STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO"

Transkript

1 Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65, Vranovská 65, Brno Číslo dokumentu: SEK1_03/ Počet stran: 12 Počet příloh: 3 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Pravidla pro organizaci, hodnocení a psaní dlouhodobých maturitních prací I. ORGANIZACE DMP školní rok 2014/2015 Studenti 4. ročníků budou obhajovat dlouhodobou maturitní práci jako součást školní části maturitní zkoušky. Studenti budou práci zpracovávat jako dvouletou, témata musí být zadána vždy nejpozději do konce října předcházejícího, tj. 3. ročníku. Studenti mají možnost sami si zajistit vhodné téma práce i externího konzultanta. V případě, že tuto možnost mít nebudou, budou vždy nabídnuta témata ze strany SPŠCH, případně vedení školy zprostředkuje možnost zpracovávání prací na externím pracovišti, např. na chemické fakultě VUT, na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity apod. Studenti mohou zpracovávat práci jako jednotlivci nebo ve dvojicích. Společně mohou zpracovávat jedno téma dva žáci z jiných tříd, v rámci maturitní zkoušky však musí proběhnout obhajoba v obou třídách. Student musí mít vedoucího práce z řad vyučujících SPŠCH, i když práci zpracovává na externím pracovišti. Průběžné hodnocení práce bude prováděno příslušným konzultujícím vyučujícím, který hodnocení může započítat do výsledné známky ve svém předmětu. Studenti musí absolvovat průběžnou prezentaci práce ve 2. pololetí 3. ročníku (březen - duben) a v 1. pololetí 4. ročníku (říjen - listopad). 1

2 Koncem školního roku (v červnu) bude vyčleněn týden, v němž mají studenti možnost provádět měření v laboratořích SPŠCH. Žák je povinen minimálně 2x za pololetí absolvovat konzultace se svým odborným konzultantem a vedoucím práce. Tyto konzultace potvrdí podpisem odborný konzultant eventuálně vedoucí práce žákovi do jeho konzultačního formuláře SOČ. Absolvování konzultací bude zohledněno v maturitním hodnocení vedoucího práce. Žák je povinen si zavést sešit na poznámky a výsledky měření SOČ. Všichni studenti 4. ročníku musí práci obhajovat v rámci školního kola SOČ (březen). Práce musí být odevzdána ve dvou výtiscích + elektronicky do 13. února. V případě, že obhajoba nebude úspěšná, nebo bude doporučeno práci dopracovat či opravit, pak je tato možnost do 27. března, což je poslední termín odevzdání před maturitní obhajobou. Práce musí být prezentována i mimo SPŠCH v rámci propagace školy, např. na chemické fakultě VUT, v rámci AMAVETu apod. Za takovouto úspěšnou prezentaci je možno získat až 10 bodů (5 + 5) do celkového hodnocení (viz kapitola týkající se hodnocení). Práce musí být odevzdána ve 4. ročníku v definitivní podobě nejpozději: - pro jarní termín MZ do 28. března příslušného roku - pro podzimní termín MZ elektronicky do 15. srpna vedoucímu a oponentovi práce a v tištěné podobě do příslušného školního roku. - V tištěné podobě musí být práce vyvázána v kroužkové vazbě, v předu musí být opatřena pevnou průhlednou fólií a vzadu pevnými papírovými zády. Studenti 3. ročníku mohou páci ohajovat v rámci SOČ již ve třetím ročníku. V takovém případě se musí k obhajobě přihlásit do konce listopadu příslušného školního roku. 2

3 II. ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ Práce musí být napsána v rozsahu minimálně 35 stran. Tento rozsah zahrnuje kromě vlastního textu i titulní stranu, prohlášení o samostatném zpracování, anotaci, obsah a seznam literatury. Formální stránka práce - bílé nelinkované listy formátu A4 (210x297 mm) - jednostranný tisk - okraje: nahoře, dole a vpravo 2,5 cm, vlevo 3,5 cm - zarovnání souvislého textu do bloku - písmo typu Arial - text pouze černě - řádkování 1,5 - v textu velikost písma 12 - v nadpisech velikost písma následovně: úroveň 1 - vel. 16, úroveň 2 - vel. 14 (např. 1.1.), úroveň 3 vel. 12 (např ) - Všechny nadpisy musí být tučně. - Nadpisy kapitol a podkapitol se od textu oddělují jedním prázdným řádkem. - Text musí být členěn na odstavce. - Důležité pojmy v textu lze zvýraznit (tučně, ne barevně). - Neužívá se podtrhávání. - Předložky nesmí stát na konci řádku. - Kurzíva se používá pouze pro doslovnou citaci textu, který pak musí být uveden v uvozovkách. - Tabulky, grafy a obrázky se číslují průběžně v celém dokumentu, u čísla musí být uveden název (popis). Tabulky se číslují a popisují nad, grafy a obrázky pod. - Stránky se číslují arabskými číslicemi v zápatí stránky (zpravidla dole uprostřed). - V textu musí být uvedeny zdroje, které byly pro zpracování práce použity. Více viz kap. Citace zdrojů. Struktura práce - vnější titulní strana (vnější desky, přebal): název školy (pokud je práce předkládána v rámci SOČ, bude v horní části stránky místo školy uvedeno: Středoškolská odborná činnost), název práce, jméno autora (autorů), Brno a rok viz příloha 1 3

4 - vnitřní titulní strana: název školy (pokud je práce předkládána v rámci SOČ, bude v horní části stránky místo školy uvedeno: Středoškolská odborná činnost), třída, kód a obor studia (pokud je práce předkládána v rámci SOČ bude uveden obor SOČ), název práce (v českém a anglickém jazyce), jméno autora (autorů), pokud je práce předkládána v rámci SOČ: škola, vedoucí práce, případně externí konzultant, Brno a rok - od této stránky se začíná počítat číslování stran - viz příloha 2 - prohlášení o samostatném zpracování práce + podpis(y) viz příloha 3 - poděkování není nutné, ale pokládá se víceméně za samozřejmost - anotace (neměla by přesáhnout 200 slov), klíčová slova (abecedně řazená) česky + ve zkrácené formě anotace anglicky a německy, klíčová slova přeložit v obou jazycích všechna - obsah max. do 3. úrovně (tj. např ) - úvod - teoretická část včetně metodiky práce - praktická část - výsledky - diskuse - závěr - seznam použitých zdrojů - přílohy (nezapočítávají se do celkového rozsahu práce) - Všechny vyjmenované části práce musí být ve výše uvedeném pořadí!!! V úvodu přesně vymezíme problematiku, kterou se práce zabývá, vysvětlíme, k čemu má práce dospět, proč je napsána. Upřesníme, proč jsme si dané téma vybrali, vymezíme cíl práce případně a uvedeme, jak hodláme výsledky získané danou prací využít. Stručně popíšeme strukturu práce. Teoretická část zahrnuje teoretické vymezení práce, základní pojmy vztahující se k danému tématu a přehled doposud zkoumané problematiky, tzn. souhrn toho, co již bylo na dané téma zjištěno a publikováno. Metodika popisuje stručně, přehledně a výstižně způsob a postup práce, techniku, použité materiály, pracovní prostředí apod. V této kapitole je možné vysvětlit a odůvodnit výběr materiálu, prostředí a použité techniky. 4

5 Praktická část zahrnuje vlastní postupy při konkrétních pracovních úkonech, laboratorních měřeních, sběru materiálu apod., tzn., jde o aplikaci metodiky na konkrétně vymezený úkol. Výsledky jsou velmi důležitou částí práce. Obsahují, co bylo zjištěno, tzn. výsledky laboratorních měření, rozborů, dále výpočty apod. zatím bez hodnotícího kritéria. Ve výsledcích se tlumočí zjištěná fakta textovou formou, vhodné je doplnění tabulkami, grafy, fotodokumentací apod. Výsledky mají být stručné, jasně srozumitelné, bez úvah a komentářů toto je náplní diskuse. Pokud není součástí práce laboratorní měření, předkládají se jiné výsledky práce, např. herbář, sbírky materiálů, fotodokumentace apod. Takovéto výsledky lze prezentovat formou samostatné přílohy opět vyvázané v kroužkové vazbě např. herbář rostlin. V diskusi se dosažené výsledky a zjištěná fakta zhodnotí a výsledky práce se porovnají s dosud známými fakty publikovanými v odborné literatuře. Závěr obsahuje krátké zhodnocení celé práce, uvede se, zda bylo dosaženo vytčeného cíle a jaké je možné využití v praxi. III. HODNOCENÍ PRÁCE Od hodnotitele (vedoucího práce), oponenta a v rámci obhajoby může žák získat po 50 bodech. To je celkem 150 bodů. V rámci hodnocení oponenta i vedoucího práce je možno získat od každého po pěti bodech za prezentaci práce mimo SPŠCH, tzn. 10 bodů z celkových 150. Dále musí platit, že v žádném ze tří hodnocení nesmí žák získat méně než 10 bodů. Jinak bude celkově hodnocen jako neprospěl. Pro doporučení práce k obhajobě je žák povinen se zúčastnit pravidelných konzultací (minimálně 2 x za pololetí) u odborného konzultanta a vedoucího práce. Tyto konzultace si žák nechá potvrdit podpisem do Konzultačním formuláře SOČ. Stupnice hodnocení: bodů známka výborná bodů známka chvalitebná bodů známka dobrá 5

6 74-45 bodů známka dostatečná 44-0 bodů známka nedostatečná Tab. č. 1: Hodnotící kritéria písemné části DMP: Kritérium hodnocení Maximum Stanovení cíle práce a míra jeho splnění 10 Přidělené body Logická struktura práce, stylistická úroveň a formální úprava práce, přílohy, anotace 10 Výběr literatury, práce s literaturou, včetně citací, informatika 10 Náročnost tématu, vlastní invence žáka, pravidelné konzultace s odborným konzultantem a vedoucím práce 10 Přínos práce pro praxi možnost aplikace výsledků práce v praxi 5 Prezentace práce na soutěžích a přehlídkách mimo SPŠCH 5 Tab. č.: 2: Hodnotící kritéria ústních obhajob DMP Kritérium hodnocení Maximum Přidělené body Formální a obsahové náležitosti PowerPointové či jiné audiovizuální prezentace 15 Ústní obhajoba, vyjadřovací prostředky při obhajobě 20 Schopnost adekvátně odpovídat a reagovat na položené dotazy 15 IV. CITACE ZDROJŮ Pokud je v práci využit text jiného autora, ať už opsaný vlastními slovy či doslova citovaný, musí se citace uvést! V opačném případě je vydáván cizí text za vlastní a jedná se o plagiátorství. Pro citaci zdrojů existuje více možných způsobů. Nejvíce používaný je způsob, kdy se uvede autor a rok, kdy byl citovaný zdroj publikován. Pravidla citování použité literatury a odkazů v textu upravuje mezinárodně platná "citační norma": ČSN ISO ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura (účinnost od ) 6

7 ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části (účinnost od ) Převzato: (portál Masarykovy university) Uvádění zdrojů v textu práce knižní zdroje a) Pokud je text převzat a popsán vlastními slovy, uvede se do kulaté závorky autor a rok vydání publikace. Tečka je ZA závorkou. Např.: Buněčný cyklus se skládá ze čtyř fází, které byly popsány v roce 1953 (Nečas a kol., 2000). o Pokud je autor jeden, dva, nebo je-li autorů více, uvádí se v závorce takto: Volf, 1988 Mareček, Honza, 2002 Rosypal a kol., 2003 b) Pokud je text doslovně opsán, musí se uvést do uvozovek a musí být napsán kurzívou. Do závorky se uvede autor, rok vydání a příslušná stránka publikace, z níž bylo citováno. Např.: Rozdělení buněčného cyklu na čtyři základní fáze, které bylo navrženo v r Howardem a Pelcem, je dodnes obecně přijato a je jeho základní osnovou (Nečas a kol., 2000, str. 256). Uvádění knižních zdrojů v seznamu použitých zdrojů Použité zdroje se v seznamu uvádějí abecedně a musí splňovat uvedené náležitosti: autor: název. vydání. místo vydání: nakladatelství, rok vydání. počet stran. ISBN 7

8 Pokud není ISBN uvedeno, pak se jiný kód neuvádí. Jedná se především o publikace dříve vydané. Např.: 1. Nečas, O. a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3., přepracované vydání. Jinočany: H&H, stran. ISBN Odstrčil, J.: Biologie: učební text pro střední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, stran 3. Ptáček, V., Žaludová, R.: Pracovní text pro studium předmětu Bi2080 Obecná zoologie. Díl I. Chemické složení živé hmoty a cytologie. Brno: Masarykova univerzita, stran. ISBN Citování časopisů podle a) časopis jako celek Název. Místo vydání: Název nakladatelství, roky vydání (od-do), ročník (od-do). Standardní číslo (ISSN). CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, Vychází měsíčně. ISSN b) článek v časopisu Autor. Název článku. Název seriálu, rok vydání, ročník, číslo, strany od-do. SMEJKAL, V. Proč nový zákon? CHIP: magazín informačních technologií, 1999, roč. 9, č. 11, s VAN DER VET, P. E. - MARS N. J. I. Condocet query engine : a engine for coordinated index terms. Journal of the American society for information science, May 1999, vol. 42, no. 6, p Norma ISO 690 doporučuje, jak citovat i další typy dokumentů. Např. sborník, příspěvek ve sborníku, výzkumná zpráva, patent, norma, firemní literatura. 8

9 Uvádění internetových zdrojů Při citaci internetových zdrojů se postupuje stejně, tzn., uvede se autor a rok (do závorky) nikoliv název internetové stránky tato se uvede až v seznamu použitých zdrojů. Např.: V textu práce: Pačes, 1994 V seznamu zdrojů: Pačes, V.: Objev nové funkce RNA [online]. Vesmír, 1994, č. 5 citováno [ citováno ]. Dostupné na www : <http://www.vesmir.cz/clanek.php3?/cid=3312/>. Pokud se nepodaří dohledat autora, uvádí se v textu práce do závorky název publikace + rok, např.: Ikaros, 1999 v seznamu zdrojů: Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha: Universita Karlova, 1999 [citováno ]. Dostupné na www: <http://ikaros.ff.cuni.cz>. V seznamu použitých zdrojů se pak všechny zdroje, tj. knižní publikace, časopisy, články a internetové zdroje uvedou souhrnně v abecedním pořadí, tj. nepíší se zvlášť publikace knižní a zvlášť internetové zdroje. Schválil v Brně Ing. Tomáš Buriánek (vedoucí sekce 1) 9

10 Příloha č. 1: 10

11 Příloha č. 2: 11

12 Příloha č. 3: 12

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 760 01 Zlín, Broučkova 372 Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Obor vzdělání: 78 42 M/005

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany OBSAH OBSAH... 2 1. TERMÍNY... 3 1. pololetí... 3 2. pololetí... 3 Přehled termínů... 4 2. HODNOCENÍ...

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více