PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SEMILY - PĚŠÍ STEZKA A CYKLOSTEZKA PODÉL JIZERY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SEMILY - PĚŠÍ STEZKA A CYKLOSTEZKA PODÉL JIZERY"

Transkript

1 SEMILY - PĚŠÍ STEZKA A CYKLOSTEZKA PODÉL JIZERY Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic

2 A) OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU Město Semily je realizátorem projektu Regenerace panelového sídliště Řeky a je partnerem projektu Greenways Jizera, který řeší komplexní turistickou infrastrukturu podél toku Jizery. Součástí těchto projektů je : - příprava a realizace rekonstrukce stezky podél Jizery (včetně veřejného osvětlení) součást projektu Regenerace panelového sídliště Řeky - příprava a realizace cyklostezky v Řekách součást projektu Greenways Jizera - příprava a realizace cyklostezky v oblasti Ostrov nábřeží Sv. Čecha - součást projektu Greenways Jizera. Pěší stezka a cyklostezka v Řekách a cyklostezka podél toku řeky Jizery v oblasti Ostrov nábřeží Sv. Čecha bude realizována na území města Semily, katastrálním území Semily. Navržený úsek rekonstrukce stezky pro pěší a cyklostezky je připravován pro úsek v lokalitě Řeky od lávky pro pěší do Bítouchova k mostu přes Jizeru v Jatecké ulici, navržený úsek cyklostezky v oblasti Ostrov nábřeží Sv. Čecha je řešen jako výstavba cyklistického pruhu nebo smíšené komunikace pro pěší a cyklisty. Obsahem projektu není řešení lávky přes Jizeru! S tímto záměrem vypisuje Město Semily jako investor stavby výzvu k podání nabídek na vypracování dokumentace pěší stezky včetně osvětlení a cyklostezky v rozsahu variantní studie řešení povrchu komunikace, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr dodavatele. Vzhledem k jednoduchému charakteru stavby se nepředpokládá zpracování prováděcí dokumentace stavby. VSTUPNÍ ÚDAJE Nositel projektu : Město Semily Okres, kraj : Semily, Liberecký Adresa : Husova 82, Semily IČO : Statutární zástupce : Mgr. Jan Farský, starosta Kontakt : , Zodpovědná osoba : Ing. Daniel Mach Kontakt : , Město Semily jako nositel projektu je bývalé okresní město s počtem necelých 9 tisíc obyvatel. Leží v údolí řeky Jizery v jihovýchodní části Libereckého kraje. Záměr obnovy pěší stezky souvisí s celkovým záměrem projektu Regenerace panelového sídliště Řeky, kde tento projekt uvažuje s rekreační zónou pro obyvatele a zároveň bude sloužit jako pěší trasa pro obyvatele místní části Bítouchov ve směru do centra města. Proto je současně s pěší stezkou navrženo osvětlení stezky. Cyklostezka je součástí projektu Greenways Jizera a navazuje na další úsek, který propojí sídliště Řeky s centrem města. B) ZÁKLADNÍ ZÁSADY A CÍLE ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (PŘEDMĚT DÍLA) Požadovaným obsahem dokumentace Semily - pěší stezka a cyklostezka podél Jizery je komplexní příprava stavební akce - výstavba pěší stezky, veřejného osvětlení a cyklostezky v rozsahu: a) variantní návrh povrchu pěší stezky a cyklostezky a finanční porovnání řešení, b) zpracování podkladu pro ohlášení stavební úpravy pěší komunikace pěší komunikace v celkové délce 780m (úsek 1), z toho 500m samostatná stezka a 280m společná komunikace s cyklostezkou, 2/8

3 c) zpracování dokumentace pro územní řízení - úsek 1 cyklostezky v délce 500m jako samostatná stezka v šířce 2,0m, v délce 280m jako společná komunikace s pěší stezkou v celkové šířce min. 3,0 m, - úsek 2 cyklostezky jako součást pěších komunikací na Ostrově k nábřeží sv. Čecha v délce 660 m formou rozšíření stávajících pěších komunikací asi o 1,0m, - návrh mobiliáře (lavičky) a veřejného osvětlení v obou úsecích, d) projednání dokumentace s dotčenými orgány a zajištění vydání územního rozhodnutí (souhlasy majitelů pozemků zajistí objednatel), e) zpracování dokumentace pro stavební řízení, f) projednání dokumentace s dotčenými orgány a zajištění vydání územního rozhodnutí (smlouvy s majiteli pozemků zajistí objednatel), g) zpracování zjednodušené dokumentace pro výběr dodavatele. B.1. VARIANTNÍ NÁVRH POVRCHU PĚŠÍ STEZKY A CYKLOSTEZKY A FINANČNÍ POROVNÁNÍ ŘEŠENÍ Navržené řešení pěší stezky a cyklostezky bude obsahovat variantní návrh povrchů obou komunikací. Pro cyklostezku se předběžně uvažuje s asfaltovým povrchem (využití komunikace pro in-line bruslaře). Pro rekonstrukci pěší stezky se zvažuje variantně povrch z kameniva nebo z betonu. Povrch musí splňovat podmínku jednoduchého pohybu matek s kočárky a handicapovaných občanů (vozíčkářů). Povrch pěší stezky je předmětem zpracování studie řešení povrchu včetně finančního porovnání jednotlivých variant. Požadavkem je porovnání min. 3 rozdílných řešení v rozsahu popisu konstrukce stezky a finančního porovnání jednotkové délky, případně ceny za celý úsek stezky. B.2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PODKLADU PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY PĚŠÍ KOMUNIKACE Zjednodušená dokumentace bude obsahovat zákres ohlášené stavební úpravy do kopie katastrální mapy, technický popis řešení v rozsahu popsané konstrukce úpravy, délky a šířky úpravy a porovnání současného stavu a stavu po dokončení stavební úpravy. Dokumentace bude zpracována s přihlédnutím k požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 1 vyhlášky). B.3. POŽADAVKY NA PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Objednatel požaduje zpracování dokumentace dle požadavků a rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 1 vyhlášky). Dále objednatel požaduje projednání dokumentace pro územní řízení s dotčenými orgány a s majiteli a správci inženýrských sítí (v místě především správce kanalizace a veřejného osvětlení) a průběžně informovat objednatele o vyjádřeních a stanoviscích k dokumentaci. Objednatel bude zajišťovat jednání a souhlasy majitelů pozemků s umístěním stezky. B.4. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat návrh řešení, který je obsahem územního řízení v rozdělení na min. 3 stavební objekty pěší stezka, osvětlení a cyklostezka. Stavební dokumentace musí odpovídat požadavků stavebního zákona, souvisejících zákonů a příslušných vyhlášek (viz. bod B.3 a C.1). Současně bude posouzen dopad konstrukce na odtokové poměry v území a bude navrženo opatření k odstranění negativního vlivu projektu 3/8

4 na okolní pozemky. Součástí dokumentace bude návrh veřejného osvětlení a městského mobiliáře v úrovni navržené konstrukce (materiál, barva, množství) a požadavků na užívání (úsporné osvětlení, omezení vyzařování směrem nahoru a pod.). Dokumentace nesmí obsahovat přesné označení typu použitého druhu osvětlení nebo mobiliáře, ani nesmí být specifikován dodavatel. B.5. INŽENÝRSKÁ ČINNOST Inženýrskou činností pro účely zpracování a projednání dokumentace až do vydání stavebního povolení se rozumí : - vyžádání a dohodnutí stanovisek s dotčenými orgány a s majiteli a provozovateli technické infrastruktury (přípojky a rozvody plynu, energií, telekomunikačních zařízení a další), - vedení příslušných jednání se stavebním úřadem, - podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo jiného dokladu ve smyslu stavebního zákona, který umožní realizaci stavby. B.6. ZPRACOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE SLOUŽÍCÍ PRO VÝBĚR DODAVATELE Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku výběr dodavatele stavby musí odpovídat požadavkům zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. To znamená především, že budou stanoveny charakteristiky a požadavky na stavbu, objemy prací a materiálů, vymezení přístupu na stavbu a postup stavby, požadavky na související dodávky a služby, odkazy na platné právní předpisy a technické normy. Technické podmínky pro realizaci stavby nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. C) MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ OBSAH DOKUMENTACE C.1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAH DOKUMENTACE Projektová dokumentace pro stavební povolení musí odpovídat požadavkům stavebního zákona, souvisejících zákonů a příslušných vyhlášek, zejména pak : zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, - 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (rozsah a náplň projektové dokumentace je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky), - příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (jedná se o místní komunikaci IV. třídy), - příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, - příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, - příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Nad rámec povinností vyplývajících z právních předpisů zhotoví zpracovatel variantní studii povrchu pěší stezky a cyklostezky v minimálním rozsahu : - povrch pěší stezky - štěrk, asfalt, beton, kamenivo, jiný, - cyklostezka - asfalt - osvětlení specifikace na charakter, technické parametry a vizuální styl. 4/8

5 C.2. DOKUMENTACE SLOUŽÍCÍ JAKO SOUČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku výběr dodavatele stavby musí odpovídat požadavkům zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentace ve smyslu 44 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bude zpracována zadavatelem mimo rámec smlouvy s dodavatelem projektové dokumentace. Dodavatel však zpracuje dokumentaci ve smyslu 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu : - zpracování projektové dokumentace stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v podrobnosti nezbytné pro zpracování nabídky, - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě, - stanovení technických podmínek jako souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi ve smyslu 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. D) KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Podmínkou zpracování projektové dokumentace je autorizace zpracovatele v oboru dopravní stavby nebo městské inženýrství smyslu 5 odst. 3 písm b) nebo h) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Současně s doložením kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel doložení přehledu zpracování obdobných projektových dokumentací - dopravní stavby, cyklostezky, pěší stezky nebo chodníky. E) PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace pro výběr povrchu pěší stezky : do Dokumentace pro ohlášení stavební úpravy pěší stezky : do Dokumentace pro územní a stavební řízení : je součástí podmínek pro podání nabídky Dokumentace pro výběr dodavatele : je součástí podmínek pro podání nabídky F) PODKLADY POSKYTNUTÉ ZPRACOVATELI OBJEDNATELEM - digitální mapový podklad - fotodokumentace stavu. G) POŽADAVKY NA POČET VÝTISKŮ A PŘÍLOH DOKUMENTACE Studie povrchu pěší stezky bude zpracována ve 2 paré. Projektové dokumentace pro ohlášení, pro územní a stavební řízení bude zpracována ve 3 paré + komplet na CD včetně výkresů Projektová dokumentace jako podklad pro zadávací dokumentaci bude zpracována v 6 paré 5/8

6 H) LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ Začátek plnění zakázky (uzavřením smlouvy) se předpokládá po ukončení výběrového řízení v polovině února Lhůta pro plnění zakázky je stanovena pouze na první dvě etapy projektu výběr povrchu pěší stezky a zjednodušená dokumentace pro ohlášení. Termíny pro zpracování jednotlivých etap zakázky jsou předmětem hodnocení. Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení a předání předmětu plnění. Místem plnění předmětu zpracované nabídky je Město Semily. Místem pro podání nabídek je Městský úřad Semily, odbor investic, Husova 82, Semily, kam lze nabídky zasílat poštou nebo je předat osobně na podatelně úřadu v budově Městského úřadu Semily, Riegrovo náměstí č.p. 63. Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do do 12 hodin. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce s označením: Nabídka Semily, pěší stezka a cyklostezka podél Jizery a s výrazným nápisem NEOTVÍRAT. Za včas podanou nabídku se považuje nabídka, která bude ve stanoveném termínu doručena do podatelny. V případě dotazů k předložení nabídky na zpracování Územního plánu Semily kontaktujte Ing. Daniela Macha, pracovníka odboru investic, tel , I) OBSAH A FORMA NABÍDKY Nabídka uchazeče o zpracování zakázky bude obsahovat následující údaje : - název a adresa uchazeče - uvedení statutárního zástupce, telefonického čísla, ového spojení, IČO a DIČ, - cena díla včetně DPH (nabídková cena uvedená uchazečem se považuje za cenu maximální, uchazeč uvede nabídkovou cenu v členění za jednotlivé etapy a celkovou cenu, do které je povinen promítnout veškeré předpokládané náklady), - lhůty plnění stanoveny v týdnech pro jednotlivé etapy díla, přičemž lhůta začíná běžet protokolárním předáním pokynů pro zpracování příslušné etapy, - doklady pro posouzení kvalifikace uchazeče (viz. bod D výzvy) - doklad o autorizaci, doklad o oprávnění podnikat a přehled o obdobných zpracovaných zakázkách (vše postačuje černobílá neověřená kopie), - uchazeč je dále povinen předložit písemné prohlášení (viz. příloha č. 2) o tom, že: - na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurs - proti němu nebylo zahájeno soudem konkursní ani vyrovnávací řízení - proti němu nebyl návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku úpadce - není jako fyzická nebo právnická osoba v likvidaci - nebyl v posledních třech letech trestán podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin - nemá k datu odevzdání nabídky žádné daňové nedoplatky - nemá žádné splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, - nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, která bude min. obsahovat popis předmětu plnění díla, délku a formu záruky za dílo, smluvní pokuty za prodlení v plnění díla a za prodlení ve fakturaci za odevzdané části díla s tím, že min. požadavek na pokutu za prodlení je 0,5% ceny za etapu díla a za den prodlení, min. délka záruky za dílo je 5 let a další body dle této výzvy k podání nabídky. - součástí nabídky bude vyplněný krycí list, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zadání. 6/8

7 Nesplní-li uchazeč některý z těchto kvalifikačních předpokladů bude z výběru vyloučen. Vyloučené nabídky se nevyhodnocují a neposuzují. Uchazeče, jehož nabídka byla vyloučena, informuje zadavatel bezodkladně. Všechny nabídky, které budou zadavateli doručeny, se uchazečům nevrací a zůstanou u zadavatele jako doklad o výběru uchazeče. Veškeré podklady pro zpracování nabídky uchazeče budou po dobu určenou pro podání nabídek zveřejněny na internetových stránkách zadavatele v sekci Radnice & Městský úřad pod odkazem Veřejné zakázky. J) HODNOCENÍ NABÍDEK Všechny nabídky, které nebudou vyřazeny, budou postoupeny k hodnocení Hodnotící komisi zadavatele, která na základě posouzení nabídek doporučí Radě města Semily ke schválení a uzavření smlouvy nejvýhodnější nabídku. Uchazeči budou o výsledku výběru písemně vyrozuměni do 14-ti dnů po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, nejpozději však do do této lhůty jsou uchazeči svou nabídkou vázáni. Hodnotící komise provede vyhodnocení nabídek dle následujících hodnotících kritérií a stanoví pořadí nabídek: - nabídková cena... 80% - reference o uchazeči... 10% - termíny plnění díla... 10% K) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 1. Zadavatel je oprávněn vybrat si nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Popis hodnocení nabídky bude součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. 2. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů vzniklých mu zpracováním nabídky. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek. Splnění podmínek výběru nevzniká uchazeči právo pro přijetí nabídky, ani pro uzavření smlouvy o dílo. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o obsahové náplni zakázky a případné změně ceny zakázky. 5. Ukončením výběru a oznámením jejího výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit či doplnit návrh smlouvu o dílo. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. 7. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek plnění zakázky, provádět změny postupu prací při provádění zakázky s ohledem a v závislosti na výši prostředků pro financování zakázky bude uvedeno ve smlouvě o dílo. 8. Zadavatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah zakázky či plnění zakázky přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením; v případě, že zadavatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva použít, budou zhotoviteli proplaceny doložené náklady na plnění zakázky bude uvedeno ve smlouvě o dílo 9. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky. 10. Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady. 11. Pokud předložené podklady umožňují dvojí výklad, bude při sporech a nejistotách pokládán za platný ten, který umožňuje hospodárnější splnění zakázky. 12. Digitální zpracování zakázky (např..jpg nebo.pdf) a předání společně s tištěnou verzí je součástí nabídkové ceny; objednatel si vyhrazuje právo na budoucí libovolné nakládání s takto poskytnutými údaji (prezentace na internetu, v médiích, budoucí přepracování, 7/8

8 rozšíření nebo změny dokumentace apod.) bude uvedeno ve smlouvě o dílo. V Semilech dne Ing. Vladimír Bělonohý vedoucí odboru investic Přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení Příloha č. 3 Schéma záměru v rámci širších vztahů Příloha č. 4 Zjednodušená fotodokumentace 8/8

OPRAVY NA DOMĚ Č.P. 484 V ULICI NAD ŠKOLAMI, SEMILY

OPRAVY NA DOMĚ Č.P. 484 V ULICI NAD ŠKOLAMI, SEMILY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ na zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách STAVEBNÍ PRÁCE OPRAVY NA DOMĚ Č.P. 484 V ULICI NAD ŠKOLAMI, SEMILY

Více

Dětské hřiště sídliště Na Olešce Dětské hřiště sídliště Řeky. Zadání. Hřiště sídliště Na Olešce. Hřiště sídliště Řeky

Dětské hřiště sídliště Na Olešce Dětské hřiště sídliště Řeky. Zadání. Hřiště sídliště Na Olešce. Hřiště sídliště Řeky Dětské hřiště sídliště Na Olešce Dětské hřiště sídliště Řeky Zadání Hřiště sídliště Na Olešce Hřiště sídliště Řeky Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic Květen 2008 1/5 A) OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZATEPLENÍ MĚSTSKÝCH BUDOV MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZATEPLENÍ MĚSTSKÝCH BUDOV MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZATEPLENÍ MĚSTSKÝCH BUDOV MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU V rámci opatření ke snížení spotřeby energie na vytápění objektů, přistupujeme

Více

ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI O DOTACI SEMILY - REVITALIZACE CENTRA MĚSTA (JITŘENKA A RIEGROVO NÁMĚSTÍ - II. ETAPA)

ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI O DOTACI SEMILY - REVITALIZACE CENTRA MĚSTA (JITŘENKA A RIEGROVO NÁMĚSTÍ - II. ETAPA) ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI O DOTACI SEMILY - REVITALIZACE CENTRA MĚSTA (JITŘENKA A RIEGROVO NÁMĚSTÍ - II. ETAPA) Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU

Více

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA OSTROVĚ V SEMILECH. Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA OSTROVĚ V SEMILECH. Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic V SEMILECH Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic V SEMILECH ZADÁNÍ A OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU Park na Ostrově slouží jako vycházkové a odpočinkové centrum pro veřejnost poblíž centrální zóny města

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SEMILY - HUMANIZACE BOŘKOVSKÉ ULICE (II/289)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SEMILY - HUMANIZACE BOŘKOVSKÉ ULICE (II/289) SEMILY - HUMANIZACE BOŘKOVSKÉ ULICE (II/289) Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU Město Semily v uplynulých letech zahájilo přípravné práce na dvou koncepčních projektech,

Více

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, Č.P. 484, NAD ŠKOLAMI, SEMILY

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, Č.P. 484, NAD ŠKOLAMI, SEMILY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ na zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách STAVEBNÍ PRÁCE INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, Č.P. 484, NAD ŠKOLAMI, SEMILY

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční akce Cyklostezka Z údolí Jizery do údolí Bobru I.

Zadávací dokumentace. Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční akce Cyklostezka Z údolí Jizery do údolí Bobru I. Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) (zakázka není zadávána dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Poskytnutí revolvingového úvěru na financování investiční

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 3. července 2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 19-2015 Výzva

Více

STANOVENÍ KRITÉRIÍ ROZHODUJÍCÍCH PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ NABÍDEK.

STANOVENÍ KRITÉRIÍ ROZHODUJÍCÍCH PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ NABÍDEK. REKONSTRUKCE OBJEKTU ČP.80 V SEMILECH BITOUCHOVĚ A POPIS ZÁMĚRU Současný stav budovy vyžaduje kompletní rekonstrukci. Letošní rok bude zahájen rekonstrukcí střešní krytiny, zbouráním příček, vyzdívkou

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 1.6.2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 08-2015 Výzva k podání

Více

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 Identifikační údaje uchazeče: i. Název: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

Bytový podnik města Železného Brodu

Bytový podnik města Železného Brodu vyzývá za přiměřeného použití vnitřní směrnice č. 1/2011 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek města Železného Brodu schválené RM dne 1.3.2011 usnesením č. 125/2011rm a v souladu s ustanovením

Více

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : ZATEPLENÍ MĚSTSKÝCH OBJEKTŮ, SEMILY

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : ZATEPLENÍ MĚSTSKÝCH OBJEKTŮ, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku Veřejná zakázka neprobíhá plně v režimu zákona č 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon), protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ( 12

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen zákon ) vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M ě s t o B y s t ř i c e ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 2011/4014 Název veřejné zakázky: Rekonstrukce sociálního zařízení Veřejná zakázka neprobíhá plně v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy

Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MUDO/../2015 - UCHAZEČ VYŘIZUJE: Václav Rejnart TELEFON: 487 882 422 734 233 041 E-MAIL: rejnart@doksy.com

Více

vyzývá uchazeče k podání nabídky na:

vyzývá uchazeče k podání nabídky na: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 1. Zadavatel zakázky: Obchodní firma: Společenství vlastníků domu Gočárova 1225-1229 IČ : 288 52 036 Sídlo: Hradec Králové, Gočárova třída 1225 PSČ: 500 02 Zapsán v rejstříku společenství

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Město Český Krumlov. vyhlašuje. poptávkové řízení. Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Město Český Krumlov. vyhlašuje. poptávkové řízení. Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Město Český Krumlov vyhlašuje poptávkové řízení Název akce : Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 1.Podmínky zadání zakázky 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Zadavatel: Město Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov zastoupené Ing. Petrem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

Vážení, Lhůta pro podání nabídky: 30.3.2009 do 12,00 hod. Své nabídky zasílejte písemně nebo osobně na adresu:

Vážení, Lhůta pro podání nabídky: 30.3.2009 do 12,00 hod. Své nabídky zasílejte písemně nebo osobně na adresu: Vážení, občanské sdružení SPKFree.NET vyhlašuje výběrové řízení na zajištění servisu sítě SPKFree.NET. Konkrétní požadavky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, která je součástí Zadávací dokumentace k výběrovému

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A) OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU Záměrem projektu Semily Obnova Palackého sadů je zpracování dokumentace řešení širších vztahů a projektová dokumentace

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Více

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky:

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210 Trojanovice, 25. dubna 2012 Vyhlašuje výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Fasáda Mateřské školy na Lomné Úvodní část

Více

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE OBEC CHOMUTICE vypisuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (ZVZ) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Kanalizační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s dokumentem Ministerstva pro místní rozvoj Závazné postupy pro zadávání

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 470/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Písečná. Obec Písečná

Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Písečná. Obec Písečná Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Písečná Obec Písečná vyzývá podle vnitřního předpisu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2013 Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY Zpracování územního plánu Hrušovany u Brna Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Čestná prohlášení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Husova č.p. 432, Kojetín 1. Identifikační

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice Obsah zadávací dokumentace a) Vymezení předmětu zakázky b) Obchodní

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby k Albertu a úprava křižovatky v ul. Legií ve Varnsdorfu"

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné

Více

Zadávací podmínky k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Zadávací podmínky k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zadávací podmínky k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Název projektu: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby Cyklostezka Odra Morava Dunaj v Moravskoslezském kraji Zadavatel:

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: ROP NUTS II Moravskoslezsko CZ.1.10/2.2.00/30.01665 Modernizace přírodovědné

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Výzva k podání nabídky ZADÁVACÍ PODMÍNKY Výzva k podání nabídky ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 12820 Praha 2

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRÁCÍ PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Více

panelového sídliště Hutník - V. etapa"

panelového sídliště Hutník - V. etapa Město Veselí nad Moravou odbor rozvoje a správy města Městského úřadu pracoviště park Petra Bezruče 697 váš dopis zn.: ze dne: naše č.j.: naše sp.zn.: vyřizuje: tel.: e-mail: datum: místo odeslání: Mgr.

Více

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zák.č.137/2006 v úpl.znění Název akce : Úprava stávajícího rozvodu VO Verneřice 1.Podmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Kanalizace a ČOV Stříbrnice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO UŽŠÍ ŘÍZENÍ PODLE 28 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 1. Název veřejné zakázky: Samostatný sjezd ke kostelu 2. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Farní sbor ČCE

Více

PDS bude zpracován podle varianty č.1 objemové a dispoziční studie s vybudováním veškerých vnitřních stavebních prostor ve 3 a 4. N.P objektu B.

PDS bude zpracován podle varianty č.1 objemové a dispoziční studie s vybudováním veškerých vnitřních stavebních prostor ve 3 a 4. N.P objektu B. V Praze dne 14. září 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 5 Věc: Výzva k podání nabídky V souladu s ustanovením 6 a 12 zákona č. 137/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů Vás vyzívám k podání nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZŠ NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V TĚLOCVIČNĚ

ZŠ NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V TĚLOCVIČNĚ T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Ing. Hanzlová Tel.: 495 402 647 Fax: 495 402 655 e-mail: hanzlova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 116055 v Hradci Králové

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

Formulář pro zadávání dodávek, služeb a stavebních prací.

Formulář pro zadávání dodávek, služeb a stavebních prací. Formulář pro zadávání dodávek, služeb a stavebních prací. Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 22 Turnov IČO: 00276227, DIČ: CZ 00276227 Zadavatele zastupuje: PhDr. Hana Maierová Funkce:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Provedení oprav hlavních komunikací v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s. Horní Brána 429 381 27 Český Krumlov IČO: 26095149

Více

Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu u č.p. 616, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu u č.p. 616, Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2186/2015 Datum: 9. června 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

Obecní dům a Obecní úřad Jinočany

Obecní dům a Obecní úřad Jinočany Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Obecní dům a Obecní úřad Jinočany Zadavatel: Obec Jinočany Sídlo: Náměstí 5. května 19 25225 Jinočany IČ: 00241342 Jednající: Miluše Čančíková starostka obce

Více

Sběrný dvůr odpadů Starovice

Sběrný dvůr odpadů Starovice Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sběrný dvůr odpadů Starovice Zadavatel: Obec Starovice,

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Projekt ordinací všeobecných praktických lékařů 1.NP budovy B v HNsP Bílina 1. a 2. etapa

Projekt ordinací všeobecných praktických lékařů 1.NP budovy B v HNsP Bílina 1. a 2. etapa Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, SLUNEČNÁ p.o. Slunečná 327, 468 22 Železný Brod; IČ : 70695016 zastoupená ředitelkou Evou Dvořákovou veřejný zadavatel

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, SLUNEČNÁ p.o. Slunečná 327, 468 22 Železný Brod; IČ : 70695016 zastoupená ředitelkou Evou Dvořákovou veřejný zadavatel MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, SLUNEČNÁ p.o. Slunečná 327, 468 22 Železný Brod; IČ : 70695016 zastoupená ředitelkou Evou Dvořákovou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 5.2.2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 01-2015 Výzva

Více

Město Semily Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky

Město Semily Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky Město Semily Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky 1. ZADAVATEL Zadavatel: Město Semily Sídlo: Husova 82, 513 01 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111 Zastoupený: Lena Mlejnková, starostka Kontaktní

Více