Výzva více zájemcům k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva více zájemcům k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Zakázka není zadávána v režimu zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, kdy se jedná o zakázku malého rozsahu a zadavatel není povinen v souladu s ust. 18 odst. 5 Zákona zadávat zakázku dle Zákona. I. ÚVOD Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídek za účelem realizace veřejné zakázky v rámci LIX. Výzvy Ministerstva životního prostředí České republiky: Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Kozlov, tento projekt (číslo projektu: ) je spolufinancován z prostředků Evropské unie Fondu Soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ). II. PODMÍNKY VÝZVY VÍCE ZÁJEMCŮM 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele a zástupce zadavatele Název Sídlo Právní forma Zastoupený IČ Kontaktní osoba Obec Kozlov Kozlov 31, Kozlov 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Josef Borovský, starosta Petr Čechlovský telefon: Název a popis předmětu veřejné zakázky Název veřejné zakázky: Popis předmětu veřejné zakázky: Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Kozlov Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávku je dodání traktoru a taženého zametače, včetně dodání všech dokladů, podkladů a dokumentů souvisejících s plněním zakázky. Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace CPV: Popis: CPV: Traktory Silniční zametače Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH

2 Předpokládaná hodnota investice na pořízení strojů: traktor: ,- Kč bez DPH tažený zametač: ,- Kč bez DPH Veřejná zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí dotací. V případě neobdržení dotace může být zadávací řízení zrušeno. 4. Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídek končí dnem v 14:00 hodin. Místo pro podání nabídky: Název: Obec Kozlov Adresa: Kozlov 31, Kozlov Kontaktní osoba pro příjem nabídek je Josef Borovský, starosta obce. Osobně podané nabídky se přijímají na výše uvedené adrese zadavatele zakázky v pracovních dnech od 8:00 do 10:00, a to mimo poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. dne kdy lze nabídku doručit nejpozději do 14:00 hodin. Dodavatelé mohou nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele s tím, že odpovědnost za doručení zásilky obsahující nabídku ve lhůtě pro podání nabídek zůstává plně na dodavatelích. 5. Hodnotící kritéria Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH za celý předmět plnění. 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Uchazeči jsou povinni v souladu s 50 a 51 Zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace. Splnění kvalifikace prokáže Uchazeč, který s poukazem na 50 odst. 1 Zákona splní kvalifikační předpoklady uvedené dále. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu

3 dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Forma prokazování kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že Dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje a předložením výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o oprávnění k podnikání, jiné doklady se nevyžadují. Dodavatel proto vyplní a podepíše čestné prohlášení dle vzoru Zadávací dokumentace (příloha č. 2). Část kvalifikace může být splněna prostřednictvím subdodavatele. Kvalifikaci v případě, kdy podává nabídku více osob společně, v případě zahraničních osob, v případě prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nebo pomocí osvědčení ze systému certifikovaných Dodavatelů, dodavatel prokazuje prostřednictvím čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace (blíže

4 k podmínkám na prokázání kvalifikace viz Zadávací dokumentace článek 1.5 Požadavky na prokázání kvalifikace). Pokud za Dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce v originále nebo v úředně ověřené kopii předložena plná moc podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele. Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů Uchazeče, pokud se týká ochrany jeho duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. 7. Doba a místo plnění, zadávací lhůta, prohlídka místa plnění Termín uzavření smlouvy: předpokládaný termín uzavření smlouvy nejdéle do Termín plnění: předpokládaný termín předání předmětu zakázky nejdéle do Místo dodání: v sídle zadavatele Zadávací lhůta: do Jazyk podané nabídky Zadavatel požaduje, aby nabídky byly podány pouze v českém jazyce. 9. Podmínky přístupu k Zadávací dokumentaci Zadávací dokumentaci adresně vyzvaným zájemcům zasílá zadavatel současně s touto Výzvou. Všem ostatním dodavatelům předá zadavatel zadávací dokumentaci v listinné podobě bezodkladně na jejich žádost v místě pro podání nabídek, tj. sídle zadavatele. V Kozlově dne Josef Borovský, starosta obce Přílohy: Zadávací dokumentace včetně příloh - Doporučená struktura nabídky - Krycí list nabídky - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace - Nabídková cena kritérium pro hodnocení - Návrh kupní smlouvy - Čestné prohlášení - Seznam subdodavatelů

5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka na dodávky s názvem: Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Kozlov vyhlášená v rámci LIX. Výzvy Ministerstva životního prostředí České republiky v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Tento projekt Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Kozlov, projekt číslo , je spolufinancován z prostředků Evropské unie Fondu Soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ) 1

6 Obsah Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace obecné informace k zakázce Informace o zadavateli Předmět zakázky Specifikace předmětu plnění zakázky Klasifikace předmětu zakázky dle CPV a předpokládaná hodnota zakázky Místo a termín plnění Požadavky na prokázání kvalifikace Prokázání základních kvalifikačních předpokladů Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Zadávací dokumentace a dodatečné informace Nabídka Lhůta a místo pro podání nabídky Doporučená úprava nabídky Zadávací lhůta Požadavky na varianty nabídek Otevírání obálek Kritéria a hodnocení nabídek Předmět a metody hodnocení Obchodní podmínky Způsob zpracování nabídkové ceny Platební podmínky Všeobecné smluvní podmínky Další podmínky a práva Zadavatele Jistota

7 ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1.1 OBECNÉ INFORMACE K ZAKÁZCE Jedná se o zakázku na dodávku, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Zakázka není zadávána v režimu zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, kdy se jedná o zakázku malého rozsahu a zadavatel není povinen v souladu s ust. 18 odst. 5 Zákona zadávat zakázku dle Zákona. Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) je souhrnem požadavků Zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky Zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z účasti v zadávacím řízení. 1.2 INFORMACE O ZADAVATELI Název Sídlo Právní forma Zastoupený IČ Kontaktní osoba Obec Kozlov Kozlov 31, Kozlov 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Josef Borovský, starosta Petr Čechlovský telefon: PŘEDMĚT ZAKÁZKY Specifikace předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je dodávka traktoru a taženého zametače, včetně dodání všech dokladů, podkladů a dokumentů souvisejících s plněním zakázky. Technická specifikace Traktor : - výkon motoru jmenovitý od 55 kw do 65 kw - točivý moment záloha minimálně 40% - minimálně 4 válcový motor přeplňovaný, diesel - mechanické vstřikování paliva - motor plní min. emisní normu Tier III B 3

8 - objem nádrže paliva minimálně 100 litrů - pohon obou náprav traktoru - uzávěrka zadního diferenciálu - přední diferenciál samosvorný - kola přední rozměru minimálně 340/85R 24 - kola zadní rozměru minimálně 420/85R 34 - převodovka - minimální počet převodových stupňů vpřed 12 / vzad 12 - převodovka reverzor pojezdu s posilovačem - vývodový hřídel s otáčkami 540/540E ot./min. - tříbodový závěs kategorie minimálně II. - nosnost zadního tříbodového závěsu minimálně 30 kn - hydraulické čerpadlo s výkonem minimálně 50 litrů/min. - vnější hydraulické okruhy minimální počet 2 - závěs pro přívěs - vzduchové brzdy pro přívěs 1 okruhové i dvouokruhové - kabina s klimatizací - sedačka spolujezdce - pracovní světlomety - maják - traktor splňuje zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích Tažený zametač: - tažený zametač určený pro úklid silně znečistěných komunikací - pohon hydraulického okruhu je pomocí samostatného čerpadla ovládaného ze samostatné konzole traktoru - přepravní rychlost max km/hod. - napětí elektrické instalace - 12 V Rozměry taženého zařízení: - max. šířka zařízení mm - max. délka zařízení mm - max. výška zařízení mm Zametací agregáty: - dva talířové kartáče s průměrem min. 800 a 1000 mm - plynulá regulace otáček + pneumatická brzdná soustava - pohon je zajištěn hydraulikou - kartáče hydraulicky zvedány a spouštěny s mechanickým nastavením pracovní polohy - podtlakový systém nasávání nečistot (včetně hrubých nečistot) - nádrž na nečistoty o užitném objemu 2,1m3, možnost hydraulického vyklopení do výšky min. 2 metry - zametací šířka min mm - výkon čištění min m2/hod. - min. pracovní rychlost - 6 km/hod. - přídavná sací hadice s minimálním Ø (průměrem) 120 mm dosahem min. 2,5 m s jednoduchou možností připojení na zásobník stroje Zásobník na smetky: - minimální užitný objem zásobníku 2,1m3. - provedení zásobníku a separačního síta z kvalitního materiálu (př. nerez) Vodní systém: 4

9 - skrápění vodou sací hubice a sací šachty - skrápění vodou všech zametacích agregátů - minimální objem nádrží/e na skrápěcí a zvlhčovací vodu 240l s kontrolou hladiny + rozšíření vodní nádrže v případě potřeby - kropení ovládané elektricky vlastním čerpadlem Zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí dotací. V případě neobdržení dotace si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit Klasifikace předmětu zakázky dle CPV a předpokládaná hodnota zakázky Popis: CPV: Traktory Silniční zametače Předpokládaná hodnota investice na pořízení strojů: traktor: ,- Kč bez DPH tažený zametač: ,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota projektu je spolufinancovaná z fondů Evropské unie Fondu Soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a činí ,- Kč bez DPH 1.4 MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ Doba plnění Předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy: nejdéle do Předpokládaný termín dodání předmětu zakázky: nejdéle do Místo plnění Místem plnění je sídlo zadavatele. 1.5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatele, pokud se týká ochrany jeho duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Dodavatelé jsou povinni v nabídce prokázat splnění kvalifikace. Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, který splní kvalifikační předpoklady uvedené dále. Forma prokazování kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že Dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje a předložením výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o oprávnění k podnikání, jiné doklady se nevyžadují. Dodavatel proto vyplní a podepíše čestné prohlášení dle vzoru (Příloha č. 2). Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. Neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li dodavatel druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako třetí v pořadí. Dodavatel druhý či 5

10 třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce v originále nebo v úředně ověřené kopii předložena plná moc podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Dodavatel musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, je však přípustné, aby pro plnění částí zakázky angažoval jinou osobu (formou subdodávky). Dodavatel je oprávněn část kvalifikačních předpokladů prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) Zákona, tj. že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d). Prokázání kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v rozsahu předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Smlouvu podle tohoto odstavce doloží nejpozději s podáním společné nabídky. Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném Zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 127 Zákona), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Zákona 6

11 profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) Zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky Zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky. Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému certifikovaných Dodavatelů Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 Zákona, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údajů, splnění kvalifikace dodavatelem. Zadavatel k této věci stanoví, že neuzná kvalifikaci za prokázanou, pokud z předloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah splnění kvalifikace stanovené zadavatelem. Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude zcela vyplývat úplné splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem, dodavatel je povinen k certifikátu připojit další listiny, které jednoznačně prokazují, že předpokladem certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem. Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu Prokázání základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 7

12 e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Profesních kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (Příloha č. 2). 1.6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATEČNÉ INFORMACE Dodatečné informace budou podány dodavatelům na základě dotazů doručených písemně formou dopisu do sídla zadavatele nebo elektronickou poštou, kontaktní osobou je Petr Čechlovský, Dodatečné informace budou poskytnuty současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, do tří pracovních dnů ode dne doručení žádosti o poskytnutí informace. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace elektronickou formou prostřednictvím ů dodavatelů. 1.7 NABÍDKA V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování /a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)/ a 8

13 kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a ového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii. Subdodavatelé V případě plnění předmětu zakázky prostřednictvím jiných osob (subdodavatelů) je dodavatel dále povinen doložit rozsah plnění každým jednotlivým subdodavatelem (smlouva se subdodavatelem, čestné prohlášení dodavatele o rozsahu plnění subdodavatele). Dodavatel za účelem doložení seznamu svých subdodavatelů a jejich identifikačních údajů vyplní tabulku, která tvoří Přílohu č. 6. Součástí nabídky musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídek končí dnem v 14:00 hodin. Místo pro podání nabídky: Název: Obec Kozlov Adresa: Kozlov 31, Kozlov Kontaktní osoba pro příjem nabídek je Josef Borovský, starosta obce. Osobně podané nabídky se přijímají na výše uvedené adrese zadavatele zakázky v pracovních dnech od 8:00 do 10:00, a to mimo poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. dne kdy lze nabídku doručit nejpozději do 14:00 hodin. Dodavatelé mohou nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v bodě této zadávací dokumentace s tím, že odpovědnost za doručení zásilky obsahující nabídku ve lhůtě pro podání nabídek zůstává plně na dodavatelích Doporučená úprava nabídky a) Nabídka bude zpracována dle osnovy uvedené v doporučené struktuře nabídky, a to v českém jazyce a podepsána oprávněnou osobou. b) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. d) Nabídka Dodavatele se podává písemně v počtu: 1 originál a 1 kopie, a to dohromady v jedné řádně uzavřené obálce s označením zakázky Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Kozlov se zřetelnou výzvou NEOTEVÍRAT před uplynutím lhůty pro podání nabídek!. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o vyřazení nabídky či o výběru nejvhodnější nabídky. e) Dodavatel předloží nabídku též v elektronické podobě na CD (nosič bude označen identifikačními údaji dodavatele a názvem zakázky). Tato povinnost se týká všech dokumentů a dokladů, které dodavatel předkládá v listinném originálu nabídky. Dokumenty a doklady budou na CD uloženy ve vhodném formátu. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel pro tento účel listinný originál nabídky naskenoval a uložil na CD. f) Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány souvislou vzestupnou číselnou řadou počínaje číslem 1 na titulní straně. 9

14 1.7.3 Zadávací lhůta Zadávací lhůta, po kterou jsou dodavatelé vázáni svou nabídkou, je do Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavateli, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek Otevírání obálek Otevírání obálek se bude konat dne v 14:00 hod. v sídle zadavatele Osoby oprávněné být při otevírání obálek s nabídkami jsou: Členové komise, Pracovníci poskytovatele dotace jako pozorovatelé, Pracovníci zadavatele a osoby jím pověřené, Maximálně 1 zástupce dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Oprávnění zástupci dodavatelů se musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem dodavatele, pokud jím sami nejsou. Zástupce musí dále předložit výpis z obchodního rejstříku dodavatele či jiné obdobné evidence (je-li zapsán) pro prokázání oprávněné osoby, která plnou moc podepsala. Komise postupuje při otevírání obálek s nabídkami následujícím způsobem. Nejprve budou postupně otevřeny obálky všech dodavatelů, kteří podali nabídku ve lhůtě, a to v pořadí, v jakém byly nabídky zadavateli doručeny. Poté komise pro otevírání obálek provede kontrolu úplnosti jednotlivých nabídek a po provedení kontroly úplnosti sdělí komise přítomným dodavatelům: (i) identifikační údaje dodavatele a (ii) informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky zadavatele, požadavky na jazyk zpracování a podpis osoby oprávněné a také (iii) informaci o nabídkové ceně. 1.8 KRITÉRIA A HODNOCENÍ NABÍDEK Osoby oprávněné být při posuzování a hodnocení nabídek jsou: Členové hodnotící komise, Zástupci poskytovatele dotace jako pozorovatelé, Pracovníci zadavatele a osoby jím pověřené. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek proběhne na prvním jednání hodnotící komise, které se bude konat v termínu pro otevírání obálek, bezprostředně po otevírání obálek Předmět a metody hodnocení Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena celkem bez DPH. 10

15 Dodavatel nabídne výši ceny za celý předmět plnění zakázky. Bude hodnocena cena v Kč za celý předmět plnění zakázky bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH za celý předmět plnění. V případě shody několika nabídek s nejnižší nabídkovou cenou bude o vítězném uchazeči rozhodnuto losem. Celkové hodnocení bude provedeno v jedné tabulce dle výše nabídkové ceny. 1.9 OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou závazného návrhu Kupní smlouvy, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Smlouva bude uzavřena s vítězným dodavatelem Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, prací, dodávek a činností, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Nabídková cena musí být zpracována za celé plnění zakázky. (Příloha č. 3) Nabídková cena bude v členění: Celkem nabídková cena v Kč Cena bez DPH Cena vč. DPH Ceny budou vždy ve struktuře: - nabídková cena celkem bez DPH - nabídková cena celkem včetně DPH Platební podmínky Platební podmínky jsou specifikovány v závazném návrhu Kupní smlouvy. Dodavatelé doplní tento návrh o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem a předloží jej jako součást své nabídky. Realizace úhrady kupní ceny bude prováděna na základě faktur vystavených dodavatelem se splatností 30 dnů ode dne jejich vystavení. Dodavatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu, kdy tato, nesmí být vyšší než 90 % z realizační Kupní smlouvy a zároveň vyšší než jsou stanoveny maximální způsobilé výdaje k dané Kupní smlouvě. Zálohovou fakturu je dodavatel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu Kupní smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit konečnou fakturu nejdříve v den předání a převzetí předmětu koupě Všeobecné smluvní podmínky Přílohou č. 4 zadávací dokumentace je závazný návrh Kupní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze doplnění vzorové smlouvy dodavatelem v rámci přípravy návrhu Kupní smlouvy, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem dodavatele. Dodavatel doplní údaje, které jsou označeny šedě, u nichž se doplnění Dodavatelem vyžaduje. Dodavatel doplní délku záruční doby, kdy tato nesmí být kratší 24 měsíců. Záruční doba není hodnotícím kritériem. V případě vyplnění délky záruční doby kratší 24 měsíců se toto považuje za porušení zadávacích podmínek zadavatele a nabídka bude vyřazena. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. 11

16 Dodavatel má povinnost dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Totéž platí pro Subdodavatele. Zadavatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním subjektem označeny za nezpůsobilé Další podmínky a práva Zadavatele 1. Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 2. Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit Čestné prohlášení o skutečnosti, že se (i) Dodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani (ii) Subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na zpracování Zadávací dokumentace. Včetně prohlášení o tom, že Dodavatel nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným Dodavatelem, který podal nabídku (Příloha č. 5). 3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele, pokud dodavatel v nabídce: α) Překročí zadavatelem stanovenou předpokládanou hodnotu zakázky; β) Neprokáže kvalifikaci v rozsahu a způsobem uvedeným v bodě 1.5 zadávací dokumentace. 4. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 5. Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu písemnou formou nebo formou u. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob. 7. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. 8. Dodavatel je povinen řádně vyplnit a podepsat oprávněnou osobou dodavatele všechny přílohy této zadávací dokumentace. Nesplnění této podmínky bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a Dodavatel bude Zadavatelem vyloučen Jistota Není požadována V Kozlově dne Josef Borovský, starosta obce Přílohy: Doporučená struktura nabídky Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace Příloha č. 3 Nabídková cena hodnotící kritérium Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 5 Čestné prohlášení o zpracování nabídky Příloha č. 6 Seznam subdodavatelů 12

17 13

18 Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/ Praha 4 LIX. Výzva Ministerstva životního prostředí České republiky projekt číslo Věc: Oznámení o prvním jednání hodnotící komise Název zakázky: Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Kozlov Zadavatel: Název Obec Kozlov Sídlo Právní forma Kozlov 31, Kozlov 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Zastoupený Josef Borovský, starosta IČ Dobrý den, touto cestou si Vás zadavatel dovoluje informovat, že dne v 14:00 hodin se uskuteční první jednání hodnotící komise, a to na adrese zadavatele Kozlov 31, Kozlov. V Kozlově dne Josef Borovský, starosta obce

19 LIX. Výzva Ministerstva životního prostředí České republiky projekt číslo Doporučená struktura nabídky Nabídka bude zpracována v následující struktuře (včetně číslování kapitol). 1 Úvodní list nabídky s informací o Dodavateli a jeho nabídce (Příloha č. 1 ZD) Krycí list nabídky 2 Doklady k prokázání kvalifikace (Příloha č. 2 ZD) Čestné prohlášení dodavatele 3 Nabídková cena (Příloha č. 3 ZD) Bude vložena vyplněná a podepsaná (oprávněnou osobou dodavatele) příloha č. 3 ZD Nabídková cena - hodnotící kritérium 4 Podepsaný návrh Kupní smlouvy (Příloha č. 4 ZD) Bude obsahovat vzorový návrh Kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele. 5 Čestné prohlášení o zpracování nabídky (Příloha č. 5 ZD) Bude obsahovat prohlášení o skutečnosti, že se (i) dodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani (ii) Subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na zpracování zadávací dokumentaci. 6 Formulář Seznam subdodavatelů (Příloha č. 6 ZD) Bude obsahovat vyplněný a oprávněnou osobou dodavatele podepsaný formulář Seznamu subdodavatelů.

20 Příloha č. 1 Krycí list nabídky LIX. Výzva Ministerstva životního prostředí České republiky projekt číslo Název zakázky: Zadavatel: Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Kozlov Název Obec Kozlov Sídlo Právní forma Kozlov 31, Kozlov 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Zastoupený Josef Borovský, starosta IČ Dodavatel: Název Sídlo Zápis v obchodním rejstříku Zastoupený IČ DIČ Kontaktní osoba telefon Nabídková cena Celkem nabídková cena v Kč Cena bez DPH Cena vč. DPH Technická specifikace Pozn.: Dodavatel uvede hodnotu technického parametru nabízeného stroje, nebo slovní odpověď dle požadavku zadavatele. Dodavatel vyplní, vyhovuje-li nabízený stroj požadavku zadavatele. Traktor Požadavek zadavatele Nabídka dodavatele výkon motoru jmenovitý od 55 kw do 65 kw točivý moment záloha minimálně 40% minimálně 4 válcový motor přeplňovaný, diesel ano mechanické vstřikování paliva ano emisní limit min. TIER III B objem nádrže paliva minimálně 100 litrů

21 pohon obou náprav traktoru ano uzávěrka zadního diferenciálu ano přední diferenciál samosvorný ano kola přední minimálně 340/85R 24 kola zadní minimálně 420/85R 34 převodovka - minimální počet převodových stupňů převodovka reverzor pojezdu s posilovačem vývodový hřídel s otáčkami 540/540E ot./min vpřed 12 / vzad 12 ano ano tříbodový závěs kategorie minimálně II. ano nosnost zadního tříbodového závěsu minimálně 30 kn hydraulické čerpadlo výkon minimálně 50 litrů/min vnější hydraulické okruhy minimální počet 2 závěs pro přívěs ano vzduchové brzdy pro přívěs 1 okruhové i dvouokruhové ano kabina s klimatizací ano sedačka spolujezdce ano pracovní světlomety ano maják ano traktor splňuje zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích ano Tažený zametač Požadavek zadavatele Nabídka dodavatele určený pro úklid silně znečistěných komunikací pohon hydraulického okruhu je pomocí samostatného čerpadla ovládaného ze samostatné konzole traktoru ano ano přepravní rychlost max km/hod napětí elektrické instalace 12 V 12 V max. šířka zařízení mm max. délka zařízení mm

22 max. výška zařízení mm dva talířové kartáče s průměrem min. 800 a 1000 mm plynulá regulace otáček + pneumatická brzdná soustava ano pohon je zajištěn hydraulikou ano kartáče hydraulicky zvedány a spouštěny s mechanickým nastavením pracovní polohy podtlakový systém nasávání nečistot (včetně hrubých nečistot) nádrž na nečistoty o užitném objemu 2,1m3, možnost hydraulického vyklopení do výšky min. 2 metry ano ano ano zametací šířka min výkon čištění min m2/hod pracovní rychlost min. 6 km/hod přídavná sací hadice s minimálním Ø (průměrem) 120 mm dosahem min. 2,5 m s jednoduchou možností připojení na zásobník stroj ano užitný objem zásobníku smetky min 2,1 m3 provedení zásobníku a separačního síta z kvalitního materiálu (př. nerez) ano skrápění vodou sací hubice a sací šachty ano skrápění vodou všech zametacích agregátů minimální objem nádrží/e na skrápěcí a zvlhčovací vodu s kontrolou hladiny možnost rozšíření vodní nádrže v případě potřeby kropení ovládané elektricky vlastním čerpadlem Záruční doba ano 240l ano ano Požadavek zadavatele Nabídka dodavatele Délka záruční doby min. 24 měsíců Dodavatel prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Dodavatel níže uvádí seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

23 Dodavatel níže uvádí, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (vyplní dodavatel, jež je akciovou společností). Oprávněná osoba za dodavatele jednat: Titul, jméno, příjmení :.. Funkce:.. Podpis a razítko:..

24 Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace LIX. Výzva Ministerstva životního prostředí České republiky projekt číslo Název zakázky: Zadavatel: Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Kozlov Název Obec Kozlov Sídlo Právní forma Kozlov 31, Kozlov 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Zastoupený Josef Borovský, starosta IČ Dodavatel: Název Sídlo Zápis v obchodním rejstříku Zastoupený IČ DIČ Kontaktní osoba ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ telefon jakožto dodavatel a zájemce o zakázku prohlašuji, že: splňuji základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, tj. kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit zakázku, profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, tj. kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem v souladu s ustanovením 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Datum: Podpis: Razítko: Příloha: Výpis z obchodního rejstříku Výpis z registru živnostenského podnikání

25 Příloha č. 3 Nabídková cena hodnotící kritérium LIX. Výzva Ministerstva životního prostředí České republiky projekt číslo Název zakázky: Zadavatel: Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Kozlov Název Obec Kozlov Sídlo Právní forma Kozlov 31, Kozlov 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Zastoupený Josef Borovský, starosta IČ Dodavatel: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Název Sídlo Zápis v obchodním rejstříku Zastoupený IČ DIČ Kontaktní osoba telefon jakožto dodavatel a zájemce o zakázku prohlašuje, že: nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za následujících podmínek: Celkem nabídková cena v Kč Cena bez DPH Cena vč. DPH Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné. Případné početní chyby v nabídce jdou k tíži dodavatele. Datum: Podpis: Razítko:

26 Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy LIX. Výzva Ministerstva životního prostředí České republiky projekt číslo Kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Kupující: Název Obec Kozlov Sídlo Kozlov 31, Kozlov Právní forma 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Zastoupený Josef Borovský, starosta IČ Prodávající: Název Sídlo Zápis v obchodním rejstříku Zastoupený IČ DIČ Kontaktní osoba a telefon I. Prohlášení a účel smlouvy 1. Orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu. 2. Prodávající prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k poskytnutí plnění dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy. 3. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace projektu: Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Kozlov projekt číslo , který je spolufinancován z prostředků Evropské unie Fondu Soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ). II. Předmět smlouvy 1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje předmět koupě od prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu. 2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 3. Předmětem koupě je:. (dále jen předmět koupě ) 4. Prodávající se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna plnění potřebná k včasnému a řádnému předání předmětu koupě.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Linka na zpracování plastového odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky na akci TRAKTOR PRO MĚSTO MANĚTÍN Projekt je spolufinancován v rámci Programu rozvoje venkova z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu. Výběrové

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ( verze účinná od 6.10.2014) a mimo

Více

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen Závazné pokyny OPŽP) Název veřejné

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zadavatel: Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Obec Miličín Sídlem: Hájkovo nám.1, 257 86 Miličín Zastoupená: Jiřím Zíkou, starostou obce IČ: 00232238 Kontaktní osoba: Jiří

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace č. 17/2012 Podlimitní veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace č. 17/2012 Podlimitní veřejná zakázka Technické služby Tábor s.r.o. Kpt. Jaroše 2 4 1 8 3 9 0 0 3 Tábo Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace č. 17/2012 Podlimitní veřejná zakázka Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více