PŘÍRUČKA ETIKA V PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA ETIKA V PRAXI"

Transkript

1 PŘÍRUČKA ETIKA V PRAXI

2

3 Etický závazek s vysokými nároky 4 Federalizující přístup na všech úrovních 6 Jak komunikovat o etickém problému? 14 Klíčové pojmy etiky v každodenní činnosti 18

4 Etický závazek s vysokými nároky Etická charta Skupiny GDF SUEZ stanovuje obecný rámec pro pravidla profesního chování platná pro všechny naše spolupracovníky. Příručka Etika v praxi má za cíl podrobně popsat prováděcí modality obecného rámce. Z povahy této příručky vyplývá, že nemůže prezentovat všechny možné případy, které se mohou vyskytnout. OTÁZKY A ODPOVĚDI Komu je tato příručka určena? Je určena členům správních orgánů společnosti Skupiny GDF SUEZ a spolupracovníkům zaměstnaným (nastálo nebo dočasně) v jednotlivých entitách Skupiny, jakož i všem osobám vyslaným třetím podnikem do entity Skupiny. Je věcí každého spolupracovníka uplatňovat hodnoty Skupiny a její níže uvedené etické zásady: jednat v souladu se zákony a právními předpisy, implementovat kulturu integrity, prokazovat loajálnost a poctivost, respektovat druhé, a to svým každodenním chováním při výkonu profese, v obchodních vztazích, jakož i v kontaktu se všemi osobami. Každý je povinen usilovat o jednání v dobrém úmyslu a s rozvahou; z těchto důvodů je potom zcela normální a přirozené hovořit se svými kolegy i nadřízenými o etických otázkách a dilematech spojených s výkonem jakékoli profesionální činnosti. 4 GDF SUEZ Etika v praxi

5 Umět rozpoznat etické jednání a předcházet chybám by mělo stát v popředí našeho zájmu při našem úsilí o excelenci: to ovšem vyžaduje jak osobní, tak i týmové nasazení. Od každého manažera majícího i specifické povinnosti se očekává, že bude svým spolupracovníkům, které řídí, předávat etické zásady GDF SUEZ. Bude též zodpovídat za šíření a uplatňování etické politiky a dodržování pravidel (tzv. compliance) na úrovni organizace operativních a provozních sekcí příslušných entit Skupiny. Takto je manažer nucen nejen informovat své spolupracovníky prakticky a konkrétně o etických pravidlech, která jsou povinni dodržovat, ale i zajistit jejich správné pochopení. Též musí svým spolupracovníkům poskytnout radu a povzbuzovat je, aby se na něho obraceli s otázkami souvisejícími s etikou a uplatňováním právních norem a předpisů. Neodkladně má upozornit své nadřízené nebo etického komisaře dané entity na obtíže, s kterými se může setkávat při uskutečňování této politiky. Do jeho kompetence spadá i kontrola, kterou ověřuje, zda jeho spolupracovníci náležitě dodržují pravidla, která jsou povinni aplikovat.avšak manažer především svým vlastním příkladným chováním zprostředkovává spolupracovníkům význam etiky a konformity. Každý, bez ohledu na jeho funkci, je zodpovědný za své vlastní chování a nese následky za svá zvolená rozhodnutí. Pokud se dopustí činu, který je v rozporu s etikou, vystavuje se po posouzení každého případu sankcím za disciplinární, správní, civilní či trestní přestupek; uplatňování těchto sankcí tvoří součást právních předpisů platných v rámci dané entity. Vykonání neetického příkazu zakládá zodpovědnost vykonavatele příkazu i příkazce. Ten, kdo je vystaven tlaku, aby jednal v rozporu se zásadami GDF SUEZ či v rozporu se svým svědomím, by měl o tom promluvit s osobou, která je schopna mu pomoci. CO JE TŘEBA ČINIT UPLATŇOVAT ZÁSADU SUBSIDIARITY Etické dokumenty Skupiny stanovují obecná pravidla a zásady. Příslušné entity jsou vyzvány, aby je uplatňovaly a přizpůsobily dle zásad subsidiarity v závislosti na místních předpisech a politice stanovené vedením příslušné entity. Uveďme příklad, kdy Skupina schválí možnost příjímat či poskytovat dary při zachování zásady rozumné míry. Nikdy nesmí vzniknout pochybnosti o poctivosti, nezávislosti a objektivnosti dárců a příjemců těchto darů. V zemi, kde zákon nařizuje zákaz darů, je samozřejmě nezbytné toto pravidlo sladit s politikou zákazu darů. V entitě, jejíž vedení si to bude přát, může být pravidlo rozšířeno o povinnost určující horní cenovou hranici darů. Manažeři jsou povinni předat svým spolupracovníkům jasné pokyny týkající se horní cenové hranice darů dle lokálních zvyklostí. GDF SUEZ Etika v praxi 5

6 Federalizující přístup na všech úrovních Etická charta uvádí obecné zásady etiky, které je každý povinen uplatňovat ve svých profesních postupech a ve svém jednání se všemi zúčastněnými stranami naší Skupiny. Tyto zásady se promítají do tří okruhů. OKRUH SKUPINY Etika Skupiny GDF SUEZ je uplatňována nejprve v rámci prvního okruhu, který představují spolupracovníci, jednotlivé entity Skupiny a akcionáři. Spolupracovníci GDF SUEZ se snaží udržet na všech stupních mnohostranně náročné a harmonické lidské vztahy. V této souvislosti každý zodpovídá za to, aby všem spolupracovníkům umožnil vykonávat svou profesi v dobré fyzické i psychické pohodě. Každá osoba tak musí být vždy respektována při plnění povinností a hierarchických vztahů. Skupina důsledně podporuje dobré kolegiální vztahy založené na zdvořilosti, vzájemné úctě, vděčnosti, uznání a taktnosti. GDF SUEZ odsuzuje morální či sexuální obtěžování. 6 GDF SUEZ Etika v praxi

7 Skupina především oceňuje kompetentnost svých spolupracovníků při respektování rozmanitosti soukromého a rodinného života. Skutečnost, že GDF SUEZ vyžaduje vysoký stupeň profesionality, napomáhá profesnímu i osobnímu rozvoji jedinců. Vysoce oceňovaný týmový duch je založen na otevřeném a konstruktivním dialogu, který posiluje soudružnost. Skupina věnuje značné úsilí, aby své spolupracovníky náležitě informovala o svých cílech i důležitých výzvách a usnadnila jim zapojení do života daného podniku. V neposlední řadě GDF SUEZ usiluje ve všech zemích o zprostředkování takových výdělků, které umožní důstojnou existenci se zřetelem k místní životní úrovni. Skupina se též všemožně snaží o využití všech prostředků nezbytných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svých spolupracovníků při práci. GDF SUEZ Etika v praxi 7

8 COMPLY OR EXPLAIN Každý z nás má povinnost jednat v souladu se zákony a právními předpisy. Pokud jde o specifická pravidla Skupiny, mají entity nicméně možnost adaptovat své způsoby organizace, aby například byly respektovány zákony nebo některé aspekty lokální kultury, které se projevují ve zvycích odlišných od našich standardů. V takovém případě bude vhodné zajistit si záruku u místní entity za tyto odchylky, a to ještě před zavedením zvláštní politiky. Podmínky odchylky od předpisu jsou podřízeny naší zásadě comply or explain (dodržuj nebo vysvětli). Dojde-li k porušení, musí etický komisař místní entity důvod odchylky vysvětlit a provést předběžně její formální schválení. Tato odchylka od předpisu nesmí v žádném případě porušit zákon. Jakákoli odchylná politika odhalená po svém zavedení bez souhlasu místní entity, bude posuzována jako profesní chyba a přestoupení tohoto pravidla. Vysvětlení musí být jasné, řádně odůvodněné, písemně doložené a ctít právo a etické zásady Skupiny. Entity Skupiny GDF SUEZ dbá, aby vztahy uvnitř jednotlivých entit byly transparentní a vyrovnané. Zvláštní pozornost věnuje Skupina tomu, aby si entity předávaly přesné a autentické údaje a informace. Pokud entity GDF SUEZ udržují mezi sebou obchodní vztahy, zachovávají se stejnou bedlivostí loajálnost vůči externím zákazníkům, dodavatelům nebo partnerům. Entity, jejichž činnost je regulována, dbají na respektování požadovaných procedur, a zvláště pokud jde o obchodně citlivé informace. V zájmu koherence a loajálnosti pak entity uplatňují na lokální úrovni takové prostředky, které napomáhají uvádět v život tuto Etickou chartu a plnit její požadavky. Akcionáři Další rozvoj naší Skupiny závisí především na její schopnosti získat kapitál potřebný pro její investice. Akcionáři důvěřují Skupině GDF SUEZ nejen pokud jde o úspěšné vedení společnosti, ale i o zlepšení výkonnosti. Za tím účelem aplikujeme standardy a normy zaručující vysokou úroveň v případě spravování podniku, přičemž hlavním cílem je zajistit našim akcionářům optimální navýšení a zúročení vloženého kapitálu. Kromě povinného uplatňování pravidel definovaných kontrolními orgány finančních trhů Skupina též dbá na dodržování zásady rovnosti mezi akcionáři a pokládá za věc své cti poskytovat přesné, transparentní, autentické a v požadovaném termínu ověřitelné finanční informace. 8 GDF SUEZ Etika v praxi

9 OKRUH TRHU Etika GDF SUEZ je vně Skupiny též uplatňována na úrovni vztahů udržovaných uvnitř okruhu trhu, který tvoří její zákazníci, dodavatelé a konkurenti. Zákazníci Spokojenost naší klientely a s ní související prosperita naší Skupiny závisejí na přesně definovaných faktorech: mezi ně patří disponibilita, představivost, inovační duch, neustálé zlepšování kvality a dosledovatelnosti především v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zohlednění sociální dimenze při zajišťování služeb veřejnosti. Tyto požadavky předpokládají otevřený dialog založený na přesných a autentických informacích, na respektování pravidel týkajících se obchodně citlivých informací, na transparentnosti postupů zavedených Skupinou a samozřejmě i na respektování závazků a pravidel hospodářské soutěže. Dodavatelé Kvalita produktů a služeb, které GDF SUEZ svým zákazníkům poskytuje, závisí též na schopnosti Skupiny zajistit bezchybné plnění závazků ze strany jejích dodavatelů a partnerů. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby výběr našich dodavatelů byl nestranný a přísný. Skupina si je vybírá dle jejich profesionality a konkurenceschopnosti s perspektivou spolupráce založené na vzájemné důvěře. Při každém obchodním jednání jsou dodržovány zásady kvality definované uvnitř Skupiny. V této souvislosti aspekt kolektivní dimenze při rozhodovacím procesu o nákupu umožňuje spoluúčast všech zainteresovaných stran. Vztahy se zákazníky se řídí zásadami rovnosti a nestrannosti tak, aby byl zachován vzájemně vyvážený a objektivní vztah. Kupující musejí prokazovat nezpochybnitelný smysl pro etiku a podřídit se právním předpisům, a zvláště pravidlům hospodářské soutěže. GDF SUEZ Etika v praxi 9

10 Zařazení environmentálních a společnostních zájmů mezi kritéria pro výběr dodavatelů je dalším projevem uplatnění etických zásad. GDF SUEZ doporučuje všem svým obchodním partnerům, subdodavatelům a dodavatelům, aby se řídili pokud již tak nečiní - etickými, environmentálními a společnostními pravidly, ale též dodržovali postupy slučitelné s hodnotami Skupiny. Konkurenti Naše Skupina respektuje pravidla fungování trhu. V této souvislosti se řídí pravidly hospodářské soutěže a regulovaných trhů, přičemž loajální chování přijala za vlastní a odmítá pomlouvání či očerňování svých konkurentů. Rovněž ke shromažďování údajů a informací o svých konkurentech používá výhradně legálních a poctivých metod. Konečně zabezpečuje nejen své vlastní důvěrné informace a výrobní tajemství, ale i ty, které mu poskytly jeho dodavatelé nebo partneři. 10 GDF SUEZ Etika v praxi

11 OKRUH SPOLEČNOSTI GDF SUEZ stojí před důležitými energetickými výzvami 21. století. Dosažení těchto cílů je reálné při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje, ke kterým se Skupina zavázala. Komunita Svými aktivitami se Skupina dostává do samého centra dění správních celků, se kterými spolupracuje, přičemž mimořádnou pozornost věnuje podpoře komunit, jež umožňují její činnost. Takto se uplatňuje aktivní politika GDF SUEZ v oblasti solidarity vůči obyvatelstvu v nouzi, a v případě potřeby i ve spojení se státními úřady. Podporuje rovněž mecenášství a sponzoring, jakož i akce spojené s lokálním ukotvením, a to po dohodě a v partnerství se správními celky s cílem podpořit jejich iniciativy. Tyto aktivity musejí být upřímné, transparentní a zákonem povolené. GDF SUEZ považuje integritu za jednu ze základních zásad své etiky. Zavrhuje jakoukoli formu korupce a dbá, aby spolupracovníci angažující se při dodržování této zásady neutrpěli žádnou újmu. Mimoto Skupina nepřipustí jakékoli financování politických aktivit s výjimkou případu zemí, kde je toto financování dovoleno a vymezeno zákonem; v případě potřeby bude tudíž toto financování v naprostém souladu s platnými místními zákony a definovanou interní politikou. V neposlední řadě GDF SUEZ ve spojení s místními aktéry dbá na dodržování zásady porozumění odlišných kultur a jejich respektování. V tomto smyslu Skupina udržuje dialog a partnerské vztahy s nevládními organizacemi (NGO) činnými v environmentální a humanitární oblasti, a to při aktivitách, které souvisejí s jejími profesními oblastmi činnosti. Též podporuje osobní asociativní angažovanost svých spolupracovníků. GDF SUEZ Etika v praxi 11

12 GDF SUEZ se hlásí k nejvyšším etickým standardům Zásady jednání GDF SUEZ tvoří součást širšího rámce mezinárodních referenčních textů, k nimž patří především: Všeobecná deklarace lidských práv a příslušné dodatkové dohody, úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), směrnice Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OCDE) pro nadnárodní společnosti,úmluva Organizace spojených národů proti korupci. Planeta Životní prostředí, jeho ochrana a trvale udržitelný rozvoj mají pro GDF SUEZ prvořadý význam. Politika trvale udržitelného rozvoje uplatňovaná Skupinou to formuluje jasně, když poukazuje na to, že respektování člověka a respektování životního prostředí jsou základním kamenem identity a hodnot Skupiny GDF SUEZ. S vědomím své zodpovědnosti vůči současným a budoucím generacím určuje Skupina svou strategii i její cíle v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a podává zprávy o výsledcích své činnosti. Respektuje vnitrostátní právní předpisy a nařízení. Též sleduje očekávání svých zákazníků, místního obyvatelstva, spolupracovníků a komunity. Předmětem pozorování jsou emisní hodnoty a dopad aktivit Skupiny a kromě toho se stará o to, aby její environmentální cíle byly sdíleny i jejími partnery, dodavateli a popřípadě i vlastníky zařízení, jež spravuje. 12 GDF SUEZ Etika v praxi

13 Skupina používá metody a techniky, které jsou pro prosazování trvale udržitelného rozvoje nejvhodnější. Iniciuje výzkum a inovaci s cílem rozvíjet know-how v oblasti zajišťování kvality a bezpečnosti, využití a recyklace materiálu, úspor přírodních zdrojů, jakož i snížení úrovně škodlivých dopadů všeho druhu. Permanentním cílem GDF SUEZ je etické chování v souladu s právními předpisy a závazky Skupiny, což znamená aplikaci principů dodržování norem, tzv. compliance. V tomto duchu se očekává od každého z nás přijmout odpovídající profesionální povinnosti po té, co byly definovány a posouzeny spolu s příslušnými nadřízenými. GDF SUEZ Etika v praxi 13

14 Jak o daném etickém problému komunikovat? Spolupracovníci Skupiny mají k dispozici četné dokumenty, v kterých je vysvětlen cíl a obsah její etické politiky a dodržování norem, tzv. compliance, s uvedením konkrétních příkladů. OTÁZKY A ODPOVĚDI Co znamená dodržování norem, tzv. compliance? Je to soubor nástrojů, které je třeba využít k dosažení cíle, kterým je konformita. Dodržování norem (tzv. compliance) představuje dynamický prvek, zatímco konformita je výsledný stav věcí. Různorodost a rozmanitost situací nicméně nedovoluje předjímat všechny možnosti v praxi. Chceme-li najít odpověď v souladu s naší etikou, je občas nutné o ní diskutovat ve svém okolí. Podle charakteru vašich dotazů je možné se obrátit na kolegu z práce, na vedení, přičemž začnete u svého přímého nadřízeného, na jiného manažera, jehož kompetence souvisí s vaší problematikou (lidské zdroje, bezpečnost práce, právní vztahy atd.) a samozřejmě na etického komisaře. Otázka z oblasti etiky, kterou zamýšlíme položit, je často choulostivá záležitost vzhledem k tomu, že se může týkat chování osoby, kterou všichni znají. Je třeba sebrat odvahu a kuráž dané téma projednat a prezentovat dilema v zájmu nalezení řešení. Nicméně je to jediný prostředek, jak skoncovat s nepřijatelnými praktikami a začít hledat cesty k jejich nápravě. 14 GDF SUEZ Etika v praxi

15 ŠKOLENÍ V OBLASTI ETIKY Školení určené pro řídící pracovníky provozních a operativních sekcí je k dispozici formou prezenčního kurzu nebo po internetu. Jsou zařazena především následující témata: Jakákoli osoba, která v dobré vůli vyjádří obavy etického rázu nebo týkající se dodržování norem, se nesmí stát obětí žádného postihu učiněného proti této osobě v důsledku jejího předchozího vyjádření. Spolupracovník, který je obětí nebo svědkem takových praktik, má právo obrátit se na etického komisaře své entity nebo etického komisaře Skupiny, který je tudíž povinen hledat spolu s nadřízenými takové řešení, jež umožní zachovat nebo obnovit legitimní práva dotčených osob. důraz na informovanost o etice na úrovni podniku, podnikatelská etika, pravidla upravující hospodářskou soutěž v EU, antikorupční opatření v mezinárodním rozvoji, etické postupy při zadávání veřejných zakáze, odpovědnost managementu, etická rizika, interní kontrola, audity. Veškeré doplňující informace vám poskytne ředitelství etiky a dodržování pravidel (tzv. compliance), dále etický komisař vaší entity či vaší sekce. Za všech okolností jsou etičtí komisaři povinni zajistit důvěrnost informací, které jim byly předány. GDF SUEZ Etika v praxi 15

16 ETICKÝ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ GDF SUEZ dává k dispozici svým spolupracovníkům elektronickou adresu, na které je možno se otázat etického komisaře Skupiny v případě pochybností o správnosti chování nebo v případě konstatování porušení pravidel etiky a nedodržování norem. GDF SUEZ dává k dispozici svým spolupracovníkům elektronickou adresu, na které je možno se otázat etického komisaře Skupiny v případě pochybností o správnosti chování nebo v případě konstatování porušení pravidel etiky a nedodržování norem. Tato procedura nenahrazuje, ale jen doplňuje jiné již existující způsoby oznámení (nadřízený pracovník, zástupce personálu, veřejný orgán atd.). Ta musí být uplatněna v souladu s lokálními platnými právními předpisy, přičemž některé předpisy upravují případy legálně povinného postupu oznámení. Jakékoli zneužití této procedury se může stát předmětem trestního stíhání, a naopak zabraňuje stíhání proti straně jednající v dobré víře. Identita této jednající strany, jakož i identita případných obviněných osob je zpracována jako důvěrná informace, přičemž porušení mlčenlivosti může vést k uplatnění sankcí. CO JE DOBRÉ VĚDĚT Veškeré dodatečné dokumenty k této Etické chartě a příručce jsou dostupné všem spolupracovníkům Skupiny na intranetu nebo extranetu, který se zabývá problematikou etiky. Procedura se přednostně zaměřuje na dysfunkce v oblasti účetnictví, finančního auditu a boje proti korupci, jakož i na další závažná pochybení, která mohou mít neblahý dopad na životní zájmy podniku nebo fyzickou či právnickou integritu jeho zaměstnanců. Další případy dysfunkce mohou být posuzovány s ohledem na vnitrostátní právní předpisy. Oznámení mohou být adresována etickým komisařům příslušných entit a/nebo etickému komisaři Skupiny jakýmkoli způsobem a přednostně elektronicky na adresu: 16 GDF SUEZ Etika v praxi

17 CO JE TŘEBA ČINIT Na koho se obrátit? Máte pochybnosti o tom, jak se zachovat nebo si nevíte rady s tím, jak postupovat. Potřebujete poradit. Domníváte se, že podniková pravidla jsou porušována nebo by mohla být porušována. Domníváte se, že jste nebo budete zapojen(a) do akce, která je v rozporu s pravidly vašeho podniku. Ve všech uvedených případech je třeba se poradit s důvěryhodnými osobami, tj. s vašimi kolegy, s vaším nadřízeným, s právním ředitelstvím, pokud to zákon umožňuje se zástupcem zaměstnanců, s etickým komisařem vaší entity nebo v případě potřeby se zástupcem Skupiny atd. GDF SUEZ Etika v praxi 17

18 Klíčové pojmy etiky v každodenní činnosti Není to vždy lehký úkol a proto stojíme-li před problémem etického charakteru, nesmíme nikdy pustit ze zřetele orientační zásady obsažené v tomto dokumentu a také neváhat s požádáním o pomoc u našich nadřízených. Podvod Podvod v podniku je choulostivou záležitostí a její dopad je často minimalizován. Avšak podvody zapříčiňují výdaje, které mohou být vysoké a náročné k pokrytí; v širší souvisloti představují riziko pro každého jedince a každý podnik. Pro GDF SUEZ je podvod ve všech svých formách nepřípustný. Jakýkoli podvodný čin podléhá sankcím stanoveným mezinárodním nebo vnitrostátním právem a interními předpisy Skupiny. Za podvod je považován jakýkoli úmyslný a utajovaný skutek či opomenutí spáchané se záměrem oklamat nebo obejít platné zákony či podniková pravidla, to vše s cílem získat pro podvodníka nebo třetí stranu neoprávněné materiální nebo morální výhody. Podvod má četné formy: odcizení peněz, odcizení údajů a dat, úmyslné falšování, disimulace nebo zničení dokumentů, falešné spisy nebo falešná prohlášení, manipulace s účty, padělání, praní špinavých peněz, krádež, korupce GDF SUEZ Etika v praxi

19 Korupce Korupce je projevem hlubších nesrovnalostí a brání náležitému fungování podniku. Vede k vyšším výdajům, přičemž snižuje ekonomickou efektivnost, je výrazem nedostatečné solidarity a může poznamenat důstojnost a integritu těch, kteří proti své vůli nesou její následky. Z tohoto důvodů GDF SUEZ zavrhuje jakoukoli podobu korupce, a to bez ohledu na čas, místo nebo okolnosti. Korupce je ilegální úmluvou mezi dvěma či více osobami. Je považována za jednu z forem podvodu. Obecně rozlišujeme dva druhy korupce: aktivní korupce, kterou se rozumí poskytnutí určité výhody druhému za účelem obcházení rozhodovacího mechanismu (povolení, právo, dodávka, trh, kontrakt...); pasivní korupce, kterou se rozumí přijetí určité výhody náhradou za ovlivnění rozhodnutí. Pasivní korupce nemusí být vždy výsledkem aktivní iniciativy, ale naopak se může stát záminkou k vydírání. Korupce má mnoho různých forem jako například peněžní odměna, provize, zpronevěra, neoprávněná odměna za akt veřejné instituce V posledním uvedeném případě se korupce stává vydíráním. Vydíráním se rozumí udělení zakázky (kontraktu nebo povolení) výměnou za neoprávněnou kompenzaci vynucenou nátlakem, formou jednorázového nebo každodenního vymáhání peněz a v neposlední řadě administrativním popotahováním či dokonce fyzickým ohrožováním osob a jejich rodinných příslušníků. BOJ PROTI KORUPCI Dobrovolné závazky Skupiny Úmluva Organizace spojených národů proti korupci, a zvláště její 10. zásada týkající se boje proti korupci Iniciativa pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI), organizace občanské společnosti, která se věnuje boji proti korupci Francouzská sekce NGO Transparency International ZÁSADA RECIPROCITY Příkladem dobré praxe v režimu pozvání (pokud to místní zákon povoluje) je pravidlo, že nikdy nepozveme klienta do místa, kam on sám by si nemohl dovolit pozvat na oplátku. Někdy jsou akty korupce realizovány formou využití obchodních zprostředkovatelů, aby se tak utajily či disimulovaly před případným vyšetřováním. Ve snaze předcházet takovým praktikám Skupina vytvořila vzorový povinný interní postup pro využívání obchodních zprostředkovatelů. GDF SUEZ Etika v praxi 19

20 Zákaz veškerých neloajálních postupů založených na úmluvě s konkurenty, které mají za cíl realizovat: prezentaci dohodnutých nabídek; stanovení kupní nebo prodejní ceny; omezení produkce, investic, inovací a s tím spojeného užívání; rozdělení nebo segmentaci trhů, odbytiště nebo zdroje zásobování, ať už dle teritorií, typu klientely nebo jakéhokoli jiného kritéria; eliminaci konkurenta, klienta, dodavatele nebo nově příchozího na trh. Před přijetím daru či jeho nabídnutím si položte následující tři otázky: Jedná se o dar, který může změnit můj postoj vůči dané osobě nebo firmě? Souhlasí můj nadřízený s tím, abych nabídl (přijal) tento dar? Mohu si dovolit mluvit bez zábran o tomto daru se svými spolupracovníky a se svou rodinou? Nezapomeňte si ověřit pravidla uplatňovaná vaší entitou. Konkurence Respektování pravidel hospodářské soutěže přikládá Skupina prvořadý význam a odmítá jakékoli antikonkurenční jednání. Od jejích spolupracovníků se očekává bezúhonné jednání vůči konkurentům, zákazníkům, dodavatelům a prospektorům trhu. Zakazuje se především nezákonná domluva, zneužití dominantního postavení, korupční jednání, privilegovaná výměna informací, diskriminační, excesivní nebo dobyvačné ceny atd. Každý spolupracovník Skupiny používá výlučně legální a etické prostředky k vyhledávání informací o svých konkurentech; například za nezákonné je považováno nepovolené vniknutí a disimulace identity. Spolupracovník nešíří fámy a nepomlouvá své konkurenty a odmítá zneužívat ve svůj prospěch nepřesných, falešných nebo deformovaných informací. V neposlední řadě, pokud entita Skupiny operuje na regulovaném trhu, je povinna zajistit informování spolupracovníků o ustanoveních, která se na ně vztahují, a kontrolovat jejich řádné uplatňování. Dary, pozvání a cesty Skupina se obecně snaží maximálně omezit počet a hodnotu darů a pozvánek, ať už je spolupracovníci Skupiny nabízejí či přijímají. Jejich četnost a hodnotu povinně stanovují nadřízení pracovníci. Každý spolupracovník má možnost informovat se u svého nadřízeného, jak je tato politika prováděna v jeho entitě. Dary a pozvání jsou výrazem zdvořilosti a tudíž musejí odpovídat místním tendencím a zvyklostem. Nikdy nepřistupujte na nabízení nebo přijímání darů či pozvání, které vás z jakéhokoli důvodů uvádějí do nepříjemné situace nebo by mohly do ní uvést vašeho partnera či vaše okolí. Každopádně jakýkoli návrh cesty, ať už vám nebo vámi nabízený v profesním rámci, musí být předmětem předběžného souhlasu vašich nadřízených. 20 GDF SUEZ Etika v praxi

21 Střet zájmů Střety zájmů se rozumí situace, kdy rozhodnutí dané osoby, která jedná z profesionálního titulu, může být excesivním způsobem ovlivněna druhotným nebo odlišným zájmem, než je zájem podniku. Je to například případ, kdy se spolupracovník nachází v situaci, že by mohl učinit rozhodnutí nikoli v zájmu jeho podniku, nýbrž ve prospěch vlastních zájmů, ba dokonce ve prospěch zájmů příbuzného či přítele. V případě pochybností je pro spolupracovníka rozumné ověřit si u svých nadřízených, že nejde o střet zájmů. Je vhodné poradit se zvláště v takovém případě, kdy vy sám nebo jeden z vašich příbuzných jste finančně zainteresován v daném podniku nebo v dané instituci, která je zákazníkem, konkurentem nebo dodavatelem společnosti. Je též vhodné poradit se v případě, že vykonáváte profesionální činnost mimo společnost. Stejně tak, pokud zastáváte zodpovědnou pozici v asociacích nebo správních orgánech zákazníka, doporučuje se zdržet se hlasování, pokud se jedná o odsouhlasení kontraktu nebo přijetí rozhodnutí týkajících se některé společnosti v rámci Skupiny. Finančníci GDF SUEZ jsou, pokud se jich týče, povinni ohlásit potenciální či reálné střety zájmů svým nadřízeným nebo etickému komisaři jejich entity, a to v souladu s Kodexem chování pro řídící pracovníky přicházející do styku s finančními a účetním operacemi Skupiny. Příklad vyhodnocení potenciálního rizika střetu zájmů Pokud na jednu z následujících otázek odpovíte kladně, nacházíte se potencionálně v situaci střetu zájmů: 1 Já nebo někdo z mých příbuzných zastáváme (mimo společnost, pod kterou spadám v rámci GDF SUEZ) pozici řídícího pracovníka, vlastníka, jednatele, zaměstnance nebo poradce společnosti: která je dodavatelem služeb nebo zboží mé entitě nebo entitě Skupiny? která je konkurentem mé společnosti nebo společnosti Skupiny? 2 Já nebo někdo z mých příbuzných máme (mimo společnost, pod kterou spadám v rámci GDF SUEZ) přímý nebo nepřímý finanční zájem ve společnosti: která je dodavatelem služeb nebo zboží mé entitě nebo entitě Skupiny? která je konkurentem mé entity nebo entity Skupiny? jejíž činnost je velmi podobná činnosti, kterou vykonávám uvnitř Skupiny? 3 Já nebo někdo z mých příbuzných máme možnost participovat na rozhodování nebo dávat doporučení týkající se vztahů mezi entitou GDF SUEZ a externí společnosti vně Skupiny, která splňuje kritéria formulovaná v otázkách 1 a 2? 4 Já nebo někdo z mých příbuzných máme možnost participovat na rozhodování nebo dávat doporučení týkající se entity GDF SUEZ v rámci politického nebo asociativního mandátu? 5 Já nebo někdo z mých příbuzných jsme přijali, přijímáme nebo jsme byli předmětem návrhu daru, cesty nebo jiné materiální či finanční výhody ze strany dodavatele, zákazníka, konkurenta?

22 Zásady výběru obchodních zástupců Dále uvedené body, které však nejsou vyčerpávající, vyjadřují minimální požadavky na obchodní zástupce: mít dobrou pověst, dostatečnou síť kontaktů, prokazatelnou odbornou kompetentnost, znalost vnitrostátní legislativy, kontextu a zvyků; nebýt zaměstnancem nebo oficiálním zástupcem veřejnoprávní instituce, politické strany, potenciálního zákazníka nebo konkurenta; být v souladu s právními předpisy týkajícími se jeho činnosti; nebýt vybrán pouze na základě doporučení potencionálního zákazníka; být vybrán a schválen v souladu s platným postupem. Lobbing Skupina definuje lobbing jako prosazování zájmů svých entit prostřednictvím objektivních informací poskytovaných lídrům veřejného mínění a/nebo vedoucím pracovníkům sdružení, ve kterých tyto entity operují, a to v technické, ekonomické a sociální oblasti. Jde o to umožnit seznámení se se Skupinou, prosazovat její dobré jméno, její hodnoty, její profese a služby, jakož i bránit její zájmy. Pokud daná instituce nebo země upraví předpisy pro činnost lobbistů, jsou entity povinny tyto předepsané povinnosti respektovat a využívat služeb pouze profesionálních lobbistů, kteří je též respektují. Stejně tak, pokud existuje kodex chování nebo deontologie lobbistů vydané jejich profesními asociacemi, pak jsou lobbisté pracující pro entity Skupiny též povinni se jim podřídit. V každém případě, lobbisté při svých lobbistických aktivitách vždy oznámí identitu osob nebo institucí, v jejichž zájmu jednají. Stejně tak neposkytují a ani nežádají o žádnou informaci úplatně. Skupina je upozorňuje především na rizika střetu zájmů a korupce. Každý spolupracovník, zvláště když je vyslán do zahraničí, se soustředí se zvýšeným zájmem na to, aby nepůsobil dojmem, že Skupina nebo entita, kterou zastupuje, má v úmyslu protiprávně ovlivnit interní politické záležitosti dané země. Mecenášství a partnerství Mecenášská a partnerská činnost je povolena v rámci politiky Skupiny, která je definována v Chartě mecenášství a partnerství. Tato činnost obráží občansky a sociálně zodpovědný přístup. Pouze osoby řádně oprávněné svými nadřízenými mají možnost nařizovat či iniciovat tyto operace. Spolupracovníci jsou povinni dbát na opodstatněnost těchto iniciativ, které nesmějí vytvářet situaci střetu zájmů, ani se stát prostředkem neoprávněného financování. 22 GDF SUEZ Etika v praxi

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Příloha k RM č. 154 ze dne 12. září 2014 Preambule Na základě usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

E T I C K Ý K O D E X

E T I C K Ý K O D E X E T I C K Ý K O D E X Základními hodnotami, které je povinen každý zaměstnanec/zaměstnankyně statutárního města Mostu zařazený/á do MmM (dále jen zaměstnanec MmM ) ctít a vytvářet tak základ pro budování,

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D KARLOVARSKÝ KRAJ ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU Ř Á D ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU č. R 02/2012 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracovatel: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Preambule

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Preambule ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Preambule Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., v platném znění, s hlavním posláním naplňovat veřejný

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou 2010 Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou MOTTO: HONOR, REVENTIA, JUSTITIA (Čest, úcta, spravedlnost) Preambule Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen

Více

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ Pečovatelská služba Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH

PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH ZAMĚSTNANCŮ Informace pro veřejnost 1. ÚVOD Pravidla jednání a etických zásad Komerční banka, a.s. a její Skupina Účelem tohoto dokumentu

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

UDRŽITELNÝ PODNIK TO JE PODNIK ETICKÝ

UDRŽITELNÝ PODNIK TO JE PODNIK ETICKÝ Etická charta 2 ÚVOD ISABELLE KOCHER, GENERÁLNÍ ŘEDITELKA UDRŽITELNÝ PODNIK TO JE PODNIK ETICKÝ Skupina ENGIE je v oblasti energetiky jedním z hlavních světových hráčů. Ve všech oblastech své činnosti

Více

Směrnice. Etický kodex

Směrnice. Etický kodex Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Sekce personální politiky Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 513, fax: +420 224 183 020 www.mzv.cz Č.j: 451026/2015-OSPV V Praze dne 1.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů

Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů Článek 1 Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů Základní zásady 1. Poslanci Evropského parlamentu při výkonu svých povinností: Článek 2 a) dbají následujících

Více

ETICKÁ CHARTA. GDF SUEZ Etická charta 1

ETICKÁ CHARTA. GDF SUEZ Etická charta 1 ETICKÁ CHARTA GDF SUEZ Etická charta 1 Úvodní slovo Gérarda Mestralleta 4 ZÁSADY ETIKY A OKRUH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN Hlavní zásady 8 Etika s vysokými nároky 12 ŘÁDNÁ SPRÁVA ETIKY Oblast působnosti 16 Pilotážní

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o.

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o. Vnitřní etický řád společnosti Praha, 2007 Úvod Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

E T I C K Ý K O D E X

E T I C K Ý K O D E X STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 601 67 BRNO E T I C K Ý K O D E X úředníka a zaměstnance statutárního města Brna zařazeného do Magistrátu města Brna listopad 2015 OBSAH

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 7. října 2016 Č.j.: 659/SJP/2016 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 9/2016 kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České

Více

Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příloha č.1 k PŘ-25/15/1 Etický kodex LOM PRAHA s.p. Preambule Podnik důsledně dbá na dodržování etických pravidel, základních lidských hodnot a příslušných zákonných norem. Čestné a etické jednání je

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více