Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.klicekksrdci.com 469 63 88 70"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 IČ

2 Vítejte u nás v mateřské škole 2

3 Obsah výroční zprávy 2012/2013: I. Základní údaje o škole II. Přehled pracovníků III. Charakteristika mateřské školy III.1 Požadavky na investice a údržbu IV. Výchovně vzdělávací proces a jeho hodnocení IV.1 Školní vzdělávací program a) Komplexní ozdravný program b) Pěvecké a hudební činnosti c) Výtvarné činnosti d) Literárně dramatické činnosti e) Zobcová flétna v MŠ f) Výuka angličtiny g) Canisterapie h) Perličkové hydromasážní koupele i) Společné aktivity ve škole V. Prezentace mateřské školy a nadstandardní činnosti a) Školní jídelna b) Statutární zástupkyně c) Mzdové a finanční účetnictví d) Rekonstrukce MŠ e) Ocenění školy f) Certifikát pro školu g) Měření kvality ovzduší h) Tělocvična i) Investice j) Oslavy školy k) Dotazníky pro rodiče l) Dotazníky pro zaměstnance VI. Údaje o zaměstnancích VII. Údaje o zařazování dětí VIII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI IX. Kontrolní činnost a) Vnitřní kontrolní činnost ředitelky b) Vnější kontrolní činnost X. Základní údaje o hospodaření školy 3

4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Zřizovatel: Město Chrudim Zaměstnavatel: Od Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha právní subjekt Ředitelka školy: PhDr. Radka Melicherová Právní forma: Od příspěvková organizace právní subjekt IČO: Součásti školy: Součástí mateřské školy je školní jídelna Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení: od Počet dětí a tříd: kapacita 135 dětí, 5 tříd 4

5 II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ V letošním školním roce v MŠ pracovalo 11 kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců a 2 asistentky pedagoga. 7 pedagogických pracovnic a 2 asistentky pedagoga měly do pracovní úvazky 0,9 a od pracovní úvazek 1,0, dvě pedagogické pracovnice měly pracovní úvazky 0,5 a mají doposud a 2 pedagogické pracovnice měly úvazek 1,0. Všechny pedagogické pracovnice mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Ředitelka školy má pracovní poměr jmenováním na dobu určitou. Od zde pracovaly tři osobní asistentky při úvazku 1,0, kterým pracovní smlouva skončila K byl pracovní poměr ukončen také jednomu pomocnému zaměstnanci úvazek 0,2. - ředitelka MŠ - úvazek 1,000-8 kvalifikovaných učitelek MŠ - úvazky 1,000-2 kvalifikované učitelky MŠ - úvazek 0,5-2 asistentky pedagoga úvazek 1,000 Provoz dále zabezpečují: - domovník - úvazek 0,4-1 uklízečka úvazek 0,9-1 uklízečka - úvazek 0,86 - pomocné síly 3 zaměstnanci úvazky 0,2 - provozář (vedoucí školní jídelny) úvazek 0,5-1 vedoucí kuchařka úvazek 0,9-1 kuchařka úvazek 0,9-1 pomocná kuchařka úvazek 0,5 - účetní úvazek 0,1 Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování. III. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY: 1. Mateřská škola Svatopluka Čecha v Chrudimi je umístěna ve starší, poměrně velké atypické budově ve středu města. Výhodou je i velká zahrada, dostatečně rozsáhlá, zastíněná, chráněná před škodlivými vlivy dopravního provozu. Školní zahrada byla po dohodě s Městským úřadem Chrudim, odborem investic opravena ve smyslu odstranění nebezpečných předmětů, betonů apod. V současné době čekáme na zahájení rekonstrukce celé školní zahrady. Na této zahradě se nachází pouze jeden hrací prvek a pět pískovišť a jeden dřevěný domeček, což je pro 135 dětí zapsaných do naší školy nedostačující. 5

6 2. Stálý dluh pociťujeme v umožnění pohybu ve škole. Absence tělocvičny a dětského hřiště na školní zahradě velmi omezuje možnosti pohybového vyžití dětí. Mateřská škola má zpracovánu projektovou dokumentaci půdní vestavby, kde by mohl vzniknout prostor pro veškeré pohybové i kulturní aktivity. Bohužel realizace projektu naráží na nedostatek financí, ačkoliv je zřejmé, že by budova byla tímto výrazně zhodnocena. V letošním roce jsme využili jedné dětské ložnice u Heřmánkové třídy a zprovoznili ji na prozatímní tělocvičnu, která slouží pravidelně pro všechny děti školy. 3. Škola je pětitřídní, z toho jedna třída má statut třídy pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V letošním školním roce však měla statut běžné třídy. Integrace dětí s postižením je v naší škole tradicí od roku 1997 a dosahuje objektivně dobrých výsledků. V integraci zdravotně oslabených nebo znevýhodněných dětí chceme v naší škole i nadále pokračovat. V následujícím školním roce bude mít tato třída opět statut třídy speciální. 4. Technický stav budovy je přiměřený stáří budovy, údržba je zajišťovaná zřizovatelem (Městský úřad Chrudim). III.1 Požadavky na investice a údržbu: rok rekonstrukce sociálního zařízení učitelek stromečková šatna 2. výměna zbývajících oken a dveří 3. výmalba tělocvičny, heřmánkové ložnice a šaten učitelek + kuchyňky 4. výměna PVC v heřmánkovém vestibulu, šatně dětí a šatně učitelek 5. obnovení nátěru linkrusty hlavního schodiště 6. oprava omítek a výmalba šatny učitelek v 1. patře 7. rekonstrukce schodišťových stupňů (zadní schodiště) 8. výměna vstupních dveří ze zádveří 9. výmalba sborovny a oprava omítek 10.zazdění průchodu mezi ředitelnou a sborovnou 11. výměna PVC a výmalba atelieru + přilehlého wc a chodeb 12. výměna krytů radiátorů ve třídách (opotřebovaně, nefunkční, zastaralé, nebezpečné) rok rekonstrukce dětských umýváren v 1. patře 2. výmalba kuchyně a přilehlých skladů a chodeb 3. fasáda do zahrady rok renovace střechy 2. fasáda z ulice, podříznutí domu, zateplení, příp. dodělání vnitřních rozvodů rok odvlhčení objektu 2. sanace sklepu 6

7 IV. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES a jeho hodnocení: IV.1 Školní vzdělávací program: V tomto školním roce škola pracovala podle školního vzdělávacího programu nazvaného Klíček k srdci, a je platný do roku V současné době zaměstnanci školy zpracovali nový školní vzdělávací program, který bude platný od září 2013 do června Základními principy výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole jsou: - respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa - rozvíjení komunikace a spolupráce Zásady podpory zdraví ve škole: - pohoda prostředí - zdravé učení - otevřené partnerství Program školy plně koresponduje s rámcovým vzdělávacím programem: - očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže - hlavní rizika, ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů - hlavní činnosti a příležitosti, které ve vzdělávání vytváříme, dítěti nabízíme a umožňujeme K těmto teoretickým východiskům přistupujeme ve všech pěti základních oblastech: - dítě a jeho svět oblast biologická - dítě a jeho psychika oblast psychologická - dítě a ten druhý oblast interpersonální - dítě a společnost oblast sociálně kulturní - dítě a svět oblast environmentální Vycházíme z rámcových cílů a záměrů předškolního vzdělávání, vytýčili jsme si hlavní cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Ve všech pěti základních oblastech vycházíme ze specifických vzdělávacích cílů, které jsou naplňovány činnostmi podle třídních vzdělávacích programů. Zvolili jsme metodu projektového vzdělávání. Vytvoření integrovaných bloků: - Klíček ke zdraví - Klíček k přírodě - Klíček k mé dušičce - Klíček k domovu - Klíček od školky - Klíček ke světu 7

8 Umožňuje velkou variabilitu, flexibilitu a pestrost výchovně vzdělávací práce ve třídách, ale současně dává pevnou formu a promyšlený teoretický základ. Společně jsme vytvořili zásobník projektů pro každý integrovaný blok, se kterými v jednotlivých třídách pracujeme. V tomto školním roce jsme pracovali podle třídních vzdělávacích programů, kdy si paní učitelky podle složení dětí i podle svých osobnostních předpokladů a priorit zvolily svůj zastřešující program s jasným sloganem a ten rozpracovávaly do menších časových úseků v projektovém vyučování. Koncepce mateřské školy spočívá ve skloubení dvou priorit: I. komplexní ozdravný program promyšlená péče o duševní a tělesné zdraví dítěte II. - zvýšený důraz na estetickou výchovu a) Komplexní ozdravný program byl vypracován ve spolupráci s pediatry a odbornými lékaři, děti se jej zúčastňují po předchozím písemném souhlasu rodičů. Obsahuje speciální pedagogickou péči pro děti se zdravotním postižením, intenzivní rehabilitační cvičení, pravidelný pobyt v ozdravném centru pro všechny děti vodoléčba s aromaterapií, akupresura, inhalace vincentkou, léčebný preventivní tělocvik, muzikoterapie s prvky snoezelendu, canisterapie, dechová gymnastika, sledování diet dětí, vybavení pračkami vzduchu, ultrazvukovými zvlhčovači, inhalátory, řadou kompenzačních pomůcek (masážní stůl, motomed Motren, prohřívací matrace a mnoho dalších). Soužití zdravých a nemocných působí pozitivně na obě skupiny. U dětí, které vyžadují speciálně pedagogické přístupy spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry nebo s pedagogicko psychologickou poradnou. Tyto instituce pomáhají vypracovat dětem vyžadujícím speciální přístupy individuální vzdělávací plán, který je 2x ročně vyhodnocován společně s rodiči. Zároveň jsme od září 2011 zavedli každému integrovanému dítěti sešit, do kterého denně pedagogičtí zaměstnanci zapisují práci s dítětem. Ta je měsíčně konzultována s rodiči dětí, kteří toto stvrzují svým podpisem. Zvýšený důraz na estetickou výchovu: Prostřednictvím hudby, zpěvu, výtvarného umění, krásné literatury a poezie můžeme nejúčinněji působit na city malého člověka. Estetické činnosti nejpřirozenějším způsobem umožňují niterný prožitek dítěte a zafixování žádoucích jevů, poznatků a vlastností. Zcela nenásilně tak lze osobně zaangažovat dítě na formování jeho osobnosti. b) Pěvecké a hudební činnosti: Pěvecký sbor Klíček funguje v naší mateřské škole od roku Tato tradice byla i nadále zachována. Pěvecký sbor Klíček navštěvují děti od tří do sedmi let. Ve školním roce 2011/2012 začal Klíček úzce spolupracovat se Základní uměleckou školou Chrudim. Sbor vede pan učitel Bc. Martin Profous spolu s učitelkami z MŠ Svatopluka Čecha Jaroslavou Ptáčkovou a Bc. Michaelou Pulkrábkovou. Martin Profous doprovází děti na klávesy a učitelky hrají na kytaru. Zkoušky probíhají 8

9 dvakrát týdně. Děti jsou žáky Základní umělecké školy Chrudim, kde také platí školné, které jim bylo sníženo. Děti, které navštěvují Klíček a staly se již žáky ZUŠ Chrudim, budou přednostně přijímány v 1. třídě základní školy do všech nabytých oborů v ZUŠ Chrudim. Během roku Klíček vystupoval při těchto příležitostech: 1. Lidový běh Chrudimská vinařská desítka V neděli jsme se sešli s rodiči před naší MŠ ve sportovním oblečení. Všichni společně jsme odešli na náměstí a tam se zaregistrovali na akci města Chrudim Lidový běh. Škola s nejvyšší účastí získá ceny od sponzora. Našich dětí a rodičů bylo nejvíce, proto jsme obsadili 1. místo. Po vyhlášení vítězů ve 14 hod zazpíval k dobré pohodě pěvecký sbor Klíček pod vedením M. Profouse, J. Ptáčkové a M. Pulkrábkové. Akce se velmi vydařila i díky slunečnému počasí. 2. Vítání občánků 15. a několik dětí z Klíčku zpívalo na vítání občánků, kde svými písničkami zpříjemnily slavnostní akt. 3. Uctění památky padlých protifašistických bojovníků zpíval Klíček v urnovém háji u pomníku padlých protifašistických bojovníků lidové písně. 4. Rozsvícení vánočního stromu U vánočního stromu na náměstí se první adventní neděli dělo něco mimořádného. Děti z Klíčku, přestrojeny za andílky, zazpívaly krásné vánoční koledy zaplněnému náměstí. Potom byl rozsvícen vánoční strom a všichni přítomní prožívali radost z tohoto okamžiku. 5. Adventní koncert v evangelickém kostele Druhou adventní neděli se konal společný koncert Klíčku a ZUŠ v evangelickém kostele. Vánoční písně a koledy udělaly radost všem přítomným. 6. DPS Soukenická Velmi rádi chodíme s dětmi zazpívat babičkám a dědečkům. Vždy se na děti a vánoční koledy moc těší a také si je s námi společně zazpívají. Děti jim vždy přinesou malou pozornost, kterou samy vyrobily. Tentokrát to byli andílci z papíru. 7. Vítání občánků 14. a a Ples MŠ Ku příležitosti 100. výročí založení naší MŠ a 30. výročí založení pěveckého sboru Klíček pořádala naše MŠ v chrudimském Muzeu ples. Sešli jsme se s rodiči, dětmi, bývalými zaměstnanci a dalšími hosty. K tomuto významnému výročí nacvičil Klíček 9

10 operku Z. Svěráka a J. Uhlíře Červená Karkulka. Děti měly na sobě pohádkové kostýmy a moc jim to slušelo. Za svůj výkon sklidily velký potlesk. 9. Noc kostelů V pátek v 19 hod jsme se sešli s Klíčkem v evangelickém kostele, kde jsme zazpívaly operku Červená Karkulka. 10. Vítání občánků Den hudby Klíček vystoupil pod vedením J. Ptáčkové a M. Pulkrábkové s novým pásmem lidových a dětských písní. Na klávesy doprovázel Roman Fišer ze ZUŠ. Rozsvícení vánočního stromu v Chrudimi na náměstí 10

11 Koncert Muzeum Chrudim 11

12 c) Výtvarné činnosti: - díky osobnímu zaujetí a nadání učitelek dosahuje škola velmi dobrých výsledků ve výtvarné výchově, využíváme nových netradičních technik, nabízíme dětem širokou škálu výtvarných činností - zúčastňujeme se řady vyhlášených výtvarných soutěží, naše děti získaly mnoho ocenění - neomezujeme se na výtvarné aktivity ve třídě, pořádáme nárazové kolektivní akce typu: výroba keramiky, malování na sklo či porcelán, malování na textil apod. ve spolupráci např. s DDM Chrudim nebo ZUŠ Chrudim - v podkroví mateřské školy vznikl z bývalé sušárny výtvarný ateliér, v němž od září pracoval kroužek Veselá paletka pod vedením Jitky Freiberkové a Jany Slonkové. Tím se rozšířila nabídka nadstandartních činností pro naše děti a podporování talentu a osobního zájmu. Díky dobře zvládnuté organizaci a zajímavé náplni má výtvarný kroužek velmi pozitivní ohlas u dětí i rodičů. - navštěvujeme výstavy, rozšiřujeme znalosti dětí i rodičů o výtvarném umění Výtvarné aktivity školní rok 2012/ výkresy, výrobky k výzdobě interiéru MŠ - přáníčka a dárky do DPS - výtvarné dílny na všech třídách při předvánočním setkání (besídce) s rodiči dětí - výrobky na Velikonoční jarmark v MŠ - výstava prací na Plese mateřské školy v muzeu Chrudim - účast na výtvarných soutěžích: Velikonoční výstava (DDM Chrudim) březen Magická krása rostlin (Speciální škola Skuteč) květen místo ze 32 zúčastněných mat. škol získala Karolínka Michálková z kočičkové třídy. 12

13 - výkresy, výrobky k výzdobě interiéru MŠ - přáníčka, dárky do DPS - k Vánocům a ke Dni matek - výrobky na Vánoční jarmark v MŠ - výtvarné dílny pro rodiče v MŠ v listopadu 2011 a v květnu keramika v DDM Chrudim předškoláci Výroba keramiky v DDM Chrudim 13

14 d) Literárně dramatické činnosti: - spolupráce se Základní uměleckou školou, Muzeem loutkářských kultur a Chrudimskou besedou - literárně dramatické pořady v mateřské škole, pořádané uměleckými agenturami hradí rodiče. Po předchozích zkušenostech pečlivě vybíráme, jaký kulturní program dětem nabídnout, neboť jejich kvalita se u různých uměleckých spolků liší. - klademe důraz na výchovu budoucího čtenáře, preferujeme osobní přednes před reprodukovaným. e) Zobcová flétna v MŠ - skupina 12ti dětí byla rozdělena na dvě menší skupiny podle dosažené úrovně malých muzikantů - děti pracují pod vedením zkušené paní učitelky s odpovídajícím certifikovaným kurzem (Eva Sotonová) - výuka probíhá 1x týdně 45 minut - děti procvičují písničky, které se již naučily, dále jsou zařazována dechová, rytmická a artikulační cvičení a na závěr lekce probíhá nácvik nových skladeb - výuka flétny je velmi vhodná pro děti, protože nacvičují správné držení těla, správné dýchání a procvičují jemnou motoriku. Na vystoupeních předvádí výborné výsledky a zbavují se tak případné trémy. 14

15 Ukázka výuky hry na zobcovou flétnu f) Výuka angličtiny - výuka angličtiny probíhala v naší mateřské škole celoročně, 2x týdně 45 minut - děti byly rozděleny do malých skupin - lektorkou je paní Gabriela Lorencová, učitelka s odbornou kvalifikací, která 12 let pracovala v USA jako pedagog a své bohaté zkušenosti s dětmi praktikuje i v naší škole - děti se učí výhradně formou hry a rytmizace, základní slovíčka, číslovky, říkanky a písničky - lektorka mluví na děti pouze anglicky - tuto aktivitu si plně hradí rodiče - lektorka uspořádala společnou angličtinu a ukázkovou hodinu pro rodiče dětí 15

16 Výuka angličtiny 1 Výuka angličtiny 2 16

17 g) Canisterapie - canisterapie, tedy terapie za pomoci psa je velmi oblíbenou a nestandardní aktivitou v naší mateřské škole - speciálně vycvičený a certifikovaný pes je denně přítomen v naší škole - po písemném souhlasu rodičů se mohou děti kdykoli se psem setkat nebo být přítomny přímo na psí terapii - děti si pomocí psa procvičují jemnou a hrubou motoriku (vodění psa, zapínání obojků, připínání vodítka, jmenování barev atd.), ale také si zvykají na přítomnost zvířete, učí se o něj starat (česání, krmení, příprava pití atd.) - pes působí na děti pozitivně, zklidňuje je a navozuje příjemný domácký pocit ve škole - je oblíben nejen u dětí, ale především u rodičů - canisterapeut stejně jako pes musí mít speciální zkoušky - canisterapii v naší škole provádí paní učitelka Miroslava Melicherová a ředitelka školy PhDr. Radka Melicherová - přestože je pes speciálně vycvičen, má trpělivou a dobráckou povahu, je očkován i odčervován, nenecháváme ho nikdy bez dozoru psovoda nebo jiného dospělého člověka samotného u dětí Ukázka canisterapie 1 17

18 h) Perličkové hydromasážní koupele Ukázka canisterapie 2 Děti při pobytu v ozdravném centru po skupinách procházejí: Nově zrekonstruovaná hydromasážní vana pro 4 děti perličkovou koupelí kuličkovým bazénem muzikoterapií hrovými činnostmi (herna je vybavena smyslovými prvky) 18

19 tělovýchovným nářadím chodítky rehabilitačními míči různých velikostí a tvarů Kuličkový masážní bazén Děti si mohou vybrat, vše je organizováno tak, aby se jednotlivé činnosti v centru navzájem nerušily. Dělají jakési kolečko činností. Je možno po domluvě s plánovanou třídou vyměnit pohotově den, protože děti mají své ručníky ve svých třídách vždy připravené. V den, kdy se děti "perličkují" nejdou ven, pouze když bude krásný letní den. Termíny perličkování: Střídáme se pravidelně, protože máme 5 tříd, a tak vychází na každou třídu ideálně jeden den v týdnu. Muzikoterapeutická místnost 19

20 pondělí - srdíčka úterý - stromečci středa - sluníčka čtvrtek - kočičky pátek heřmánci Čas koupelí nenarušuje aktivity ve třídě, plánuje se od 9:45 hod- 11:15 hod. V průběhu perličkování se děti střídají i v nově zřízené tělocvičně. i) SPOLEČNÉ AKTIVITY ve škole Pravidelně konáme zahajovací schůzku s rodiči a následně pak s rodiči další setkávání při společných dílnách nebo společenských akcích školy ples MŠ, Masopustní obchůzka aj. V. Prezentace mateřské školy a nadstandardní činnosti NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI V MŠ A DALŠÍ AKTIVITY Perličkové koupele - dle rozpisu každá třída jeden den v týdnu Muzikoterapie - v době koupelí po malých skupinách Pěvecký sbor Klíček - 2x týdně v dopoledních hodinách Výtvarný kroužek Paletka 2 skupiny dětí (sudý a lichý týden) Výuka anglického jazyka - 1x týdně 2 skupiny dětí Flétna - 1x týdně ( nebo dle potřeby ) Canisterapie 3x měsíčně náhodná skupina dětí (pouze po písemném souhlasu rodičů) Předplavecký výcvik - předškoláci Lyžařský výcvik vybraná skupina dětí, 6 lekcí Výuka jízdy na kole dle zájmu rodičů, 6 lekcí Logopedie individuálně dle zájmu rodičů, celoročně Sběr druhotných surovin (papír, hliník) zapojení v soutěži Recyklohraní Den pro mou hračku - vždy 1. středu v měsíci si děti mohou přinést do Mš svou hračku z domova Ředitelka školy společně s kolegy se snažila navrhnout nový vzhled webových stránek, přičemž webová adresa zůstala zachována: Webové stránky jsou originální v tom, že jejich pozadí tvoří ručně malovaný obrázek a ne šablona. Tento obrázek souvisí s naší mateřskou školou. Na webové stránky jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány veškeré podstatné informace o dění ve škole a byl také zaznamenán velmi pozitivní ohlas ze strany rodičů nejen o jejich přehlednosti a aktuálnosti, ale také pro jejich veselost, hravost i zábavnost. Bylo také vytvořeno nové logo mateřské školy, které je veškerou součástí prezentace této školy. 20

21 V celé mateřské škole byl vytvořen zcela nový informační systém pro rodiče a návštěvníky školy, který je navádí kudy kam. Tento informační systém je opět originálně ručně malovaný a koresponduje s ním také veškeré označení dalších místností ve škole nebo např. oficiální vizitka mateřské školy. Informační systém je instalován ve vestibulu školy. Informační systém mateřské školy 21

22 Společné akce: SPOLEČNÉ AKTIVITY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Setkání s rodiči První rodičovská schůzka proběhla 6. září 2012, byla informativní a organizační. Přítomní byli seznámeni se školním řádem, organizačním řádem a se změnami, na které jsme se chystali v průběhu školního roku. Setkání s rodiči ( neděle ) byl sraz všech dětí, rodičů a prarodičů z celé MŠ před školkou. V bílých tričkách, sportovním oblečení a obuvi jsme se vydali na chrudimské náměstí, kde jsme se účastnili akce Chrudimská vinařská desítka. Vyposlechli jsme koncert, zaskákali si na nafukovacím hradu a zaregistrovali se na trasu lidového běhu dlouhou 1500 metrů ( podpora výzkumu rakoviny ). Trasa byla určena i pro maminky s kočárky nebo pro seniory. Účast byla překvapivě veliká, každý obdržel pravou medaili. Daří se nám společně s rodiči vést děti ke sportu a zdravému životnímu stylu. Společně strávený čas nás sblížil i pro další aktivity UKÁZKY VÝCVIKU DRAVCŮ A SOV. Program byl vhodný pro děti MŠ, uskutečnil se na školní zahradě. Děti měly možnost vidět dravce v letu, prohlédly si jejich vajíčka, vyzkoušely si usednutí na ruku v pevné rukavici. Zaplacením vstupného jsme přispěli na financování stanice pro poraněné živočichy. 22

23 Setkání s rodiči pozvali jsme všechny rodiče a děti na PODZIMNÍ BRAMBOROVOU SLAVNOST na školní zahradu. Co jsme tam dělali? Tvořili strašidýlka, navlékali korále, tiskali, natírali, lepili, stříhali, vyráběli klobouky a opékali brambory, které nám připravily paní kuchařky. A co jsme k těmto zábavám potřebovali? Nepřeberné množství tvarově zajímavých brambor, rozmanitý přírodní materiál, pytlíky, špejle, provázky, barvy, nožíky, lepidla, štětce a také pomoc svých rodičů a pí. učitelek. Prožili jsme společně krásný podzimní den plný tvořivosti a veselí. Nakonec si všichni pochutnali na pečených bramborách a odnesli si spoustu vlastnoručních výrobků. 23

24 ZRAKOVÝ SCREENING, JE ZRAKOVÁ PREVENCE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ - vyšetření dětí bylo bezplatné, projekt je plně financován sponzorem Elektrárny Opatovice. Tentokrát byla zraková prevence přístrojem Plusoptix směřována na děti nově nastoupené do mateřské školy. Rodiče, kteří měli zájem, vyplnili formulář Souhlasu se zrakovým screeningem. Děti pak dostaly do svého zdravotního průkazu pod kolonku Další sdělení, poznámky razítko s logem (zelená barva = v pořádku, červená barva = nutné další dovyšetření zraku očním lékařem). O tato vyšetření byl opět značný zájem. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ se uskutečňuje vždy alespoň 2x do roka. První fotografování bylo , (předvánoční ) a druhé , (jarní), kde se fotili nejen jednotlivci, ale i třídní kolektivy. Využili jsme služeb firmy Digital Photo Express Kutná Hora. Další velice zajímavou a atraktivní podívanou jsme v listopadu 2012 prožili při UKÁZKÁCH VÝCVIKU PSA. Pro větší pohodu zvířete jsme děti rozdělili do dvou skupin (první skupina od 9.00 hod a druhá od 9.45 hod). Seznámili jsme se s povely a reakcí psa, slyšeli jsme povídání o jeho životě a potřebách a na závěr nám ukázal hru s míčkem. Po celou dobu měl pes náhubek, vše se odehrálo na školní zahradě za velkého zájmu dětí Blížil se čas mikulášských a čertovských rejů, proto jsme si objednali kulturní představení pro děti v divadle K. Pippicha. Jmenovalo se příhodně - Návštěva v pekle neděle - Setkání s rodiči ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na náměstí jsme pojali jako celoškolkovou akci ve spolupráci s městem Chrudim. V očekávání předvánočního času jsme pozvali všechny rodiče a děti a požádali je o spolupráci. Dospělí si připravili louče a lucerny, nesli je již od školky historickou Kateřinskou ulicí až na náměstí, kde byl sraz s ostatní veřejností. Děti šly v andělských převlecích, na čele jim svítily improvizované lucerničky. Působili jsme jako krásné sváteční zjevení. Vánoční adventní atmosféru zahájil pěvecký sbor KLÍČEK a poté pan starosta po projevu slavnostně rozsvítil vánoční strom. Nálada byla opravdu sváteční a dojemná MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - do všech tříd zavítal pan Mikuláš a Anděl, děti předvedly něco ze svých repertoárů a poté dostaly i nadílku ŽIVÁ ZVÍŘATA V MŠ - spolupráce se záchrannou stanicí pana Šulce se nám osvědčila. Ukázky živých zvířat jsou mezi dětmi oblíbené a zároveň poučné. Děti měly možnost na vlastní oči vidět například čápa, lišku, několik různých sov i volavku. Dozvěděly se zajímavé věci o jejich životě i o tom jak zvířatům může člověk pomáhat a co dělat, když někdo najde poraněné zvíře. LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA - spolupráce s lyžařskou - snowboardovou školou Ski Fanatic a dětskou outdoorovou organizací - ve Ski areálu Hlinsko se uskutečňovala výuka přihlášených dětí v době od ledna do února v 5ti dvouhodinových lekcích. Spolupráce s firmou pana Bc. Martina Dostála pokračuje již třetí rok a je kvalitní, rodiče i děti jsou spokojeni. Bylo přihlášeno 18 dětí. Lyžařská škola zajistila 24

25 dopravu, odborný výcvik pod vedením certifikovaných pracovníků i bezpečné předávání děti do školky. CYKLOKURZ - stejná firma nám nově v tomto roce nabídla cyklokurz pro děti od 4let. Uskutečňoval se v jarních měsících (květen červen) vždy v pondělí pro skupinu 8 dětí v areálu městského dopravního hřiště a v příměstských lesích na Podhůře společně s dalšími dětmi z jiných školek. Vše opět pod odborným vedením, podle daných pravidel. Oba kurzy si platili rodiče MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA - Setkání s rodiči Doba masopustních rejů nás vedla k zajištění zhruba hodinové akce pro rodiče a děti a zaměstnance naší školy. Masopustní maškary se vydaly domluvenou trasou ulicemi města až do Domu s pečovatelskou službou k seniorům, kteří nás již s nadšení m očekávali. Na jednotlivých zastávkách jsme zpívali a koledovali, veřejnost se tak dovídala i o tom, že děti vedeme k prožívání a udržování našich lidových tradic VYNÁŠENÍ MORENY - další lidovou tradici jsme ukázali veřejnosti na jaře, kdy se všichni už nemůžeme dočkat až nás zima opustí a vlády se ujme jaro. Vyrobili jsme a pěkně ustrojili MORENU a v průvodu za zpěvu písní a lidových říkaček jsme ji společně s maminkami poslali po vodě pryč, za ty hory, za ty lesy. Opět se přidala i veřejnost, která již zná naše aktivity a fandí nám. 25

26 VELIKONOČNÍ JARMARK - tato prodejní akce si vyžadovala delší přípravu. Děti a pedagogové již předem začali vyrábět vkusné výrobky s velikonoční a jarní tematikou. Přesto, že byla časově náročná, uskutečnila se opravdu bohatá výstava rozmanitých dekorací. Někteří rodiče sami přispěli svými výrobky. Rodiče i pozvaní hosté měli z čeho vybírat, přesvědčili se o aktivitě celého pedagogického sboru a přátelských vztazích mezi personálem školy. Rodiče rádi využili tuto nabídku a zakoupili si něco na velikonoční stůl. Výtěžek byl využit pro potřeby školy DEN ZEMĚ podpořila celá MŠ úklidem školní zahrady a blízkého okolí a tím se zapojila do akce podporované Zdravým městem Ukliďme svět. Ochranou přírody, tříděním odpadů a sběrem druhotných surovin vedeme děti nejen ke zdravému stylu života, ale i k jeho ochraně.děti tyto skutečnosti již dokážou chápat a účastnit se jich svým přičiněním. Součástí těchto oslav je i celostátní projekt NAKRMTE HLINÍKOŽROUTA, ve kterém je naše škola úspěšně zapojena již několik let ŠKOLKOVÝ PLES ke 100. výročí založení školy a 30. výročí založení pěveckého sboru Klíček se uskutečnil v prostorách městského Muzea za podpory sponzorů a Chrudimské Besedy. Účast byla překvapující, děti i rodiče spolupracovali, všichni měli bohaté kulturní zážitky Den s Technickými službami na Resslově náměstí přilákal mnoho malých obdivovatelů, děti se měly na co se dívat a prozkoumávat DEN HUDBY v rámci oslav Mezinárodního dne HUDBY jsme se zúčastnili slavnosti s ostatními školkami a institucemi. Pěvecký sbor Klíček zahájil svým vystoupením hudební dopoledne a děti z kroužku FLÉTNIČEK zahrály své krátké skladby. Program byl bohatý, prohlédli jsme si i výstavu výtvarných prací žáků výtvarného oboru ZUŠ. 26

27 DALŠÍ POHÁDKOVÁ PŘEDSTAVENÍ - všechny třídy pohádky v MŠ hrané divadelní agenturou paní Ullbertové z Liberce : Tygřík Péťa Bajaja O Lesněnce O strašidlech z dubového lesa Agentura Divadýlko z pytlíčku Pohádka O drakovi v MŠ Divadlo K. Pippicha v Chrudimi spolupráce se Zvláštní školou Chrudim - představení hrané dětmi Cabrtalka a Naťapalka baletní vystoupení žáků ze ZUŠ Chrudim Pohádka o Jarmilce Lyžařská a snowboardová škola SKI FANATIC - vedoucí lyžařské školy je Bc. Martin Dostál, certifikovaný instruktor lyžování. Tato škola nabídla výuku lyžování pro děti již od 4 let. Kurzy začaly ,vždy v pondělí ve Ski areálu Hlinsko pod dohledem licencovaných instruktorů lyžování. Max. počet dětí na jednoho instruktora byl 5 dětí, přihlásilo se jich 19. Cena kurzu zahrnovala dopravu Chrudim Hlinsko a zpět, výuku v 5-ti členných skupinách s instruktorem, pojištění dětí u České pojišťovny a.s., jízdné na vleku a občerstvení. Tuto akci si plně hradili rodiče. Lyžování máme bezpečnostně ošetřeno tak, že rodiče přivedou dítě přímo do autobusu, který je přistaven před naší MŠ. Rodiče pouze nahlásí stravování dítěte v den lyžování a škola nenese žádnou odpovědnost za dítě, které by se případně zranilo při lyžařské výuce. Škola nevysílá na tuto akci žádného pedagogického zaměstnance. Škola nese odpovědnost za dítě od chvíle, kdy bylo předáno zaměstnanci Ski fantastic po ukončení výuky do budovy školy. Rodiče jsou s tímto faktem seznámeni a je na jejich uvážení, zda dítě na tento kurz vyšlou. Škola pouze umožňuje dětem tento kurz absolvovat. V případě, že teplota vzduchu klesla hluboko pod bod mrazu byla výuka odvolána a nahrazena v jiném termínu. S dětmi pravidelně jezdilo i několik maminek, které pomáhaly při sebeobsluze dětí a při cestě autobusem. Lyžování mělo úspěch, děti i rodiče byli spokojeni. Pokud bude v dalším roce zájem, využijeme tuto nabídku znovu. Zimní aktivity jsou vítaným zpestřením dlouhých chladných dní. 27

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Č.j.: 72/12 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠIKULKA Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Platnost dokumentu : od 1.9.2012 do 31.8.2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy)

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK motto programu: Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) Číslo jednací Hru-7/14/3 Identifikační údaje školy (str. 2) Charakteristika školy (str.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více