1 Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základní údaje o škole"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, Ostrava - Vítkovice tel.: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Tomáš Řežáb Ve Vítkovicích 26. září 2014 Ing. Jiří Mlýnek ředitel

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání Schválená vzdělávací koncepce Učební plány Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Organizační struktura Údaje o přijímacím řízení Kritéria pro přijímání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Vzdělávací činnost Výsledky vzdělávání Maturitní zkoušky Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Závěrečné zkoušky oboru obráběč kovů Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Informace o zpracování a projednání výroční zprávy Tabulková část

3 1 Základní údaje o škole Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Adresa školy: Zengrova 1, Ostrava Vítkovice IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Ředitel: Ing. Jiří Mlýnek Statutární zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Řežáb Forma hospodaření: příspěvková organizace Kapacita školy: 700 žáků Další informace na: Kontakty: tel.: +420 / E mail: Stručná charakteristika školy Střední průmyslová škola v Ostravě - Vítkovicích má dlouholetou tradici ve vzdělávání techniků ostravského regionu. Po celou dobu své existence, to je od roku 1919, vychovává odborníky zaměřené převážně na obor strojírenství. Tradice školy, její materiální vybavení a flexibilita personální struktury, dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje kraje, trvalý zájem o studijní nabídku a intenzivní spolupráce s regionálními firmami a vysokými školami jsou základními předpoklady rozvoje školy v oblasti odborného vzdělávání. Rozhodujícím rysem školy je výrazná aplikace výpočetní techniky do vzdělávacího programu školy, řízení a organizace činností školy a komunikace se zaměstnanci, rodičovskou veřejností, zřizovatelem a partnery. V průběhu celého školního roku pracovala školská rada, která se ve svém šestičlenném složení sešla dvakrát v období školního roku, aby projednala a schválila stěžejní dokumenty Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Školní řád a Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

4 2 Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2012/2013 došlo k výrazným změnám v nabídce oborů. V souvislosti s oborovou optimalizací na naši školu přešli žáci čtyřletých studijních oborů Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač mechatronik, Mechanik strojů a zařízení a Ekonomika a podnikání. V rámci této optimalizace přibyli na naši školu i žáci tříletého učebního oboru Obráběč kovů. V důsledku těchto personálních změn došlo i ke stavebním úpravám v dílenské budově, kde vznikly nové obráběcí dílny a byly instalovány 2 CNC stroje. Zároveň s těmito změnami v nabídce vzdělávání bylo také ukončeno vzdělávání v oboru Technické lyceum. Momentálně jsou využívány celkem 2 školní vzdělávací programy pro obor Strojírenství s názvy Strojírenství - výpočetní technika a Strojírenství - automobilní technika. Jeden vzdělávací program byl vytvořen pro obor Ekonomika a podnikání s názvem Strojírenská technická administrativa. Dále pak byly upraveny pro potřeby školy 2 nové vzdělávací programy. Jeden pro čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou s názvem Mechanik seřizovač mechatronik a jeden pro tříletý učební obor Obráběč kovů. V roce 2013/2014 pokračovalo vyučování obdobně, jako v roce 2012/2013. Dobíhá vzdělávání oborů, které k nám přešly v rámci optimalizace a pokračuje vzdělávání v našich, dlouhodobě nabízených oborech strojírenství a ekonomika a podnikání. V rámci přijímacího řízení se pak podařilo otevřít jednu třídu oboru Obráběč kovů. Naši nabídku vzdělávání využívají především chlapci. Jediný obor, který je koncipován spíše pro děvčata, je obor Ekonomika a podnikání. Tento obor jim pak poskytuje široké uplatnění nejen v ekonomické sféře, ale zejména v technické, kde mohou pracovat jako kresličky, normovačky, skladnice apod. Absolventky tohoto oboru také pokračují ve studiu na vysokých školách, především technických. Všechny obory jsou směrovány do oblasti strojírenství. Absolventi těchto oborů patří mezi ty, kteří nacházejí velmi snadno uplatnění v praxi nebo na vysokých školách. Pružný učební plán umožňuje modelovat zaměření podle aktuálních potřeb na trhu práce a podle předpokládaného vývoje výchovně vzdělávací soustavy kraje. Dnes se však jeví, že nabízená konstrukce učebních plánů, a tím také celý vzdělávací proces, je kompromisním řešením mezi potřebami trhu práce a současnými finančními možnostmi státního rozpočtu. Existují řady vzdělávacích aktivit vycházejících z potřeb trhu práce, které by škola ráda zařadila do učebních plánů. Státní rozpočet to však zatím neumožňuje. 4

5 Ve školním roce 2013/2014 jsme vyučovali ve studijních oborech: Obor M/01 Strojírenství podle ŠVP s názvem Strojírenství - výpočetní technika podle ŠVP s názvem Strojírenství - automobilní technika Obor M/01 Ekonomika a podnikání podle ŠVP s názvem Strojírenská technická administrativa Obor L/01 Mechanik seřizovač podle ŠVP s názvem Mechanik seřizovač mechatronik (3. ročník) Obor H/01 Obráběč kovů podle ŠVP s názvem Obráběč kovů (1., 2. a 3. ročník) Obor L/004 Mechanik seřizovač mechatronik (dobíhající 4. ročník) Obor M / 01 Ekonomika a podnikání (dobíhající 3. a 4. ročník) podle ŠVP s názvem Management obchodu a služeb 2.1 Schválená vzdělávací koncepce Všechny obory jsou vyučovány podle schválené dokumentace. Pro všechny obory jsou vypracovány v návaznosti na rámcové vzdělávací programy školní vzdělávací programy schválené ředitelem školy. V návaznosti na potřeby trhu práce, zaměstnavatelů a na základě analýz jsou školní vzdělávací programy konkretizovány a upravovány. 5

6 2.2 Učební plány Obor M/01 Strojírenství ŠVP: Strojírenství - výpočetní technika pro ročník P.Č. Název předmětu Ročník Součet 1. Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Technické kreslení Mechanika Stavba a provoz strojů Strojírenská technologie Konstruování v CAD Kontrola a měření Praxe Počítačem řízené stroje Automatizace Elektrotechnika Mikroprocesorová technika Součet

7 Obor M/01 Strojírenství ŠVP: Strojírenství - automobilní technika pro ročník P.Č. Název předmětu Ročník Součet 1. Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova Informačnía komunikační technologie Ekonomika Technické kreslení Mechanika Stavba a provoz strojů Strojírenská technologie Konstruování v CAD Kontrola a měření Praxe Silniční vozidla Automatizace Elektrotechnika Součet

8 Obor M/01 Ekonomika a podnikání pro ročník ŠVP: Strojírenská technická administrativa Ročník P.Č. Název předmětu Součet 1. Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova Hospodářský zeměpis Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Technika administrativy Obchodní korespondence Právní nauka Technické kreslení Strojírenství Základy výroby Kontrola a měření Praxe Součet

9 Obor L/01 Mechanik seřizovač ŠVP: Mechanik seřizovač mechatronik pro 3. ročník Název předmětu Zkratka 1.r 2.r 3.r 4.r Celkem Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk (anglický, německý jazyk) ANJ/NEJ Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Základy ekologie ZEK Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie IKT Ekonomika EKO Technické kreslení TEK Strojnictví STC Počítačem řízené stroje PRS Elektrotechnika ELE Elektronika ELN Mechatronika MTR Strojírenská technologie STT Výrobní technologie VTE Odborný výcvik OVY ,5 31,5 Celkem ,5 128,5 9

10 Obor H/01 Obráběč kovů ŠVP: Obráběč kovů pro ročník Název předmětu Zkratka 1.r 2.r 3.r Celkem Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk (anglický, německý jazyk) ANJ/NEJ Občanská nauka OBN Matematika MAT 2 1,5 1,5 5 Fyzika FYZ Chemie CHE Základy ekologie ZEK Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie IKT Ekonomika EKO Technické kreslení TEK Strojnictví STC Strojírenská technologie STT Technologie TEC 1, ,5 Odborný výcvik OVY ,5 47,5 Celkem 32,5 31,

11 Obor L/004 Mechanik seřizovač mechatronik pro 4. ročník dobíhající Název předmětu Zkratka 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Celk. Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk ANJ/NEJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Základy ekologie ZEK Práce s počítačem PSP Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO Technická dokumentace TED Strojírenská technologie STT Strojnictví STC Technická mechanika TME Elektrotechnika ELE Elektronika ELN 0 0 1,5 2 3,5 Mechatronika MTR 0 0 3,5 2,5 6 Technologie TEC 3 2,5 2, Odborný výcvik OVY 6 10,5 10,5 10,5 37,5 Tekutinové mechanizmy TMZ Stroje a zařízení SAZ Celkem

12 Obor M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: Management obchodu a služeb pro 3. a 4. ročník dobíhající Název předmětu Zkratka 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Celk. Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk ANJ Německý jazyk NEJ Výchova k občanství VO Dějepis DEJ Hospodářský zeměpis HOZ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Fyzika FYZ Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie IKT Obchodní právo OPR Ekonomika EKO Management MAN Účetnictví UCT Praktická cvičení z účetnictví PCU Marketing MAR Psychologie prodeje PSP Zbožíznalství ZBO Technika administrativy TEA Obchodní korespondence OBK Technika prodeje TEP Praxe PRA Celkem

13 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Personálně máme výuku zabezpečenou aprobovanými učiteli. Problémy jsou se získáváním pedagogů pro odborné předměty, protože v okolních produkčních a obchodních firmách tito specialisté dosahují výrazně vyššího ohodnocení. V souvislosti s postupným úbytkem studentů však momentálně řešíme spíš otázku úbytku zaměstnanců. Ve školním roce 2012/2013 došlo k úpravě organizace výuky vzhledem k rozhodnutí o organizační změně a převáděné činnosti ze SŠTD v Ostravě-Vítkovicích. Přešly k nám nové obory vzdělávání, přesněji studijní obory: Ekonomika a podnikání, Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač mechatronik, Mechanik strojů a zařízení a Obráběč kovů, v počtu 157 studentů a 13 pedagogů (3 MOV, 5 pedagogů VV předmětů a 5 pedagogů odb. předmětů). Celkový stav pedagogických zaměstnanců k činil 48 fyzických osob a 4 ženy čerpaly rodičovskou dovolenou. Po přijímacím řízení, resp. v měsíci červnu 2013, jsme zjistili, že úbytek žáků v novém školním roce 2013/2014 bude činit cca 100 studentů, proto jsme museli učinit zásadní personální opatření, které spočívalo v hromadném propuštění 12 pedagogických zaměstnanců k , z toho 7 zaměstnanců nově příchozích ze SŠTD a 5 dlouhodobých zaměstnanců SPŠ. Snížený počet zaměstnanců, způsobený úbytkem žáků, pokračoval i na konci školního roku 2013/2014. Školu museli opustit 2 zaměstnanci. Nyní se snad už dá konstatovat, že jsme dosáhli minimálního stavu zaměstnanců a s ohledem na vývoj populace a na podporu odborného vzdělávání, bude nadále stav zaměstnanců setrvávat, případně se bude mírně zvyšovat. Chod školy zabezpečuje 13 ostatních zaměstnanců. Čtyři zaměstnankyně zabezpečují chod školy po administrativní stránce, škola má dvě vrátné a dva údržbáře. Úklid zajišťuje pět uklízeček. Nedostatek finančních prostředků nám neumožňuje navýšit stav nepedagogických zaměstnanců. Proto řadu činností vykonávají pedagogové. Zejména o údržbu strojů se starají učitelé předmětu praxe. Celkový počet pedagogických zaměstnanců se sice stále snižuje, přesto je mnoho funkcí, které musí vykonávat učitelé s plným nebo částečným úvazkem. Jedná se zejména o funkce bezpečnostního technika, požárního preventisty, osoby odpovědné za provoz plynové kotelny, školního metodika prevence, výchovného poradce, funkce osoby odpovědné za provoz zdvihacích zařízení v dílnách, osoby odpovědné za provoz tlakových nádob, osoby odpovědné za komplexní agendu všech revizí, odpadové hospodářství a další drobné funkce, které sice bezprostředně nesouvisí s výukou, ale jsou nezbytné pro zajištění provozu školy a jsou vyžadovány právními normami. Všechny tyto práce konají pedagogové ve svém volném čase. Jediným oceněním za jejich činnost je osobní příplatek nebo odměna. Toto ocenění zdaleka neodpovídá vynaložené práci. Pokud by tyto činnosti měla škola zajišťovat smluvně s firmami a agenturami, byla by to jedna z rozhodujících položek provozního rozpočtu v oblasti mandatorních výdajů. Celou řadu akcí se studenty, které lze zařadit mezi volnočasové aktivity, konají učitelé v podstatě zadarmo. V době, kdy stát vynakládá nemalé finanční prostředky na řešení drogových závislostí a ostatních patologických jevů dnešní mládeže, je zarážející, že školy mají minimální možnosti na podporu aktivit, které rozvíjejí zdravý životní styl. Je sice možnost získat dotace a granty na tyto aktivity, ale mělo by být samozřejmostí, že škola má finanční zdroje ve svém mzdovém a provozním rozpočtu na nestandardní výukové 13

14 a mimoškolní aktivity. Ne všem školám se podaří granty získat a ne vždy přidělené prostředky umožní financovat tyto aktivity pro většinu studentů. Má-li stát zájem snižovat sociální rozdíly v možnostech ve vzdělání a výchově, pak granty a projekty mohou být jen vhodným doplňkem pro tyto aktivity, nikoliv základním pilířem. Nedostatek prostředků pak ve svých důsledcích neumožňuje zařazení výuky nepovinných předmětů, které většinou svým obsahem a formou výuky naplňují požadavky trhu práce a vysokých škol. Rádi bychom studentům nabídli doplňující vzdělávání - jako jsou seminář z matematiky a fyziky, konverzace v cizím jazyce, rétorika, komunikace, etika, základy právní nauky, aplikovaná ekonomie, zdokonalovací kurzy ve školních dílnách, základy konstrukce a projektování, elektrokroužek, dramatický a literární kroužek, mediální výchova, sportovní hry a další. V povinných předmětech učebního plánu není při současných hodinových dotacích pro tyto aktivity prostor. Řešení formou vzdělávacích kurzů v rámci doplňkové činnosti naráží u většiny zájemců z řad studentů na finanční problém. To potvrzuje mimo jiné také stále menší účast žáků na lyžařských a turistických kurzech. Občanské sdružení nám částečně pomáhá tento sociální problém řešit. Finanční prostředky vybrané od dobrovolných dárců jsou však malé na to, aby pomohly zásadně a koncepčně řešit zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu. 14

15 3.1 Organizační struktura ŘEDITEL STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZŘ pro praktické vyučování HOSPODÁŘKA GARANTI a UČITELÉ PŘEDMĚTU PRAXE A OV GARANTI a UČITELÉ VV + ODB. PŘEDMĚTŮ ICT KOORDINÁTOR ÚČETNÍ REFERENT PaM VÝCHOVNÝ PORADCE a ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE ÚDRŽBÁŘI ŠKOLNÍK VRÁTNÝ POŽÁRNÍ PREVENTISTA a BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK SEKRETÁŘKA podřízenost spolupráce 15

16 4 Údaje o přijímacím řízení Schválená kapacita školy 700 žáků umožní nabízet cca 6 tříd v ročníku. V současné době se daří otevírat 3 4 třídy v ročníku. Toto je důsledek stále se snižujícího počtu žáků, kteří končí vzdělávání na základní škole. Vyvíjíme velké úsilí, aby se podařilo i přes nepříznivou situaci přesvědčit žáky devátých tříd a jejich rodiče, že strojírenství má v našem regionu velkou perspektivu a že je více než žádoucí, aby si uchazeči vybírali takto zaměřené obory. Je zaznamenán velký pokles odborníků, a tím výrazná potřeba zaměstnanců, kteří se orientují v oblasti strojírenství. Prezentace školy probíhá pravidelně v měsíci listopadu a prosinci na základních školách ostravského regionu. Učitelé navštěvují třídní schůzky rodičů žáků devátých tříd a informují je o naší nabídce studijních oborů. Takto prováděný nábor se nám jeví jako nejefektivnější. Snažíme se tak žákům devátých tříd a jejich rodičům představit naši nabídku oborů s důrazem na uplatnitelnost absolventů. Při dnech otevřených dveří jsme také v tomto školním roce zajistili prezentaci partnerských firem, které nabízejí našim absolventům zaměstnání. Takto se dny otevřených dveří staly zároveň burzou práce pro studenty čtvrtých ročníků. V tomto hodláme i nadále pokračovat, protože tento způsob prezentace školy se setkal s příznivým ohlasem především ze strany firem. Na dny otevřených dveří také zveme zástupce Moravskoslezského strojírenského klastru, kteří přímo rodičům vysvětlují, jak je pro tento region důležité mít dostatek technicky vzdělaných lidí. Od inzerce v regionálním tisku postupně upouštíme, zejména z finančních důvodů. Také se nám jeví, že tento druh inzerce není tak efektivní jako návštěvy škol. V minulém období jsme se také zúčastnili několika prezentačních výstav, např. Učeň a středoškolák na Černé louce, ale také prezentace v Havířově, Frýdku Místku, Opavě a v Hlučíně. Po dobrých zkušenostech jsme se rozhodli pro účast na těchto prezentačních výstavách i v letošním roce. V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu NatTech, jehož realizátorem je Krajský úřad. Každý týden navštěvují naši školu žáci 9. tříd z 8 základních škol regionu a seznamují se zábavnou formou s výukou oboru Strojírenství. Od tohoto kroku si slibujeme zatraktivnění technického vzdělávání. Předpokládáme, že se pak větší množství žáků bude hlásit na technické obory nejen na naši školu. V tomto školním roce jsme organizovali přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se skládaly formou testů z matematiky a českého jazyka. Výsledky testů mají 50% váhu při přijímání. Dalším kritériem jsou pak výsledky uchazečů, kterých dosáhli v osmé třídě a v prvním pololetí deváté třídy. Kritéria pro přijímání se snažíme sestavovat tak, aby byla jednoduchá a pochopitelná pro širokou veřejnost. Situace se zápisovými lístky a novou organizací přijímání je výrazně lepší, než tomu bylo v minulých letech. Žáci mohou podávat přihlášky jen na dvě školy, a i když jsou přijati na obě školy, zápisový lístek odevzdají škole, kterou si vybrali. Po loňské zkušenosti s nabídkou oboru Mechanik seřizovač mechatronik a Obráběč kovů, kdy se nepodařilo nabrat dostatečný počet uchazečů, jsme se rozhodli, pro tento školní rok pro nabídku 16

17 osvědčených oborů Strojírenství a Ekonomiky a podnikání s názvem školního vzdělávacího programu Strojírenská technická administrativa. V prvním kole přijímacího řízení jsme přijali 171 přihlášek. Tj. o 25 přihlášek více než v minulém roce a o 70 přihlášek více než předloni. I přesto jsme byli nuceni vypisovat další kola přijímacího řízení. Momentálně studuje první ročník 111 žáků. První ročník oboru Strojírenství navštěvuje 94 žáků, Ekonomiku a podnikání studuje 17 žáků. 4.1 Kritéria pro přijímání žáků Obory: M/01 Strojírenství - výpočetní a automobilní technika, M/01 Ekonomika a podnikání Obecná pravidla: 1. Uchazeči konají přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Testy jsou dodány externím dodavatelem a maximální možný počet dosažených bodů v každém testu je 50 bodů. 2. Protože pro studium technických oborů jsou nezbytně nutné matematické kompetence, bude se pro výpočet celkového počtu bodů získaných z přijímacích zkoušek počet bodů dosažených v testu z matematiky násobit dvěma. Výsledný počet bodů získaných z přijímacích zkoušek se vypočte podle vzorce: P1 = 2 M C P1 = počet bodu z přijímacích testů celkem M = počet bodů získaných v testu z matematiky C = počet bodů získaných z testu z českého jazyka 3. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání se při přijímacím řízení na Střední průmyslovou školu v Ostravě - Vítkovicích vyjádří součtem tří studijních průměrů uvedených na přihlášce nebo vypočtených z přiložených kopií vysvědčení. Výsledný počet bodů získaných z předchozího vzdělávání se vypočte podle vzorce: P2 = x P2 = počet bodů z předchozího vzdělávání celkem x = součet tří studijních průměrů vypočtený podle bodu 3). 17

18 4. Celkový počet dosažených bodů v přijímacím řízení se vypočte podle vzorce: P = P1 + P2 Kritéria: Uchazeči budou podle výsledků přijímacích zkoušek a podle hodnocení z předchozího vzdělávání seřazeni dle jednotlivých oborů podle celkového počtu dosažených bodů od nejvyššího po nejnižší. V případě rovnosti dosaženého počtu bodů z přijímacích zkoušek a hodnocení předchozího vzdělání rozhodne o celkovém pořadí: 1. Nejnižší součet hodnocení z předmětu Matematika. 2. V případě shody v bodě 1), nejnižší součet hodnocení z předmětu Fyzika. 3. V případě shody v bodě 2), nejnižší součet hodnocení z předmětu Český jazyk. 4. V případě shody v bodě 3), nejnižší součet hodnocení z předmětu Cizí jazyk. Kritériím přijímacího řízení vyhoví uchazeči, kteří: dosáhnou z přijímacích zkoušek a hodnocení předchozího vzdělání P 100 bodů, hodnocení chování v prvním pololetí 9. třídy mají velmi dobré, hodnocení v předmětu Matematika, Fyzika, Český jazyk a Cizí jazyk musí být v 1. pololetí 9.třídy lepší než dostatečné. hodnocení jednotlivých předmětů v 1. pololetí 9. třídy nesmí být nedostatečné. 18

19 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 studovalo ve studijních oborech Strojírenství 233 žáků, Ekonomika a podnikání 116 žáků, Mechanik seřizovač mechatronik 22 žáků a Obráběč kovů 24 žáků. Na konci školního roku tak studovalo na škole 395 žáků. Vývoj proti školnímu roku 2012/2013 ukazuje výrazný pokles - a to o 93 žáků. Tento pokles byl způsoben zejména všeobecným úbytkem žáků v Moravskoslezském kraji. Vyvíjíme maximální snahu, abychom tento trend zvrátili. Zejména pak cíleným náborem žáků a propagací odborného vzdělávání, což se nám do jisté míry podařilo. Výsledek je zřetelný z přijímacího řízení. 5.1 Vzdělávací činnost Organizace výuky probíhá podle platných školních vzdělávacích plánů a metodických pokynů pro dělení výuky a podle finančních možností školy v oblasti mzdových i provozních prostředků. Nedostatek finančních prostředků nás nutí provádět úsporná opatření, zejména v dělení výuky. Skupiny pro výuku jazyků mají maximálně 23 studentů, což umožňují platné právní normy. Výuka takových skupin je ovšem značně neefektivní. Na opatření, která mají za následek povýšení kvantity nad kvalitou výuky, jsme byli nuceni přistoupit i v celé řadě dalších předmětů. Za všechny je to především předmět praxe, automatizace, informační a komunikační technologie a další. V minulém školním roce jsme nabízeli i řadu kurzů a kroužků, které připravují studenty ke studiu na vysokých školách a rozšiřují jim obzor o oblasti, které nejsou uvedeny ve vzdělávacích programech. Byly to přípravné kurzy z matematiky, konverzace v cizím jazyce, kroužky z diagnostiky vozidel, výpočetní techniky, sportovní hry a další. 19

20 5.2 Výsledky vzdělávání Celkové výsledky vzdělávání žáků uvádí následující tabulka: Roč. Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Opravnou zkoušku konalo 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 první druhý třetí čtvrtý Celk Celkový průměrný prospěch školy:

21 Tabulka počtu žáků ukazuje vývoj stavu žáků v období od školního roku 2010/2011. Mírný nárůst ve školním roce 2012/2013 je dán zejména oborovou optimalizaci, kdy k nám přišli na začátku školního roku žáci ze Střední školy dopravní. Celkově dochází ale k poklesu počtu žáků i přes vynaložené úsilí při náboru. Tento pokles je dán zejména celkovým demografickým vývojem. V rámci náboru studentů navštěvujeme základní školy a vysvětlujeme žákům, že náš region potřebuje odborné pracovníky, zejména v oborech strojírenství. Velkou podporu cítíme i z oblasti zaměstnavatelů. Počet neprospívajících žáků se proti minulému školnímu roku mírně zvýšil. Snažíme se systematickou prací, nabídkou doučování a placených kurzů tento trend zvrátit. Ne vždy se to ale daří. Studenti stále podceňují náročnost studia a mnohdy i v důsledku vyšší absence nezvládají učivo. Snažíme se udržet kvalitu vzdělávání, i když studenti, kteří jsou přijímáni ke studiu, vykazují stále nižší vědomosti. Jde zejména o základní vědomosti a dovednosti v předmětech matematika a fyzika, které by měli žáci získávat na základních školách. Nejvyšší počet neprospívajících je ve čtvrtém ročníku. To je způsobeno celkově vyšším počtem žáků, ale také tím, že studenti čtvrtého ročníku podcení přípravu. Řada z nich vykonává různou brigádnickou činnost a zanedbají tak přípravu na výuku. To je bohužel dáno mnohdy i tíživou finanční situací řady rodin. Nechceme snižovat nároky. Naše škola je vnímána veřejností jako náročná. Zapojením nové techniky a používáním vytvořených elektronických vzdělávacích textů by se mohla stát pro žáky výuka atraktivnější. Tím si slibujeme i zlepšení studijních výsledků. 21

22 Vysoký podíl na počtu nehodnocených žáků mají předměty praxe, technické kreslení, kontrola a měření a další, ve kterých jsou studenti povinni předvést praktický úkon nebo odevzdávat protokoly z laboratorních prací. Z důvodu organizace výuky, kdy tyto předměty není možno rozložit do více dnů v týdnu, stačí, aby student nebyl přítomen ve výuce pro nezbytná lékařská vyšetření, případně z jiných osobních důvodů, a proto nemůže být hodnocen. Je snaha, aby se počty nehodnocených studentů neustále snižovaly. Toho lze docílit zkvalitněním práce třídního učitele a rozložením klasifikovaných prací rovnoměrně do pololetí. Optimalizace organizace výuky, kvalitní školní a klasifikační řád, důsledná aktivní spolupráce třídního učitele s vyučujícími jednotlivých předmětů a rodiči mohou této snaze napomoci. Vysoký podíl v tomto kritériu mají žáci 4. ročníku, kteří podcení přípravu a neplní si stanovené úkoly. Za důvod tohoto nárůstu lze považovat i to, že žáci 4. ročníků si mnohdy neuvědomí, že 2. pololetí končí již v dubnu a nestihnou odevzdat patřičné práce. 22

23 5.3 Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky v tomto školním roce mělo konat na naší škole 106 žáků. Studenti se museli vypořádat nejen s náročnými zkouškami z profilových předmětů, ale také absolvovali společnou část maturitní zkoušky, ve které povinně konali maturitu z českého jazyka a literatury a volili si druhý předmět z matematiky a cizího jazyka. Maturitní zkouška z mateřského jazyka se skládala z písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Zkouška z cizího jazyka se skládala z písemné práce, poslechového subtestu, didaktického testu a ústní zkoušky. Tuto zkoušku skládalo 38 žáků. Zkoušku z matematiky skládalo 68 žáků. Vysoký zájem o zkoušku z matematiky na rozdíl od zkoušky z cizího jazyka je jednoznačně dán technickým zaměřením naší školy. Společnost, která se stará o organizaci maturitních zkoušek, vydala souhrnné hodnocení maturitních zkoušek. Dle tohoto dokumentu je zřejmé, že naše škola patří k těm lepším v celorepublikovém měřítku. Toto dokládá přiložená tabulka. SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠENI NEKONALI KONAL I NEUSPĚLI USPĚLI ČR ,4 87,6 16,3 71,3 SOŠ - technické ,9 86,1 13,7 72,4 SOŠ - hotelové a podnikatelské ,8 83,2 18,7 64,5 SOU - technické ,4 80,6 26,5 54,2 SPŠ O.-Vítkovice ,2 86,8 12,3 74,5 Strojírenství 56 8,9 91,1 5,4 85,7 Ekonomika a podnikání 42 21,4 78,6 16,7 61,9 Mechanik seřizovač mechatronik 8 0,0 100,0 37,5 62,5 Z tabulky vyplývá, že ve všech sledovaných parametrech jsme dosáhli lepších výsledků, než je celorepublikový průměr. Ještě potěšující je ovšem zjištění, že jsme vysoce nad průměrem, co se týče technických středních škol. Pouze v souhrnu SOŠ hotelové a podnikatelské, kam spadá náš obor Ekonomika a podnikání jsme pod republikovým průměrem. V tomto ohledu je pak pěkně vidět v následující tabulce porovnání 2 tříd, kdy 4.C je náš dlouholetý obor Ekonomika a podnikání, který je vyučován podle školního vzdělávacího programu s názvem Strojírenská technická administrativa a 4.E, což je sice obor se stejným názvem, ale vyučován podle školního vzdělávacího programu Management obchodu a služeb a je to dobíhající obor, který k nám v rámci optimalizace přešel ze SOŠ Dopravní. 23

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více