Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické"

Transkript

1 M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 29 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/05 Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické civilizace v bujném jaru na trávě u vratislavického kostela, na okraji tzv. Lammelovy louky. Dnes z ní téměř nic nezbylo, těžko si představit, jak se tu před staletími pásly ovce a sušilo seno. Na pozemku byla později umístěna stará škola, níže pak ještě panská vinopalna a pila, které později ustoupily stavbě budov Ginzeyovy továrny; nakonec téměř celý pozemek pohltil Bytex. Příběh louky je dobrým rozloučením se starou správou vratislavické obce. Právě s tímto pozemkem bylo snad nejvíce spojeno zápolení různých generací zdejších šolců. Začalo to ještě v dávných dobách, kdy starý šolc Georg Seidel upadal stále více a více do bídy a nakonec dlužil vrchnosti tolik peněz, že páni museli nakonec jeho krčmu prodat a ustanovit v ní nového šolce. Chudáka Seidela tak nejen zbavili úřadu, ale ještě jej pro dluhy zavřeli do panského vězení, odkud jej poté za poplatek sta zlatých vysvobodil až jeho zeť Georg Lammel, dědeček pozdějšího prosečského šolce Gottfrieda Lammela, o němž se vyprávěly v údolí Nisy strašidelné pověsti. Ale o tom snad někdy příště, vraťme se zpět na louku Jako odškodnění za svůj čin získal tehdy Lammel právě tento travnatý kousek země mezi kostelem a Nisou, kterému se od té doby začalo říkat Lammelova louka. Bývaly to ale divoké doby, kdy se z dobře postavených lidí stávali chudáci téměř přes noc. Protože si Lammel potřebných sto zlatých půjčil od Simona Richtera, bohatého rychtáře z českodubských Vratislavic, nechal mu za to louku do užívání jako jakýsi úrok. Sto zlatých bylo na tehdejší dobu ale tuze moc, a tak se Lammelovi do konce jeho života nepodařilo z dluhu splatit více než jednu jeho polovinu. Když pak zemřel, měly být za umoření úvěrů jeho pozemky prodány. Jenže ještě před smrtí zapřísahal Lammel svoji ženu, aby tu louku pod kostelem, kterou kdysi získal za záchranu šolce z vězení, nikdy neprodávala a ponechala ji pro děti. Vdova Lammelová slib dodržela a všechny dluhy po manželovi nakonec splatila tvrdou dřinou nádenice. Když pak nakonec zavřela celá udřená oči, stala se šolcovská louka předmětem velkých tahanic. Nový šolc Melchior Hauser, který si vzal za ženu nejstarší dceru Georga Lammela, tehdy vystoupil proti svým švagrům s nárokem na louku a chtěl ji tak moc, že byl ochoten ji dokonce vyplatit vlastními penězi. Jenže pozůstalí trvali pevně na svých nárocích na dědictví, které pro ně kdysi matka svojí dřinou zachovala, a rozhodně proto nechtěli bohatému švagrovi ustoupit. Ve druhé polovině 18. století se tak rozhořel spor, v něm vystupoval opět další obecní představený vnuk Georga Lammela, prosečský šolc Gottfried Lammel. Dlouhá pře skončila až po jeho smrti rozhodnutím pražského soudu ze dne 23. června 1779, podle něhož měl vratislavický šolc Johann Franz Hauser zaplatit za nedílné vlastnické právo k louce (jakoby nikoliv náhodou) opět oněch mystických 100 zlatých. Kruh se uzavřel a symbolické bylo i to, že úroky z této částky měly být určeny na zádušní mši za Gottfrieda Lammela 225

2 Ale vraťme se zpátky do dob, kdy se hroutila vrchnostenská správa. Ani politická šikana a policejní prohlídky v domech vratislavických pokrokářů ovšem nemohly v polovině 19. století již zabránit demokratizaci celé veřejné správy, která se stále více projevovala v celé rakouské monarchii. Již 17. března 1849 byl vůbec poprvé v dějinách na našem území vydán obecní zákon začínající proslulou větou: Základ swobodného státu jest obec swobodná. Kdysi jsem tento zákon shodou náhod získal v jeho původní podobě, na zažloutlém ručním papíře, tak jak jej vytiskla K. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne čili C. k. dvorní tiskárna Gottlieb Haase synové. Je to dnes poučné starobylé čtení, skrze něž stále snad alespoň trochu můžeme vstoupit po zadním schodišti do života vratislavické obce, tak jak žila před nějakým půldruhým staletím. Text zákona je ve dvou sloupcích, česky i německy, a začíná starobyle: My František Josef První, z boží milosti císař Rakauský; král Uherský a Český, král Lombardský a Benátský, Dalmátský, Chorwátský, Slawonský, Haličský, Wladimírský a Illirský; arcikníže Rakauské, welkowéwoda Krakowský; wéwoda Lotrinský, Krajinský, Bukowinský, Horno- a Dolnoslezský; veliké kníže Sedmihradské; markrabě Morawský, pokněžněný hrabě Habsburský a Tyrolský a t. d. a t. d. Zákon byl dán v prvním roce panování císaře Františka Josefa I. V době, kdy jeho dvůr dlel na Moravě, v Našem hlawním městě Olomauci Císař starobylou mluvou v půli zákona česky praví: Prohledávajíce k potřebě, aby se w. 33. Narodům Našim 4. b. m. propůjčené ústawy obcím pojištěná práwa základní uwedla w skutečnost a uspořádala zákonem, widí se Nám wydati dnešního dne k náwrhu Našeho ministerstva prozatimní zákon obecní Vyhlášení obecního zřízení byl velmi slavný okamžik v údolí Nisy, radovali se z něj nepochybně pokrokáři Jägerova či Schäferova střihu. Vyřešily se jednou provždy problémy s volením obecních představených; starostou, respektive purkmistrem obce bude vždy ten, koho bude chtít nejvíce občanů. Nový předpis byl revoluční ještě z jednoho úhlu pohledu i když to tehdy nikdo ještě nemohl tušit, tak zakládal obecní správu se zastupitelstvy a starosty prakticky v té demokratické podobě, v jaké ji známe dodnes. To zní sice podivně v prostředí literaturou pověstné zkostnatělosti rakouské monarchie, ale je to čistá pravda. Vratislavice tak již nikdy více neměla řídit ani českodubská ani liberecká vrchnost, žádný z rychtářů se již neměl ubírat na zámek závějemi přes Ještědský hřeben ani pochodovat alejí směrem k Liberci. Vratislavice získaly svoji vlastní správu a v jejich čele měl od té doby stát pouze místní starosta čili purkmistr. Označení obecních představených v celé zemi slovem starosta (purkmistr) mělo ve své době mnohé protivníky, kteří tvrdili, že 226

3 Stará chalupa z dob, kdy Proseč ještě patřila k Vratislavicím takovýto název se hodí pouze do měst, nikoliv však do poslední vesnice pod Prosečským hřebenem. V textu zákona se ovšem vycházelo ze všeobecného názoru, který by také málokdo čekal, a sice že všichni lidé ve městech i na venkově jsou sobě rovnými občany monarchie. A proto je pro jejich obecní představené vhodně a jednotně zvoleno slovo Bürgermeister neboli česky starosta či počeštěle a poněkud středověce znějící purkmistr (mimochodem, to byl však český pojem, který zákon o obcích z roku 1849 běžně užíval). Ve Vratislavicích, kde česky nemluvil nahlas téměř nikdo, kronikář Jäger pojmenování Bürgermeister kvitoval s tím, že je přeci dobrým staroněmeckým výrazem. Dne 8. října 1850 se na základě nového zákona v obou vratislavických obcích i v Proseči uskutečnily první obecní volby. Vzešli z nich řádní starostové čili purkmistři, členové obecních výborů a obecní radní. Všechny tři obce v údolí Nisy mezi Prosečským hřebenem a Císařským kamenem si tehdy zvolily tři hlavní obecní představené, přičemž počet dvou radních, pomáhajících ve správě obce starostovi, byl podle zákona vůbec nejmenší možný. 227

4 Roubený, zdobně obložený dům v Proseči možná pamatuje i pověstného rychtáře Lammela V pravobřežních Vratislavicích byl touto volbou ustanoven do úřadu první starosta Augustin Stumpfe a dále pak radní Ambros Kother a Franz Ebermann; v levobřežní vsi byl zvolen starosta Augustin Lorenz a k němu radní Ignaz Hopf a Anton Jäger. Samozřejmě že se zde nejedná o žádnou náhodnou shodu jmen a novým radním Jägerem nebyl nikdo jiný než nám již dobře známý pokrokový mlynář a kronikář v jedné osobě. Konečně v Proseči si vesničané taktéž zvolili starostu Franze Wünsche a dva radní Ignaze Kretschmera a Johanna Teytscheka. Politické potíže a pnutí v monarchii však měly za následek, že se další obecní volby v údolí Nisy uskutečnily až za hodně dlouho v letech 1861 a V pravobřežní, liberecké vesnici v nich svůj úřad znovu obhájil starosta Augustin Stumpfe, který pak tamní obec vedl až do roku 1870; dnes ve veřejné správě stěží představitelných dvacet let. Od té doby jej pak střídali další první muži vesnice: Gustav Hauser ( ), Stefan Schäfer ( ), Anton Staats ( ) a Franz Hübner ( ). 228

5 V levobřežních českodubských Vratislavicích to bylo se starostou Augustinem Lorenzem vlastně úplně stejné svůj úřad zastával od roku 1850 až do roku Tehdy byl nahrazen Antonem Hopfem ( ), jehož dále následovali další starostové: Ignaz Hopf ( ), Josef Linke ( ), Anton Hopf ( ), Josef Glaser ( ) a konečně Ignaz Schäfer ( ). Zrušení vrchnostenské správy a poddanství přineslo do Vratislavic ještě jednu veledůležitou změnu po mnoha staletích to bylo vůbec poprvé, co již nic nestálo v cestě zrušení staletého rozdělení vesnice ve dvě samostatné obce na dvou březích řeky. Tento kuriózní stav neměl jinou než administrativní logiku. Doposud byla uplatňována zásada, že každá vesnice musí ležet na území jednoho panství. Zrušení vrchnostenské správy sice nebořilo staré hranice šlechtických majetků, ale nastalá svoboda umožňovala správám jednotlivých obcí uspořádat hranice vsí podle místních podmínek a své vůle. Dvoje Vratislavice, roztažené několik kilometrů po obou březích řeky, sice jako jedno společenství lidí již delší dobu fungovaly, ale správu v rámci přísných panských podmínek musely mít nutně dvojí. Zrušením vrchnostenské moci a vznikem obcí tak došlo k situaci, kdy bylo reálné, aby se obě vesnice spojily do jedné. Českodubská, více zemědělská vesnice to dokonce v polovině 19. století sama nabídla své sesterské průmyslové obci na protějším, libereckém břehu. Ale ta si v té době chtěla hájit své zájmy a nabídku na sloučení tehdy odmítla. Obě vsi zůstaly proto i nadále nelogicky samostatné a jedinou zásadní změnou bylo jejich přejmenování: původní název Maffersdorf Aichaer Seits čili Vratislavice na českodubské straně byl změněn na Maffersdorf links der Neisse neboli Vratislavice nalevo od Nisy; nakonec to bylo jméno, které opravdu odráželo jen správní uspořádání se vzdáleným Českým Dubem by si ves v údolí Nisy přirozeně asi spojoval málokdo. Stejně tak název Maffersdorf Reichenberger Seits čili Vratislavice na liberecké straně nahradil Maffersdorf rechts der Neisse, znamenající Vratislavice napravo od Nisy. Po dalším půl století však byla existence dvou vsí již naprosto neudržitelná, zejména díky masivnímu rozvoji průmyslu a dopravy. Řada komunikací se propojovala napříč správními hranicemi; továrny ovlivňovaly život ve svém bezprostředním sousedství a bylo třeba jejich rozvoj nějak podněcovat i usměrňovat. Lidé hledící na sebe napříč úzkým tokem Nisy tak měli různou obecní samosprávu a naopak obyvatelé jedné ze vsí byli od sebe vzdáleni mnohdy i několik kilometrů. Obě obecní samosprávy se proto musely spojit chtě nechtě; a na počátku 20. století se zdálo, že už to bylo spíše chtě než nechtě. 229

6 Starosta Ignaz Schäfer K prvnímu lednu roku 1901 tedy došlo ke sloučení vsí Maffersdorf rechts der Neisse a Maffersdorf links der Neisse do jedné obce označené jen jako Maffersdorf či Maffersdorf an der Neisse čili Vratislavice nad Nisou. Tuto obec měl řídit jeden starosta, třicetičlenné zastupitelstvo a šest radních. Zajímavostí bylo, že další tzv. virilní hlas měl v zastupitelstvu zástupce pivovaru. Byla to zvláštní konstrukce, která předpokládala, že trvalá přítomnost dosazeného zástupce takto významného průmyslového podniku bude mít na jednání zastupitelstva pozitivní vliv a že sami zástupci budou naopak vnímat zájem svůj a zájem obce jako zájem jediný. Otázkou ovšem bylo, proč nebyly takto zastoupeny i další průmyslové podniky; i když ruku na srdce minimálně největší továrnici jako Ginzkey či Wagner museli mít díky svému bohatství na obecní věci vliv velmi značný i bez nevoleného zástupce v zastupitelstvu. Prvním starostou nové obce byl již 19. prosince 1900 zvolen Ignaz Schäfer, bývalý starosta levobřežní vsi. Toho pak následovali další: nejprve řeznický mistr Gustav Linke, poté Josef Brix, který obci vládl dlouhou dobu v letech 1922 až Posledním německým starostou byl Alfred Wünsch, který v květnu 1945 předával Vratislavice do české správy. Zajímavé je, že Ignaz Schäfer, první starosta spojené vsi, byl synem koho jiného než několikrát zmiňovaného Antona Schäfera, posledního rychtáře českodubských Vratislavic, který se stal představeným vsi mládí navzdory. A jeho dědem byl pak houževnatý Anton Schäfer, který kdysi úspěšně bojoval na českodubském zámku s nespokojenci. 230

7 Spojení obou vesnic mělo akcentovat ještě povýšení nové obce na městys 23. dubna 1903 a zejména pak udělení nového znaku. Ten přiřkl sjednoceným Vratislavicím o tři roky později samotný František Josef I., rakousko- -uherský vladař. Coby důkaz tohoto mimořádně významného aktu se dodnes dochovala sedmistránková listina v deskách z rudého sametu, uložená nyní v zinkové ploché krabici v libereckém státním oblastním archivu. Její krásně malované listy dokládají nejen udělení znaku, ale taktéž předchozí povýšení Vratislavic z obce na městys. Listina ze 17. listopadu 1906 nese na první straně pod císařským erbem a heslem Viribus Unitis (Spojenými silami) text Wir Franz Joseph der Erste (My František Josef První), pod ním je alegorie sedící ženy představující Austrii. Na druhé stránce je zdobná císařská koruna a nápis Von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn (Z Boží milosti císař rakouský, král uherský) a dále pak popis všech dalších titulů císařových král český, dalmátský, chorvatský, slavonský, haličský atd. Zajímavé je, že z textu jde dobře poznat, o kolik území Rakousko-Uhersko přišlo za půlstoletí od doby, kdy všechny podobné tituly byly vypsány na prozatímním obecním zákoně. Na třetí straně listiny je pak nápis mit unserer Entschliesung von 23. April 1903 unsere Ortschaft MAFFERSDORF zu einen MARKTE zu erheben (naším rozhodnutím z 23. dubna 1903 povyšuji naši ves Maffersdorf na městys). Na čtvrté straně je udělen městysi Maffersdorf nový znak, přičemž na další stránce pokračuje jeho podrobný popis. Důvěryhodnost listiny je pod přípisem, že bylo vydáno v říšském hlavním a rezidenčním městě Vídni, posílena nejen podpisem ministra vnitra Dr. Richarda svobodného pána von Bienerth, ale především podpisem samotného císaře a jeho červenou voskovou pečetí s dvouhlavým orlem. Císařské rozhodnutí obsahuje i první malované zobrazení znaku městyse. Nemohlo být ve své době vybráno symboličtější řešení znaku dvou vsí sloučených v jednu obec dvě vesnice, dvě ženy. Ve štítu jsou proti sobě stojící postavy v dlouhém, splývajícím rouše. Světlovlasá žena vlevo má červené roucho, v ruce stříbrný srp a u nohou zlatý snop, a symbolizuje tak zemědělství v bývalé českodubské části vsi. Levou ruku podává druhé, černovlasé postavě v červeném rouše, která zase symbolizuje průmysl v liberecké části vsi. Proto se opírá o černé ozubené kolo. Je půvabné, že v roce 2009, krátce poté, co vratislavické zastupitelstvo rozhodlo o návratu k tomuto starému znaku, byl natočen i film, v němž obě ženy (v podání krásných hereček Markéty Tallerové a Markéty Coufalové) obživnou, vystoupí ze znaku, nasednou na tramvaj na Nové Rudě a na jednotlivých zastávkách pak vzpomínají na události zdejších dějin. 231

8 Historická listina s uděleným znakem si zahrála ještě jednou ve vratislavické současnosti. Její první list byl zčásti použit jako námět pro tvorbu pomníku umístěného v roce 2007 na mohutný žulový sokl vedle vratislavického kostela. Kovový památník bronzové barvy, na němž vedle kusu textu z listiny nechybí ani stylizovaná hlavička rakouského mocnáře, vytvořil pro Vratislavice turnovský sochař David Szalay. Spojení obou vesnic samozřejmě přineslo hodně dobrého, Vratislavice však také o cosi přišly. Od roku 1901 k nim již nepatřila dvě historická území vesnice Proseč a velká část osady Nový Svět, kteréžto byly přičleněny k sousednímu Jablonci nad Nisou. Tak vzniklo ono současné a poněkud kuriózní rozdělení údolí mezi dvě města a zaklínění části Jablonce do Liberce. Jablonecké území zasahuje na pravém břehu Nisy až k ulici V Pekle (sousední Pekelskou ulici hranice dokonce půlí), přičemž na opačném břehu řeky se naopak Liberec přibližuje až k zadní části Nového Světa. Nisa je na úseku delším než dva kilometry stále řekou hraniční a Liberečáci (resp. Vratislavičáci) tak mohou v zadní části údolí klidně dále mávat na druhý břeh Jablonečákům (resp. Prosečákům) úplně stejně, jako tomu po celá staletí bývalo v samostatných vsích na pravém a levém břehu v přední části údolí. Původní, dnes znovu užívaný znak Vratislavic 232

Někdy přijde člověk na zvláštní myšlenky. Seděl jsem na koncertě ve zbrusu

Někdy přijde člověk na zvláštní myšlenky. Seděl jsem na koncertě ve zbrusu M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 27 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/03 O starodávné správě vratislavické obce Někdy přijde člověk na zvláštní myšlenky. Seděl jsem na koncertě

Více

Posledních několik desítek let máme tak málo času se zamyslet nad krajinou

Posledních několik desítek let máme tak málo času se zamyslet nad krajinou M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 07 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2009/07-08 O dvou lánových vsích Posledních několik desítek let máme tak málo času se zamyslet nad krajinou

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU

ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU Mečíř byl řemeslník vyrábějící meče Na rozdíl od kováře, který pracoval jen s kovy, zbrojíř musel ovládat práci i s kůži a dřevem. Zbraně je totiž často nutné osadit,

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 32638/2012 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 53 2 Směrnice pro zřízení a propůjčování

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode. Návrh znaku a vlajky pro obec B O Š I C E autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Barevné řešení návrhu znaku obce:

Barevné řešení návrhu znaku obce: Znak obce Libňatov: Obec Libňatov disponovala v období před konstitucí obecního zřízení v polovině 19.století vlastním pečetním typářem. Dokládají to otisky v Indikačních skizzách Stabilního katastru z

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Několik konkrétních osudů

Několik konkrétních osudů Robert Hemmrich (architekt) Narozen 1. 5. 1871, Jablonec nad Nisou Zemřel 15. 4. 1946, Jablonec nad Nisou Robert Hemmrich se narodil jako nejstarší syn zámečníka Franze Hemmricha. Studoval Státní průmyslovou

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Jedním z nejstarších vratislavických mlýnů býval takzvaný Gürtlermühle

Jedním z nejstarších vratislavických mlýnů býval takzvaný Gürtlermühle M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 62 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2014/5 Jedním z nejstarších vratislavických mlýnů býval takzvaný Gürtlermühle neboli Gürtlerův mlýn. Pojmenovaný

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Rakousko v 19. století Název: Překonání Bachova absolutismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se na

Více

Nejstarší obyvatelé Nové Rudy se živili vesměs jako zemědělci či ka -

Nejstarší obyvatelé Nové Rudy se živili vesměs jako zemědělci či ka - M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 81 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2016/05 Nejstarší obyvatelé Nové Rudy se živili vesměs jako zemědělci či ka - meníci, řada z nich ale ještě

Více

Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti.

Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti. Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti. V našem seriálu o obecním znaku se dostáváme k další části bílé (stříbrné) lilii na modrém pozadí. Ale ještě předtím doplníme minulý díl, který pojednával o

Více

školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA

školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA Divá Bára je povídka z venkovského prostředí. Titulní postava přináší do literatury nový typ dívky, samostatné, nezávislé na muži. Bára je zdánlivě drsná, statečná,

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Hasiče můžeme potřebovat možná častěji, než jsme si ochotni sami připustit.

Hasiče můžeme potřebovat možná častěji, než jsme si ochotni sami připustit. O staré vratislavické hasičině M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 78 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2016/02 A tu někdo zabušil na vnější okenní tabule a chraplavý hlas křičel do

Více

Zelená brána Černé země

Zelená brána Černé země směr Evropa francie Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Zelená brána Černé země Dříve tu lidé žili kvůli rašelině, dnes tady díky její těžbě hnízdí ptáci. Během tisíců let vystřídaly zdejší lesy porosty

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Je až úsměvné, kolik lidí je dnes fascinováno příběhy z televizních seriálů

Je až úsměvné, kolik lidí je dnes fascinováno příběhy z televizních seriálů M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 31 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/07 08 Sága rodu Ginzkeyů Je až úsměvné, kolik lidí je dnes fascinováno příběhy z televizních seriálů a

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_443 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie. Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Pověst o praotci Čechovi

Pověst o praotci Čechovi Z nejstarší minulosti českého národa se nedochovaly žádné písemné památky.je to proto, že dříve lidé neuměli psát a vše si mohli jen vyprávět. Proto si někdy do vyprávění něco přidali nebo je pozměnili.

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

O starých vratislavických cestách a silnicích

O starých vratislavických cestách a silnicích M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 46 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2012/12 T olikrát O starých vratislavických cestách a silnicích už jsem psal o cestách, o silnicích a pěšinách,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014

Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014 Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014 Obec Radimovice Vás zve na pěší výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - Datum: sobota 4.10.2014 - Odjezd z vlakového nádraží

Více

Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav

Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav VýstaVa Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav D u b e n 2 0 1 0 Výstavní síň Městského domu Zbraslav obsah Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav (úvodem) [3] Pár vět o Záběhlicích

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 357/2005-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milady Haplové a

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma VY_32_INOVACE_04_08_ČJ Téma Pověst o založení Karlových Varů Anotace Materiál obsahuje text a pracovní list, ve kterém žák odpovídá na otázky zjišťující porozumění textu. Propojení s vlastivědou a hudební

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti

Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti Založením mirošovské větve Pavláků (smlouvou mezi rody Pavláků a Peiskerů ze dne 7. 8. 1963 v Karlových Varech) došlo ke znakové úpravě, na základě které

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD. Došlo orgánu sociálního zabezpečení:

ŽÁDOST O DŮCHOD. Došlo orgánu sociálního zabezpečení: ŽÁDOST O DŮCHOD příslušníků Policie České republiky, ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb a příslušníků Hasičského záchranného sboru Č.j.: Došlo orgánu sociálního zabezpečení:

Více

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Historický snímek Neptunovy kašny v Olomouci, Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci, sign: BV000731. Kašny, které byly jako účelová zařízení nádrže na vodu určeny

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap, klap, délky pražců

Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap, klap, délky pražců M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 45 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2012/11 O železné cestě skrze vratislavické údolí Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Pivovar Pivovar zabírá severozápadní křídlo bývalého ratibořského zámku. Byl založen díky úsilí markraběte Jiřího z Krnova pravděpodobně kolem roku

Pivovar Pivovar zabírá severozápadní křídlo bývalého ratibořského zámku. Byl založen díky úsilí markraběte Jiřího z Krnova pravděpodobně kolem roku Piastovský zámek Zámek se nachází na Ostrogu, na pravém břehu řeky Odry, a byl postaven na místě bývalého hradiště s dřevěnými a zemními příkopy, jehož vznik se datuje do 2. poloviny 10. století a které

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VIII. Archiv Národního muzea (Praha 7 - Holešovice) (pokračování) V archivu Národního muzea se ve fondu G nachází Eichlerova topografická sbírka. Tento

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Geografický popis obce Obyvatelstvo Školy Zdravotní a sociální péče

Geografický popis obce Obyvatelstvo Školy Zdravotní a sociální péče Geografický popis obce Vratislavice nad Nisou jsou městským obvodem statutárního města Liberec, které má 32 místních částí a jeden samosprávný městský obvod. Liberec leží v Liberecké kotlině Žitavské pánve

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Liběchov nad Labem - řeka v názvu obce

Liběchov nad Labem - řeka v názvu obce Pohlednice. Foto z r. as 1911. Archiv autora. Liběchov nad Labem - řeka v názvu obce V názvu obce Labe figurovalo od konce 19. století do 30. let 20. století. Později přídomek... nad Labem ( an der Elbe)

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

SLOVO ÚVODEM VODNÍ MLÝNY / 7 V Č ECHÁCH 7

SLOVO ÚVODEM VODNÍ MLÝNY / 7 V Č ECHÁCH 7 Obsah Slovo úvodem.............................................. 7 Poděkování................................................ 8 O mlýnech a mlynářích...................................... 9 Cechovní řády........................................

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské stav v r. 1764 1. vojenské mapování Josefské Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený mlynářský erb DĚJINY MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA Mlynářské řemeslo patří

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

OBSAH I. ROZVAHA 12-15 II. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 16-18 III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 19-22

OBSAH I. ROZVAHA 12-15 II. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 16-18 III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 19-22 OBSAH OBSAH 1 SLOVO ŘEDITELKY KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. 3 ČINOHRA KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA 4-5 NÁVŠTĚVNOST KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 10. srpna 2001 ã.8/2001 Rozšíření plynofikace obce O plynofikaci obce se začalo uvažovat již v roce 1987, kdy bylo tehdejším MNV Morávka

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více