8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky"

Transkript

1 Zadávací dokumentace V rámci výběrového řízení pod názvem Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Sídlo: IČ: Právní forma: Statutární zástupce zadavatele: Městys Dub nad Moravou Brodecká 1, Dub nad Moravou Obec nebo městská část hlavního města Prahy Vítězslav Křesina Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: Osoba oprávněná jednat za zadavatele v rámci výběrového řízení, tzn. zpracovatel výběrového řízení: Český projekt poradenství, s.r.o. Na Hradbách 1A, Šumperk Ing. Alexandra Snopková Veškeré dotazy směřujte písemně výhradně na hlavní kontaktní osobu. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost (i elektronická zaslaná prostřednictvím e- mailu) musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotazy je nutno směřovat na hlavní kontaktní osobu výběrového řízení. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení požadavku na poskytnutí dodatečných informací. Zadavatel může uchazečům poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. 3. Název projektu: Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou 4. Název veřejné Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou zakázky: 5. Informace o způsobu vyhlášení výběrového řízení: 6. Výzva k předložení nabídek versus zadávací dokumentace: Tato zadávací dokumentace je souborem dokumentů, údajů, požadavků a technických či jiných podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky (dále jen zadávací dokumentace ) Výběrové řízení se vztahuje k programu financovanému z prostředků Evropské unie, a to Operačního programu Životního prostředí, výzva č. 27 výzva OPŽP. - prioritní osa: 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) - primární oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Výběrové řízení je vyhlášeno mimo režim zákona o veřejných zakázkách dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a řídí se předpisem Ministerstva pro místní rozvoj Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období Jedná se o zakázku malého rozsahu ZMR 2. kategorie, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje v případě služeb ,- Kč a zároveň nepřesahuje ,- Kč (k ) Předložená zadávací dokumentace je rovněž výzvou k předložení nabídek. 7. Obecné zásady: Dodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, který je zahraniční osobou podle 21 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazečem se rozumí dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v zadávacím řízení. Pod pojmem Kvalifikační předpoklady se rozumí souhrn dokumentů vyžadovaných zadávací dokumentací a blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací, kterými dodavatel prokazuje splnění své kvalifikace. Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem dodavatele a nemusí být zadavateli vrácena. Uchazeč smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely

2 8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky zpracování nabídky pro toto výběrové řízení. Uchazeč je povinen se před předložením nabídky podrobně seznámit s kompletní zadávací dokumentací a jejími přílohami a vyjasnit si před podání nabídky případné nejasnosti. Veřejná zakázka na služby. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: Krajinné úpravy Služby vysazování a údržby zelených ploch Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků Služby související s odstraňováním plevele Služby při údržbě parků Prořezávání stromů Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla vyčíslena ve výši: ,- Kč bez DPH Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou je soubor opatření, vedoucích k revitalizaci zeleně na pozemcích v Bolelouci, části Městyse Dub nad Moravou. Tato opatření spočívají v přetvoření nevyužitého pozemku bývalé skládky na park, sloužící k relaxaci a sportovním aktivitám všem věkovým skupinám obyvatel městyse. Zadavatelem a investorem projektu je Městys Dub nad Moravou, se statutárním zástupcem, starostou obce panem Vítězslavem Křesinou. Zadavatel bude po dokončení realizace předmětu veřejné zakázky vlastníkem předmětu podpory Obecního parku v Dubu nad Moravou. Pozemky, na nichž bude projekt realizován, se nachází v Bolelouci, části Městyse Dub nad Moravou. Jedná se o pozemky p.c. 531, 534, 537, 1540/1 a 1541 v k.ú. Dub nad Moravou. Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Městyse Dub nad Moravou. Přístup do areálu je z hlavní komunikace naproti domu c. p Pozemek byl dříve využíván k ukládání komunálního odpadu, po ukončení skládky byly provedeny terénní úpravy, které vytvořily reliéf pozemku trvající dodnes. Areál byl osazen dřevinami. Ve velké míře se zde uchytily také náletové dřeviny. Terén pozemku je rozdělen zmíněnými úpravami na čtyři téměř rovinné plochy s mezilehlými svahy. Nejvyšší částí je plocha, sousedící s místní komunikací, nejnižší část pak přiléhá k vodní ploše, pozůstatku po slepém ramenu řeky Moravy. Osy ploch probíhají přibližně severojižním směrem. Převážná část pozemku je po celý den osluněná. Nejnižší část pozemku - u vodní plochy - leží na kótě 202 m n. m., nejvyšší část - kolem komunikace - leží na kótě 221 m n. m. Osa pozemku S - J má délku cca 180 m. Konkrétně budou realizována tato opatření: 1.) odstranění nevhodných náletových dřevin, 2.) ošetření stávajících porostu po dobu 2 let, 3.) výsadba a založení trávníku a 4.) údržba výsadeb na 1 rok. V rámci opatření odstranění nevhodných náletových dřevin budou odstraněny dřeviny (nálety) o průměru kmene do 10 cm, včetně odstranění parézu. V rámci opatření ošetření stávajících porostu po dobu 2 let dojde k ošetření 2 stromů, vyřezání jejich obrostu a spodních větví. Dále dojde k odstranění ruderálního porostu, pokosení lučního trávníku, případně k chemickému odplevelení pudy. Celková plocha zregenerované zeleně bude m2. Dále dojde v rámci projektu k výsadbě dřevin a založení nových trávníků. K výsadbě je určeno 45 ks listnatých stromů a 285 ks listnatých keřů, z čehož 25 ks je keřů vzrostlých. Založeny budou luční trávníky o celkové výměře 4900 m2. Konkrétně budou vysazeny tyto stromy: 6 ks javor babyka, 1 ks javor mléč, 4 bříza bělokorá, 9 ks habr obecný, 1 ks buk lesní, 5 ks okrasná jabloň, 1 ks morušovník bílý, 1 ks morušovník černý, 4 ks třešeň ptačí, 2 ks střemcha obecná, 1 ks střemcha obecná v kultivaru, 6 ks dub letní, 2 ks dub zimní, 1 ks jeřáb muk a 1 ks lípa velkolistá. V rámci vzrostlých keřů budou vysazeny tyto druhy: 2 ks líska obecná, 5 ks dřín obecný, 2 ks hloh obecný, 2 ks pustoryl věncovitý, 1 ks pustoryl Lemoinův, 3 ks myrabolán, 1 ks růže šípková, 3 ks klokoč, 2 ks šeřík obecný, 2 ks šeřík velkokvětý, 1 ks kalina Karlesiova a 1 ks kalina vonná. V rámci ostatních keřů pak budou vysazeny tyto druhy: 20 ks svída krvavá, 40 ks hloh obecný, 90 ks brslen obecný, 90 ks ptačí zob obecný a 20 ks kalina obecná. Pro výsadbu budou zajištěny kvalitní sazenice, s přiměřeným zemním balem, dobré 2

3 11. Doba plnění veřejné zakázky: prokořeněné, o velikosti obvodu kmínku cm. Výsadba bude provedena s 50% výměnou půdy kvalitním humózním substrátem, do kterého bude při výsadbě doplněn hydroabsorbent. Při výsadbě budou stromy rádné ukotveny dvěma kůly s úvazkem, výsadbová miska bude upravena a poté zamulčována 10 cm vrstvou. Kmen sazenice bude obalen pletivem, které bude sloužit jako ochrana mladých sazenic proti okusu zvěří. Po výsadbě bude provedena dostatečná zálivka, aby mezi zemním balem a stávající půdou nevznikla vzduchová kapsa. Pro výsadbu vzrostlých keřů budou zajištěny kvalitní sazenice keřů, s prokořeněným zemním balem, keře budou vysazeny s 50% výměnou půdy do předem připravených jamek. Provedena bude dostatečná zálivka a zamulčování výsadbové misky drcenou borkou. U zapojených výsadeb keřů budou použity sazenice běžné zahradnické velikosti. Keře budou vysazeny do předem připravených záhonu. Při výsadbě bude provedena 50% výměna půdy. Provedená výsadba bude řádně zalita a záhon zamulčován. Dále dojde k založení lučních trávníků o celkové výměře 4900 m2. Součástí projektu je také údržba provedených výsadeb na dobu 1 roku, spočívající v opravě kotvení stromu, případném odstranění zalomených, uschlých větví nebo výchovnému řezu a také v důkladné zálivce. Revitalizací a novou výsadbou zeleně dojde k revitalizaci urbanizované krajiny, konkrétně intravilánu městyské části Bolelouc, a k ozdravení životního prostředí v městysi. Předložený projekt plní funkci hygienickou, ekologickou, estetickou a relaxační. Součástí projektu je také údržba provedených výsadeb na dobu 1 roku, spočívající v opravě kotvení stromu, případném odstranění zalomených, uschlých větví nebo výchovném řezu a také v důkladné zálivce. Projekt bude realizován v průběhu let 2012 a 2013 a bude zprovozněn na podzim roku Indikátory: Celkový počet vysazených dřevin (ks) 330 Celkový počet ošetřených dřevin (ks) 2 Celková plocha zakládané zeleně (ha) 0,49 Celková plocha regenerované zelené (ha) 1,6555 Zadavatel stanovil pro plnění veřejné zakázky následující termíny: Termín zahájení služby: 01. června 2013 Termín ukončení služby max. do: 31. srpna 2013 Zadavatel si vyhradil podmínku změny předpokládaného termínu plnění veřejné zakázky. Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky p.č. 531, 534, 537, 1540 a 1540/1 v k.ú. Dub nad Moravou, Olomoucký kraj. 12. Místo plnění veřejné zakázky: 13. Zadávací lhůta: Uchazeči jsou svými nabídkami vázání po dobu třech měsíců, tato lhůta začne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je však svojí nabídkou vázán až do podpisu smlouvy. 14. Vyžádání zadávací dokumentace: Zadávací dokumentaci, včetně všech relevantních příloh je možno vyžádat od 20. února Zadávací dokumentaci je možno vyžádat u osoby, která je oprávněná vystupovat za zadavatele Ing. Alexandry Snopkové, , a to na adrese zpracovatele výběrového řízení (Český projekt poradenství, s.r.o., Ha Hradbách 1A, Šumperk). Zadávací dokumentace bude po předešlé domluvě zaslána dodavateli prostřednictvím držitele poštovní licence, případně jinou vhodnou formou. Na žádost dodavatele: - předá zpracovatel zadávací dokumentaci v listinné podobě osobně dodavateli, a to po předchozí domluvě ohledně termínu vyzvednutí zadávací dokumentace. - zašle zpracovatel zadávací dokumentaci v listinné podobě dodavateli prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní služby. - zašle zpracovatel zadávací dokumentaci v elektronické podobě dodavateli prostřednictvím datové zprávy, em opatřeným certifikovaným elektronickým podpisem či dokumentace bude vyvěšena na webových stránkách zadavatele výběrového řízení. Na žádost dodavatele odešle zadavatel dodavateli zadávací dokumentaci v elektronické či v tištěné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. 3

4 15. Prohlídka místa plnění: 16. Lhůta pro podání Zadavatel umožní prohlídku místa plnění dne 28. února 2013 od 16:00 hodin. Sraz účastníků bude realizován na přístupové komunikaci k naučnému areálu naproti domu číslo p. 537 v Dubu nad Moravou. Nabídky se v souladu s výzvou k podání nabídek a se zadávací dokumentací předkládají v listinné podobě. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky je nutné předložit doporučeně na adresu kanceláře zpracovatele výběrového řízení, tzn. Český projekt poradenství, s.r.o., Na Hradbách 1A, Šumperk. Lhůta pro podání nabídek v souladu s výzvou pro podání nabídek začíná běžet dne 20. února 2013 a skončí dne 11. března 2013 v 10:00 hodin. Včasnost doručení je rizikem uchazeče. Dodavatel je povinen předem telefonicky, či písemně informovat zpracovatele výběrového řízení o osobním podání nabídky. 17. Otevírání obálek: Otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu s výzvou k podáním nabídek dne 11. března 2012 od 10:00 hodin na adrese zpracovatele výběrového řízení, tzn. Český projekt poradenství, s.r.o., Na Hradbách 1A, Šumperk. Obálky s nabídkami otevře zadavatel v pořadí dle data a času doručení nabídky. V případě změny termínu otevírání obálek budou všichni uchazeči o této skutečnosti informováni. 18. Požadavky na formu zpracování nabídky a způsob předložení 19. Počet pare 20. Způsob podepisování 21. Jazyk pro zpracování 22. Zajištění proti manipulaci: 23. Požadavky na obsah Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude zpracována písemně v jednom originále a v jedné prosté kopii. Kopii nabídky doporučuje zadavatel uchazeči vyhotovit okopírováním parafovaného a podepsaného originálu nabídky. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi originálem a kopií nabídky je rozhodující originál nabídky. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v krycím listu nabídky či prohlášeních a údaji uvedenými v návrhu smlouvy platí údaje uvedené v návrhu smlouvy. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a návrhu smlouvy musí být podepsána uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou/osobami oprávněnými za uchazeče jednat, jejíž/jejichž originál či úředně ověřenou kopii plné moci zadavatel požaduje doložit jako součást nabídky uchazeče, není-li součástí předložené informace o kvalifikaci. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit za návrh smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle 51 odst. 6 Zákona. Podpisem (podpisy) návrhu smlouvy potvrdí uchazeč pravdivost, správnost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce včetně údajů uvedených v prohlášení. Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospektů a obdobných materiálů bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho svazku. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači, kroužkové vazbě, či jiné vazbě, která umožňuje volnou manipulaci s listy, bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě, nebo nálepkami opatřenými podpisem, popřípadě razítkem uchazeče. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1. Nabídky se podávají vždy v řádně uzavřené obálce, kterou zadavatel doporučuje na všech uzavřeních opatřit přelepením. Všechna přelepení doporučuje zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem uchazeče nebo podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele. Dále musí být obálka označena názvem veřejné zakázky, adresou, na níž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek a zadavatel doporučuje ji označit také nápisem NEOTVÍRAT - ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NABÍDKA. Doručené nabídky zadavatel eviduje a přidělí jim pořadová čísla. Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle doporučení uvedených v zadávací dokumentaci, přičemž může využít vzory dokladů přidané v přílohách zadávací 4

5 24. Požadavky na zpracování nabídkové ceny: 25. Zrušení zadávacího řízení: dokumentace. Pro snazší posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby písemná (tištěná) verze nabídky uchazeče byla řazena níže uvedeným způsobem: 1. Titulní list nabídky s označením uchazeče a názvem výběrového řízení 2. Základní identifikační údaje uchazeče příloha zadávací dokumentace č. 1 pod názvem Základní identifikační údaje uchazeče přílohu nutno po vyplnění relevantních informací podepsat, orazit. Příloha obsahuje převážně tyto informace - v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno. 3. Profesní kvalifikační předpoklady - splnění profesních kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením příslušných dokladů dle uvedeného zadání, viz. příslušná část zadávací dokumentace. 4. Technické kvalifikační předpoklady - splnění technických kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením příslušných dokladů dle uvedeného zadání a v členění viz příloha zadávací dokumentace č. 2. Pro předložení uvedených kvalifikačních předpokladů doporučujeme využít vzory formulářů. 5. Nabídková cena, bude zpracována v české měně v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Nabídková cena musí být cenou pevnou, která bude nezávislá na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena v rámci návrhu smlouvy o dílo. Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého vzoru přílohy č. 3 Výkaz výměr. 6. Návrh smlouvy o dílo - uchazeč je povinen předložit v nabídce podepsaný návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. 7. Seznam subdodavatelů včetně jejich podílu na akci v procentním vyjádření. Uchazeč je povinen v zadávacích podmínkách uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně procentního vyjádření ve vztahu k hodnotě veřejné zakázky. Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění veřejné zakázky. Přepokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální. Nabídková cena bude zpracována v české měně v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Nabídková cena musí být cenou pevnou, která bude nezávislá na změně podmínek v průběhu realizace plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky definované v této zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech včetně nákladů, které jsou spojeny např. s poplatky, cly a vedlejšími náklady apod. K překročení či snížení celkové nabídkové ceny, definované jako součet nabídkové ceny bez DPH, výše DPH a částky včetně DPH, může dojít pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky vítězného uchazeče a podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky, dojde ke zvýšení DPH. V takovémto případě bude celková nabídková cena stanovena jako součet ceny bez DPH a příslušné částky DPH, určené dle předpisů platných v den podpisu smlouvy. Variantní řešení nabídek je zadavatelem vyloučeno. Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do data uzavření smlouvy. Za důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude absence nabídek na plnění veřejné zakázky, kdy nabídková cena nepřekročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. V případě, že zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek méně než tři nabídky, v takovém případě musí zadávací řízení zrušit a zakázku zadat v novém výběrovém řízení. Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o tom uchazeče bezodkladně informovat. Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení výběrového řízení. Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl uchazečem informován o 5

6 26. Odkazy na označení výrobků či výrobců: 27. Obchodní podmínky, které musí být součástí návrhu smlouvy o dílo: 28. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace: 29. Profesní kvalifikační předpoklady: 30. Technické kvalifikační předpoklady: možnosti vzniku škody. Zadavatel nehradí žádné náklady, které mohou vzniknout uchazeči při přípravě a podání nabídky. Všechny náklady nese uchazeč. Veškeré požadavky, či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží či služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně obdobné řešení. Písemný smlouvy o dílo musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: smluvní strany vč. IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny předmět koupě (konkretizovány kvalitativně i kvantitativně) cena bez DPH, sazbu DPH, částku DPH a cenu včetně DPH, případně je nutno uvést, že dodavatel není plátcem DPH platební podmínky doba splatnosti minimálně 30 dnů od data vystavení faktury doba plnění veřejné zakázky od do Lhůta začne běžet dnem podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. místo plnění veřejné zakázky záruku za jakost minimálně 12 měsíců pokuta z prodlení při dodání předmětu plnění veřejné zakázky 0,1% celkové ceny veřejné zakázky bez DPH uvedené ve smlouvě o dílo, a to za každý započatý den z prodlení při dodání předmětu veřejné zakázky Seznam subdodavatelů - Uchazeč je povinen vést a průběžně (1 x za měsíc) aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit zadavateli veřejné zakázky. povinnost, aby dodavatel umožnil poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů související s projektem. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU). Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených ve výzvě k podání nabídek (v oznámení o zahájení zadávacího řízení). Uchazeči, kteří neprokázali splnění kvalifikace, budou ze zadávacího řízení zadavatelem vyloučeni. Zadavatel tyto skutečnosti vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí. Profesní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč: a. Výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. b. Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, který se vztahuje k přímo k předmětu veřejné zakázky. Uchazeč prokáže uvedený kvalifikační předpoklad prostřednictvím výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem (případně listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením kopií příslušných dokladů. Naplnění podmínek technických kvalifikačních předpokladů je povinen uchazeč (dodavatel) na základě: Rozsah požadovaných informací a dokladů: Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, tzn. (01/ /2013) s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení či smlouva, viz. níže. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení o realizaci veřejné zakázky. Vzor čestného prohlášení je přílohou této 6

7 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí zahrnovat rozsah a dobu poskytnutí. Čestná prohlášení budou předložena v prosté kopii. Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu: Uchazeč předloží nejméně 3 služby obdobného charakteru jako je předmět výběrového řízení, tzn.: Krajinné úpravy Služby vysazování a údržby zelených ploch Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků Služby související s odstraňováním plevele Služby při údržbě parků Prořezávání stromů atd., kterou uchazeč realizoval a to, ve výši finančního plnění minimálně ,- Kč bez DPH. 31. Hodnocení nabídek, kritéria pro hodnocení nabídek: Splnění technických kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením kopií příslušných dokladů, viz příslušná část prokázání kvalifikace. Hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena veřejné zakázky v Kč bez DPH 100% Nabídky budou hodnoceny tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH bude hodnocena 100 body. Ostatní nabídky budou podle tohoto kritéria hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce: Hodnocení když nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu = hodnota nejvýhodnější nabídky/hodnota nabídky * 100 * váha (1,00) Váha hodnotícího kritéria byla stanovena ve výši 100%. Nabídka s nejvyšším počtem bodů, se stane nabídkou vítěznou. 32. Přílohy: Příloha č. 1 Základní identifikační údaje uchazeče v příloze na CD Příloha č. 2 Vzor pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů - CD Příloha č. 3 Výkaz výměr - CD Příloha č. 4 Seznam subdodavatelů - CD Příloha č. 5 Technická dokumentace V Dubu nad Moravou, dne 19. února 2013 Ing. Alexandra Snopková Zpracovatel výběrového řízení, osoba pověřená na základě plné moci 7

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace V rámci zadávacího řízení pod názvem Podpora sociální integrace v Bruntále 1. Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Bruntál Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál IČ: 00295892

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

C152047 15.7.2015. Základní škola Želiv, okres Pelhřimov. Mgr. Marie Dolejšová, ředitelka ZŠ, tel.: 565 581 128, e- mail: zszeliv@seznam.

C152047 15.7.2015. Základní škola Želiv, okres Pelhřimov. Mgr. Marie Dolejšová, ředitelka ZŠ, tel.: 565 581 128, e- mail: zszeliv@seznam. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ( verze účinná od 6.10.2014) a mimo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

"Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové"

Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové VÝZVA K PODÁNí NABíDKY A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE A ZADÁVACíDOKUMENTACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNí PRÁCE ZADANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNí POZDĚJšíCH PŘEDPISŮ

Více

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 8/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0001

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka učebnic pro ZŠVD 2015 II. část Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 IČ: 47858354

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE l ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na služby podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví (dpp) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Název veřejné zakázky: Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě II Pořadové číslo: 137/2013

Název veřejné zakázky: Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě II Pořadové číslo: 137/2013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky v rámci výběrového řízení na dodávku komponentů pro optiku a počítačové vybavení Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Město Hodkovice nad Mohelkou nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: Město Hodkovice nad Mohelkou IČ/DIČ: 00262820 / CZ00262820 Sídlo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky.

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení: na služby Vzdělávání v MoroSystems, vyhlášené dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7 Zadavatel: MoroSystems, s.r.o., se sídlem Nová 147/14,

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Sběrný dvůr odpadů Starovice

Sběrný dvůr odpadů Starovice Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sběrný dvůr odpadů Starovice Zadavatel: Obec Starovice,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu VYPRAVENO: 27. května 2011 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Prachatice Sídlo: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice Ing. Václav Šteffek, ředitel Pozemkového Zastoupený: úřadu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Číslo zakázky (bude doplněno 38/2013 poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo a název projektu

Číslo zakázky (bude doplněno 38/2013 poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo a název projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 příspěvková organizace 787 01 Šumperk ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění MĚSTO ŠUMPERK Nám.Míru 1, 787 93 Šumperk správce majetku: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21 Šumperk NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka Odůvodnění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více