Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT"

Transkript

1 Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní zkoušky je i obhajoba samostatné výzkumné práce (dále jen SVP) na zvolené téma. SVP je možno dobrovolně zpracovat a odevzdat i bez návaznosti na maturitní zkoušku, např. za účelem vylepšení osobního hodnocení v předmětu IKT. Přehled zásad a požadavků, týkajících se SVP Základní zásady 1. Zpracování samostatné výzkumné práce je dobrovolné. 2. Zpracování a odevzdání SVP je nutnou podmínkou ke složení dobrovolné maturitní zkoušky z předmětu Informační a komunikační technologie. 3. Pro účely maturitní zkoušky zpracovává student práci samostatně. V případě jiných důvodů pro zpracovávání SVP mohou studenti vytvářet pracovní týmy. 4. Škola si vyhrazuje právo SVP používat pro svou vlastní potřebu (zejména k výuce žáků, publikování částí i celé SVP na internetu apod ) Způsob zpracování a odevzdání 1. SVP je zpracována v textovém editoru na počítači. 2. SVP je odevzdávána ve formě dvou svázaných výtisků a jednoho elektronického provedení. Pokud není SVP zpracovávána k maturitní zkoušce, stačí k odevzdání pouze jeden svázaný výtisk a jedno elektronické provedení. 3. Výtisk je svázán nejlépe kroužkovou rychlovazbou, popř. jiným vhodným způsobem (např. knižní vazba). Kroužková rychlovazba bude obsahovat před prvním listem průhlednou fólii a za posledním listem stránku z tvrdšího papíru. Při svázání do neprůhledných desek je potřeba, aby na deskách byly uvedeny stejné údaje jako na titulní straně práce. 4. Elektronickým provedením se myslí nejlépe CD (DVD), ale je možné i jiné vhodné médium, na kterém je vypálen (nahrán) obsah SVP ve své finální verzi. Elektronické médium je označeno potřebnými údaji (název SVP, autor, datum, ). 5. V případě SVP dodávané pro účely maturity dostane zhotovitel jeden výtisk po ukončení maturitní zkoušky zpět. 6. SVP je potřeba odevzdat nejpozději 28 dní před vlastní ústní maturitní zkouškou. V případě zpracování SVP za jiným účelem než je maturita je potřeba ji odevzdat nejpozději 14 dní před uzavřením klasifikace (klasifikační poradou). Téma a rozsah 1. Tématem SVP je problematika týkající se informačních a komunikačních technologií. 2. Z této oblasti si studenti mohou zvolit téma sami dle svých znalostí, zkušeností a zájmů. 3. Zvolené téma musí být schváleno příslušným učitelem IKT. 4. Učitel má právo upravit zvolené téma (zpřesnit, konkretizovat předmět zkoumání, ) nebo je i zcela vyloučit. 5. Rozsah je dán min. 30 stran včetně příloh, pokud je netvoří materiál získaný jako hotový (prospekty, mapy, výkresy ). V případě týmu zhotovitelů je rozsah dán klíčem 20 stran + 10 stran za každého člena týmu.

2 Formát SVP 1. SVP bude vytištěna na bílých listech papíru formátu A4 vždy jen z jedné strany. 2. Okraje stránky jsou stanoveny takto levý 4cm, ostatní 2,5cm. 3. Každá nová kapitola první úrovně začne na nové stránce. 4. Každá stránka obsahuje v záhlaví název příslušné kapitoly první úrovně. 5. Všechny stránky jsou v zápatí průběžně číslovány. 6. Pro běžný odstavcový text se používá v celé práci jeden druh patkového písma (nejlépe Times New Roman), stejné velikosti (max. 14), obyčejné, černé, odstavce jsou stejně zarovnávány (nejlépe do bloku) a mají nastaveno stejné řádkování (max. 1,5), mezery před a za odstavcem a odsazení prvního řádku. 7. Úprava konců řádků v práci bude potlačeno nevhodné rozdělování textu na konci řádku pomocí použití pevných mezer (doporučuje se tyto mezery vkládat preventivně všude tam, kde by mohlo dojít třeba i později k typografické chybě). Zejména se jedná o tyto případy: - na konci řádku nesmějí zůstat jednohláskové a jednoslabičné předložky (k, o, s, u, v, z, ve, do, při ) a jednohláskové spojky (a, i); - konec řádku také nesmí oddělit několikamístné číselné údaje, které jsou opticky rozdělené po tisících (např ), titul od iniciály jména a příjmení (např. PhDr. J. Novák), apod. 8. U nadpisů se doporučuje používat předdefinované nadpisové styly (Nadpis1, Nadpis2 atd ), popř. zvolit bezpatkové písmo (nejlépe Arial) vhodné velikosti. 9. Všechny nadpisy stejné úrovně musejí mít stejné formátování písma i odstavce. 10. Veškeré obrázky, tabulky a grafy v práci budou číslovány průběžně (ne znovu v každé kapitole) arabskými číslicemi (např.: obr. 1, obr. 2, tab. 1, tab. 2, graf 1, graf 2 ) 11. Pokud se v těchto dispozicích nevyžaduje vlastní formát, je třeba při formátování textu SVP dodržovat normu ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Struktura práce 1. Titulní strana (strana 1 - započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí). Obsahuje povinně právě údaje dle vzoru viz dále. 2. Prohlášení o samostatném zpracování práce (strana 2 - započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí). Text prohlášení je uveden opět ve vzoru dále a je nutno je obsahově dodržet. Nutný je i podpis vlastní rukou. 3. Poděkování (strana 3 - započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí). Obsah poděkování je možno formulovat libovolně. Děkuje se jen osobám, které pomáhaly přímo s řešením odborných problémů okolo SVP. Osoby jsou uváděny celými jmény včetně titulů. Příklad poděkování je opět ve vzoru viz dále. Neděkuje se tedy rodičům za dlouholetou péči ani příteli, za nezměrnou trpělivost a lásku s jakou chodil nakupovat :-). 4. Obsah (strana 4 - zde se začíná uvádět číslování stran) V obsahu se začíná kapitolou Úvod. Nadpisy všech úrovní ve vlastním textu práce se uvádějí včetně jejich číselného označení. U týmové SVP bude v obsahu uvedeno u jednotlivých kapitol, kdo z řešitelů ji zpracovával. Vzor je opět uveden dále. 5. Úvod má za úkol seznámit čtenáře se vznikem a strukturou textu. Začíná se zdůvodněním volby tématu práce. Dále má být uvedena stručná charakteristika zkoumaného problému, má být formulován cíl, který práce sleduje. Úvod by měl obsahovat i informaci o struktuře práce. Dále by v úvodu měly být uvedeny informace, které čtenář potřebuje vědět předem. Délka úvodu bývá zhruba 1 stránka. 6. Vlastní text práce - je členěn a jednotlivé části jsou číslovány podle zásad desetinného třídění. Číslování zároveň vyjadřuje hloubku členění a je vhodné, aby dosahovalo

3 maximálně 4 stupňů. Části textu se označují údaji složenými z arabských číslic, které se člení tečkami, uvnitř údaje se za tečkou mezera nedělá. Vzor opět dále. 7. Závěr. V závěru práce se rekapitulují výsledky práce a porovnávají se případně se stanovenými hypotézami a cíli výzkumu. Závěr má mít zobecňující charakter, může například poukázat na využití práce a rovněž může naznačit potřebu dalšího zkoumání a sledování dané problematiky. 8. Seznam odkazů a poznámek (pokud nejsou uváděny přímo v textu pod čarou). Odkazy se vypisují v dolní části každé stránky jako poznámky pod čarou nebo až na konci práce. Číslují se průběžně od prvního do posledního (ne na každé stránce zvlášť). Při odkazu či citaci se uvede k textu číslo odkazu (citace) jako horní index a tomu bude odpovídat číslo odkazu (citace) na konci stránky nebo na konci práce. 9. Seznam literatury a elektronických zdrojů je třeba uvést všechny autory a prameny, ze kterých bylo při zpracování práce čerpáno, včetně webových stránek či jiných elektronických zdrojů. Účelem je zajistit, aby takovýto zdroj mohl být kdykoliv znovu vyhledán. Při tvorbě seznamu literatury je třeba postupovat podle normy ČSN ISO 690 Bibliografické citace, při tvorbě seznamu elektronických zdrojů podle normy ČSN ISO Bibliografické citace: Elektronické dokumenty. 10. Seznam zkratek zařazuje se pouze tehdy, jsou-li v práci používány zkratky, které nejsou běžně nebo často používané. 11. Rejstřík (nepovinné) v kvalitních pracích je zvykem vytvořit rejstřík klíčových pojmů, tedy vlastně abecední seznam důležitých slov včetně čísel stránek, na kterých jsou uvedena. 12. Seznam příloh (pokud práce obsahuje přílohy) seznam příloh, které budou dále následovat. Přílohy se číslují římskými čísly při použití velkých písmen abecedy. 13. Přílohy (pokud práce obsahuje přílohy) jedná se vlastně jen o takto nadepsaný list, za kterým následují jednotlivé přílohy. Protože se přílohy číslují římskými čísly, je tato stránka zároveň poslední průběžně číslovanou stránkou práce. Následují vzory

4 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 SAMOSTATNÁ VÝZKUMNÁ PRÁCE Vývoj jazyka HTML a moderní prostředky pro tvorbu webových stránek Bart Simpson S2A Šk. rok

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem samostatnou výzkumnou práci zpracoval samostatně a veškerou literaturu a elektronické zdroje, které jsem použil, jsem uvedl v závěru práce. Souhlasím s tím, aby Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 používala tuto práci pro svoje potřeby včetně publikování práce nebo jejích částí na vlastní internetové stránce či jinde. (podpis)

6 Poděkování Děkuji všem, kteří svou radou přispěli k vytvoření této práce. Především bych chtěl poděkovat RNDr. Xaveru Ypsilonovi za jeho cenné poznámky a náměty, které mi lépe pomohly se v problematice lépe orientovat a tak dojít ke zdárnému výsledku. Také bych rád poděkoval Ing. Františku Novákovi, tvůrci výukového webu za nezjištnou pomoc při konzultacích některých problémů.

7 OBSAH ÚVOD HTML základ pro tvorbu webových stránek Historie vývoje jazyka Verze 1, 2 a Poslední vývojový stupeň HTML XHTML jako přísný nástupce Základní přehled HTML značek ZÁVĚR Seznam literatury a elektronických zdrojů Seznam zkratek Seznam příloh Přílohy... 33

8 začíná na nové stránce ÚVOD Tady je nějaký text úvodu běžným písmem začíná na nové stránce HTML základ pro tvorbu webových stránek 1.1. Historie vývoje jazyka Text běžným písmem odstavce Verze 1, 2 a 3 Text běžným písmem odstavce, text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. Další odstavec text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Poslední vývojový stupeň HTML 4 Text běžným písmem odstavce, atd začíná na nové stránce Další způsoby tvorby webových stránek Text běžným písmem odstavce, atd

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vzory grafické úpravy desek, titulní strany a úvodních stránek práce SOČ 2010/2011 OBSAH Obrázky, vzory úpravy: Obrázek 1: Vzor úpravy desek práce SOČ (vnější desky, přebal)

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více