Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek"

Transkript

1 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem veřejné zakázky: Aerace na ČOV Písek zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. ZVZ ZADAVATEL veřejné zakázky: Město Písek jednající starostou města panem JUDr. Ondřejem Veselým Velké náměstí 114, Písek IČ: Zástupce v organizačních věcech VZ: Ing. Jiří Bláha, veřejné zakázky, tel , Zástupce ve věcech specifikace předmětu VZ: Ing. Roman Honzík, Vodárenská správa Písek s.r.o., tel

2 Aerace na ČOV Písek Obsah zadávací dokumentace 1. Údaje o oznámení zahájení zadávacího řízení Identifikace zadavatele Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Obecné vymezení předmětu plnění Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace Technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Obecně k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace Pravost a stáří dokladů Změny v kvalifikaci dodavatele Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele Technické kvalifikační předpoklady Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů Prohlášení uchazeče Obchodní podmínky Další obchodní podmínky zadavatele Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě Platební a další podmínky Další podmínky Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, dodatečné informace, náležitosti korespondence se zadavatelem a poskytování zadávací dokumentace Prohlídka místa plnění veřejné zakázky Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Náležitosti korespondence se zadavatelem Poskytování zadávací dokumentace Nabídková cena a podmínky Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny Záruka a záruční podmínky Sankční podmínky Variantní řešení Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky Členění nabídky Lhůta a místo pro podání nabídky Termín a místo otevírání obálek Zadávací lhůta Jiné požadavky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky Komunikace a kontaktní adresa Další podmínky a práva zadavatele Seznam příloh stránka 2 (celkem 22)

3 Tato zadávací dokumentace (dále také ZD ) obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Požadavky uvedené v této ZD jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 1. Údaje o oznámení zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení: odeslána dne Číslo veřejné zakázky: 40/2013/RI 2. Identifikace zadavatele Obchodní jméno: Sídlo: Kontaktní adresa: Město Písek Velké náměstí 114, Písek Velké náměstí 114, Písek IČ: Jednající: Internetové stránky: Zástupce v organizačních věcech VZ JUDr. Ondřej Veselý, starosta Ing. Jiří Bláha Telefon: Mobil: Zástupce ve věcech specifikace předmětu VZ Ing. Roman Honzík Telefon: Mobil: stránka 3 (celkem 22)

4 3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 3.1 Obecné vymezení předmětu plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci aeračních elementů a to dle předložené projektové dokumentace vypracované firmou VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2,České Budějovice. Jedná se o dodávku a montáž vhodných aeračních elementů, které zaručují optimální provzdušňování nádrží aktivace: Nitrifikace N1 půdorysné rozměry 19,5 x 7,4 m, výška vodního sloupce 2,35 m (hladina), počet nádrží 2, Nitrifikace N2 půdorysné rozměry 24,0 x 6,0 m, výška vodního sloupce 4,70 m (hladina), počet nádrží 4 Regenerace kalu RK půdorysné rozměry 19,5 x 7,4 m, výška vodního sloupce 3,15 m (hladina) Aerační systém bude v účelné míře využívat stávající rozvod vzduchu v nádrži. 2) Úprava přívodního potrubí vzduchu z dmychárny zřízením samostatného přívodního potrubí pro aeraci nádrží nitrifikace N1 3) Instalace nových dmychadel pro aeraci jednotlivých nádrží aktivace v sestavě 1+ 1R. 4) Úprava elektroinstalace v dmychárně a související úpravy SŘTP. 5) Stavební úpravy dmychárny, trubního kanálu a nádrží související s rekonstrukcí aeračního systému. Tato zakázka je přesně vymezena rozsahem a členěním podle projektové dokumentace, soupisu prací (výkazu výměr) a podmínek zadávací dokumentace. Součástí díla Aerace na ČOV Písek jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také geometrické zaměření provedené stavby v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, předání všech dokladů, revizí či zkoušek, předložení atestů použitých výrobků a materiálů a zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmětu zakázky, a to ve 2 vyhotoveních a v digitální formě (ve formátu DXF, DGN nebo DWG). 3.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce Označení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací, podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství je následující (číselník Common Procurement Vocabulary = CPV): Stavební práce stránka 4 (celkem 22)

5 V rámci tohoto zatřídění je předmět veřejné zakázky dále specifikován ve výkazu výměr (dále také soupis prací ), který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Uchazeč ve své nabídce předloží vyplněný výkaz výměr, resp. vyplněný slepý rozpočet, dle požadavků uvedených v této ZD. 3.3 Technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky Předmět plnění bude realizován v souladu s platnými zákony ČR, s příslušnými normami ČSN, EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci (včetně příloh) definován určitými parametry nebo názvem nebo kódem konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií parametrově srovnatelnou nebo vyšší a lepší. 3.4 Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky Dodavatel (dále také jako uchazeč) je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky, zejména s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: ,- Kč bez DPH. V případě, že nejnižší nabídková cena podaná v rámci tohoto zadávacího řízení přesáhne výše uvedenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, vyhrazuje si zadavatel právo v souladu s 84 ZVZ zadávací řízení zrušit. 5. Doba plnění veřejné zakázky Předpokládané termíny: Zahájení provádění: Řádné ukončení a předání dokumentace: Uvedené termíny zahájení plnění a dokončení plnění jsou pouze předpokládané termíny stanovené zadavatelem s ohledem na hladký průběh zadávacího řízení. Uvedené termíny mohou být posunuty z objektivních důvodů, které vyplývají buď z procesního průběhu zadávacího řízení anebo z objektivních klimatických podmínek znemožňujících zahájení plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí při zpracování nabídky vzít v úvahu možný posun lhůt plnění veřejné zakázky. Uchazeč ve své nabídce doloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky. Harmonogram musí respektovat povinnosti a termíny definované zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení, v této ZD a lhůty dané obecně platnými právními předpisy, a orgány státní správy. stránka 5 (celkem 22)

6 6. Místo plnění veřejné zakázky ČOV Písek město Písek, okres Písek, plochy vymezené projektovou dokumentací. 7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 7.1. Obecně k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se ZVZ je předpokladem posouzení a hodnocení nabídek. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle 53 ZVZ, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ, c) předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 ZVZ. V souladu s 62 odst. 3 ZVZ zadavatel stanovuje, že se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení uchazeče, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle ZVZ. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v souladu s ustanovením 51 odst. 4 ZVZ prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem (tj. čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a čestné prohlášení o existenci výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) ZVZ, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, a který prokázal určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zadavateli doložit originály nebo stránka 6 (celkem 22)

7 úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění příslušného kvalifikačního předpokladu subdodavatelem Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat prostřednictvím čestných prohlášení splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. Dodavatelé, kteří podali společnou nabídku a se kterými má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, jsou povinni před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 ZVZ společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování /a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)/ a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a ového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele Dle 51 odst. 7 ZVZ, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace Seznam kvalifikovaných dodavatelů V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle 125 a násl. ZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění: stránka 7 (celkem 22)

8 a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 nebo 2 ZVZ a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel je povinen dle 127 odst. 4 ZVZ přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Systém certifikovaných dodavatelů V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle 133 a násl. ZVZ, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ( 52 ZVZ), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Zahraniční seznam dodavatelů Zadavatel přijme za podmínek stanovených v 143 odst. 4 ZVZ výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát vydán. Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát nesmí být starší 3 měsíců a musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace. Výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraničním certifikátem dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, popřípadě splnění její příslušné části, v rozsahu stanoveném dle 143 odst. 3 ZVZ Pravost a stáří dokladů Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle 82 ZVZ, je povinen je před uzavřením smlouvy předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů dle 57 odst. 2 ZVZ. Pokud dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady v jiném než českém jazyce, musí být doloženy v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Změny v kvalifikaci dodavatele Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Povinnost podle předchozího odstavce se dle 58 odst. 2 ZVZ vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele dle 81 možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. stránka 8 (celkem 22)

9 7.1.7 Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace V tomto otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 7.2 Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 ZVZ. Dle 53 odst.1 ZVZ základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, stránka 9 (celkem 22)

10 h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje v souladu s 62 odst. 2 ZVZ splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem Profesní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: a) Dle 54 písm. a) ZVZ: čestného prohlášení o existenci výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Dle 54 písm. b) ZVZ: čestného prohlášení o existenci dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (či licenci) plně pokrývající celý předmět této veřejné zakázky. c) Dle 54 písm. d) ZVZ: čestného prohlášení o existenci dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje: - osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizovaný inženýr) Současně musí dodavatel uvést, v jakém pracovně právním vztahu je osoba (osoby) prokazující tuto kvalifikaci k dodavateli (např. předložením prohlášení oprávněné osoby dodavatele o tom, že uvedená osoba je jeho zaměstnancem nebo doložením fotokopie dokladu o jiném pracovně právním vztahu). Není-li tato odpovědná osoba zaměstnancem dodavatele, musí být předložena smlouva o budoucí spolupráci ve smyslu 51 odst. 4 ZVZ. stránka 10 (celkem 22)

11 7.4. Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele Dodavatel v souladu s 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek ekonomické a finanční způsobilosti. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a) Dle 56 odst. 3 písm. a) ZVZ: čestné prohlášení o existenci seznamu (splňujícího níže uvedené požadavky zadavatele) stavebních prací stavební práce obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky - realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech. Seznam musí u jednotlivých stavebních prací obsahovat minimálně: název a charakter stavební práce, cenu, dobu a místo provádění stavební práce, název objednatele a telefonický kontakt na objednatele. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli výše uvedený seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech, přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: 1. Osvědčení o řádném a odborném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, vydané veřejným zadavatelem, pokud byly stavební práce poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. Smlouva s jinou osobou a dokad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu stavebních prací poskytnutých v posledních 5 letech uvede, že provedl alespoň: 4 předmětu této zakázky odpovídající stavební práce (stavební práce obdobného charakteru) a to ve finančním rozsahu min. 1,5 mil. Kč bez DPH za každou požadovanou stavební práci. b) Dle 56 odst. 3 písm. c) ZVZ: čestné prohlášení o existenci osvědčení (splňujícího níže uvedené požadavky) o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. stránka 11 (celkem 22)

12 Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli následující doklady splňující níže specifikované požadavky: Uchazeč předloží strukturovaný profesní životopis a doklady o odborné způsobilosti osoby, která se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoba splňuje níže uvedené požadavky zadavatele, a že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxi v oboru předmětu veřejné zakázky, informaci o poměru k dodavateli, podíl na realizaci této veřejné zakázky. Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele: Stavbyvedoucí autorizace v oboru vodohospodářské stavby, min. 5 let praxe v oboru, minimálně 1 dokončená stavba ve finančním objemu min. 1,5 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem byly stavební práce, které odpovídaly předmětu této veřejné zakázky. Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídky. Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení 60 odst. 1 ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení. 8. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů Zadavatel připouští, aby uchazeč (dodavatel) zadal část veřejné zakázky subdodavateli. Zadavatel v souladu s ustanovením 44 odst. 6 ZVZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky). Pořadové číslo subdodavatele 1 2 až x Subdodavatel (obchodní firma nebo název/ obchodní firma nebo jméno a příjmení) IČ (identifikační číslo) Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky Finanční podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky (v %) Dodavatel předloží zadavateli výše uvedený seznam subdodavatelů spolu s podepsanou kopií smlouvy o subdodávce a položkovým rozpočtem ve formě výkazu výměr (soupis prací), ze kterého bude patrno, jakou část díla a v jakém objemu stránka 12 (celkem 22)

13 provádí pro dodavatele každý subdodavatel. Seznam subdodavatelů, podepsané kopie smluv se subdodavateli i položkový rozpočet ve formě výkazu výměr s uvedeným objemem subdodávek se stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jiné osoby jako subdodavatele může zhotovitel k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem zadavatele. Dodavatel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. V takovém případě však není oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv subdodavateli následně zadat. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodá nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 9. Prohlášení uchazeče Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, v němž bude uveden výslovný odkaz na zadávací podmínky a zadávací dokumentaci s prohlášením o jejich úplné akceptaci a dále prohlášení o tom, že: Uchazeč si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, a že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si všechny uvedené údaje ověřit. Uchazeč prohlášením jednoznačně potvrdí, že: Uchazeč je seznámen se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla, že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje a nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení. Uchazeč se také zaváže, že: zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele subdodavatele uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel. 10. Obchodní podmínky Závazné obchodní podmínky formou vzorového znění smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze č. 1 této ZD. Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje (jiná ustanovení není uchazeč oprávněn měnit) a doplněnou smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Vzor smlouvy o dílo nesmí být měněn. Pokud bude rozpor mezi vzorovým zněním smlouvy o dílo a ostatními částmi ZD, platí znění ostatních částí ZD. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokázal kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které dodavatel ani nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem zadavatele. stránka 13 (celkem 22)

14 Dodavatel před změnou subdodavatele předloží zadavateli všechny nezbytné doklady, požadované v ZD a kterými musel doložit kvalifikaci původní subdodavatel. I pro nového subdodavatele tedy platí kromě tohoto všechny podmínky uvedené výše. Zadavatel ověří relevantnost všech doložených dokladů a kvalifikačních předpokladů nového subdodavatele, zda splňuje podmínky ZD a zadavatele daného zadávacího řízení. V případě, že zadavatel nerozhodne kladně o této navrhované změně subdodavatele (např. z důvodů nedoložení relevantních kvalifikačních dokladů), není oprávněn dodavatel tohoto subdodavatele k plnění zakázky použít. Zadavatel v souladu s 46d odst. 2) ZVZ stanovuje, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená (viz 66a obchodního zákoníku). To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel. Dále jsou obchodní podmínky specifikovány ve vzoru návrhu smlouvy o dílo, který je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č Další obchodní podmínky zadavatele Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši ,- Kč je uveden ve vzoru Smlouvy. 11. Platební a další podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Dodavatel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jim pověřeným zástupcem pro věci technické TDI. Odsouhlasené práce a dodávky budou dodavateli uhrazeny na základě vystavených příslušných účetních dokladů až do výše 90% sjednané ceny díla. 10% z celkové hodnoty díla bude pozastávka, jejíž uvolnění je specifikováno ve vzoru smlouvy o dílo. Splatnost daňových dokladů faktur, je stanovena na 30 kalendářních dnů. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK). Dále jsou platební podmínky uvedeny ve vzoru návrhu smlouvy o dílo, který je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č Další podmínky Případné nejasnosti je nutné vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, nebo mylné chápání ustanovení a údajů neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídky. Požadavky a informace uvedené v této zadávací dokumentaci a v přílohách této zadávací dokumentace vymazují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. stránka 14 (celkem 22)

15 12. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, dodatečné informace, náležitosti korespondence se zadavatelem a poskytování zadávací dokumentace Prohlídka místa plnění veřejné zakázky Prohlídka místa plnění se uskuteční dne a to v individuálně dohodnutém čase. Individuální časy uchazečů a místo srazu, případně dřívější termín prohlídky, budou jednotlivě dohodnuty se zástupcem v organizačních věcech VZ Ing. Jiří Bláha, tel , Pokud při prohlídce místa budoucího provádění prací vzniknou nejasnosti a budou směřovat k vyjasňování zadávací dokumentace, je dodavatel povinen své dotazy k technickým nebo zadávacím podmínkám uplatnit písemně u zástupce zadavatele - zástupce v organizačních věcech VZ Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci (zadávacím podmínkám) za účelem její konkretizace, příp. vyjasnění sporných záležitostí. Případné rozpory je nutné vyjasnit si ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci způsobem definovaným v ustanovení 49 ZVZ. Žádost musí být písemná a musí být doručena zadavateli, resp. jeho zástupci - zástupci v organizačních věcech VZ, nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou všem zájemcům odeslány nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti Náležitosti korespondence se zadavatelem Dodavatel je povinen pro veškerou korespondenci se zadavatelem užívat identifikaci název veřejné zakázky a evidenční číslo z Věstníku veřejných zakázek. Konkrétní korespondence bude pro rychlejší orientaci označena druhem písemnosti, to znamená např. ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM nebo ZDŮVODNĚNÍ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY, PÍSEMNÉ VYSVĚTLENÍ NABÍDKY, NÁMITKY, a podobně Poskytování zadávací dokumentace Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh je v elektronické podobě k dispozici na profilu zadavatele města Písek. Adresa profilu zadavatele: stránka 15 (celkem 22)

16 13. Nabídková cena a podmínky 13.1 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro celou realizaci díla. Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, nabídkový rozpočet bude součástí uzavřené smlouvy o dílo. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky a lze jí měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Uchazeč (dodavatel) stanoví nabídkovou cenu za celé plnění zakázky celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek v soupisu prací - výkazu výměr (příloha č. 4 této ZD), projektové dokumentace a zadávacích podmínek. Oceněný soupis prací (výkaz výměr) bude součástí nabídky. Nabídková cena bude uvedena v CZK. V krycím listu nabídky bude nabídková cena uvedena v Kč (CZK) v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), sazba DPH, která se vztahuje k celkové nabídkové ceně (v %), výše DPH, nabídková cena včetně DPH. Nabídkovou cenu je uchazeč povinen uvést v návrhu smlouvy o dílo v členění dle této smlouvy (příloha č. 1) a dále v krycím listu nabídky (příloha č. 5). Nabídková cena musí být uchazečem garantována nejméně po dobu zadávací lhůty. Nedodržení požadavků na jednotné zpracování nabídkové ceny uvedených v této zadávací dokumentaci bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením 76 odst. 1 ZVZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením 76 odst. 6 ZVZ Způsob doložení a prokázání nabídkové ceny Uchazeč v nabídce prokáže svou nabídkovou cenu předložením dále uvedených údajů povinnou cenovou přílohou, celkovou rekapitulací tj. soupisem všech objektů s uvedením jejich celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny ve shodném členění jako byly předané výkazy výměr soupisy prací, tzn. položkovými rozpočty na jednotlivé stavební objekty vč. dílčích rekapitulací objektů Oceněné výkazy výměr (soupisy prací) Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem soupis prací (výkaz výměr) požadovaných prací, konstrukcí a dodávek. Výkaz výměr musí být vyplněný ve všech položkách a musí být datován, orazítkován a podepsán osobou, oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Výkaz výměr poskytnutý zadavatelem v příloze č. 4 této ZD je ve své struktuře závazný a nesmí být jakkoliv dodatečně upravován! Součástí cenové nabídky budou zhotovitelem zpracované a oceněné výkazy výměr na všechny objekty, všechny práce a dodávky uvedené ve výkazu výměr a budou oceněny v požadovaném členění. Uchazeč je povinen podle svých odborných znalostí předložit kompletní cenu díla a ověřit si soulad předloženého výkazu výměr s ostatními částmi zadávací dokumentace, tzn. zejména mezi textovou a výkresovou částí projektu. Výkazy stránka 16 (celkem 22)

17 výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace, jsou z hlediska stanovení nabídkové ceny uchazečem závazné, jimi zadavatel definuje kvalitativní standard a také vymezuje použité položky s ohledem na předpokládanou technologii provádění díla. Položkové rozpočty doložené v nabídce na jednotlivé objekty budou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo. Ve vztahu ke sjednané celkové ceně díla jsou však nepodstatné, zhotovitel nebude mít právo domáhat se zvýšení ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu. Položkové rozpočty slouží výhradně k prokazování finančního objemu provedených prací v návaznosti na soupis provedených prací za dané období a dále pro ocenění objednatelem požadovaných víceprací a odpočet neprovedených prací na základě uvedených jednotkových cen. Nedodržení požadavků na jednotné zpracování nabídkové ceny uvedených v této zadávací dokumentaci bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením 76 odst. 1 ZVZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením 76 odst. 6 ZVZ Změna ceny díla Nabídková cena může být překročena pouze z důvodu legislativních změn týkajících se změny procentuální sazby DPH. 14. Záruka a záruční podmínky Záruční lhůta se požaduje 60 měsíců. 15. Sankční podmínky Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo příloha č Variantní řešení Zadavatel variantní řešení nepřipouští. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 17. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Výše nabídkových cen bude posuzována též ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí být od uchazeče vyžádáno písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Vztahy neupravené zadávací dokumentací, se v případě nejasností, řídí ustanoveními zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 18. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci, a dále rovněž v souladu se zněním ZVZ. stránka 17 (celkem 22)

18 Uchazeč předloží nabídku 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou řadou. Nabídky se podávají písemně v jedné uzavřené obálce (řádně zajištěné proti samovolnému otevření) označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotvírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné dle 71 odst. 6 zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem, a telefonní kontakt. Veškeré doklady či prohlášení musí být řádně podepsány oprávněnou osobou (osobami) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. Originál nebo úředně ověřená kopie plné moci pak musí být součástí nabídky, uložená za doklady prokazující splnění profesních předpokladů. Smlouva o dílo Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy o dílo (použije přílohu č. 1). Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a doplněnou Smlouvu včetně příloh podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Nedílnou součástí návrhu Smlouvy budou Všeobecné smluvní podmínky provádění díla schválené radou města Písek. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Doplněný návrh smlouvy o dílo včetně příloh předloží uchazeč rovněž v elektronické podobě na CD Členění nabídky Doporučené pořadí jednotlivých součástí nabídky: 1) Krycí list nabídky. Bude použita šablona z přílohy č. 5 této ZD. Krycí list bude kompletně vyplněn a podepsán oprávněnou osobou. V případě podání společné nabídky (viz ustanovení 69 odst. 4 ZVZ) zadavatel požaduje, aby uchazeč v krycím listu uvedl identifikační údaje za každého dodavatele samostatně. 2) Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů a celkový počet listů v nabídce. 3) Jednotlivé doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií: Základní kvalifikační předpoklady; Profesní kvalifikační předpoklady; Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku; Technické kvalifikační předpoklady. stránka 18 (celkem 22)

19 4) Návrh smlouvy o dílo včetně Všeobecných smluvních podmínek provádění díla (VSP) Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo vč. VSP podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, k čemuž užije přílohu č. 1 této ZD. VSP budou taktéž podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 5) Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky. 6) Přehled subdodavatelů kompletní požadavky dle bodu č. 8 této ZD. 7) Oceněný soupis prací - výkaz výměr uchazeč užije přílohu č. 4 této ZD. 8) Prohlášení dodavatele o vázanosti nabídkou dle bodu č. 21 této ZD. 9) Prohlášení uchazeče dle bodu č. 9. této ZD. 10) Doklady požadované v souladu s 68 odst. 3 ZVZ Jedná se o: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; má-li dodavatel formu akciové společnosti, aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% ze základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (z. 143/2001 Sb. O ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 11) Další požadované dokumenty - požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, eventuálně doložené uchazečem nad rámec vymezený v zadávací dokumentaci. 12) CD/DVD s nabídkou v elektronické podobě, včetně návrhu smlouvy. Elektronická podoba bude ve formátu kompatibilním s PDF nebo WORD a EXCEL, návrh smlouvy o dílo bude předložen ve formátu kompatibilním s formátem WORD. V případě rozdílů mezi listinnou a elektronickou podobou se má za to, že platí údaje z listinné podoby. 13) Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče podepsané fyzickou osobou - podnikatelem, nebo osobou vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče, resp. členy statutárního orgánu oprávněnými jednat jménem uchazeče, nebo jimi řádně zmocněnou osobou (přičemž v takovém případě doloží uchazeč v nabídce plnou moc v originále nebo její úředně ověřenou kopii), které stanoví celkový počet listů nabídky. Neuvedení požadovaných informací v rozsahu zadávací dokumentace nebo nerespektování pokynů zadavatele může vyústit v odmítnutí nabídky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. stránka 19 (celkem 22)

20 Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou uchazečům přiznána (viz 153 ZVZ). 19. Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek: do , do 10:00 hod. Místo podání nabídek: Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3, Písek - podatelna. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za řádné a včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. Obálku s nabídkou musí být označena v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou zadavatelem do soutěže přijaty. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí nabídky adresátem v místě podání nabídek. Uchazeč podá nabídku v souladu s 69 zákona. Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout. Obálky s nabídkami přijaté po uplynutí lhůty pro podání nabídek zůstanou uzavřené součástí archivu VZ. 20. Termín a místo otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne , od 10:05 hodin v zasedací místnosti č. 145 Městského úřadu Písek, Budovcova 207/6, Písek. Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních a kapacitních důvodů je omezen počet zástupců každého uchazeče na jednu fyzickou osobu. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Pokud zástupce uchazeče nebude osobou vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče, resp. členem statutárního orgánu uchazeče, bude zadavatel požadovat předložení písemné plné moci podepsané osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat. Dále bude zadavatel požadovat předložení kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán. Tyto doklady budou zařazeny do spisového materiálu k veřejné zakázce. Jednání se dále mohou účastnit osoby jmenované zadavatelem. stránka 20 (celkem 22)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2013 Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo: Hroznová 227/17, Brno-střed-Pisárky, 603 00 Brno 3 Zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem,

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou IČ:

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více