstřícným a ochotným rodičům, kteří pochopili naši myšlenku a už nyní výrazně předčili naše nejodvážnější představy spojené se zapojením rodičů do projektu. tentokrát kromě sedmáků vyrazili i osmáci, kteří před rokem na kurz nemohli kvůli chybějícímu sněhu. Ve dvou týdnech se tak na horské chatě Martiňák vystřídalo téměř 70 našich žáků. Zvládli lyžařské dovednosti nejen na svahu, ale také v bílé stopě, která všechny přivedla až na Pustevny. Lyžařské SKOL patří vedoucí obou kurzů, Mgr. Jiřině Gogolové, a její pravé ruce, Mgr. Michalu Tannerovi, stejně jako dalším vyučujícím, kteří se proměnili v instruktory či zdravotníky (Mgr. Marcela Pálková, Mgr. Růžena Hlůšková). Pochvalu zaslouží také všichni žáci za vzorné chování. Vyšly druhé Kunupky Dalším číslem o sobě podruhé v tomto školním roce dal vědět redakčním tým školních novin. Kunupky, které nedávno získaly ocenění v celostátním kole soutěže o nejlepší školní časopis, v novém čísle sázejí na jistotu. Pokračují v rozhovorech s absolventy školy, opět přicházejí s oblíbeným fotorománem, s poradnou umluveného spáče i s rubrikou Nikdo není dokonalý. Vytvořili jsme historický komiks Proč komiks? A proč zrovna v hodinách dějepisu? Vytvořit komiks na jakékoliv téma znamená nejdřív nutnost prokousat se množstvím faktografických údajů, vybrat z nich ty nejdůležitější a umět na základě těch nejdůležitějších údajů vyprávět příběh, který bude srozumitelný i těm, kteří o daném tématu nic neslyšeli. A to jsou dovednosti, které v naší škole považujeme za jedny z nejdůležitějších. S osmáky jsme si vše vyzkoušeli na látce spojené se vznikem USA, výsledkem byla více než povedená díla. 4/2015 strana 7

8 Panský dvůr se stal živým centrem města Novodobá historie Panského dvora opět zaznamenala posun o další dílek v letopočtu vpřed a nezbývá než konstatovat, že radikální změna jeho využití byla tím správným směrem. Kromě již poklidného fungování firem, které v areálu mají své sídlo, je tato lokalita stále více vyhledávaným místem pro konání událostí různorodého charakteru od vzdělávacích aktivit přes konferenční či seminární činnost firem našeho regionu až po kulturně společenské akce. Období ustupující zimy a přicházejícího jara se nese obvykle v duchu plnění naší nejradostnější povinnosti vůči státnímu zřízení, tedy přiznání a platby daní, z čehož vyplynulo uspořádání několika seminářů týkajících se daňových novinek, tipů nebo správného vyplnění daňového přiznání. Své místo si rozhodně v tomto období našel motivační seminář Inženýrské akademie, který měl za cíl seznámit své účastníky s administrací projektů na začátku nového dotačního období , kdy absolvování celého programu této akademie pak bude završeno získáním certifikátu Projektový manažer v investiční výstavbě od konzultantské společnosti Accon. Pro vedoucí pracovníky či majitele firem byla určena přednáška lektora Ivo Jurmana na téma Jak správně řídit a motivovat lidi a náplň vzdělávacích seminářů završila přednáška o českém systému kvality služeb a jejich zvyšování. Nejen vědomostmi živ je člověk, a tak si v areálu Panského dvora našli svoji parketu i příznivci společenských záležitostí, letos poprvé se areál stal jedním z center fašankového veselí, kdy v jeho útrobách proběhlo nejedno kulturní vystoupení, mini jarmark pochutin předpostního období či drobná ochutnávka produktů mistrů páleničářských. Ve vážnějším duchu se pak nesla připomínka 100. výročí narození kunovického rodáka Jana Hrubého, který boji za svobodu naší vlasti za II. světové války přinesl oběť nejcennější. Jeho životem nás úžasným a nezapomenutelným způsobem provedl bývalý pan starosta Ing. Jiří Deml ve svém vzpomínkovém projevu a následně jeho filmovém zpracování. K prasknutí naplněný přednáškový sál Panského dvora byl důkazem výjimečnosti tohoto podání a dlouhotrvající diskuse se členy Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Maděry znamenala důstojné zakončení celého vzpomínkového aktu na našeho významného občana. Návrat do současnosti zprostředkovala cestovatelská přednáška o vzdálené Patagonii a pohled na množství ledovců zde se nacházejících jen umocnil naše těšení na měsíce, které máme před sebou. Hezké jarní dny Pavel Vardan NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA Jubilejní 10. ročník oblíbené akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska se pojede v sobotu 25. dubna Na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti před desátou hodinou odstartuje celkem šest tras. Stezky, pojmenované podle odrůd vína (Muškát moravský, Rulandské bílé, Blatnický Roháč) nebo regionálního místopisu (Za Moravú, Dolní Poolšaví, Velehrad), měří od 26 do 66 kilometrů. Cyklisté z nich mohou vybírat nejenom podle názvu, délky a náročnosti, ale i doporučených zastávek. V rámci stezky s názvem Dolním Poolšavím bude jedna ze zastávek také ve Slováckém sklepě v Kunovicích, kde budou mít účastníci akce příležitost k ochutnávce královského vína. Kromě stezek určených cyklistům budou letos vytyčeny i dvě kratší trasy, na které bude možné vyrazit pěšky nebo třeba na koloběžce. Právě tento stylový dopravní prostředek si zájemci můžou nově půjčit u hlavního pořadatele akce, kterým je Městské informační centrum Uherské Hradiště. V odpoledním programu v Uherském Hradišti vystoupí Folková kapela Děvčice, staroměstská Žabka představí soutěž Do práce na kole a z registračních kuponů se bude losovat o lahodná vína, cyklistické doplňky nebo zážitkové poukazy. Zajímavé ceny čekají taktéž na všechny, kdo se zapojí do soutěže na Facebooku Městského informačního centra Uherské Hradiště. Odpoledne na náměstí zpříjemní i možnost ochutnat vzorky výrobců vína z jednotlivých tras. Děti a příznivce nealka zase osvěží nabídka nivnických ovocných nápojů. Akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska je součástí seriálu KRAJEM VÍNA 2015 na Moravských vinařských stezkách. Cyklisté, kteří se zúčastní nejméně pěti z patnácti zařazených akcí, budou zahrnuti do losování o hodnotné ceny, které věnovali partneři Nadace Partnerství. red Strana 8 4/2015

9 Letecký výrobce získal sympatie veřejnosti Jediný výrobce malých dopravních letadel v České republice, společnost Aircraft Industries, a. s. (dále AI), získal druhé místo v rámci druhého kola prestižní mezinárodní soutěže European Business Awards, která každoročně oceňuje evropské společnosti podle různých aspektů v několika kategoriích (např. významné nárůsty prodejů nebo tržních podílů za dané období, růstové trendy v dovozu i vývozu svých produktů, získání nových trhů, efektivní zaměstnanecká politika, pozitivní vztah k životnímu prostředí apod.). Jedná se o široce uznávanou cenu pro nejdynamičtější společnosti v Evropě hodnotící profesionalitu, inovace, úspěšný podnikatelský a etický přístup přihlášených společností. Soutěže se může zúčastnit každá společnost nezávisle na své velikosti a oboru. Vítězové European Business Awards se stávají vzorem a inspirací pro ostatní evropské firmy. Do druhého kola soutěže letos postoupilo 709 firem reprezentujících 33 evropských zemí. European Business Awards oceňuje ty nejlepší od roku AI za sebou díky podpoře svých příznivců nechala tak významné společnosti, jakými jsou Plzeňský Prazdroj nebo Seznam.cz. Veřejná část druhého kola soutěže spočívala v on-line hlasování veřejnosti na základě videí prezentovaných na webových stránkách organizátora soutěže, které jednotlivé soutěžní firmy připravily. V rámci České republiky se druhého kola zúčastnilo celkem 16 společností, ale umístily se pouze dvě. Třetí místa již vyhlašována nebyla. Společnost AAA AUTO, a. s., která obsadila první místo, měla pro své umístění zcela jiné předpoklady než AI: více než dvojnásobek zaměstnanců a díky zcela jinému a specifickému oboru podnikání také velmi početnou skupinu příznivců důležitých při hlasování veřejnosti. S ohledem na výše uvedené dosáhl kunovický výrobce letadel v soutěži výborného výsledku, který je možno považovat za úspěch všech jejích zaměstnanců, obchodních partnerů i fanoušků letectví. Potvrzuje se tak, že význam českého leteckého průmyslu a nadšení občanů ČR pro letectví jsou obrovské. Fakt, že český letecký průmysl dokázal ve veřejném hlasování zvítězit nad českými pivovary, stojí přinejmenším za zamyšlení, přičemž je s podivem, že svého umístění dosáhla AI bez nulové finanční investice do PR kampaně spojené se získáváním svých sympatizantů. Ilona Plšková, generální ředitelka společnosti Aircraft Industries, a. s., k tomu dodává: Z našeho umístění v soutěži je zřejmé, že odborná i laická veřejnost sympatizující s letectvím jednoznačně ocenila výsledky a význam jediného českého výrobce dopravních letadel jakožto reprezentanta českého leteckého průmyslu v této soutěži a vyjádřila tak úctu a ocenění všem, kteří se během téměř osmdesátileté a pohnuté historie této společnosti o tyto výsledky zasloužili. Proto velký dík patří našim fanouškům, ale především všem našim obchodním partnerům, kteří nás v této soutěži podpořili, a je nutno dodat, že bez jejich dlouholeté a úspěšné spolupráce bychom našich úspěchů těžko dosáhli. Adrian Tripp, CEO soutěže European Business Awards, ještě upřesnil: V letošních snímcích se prezentovaly ty nejúspěšnější a nejstabilnější evropské společnosti a my věříme, že každý, kdo má zájem o obchodní dění, si našel chvilku, aby si videa jednotlivých firem, ať už ze své anebo jiné evropské země, prohlédl. Kompletní výsledky za všechny zúčastněné evropské země najdou zájemci na webové stránce pořadatele soutěže Mgr. Nora Strádalová VELIKONOCE V KUNOVICÍCH pondìlí 30. bøezna Pletení pomlázek hodin Farní domeèek - KCM støeda 1. dubna Malované vajíèko hodin Mateøská škola ètvrtek 2. dubna Velikonoèní tvoøení pro dìti hodin Komunitní centrum - Beruška nedìle 5. dubna Velikonoèní zábava s Lintavou hodin Kulturní zaøízení Pálenice pondìlí 6. dubna Více informací na Městském informačním centru, Na Rynku 886, Kunovice tel: , Šlahaèková jízda poøádá OS Handrlák ve spolupráci s mìstem Kunovice doprovází CM Lintava Velikonoèní jízda chlapcù ze souboru Handrláèek 4/2015 strana 9

10 Strana 10 4/2015

11 Rekonstrukce místní komunikace v ulici Panská Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, obracím se na Vás s žádostí o pochopení, trpělivost, shovívavost a ohleduplnost při plánované investiční akci. Jak jistě víte, část místní komunikace na ulici Panská je ve velmi špatném technickém stavu. Město Kunovice připravuje její rekonstrukci řadu let. Dvakrát jsme marně žádali o dotaci na tuto akci, avšak díky změně zákona o rozpočtovém určení daní můžeme tuto investici realizovat a financovat, tak jak jsem slíbila, plně z rozpočtu města. Zahájení Rekonstrukce místní komunikace ul. Panská plánujeme v polovině dubna. Akce bude probíhat ve čtyřech etapách a každá z nich bude realizována v polovině šířky vozovky. Během stavby bude průjezd vozidel zajištěn pouze jedním jízdním pruhem, řízeným světelnou signalizací, v době dopravních špiček doplněné o řízení pověřenými pracovníky dodavatele stavby nebo městské či státní policie. Celková rekonstrukce řeší úsek od napojení příjezdu k Panskému dvoru po železniční přejezd u letního areálu. Součástí stavby je také rekonstrukce a výstavba dvou autobusových zálivů, chodníků pro pěší, přeložka sloupů veřejného osvětlení vč. nasvětlení přechodu pro chodce, úprava napojení místní komunikace ul. Jana Hrubého a Panská a úprava parkoviště u sportovní haly. I. etapa úsek od odbočky ke sportovní hale po železniční přejezd (viz grafická příloha). Po tuto dobu bude zamezeno průchodu pro pěší a cyklisty v obou směrech z ul. Na Záhonech na ul. Panskou. Chodci a cyklisté budou využívat obchůzných tras po cyklostezce směrem k podchodu pod železniční tratí mezi ul. Zahrady a V Pastouškách nebo přes úrovňové křížení v ul. Letecká. Průjezd vozidel bude řešen po druhé polovině vozovky částečně po stávající komunikaci a po dočasné zpevněné krajnici v místě dnešního chodníku. II. etapa protilehlá strana vozovky v úseku od odbočky ke sportovní hale po železniční přejezd. Průjezd bude řešen po nové podkladní vrstvě z asfaltobetonu (finální, obrusná vrstva bude pokládána na celý úsek při jednodenní úplné uzavírce). III. etapa úsek od napojení k Panskému dvoru po odbočku ke sportovní hale. Jedná se o rekonstrukci přilehlé poloviny vozovky ke stávajícímu bytovému domu. Průjezd bude zabezpečen stejně jako u první etapy po druhé polovině vozovky částečně po stávající komunikaci a po dočasné zpevněné krajnici v místě dnešního chodníku. V rámci této etapy bude prováděna i úprava napojení příjezdu ke sportovní hale. Ten bude dočasně řešen panelovou komunikací mezi bytovým domem a fotbalovým areálem. IV. etapa zbývající úsek protilehlé strany vozovky v úseku od napojení Panského dvora po ul. Jana Hrubého. Průjezd bude řešen po nové podkladní vrstvě z asfaltobetonu (finální, obrusná vrstva bude pokládána na celý úsek při jednodenní úplné uzavírce). Každá etapa výstavby je plánována přibližně na tři týdny. Skutečná doba potřebná na realizaci stavby bude závislá na klimatických podmínkách. Po dobu provádění prací si dovolujeme požádat řidiče, aby průjezdy po ul. Panské omezili na minimum. Chodce a cyklisty upozorňujeme na potřebu dodržování stanovených tras, aby nedošlo ke komplikacím či ohrožení bezpečnosti silničního provozu během realizace stavby. Pohyb pěších stavbou bude omezen a po část stavby bude i zcela vyloučen z důvodu souběžně probíhajících prací v Areálu jízdy králů. Proto je třeba dodržovat stanovené náhradní trasy. Na následující dvoustraně najdete plánek s vyznačením změn v dopravní situace po doubu realizace této pro město Kunovice velmi důležité investiční akce. Během realizace bude omezeně povolen průjezd vozidel přes ul. Ve Strhanci. Proto také prosím obyvatele této ulice o pochopení a trpělivost. Po dobu stavby bude prováděno měření rychlosti a kontrola maximální hmotnosti vozidel při průjezdu touto zónovou oblastí. Obrusná (pojížděná) vrstva z asfaltobetonu bude pokládána celoplošně za plné uzavírky komunikace. Přesný termín zatím není stanoven. Realizace akce Rekonstrukce místní komunikace ul. Panská bude velmi náročná pro nás pro všechny. Proto Vás prosím, vážení občané, abyste pokud možno co nejvíce omezili pohyb i jízdu osobními automobily v této lokalitě a využívali jiných dopravních prostředků a tras. Znovu Vás žádám o toleranci, trpělivost, spolupráci a pochopení. Rekonstrukci silnice udělat musíme a děláme ji především pro Vás, pro občany města Kunovice. Ivana Majíčková, starostka CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE... Velikonoce Největší křesťanský svátek, kterým dříve začínal kalendářní rok, se nejprve jmenoval Veliká noc. Až později vznikla složenina Velikonoce podle názvu Vánoce. A Vánoce zase vznikly převzetím německého Weihnachten. Die Nacht noc, proto tedy noce. I když v okolních jazycích polštině a slovenštině se pro označení Velikonoc používá výraz Veliká noc stejně jako ve staročeštině, v podstatě je obhajitelný i plurál, protože dříve se říkalo nejen Veliký pátek, ale také Veliký čtvrtek a Veliká sobota. Až později se z nich staly Zelený čtvrtek a Bílá sobota. Veliký nebo Velký pátek a vůbec termín Veliká noc vznikl podle noční slavnosti, která se v tento den konala. V římskokatolické církvi zanikla, ale v pravoslavném křesťanství je dodnes. Každý den ve Svatém týdnu má své pojmenování, ačkoliv některá jsou dnes méně známá než jiná. Začíná Květnou nedělí, následuje Modré, popřípadě Žluté pondělí, Šedivé úterý a poté Škaredá středa. Název Škaredá má proto, že v tento den Jidáš škaredil, což ve starší češtině znamenalo, že žaloval na Krista. Ke Škaredé středě se váže pověra, že kdo se v tento den bude škaredit a mračit, bude se mračit po všechny středy v roce, takže pozor na to. Pak už následují všeobecně známé dny. Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou německého Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). K tomuto názvu rovněž mohlo přispět, že se v tento den nosí zelené roucho a jí se jen zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk zdravý po celý rok. Pojmenování Bílá sobota je odvozeno buď od bílého roucha nově křtěných tradičně v tento den, popřípadě od velkého úklidu a bílení příbytků. Konečný úsudek ponechám na každém podle jeho osobních zkušeností. V latině je jedno ze tří pojmenování Bílé soboty luminum čili světlá, takže se nabízí ještě i tato varianta. Poté už je Velikonoční neděle a Červené pondělí. Jeho pojmenování vzniklo podle červených kraslic, které v ten den děvčata dávala chlapcům. Mají speciální význam, jsou barvou Kristovy krve. Nabízí se ještě možnost, že by Velikonoční pondělí mohlo být pojmenováno podle zmalovaného pozadí dívek, ale v tom případě by to bylo spíše Modré nebo Fialové pondělí. Mgr. Pavel Oškrkaný 4/2015 strana 11

12 Panská ulice - plánek Strana 12 4/2015

13 organizace dopravy 4/2015 strana 13

14 Tak vás všechny po pár měsících opět zdravím z jarně naladěné Bělinky. Jak jsem se zmínil v předminulém čísle v rozhovoru s panem Kučerou, od letošního roku budu o radostech a strastech v našem Domově informovat ne každý měsíc, ale ve čtvrtletních intervalech. Alespoň zbude víc místa pro další přispěvatele, kteří by chtěli náš měsíčník obohatit. Co nám tedy první tři měsíce nového roku přinesly? Kromě toho, že utekly opravdu jako voda, tak zejména v lednu a části února spoustu krátkých šedivých dnů a dlouhých tmavých nocí s burácejícím větrem. Byť ani ta letošní zima nebyla zdaleka tak třeskutá, jak někteří předpovídali, a průměrná teplota zůstala poměrně vysoko nad normálem tohoto období (bylo to poznat i ve vyúčtování plynu), užili jsme si v ní i pár týdnů souvislé sněhové pokrývky a dnů, kdy rtuť teploměru ani přes den nezamířila do plusových hodnot. Přesto to zřejmě nestačilo na zlikvidování různé havěti v zahrádkách a na polích. A také krtků se letos urodilo, soudě alespoň dle nebývalého množství krtinců téměř všude. Ráz prvního kvartálu, tedy vysoká vlhkost a teploty těšně nad nulou, byl již tradičně velice příznivý pro rozvoj bacilů všeho druhu. Takže jsme se ani letos nevyhnuli chřipkové epidemii a vysoké nemocnosti našich klientů, s níž souvisel, na doporučení hygieny, i poměrně dlouhý zákaz návštěv, který trval celý únor i část měsíce března. Snad jarní březnové slunko všechny bacily vypálilo. Ani ponurý zimní čas a nápor chorob nám však nezabránil v našich aktivitách. V pátek 13. února (krásné to datum), jsme v areálu naší zahrady přivítali několik desítek malých fašančárů. Není se co divit, že byli malí, jednalo se totiž o prváky a druháky ze ZŠ U Pálenice. Školy, s níž nás pojí dlouholetá výborná spolupráce v různých oblastech díky vstřícnému přístupu jejího vedení a zejména paní učitelce Olbertové, duši a motoru většiny aktivit. Společně jsme si zazpívali, pokoštovali připravené dobroty a naše děvčata Haló, tady Bělinka Sluníčková, jarem provoněná! je zaskočila množstvím masek, za něž se převlekla. K masopustu přece masky patří! Také jsme se zúčastnili slavnostního otevírání sociálně terapeutické dílny, kterou Naděje Otrokovice ve spolupráci se Sociálními službami Uherské Hradiště zřídila na Průmyslové ulici v bývalém areálu Slovače. Tři naše klientky, Katka, Ilonka a Monika do ní 3x týdně dojíždějí, aby získali nové pracovní a sociální návyky a také další kamarády. V měsíci březnu jsme mocně finišovali s výrobou 10 keramických sov, které byly 19. března předány v prostorách Panského dvora nejúspěšnějším firmám v již druhém ročníku soutěže Vstřícný zaměstnavatel, pořádané Podnikatelským inkubátorem Kunovice. Snad se líbily, daly nám skutečně moc práce. V rámci Výstavy poskytovatelů sociálních služeb, konané v první polovině března v kině Hvězda, jsme se prezentovali ukázkami činností v našich terapeutických dílnách. V současnosti se připravujeme na naši již tradiční účast na Dni Země, pořádaném na konci dubna v areálu společnosti REC Group ve Starém Městě. Budeme se zde opět prezentovat tvořivými dílničkami pro žáky mateřských a základních škol a po dohodě s organizátory připravíme tombolu, jejíž výtěžek pomůže k účasti našich dětských nedůchodových klientů na ozdravných pobytech v tomto roce. Kdyby byl někdo z vás či vašich známých ochotný přispět nám cenami do této tomboly, budeme moc rádi. Můžete tak učinit do 15. dubna. Ceny je možné dodat do kanceláře vedoucího či do účtárny Domova, či si pro ně přijedeme (tel. kontakt , ). Případným dárcům patří náš veliký dík. Jinak mi dovolte popřát všem úspěšné zvládnutí jarní únavy i úklidu a pohodu ve vašich duších i myslích. A na začátku léta zase ahoj! všichni z Bělinky a Pavel Hašek Taneční centrum Layla zabodovalo V sobotu 7. března se celé taneční centrum Layla zúčastnilo letošní první soutěže Tancer Cup ve Zlíně. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. V první kategorii, ve které soutěžila i naše nejmladší skupina Kalila, bylo osm soutěžních týmů. Holčičky se velmi snažily, zabojovaly a nakonec získaly to nejhezčí místo - vyhrály. Ve druhé kategorii soutěžilo celkem devět soutěžních týmů, mezi kterými byla i naše taneční skupina Zafirah. Holky byly velmi šikovné a také obsadily 1. místo. A v poslední, třetí kategorii, soutěžila naše nejstarší skupina Kaliyon. Bylo to velmi napínavé, ale holky zatančily s láskou a s úsměvem a také vyhrály. Všem tanečnicím ke skvělému trojnásobnému triumfu gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů. Irena Seménková Strana 14 4/2015

15 Záhady kolem jízdy králů IV. Svědectví Františky Stránecké V roce 1878 vyšel v oblíbeném týdeníku Obzor vydávaném Josefem Černochem v Olomouci článek s názvem Jak hledají Svatopluka v Uherském Hradišti. Jako autorka je pod ním podepsána Františka Stránecká ( ). Popisuje v něm jízdu králů v podání chlapců z Mařatic, které tehdy ještě byly samostatnou obcí. Sjeli se kolem třetí hodiny na silnici od Mařatic, v místech, kde dříve stávala městská brána. V tlupě as třiceti jezdců jest král nejmladší z celé společnosti. Bývá to vždy jinoch as 14ti neb 16tiletý, neboli děva as 13tiletá, neb král tento má míti dlouhé vlasy. Po koni bělouši splývá dlouhý bílý šat, kůň jeho jest nejpěkněji zapantlen, král sedí nepohnutě, nehovoří s nikým. Po boku jeho jedou dva mladíci s obnaženým mečem a též se velmi vážně tváří. Ostatní družina je hlučně objíždí, vpředu věje několik praporů z červenobílých šátků sešitých. Kde které pantle do lelíků, kde které trháčky červené od fěrtochů jsou vpleteny do hřív a ohonů koňských a obletují tyto při každém pohybu... Jezdci čekají, až půjdou lidé z kostela, potom vjíždějí na hradišťské náměstí před farním kostelem a tam začínají vyvolávat. Dříve než se tak stalo, vyžádali si souhlas na hejtmanství i od starosty. Nejdříve zazněla rakouská hymna v podání přítomné hudby. Následovaly povinné vyvolávky před domem starostovým a před farou; teprve potom jezdci táhnou dům od domu všude vyvolávajíce provázeni silou lidstva... V závěru se autorka vyjadřuje k původu zvyku. Domýšlí se, že to může být památka na velkomoravského knížete Svatopluka. Že lid, když jejich panovník zemřel, žal svůj ukonejšil domněnkou, že Svatopluk ještě žije, že král milovaný kdysi opět se objeví, aby se sláva říše velkomoravské opět zastkvěla Záznam Františky Stránecké je jeden z nejstarších popisů tohoto zvyku z Uherskohradišťska. A co je pro nás zvláště zajímavé? Autorka spojuje zvyk s konkrétní historickou dobou, Velkou Moravou a jednou z jejích nejvýznamnějších postav, s velkomoravským panovníkem Svatoplukem. Kde asi k takovému výkladu spisovatelka Stránecká přišla? U národopisců na něj nenarazíme. Ale určitě si ho nevymyslela, nevycucala z prstu, jak se říká. Měla totiž dost příležitostí poznat mařatickou jízdu králů velice zblízka a hovořit s těmi, kdo se obyčeje účastnili. Se svým manželem Ignátem Kerschnerem, soudním adjunktem, se do Hradiště přistěhovala v roce 1860 a setrvala s ním zde plných čtrnáct let, až do roku 1874, kdy byl její muž jmenován zemským soudním radou a přeložen z Hradiště do Brna. Tak dlouhá doba nás opravňuje k názoru, že autorka měla možnost informace ověřit a jako národopisná spisovatelka tak také učinila. Můžeme se značnou jistotou říci, že by nepoužila Svatoplukova jména v názvu, pokud by nešlo o název - a tím i výklad - obecně rozšířený. Stránecká navíc nebyla sama, kdo spojil zvyk s velkomoravským prostředím a králem Svatoplukem. V roce 1893, rok před oslavami výročí Svatoplukova úmrtí, vyšel v Brně útlý spisek, jehož autorem byl slavjanofil, znalec velkomoravské historie i tradice, rajhradský benediktin P. Metoděj Halabala. Jeho Životopis krále Svatopluka byl jakousi mediální přípra- Spisovatelka Františka Stránecká vykládala jízdu králů jako vzpomínku na velkomoravského krále Svatopluka. kunovjan vou na oslavy Svatoplukova milénia a výzvou k národu, aby důstojně uctil jeho památku. V autorově předmluvě čteme mimo jiné: Národ náš říká až podnes krásným příslovím a zvykem: Hledejme krále Svatopluka! na znamení veliké lásky a úcty k němu po tisíc uplynulých let mezi moravským lidem. Jaký zvyk měl autor na mysli? Nepochybně jízdu králů. Jeho informace má na rozdíl od Stránecké zobecňující povahu:...národ... říká...zvykem: Hledejme krále Svatopluka! Halabala hovoří o národním zvyku. A tak nás zákonitě napadá otázka: Je snad možné spatřovat v jízdě králů odlesk Velké Moravy a osudů jejího panovníka? Naše generace má Svatopluka v povědomí z pověsti o Svatoplukových prutech, kterou Alois Jirásek zařadildo Starých pověstí českých. Méně je známo, že pramenem této kultovní moravské pověsti je práce byzantského císaře Konstantina Porfyrogenneta ( ) O správě císařství. V uvedeném spise se dočítáme: Když (Svatopluk) umíral, rozdělil svou zemi na tři díly a svým třem synům zanechal po jedné části. Prvního ustanovil velkým vladařem, ostatní dva podřídil svrchovanosti prvního syna. Napomínal je pak, aby jeden proti druhému nečinili rozbroje a ukázal jim takový příklad: Vzal a svázal tři pruty a podal je prvnímu synovi, aby je zlomil. Když tomu nestačily síly, dal je opět druhému a podobně i třetímu. Potom rozdělil pruty a dal je třem po jednom. Oni je vzali a na příkaz zlomili. A tímto příkladem je napomenul a pravil: Zůstanete-li svorni, nepřátelé vás nebudou moci porazit a podřídit. Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a rozdělíte-li se ve tři vlády, nepodléhajíce prvnímu bratrovi, zahubíte se navzájem a sousedními nepřáteli budete zcela zničeni. A František Palacký k tomu krásnou, nám již archaicky znějící češtinou, dodává: Předvídalť bezpochyby moudrý panovník a otec milovný pohromu a hoře, jež měly uvaliti se na zemi a na knížata její; i sstoupil do hrobu se srdcem strastiplným. Pokud předvídal, předvídal dobře. Svornost sourozenců nevydržela dlouho. Svatopluk zemřel v roce 894 a již po roce vznikl mezi jeho potomky svár a roztržka a jeden proti druhému pozvedli vnitřní válku... A tohoto panovníka se týkal i národní zvyk - hledání krále Svatopluka. Týkal se krále, který vytvořil z Velké Moravy říši, jež se stala skutečnou sebevědomou velmocí a - řečeno dnešními slovy - pojmem v evropském kontextu. Jako panovník byl Svatopluk významnou a nepřehlédnutelnou osobností tehdejšího světa. Už to, jakou pozornost věnoval jeho osobě ve svém díle byzantský císař, cosi napovídá o jeho věhlasu. Se Svatoplukovým jménem se setkáváme v řadě dobových pramenů, zejména v legendách a análech a jeho osobnost inspirovala významné středověké kronikáře a historiky Kosmu, Dalimila, Pulkavu z Radenína, Marignolu, Hájka z Libočan, Bartoloměje Paprockého a další. Není důležité, do jaké míry odpovídají jimi zaznamenané události a charakteristiky historické pravdě. Pro nás jsou tyto zprávy důležité jako důkaz existence Svatoplukova mýtu. Řada indicií naznačuje, že tento mýtus mohl poznamenat podobu jízdy králů, podobu nejen ve smyslu formy, ale i ducha. Ale až dosud jsme nevysvětlili, proč bylo třeba krále Svatopluka hledat. Příště: Hledání krále Svatopluka Jiří Jilík 4/2015 strana 15

16 Životní jubilea našich spoluobčanů V uplynulých měsících letošního roku oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Leden 2015 Antonín Sochorec, 80 let Únor 2015 Jaroslav Štěrba, 80 let V dubnu tohoto roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 85 let Anna Ližicová Marie Černá František Polášek Františka Šupková 80 let Františka Jedovnická Josef Habarta Františka Štěrbová Anna Ondrová 1. dubna 2015 se dožívá neuvěřitelných 90 let paní Květoslava Polehňáková rodačka z Ostr.Nové Vsi. Po povodních v roce 1997 našla nový domov v Kunovicích, kde dnes žije. Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje rodina Olbertova, Škrabalova a Halamíčkova. Výročí sňatku V měsíci dubnu 2015 oslaví 65 let společného života manželé Květoslava a Rudolf Arnoštovi. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz). Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: , mobil: , mil Zlatá réva V měsíci dubnu 2015 oslaví 65 let společného života manželé Květoslava a Rudolf Arnoštovi. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí do dalších let společného života přeje rodina Pavlíčkova, Orlitova a Arnoštova Vzpomínka Ve čtvrtek 1. května 2015 uplyne 12. let od úmrtí pana Jaroslava Černého Vzpomínáme. Manželka Aloisie a dcery Helena a Mirka s rodinami V neděli 8. února se již tradičně konala ve Farním domečku recitační soutěž Zlatá réva, kterou pořádá Orel jednota Kunovice. Také naše město mělo v soutěži své zástupce, kterým se díky velmi vydařeným vystoupením podařilo ve většině kategorií postoupit do dalšího kola. Držíme jim palce a zároveň děkujeme Chráněné dílně Lidumila za dárky, které věnovala našim soutěžícím. ola Smutný je domov, když ho opustil ten, kdo ho budoval, rád v něm žil a měl ho rád. Dne vzpomenem na 1. smutné výročí, kdy nás náhle bez slůvka rozloučení opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Antonín Černý To, že čas rány hojí je pouhé zdání, v srdcích je stále bolest, žal a vzpomínání... Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkují manželka, dcera a syn s rodinami Strana 16 4/2015

17 KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE DUBEN 2015 ČTVRTEK 2. DUBNA 10:00 11:00 hod. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra 17:00 18:00 hod. HÁČKOVÁNÍ (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra PÁTEK 3. DUBNA 9:00 10:00 hod. CVIČENÍ PRO DĚTI A RODIČE (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra ÚTERÝ 7. DUBNA 9:00 12:00 hod BESIP Dopravní beseda pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let - vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace místa, a to do pátku 3. dubna 1. patro Komunitního centra ČTVRTEK 9. DUBNA 17:00 18:00 hod. HÁČKOVÁNÍ (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra PONDĚLÍ 13. DUBNA 9:00 12:00 hod. ZOOTERAPIE: Poznej svého psa aneb Předcházení pokousání psem (pro děti od 2let) vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace místa na tel , a to do 10. dubna hod. ČTVRTEK 16. DUBNA 17:00 18:00 hod. HÁČKOVÁNÍ (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra PÁTEK 17. DUBNA 9:00 10:00 hod. CVIČENÍ PRO DĚTI A RODIČE (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra ČTVRTEK 23. DUBNA 9:00 10:00 hod. TVOŘENÍ (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra 17:00 18:00 hod. HÁČKOVÁNÍ (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra PÁTEK 10. DUBNA 9:00 10:00 hod. CVIČENÍ PRO DĚTI A RODIČE (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra PÁTEK 24. DUBNA 9:00 10:00 hod. CVIČENÍ PRO DĚTI A RODIČE (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města Kunovice a na Facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel , Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do hod. Upozorňujeme návštěvníky, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu Komunitního centra bude herna uzavřena. Věra Huspeninová Zahájení roku s komiksem aneb Komiksová soutěž Miluješ komiksy a umíš alespoň trochu kreslit či malovat? Tak právě tobě je určena soutěž o hodnotné ceny. Nakresli stávajícího nebo úplně nového, vymyšleného komiksového hrdinu, kterého máš nejraději. Ten může být i součástí komiksového příběhu v podobě stripů i s jinými hrdiny. Meze tvé fantazii se nekladou. Soutěž probíhá od do Vyhlášení vítězů proběhne v pondělí Součástí bude program a zahájení výstavy prací ze soutěže. Téma Můj komiksový hrdina Kategorie I. kategorie let II. kategorie let III. kategorie let Své práce odevzdávejte osobně nebo poštou na adrese Městská knihovna Kunovice, Panská 24, Kunovice. Na obálku připište heslo SOUTĚŽ MŮJ KOMIKSOVÝ HRDINA. Přijímáme obrázky všech formátů, materiálů tvrdý či měkký papír, barevný i bílý papír, karton apod. Je možné použít různé výtvarné techniky malbu, kresbu, modelování (keramika, plastelína) apod. Nezapomeňte k obrázku připojit přihlášku a uvést v ní své celé jméno, adresu, kontakt ( či telefon), název školy/zaměstnání. Přihlášky budou k dispozici v knihovně, na webu, vývěsních místech. Zaslané obrázky budou součástí komiksové výstavy, která bude k vidění v knihovně od do Po ukončení výstavy je možné si zaslané práce vyzvednout. Odměněni budou tři nejlepší v dané kategorii. Nejzajímavějšímu autorovi bude nabídnuta další spolupráce. Informace budou upřesněny. Mgr. Kateřina Bartošová, Městská knihovna Kunovice 4/2015 strana 17

18 Vítání občánků V klenbovém sále Panského dvora v sobotu 28. února slavnostně přivítala paní starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA, nové občánky Kunovic. Jsou jimi Jakub Čevela, Nikol Vaňková, Marek Večeřa, Vojta Křivák, Ema Zimková, Gabriel Slanicay, Klára Košíková, Ondřej Juřička, Justýna Horáková, Natálie Horáková, Lýdie Kočicová, Eliška Šáchorková, Martin Šáchorek, Amálie Machalová, Vojtěch Kusák, David Surý a také první občánek Kunovic roku 2015 Tomáš Křen. Obřad zahájila děvčátka z dětského folklorního souboru Kunovjánek pod vedením Pavly Hrdlíkové a Romany Hanušákové, o hudební doprovod se postarala paní Hana Kvasničková. Ivana Lůčná, matrika ALPINNING KUNOVICE! Srdečně vás zveme na nové skupinové cvičení Kde nás najdete: nám. Svobody 360, Kunovice, bývalá pizzerie a pivnice, 1. patro Kontakt: , Přijďte si zacvičit, rezervace nutná na Kunovský bazárek pro děti Kdy: dubna 2015 Kde: nám. Svobody 360, Kunovice, bývalá pizzerie a pivnice, zelená budova Příjem věcí k prodeji: pátek 10. dubna 14:00 19:00 Prodej: sobota 11. dubna 9:00 16:00 Výdej: neděle 12. dubna 9:00 12:00 1ks = 1Kč poplatek, z prodaných věcí 10% Kontakt: MK nebo Strana 18 4/2015

19 Rok 2014 v Městské knihovně Kunovice Nové knihy v knihovně E. R. Burroughs: Tarzanovo pátrání E. R. Burroughs: Tarzan a zakázané město E. R. Burroughs: Tarzan a ztracenci E. R. Burroughs: Tarzan a cizinecká legie E. R. Burroughs: Tarzanův syn E. R. Burroughs: Tarzan a šílenec E. R. Burroughs: Tarzan a leopardí muži E. R. Burroughs: Tarzanovy povídky z džungle E. R. Burroughs: Tarzan strašný E. R. Burroughs: Tarzan velkolepý E. R. Burroughs: Tarzan a lví muž E. Erdély: Baťa Švec, který dobyl světa A. Jašek: Světlovská knížka Jan Rychlík: Od minulosti k dnešku Dějiny českých zemí Dejiny Veľkej Lomnice D. Dvořáčková-Malá: Přemyslovský dvůr V. Hájek z Libočan: Kronika česká Radek Malý: Moře slané vody Ernest Hemingway: Sbohem armádo Petra Dvořáková: Julie mezi slovy F. Londor: Snář J. Garwood: Nevěsta S. Meyerová: Krátký druhý život Bree Tannerové Kateřina Sechovcová: Kouzelný polštář kunovjan Loňský rok byl v Městské knihovně Kunovice bohatý řadou nejrůznějších kulturních a informačních akcí. Pro děti školou povinné knihovna uspořádala předávání pololetního vysvědčení, informační lekce, tematické besedy, pasování na čtenáře a další akce. Informační lekce byly zaměřeny i na nejmenší děti, několik jich proběhlo i pro třídy Mateřské školy Kunovice. Dětem bylo kromě promítání nabídnuto také pohádkové čtení, ale i účast na větších akcích, a to například oslava Dne dětí. Během měsíce března měsíce čtenářů proběhla řada akcí: výstava fotografií, tvořivá dílna quilling, cestovatelská beseda o Havaji s MUDr. Martinem Ondráškem. Měsíc čtenářů završilo pasování prvňáčků na čtenáře a Noc s Andersenem. Hodně akcí bylo zaměřeno na téma cestování Ruce jihovýchodní Asie Kateřiny Janků, Island, Peru a Maroko cestovatele Boba Stupky, Podkarpatská Rus Miloslava Marečka. V rámci propagace aktivit Komunitního centra Kunovice zavítala Městská knihovna Kunovice spolu s Centrem pro matky s dětmi Beruška na ples dětí. Zde nabízela sladké drobnosti dětem, rodičům byly určeny propagační materiály s informacemi o připravovaných akcích. Kromě výstavy fotografií v měsíci březnu se konalo ještě několik dalších vernisáží výstava fotografií Chladnokrevný kůň Veroniky Kroftové-Kučírkové, výstava prací žáků Základní umělecké školy Uherské Hradiště, pobočky Kunovice, Olšava v proměnách času na fotografiích Františka Chrástka či Historie Leteckého muzea Kunovice. Na závěr roku se konal Týden knihoven. Pro nejmenší děti a děti z Mateřské školy Kunovice byla připravena naučná stezka plná úkolů s indiánskou tematikou. Vyhlášeni byli i vítězové 3. ročníku literární soutěže Čtenářské pasy nebo se promítaly dětem pohádky. V rámci adventních akcí v Kunovicích městská knihovna vypomohla s Mikulášskou nadílkou pro děti z Mateřského centra Beruška. Na nákup knihovního fondu a periodik město Kunovice v roce 2014 vynaložilo 100 tisíc Kč. Za ně bylo nakoupeno na 500 svazků knih a předplaceno na 20 titulů časopisů. Přízeň knihovně zachovalo 517 čtenářů, jejich počet ve srovnání s předchozím rokem zůstal ve stejné výši. Z celkového počtu čtenářů navštěvuje knihovnu 200 dětí do 15 let. Celkově knihovna vykázala návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem knih, brožur a časopisů. Městská knihovna se tradičně zapojila do několika projektů na podporu a propagaci čtení. Jednalo se o celostátní projekty Týden knihoven a Březen měsíc čtenářů. Pro děti jsme pomocí projektu realizovali 3. ročník Noci s Andersenem, který měl za téma kovboje a indiány. Na podporu četby myslí i program Knížka pro prvňáčka. Podmínkou je, aby přihlášené třídy prvňáčků absolvovaly nejméně dvě besedy a pasování na čtenáře. Za odměnu po vyhodnocení projektu dostanou knížku. V minulém roce se této akce zúčastnili prvňáčci Základní školy U Pálenice. Druhý ročníkem Městská knihovna Kunovice podpořila také benefiční akci Slováckého léta I malý plyšák může pomoci. Nejen čtenáři, ale i široká veřejnost do knihovny přinášeli plyšové hračky, které se pak na akci vydražily pro charitativní účely. V rámci Týdne knihoven odstartoval také nový projekt knihkupectví Martinus s názvem Knihoběžník, do nějž se Městská knihovna Kunovice zapojila jako partnerské místo. Projekt stále běží a jeho účastníkům přináší řadu výhod: - radost z nalezení nové knihy - k účastníkovi se dostane i kniha, která je knihovně pořád vypůjčená - díky projektu Knihoběžník získávají účastníci nové kamarády z České i Slovenské republiky - sdílení prožitků z četby, možnost komentářů, tipy na nové knihy, sdílení obsahů a anotací knih - za různé aktivity získávají čtenáři body a za ně různé odznaky, čím více odznaků máš, tím jsi lepší Knihoběžník. Ti nejlepší dostanou od knihkupectví Martinus dárek. Kateřina Bartošová, Městská knihovna Kunovice D. Böhm: Hlava v hlavě Olga Vlasáková: Vánoční lidová zdobnost Horst Fischer-Uhlig: Půdní vestavby H. Rittweger: Domov na zahradě Roy Lancaster: Rostliny v interiéru G. Keilová: Zalévání, hnojení, přesazování P. Harrington: Tajemství pro mladé The Secret R. Malý: Příhody matky Přírody Trenčiansky samosprávny kraj Prešov město a jeho čas Indie Bohové a lidé Náš tip: Jenő Erdély: Baťa švec, který dobyl světa Autobiograficky laděná kniha, která se dočkala od roku 1932 už několika vydání. Kniha popisuje osudy Tomáše Bati, který se narodil do rodiny obuvníka Antonína Bati. Autor přibližuje život jednoho z českých průmyslníků, který dokázal vytvořit obuvnické impérium a z malého a nevýznamného městečka dokázal vytvořit fungující průmyslové město. Autor knihy byl Baťovým současníkem, a tak v knize není patrná propaganda a ani příběh není zkreslený. Publikace vhodně navazuje na další knihy, které o této osobnosti zakoupila knihovna Kunovice. kab 4/2015 strana 19

20 SENZA clinic aktivní přístup k vlastnímu zdraví V areálu Veslařského klubu Morávia Uherské Hradiště, nedaleko mostu přes řeku Moravu spojujícím Uherské Hradiště se Starým Městem, našlo své sídlo privátní zdravotnické zařízení, které se od naprosté většiny ostatních liší zásadním způsobem. Vše vysvětluje jeho krédo: MEDICÍNA SE NEDĚLÍ NA KLASICKOU A ALTERNATIVNÍ, ALE NA DOBROU A ŠPAT- NOU, STEJNĚ JAKO HUDBA. Vítejte v SENZA clinic! Ze statistik vyplývá, že pět z deseti pacientů umírá na nemoci oběhového systému a tři na nádorová onemocnění. Zároveň přibývá chronických onemocnění, ať už na metabolickém, alergickém nebo autoimunitním základě. A právě na metabolická onemocnění a jejich komplikace, kam řadíme i cukrovku, je nová klinika zaměřena. Z toho důvodu je v SENZA clinic také medicinální pedikúra a péče o nohy prováděná speciálním přístrojem pro tzv. suchou pedikúru. Ovšem tím nejlepším, co je na soukromé klinice k dispozici je KME DIA- GNOSTIKA, což je moderní ultrasensitivní diagnostické zařízení pro lékaře. Pro všechny pacienty jsou pak vhodné následující procedury: ANGIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ diagnostika a léčba periferních tepen a žil. Léčba chronických ran a otoků BEMER TERAPIE - fyzikálně cévní terapie poruch kapilárního prokrvení, zlepšení energetického metabolizmu buněk. OZÓNOTERAPIE - komplexní regenerační terapie (antimikrobiální, zlepšení prokrvení, imunity, metabolismu, zpomalení stárnutí) PODIATRIE - komplexní péče o nohu, léčba ran, doporučení vhodné obuvi. FRAS 4 - přístroj měří aktuální ohrožení organizmu kyslíkovými radikály a stav naší antioxidační ochrany. Zásadní význam v prevenci vzniku civilizačních onemocnění, včetně rakoviny. VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ - složení stavy má na zdraví podstatný vliv, jsme to, co jíme. Programovou podstatu tohoto zařízení charakterizuje garant odborné péče a vedoucí lékař SENZA clinic MUDr. Emil Záhumenský: Pokud chceme prodloužit aktivní část našich životů, je třeba dostat svůj život do souladu s přírodou a jejími zákonitostmi, aktivně změnit životní styl. Nejsilnějším bojovníkem za naše zdraví je náš vlastní plně funkční imunitní systém a antioxidační ochrana, nikoliv zázračný medikament. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je zdraví charakterizováno jako stav pohody duševní, fyzické a sociální, sděluje MUDr. Eva Marečková, která je v SENZA clinic garantem diagnostiky a výživového poradenství. Tohoto stavu dosahujeme metodami klasickými i zcela novými, říká lékařka. Bez nadsázky se dá říci, že SENZA clinic sází na to, čemu se říká celostní, popř. komplexní medicína. Srdcem péče o klienty SENZA clinic je podle slov MUDr. Evy Marečkové KME diagnostika. Toto ultrasenzitivní zařízení snímá elektrické pole organizmu a pomocí unikátního softwaru dokáže odhalit psychosomatické změny, které narušují přirozenou rovnováhu a obranyschopnost. Důsledkem mohou být chorobné stavy, ať už klinicky zjevné, nebo zatím skryté. Přístroj dokáže tyto odchylky v několika sezeních kompenzovat a navodit nový rovnovážný stav. Tělo se potom snadněji s problémem vypořádá. Vyšetření je pro pacienta nenáročné. Přestože je zpracováváno ohromné množství dat, diky autoalgorimům průměrně trvá, včetně kompenzace, asi 1 hodinu. Součástí komplexní péče o pacienty je i řada potravinových doplňků vyráběných společností SENZA medical s. r. o. Jedná se výhradně o přírodní produkty. Na otázku, zda je zdravotní péče poskytovaná privátním zdravotnickým zařízením SENZA clinic finančně dostupná širší veřejnosti, MUDr. Eva Marečková říká: Myslím, že ano. Je otázkou, nakolik si kdo své vlastní zdraví cení. Když srovnáme např. platby u stomatologů, jsou naše ceny velmi příznivé. A pokud vezmeme v úvahu, kolik např. zaplatí kuřáci za své cigarety měsíčně, je péče v našem zařízení přinejmenším stejně dostupná. Také je třeba si uvědomit, že odvrácením nemoci ušetříte sobě i rodině bolest, utrpení i velké peníze. KME diagnostika je skutečně unikátní zařízení, na Moravě jediné, a když si uvědomím, kolik informací o svém zdraví člověk získá během jediného úvodního vyšetření v ceně Kč, jsem opravdu přesvědčená, že je naše péče dostupná široké veřejnosti. SENZA clinic je v každém případě určena především klientům s aktivním přístupem ke svému zdraví. Prevence nemocí a samoléčebné procesy jsou nejlepší cestou k harmonii těla i ducha. A to by měl být cíl každého z nás. PR Tel.: (+420) Strana 20 4/2015

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 419/XXI./2014 zprávu o činnosti Rady města Kunovice

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 41/III./2015 42/III./2015 zprávu o činnosti Rady

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 11.9.2012

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 11.9.2012 Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 11.9.2012 Věc: Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby pod označením V 000384 Provoz zařízení

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více