PŘÍRUČKA ETIKA V PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA ETIKA V PRAXI"

Transkript

1 PŘÍRUČKA ETIKA V PRAXI

2

3 Etický závazek s vysokými nároky 4 Federalizující přístup na všech úrovních 6 Jak komunikovat o etickém problému? 14 Klíčové pojmy etiky v každodenní činnosti 18

4 Etický závazek s vysokými nároky Etická charta Skupiny GDF SUEZ stanovuje obecný rámec pro pravidla profesního chování platná pro všechny naše spolupracovníky. Příručka Etika v praxi má za cíl podrobně popsat prováděcí modality obecného rámce. Z povahy této příručky vyplývá, že nemůže prezentovat všechny možné případy, které se mohou vyskytnout. OTÁZKY A ODPOVĚDI Komu je tato příručka určena? Je určena členům správních orgánů společnosti Skupiny GDF SUEZ a spolupracovníkům zaměstnaným (nastálo nebo dočasně) v jednotlivých entitách Skupiny, jakož i všem osobám vyslaným třetím podnikem do entity Skupiny. Je věcí každého spolupracovníka uplatňovat hodnoty Skupiny a její níže uvedené etické zásady: jednat v souladu se zákony a právními předpisy, implementovat kulturu integrity, prokazovat loajálnost a poctivost, respektovat druhé, a to svým každodenním chováním při výkonu profese, v obchodních vztazích, jakož i v kontaktu se všemi osobami. Každý je povinen usilovat o jednání v dobrém úmyslu a s rozvahou; z těchto důvodů je potom zcela normální a přirozené hovořit se svými kolegy i nadřízenými o etických otázkách a dilematech spojených s výkonem jakékoli profesionální činnosti. 4 GDF SUEZ Etika v praxi

5 Umět rozpoznat etické jednání a předcházet chybám by mělo stát v popředí našeho zájmu při našem úsilí o excelenci: to ovšem vyžaduje jak osobní, tak i týmové nasazení. Od každého manažera majícího i specifické povinnosti se očekává, že bude svým spolupracovníkům, které řídí, předávat etické zásady GDF SUEZ. Bude též zodpovídat za šíření a uplatňování etické politiky a dodržování pravidel (tzv. compliance) na úrovni organizace operativních a provozních sekcí příslušných entit Skupiny. Takto je manažer nucen nejen informovat své spolupracovníky prakticky a konkrétně o etických pravidlech, která jsou povinni dodržovat, ale i zajistit jejich správné pochopení. Též musí svým spolupracovníkům poskytnout radu a povzbuzovat je, aby se na něho obraceli s otázkami souvisejícími s etikou a uplatňováním právních norem a předpisů. Neodkladně má upozornit své nadřízené nebo etického komisaře dané entity na obtíže, s kterými se může setkávat při uskutečňování této politiky. Do jeho kompetence spadá i kontrola, kterou ověřuje, zda jeho spolupracovníci náležitě dodržují pravidla, která jsou povinni aplikovat.avšak manažer především svým vlastním příkladným chováním zprostředkovává spolupracovníkům význam etiky a konformity. Každý, bez ohledu na jeho funkci, je zodpovědný za své vlastní chování a nese následky za svá zvolená rozhodnutí. Pokud se dopustí činu, který je v rozporu s etikou, vystavuje se po posouzení každého případu sankcím za disciplinární, správní, civilní či trestní přestupek; uplatňování těchto sankcí tvoří součást právních předpisů platných v rámci dané entity. Vykonání neetického příkazu zakládá zodpovědnost vykonavatele příkazu i příkazce. Ten, kdo je vystaven tlaku, aby jednal v rozporu se zásadami GDF SUEZ či v rozporu se svým svědomím, by měl o tom promluvit s osobou, která je schopna mu pomoci. CO JE TŘEBA ČINIT UPLATŇOVAT ZÁSADU SUBSIDIARITY Etické dokumenty Skupiny stanovují obecná pravidla a zásady. Příslušné entity jsou vyzvány, aby je uplatňovaly a přizpůsobily dle zásad subsidiarity v závislosti na místních předpisech a politice stanovené vedením příslušné entity. Uveďme příklad, kdy Skupina schválí možnost příjímat či poskytovat dary při zachování zásady rozumné míry. Nikdy nesmí vzniknout pochybnosti o poctivosti, nezávislosti a objektivnosti dárců a příjemců těchto darů. V zemi, kde zákon nařizuje zákaz darů, je samozřejmě nezbytné toto pravidlo sladit s politikou zákazu darů. V entitě, jejíž vedení si to bude přát, může být pravidlo rozšířeno o povinnost určující horní cenovou hranici darů. Manažeři jsou povinni předat svým spolupracovníkům jasné pokyny týkající se horní cenové hranice darů dle lokálních zvyklostí. GDF SUEZ Etika v praxi 5

6 Federalizující přístup na všech úrovních Etická charta uvádí obecné zásady etiky, které je každý povinen uplatňovat ve svých profesních postupech a ve svém jednání se všemi zúčastněnými stranami naší Skupiny. Tyto zásady se promítají do tří okruhů. OKRUH SKUPINY Etika Skupiny GDF SUEZ je uplatňována nejprve v rámci prvního okruhu, který představují spolupracovníci, jednotlivé entity Skupiny a akcionáři. Spolupracovníci GDF SUEZ se snaží udržet na všech stupních mnohostranně náročné a harmonické lidské vztahy. V této souvislosti každý zodpovídá za to, aby všem spolupracovníkům umožnil vykonávat svou profesi v dobré fyzické i psychické pohodě. Každá osoba tak musí být vždy respektována při plnění povinností a hierarchických vztahů. Skupina důsledně podporuje dobré kolegiální vztahy založené na zdvořilosti, vzájemné úctě, vděčnosti, uznání a taktnosti. GDF SUEZ odsuzuje morální či sexuální obtěžování. 6 GDF SUEZ Etika v praxi

7 Skupina především oceňuje kompetentnost svých spolupracovníků při respektování rozmanitosti soukromého a rodinného života. Skutečnost, že GDF SUEZ vyžaduje vysoký stupeň profesionality, napomáhá profesnímu i osobnímu rozvoji jedinců. Vysoce oceňovaný týmový duch je založen na otevřeném a konstruktivním dialogu, který posiluje soudružnost. Skupina věnuje značné úsilí, aby své spolupracovníky náležitě informovala o svých cílech i důležitých výzvách a usnadnila jim zapojení do života daného podniku. V neposlední řadě GDF SUEZ usiluje ve všech zemích o zprostředkování takových výdělků, které umožní důstojnou existenci se zřetelem k místní životní úrovni. Skupina se též všemožně snaží o využití všech prostředků nezbytných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svých spolupracovníků při práci. GDF SUEZ Etika v praxi 7

8 COMPLY OR EXPLAIN Každý z nás má povinnost jednat v souladu se zákony a právními předpisy. Pokud jde o specifická pravidla Skupiny, mají entity nicméně možnost adaptovat své způsoby organizace, aby například byly respektovány zákony nebo některé aspekty lokální kultury, které se projevují ve zvycích odlišných od našich standardů. V takovém případě bude vhodné zajistit si záruku u místní entity za tyto odchylky, a to ještě před zavedením zvláštní politiky. Podmínky odchylky od předpisu jsou podřízeny naší zásadě comply or explain (dodržuj nebo vysvětli). Dojde-li k porušení, musí etický komisař místní entity důvod odchylky vysvětlit a provést předběžně její formální schválení. Tato odchylka od předpisu nesmí v žádném případě porušit zákon. Jakákoli odchylná politika odhalená po svém zavedení bez souhlasu místní entity, bude posuzována jako profesní chyba a přestoupení tohoto pravidla. Vysvětlení musí být jasné, řádně odůvodněné, písemně doložené a ctít právo a etické zásady Skupiny. Entity Skupiny GDF SUEZ dbá, aby vztahy uvnitř jednotlivých entit byly transparentní a vyrovnané. Zvláštní pozornost věnuje Skupina tomu, aby si entity předávaly přesné a autentické údaje a informace. Pokud entity GDF SUEZ udržují mezi sebou obchodní vztahy, zachovávají se stejnou bedlivostí loajálnost vůči externím zákazníkům, dodavatelům nebo partnerům. Entity, jejichž činnost je regulována, dbají na respektování požadovaných procedur, a zvláště pokud jde o obchodně citlivé informace. V zájmu koherence a loajálnosti pak entity uplatňují na lokální úrovni takové prostředky, které napomáhají uvádět v život tuto Etickou chartu a plnit její požadavky. Akcionáři Další rozvoj naší Skupiny závisí především na její schopnosti získat kapitál potřebný pro její investice. Akcionáři důvěřují Skupině GDF SUEZ nejen pokud jde o úspěšné vedení společnosti, ale i o zlepšení výkonnosti. Za tím účelem aplikujeme standardy a normy zaručující vysokou úroveň v případě spravování podniku, přičemž hlavním cílem je zajistit našim akcionářům optimální navýšení a zúročení vloženého kapitálu. Kromě povinného uplatňování pravidel definovaných kontrolními orgány finančních trhů Skupina též dbá na dodržování zásady rovnosti mezi akcionáři a pokládá za věc své cti poskytovat přesné, transparentní, autentické a v požadovaném termínu ověřitelné finanční informace. 8 GDF SUEZ Etika v praxi

9 OKRUH TRHU Etika GDF SUEZ je vně Skupiny též uplatňována na úrovni vztahů udržovaných uvnitř okruhu trhu, který tvoří její zákazníci, dodavatelé a konkurenti. Zákazníci Spokojenost naší klientely a s ní související prosperita naší Skupiny závisejí na přesně definovaných faktorech: mezi ně patří disponibilita, představivost, inovační duch, neustálé zlepšování kvality a dosledovatelnosti především v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zohlednění sociální dimenze při zajišťování služeb veřejnosti. Tyto požadavky předpokládají otevřený dialog založený na přesných a autentických informacích, na respektování pravidel týkajících se obchodně citlivých informací, na transparentnosti postupů zavedených Skupinou a samozřejmě i na respektování závazků a pravidel hospodářské soutěže. Dodavatelé Kvalita produktů a služeb, které GDF SUEZ svým zákazníkům poskytuje, závisí též na schopnosti Skupiny zajistit bezchybné plnění závazků ze strany jejích dodavatelů a partnerů. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby výběr našich dodavatelů byl nestranný a přísný. Skupina si je vybírá dle jejich profesionality a konkurenceschopnosti s perspektivou spolupráce založené na vzájemné důvěře. Při každém obchodním jednání jsou dodržovány zásady kvality definované uvnitř Skupiny. V této souvislosti aspekt kolektivní dimenze při rozhodovacím procesu o nákupu umožňuje spoluúčast všech zainteresovaných stran. Vztahy se zákazníky se řídí zásadami rovnosti a nestrannosti tak, aby byl zachován vzájemně vyvážený a objektivní vztah. Kupující musejí prokazovat nezpochybnitelný smysl pro etiku a podřídit se právním předpisům, a zvláště pravidlům hospodářské soutěže. GDF SUEZ Etika v praxi 9

10 Zařazení environmentálních a společnostních zájmů mezi kritéria pro výběr dodavatelů je dalším projevem uplatnění etických zásad. GDF SUEZ doporučuje všem svým obchodním partnerům, subdodavatelům a dodavatelům, aby se řídili pokud již tak nečiní - etickými, environmentálními a společnostními pravidly, ale též dodržovali postupy slučitelné s hodnotami Skupiny. Konkurenti Naše Skupina respektuje pravidla fungování trhu. V této souvislosti se řídí pravidly hospodářské soutěže a regulovaných trhů, přičemž loajální chování přijala za vlastní a odmítá pomlouvání či očerňování svých konkurentů. Rovněž ke shromažďování údajů a informací o svých konkurentech používá výhradně legálních a poctivých metod. Konečně zabezpečuje nejen své vlastní důvěrné informace a výrobní tajemství, ale i ty, které mu poskytly jeho dodavatelé nebo partneři. 10 GDF SUEZ Etika v praxi

11 OKRUH SPOLEČNOSTI GDF SUEZ stojí před důležitými energetickými výzvami 21. století. Dosažení těchto cílů je reálné při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje, ke kterým se Skupina zavázala. Komunita Svými aktivitami se Skupina dostává do samého centra dění správních celků, se kterými spolupracuje, přičemž mimořádnou pozornost věnuje podpoře komunit, jež umožňují její činnost. Takto se uplatňuje aktivní politika GDF SUEZ v oblasti solidarity vůči obyvatelstvu v nouzi, a v případě potřeby i ve spojení se státními úřady. Podporuje rovněž mecenášství a sponzoring, jakož i akce spojené s lokálním ukotvením, a to po dohodě a v partnerství se správními celky s cílem podpořit jejich iniciativy. Tyto aktivity musejí být upřímné, transparentní a zákonem povolené. GDF SUEZ považuje integritu za jednu ze základních zásad své etiky. Zavrhuje jakoukoli formu korupce a dbá, aby spolupracovníci angažující se při dodržování této zásady neutrpěli žádnou újmu. Mimoto Skupina nepřipustí jakékoli financování politických aktivit s výjimkou případu zemí, kde je toto financování dovoleno a vymezeno zákonem; v případě potřeby bude tudíž toto financování v naprostém souladu s platnými místními zákony a definovanou interní politikou. V neposlední řadě GDF SUEZ ve spojení s místními aktéry dbá na dodržování zásady porozumění odlišných kultur a jejich respektování. V tomto smyslu Skupina udržuje dialog a partnerské vztahy s nevládními organizacemi (NGO) činnými v environmentální a humanitární oblasti, a to při aktivitách, které souvisejí s jejími profesními oblastmi činnosti. Též podporuje osobní asociativní angažovanost svých spolupracovníků. GDF SUEZ Etika v praxi 11

12 GDF SUEZ se hlásí k nejvyšším etickým standardům Zásady jednání GDF SUEZ tvoří součást širšího rámce mezinárodních referenčních textů, k nimž patří především: Všeobecná deklarace lidských práv a příslušné dodatkové dohody, úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), směrnice Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OCDE) pro nadnárodní společnosti,úmluva Organizace spojených národů proti korupci. Planeta Životní prostředí, jeho ochrana a trvale udržitelný rozvoj mají pro GDF SUEZ prvořadý význam. Politika trvale udržitelného rozvoje uplatňovaná Skupinou to formuluje jasně, když poukazuje na to, že respektování člověka a respektování životního prostředí jsou základním kamenem identity a hodnot Skupiny GDF SUEZ. S vědomím své zodpovědnosti vůči současným a budoucím generacím určuje Skupina svou strategii i její cíle v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a podává zprávy o výsledcích své činnosti. Respektuje vnitrostátní právní předpisy a nařízení. Též sleduje očekávání svých zákazníků, místního obyvatelstva, spolupracovníků a komunity. Předmětem pozorování jsou emisní hodnoty a dopad aktivit Skupiny a kromě toho se stará o to, aby její environmentální cíle byly sdíleny i jejími partnery, dodavateli a popřípadě i vlastníky zařízení, jež spravuje. 12 GDF SUEZ Etika v praxi

13 Skupina používá metody a techniky, které jsou pro prosazování trvale udržitelného rozvoje nejvhodnější. Iniciuje výzkum a inovaci s cílem rozvíjet know-how v oblasti zajišťování kvality a bezpečnosti, využití a recyklace materiálu, úspor přírodních zdrojů, jakož i snížení úrovně škodlivých dopadů všeho druhu. Permanentním cílem GDF SUEZ je etické chování v souladu s právními předpisy a závazky Skupiny, což znamená aplikaci principů dodržování norem, tzv. compliance. V tomto duchu se očekává od každého z nás přijmout odpovídající profesionální povinnosti po té, co byly definovány a posouzeny spolu s příslušnými nadřízenými. GDF SUEZ Etika v praxi 13

14 Jak o daném etickém problému komunikovat? Spolupracovníci Skupiny mají k dispozici četné dokumenty, v kterých je vysvětlen cíl a obsah její etické politiky a dodržování norem, tzv. compliance, s uvedením konkrétních příkladů. OTÁZKY A ODPOVĚDI Co znamená dodržování norem, tzv. compliance? Je to soubor nástrojů, které je třeba využít k dosažení cíle, kterým je konformita. Dodržování norem (tzv. compliance) představuje dynamický prvek, zatímco konformita je výsledný stav věcí. Různorodost a rozmanitost situací nicméně nedovoluje předjímat všechny možnosti v praxi. Chceme-li najít odpověď v souladu s naší etikou, je občas nutné o ní diskutovat ve svém okolí. Podle charakteru vašich dotazů je možné se obrátit na kolegu z práce, na vedení, přičemž začnete u svého přímého nadřízeného, na jiného manažera, jehož kompetence souvisí s vaší problematikou (lidské zdroje, bezpečnost práce, právní vztahy atd.) a samozřejmě na etického komisaře. Otázka z oblasti etiky, kterou zamýšlíme položit, je často choulostivá záležitost vzhledem k tomu, že se může týkat chování osoby, kterou všichni znají. Je třeba sebrat odvahu a kuráž dané téma projednat a prezentovat dilema v zájmu nalezení řešení. Nicméně je to jediný prostředek, jak skoncovat s nepřijatelnými praktikami a začít hledat cesty k jejich nápravě. 14 GDF SUEZ Etika v praxi

15 ŠKOLENÍ V OBLASTI ETIKY Školení určené pro řídící pracovníky provozních a operativních sekcí je k dispozici formou prezenčního kurzu nebo po internetu. Jsou zařazena především následující témata: Jakákoli osoba, která v dobré vůli vyjádří obavy etického rázu nebo týkající se dodržování norem, se nesmí stát obětí žádného postihu učiněného proti této osobě v důsledku jejího předchozího vyjádření. Spolupracovník, který je obětí nebo svědkem takových praktik, má právo obrátit se na etického komisaře své entity nebo etického komisaře Skupiny, který je tudíž povinen hledat spolu s nadřízenými takové řešení, jež umožní zachovat nebo obnovit legitimní práva dotčených osob. důraz na informovanost o etice na úrovni podniku, podnikatelská etika, pravidla upravující hospodářskou soutěž v EU, antikorupční opatření v mezinárodním rozvoji, etické postupy při zadávání veřejných zakáze, odpovědnost managementu, etická rizika, interní kontrola, audity. Veškeré doplňující informace vám poskytne ředitelství etiky a dodržování pravidel (tzv. compliance), dále etický komisař vaší entity či vaší sekce. Za všech okolností jsou etičtí komisaři povinni zajistit důvěrnost informací, které jim byly předány. GDF SUEZ Etika v praxi 15

16 ETICKÝ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ GDF SUEZ dává k dispozici svým spolupracovníkům elektronickou adresu, na které je možno se otázat etického komisaře Skupiny v případě pochybností o správnosti chování nebo v případě konstatování porušení pravidel etiky a nedodržování norem. GDF SUEZ dává k dispozici svým spolupracovníkům elektronickou adresu, na které je možno se otázat etického komisaře Skupiny v případě pochybností o správnosti chování nebo v případě konstatování porušení pravidel etiky a nedodržování norem. Tato procedura nenahrazuje, ale jen doplňuje jiné již existující způsoby oznámení (nadřízený pracovník, zástupce personálu, veřejný orgán atd.). Ta musí být uplatněna v souladu s lokálními platnými právními předpisy, přičemž některé předpisy upravují případy legálně povinného postupu oznámení. Jakékoli zneužití této procedury se může stát předmětem trestního stíhání, a naopak zabraňuje stíhání proti straně jednající v dobré víře. Identita této jednající strany, jakož i identita případných obviněných osob je zpracována jako důvěrná informace, přičemž porušení mlčenlivosti může vést k uplatnění sankcí. CO JE DOBRÉ VĚDĚT Veškeré dodatečné dokumenty k této Etické chartě a příručce jsou dostupné všem spolupracovníkům Skupiny na intranetu nebo extranetu, který se zabývá problematikou etiky. Procedura se přednostně zaměřuje na dysfunkce v oblasti účetnictví, finančního auditu a boje proti korupci, jakož i na další závažná pochybení, která mohou mít neblahý dopad na životní zájmy podniku nebo fyzickou či právnickou integritu jeho zaměstnanců. Další případy dysfunkce mohou být posuzovány s ohledem na vnitrostátní právní předpisy. Oznámení mohou být adresována etickým komisařům příslušných entit a/nebo etickému komisaři Skupiny jakýmkoli způsobem a přednostně elektronicky na adresu: 16 GDF SUEZ Etika v praxi

17 CO JE TŘEBA ČINIT Na koho se obrátit? Máte pochybnosti o tom, jak se zachovat nebo si nevíte rady s tím, jak postupovat. Potřebujete poradit. Domníváte se, že podniková pravidla jsou porušována nebo by mohla být porušována. Domníváte se, že jste nebo budete zapojen(a) do akce, která je v rozporu s pravidly vašeho podniku. Ve všech uvedených případech je třeba se poradit s důvěryhodnými osobami, tj. s vašimi kolegy, s vaším nadřízeným, s právním ředitelstvím, pokud to zákon umožňuje se zástupcem zaměstnanců, s etickým komisařem vaší entity nebo v případě potřeby se zástupcem Skupiny atd. GDF SUEZ Etika v praxi 17

18 Klíčové pojmy etiky v každodenní činnosti Není to vždy lehký úkol a proto stojíme-li před problémem etického charakteru, nesmíme nikdy pustit ze zřetele orientační zásady obsažené v tomto dokumentu a také neváhat s požádáním o pomoc u našich nadřízených. Podvod Podvod v podniku je choulostivou záležitostí a její dopad je často minimalizován. Avšak podvody zapříčiňují výdaje, které mohou být vysoké a náročné k pokrytí; v širší souvisloti představují riziko pro každého jedince a každý podnik. Pro GDF SUEZ je podvod ve všech svých formách nepřípustný. Jakýkoli podvodný čin podléhá sankcím stanoveným mezinárodním nebo vnitrostátním právem a interními předpisy Skupiny. Za podvod je považován jakýkoli úmyslný a utajovaný skutek či opomenutí spáchané se záměrem oklamat nebo obejít platné zákony či podniková pravidla, to vše s cílem získat pro podvodníka nebo třetí stranu neoprávněné materiální nebo morální výhody. Podvod má četné formy: odcizení peněz, odcizení údajů a dat, úmyslné falšování, disimulace nebo zničení dokumentů, falešné spisy nebo falešná prohlášení, manipulace s účty, padělání, praní špinavých peněz, krádež, korupce GDF SUEZ Etika v praxi

19 Korupce Korupce je projevem hlubších nesrovnalostí a brání náležitému fungování podniku. Vede k vyšším výdajům, přičemž snižuje ekonomickou efektivnost, je výrazem nedostatečné solidarity a může poznamenat důstojnost a integritu těch, kteří proti své vůli nesou její následky. Z tohoto důvodů GDF SUEZ zavrhuje jakoukoli podobu korupce, a to bez ohledu na čas, místo nebo okolnosti. Korupce je ilegální úmluvou mezi dvěma či více osobami. Je považována za jednu z forem podvodu. Obecně rozlišujeme dva druhy korupce: aktivní korupce, kterou se rozumí poskytnutí určité výhody druhému za účelem obcházení rozhodovacího mechanismu (povolení, právo, dodávka, trh, kontrakt...); pasivní korupce, kterou se rozumí přijetí určité výhody náhradou za ovlivnění rozhodnutí. Pasivní korupce nemusí být vždy výsledkem aktivní iniciativy, ale naopak se může stát záminkou k vydírání. Korupce má mnoho různých forem jako například peněžní odměna, provize, zpronevěra, neoprávněná odměna za akt veřejné instituce V posledním uvedeném případě se korupce stává vydíráním. Vydíráním se rozumí udělení zakázky (kontraktu nebo povolení) výměnou za neoprávněnou kompenzaci vynucenou nátlakem, formou jednorázového nebo každodenního vymáhání peněz a v neposlední řadě administrativním popotahováním či dokonce fyzickým ohrožováním osob a jejich rodinných příslušníků. BOJ PROTI KORUPCI Dobrovolné závazky Skupiny Úmluva Organizace spojených národů proti korupci, a zvláště její 10. zásada týkající se boje proti korupci Iniciativa pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI), organizace občanské společnosti, která se věnuje boji proti korupci Francouzská sekce NGO Transparency International ZÁSADA RECIPROCITY Příkladem dobré praxe v režimu pozvání (pokud to místní zákon povoluje) je pravidlo, že nikdy nepozveme klienta do místa, kam on sám by si nemohl dovolit pozvat na oplátku. Někdy jsou akty korupce realizovány formou využití obchodních zprostředkovatelů, aby se tak utajily či disimulovaly před případným vyšetřováním. Ve snaze předcházet takovým praktikám Skupina vytvořila vzorový povinný interní postup pro využívání obchodních zprostředkovatelů. GDF SUEZ Etika v praxi 19

20 Zákaz veškerých neloajálních postupů založených na úmluvě s konkurenty, které mají za cíl realizovat: prezentaci dohodnutých nabídek; stanovení kupní nebo prodejní ceny; omezení produkce, investic, inovací a s tím spojeného užívání; rozdělení nebo segmentaci trhů, odbytiště nebo zdroje zásobování, ať už dle teritorií, typu klientely nebo jakéhokoli jiného kritéria; eliminaci konkurenta, klienta, dodavatele nebo nově příchozího na trh. Před přijetím daru či jeho nabídnutím si položte následující tři otázky: Jedná se o dar, který může změnit můj postoj vůči dané osobě nebo firmě? Souhlasí můj nadřízený s tím, abych nabídl (přijal) tento dar? Mohu si dovolit mluvit bez zábran o tomto daru se svými spolupracovníky a se svou rodinou? Nezapomeňte si ověřit pravidla uplatňovaná vaší entitou. Konkurence Respektování pravidel hospodářské soutěže přikládá Skupina prvořadý význam a odmítá jakékoli antikonkurenční jednání. Od jejích spolupracovníků se očekává bezúhonné jednání vůči konkurentům, zákazníkům, dodavatelům a prospektorům trhu. Zakazuje se především nezákonná domluva, zneužití dominantního postavení, korupční jednání, privilegovaná výměna informací, diskriminační, excesivní nebo dobyvačné ceny atd. Každý spolupracovník Skupiny používá výlučně legální a etické prostředky k vyhledávání informací o svých konkurentech; například za nezákonné je považováno nepovolené vniknutí a disimulace identity. Spolupracovník nešíří fámy a nepomlouvá své konkurenty a odmítá zneužívat ve svůj prospěch nepřesných, falešných nebo deformovaných informací. V neposlední řadě, pokud entita Skupiny operuje na regulovaném trhu, je povinna zajistit informování spolupracovníků o ustanoveních, která se na ně vztahují, a kontrolovat jejich řádné uplatňování. Dary, pozvání a cesty Skupina se obecně snaží maximálně omezit počet a hodnotu darů a pozvánek, ať už je spolupracovníci Skupiny nabízejí či přijímají. Jejich četnost a hodnotu povinně stanovují nadřízení pracovníci. Každý spolupracovník má možnost informovat se u svého nadřízeného, jak je tato politika prováděna v jeho entitě. Dary a pozvání jsou výrazem zdvořilosti a tudíž musejí odpovídat místním tendencím a zvyklostem. Nikdy nepřistupujte na nabízení nebo přijímání darů či pozvání, které vás z jakéhokoli důvodů uvádějí do nepříjemné situace nebo by mohly do ní uvést vašeho partnera či vaše okolí. Každopádně jakýkoli návrh cesty, ať už vám nebo vámi nabízený v profesním rámci, musí být předmětem předběžného souhlasu vašich nadřízených. 20 GDF SUEZ Etika v praxi

21 Střet zájmů Střety zájmů se rozumí situace, kdy rozhodnutí dané osoby, která jedná z profesionálního titulu, může být excesivním způsobem ovlivněna druhotným nebo odlišným zájmem, než je zájem podniku. Je to například případ, kdy se spolupracovník nachází v situaci, že by mohl učinit rozhodnutí nikoli v zájmu jeho podniku, nýbrž ve prospěch vlastních zájmů, ba dokonce ve prospěch zájmů příbuzného či přítele. V případě pochybností je pro spolupracovníka rozumné ověřit si u svých nadřízených, že nejde o střet zájmů. Je vhodné poradit se zvláště v takovém případě, kdy vy sám nebo jeden z vašich příbuzných jste finančně zainteresován v daném podniku nebo v dané instituci, která je zákazníkem, konkurentem nebo dodavatelem společnosti. Je též vhodné poradit se v případě, že vykonáváte profesionální činnost mimo společnost. Stejně tak, pokud zastáváte zodpovědnou pozici v asociacích nebo správních orgánech zákazníka, doporučuje se zdržet se hlasování, pokud se jedná o odsouhlasení kontraktu nebo přijetí rozhodnutí týkajících se některé společnosti v rámci Skupiny. Finančníci GDF SUEZ jsou, pokud se jich týče, povinni ohlásit potenciální či reálné střety zájmů svým nadřízeným nebo etickému komisaři jejich entity, a to v souladu s Kodexem chování pro řídící pracovníky přicházející do styku s finančními a účetním operacemi Skupiny. Příklad vyhodnocení potenciálního rizika střetu zájmů Pokud na jednu z následujících otázek odpovíte kladně, nacházíte se potencionálně v situaci střetu zájmů: 1 Já nebo někdo z mých příbuzných zastáváme (mimo společnost, pod kterou spadám v rámci GDF SUEZ) pozici řídícího pracovníka, vlastníka, jednatele, zaměstnance nebo poradce společnosti: která je dodavatelem služeb nebo zboží mé entitě nebo entitě Skupiny? která je konkurentem mé společnosti nebo společnosti Skupiny? 2 Já nebo někdo z mých příbuzných máme (mimo společnost, pod kterou spadám v rámci GDF SUEZ) přímý nebo nepřímý finanční zájem ve společnosti: která je dodavatelem služeb nebo zboží mé entitě nebo entitě Skupiny? která je konkurentem mé entity nebo entity Skupiny? jejíž činnost je velmi podobná činnosti, kterou vykonávám uvnitř Skupiny? 3 Já nebo někdo z mých příbuzných máme možnost participovat na rozhodování nebo dávat doporučení týkající se vztahů mezi entitou GDF SUEZ a externí společnosti vně Skupiny, která splňuje kritéria formulovaná v otázkách 1 a 2? 4 Já nebo někdo z mých příbuzných máme možnost participovat na rozhodování nebo dávat doporučení týkající se entity GDF SUEZ v rámci politického nebo asociativního mandátu? 5 Já nebo někdo z mých příbuzných jsme přijali, přijímáme nebo jsme byli předmětem návrhu daru, cesty nebo jiné materiální či finanční výhody ze strany dodavatele, zákazníka, konkurenta?

22 Zásady výběru obchodních zástupců Dále uvedené body, které však nejsou vyčerpávající, vyjadřují minimální požadavky na obchodní zástupce: mít dobrou pověst, dostatečnou síť kontaktů, prokazatelnou odbornou kompetentnost, znalost vnitrostátní legislativy, kontextu a zvyků; nebýt zaměstnancem nebo oficiálním zástupcem veřejnoprávní instituce, politické strany, potenciálního zákazníka nebo konkurenta; být v souladu s právními předpisy týkajícími se jeho činnosti; nebýt vybrán pouze na základě doporučení potencionálního zákazníka; být vybrán a schválen v souladu s platným postupem. Lobbing Skupina definuje lobbing jako prosazování zájmů svých entit prostřednictvím objektivních informací poskytovaných lídrům veřejného mínění a/nebo vedoucím pracovníkům sdružení, ve kterých tyto entity operují, a to v technické, ekonomické a sociální oblasti. Jde o to umožnit seznámení se se Skupinou, prosazovat její dobré jméno, její hodnoty, její profese a služby, jakož i bránit její zájmy. Pokud daná instituce nebo země upraví předpisy pro činnost lobbistů, jsou entity povinny tyto předepsané povinnosti respektovat a využívat služeb pouze profesionálních lobbistů, kteří je též respektují. Stejně tak, pokud existuje kodex chování nebo deontologie lobbistů vydané jejich profesními asociacemi, pak jsou lobbisté pracující pro entity Skupiny též povinni se jim podřídit. V každém případě, lobbisté při svých lobbistických aktivitách vždy oznámí identitu osob nebo institucí, v jejichž zájmu jednají. Stejně tak neposkytují a ani nežádají o žádnou informaci úplatně. Skupina je upozorňuje především na rizika střetu zájmů a korupce. Každý spolupracovník, zvláště když je vyslán do zahraničí, se soustředí se zvýšeným zájmem na to, aby nepůsobil dojmem, že Skupina nebo entita, kterou zastupuje, má v úmyslu protiprávně ovlivnit interní politické záležitosti dané země. Mecenášství a partnerství Mecenášská a partnerská činnost je povolena v rámci politiky Skupiny, která je definována v Chartě mecenášství a partnerství. Tato činnost obráží občansky a sociálně zodpovědný přístup. Pouze osoby řádně oprávněné svými nadřízenými mají možnost nařizovat či iniciovat tyto operace. Spolupracovníci jsou povinni dbát na opodstatněnost těchto iniciativ, které nesmějí vytvářet situaci střetu zájmů, ani se stát prostředkem neoprávněného financování. 22 GDF SUEZ Etika v praxi

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více