Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní"

Transkript

1 Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 -

2 Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula do podoby stabilizované vysokoškolské instituce, která poskytuje v současné době vzdělání více než studentům. Fakulta ekonomickosprávní nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, a to v prezenční i kombinované formě studia. Cílem studia na FES je příprava posluchačů pro výkon funkcí ve státní správě a samosprávě, dále pro firmy v průmyslu, obchodu a službách, a to jak v oblasti ekonomiky, financování a managementu, tak v oblasti informatiky a informačních technologií. FES také rozvíjí všestrannou spolupráci s externími společnostmi, a to v regionálním i mezinárodním měřítku. Studenti jsou proto vzděláváni v ech ekonomiky a managementu, v problematice veřejné správy a práva, intenzivně se seznamují s informačními systémy, technologiemi a výpočetní technikou, matematikou a statistikou, stranou nezůstává ani průprava v cizích jazycích. Orientace na zapojení České republiky do evropských hospodářských struktur je nedílnou součástí orientace studijních programů vyšších ročníků. Rovněž charakter vědecko-výzkumné činnosti odpovídá požadavkům na další zefektivňování chodu veřejné správy a ekonomických institucí v regionálním i mezinárodním kontextu. Studentská 84, Pardubice 2 tel.: , 512 fax: e mail:

3 Děkanka: doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. tel.: Sekretariát děkana: Hana Košnarová tel.: fax: Proděkani: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D. proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy tel.: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc. proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, statutární zástupce děkana tel.: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti tel.: doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. proděkanka pro vnitřní záležitosti tel.: Tajemník fakulty: Ing. Petr Urbanec tel.: Provozně ekonomický referent: Oddělení vědy a výzkumu: Ing. Filip Gyenes tel.: Ing. Veronika Hájková tel.: Bc. Radka Bartoníčková tel.: Technický redaktor, rozvrhy hodin: Bc. Jan Hejl tel:

4 Referent pro agendu zahraničních studentů: Ing. Libuše Cermanová tel.: Studijní referát: Bc. Radka Jakubíčková, Dis. vedoucí tel.: Soňa Beranová tel.: Iveta Kašíková tel.: Zuzana Slavíková, Dis. tel.: Úřední hodiny: úterý středa pátek Informační a poradenské centrum: Ivana Veselá tel.:

5 Pracoviště fakulty Fakulta ekonomicko správní se člení na následující ústavy: Ústav ekonomických věd (ÚEV) Ústav podnikové ekonomiky a managementu (UPEM) Ústav správních a sociálních věd (USSV) Ústav systémového inženýrství a informatiky (USII) Ústav matematiky a kvantitativních metod (UMKM) Ústav regionálních a bezpečnostních věd (ÚRBV) Výuku cizích jazyků zajišťuje Jazykové centrum. Výuku tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělovýchovy a sportu

6 Harmonogram akademického roku 2014/2015 Zimní semestr pro prezenční i kombinovanou formu studia Přednáškové období Zkouškové období Podání přihlášky k mimořádnému opravnému do termínu Mimořádné opravné termíny vč. výsledků do Kontrola minimálního počtu kreditů v IS Stag za 1. do semestr bakalářského studia Zimní prázdniny Letní semestr a) 1., 2. rok studia bakalářských programů a 1. rok navazujících magisterských programů Přednáškové období Zkouškové období Podání přihlášky na mimořádné opravné termíny do Mimořádné opravné termíny vč. výsledků do Odborná praxe 2. rok Bc. prezenční studium Letní prázdniny b) Poslední rok studia (obvykle 3. rok bakalářských programů a 2. rok navazujících magisterských programů) Přednáškové období Zkouškové období pro studenty na SZZ v červnu Zkouškové období pro studenty na SZZ v září Zkouškové období pro ostatní studenty Podání přihlášky na mimořádné opravné termíny do ( ) Mimořádné opravné termíny vč. výsledků do ( ) Vypisování témat závěrečných prací týká se studentů v předposledním roce studia Témata bakalářských a diplomových prací vypisují ústavy Studenti se závazně přihlašují na ústavech do Zpracování podkladů pro zadávací list v IS Stag do

7 Závěrečné práce a uzavírání na státní závěrečné zkoušky na FES týká se studentů v posledním roce studia Vyzvednutí zadávacích listů závěrečných prací na ústavech Odevzdání závěrečných prací mimořádně, po domluvě s vedoucím práce Uzavření posledního roku prezenční formy Bc. studia Uzavření posledního roku kombinované formy Bc. studia Uzavření posledního roku navazujícího magisterského studia do do ( pro SZZ v září) do ( pro SZZ v září) ( pro SZZ v září) ( pro SZZ v září) Státní závěrečné zkoušky na FES Sponze a promoce Přijímací zkoušky pro akademický rok 2015/2016 do bakalářského studia na základě studij. průměru do navazujícího magisterského studijního programu do doktorského studia Termíny podávání formulářů na FES Typ formuláře Uznání absolvovaných částí studia Podání přihlášky k přestupu do jiného studijního programu Podání přihlášky k přestupu do jiné formy studia Žádost o přerušení studia Přihláška k mimořádnému opravnému termínu Termín podání do na ZS, do na LS (neplatí pro studenty vracející se z pobytu v zahraničí uskutečněných v rámci programů Erasmus, CEEPUS a jiných) do konce měsíce září do , resp. do příslušného akademického roku Žádosti může být vyhověno k na ZS příslušného akademického roku a k na LS při získání nejméně 15 kreditů za ZS příslušného akademického roku. dle harmonogramu na jednotlivé semestry - 7 -

8 Veškeré formuláře se podávají písemnou formou prostřednictvím studijního referátu. K formuláři přikládá studijní referát průběh studia studenta a nesplněné y daného studijního plánu. K formuláři o uznání části studia na jiné vysoké škole student přiloží sylaby ů, které chce uznat a průběh studia. Vše potvrzené studijním oddělení. Přihláška k mimořádnému opravnému termínu se podává písemnou formou na studijní referát. Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech může děkanka fakulty povolit jiný termín podání

9 Vysvětlivky Seznam zkratek používaných v záhlaví tabulek: Zp zápočet Z zápočet před zkouškou Zk zkouška LS letní semestr ZS zimní semestr Ko kolokvium P přednáška, konzultace, tutoriál C plenér, kurz, cvičení, ateliér, laboratoř, exkurze, terénní cvičení, praxe, projekt S seminář UMKM UEV UPEM USSV USII URBV JC KCJ KTS Ústav matematiky a kvantitativních metod Ústav ekonomických věd Ústav podnikové ekonomiky a managementu Ústav správních a sociálních věd Ústav systémového inženýrství a informatiky Ústav regionálních a bezpečnostních věd Jazykové centrum Katedra cizích jazyků, Filozofická fakulta Katedra tělesné výchovy Pro prezenční formu studia údaj stanovuje počet vyučovacích hodin za týden. Pro kombinovanou formu studia údaj stanovuje počet vyučovacích hodin za semestr

10 Bakalářské studium

11 Forma prezenční Systémové inženýrství a informatika Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Systémové inženýrství a informatika Bakalářský Prezenční 6209R019 - Informatika ve veřejné správě Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r SII IVS P Bc UEV/PEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/PPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USSV/PVVS Úvod do veřejné správy Z, Zk ZS/1 USII/PEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/PMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 USII/PTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMT2 je zkouška z PMT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS

12 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r SII IVS P Bc USII/PALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/PPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/PTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 USII/PZMSA Zpracování dat metodami shlukové analýzy Z, Zk ZS/2 USII/PDBS2 Databázové systémy II Z, Zk LS/2 USII/PISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 USII/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 UMKM/PPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/PPRG1 Programování I Z, Zk LS/2 USII/PTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 Pro zápis u PPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMT2). Podmínkou zápisu PPAS2 je zápočet z PPAS1. Předměty povinně volitelné USII/PJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/2 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 USII/PSOS Sociální sítě Zp LS/2 UEV/PVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Student si volí jeden povinně volitelný v každém semestru

13 Předměty volitelné KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r SII IVS P Bc UEV/PEVS Ekonomika veřejného sektoru Z, Zk ZS/3 USII/PGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 USII/PIKS Informační a komunikační systémy Z, Zk ZS/3 USII/PPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 USII/PUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/POSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/PRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USII/PSIN Úvod do systémové integrace Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USII/PKAR Kartografie Zp ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 USII/PZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 Student si zapíše povinně volitelné a volitelné y tak, aby splnil 180 kreditů za celé studium. Předměty volitelné USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UMKM/PUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 URBV/PZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/3 USSV/PKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3

14 UPEM/PRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 USSV/PSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 UMKM/PUFK Úvod do funkcionálního kalkulu Zp LS/3 USII/PZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/PZSP Základy správního práva Z, Zk LS/3 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: FES cizí jazyk Bc. prezenční SII Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EPAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EPAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Anglický jazyk volitelný JC/UPAUE Angličtina - B Zk JC/UPAUF Angličtina - B Zk JC/EPAKF Angličtina konverzace - B Zk JC/UPAPE Presenting in English - B Zk Francouzský jazyk volitelný KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Německý jazyk volitelný JC/UPNUA Němčina - A Zk JC/UPNUB Němčina - A Zk JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk

15 JC/UPNUF Němčina - B Zk JC/EPNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNKD Německá konverzace A Zk Ruský jazyk volitelný JC/UPRRD Ruský jazyk a reálie - A Zk JC/UPRUA Ruština - A Zk JC/UPRUB Ruština - A Zk JC/EPREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EPRED Ruština pro ekonomy - A Zk Segment: SZZ SII IVS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Geografické informační systémy I, Projektový management I, Úvod do umělé inteligence, Informační systémy regionů, Mikroekonomie I, Makroekonomie I

16 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII IVS P Bc UEV/PEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/PPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USSV/PVVS Úvod do veřejné správy Z, Zk ZS/1 USII/PEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/PMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 USII/PTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMT2 je zkouška z PMT1. Předměty povinně volitelné JC/EPA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EPA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 Na EPA1L (úroveň vyšší), EPA1T (úroveň středně pokročilí) a EPA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejnou jazykovou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

17 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r SII IVS P Bc USII/PALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/PPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/PTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 USII/PZMSA Zpracování dat metodami shlukové analýzy Z, Zk ZS/2 USII/PDBS2 Databázové systémy II Z, Zk LS/2 USII/PISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 USII/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 UMKM/PPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/PPRG1 Programování I Z, Zk LS/2 USII/PTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 Pro zápis u PPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMT2). Podmínkou zápisu PPAS2 je zápočet z PPAS1. Předměty povinně volitelné JC/EPA3P Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EPN3P Němčina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 USII/PJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/2 JC/EPR3P Ruština pro ekonomy I - A Zp ZS/2 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 JC/EPA4P Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPA4U Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 JC/EPN4P Němčina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2-17 -

18 JC/EPR4P Ruština pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 USII/PSOS Sociální sítě Zp LS/2 UEV/PVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Student si volí jeden povinně volitelný v každém semestru. V případě volby jazyků: student, který absolvoval EPA2T, EPA2L si může zvolit z nabídky ů EPN3P, EPR3P, EPF3P. Student, který absolvoval EPA1R, EPA2R si volí EPA3P, EPA4P (úroveň středně pokročilý). Student si volí na LS stejný jazyk jako studoval v ZS. Předměty volitelné KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r SII IVS P Bc UEV/PEVS Ekonomika veřejného sektoru Z, Zk ZS/3 USII/PGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 USII/PIKS Informační a komunikační systémy Z, Zk ZS/3 USII/PPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 USII/PUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/POSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/PRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USII/PSIN Úvod do systémové integrace Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USII/PKAR Kartografie Zp ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 USII/PZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 Student si zapíše povinně volitelné a volitelné y tak, aby splnil 180 kreditů za celé studium

19 Předměty volitelné USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UMKM/PUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 URBV/PZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/3 USSV/PKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 UPEM/PRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 USSV/PSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 UMKM/PUFK Úvod do funkcionálního kalkulu Zp LS/3 USII/PZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/PZSP Základy správního práva Z, Zk LS/3 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: SZZ SII IVS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Geografické informační systémy I, Projektový management I, Úvod do umělé inteligence, Informační systémy regionů, Mikroekonomie I, Makroekonomie I

20 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Systémové inženýrství a informatika Bakalářský Prezenční 6209R028 - Regionální a informační management Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r SII RIM P Bc UEV/PEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/PPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USII/PEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/PMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 USII/PTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMT2 je zkouška z PMT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1-20 -

21 Segment: 2.r SII RIM P Bc USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/PPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/PTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 UEV/PVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USII/PDBS2 Databázové systémy II Z, Zk LS/2 USII/PISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 USII/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 UMKM/PPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/PROP Rozhodovací procesy Z, Zk LS/2 UEV/PVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Pro zápis u PPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMT2). Podmínkou zápisu PPAS2 je zápočet z PPAS1. Předměty povinně volitelné USII/PALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 USSV/PHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/2 UPEM/PMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 USII/PSOS Sociální sítě Zp LS/2 USSV/PSSP Státní správa Zp LS/2 USII/PTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 USSV/PUZS Územní správa Z, Zk LS/2 Student si volí jeden povinně volitelný v každém semestru. Vybírat může i z nabídky povinně volitelných jazyků

22 Předměty volitelné KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/2 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r SII RIM P Bc USII/PDM1 Data Mining I Z, Zk ZS/3 USII/PGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 USII/PKAR Kartografie Zp ZS/3 USII/PPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 URBV/PRRM Regionalistika a rozvoj mikroregionů Z, Zk ZS/3 USII/PUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/POSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/PRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USII/PSIN Úvod do systémové integrace Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USII/PIKS Informační a komunikační systémy Z, Zk ZS/3 USII/PMAI Manažerská informatika Zp ZS/3 UEV/PMFI Místní a regionální finance Z, Zk ZS/3 USII/PMUL Multimedia Zp ZS/3 USII/PJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/3 USSV/PSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 Student si volí jeden z nabídky

23 Předměty volitelné KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UMKM/PUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 USII/PZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 URBV/PKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 UPEM/PRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 UMKM/PUFK Úvod do funkcionálního kalkulu Zp LS/3 USII/PZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/PZSP Základy správního práva Z, Zk LS/3 Předmět FIPRT si může student v průběhu bakalářského studia zapsat pouze jedenkrát. Segment: FES cizí jazyk Bc. prezenční SII Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EPAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EPAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Anglický jazyk - volitelný JC/UPAUE Angličtina - B Zk JC/UPAUF Angličtina - B Zk JC/EPAKF Angličtina konverzace - B Zk JC/UPAPE Presenting in English - B Zk Francouzský jazyk - volitelný KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2-23 -

24 Německý jazyk - volitelný JC/UPNUA Němčina - A Zk JC/UPNUB Němčina - A Zk JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk JC/UPNUF Němčina - B Zk JC/EPNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNKD Německá konverzace A Zk Ruský jazyk - volitelný JC/UPRRD Ruský jazyk a reálie - A Zk JC/UPRUA Ruština - A Zk JC/UPRUB Ruština - A Zk JC/EPREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EPRED Ruština pro ekonomy - A Zk Segment: SZZ SII RIM Bc. Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Data Mining I, Informační systémy regionů, Geografické informační systémy I, Operační systémy, Projektový management I, Ekonomie I

25 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII RIM P Bc UEV/PEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/PPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USII/PEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/PMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 USII/PTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMT2 je zkouška z PMT1. Předměty povinně volitelné JC/EPA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EPA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 Student si volí 1 povinně volitelný v každém semestru. Na EPA1L (úroveň vyšší), EPA1T (úroveň středně pokročilí) a EPA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejnou jazykovou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

26 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r SII RIM P Bc USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/PPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/PTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 UEV/PVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USII/PDBS2 Databázové systémy II Z, Zk LS/2 USII/PISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 USII/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 UMKM/PPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/PROP Rozhodovací procesy Z, Zk LS/2 UEV/PVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Pro zápis u PPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMT2). Podmínkou zápisu PPAS2 je zápočet z PPAS1. Předměty povinně volitelné USII/PALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 JC/EPA3P Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 USSV/PHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/2 JC/EPN3P Němčina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 JC/EPR3P Ruština pro ekonomy I - A Zp ZS/2 KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 JC/EPA4P Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/2 UPEM/PMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 JC/EPN4P Němčina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPR4P Ruština pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 USII/PSOS Sociální sítě Zp LS/2 USSV/PSSP Státní správa Zp LS/2

27 USII/PTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 USSV/PUZS Územní správa Z, Zk LS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Student si volí jeden povinně volitelný v každém semestru. V případě volby jazyků: student, který absolvoval EPA2T, EPA2L si může zvolit z nabídky ů EPN3P, EPR3P, EPF3P. Student, který absolvoval EPA1R, EPA2R si volí EPA3P, EPA4P (úroveň středně pokročilý). Student si volí na LS stejný jazyk jako studoval v ZS. Předměty volitelné KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/2 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r SII RIM P Bc USII/PDM1 Data Mining I Z, Zk ZS/3 USII/PGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 USII/PKAR Kartografie Zp ZS/3 USII/PPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 URBV/PRRM Regionalistika a rozvoj mikroregionů Z, Zk ZS/3 USII/PUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/POSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/PRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USII/PSIN Úvod do systémové integrace Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USII/PIKS Informační a komunikační systémy Z, Zk ZS/3 USII/PMAI Manažerská informatika Zp ZS/3 UEV/PMFI Místní a regionální finance Z, Zk ZS/3 USII/PMUL Multimedia Zp ZS/3-27 -

28 USII/PJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/3 USSV/PSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 Student si volí jeden z nabídky. Předměty volitelné KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UMKM/PUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 USII/PZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 URBV/PKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 UPEM/PRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 UMKM/PUFK Úvod do funkcionálního kalkulu Zp LS/3 USII/PZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/PZSP Základy správního práva Z, Zk LS/3 Předmět FIPRT si může student v průběhu bakalářského studia zapsat pouze jedenkrát. Segment: SZZ SII RIM Bc. Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Data Mining I, Informační systémy regionů, Geografické informační systémy I, Operační systémy, Projektový management I, Mikroekonomie I, Makroekonomie I

29 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Systémové inženýrství a informatika Bakalářský Prezenční 6209R029 - Informační a bezpečnostní systémy Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r SII IBS P Bc UEV/PEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/PPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USII/PEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/PMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 USII/PTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMT2 je zkouška z PMT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1-29 -

30 Segment: 2.r SII IBS P Bc USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/PPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/PTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 USII/PUIBS Úvod do IBS Zp ZS/2 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USII/PZMSA Zpracování dat metodami shlukové analýzy Z, Zk ZS/2 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/2 USII/PMDC1 Manag.soukr.detek. a kom.zpr.činnosti I Zp LS/2 USII/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 UMKM/PPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/PROP Rozhodovací procesy Z, Zk LS/2 USII/PTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 Pro zápis u PPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMT2). Podmínkou zápisu PPAS2 je zápočet z PPAS1. Předměty povinně volitelné USII/PALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 UMKM/PLOG Logika Zp ZS/2 USII/PJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USII/PISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 USII/PSOS Sociální sítě Zp LS/2 Student si volí jeden povinně volitelný v každém semestru. Vybírat může i z nabídky povinně volitelných jazyků. Předměty volitelné KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/PSBT Speciální bezpečnostní technika Zp ZS/2 USII/PPRG1 Programování I Z, Zk LS/2-30 -

31 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/2 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r SII IBS P Bc USII/PDM1 Data Mining I Z, Zk ZS/3 USII/PMDC2 Manag.soukr.detek. a kom.zpr.činnosti II Z, Zk ZS/3 USII/PPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 USII/PPRM Podpora rozhodování managementu Z, Zk ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 USII/PUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/PZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 USII/PKOK Konkurenční zpravodajství Z, Zk LS/3 USII/POSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/PRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Zkouška z u PMDC2 je dvousemestrální, zahrnuje i PMDC1. Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty volitelné KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/3 USII/PGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 USSV/PKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 UPEM/PRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 USII/PZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/PZSP Základy správního práva Z, Zk LS/3 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát

32 Segment: FES cizí jazyk Bc. prezenční SII Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EPAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EPAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Anglický jazyk - volitelný JC/UPAUE Angličtina - B Zk JC/UPAUF Angličtina - B Zk JC/EPAKF Angličtina konverzace - B Zk JC/UPAPE Presenting in English - B Zk Francouzský jazyk - volitelný KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Německý jazyk - volitelný JC/UPNUA Němčina - A Zk JC/UPNUB Němčina - A Zk JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk JC/UPNUF Němčina - B Zk JC/EPNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNKD Německá konverzace A Zk

33 Ruský jazyk - volitelný JC/UPRRD Ruský jazyk a reálie - A Zk JC/UPRUA Ruština - A Zk JC/UPRUB Ruština - A Zk JC/EPREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EPRED Ruština pro ekonomy - A Zk Segment: SZZ SII IBS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Data Mining I, Úvod do bezpečnosti a ochrany informací, Databázové systémy I, Operační systémy, Projektový management I, Ekonomie I

34 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII IBS P Bc UEV/PEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/PPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USII/PEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/PMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 USII/PTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMT2 je zkouška z PMT1. Předměty povinně volitelné JC/EPA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EPA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 Student si volí 1 povinně volitelný v každém semestru. Na EPA1L (úroveň vyšší), EPA1T (úroveň středně pokročilí) a EPA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejnou jazykovou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

35 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r SII IBS P Bc USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/PPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/PTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 USII/PUIBS Úvod do IBS Zp ZS/2 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USII/PZMSA Zpracování dat metodami shlukové analýzy Z, Zk ZS/2 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/2 USII/PMDC1 Manag.soukr.detek. a kom.zpr.činnosti I Zp LS/2 USII/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 UMKM/PPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/PROP Rozhodovací procesy Z, Zk LS/2 USII/PTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 Pro zápis u PPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMT2). Podmínkou zápisu PPAS2 je zápočet z PPAS1. Předměty povinně volitelné USII/PALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 JC/EPA3P Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 UMKM/PLOG Logika Zp ZS/2 JC/EPN3P Němčina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 USII/PJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/2 JC/EPR3P Ruština pro ekonomy I - A Zp ZS/2 KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 JC/EPA4P Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPA4U Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USII/PISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 JC/EPN4P Němčina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPR4P Ruština pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2

36 USII/PSOS Sociální sítě Zp LS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 tudent si volí jeden povinně volitelný v každém semestru. V případě volby jazyků: student, který absolvoval EPA2T, EPA2L si může zvolit z nabídky ů EPN3P, EPR3P, EPF3P. Student, který absolvoval EPA1R, EPA2R si volí EPA3P, EPA4P (úroveň středně pokročilý). Student si volí na LS stejný jazyk jako studoval v ZS. Předměty volitelné KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/PSBT Speciální bezpečnostní technika Zp ZS/2 USII/PPRG1 Programování I Z, Zk LS/2 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/2 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r SII IBS P Bc USII/PDM1 Data Mining I Z, Zk ZS/3 USII/PMDC2 Manag.soukr.detek. a kom.zpr.činnosti II Z, Zk ZS/3 USII/PPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 USII/PPRM Podpora rozhodování managementu Z, Zk ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 USII/PUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/PZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 USII/PKOK Konkurenční zpravodajství Z, Zk LS/3 USII/POSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/PRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Zkouška z u PMDC2 je dvousemestrální, zahrnuje i PMDC1. Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě

37 Předměty volitelné KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/3 USII/PGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 USSV/PKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 UPEM/PRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 USII/PZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/PZSP Základy správního práva Z, Zk LS/3 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: SZZ SII IBS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Data Mining I, Úvod do bezpečnosti a ochrany informací, Databázové systémy I, Operační systémy, Projektový management I, Mikroekonomie I, Makroekonomie I

38 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Systémové inženýrství a informatika Bakalářský Prezenční 6209R035 - Management finančních rizik Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r SII MFR P Bc UEV/PEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMTM1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UMKM/PPPO Pojištění a pojišťovnictví Z, Zk ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 UMKM/PZFM Základy finanční matematiky Zp ZS/1 USII/PEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMTM2 Matematika II Z, Zk LS/1 UMKM/PMAL Maticová algebra Zp LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 UMKM/PPST Popisná statistika Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 USSV/PPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 UPEM/PZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1-38 -

39 Segment: 2.r SII MFR P Bc USII/PALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 UEV/PBAT Bankovní transakce Z, Zk ZS/2 UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/2 UMKM/PTPR Teorie pravděpodobnosti Z, Zk ZS/2 USII/PTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 UMKM/PIST Induktivní statistika Z, Zk LS/2 UMKM/PINV Investiční matematika Zp LS/2 UMKM/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 USII/PPRG1 Programování I Z, Zk LS/2 USII/PROP Rozhodovací procesy Z, Zk LS/2 UMKM/PVYS Výpočetní statistika Zp LS/2 Student si volí jeden povinně volitelný jazyk v každém semestru. Předměty volitelné URBV/PAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/2 UPEM/PDSY Daňový systém ČR Z, Zk ZS/2 KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/2 UPEM/PUCV Účetní výkaznictví Z, Zk ZS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USII/PSOS Sociální sítě Zp LS/2 UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce

40 Segment: 3.r SII MFR P Bc UMKM/PACR Analýza časových řad Z, Zk ZS/3 USII/PDM1 Data Mining I Z, Zk ZS/3 UMKM/PMAFI Marketing finančních institucí Zp ZS/3 USII/PITF Programování II Zp ZS/3 UMKM/PSPM Stochastické procesy a modelování Z, Zk ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 UMKM/PFCR Finanční časové řady Zp LS/3 UEV/PMRFI Modelování rizik finančních institucí Z, Zk LS/3 UPEM/PPFK Prevence finančních krizí Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně-volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/3 UEV/PVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/3 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/3 UEV/PVFI Veřejné finance Z, Zk LS/3 Student si volí jeden z nabídky na ZS a jeden na LS. Předměty volitelné USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 USII/PJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/3 USSV/PKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/3 USSV/PSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3-40 -

41 Segment: FES cizí jazyk Bc. prezenční SII Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EPAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EPAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Anglický jazyk - volitelný JC/UPAUE Angličtina - B Zk JC/UPAUF Angličtina - B Zk JC/EPAKF Angličtina konverzace - B Zk JC/UPAPE Presenting in English - B Zk Francouzský jazyk - volitelný KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Německý jazyk - volitelný JC/UPNUA Němčina - A Zk JC/UPNUB Němčina - A Zk JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk JC/UPNUF Němčina - B Zk JC/EPNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNKD Německá konverzace A Zk

42 Ruský jazyk - volitelný JC/UPRRD Ruský jazyk a reálie - A Zk JC/UPRUA Ruština - A Zk JC/UPRUB Ruština - A Zk JC/EPREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EPRED Ruština pro ekonomy - A Zk Segment: SZZ SII MFR Bc P Státní závěrečká zkouška Ekonomie a finance Řízení finančních rizik Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Ekonomie I, Základy financí, Kapitálové trhy, Stochastické procesy a modelování, Rozhodovací procesy, Finanční časové řady, Modelování rizik finančních institucí

43 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII MFR P Bc UEV/PEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMTM1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UMKM/PPPO Pojištění a pojišťovnictví Z, Zk ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 UMKM/PZFM Základy finanční matematiky Zp ZS/1 USII/PEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMTM2 Matematika II Z, Zk LS/1 UMKM/PMAL Maticová algebra Zp LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 UMKM/PPST Popisná statistika Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Předměty povinně volitelné JC/EPA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EPA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 Student si volí v každém semestru jeden.na EPA1L (úroveň vyšší), EPA1T (úroveň středně pokročilí) a EPA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejnou jazykovou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

44 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 USSV/PPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 UPEM/PZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 Segment: 2.r SII MFR P Bc USII/PALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 UEV/PBAT Bankovní transakce Z, Zk ZS/2 UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/2 UMKM/PTPR Teorie pravděpodobnosti Z, Zk ZS/2 USII/PTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 UMKM/PIST Induktivní statistika Z, Zk LS/2 UMKM/PINV Investiční matematika Zp LS/2 UMKM/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 USII/PPRG1 Programování I Z, Zk LS/2 USII/PROP Rozhodovací procesy Z, Zk LS/2 UMKM/PVYS Výpočetní statistika Zp LS/2 Předměty povinně volitelné JC/EPA3P Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EPN3P Němčina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EPR3P Ruština pro ekonomy I - A Zp ZS/2 KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 JC/EPA4P Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPN4P Němčina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPR4P Ruština pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Student si volí jeden povinně volitelný v každém semestru. V případě volby jazyků: student, který absolvoval EPA2T, EPA2L si může zvolit z nabídky ů EPN3P, EPR3P, EPF3P. Student, který absolvoval EPA1R, EPA2R si volí EPA3P, EPA4P (úroveň středně pokročilý). Student si volí na LS stejný jazyk jako studoval v ZS.

45 Předměty volitelné URBV/PAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/2 UPEM/PDSY Daňový systém ČR Z, Zk ZS/2 KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/2 UPEM/PUCV Účetní výkaznictví Z, Zk ZS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USII/PSOS Sociální sítě Zp LS/2 UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRT si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r SII MFR P Bc UMKM/PACR Analýza časových řad Z, Zk ZS/3 USII/PDM1 Data Mining I Z, Zk ZS/3 UMKM/PMAFI Marketing finančních institucí Zp ZS/3 USII/PITF Programování II Zp ZS/3 UMKM/PSPM Stochastické procesy a modelování Z, Zk ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 UMKM/PFCR Finanční časové řady Zp LS/3 UEV/PMRFI Modelování rizik finančních institucí Z, Zk LS/3 UPEM/PPFK Prevence finančních krizí Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně-volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/3 UEV/PVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/3 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/3-45 -

46 UEV/PVFI Veřejné finance Z, Zk LS/3 Student si volí jeden z nabídky na ZS a jeden na LS. Předměty volitelné USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 KFI/FIPRT Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 USII/PJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/3 USSV/PKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/3 USSV/PSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 Segment: SZZ SII MFR Bc P Státní závěrečká zkouška Ekonomie a finance Řízení finančních rizik Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Základy financí, Kapitálové trhy, Stochastické procesy a modelování, Rozhodovací procesy, Finanční časové řady, Modelování rizik finančních institucí

47 Hospodářská politika a správa Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Hospodářská politika a správa Bakalářský Prezenční 6202R055 - Veřejná ekonomika a správa: specializace Veřejná ekonomika Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r VES P Bc UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/PVVS Úvod do veřejné správy Z, Zk ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USSV/PZSOP Základy sociální politiky Zp ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UPEM/PMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1-47 -

48 Segment: 2.r VES P Bc UPEM/PDSY Daňový systém ČR Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UEV/PVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USSV/PZVP Základy veřejného práva Z, Zk ZS/2 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 USSV/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 USSV/PSSP Státní správa Zp LS/2 UPEM/PUCO Účetnictví organizací veřejné správy Z, Zk LS/2 USII/PISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 UEV/PVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 USSV/PDEM Demografie Zp ZS/2 USSV/PHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/2 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/2 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2 USSV/PUZS Územní správa Z, Zk LS/2 Student si volí minimálně 3 povinně volitelné y za akademický rok. Vybírá si mezi odbornými y nebo povinně volitelným jazykem v segmentu FES cizí jazyk Bc. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USSV/PIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/2 UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát

49 Segment: 3.r VES P Bc UEV/PEVS Ekonomika veřejného sektoru Z, Zk ZS/3 USSV/PEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UEV/PMFI Místní a regionální finance Z, Zk ZS/3 USSV/PSPP1 Správní právo I Zp ZS/3 USSV/PKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USSV/PSPP2 Správní právo II Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné UPEM/PFAM Finanční analýza municipální firmy Z, Zk ZS/3 UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 URBV/PRRM Regionalistika a rozvoj mikroregionů Z, Zk ZS/3 URBV/PKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 UPEM/PRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 USSV/PSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 USSV/PSTV Současné trendy ve veřejné správě Zp LS/3 Student si volí tři povinně volitelné y na celý akademický rok. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UMKM/PUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 UPEM/PMADO Manažerské dovednosti Zp LS/3 USSV/PSTV Současné trendy ve veřejné správě Zp LS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát

50 Segment: FES cizí jazyk Bc. prezenční HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EPAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EPAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEI Angličtina pro ekonomy - C Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Francouzský jazyk - povinně volitelný KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EPNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EPNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EPREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EPREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EPREG Ruština pro ekonomy - B Zk Anglický jazyk - volitelný JC/EPAKC Angličtina konverzace - A Zk JC/EPAKF Angličtina konverzace - B Zk

51 Německý jazyk - volitelný JC/EPNKD Německá konverzace A Zk JC/EPNKF Německá konverzace B Zk Ruský jazyk - volitelný JC/UPRUA Ruština - A Zk JC/UPRUB Ruština - A Zk Segment: SZZ HPS VES Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Veřejná správa Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Správní právo I a II, Úvod do veřejné správní, Státní správa, Veřejná ekonomie

52 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r VES P Bc UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/PVVS Úvod do veřejné správy Z, Zk ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USSV/PZSOP Základy sociální politiky Zp ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UPEM/PMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EPA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EPA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EPN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 Student si volí jeden jazyk z nabídky. Na EPA1L (úroveň vyšší), EPA1T (úroveň středně pokročilí) a EPA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejný jazyk a stejnou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

53 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r VES P Bc UPEM/PDSY Daňový systém ČR Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UEV/PVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USSV/PZVP Základy veřejného práva Z, Zk ZS/2 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 USSV/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 USSV/PSSP Státní správa Zp LS/2 UPEM/PUCO Účetnictví organizací veřejné správy Z, Zk LS/2 USII/PISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 UEV/PVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 USSV/PDEM Demografie Zp ZS/2 USSV/PHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/2 JC/EPA4U Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4W Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4S Angličtina pro ekonomy III A Z, Zk LS/2 JC/EPN4U Němčina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPR4U Ruština pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/2 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2 USSV/PUZS Územní správa Z, Zk LS/2-53 -

54 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Student si volí minimálně 3 povinně volitelné y za akademický rok. V případě volby u jazyk pro ekonomy III: student si volí na LS stejný jazyk jako studoval v 1. ročníku. Předmět EPA4W (úroveň vyšší) si volí student, který absolvoval EPA2L (úroveň vyšší)., EPA4S si volí student, který absolvoval EPA1R, EPA4U si volí ten, který absolvoval EPA2T. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USSV/PIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/2 UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: 3.r VES P Bc UEV/PEVS Ekonomika veřejného sektoru Z, Zk ZS/3 USSV/PEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UEV/PMFI Místní a regionální finance Z, Zk ZS/3 USSV/PSPP1 Správní právo I Zp ZS/3 USSV/PKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USSV/PSPP2 Správní právo II Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné UPEM/PFAM Finanční analýza municipální firmy Z, Zk ZS/3 UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 URBV/PRRM Regionalistika a rozvoj mikroregionů Z, Zk ZS/3-54 -

55 URBV/PKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 UPEM/PRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 USSV/PSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 USSV/PSTV Současné trendy ve veřejné správě Zp LS/3 Student si volí tři povinně volitelné y na celý akademický rok. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UMKM/PUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 UPEM/PMADO Manažerské dovednosti Zp LS/3 USSV/PSTV Současné trendy ve veřejné správě Zp LS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: SZZ HPS VES Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Veřejná správa Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Správní právo I a II, Úvod do veřejné správní, Státní správa, Veřejná ekonomie

56 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Hospodářská politika a správa Bakalářský Prezenční 6202R055 - Veřejná ekonomika a správa: Specializace Ekonomika pro kriminalisty a celníky Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r VES Kri Bc P UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/PVVS Úvod do veřejné správy Z, Zk ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USSV/PZSOP Základy sociální politiky Zp ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UPEM/PMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1-56 -

57 Segment: 2.r VES Kri Bc UPEM/PDSY Daňový systém ČR Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAZP Mezinárodní aspekty zdanění příjmů Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UEV/PVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USSV/PZVP Základy veřejného práva Z, Zk ZS/2 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 USSV/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 UEV/PPOF Podnikové finance Z, Zk LS/2 USSV/PSSP Státní správa Zp LS/2 USII/PISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 UEV/PVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UPEM/PUCV Účetní výkaznictví Z, Zk ZS/2 URBV/PZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/2 UMKM/PZFM Základy finanční matematiky Zp ZS/2 UEV/PPOT Pojišťovací transakce Z, Zk LS/2 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2 URBV/PVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z, Zk LS/2 Student si volí dva povinně volitelné y za celý akademický rok. Zvolit lze i z nabídky povinně volitelných jazyků. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USSV/PIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/2 USSV/POCP Ochrana ŽP pro celní praxi Zp LS/2-57 -

58 UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: 3.r VES Kri Bc. P USSV/PEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 UEV/PIAK Hospodářská kriminalita a insolvence Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UEV/PMFI Místní a regionální finance Z, Zk ZS/3 USSV/PSPP1 Správní právo I Zp ZS/3 USSV/PKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USSV/PSPP2 Správní právo II Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné URBV/PAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 UEV/PBAT Bankovní transakce Z, Zk ZS/3 USSV/PCEP Celní právo a správa Z, Zk ZS/3 UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 USSV/PSAD Společenské aspekty deviantního chování Zp ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 URBV/PKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 USSV/PPOP Policejní právo Zp LS/3 USSV/PSTV Současné trendy ve veřejné správě Zp LS/3 USSV/PTRP Trestní právo Z, Zk LS/3 Student si volí 3 povinně volitelné y za celý akademický rok

59 Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/PMADO Manažerské dovednosti Zp LS/3 USSV/PSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: FES cizí jazyk Bc. prezenční HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EPAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EPAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEI Angličtina pro ekonomy - C Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Francouzský jazyk - povinně volitelný KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EPNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EPNEG Němčina pro ekonomy - B Zk

60 Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EPREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EPREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EPREG Ruština pro ekonomy - B Zk Anglický jazyk - volitelný JC/EPAKC Angličtina konverzace - A Zk JC/EPAKF Angličtina konverzace - B Zk Německý jazyk - volitelný JC/EPNKD Německá konverzace A Zk JC/EPNKF Německá konverzace B Zk Ruský jazyk - volitelný JC/UPRUA Ruština - A Zk JC/UPRUB Ruština - A Zk Segment: SZZ HPS VES kr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Finance Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Veřejné finance, Podnikové finance, Mezinárodní aspekty zdanění příjmů a spotřeby, Hospodářská kriminalita a insolvence

61 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r VES Kri Bc P UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/PVVS Úvod do veřejné správy Z, Zk ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USSV/PZSOP Základy sociální politiky Zp ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UPEM/PMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EPA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EPA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EPN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 Student si volí jeden z nabídky. Na EPA1L (úroveň vyšší), EPA1T (úroveň středně pokročilí) a EPA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejný jazyk a stejnou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

62 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r VES Kri Bc UPEM/PDSY Daňový systém ČR Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAZP Mezinárodní aspekty zdanění příjmů Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UEV/PVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USSV/PZVP Základy veřejného práva Z, Zk ZS/2 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 USSV/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 UEV/PPOF Podnikové finance Z, Zk LS/2 USSV/PSSP Státní správa Zp LS/2 USII/PISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 UEV/PVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UPEM/PUCV Účetní výkaznictví Z, Zk ZS/2 URBV/PZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/2 UMKM/PZFM Základy finanční matematiky Zp ZS/2 KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 JC/EPA4U Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4W Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4S Angličtina pro ekonomy III A Z, Zk LS/2 JC/EPN4U Němčina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 UEV/PPOT Pojišťovací transakce Z, Zk LS/2

63 JC/EPR4U Ruština pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2 URBV/PVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z, Zk LS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Student si volí dva povinně volitelné y za celý akademický rok. V případě volby u jazyk pro ekonomy: student si volí na LS stejný jazyk jako studoval v 1. ročníku. Předmět EPA4W (úroveň vyšší) si volí student, který absolvoval EPA2L (úroveň vyšší), U u cizí jazyk pro ekonomy III volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Předmět EPA4W (úroveň vyšší) si volí student, který absolvoval EPA2L (úroveň vyšší), EPA4S si volí student, který absolvoval EPA1R. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USSV/PIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/2 USSV/POCP Ochrana ŽP pro celní praxi Zp LS/2 UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: 3.r VES Kri Bc. P USSV/PEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 UEV/PIAK Hospodářská kriminalita a insolvence Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UEV/PMFI Místní a regionální finance Z, Zk ZS/3 USSV/PSPP1 Správní právo I Zp ZS/3 USSV/PKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USSV/PSPP2 Správní právo II Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě

64 Předměty povinně volitelné URBV/PAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 UEV/PBAT Bankovní transakce Z, Zk ZS/3 USSV/PCEP Celní právo a správa Z, Zk ZS/3 UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 USSV/PSAD Společenské aspekty deviantního chování Zp ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 URBV/PKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 USSV/PPOP Policejní právo Zp LS/3 USSV/PSTV Současné trendy ve veřejné správě Zp LS/3 USSV/PTRP Trestní právo Z, Zk LS/3 Student si volí 3 povinně volitelné y za celý akademický rok. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/PMADO Manažerské dovednosti Zp LS/3 USSV/PSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: SZZ HPS VES kr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Finance Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Veřejné finance, Podnikové finance, Mezinárodní aspekty zdanění příjmů a spotřeby, Hospodářská kriminalita a insolvence

65 Ekonomika a management Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Ekonomika a management Bakalářský Prezenční 6208R126 - Management podniku specializace Management malých a středních podniků Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r EM MSP P Bc USSV/PHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 UPEM/PZPV Základy průmyslové výroby Zp ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/PNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS

66 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r EM MSP P Bc UPEM/PMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/PPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/PUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 UPEM/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/2 USII/PISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/2 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2 Student si volí v ZS 2. r. jiný jazyk než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. V LS si dále volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále student volí jeden z nabídky dalších ů na LS. Předměty volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/PUCV Účetní výkaznictví Z, Zk ZS/2 JC/EPA0R Angličtina konverzace - A Zp LS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USSV/PIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/2-66 -

67 JC/EPN0R Německá konverzace A Zp LS/2 UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bskalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUBCL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r EM MSP P Bc UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/PMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAA Manažerská analýza Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/PPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 UPEM/PIAT Inovace a tvořivost Z, Zk LS/3 UPEM/PRLZ1 Řízení lidských zdrojů pro manažery Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 UPEM/PSRJ Systémové řízení jakosti Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 UPEM/PORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 UPEM/PZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/3 UPEM/PSTM Strategický management Zp LS/3 Student volí stejný jazyk jako ten, který začal studovat ve 2. r. Dále si student volí jeden z dalších nabízených ů v ZS i v LS. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 USII/PUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát.

68 Segment: FES cizí jazyk Bc. prezenční EM Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EPAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EPAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEH Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEI Angličtina pro ekonomy - C Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Francouzský jazyk - povinně volitelný KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 KCJ/EPF5H 2. cizí jazyk pro hosp. praxi-francouzský Zp ZS/3 Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EPNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EPNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EPREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EPRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EPREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EPREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EPREG Ruština pro ekonomy - B Zk

69 Anglický jazyk - volitelný JC/EPAKC Angličtina konverzace - A Zk JC/EPAKF Angličtina konverzace - B Zk Německý jazyk - volitelný JC/EPNKD Německá konverzace A Zk JC/EPNKF Německá konverzace B Zk Ruský jazyk - volitelný JC/UPRUA Ruština - A Zk JC/UPRUB Ruština - A Zk Segment: SZZ EM MP MSP Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a management Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Marketing, Malé a střední podnikání, Systémové řízení jakosti

70 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r EM MSP P Bc USSV/PHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 UPEM/PZPV Základy průmyslové výroby Zp ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/PNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EPA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EPA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EPN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 Na EPA1L (úroveň vyšší), EPA1T (úroveň středně pokročilí) a EPA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejnou jazykovou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

71 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r EM MSP P Bc UPEM/PMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/PPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/PUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 UPEM/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/2 USII/PISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné JC/EPA3P Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EPN3P Němčina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EPR3P Ruština pro ekonomy I - A Zp ZS/2 KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 JC/EPA4P Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPA4U Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4W Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4S Angličtina pro ekonomy III A Z, Zk LS/2 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/2 JC/EPN4P Němčina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPN4U Němčina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPR4P Ruština pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPR4U Ruština pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2-71 -

72 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Student si volí v ZS 2. r. jiný jazyk než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. U u cizí jazyk pro ekonomy III zvolí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Předmět EPA4W (úroveň vyšší) si volí student, který absolvoval EPA2L (úroveň vyšší), EPA4S si volí student, který absolvoval EPA1R, EPA4U ten, který absolvoval EPA2T. Dále si student zvolí další z nabídky na LS. Předměty volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/PUCV Účetní výkaznictví Z, Zk ZS/2 JC/EPA0R Angličtina konverzace - A Zp LS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 USSV/PIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/2 JC/EPN0R Německá konverzace A Zp LS/2 UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bskalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUBCL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r EM MSP P Bc UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/PMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAA Manažerská analýza Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/PPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 UPEM/PIAT Inovace a tvořivost Z, Zk LS/3 UPEM/PRLZ1 Řízení lidských zdrojů pro manažery Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 UPEM/PSRJ Systémové řízení jakosti Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě

73 Předměty povinně volitelné JC/EPA5S Angličtina pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 JC/EPN5S Němčina pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 UPEM/PORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 JC/EPR5S Ruština pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 UPEM/PZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 KCJ/EPF5H 2. cizí jazyk pro hosp. praxi-francouzský Zp ZS/3 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/3 UPEM/PSTM Strategický management Zp LS/3 Student volí stejný jazyk jako ten, který začal studovat ve 2. r. Dále si student volí jeden z dalších nabízených ů v ZS i v LS. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 USII/PUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: SZZ EM MP MSP Bc Státní závěrečná zkouška Ekonimie Ekonomika a management Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Marketing, Malé a střední podnikání, Systémové řízení jakosti

74 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Ekonomika a management Bakalářský Prezenční 6208R126 - Management podniku specializace Manažerská etika Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r EM ME P Bc USSV/PHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 UPEM/PZPV Základy průmyslové výroby Zp ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/PNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1-74 -

75 Segment: 2.r EM ME P Bc UPEM/PMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/PPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/PUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 UPEM/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/2 USII/PISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné UPEM/PEIK Externí a interní komunikace podniku Zp LS/2 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2 UPEM/PSTM Strategický management Zp LS/2 Student si volí v ZS 2. r. jiný jazyk než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. V LS si dále volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále student volí jeden z nabídky dalších ů na LS. Předměty volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/PUCV Účetní výkaznictví Z, Zk ZS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 UPEM/PFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 USSV/PIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/2 UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bskalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce

76 Segment: 3.r EM ME P Bc UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAA Manažerská analýza Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/PPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 UPEM/PIAT Inovace a tvořivost Z, Zk LS/3 UPEM/PPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/PRLZ1 Řízení lidských zdrojů pro manažery Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné URBV/PAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 USSV/PEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 USSV/PEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/PPUB Public Relations Zp LS/3 Student si volí stejný jazyk jako ten, který začal studovat ve 2. r. Dále si student volí jeden z dalších předmetů v ZS a jeden v LS. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát

77 Segment: FES cizí jazyk Bc. prezenční EM Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EPAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EPAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEH Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEI Angličtina pro ekonomy - C Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Francouzský jazyk - povinně volitelný KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 KCJ/EPF5H 2. cizí jazyk pro hosp. praxi-francouzský Zp ZS/3 Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EPNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EPNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EPREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EPRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EPREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EPREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EPREG Ruština pro ekonomy - B Zk

78 Anglický jazyk - volitelný JC/EPAKC Angličtina konverzace - A Zk JC/EPAKF Angličtina konverzace - B Zk Německý jazyk - volitelný JC/EPNKD Německá konverzace A Zk JC/EPNKF Německá konverzace B Zk Ruský jazyk - volitelný JC/UPRUA Ruština - A Zk JC/UPRUB Ruština - A Zk Segment: SZZ EM MP ME Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a management Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Marketing, Manažerská etika, Podniková kultura

79 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r EM ME P Bc USSV/PHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/1 UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 USII/PZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 UPEM/PZPV Základy průmyslové výroby Zp ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/PNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EPA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EPA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EPN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 Na EPA1L (úroveň vyšší), EPA1T (úroveň středně pokročilí) a EPA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejnou jazykovou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

80 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r EM ME P Bc UPEM/PMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/PPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/PUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 UPEM/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/2 USII/PISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné JC/EPA3P Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EPN3P Němčina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EPR3P Ruština pro ekonomy I - A Zp ZS/2 KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 JC/EPA4P Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPA4U Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4W Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4S Angličtina pro ekonomy III A Z, Zk LS/2 UPEM/PEIK Externí a interní komunikace podniku Zp LS/2 JC/EPN4P Němčina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPN4U Němčina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPR4P Ruština pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPR4U Ruština pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2-80 -

81 UPEM/PSTM Strategický management Zp LS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Student si volí v ZS 2. r. jiný jazyk než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. U u cizí jazyk pro ekonomy III zvolí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Předmět EPA4W (úroveň vyšší) si volí student, který absolvoval EPA2L (úroveň vyšší), EPA4S si volí student, který absolvoval EPA1R, EPA4U ten, který absolvoval EPA2T. Předměty volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/PUCV Účetní výkaznictví Z, Zk ZS/2 JC/EPA0R Angličtina konverzace - A Zp LS/2 USII/PELE E-learning Zp LS/2 UPEM/PFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 USSV/PIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/2 JC/EPN0R Německá konverzace A Zp LS/2 UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bskalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r EM ME P Bc UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAA Manažerská analýza Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/PPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 UPEM/PIAT Inovace a tvořivost Z, Zk LS/3 UPEM/PPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/PRLZ1 Řízení lidských zdrojů pro manažery Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě

82 Předměty povinně volitelné URBV/PAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 JC/EPA5S Angličtina pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 USSV/PEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 JC/EPN5S Němčina pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 JC/EPR5S Ruština pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 KCJ/EPF5H 2. cizí jazyk pro hosp. praxi-francouzský Zp ZS/3 USSV/PEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/PPUB Public Relations Zp LS/3 Student si volí stejný jazyk jako ten, který začal studovat ve 2. r. Dále si student volí jeden z dalších předmetů v ZS a jeden v LS. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: SZZ EM MP ME Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a management Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Marketing, Manažerská etika, Podniková kultura

83 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Ekonomika a management Bakalářský Prezenční 6208R146 - Ekonomika a provoz podniku Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r EM EPP P Bc UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 UPEM/PTVZ Technologie výroby a zboží Z, Zk ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/PNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1-83 -

84 Segment: 2.r EM EPP P Bc UPEM/PMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/PPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UPEM/PPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/PUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UPEM/PFPN Financování podniku Z, Zk LS/2 UPEM/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 USII/PISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné UPEM/PBEP Bezpečnost práce Z, Zk LS/2 UPEM/PSJA Standardy jakosti Z, Zk LS/2 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2 Student si volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále si student volí alespoň 1 z nabídky ostatních povinně volitelných ů. Předměty volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USSV/AUCBL US Contract and Banking Law Zp ZS/2 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/2 UPEM/PMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bskalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce

85 Segment: 3.r EM EPP P Bc UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/PMER Metody ekonomických rozborů Z, Zk ZS/3 UPEM/PORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 UPEM/PPER Personalistika Z, Zk ZS/3 UPEM/PPR Podnik v regionálním prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 UPEM/PEIK Externí a interní komunikace podniku Zp LS/3 UEV/PFPO Finanční a pojistné operace Z, Zk LS/3 UPEM/PFIT Finanční trhy Z, Zk LS/3 UPEM/PPLO Podniková logistika Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné UPEM/PAPO Audit podniku a jeho operací Z, Zk LS/2 UPEM/PEPO Ekonomika práce a odměňování Z, Zk ZS/3 USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 USSV/PHOO Hospodaření s odpady Z, Zk ZS/3 UPEM/PANV Analýza nákladů a výkonů Z, Zk LS/3 UPEM/PPFK Prevence finančních krizí Z, Zk LS/3 Student si volí jeden v ZS a dva y v LS. Předměty volitelné URBV/PAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/PZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 USSV/PEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/PPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/PPUB Public Relations Zp LS/3-85 -

86 UPEM/PSTM Strategický management Zp LS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: FES cizí jazyk Bc. prezenční EM Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EPAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EPAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEH Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEI Angličtina pro ekonomy - C Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Francouzský jazyk - povinně volitelný KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 KCJ/EPF5H 2. cizí jazyk pro hosp. praxi-francouzský Zp ZS/3 Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EPNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EPNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EPNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EPREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EPRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EPREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EPREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EPREG Ruština pro ekonomy - B Zk

87 Anglický jazyk - volitelný JC/EPAKC Angličtina konverzace - A Zk JC/EPAKF Angličtina konverzace - B Zk Německý jazyk - volitelný JC/EPNKD Německá konverzace A Zk JC/EPNKF Německá konverzace B Zk Ruský jazyk - volitelný JC/UPRUA Ruština - A Zk JC/UPRUB Ruština - A Zk Segment: SZZ EM EPP Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a provoz podniku Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Personalistika, Organizace provozu podniku

88 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r EM EPP P Bc UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 UPEM/PTVZ Technologie výroby a zboží Z, Zk ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/PNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/PSOC Sociologie Zp LS/1 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EPA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EPA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EPN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1-88 -

89 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r EM EPP P Bc UPEM/PMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/PPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UPEM/PPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/PUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UPEM/PFPN Financování podniku Z, Zk LS/2 UPEM/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 USII/PISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné JC/EPA4U Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4W Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4S Angličtina pro ekonomy III A Z, Zk LS/2 UPEM/PBEP Bezpečnost práce Z, Zk LS/2 JC/EPN4U Němčina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPR4U Ruština pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 UPEM/PSJA Standardy jakosti Z, Zk LS/2 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2 Student si volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Předmět EPA4W (úroveň vyšší) si volí student, který absolvoval EPA2L (úroveň vyšší), U u cizí jazyk pro ekonomy III volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Předmět EPA4W (úroveň vyšší) si volí student, který absolvoval EPA2L (úroveň vyšší), EPA4S si volí student, který absolvoval EPA1R. Dále si student volí alespoň 1 z nabídky ostatních povinně volitelných ů

90 Předměty volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USSV/AUCBL US Contract and Banking Law Zp ZS/2 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 URBV/PKRM Krizový management Z, Zk LS/2 UPEM/PMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bskalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r EM EPP P Bc UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/PMER Metody ekonomických rozborů Z, Zk ZS/3 UPEM/PORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 UPEM/PPER Personalistika Z, Zk ZS/3 UPEM/PPR Podnik v regionálním prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 UPEM/PEIK Externí a interní komunikace podniku Zp LS/3 UEV/PFPO Finanční a pojistné operace Z, Zk LS/3 UPEM/PFIT Finanční trhy Z, Zk LS/3 UPEM/PPLO Podniková logistika Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě

91 Předměty povinně volitelné UPEM/PAPO Audit podniku a jeho operací Z, Zk LS/2 UPEM/PEPO Ekonomika práce a odměňování Z, Zk ZS/3 USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 USSV/PHOO Hospodaření s odpady Z, Zk ZS/3 UPEM/PANV Analýza nákladů a výkonů Z, Zk LS/3 UPEM/PPFK Prevence finančních krizí Z, Zk LS/3 Student si volí jeden v ZS a dva y v LS. Předměty volitelné URBV/PAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/PZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 USSV/PEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/PPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/PPUB Public Relations Zp LS/3 UPEM/PSTM Strategický management Zp LS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: SZZ EM EPP Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a provoz podniku Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Personalistika, Organizace provozu podniku

92 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Ekonomika a management Bakalářský Prezenční 6208R147 - Management ochrany podniku a společnosti Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r EM MOPS P Bc UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 URBV/POSP Ochrana společnosti Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 URBV/PZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/PNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 URBV/PVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1-92 -

93 Segment: 2.r EM MOPS P Bc UPEM/PMEN1 Management Z, Zk ZS/2 URBV/POOT Ochrana obyvatelstva Z, Zk ZS/2 UPEM/PPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/PFPN Financování podniku Z, Zk LS/2 UEV/PFPO Finanční a pojistné operace Z, Zk LS/2 URBV/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 URBV/PRRO Regionální rozvoj Z, Zk LS/2 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/2 UPEM/PSTM Strategický management Zp LS/2 URBV/PETE Technika bezpečnosti Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 USSV/PHOO Hospodaření s odpady Z, Zk ZS/2 UPEM/PBEP Bezpečnost práce Z, Zk LS/2 Student si volí v ZS 2. r. jiný jazyk než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. V LS si dále volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále student volí jeden z nabídky povinně volitel. ů. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/PUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 UPEM/PMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 UPEM/PSJA Standardy jakosti Z, Zk LS/2 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2-93 -

94 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r EM MOPS P Bc UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/PMER Metody ekonomických rozborů Z, Zk ZS/3 UPEM/PPER Personalistika Z, Zk ZS/3 UPEM/PPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 URBV/PRIP Rizika podniku Z, Zk ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 URBV/PKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 URBV/PVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z, Zk LS/3 Předmět PKVK a PVBP si zapíší pouze studenti, kteří ho doposud neabsolvovali. Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 USII/PIKS Informační a komunikační systémy Z, Zk ZS/3 UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 UPEM/PZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 UPEM/PANV Analýza nákladů a výkonů Z, Zk LS/3 UPEM/PAPO Audit podniku a jeho operací Z, Zk LS/3 UPEM/PPFK Prevence finančních krizí Z, Zk LS/3 Student si volí stejný jazyk jako ten, který studoval ve 2. ročníku. Dále si student volí alespoň jeden z nabídky ostatních ů v každém semestru

95 Předměty volitelné URBV/PAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 USSV/PEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/PORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 USSV/PEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/PPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/PPUB Public Relations Zp LS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: SZZ EM MOPS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ochrana podniku a obyvatelstva Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Management, Základy bezpečnostní politiky státu, Ochrana obyvatelstva, Rizika podniku, Komunikace v krizích

96 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r EM MOPS P Bc UMKM/PMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/PMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 URBV/POSP Ochrana společnosti Z, Zk ZS/1 USSV/PPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/PSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 KTS/TVPZS Tělesná výchova - povinná Zp ZS/1 URBV/PZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/1 UEV/PMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/PMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/PNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/PZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 KTS/TVPLS Tělesná výchova - povinná Zp LS/1 URBV/PVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z, Zk LS/1 UPEM/PZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu PMAT2 je zkouška z PMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EPA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EPA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EPA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EPN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EPR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1-96 -

97 Předměty volitelné UMKM/PMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r EM MOPS P Bc UPEM/PMEN1 Management Z, Zk ZS/2 URBV/POOT Ochrana obyvatelstva Z, Zk ZS/2 UPEM/PPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/PFPN Financování podniku Z, Zk LS/2 UEV/PFPO Finanční a pojistné operace Z, Zk LS/2 URBV/PODP Odborná řízená praxe (10 dní) Zp LS/2 URBV/PRRO Regionální rozvoj Z, Zk LS/2 USSV/PSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/2 UPEM/PSTM Strategický management Zp LS/2 URBV/PETE Technika bezpečnosti Z, Zk LS/2 Pro zápis u PSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u PMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný PMAT2). Předměty povinně volitelné JC/EPA3P Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 USII/PDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 USSV/PHOO Hospodaření s odpady Z, Zk ZS/2 JC/EPN3P Němčina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EPR3P Ruština pro ekonomy I - A Zp ZS/2 KCJ/EPF3P 2. cizí jazyk I - francouzský Zp ZS/2 JC/EPA4P Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPA4U Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4W Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPA4S Angličtina pro ekonomy III A Z, Zk LS/2 UPEM/PBEP Bezpečnost práce Z, Zk LS/2 JC/EPN4P Němčina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EPN4U Němčina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EPR4P Ruština pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2

98 JC/EPR4U Ruština pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 KCJ/EPF4P 2. cizí jazyk II - francouzský * Z, Zk LS/2 Student si volí v ZS 2. r. jiný jazyk, než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. U u cizí jazyk pro ekonomy III volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Předmět EPA4W (úroveň vyšší) si volí student, který absolvoval EPA2L (úroveň vyšší), EPA4S si volí student, který absolvoval EPA1R. Dále si student volí jeden z nabídky dalších ů. Předměty volitelné KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/2 UPEM/PODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/PUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/PZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/PFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 UEV/PHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 UPEM/PMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 UPEM/PSJA Standardy jakosti Z, Zk LS/2 UMKM/PSTA2 Statistika II Zp LS/2 UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Výuka AUCBL bude probíhat v anglickém jazyce. Segment: 3.r EM MOPS P Bc UPEM/PMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/PMER Metody ekonomických rozborů Z, Zk ZS/3 UPEM/PPER Personalistika Z, Zk ZS/3 UPEM/PPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 URBV/PRIP Rizika podniku Z, Zk ZS/3 USII/PUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 URBV/PKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 FES/PSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 URBV/PVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z, Zk LS/3 Předmět PKVK a PVBP si zapíší pouze studenti, kteří ho doposud neabsolvovali. Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě

99 Předměty povinně volitelné JC/EPA5S Angličtina pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 USSV/PEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 USII/PIKS Informační a komunikační systémy Z, Zk ZS/3 UPEM/PKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 JC/EPN5S Němčina pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 USSV/PPRP Pracovní právo Zp ZS/3 JC/EPR5S Ruština pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 UPEM/PZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 KCJ/EPF5H 2. cizí jazyk pro hosp.praxi-francouzský Zp ZS/3 UPEM/PANV Analýza nákladů a výkonů Z, Zk LS/3 UPEM/PAPO Audit podniku a jeho operací Z, Zk LS/3 UPEM/PPFK Prevence finančních krizí Z, Zk LS/3 Student volí stejný jazyk jako ten, který začal studovat ve 2. r. Dále si student volí alespoň jeden z nabídky ostatních ů v každém semestru. Předměty volitelné URBV/PAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 USSV/PEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zp ZS/3 UPEM/PMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/PMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/PORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 USSV/PEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/PPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/PPUB Public Relations Zp LS/3 Předmět FIPRH si lze v průběhu celého bakalářského studia zapsat jedenkrát. Segment: SZZ EM MOPS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ochrana podniku a obyvatelstva Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Management, Základy bezpečnostní politiky státu, Ochrana obyvatelstva, Rizika podniku, Komunikace v krizích

100 Forma kombinovaná Systémové inženýrství a informatika Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Systémové inženýrství a informatika Bakalářský Kombinovaná 6209R019 - Informatika ve veřejné správě Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r SII IVS K Bc UEV/KEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/KPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 USII/KTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USSV/KVVS Úvod do veřejné správy Z, Zk ZS/1 USII/KEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/1 USII/KTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS

101 Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r SII IVS K Bc USII/KALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/KPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/KTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 USII/KZMSA Zpracování dat metodami shlukové analýzy Z, Zk ZS/2 USII/KDBS2 Databázové systémy II Z, Zk LS/2 USII/KISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 UMKM/KPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/KPRG1 Programování I Z, Zk LS/2 USII/KSEP Semestrální projekt Zp LS/2 USII/KTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 Pro zápis u KPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Podmínkou zápisu KPAS2 je zápočet z KPAS1. Předměty povinně volitelné USII/KJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/2 UPEM/KMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USII/KELE E-learning Zp LS/2 UEV/KHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 USII/KSOS Sociální sítě Zp LS/2 UEV/KVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Student si zvolí jeden v každém semestru

102 Předměty volitelné UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 Segment: 3.r SII IVS K Bc UEV/KEVS Ekonomika veřejného sektoru Z, Zk ZS/3 USII/KGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 USII/KIKS Informační a komunikační systémy Z, Zk ZS/3 USII/KPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 USII/KUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/KOSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/KRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USII/KSIN Úvod do systémové integrace Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/KEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USII/KKAR Kartografie Zp ZS/3 UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 USII/KZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 Student si zapíše povinně volitelné a volitelné y tak, aby splnil 180 kreditů za celé studium. Předměty volitelné USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UMKM/KUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 URBV/KZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/3 USSV/KKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 UPEM/KRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 USSV/KSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 UMKM/KUFK Úvod do funkcionálního kalkulu Zp LS/

103 USII/KZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/KZSP Základy správního práva Z, Zk LS/3 Segment: FES cizí jazyk Bc. kombinované SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EKAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EKAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EKREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREG Ruština pro ekonomy - B Zk Segment: SZZ SII IVS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Geografické informační systémy I, Projektový management I, Úvod do umělé inteligence, Informační systémy regionů, Mikroekonomie I, Makroekonomie I

104 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII IVS K Bc UEV/KEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/KPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 USII/KTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USSV/KVVS Úvod do veřejné správy Z, Zk ZS/1 USII/KEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/1 USII/KTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EKA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EKA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EKN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 Student si volí jeden povinně volitelný v každém semestru. Na EKA1L (úroveň vyšší), EKA1T (úroveň středně pokročilí) a EKA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS si student volí stejný jazyk jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

105 Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r SII IVS K Bc USII/KALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/KPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/KTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 USII/KZMSA Zpracování dat metodami shlukové analýzy Z, Zk ZS/2 USII/KDBS2 Databázové systémy II Z, Zk LS/2 USII/KISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 UMKM/KPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/KPRG1 Programování I Z, Zk LS/2 USII/KSEP Semestrální projekt Zp LS/2 USII/KTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 Pro zápis u KPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Podmínkou zápisu KPAS2 je zápočet z KPAS1. Předměty povinně volitelné USII/KJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/2 UPEM/KMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USII/KELE E-learning Zp LS/2 UEV/KHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 USII/KSOS Sociální sítě Zp LS/2 UEV/KVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Student si zvolí jeden v každém semestru

106 Předměty volitelné UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 Segment: 3.r SII IVS K Bc UEV/KEVS Ekonomika veřejného sektoru Z, Zk ZS/3 USII/KGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 USII/KIKS Informační a komunikační systémy Z, Zk ZS/3 USII/KPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 USII/KUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/KOSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/KRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USII/KSIN Úvod do systémové integrace Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/KEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USII/KKAR Kartografie Zp ZS/3 UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 USII/KZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 Student si zapíše povinně volitelné a volitelné y tak, aby splnil 180 kreditů za celé studium. Předměty volitelné USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UMKM/KUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 URBV/KZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/3 USSV/KKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 UPEM/KRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 USSV/KSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 UMKM/KUFK Úvod do funkcionálního kalkulu Zp LS/

107 USII/KZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/KZSP Základy správního práva Z, Zk LS/3 Segment: SZZ SII IVS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Geografické informační systémy I, Projektový management I, Úvod do umělé inteligence, Informační systémy regionů, Mikroekonomie I, Makroekonomie I

108 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Systémové inženýrství a informatika Bakalářský Kombinovaná 6209R028 - Regionální a informační management Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r SII RIM K Bc UEV/KEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/KPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USII/KTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USII/KZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USII/KEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USII/KTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/

109 Segment: 2.r SII RIM K Bc USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/KPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/KTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 UEV/KVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/2 UPEM/KMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USII/KISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 UMKM/KPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/KDBS2 Databázové systémy II Z, Zk LS/2 USII/KROP Rozhodovací procesy Z, Zk LS/2 USII/KSEP Semestrální projekt Zp LS/2 UEV/KVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Pro zápis u KPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Podmínkou zápisu KPAS2 je zápočet z KPAS1. Předměty povinně volitelné USII/KALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 USSV/KHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/2 UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 URBV/KKRM Krizový management Z, Zk LS/2 USII/KSOS Sociální sítě Zp LS/2 USSV/KSSP Státní správa Zp LS/2 USII/KTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 USSV/KUZS Územní správa Z, Zk LS/2 UPEM/KMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 Student si volí v ZS alespoň dva povinně volitelné y a v LS alespoň tři y. Vybírat může i z nabídky povinně volitelných jazyků. Předměty volitelné USII/KELE E-learning Zp LS/2 USSV/KSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/2 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/

110 Segment: 3.r SII RIM K Bc USII/KDM1 Data Mining I Z, Zk ZS/3 USII/KGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 USII/KKAR Kartografie Zp ZS/3 USII/KPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 URBV/KRRM Regionalistika a rozvoj mikroregionů Z, Zk ZS/3 USII/KUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/KOSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/KRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USII/KSIN Úvod do systémové integrace Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USII/KMAI Manažerská informatika Zp ZS/3 UEV/KMFI Místní a regionální finance Z, Zk ZS/3 USII/KMUL Multimedia Zp ZS/3 USII/KJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/3 USII/KIKS Informační a komunikační systémy Z, Zk ZS/3 USSV/KSGE Socioekon.geografie evropských regionů Zp LS/3 Student volí jeden povině volitelný. Předměty volitelné UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UMKM/KUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 USII/KZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 UPEM/KRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 UMKM/KUFK Úvod do funkcionálního kalkulu Zp LS/3 USII/KZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/KZSP Základy správního práva Z, Zk LS/

111 Segment: FES cizí jazyk Bc. kombinované SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EKAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EKAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EKREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREG Ruština pro ekonomy - B Zk Segment: SZZ SII RIM Bc. Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Data Mining I, Informační systémy regionů, Geografické informační systémy I, Operační systémy, Projektový management I, Mikroekonomie I, Makroekonomie I

112 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII RIM K Bc UEV/KEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/KPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USII/KTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USII/KZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USII/KEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USII/KTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EKA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EKA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EKN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 Student si volí jeden ze tří nabízených jazyků. Na EKA1L (úroveň vyšší), EKA1T (úroveň středně pokročilí) a EKA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejnou jazykovou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

113 Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r SII RIM K Bc USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/KPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/KTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 UEV/KVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/2 UPEM/KMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USII/KISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 UMKM/KPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/KROP Rozhodovací procesy Z, Zk LS/2 USII/KDBS2 Databázové systémy II Z, Zk LS/2 USII/KSEP Semestrální projekt Zp LS/2 UEV/KVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Pro zápis u KPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Podmínkou zápisu KPAS2 je zápočet z KPAS1. Předměty povinně volitelné USII/KALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 USSV/KHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/2 UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/KSOS Sociální sítě Zp LS/2 USSV/KSSP Státní správa Zp LS/2 USII/KTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 URBV/KKRM Krizový management Z, Zk LS/2 UPEM/KMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 USSV/KUZS Územní správa Z, Zk LS/2 Student si volí v ZS alespoň dva povinně volitelné y a v LS alespoň tři y

114 Předměty volitelné USII/KELE E-learning Zp LS/2 USSV/KSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/2 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/2 Segment: 3.r SII RIM K Bc USII/KDM1 Data Mining I Z, Zk ZS/3 USII/KGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 USII/KKAR Kartografie Zp ZS/3 USII/KPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 URBV/KRRM Regionalistika a rozvoj mikroregionů Z, Zk ZS/3 USII/KUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/KOSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/KRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USII/KSIN Úvod do systémové integrace Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USII/KMAI Manažerská informatika Zp ZS/3 UEV/KMFI Místní a regionální finance Z, Zk ZS/3 USII/KMUL Multimedia Zp ZS/3 USII/KJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/3 USSV/KSGE Socioekon.geografie evropských regionů Zp LS/3 Student volí jeden povině volitelný

115 Předměty volitelné UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UMKM/KUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 USII/KZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 UPEM/KRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 UMKM/KUFK Úvod do funkcionálního kalkulu Zp LS/3 USII/KZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/KZSP Základy správního práva Z, Zk LS/3 Segment: SZZ SII RIM Bc. Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Data Mining I, Informační systémy regionů, Geografické informační systémy I, Operační systémy, Projektový management I, Mikroekonomie I, Makroekonomie I

116 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Systémové inženýrství a informatika Bakalářský Kombinovaná 6209R029 - Informační a bezpečnostní systémy Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r SII IBS K Bc UEV/KEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/KPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USII/KTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USII/KZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USII/KEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USII/KTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/

117 Segment: 2.r SII IBS K Bc USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/KPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/KTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 USII/KUIBS Úvod do IBS Zp ZS/2 UPEM/KMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USII/KZMSA Zpracování dat metodami shlukové analýzy Z, Zk ZS/2 URBV/KKRM Krizový management Z, Zk LS/2 USII/KMDC1 Manag.soukr.detek. a kom.zpr.činnosti I Zp LS/2 UMKM/KPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/KROP Rozhodovací procesy Z, Zk LS/2 USII/KSEP Semestrální projekt Zp LS/2 USII/KTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 Pro zápis u KPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Podmínkou zápisu KPAS2 je zápočet z KPAS1. Předměty povinně volitelné USII/KALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 UMKM/KLOG Logika Zp ZS/2 USII/KJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/2 USII/KELE E-learning Zp LS/2 USII/KISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 USII/KSOS Sociální sítě Zp LS/2 Student volí dva y v ZS a jeden v LS. Předměty volitelné UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/KSBT Speciální bezpečnostní technika Zp ZS/2 USII/KPRG1 Programování I Z, Zk LS/2 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/

118 Segment: 3.r SII IBS K Bc USII/KDM1 Data Mining I Z, Zk ZS/3 USII/KMDC2 Manag.soukr.detek. a kom.zpr.činnosti II Z, Zk ZS/3 USII/KPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 USII/KPRM Podpora rozhodování managementu Z, Zk ZS/3 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 USII/KUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/KZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 USII/KKOK Konkurenční zpravodajství Z, Zk LS/3 USII/KOSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/KRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Zkouška z u KMDC2 je dvousemestrální, zahrnuje i KMDC1. Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty volitelné USII/KGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 USSV/KKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 UPEM/KRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 USII/KZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/KZSP Základy správního práva Z, Zk LS/3 Segment: FES cizí jazyk Bc. kombinované SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EKAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EKAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu

119 Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EKREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREG Ruština pro ekonomy - B Zk Segment: SZZ SII IBS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Data Mining I, Úvod do bezpečnosti a ochrany informací, Databázové systémy I, Operační systémy, Projektový management I, Mikroekonomie I, Makroekonomie I

120 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII IBS K Bc UEV/KEKO1 Ekonomie I Z, Zk ZS/1 UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 USSV/KPRR Právní řád ČR Zp ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USII/KTZI Teoretické základy informatiky Z, Zk ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USII/KZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USII/KEIZ Elektronické informační zdroje Zp LS/1 UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USII/KTWS Tvorba WWW stránek Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EKA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EKA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EKN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 Student si volí jeden ze tří nabízených jazyků. Na EKA1L (úroveň vyšší), EKA1T (úroveň středně pokročilí) a EKA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejnou jazykovou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

121 Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r SII IBS K Bc USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UMKM/KPAS1 Pravděpodobnost a statistika I Zp ZS/2 USII/KTSY1 Teorie systémů I Z, Zk ZS/2 USII/KUIBS Úvod do IBS Zp ZS/2 UPEM/KMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USII/KZMSA Zpracování dat metodami shlukové analýzy Z, Zk ZS/2 URBV/KKRM Krizový management Z, Zk LS/2 USII/KMDC1 Manag.soukr.detek. a kom.zpr.činnosti I Zp LS/2 UMKM/KPAS2 Pravděpodobnost a statistika II * Z, Zk LS/2 USII/KROP Rozhodovací procesy Z, Zk LS/2 USII/KSEP Semestrální projekt Zp LS/2 USII/KTEI Technologie internetu Z, Zk LS/2 Pro zápis u KPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Podmínkou zápisu KPAS2 je zápočet z KPAS1. Předměty povinně volitelné USII/KALG Algoritmizace a programování Z, Zk ZS/2 UMKM/KLOG Logika Zp ZS/2 USII/KJAVA Programování v jazyce JAVA Zp ZS/2 USII/KELE E-learning Zp LS/2 USII/KISR Informační systémy regionů Z, Zk LS/2 USII/KSOS Sociální sítě Zp LS/2 Student volí dva y v ZS a jeden v LS

122 Předměty volitelné UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/KSBT Speciální bezpečnostní technika Zp ZS/2 USII/KPRG1 Programování I Z, Zk LS/2 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/2 Segment: 3.r SII IBS K Bc USII/KDM1 Data Mining I Z, Zk ZS/3 USII/KMDC2 Manag.soukr.detek. a kom.zpr.činnosti II Z, Zk ZS/3 USII/KPSI1 Počítačové sítě I Z, Zk ZS/3 USII/KPRM Podpora rozhodování managementu Z, Zk ZS/3 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 USII/KUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USII/KZPI Základy prezentace informací Zp ZS/3 USII/KKOK Konkurenční zpravodajství Z, Zk LS/3 USII/KOSY Operační systémy Z, Zk LS/3 USII/KRP1 Projektový management I Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Zkouška z u KMDC2 je dvousemestrální, zahrnuje i KMDC1. Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty volitelné USII/KGIS1 Geografické informační systémy I Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 USSV/KKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 UPEM/KRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 USII/KZDTP Základy DTP Zp LS/3 USSV/KZSP Základy správního práva Z, Zk LS/

123 Segment: SZZ SII IBS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Teorie systémů I, Data Mining I, Úvod do bezpečnosti a ochrany informací, Databázové systémy I, Operační systémy, Projektový management I, Mikroekonomie I, Makroekonomie I

124 Hospodářská politika a správa Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Hospodářská politika a správa Bakalářský Kombinovaná 6202R055 - Veřejná ekonomika a správa specializace Veřejná ekonomika Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r VES K Bc UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/KSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/KVVS Úvod do veřejné správy Z, Zk ZS/1 USII/KZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USSV/KZSOP Základy sociální politiky Zp ZS/1 UEV/KMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/KSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USSV/KIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/

125 Segment: 2.r VES K Bc UPEM/KDSY Daňový systém ČR Z, Zk ZS/2 UMKM/KSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UEV/KVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/KMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USSV/KZVP Základy veřejného práva Z, Zk ZS/2 UEV/KHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 USSV/KSSP Státní správa Zp LS/2 UPEM/KUCO Účetnictví organizací veřejné správy Z, Zk LS/2 USII/KISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 UEV/KVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Pro zápis u KSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Předměty povinně volitelné USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 USSV/KDEM Demografie Zp ZS/2 USSV/KHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/2 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/2 UMKM/KSTA2 Statistika II Zp LS/2 USSV/KUZS Územní správa Z, Zk LS/2 Student si volí minimálně 3 povinně volitelné y. Vybírat může i z nabídky povinně volitelných jazyků. Předměty volitelné UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/KELE E-learning Zp LS/2 USSV/KIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/2 URBV/KETE Technika bezpečnosti Z, Zk LS/2 UEV/KZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 UMKM/KZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/

126 Segment: 3.r VES K Bc UEV/KEVS Ekonomika veřejného sektoru Z, Zk ZS/3 USSV/KEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UEV/KMFI Místní a regionální finance Z, Zk ZS/3 USSV/KSPP1 Správní právo I Zp ZS/3 USSV/KKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 URBV/KKRM Krizový management Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USSV/KSPP2 Správní právo II Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné UPEM/KFAM Finanční analýza municipální firmy Z, Zk ZS/3 UPEM/KKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 USSV/KPRP Pracovní právo Zp ZS/3 URBV/KRRM Regionalistika a rozvoj mikroregionů Z, Zk ZS/3 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 URBV/KKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 USSV/KKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 UPEM/KRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 Student si zapíše povinně volitelné a volitelné y tak, aby splnil 180 kreditů za celé studium. Předměty volitelné UMKM/KUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 USSV/KSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 UMKM/KUFK Úvod do funkcionálního kalkulu Zp LS/

127 Segment: FES cizí jazyk Bc. kombinované SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EKAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EKAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EKREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREG Ruština pro ekonomy - B Zk Segment: SZZ HPS VES Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Veřejná správa Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Správní právo I a II, Úvod do veřejné správní, Státní správa, Veřejná ekonomie

128 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r VES K Bc UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/KSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/KVVS Úvod do veřejné správy Z, Zk ZS/1 USII/KZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USSV/KZSOP Základy sociální politiky Zp ZS/1 UEV/KMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/KSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EKA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EKA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EKN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 Student si volí jeden ze tří nabízených jazyků. Na EKA1L (úroveň vyšší), EKA1T (úroveň středně pokročilí) a EKA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejnou jazykovou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

129 Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USSV/KIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r VES K Bc UPEM/KDSY Daňový systém ČR Z, Zk ZS/2 UMKM/KSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UEV/KVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/KMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USSV/KZVP Základy veřejného práva Z, Zk ZS/2 UEV/KHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 USSV/KSSP Státní správa Zp LS/2 UPEM/KUCO Účetnictví organizací veřejné správy Z, Zk LS/2 USII/KISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 UEV/KVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Pro zápis u KSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Předměty povinně volitelné USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 USSV/KDEM Demografie Zp ZS/2 USSV/KHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/2 URBV/KZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/2 UMKM/KZFM Základy finanční matematiky Zp ZS/2 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/2 UMKM/KSTA2 Statistika II Zp LS/2 USSV/KUZS Územní správa Z, Zk LS/2 Student si volí minimálně 3 povinně volitelné y

130 Předměty volitelné UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/KELE E-learning Zp LS/2 URBV/KETE Technika bezpečnosti Z, Zk LS/2 UEV/KZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 Segment: 3.r VES K Bc URBV/KAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 UEV/KEVS Ekonomika veřejného sektoru Z, Zk ZS/3 USSV/KEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 UPEM/KKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UEV/KMFI Místní a regionální finance Z, Zk ZS/3 USSV/KSPP1 Správní právo I Zp ZS/3 URBV/KKRM Krizový management Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USSV/KSPP2 Správní právo II Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné UPEM/KFAM Finanční analýza municipální firmy Z, Zk ZS/3 USSV/KPRP Pracovní právo Zp ZS/3 URBV/KRRM Regionalistika a rozvoj mikroregionů Z, Zk ZS/3 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 USSV/KKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 UPEM/KRLZ Řízení lidských zdrojů Zp LS/3 Student si zapíše povinně volitelné a volitelné y tak, aby splnil 180 kreditů za celé studium

131 Předměty volitelné UMKM/KUTG Úvod do teorie grup Zp ZS/3 USSV/KSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 UMKM/KUFK Úvod do funkcionálního kalkulu Zp LS/3 Segment: SZZ HPS VES Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Veřejná správa Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Správní právo I a II, Úvod do veřejné správní, Státní správa, Veřejná ekonomie

132 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Hospodářská politika a správa Bakalářský Kombinovaná 6202R055 - Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky Segment: 1.r VES K Bc UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/KSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/KVVS Úvod do veřejné správy Z, Zk ZS/1 USII/KZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 USSV/KZSOP Základy sociální politiky Zp ZS/1 UEV/KMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/KSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USSV/KIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/

133 Segment: 2.r VES EKR K Bc UPEM/KDSY Daňový systém ČR Z, Zk ZS/2 UPEM/KMAZP Mezinárodní aspekty zdanění příjmů Z, Zk ZS/2 UMKM/KSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UEV/KVEK Veřejná ekonomie Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/KMAN Základy managementu Z, Zk ZS/2 USSV/KZVP Základy veřejného práva Z, Zk ZS/2 UEV/KHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 UEV/KPOF Podnikové finance Z, Zk LS/2 USSV/KSSP Státní správa Zp LS/2 USII/KISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 UEV/KVFI Veřejné finance Z, Zk LS/2 Pro zápis u KSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Předměty povinně volitelné USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UPEM/KUCV Účetní výkaznictví Zp ZS/2 URBV/KZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/2 UMKM/KZFM Základy finanční matematiky Zp ZS/2 UEV/KPOT Pojišťovací transakce Z, Zk LS/2 UMKM/KSTA2 Statistika II Zp LS/2 URBV/KVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z, Zk LS/2 UMKM/KZDS Zpracování dotazníkového šetření Zp LS/2 Student si volí dva povinně volitelné y za celý akad. rok. Vybírat může i z nabídky povinně volitelných jazyků. Předměty volitelné UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USSV/KIZH Informační zdroje pro hospodářskou praxi Zp LS/2 USSV/KOCP Ochrana ŽP pro celní praxi Zp LS/2 UEV/KZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/

134 Segment: 3.r VES EKR K Bc. USSV/KEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 UEV/KIAK Hospodářská kriminalita a insolvence Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UEV/KMFI Místní a regionální finance Z, Zk ZS/3 USSV/KSPP1 Správní právo I Zp ZS/3 USSV/KKOD Komunikační dovednosti Zp LS/3 URBV/KKRM Krizový management Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 USSV/KSPP2 Správní právo II Z, Zk LS/3 Záívěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné URBV/KAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 UEV/KBAT Bankovní transakce Z, Zk ZS/3 USSV/KCEP Celní právo a správa Z, Zk ZS/3 UPEM/KKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 USSV/KSAD Společenské aspekty deviantního chování Zp ZS/3 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 URBV/KKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 USSV/KPOP Policejní právo Zp LS/3 USSV/KTRP Trestní právo Z, Zk LS/3 Student si volí 3 povinně volitelné y za celý akad. rok. Předměty volitelné UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 USII/KELE E-learning Zp LS/3 USSV/KSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/

135 Segment: FES cizí jazyk Bc. kombinované SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EKAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EKAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EKREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREG Ruština pro ekonomy - B Zk Segment: SZZ HPS VES kr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Finance Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Veřejné finance, Podnikové finance, Mezinárodní aspekty zdanění příjmů a spotřeby, Hospodářská kriminalita a insolvence

136 Ekonomika a management Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Ekonomika a management Bakalářský Kombinovaná 6208R126 - Management podniku, specializace Management malých a středních podniků Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r EM MSP K Bc USSV/KHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/1 UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/KSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USII/KZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 UEV/KMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/KNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/KSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/

137 Segment: 2.r EM MSP K Bc UPEM/KMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/KPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/KSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/KUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/KFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/2 USII/KISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u KSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Předměty povinně volitelné UMKM/KSTA2 Statistika II Zp LS/2 UPEM/KKRM Krizový management Z,zk LS/2 Student si volí v ZS 2. r. jiný jazyk než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. V LS si dále volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále student volí jeden z nabídky dalších ů. Předměty volitelné USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/KUCV Účetní výkaznictví Zp ZS/2 USII/KELE E-learning Zp LS/2 UEV/KZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 Segment: 3.r EM MSP K Bc UPEM/KKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/KMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAA Manažerská analýza Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/

138 UPEM/KPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 UPEM/KIAT Inovace a tvořivost Z, Zk LS/3 UPEM/KRLZ1 Řízení lidských zdrojů pro manažery Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 UPEM/KSRJ Systémové řízení jakosti Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 UPEM/KORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 UPEM/KZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 KCJ/EKF5H 2. cizí jazyk pro hosp. praxi - francouz Zp ZS/3 UEV/KHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/3 UPEM/KSTM Strategický management Zp LS/3 Student volí stejný jazyk jako ten, který začal studovat ve 2. r. Dále si student volí jeden z dalších ů v ZS a jeden v LS. Předměty volitelné USSV/KPRP Pracovní právo Zp ZS/3 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 USII/KUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USSV/KSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 Segment: FES cizí jazyk Bc. kombinované EM Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EKAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EKAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu

139 Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EKREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREG Ruština pro ekonomy - B Zk Segment: SZZ EM MP MSP Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a management Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Marketing, Malé a střední podnikání, Systémové řízení jakosti

140 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r EM MSP K Bc USSV/KHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/1 UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/KSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USII/KZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 UEV/KMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/KNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/KSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EKA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EKA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EKN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 Student si volí jeden ze tří nabízených jazyků. Student si volí jeden ze tří nabízených jazyků. Na EKA1L (úroveň vyšší), EKA1T (úroveň středně pokročilí) a EKA1R (úroveň mírně pokročilý) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejnou jazykovou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

141 Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r EM MSP K Bc UPEM/KMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/KPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/KSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/KUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/KFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/2 USII/KISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u KSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Předměty povinně volitelné JC/EKA3P Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EKN3P Němčina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EKR3P Ruština pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EKA4P Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EKA4U Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 URBV/KKRM Krizový management Z, Zk LS/2 JC/EKN4P Němčina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EKN4U Němčina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EKR4P Ruština pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EKR4U Ruština pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 UMKM/KSTA2 Statistika II Zp LS/2 Student volí v ZS 2. r. jiný jazyk než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. U u cizí jazyk pro hospodářskou praxi volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále si student volí jeden ze dvou z ostatních ů

142 Předměty volitelné USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/KUCV Účetní výkaznictví Zp ZS/2 USII/KELE E-learning Zp LS/2 UEV/KZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 Segment: 3.r EM MSP K Bc UPEM/KKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/KMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAA Manažerská analýza Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/KPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 UPEM/KIAT Inovace a tvořivost Z, Zk LS/3 UPEM/KRLZ1 Řízení lidských zdrojů pro manažery Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 UPEM/KSRJ Systémové řízení jakosti Z, Zk LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné JC/EKA5S Angličtina pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 JC/EKN5S Němčina pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 UPEM/KORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 JC/EKR5S Ruština pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 UPEM/KZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 KCJ/EKF5H 2. cizí jazyk pro hosp. praxi - francouz Zp ZS/3 UEV/KHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/3 UPEM/KSTM Strategický management Zp LS/3 Student volí stejný jazyk jako ten, který začal studovat ve 2. r. Dále si student volí jeden z dalších ů v ZS a jeden v LS

143 Předměty volitelné USSV/KPRP Pracovní právo Zp ZS/3 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 USII/KUUI Úvod do umělé inteligence Z, Zk ZS/3 USSV/KSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 Segment: SZZ EM MP MSP Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a management Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Marketing, Malé a střední podnikání, Systémové řízení jakosti

144 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Ekonomika a management Bakalářský Kombinovaná 6208R126 - Management podniku specializace Manažerská etika Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r EM ME K Bc USSV/KHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/1 UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/KSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USII/KZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 UEV/KMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/KNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/KSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/

145 Segment: 2.r EM ME K Bc UPEM/KMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/KPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/KSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/KUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/2 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/2 USII/KISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u KSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Předměty povinně volitelné UPEM/KEIK Externí a interní komunikace podniku Zp LS/2 UMKM/KSTA2 Statistika II Zp LS/2 UPEM/KSTM Strategický management Zp LS/2 Student si volí v ZS 2. r. jiný jazyk než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. V LS si dále volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále student volí jeden z nabídky dalších ů. Předměty volitelné USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/KUCV Účetní výkaznictví Zp ZS/2 USII/KELE E-learning Zp LS/2 UPEM/KFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 UEV/KZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 Segment: 3.r EM ME K Bc UPEM/KKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAA Manažerská analýza Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3

146 UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/KPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 UPEM/KIAT Inovace a tvořivost Z, Zk LS/3 UPEM/KPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/KRLZ1 Řízení lidských zdrojů pro manažery Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné URBV/KAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 USSV/KEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 USSV/KEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/KPUB Public Relations Zp LS/3 Student volí stejný jazyk jako ten, který začal studovat ve 2. r. Dále si student volí jeden z dalších ů v ZS a jeden v LS. Předměty volitelné UPEM/KORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 USSV/KPRP Pracovní právo Zp ZS/3 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 USSV/KSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 Segment: FES cizí jazyk Bc. kombinované EM Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EKAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EKAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu

147 Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EKREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREG Ruština pro ekonomy - B Zk Segment: SZZ EM MP ME Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a management Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Marketing, Manažerská etika, Podniková kultura

148 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r EM ME K Bc USSV/KHOG Hospodářská geografie Z, Zk ZS/1 UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/KSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 USII/KZAL Základy algoritmizace Z, Zk ZS/1 UEV/KMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/KNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/KSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Zp LS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r EM ME K Bc UPEM/KMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/KPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/KSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/KUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/KMNZ Manažerská ekonomika Z, Zk LS/2

149 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/2 USII/KISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u KSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Předměty povinně volitelné UPEM/KEIK Externí a interní komunikace podniku Zp LS/2 UMKM/KSTA2 Statistika II Zp LS/2 UPEM/KSTM Strategický management Zp LS/2 Student volí v ZS 2. r. jiný jazyk než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. U u cizí jazyk pro hospodářskou praxi volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále student volí jeden ze dvou z nabídky dalších ů. Předměty volitelné USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/KUCV Účetní výkaznictví Zp ZS/2 USII/KELE E-learning Zp LS/2 UPEM/KFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 UEV/KZVET Základy vývoje ekonomických teorií Zp LS/2 Segment: 3.r EM ME K Bc UPEM/KKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAA Manažerská analýza Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/KPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 UPEM/KIAT Inovace a tvořivost Z, Zk LS/3 UPEM/KPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/KRLZ1 Řízení lidských zdrojů pro manažery Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě

150 Předměty povinně volitelné URBV/KAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 USSV/KEZP Ekonomika životního prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 USSV/KEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/KPUB Public Relations Zp LS/3 Student volí stejný jazyk jako ten, který začal studovat ve 2. r. Dále si student volí jeden z dalších ů v ZS a jeden v LS. Předměty volitelné UPEM/KORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 USSV/KPRP Pracovní právo Zp ZS/3 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 USSV/KSGE Socioekon. geografie evropských regionů Zp LS/3 Segment: SZZ EM MP ME Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a management Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Marketing, Manažerská etika, Podniková kultura

151 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Ekonomika a management Bakalářský Kombinovaná 6208R146 - Ekonomika a provoz podniku Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r EM EPP K Bc UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/KSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 UPEM/KTVZ Technologie výroby a zboží Z, Zk ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 UEV/KMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/KNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/1 USSV/KSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/

152 Segment: 2.r EM EPP K Bc UPEM/KMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/KPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UPEM/KPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/2 UMKM/KSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/KUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UPEM/KFPN Financování podniku Z, Zk LS/2 USII/KISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u KSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Předměty povinně volitelné UPEM/KBEP Bezpečnost práce Z, Zk LS/2 UPEM/KSJA Standardy jakosti Z, Zk LS/2 UMKM/KSTA2 Statistika II Zp LS/2 Student volí znabídky povinně volitelných jazyků stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále si student volí alespoň 1 z nabídky ostatních povinně volitelných ů. Předměty volitelné USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UEV/KHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 URBV/KKRM Krizový management Z, Zk LS/2 UPEM/KMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 Segment: 3.r EM EPP K Bc UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/KMER Metody ekonomických rozborů Z, Zk ZS/3 UPEM/KORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3

153 UPEM/KPER Personalistika Z, Zk ZS/3 UPEM/KPR Podnik v regionálním prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/KPRP Pracovní právo Zp ZS/3 UPEM/KEIK Externí a interní komunikace podniku Zp LS/3 UEV/KFPO Finanční a pojistné operace Z, Zk LS/3 UPEM/KFIT Finanční trhy Z, Zk LS/3 UPEM/KPLO Podniková logistika Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné UPEM/KEPO Ekonomika práce a odměňování Z, Zk ZS/3 USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 USSV/KHOO Hospodaření s odpady Z, Zk ZS/3 UPEM/KANV Analýza nákladů a výkonů Z, Zk LS/3 UPEM/KAPO Audit podniku a jeho operací Z, Zk LS/3 UPEM/KPFK Prevence finančních krizí Z, Zk LS/3 Student si volí jeden v ZS a dva y v LS. Předměty volitelné URBV/KAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 UPEM/KMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/KZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 USSV/KEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/KPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/KPUB Public Relations Zp LS/3 UPEM/KSTM Strategický management Zp LS/

154 Segment: FES cizí jazyk Bc. kombinované SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EKAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EKAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EKREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREG Ruština pro ekonomy - B Zk Segment: SZZ EM EPP Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a provoz podniku Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Personalistika, Organizace provozu podniku

155 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r EM EPP K Bc UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/KSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 UPEM/KTVZ Technologie výroby a zboží Z, Zk ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 UEV/KMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/KNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 USSV/KSOC Sociologie Zp LS/1 USSV/KSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EKA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EKA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EKN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 Student si volí jeden ze tří nabízených jazyků. V LS si student volí stejný jazyk jako v ZS. Na EKA1R, EKA1T (úroveň středně pokročilý) a EKA1L (úroveň vyšší) bude student zařazen na základě výsledků jazykového testu. Podmínkou zápisu jazyka v letním semestru je získání zápočtu v zimním semestru

156 Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/1 Segment: 2.r EM EPP K Bc UPEM/KMEN1 Management Z, Zk ZS/2 UPEM/KPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UPEM/KPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/2 UMKM/KSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/KUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UPEM/KFPN Financování podniku Z, Zk LS/2 USII/KISVS Úvod do informačních systémů Z, Zk LS/2 Pro zápis u KSTA1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Předměty povinně volitelné JC/EKA4U Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 UPEM/KBEP Bezpečnost práce Z, Zk LS/2 JC/EKN4U Němčina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EKR4U Ruština pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 UPEM/KSJA Standardy jakosti Z, Zk LS/2 UMKM/KSTA2 Statistika II Zp LS/2 Student volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále si student volí alespoň 1 z nabídky ostatních povinně volitelných ů

157 Předměty volitelné USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UEV/KHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 URBV/KKRM Krizový management Z, Zk LS/2 UPEM/KMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 Segment: 3.r EM EPP K Bc UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/KMER Metody ekonomických rozborů Z, Zk ZS/3 UPEM/KORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 UPEM/KPER Personalistika Z, Zk ZS/3 UPEM/KPR Podnik v regionálním prostředí Z, Zk ZS/3 USSV/KPRP Pracovní právo Zp ZS/3 UPEM/KEIK Externí a interní komunikace podniku Zp LS/3 UEV/KFPO Finanční a pojistné operace Z, Zk LS/3 UPEM/KFIT Finanční trhy Z, Zk LS/3 UPEM/KPLO Podniková logistika Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné UPEM/KEPO Ekonomika práce a odměňování Z, Zk ZS/3 USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 USSV/KHOO Hospodaření s odpady Z, Zk ZS/3 UPEM/KANV Analýza nákladů a výkonů Z, Zk LS/3 UPEM/KAPO Audit podniku a jeho operací Z, Zk LS/3 UPEM/KPFK Prevence finančních krizí Z, Zk LS/3 Student si volí jeden v ZS a dva y v LS

158 Předměty volitelné URBV/KAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 UPEM/KMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/KZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 USSV/KEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/KPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/KPUB Public Relations Zp LS/3 UPEM/KSTM Strategický management Zp LS/3 Segment: SZZ EM EPP Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a provoz podniku Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Management, Personalistika, Organizace provozu podniku

159 Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: B Ekonomika a management Bakalářský Kombinovaná 6208R147 - Management ochrany podniku a společnosti Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r EM MOPS K Bc UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 URBV/KOSP Ochrana společnosti Z, Zk ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/KSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 URBV/KZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/1 UEV/KMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/KNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 URBV/KSPBK Semestrální projekt Zp LS/1 URBV/KVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Student si volí v 1. ročníku jeden povinně volitelný jazyk. V LS volí student stejný jazyk jako v ZS. Předměty volitelné UMKM/KMS1 Praktikum z matematiky I Zp ZS/1 UMKM/KMS2 Praktikum z matematiky II Zp LS/

160 Segment: 2.r EM MOPS K Bc UPEM/KMEN1 Management Z, Zk ZS/2 URBV/KOOT Ochrana obyvatelstva Z, Zk ZS/2 UPEM/KPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/KSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/KFPN Financování podniku Z, Zk LS/2 UEV/KFPO Finanční a pojistné operace Z, Zk LS/2 URBV/KRRO Regionální rozvoj Z, Zk LS/2 USSV/KSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/2 UPEM/KSTM Strategický management Zp LS/2 URBV/KETE Technika bezpečnosti Z, Zk LS/2 Pro zápis u KPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Předměty povinně volitelné USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 USSV/KHOO Hospodaření s odpady Z, Zk ZS/2 UPEM/KBEP Bezpečnost práce Z, Zk LS/2 Student volí v ZS 2. r. jiný jazyk, než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. U u cizí jazyk pro ekonomy III volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále si student volí jeden z nabídky ostatních ů. Předměty volitelné UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/KUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2 UPEM/KFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 UEV/KHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 UPEM/KMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 UPEM/KSJA Standardy jakosti Z, Zk LS/2 UMKM/KSTA2 Statistika II Zp LS/

161 Segment: 3.r EM MOPS K Bc UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/KMER Metody ekonomických rozborů Z, Zk ZS/3 UPEM/KPER Personalistika Z, Zk ZS/3 UPEM/KPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 URBV/KRIP Rizika podniku Z, Zk ZS/3 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 URBV/KKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 URBV/KVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z, Zk LS/3 Předmět KKVK a KVBK si zapíší pouze studenti, kteří ho doposud neabsolvovali. Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 USII/KIKS Informační a komunikační systémy Z, Zk ZS/3 UPEM/KKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 USSV/KPRP Pracovní právo Zp ZS/3 UPEM/KZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 UPEM/KANV Analýza nákladů a výkonů Z, Zk LS/3 UPEM/KAPO Audit podniku a jeho operací Z, Zk LS/3 UPEM/KPFK Prevence finančních krizí Z, Zk LS/3 Student si volí z nabídky povinně volitelných jazyků stejný jazyk jako ten, který začal studovat ve 2. r. Dále si student volí alespoň jeden z nabídky ostatních ů v každém semestru. Předměty volitelné URBV/KAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 UPEM/KMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/KORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 USSV/KEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/KPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/KPUB Public Relations Zp LS/

162 Segment: FES cizí jazyk Bc. kombinované EM Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEC Angličtina pro ekonomy - A Zp JC/EKAED Angličtina pro ekonomy - A Zk JC/EKAEE Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEF Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEG Angličtina pro ekonomy - B Zk Student si volí v ZS jazykovou úroveň AJ podle výsledků rozřazovacího testu. Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNEC Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNED Němčina pro ekonomy - A Zk JC/EKNEE Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEF Němčina pro ekonomy - B Zk JC/EKNEG Němčina pro ekonomy - B Zk Ruský jazyk - povinně volitelný JC/EKREC Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKRED Ruština pro ekonomy - A Zk JC/EKREE Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREF Ruština pro ekonomy - B Zk JC/EKREG Ruština pro ekonomy - B Zk Segment: SZZ EM MOPS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ochrana podniku a obyvatelstva Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Management, Základy bezpečnostní politiky státu, Ochrana obyvatelstva, Rizika podniku, Komunikace v krizích

163 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r EM MOPS K Bc UMKM/KMSEM Matematický seminář Zp ZS/1 UMKM/KMAT1 Matematika I Z, Zk ZS/1 UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Z, Zk ZS/1 URBV/KOSP Ochrana společnosti Z, Zk ZS/1 USSV/KPSL Psychologie Z, Zk ZS/1 USSV/KSKP1 Soukromé právo I Zp ZS/1 USSV/KUDS Úvod do distančního studia Zp ZS/1 URBV/KZBPS Základy bezpečnostní politiky státu Z, Zk ZS/1 UEV/KMAE1 Makroekonomie I Z, Zk LS/1 UMKM/KMAT2 Matematika II * Z, Zk LS/1 UPEM/KNAP Nauka o podniku Z, Zk LS/1 USII/KZDE Počítačové zpracování dat Z, Zk LS/1 URBV/KSPBK Semestrální projekt Zp LS/1 URBV/KVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z, Zk LS/1 UPEM/KZUC Základy účetnictví Zp LS/1 Podmínkou zápisu KMAT2 je zkouška z KMAT1. Předměty povinně volitelné JC/EKA1R Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/1 JC/EKA1T Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA1L Angličtina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKN1T Němčina pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKR1T Ruština pro ekonomy I - B Zp ZS/1 JC/EKA2R Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2T Angličtina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKA2L Angličtina pro ekonomy II - B2 * Z, Zk LS/1 JC/EKN2T Němčina pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 JC/EKR2T Ruština pro ekonomy II - B1 * Z, Zk LS/1 Student si volí jeden ze tří nabízených jazyků. Na EKA1L (úroveň vyšší), EKA1T (úroveň středně pokročilí) a EKA1R (úroveň mírně pokročilí) bude student zařazen na základě výsledku jazykového testu. V LS volí student stejnou jazykovou úroveň jako v ZS. Podmínkou zápisu jazyka v LS je získání zápočtu v ZS

164 Segment: 2.r EM MOPS K Bc UPEM/KMEN1 Management Z, Zk ZS/2 URBV/KOOT Ochrana obyvatelstva Z, Zk ZS/2 UPEM/KPEK Podniková ekonomika Z, Zk ZS/2 UMKM/KSTA1 Statistika I Z, Zk ZS/2 UPEM/KFPN Financování podniku Z, Zk LS/2 UEV/KFPO Finanční a pojistné operace Z, Zk LS/2 URBV/KRRO Regionální rozvoj Z, Zk LS/2 USSV/KSKP2 Soukromé právo II Z, Zk LS/2 UPEM/KSTM Strategický management Zp LS/2 URBV/KETE Technika bezpečnosti Z, Zk LS/2 Pro zápis u KPAS1 je nutná znalost diferenciálního a integrálního počtu v u KMAT2 (platí pro studenty, kteří nemají splněný KMAT2). Předměty povinně volitelné JC/EKA3P Angličtina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 USII/KDBS1 Databázové systémy I Z, Zk ZS/2 USSV/KHOO Hospodaření s odpady Z, Zk ZS/2 JC/EKN3P Němčina pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EKR3P Ruština pro ekonomy I - A Zp ZS/2 JC/EKA4P Angličtina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EKA4U Angličtina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 UPEM/KBEP Bezpečnost práce Z, Zk LS/2 JC/EKN4P Němčina pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EKN4U Němčina pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 JC/EKR4P Ruština pro ekonomy II - A2 * Z, Zk LS/2 JC/EKR4U Ruština pro ekonomy III - B Z, Zk LS/2 Student volí v ZS 2. r. jiný jazyk, než studoval v 1. r. a v jeho studiu pokračuje i v LS. U u cizí jazyk pro ekonomy III volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. r. Dále si student volí jeden z nabídky ostatních ů. Předměty volitelné UPEM/KODV Ochrana duševního vlastnictví Zp ZS/2 UPEM/KUCP Účetnictví podniku Z, Zk ZS/2 UEV/KZAF Základy financí Z, Zk ZS/2

165 UPEM/KFIT Finanční trhy Z, Zk LS/2 UEV/KHPO Hospodářská politika Z, Zk LS/2 UPEM/KMZN Management znalostí Z, Zk LS/2 UPEM/KSJA Standardy jakosti Z, Zk LS/2 UMKM/KSTA2 Statistika II Zp LS/2 Segment: 3.r EM MOPS K Bc UPEM/KMAR Marketing Z, Zk ZS/3 UPEM/KMER Metody ekonomických rozborů Z, Zk ZS/3 UPEM/KPER Personalistika Z, Zk ZS/3 UPEM/KPOD Podnikové daně Z, Zk ZS/3 URBV/KRIP Rizika podniku Z, Zk ZS/3 USII/KUBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Z, Zk ZS/3 URBV/KKVK Komunikace v krizích Z, Zk LS/3 FES/KSBP Seminář k bakalářské práci Zp LS/3 URBV/KVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z, Zk LS/3 Předmět KKVK a KVBK si zapíší pouze studenti, kteří ho doposud neabsolvovali. Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné JC/EKA5S Angličtina pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 USSV/KEIN Evropská hospodářská integrace Z, Zk ZS/3 USII/KIKS Informační a komunikační systémy Z, Zk ZS/3 UPEM/KKAT Kapitálové trhy Z, Zk ZS/3 JC/EKN5S Němčina pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 USSV/KPRP Pracovní právo Zp ZS/3 JC/EKR5S Ruština pro ekonomy III - A2+ * Zp ZS/3 UPEM/KZMR Základy manažerského rozhodování Z, Zk ZS/3 UPEM/KANV Analýza nákladů a výkonů Z, Zk LS/3 UPEM/KAPO Audit podniku a jeho operací Z, Zk LS/3 UPEM/KPFK Prevence finančních krizí Z, Zk LS/3 Student si volí stejný jazyk jako ten, který začal studovat ve 2. r. Dále si student volí alespoň jeden z nabídky ostatních ů v každém semestru

166 Předměty volitelné URBV/KAPK Aktivity proti korupci Z, Zk ZS/3 UPEM/KMSP Malé a střední podnikání Z, Zk ZS/3 UPEM/KMAET Manažerská etika Z, Zk ZS/3 UPEM/KORZ Organizace provozu podniku Z, Zk ZS/3 USSV/KEKM Etiketa a komunikace manažera Zp LS/3 UPEM/KPOK Podniková kultura Z, Zk LS/3 UPEM/KPUB Public Relations Zp LS/3 Segment: SZZ EM MOPS Bc Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ochrana podniku a obyvatelstva Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Management, Základy bezpečnostní politiky státu, Ochrana obyvatelstva, Rizika podniku, Komunikace v krizích

167 Navazující magisterské studium

168 Forma prezenční Systémové inženýrství a informatika Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: N Systémové inženýrství a informatika Navazující Prezenční 6209T019 - Informatika ve veřejné správě Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r IVS P Z NMgr. UMKM/PDIM Diskrétní matematika Zp ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 USII/PTSY2 Teorie systémů II Z, Zk ZS/1 USII/PUVI1 Umělá a výpočetní inteligence I Z, Zk ZS/1 UEV/PEKO2 Ekonomie II Z, Zk LS/1 USII/PELO Elektronický obchod Zp LS/1 USII/PGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 USII/PUVI2 Umělá a výpočetní inteligence II Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné zaměření Aplikovaná informatika UMKM/PTH Teorie her Zp ZS/1 USII/PZND Zpracování nestrukturovaných dat Z, Zk LS/1 Student si zapíše povinně volitelné y podle vybraného zaměření

169 Předměty povinně volitelné zaměření Informatika ve veřejné správě USSV/PESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 UPEM/PMRI Marketingové řízení Z, Zk LS/1 Student si zapíše povinně volitelné y podle vybraného zaměření. Předměty volitelné USSV/PTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 USII/PZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 USSV/PEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USII/PPVA Plánování a vývoj aplikačních software Zp LS/1 USII/PPTP Pokročilé techniky programování Zp LS/1 USII/PPRS Programování robotických systémů Zp LS/1 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 Předmět PZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali PGIS1. Segment: 2.r IVS P Z NMgr. USII/PBOI Bezpečnost a ochrana informací Z, Zk ZS/2 USII/PBI Business Intelligence Z, Zk ZS/2 USII/PDM2 Data Mining II Z, Zk ZS/2 USII/PPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 USII/PRP2 Projektový management II Z, Zk LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 USII/PSYI Systémové inženýrství Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné zaměření Aplikovaná informatika (AI) USII/PSU Strojové učení Z, Zk ZS/2 USII/PSDY Systémová dynamika Z, Zk ZS/2 Student se zaměřením AI si zapíše povinně volitelné y zaměření AI

170 Předměty povinně volitelné zaměření Informatika ve VS (IVS) USII/PPIS Informační systémy ve veřejné správě Z, Zk ZS/2 USII/PSSY Simulace systémů Z, Zk ZS/2 Student se zaměřením IVS si zapíše povinně volitelné y zaměření IVS. Předměty volitelné USII/PDMR Data, modely a rozhodování v sociotech Zp ZS/2 UPEM/PMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 USII/PMNB Metody a nástroje Business Intelligence Zp ZS/2 USII/PPMD Pokročilé metody dálkového průzkumu Země Zp ZS/2 USII/PPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 USII/PSMP Služby mapových serverů Zp ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/PUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 USII/PFCH Fraktály a chaos Zp LS/2 UEV/PMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 Studenti si volí y tak, aby získal za celé navazující mag. studium 120 kreditů. Segment: FES cizí jazyk Mgr. prezenční SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EPAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNKU Německá konverzace B Zk

171 Anglický jazyk - volitelný JC/EPAIV AJ pro akademické účely - B Zk Německý jazyk - volitelný JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk Segment: SZZ SII IVS NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Umělá a výpočetní inteligence I, Umělá a výpočetní inteligence II, Data Mining II, Systémové inženýrství, Bezpečnost a ochrana informací, Modelování sociálních a ekonomických procesů, Ekonomie II

172 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII IVS P NMgr. UMKM/PDIM Diskrétní matematika Zp ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 USII/PTSY2 Teorie systémů II Z, Zk ZS/1 USII/PUVI1 Umělá a výpočetní inteligence I Z, Zk ZS/1 UEV/PEKO2 Ekonomie II Z, Zk LS/1 USII/PELO Elektronický obchod Zp LS/1 USII/PGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 UPEM/PMRI Marketingové řízení Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 USII/PUVI2 Umělá a výpočetní inteligence II Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné JC/EPA0U Angličtina konverzace - B Zp ZS/1 USSV/PESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 JC/EPN0U Německá konverzace B Zp ZS/1 UMKM/PTH Teorie her Zp ZS/1 Student si volí jeden cizí jazyk a y z další nabídky. Předměty volitelné JC/EEAP7 AJ pro akademické účely I Zp ZS/1 USSV/PTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 USII/PZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 JC/EEAP8 AJ pro akademické účely II Zp LS/1 USSV/PEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 USSV/PSOP Sociální patologie Zp LS/1 Předmět PZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali PGIS

173 Segment: 2.r SII IVS P NMgr. USII/PBOI Bezpečnost a ochrana informací Z, Zk ZS/2 USII/PBI Business Intelligence Z, Zk ZS/2 USII/PDM2 Data Mining II Z, Zk ZS/2 USII/PPIS Informační systémy ve veřejné správě Z, Zk ZS/2 USII/PSSY Simulace systémů Z, Zk ZS/2 USII/PPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 USII/PRP2 Projektový management II Z, Zk LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 USII/PSYI Systémové inženýrství Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsohové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty volitelné UPEM/PMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 USII/PPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 USII/PSMP Služby mapových serverů Zp ZS/2 USSV/PSRI Správní řízení Z, Zk ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/PUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 USII/PFCH Fraktály a chaos Zp LS/2 UEV/PMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 Segment: SZZ SII IVS NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Umělá a výpočetní inteligence I, Umělá a výpočetní inteligence II, Data Mining II, Systémové inženýrství, Bezpečnost a ochrana informací, Modelování sociálních a ekonomických procesů, Ekonomie II

174 Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: N Systémové inženýrství a informatika Navazující Prezenční 6209T028 - Regionální a informační management Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r SII RIM P NMgr UMKM/PDIM Diskrétní matematika Zp ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/PPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/1 USII/PTSY2 Teorie systémů II Z, Zk ZS/1 USII/PUVI1 Umělá a výpočetní inteligence I Z, Zk ZS/1 UEV/PEKO2 Ekonomie II Z, Zk LS/1 USII/PELO Elektronický obchod Zp LS/1 USII/PGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 URBV/PTRR Teorie regionálního rozvoje Zp LS/1 Předměty povinně volitelné USSV/PDEA Demografická analýza Zp ZS/1 UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UPEM/PRMA Regionální marketing Zp ZS/1 USII/PSMP Služby mapových serverů Zp ZS/1 USSV/PEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/1 UPEM/PFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UMKM/POPM Operační management Zp LS/1 UPEM/PREM Regionální management Z, Zk LS/1 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 USSV/PUR Udržitelný regionální rozvoj Zp LS/1 USII/PUVI2 Umělá a výpočetní inteligence II Z, Zk LS/1 Student si volí z povinně volitelných ů tak, aby získal 14 kreditů a měl zapsán v každém semestru min. 1. Vybírat může i z nabídky povinně volitelných jazyků.

175 Předměty volitelné USSV/PTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 USII/PZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 USSV/PEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 USSV/PSOP Sociální patologie Zp LS/1 Předmět PZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali PGIS1. Segment: 2.r SII RIM P NMgr. USII/PBOI Bezpečnost a ochrana informací Z, Zk ZS/2 USII/PBI Business Intelligence Z, Zk ZS/2 USII/PDM2 Data Mining II Z, Zk ZS/2 USII/PPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 URBV/PRRP Regionalistika a regionální politika Zp ZS/2 USII/PRP2 Projektový management II Z, Zk LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 USII/PSYI Systémové inženýrství Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USII/PPIS Informační systémy ve veřejné správě Z, Zk ZS/2 USII/PRZN Řízení znalostí Zp ZS/2 UMKM/PTH Teorie her Zp ZS/2 URBV/PUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/PSAE Seminář k aktuálním eko. otázkám ve VS Zp LS/2 Student si volí alespoň 1 povinně volitelný za zimní semestr

176 Předměty volitelné UEV/PHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 UPEM/PMGZ Management změny Z, Zk LS/2 UEV/PMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 USII/PPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 UEV/PSEK Světová ekonomika Zp LS/2 Segment: FES cizí jazyk Mgr. prezenční SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EPAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNKU Německá konverzace B Zk Anglický jazyk - volitelný JC/EPAIV AJ pro akademické účely - B Zk Německý jazyk - volitelný JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk

177 Segment: SZZ SII RIM NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Geografické informační systémy II, Data Mining II, Projektový management II, Systémové inženýrství, Bezpečnost a ochrana informací, Ekonomie II

178 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII RIM P NMgr. UMKM/PDIM Diskrétní matematika Zp ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/PPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/1 USII/PTSY2 Teorie systémů II Z, Zk ZS/1 USII/PUVI1 Umělá a výpočetní inteligence I Z, Zk ZS/1 UEV/PEKO2 Ekonomie II Z, Zk LS/1 USII/PELO Elektronický obchod Zp LS/1 USII/PGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 URBV/PTRR Teorie regionálního rozvoje Zp LS/1 Předměty povinně volitelné USSV/PDEA Demografická analýza Zp ZS/1 UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UPEM/PRMA Regionální marketing Zp ZS/1 USII/PSMP Služby mapových serverů Zp ZS/1 USSV/PEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/1 UPEM/PFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UMKM/POPM Operační management Zp LS/1 UPEM/PREM Regionální management Z, Zk LS/1 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 USSV/PUR Udržitelný regionální rozvoj Zp LS/1 USII/PUVI2 Umělá a výpočetní inteligence II Z, Zk LS/1 Student si volí z povinně volitelných ů tak, aby získal 10 kreditů a měl zapsán v každém semestru min. 1. Vybírat může i z nabídky povinně volitelných jazyků

179 Předměty volitelné USSV/PTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 USII/PZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 USSV/PEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 USSV/PSOP Sociální patologie Zp LS/1 Předmět PZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali PGIS1. Segment: 2.r SII RIM P NMgr. USII/PBOI Bezpečnost a ochrana informací Z, Zk ZS/2 USII/PBI Business Intelligence Z, Zk ZS/2 USII/PDM2 Data Mining II Z, Zk ZS/2 USII/PPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 URBV/PRRP Regionalistika a regionální politika Zp ZS/2 USII/PRP2 Projektový management II Z, Zk LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 USII/PSYI Systémové inženýrství Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USII/PPIS Informační systémy ve veřejné správě Z, Zk ZS/2 USII/PRZN Řízení znalostí Zp ZS/2 UMKM/PTH Teorie her Zp ZS/2 URBV/PUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/PSAE Seminář k aktuálním eko. otázkám ve VS Zp LS/2 Student si volí alespoň 1 povinně volitelný za zimní semestr

180 Předměty volitelné UEV/PHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 UPEM/PMGZ Management změny Z, Zk LS/2 UEV/PMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 USII/PPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 UEV/PSEK Světová ekonomika Zp LS/2 Segment: SZZ SII RIM NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Geografické informační systémy II, Data Mining II, Projektový management II, Systémové inženýrství, Bezpečnost a ochrana informací, Ekonomie II

181 Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: N Systémové inženýrství a informatika Navazující Prezenční 6209T030 - Pojistné inženýrství Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r SII PI P NMgr. UMKM/PADEP Demografie pro aktuáry Z, Zk ZS/1 UMKM/PFIM Finanční matematika Z, Zk ZS/1 UMKM/PNPO Neživotní pojištění Z, Zk ZS/1 USII/PUVI1 Umělá a výpočetní inteligence I Z, Zk ZS/1 UMKM/PZPO Životní pojištění Z, Zk ZS/1 UMKM/PTRI Aktuárská teorie rizika Z, Zk LS/1 UEV/PEKO2 Ekonomie II Z, Zk LS/1 UPEM/PFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 UMKM/PSMPO Statistické metody v pojišťovnictví Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné UEV/PBAN Bankovnictví Z, Zk ZS/1 UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 USII/PRZN Řízení znalostí Zp ZS/1 UPEM/PTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/1 Student si volí jeden z nabídky povinně volitelných ů. Dále si volí jeden cizí jazyk z nabídky povinně volitelných jazyků

182 Předměty volitelné USSV/PDEA Demografická analýza Zp ZS/1 UEV/PVFI2 Veřejné finance II Z, Zk ZS/1 UPEM/PMRI Marketingové řízení Z, Zk LS/1 USII/PUVI2 Umělá a výpočetní inteligence II Z, Zk LS/1 Předmět PZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali PGIS1. Předmět FST se učí v ZS i v LS a v průběhu celého navazujícího studia si ho lze zapsat jedenkrát. Segment: 2.r SII PI P NMgr. USII/PBI Business Intelligence Z, Zk ZS/2 UMKM/PMFT Modelování finančních toků Z, Zk ZS/2 UMKM/PRRI Řízení rizik v pojišťovnictví Z, Zk ZS/2 UMKM/PSPP Stochastické procesy v pojišťovnictví Z, Zk ZS/2 UPEM/PUPOJ Účetnictví pojišťoven Z, Zk ZS/2 UEV/PEOPO Ekonomika a organizace pojišťovny Z, Zk LS/2 UEV/PMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 USSV/PPPR Pojistné právo Z, Zk LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 UMKM/PZAJ Zajištění Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty volitelné USII/PDM2 Data Mining II Z, Zk ZS/2 UPEM/PFHP Ekonomika a řízení podnikových projektů Z, Zk ZS/2 UEV/PESZ Ekonomika sociálního zabezpečení Z, Zk ZS/2 UEV/PEZD Ekonomika zdravotnictví Z, Zk ZS/2 USII/PSSY Simulace systémů Z, Zk ZS/2 UPEM/POMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 USII/PSYI Systémové inženýrství Z, Zk LS/2 UEV/PTEF Teorie financování projektů Z, Zk LS/2 Součet kreditů za celé studium musí být

183 Segment: FES cizí jazyk Mgr. prezenční SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EPAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNKU Německá konverzace B Zk Anglický jazyk - volitelný JC/EPAIV AJ pro akademické účely - B Zk Německý jazyk - volitelný JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk Segment: SZZ SII PI NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Pojistné a systémové inženýrství Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Modelování sociálních a ekonomických procesů, Business Inteligence, Pojistné inženýrství II, Teorie rizika, Životní pojištění, Neživotní pojištění, Ekonomie II

184 Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: N Systémové inženýrství a informatika Navazující Prezenční 6209T030 - Pojistné inženýrství: Management finančních rizik Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r SII PI MFR NMgr. Povinné y UMKM/PADE Aktuárská demografie Z, Zk ZS/1 UEV/PBAN Bankovnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/PNPO Neživotní pojištění Z, Zk ZS/1 USII/PTSY2 Teorie systémů II Z, Zk ZS/1 UMKM/PZPO Životní pojištění Z, Zk ZS/1 UMKM/PTRI Aktuárská teorie rizika Z, Zk LS/1 UEV/PEKO2 Ekonomie II Z, Zk LS/1 UPEM/PFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UMKM/PRBR Řízení bankovních rizik Z, Zk LS/1 UMKM/PSMPO Statistické metody v pojišťovnictví Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 USII/PRZN Řízení znalostí Zp ZS/1 UPEM/PTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/1 UPEM/PUPO Účetnictví pojišťoven Z, Zk ZS/1 Student si volí jeden y z nabídky povinně volitelných ů. Dále si volí cizí jazyk z nabídky povinně volitelných jazyků

185 Předměty volitelné USSV/PDEA Demografická analýza Zp ZS/1 UEV/PVFI2 Veřejné finance II Z, Zk ZS/1 UPEM/PMRI Marketingové řízení Z, Zk LS/1 USII/PUVI2 Umělá a výpočetní inteligence II Z, Zk LS/1 Segment: 2.r SII PI MFR NMgr. Povinné y USII/PBI Business Intelligence Z, Zk ZS/2 UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/2 UMKM/PMFT Modelování finančních toků Z, Zk ZS/2 UMKM/PRRI Řízení rizik v pojišťovnictví Z, Zk ZS/2 UMKM/PSFA Stochastická finanční analýza Z, Zk ZS/2 UPEM/PFIR Finanční řízení Z, Zk LS/2 UEV/PMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 USSV/PPPR Pojistné právo Z, Zk LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 UMKM/PZAJ Zajištění Z, Zk LS/2 Předměty volitelné USII/PDM2 Data Mining II Z, Zk ZS/2 UPEM/PFHP Ekonomika a řízení podnikových projektů Z, Zk ZS/2 UEV/PESZ Ekonomika sociálního zabezpečení Z, Zk ZS/2 UEV/PEZD Ekonomika zdravotnictví Z, Zk ZS/2 USII/PSSY Simulace systémů Z, Zk ZS/2 UPEM/POMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 USII/PSYI Systémové inženýrství Z, Zk LS/2 UEV/PTEF Teorie financování projektů Z, Zk LS/

186 Segment: FES cizí jazyk Mgr. prezenční SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EPAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNKU Německá konverzace B Zk Anglický jazyk - volitelný JC/EPAIV AJ pro akademické účely - B Zk Německý jazyk - volitelný JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk Segment: SZZ SII PI NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Pojistné a systémové inženýrství Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Modelování sociálních a ekonomických procesů, Business Inteligence, Pojistné inženýrství II, Teorie rizika, Životní pojištění, Neživotní pojištění, Ekonomie II

187 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII PI NMgr. UMKM/PFIM Finanční matematika Z, Zk ZS/1 UMKM/PNPO Neživotní pojištění Z, Zk ZS/1 USII/PUVI1 Umělá a výpočetní inteligence I Z, Zk ZS/1 UMKM/PZPO Životní pojištění Z, Zk ZS/1 UMKM/PTRI Aktuárská teorie rizika Z, Zk LS/1 UEV/PEKO2 Ekonomie II Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 UMKM/PPMA Pojistná matematika Z, Zk LS/1 UMKM/PSMPO Statistické metody v pojišťovnictví Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné USII/PBOI Bezpečnost a ochrana informací Z, Zk ZS/1 UMKM/PPRI Pojistná rizika Z, Zk ZS/1 USII/PTSY2 Teorie systémů II Z, Zk ZS/1 USII/PELO Elektronický obchod Zp LS/1 UPEM/PFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UPEM/PFIR Finanční řízení Z, Zk LS/1 UPEM/PMRI Marketingové řízení Z, Zk LS/1 USII/PUVI2 Umělá a výpočetní inteligence II Z, Zk LS/1 Student si volí 2 y v každém semestru. Předměty volitelné JC/EEAP7 AJ pro akademické účely I Zp ZS/1 JC/EPA0U Angličtina konverzace - B Zp ZS/1 UMKM/PDIM Diskrétní matematika Zp ZS/1 UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 JC/EPN0U Německá konverzace B Zp ZS/1 USII/PZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 JC/EEAP8 AJ pro akademické účely II Zp LS/

188 USII/PGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 UPEM/PMGZ Management změny Z, Zk LS/1 Předmět PZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali PGIS1. Segment: 2.r SII PI NMgr, USII/PBI Business Intelligence Z, Zk ZS/2 USII/PPIN Pojistné inženýrství Z, Zk ZS/2 USII/PSSY Simulace systémů Z, Zk ZS/2 UMKM/PSTP Stochastické procesy v pojišťovnictví Z, Zk ZS/2 UPEM/PUPO Účetnictví pojišťoven Z, Zk ZS/2 UMKM/PZAJ Zajištění Z, Zk ZS/2 UMKM/PADE Aktuárská demografie Zp LS/2 UEV/PEOP Ekonomika a organizace pojišťovny Z, Zk LS/2 UEV/PMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 USSV/PPPR Pojistné právo Z, Zk LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné UEV/PMZF Mezinárodní finance Z, Zk LS/2 UPEM/POMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 Součet kreditů za celé studium musí být 120. Přeměty volitelné USII/PDM2 Data Mining II Z, Zk ZS/2 USII/PPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 USII/PSMP Služby mapových serverů Zp ZS/2 UMKM/PTH Teorie her Zp ZS/2 USSV/PKKO Krizová komunikace Zp LS/2 USII/PRP2 Projektový management II Z, Zk LS/

189 Segment: SZZ SII PI NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Pojistné a systémové inženýrství Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Modelování sociálních a ekonomických procesů, Business Inteligence, Pojistné inženýrství II, Teorie rizika, Životní pojištění, Neživotní pojištění, Ekonomie II

190 Hospodářská politika a správa Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: N6202 Hospodářska politika a správa Navazující Prezenční 6202T040 - Regionální rozvoj: Urbanismus Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r HPS RRU P NMgr. UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/PMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/PPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/1 UPEM/PTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/1 URBV/PURT Urbanistická teorie Z, Zk ZS/1 USII/PGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 UEV/PMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 URBV/PSGP Strategické plánování Z, Zk LS/1 URBV/PTRR Teorie regionálního rozvoje Zp LS/1 URBV/PUZP Územní plánování Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné USSV/PDEA Demografická analýza Zp ZS/1 USSV/PESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 USSV/PSRI Správní řízení Z, Zk ZS/1 USSV/PTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 URBV/PORA Odvětvově regionální analýza Zp LS/1 USSV/PUR Udržitelný regionální rozvoj Zp LS/1 Student si volí v rámci akademického roku dva y z nabídky. Vybírat si může i z nabídky povinně volitelných cizích jazyků

191 Předměty volitelné UPEM/PRMA Regionální marketing Zp ZS/1 USII/PZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 KFI/FSH Filozofický seminář Zp LS/1 UEV/PNEO Neziskové organizace Z, Zk LS/1 USSV/PSOP Sociální patologie Zp LS/1 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předmět PZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali PGIS1, jde o prerekvizitu pro PGIS2. Předmět FSH se učí v ZS i v LS a v průběhu celého navazujícího studia si ho lze zapsat jedenkrát. Segment: 2.r HPS RRU P NMgr. URBV/PFIHS Finanční inovace a hospodářská soutěž Z, Zk ZS/2 USSV/PKJP Krajinné plánování a ekologie Z, Zk ZS/2 URBV/PLZR Lidské zdroje v regionu Zp ZS/2 UEV/PMVS Management veřejného sektoru Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 URBV/PTRM Teorie a praxe rozvoje měst a obcí Z, Zk ZS/2 URBV/PTRS Teorie rizika a spolehlivosti Z, Zk ZS/2 URBV/PTEC Terénní cvičení Zp ZS/2 USSV/PGLE Globální ekonomika Zp LS/2 URBV/PMPR Metody a prognózy regionálního rozvoje Zp LS/2 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 UEV/PTEF Teorie financování projektů Z, Zk LS/2 Terénní cvičení v rámci cyklu Regionální rozvoj v regionech Evropy probíhá čtyři dny v září, jeho obsah a forma jsou konkretizovány v LS 1. ročníku v rámci u PTRR. Student, který již absolvoval PTRS, si místo něj zvolí některý z povinně volitelných ů svého oboru. Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USII/PPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 USII/PPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 Student si volí jeden z nabídky

192 Předměty volitelné USSV/PFIP Finanční právo Zp ZS/2 USII/PSMP Služby mapových serverů Zp ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 UEV/PEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II Z, Zk LS/2 UPEM/POMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 UEV/PVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/2 Předmět FSH se učí v ZS i v LS a v průběhu celého navazujícího studia si ho lze zapsat jedenkrát. Segment: FES cizí jazyk Mgr. prezenční SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EPAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNKU Německá konverzace B Zk Anglický jazyk - volitelný JC/EPAIV AJ pro akademické účely - B Zk Německý jazyk - volitelný JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk

193 Segment: SZZ HPS RRU NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Regionalistika, urbanismus Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Prostorová ekonomie, Teorie regionálního rozvoje, Regionální politika EU, Urbanistická teorie, Územní plánování, Teorie a praxe rozvoje měst a obcí

194 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r HPS RRU P NMgr. UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/PMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/PPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/1 URBV/PURT Urbanistická teorie Z, Zk ZS/1 USII/PGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 UEV/PMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 URBV/PSGP Strategické plánování Z, Zk LS/1 URBV/PTRR Teorie regionálního rozvoje Zp LS/1 URBV/PUZP Územní plánování Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné USSV/PDEA Demografická analýza Zp ZS/1 USSV/PESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 URBV/PRRP Regionalistika a regionální politika Zp ZS/1 USSV/PSRI Správní řízení Z, Zk ZS/1 USSV/PTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 USSV/PUR Udržitelný regionální rozvoj Zp LS/1 Student si volí v rámci akademického roku dva y z nabídky. Předměty volitelné UPEM/PRMA Regionální marketing Zp ZS/1 USII/PZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 KFI/FSH Filozofický seminář Zp LS/1 UEV/PNEO Neziskové organizace Z, Zk LS/1 USSV/PSOP Sociální patologie Zp LS/1 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předmět PZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali PGIS1, jde o prerekvizitu pro PGIS2. Předmět FSH se učí v ZS i v LS a v průběhu celého navazujícího studia si ho lze zapsat jedenkrát

195 Segment: 2.r HPS RRU P NMgr. URBV/PFIHS Finanční inovace a hospodářská soutěž Z, Zk ZS/2 USSV/PKJP Krajinné plánování a ekologie Z, Zk ZS/2 URBV/PLZR Lidské zdroje v regionu Zp ZS/2 UEV/PMVS Management veřejného sektoru Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 URBV/PTRM Teorie a praxe rozvoje měst a obcí Z, Zk ZS/2 UPEM/PTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/2 USSV/PGLE Globální ekonomika Zp LS/2 URBV/PMPR Metody a prognózy regionálního rozvoje Zp LS/2 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 UEV/PTEF Teorie financování projektů Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USII/PPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 USII/PPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 Student si volí jeden z nabídky. Předměty volitelné USSV/PFIP Finanční právo Zp ZS/2 USII/PSMP Služby mapových serverů Zp ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 UEV/PEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II Z, Zk LS/2 UPEM/POMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 UEV/PVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/

196 Segment: SZZ HPS RRU NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Regionalistika, urbanismus Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Prostorová ekonomie, Teorie regionálního rozvoje, Regionální politika EU, Urbanistická teorie, Územní plánování, Teorie a praxe rozvoje měst a obcí

197 Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: N6202 Hospodářska politika a správa Navazující Prezenční 6202T040 - Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r HPS RRB P NMgr. UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/PMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/PPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/1 UPEM/PTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/1 URBV/PZPB Zdroje a procesy pro bezpečnost regionu Z, Zk ZS/1 USII/PGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 URBV/PIZS Integrovaný záchranný systém Z, Zk LS/1 UEV/PMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 URBV/PMPB Mezinár. prostředí bezp. politiky státu Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 URBV/PTRR Teorie regionálního rozvoje Zp LS/1 Předměty povinně volitelné USSV/PDEA Demografická analýza Zp ZS/1 USSV/PESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 URBV/PRRP Regionalistika a regionální politika Zp ZS/1 USSV/PSRI Správní řízení Z, Zk ZS/1 USSV/PTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 URBV/PORA Odvětvově regionální analýza Zp LS/1 USSV/PUR Udržitelný regionální rozvoj Zp LS/1 Student si volí v rámci akademického roku dva y z nabídky. Vybírat si může i z nabídky povinně volitelných cizích jazyků

198 Předměty volitelné URBV/PBPO Bezpečnostní politika a ochrana společ Zp ZS/1 UPEM/PRMA Regionální marketing Zp ZS/1 USII/PZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 KFI/FSH Filozofický seminář Zp LS/1 UEV/PNEO Neziskové organizace Z, Zk LS/1 USSV/PSOP Sociální patologie Zp LS/1 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předmět PZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali PGIS1, jde o prerekvizitu pro PGIS2. Předmět PBPO si volí studenti, kteří neabsolvovali studijní obor Management ochrany podniku a společnosti či jiný bakalářský obor z oblasti bezpečnostních věd. Předmět FSH se učí v ZS i v LS a v průběhu celého navazujícího studia si ho lze zapsat jedenkrát. Segment: 2.r HPS RRB P NMgr. USII/PBOI Bezpečnost a ochrana informací Z, Zk ZS/2 URBV/PFIHS Finanční inovace a hospodářská soutěž Z, Zk ZS/2 URBV/PLZR Lidské zdroje v regionu Zp ZS/2 UEV/PMVS Management veřejného sektoru Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 URBV/PTRS Teorie rizika a spolehlivosti Z, Zk ZS/2 URBV/PTBS Terorismus a bezpečnostní systém státu Z, Zk ZS/2 USSV/PGLE Globální ekonomika Zp LS/2 USSV/PKKO Krizová komunikace Zp LS/2 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 UEV/PTEF Teorie financování projektů Z, Zk LS/2 Student, který již PTRS absolvoval, si místo něj zvolí některý z povinně volitelných ů svého oboru. Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USII/PPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 USII/PPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 Student si volí jeden z nabídky

199 Předměty volitelné USSV/PFIP Finanční právo Zp ZS/2 USII/PSMP Služby mapových serverů Zp ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 UEV/PEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II Z, Zk LS/2 UPEM/POMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 UEV/PVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/2 Předmět FSH se učí v ZS i v LS a v průběhu celého navazujícího studia si ho lze zapsat jedenkrát. Segment: FES cizí jazyk Mgr. prezenční SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EPAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNKU Německá konverzace B Zk Anglický jazyk - volitelný JC/EPAIV AJ pro akademické účely - B Zk Německý jazyk - volitelný JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk Segment: SZZ HPS RRB NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Regionalistika, bezpečnost regionu Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Prostorová ekonomie, Teorie regionálního rozvoje, Regionální politika EU, Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky státu, Bezpečnost a ochrana informací, Integrovaný záchranný systém

200 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r HPS RRB P NMgr. UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/PMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/PPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/1 URBV/PZPB Zdroje a procesy pro bezpečnost regionu Z, Zk ZS/1 USII/PGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 URBV/PIZS Integrovaný záchranný systém Z, Zk LS/1 UEV/PMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 URBV/PMPB Mezinár. prostředí bezp. politiky státu Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 URBV/PTRR Teorie regionálního rozvoje Zp LS/1 Předměty povinně volitelné USSV/PDEA Demografická analýza Zp ZS/1 USSV/PESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 URBV/PRRP Regionalistika a regionální politika Zp ZS/1 USSV/PSRI Správní řízení Z, Zk ZS/1 USSV/PTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 URBV/PORA Odvětvově regionální analýza Zp LS/1 USSV/PUR Udržitelný regionální rozvoj Zp LS/1 Student si volí v rámci akademického roku dva y z nabídky. Předměty volitelné URBV/PBPO Bezpečnostní politika a ochrana společ Zp ZS/1 UPEM/PRMA Regionální marketing Zp ZS/1 USII/PZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 KFI/FSH Filozofický seminář Zp LS/1 UEV/PNEO Neziskové organizace Z, Zk LS/1 USSV/PSOP Sociální patologie Zp LS/

201 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předmět PZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali PGIS1, jde o prerekvizitu pro PGIS2. Předmět PBPO si volí studenti, kteří neabsolvovali studijní obor Management ochrany podniku a společnosti či jiný bakalářský obor z oblasti bezpečnostních věd. Předmět FSH se učí v ZS i v LS a v průběhu celého navazujícího studia si ho lze zapsat jedenkrát. Segment: 2.r HPS RRB P NMgr. USII/PBOI Bezpečnost a ochrana informací Z, Zk ZS/2 URBV/PFIHS Finanční inovace a hospodářská soutěž Z, Zk ZS/2 URBV/PLZR Lidské zdroje v regionu Zp ZS/2 UEV/PMVS Management veřejného sektoru Z, Zk ZS/2 UPEM/PMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 UPEM/PTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/2 URBV/PTBS Terorismus a bezpečnostní systém státu Z, Zk ZS/2 USSV/PGLE Globální ekonomika Zp LS/2 USSV/PKKO Krizová komunikace Zp LS/2 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 UEV/PTEF Teorie financování projektů Z, Zk LS/2 Student, který již PTRS absolvoval, si místo něj zvolí některý z povinně volitelných ů svého oboru. Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USII/PPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 URBV/PORA Odvětvově regionální analýza Zp LS/2 USII/PPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 Student si volí jeden z nabídky. Předměty volitelné USSV/PFIP Finanční právo Zp ZS/2 USII/PSMP Služby mapových serverů Zp ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 UEV/PEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II Z, Zk LS/2 UPEM/POMA Oceňování majetku Z, Zk LS/

202 UEV/PVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/2 Segment: SZZ HPS RRB NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Regionalistika, bezpečnost regionu Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Prostorová ekonomie, Teorie regionálního rozvoje, Regionální politika EU, Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky státu, Bezpečnost a ochrana informací, Integrovaný záchranný systém

203 Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: N Hospodářská politika a správa Navazující Prezenční 6202T070 - Ekonomika veřejného sektoru Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r HPS EVS P NMgr. UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/PMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/PVEK2 Veřejná ekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/PVFI2 Veřejné finance II Z, Zk ZS/1 UEV/PDTP Daňová teorie a politika Z, Zk LS/1 UEV/PEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II Z, Zk LS/1 UEV/PEVSL Ekonomika veřejných služeb Z, Zk LS/1 UEV/PMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné UEV/PBAN Bankovnictví Z, Zk ZS/1 USSV/PESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 USSV/PTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 UEV/PUNO Účetnictví neziskových organizací Zp ZS/1 USII/PZDM Základy Data Miningu Z, Zk ZS/1 USSV/PEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/1 UPEM/PFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UPEM/PFIR Finanční řízení Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 UEV/PNEO Neziskové organizace Z, Zk LS/

204 UMKM/POPM Operační management Zp LS/1 Student volí dva povinně volitelné y v každém semestru. Vybírat si může i z nabídky povinně volitelných cizích jazyků. Předměty volitelné KFI/FSH Filozofický seminář Zp ZS/1 UEV/PFPM Finanční a pojistná matematika Z, Zk ZS/1 USSV/PEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 USSV/PSOP Sociální patologie Zp LS/1 USSV/PUPS Ústavní právo a státověda Zp LS/1 Předmět FSH se učí v ZS i v LS a v průběhu celého navazujícího studia si ho lze zapsat jedenkrát. Segment: 2.r HPS EVS P NMgr. UEV/PESZ Ekonomika sociálního zabezpečení Z, Zk ZS/2 UEV/PEVV Ekonomika vzdělávání a volnočasových ak Z, Zk ZS/2 UEV/PEZD Ekonomika zdravotnictví Z, Zk ZS/2 UEV/PHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UEV/PMVS Management veřejného sektoru Z, Zk ZS/2 UEV/PPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/2 UPEM/PIAVS Audit a kontrola ve veřejné správě Z, Zk LS/2 UEV/PSAE Seminář k aktuálním eko. otázkám ve VS Zp LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 UEV/PTEF Teorie financování projektů Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USSV/PSRI Správní řízení Z, Zk ZS/2 UPEM/PTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/

205 USII/PZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/2 UEV/PMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 UEV/PVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/2 Student si volí alespoň jeden povinně volitelný za celý akademický rok. Předpokladem zápisu PZGIS jsou znalosti u databázové technologie. Předměty volitelné USSV/PFIP Finanční právo Zp ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/PUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/PMZF Mezinárodní finance Z, Zk LS/2 UPEM/POMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 UEV/PROS Rozvojová studia Z, Zk LS/2 Předmět PKO - doporučeno především studentům, kteří chtějí pokračovat v doktorském studiu. Segment: FES cizí jazyk Mgr. prezenční SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EPAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EPAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk - povinně volitelný JC/EPNKU Německá konverzace B Zk Anglický jazyk - volitelný JC/EPAIV AJ pro akademické účely - B Zk Německý jazyk - volitelný

206 JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk Segment: SZZ HPS EVS NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Finance a management veřejného sektoru Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Ekonomika veřejného sektoru II, Veřejné financeii, Management veřejného sektoru, Veřejná ekonomie II

207 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r HPS EVS P NMgr. UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/PMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/PVEK2 Veřejná ekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/PVFI2 Veřejné finance II Z, Zk ZS/1 UEV/PDTP Daňová teorie a politika Z, Zk LS/1 UEV/PEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II Z, Zk LS/1 UEV/PEVSL Ekonomika veřejných služeb Z, Zk LS/1 UEV/PMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné UEV/PBAN Bankovnictví Z, Zk ZS/1 USSV/PESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 USSV/PTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 UEV/PUNO Účetnictví neziskových organizací Zp ZS/1 USII/PZDM Základy Data Miningu Z, Zk ZS/1 USSV/PEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/1 UPEM/PFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UPEM/PFIR Finanční řízení Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 UEV/PNEO Neziskové organizace Z, Zk LS/1 UMKM/POPM Operační management Zp LS/1 Student volí dva povinně volitelné y v každém semestru. Předměty volitelné JC/EPA0U Angličtina konverzace - B Zp ZS/1 JC/EPA7T Angličtina pro ekonomy IV B Zp ZS/1 JC/EPA7L Angličtina pro ekonomy IV B Zp ZS/1 JC/EPA7W Angličtina pro ekonomy IV B Zp ZS/

208 KFI/FSH Filozofický seminář Zp ZS/1 UEV/PFPM Finanční a pojistná matematika Z, Zk ZS/1 JC/EPA8U Angličtina pro ekonomy V B1+ * Z, Zk LS/1 JC/EPA8W Angličtina pro ekonomy V B Z, Zk LS/1 JC/EPA8X Angličtina pro ekonomy V C Z, Zk LS/1 USSV/PEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 USSV/PSOP Sociální patologie Zp LS/1 USSV/PUPS Ústavní právo a státověda Zp LS/1 Předmět FSH se učí v ZS i v LS a v průběhu celého navazujícího studia si ho lze zapsat jedenkrát. Segment: 2.r HPS EVS P NMgr. UEV/PESZ Ekonomika sociálního zabezpečení Z, Zk ZS/2 UEV/PEVV Ekonomika vzdělávání a volnočasových ak Z, Zk ZS/2 UEV/PEZD Ekonomika zdravotnictví Z, Zk ZS/2 UEV/PHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UEV/PMVS Management veřejného sektoru Z, Zk ZS/2 UEV/PPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/2 UPEM/PIAVS Audit a kontrola ve veřejné správě Z, Zk LS/2 UEV/PSAE Seminář k aktuálním eko. otázkám ve VS Zp LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 UEV/PTEF Teorie financování projektů Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USSV/PSRI Správní řízení Z, Zk ZS/2 UPEM/PTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/2 USII/PZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/2 UEV/PMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 UEV/PVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/2 Student si volí alespoň jeden povinně volitelný za celý akademický rok. Předpokladem zápisu PZGIS jsou znalosti u databázové technologie

209 Předměty volitelné USSV/PFIP Finanční právo Zp ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/PUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/PMZF Mezinárodní finance Z, Zk LS/2 UPEM/POMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 UEV/PROS Rozvojová studia Z, Zk LS/2 Předmět PKO - doporučeno především studentům, kteří chtějí pokračovat v doktorském studiu. Segment: SZZ HPS EVS NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Finance a management veřejného sektoru Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Ekonomika veřejného sektoru II, Veřejné financeii, Management veřejného sektoru, Veřejná ekonomie II

210 Ekonomika a management Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: Studijní obor: N Ekonomika a management Navazující Prezenční 6208T009 - Ekonomika a management podniku Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r EM EMP P NMgr. UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UPEM/PKSP Konkurenceschopnost podniku Z, Zk ZS/1 UPEM/PMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/PMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UPEM/PSAM Sociologické aspekty v managementu Zp ZS/1 USII/PZDM Základy Data Miningu Z, Zk ZS/1 UPEM/PFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UPEM/PFIR Finanční řízení Z, Zk LS/1 UEV/PMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 UPEM/PMGZ Management změny Z, Zk LS/1 UPEM/PMRI Marketingové řízení Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 UMKM/POPM Operační management Zp LS/1 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předměty volitelné UEV/PFPM Finanční a pojistná matematika Z, Zk ZS/1 UEV/PDTP Daňová teorie a politika Z, Zk LS/1 USSV/PEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/

211 Segment: 2.r EM EMP P NMgr. UEV/PBAN Bankovnictví Z, Zk ZS/2 UPEM/PFHP Ekonomika a řízení podnikových projektů Z, Zk ZS/2 UPEM/PFNU Finanční nástroje v účetnictví Z, Zk ZS/2 UPEM/PHVP Hodnocení výkonnosti podniku Zp ZS/2 UPEM/PMAH Manažerské hry Zp ZS/2 UPEM/PMMM Mezinárodní marketing a management Z, Zk ZS/2 UPEM/PSDA Specifická daňová problematika Z, Zk ZS/2 UPEM/PTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/2 USII/PELO Elektronický obchod Zp LS/2 UEV/PMZF Mezinárodní finance Z, Zk LS/2 USII/PPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 UPEM/PSEO Seminář k aktuálním ekonomickým otázkám Zp LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PGLE Globální ekonomika Zp LS/2 UPEM/PTSES Teorie sdružování ekonomických subjektů Zp LS/2 Student volí jeden. Předměty volitelné USSV/PEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 UEV/PHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UEV/PPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/PUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/PMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 UPEM/POMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/2 UEV/PVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/

212 Segment: FES cizí jazyk Mgr. prezenční EM Anglický jazyk volitelný JC/EPAIV AJ pro akademické účely - B Zk JC/EPAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EPAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EPAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk volitelný JC/UPNUC Němčina - A Zk JC/UPNUD Němčina - A Zk JC/UPNUE Němčina - B Zk JC/EPNKU Německá konverzace B Zk Segment: SZZ EM NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a management podniku Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Finanční řízení, Ekonomika řízení podnikových projektů, Finanční investování, Management změny, Marketingové řízení, Mezinárodní marketing a management

213 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r EM EMP P NMgr. UPEM/PFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UPEM/PKSP Konkurenceschopnost podniku Z, Zk ZS/1 UPEM/PMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/1 UMKM/PMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/PMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UPEM/PSAM Sociologické aspekty v managementu Zp ZS/1 USII/PZDM Základy Data Miningu Z, Zk ZS/1 UPEM/PFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UPEM/PFIR Finanční řízení Z, Zk LS/1 UEV/PMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 UPEM/PMGZ Management změny Z, Zk LS/1 UPEM/PMRI Marketingové řízení Z, Zk LS/1 USII/PMEP Modelování sociál. a ekonom. procesů Z, Zk LS/1 UMKM/POPM Operační management Zp LS/1 UMKM/PSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předměty volitelné UEV/PFPM Finanční a pojistná matematika Z, Zk ZS/1 UEV/PDTP Daňová teorie a politika Z, Zk LS/1 USSV/PEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/1 Segment: 2.r EM EMP P NMgr. UEV/PBAN Bankovnictví Z, Zk ZS/2 UPEM/PFHP Ekonomika a řízení podnikových projektů Z, Zk ZS/2 UPEM/PFNU Finanční nástroje v účetnictví Z, Zk ZS/2 UPEM/PHVP Hodnocení výkonnosti podniku Zp ZS/2 UPEM/PMAH Manažerské hry Zp ZS/2 UPEM/PMMM Mezinárodní marketing a management Z, Zk ZS/2 UPEM/PSDA Specifická daňová problematika Z, Zk ZS/

214 UPEM/PTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/2 USII/PELO Elektronický obchod Zp LS/2 UEV/PMZF Mezinárodní finance Z, Zk LS/2 USII/PPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 UPEM/PSEO Seminář k aktuálním ekonomickým otázkám Zp LS/2 FES/PSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/PGLE Globální ekonomika Zp LS/2 UPEM/PTSES Teorie sdružování ekonomických subjektů Zp LS/2 Student volí jeden. Předměty volitelné USSV/PEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 UEV/PHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UEV/PPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/2 UEV/PSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/PUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/PMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 UPEM/POMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 USSV/PRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/2 UEV/PVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/2 Segment: SZZ EM NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a management podniku Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Finanční řízení, Ekonomika řízení podnikových projektů, Finanční investování, Management změny, Marketingové řízení, Mezinárodní marketing a management

215 Forma kombinovaná Systémové inženýrství a informatika Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: N Systémové inženýrství a informatika Navazující Kombinovaná 6209T019 - Informatika ve veřejné správě Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r IVS K Z NMgr. UMKM/KDIM Diskrétní matematika Zp ZS/1 UMKM/KMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 USII/KTSY2 Teorie systémů II Z, Zk ZS/1 USII/KUVI1 Umělá a výpočetní inteligence I Z, Zk ZS/1 UEV/KEKO2 Ekonomie II Z, Zk LS/1 USII/KELO Elektronický obchod Zp LS/1 USII/KGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 USII/KMEP Modelování sociál. a ekonomických procesů Z, Zk LS/1 UMKM/KSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 USII/KUVI2 Umělá a výpočetní inteligence II Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné zaměření Informatika ve veřejné správě USSV/KESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 UPEM/KMRI Marketingové řízení Z, Zk LS/1 Student si zapíše y podle vybraného zaměření

216 Předměty povinně volitelné zaměření Aplikovaná informatika UMKM/KTH Teorie her Zp ZS/1 USII/KZND Zpracování nestrukturovaných dat Z, Zk LS/1 Student si zapíše y podle vybraného zaměření. Předměty volitelné USSV/KTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 USII/KZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 USSV/KEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USII/KPVA Plánování a vývoj aplikačních software Zp LS/1 USII/KPTP Pokročilé techniky programování Zp LS/1 USII/KPRS Programování robotických systémů Zp LS/1 USSV/KRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 USSV/KSOP Sociální patologie Zp LS/1 Předmět KZGIS si mohou volit studenti, kteří neabsolvovali KGIS1. Segment: 2.r IVS K Z NMgr. USII/KBOI Bezpečnost a ochrana informací Z, Zk ZS/1 USII/KBI Business Intelligence Z, Zk ZS/1 USII/KDM2 Data Mining II Z, Zk ZS/2 USII/KPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 USII/KRP2 Projektový management II Z, Zk LS/2 FES/KSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 USII/KSYI Systémové inženýrství Z, Zk LS/2 Předměty povinně volitelné - zaměření Aplikovaná informatika USII/KSU Strojové učení Z, Zk ZS/2 USII/KSDY Systémová dynamika Z, Zk ZS/2 Student si vybírá povinně volitelné y dle svého zaměření

217 Předměty povinně volitelné zaměření Informatika ve veřejné správě USII/KPIS Informační systémy ve veřejné správě Z, Zk ZS/2 USII/KSSY Simulace systémů Z, Zk ZS/2 Student si vybírá povinně volitelné y dle svého zaměření. Předměty volitelné USII/KDMR Data, modely a rozhodování v sociotech Zp ZS/2 UPEM/KMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 USII/KMNB Metody a nástroje Business Intelligence Zp ZS/2 USII/KPMD Pokročilé metody dálkového průzkumu Země Zp ZS/2 USII/KPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 USII/KSMP Služby mapových serverů Zp ZS/2 UEV/KSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/KUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 USII/KFCH Fraktály a chaos Zp LS/2 UEV/KMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 Segment: FES cizí jazyk Mgr. kombinovaný SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EKAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNKU Německá konverzace B Zk

218 Segment: SZZ SII IVS NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Umělá a výpočetní inteligence I, Umělá a výpočetní inteligence II, Data Mining II, Systémové inženýrství, Bezpečnost a ochrana informací, Modelování sociálních a ekonomických procesů, Ekonomie II

219 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII IVS K NMgr. UMKM/KDIM Diskrétní matematika Zp ZS/1 UMKM/KMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 USII/KTSY2 Teorie systémů II Z, Zk ZS/1 USII/KUVI1 Umělá a výpočetní inteligence I Z, Zk ZS/1 USII/KELO Elektronický obchod Zp LS/1 USII/KGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 UPEM/KMRI Marketingové řízení Z, Zk LS/1 USII/KMEP Modelování sociál. a ekonomických procesů Z, Zk LS/1 UMKM/KSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 USII/KUVI2 Umělá a výpočetní inteligence II Z, Zk LS/1 UEV/KEKO2 Ekonomie II Z, Zk LS/2 Předměty povinně volitelné USSV/KESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 UMKM/KTH Teorie her Zp ZS/1 Student volí jeden. Předměty volitelné USSV/KTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 USII/KZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 USSV/KEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USSV/KRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 USSV/KSOP Sociální patologie Zp LS/1 Předmět KZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali KGIS

220 Segment: 2.r SII IVS K NMgr. USII/KBOI Bezpečnost a ochrana informací Z, Zk ZS/2 USII/KBI Business Intelligence Z, Zk ZS/2 USII/KDM2 Data Mining II Z, Zk ZS/2 USII/KPIS Informační systémy ve veřejné správě Z, Zk ZS/2 USII/KSSY Simulace systémů Z, Zk ZS/2 USII/KPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 USII/KRP2 Projektový management II Z, Zk LS/2 FES/KSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 USII/KSYI Systémové inženýrství Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předmět KMIK2 si zapíší pouze studenti, kteří nesplnili v předcházejícím akademickém roce. Předměty volitelné UPEM/KMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 USII/KPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 USII/KSMP Služby mapových serverů Zp ZS/2 USSV/KSRI Správní řízení Z, Zk ZS/2 UEV/KSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/KUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 USII/KFCH Fraktály a chaos Zp LS/2 UEV/KMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 Segment: SZZ SII IVS NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Umělá a výpočetní inteligence I, Umělá a výpočetní inteligence II, Data Mining II, Systémové inženýrství, Bezpečnost a ochrana informací, Modelování sociálních a ekonomických procesů, Ekonomie II

221 Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: N Systémové inženýrství a informatika Navazující Kombinovaná 6209T028 - Regionální a informační management Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r SII RIM K NMgr. UMKM/KDIM Diskrétní matematika Zp ZS/1 UPEM/KFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/KMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/KPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/1 USII/KTSY2 Teorie systémů II Z, Zk ZS/1 USII/KUVI1 Umělá a výpočetní inteligence I Z, Zk ZS/1 UEV/KEKO2 Ekonomie II Z, Zk LS/1 USII/KELO Elektronický obchod Zp LS/1 USII/KGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 USII/KMEP Modelování sociál. a ekonomických procesů Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné UPEM/KRMA Regionální marketing Zp ZS/1 USII/KSMP Služby mapových serverů Zp ZS/1 USSV/KEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/1 UPEM/KFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UMKM/KOPM Operační management Zp LS/1 UPEM/KREM Regionální management Z, Zk LS/1 UMKM/KSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 USII/KUVI2 Umělá a výpočetní inteligence II Z, Zk LS/1 Student si volí z povinně volitelných ů tak, aby získal min. 14 kreditů a měl zapsán v každém semestru min. 1. Vybírat může i z nabídky povinně volitelných jazyků

222 Předměty volitelné USII/KZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 USSV/KEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USSV/KRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 USSV/KSOP Sociální patologie Zp LS/1 Předmět KZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali KGIS1. Segment: 2.r SII RIM K NMgr. USII/KBOI Bezpečnost a ochrana informací Z, Zk ZS/2 USII/KBI Business Intelligence Z, Zk ZS/2 USII/KDM2 Data Mining II Z, Zk ZS/2 USII/KPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 URBV/KRRP Regionalistika a regionální politika Zp ZS/2 USII/KRP2 Projektový management II Z, Zk LS/2 FES/KSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 USII/KSYI Systémové inženýrství Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/KEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USII/KPIS Informační systémy ve veřejné správě Z, Zk ZS/2 USII/KRZN Řízení znalostí Zp ZS/2 UMKM/KTH Teorie her Zp ZS/2 URBV/KUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/KSAE Seminář k aktuálním eko. otázkám ve VS Zp LS/2 Student si volí alespoň 1 povinně volitelný za ZS

223 Předměty volitelné UEV/KHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UPEM/KMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 UEV/KSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 UPEM/KMGZ Management změny Z, Zk LS/2 UEV/KMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 USII/KPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 UEV/KSEK Světová ekonomika Zp LS/2 Segment: FES cizí jazyk Mgr. kombinovaný SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EKAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNKU Německá konverzace B Zk Segment: SZZ SII RIM NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Geografické informační systémy II, Data Mining II, Projektový management II, Systémové inženýrství, Bezpečnost a ochrana informací, Ekonomie II

224 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r SII RIM K NMgr. UMKM/KDIM Diskrétní matematika Zp ZS/1 UPEM/KFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/KMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/KPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/1 USII/KTSY2 Teorie systémů II Z, Zk ZS/1 USII/KUVI1 Umělá a výpočetní inteligence I Z, Zk ZS/1 UEV/KEKO2 Ekonomie II Z, Zk LS/1 USII/KELO Elektronický obchod Zp LS/1 USII/KGIS2 Geografické informační systémy II Z, Zk LS/1 USII/KMEP Modelování sociál. a ekonomických procesů Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné UPEM/KRMA Regionální marketing Zp ZS/1 USII/KSMP Služby mapových serverů Zp ZS/1 USSV/KEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/1 UPEM/KFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UMKM/KOPM Operační management Zp LS/1 UPEM/KREM Regionální management Z, Zk LS/1 UMKM/KSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 USII/KUVI2 Umělá a výpočetní inteligence II Z, Zk LS/1 Student si volí z povinně volitelných ů tak, aby získal min. 10 kreditů a měl zapsán v každém semestru min. 1. Předměty volitelné USII/KZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/1 USSV/KEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USSV/KRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 USSV/KSOP Sociální patologie Zp LS/1 Předmět KZGIS si volí studenti, kteří neabsolvovali KGIS

225 Segment: 2.r SII RIM K NMgr. USII/KBOI Bezpečnost a ochrana informací Z, Zk ZS/2 USII/KBI Business Intelligence Z, Zk ZS/2 USII/KDM2 Data Mining II Z, Zk ZS/2 USII/KPAU Prostorová analýza území Z, Zk ZS/2 URBV/KRRP Regionalistika a regionální politika Zp ZS/2 USII/KRP2 Projektový management II Z, Zk LS/2 FES/KSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 USII/KSYI Systémové inženýrství Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/KEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USII/KPIS Informační systémy ve veřejné správě Z, Zk ZS/2 USII/KRZN Řízení znalostí Zp ZS/2 UMKM/KTH Teorie her Zp ZS/2 URBV/KUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/KSAE Seminář k aktuálním eko. otázkám ve VS Zp LS/2 Student si volí alespoň 1 povinně volitelný za ZS. Předměty volitelné UEV/KHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UPEM/KMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/2 UEV/KSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 UPEM/KMGZ Management změny Z, Zk LS/2 UEV/KMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 USII/KPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 UEV/KSEK Světová ekonomika Zp LS/

226 Segment: SZZ SII RIM NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Informační technologie Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Geografické informační systémy II, Data Mining II, Projektový management II, Systémové inženýrství, Bezpečnost a ochrana informací, Ekonomie II

227 Hospodářská politika a správa Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: 2 roky Studijní obor: N Hospodářská politika a správa Navazující Kombinovaná 6202T070 - Ekonomika veřejného sektoru Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r HPS EVS K NMgr. UPEM/KFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/KMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/KMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/KVEK2 Veřejná ekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/KVFI2 Veřejné finance II Z, Zk ZS/1 UEV/KDTP Daňová teorie a politika Z, Zk LS/1 UEV/KEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II Z, Zk LS/1 UEV/KEVSL Ekonomika veřejných služeb Z, Zk LS/1 UEV/KMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 UMKM/KSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné UEV/KBAN Bankovnictví Z, Zk ZS/1 USSV/KESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 USSV/KTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 UEV/KUNO Účetnictví neziskových organizací Zp ZS/1 USII/KZDM Základy Data Miningu Z, Zk ZS/1 USSV/KEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/1 UPEM/KFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UPEM/KFIR Finanční řízení Z, Zk LS/1 USII/KMEP Modelování sociál.a ekonomických procesů Z, Zk LS/1 UEV/KNEO Neziskové organizace Z, Zk LS/

228 UMKM/KOPM Operační management Zp LS/1 Student si volí tři povinně volitelné y za celý akademický rok. Vybírat může i z nabídky povinně volitelných jazyků. Předměty volitelné UEV/KFPM Finanční a pojistná matematika Z, Zk ZS/1 USSV/KEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USSV/KRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 USSV/KSOP Sociální patologie Zp LS/1 USSV/KUPS Ústavní právo a státověda Zp LS/1 Segment: 2.r HPS EVS K NMgr. UEV/KESZ Ekonomika sociálního zabezpečení Z, Zk ZS/2 UEV/KEVV Ekonomika vzdělávání a vonočasových akti Z, Zk ZS/2 UEV/KEZD Ekonomika zdravotnictví Z, Zk ZS/2 UEV/KHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UEV/KMVS Management veřejného sektoru Z, Zk ZS/2 UEV/KPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/2 UPEM/KIAVS Audit a kontrola ve veřejné správě Z, Zk LS/2 UEV/KSAE Seminář k aktuálním eko. otázkám ve VS Zp LS/2 FES/KSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 UEV/KTEF Teorie financování projektů Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/KEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USSV/KSRI Správní řízení Z, Zk ZS/2 UPEM/KTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/2 USII/KZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/2 UEV/KMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 UEV/KVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/2 Student si volí alespoň jeden povinně volitelný za celý akademický rok

229 Předměty volitelné USSV/KFIP Finanční právo Zp ZS/2 UEV/KSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/KUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/KMZF Mezinárodní finance Z, Zk LS/2 UPEM/KOMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 UEV/KROS Rozvojová studia Z, Zk LS/2 Segment: FES cizí jazyk Mgr. kombinovaný SII + HPS Anglický jazyk - povinně volitelný JC/EKAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EKAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk - povinně volitelný JC/EKNKU Německá konverzace B Zk Segment: SZZ HPS EVS NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Finance a management veřejného sektoru Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Ekonomika veřejného sektoru II, Veřejné financeii, Management veřejného sektoru, Veřejná ekonomie II

230 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r HPS EVS K NMgr. UPEM/KFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UMKM/KMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/KMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/KVEK2 Veřejná ekonomie II Z, Zk ZS/1 UEV/KVFI2 Veřejné finance II Z, Zk ZS/1 UEV/KDTP Daňová teorie a politika Z, Zk LS/1 UEV/KEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II Z, Zk LS/1 UEV/KEVSL Ekonomika veřejných služeb Z, Zk LS/1 UEV/KMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 UMKM/KSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předměty povinně volitelné UEV/KBAN Bankovnictví Z, Zk ZS/1 USSV/KESV Evropské systémy veřejné správy Z, Zk ZS/1 USSV/KTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zp ZS/1 UEV/KUNO Účetnictví neziskových organizací Zp ZS/1 USII/KZDM Základy Data Miningu Z, Zk ZS/1 USSV/KEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/1 UPEM/KFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UPEM/KFIR Finanční řízení Z, Zk LS/1 USII/KMEP Modelování sociál.a ekonomických procesů Z, Zk LS/1 UEV/KNEO Neziskové organizace Z, Zk LS/1 UMKM/KOPM Operační management Zp LS/1 Student si volí tři povinně volitelné y za celý akademický rok

231 Předměty volitelné UEV/KFPM Finanční a pojistná matematika Z, Zk ZS/1 USSV/KEPZ Evropská politika zaměstnanosti Zp LS/1 USSV/KRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/1 USSV/KSOP Sociální patologie Zp LS/1 USSV/KUPS Ústavní právo a státověda Zp LS/1 Segment: 2.r HPS EVS K NMgr. UEV/KESZ Ekonomika sociálního zabezpečení Z, Zk ZS/2 UEV/KEVV Ekonomika vzdělávání a vonočasových akti Z, Zk ZS/2 UEV/KEZD Ekonomika zdravotnictví Z, Zk ZS/2 UEV/KHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UEV/KMVS Management veřejného sektoru Z, Zk ZS/2 UEV/KPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/2 UPEM/KIAVS Audit a kontrola ve veřejné správě Z, Zk LS/2 UEV/KSAE Seminář k aktuálním eko. otázkám ve VS Zp LS/2 FES/KSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 UEV/KTEF Teorie financování projektů Z, Zk LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/KEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 USSV/KSRI Správní řízení Z, Zk ZS/2 UPEM/KTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/2 USII/KZGIS Základy geograf. informačních systémů Z, Zk ZS/2 UEV/KMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 UEV/KVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/2 Student si volí alespoň jeden povinně volitelný za celý akademický rok

232 Předměty volitelné USSV/KFIP Finanční právo Zp ZS/2 UEV/KSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/KUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/KMZF Mezinárodní finance Z, Zk LS/2 UPEM/KOMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 UEV/KROS Rozvojová studia Z, Zk LS/2 Segment: SZZ HPS EVS NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Finance a management veřejného sektoru Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Ekonomika veřejného sektoru II, Veřejné financeii, Management veřejného sektoru, Veřejná ekonomie II

233 Ekonomika a management Studijní program: Kreditní limit: 120 Typ: Forma: Standardní doba studia: Studijní obor: N Ekonomika a management Navazující Kombinovaná 6208T009 - Ekonomika a management podniku Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: 1.r EM EMP K NMgr. UPEM/KFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UPEM/KKSP Konkurenceschopnost podniku Z, Zk ZS/1 UPEM/KMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/1 UMKM/KMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/KMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UPEM/KSAM Sociologické aspekty v managementu Zp ZS/1 USII/KZDM Základy Data Miningu Z, Zk ZS/1 UPEM/KFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UPEM/KFIR Finanční řízení Z, Zk LS/1 UEV/KMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 UPEM/KMGZ Management změny Z, Zk LS/1 UPEM/KMRI Marketingové řízení Z, Zk LS/1 USII/KMEP Modelování sociál.a ekonomických procesů Z, Zk LS/1 UMKM/KOPM Operační management Zp LS/1 UMKM/KSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předměty volitelné UEV/KFPM Finanční a pojistná matematika Z, Zk ZS/1 UEV/KDTP Daňová teorie a politika Z, Zk LS/1 USSV/KEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/

234 Segment: 2.r EM EMP K NMgr. UEV/KBAN Bankovnictví Z, Zk ZS/2 UPEM/KFHP Ekonomika a řízení podnikových projektů Z, Zk ZS/2 UPEM/KFNU Finanční nástroje v účetnictví Z, Zk ZS/2 UPEM/KHVP Hodnocení výkonnosti podniku Zp ZS/2 UPEM/KMAH Manažerské hry Zp ZS/2 UPEM/KMMM Mezinárodní marketing a management Z, Zk ZS/2 UPEM/KSDA Specifická daňová problematika Z, Zk ZS/2 UPEM/KTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/2 USII/KELO Elektronický obchod Zp LS/2 UEV/KMZF Mezinárodní finance Z, Zk LS/2 USII/KPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 UPEM/KSEO Seminář k aktuálním ekonomickým otázkám Zp LS/2 FES/KSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/KGLE Globální ekonomika Zp LS/2 UPEM/KTSES Teorie sdružování ekonomických subjektů Zp LS/2 Student volí jeden. Předměty volitelné USSV/KEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 UEV/KHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UEV/KPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/2 UEV/KSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/KUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/KMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 UPEM/KOMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 USSV/KRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/2 UEV/KVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/

235 Segment: FES cizí jazyk Mgr. kombinovaný EM Anglický jazyk - volitelný JC/EKAEU Angličtina pro ekonomy - B Zp JC/EKAEV Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEW Angličtina pro ekonomy - B Zk JC/EKAEX Angličtina pro ekonomy - C Zk Německý jazyk - volitelný JC/EKNKU Německá konverzace B Zk Segment: SZZ EM NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a management podniku Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Finanční řízení, Ekonomika řízení podnikových projektů, Finanční investování, Management změny, Marketingové řízení, Mezinárodní marketing a management

236 Studijní plán (2/2) platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: 1.r EM EMP K NMgr. UPEM/KFIU Finanční účetnictví Z, Zk ZS/1 UPEM/KKSP Konkurenceschopnost podniku Z, Zk ZS/1 UPEM/KMAU Manažerské účetnictví Zp ZS/1 UMKM/KMME Matematické metody v ekonomii Z, Zk ZS/1 UEV/KMIK2 Mikroekonomie II Z, Zk ZS/1 UPEM/KSAM Sociologické aspekty v managementu Zp ZS/1 USII/KZDM Základy Data Miningu Z, Zk ZS/1 UPEM/KFIN Finanční investování Z, Zk LS/1 UPEM/KFIR Finanční řízení Z, Zk LS/1 UEV/KMAK2 Makroekonomie II Z, Zk LS/1 UPEM/KMGZ Management změny Z, Zk LS/1 UPEM/KMRI Marketingové řízení Z, Zk LS/1 USII/KMEP Modelování sociál.a ekonomických procesů Z, Zk LS/1 UMKM/KOPM Operační management Zp LS/1 UMKM/KSME Statistické metody v ekonomii Z, Zk LS/1 Předměty volitelné UEV/KFPM Finanční a pojistná matematika Z, Zk ZS/1 UEV/KDTP Daňová teorie a politika Z, Zk LS/1 USSV/KEEK Environmentální ekonomika a management Z, Zk LS/1 Segment: 2.r EM EMP K NMgr. UEV/KBAN Bankovnictví Z, Zk ZS/2 UPEM/KFHP Ekonomika a řízení podnikových projektů Z, Zk ZS/2 UPEM/KFNU Finanční nástroje v účetnictví Z, Zk ZS/2 UPEM/KHVP Hodnocení výkonnosti podniku Zp ZS/2 UPEM/KMAH Manažerské hry Zp ZS/2 UPEM/KMMM Mezinárodní marketing a management Z, Zk ZS/

237 UPEM/KSDA Specifická daňová problematika Z, Zk ZS/2 UPEM/KTRO Teorie rozhodování Z, Zk ZS/2 USII/KELO Elektronický obchod Zp LS/2 UEV/KMZF Mezinárodní finance Z, Zk LS/2 USII/KPCR Procesní řízení Z, Zk LS/2 UPEM/KSEO Seminář k aktuálním ekonomickým otázkám Zp LS/2 FES/KSDP Seminář k diplomové práci Zp LS/2 Závěrečná práce musí splňovat obsahové, formální a další náležitosti a současně musí být vedoucím práce doporučena k obhajobě. Předměty povinně volitelné USSV/KGLE Globální ekonomika Zp LS/2 UPEM/KTSES Teorie sdružování ekonomických subjektů Zp LS/2 Student volí jeden. Předměty volitelné USSV/KEPR Evropské právo Z, Zk ZS/2 UEV/KHPU Hospodářská politika v EU Z, Zk ZS/2 UEV/KPRE Prostorová ekonomie Zp ZS/2 UEV/KSHD Světové hospodářské dějiny Zp ZS/2 URBV/KUUP Urbanismus a územní plánování Z, Zk ZS/2 UEV/KMEK Matematická ekonomie Z, Zk LS/2 UPEM/KOMA Oceňování majetku Z, Zk LS/2 USSV/KRPU Regionální politika EU Z, Zk LS/2 UEV/KVET Vývoj ekonomických teorií Zk LS/2 Segment: SZZ EM NMgr Státní závěrečná zkouška Ekonomie Ekonomika a management podniku Státní závěrečná zkouška zahrnuje y: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Finanční řízení, Ekonomika řízení podnikových projektů, Finanční investování, Management změny, Marketingové řízení, Mezinárodní marketing a management

238 Doktorské studium

239 Forma prezenční Systémové inženýrství a informatika Studijní program: Kreditní limit: Typ: Forma: Standardní doba studia: Studijní obor: P Systémové inženýrství a informatika 180, čtyřletý Doktorský Prezenční 6209V019 - Informatika ve veřejné správě Platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: SII-IVS-PhD Povinné y FES/DVCS2 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/1 FES/DVCS4 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/2 FES/DVCS5 Vědecko-výzkumná činnost Zp ZS/3 FES/DVCS6 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/3 FES/DMEVI Metodologie vědy Zk FES/DOTS Obecná teorie systémů Zk FES/DSMM Statistické a matem. metody v řízení Zk FES/DVOE Vybrané otázky ekonomické teorie Zk Povinně volitelné y FES/DDAMI Datové modelování Zk FES/DESY Expertní systémy Zk FES/DGIS Geografické informační systémy Zk FES/DIZMI Informační a znalostní management Zk FES/DNKPI Návrh komunikačních protokolů Zk FES/DPMDI Pokročilé metody dataminingu Zk FES/DPSPI Použitelnost softwarových produktů Zk FES/DPRII Projektové řízení zavádění a inovací IS Zk FES/DSASI Systémová analýza a návrh systémů Zk FES/DTDS Teorie distribuovaných databáz. systémů Zk

240 FES/DTZI Teorie zabezpečení informací a dat Zk FES/DUVI Umělá a výpočetní inteligence Zk FES/DVES Veřejná ekonomie a správa Zk FES/DVSIS Vybrané statě z informačních systémů Zk Student si volí alespoň dva povinně volitelné y z nabídky. Volitelné FES/DAIN Ambientní inteligence Zk FES/DEVA Evoluční algoritmy Zk FES/DFMAI Fuzzy metody a jejich aplikace Zk FES/DKMMI Kvantitativní metody v manažers. rozhod Zk FES/DLSRI Logistické systémy řízení podniku Zk FES/DMMMI Moderní manažerské metody Zk FES/DMMSI Multiagentové modely a sociální simulace Zk FES/DTZTI Transfer znalostí a technologií Zk FES/DVPM Vybrané problémy managementu znalostí Zk FES/DVPO Vybrané problémy org. a řízení podniku Zk FES/DVPRI Vybrané problémy řízení inovací Zk FES/DVSM Vybrané statě z marketingu Zk Student si volí povinně volitelné a volitelné y tak, aby získal 180 kreditů za celé doktorské studium. Segment: SII - IVS - PhD - Ped - P Povinné y FES/DPPS1 Pedagogické působení Zp ZS/1 FES/DPPS2 Pedagogické působení Zp LS/1 FES/DPPS3 Pedagogické působení Zp ZS/2 FES/DPPS4 Pedagogické působení Zp LS/2 Volitelné y FES/DPPS5 Pedagogické působení Zp ZS/3 FES/DPPS6 Pedagogické působení Zp LS/3 Student si volí v každém semestru buď pedagogické působení, nebo alespoň jeden z nabídky povinně volitelných ů

241 Segment: SII - IVS - PhD - DZ Povinné y státní doktorské zkoušky Ekonomie Informatika ve veřejné správě

242 Systémové inženýrství a informatika Studijní program: Kreditní limit: Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: P Systémové inženýrství a informatika 180, tříletý Doktorský Prezenční 6209V019 - Informatika ve veřejné správě Platný pro studenty zapsané v roce 2013 a dříve Segment: SII - IVS - PhD Povinné y FES/DVCS2 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/1 FES/DVCS4 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/2 FES/DVCS5 Vědecko-výzkumná činnost Zp ZS/3 FES/DVCS6 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/3 FES/DIZS Informační a znalostní systémy Zk FES/DOTS Obecná teorie systémů Zk FES/DSMM Statistické a matem. metody v řízení Zk FES/DVOE Vybrané otázky ekonomické teorie Zk Povinně volitelné y FES/DAIN Ambientní inteligence Zk FES/DDMS Decentralizované a multiagentní systémy Zk FES/DEVA Evoluční algoritmy Zk FES/DESY Expertní systémy Zk FES/DGIS Geografické informační systémy Zk FES/DLOG Logistika Zk FES/DPPR Procesní přístup k řízení podniku Zk FES/DPRIS Projektové řízení zavádění a inovací IS Zk FES/DSAP Systémová analýza a projektování systémů Zk FES/DTDS Teorie distribuovaných databáz. systémů Zk FES/DTZI Teorie zabezpečení informací a dat Zk FES/DUVI Umělá a výpočetní inteligence Zk FES/DVES Veřejná ekonomie a správa Zk FES/DMEA Vybrané metody ekonomické analýzy Zk

243 FES/DVPM Vybrané problémy managementu znalostí Zk FES/DVPO Vybrané problémy org. a řízení podniku Zk FES/DVPR Vybrané problémy řízení soudobé VS Zk FES/DVSIS Vybrané statě z informačních systémů Zk FES/DVSM Vybrané statě z marketingu Zk Student si volí alespoň dva y z nabídky povinně volitelných ů. Segment: SII - IVS - PhD - Ped - P Povinné y FES/DPPS1 Pedagogické působení Zp ZS/1 FES/DPPS2 Pedagogické působení Zp LS/1 FES/DPPS3 Pedagogické působení Zp ZS/2 FES/DPPS4 Pedagogické působení Zp LS/2 Volitelné y FES/DPPS5 Pedagogické působení Zp ZS/3 FES/DPPS6 Pedagogické působení Zp LS/3 Student si volí v každém semestru buď pedagogické působení, nebo alespoň jeden z nabídky povinně volitelných ů. Segment: SII - IVS - PhD - DZ Povinné y státní doktorské zkoušky Ekonomika Informatika ve veřejné správě

244 Hospodářská politika a správa Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: P Hospodářská politika a správa Doktorský Prezenční 6202V073 - Regionální a veřejná ekonomie Segment: HPS - RVE - PhD Povinné y FES/DVCH2 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/1 FES/DVCH4 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/2 FES/DVCH5 Vědecko-výzkumná činnost Zp ZS/3 FES/DVCH6 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/3 FES/DEKO Ekonomie III Zk FES/DMEV Metodologie vědy Zk FES/DREP Regionální ekonomie a politika Zk FES/DVEK Veřejná ekonomie III Zk Povinně volitelné y - skupina A FES/DRPE Regionální politika EU Zk FES/DTRV Teorie regionálního vývoje Zk FES/DTVS Teorie veřejné správy Zk FES/DVKM Vybrané kapitoly z managementu Zk FES/DVOF Vybrané otázky finančního řízení Zk FES/DVPE Vybrané problémy environment. ekonomiky Zk FES/DZVP Základy vědecké práce Zk Student si volí alespoň dva y z nabídky povinně volitelných ů skupiny A. Povinně volitelné y - skupina B FES/DEGO e-government Zk FES/DMUV Metody umělé a výp. intel. v říz.regionu Zk FES/DMRP Modelování regionálních procesů Zk

245 FES/DNUC Národní účetnictví Zk FES/DSPR Systémy pro podporu rozhod. v regionu Zk FES/DKME Vybrané problémy kvantit. metod v eko Zk Student si volí alespoň dva y z nabídky povinně volitelných ů skupiny B. Segment: HPS - RVE - PhD - Ped - P Povinné y FES/DPPH1 Pedagogické působení Zp ZS/1 FES/DPPH2 Pedagogické působení Zp LS/1 FES/DPPH3 Pedagogické působení Zp ZS/2 FES/DPPH5 Pedagogické působení Zp ZS/3 FES/DPPH6 Pedagogické působení Zp LS/3 Segment: HPS - RVE - PhD - DZ Povinné y státní doktorské zkoušky Ekonomie Regionální ekonomie

246 Ekonomika a management Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: Studijní obor: P Ekonomika a management Doktorský Prezenční 6208V037 - Management Segment: EM - M - PhD Povinné y FES/DVCM2 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/1 FES/DVCM4 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/2 FES/DVCM5 Vědecko-výzkumná činnost Zp ZS/3 FES/DVCM6 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/3 FES/DEKOM Ekonomie III Zk FES/DMEVM Metodologie vědy Zk FES/DTMRM Teorie a metody řízení Zk FES/DZMM Znalostní management Zk Povinně volitelné y FES/DEM Environmentální management Zk FES/DKET Komparace ekonomických teorií Zk FES/DLOGP Logistické procesy Zk FES/DMVO Management virtuálních organizací Zk FES/DMOA Marketing a obchodní aktivity Zk FES/DMVIR Metody umělé a výp. intel. v řízení Zk FES/DPAR Právo a řízení Zk FES/DTZIM Teorie zabezpečení informací Zk FES/DVSMP Vybrané statě managementu podniku Zk FES/DZVPM Základy vědecké práce Zk Student si volí alespoň 4 y z nabídky povinně volitelných ů

247 Segment: EM - M - PhD - Ped - P Povinné y FES/DPPM1 Pedagogické působení Zp ZS/1 FES/DPPM2 Pedagogické působení Zp LS/1 FES/DPPM3 Pedagogické působení Zp ZS/2 FES/DPPM5 Pedagogické působení Zp ZS/3 FES/DPPM6 Pedagogické působení Zp LS/3 Segment: EM - M - PhD - DZ Povinné y státní doktorské zkoušky Ekonomie Management

248 Aplikovaná informatika Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: Studijní obor: P Aplikovaná informatika Doktorský Prezenční 1802V001 - Aplikovaná informatika Segment: AI - AI - PhD Povinné y FES/DVCA2 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/1 FES/DVCA4 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/2 FES/DVCA5 Vědecko-výzkumná činnost Zp ZS/3 FES/DVCA6 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/3 FES/DMVPA Metodologie vědecké práce Zk FES/DPMMS Pokročilé metody matematiky a statistiky Zk FES/DTI1 Teoretická informatika - část I Zk FES/DTI2 Teoretická informatika - část II Zk Povinně volitelné y FES/DAINA Ambientní inteligence Zk FES/DAZP Aplikace znalostních přístupů Zk FES/DAWA Architektura a návrh webových aplikací Zk FES/DDKP Diskrétní a kombinatorické přístupy Zk FES/DEP Evoluční přístupy Zk FES/DFMA Fuzzy metody a aplikace Zk FES/DMAD Metody a algoritmy dataminingu Zk FES/DMAS Multiagentové systémy Zk FES/DPGGM Počítačová grafika a grafické metody Zk FES/DPDM Pokročilé databázové metody Zk FES/DRRS Rozhodování a řízení ve slož. systémech Zk FES/DSAPS Systémová analýza a projektování systémů Zk FES/DTZDI Teorie zabezpečení dat a informací Zk FES/DTSA Trendy v softwarových architekturách Zk FES/DUVIA Umělá a výpočetní inteligence Zk

249 FES/DVASP Vybrané aplikace statistických přístupů Zk FES/DVKV Vybrané kapitoly z kognitivních věd Zk Student si volí alespoň dva y z nabídky povinně volitelných ů. Segment: AI - AI - PhD - Ped - P Povinné y FES/DPPA1 Pedagogické působení Zp ZS/1 FES/DPPA2 Pedagogické působení Zp LS/1 FES/DPPA3 Pedagogické působení Zp ZS/2 FES/DPPA4 Pedagogické působení Zp LS/2 FES/DPPA5 Pedagogické působení Zp ZS/3 FES/DPPA6 Pedagogické působení Zp LS/3 Segment: AI - AI - PhD - DZ Povinné y Informatika

250 Forma kombinovaná Systémové inženýrství a informatika Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: P Systémové inženýrství a informatika Doktorský Kombinovaná 6209V019 - Informatika ve veřejné správě Segment: SII - IVS - PhD Povinné y FES/DVCS2 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/1 FES/DVCS4 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/2 FES/DVCS5 Vědecko-výzkumná činnost Zp ZS/3 FES/DVCS6 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/3 FES/DIZS Informační a znalostní systémy Zk FES/DOTS Obecná teorie systémů Zk FES/DSMM Statistické a matem. metody v řízení Zk FES/DVOE Vybrané otázky ekonomické teorie Zk Povinně volitelné y FES/DAIN Ambientní inteligence Zk FES/DDMS Decentralizované a multiagentní systémy Zk FES/DEVA Evoluční algoritmy Zk FES/DESY Expertní systémy Zk FES/DGIS Geografické informační systémy Zk FES/DLOG Logistika Zk FES/DPPR Procesní přístup k řízení podniku Zk FES/DPRIS Projektové řízení zavádění a inovací IS Zk FES/DSAP Systémová analýza a projektování systémů Zk FES/DTDS Teorie distribuovaných databáz. systémů Zk FES/DTZI Teorie zabezpečení informací a dat Zk FES/DUVI Umělá a výpočetní inteligence Zk FES/DVES Veřejná ekonomie a správa Zk

251 FES/DMEA Vybrané metody ekonomické analýzy Zk FES/DVPM Vybrané problémy managementu znalostí Zk FES/DVPO Vybrané problémy org. a řízení podniku Zk FES/DVPR Vybrané problémy řízení soudobé VS Zk FES/DVSIS Vybrané statě z informačních systémů Zk FES/DVSM Vybrané statě z marketingu Zk Student si volí alespoň dva y z nabídky povinně volitelných ů. Segment: SII - IVS - PhD - Ped - K Volitelný FES/DPPS1 Pedagogické působení Zp ZS/1 FES/DPPS2 Pedagogické působení Zp LS/1 FES/DPPS3 Pedagogické působení Zp ZS/2 FES/DPPS4 Pedagogické působení Zp LS/2 FES/DPPS5 Pedagogické působení Zp ZS/3 FES/DPPS6 Pedagogické působení Zp LS/3 Student si volí v každém semestru buď pedagogické působení, nebo z nabídky povinně volitelných ů. Segment: SII - IVS - PhD - DZ Povinné y státní doktorské zkoušky Ekonomie Informatika ve veřejné správě

252 Systémové inženýrství a informatika Studijní program: Kreditní limit: 240 Typ: Forma: Standardní doba studia: Studijní obor: P Systémové inženýrství a informatika Doktorský Kombinovaná 6209V019 - Informatika ve veřejné správě Studijní plán platný pro studenty zapsané v roce 2014 Segment: SII-IVS-PhD Povinné y FES/DVCS2 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/1 FES/DVCS4 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/2 FES/DVCS5 Vědecko-výzkumná činnost Zp ZS/3 FES/DVCS6 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/3 FES/DMEVI Metodologie vědy Zk FES/DOTS Obecná teorie systémů Zk FES/DSMM Statistické a matem. metody v řízení Zk FES/DVOE Vybrané otázky ekonomické teorie Zk Povinně volitelné y FES/DDAMI Datové modelování Zk FES/DESY Expertní systémy Zk FES/DGIS Geografické informační systémy Zk FES/DIZMI Informační a znalostní management Zk FES/DNKPI Návrh komunikačních protokolů Zk FES/DPMDI Pokročilé metody dataminingu Zk FES/DPSPI Použitelnost softwarových produktů Zk FES/DPRII Projektové řízení zavádění a inovací IS Zk FES/DSASI Systémová analýza a návrh systémů Zk FES/DTDS Teorie distribuovaných databáz. systémů Zk FES/DTZI Teorie zabezpečení informací a dat Zk FES/DUVI Umělá a výpočetní inteligence Zk FES/DVES Veřejná ekonomie a správa Zk

253 FES/DVSIS Vybrané statě z informačních systémů Zk Student si volí alespoň dva povinně volitelné y z nabídky. Volitelné FES/DAIN Ambientní inteligence Zk FES/DEVA Evoluční algoritmy Zk FES/DFMAI Fuzzy metody a jejich aplikace Zk FES/DKMMI Kvantitativní metody v manažers. rozhod Zk FES/DLSRI Logistické systémy řízení podniku Zk FES/DMMMI Moderní manažerské metody Zk FES/DMMSI Multiagentové modely a sociální simulace Zk FES/DTZTI Transfer znalostí a technologií Zk FES/DVPM Vybrané problémy managementu znalostí Zk FES/DVPO Vybrané problémy org. a řízení podniku Zk FES/DVPRI Vybrané problémy řízení inovací Zk FES/DVSM Vybrané statě z marketingu Zk Student si volí povinně volitelné a volitelné y tak, aby získal 180 kreditů za celé doktorské studium. Segment: SII - IVS - PhD - Ped - K Volitelný FES/DPPS1 Pedagogické působení Zp ZS/1 FES/DPPS2 Pedagogické působení Zp LS/1 FES/DPPS3 Pedagogické působení Zp ZS/2 FES/DPPS4 Pedagogické působení Zp LS/2 FES/DPPS5 Pedagogické působení Zp ZS/3 FES/DPPS6 Pedagogické působení Zp LS/3 Student si volí v každém semestru buď pedagogické působení, nebo z nabídky povinně volitelných ů. Segment: SII - IVS - PhD - DZ Povinné y státní doktorské zkoušky Ekonomie Informatika ve veřejné správě

254 Hospodářská politika a správa Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: 3 roky Studijní obor: P Hospodářská politika a správa Doktorský Kombinovaná 6202V073 - Regionální a veřejná ekonomie Segment: HPS - RVE - PhD Povinné y FES/DVCH2 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/1 FES/DVCH4 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/2 FES/DVCH5 Vědecko-výzkumná činnost Zp ZS/3 FES/DVCH6 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/3 FES/DEKO Ekonomie III Zk FES/DMEV Metodologie vědy Zk FES/DREP Regionální ekonomie a politika Zk FES/DVEK Veřejná ekonomie III Zk Povinně volitelné y - skupina A FES/DRPE Regionální politika EU Zk FES/DTRV Teorie regionálního vývoje Zk FES/DTVS Teorie veřejné správy Zk FES/DVKM Vybrané kapitoly z managementu Zk FES/DVOF Vybrané otázky finančního řízení Zk FES/DVPE Vybrané problémy environment. ekonomiky Zk FES/DZVP Základy vědecké práce Zk Student si volí alespoň dva y z nabídky povinně volitelných ů skupiny A. Povinně volitelné y - skupina B FES/DEGO e-government Zk FES/DMUV Metody umělé a výp. intel. v říz.regionu Zk FES/DMRP Modelování regionálních procesů Zk

255 FES/DNUC Národní účetnictví Zk FES/DSPR Systémy pro podporu rozhod. v regionu Zk FES/DKME Vybrané problémy kvantit. metod v eko Zk Student si volí alespoň dva y z nabídky povinně volitelných ů skupiny B. Segment: HPS - RVE - PhD - Ped - K Volitelné y FES/DPPH1 Pedagogické působení Zp ZS/1 FES/DPPH2 Pedagogické působení Zp LS/1 FES/DPPH3 Pedagogické působení Zp ZS/2 FES/DPPH5 Pedagogické působení Zp ZS/3 FES/DPPH6 Pedagogické působení Zp LS/3 Student si volí v každém semestru buď pedagogické působení nebo alespoň jeden z nabídky povinně volitelných ů. Segment: HPS - RVE - PhD - DZ Povinné y státní doktorské zkoušky Ekonomie Regionální ekonomie

256 Ekonomika a management Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: Studijní obor: P Ekonomika a management Doktorský Kombinovaná 6208V037 - Management Segment: EM - M - PhD Povinné y FES/DVCM2 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/1 FES/DVCM4 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/2 FES/DVCM5 Vědecko-výzkumná činnost Zp ZS/3 FES/DVCM6 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/3 FES/DEKOM Ekonomie III Zk FES/DMEVM Metodologie vědy Zk FES/DTMRM Teorie a metody řízení Zk FES/DZMM Znalostní management Zk Povinně volitelné y FES/DEM Environmentální management Zk FES/DKET Komparace ekonomických teorií Zk FES/DLOGP Logistické procesy Zk FES/DMVO Management virtuálních organizací Zk FES/DMOA Marketing a obchodní aktivity Zk FES/DMVIR Metody umělé a výp. intel. v řízení Zk FES/DPAR Právo a řízení Zk FES/DTZIM Teorie zabezpečení informací Zk FES/DVSMP Vybrané statě managementu podniku Zk FES/DZVPM Základy vědecké práce Zk Student si volí alespoň 4 y z nabídky povinně volitelných ů

257 Segment: EM - M - PhD - Ped - K Volitelné y FES/DPPM1 Pedagogické působení Zp ZS/1 FES/DPPM2 Pedagogické působení Zp LS/1 FES/DPPM3 Pedagogické působení Zp ZS/2 FES/DPPM5 Pedagogické působení Zp ZS/3 FES/DPPM6 Pedagogické působení Zp LS/3 Segment: EM - M - PhD - DZ Povinné y státní doktorské zkoušky Ekonomie Management

258 Aplikovaná informatika Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní doba studia: Studijní obor: P Aplikovaná informatika Doktorský Kombinovaná 1802V001 - Aplikovaná informatika Segment: AI - AI - PhD Povinné y FES/DVCA2 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/1 FES/DVCA4 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/2 FES/DVCA5 Vědecko-výzkumná činnost Zp ZS/3 FES/DVCA6 Vědecko-výzkumná činnost Zp LS/3 FES/DMVPA Metodologie vědecké práce Zk FES/DPMMS Pokročilé metody matematiky a statistiky Zk FES/DTI1 Teoretická informatika - část I Zk FES/DTI2 Teoretická informatika - část II Zk Povinně volitelné y FES/DAINA Ambientní inteligence Zk FES/DAZP Aplikace znalostních přístupů Zk FES/DAWA Architektura a návrh webových aplikací Zk FES/DDKP Diskrétní a kombinatorické přístupy Zk FES/DEP Evoluční přístupy Zk FES/DFMA Fuzzy metody a aplikace Zk FES/DMAD Metody a algoritmy dataminingu Zk FES/DMAS Multiagentové systémy Zk FES/DPGGM Počítačová grafika a grafické metody Zk FES/DPDM Pokročilé databázové metody Zk FES/DRRS Rozhodování a řízení ve slož. systémech Zk FES/DSAPS Systémová analýza a projektování systémů Zk FES/DTZDI Teorie zabezpečení dat a informací Zk FES/DTSA Trendy v softwarových architekturách Zk FES/DUVIA Umělá a výpočetní inteligence Zk

259 FES/DVASP Vybrané aplikace statistických přístupů Zk FES/DVKV Vybrané kapitoly z kognitivních věd Zk Student si volí alespoň dva y z nabídky povinně volitelných ů. Segment: AI - AI - PhD - Ped - K Volitelné y FES/DPPA1 Pedagogické působení Zp ZS/1 FES/DPPA2 Pedagogické působení Zp LS/1 FES/DPPA3 Pedagogické působení Zp ZS/2 FES/DPPA4 Pedagogické působení Zp LS/2 FES/DPPA5 Pedagogické působení Zp ZS/3 FES/DPPA6 Pedagogické působení Zp LS/3 Student si volí v každém semestru buď pedagogické působení, nebo alespoň dva y z nabídky povinně volitelných ů za dobu studia. Segment: AI - AI - PhD - DZ Povinné y Informatika

260 Tělesná výchova volitelná Nabídka tělesné výchovy pro letní i zimní semestr je pro všechny obory v prezenčním bakalářském a navazujícím magisterském studiu stejná. TV volitelná LS KTS/AER2 Aerobik Zp LS KTS/APA2 Alternativní pohybové aktivity Zp LS KTS/ASP2 Alternativní sporty v přírodě Zp LS KTS/AQR2 Aquaaerobik Zp LS KTS/BAD2 Badminton Zp LS KTS/BAS2 Basketbal Zp LS KTS/FLO2 Florbal Zp LS KTS/FOT2 Fotbal Zp LS KTS/HAZ2 Házená Zp LS KTS/INC2 Indoorcycling Zp LS KTS/KCV2 Kondiční cvičení Zp LS KTS/LEZ2 Lezení Zp LS KTS/PLA2 Plavání Zp LS KTS/POS2 Posilování Zp LS KTS/PWJ2 Powerjóga Zp LS KTS/SEB2 Sebeobrana a úpoly Zp LS KTS/SQU2 Squash Zp LS KTS/TEN2 Tenis Zp LS KTS/VOL2 Volejbal Zp LS Student si volí pouze jeden z nabídky

261 TV volitelná ZS KTS/AER1 Aerobik Zp ZS KTS/APA1 Alternativní pohybové aktivity Zp ZS KTS/ASP1 Alternativní sporty v přírodě Zp ZS KTS/AQR1 Aquaaerobik Zp ZS KTS/BAD1 Badminton Zp ZS KTS/BAS1 Basketbal Zp ZS KTS/FLO1 Florbal Zp ZS KTS/FOT1 Fotbal Zp ZS KTS/HAZ1 Házená Zp ZS KTS/INC1 Indoorcycling Zp ZS KTS/KCV1 Kondiční cvičení Zp ZS KTS/LEZ1 Lezení Zp ZS KTS/PLA1 Plavání Zp ZS KTS/POS1 Posilování Zp ZS KTS/PWJ1 Powerjóga Zp ZS KTS/SEB1 Sebeobrana a úpoly Zp ZS KTS/SQU1 Squash Zp ZS KTS/TEN1 Tenis Zp ZS KTS/VOL1 Volejbal Zp ZS Student si volí pouze jeden z nabídky

262

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

Studijní plány: 2016/2017. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2016/2017. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2016/2017 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během 25 let své existence

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2011/2012

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2011/2012 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2011/2012 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní plány Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ:

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Studijní obor Podniková ekonomika a management (PEM) Bakalářský studijní program Ekonomika a management Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor PEM Co potřebujeme pro úspěšnou

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky Nejmladší fakulta univerzity Fakulta elektrotechniky a informatiky vznikla k 1. lednu 2008 a navazuje na činnost vysokoškolského ústavu založeného v roce 2002. Fakulta

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2012/2013

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2012/2013 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2012/2013 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc tel.: +420 585 631 111, +420 587 441 111, fax: +420 585 631 012 sekretariát rektora: +420 585 631 011 www.upol.cz Rektor: prof.

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 Naposledy vytištěno 13.1.2016 11:24 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla

Více

Informace o studiu na FSE UJEP v Ústí nad Labem - akademický rok 2015/2016

Informace o studiu na FSE UJEP v Ústí nad Labem - akademický rok 2015/2016 STUDIJNÍ PLÁNY a další informace o studiu v akademickém roce 2015/2016 OB SAH: Vítejte na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem I. Základní data o FSE UJEP. II. Vedení a struktura FSE UJEP III. Studijní

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Projekt EQUIP. Školení tutorů

Projekt EQUIP. Školení tutorů Projekt EQUIP Školení tutorů EQUIP - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO EKONOMIKU ZNALOSTÍ projekt rozvoje e-learningu na Vysoké škole finanční a správní Součást operačního programu: Praha Adaptabilita Cílem projektu

Více

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45 OBSAH Funkcionáři UP................................................. 1 Funkcionáři PřF, děkanát........................................... 3 Katedry a pracoviště..............................................

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Veřejná ekonomika a správa

Veřejná ekonomika a správa Studijní obor Veřejná ekonomika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována zejména vysoce kvalifikovanými

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ PLÁN E Akademický rok 2006/2007 1 Studijní obory bakalářské

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

Zoltán Szabó, Jan Münz

Zoltán Szabó, Jan Münz PŘÍPRAVA ROZŠÍŘENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA O OBOR BIOMEDICÍNCKÁ INFORMATIKA Zoltán Szabó, Jan Münz Anotace V současné době na ČVUT, Fakultě biomedicínského inženýrství

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství bakalářské studium (B7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505R00) Forma studia: prezenční Verze: 01 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia:

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

Ekonomika cestovního ruchu

Ekonomika cestovního ruchu Studijní obor Ekonomika cestovního ruchu Studijní program Ekonomika a management Základní informace o studijním oboru výuka studijního oboru byla zahájena v akademickém roce 1991/1992 studijní obor je

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013 Prezenční a kombinované studium OLOMOUC 2012 3 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát, Křížkovského 8, 771

Více

Zřízení studijního oboru HPC (High performance computing)

Zřízení studijního oboru HPC (High performance computing) Zřízení studijního oboru HPC (High performance computing) Návrh oboru je koncipován tak, aby byl zajímavý pro široký okruh zájemců, kteří pak mohou později pracovat při využití HPC v projekčních a výzkumných

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY Akademický rok 2007/2008 2 Obsah ORGANIZACE VŠE 5 Fakulta informatiky

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s

Více

Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES

Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ pod registračním

Více

4 Studijní a pedagogická činnost

4 Studijní a pedagogická činnost 4 Studijní a pedagogická činnost 4.1 Studijní programy Vysoká škola ekonomická v Praze uskutečňuje výuku v celkem sedmi studijních programech: Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Mezinárodní

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 2014 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2013 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

INFORMACE O STUDIU 2014 2015

INFORMACE O STUDIU 2014 2015 INFORMACE O STUDIU 2014 2015 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2014 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Probíhá každý den podle rozvrhu od do pondělí čtvrtek

HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Probíhá každý den podle rozvrhu od do pondělí čtvrtek DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Probíhá každý den podle rozvrhu od 18. 9. 2017 do 29. 6. 2018. Den pondělí čtvrtek pátek Obsah výuka odborná praxe VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY PODLE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 2009/2010 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 1 Studijní program slouží pouze pro informaci. Technická univerzita v Liberci - 2009 ISBN 2 OBSAH I. EKONOMICKÁ FAKULTA 5

Více

Logistika letecké dopravy

Logistika letecké dopravy Studijní plán bakalářského studijního oboru Logistika letecké dopravy semestr povinné předměty (P) - společný bakalářský základ + oborové Logistika letecké dopravy povinně volitelné (PV) volitelné (V)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Prof il absolventa Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Ekonomická informatika Automatizace řízení a informatika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Více

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium.

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. Garant. Ing. O. Šabata, PhD, ředitel ústavu Komu určeno: Studium je určeno ekonomům, účetním, finančním poradcům, vedoucím pracovníkům atd. Jednoroční

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY Akademický rok 2011 M 5133 Vojenské všeobecné lékařství (vojensko medicínská část) M 5134 Vojenské zubní lékařství (vojensko medicínská

Více

Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE. pro uchazeče o studium. Akademický rok 2007/08

Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE. pro uchazeče o studium. Akademický rok 2007/08 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE pro uchazeče o studium Akademický rok 2007/08 Ústí nad Labem, 12/2006 O b s a h : Obsah a cíle činnosti FŽP... 3 Základní

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

Studijní plán prezenční formy oborů Finanční řízení podniku a Marketing 1. ročník bakalářského studia - reakreditace od akad.

Studijní plán prezenční formy oborů Finanční řízení podniku a Marketing 1. ročník bakalářského studia - reakreditace od akad. Studijní plán prezenční formy oborů Finanční řízení podniku a Marketing 1. ročník bakalářského studia - reakreditace od akad. roku 2012 / 2013 předmětu 1. předmětu 2. Matematika 1,2 AMAT1 1-0-3 klz 5 AMAT2

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2015/2016

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2015/2016 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumentem Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia:

STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia: STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T00) Forma studia: prezenční Verze: 015 Celkem kreditů: 10 Standardní doba

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 Průvodce studiem 2014/15 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2014 Vypracovaly: Mgr. Iveta Schwarzová,

Více

Studijní plán kombinované formy oborů Finanční řízení podniku a Marketing 1. ročník bakalářského studia - reakreditace od akad.

Studijní plán kombinované formy oborů Finanční řízení podniku a Marketing 1. ročník bakalářského studia - reakreditace od akad. Studijní plán kombinované formy oborů Finanční řízení podniku a Marketing 1. ročník bakalářského studia - reakreditace od akad. roku 2012 / 2013 Matematika 1,2 BMAT1 12 klz 5 BMAT2 12 z, zk 5 Ekonomie

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 1. ročník Základy obecné a vývojové psychologie Zobrazovací postupy 1 Nukleární medicína 1 Radiobiologie

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním roce 2013.

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním roce 2013. Pondělník 15 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním

Více

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2012 KATEDRA 714

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2012 KATEDRA 714 HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2012 KATEDRA 714 1 Oblast studijní a pedagogická 1.1 Výuka - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2014, o plnění studijních povinností 1 Úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška v souladu se Studijním

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY KATEDRY JAZYKŮ PRO VÝUKU JAZYKŮ NA FJFI

ZÁVAZNÉ POKYNY KATEDRY JAZYKŮ PRO VÝUKU JAZYKŮ NA FJFI ZÁVAZNÉ POKYNY KATEDRY JAZYKŮ PRO VÝUKU JAZYKŮ NA FJFI Obsah: 1. bakalářské studium: angličtina druhý cizí jazyk průběh studia podmínky a požadavky pro udělení zápočtů a konání zkoušek povinná návaznost

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více