PŘÍRUČKA ETIKA V PRAXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA ETIKA V PRAXI"

Transkript

1 PŘÍRUČKA ETIKA V PRAXI

2

3 Etický závazek s vysokými nároky 4 Federalizující přístup na všech úrovních 6 Jak komunikovat o etickém problému? 14 Klíčové pojmy etiky v každodenní činnosti 18

4 Etický závazek s vysokými nároky Etická charta Skupiny GDF SUEZ stanovuje obecný rámec pro pravidla profesního chování platná pro všechny naše spolupracovníky. Příručka Etika v praxi má za cíl podrobně popsat prováděcí modality obecného rámce. Z povahy této příručky vyplývá, že nemůže prezentovat všechny možné případy, které se mohou vyskytnout. OTÁZKY A ODPOVĚDI Komu je tato příručka určena? Je určena členům správních orgánů společnosti Skupiny GDF SUEZ a spolupracovníkům zaměstnaným (nastálo nebo dočasně) v jednotlivých entitách Skupiny, jakož i všem osobám vyslaným třetím podnikem do entity Skupiny. Je věcí každého spolupracovníka uplatňovat hodnoty Skupiny a její níže uvedené etické zásady: jednat v souladu se zákony a právními předpisy, implementovat kulturu integrity, prokazovat loajálnost a poctivost, respektovat druhé, a to svým každodenním chováním při výkonu profese, v obchodních vztazích, jakož i v kontaktu se všemi osobami. Každý je povinen usilovat o jednání v dobrém úmyslu a s rozvahou; z těchto důvodů je potom zcela normální a přirozené hovořit se svými kolegy i nadřízenými o etických otázkách a dilematech spojených s výkonem jakékoli profesionální činnosti. 4 GDF SUEZ Etika v praxi

5 Umět rozpoznat etické jednání a předcházet chybám by mělo stát v popředí našeho zájmu při našem úsilí o excelenci: to ovšem vyžaduje jak osobní, tak i týmové nasazení. Od každého manažera majícího i specifické povinnosti se očekává, že bude svým spolupracovníkům, které řídí, předávat etické zásady GDF SUEZ. Bude též zodpovídat za šíření a uplatňování etické politiky a dodržování pravidel (tzv. compliance) na úrovni organizace operativních a provozních sekcí příslušných entit Skupiny. Takto je manažer nucen nejen informovat své spolupracovníky prakticky a konkrétně o etických pravidlech, která jsou povinni dodržovat, ale i zajistit jejich správné pochopení. Též musí svým spolupracovníkům poskytnout radu a povzbuzovat je, aby se na něho obraceli s otázkami souvisejícími s etikou a uplatňováním právních norem a předpisů. Neodkladně má upozornit své nadřízené nebo etického komisaře dané entity na obtíže, s kterými se může setkávat při uskutečňování této politiky. Do jeho kompetence spadá i kontrola, kterou ověřuje, zda jeho spolupracovníci náležitě dodržují pravidla, která jsou povinni aplikovat.avšak manažer především svým vlastním příkladným chováním zprostředkovává spolupracovníkům význam etiky a konformity. Každý, bez ohledu na jeho funkci, je zodpovědný za své vlastní chování a nese následky za svá zvolená rozhodnutí. Pokud se dopustí činu, který je v rozporu s etikou, vystavuje se po posouzení každého případu sankcím za disciplinární, správní, civilní či trestní přestupek; uplatňování těchto sankcí tvoří součást právních předpisů platných v rámci dané entity. Vykonání neetického příkazu zakládá zodpovědnost vykonavatele příkazu i příkazce. Ten, kdo je vystaven tlaku, aby jednal v rozporu se zásadami GDF SUEZ či v rozporu se svým svědomím, by měl o tom promluvit s osobou, která je schopna mu pomoci. CO JE TŘEBA ČINIT UPLATŇOVAT ZÁSADU SUBSIDIARITY Etické dokumenty Skupiny stanovují obecná pravidla a zásady. Příslušné entity jsou vyzvány, aby je uplatňovaly a přizpůsobily dle zásad subsidiarity v závislosti na místních předpisech a politice stanovené vedením příslušné entity. Uveďme příklad, kdy Skupina schválí možnost příjímat či poskytovat dary při zachování zásady rozumné míry. Nikdy nesmí vzniknout pochybnosti o poctivosti, nezávislosti a objektivnosti dárců a příjemců těchto darů. V zemi, kde zákon nařizuje zákaz darů, je samozřejmě nezbytné toto pravidlo sladit s politikou zákazu darů. V entitě, jejíž vedení si to bude přát, může být pravidlo rozšířeno o povinnost určující horní cenovou hranici darů. Manažeři jsou povinni předat svým spolupracovníkům jasné pokyny týkající se horní cenové hranice darů dle lokálních zvyklostí. GDF SUEZ Etika v praxi 5

6 Federalizující přístup na všech úrovních Etická charta uvádí obecné zásady etiky, které je každý povinen uplatňovat ve svých profesních postupech a ve svém jednání se všemi zúčastněnými stranami naší Skupiny. Tyto zásady se promítají do tří okruhů. OKRUH SKUPINY Etika Skupiny GDF SUEZ je uplatňována nejprve v rámci prvního okruhu, který představují spolupracovníci, jednotlivé entity Skupiny a akcionáři. Spolupracovníci GDF SUEZ se snaží udržet na všech stupních mnohostranně náročné a harmonické lidské vztahy. V této souvislosti každý zodpovídá za to, aby všem spolupracovníkům umožnil vykonávat svou profesi v dobré fyzické i psychické pohodě. Každá osoba tak musí být vždy respektována při plnění povinností a hierarchických vztahů. Skupina důsledně podporuje dobré kolegiální vztahy založené na zdvořilosti, vzájemné úctě, vděčnosti, uznání a taktnosti. GDF SUEZ odsuzuje morální či sexuální obtěžování. 6 GDF SUEZ Etika v praxi

7 Skupina především oceňuje kompetentnost svých spolupracovníků při respektování rozmanitosti soukromého a rodinného života. Skutečnost, že GDF SUEZ vyžaduje vysoký stupeň profesionality, napomáhá profesnímu i osobnímu rozvoji jedinců. Vysoce oceňovaný týmový duch je založen na otevřeném a konstruktivním dialogu, který posiluje soudružnost. Skupina věnuje značné úsilí, aby své spolupracovníky náležitě informovala o svých cílech i důležitých výzvách a usnadnila jim zapojení do života daného podniku. V neposlední řadě GDF SUEZ usiluje ve všech zemích o zprostředkování takových výdělků, které umožní důstojnou existenci se zřetelem k místní životní úrovni. Skupina se též všemožně snaží o využití všech prostředků nezbytných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svých spolupracovníků při práci. GDF SUEZ Etika v praxi 7

8 COMPLY OR EXPLAIN Každý z nás má povinnost jednat v souladu se zákony a právními předpisy. Pokud jde o specifická pravidla Skupiny, mají entity nicméně možnost adaptovat své způsoby organizace, aby například byly respektovány zákony nebo některé aspekty lokální kultury, které se projevují ve zvycích odlišných od našich standardů. V takovém případě bude vhodné zajistit si záruku u místní entity za tyto odchylky, a to ještě před zavedením zvláštní politiky. Podmínky odchylky od předpisu jsou podřízeny naší zásadě comply or explain (dodržuj nebo vysvětli). Dojde-li k porušení, musí etický komisař místní entity důvod odchylky vysvětlit a provést předběžně její formální schválení. Tato odchylka od předpisu nesmí v žádném případě porušit zákon. Jakákoli odchylná politika odhalená po svém zavedení bez souhlasu místní entity, bude posuzována jako profesní chyba a přestoupení tohoto pravidla. Vysvětlení musí být jasné, řádně odůvodněné, písemně doložené a ctít právo a etické zásady Skupiny. Entity Skupiny GDF SUEZ dbá, aby vztahy uvnitř jednotlivých entit byly transparentní a vyrovnané. Zvláštní pozornost věnuje Skupina tomu, aby si entity předávaly přesné a autentické údaje a informace. Pokud entity GDF SUEZ udržují mezi sebou obchodní vztahy, zachovávají se stejnou bedlivostí loajálnost vůči externím zákazníkům, dodavatelům nebo partnerům. Entity, jejichž činnost je regulována, dbají na respektování požadovaných procedur, a zvláště pokud jde o obchodně citlivé informace. V zájmu koherence a loajálnosti pak entity uplatňují na lokální úrovni takové prostředky, které napomáhají uvádět v život tuto Etickou chartu a plnit její požadavky. Akcionáři Další rozvoj naší Skupiny závisí především na její schopnosti získat kapitál potřebný pro její investice. Akcionáři důvěřují Skupině GDF SUEZ nejen pokud jde o úspěšné vedení společnosti, ale i o zlepšení výkonnosti. Za tím účelem aplikujeme standardy a normy zaručující vysokou úroveň v případě spravování podniku, přičemž hlavním cílem je zajistit našim akcionářům optimální navýšení a zúročení vloženého kapitálu. Kromě povinného uplatňování pravidel definovaných kontrolními orgány finančních trhů Skupina též dbá na dodržování zásady rovnosti mezi akcionáři a pokládá za věc své cti poskytovat přesné, transparentní, autentické a v požadovaném termínu ověřitelné finanční informace. 8 GDF SUEZ Etika v praxi

9 OKRUH TRHU Etika GDF SUEZ je vně Skupiny též uplatňována na úrovni vztahů udržovaných uvnitř okruhu trhu, který tvoří její zákazníci, dodavatelé a konkurenti. Zákazníci Spokojenost naší klientely a s ní související prosperita naší Skupiny závisejí na přesně definovaných faktorech: mezi ně patří disponibilita, představivost, inovační duch, neustálé zlepšování kvality a dosledovatelnosti především v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zohlednění sociální dimenze při zajišťování služeb veřejnosti. Tyto požadavky předpokládají otevřený dialog založený na přesných a autentických informacích, na respektování pravidel týkajících se obchodně citlivých informací, na transparentnosti postupů zavedených Skupinou a samozřejmě i na respektování závazků a pravidel hospodářské soutěže. Dodavatelé Kvalita produktů a služeb, které GDF SUEZ svým zákazníkům poskytuje, závisí též na schopnosti Skupiny zajistit bezchybné plnění závazků ze strany jejích dodavatelů a partnerů. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby výběr našich dodavatelů byl nestranný a přísný. Skupina si je vybírá dle jejich profesionality a konkurenceschopnosti s perspektivou spolupráce založené na vzájemné důvěře. Při každém obchodním jednání jsou dodržovány zásady kvality definované uvnitř Skupiny. V této souvislosti aspekt kolektivní dimenze při rozhodovacím procesu o nákupu umožňuje spoluúčast všech zainteresovaných stran. Vztahy se zákazníky se řídí zásadami rovnosti a nestrannosti tak, aby byl zachován vzájemně vyvážený a objektivní vztah. Kupující musejí prokazovat nezpochybnitelný smysl pro etiku a podřídit se právním předpisům, a zvláště pravidlům hospodářské soutěže. GDF SUEZ Etika v praxi 9

10 Zařazení environmentálních a společnostních zájmů mezi kritéria pro výběr dodavatelů je dalším projevem uplatnění etických zásad. GDF SUEZ doporučuje všem svým obchodním partnerům, subdodavatelům a dodavatelům, aby se řídili pokud již tak nečiní - etickými, environmentálními a společnostními pravidly, ale též dodržovali postupy slučitelné s hodnotami Skupiny. Konkurenti Naše Skupina respektuje pravidla fungování trhu. V této souvislosti se řídí pravidly hospodářské soutěže a regulovaných trhů, přičemž loajální chování přijala za vlastní a odmítá pomlouvání či očerňování svých konkurentů. Rovněž ke shromažďování údajů a informací o svých konkurentech používá výhradně legálních a poctivých metod. Konečně zabezpečuje nejen své vlastní důvěrné informace a výrobní tajemství, ale i ty, které mu poskytly jeho dodavatelé nebo partneři. 10 GDF SUEZ Etika v praxi

11 OKRUH SPOLEČNOSTI GDF SUEZ stojí před důležitými energetickými výzvami 21. století. Dosažení těchto cílů je reálné při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje, ke kterým se Skupina zavázala. Komunita Svými aktivitami se Skupina dostává do samého centra dění správních celků, se kterými spolupracuje, přičemž mimořádnou pozornost věnuje podpoře komunit, jež umožňují její činnost. Takto se uplatňuje aktivní politika GDF SUEZ v oblasti solidarity vůči obyvatelstvu v nouzi, a v případě potřeby i ve spojení se státními úřady. Podporuje rovněž mecenášství a sponzoring, jakož i akce spojené s lokálním ukotvením, a to po dohodě a v partnerství se správními celky s cílem podpořit jejich iniciativy. Tyto aktivity musejí být upřímné, transparentní a zákonem povolené. GDF SUEZ považuje integritu za jednu ze základních zásad své etiky. Zavrhuje jakoukoli formu korupce a dbá, aby spolupracovníci angažující se při dodržování této zásady neutrpěli žádnou újmu. Mimoto Skupina nepřipustí jakékoli financování politických aktivit s výjimkou případu zemí, kde je toto financování dovoleno a vymezeno zákonem; v případě potřeby bude tudíž toto financování v naprostém souladu s platnými místními zákony a definovanou interní politikou. V neposlední řadě GDF SUEZ ve spojení s místními aktéry dbá na dodržování zásady porozumění odlišných kultur a jejich respektování. V tomto smyslu Skupina udržuje dialog a partnerské vztahy s nevládními organizacemi (NGO) činnými v environmentální a humanitární oblasti, a to při aktivitách, které souvisejí s jejími profesními oblastmi činnosti. Též podporuje osobní asociativní angažovanost svých spolupracovníků. GDF SUEZ Etika v praxi 11

12 GDF SUEZ se hlásí k nejvyšším etickým standardům Zásady jednání GDF SUEZ tvoří součást širšího rámce mezinárodních referenčních textů, k nimž patří především: Všeobecná deklarace lidských práv a příslušné dodatkové dohody, úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), směrnice Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OCDE) pro nadnárodní společnosti,úmluva Organizace spojených národů proti korupci. Planeta Životní prostředí, jeho ochrana a trvale udržitelný rozvoj mají pro GDF SUEZ prvořadý význam. Politika trvale udržitelného rozvoje uplatňovaná Skupinou to formuluje jasně, když poukazuje na to, že respektování člověka a respektování životního prostředí jsou základním kamenem identity a hodnot Skupiny GDF SUEZ. S vědomím své zodpovědnosti vůči současným a budoucím generacím určuje Skupina svou strategii i její cíle v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a podává zprávy o výsledcích své činnosti. Respektuje vnitrostátní právní předpisy a nařízení. Též sleduje očekávání svých zákazníků, místního obyvatelstva, spolupracovníků a komunity. Předmětem pozorování jsou emisní hodnoty a dopad aktivit Skupiny a kromě toho se stará o to, aby její environmentální cíle byly sdíleny i jejími partnery, dodavateli a popřípadě i vlastníky zařízení, jež spravuje. 12 GDF SUEZ Etika v praxi

13 Skupina používá metody a techniky, které jsou pro prosazování trvale udržitelného rozvoje nejvhodnější. Iniciuje výzkum a inovaci s cílem rozvíjet know-how v oblasti zajišťování kvality a bezpečnosti, využití a recyklace materiálu, úspor přírodních zdrojů, jakož i snížení úrovně škodlivých dopadů všeho druhu. Permanentním cílem GDF SUEZ je etické chování v souladu s právními předpisy a závazky Skupiny, což znamená aplikaci principů dodržování norem, tzv. compliance. V tomto duchu se očekává od každého z nás přijmout odpovídající profesionální povinnosti po té, co byly definovány a posouzeny spolu s příslušnými nadřízenými. GDF SUEZ Etika v praxi 13

14 Jak o daném etickém problému komunikovat? Spolupracovníci Skupiny mají k dispozici četné dokumenty, v kterých je vysvětlen cíl a obsah její etické politiky a dodržování norem, tzv. compliance, s uvedením konkrétních příkladů. OTÁZKY A ODPOVĚDI Co znamená dodržování norem, tzv. compliance? Je to soubor nástrojů, které je třeba využít k dosažení cíle, kterým je konformita. Dodržování norem (tzv. compliance) představuje dynamický prvek, zatímco konformita je výsledný stav věcí. Různorodost a rozmanitost situací nicméně nedovoluje předjímat všechny možnosti v praxi. Chceme-li najít odpověď v souladu s naší etikou, je občas nutné o ní diskutovat ve svém okolí. Podle charakteru vašich dotazů je možné se obrátit na kolegu z práce, na vedení, přičemž začnete u svého přímého nadřízeného, na jiného manažera, jehož kompetence souvisí s vaší problematikou (lidské zdroje, bezpečnost práce, právní vztahy atd.) a samozřejmě na etického komisaře. Otázka z oblasti etiky, kterou zamýšlíme položit, je často choulostivá záležitost vzhledem k tomu, že se může týkat chování osoby, kterou všichni znají. Je třeba sebrat odvahu a kuráž dané téma projednat a prezentovat dilema v zájmu nalezení řešení. Nicméně je to jediný prostředek, jak skoncovat s nepřijatelnými praktikami a začít hledat cesty k jejich nápravě. 14 GDF SUEZ Etika v praxi

15 ŠKOLENÍ V OBLASTI ETIKY Školení určené pro řídící pracovníky provozních a operativních sekcí je k dispozici formou prezenčního kurzu nebo po internetu. Jsou zařazena především následující témata: Jakákoli osoba, která v dobré vůli vyjádří obavy etického rázu nebo týkající se dodržování norem, se nesmí stát obětí žádného postihu učiněného proti této osobě v důsledku jejího předchozího vyjádření. Spolupracovník, který je obětí nebo svědkem takových praktik, má právo obrátit se na etického komisaře své entity nebo etického komisaře Skupiny, který je tudíž povinen hledat spolu s nadřízenými takové řešení, jež umožní zachovat nebo obnovit legitimní práva dotčených osob. důraz na informovanost o etice na úrovni podniku, podnikatelská etika, pravidla upravující hospodářskou soutěž v EU, antikorupční opatření v mezinárodním rozvoji, etické postupy při zadávání veřejných zakáze, odpovědnost managementu, etická rizika, interní kontrola, audity. Veškeré doplňující informace vám poskytne ředitelství etiky a dodržování pravidel (tzv. compliance), dále etický komisař vaší entity či vaší sekce. Za všech okolností jsou etičtí komisaři povinni zajistit důvěrnost informací, které jim byly předány. GDF SUEZ Etika v praxi 15

16 ETICKÝ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ GDF SUEZ dává k dispozici svým spolupracovníkům elektronickou adresu, na které je možno se otázat etického komisaře Skupiny v případě pochybností o správnosti chování nebo v případě konstatování porušení pravidel etiky a nedodržování norem. GDF SUEZ dává k dispozici svým spolupracovníkům elektronickou adresu, na které je možno se otázat etického komisaře Skupiny v případě pochybností o správnosti chování nebo v případě konstatování porušení pravidel etiky a nedodržování norem. Tato procedura nenahrazuje, ale jen doplňuje jiné již existující způsoby oznámení (nadřízený pracovník, zástupce personálu, veřejný orgán atd.). Ta musí být uplatněna v souladu s lokálními platnými právními předpisy, přičemž některé předpisy upravují případy legálně povinného postupu oznámení. Jakékoli zneužití této procedury se může stát předmětem trestního stíhání, a naopak zabraňuje stíhání proti straně jednající v dobré víře. Identita této jednající strany, jakož i identita případných obviněných osob je zpracována jako důvěrná informace, přičemž porušení mlčenlivosti může vést k uplatnění sankcí. CO JE DOBRÉ VĚDĚT Veškeré dodatečné dokumenty k této Etické chartě a příručce jsou dostupné všem spolupracovníkům Skupiny na intranetu nebo extranetu, který se zabývá problematikou etiky. Procedura se přednostně zaměřuje na dysfunkce v oblasti účetnictví, finančního auditu a boje proti korupci, jakož i na další závažná pochybení, která mohou mít neblahý dopad na životní zájmy podniku nebo fyzickou či právnickou integritu jeho zaměstnanců. Další případy dysfunkce mohou být posuzovány s ohledem na vnitrostátní právní předpisy. Oznámení mohou být adresována etickým komisařům příslušných entit a/nebo etickému komisaři Skupiny jakýmkoli způsobem a přednostně elektronicky na adresu: 16 GDF SUEZ Etika v praxi

17 CO JE TŘEBA ČINIT Na koho se obrátit? Máte pochybnosti o tom, jak se zachovat nebo si nevíte rady s tím, jak postupovat. Potřebujete poradit. Domníváte se, že podniková pravidla jsou porušována nebo by mohla být porušována. Domníváte se, že jste nebo budete zapojen(a) do akce, která je v rozporu s pravidly vašeho podniku. Ve všech uvedených případech je třeba se poradit s důvěryhodnými osobami, tj. s vašimi kolegy, s vaším nadřízeným, s právním ředitelstvím, pokud to zákon umožňuje se zástupcem zaměstnanců, s etickým komisařem vaší entity nebo v případě potřeby se zástupcem Skupiny atd. GDF SUEZ Etika v praxi 17

18 Klíčové pojmy etiky v každodenní činnosti Není to vždy lehký úkol a proto stojíme-li před problémem etického charakteru, nesmíme nikdy pustit ze zřetele orientační zásady obsažené v tomto dokumentu a také neváhat s požádáním o pomoc u našich nadřízených. Podvod Podvod v podniku je choulostivou záležitostí a její dopad je často minimalizován. Avšak podvody zapříčiňují výdaje, které mohou být vysoké a náročné k pokrytí; v širší souvisloti představují riziko pro každého jedince a každý podnik. Pro GDF SUEZ je podvod ve všech svých formách nepřípustný. Jakýkoli podvodný čin podléhá sankcím stanoveným mezinárodním nebo vnitrostátním právem a interními předpisy Skupiny. Za podvod je považován jakýkoli úmyslný a utajovaný skutek či opomenutí spáchané se záměrem oklamat nebo obejít platné zákony či podniková pravidla, to vše s cílem získat pro podvodníka nebo třetí stranu neoprávněné materiální nebo morální výhody. Podvod má četné formy: odcizení peněz, odcizení údajů a dat, úmyslné falšování, disimulace nebo zničení dokumentů, falešné spisy nebo falešná prohlášení, manipulace s účty, padělání, praní špinavých peněz, krádež, korupce GDF SUEZ Etika v praxi

19 Korupce Korupce je projevem hlubších nesrovnalostí a brání náležitému fungování podniku. Vede k vyšším výdajům, přičemž snižuje ekonomickou efektivnost, je výrazem nedostatečné solidarity a může poznamenat důstojnost a integritu těch, kteří proti své vůli nesou její následky. Z tohoto důvodů GDF SUEZ zavrhuje jakoukoli podobu korupce, a to bez ohledu na čas, místo nebo okolnosti. Korupce je ilegální úmluvou mezi dvěma či více osobami. Je považována za jednu z forem podvodu. Obecně rozlišujeme dva druhy korupce: aktivní korupce, kterou se rozumí poskytnutí určité výhody druhému za účelem obcházení rozhodovacího mechanismu (povolení, právo, dodávka, trh, kontrakt...); pasivní korupce, kterou se rozumí přijetí určité výhody náhradou za ovlivnění rozhodnutí. Pasivní korupce nemusí být vždy výsledkem aktivní iniciativy, ale naopak se může stát záminkou k vydírání. Korupce má mnoho různých forem jako například peněžní odměna, provize, zpronevěra, neoprávněná odměna za akt veřejné instituce V posledním uvedeném případě se korupce stává vydíráním. Vydíráním se rozumí udělení zakázky (kontraktu nebo povolení) výměnou za neoprávněnou kompenzaci vynucenou nátlakem, formou jednorázového nebo každodenního vymáhání peněz a v neposlední řadě administrativním popotahováním či dokonce fyzickým ohrožováním osob a jejich rodinných příslušníků. BOJ PROTI KORUPCI Dobrovolné závazky Skupiny Úmluva Organizace spojených národů proti korupci, a zvláště její 10. zásada týkající se boje proti korupci Iniciativa pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI), organizace občanské společnosti, která se věnuje boji proti korupci Francouzská sekce NGO Transparency International ZÁSADA RECIPROCITY Příkladem dobré praxe v režimu pozvání (pokud to místní zákon povoluje) je pravidlo, že nikdy nepozveme klienta do místa, kam on sám by si nemohl dovolit pozvat na oplátku. Někdy jsou akty korupce realizovány formou využití obchodních zprostředkovatelů, aby se tak utajily či disimulovaly před případným vyšetřováním. Ve snaze předcházet takovým praktikám Skupina vytvořila vzorový povinný interní postup pro využívání obchodních zprostředkovatelů. GDF SUEZ Etika v praxi 19

20 Zákaz veškerých neloajálních postupů založených na úmluvě s konkurenty, které mají za cíl realizovat: prezentaci dohodnutých nabídek; stanovení kupní nebo prodejní ceny; omezení produkce, investic, inovací a s tím spojeného užívání; rozdělení nebo segmentaci trhů, odbytiště nebo zdroje zásobování, ať už dle teritorií, typu klientely nebo jakéhokoli jiného kritéria; eliminaci konkurenta, klienta, dodavatele nebo nově příchozího na trh. Před přijetím daru či jeho nabídnutím si položte následující tři otázky: Jedná se o dar, který může změnit můj postoj vůči dané osobě nebo firmě? Souhlasí můj nadřízený s tím, abych nabídl (přijal) tento dar? Mohu si dovolit mluvit bez zábran o tomto daru se svými spolupracovníky a se svou rodinou? Nezapomeňte si ověřit pravidla uplatňovaná vaší entitou. Konkurence Respektování pravidel hospodářské soutěže přikládá Skupina prvořadý význam a odmítá jakékoli antikonkurenční jednání. Od jejích spolupracovníků se očekává bezúhonné jednání vůči konkurentům, zákazníkům, dodavatelům a prospektorům trhu. Zakazuje se především nezákonná domluva, zneužití dominantního postavení, korupční jednání, privilegovaná výměna informací, diskriminační, excesivní nebo dobyvačné ceny atd. Každý spolupracovník Skupiny používá výlučně legální a etické prostředky k vyhledávání informací o svých konkurentech; například za nezákonné je považováno nepovolené vniknutí a disimulace identity. Spolupracovník nešíří fámy a nepomlouvá své konkurenty a odmítá zneužívat ve svůj prospěch nepřesných, falešných nebo deformovaných informací. V neposlední řadě, pokud entita Skupiny operuje na regulovaném trhu, je povinna zajistit informování spolupracovníků o ustanoveních, která se na ně vztahují, a kontrolovat jejich řádné uplatňování. Dary, pozvání a cesty Skupina se obecně snaží maximálně omezit počet a hodnotu darů a pozvánek, ať už je spolupracovníci Skupiny nabízejí či přijímají. Jejich četnost a hodnotu povinně stanovují nadřízení pracovníci. Každý spolupracovník má možnost informovat se u svého nadřízeného, jak je tato politika prováděna v jeho entitě. Dary a pozvání jsou výrazem zdvořilosti a tudíž musejí odpovídat místním tendencím a zvyklostem. Nikdy nepřistupujte na nabízení nebo přijímání darů či pozvání, které vás z jakéhokoli důvodů uvádějí do nepříjemné situace nebo by mohly do ní uvést vašeho partnera či vaše okolí. Každopádně jakýkoli návrh cesty, ať už vám nebo vámi nabízený v profesním rámci, musí být předmětem předběžného souhlasu vašich nadřízených. 20 GDF SUEZ Etika v praxi

21 Střet zájmů Střety zájmů se rozumí situace, kdy rozhodnutí dané osoby, která jedná z profesionálního titulu, může být excesivním způsobem ovlivněna druhotným nebo odlišným zájmem, než je zájem podniku. Je to například případ, kdy se spolupracovník nachází v situaci, že by mohl učinit rozhodnutí nikoli v zájmu jeho podniku, nýbrž ve prospěch vlastních zájmů, ba dokonce ve prospěch zájmů příbuzného či přítele. V případě pochybností je pro spolupracovníka rozumné ověřit si u svých nadřízených, že nejde o střet zájmů. Je vhodné poradit se zvláště v takovém případě, kdy vy sám nebo jeden z vašich příbuzných jste finančně zainteresován v daném podniku nebo v dané instituci, která je zákazníkem, konkurentem nebo dodavatelem společnosti. Je též vhodné poradit se v případě, že vykonáváte profesionální činnost mimo společnost. Stejně tak, pokud zastáváte zodpovědnou pozici v asociacích nebo správních orgánech zákazníka, doporučuje se zdržet se hlasování, pokud se jedná o odsouhlasení kontraktu nebo přijetí rozhodnutí týkajících se některé společnosti v rámci Skupiny. Finančníci GDF SUEZ jsou, pokud se jich týče, povinni ohlásit potenciální či reálné střety zájmů svým nadřízeným nebo etickému komisaři jejich entity, a to v souladu s Kodexem chování pro řídící pracovníky přicházející do styku s finančními a účetním operacemi Skupiny. Příklad vyhodnocení potenciálního rizika střetu zájmů Pokud na jednu z následujících otázek odpovíte kladně, nacházíte se potencionálně v situaci střetu zájmů: 1 Já nebo někdo z mých příbuzných zastáváme (mimo společnost, pod kterou spadám v rámci GDF SUEZ) pozici řídícího pracovníka, vlastníka, jednatele, zaměstnance nebo poradce společnosti: která je dodavatelem služeb nebo zboží mé entitě nebo entitě Skupiny? která je konkurentem mé společnosti nebo společnosti Skupiny? 2 Já nebo někdo z mých příbuzných máme (mimo společnost, pod kterou spadám v rámci GDF SUEZ) přímý nebo nepřímý finanční zájem ve společnosti: která je dodavatelem služeb nebo zboží mé entitě nebo entitě Skupiny? která je konkurentem mé entity nebo entity Skupiny? jejíž činnost je velmi podobná činnosti, kterou vykonávám uvnitř Skupiny? 3 Já nebo někdo z mých příbuzných máme možnost participovat na rozhodování nebo dávat doporučení týkající se vztahů mezi entitou GDF SUEZ a externí společnosti vně Skupiny, která splňuje kritéria formulovaná v otázkách 1 a 2? 4 Já nebo někdo z mých příbuzných máme možnost participovat na rozhodování nebo dávat doporučení týkající se entity GDF SUEZ v rámci politického nebo asociativního mandátu? 5 Já nebo někdo z mých příbuzných jsme přijali, přijímáme nebo jsme byli předmětem návrhu daru, cesty nebo jiné materiální či finanční výhody ze strany dodavatele, zákazníka, konkurenta?

22 Zásady výběru obchodních zástupců Dále uvedené body, které však nejsou vyčerpávající, vyjadřují minimální požadavky na obchodní zástupce: mít dobrou pověst, dostatečnou síť kontaktů, prokazatelnou odbornou kompetentnost, znalost vnitrostátní legislativy, kontextu a zvyků; nebýt zaměstnancem nebo oficiálním zástupcem veřejnoprávní instituce, politické strany, potenciálního zákazníka nebo konkurenta; být v souladu s právními předpisy týkajícími se jeho činnosti; nebýt vybrán pouze na základě doporučení potencionálního zákazníka; být vybrán a schválen v souladu s platným postupem. Lobbing Skupina definuje lobbing jako prosazování zájmů svých entit prostřednictvím objektivních informací poskytovaných lídrům veřejného mínění a/nebo vedoucím pracovníkům sdružení, ve kterých tyto entity operují, a to v technické, ekonomické a sociální oblasti. Jde o to umožnit seznámení se se Skupinou, prosazovat její dobré jméno, její hodnoty, její profese a služby, jakož i bránit její zájmy. Pokud daná instituce nebo země upraví předpisy pro činnost lobbistů, jsou entity povinny tyto předepsané povinnosti respektovat a využívat služeb pouze profesionálních lobbistů, kteří je též respektují. Stejně tak, pokud existuje kodex chování nebo deontologie lobbistů vydané jejich profesními asociacemi, pak jsou lobbisté pracující pro entity Skupiny též povinni se jim podřídit. V každém případě, lobbisté při svých lobbistických aktivitách vždy oznámí identitu osob nebo institucí, v jejichž zájmu jednají. Stejně tak neposkytují a ani nežádají o žádnou informaci úplatně. Skupina je upozorňuje především na rizika střetu zájmů a korupce. Každý spolupracovník, zvláště když je vyslán do zahraničí, se soustředí se zvýšeným zájmem na to, aby nepůsobil dojmem, že Skupina nebo entita, kterou zastupuje, má v úmyslu protiprávně ovlivnit interní politické záležitosti dané země. Mecenášství a partnerství Mecenášská a partnerská činnost je povolena v rámci politiky Skupiny, která je definována v Chartě mecenášství a partnerství. Tato činnost obráží občansky a sociálně zodpovědný přístup. Pouze osoby řádně oprávněné svými nadřízenými mají možnost nařizovat či iniciovat tyto operace. Spolupracovníci jsou povinni dbát na opodstatněnost těchto iniciativ, které nesmějí vytvářet situaci střetu zájmů, ani se stát prostředkem neoprávněného financování. 22 GDF SUEZ Etika v praxi

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, SVP A ZŠ CHRUDIM Účinný od 1. 5. 2014 Úvodní ustanovení Práce v Dětském domově se školou, středisku výchovné péče a základní škole Chrudim (dále jen DDŠ)

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 23.4.2010 Úřední věstník Evropské unie C 104/3 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA Část 0 pravidel pro zaměstnance ECB obsahující etický rámec (Tímto textem se zrušuje a nahrazuje text zveřejněný v Úředním věstníku

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 Č.j.: 853/2014 ETICKÝ KODEX Práce v DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je založena

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 KODEX CHOVÁNÍ POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2 OBCHODNÍ ZÁSADY 4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 ETICKÝ VÝBOR 14 ETICKÁ CHARTA 18 OBSAH 1 Poselství generálního ředitele Total je velkou mezinárodní společností,

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

Program bezpečnostních investic NATO

Program bezpečnostních investic NATO Program bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investments Programme - NSIP) Program bezpečnostních investic NATO (NSIP) zajišťuje výstavbu společné infrastruktury NATO, nezbytné pro výcvik a nasazení

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více