SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35"

Transkript

1 Část č. 6.A Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 a Herčíkova 25,27,29,31,33,35, Brno SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova Herčíkova 25, 27, 29, 31, 33 a 35 Kód CZ-CPA: 43.2 OBJEKTU CENA Herčíkova 25, 27, 29, 31, 33 a 35 - Kč Náklady celkem bez DPH - Kč DPH 15% - Kč Náklady celkem vč. DPH - Kč Poznámka: Rozpočty jednotlivých objektů jsou uvedeny vč. VRN - viz, jednotlivé rozpočty (UCHAZEČ JE POVINEN OCENIT I POLOŽKY VRN). Textový popis některých položek v rozpočtech je záměrně upraven projektantem, aby co nejlépe vystihoval obsah položky. Tyto položky mají za číselným označením písmena "Hi". Obsah těchto položek je zhotovitel povinen respektovat a v případě nejasností kontaktovat generálního projektanta. Vypracoval: HiARCH spol. s r.o. Objednatel: Úřad městské části Brno-Královo Pole Datum: duben 2012 Uchazeč: Sídlo: Oprávněná osoba za uchazeče: Datum: podpis:

2 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Herčíkova 25,27,29,31,33,35 Kód CZ-CPA: 43.2 Stavba : Název stavby : Rekonsrukce elektroinstalece SKP : ve spol. prostorách byt. domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova Projektant : HiARCH spol. s r.o. Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : ÚMČ Brno - Královo Pole Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel : HiARCH spol. s r.o. Rozpočtové náklady II. a III. hlavy ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Vedlejší rozpočtové náklady Dodávka celkem 0 Koordinační činnost 0 Z Montáž celkem 0 Provoz objednatele 0 R HSV celkem 0 Vybudování a odstranění zařízení staveniště 0 N PSV celkem 0 ZRN celkem 0 HZS 0 RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0 ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele HiARCH spol. s r.o. Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Razítko, podpis: Podpis: Podpis : Základ pro DPH 0 % činí : 0 Kč Základ pro DPH 15 % činí : 0 Kč DPH 15 % činí : 0 Kč Základ pro DPH 21 % činí : 0 Kč DPH 21 % činí : 0 Kč CENA ZA OBJEKT Poznámka : 0 Kč Strana 2

3 Stavba : Objekt : ve spol. prostorách byt. domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova Herčíkova 25,27,29,31,33,35 (počítáno pro 6 vstupů) REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Lešení a stavební výtahy Dokončovací kce na pozem.stav Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Malby Přesun suti a vybouraných hmot Elektroinstalace OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč MJ počet MJ Kč Koordinační činnost 0,00 soub. 1,0 0 Provoz objednatele 0,00 soub. 1,0 0 Vybudování a odstranění zařízení staveniště 0,00 soub. 1,0 0 VRN 0 Strana 3

4 Položkový rozpočet Stavba : ve spol. prostorách byt. domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova Objekt : Herčíkova 25,27,29,31,33,35 (počítáno pro 6 vstupů) P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace z minerální vaty tl. 5 cm m2 10, Hi Předstěna SDK,tl.100mm, ocel.kce CW, 2x RF 12,5mm požární 2x opláštěná - bez minerál. izol. m2 7, RT1 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy do 2 m2 m2 16, R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,35 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní Hi Omítka vápenná vnitřní - hladká z vápenosádrové malty, tl. 15 mm m2 26, Hi Příplatek, omítka stropů, malé plochy m2 26, R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 132, R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 31, R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 423,00 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m , R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m m2 186,00 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m ,68 Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. Díl: 96 Bourání konstrukcí RAB Bourání příček z cihel pálených tloušťka 15 cm m2 2,40 Celkem za 96 Bourání konstrukcí Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 7,86 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: 784 Malby R00 Penetrace podkladu pod malbu, univerzální, 1x m , R00 Malba tekutá, barva, 2 x m ,60 Celkem za 784 Malby Díl: 000 Přesun suti a vybouraných hmot R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 25, R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 1, R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno t 1,85 Celkem za 000 Přesun suti a vybouraných hmot Díl: 999 Elektroinstalace Elektroinstalace - položkový rozpočet viz. samostatná příloha kpl 1,00 Celkem za 999 Elektroinstalace Stránka 4 z 36

5 Souhrn F1.4. Elektro Rekonsrukce elektroinstalece ve spol. prostorách byt. domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova pro domy: Herčíkova Herčíkova 25 Herčíkova 27 Herčíkova 29 Herčíkova 31 Herčíkova 33 Herčíkova 35

6 HERČÍKOVA 25 počty na 1 vchod Poznámka: Pokud jsou v projektové dokumentaci, rozpočtu nebo výkazu výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, pak slouží pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo designu, neboť jiná jejich specifikace není možná. Uvedení názvu nevylučuje použití jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení ROZVADĚČ RE1-1ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 4x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu 1 0,00 1 0,00 Rozbočovací můstek N/PE, 15 přip. bodů 2 0,00 Vypínač 3-pólový, 63A, 10kA 1 0,00 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+N, 16B/30mA, typ AC, 6kA 1 0,00 Jistič 10B/1, 6kA 2 0,00 Jistič 6C/1, 6kA 2 0,00 Jistič, char B, 6kA *) 3 0,00 Jistič 16B/1, 6kA **) 1 0,00 Propojovací lišta jednopólová, 63A, 10mm 2 1 0,00 Zásuvka na lištu, 16A/230V 1 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze pro vchod Herčíkova 25 ROZVADĚČ RE2 RE4-3ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 2x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu 3 0,00 3 0,00

7 Jistič, char B, 6kA *) 6 0,00 Pojistkový odpínač OPV 14/3 **) 1 0,00 Pojistka válcová PV14/40A/gG **) 3 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze u RE ve 4.NP MONTÁŽNÍ Kabel CYKY-J 3 X 1, ,00 Kabel CYKY-O 3 X 1,5 70 0,00 Kabel CYKY-J 3 X 2,5 30 0,00 Kabel CYKY-J 4 X ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x1, ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x2,5 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x6 *) 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 5x ,00 Vodič H07V-U 25 (CY 25) /Č 80 0,00 Vodič H07V-U 16 (CY 16) /ZŽ 50 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel SYKFY 15x2x0,5 20 0,00 Kabel SYKFY 20x2x0,5 20 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 2x2x0,5 50 0,00 Kabel SYKFY 3x2x0,5 30 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 3x2x0, ,00 Kabel 1-CSKH-V180 P15-R (B2ca s1d0) 3x1,5 50 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 20x20mm 150 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 40x40mm 100 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 40x60mm 10 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab dvoukomorový 40x60mm 20 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 60x90mm 20 0,00 Ochranná trubka plastová ohebná, Ø ,00 Ochranná trubka plastová tuhá, Ø ,00 Příchytka trubky Ø ,00 Krabice přístrojová bezhalogenová Ø68, např. KP68/2HF 8 0,00 Krabice lištová s víčkem, např. LK80R/2 16 0,00 Krabice s víčkem 125x125, např. KT ,00

8 Krabice s víčkem 250x250, např. KT ,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami 20 0,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami bezhalogenová 2 0,00 Bezšroubová krabicová svorka 2(3,4,5) x 1,5 (2,5) 100 0,00 Ekvipotenciální svorkovnice v krabici, např. EPS1 v KT125E 1 0,00 Ovládač velkoplošný zapínací ř.1/0 s popisovým polem a symbolem zvonku, kompletní 8 0,00 Spínač ř.1, nástěnný, IP ,00 Spínač ř.6, nástěnný, IP44 4 0,00 Zásuvka jednonásobná nástěnná, IP44, 250V/16A 3 0,00 Svítidlo s pohybovým senzorem, s kompakt zářivkou 1x26W, opálový kryt, IP ,00 Svítidlo přisazené nástěnné/stropní, s kompakt zářivkou 1x26W, IP ,00 Svítidlo nouzové s pictogramem, 8W/1.hod 10 0,00 Podružný materiál 1 0,00 *) platí pouze pro vchody Herčíkova 25, 31 MONTÁŽNÍ - systém domácího telefonu Domácí telefon dle níže uvedené specifikace (KIT) 1 0,00 Hovorová jednotka bez tlačítka 1 Tlačítkový modul s pěti tlačítky 3 Zaslepovací modul 0 Rámeček pro 2 moduly pro zapuštěnou montáž 2 Napájecí zdroj 1 Audiotelefon s elektronickým vyzváněním a bzučákem 11 El.zámek 12V AC/DC 1 Sluneční clona pro 2 rámečky se 2 moduly 1 Krycí nerezový plech 300x500mm tl.3mm 1 0,00 STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Řezání drážek pro přívod k bytům - do hloubky 30 mm do šířky 70 mm 22 0,00 Vrtání prostůpů tloušťka do 500 mm, beton 44 0,00 Požární ucpávyka pr.50mm 33 0,00

9 KABELOVÁ TELEVIZE Překládka rozvodů kabelové televize (cenovou nabídku je nutné projednat s majitelem 0,00 zařízení -UPC) - samostatný rozpočet KT 1 Stavební přípomoc 10% 0,00 OSTATNÍ NÁKLADY Provedení revizních zkoušek - revizní technik 8 0,00 Spolupráce s reviz. technikem 4 0,00 Komunikace s rozvodnými závody (E.on) 2 0,00 Demontáže stávajících rozvodů 12 0,00 Koordinace 4 0,00 Doprava 250 0,00

10 HERČÍKOVA 27 počty na 1 vchod Poznámka: Pokud jsou v projektové dokumentaci, rozpočtu nebo výkazu výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, pak slouží pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo designu, neboť jiná jejich specifikace není možná. Uvedení názvu nevylučuje použití jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení ROZVADĚČ RE1-1ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 4x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím 1 0,00 1 0,00 kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu Rozbočovací můstek N/PE, 15 přip. bodů 2 0,00 Vypínač 3-pólový, 63A, 10kA 1 0,00 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+N, 16B/30mA, typ AC, 6kA 1 0,00 Jistič 10B/1, 6kA 2 0,00 Jistič 6C/1, 6kA 2 0,00 Jistič, char B, 6kA *) 3 0,00 Jistič 16B/1, 6kA **) 1 0,00 Propojovací lišta jednopólová, 63A, 10mm 2 1 0,00 Zásuvka na lištu, 16A/230V 1 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze pro vchod Herčíkova 25 ROZVADĚČ RE2 RE4-3ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 2x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu 3 0,00 3 0,00

11 Jistič, char B, 6kA *) 6 0,00 Pojistkový odpínač OPV 14/3 **) 1 0,00 Pojistka válcová PV14/40A/gG **) 3 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze u RE ve 4.NP MONTÁŽNÍ Kabel CYKY-J 3 X 1, ,00 Kabel CYKY-O 3 X 1,5 70 0,00 Kabel CYKY-J 3 X 2,5 30 0,00 Kabel CYKY-J 4 X ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x1, ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x2,5 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x6 *) 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 5x ,00 Vodič H07V-U 25 (CY 25) /Č 80 0,00 Vodič H07V-U 16 (CY 16) /ZŽ 50 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel SYKFY 15x2x0,5 20 0,00 Kabel SYKFY 20x2x0,5 20 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 2x2x0,5 50 0,00 Kabel SYKFY 3x2x0,5 30 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 3x2x0, ,00 Kabel 1-CSKH-V180 P15-R (B2ca s1d0) 3x1,5 50 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 20x20mm 150 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 40x40mm 100 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 40x60mm 10 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab dvoukomorový 40x60mm 20 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 60x90mm 20 0,00 Ochranná trubka plastová ohebná, Ø ,00 Ochranná trubka plastová tuhá, Ø ,00 Příchytka trubky Ø ,00 Krabice přístrojová bezhalogenová Ø68, např. KP68/2HF 8 0,00 Krabice lištová s víčkem, např. LK80R/2 16 0,00 Krabice s víčkem 125x125, např. KT ,00

12 Krabice s víčkem 250x250, např. KT ,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami 20 0,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami bezhalogenová 2 0,00 Bezšroubová krabicová svorka 2(3,4,5) x 1,5 (2,5) 100 0,00 Ekvipotenciální svorkovnice v krabici, např. EPS1 v KT125E 1 0,00 Ovládač velkoplošný zapínací ř.1/0 s popisovým polem a symbolem zvonku, kompletní 8 0,00 Spínač ř.1, nástěnný, IP ,00 Spínač ř.6, nástěnný, IP44 4 0,00 Zásuvka jednonásobná nástěnná, IP44, 250V/16A 3 0,00 Svítidlo s pohybovým senzorem, s kompakt zářivkou 1x26W, opálový kryt, IP ,00 Svítidlo přisazené nástěnné/stropní, s kompakt zářivkou 1x26W, IP ,00 Svítidlo nouzové s pictogramem, 8W/1.hod 10 0,00 Podružný materiál 1 0,00 *) platí pouze pro vchody Herčíkova 25, 31 MONTÁŽNÍ - systém domácího telefonu Domácí telefon dle níže uvedené specifikace (KIT) 1 0,00 Hovorová jednotka bez tlačítka 1 Tlačítkový modul s pěti tlačítky 3 Zaslepovací modul 0 Rámeček pro 2 moduly pro zapuštěnou montáž 2 Napájecí zdroj 1 Audiotelefon s elektronickým vyzváněním a bzučákem 11 El.zámek 12V AC/DC 1 Sluneční clona pro 2 rámečky se 2 moduly 1 Krycí nerezový plech 300x500mm tl.3mm 1 0,00 STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Řezání drážek pro přívod k bytům - do hloubky 30 mm do šířky 70 mm 22 0,00 Vrtání prostůpů tloušťka do 500 mm, beton 44 0,00 Požární ucpávyka pr.50mm 33 0,00

13 KABELOVÁ TELEVIZE Překládka rozvodů kabelové televize (cenovou nabídku je nutné projednat s majitelem 0,00 zařízení -UPC) - samostatný rozpočet KT 1 Stavební přípomoc 10% 0,00 OSTATNÍ NÁKLADY Provedení revizních zkoušek - revizní technik 8 0,00 Spolupráce s reviz. technikem 4 0,00 Komunikace s rozvodnými závody (E.on) 2 0,00 Demontáže stávajících rozvodů 12 0,00 Koordinace 4 0,00 Doprava 250 0,00

14 HERČÍKOVA 29 počty na 1 vchod Poznámka: Pokud jsou v projektové dokumentaci, rozpočtu nebo výkazu výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, pak slouží pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo designu, neboť jiná jejich specifikace není možná. Uvedení názvu nevylučuje použití jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení ROZVADĚČ RE1-1ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 4x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím 1 0,00 1 0,00 kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu Rozbočovací můstek N/PE, 15 přip. bodů 2 0,00 Vypínač 3-pólový, 63A, 10kA 1 0,00 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+N, 16B/30mA, typ AC, 6kA 1 0,00 Jistič 10B/1, 6kA 2 0,00 Jistič 6C/1, 6kA 2 0,00 Jistič, char B, 6kA *) 3 0,00 Jistič 16B/1, 6kA **) 1 0,00 Propojovací lišta jednopólová, 63A, 10mm 2 1 0,00 Zásuvka na lištu, 16A/230V 1 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze pro vchod Herčíkova 25 ROZVADĚČ RE2 RE4-3ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 2x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu 3 0,00 3 0,00

15 Jistič, char B, 6kA *) 6 0,00 Pojistkový odpínač OPV 14/3 **) 1 0,00 Pojistka válcová PV14/40A/gG **) 3 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze u RE ve 4.NP MONTÁŽNÍ Kabel CYKY-J 3 X 1, ,00 Kabel CYKY-O 3 X 1,5 70 0,00 Kabel CYKY-J 3 X 2,5 30 0,00 Kabel CYKY-J 4 X ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x1, ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x2,5 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x6 *) 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 5x ,00 Vodič H07V-U 25 (CY 25) /Č 80 0,00 Vodič H07V-U 16 (CY 16) /ZŽ 50 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel SYKFY 15x2x0,5 20 0,00 Kabel SYKFY 20x2x0,5 20 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 2x2x0,5 50 0,00 Kabel SYKFY 3x2x0,5 30 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 3x2x0, ,00 Kabel 1-CSKH-V180 P15-R (B2ca s1d0) 3x1,5 50 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 20x20mm 150 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 40x40mm 100 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 40x60mm 10 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab dvoukomorový 40x60mm 20 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 60x90mm 20 0,00 Ochranná trubka plastová ohebná, Ø ,00 Ochranná trubka plastová tuhá, Ø ,00 Příchytka trubky Ø ,00 Krabice přístrojová bezhalogenová Ø68, např. KP68/2HF 8 0,00 Krabice lištová s víčkem, např. LK80R/2 16 0,00 Krabice s víčkem 125x125, např. KT ,00

16 Krabice s víčkem 250x250, např. KT ,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami 20 0,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami bezhalogenová 2 0,00 Bezšroubová krabicová svorka 2(3,4,5) x 1,5 (2,5) 100 0,00 Ekvipotenciální svorkovnice v krabici, např. EPS1 v KT125E 1 0,00 Ovládač velkoplošný zapínací ř.1/0 s popisovým polem a symbolem zvonku, kompletní 8 0,00 Spínač ř.1, nástěnný, IP ,00 Spínač ř.6, nástěnný, IP44 4 0,00 Zásuvka jednonásobná nástěnná, IP44, 250V/16A 3 0,00 Svítidlo s pohybovým senzorem, s kompakt zářivkou 1x26W, opálový kryt, IP ,00 Svítidlo přisazené nástěnné/stropní, s kompakt zářivkou 1x26W, IP ,00 Svítidlo nouzové s pictogramem, 8W/1.hod 10 0,00 Podružný materiál 1 0,00 *) platí pouze pro vchody Herčíkova 25, 31 MONTÁŽNÍ - systém domácího telefonu Domácí telefon dle níže uvedené specifikace (KIT) 1 0,00 Hovorová jednotka bez tlačítka 1 Tlačítkový modul s pěti tlačítky 3 Zaslepovací modul 0 Rámeček pro 2 moduly pro zapuštěnou montáž 2 Napájecí zdroj 1 Audiotelefon s elektronickým vyzváněním a bzučákem 11 El.zámek 12V AC/DC 1 Sluneční clona pro 2 rámečky se 2 moduly 1 Krycí nerezový plech 300x500mm tl.3mm 1 0,00 STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Řezání drážek pro přívod k bytům - do hloubky 30 mm do šířky 70 mm 22 0,00 Vrtání prostůpů tloušťka do 500 mm, beton 44 0,00 Požární ucpávyka pr.50mm 33 0,00

17 KABELOVÁ TELEVIZE Překládka rozvodů kabelové televize (cenovou nabídku je nutné projednat s majitelem 0,00 zařízení -UPC) - samostatný rozpočet KT 1 Stavební přípomoc 10% 0,00 OSTATNÍ NÁKLADY Provedení revizních zkoušek - revizní technik 8 0,00 Spolupráce s reviz. technikem 4 0,00 Komunikace s rozvodnými závody (E.on) 2 0,00 Demontáže stávajících rozvodů 12 0,00 Koordinace 4 0,00 Doprava 250 0,00

18 HERČÍKOVA 31 počty na 1 vchod Poznámka: Pokud jsou v projektové dokumentaci, rozpočtu nebo výkazu výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, pak slouží pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo designu, neboť jiná jejich specifikace není možná. Uvedení názvu nevylučuje použití jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení ROZVADĚČ RE1-1ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 4x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím 1 0,00 1 0,00 kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu Rozbočovací můstek N/PE, 15 přip. bodů 2 0,00 Vypínač 3-pólový, 63A, 10kA 1 0,00 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+N, 16B/30mA, typ AC, 6kA 1 0,00 Jistič 10B/1, 6kA 2 0,00 Jistič 6C/1, 6kA 2 0,00 Jistič, char B, 6kA *) 3 0,00 Jistič 16B/1, 6kA **) 1 0,00 Propojovací lišta jednopólová, 63A, 10mm 2 1 0,00 Zásuvka na lištu, 16A/230V 1 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze pro vchod Herčíkova 25 ROZVADĚČ RE2 RE4-3ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 2x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu 3 0,00 3 0,00

19 Jistič, char B, 6kA *) 6 0,00 Pojistkový odpínač OPV 14/3 **) 1 0,00 Pojistka válcová PV14/40A/gG **) 3 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze u RE ve 4.NP MONTÁŽNÍ Kabel CYKY-J 3 X 1, ,00 Kabel CYKY-O 3 X 1,5 70 0,00 Kabel CYKY-J 3 X 2,5 30 0,00 Kabel CYKY-J 4 X ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x1, ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x2,5 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x6 *) 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 5x ,00 Vodič H07V-U 25 (CY 25) /Č 80 0,00 Vodič H07V-U 16 (CY 16) /ZŽ 50 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel SYKFY 15x2x0,5 20 0,00 Kabel SYKFY 20x2x0,5 20 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 2x2x0,5 50 0,00 Kabel SYKFY 3x2x0,5 30 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 3x2x0, ,00 Kabel 1-CSKH-V180 P15-R (B2ca s1d0) 3x1,5 50 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 20x20mm 150 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 40x40mm 100 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 40x60mm 10 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab dvoukomorový 40x60mm 20 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 60x90mm 20 0,00 Ochranná trubka plastová ohebná, Ø ,00 Ochranná trubka plastová tuhá, Ø ,00 Příchytka trubky Ø ,00 Krabice přístrojová bezhalogenová Ø68, např. KP68/2HF 8 0,00 Krabice lištová s víčkem, např. LK80R/2 16 0,00 Krabice s víčkem 125x125, např. KT ,00

20 Krabice s víčkem 250x250, např. KT ,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami 20 0,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami bezhalogenová 2 0,00 Bezšroubová krabicová svorka 2(3,4,5) x 1,5 (2,5) 100 0,00 Ekvipotenciální svorkovnice v krabici, např. EPS1 v KT125E 1 0,00 Ovládač velkoplošný zapínací ř.1/0 s popisovým polem a symbolem zvonku, kompletní 8 0,00 Spínač ř.1, nástěnný, IP ,00 Spínač ř.6, nástěnný, IP44 4 0,00 Zásuvka jednonásobná nástěnná, IP44, 250V/16A 3 0,00 Svítidlo s pohybovým senzorem, s kompakt zářivkou 1x26W, opálový kryt, IP ,00 Svítidlo přisazené nástěnné/stropní, s kompakt zářivkou 1x26W, IP ,00 Svítidlo nouzové s pictogramem, 8W/1.hod 10 0,00 Podružný materiál 1 0,00 *) platí pouze pro vchody Herčíkova 25, 31 MONTÁŽNÍ - systém domácího telefonu Domácí telefon dle níže uvedené specifikace (KIT) 1 0,00 Hovorová jednotka bez tlačítka 1 Tlačítkový modul s pěti tlačítky 3 Zaslepovací modul 0 Rámeček pro 2 moduly pro zapuštěnou montáž 2 Napájecí zdroj 1 Audiotelefon s elektronickým vyzváněním a bzučákem 11 El.zámek 12V AC/DC 1 Sluneční clona pro 2 rámečky se 2 moduly 1 Krycí nerezový plech 300x500mm tl.3mm 1 0,00 STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Řezání drážek pro přívod k bytům - do hloubky 30 mm do šířky 70 mm 22 0,00 Vrtání prostůpů tloušťka do 500 mm, beton 44 0,00 Požární ucpávyka pr.50mm 33 0,00

21 KABELOVÁ TELEVIZE Překládka rozvodů kabelové televize (cenovou nabídku je nutné projednat s majitelem 0,00 zařízení -UPC) - samostatný rozpočet KT 1 Stavební přípomoc 10% 0,00 OSTATNÍ NÁKLADY Provedení revizních zkoušek - revizní technik 8 0,00 Spolupráce s reviz. technikem 4 0,00 Komunikace s rozvodnými závody (E.on) 2 0,00 Demontáže stávajících rozvodů 12 0,00 Koordinace 4 0,00 Doprava 250 0,00

22 HERČÍKOVA 33 počty na 1 vchod Poznámka: Pokud jsou v projektové dokumentaci, rozpočtu nebo výkazu výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, pak slouží pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo designu, neboť jiná jejich specifikace není možná. Uvedení názvu nevylučuje použití jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení ROZVADĚČ RE1-1ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 4x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím 1 0,00 1 0,00 kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu Rozbočovací můstek N/PE, 15 přip. bodů 2 0,00 Vypínač 3-pólový, 63A, 10kA 1 0,00 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+N, 16B/30mA, typ AC, 6kA 1 0,00 Jistič 10B/1, 6kA 2 0,00 Jistič 6C/1, 6kA 2 0,00 Jistič, char B, 6kA *) 3 0,00 Jistič 16B/1, 6kA **) 1 0,00 Propojovací lišta jednopólová, 63A, 10mm 2 1 0,00 Zásuvka na lištu, 16A/230V 1 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze pro vchod Herčíkova 25 ROZVADĚČ RE2 RE4-3ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 2x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu 3 0,00 3 0,00

23 Jistič, char B, 6kA *) 6 0,00 Pojistkový odpínač OPV 14/3 **) 1 0,00 Pojistka válcová PV14/40A/gG **) 3 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze u RE ve 4.NP MONTÁŽNÍ Kabel CYKY-J 3 X 1, ,00 Kabel CYKY-O 3 X 1,5 70 0,00 Kabel CYKY-J 3 X 2,5 30 0,00 Kabel CYKY-J 4 X ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x1, ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x2,5 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x6 *) 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 5x ,00 Vodič H07V-U 25 (CY 25) /Č 80 0,00 Vodič H07V-U 16 (CY 16) /ZŽ 50 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel SYKFY 15x2x0,5 20 0,00 Kabel SYKFY 20x2x0,5 20 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 2x2x0,5 50 0,00 Kabel SYKFY 3x2x0,5 30 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 3x2x0, ,00 Kabel 1-CSKH-V180 P15-R (B2ca s1d0) 3x1,5 50 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 20x20mm 150 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 40x40mm 100 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 40x60mm 10 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab dvoukomorový 40x60mm 20 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 60x90mm 20 0,00 Ochranná trubka plastová ohebná, Ø ,00 Ochranná trubka plastová tuhá, Ø ,00 Příchytka trubky Ø ,00 Krabice přístrojová bezhalogenová Ø68, např. KP68/2HF 8 0,00 Krabice lištová s víčkem, např. LK80R/2 16 0,00 Krabice s víčkem 125x125, např. KT ,00

24 Krabice s víčkem 250x250, např. KT ,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami 20 0,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami bezhalogenová 2 0,00 Bezšroubová krabicová svorka 2(3,4,5) x 1,5 (2,5) 100 0,00 Ekvipotenciální svorkovnice v krabici, např. EPS1 v KT125E 1 0,00 Ovládač velkoplošný zapínací ř.1/0 s popisovým polem a symbolem zvonku, kompletní 8 0,00 Spínač ř.1, nástěnný, IP ,00 Spínač ř.6, nástěnný, IP44 4 0,00 Zásuvka jednonásobná nástěnná, IP44, 250V/16A 3 0,00 Svítidlo s pohybovým senzorem, s kompakt zářivkou 1x26W, opálový kryt, IP ,00 Svítidlo přisazené nástěnné/stropní, s kompakt zářivkou 1x26W, IP ,00 Svítidlo nouzové s pictogramem, 8W/1.hod 10 0,00 Podružný materiál 1 0,00 *) platí pouze pro vchody Herčíkova 25, 31 MONTÁŽNÍ - systém domácího telefonu Domácí telefon dle níže uvedené specifikace (KIT) 1 0,00 Hovorová jednotka bez tlačítka 1 Tlačítkový modul s pěti tlačítky 3 Zaslepovací modul 0 Rámeček pro 2 moduly pro zapuštěnou montáž 2 Napájecí zdroj 1 Audiotelefon s elektronickým vyzváněním a bzučákem 11 El.zámek 12V AC/DC 1 Sluneční clona pro 2 rámečky se 2 moduly 1 Krycí nerezový plech 300x500mm tl.3mm 1 0,00 STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Řezání drážek pro přívod k bytům - do hloubky 30 mm do šířky 70 mm 22 0,00 Vrtání prostůpů tloušťka do 500 mm, beton 44 0,00 Požární ucpávyka pr.50mm 33 0,00

25 KABELOVÁ TELEVIZE Překládka rozvodů kabelové televize (cenovou nabídku je nutné projednat s majitelem 0,00 zařízení -UPC) - samostatný rozpočet KT 1 Stavební přípomoc 10% 0,00 OSTATNÍ NÁKLADY Provedení revizních zkoušek - revizní technik 8 0,00 Spolupráce s reviz. technikem 4 0,00 Komunikace s rozvodnými závody (E.on) 2 0,00 Demontáže stávajících rozvodů 12 0,00 Koordinace 4 0,00 Doprava 250 0,00

26 HERČÍKOVA 35 počty na 1 vchod Poznámka: Pokud jsou v projektové dokumentaci, rozpočtu nebo výkazu výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, pak slouží pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo designu, neboť jiná jejich specifikace není možná. Uvedení názvu nevylučuje použití jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení ROZVADĚČ RE1-1ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 4x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím 1 0,00 1 0,00 kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu Rozbočovací můstek N/PE, 15 přip. bodů 2 0,00 Vypínač 3-pólový, 63A, 10kA 1 0,00 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+N, 16B/30mA, typ AC, 6kA 1 0,00 Jistič 10B/1, 6kA 2 0,00 Jistič 6C/1, 6kA 2 0,00 Jistič, char B, 6kA *) 3 0,00 Jistič 16B/1, 6kA **) 1 0,00 Propojovací lišta jednopólová, 63A, 10mm 2 1 0,00 Zásuvka na lištu, 16A/230V 1 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze pro vchod Herčíkova 25 ROZVADĚČ RE2 RE4-3ks Typový oceloplechový zapuštěný rozváděč s požární odolností EI-S 30 pro 2x 3-fáz. elektroměr s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, vč. svorkovnic, bez jističů, rozměry skříně dle výkresu Nadstavba rozváděče s požární odolností EI-S 30 s vestavěným odděleným stoupacím kabelovým kanálem, rozměry skříně dle výkresu 3 0,00 3 0,00

27 Jistič, char B, 6kA *) 6 0,00 Pojistkový odpínač OPV 14/3 **) 1 0,00 Pojistka válcová PV14/40A/gG **) 3 0,00 Elektroměry jsou stávající *) dimenze jističů a počty pólů upřesnit při montáži dle smluv stávajících odběratelů **) platí pouze u RE ve 4.NP MONTÁŽNÍ Kabel CYKY-J 3 X 1, ,00 Kabel CYKY-O 3 X 1,5 70 0,00 Kabel CYKY-J 3 X 2,5 30 0,00 Kabel CYKY-J 4 X ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x1, ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x2,5 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 3x6 *) 20 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) -J 5x ,00 Vodič H07V-U 25 (CY 25) /Č 80 0,00 Vodič H07V-U 16 (CY 16) /ZŽ 50 0,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1x ,00 Kabel SYKFY 15x2x0,5 20 0,00 Kabel SYKFY 20x2x0,5 20 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 2x2x0,5 50 0,00 Kabel SYKFY 3x2x0,5 30 0,00 Kabel SHKFH-R (B2ca s1d0) 3x2x0, ,00 Kabel 1-CSKH-V180 P15-R (B2ca s1d0) 3x1,5 50 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 20x20mm 150 0,00 Bezhalogenová kabelová lišta 40x40mm 100 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 40x60mm 10 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab dvoukomorový 40x60mm 20 0,00 Bezhalogenový kabelový žlab 60x90mm 20 0,00 Ochranná trubka plastová ohebná, Ø ,00 Ochranná trubka plastová tuhá, Ø ,00 Příchytka trubky Ø ,00 Krabice přístrojová bezhalogenová Ø68, např. KP68/2HF 8 0,00 Krabice lištová s víčkem, např. LK80R/2 16 0,00 Krabice s víčkem 125x125, např. KT ,00

28 Krabice s víčkem 250x250, např. KT ,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami 20 0,00 Krabicová rozvodka nástěnná s membránovými průchodkami bezhalogenová 2 0,00 Bezšroubová krabicová svorka 2(3,4,5) x 1,5 (2,5) 100 0,00 Ekvipotenciální svorkovnice v krabici, např. EPS1 v KT125E 1 0,00 Ovládač velkoplošný zapínací ř.1/0 s popisovým polem a symbolem zvonku, kompletní 8 0,00 Spínač ř.1, nástěnný, IP ,00 Spínač ř.6, nástěnný, IP44 4 0,00 Zásuvka jednonásobná nástěnná, IP44, 250V/16A 3 0,00 Svítidlo s pohybovým senzorem, s kompakt zářivkou 1x26W, opálový kryt, IP ,00 Svítidlo přisazené nástěnné/stropní, s kompakt zářivkou 1x26W, IP ,00 Svítidlo nouzové s pictogramem, 8W/1.hod 10 0,00 Podružný materiál 1 0,00 *) platí pouze pro vchody Herčíkova 25, 31 MONTÁŽNÍ - systém domácího telefonu Domácí telefon dle níže uvedené specifikace (KIT) 1 0,00 Hovorová jednotka bez tlačítka 1 Tlačítkový modul s pěti tlačítky 3 Zaslepovací modul 0 Rámeček pro 2 moduly pro zapuštěnou montáž 2 Napájecí zdroj 1 Audiotelefon s elektronickým vyzváněním a bzučákem 11 El.zámek 12V AC/DC 1 Sluneční clona pro 2 rámečky se 2 moduly 1 Krycí nerezový plech 300x500mm tl.3mm 1 0,00 STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Řezání drážek pro přívod k bytům - do hloubky 30 mm do šířky 70 mm 22 0,00 Vrtání prostůpů tloušťka do 500 mm, beton 44 0,00 Požární ucpávyka pr.50mm 33 0,00

29 KABELOVÁ TELEVIZE UPC Překládka rozvodů kabelové televize (cenovou nabídku je nutné projednat s majitelem 0,00 zařízení -UPC) - samostatný rozpočet KT 1 Stavební přípomoc 10% 0,00 OSTATNÍ NÁKLADY Provedení revizních zkoušek - revizní technik 8 0,00 Spolupráce s reviz. technikem 4 0,00 Komunikace s rozvodnými závody (E.on) 2 0,00 Demontáže stávajících rozvodů 12 0,00 Koordinace 4 0,00 Doprava 250 0,00

30 Souhrn PŘELOŽKA KABELOVÉ TELEVIZE Rekonsrukce elektroinstalece ve spol. prostorách byt. domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova pro domy: Herčíkova Herčíkova 25 Herčíkova 27 Herčíkova 29 Herčíkova 31 Herčíkova 33 Herčíkova 35

31 Cena Celkem - Kč Adresa: Herčíkova 25 Cena celkem zaokrouhlena - Kč Uvedené ceny jsou bez DPH POLOŽKA Přemístění a úprava propojů mezi přípojným bodem domu a rozvaděčem Překládka kabelů z lišt do zasekaných trubek - stávající vedení vč. demontáže a likvidace pův. rozvodu Demontáž a montáž rozvodnice s technologií, vč. začištění stěny Materiál JEDN. CENA JEDN. (Kč) POČET CENA (Kč) ks 1 - Kč byt 11 - Kč ks 1 - Kč ks 1 - Kč POZNÁMKA

32 Cena Celkem - Kč Adresa: Herčíkova 27 Cena celkem zaokrouhlena - Kč Uvedené ceny jsou bez DPH POLOŽKA Přemístění a úprava propojů mezi přípojným bodem domu a rozvaděčem Překládka kabelů z lišt do zasekaných trubek - stávající vedení vč. demontáže a likvidace pův. rozvodu Demontáž a montáž rozvodnice s technologií, vč. začištění stěny Materiál JEDN. CENA JEDN. (Kč) POČET CENA (Kč) ks 1 - Kč byt 11 - Kč ks 1 - Kč ks 1 - Kč POZNÁMKA

33 Cena Celkem - Kč Adresa: Herčíkova 29 Cena celkem zaokrouhlena - Kč Uvedené ceny jsou bez DPH POLOŽKA Přemístění a úprava propojů mezi přípojným bodem domu a rozvaděčem Překládka kabelů z lišt do zasekaných trubek - stávající vedení vč. demontáže a likvidace pův. rozvodu Demontáž a montáž rozvodnice s technologií, vč. začištění stěny Materiál JEDN. CENA JEDN. (Kč) POČET CENA (Kč) ks 1 - Kč byt 11 - Kč ks 1 - Kč ks 1 - Kč POZNÁMKA

34 Cena Celkem - Kč Adresa: Herčíkova 31 Cena celkem zaokrouhlena - Kč Uvedené ceny jsou bez DPH POLOŽKA Přemístění a úprava propojů mezi přípojným bodem domu a rozvaděčem Překládka kabelů z lišt do zasekaných trubek - stávající vedení vč. demontáže a likvidace pův. rozvodu Demontáž a montáž rozvodnice s technologií, vč. začištění stěny Materiál JEDN. CENA JEDN. (Kč) POČET CENA (Kč) ks 1 - Kč byt 11 - Kč ks 1 - Kč ks 1 - Kč POZNÁMKA

35 Cena Celkem - Kč Adresa: Herčíkova 33 Cena celkem zaokrouhlena - Kč Uvedené ceny jsou bez DPH POLOŽKA Přemístění a úprava propojů mezi přípojným bodem domu a rozvaděčem Překládka kabelů z lišt do zasekaných trubek - stávající vedení vč. demontáže a likvidace pův. rozvodu Demontáž a montáž rozvodnice s technologií, vč. začištění stěny Materiál JEDN. CENA JEDN. (Kč) POČET CENA (Kč) ks 1 - Kč byt 11 - Kč ks 1 - Kč ks 1 - Kč POZNÁMKA

36 Cena Celkem - Kč Adresa: Herčíkova 35 Cena celkem zaokrouhlena - Kč Uvedené ceny jsou bez DPH POLOŽKA Přemístění a úprava propojů mezi přípojným bodem domu a rozvaděčem Překládka kabelů z lišt do zasekaných trubek - stávající vedení vč. demontáže a likvidace pův. rozvodu Demontáž a montáž rozvodnice s technologií, vč. začištění stěny Materiál JEDN. CENA JEDN. (Kč) POČET CENA (Kč) ks 1 - Kč byt 11 - Kč ks 1 - Kč ks 1 - Kč POZNÁMKA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech. 07 - D1.04.700 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Místo: Semily Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech. 07 - D1.04.700 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Místo: Semily Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech 07 - D1.04.700 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky JKSO: CC-CZ: Místo: Semily Datum: 24.01.2014 Objednavatel: Nemocnice

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

CENA DÍLA A ROZPIS MATERIÁLU A MNOŽSTVÍ PRO OBJEKTY F2, G2

CENA DÍLA A ROZPIS MATERIÁLU A MNOŽSTVÍ PRO OBJEKTY F2, G2 PŘÍLOHA Č. 3: CENA DÍLA A ROZPIS MATERIÁLU A MNOŽSTVÍ PRO OBJEKTY F2, G2 Veřejná zakázka 1 / 1 SUSEN Elektroinstalace v objektech F2 a G2 Cena díla, materiál a množství Cena díla uvedeno bez DPH Hala G2

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481 KUJIP0Í4YŠHČ á ^ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou" "';tv'srnluvní strany Se sídlem: Zastoupený:

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

DOHODA O NAROVNÁNÍr--^ 0 - smlouvě o dílo číslo: 01784/2015/KŘ. I. Smluvní strany

DOHODA O NAROVNÁNÍr--^ 0 - smlouvě o dílo číslo: 01784/2015/KŘ. I. Smluvní strany ,,_. KUMSPD79OG (MORAVSKOSLEZSKÝ KKA.) KRAJSKY ÚŘAD _ČÍStOSMI OUVY (DODATKU) -

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické ešení

Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické ešení Strojírensko technické centrum Chrudim Dodatek. 1 k SoD OR/13/21983 Ocenný soupis ménprací Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

2. Technické řešení: 2b.Světelná instalace:

2. Technické řešení: 2b.Světelná instalace: STAVBA: Oprava a rekonstrukce ZŠ Mlýnská 1, kuchyň, jídelna, sociální zařízení Investor : Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.Všeobecně: Nap. soustava:

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

Výzva. k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva. k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu 1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY Zakázka:ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO BÁNOV REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ Zadavatel:

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Stráž pod Ralskem, ul.energetiků č.p.321, ubytovna Silnoproudá elektrotechnika zak.č. - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 355,LUČNÍ ULICE,SEMILY SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010 uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: ZHOTOVITEL: Stavo

Více

Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou

Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou Mě s t o C h r a s t Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě IČO: 00270199 Hospodářský odbor Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7 MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Dědibaby OBJEKT: ČÁST: sklad Dědibaby Rozšíření rozvodů SKR pro

Více

Rodinné domy Olomouc Černovír

Rodinné domy Olomouc Černovír Rodinné domy Olomouc Černovír Rodinné domy č.1-7 jsou řešeny jako nízkoenergetické řadové domy o dvou nadzemních podlažích. Garáže jsou jednopodlažní, u RD č.1-6 s připojením k rodinnému domu, RD č.7 má

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY TECHNICKÁ ZPRÁVA VIDEO A PC ROZVODY Stavba: Obsah : ÚMPČ P12 zasedací místnost 1. Identifikační údaje 2. Požadavky investora 3. Technické řešení 4. Elektroinstalace 5. Slaboproudé elektroinstalace 6. Závěr

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH V Praze dne 19.11.2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 8 Věc: Průzkum trhu poptávka na stavební úpravy, recepce a denní místnost na oddělení urologie V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069 V Hradci Králové dne 12.05.2015 Veřejná zakázka č. 1524 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Zadavatel zakázky: Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek Správa nemovitostí Hradec Králové,

Více

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI OBJEKT SO3.1 - TOALETY D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI AKCE: ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA INVESTOR: MĚSTO, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1 381 01 MÍSTO: OKRES: ZAK. Č.: 08-14 V ČESKÉM KRUMLOVĚ, BŘEZEN 2014 VYPRACOVAL:

Více

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ 401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ komplexní elektromontáže a elektroinstalace Babice nad Svitavou 194, 664 01 777 731 686, 777 790 334, info@rotrekl-sro.cz C STAVEBNÍ ÁST Technická zpráva Technická

Více

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE DANIELA BIČIŠŤOVÁ, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, KAMENICKÁ 255/95, 405 02, DĚČÍN 2, TEL. 605 726 875 Akce: SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE Stavebník: Obec Malšovice, Malšovice

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ

KOMUNITNÍ CENTRUM AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ č.pol. Název měrná jednotka Počet m.j. Jednotková cena Cena celkem 1 2 3 4 5 6 Specifikace přístrojů TT81 prostorové čidlo teploty 0až50st.C, IP30, 1000 LG-Ni ks 3 1 180,00 3 540,00 TT01, 1TT01 venkovní

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 na zhotovení díla Realizace úspor energie - SŠ automobilní Holice, administrativní budova Smluvní strany a Objednatel: Zhotovitel:

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR 16-08B Modernizace stáje pro chov dojnic JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: 25371754 Kameníček a.s. CZ25371754 Zhotovitel: Projektant: 00351024

Více

A. Dodávky dle specifikací včetně montáže 0 B. Doprava dodávek (5 % z A) 0

A. Dodávky dle specifikací včetně montáže 0 B. Doprava dodávek (5 % z A) 0 Domov mládeže, Gorkého 33/35, Brno Rekonstrukce elektroinstalace pro budovu Gorkého 33 DPS z.č. E23/12 11.2012 Výkaz výměr Výkaz je vypracován za následujících předpokladů: 1. Ceny jsou orientační a neobsahují

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

145 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. - Revize otopného systému viz.tz kč 1,00

145 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. - Revize otopného systému viz.tz kč 1,00 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, ORGANIZAČNÍ ODBOR, JÍROVA 2, 628 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: XX/000/0000 20/2013 Alexandra Černá 544 42 48 40, 724 925 260

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: 4. 3. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

Zařízení silnoproudé elektroinstalace. Množství celkem. Cena jednotková. Cena celkem. P.Č. Kód položky Popis MJ. 1 Materiál elektromontážní

Zařízení silnoproudé elektroinstalace. Množství celkem. Cena jednotková. Cena celkem. P.Č. Kód položky Popis MJ. 1 Materiál elektromontážní ROZPOČET Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY V KINĚ, ČESKÝ DUB z.č. 13012 OBJEKT č.p. 20 na parcele č. 24 v k.ú. ČESKÝ DUB Objekt: F 1.4.g. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB JKSO: Část: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry Obecni ütad Psäry KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013 Č J: ou Stavba: P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčany PŘÍLOHY POČET LISTÓ: Objekt: 01 - Kolumbárium Mfsto: Datum: 24042013

Více

SMUDUWA OL. Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Dukelskvch hrdinů v Břeclavi" a Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Slovácká v Břeclavi"

SMUDUWA OL. Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Dukelskvch hrdinů v Břeclavi a Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Slovácká v Břeclavi SMUDUWA OL uzavřená podle 2586 a nasi. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platném znění Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Dukelskvch hrdinů v Břeclavi" a Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici

Více

Krycí list rozpo tu. Rozpo tové náklady v K. 0,00 Za ízení staveništ. 0,00 Mimostav. doprava. 0,00 Územní vlivy. Ostatní materiál P esun hmot a sutí

Krycí list rozpo tu. Rozpo tové náklady v K. 0,00 Za ízení staveništ. 0,00 Mimostav. doprava. 0,00 Územní vlivy. Ostatní materiál P esun hmot a sutí Krycí list rozpo tu Název stavby: Stavební úpravy školní družiny Objednatel: M sto Habartov I /DI : Druh stavby a ú el: rekonstrukce Projektant: PK ing.petr Potužák,T.G.Masaryka 132 I /DI : 61763659/CZ6708261648

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

NABÍDKOVÝ CENÍK. JÁN BELKO - Elektroslužby

NABÍDKOVÝ CENÍK. JÁN BELKO - Elektroslužby JÁN BELKO - Elektroslužby poradenství - projekty - montáže - revize elektrických zařízení NN, strojů, spotřebičů a hromosvodů 561 85 Česká Rybná 19, IČ: 486 10 623, mobil 603 37 90 38, voip 464 620 750,

Více

D701.7 B REKAPITULACE NÁKLADŮ SO 701.7 - Elektroinstalace - slaboproud - TECHNOLOGIE

D701.7 B REKAPITULACE NÁKLADŮ SO 701.7 - Elektroinstalace - slaboproud - TECHNOLOGIE SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava Dokumentace pro provádění stavby D701.7 B REKAPITULACE NÁKLADŮ SO 701.7 - Elektroinstalace - slaboproud - TECHNOLOGIE Část Základní rozpočtové

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.3 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.5 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 425 kw; P p = 320 kw Stavební

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

02/2015. Strukturovaná kabeláž 1/5

02/2015. Strukturovaná kabeláž 1/5 REKAPITULACE Slaboproud Montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00 HZS Součet 0,00 CELKEM bez DPH 0,00 Strukturovaná kabeláž 1/5 1 Datový rozvaděč 42U 800x800 odnímatelné bočnice,

Více

Rev.č. Datum Schválil Stručný popis změn. Vypracoval: Projektant: Hl.ing.projektu: Tech. kontrola: Ing. Šabatka Ing. Šabatka Čáslavková.

Rev.č. Datum Schválil Stručný popis změn. Vypracoval: Projektant: Hl.ing.projektu: Tech. kontrola: Ing. Šabatka Ing. Šabatka Čáslavková. SO 04 Biologická ČOV Stavební elektroinstalace Rev.č. Datum Schválil Stručný popis změn KOOPERACE V PROFESI Ing. Šabatka tel: 777 900 707 ELEKTRO fax: IČO: 67056806 Vypracoval: Projektant: Hl.ing.projektu:

Více

V Brně dne 1. 4. 2014 Dodatečná informace č. 2

V Brně dne 1. 4. 2014 Dodatečná informace č. 2 V Brně dne 1. 4. 2014 Dodatečná informace č. 2 Vážení, v zastoupení zadavatele, jímž je Pardubický kraj, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zasíláme odpověď

Více

Dodatečné informace č. 6-11

Dodatečné informace č. 6-11 Č.j.: MCLISEN 00367/2014/2600/PET V Brně dne 13.1.2014 Dodatečné informace č. 6-11 Vážení uchazeči, sdělujeme dodatečné informace č.6-11 k veřejné zakázce Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 789/PJ/OVZ/2013 dne: 13. prosince 2013 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4 K nadlimitní veřejné

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 20. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu -

Více

Rekonstrukce interiéru objektu mateřské školy v České Bříze

Rekonstrukce interiéru objektu mateřské školy v České Bříze Obec Česká Bříza, IČ: 257630 vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Rekonstrukce interiéru objektu mateřské školy v České Bříze 1. Zadavatel: Zadavatel: Obec Česká Bříza, IČ: 257630,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn uvedeného objektu. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V

Více

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Projekt řeší nové hlavní rozvody nízkého napětí v prostorech základní školy v Truhlářské ulici čp.19 v Karlových Varech - Staré Roli. V rámci projektu je řešeno rozdělení stávajícího

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÝKAZ VÝMĚR Rozpočet F.1.4.1 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 WP11005 ZŠ MOHELNICE - VODNÍ Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

Silnoproud. Stránka 1

Silnoproud. Stránka 1 Vypracoval: Seifert Marek, Dr. Martínka 35, 700 30 Ostrava Hrabůvka Pořizovatel: Obec Horní Bludovice, 739 37, Horní Bludovice 43 Silnoproud STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V HORNÍCH BLUDOVICÍCH

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

Akce: ČOV Nemile Část: Řídicí systém technologie ČOV 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

Akce: ČOV Nemile Část: Řídicí systém technologie ČOV 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 1 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE B. Souhrnná technická zpráva strana : 01 INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval : Ing. Tomáš Grapl. PRINTES ATELIER s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva strana :

Více

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - akustické opatření Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad -

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Jaromír Bednář projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 1 460 01 : 604 665 735 a 604 361 655 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva D.1.7 Elektroinstalace

Více

PRIMA kurník. Kurník o rozměru 1,6 m x 2,5 m s výběhem 3 m x 2,3 m je určen pro 4 PORGovské slepice

PRIMA kurník. Kurník o rozměru 1,6 m x 2,5 m s výběhem 3 m x 2,3 m je určen pro 4 PORGovské slepice PRIMA kurník Kurník o rozměru 1,6 m x 2,5 m s výběhem 3 m x 2,3 m je určen pro 4 ovské slepice o na stavbu je použito celkem 18 ks europalet (1,2 x 0,8 x 0,144 m) o dutiny v europaletách budou vyplněny

Více

BREAKDOWN DETECTOR BD 42

BREAKDOWN DETECTOR BD 42 BREAKDOWN DETECTOR BD 42 DETEKTOR NETĚSNOSTÍ PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Bezpečnostní opatření Při odstranění krytů přístroje hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75 Firma: ZNAKON, a.s. NABÍDKOVÝ ROZPOČET HTM/XLS Stavba: 896-10-000 - Opravy komunikací - obec Hájek Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: 767 861,45 Cena - celkem: 767 861,45 DPH:

Více