Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: Obsah Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana"

Transkript

1 Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500 Obj. č.: Obsah Strana 1. Úvod a účel použití fontány (čerpadla) Technické údaje Bezpečnostní předpisy Rozsah dodávky (součásti čerpadla) Sestavení čerpadla Sestavení čerpadla s funkcí fontány Sestavení čerpadla s funkcí proti zamrzání vody Umístění a uvedení ponorného čerpadla do provozu Údržba a čištění čerpadla Případné závady a jejich odstranění...10 Fontána s použitím trysky sopka 2

2 1. Úvod a účel použití fontány (čerpadla) Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho čerpadla (této fontány) s funkcí proti zamrzání vody, které je určeno k použití v zahradních rybnících a jezírkách (ve vodních nádržích). V zimních měsících přečerpává čerpadlo této fontány teplejší vodu z větší hloubky k hladině rybníčku nebo jezírka a tím brání tvorbě ledu až do teploty okolního vzduchu hluboko pod bodem mrazu ( 20 C). Tímto zajistíte v zimním období ek ologickou rovnováhu v rybníčku nebo v jezírku, ve kterých chováte okrasné ryby. Voda v rybníčku nebo v jezírku zůstane dostatečně prokysličena a uniknou z ní škodlivé bahenní plyny, které vznikají tlením zbytků vodních rostlin. Jakmile přestane hrozit nebezpečí mrazu, můžete po změně polohy plováku a po připojení některé z dvou trysek používat tuto fontánu pro dekorační účely jako malý plovoucí vodotrysk. Toto čerpadlo je určeno pouze k čerpání sladké vody. Toto čerpadlo se nehodí k čerpání slané mořské vody, fekálií, hořlavých nebo výbušných kapalin (benzínu, nafty), olejů, čisticích prostředků, roztoků kyselin a louhů jakož i jiných chemikálií. Toto čerpadlo nesmíte používat v koupelnových vanách a v plaveckých bazénech. Tento návod k montáži a k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení fontány do provozu a k její obsluze. Ponechte si proto tento návod k montáži a k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Konstrukce tohoto výrobku odpovídá platným evropským a národním směrnicím jakož i normám (směrnici o elektromagnetické slučitelnosti). U tohoto výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami (CE), odpovídající prohlášení a doklady o této shodě jsou uloženy u výrobce. 2. Technické údaje Napájení čerpadla (provozní napětí): Délka přívodního síťového kabelu (H05RN-F): Příkon: Ochranná třída (krytí) Max. množství čerpané vody: Max. dopravní výška: 230 V / 50 Hz 10 m 5 W IP X8 500 l/h 0,8 m Max. teplota přečerpávané vody: 35 C Hmotnost čerpadla: 0,8 kg 3. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny neodborným zacházením a nesprávnou manipulací s tímto ponorným čerpadlem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. Provedete-li zásahy do vnitřního zapojení čerpadla (fontány), ztratíte jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky výrobku. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje na zvláštní nebezpečí při manipulaci s čerpadlem při jeho provozu a obsluze a dále na důležité pokyny ohledně obsluhy a údržby čerpadla, které musíte bezpodmínečně dodržovat. Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na vysoké nebezpečí při manipulaci s čerpadlem při jeho instalaci a provozu (Nebezpečné vysoké napětí při dotyku! Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!). Toto zařízení není žádná dětská hračka a nepatří z tohoto důvodu do rukou malých dětí. Proveďte taková opatření, aby se do blízkosti čerpadla nemohly dostat malé děti. Toto zařízení by neměly používat tělesně nebo duševně postižené osoby nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez dozoru zkušené (kvalifikované) osoby. Toto ponorné čerpadlo lze napájet pouze ze síťových zásuvek se střídavým napětím 230 V / 50 Hz, které jsou vybaveny ochranným kontaktem (uzemněním) a jištěním minimálně 6 ampér (jističem nebo pojistkou). Z bezpečnostních důvodů požádejte o provedení elektrické instalace zařízení kvalifikovaného elektrikáře. Před provedením instalace tohoto zařízení (čerpadla) a před prováděním jeho údržby odpojte vždy zařízení od síťového napájení (vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky). Nepřipojujte toto zařízení nikdy k síťovému napájení (nezapínejte jej), budou-li se ve vodní nádrži nacházet nějaké osoby. Použijete-li toto zařízení v zahradních rybníčcích (jezírkách), je třeba podle německých předpisů zapojit před toto čerpadlo jistič proti chybovému dotykovému proudu ( FI/RCD ) s jmenovitou hodnotou 30 ma. Zkontrolujte před připojením síťových kabelů, zda nedošlo k poškození jejich izolace. Nepřenášejte nikdy čerpadlo za síťový kabel. Síťový kabel ponorného čerpadla, který ponoříte do vody, musí být stočen do smyčky, která směřuje dolů. Toto opatření slouží k zabránění stékání vody po síťovém kabelu do síťové zásuvky. Nezahrabávejte síťové kabely do půdy. Dodržujte platné bezpečnostní předpisy, které se týkají síťových kabelů a elektrických zařízení. Elektrický motorek a síťový kabel tohoto čerpadla jsou zality z důvodů vodotěsnosti do epoxidové pryskyřice. Dojde-li k poškození izolace síťového kabelu ponorného čerpadla nebo krytu jeho elektrického motorku, nelze provést opravu čerpadla (v tomto případě zlikvidujte ponorné čerpadlo podle zákonných předpisů). 3 4

3 4. Rozsah dodávky (součásti čerpadla) 5. Sestavení čerpadla Při sestavování čerpadla musí čerpadlo zůstat odpojeno od síťového napájení (zajistěte čerpadlo proti jeho náhodnému zapnutí). Při sestavování čerpadla (při spojování jeho jednotlivých dílů) nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohli byste tím poškodit součásti čerpadla, které jsou vyrobeny z umělé hmoty. 5.1 Sestavení čerpadla s funkcí fontány Obr. 1 Obr. 2 A Těleso (pouzdro) čerpadla. B Plovák. CČerpadlová trubka. D Tryska fontány (sopka, vulkán). E Tryska fontány (zvon). F Hrubý filtr (kryt čerpadla s filtračními štěrbinami). G Patrony (filtrační vložky). H Přední kryt tělesa (pouzdra) čerpadla. I Lopatková vrtule (rotor) s hřídelí. L Držák (nástavec) plováku pro funkci proti zamrzání vody. Připojte podle vyobrazení, které je uvedeno v kapitole 4. Rozsah dodávky (součásti čerpadla) jako Obr. 1, k čerpadlu přední hrubý filtr [F] a filtrační vložky (patrony) [G]. Poté nasuňte na čerpadlovou trubku [C] plovák [B] viz Obr. 3. Obr

4 Tento plovák musí umístěn těsně pod rozšířením čerpadlové trubky. Poté zasuňte do čerpadlové trubky trysku [D] (sopka) nebo trysku [E] (zvon) viz Obr Sestavení čerpadla s funkcí proti zamrzání vody Obr. 4 Připojte podle vyobrazení, které je uvedeno v kapitole 4. Rozsah dodávky (součásti čerpadla) jako Obr. 2, k čerpadlu přední hrubý filtr [F] a filtrační vložky (patrony) [G]. Poté nasuňte na držák (nástavec) [L] plovák [B]. Tento plovák musí umístěn těsně pod zajišťovacím prstencem jeho držáku (nástavce). Držák s nasazeným plovákem zasuňte do čerpadlové trubky [C] viz Obr. 7. Nyní nasuňte opatrně čerpadlovou trubku na hrdlo tělesa čerpadla viz Obr. 5 a Obr. 6. Obr. 7 Obr. 5 Obr. 6 Poté nasuňte opatrně čerpadlovou trubku na hrdlo tělesa čerpadla viz Obr. 8 a Obr. 9. Obr. 8 Obr

5 6. Umístění a uvedení ponorného čerpadla do provozu Toto čerpadlo je provedeno jako plovoucí (vznášející se). Při jeho umisťování dejte pozor na to, aby se toto čerpadlo nedotýkalo přímo dna rybníčku nebo jezírka (aby se mohlo volně pohybovat). Ponořte celé čerpadlo do vody. Otvory (štěrbinami) v předním krytu (filtru) ponorného čerpadla začne do čerpadla vnikat voda. Nepoužívejte toto ponorné čerpadlo k čerpání vody s teplotou vyšší než 35 C (nebezpečí přehřátí čerpadla). Toto čerpadlo zapnete zapojením zástrčky síťového kabelu do síťové zásuvky. Důležité upozornění: Nezapínejte toto čerpadlo na sucho bez jeho ponoření do vody. Mohli byste tím způsobit poškození čerpadla (zadření hřídele lopatkové vrtule)! 7. Údržba a čištění čerpadla Abyste prodloužili životnost čerpadla a zajistili jeho bezvadnou funkci, doporučujeme Vám, abyste prováděli v pravidelných intervalech vyčištění čerpadla. K tomuto účelu celé čerpadlo rozmontujte. Všechny součásti čerpadla (přední kryt filtru, filtrační vložky atd.) můžete vyčistit vhodným čistícím kartáčem (štětiny tohoto kartáče nesmějí být v žádném případě ocelové nebo z jiného kovu).tímto způsobem odstraníte hrubé nečistoty. Poté použijte roztok neutrálního čistícího prostředku ve vodě (například tekutý prostředek na mytí nádobí). Dejte pozor na to, aby se tento čistící prostředek nedostal do vody v zahradním rybníčku. Nakonec opláchněte všechny vyčištěné díly čerpadla pod tekoucí čistou (pitnou) vodou (například pod kohoutkem nad dřezem na mytí kuchyňského nádobí). Nyní můžete ponorné čerpadlo opět sestavit (provést jeho zpětnou montáž) a použít jej k dalšímu čerpání vody (jako fontánu nebo jako zařízení proti tvorbě ledu). Kromě toho provádějte také v pravidelných intervalech vyčištění lopatkové vrtule a tělesa čerpadla s elektrickým motorkem. Z tímto účelem sundejte opatrně přední kryt tělesa čerpadla a poté stáhněte lopatkovou vrtuli z jejího držáku (z hřídele). Zjistíte-li, že se v čerpadle nacházejí silné vrstvy usazeného vodního kamene, proveďte odstranění těchto usazenin ponořením rozebraného čerpadla do roztoku na odstraňování vodního kamene s povrchu nerezové oceli. Dodržte v tomto případě všechny pokyny, které uvádí výrobce roztoku na odstraňování vodního kamene v návodu k jeho použití. Kromě toho můžete též k tomuto účelu použít ocet nebo roztok kyseliny citrónové (citrónovou šťávu). Namočte na několik hodin vodním kamenem znečištěné součásti čerpadla (například lopatkovou vrtuli) do tohoto roztoku a počkejte dokud se vodní kámen zcela nerozpustí. Poté opláchněte vyčištěné součásti čerpadla pod čistou, mírně teplou (vlažnou vodou). Intervaly čištění čerpadla závisejí na stupni znečištění čerpané vody. 8. Případné závady a jejich odstranění Závada: Čerpadlo se nerozbíhá: Příčina závady: Výpadek síťového napětí. Odstranění závady: Zkontrolujte síťové napětí a připojení čerpadla k síťovému napájení. Příčina závady: Vadný síťový kabel nebo elektrický motorek čerpadla Odstranění závady: Závadu nelze odstranit (zlikvidujte čerpadlo podle zákonných předpisů). Příčina závady: Zadřená lopatková vrtule usazeninami vodního kamene. Odstranění závady: Rozeberte čerpadlo a odstraňte z něho vodní kámen. Příčina závady: Písek v čerpadle, který brání roztočení lopatkové vrtule. Odstranění závady: Rozeberte čerpadlo a vyčistěte jej. Závada: Čerpadlo nečerpá vodu nebo má snížený výkon: Příčina závady: Čerpadlo je ponořeno příliš mělko do vody. Odstranění závady: Ponořte čerpadlo hlouběji do vody. Příčina závady: Ucpané filtrační štěrbiny předního krytu čerpadla. Odstranění závady: Vyčistěte přední kryt čerpadla a filtrační vložky (patrony). Příčina závady: Ucpaná tryska nebo čerpadlová trubka. Odstranění závady: Proveďte vyčištění trysky nebo čerpadlové trubky. Funkce čerpadla proti zamrzání vody 9 10

6 Fontána s použitím trysky zvon Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/10/

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

GS 7501 PI # 94632. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GS 7501 PI # 94632. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GS 7501 PI # 94632 Deutsch DE 3 Originalbetriebsanleitung SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPE English GB 8 Translation of original operating instructions DIRTY-WATER SUBMERSIBLE PUMP Français FR 12 Traduction du mode

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Obsah Grafické znázornění

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland UNO Coffee experience engineered in Switzerland CZ 2 Bezpečnostní pokyny 3 Pro vaši bezpečnost Návod k obsluze si před použitím přístroje kompletně pročtěte a uschovejte jej pro další uživatele Přístroj

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055

allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055 allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055 allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 2 FRANCAIS 5-9 ENGLISH 10-15 ESPAÑOL 16-20 PORTUGUÊS 21-25 DEUTSCH 26-30 NEDERLANDS 31-35 NORSK

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Benzínový čtyřtaktní motor GX120 * GX160 * GX200 GX240 * GX270 * GX340 * GX390

Benzínový čtyřtaktní motor GX120 * GX160 * GX200 GX240 * GX270 * GX340 * GX390 Benzínový čtyřtaktní motor GX120 * GX160 * GX200 GX240 * GX270 * GX340 * GX390 Návod k obsluze OBSAH : ÚVOD.. 4 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...5 Další bezpečnostní pokyny.. 6 Umístění značky CE a piktogram

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více