Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické"

Transkript

1 M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 29 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/05 Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické civilizace v bujném jaru na trávě u vratislavického kostela, na okraji tzv. Lammelovy louky. Dnes z ní téměř nic nezbylo, těžko si představit, jak se tu před staletími pásly ovce a sušilo seno. Na pozemku byla později umístěna stará škola, níže pak ještě panská vinopalna a pila, které později ustoupily stavbě budov Ginzeyovy továrny; nakonec téměř celý pozemek pohltil Bytex. Příběh louky je dobrým rozloučením se starou správou vratislavické obce. Právě s tímto pozemkem bylo snad nejvíce spojeno zápolení různých generací zdejších šolců. Začalo to ještě v dávných dobách, kdy starý šolc Georg Seidel upadal stále více a více do bídy a nakonec dlužil vrchnosti tolik peněz, že páni museli nakonec jeho krčmu prodat a ustanovit v ní nového šolce. Chudáka Seidela tak nejen zbavili úřadu, ale ještě jej pro dluhy zavřeli do panského vězení, odkud jej poté za poplatek sta zlatých vysvobodil až jeho zeť Georg Lammel, dědeček pozdějšího prosečského šolce Gottfrieda Lammela, o němž se vyprávěly v údolí Nisy strašidelné pověsti. Ale o tom snad někdy příště, vraťme se zpět na louku Jako odškodnění za svůj čin získal tehdy Lammel právě tento travnatý kousek země mezi kostelem a Nisou, kterému se od té doby začalo říkat Lammelova louka. Bývaly to ale divoké doby, kdy se z dobře postavených lidí stávali chudáci téměř přes noc. Protože si Lammel potřebných sto zlatých půjčil od Simona Richtera, bohatého rychtáře z českodubských Vratislavic, nechal mu za to louku do užívání jako jakýsi úrok. Sto zlatých bylo na tehdejší dobu ale tuze moc, a tak se Lammelovi do konce jeho života nepodařilo z dluhu splatit více než jednu jeho polovinu. Když pak zemřel, měly být za umoření úvěrů jeho pozemky prodány. Jenže ještě před smrtí zapřísahal Lammel svoji ženu, aby tu louku pod kostelem, kterou kdysi získal za záchranu šolce z vězení, nikdy neprodávala a ponechala ji pro děti. Vdova Lammelová slib dodržela a všechny dluhy po manželovi nakonec splatila tvrdou dřinou nádenice. Když pak nakonec zavřela celá udřená oči, stala se šolcovská louka předmětem velkých tahanic. Nový šolc Melchior Hauser, který si vzal za ženu nejstarší dceru Georga Lammela, tehdy vystoupil proti svým švagrům s nárokem na louku a chtěl ji tak moc, že byl ochoten ji dokonce vyplatit vlastními penězi. Jenže pozůstalí trvali pevně na svých nárocích na dědictví, které pro ně kdysi matka svojí dřinou zachovala, a rozhodně proto nechtěli bohatému švagrovi ustoupit. Ve druhé polovině 18. století se tak rozhořel spor, v něm vystupoval opět další obecní představený vnuk Georga Lammela, prosečský šolc Gottfried Lammel. Dlouhá pře skončila až po jeho smrti rozhodnutím pražského soudu ze dne 23. června 1779, podle něhož měl vratislavický šolc Johann Franz Hauser zaplatit za nedílné vlastnické právo k louce (jakoby nikoliv náhodou) opět oněch mystických 100 zlatých. Kruh se uzavřel a symbolické bylo i to, že úroky z této částky měly být určeny na zádušní mši za Gottfrieda Lammela 225

2 Ale vraťme se zpátky do dob, kdy se hroutila vrchnostenská správa. Ani politická šikana a policejní prohlídky v domech vratislavických pokrokářů ovšem nemohly v polovině 19. století již zabránit demokratizaci celé veřejné správy, která se stále více projevovala v celé rakouské monarchii. Již 17. března 1849 byl vůbec poprvé v dějinách na našem území vydán obecní zákon začínající proslulou větou: Základ swobodného státu jest obec swobodná. Kdysi jsem tento zákon shodou náhod získal v jeho původní podobě, na zažloutlém ručním papíře, tak jak jej vytiskla K. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne čili C. k. dvorní tiskárna Gottlieb Haase synové. Je to dnes poučné starobylé čtení, skrze něž stále snad alespoň trochu můžeme vstoupit po zadním schodišti do života vratislavické obce, tak jak žila před nějakým půldruhým staletím. Text zákona je ve dvou sloupcích, česky i německy, a začíná starobyle: My František Josef První, z boží milosti císař Rakauský; král Uherský a Český, král Lombardský a Benátský, Dalmátský, Chorwátský, Slawonský, Haličský, Wladimírský a Illirský; arcikníže Rakauské, welkowéwoda Krakowský; wéwoda Lotrinský, Krajinský, Bukowinský, Horno- a Dolnoslezský; veliké kníže Sedmihradské; markrabě Morawský, pokněžněný hrabě Habsburský a Tyrolský a t. d. a t. d. Zákon byl dán v prvním roce panování císaře Františka Josefa I. V době, kdy jeho dvůr dlel na Moravě, v Našem hlawním městě Olomauci Císař starobylou mluvou v půli zákona česky praví: Prohledávajíce k potřebě, aby se w. 33. Narodům Našim 4. b. m. propůjčené ústawy obcím pojištěná práwa základní uwedla w skutečnost a uspořádala zákonem, widí se Nám wydati dnešního dne k náwrhu Našeho ministerstva prozatimní zákon obecní Vyhlášení obecního zřízení byl velmi slavný okamžik v údolí Nisy, radovali se z něj nepochybně pokrokáři Jägerova či Schäferova střihu. Vyřešily se jednou provždy problémy s volením obecních představených; starostou, respektive purkmistrem obce bude vždy ten, koho bude chtít nejvíce občanů. Nový předpis byl revoluční ještě z jednoho úhlu pohledu i když to tehdy nikdo ještě nemohl tušit, tak zakládal obecní správu se zastupitelstvy a starosty prakticky v té demokratické podobě, v jaké ji známe dodnes. To zní sice podivně v prostředí literaturou pověstné zkostnatělosti rakouské monarchie, ale je to čistá pravda. Vratislavice tak již nikdy více neměla řídit ani českodubská ani liberecká vrchnost, žádný z rychtářů se již neměl ubírat na zámek závějemi přes Ještědský hřeben ani pochodovat alejí směrem k Liberci. Vratislavice získaly svoji vlastní správu a v jejich čele měl od té doby stát pouze místní starosta čili purkmistr. Označení obecních představených v celé zemi slovem starosta (purkmistr) mělo ve své době mnohé protivníky, kteří tvrdili, že 226

3 Stará chalupa z dob, kdy Proseč ještě patřila k Vratislavicím takovýto název se hodí pouze do měst, nikoliv však do poslední vesnice pod Prosečským hřebenem. V textu zákona se ovšem vycházelo ze všeobecného názoru, který by také málokdo čekal, a sice že všichni lidé ve městech i na venkově jsou sobě rovnými občany monarchie. A proto je pro jejich obecní představené vhodně a jednotně zvoleno slovo Bürgermeister neboli česky starosta či počeštěle a poněkud středověce znějící purkmistr (mimochodem, to byl však český pojem, který zákon o obcích z roku 1849 běžně užíval). Ve Vratislavicích, kde česky nemluvil nahlas téměř nikdo, kronikář Jäger pojmenování Bürgermeister kvitoval s tím, že je přeci dobrým staroněmeckým výrazem. Dne 8. října 1850 se na základě nového zákona v obou vratislavických obcích i v Proseči uskutečnily první obecní volby. Vzešli z nich řádní starostové čili purkmistři, členové obecních výborů a obecní radní. Všechny tři obce v údolí Nisy mezi Prosečským hřebenem a Císařským kamenem si tehdy zvolily tři hlavní obecní představené, přičemž počet dvou radních, pomáhajících ve správě obce starostovi, byl podle zákona vůbec nejmenší možný. 227

4 Roubený, zdobně obložený dům v Proseči možná pamatuje i pověstného rychtáře Lammela V pravobřežních Vratislavicích byl touto volbou ustanoven do úřadu první starosta Augustin Stumpfe a dále pak radní Ambros Kother a Franz Ebermann; v levobřežní vsi byl zvolen starosta Augustin Lorenz a k němu radní Ignaz Hopf a Anton Jäger. Samozřejmě že se zde nejedná o žádnou náhodnou shodu jmen a novým radním Jägerem nebyl nikdo jiný než nám již dobře známý pokrokový mlynář a kronikář v jedné osobě. Konečně v Proseči si vesničané taktéž zvolili starostu Franze Wünsche a dva radní Ignaze Kretschmera a Johanna Teytscheka. Politické potíže a pnutí v monarchii však měly za následek, že se další obecní volby v údolí Nisy uskutečnily až za hodně dlouho v letech 1861 a V pravobřežní, liberecké vesnici v nich svůj úřad znovu obhájil starosta Augustin Stumpfe, který pak tamní obec vedl až do roku 1870; dnes ve veřejné správě stěží představitelných dvacet let. Od té doby jej pak střídali další první muži vesnice: Gustav Hauser ( ), Stefan Schäfer ( ), Anton Staats ( ) a Franz Hübner ( ). 228

5 V levobřežních českodubských Vratislavicích to bylo se starostou Augustinem Lorenzem vlastně úplně stejné svůj úřad zastával od roku 1850 až do roku Tehdy byl nahrazen Antonem Hopfem ( ), jehož dále následovali další starostové: Ignaz Hopf ( ), Josef Linke ( ), Anton Hopf ( ), Josef Glaser ( ) a konečně Ignaz Schäfer ( ). Zrušení vrchnostenské správy a poddanství přineslo do Vratislavic ještě jednu veledůležitou změnu po mnoha staletích to bylo vůbec poprvé, co již nic nestálo v cestě zrušení staletého rozdělení vesnice ve dvě samostatné obce na dvou březích řeky. Tento kuriózní stav neměl jinou než administrativní logiku. Doposud byla uplatňována zásada, že každá vesnice musí ležet na území jednoho panství. Zrušení vrchnostenské správy sice nebořilo staré hranice šlechtických majetků, ale nastalá svoboda umožňovala správám jednotlivých obcí uspořádat hranice vsí podle místních podmínek a své vůle. Dvoje Vratislavice, roztažené několik kilometrů po obou březích řeky, sice jako jedno společenství lidí již delší dobu fungovaly, ale správu v rámci přísných panských podmínek musely mít nutně dvojí. Zrušením vrchnostenské moci a vznikem obcí tak došlo k situaci, kdy bylo reálné, aby se obě vesnice spojily do jedné. Českodubská, více zemědělská vesnice to dokonce v polovině 19. století sama nabídla své sesterské průmyslové obci na protějším, libereckém břehu. Ale ta si v té době chtěla hájit své zájmy a nabídku na sloučení tehdy odmítla. Obě vsi zůstaly proto i nadále nelogicky samostatné a jedinou zásadní změnou bylo jejich přejmenování: původní název Maffersdorf Aichaer Seits čili Vratislavice na českodubské straně byl změněn na Maffersdorf links der Neisse neboli Vratislavice nalevo od Nisy; nakonec to bylo jméno, které opravdu odráželo jen správní uspořádání se vzdáleným Českým Dubem by si ves v údolí Nisy přirozeně asi spojoval málokdo. Stejně tak název Maffersdorf Reichenberger Seits čili Vratislavice na liberecké straně nahradil Maffersdorf rechts der Neisse, znamenající Vratislavice napravo od Nisy. Po dalším půl století však byla existence dvou vsí již naprosto neudržitelná, zejména díky masivnímu rozvoji průmyslu a dopravy. Řada komunikací se propojovala napříč správními hranicemi; továrny ovlivňovaly život ve svém bezprostředním sousedství a bylo třeba jejich rozvoj nějak podněcovat i usměrňovat. Lidé hledící na sebe napříč úzkým tokem Nisy tak měli různou obecní samosprávu a naopak obyvatelé jedné ze vsí byli od sebe vzdáleni mnohdy i několik kilometrů. Obě obecní samosprávy se proto musely spojit chtě nechtě; a na počátku 20. století se zdálo, že už to bylo spíše chtě než nechtě. 229

6 Starosta Ignaz Schäfer K prvnímu lednu roku 1901 tedy došlo ke sloučení vsí Maffersdorf rechts der Neisse a Maffersdorf links der Neisse do jedné obce označené jen jako Maffersdorf či Maffersdorf an der Neisse čili Vratislavice nad Nisou. Tuto obec měl řídit jeden starosta, třicetičlenné zastupitelstvo a šest radních. Zajímavostí bylo, že další tzv. virilní hlas měl v zastupitelstvu zástupce pivovaru. Byla to zvláštní konstrukce, která předpokládala, že trvalá přítomnost dosazeného zástupce takto významného průmyslového podniku bude mít na jednání zastupitelstva pozitivní vliv a že sami zástupci budou naopak vnímat zájem svůj a zájem obce jako zájem jediný. Otázkou ovšem bylo, proč nebyly takto zastoupeny i další průmyslové podniky; i když ruku na srdce minimálně největší továrnici jako Ginzkey či Wagner museli mít díky svému bohatství na obecní věci vliv velmi značný i bez nevoleného zástupce v zastupitelstvu. Prvním starostou nové obce byl již 19. prosince 1900 zvolen Ignaz Schäfer, bývalý starosta levobřežní vsi. Toho pak následovali další: nejprve řeznický mistr Gustav Linke, poté Josef Brix, který obci vládl dlouhou dobu v letech 1922 až Posledním německým starostou byl Alfred Wünsch, který v květnu 1945 předával Vratislavice do české správy. Zajímavé je, že Ignaz Schäfer, první starosta spojené vsi, byl synem koho jiného než několikrát zmiňovaného Antona Schäfera, posledního rychtáře českodubských Vratislavic, který se stal představeným vsi mládí navzdory. A jeho dědem byl pak houževnatý Anton Schäfer, který kdysi úspěšně bojoval na českodubském zámku s nespokojenci. 230

7 Spojení obou vesnic mělo akcentovat ještě povýšení nové obce na městys 23. dubna 1903 a zejména pak udělení nového znaku. Ten přiřkl sjednoceným Vratislavicím o tři roky později samotný František Josef I., rakousko- -uherský vladař. Coby důkaz tohoto mimořádně významného aktu se dodnes dochovala sedmistránková listina v deskách z rudého sametu, uložená nyní v zinkové ploché krabici v libereckém státním oblastním archivu. Její krásně malované listy dokládají nejen udělení znaku, ale taktéž předchozí povýšení Vratislavic z obce na městys. Listina ze 17. listopadu 1906 nese na první straně pod císařským erbem a heslem Viribus Unitis (Spojenými silami) text Wir Franz Joseph der Erste (My František Josef První), pod ním je alegorie sedící ženy představující Austrii. Na druhé stránce je zdobná císařská koruna a nápis Von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn (Z Boží milosti císař rakouský, král uherský) a dále pak popis všech dalších titulů císařových král český, dalmátský, chorvatský, slavonský, haličský atd. Zajímavé je, že z textu jde dobře poznat, o kolik území Rakousko-Uhersko přišlo za půlstoletí od doby, kdy všechny podobné tituly byly vypsány na prozatímním obecním zákoně. Na třetí straně listiny je pak nápis mit unserer Entschliesung von 23. April 1903 unsere Ortschaft MAFFERSDORF zu einen MARKTE zu erheben (naším rozhodnutím z 23. dubna 1903 povyšuji naši ves Maffersdorf na městys). Na čtvrté straně je udělen městysi Maffersdorf nový znak, přičemž na další stránce pokračuje jeho podrobný popis. Důvěryhodnost listiny je pod přípisem, že bylo vydáno v říšském hlavním a rezidenčním městě Vídni, posílena nejen podpisem ministra vnitra Dr. Richarda svobodného pána von Bienerth, ale především podpisem samotného císaře a jeho červenou voskovou pečetí s dvouhlavým orlem. Císařské rozhodnutí obsahuje i první malované zobrazení znaku městyse. Nemohlo být ve své době vybráno symboličtější řešení znaku dvou vsí sloučených v jednu obec dvě vesnice, dvě ženy. Ve štítu jsou proti sobě stojící postavy v dlouhém, splývajícím rouše. Světlovlasá žena vlevo má červené roucho, v ruce stříbrný srp a u nohou zlatý snop, a symbolizuje tak zemědělství v bývalé českodubské části vsi. Levou ruku podává druhé, černovlasé postavě v červeném rouše, která zase symbolizuje průmysl v liberecké části vsi. Proto se opírá o černé ozubené kolo. Je půvabné, že v roce 2009, krátce poté, co vratislavické zastupitelstvo rozhodlo o návratu k tomuto starému znaku, byl natočen i film, v němž obě ženy (v podání krásných hereček Markéty Tallerové a Markéty Coufalové) obživnou, vystoupí ze znaku, nasednou na tramvaj na Nové Rudě a na jednotlivých zastávkách pak vzpomínají na události zdejších dějin. 231

8 Historická listina s uděleným znakem si zahrála ještě jednou ve vratislavické současnosti. Její první list byl zčásti použit jako námět pro tvorbu pomníku umístěného v roce 2007 na mohutný žulový sokl vedle vratislavického kostela. Kovový památník bronzové barvy, na němž vedle kusu textu z listiny nechybí ani stylizovaná hlavička rakouského mocnáře, vytvořil pro Vratislavice turnovský sochař David Szalay. Spojení obou vesnic samozřejmě přineslo hodně dobrého, Vratislavice však také o cosi přišly. Od roku 1901 k nim již nepatřila dvě historická území vesnice Proseč a velká část osady Nový Svět, kteréžto byly přičleněny k sousednímu Jablonci nad Nisou. Tak vzniklo ono současné a poněkud kuriózní rozdělení údolí mezi dvě města a zaklínění části Jablonce do Liberce. Jablonecké území zasahuje na pravém břehu Nisy až k ulici V Pekle (sousední Pekelskou ulici hranice dokonce půlí), přičemž na opačném břehu řeky se naopak Liberec přibližuje až k zadní části Nového Světa. Nisa je na úseku delším než dva kilometry stále řekou hraniční a Liberečáci (resp. Vratislavičáci) tak mohou v zadní části údolí klidně dále mávat na druhý břeh Jablonečákům (resp. Prosečákům) úplně stejně, jako tomu po celá staletí bývalo v samostatných vsích na pravém a levém břehu v přední části údolí. Původní, dnes znovu užívaný znak Vratislavic 232

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Rakousko v 19. století Název: Překonání Bachova absolutismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se na

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Jedinečná Jägerova kronika, která v mnoha ze svých částí vycházela z výpovědí

Jedinečná Jägerova kronika, která v mnoha ze svých částí vycházela z výpovědí M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 57 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2013/12 Jedinečná Jägerova kronika, která v mnoha ze svých částí vycházela z výpovědí tehdejších současníků

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap, klap, délky pražců

Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap, klap, délky pražců M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 45 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2012/11 O železné cestě skrze vratislavické údolí Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap,

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Opravdu jen máloco si vychutnám tak vášnivě jako láhev vratislavického

Opravdu jen máloco si vychutnám tak vášnivě jako láhev vratislavického M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 66 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2014/10 Vratislavický pivovar Opravdu jen máloco si vychutnám tak vášnivě jako láhev vratislavického Konrada

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma VY_32_INOVACE_04_08_ČJ Téma Pověst o založení Karlových Varů Anotace Materiál obsahuje text a pracovní list, ve kterém žák odpovídá na otázky zjišťující porozumění textu. Propojení s vlastivědou a hudební

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc 1 Vlastivěda Vlastivěda Učivo Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě První pomoc BESIP dopravní značky, křižovatky, pravidla silničního provozu z hlediska chodce a

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na

Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 67 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2015/01 Příběh vratislavického piva Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na Wachebergu

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Oddílová výprava Riegrova stezka 25. 4. 2015. Oddílová výprava na Malou Skálu a Frýdštejn vede Rajče 607 258 000 8.5.2015

Oddílová výprava Riegrova stezka 25. 4. 2015. Oddílová výprava na Malou Skálu a Frýdštejn vede Rajče 607 258 000 8.5.2015 Editorial, Zprávy z hradu Akce, které nás čekají M ilý spoluskauti, vítam Vás v dalším vydání našeho oddílového časopisu a chtěl bych Vás upozornit na pár věcí. V prvé řadě byste neměli zapomenout na jednu

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Krajina. strukturovaný prostor krajinu chápanou prostřednictvím smyslů krajinu pojímanou systémově

Krajina. strukturovaný prostor krajinu chápanou prostřednictvím smyslů krajinu pojímanou systémově Jiná krajina Krajina Krajina je velmi široký a mnohovrstevnatý pojem. Pokud se ji nějakým způsobem snažíme redukovat, musíme si být vědomi toho, čeho se zbavujeme a jaké to má nakonec důsledky. strukturovaný

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION -

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - HODNOTY SPOLEČENSTVÍ A JEJICH ZNOVUOBJEVOVÁNÍ VE SPECIÁLNÍCH VÝZKUMNÝCH CENTRECH 1 ÚVOD Poslání Nadace Romualdo Del Bianco je přispívat k rozvoji

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova 1 Kdo jsem? 1. Jsem první človíček zrozený na zemi. 2. Jsem nadpřirozená bytost. 3. Jsem uměle vytvořený človíček. 2 Projevovaly své vlastenectví tyto osobnosti a jak? Homunkulus J. Lada ti připomíná:»

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Město Proseč Pojmenování náměstí a parků v Proseči (verze ze dne 28. července 2014) Zpracoval: Jan Macháček

Město Proseč Pojmenování náměstí a parků v Proseči (verze ze dne 28. července 2014) Zpracoval: Jan Macháček Město Proseč Pojmenování náměstí a parků v Proseči (verze ze dne 28. července 2014) Zpracoval: Jan Macháček Obsah Úvod... 3 1. Důvody pro pojmenování ulic a veřejných prostranství... 4 2. Problémy a náklady

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války

Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války 1880 1914 Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války 1. květen 1880 je datum zrodu samostatné odborné školy v Jablonci nad Nisou. V obvodu liberecké Obchodní a živnostenské komory, zahrnujícím

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 26. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 36. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic 37.

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015 Charitativní výstup na Sněžku III. ročník květen 2015 Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše transparentní účet Nadačního fondu KlaPeto - 2200692979/2010 Nadační fond KlaPeto se věnuje: zlepšení

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Nejvýznamnější barokní císař z rodu Habsburků a vášnivý numismatik (1. října 1685, Vídeň 20. října 1740, Vídeň) Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I.

Více