1 Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základní údaje o škole"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, Ostrava - Vítkovice tel.: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Tomáš Řežáb Ve Vítkovicích 26. září 2014 Ing. Jiří Mlýnek ředitel

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání Schválená vzdělávací koncepce Učební plány Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Organizační struktura Údaje o přijímacím řízení Kritéria pro přijímání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Vzdělávací činnost Výsledky vzdělávání Maturitní zkoušky Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Závěrečné zkoušky oboru obráběč kovů Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Informace o zpracování a projednání výroční zprávy Tabulková část

3 1 Základní údaje o škole Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Adresa školy: Zengrova 1, Ostrava Vítkovice IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Ředitel: Ing. Jiří Mlýnek Statutární zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Řežáb Forma hospodaření: příspěvková organizace Kapacita školy: 700 žáků Další informace na: Kontakty: tel.: +420 / E mail: Stručná charakteristika školy Střední průmyslová škola v Ostravě - Vítkovicích má dlouholetou tradici ve vzdělávání techniků ostravského regionu. Po celou dobu své existence, to je od roku 1919, vychovává odborníky zaměřené převážně na obor strojírenství. Tradice školy, její materiální vybavení a flexibilita personální struktury, dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje kraje, trvalý zájem o studijní nabídku a intenzivní spolupráce s regionálními firmami a vysokými školami jsou základními předpoklady rozvoje školy v oblasti odborného vzdělávání. Rozhodujícím rysem školy je výrazná aplikace výpočetní techniky do vzdělávacího programu školy, řízení a organizace činností školy a komunikace se zaměstnanci, rodičovskou veřejností, zřizovatelem a partnery. V průběhu celého školního roku pracovala školská rada, která se ve svém šestičlenném složení sešla dvakrát v období školního roku, aby projednala a schválila stěžejní dokumenty Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Školní řád a Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

4 2 Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2012/2013 došlo k výrazným změnám v nabídce oborů. V souvislosti s oborovou optimalizací na naši školu přešli žáci čtyřletých studijních oborů Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač mechatronik, Mechanik strojů a zařízení a Ekonomika a podnikání. V rámci této optimalizace přibyli na naši školu i žáci tříletého učebního oboru Obráběč kovů. V důsledku těchto personálních změn došlo i ke stavebním úpravám v dílenské budově, kde vznikly nové obráběcí dílny a byly instalovány 2 CNC stroje. Zároveň s těmito změnami v nabídce vzdělávání bylo také ukončeno vzdělávání v oboru Technické lyceum. Momentálně jsou využívány celkem 2 školní vzdělávací programy pro obor Strojírenství s názvy Strojírenství - výpočetní technika a Strojírenství - automobilní technika. Jeden vzdělávací program byl vytvořen pro obor Ekonomika a podnikání s názvem Strojírenská technická administrativa. Dále pak byly upraveny pro potřeby školy 2 nové vzdělávací programy. Jeden pro čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou s názvem Mechanik seřizovač mechatronik a jeden pro tříletý učební obor Obráběč kovů. V roce 2013/2014 pokračovalo vyučování obdobně, jako v roce 2012/2013. Dobíhá vzdělávání oborů, které k nám přešly v rámci optimalizace a pokračuje vzdělávání v našich, dlouhodobě nabízených oborech strojírenství a ekonomika a podnikání. V rámci přijímacího řízení se pak podařilo otevřít jednu třídu oboru Obráběč kovů. Naši nabídku vzdělávání využívají především chlapci. Jediný obor, který je koncipován spíše pro děvčata, je obor Ekonomika a podnikání. Tento obor jim pak poskytuje široké uplatnění nejen v ekonomické sféře, ale zejména v technické, kde mohou pracovat jako kresličky, normovačky, skladnice apod. Absolventky tohoto oboru také pokračují ve studiu na vysokých školách, především technických. Všechny obory jsou směrovány do oblasti strojírenství. Absolventi těchto oborů patří mezi ty, kteří nacházejí velmi snadno uplatnění v praxi nebo na vysokých školách. Pružný učební plán umožňuje modelovat zaměření podle aktuálních potřeb na trhu práce a podle předpokládaného vývoje výchovně vzdělávací soustavy kraje. Dnes se však jeví, že nabízená konstrukce učebních plánů, a tím také celý vzdělávací proces, je kompromisním řešením mezi potřebami trhu práce a současnými finančními možnostmi státního rozpočtu. Existují řady vzdělávacích aktivit vycházejících z potřeb trhu práce, které by škola ráda zařadila do učebních plánů. Státní rozpočet to však zatím neumožňuje. 4

5 Ve školním roce 2013/2014 jsme vyučovali ve studijních oborech: Obor M/01 Strojírenství podle ŠVP s názvem Strojírenství - výpočetní technika podle ŠVP s názvem Strojírenství - automobilní technika Obor M/01 Ekonomika a podnikání podle ŠVP s názvem Strojírenská technická administrativa Obor L/01 Mechanik seřizovač podle ŠVP s názvem Mechanik seřizovač mechatronik (3. ročník) Obor H/01 Obráběč kovů podle ŠVP s názvem Obráběč kovů (1., 2. a 3. ročník) Obor L/004 Mechanik seřizovač mechatronik (dobíhající 4. ročník) Obor M / 01 Ekonomika a podnikání (dobíhající 3. a 4. ročník) podle ŠVP s názvem Management obchodu a služeb 2.1 Schválená vzdělávací koncepce Všechny obory jsou vyučovány podle schválené dokumentace. Pro všechny obory jsou vypracovány v návaznosti na rámcové vzdělávací programy školní vzdělávací programy schválené ředitelem školy. V návaznosti na potřeby trhu práce, zaměstnavatelů a na základě analýz jsou školní vzdělávací programy konkretizovány a upravovány. 5

6 2.2 Učební plány Obor M/01 Strojírenství ŠVP: Strojírenství - výpočetní technika pro ročník P.Č. Název předmětu Ročník Součet 1. Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Technické kreslení Mechanika Stavba a provoz strojů Strojírenská technologie Konstruování v CAD Kontrola a měření Praxe Počítačem řízené stroje Automatizace Elektrotechnika Mikroprocesorová technika Součet

7 Obor M/01 Strojírenství ŠVP: Strojírenství - automobilní technika pro ročník P.Č. Název předmětu Ročník Součet 1. Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova Informačnía komunikační technologie Ekonomika Technické kreslení Mechanika Stavba a provoz strojů Strojírenská technologie Konstruování v CAD Kontrola a měření Praxe Silniční vozidla Automatizace Elektrotechnika Součet

8 Obor M/01 Ekonomika a podnikání pro ročník ŠVP: Strojírenská technická administrativa Ročník P.Č. Název předmětu Součet 1. Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova Hospodářský zeměpis Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Technika administrativy Obchodní korespondence Právní nauka Technické kreslení Strojírenství Základy výroby Kontrola a měření Praxe Součet

9 Obor L/01 Mechanik seřizovač ŠVP: Mechanik seřizovač mechatronik pro 3. ročník Název předmětu Zkratka 1.r 2.r 3.r 4.r Celkem Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk (anglický, německý jazyk) ANJ/NEJ Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Základy ekologie ZEK Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie IKT Ekonomika EKO Technické kreslení TEK Strojnictví STC Počítačem řízené stroje PRS Elektrotechnika ELE Elektronika ELN Mechatronika MTR Strojírenská technologie STT Výrobní technologie VTE Odborný výcvik OVY ,5 31,5 Celkem ,5 128,5 9

10 Obor H/01 Obráběč kovů ŠVP: Obráběč kovů pro ročník Název předmětu Zkratka 1.r 2.r 3.r Celkem Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk (anglický, německý jazyk) ANJ/NEJ Občanská nauka OBN Matematika MAT 2 1,5 1,5 5 Fyzika FYZ Chemie CHE Základy ekologie ZEK Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie IKT Ekonomika EKO Technické kreslení TEK Strojnictví STC Strojírenská technologie STT Technologie TEC 1, ,5 Odborný výcvik OVY ,5 47,5 Celkem 32,5 31,

11 Obor L/004 Mechanik seřizovač mechatronik pro 4. ročník dobíhající Název předmětu Zkratka 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Celk. Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk ANJ/NEJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Základy ekologie ZEK Práce s počítačem PSP Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO Technická dokumentace TED Strojírenská technologie STT Strojnictví STC Technická mechanika TME Elektrotechnika ELE Elektronika ELN 0 0 1,5 2 3,5 Mechatronika MTR 0 0 3,5 2,5 6 Technologie TEC 3 2,5 2, Odborný výcvik OVY 6 10,5 10,5 10,5 37,5 Tekutinové mechanizmy TMZ Stroje a zařízení SAZ Celkem

12 Obor M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: Management obchodu a služeb pro 3. a 4. ročník dobíhající Název předmětu Zkratka 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Celk. Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk ANJ Německý jazyk NEJ Výchova k občanství VO Dějepis DEJ Hospodářský zeměpis HOZ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Fyzika FYZ Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie IKT Obchodní právo OPR Ekonomika EKO Management MAN Účetnictví UCT Praktická cvičení z účetnictví PCU Marketing MAR Psychologie prodeje PSP Zbožíznalství ZBO Technika administrativy TEA Obchodní korespondence OBK Technika prodeje TEP Praxe PRA Celkem

13 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Personálně máme výuku zabezpečenou aprobovanými učiteli. Problémy jsou se získáváním pedagogů pro odborné předměty, protože v okolních produkčních a obchodních firmách tito specialisté dosahují výrazně vyššího ohodnocení. V souvislosti s postupným úbytkem studentů však momentálně řešíme spíš otázku úbytku zaměstnanců. Ve školním roce 2012/2013 došlo k úpravě organizace výuky vzhledem k rozhodnutí o organizační změně a převáděné činnosti ze SŠTD v Ostravě-Vítkovicích. Přešly k nám nové obory vzdělávání, přesněji studijní obory: Ekonomika a podnikání, Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač mechatronik, Mechanik strojů a zařízení a Obráběč kovů, v počtu 157 studentů a 13 pedagogů (3 MOV, 5 pedagogů VV předmětů a 5 pedagogů odb. předmětů). Celkový stav pedagogických zaměstnanců k činil 48 fyzických osob a 4 ženy čerpaly rodičovskou dovolenou. Po přijímacím řízení, resp. v měsíci červnu 2013, jsme zjistili, že úbytek žáků v novém školním roce 2013/2014 bude činit cca 100 studentů, proto jsme museli učinit zásadní personální opatření, které spočívalo v hromadném propuštění 12 pedagogických zaměstnanců k , z toho 7 zaměstnanců nově příchozích ze SŠTD a 5 dlouhodobých zaměstnanců SPŠ. Snížený počet zaměstnanců, způsobený úbytkem žáků, pokračoval i na konci školního roku 2013/2014. Školu museli opustit 2 zaměstnanci. Nyní se snad už dá konstatovat, že jsme dosáhli minimálního stavu zaměstnanců a s ohledem na vývoj populace a na podporu odborného vzdělávání, bude nadále stav zaměstnanců setrvávat, případně se bude mírně zvyšovat. Chod školy zabezpečuje 13 ostatních zaměstnanců. Čtyři zaměstnankyně zabezpečují chod školy po administrativní stránce, škola má dvě vrátné a dva údržbáře. Úklid zajišťuje pět uklízeček. Nedostatek finančních prostředků nám neumožňuje navýšit stav nepedagogických zaměstnanců. Proto řadu činností vykonávají pedagogové. Zejména o údržbu strojů se starají učitelé předmětu praxe. Celkový počet pedagogických zaměstnanců se sice stále snižuje, přesto je mnoho funkcí, které musí vykonávat učitelé s plným nebo částečným úvazkem. Jedná se zejména o funkce bezpečnostního technika, požárního preventisty, osoby odpovědné za provoz plynové kotelny, školního metodika prevence, výchovného poradce, funkce osoby odpovědné za provoz zdvihacích zařízení v dílnách, osoby odpovědné za provoz tlakových nádob, osoby odpovědné za komplexní agendu všech revizí, odpadové hospodářství a další drobné funkce, které sice bezprostředně nesouvisí s výukou, ale jsou nezbytné pro zajištění provozu školy a jsou vyžadovány právními normami. Všechny tyto práce konají pedagogové ve svém volném čase. Jediným oceněním za jejich činnost je osobní příplatek nebo odměna. Toto ocenění zdaleka neodpovídá vynaložené práci. Pokud by tyto činnosti měla škola zajišťovat smluvně s firmami a agenturami, byla by to jedna z rozhodujících položek provozního rozpočtu v oblasti mandatorních výdajů. Celou řadu akcí se studenty, které lze zařadit mezi volnočasové aktivity, konají učitelé v podstatě zadarmo. V době, kdy stát vynakládá nemalé finanční prostředky na řešení drogových závislostí a ostatních patologických jevů dnešní mládeže, je zarážející, že školy mají minimální možnosti na podporu aktivit, které rozvíjejí zdravý životní styl. Je sice možnost získat dotace a granty na tyto aktivity, ale mělo by být samozřejmostí, že škola má finanční zdroje ve svém mzdovém a provozním rozpočtu na nestandardní výukové 13

14 a mimoškolní aktivity. Ne všem školám se podaří granty získat a ne vždy přidělené prostředky umožní financovat tyto aktivity pro většinu studentů. Má-li stát zájem snižovat sociální rozdíly v možnostech ve vzdělání a výchově, pak granty a projekty mohou být jen vhodným doplňkem pro tyto aktivity, nikoliv základním pilířem. Nedostatek prostředků pak ve svých důsledcích neumožňuje zařazení výuky nepovinných předmětů, které většinou svým obsahem a formou výuky naplňují požadavky trhu práce a vysokých škol. Rádi bychom studentům nabídli doplňující vzdělávání - jako jsou seminář z matematiky a fyziky, konverzace v cizím jazyce, rétorika, komunikace, etika, základy právní nauky, aplikovaná ekonomie, zdokonalovací kurzy ve školních dílnách, základy konstrukce a projektování, elektrokroužek, dramatický a literární kroužek, mediální výchova, sportovní hry a další. V povinných předmětech učebního plánu není při současných hodinových dotacích pro tyto aktivity prostor. Řešení formou vzdělávacích kurzů v rámci doplňkové činnosti naráží u většiny zájemců z řad studentů na finanční problém. To potvrzuje mimo jiné také stále menší účast žáků na lyžařských a turistických kurzech. Občanské sdružení nám částečně pomáhá tento sociální problém řešit. Finanční prostředky vybrané od dobrovolných dárců jsou však malé na to, aby pomohly zásadně a koncepčně řešit zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu. 14

15 3.1 Organizační struktura ŘEDITEL STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZŘ pro praktické vyučování HOSPODÁŘKA GARANTI a UČITELÉ PŘEDMĚTU PRAXE A OV GARANTI a UČITELÉ VV + ODB. PŘEDMĚTŮ ICT KOORDINÁTOR ÚČETNÍ REFERENT PaM VÝCHOVNÝ PORADCE a ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE ÚDRŽBÁŘI ŠKOLNÍK VRÁTNÝ POŽÁRNÍ PREVENTISTA a BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK SEKRETÁŘKA podřízenost spolupráce 15

16 4 Údaje o přijímacím řízení Schválená kapacita školy 700 žáků umožní nabízet cca 6 tříd v ročníku. V současné době se daří otevírat 3 4 třídy v ročníku. Toto je důsledek stále se snižujícího počtu žáků, kteří končí vzdělávání na základní škole. Vyvíjíme velké úsilí, aby se podařilo i přes nepříznivou situaci přesvědčit žáky devátých tříd a jejich rodiče, že strojírenství má v našem regionu velkou perspektivu a že je více než žádoucí, aby si uchazeči vybírali takto zaměřené obory. Je zaznamenán velký pokles odborníků, a tím výrazná potřeba zaměstnanců, kteří se orientují v oblasti strojírenství. Prezentace školy probíhá pravidelně v měsíci listopadu a prosinci na základních školách ostravského regionu. Učitelé navštěvují třídní schůzky rodičů žáků devátých tříd a informují je o naší nabídce studijních oborů. Takto prováděný nábor se nám jeví jako nejefektivnější. Snažíme se tak žákům devátých tříd a jejich rodičům představit naši nabídku oborů s důrazem na uplatnitelnost absolventů. Při dnech otevřených dveří jsme také v tomto školním roce zajistili prezentaci partnerských firem, které nabízejí našim absolventům zaměstnání. Takto se dny otevřených dveří staly zároveň burzou práce pro studenty čtvrtých ročníků. V tomto hodláme i nadále pokračovat, protože tento způsob prezentace školy se setkal s příznivým ohlasem především ze strany firem. Na dny otevřených dveří také zveme zástupce Moravskoslezského strojírenského klastru, kteří přímo rodičům vysvětlují, jak je pro tento region důležité mít dostatek technicky vzdělaných lidí. Od inzerce v regionálním tisku postupně upouštíme, zejména z finančních důvodů. Také se nám jeví, že tento druh inzerce není tak efektivní jako návštěvy škol. V minulém období jsme se také zúčastnili několika prezentačních výstav, např. Učeň a středoškolák na Černé louce, ale také prezentace v Havířově, Frýdku Místku, Opavě a v Hlučíně. Po dobrých zkušenostech jsme se rozhodli pro účast na těchto prezentačních výstavách i v letošním roce. V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu NatTech, jehož realizátorem je Krajský úřad. Každý týden navštěvují naši školu žáci 9. tříd z 8 základních škol regionu a seznamují se zábavnou formou s výukou oboru Strojírenství. Od tohoto kroku si slibujeme zatraktivnění technického vzdělávání. Předpokládáme, že se pak větší množství žáků bude hlásit na technické obory nejen na naši školu. V tomto školním roce jsme organizovali přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se skládaly formou testů z matematiky a českého jazyka. Výsledky testů mají 50% váhu při přijímání. Dalším kritériem jsou pak výsledky uchazečů, kterých dosáhli v osmé třídě a v prvním pololetí deváté třídy. Kritéria pro přijímání se snažíme sestavovat tak, aby byla jednoduchá a pochopitelná pro širokou veřejnost. Situace se zápisovými lístky a novou organizací přijímání je výrazně lepší, než tomu bylo v minulých letech. Žáci mohou podávat přihlášky jen na dvě školy, a i když jsou přijati na obě školy, zápisový lístek odevzdají škole, kterou si vybrali. Po loňské zkušenosti s nabídkou oboru Mechanik seřizovač mechatronik a Obráběč kovů, kdy se nepodařilo nabrat dostatečný počet uchazečů, jsme se rozhodli, pro tento školní rok pro nabídku 16

17 osvědčených oborů Strojírenství a Ekonomiky a podnikání s názvem školního vzdělávacího programu Strojírenská technická administrativa. V prvním kole přijímacího řízení jsme přijali 171 přihlášek. Tj. o 25 přihlášek více než v minulém roce a o 70 přihlášek více než předloni. I přesto jsme byli nuceni vypisovat další kola přijímacího řízení. Momentálně studuje první ročník 111 žáků. První ročník oboru Strojírenství navštěvuje 94 žáků, Ekonomiku a podnikání studuje 17 žáků. 4.1 Kritéria pro přijímání žáků Obory: M/01 Strojírenství - výpočetní a automobilní technika, M/01 Ekonomika a podnikání Obecná pravidla: 1. Uchazeči konají přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Testy jsou dodány externím dodavatelem a maximální možný počet dosažených bodů v každém testu je 50 bodů. 2. Protože pro studium technických oborů jsou nezbytně nutné matematické kompetence, bude se pro výpočet celkového počtu bodů získaných z přijímacích zkoušek počet bodů dosažených v testu z matematiky násobit dvěma. Výsledný počet bodů získaných z přijímacích zkoušek se vypočte podle vzorce: P1 = 2 M C P1 = počet bodu z přijímacích testů celkem M = počet bodů získaných v testu z matematiky C = počet bodů získaných z testu z českého jazyka 3. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání se při přijímacím řízení na Střední průmyslovou školu v Ostravě - Vítkovicích vyjádří součtem tří studijních průměrů uvedených na přihlášce nebo vypočtených z přiložených kopií vysvědčení. Výsledný počet bodů získaných z předchozího vzdělávání se vypočte podle vzorce: P2 = x P2 = počet bodů z předchozího vzdělávání celkem x = součet tří studijních průměrů vypočtený podle bodu 3). 17

18 4. Celkový počet dosažených bodů v přijímacím řízení se vypočte podle vzorce: P = P1 + P2 Kritéria: Uchazeči budou podle výsledků přijímacích zkoušek a podle hodnocení z předchozího vzdělávání seřazeni dle jednotlivých oborů podle celkového počtu dosažených bodů od nejvyššího po nejnižší. V případě rovnosti dosaženého počtu bodů z přijímacích zkoušek a hodnocení předchozího vzdělání rozhodne o celkovém pořadí: 1. Nejnižší součet hodnocení z předmětu Matematika. 2. V případě shody v bodě 1), nejnižší součet hodnocení z předmětu Fyzika. 3. V případě shody v bodě 2), nejnižší součet hodnocení z předmětu Český jazyk. 4. V případě shody v bodě 3), nejnižší součet hodnocení z předmětu Cizí jazyk. Kritériím přijímacího řízení vyhoví uchazeči, kteří: dosáhnou z přijímacích zkoušek a hodnocení předchozího vzdělání P 100 bodů, hodnocení chování v prvním pololetí 9. třídy mají velmi dobré, hodnocení v předmětu Matematika, Fyzika, Český jazyk a Cizí jazyk musí být v 1. pololetí 9.třídy lepší než dostatečné. hodnocení jednotlivých předmětů v 1. pololetí 9. třídy nesmí být nedostatečné. 18

19 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 studovalo ve studijních oborech Strojírenství 233 žáků, Ekonomika a podnikání 116 žáků, Mechanik seřizovač mechatronik 22 žáků a Obráběč kovů 24 žáků. Na konci školního roku tak studovalo na škole 395 žáků. Vývoj proti školnímu roku 2012/2013 ukazuje výrazný pokles - a to o 93 žáků. Tento pokles byl způsoben zejména všeobecným úbytkem žáků v Moravskoslezském kraji. Vyvíjíme maximální snahu, abychom tento trend zvrátili. Zejména pak cíleným náborem žáků a propagací odborného vzdělávání, což se nám do jisté míry podařilo. Výsledek je zřetelný z přijímacího řízení. 5.1 Vzdělávací činnost Organizace výuky probíhá podle platných školních vzdělávacích plánů a metodických pokynů pro dělení výuky a podle finančních možností školy v oblasti mzdových i provozních prostředků. Nedostatek finančních prostředků nás nutí provádět úsporná opatření, zejména v dělení výuky. Skupiny pro výuku jazyků mají maximálně 23 studentů, což umožňují platné právní normy. Výuka takových skupin je ovšem značně neefektivní. Na opatření, která mají za následek povýšení kvantity nad kvalitou výuky, jsme byli nuceni přistoupit i v celé řadě dalších předmětů. Za všechny je to především předmět praxe, automatizace, informační a komunikační technologie a další. V minulém školním roce jsme nabízeli i řadu kurzů a kroužků, které připravují studenty ke studiu na vysokých školách a rozšiřují jim obzor o oblasti, které nejsou uvedeny ve vzdělávacích programech. Byly to přípravné kurzy z matematiky, konverzace v cizím jazyce, kroužky z diagnostiky vozidel, výpočetní techniky, sportovní hry a další. 19

20 5.2 Výsledky vzdělávání Celkové výsledky vzdělávání žáků uvádí následující tabulka: Roč. Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Opravnou zkoušku konalo 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 první druhý třetí čtvrtý Celk Celkový průměrný prospěch školy:

21 Tabulka počtu žáků ukazuje vývoj stavu žáků v období od školního roku 2010/2011. Mírný nárůst ve školním roce 2012/2013 je dán zejména oborovou optimalizaci, kdy k nám přišli na začátku školního roku žáci ze Střední školy dopravní. Celkově dochází ale k poklesu počtu žáků i přes vynaložené úsilí při náboru. Tento pokles je dán zejména celkovým demografickým vývojem. V rámci náboru studentů navštěvujeme základní školy a vysvětlujeme žákům, že náš region potřebuje odborné pracovníky, zejména v oborech strojírenství. Velkou podporu cítíme i z oblasti zaměstnavatelů. Počet neprospívajících žáků se proti minulému školnímu roku mírně zvýšil. Snažíme se systematickou prací, nabídkou doučování a placených kurzů tento trend zvrátit. Ne vždy se to ale daří. Studenti stále podceňují náročnost studia a mnohdy i v důsledku vyšší absence nezvládají učivo. Snažíme se udržet kvalitu vzdělávání, i když studenti, kteří jsou přijímáni ke studiu, vykazují stále nižší vědomosti. Jde zejména o základní vědomosti a dovednosti v předmětech matematika a fyzika, které by měli žáci získávat na základních školách. Nejvyšší počet neprospívajících je ve čtvrtém ročníku. To je způsobeno celkově vyšším počtem žáků, ale také tím, že studenti čtvrtého ročníku podcení přípravu. Řada z nich vykonává různou brigádnickou činnost a zanedbají tak přípravu na výuku. To je bohužel dáno mnohdy i tíživou finanční situací řady rodin. Nechceme snižovat nároky. Naše škola je vnímána veřejností jako náročná. Zapojením nové techniky a používáním vytvořených elektronických vzdělávacích textů by se mohla stát pro žáky výuka atraktivnější. Tím si slibujeme i zlepšení studijních výsledků. 21

22 Vysoký podíl na počtu nehodnocených žáků mají předměty praxe, technické kreslení, kontrola a měření a další, ve kterých jsou studenti povinni předvést praktický úkon nebo odevzdávat protokoly z laboratorních prací. Z důvodu organizace výuky, kdy tyto předměty není možno rozložit do více dnů v týdnu, stačí, aby student nebyl přítomen ve výuce pro nezbytná lékařská vyšetření, případně z jiných osobních důvodů, a proto nemůže být hodnocen. Je snaha, aby se počty nehodnocených studentů neustále snižovaly. Toho lze docílit zkvalitněním práce třídního učitele a rozložením klasifikovaných prací rovnoměrně do pololetí. Optimalizace organizace výuky, kvalitní školní a klasifikační řád, důsledná aktivní spolupráce třídního učitele s vyučujícími jednotlivých předmětů a rodiči mohou této snaze napomoci. Vysoký podíl v tomto kritériu mají žáci 4. ročníku, kteří podcení přípravu a neplní si stanovené úkoly. Za důvod tohoto nárůstu lze považovat i to, že žáci 4. ročníků si mnohdy neuvědomí, že 2. pololetí končí již v dubnu a nestihnou odevzdat patřičné práce. 22

23 5.3 Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky v tomto školním roce mělo konat na naší škole 106 žáků. Studenti se museli vypořádat nejen s náročnými zkouškami z profilových předmětů, ale také absolvovali společnou část maturitní zkoušky, ve které povinně konali maturitu z českého jazyka a literatury a volili si druhý předmět z matematiky a cizího jazyka. Maturitní zkouška z mateřského jazyka se skládala z písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Zkouška z cizího jazyka se skládala z písemné práce, poslechového subtestu, didaktického testu a ústní zkoušky. Tuto zkoušku skládalo 38 žáků. Zkoušku z matematiky skládalo 68 žáků. Vysoký zájem o zkoušku z matematiky na rozdíl od zkoušky z cizího jazyka je jednoznačně dán technickým zaměřením naší školy. Společnost, která se stará o organizaci maturitních zkoušek, vydala souhrnné hodnocení maturitních zkoušek. Dle tohoto dokumentu je zřejmé, že naše škola patří k těm lepším v celorepublikovém měřítku. Toto dokládá přiložená tabulka. SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠENI NEKONALI KONAL I NEUSPĚLI USPĚLI ČR ,4 87,6 16,3 71,3 SOŠ - technické ,9 86,1 13,7 72,4 SOŠ - hotelové a podnikatelské ,8 83,2 18,7 64,5 SOU - technické ,4 80,6 26,5 54,2 SPŠ O.-Vítkovice ,2 86,8 12,3 74,5 Strojírenství 56 8,9 91,1 5,4 85,7 Ekonomika a podnikání 42 21,4 78,6 16,7 61,9 Mechanik seřizovač mechatronik 8 0,0 100,0 37,5 62,5 Z tabulky vyplývá, že ve všech sledovaných parametrech jsme dosáhli lepších výsledků, než je celorepublikový průměr. Ještě potěšující je ovšem zjištění, že jsme vysoce nad průměrem, co se týče technických středních škol. Pouze v souhrnu SOŠ hotelové a podnikatelské, kam spadá náš obor Ekonomika a podnikání jsme pod republikovým průměrem. V tomto ohledu je pak pěkně vidět v následující tabulce porovnání 2 tříd, kdy 4.C je náš dlouholetý obor Ekonomika a podnikání, který je vyučován podle školního vzdělávacího programu s názvem Strojírenská technická administrativa a 4.E, což je sice obor se stejným názvem, ale vyučován podle školního vzdělávacího programu Management obchodu a služeb a je to dobíhající obor, který k nám v rámci optimalizace přešel ze SOŠ Dopravní. 23

Obsah 1 Základní údaje o škole... 3

Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

příspěvková organizace, Zengrova Ve výsledcích státní maturitní zkoušky se opakovaně řadíme mezi nejlepší odborné školy MS kraje.

příspěvková organizace, Zengrova Ve výsledcích státní maturitní zkoušky se opakovaně řadíme mezi nejlepší odborné školy MS kraje. příspěvková organizace, Zengrova, Ve výsledcích státní maturitní zkoušky se opakovaně řadíme mezi nejlepší odborné školy MS kraje. Pro školní rok 2015/2016 nabízíme možnost studia ve čtyřletých denních

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Přehled oborů vzdělávání... 4 2.1 Schválená vzdělávací koncepce... 5 2.2 Učební plány... 6 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 18 3.1 Organizační

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304232 e-mail: sekretariat@spszengrova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice příspěvková organizace, Zengrova 1

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice příspěvková organizace, Zengrova 1 Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice příspěvková organizace, Zengrova 1 škola s 98letou tradicí v oboru strojírenství (1919-2017) ZENGROVKA opakovaně nositelka prestižního titulu ŠKOLA DOPORUČENÁ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 39-41-L/2 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení RVP 39-41-L/2 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Škola Název ŠVP Platnost, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79,PSČ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více