Zápis. 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM Vedoucí odborů MMK 8 8 Ostatní a hosté 13 Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době zahájení je přítomno 39 členů zastupitelstva města, tudíž je ZM usnášení schopno. Nejdříve bylo přistoupeno k procedurálním otázkám. Oznámil, že z jednání zastupitelstva města se omluvili: Ing. Miroslav Hajdušík a Ing. Ladislav Šincl. I když se hlasovalo hlasovacím zařízením, přesto pro případ poruchy byly určeny tyto sčitatelky: paní Romana Plecháčová, Jitka Korzonková a Vladislava Wiewiórková. Jako hlavní sčitatelku určil Ing. Blanku Rychlou. Zpracováním zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byly rovněž k nahlédnutí zápisy z 19. zasedání ZM konaného dne , který byl ověřen bez připomínek. Hlasování na tomto jednání ZM bylo veřejné, prostřednictvím hlasovacího zařízení. Jako pracovní předsednictvo byla schválena rada města. Ověřovateli zápisu byli schváleni: pan Mgr. Libor Olajec a pan Radek Orszulik. Tím byly ukončeny procedurální otázky, hlasování č. 1 (usnesení č. 551, pro 39, proti 0, zdrželo se 0). Předsedající uvedl, že v programu 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám: Po jednání mimořádné schůze RM před dnešním zasedáním ZM byly u prezence členům ZM předány tyto materiály: doplnění programu č. 1 z Odboru organizačního Změna v personálním obsazení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Karviné, doplnění programu č. 2 z Odboru organizačního Valná hromada KIC Odpady, a.s. - delegování náhradníka na valnou hromadu, doplnění programu č. 3 z Odboru rozvoje - Poskytnutí dotací z Fondu primátora města Karviné v roce doplnění programu č. 4 z Odboru stavebního a životního prostředí Poskytnutí dotace obci Křešice povodeň. Protože tyto body nebyly uvedeny v programu 20. zasedání ZM Karviné, nechal o jejich doplnění postupně hlasovat. Nejdříve o doplnění programu č. 1 Změna v personálním obsazení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Karviné. HLASOVÁNÍ : č. 2 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 551 Dále o doplnění programu č. 2 Valná hromada KIC Odpady, a.s. - delegování náhradníka na valnou hromadu. HLASOVÁNÍ : č. 3 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 551 Následně o doplnění programu č. 3 - Poskytnutí dotací z Fondu primátora města Karviné v roce HLASOVÁNÍ : č. 4 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 551 Zápis: 1

2 Nakonec o doplnění programu č. 4 Poskytnutí dotace obci Křešice povodeň. HLASOVÁNÍ : č. 5 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 551 p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k takto navrženému programu nějaké dotazy, připomínky. Protože žádný návrh na doplnění programu nebyl podán, nechal hlasovat o navrženém programu, včetně doplněných bodů. HLASOVÁNÍ : č. 6 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 551 Program 20. zasedání ZM Karviné byl schválen. Na základě nových ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, došlo k upřesnění pravidel stanovených zákonem o obcích ve věci oznámení o osobním zájmu. Dle 8 zákona o střetu zájmu je veřejný funkcionář povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma, a nebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení bude vždy součástí zápisu z jednání. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje ZM usnesením. p. T. Hanzel - sdělil, že střet zájmu nikdo neoznámil. Než bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu, podal primátor tyto informace: Dne proběhlo jednání s tím, že znovu byly obnoveny práce na přípravě statutu lázeňského místa. Po jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR během měsíce června 2013 bude zřejmé, zda se podaří připravit znění nové žádosti na příští zasedání ZM. Jde o opakovanou žádost naposledy předloženou zastupitelstvu města v roce Vedení města rozhodlo o poskytnutí daru ve výši Kč ,-- pro obec Křešice, postiženou letošní povodní, místo původně navržené částky uvedené v návrhu na usnesení. Návrh byl projednán a schválen na mimořádné radě města dnes před konáním zasedání ZM. Nyní bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 1) Vyřízení interpelací členů ZM přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné konaném dne p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Zeptal se, zda jsou k vyřízení interpelací nějaké dotazy nebo připomínky. p. J. Adámek - nebyl spokojený s odpovědí na interpelaci, neboť příprava projektu týkající se sociálních bytů se neustále oddaluje s tím, že koncepce nebude hotova ani do konce volebního období. Poukázal na nedostatek těchto bytů v souvislosti s narůstajícím počtem nejen starších občanů ve městě, ale i sociálně slabých, kteří by toto bydlení upřednostnili. p. T. Hanzel - uvedl, že bytová koncepce města bude zpracována v rámci přípravy nového strategického dokumentu města Karviné s pracovním názvem Karviná vize Tato koncepce bude zpracována pro období Tím bylo na interpelaci odpovězeno. Protože další připomínky nebyly předloženy, nechal o bodu programu č. 1 hlasovat. Zápis: 2

3 HLASOVÁNÍ : č. 7 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Závěřečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včerně informace o výsledku inventarizace obecního majetku p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. Zpráva byla podrobně popsána v důvodové zprávě materiálu s tím, že přílohou materiálu bylo hospodaření příspěvkových organizací MMK, přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu města, přehled finančních darů přijatých statutárním městem Karviná, rekapitulace rozpočtových opatření schválených radou města a zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok V příloze č. 1 k usnesení byl předložen návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok K předložené zprávě otevřel diskuzi. p. M. Heisigová - občanka města - po prostudování tohoto dokumentu vznesla dotaz týkající se odkanalizování okrajových částí města ve dvou projektech, na kterou mělo město získat dotaci. Dočetla se, že byla zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a na projekty podána žádost do operačního programu životního prostředí s tím, že v listopadu 2012 byla žádost akceptována a schválena k financovány. Odkanalizování okrajových částí by občané určitě přivítali, hlavně ve Starém Městě, kde byla ze strany města přislíbena kanalizace už v roce 2010, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla akce realizována. Finanční prostředky i projekt byly schváleny k financování, ale na 59. schůzi rady města bylo rozhodnuto, že od obou projektů bude odstoupeno. Ing. H. Bogoczová - vysvětlila, že finanční prostředky byly schváleny na akci, která by určitě zlepšila infrastrukturu města, ale byla stanovena podmínka, kterou nelze uvést do praxe. Mělo dojít k vypovězení smlouvy se společností SmVak s tím, že bude vysoutěžena nová společnost, která bude zajišťovat odvádění splašků. Když byla realizována akce Kanalizační sběrač, byla uzavřena smlouva se společností SmVak na poskytování těchto služeb, pokud by jí město vypovědělo, dostalo by se do situace, že by přišlo o tyto dotace. p. T. Hanzel - je pravda, že byla schválena dotace na odkanalizování okrajových částí města s stím, že na druhou stranu nechtěl, aby se město dostalo do situace, která by nastala u akce Kanalizační sběrač. Nejdříve byla přislíbena dotace ve výši 85%, nakonec byla krácena na 40 % na základě rozhodnutí státní byrokracie z důvodu kurzovních změn. Dále byla v programu stanovena podmínka, že se na kanalizaci musí připojit minimálně 85 % domácností do konce roku 2015, což by asi nebylo splněno, neboť v současné době je na celém kanalizačním sběrači napojeno cca 30 % domácností. V opačném případě by město muselo celou dotaci vracet a vše financovat z vlastních zdrojů, což by město značně zatížilo. Z těchto důvodů byla dotace odmítnuta. p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 2 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 8 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Zpráva o vymáhání pohledávek p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický, který byl zpracován ve spolupráci s Odborem sociálním a organizačním. Zpráva byla rozdělena do částí, které zpracovaly jednotlivé vymáhající odbory tak, že každý odbor ve své části komentuje, jaké druhy pohledávek eviduje a vymáhá a jaké byly stavy těchto pohledávek na konci roku K předložené zprávě otevřel diskuzi. usnesení bodu programu č. 3 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 9 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 554 Zápis: 3

4 4) Změna usnesení ZM č. 462 konaného dne Program prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2013 p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byla Městská policie Karviná. Změna se týkala jednoho ze tří navržených projektů prevence kriminality - Estetická výchova v požadované částce Kč ,-- s možností ucházet se o státní účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ČR. Protože uvedený projekt nebyl podpořen, nebude realizován. Bylo navrženo částku ve výši Kč ,--, schválenou zastupitelstvem města, převést na projekt Volný čas, který bude realizován za navýšenou částku Kč ,--. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. usnesení bodu programu č. 4 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 10 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) OZV o Městské policii Karviná p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Důvodem vydání OZV byly rozsáhlejší změny některých právních předpisů, odstranění přílohy č. 2 vyhlášky týkající se výměnné lhůty výstroje a výzbroje strážníků Městské policie, která byla nově upravena ve Výstrojním řádu Městské policie Karviná. Tato změna byla provedena také v příloze č. 1 uvedené vyhlášky s tím, že nabude účinnosti dne K předloženému návrhu otevřel diskuzi. usnesení bodu programu č. 5 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 11 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Od platí zákon č. 102/2013 Sb., který v ustanovení 21 b) odst. 1 řeší oprávnění obce stanovit podmínku řidičům taxislužby prokázat zkouškou své znalosti. Nově dochází k úpravě počtu okruhů zkoušek, a to snížením počtu ze tří na dvě, kdy nově budou prověřovány pouze znalosti z místopisu a právních předpisů upravujících taxislužbu a ochrany spotřebitele. Změny byly provedeny také v terminologii tak, aby znění vyhlášky korespondovalo se zněním zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Obecně závazná vyhláška nabude účinnosti dne K předloženému návrhu otevřel diskuzi. JUDr. O. Guziurová, MPA - upozornila členy ZM, že v příloze usnesení v odst. 4.7 došlo k formální chybě v textu: Uchazeč, který u první zkoušky neuspěl v některém ze tří testů má být správně uvedeno ze dvou testů. Změna bude po schválení takto upravena v příloze č. 1 k usnesení. usnesení bodu programu č. 6 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 12 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 557 Zápis: 4

5 7) Poskytnutí dotací do investičních fondů příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. V důvodové zprávě materiálu byl předložen návrh ke schválení poskytnutí dotací do investičních fondů uvedeným příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ včetně důvodu a výše dotace. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. usnesení bodu programu č. 7 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 13 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Čestné prohlášení statutárního města Karviné v rámci veřejné zakázky na stavební práce pod názvem Revitalizace vodní plochy na historickém území parku Boženy Němcové postiženého důlní činností na lokalitu pro volnočasové aktivity obyvatel města Karviné dle Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový, který na uvedenou veřejnou zakázku, financovanou prostřednictvím Meziresortní komise, jejímž zadavatelem bude Ministerstvo financí ČR, připravuje podklady pro zadávací dokumentaci. Meziresortní komise požaduje doložit čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele se závazky uvedenými v důvodové zprávě materiálu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. usnesení bodu programu č. 8 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 14 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Čestné prohlášení statutárního města Karviné v rámci veřejné zakázky na stavební práce pod názvem Stavební úpravy ul. Karola Sliwky včetně ul. Poštovní v Karvinié-Fryštátě dle Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový, který připravuje uvedenou veřejnou zakázku, rozdělenou do dvou etap, která bude financovaná prostřednictvím Meziresortní komise, jejímž zadavatelem bude Ministerstvo financí ČR s tím, že komise požaduje doložit čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele se závazky uvedenými v důvodové zprávě materiálu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. usnesení bodu programu č. 9 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 15 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Čestné prohlášení statutárního města Karvinéi v rámci veřejné zakázky na stavební práce pod názvem Stavební úpravy ulice Lázeňské v Karviné-Darkově dle Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový s tím, že i tato veřejná zakázka bude financovaná prostřednictvím Meziresortní komise, jejímž zadavatelem bude Ministerstvo financí ČR. Odbor majetkový připravuje podklady pro zadávací dokumentaci výše jmenované veřejné zakázky na stavební práce dle Zápis: 5

6 pokynů pravidel Meziresortní komise, která požaduje předložit čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele se závazky uvedenými v důvodové zprávě materiálu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. usnesení bodu programu č. 10 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 16 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 5902, Ořechov - změna usnesení ZM č. 443 ze dne návrhu usnesení bodu programu č. 11 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 17 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Nabytí nemovitostí - Petr Krahulec návrhu usnesení bodu programu č. 12 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 18 PRO : 36 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod části pozemku - Roman Hořčica, Václav Sláma návrhu usnesení bodu programu č. 13 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 19 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod pozemků - LIFT COMPONENTS s.r.o. Zápis: 6

7 návrhu usnesení bodu programu č. 14 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 20 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod pozemků - Molnlycke Health Care Klinipro s.r.o. návrhu usnesení bodu programu č. 15 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 21 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Dražba jednotky č. 10 v domě č. p návrhu usnesení bodu programu č. 16 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 22 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod jednotky č. 5 v domě č. p. 711 návrhu usnesení bodu programu č. 17 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 23 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod jednotky bývalý kryt CO Zápis: 7

8 návrhu usnesení bodu programu č. 18 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 24 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Vyřazení dlouhodobého majetku p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálů byl Odbor majetkový, který na návrh likvidační komise doporučil provést fyzickou likvidaci a vyřadit z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviné uvedený dlouhodobý majetek. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. návrhu usnesení bodu programu č. 19 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 25 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje, který na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě doplnil a opravil požadované údaje ve Zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace tak, jak bylo uvedeno v důvodové zprávě materiálu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 20 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 26 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Zpráva o realizaci projektu Cesta k městu - Program Mládež v akci regionu Těšínské Slezsko p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje, který předložil plnění aktivit uvedeného projektu za období květen 2012 až květen 2013 a plán aktivit na období červen 2013 až duben Před koncem realizace projektu bude předložena druhá zpráva o realizaci a vyhodnocení průběhu projektu. Plánovaným výstupem bude Koncepce pro práci s mládeží a podporu neformálního vzdělávání s termínem zpracování prosinec K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 21 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 27 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Uzavření smluv o popskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Cesta k městu p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje, kdy hodnotitelská komise na svém zasedání dne Zápis: 8

9 doporučila k realizaci 12 projektů uvedených v návrhu na usnesení s tím, že dojde k uzavření smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi statutárním městem Karviná a realizátorem projektu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 22 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 28 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 573 Návrh byl schválen (později prohlášeno hlasování jako neplatné), bylo hlasováno znovu, viz hlasování č. 34. Doplnění programu č. 1 - Změna v personálním obsazení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Karviné p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Výbor pro národnostní menšiny projednal na svém jednání dne návrh na změnu v personálním obsazení výboru. Pro opakovanou neúčast na jednáních navrhl odvolat z funkce člena výboru paní Bc. Andreu Šotkovskou a zvolit novým členem paní Helenu Mojžyškovou. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. návrhu usnesení doplněného bodu programu č. 1 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 29 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 574 Doplnění programu č. 2 - Valná hromada KIC Odpady, a. s. - delegování náhradníka na valnou hromadu p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, který předložil informaci o svolání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s. na den Vzhledem k tomu, že oba delegování zástupci města (primátor a Ing. Jan Wolf, náměstek primátora) se nemohou zúčastnit, bylo nutné, aby zastupitelstvo města delegovalo na tuto valnou hromadu dalšího náhradníka. V této souvislosti byl předložen návrh na delegování náměstka primátora Mgr. Petra Bičeje. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. J. Adámek - měl za to, že je zbytečné náměstka primátora Mgr. Bičeje na valnou hromadu vysílat, když nebude mít právo hlasovat nebo o ničem rozhodovat. Zápis z valné hromady může být na město zaslán písemně. JUDr. O. Guziurová, MPA - vysvětlila, že zastupitelstvo bude delegovat dalšího náhradníka na valnou hromadu se všemi právy a povinnosti, jako mají předcházející delegovaní zastupitelstvem (pan primátor nebo náměstek primátora Ing. Wolf). Na valné hromadě bude hlasováno o akciích, které jsou na jméno, tedy na město Karviná, které bude zastupovat po zmocnění zastupitelstvem města náměstek primátora Mgr. Bičej. p. T. Hanzel - protože další dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení doplněného bodu programu č. 2 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 30 PRO : 35 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 575 Doplnění programu č. 3 - Poskytnutí dotací z Fondu primátora města Karviné v roce 2013 p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který obdrželi zastupitelé dnes po projednání v mimořádné radě města u prezence s tím, že jednotlivé návrhy byly uvedeny v příloze k usnesení. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. Zápis: 9

10 p. J. Adámek - požádal, zda by mohla být dotace pro Červený kříž navýšena z částky Kč ,-- na částku Kč ,-- protože se potýkají s nedostatkem peněz s tím, že vykonávají dobrovolnou a velmi záslužnou činnost. p. T. Hanzel - řekl, že Karvinskému Červenému kříži bylo schváleno navýšení letošní dotace o 150 tisíc korun na celkových 200 tisíc korun, protože Červený kříž městu výrazně pomohl při povodni před třemi lety a i nyní byl jeden z prvních, kdo začal se sbírkou pro zaplavené Čechy. Jedna dotace ve výši Kč ,-- jim již byla schválena, celková dotace je tedy ve výši Kč ,-- s tím, že za tuto dotaci jsou vděčni a s její výší souhlasili. Protože další dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení doplněného bodu programu č. 3 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 31 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 576 Doplnění programu č. 4 - Poskytnutí dotace obci Křešice - povodeň p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor stavební a životního prostředí. Po projednání předloženého návrhu bylo doporučeno zastupitelstvu města poskytnout účelovou dotaci ve celkové výši Kč ,-- obci Křešice za účelem odstranění škod způsobených fyzickým a právnickým osobám povodní v červnu 2013, z toho peněžní prostředky ve výši Kč ,-- a věcné prostředky v hodnotě Kč ,--. Návrh byl takto upraven po projednání v mimořádné radě města dnes před zasedáním ZM s tím, že pomoc bude předána po schválení v zastupitelstvu města dne K předloženému návrhu otevřel diskuzi. PhDr. R. Nogol, MPA - dodal, že se jedná o obec, která byla vážně postižena letošní povodní. Se zástupci obce jsou v kontaktu s tím, že v obci je stále voda, nic nefunguje, řada občanů se ještě nemůže vrátít do svých domovů, jiní přišli o veškerý svůj majetek. Z 12 vysoušečů, které má město ve svém majetku, bude této obci 6 vysoušečů poskytnuto jako výpůjčka. p. J. Zolich - zeptal se o jaké Křešice se jedná, neboť obcí s tímto názvem, je víc. p. T. Hanzel - jedná se o Křešice na Litoměřicku, obec byla téměř celá zaplavená, odříznutá od světa a prakticky bez zásobování, evakuováno bylo více než tisíc lidí a obecní úřad i krizový štáb fungovaly ve vedlejší obci. Po domluvě s vedením obce budou nakoupeny vody, trvanlivé potraviny, čisticí a pracovní pomůcky pro úklid. Zapůjčeno bude šest našich vysoušečů s tím, že pomoc odjede dne ráno. Protože další dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení doplněného bodu programu č. 4 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 32 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Nové interpelace členů ZM p. K. Wiewiórka - podal tyto interpelace: 1. Úprava komunikace v Karviné-Ráji Poukázal na úpravu komunikace v Karviné-Ráji vedoucí od nábytku po křižovatku u ZŠ na ulici Borovského, mezi nimiž se nachází ještě jedna nebezpečná křižovatka, kde přes ulici nelze po obou stranách bezpečně přejít s tím, že i tento přechod by měl být označen také zebrou. p. T. Hanzel na interpelaci bude odpovězeno písemně. 2. Úprava komunikace v Karviné-Mizerově Na nově zrekonstruované komunikaci vedoucí od ulice Studentská směrem nahoru po ulici Tyršově provést výměnu prvního kovového retardéru, který při projíždění vozidel způsobuje značnou hlučnost, a to za nižší nebo pokud to bude možné, ho zcela zrušit. V této souvislosti požádat odborníka, který by tuto záležitost posoudil. p. T. Hanzel na interpelaci bude odpovězeno písemně. Mgr. A. Petráš - 1. Vyčištění kanálů Požádat krajský úřad, kterému náleží údržba komunikací, o vyčištění kanálů na ulici Borovského, které jsou zaneseny, neboť při větších deštích po celé ulici až k OPF teče voda jako potok a komunikace se nedá ani projít. Vyčištěny by měly být i kanály, které mají ve správě TS Karviná, a.s. Zápis: 10

11 p. T. Hanzel - na interpelaci bude odpovězeno písemně. p. J. Adámek - podal tyto interpelace: 1. Výstavba kasina Vyslovil nespokojenost s plánovanou výstavbou kasina mezi OD Tesco a Lídl, které nebude žádným přínosem, pouze zdrojem hluku a město bude následně řešit řadu problémů. V této souvislosti poukázal na skutečnost, že ústavní soud zrušil OZV o provozu výherních hracích přístrojů a videoterminálů, na což již některá města reagovala a provoz výherních hracích přístrojů na svých územích zrušila s tím, že pro jejich města a obce nemají žádný přínos. Doporučil, aby o této záležitosti byla vedena diskuze a následně byl připraven materiál (nová OZV) týkající se zrušení provozu výherních hracích přístrojů a videoterminálů na celém území města Karviné. Byl si vědom toho, že automaty přinášejí do městského rozpočtu peníze, ale na druhou stranu ničí životy řady rodin. Pokud by bylo v této věci vyhlášeno referendum, většina lidí by byla určitě pro jejich zrušení. Mgr. P. Bičej -vyzval pana Adámka, aby řekl, jak bude řešen výpadek v příjmech města ve výši cca 40 mil. Kč po zrušení VHP a videoterminálů. p. T. Hanzel - řekl, že tím bylo na interpelaci odpovězeno. 2. Vyhlášení referenda na investiční akce Požádal vedení a radu města, aby připravila k projednání materiál týkající se vyhlášení referenda na realizaci investičních akcí nad 100 mil. Kč, aby občané rozhodli, zda bude daná akce ve městě realizována. p. T. Hanzel - na interpelaci bude odpovězeno písemně. 3. Výstavba semaforu u Tyflocentra Vznesl dotaz, v jaké fázi se nachází realizace jeho požadavku - vybudování semaforu na křižovatce u Tyflocentra v Karviné-Mizerově (u polikliniky). p. T. Hanzel - na interpelaci bude odpovězeno písemně. 4. Rozmístění seismických stanic Vznesl dotaz na 3 konkrétní místa, kde by měly být umístěny seismické stanice v sídlištní zástavbě s tím, že dosud tuto informaci nedostal. Otřesové jevy se neustále projevují a dochází k poškozování soukromého majetku občanů města, v bytových domech praskají panely, stropy a většina občanů neví, kde nebo na koho se mají obrátit při vyřizování těchto záležitostí. Mgr. P. Bičej - požádal pana Adámka, aby konkrétně uvedl č. p. domů, které jsou takto poškozeny nebo na kterých se projevují praskliny po otřesech. p. T. Hanzel - na interpelaci bude odpovězeno písemně. 5. Prodej krytů CO Nesouhlasil s prodejem krytů CO umístěných v panelových domech, které jsou prodávány majitelům bytových jednotek s tím, že by si je mělo město nechat ve svém majetku nebo je prodat majitelům domu za Kč 1,--. Většina těchto občanů o jejich odkup nemá zájem. Mgr. P. Bičej požádal pana Adámka, aby uvedl konkrétní jména občanů nebo konkrétní domy, ve kterých lidé nesouhlasí s prodejem krytů CO. p. T. Hanzel - na interpelaci bude odpovězeno písemně. 24) Organizační záležitosti a různé p. J. Zolich vznesl tyto náměty: 1) Protože v nově zrekonstruovaném Univerzitním parku nebude prozatím umístěna kamera, poukázal na to, že tam dochází k poškozování majetku a dětských atrakcí dospívající mládeží, která si zde vytváří občerstvovací stanice, na pískovišti konzumují krabicová vína a pivo z platstových láhví. 2) Dal na zvážení, zda by nebylo vhodné v Univerzitním parku, cca 5 m od umístěných popelnic a garáží u MP Karviné, vybudovat chodník, neboť si lidé na tomto místě zkracují cestu a tím vyšlapávají nový chodník. 3) Zeptal se, kdy bude zkolaudována stavba - Městská tržnice, měla být k Ing. H. Bogoczová - sdělila, že stavba již byla firmou ukončena, žádost o kolaudaci byla podána na stavební úřad, po vydání územního souhlasu a doložení žádosti o požadované věci, dojde k slavnostnímu otevření. Ing. Z. Gajdacz - vznesl dotaz k akcím, které město připravovalo několik let a ke kterým dnes zastupitelstvo města schvalovalo Čestná prohlášení, tedy kdy dojde k jejich realizaci. p. T. Hanzel - rozhodnutí je v současné době v kompetenci ministerstva financí, není ani znám systém, podle kterého by mělo být postupováno. p. M. Heisigová občanka města - (Holubova č. p. 1751, Karviná-Nové Město) vystoupila za sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem s informacemi o činnosti tohoto sdružení, písemně bylo přiloženo k zápisu. Vrátila se ke slovům, která na minulém ZM řekl pan primátor na adresu jejich sdružení. Popsala jednotlivé činnosti sdružení, výsledky, kterých dosáhli a také to, na čem v současné době pracují, aby vyvrátila tvrzení, že Zápis: 11

12 provádějí tzv. destruktivní činnosti. V Karvinském zpravodaji č. 4/2013, v úvodním slově pana primátora, byli označeni jako pseudoochránci. Zajímalo ji, z jakého zdroje pan primátor bere tyto informace, na základě kterých si udělal tento názor. Měla za to, že dělají právě opak toho, co uvedl. Jejich sdružení vzniklo proto, aby bránili své domovy, firmy a životní prostor ve Starém Městě, protože ve vedení města nenašli oporu. Staré Město bylo obětováno firmě OKD, a.s. z důvodu zachování zaměstnanosti na šachtě. Dnešní situace v OKD však takové záruky nadává, má problémy s odbytem uhlí, propouští, snižuje mzdy. Jejich sdružení podporuje názor, že Karviná může mít budoucnost i bez dalšího rozšiřování těžby s tím, že by se mělo těžit tam, kde již lidé nežijí a na těžbě by se měli podílet naši lidé, nikoliv cizinci. Bez stanovení jasných pravidel mezi městem a OKD, a.s. budou občané žít neustále v obavách z budoucnosti. Proto jejich sdružení poukazuje na tyto problémy, svou prací docílili, že se zveřejňují na internetových stránkách firmy DBP Paskov informace o otřesech, započalo se s pasportizací staveb v Karviné-Ráji, pracují na prosazování zahájení nivelačního měření poklesů terénu. To vše se přece nedá nazvat destruktivní činností. Naopak vedení města přihlíží, jak OKD a RPG pomalu demoluje domovy lidí a ubírají všem důležitý životní prostor, protože o těžbě pod Starým Městem ještě není rozhodnuto, ale devastace této lokality již probíhá. Vznesla dotaz na pana primátora, co udělal sám nebo celé vedení pro město. Karviná se pod jeho vedením potýká s vysokou nezaměstnaností, kriminalitou, podílem sociálně slabých a odlivem mladých rodin a inteligence, závažně poškozeným životním prostředí a špatným podnikatelským prostředím. Jejich sdružení to však nemá možnost ovlivnit. Zeptala se primátora, kde byl v březnu 2012, jak se o záměru rozšíření těžbě pod Starým Městem jednalo na OPF. S občany města komunikuje pouze přes média a je vidět jen na pozitivních akcích. Dodala, že na základě práv, které sdružením dává legislativa, se budou i nadále aktivně zapojovat do veřejného dění, a to i přesto, že dochází k osobním útokům na některé jejich členy v podobě anonymních udánich. p. T. Hanzel - reagoval na vystoupení paní Heisigové s tím, že za tím, co řekl, si stoji. Kdo chce, tak si udělá vlastní obrázek s tím, že každý má na věc také vlastní názor. Na zastupitelstvu neuváděl, že jejich činnost je špatná, každý může vyvíjet své aktivity, ale musí vědět, co je a co není možné, co lze a co nelze ovlivnit. Pokud někdo říká, že se v Karviné žít nedá, že je zde vše špatné, nejsou zde podmínky k podnikání a pokud to bude někdo neustále říkat, tak v tom budou lidi utvrzovat, že tomu tak je. Měl za to, že lidé neodcházejí pouze z Karviné, ale i z Havířova, Ostravy, Orlové a jiných okolních měst. Je to problém celé Severní Moravy, tedy nejen města Karviné. Dodal, že na jeho osobu přišla také spousta anonymních udání, z nichž některé se řeší nebo prošetřují. Jejich sdružení bere jako součást politického souboje, které pomocí tisku řeší nebo poukazuje na to, že je někdo šikanuje. Obecně o tom nic neví, v tisku však uvádějí, že se jedná o úředníky nebo aparát. Byl pro to udělat petiční akci s tím, že k anonymním udáním se nebude nikdo vyjadřovat nebo je řešit. Protože vstoupili do veřejného prostoru, musí s tím počítat, protože dnes nikdo nikomu nevěří a jeden druhého udává a pomlouvá. Město nemá neomezené možnosti, aby budovalo nové průmyslové zóny, lákalo do města nové investory nebo vytvářelo takové podmínky, aby zde investoři přicházeli a vytvářeli nové pracovní příležitosti. Měl za to, že je to věc státu, nikoliv města, které již průmyslovou zónu vybudovalo, má zájem ji rozšiřovat a vybudovat novou pro drobné podnikatele. Za 20 let zde stát nic nepodnikl, nic pro tuto oblast neudělal. Pokud skončí těžba, průmyslová zóna nebude schopna absorbovat tolik nezaměstnaných. Ke své neúčasti na jednání týkající se rozšíření těžby OKD, a.s. v březnu 2012 konané na OPF, uvedl, že se o něm dověděl na poslední chvíli a měl již naplánovaný jiný program. Mgr. P. Bičej - vyzval paní Heisigovou, aby na něj podala trestné oznámení, ne až 14 dnů před volbami, neboť v tisku uvedla, že prodej jeho domu byla jakýsi forma úplatku s tím, že ho a jeho rodinu tímto napadá a osočuje. Dodal, že nedávno si jejich sdružení zadalo průzkum občanů k rozšíření těžby, který pro ně moc dobře nedopadl. Vyzval ji, zda by se k tomu nechtěla vyjádřit. p. J. Adámek - řekl, že na minulém zasedání ZM vznesl požadavek, aby v tomto bodě bylo vyčleněno cca 5 minut pro vystoupení jednoho ze zástupců krajského zastupitelstva, který by podal informace týkající se našeho města. Dosud tak nebylo učiněno. p. Dalibor Hula občan města (Slovenská 2899, Karviná-Hranice) přiklonil se k názoru pana Adámka ke zrušení heren ve městě Karviná. V této souvislosti vznesl dotaz ke vzniku nové herny v Karviné. Reagoval na vyjádření z minulého zasedání ZM, kde zaznělo, že pokud bude mít někdo zájem, město může dát kontakt nebo zorganizuje pro zájemce schůzku s odborníky na léčbu ze závislosti na těchto automatech, kteří provedou přednášku o tom, jaký dopad nebo vliv má či nemá počet heren nebo kasín ve městech s tím, že v podstatě neřeší problém závislosti a negativních jevů ve společnosti. Požádal proto o písemný kontakt na tyto odborníky, kteří by mu tyto informace podali nebo danou problematiku vysvětlili. p. Marek Gasior občan města (Karola Sliwky č. p. 49/8b, Karviná-Fryštát) přiloženo písemně k zápisu. Vystoupil k činnosti občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem týkající se kácení a ochrany dřevin ve městě Karviná. Protože na základě plné moci konzultuje pro sdružení záležitosti týkající se ochrany dřevin, rozhodl se podat k této problematice vysvětlující informace. Upozorňuje město na problémy týkající se péče o dřeviny a navíc se vyjadřuje jako konzultant občanského sdružení k probíhajícím správním řízením. Vypozoroval, že péče o zeleň ve městě v některých případech pokulhává. Chtěl proto získané vědomosti v tomto oboru využít tam, kde žije. Sdružení obdrželo 52 oznámení o zahájení řízení týkající se i kácení stromů s tím, že do části z nich se sdružení přihlásilo, aby mohli získat bližší informace. Jejich stanoviska se týkala desítek stromů, z nichž 10 nedoporučili kácet. Reagoval na vystoupení pana Tomaly z minulého zasedání ZM dne , který se ohradil proti vydání jejich negativního stanoviska ke kácení stromů v blízkosti jeho domu, kde je předsedou družstva. Ze 7 stromů, které nedoporučili ke kácení, byly právě 4 v blízkosti tohoto družstva. K první žádosti o kácení 5 stromů neměli připomínky, protože stromy bylo blízko fasády (do 6,5 m). Druhá žádost obsahovala Zápis: 12

13 požadavek na kácení dalších 4 stromů ve vzdálenosti do 10 m od domu s tím, že stromy jsou proschlé, což se na první pohled neprokázalo. Proto s kácením těchto stromů nesouhlasili, nesouhlasil ani odboru ŽKP. Z těchto 6 stromů u dvou upozornili na defekt v oblasti kořenového náběhu. Dodal, že pan Tomala docílil tedy vykácení 6 stromů kolem svého domu, ale i přesto stále tvrdí, že občané mají v bytech tmu, nic nevidí a mají narušenou omítku. Již na minulém zasedání ZM vyzval pana Tomalu ke konzultaci jeho stromů, ale on jeho nabídku nevyužil. Proto mu tuto nabídku učinil znovu. Tímto vystoupením chtěl přesvědčit, že jeho motivem není tzv. destruktivní činnost, ale je tomu právě naopak. Byl rád, že může spolupracovat se sdružením, které brání pokusum firmy OKD, a.s. o destrukci Karviné. p. Silvie Škulavíková občanka města - (ul. Lešetínská č. p. 220, Karviná-Staré Město) - vystoupení přiloženo písemně k zápisu. Vystoupila k problematice nepokosených a neudržovaných pozemků, poukázala na proluky zbouraných domů ve Starém Městě, které nyní vlastní OKD, a.s. s tím, že jich bude přibývat. OKD, a.s. dosud pozemky ještě nepokosilo, což způsobuje problémy občanům, kteří zde ještě bydlí. Požádala proto město, aby jim v této záležitosti pomohlo. Dále požádala město: - o vykosení trávníku během prázdnin na hřišti u bývalé školy, kde by si mohli děti hrát, - o odstranění keřů, které ohrožují občany a zasahují do vozovky přímo na mostě na ulici Lešetínské v VOKD, - poukázala na úsek cesty ulice Myslivecké patřící OKD, a.s., která je velmi znehodnocena výtluky a zasahujícími keři do vozovky. p. T. Hanzel na dotazy bude odpovězeno písemně. p. Rudolf Tomala občan města (ul. Na Kopci č. p. 2151, Karviná-Mizerov) vystoupil k těmto záležitostem: 1) K problematice kácení stromů, a to k zamítavému stanovisku, ke kterému podal odvolání na KÚ s tím, že dosud vyjádření nepřišlo. K vystoupení pana Gasiora uvedl, že jako předseda bytového družstva hájí zájmy občanů města, neboť mají v bytech, které si nechali revitalizovat, tmu, semena ze stromů jim zanášejí střechu a odpady, které již museli nechat firmou vyčistit a jehnědy z bříz znečisťují dlažbu chodníku před jejich domy. Mrzelo ho, že sdružení má větší pravomoc, než MMK. Vyzval proto zástupce sdružení, aby jim pomohli vyřešit jejich situaci tím, že kácení stromů jim bude povoleno. V opačném případě požádal o pomoc město, aby jim někdo poradil, na koho se mají v této věci obrátit nebo co mají pro to udělat, zda podat trestní oznámení nebo se obrátit na ochránce lidských práv. 2) Dále poukázal na stání vozidel u popelnic u jejich domu, u kterých byly z přední strany vysázeny túje, které umožňují přístup pouze z jedné strany. Požádal o provedení žlutého šrafování na vozovce, aby měla vozidla TS Karviná ke kontejnerům přístup. MP Karviná požádal kontrolu dodržování tohoto značení, případná porušení pokutovat. p. T. Hanzel na dotazy bude odpovězeno písemně. p. Marek Gasior občan města - reagoval na vystoupení pana Tomaly s tím, že oni řeší problesmatiku odborně. Znovu vyzval pana Tomalu, aby s nimi jeho záležitost odiskutoval. Primátor podal tyto informace: 1) O přípravě nového strategického dokumentu města Karviné s pracovním názvem Karviná vize 2040 v rámci které bude zpracována bytová koncepce města. Tato koncepce bude zpracována pro období ) Oznámil možnou změnu termínu zasedání ZM v září, z termínu z na , a to z důvodu termínu schvalování dotací s tím, že o případné změně budou zastupitele předem informování. 3) Na ZM v září 2013 bude přizván ředitel NsP Karviná, který podá informace o sloučení NsP Karviná-Ráj s NsP Havířov. Dále sdělil, že byl vedoucí Odboru rozvoje upozorněn, že u materiálu č Uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Cesta k městu došlo k úpravě návrhu na usnesení u projektu Fair play tour Karviná, a to z částky Kč ,-- na částku Kč ,--. Návrh byl projednán dnes na mimořádné radě města před konáním ZM. Proto hlasování č. 28 označil za zmatečné, tedy za neplatné, o čemž nechal hlasovat. a o návrhu bodu programu č. 22 nechal ještě jednou hlasovat. HLASOVÁNÍ : č označení hlasování č. 28 za zmatečné ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. p. T. Hanzel - nechal hlasovat o upraveném návrhu na usnesení u projektu Fair play tour Karviná, který zní takto: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi statutárním městem Karviná a MFK Karviná, o.s., Slovenská 2882, Karviná-Hranice, IČ: , na realizaci Zápis: 13

14 navrženého projektu Fair play tour Karviná v rámci schváleného projektu Cesta k městu ve výši Kč ,-- vč. DPH. HLASOVÁNÍ : č. 34 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 573 p. T. Hanzel - zeptal se, zda chce ještě někdo v rámci bodů různé vystoupit. Protože se již nikdo do diskuze nepřihlásil, jedání ZM Karviné ukončil s tím, že na dalším zasedání Zastupitelstva města Karviné se sejdeme v září 2013 s tím, že datum bude dodatečně upřesněn. z pov. Mgr. Petr Bičej, v. r.... Tomáš Hanzel primátor Ověřovaté zápisu:... Mgr. Libor Olajec, v.r.... Radek Orszulik, v. r. Zapsala: Jana Nekardová, zaměstnankyně Odboru organizačního, KP Karviná dne Zápis: 14

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné Schváleno:

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2015 z 1. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 4. března 2015 V Horních Bludovicích

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva. Městský obvod - Statutární město Pardubice. Městský obvod Pardubice VI. Úřad městského obvodu Pardubice VI

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva. Městský obvod - Statutární město Pardubice. Městský obvod Pardubice VI. Úřad městského obvodu Pardubice VI Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Zápis z XVII. zasedání

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 31. 1. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové, IČ: 465 05 156, konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. 2709 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 20.05.2013

Usnesení. 2709 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 20.05.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 20.05.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více