Dej2 Vznik USA. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dej2 Vznik USA. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí"

Transkript

1 Dej2 Vznik USA Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 . Vzestup Velké Británie od r Spojené království Velké Británie období klidu a prosperity převaha na moři, nejvýznamnější postavení na V pobřeţí S Ameriky průmyslová - revoluce vynálezy (tkalcovský člunek, vylepšení parního stroje, lepší ocel) rozvoj měst Manchester, Leeds, Sheffiel, Birmingham král Jiří III

3 Vzestup Velké Británie hlavním protivníkem Francie válečné střetnutí v S Americe zisk Kanady Francie podpora místních indiánů (obchod) Anglie převaha námořního loďstva, pomoc kolonií r.1763 podepsána smlouva Francie přichází o všechny své drţavy v S Americe soupeření na Dálném Východu zisk francouzské Indie střety se Španělskem války o španělské dědictví zisk Gibraltaru r soupeření v Karibiku zisk Bermud, Baham a Jamajky zakládání osad v Austrálii a na Novém Zélandu (trestanci!) dominance ve světovém obchodu (obchod s černochy)

4 Americké osady na pobřeţí Atlantiku celkem 13 kolonií (první jiţ r Virginie) (Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Pennsylvania, Delaware, Virginia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Georgia), základ budoucích USA kolonisté - hledají politické jistoty, náboţenskou svobodu (puritáni, kvakeři) zabírání půdy domorodým indiánům - násilím zatlačováni na západ do vnitrozemí vliv osvícenství - podpora vzdělanosti, vznik škol, univerzit Benjamin Franklin velmi demokratické poměry neprosadily se feudální vztahy naopak tržní hospodářství, kapitalismus růst bohatství osadníků od pol. 17. do pol. 18. st. prudký nárůst obyvatel (především přistěhovalci z Británie, Irska, Nizozemí a Německa)

5

6 Americké osady

7 Severní osady puritánské (farmáři a průmyslníci) Nová Anglie (Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island) špatné podnebí - stejné zboţí jako v Anglii hodně lesů, řek dříví na lodě, ryby, velryby rozvoj loďařství a námořního obchodu - nejdůleţitější námořní středisko v Americe (Boston) obchod nevýhoda před Jihem ţádný významný artikl nepříznivá obchodní bilance (větší dovoz z Anglie; cla) náboženství většina obyvatel kalvinističtí puritáni (odmítání autorit, úcta ke vzdělání a svobodnému myšlení), rostoucí různorodost a světský ráz

8 Jižní osady statkářské a plantážnické (Maryland, Georgia, Virginia, Severní a Jiţní Karolína) podnebí umoţňuje pěstování exotických plodin (tabák /evropská vášeň/, bavlna, cukrová třtina) dobrý odbyt v Anglii, velkoprodukce plantážní ekonomika roztroušené osídlení (vesnic a měst málo - nerozvíjelo se řemeslo ani vnitřní trh) nutnost pracovních sil -bílí nájemní /dobrovolní/ sluhové (odpracovávali si cestu nebo zločinci z Anglie) -černí otroci z Afriky otroctví zvykem a zákonem země zdůvodňováno odlišnou barvou pleti a pohanstvím (levnější, nemohli poţadovat půdu jako nájemní sluhové) pobřeţní panstvo (dţentry) velká okázalá venkovská sídla ve stylu anglické venkovské šlechty náboženství - převládá anglikánství (jako v Anglii konzervativnější počátek 18.stol. státní církví na celém Jihu), uvolněnější morálka

9

10 Střední osady (New Jersey, New York, Pennsylvania, Delaware) mísí se prvky Jiţních kolonií a Nové Anglie etnická směs New York (Holanďané, Němci, Ţidé, skotští Irové) větší náboženská snášenlivost, celkově menší sociální napětí; ve městech evropské zvyky rozvoj řemeslné výroby vzniku zejména textilních a ţelezářských manufaktur velká střediska obchodu a průmyslu (New Yorku, Philadelphia)

11 Boj za svobodu osad po skončení války s Francií zhoršení vztahů mezi koloniemi a Anglií anglický král Jiří III. - potřebuje získat nové finanční prostředky brání osadám v hospodářském rozvoji a volnému podnikání zdroj laciných surovin a odbytiště anglických výrobků (zpřísnění dodrţování Navigačních akt dovoz na anglických lodích) náklady na udrţování anglické armády v koloniích přeneseny na kolonie zvyšování daní, nové daně, vysoká cla (daň z cukru, kolkový zákon) odpor osadníků ( zdanění bez zastoupení v anglickém parlamentu) poţadavky stejných práv, myšlenka sjednocení třetina kolonistů loajální - proti nezávislosti, na straně Anglie (plantáţníci a anglická šlechta) třetina pro aktivní boj za nezávislost (patriots) - obchodníci a podnikatelé

12 Konflikty a protibritské akce r bostonský masakr r Bostonské pití čaje (Boston Tea party) - na protest proti clu vyházen náklad čaje do moře (osadníci převlečeni za Indiány) tvrdé represe, omezena samospráva osad, posílení vojska, blokáda přístavu

13 Boj za svobodu osad r svolán 1. kongres 13 kolonií do Phiiladelphie prosazení myšlenky úplného rozchodu s Británií vytvoření pravidelného vojska z osadníků velitelem vojsk George Washington

14 Významné osobnosti George Washington americký voják a politik,1. prezident USA ( ) John Adams americký politik a diplomat, 2. prezident USA ( ) Benjamin Franklin, americký státník, diplomat, přírodovědec a spisovatel, známý jako vynálezce bleskosvodu Thomas Jefferson 3. americký prezident ( ), autor Prohlášení nezávislosti

15 Americká válka za nezávislost ( ) Poměr sil Britové x disciplinovaná armáda dobře ozbrojení silné loďstvo vojáci daleko od domova neznají území vojáci bojující za ţold Američané netrénovaní lidé málo zbraní bez lodí lidé bojující ve své zemi regionalismuslokální patrioti obrana domovů a boj za ideály

16 Americká válka za nezávislost zpočátku jasná převaha britského vojska obsazení New Yorku povstání osadníků téměř potlačeno obrat - bitva u Saratogy r podpora Francie (zbraně, lodě, finance), Španělska a Nizozemí bitva u Yorktownu r skončila kapitulací britské armády r Británie uznává nezávislost kolonií

17 Prohlášení o nezávislosti a unii r kontinentální kongres odsouhlasena nutnost boje za nezávislost a práva na vznik americké kontinentální armády (v čele G. Washington) z diskuse o cílech revoluce vzniklo Prohlášení o nezávislosti a unii - autor Thomas Jefferson spočívá na 2 základních principech demokracie 1.všichni lidé mají přirozené právo na ţivot, svobodu, rovnost před zákonem 2.všechna moc vychází z lidu

18 Vznik USA 4. července 1776 Prohlášení o nezávislosti a unii přijato kongresem (státní svátek) - vyhlášena svoboda a nezávislost 13 Spojených států vzniká Unie Ve zkratce obsahovalo: Rozhodnuto: Že tyto Spojené kolonie jsou, a podle práva by měly být, svobodné a nezávislé státy, které jsou osvobozeny od všech závazků Britské koruně a od politického propojení mezi nimi a států Velké Británie. A měly by být úplně odloučeny.

19 Ústava r.1781 přijaty Články konfederace - 1.ústava, jednokomorový Kongres - ukázala se ale neefektivní r.1787 se sešel ústavní Kongres ve Philadelphii - zrevidoval ústavu a přijal (1789) novou federální definovány tři ústřední mocenské orgány zákonodárnou moc představoval Kongres (sněmovna reprezentantů a Senát) výkonnou prezident (1. G.Washington) soudní Nejvyšší soudní dvůr tato ústava s určitými změnami platí dodnes r.1791 přijato 10 dodatků konstituce Listina práv -zajišťuje základní práva občanů USA (náboţenství, slova, tisku ) -ţeny, otroci, indiáni bez politických práv USA se staly prvním nezávislým státem v Americe přínos revoluce - demokratické zřízení a vývoj k občanské společnosti (vliv na Evropu a Jiţní Ameriku)

20 Rozvoj USA následuje rozšiřování směrem na Z kontinentu odkoupení Louisiany, zisk Texasu a Kalifornie apod. střety s indiány rozvoj ţeleznice

21 Dej2 Vznik USA Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pouţity materiály, obrázky z www stránek: Sochrová, Marie: Dějepis II v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997 Josef Opatrný: Amerika v proměnách staletí, nakladatelství Libri, Praha, 1998 cs.wikipedia.org home.comcast.net/~diazstudents/ahistory_units_1.htm#unit3.1 cs.wikipedia.org/wiki/deklarace_nez%c3%a1vislosti_spojen%c3%bdch_st%c3 %A1t%C5%AF_americk%C3%BDch

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA The Models of Welfare State and Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Irena Blahníková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Skrytá reklama a product placement v médiích Irena Blahníková Bakalářská práce 2011

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV VE SVĚTĚ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV VE SVĚTĚ ZA ROK 2007 ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV VE SVĚTĚ ZA ROK 2007 Předmluva Zpráva o stavu lidských práv v jednotlivých zemích světa 2007 Zpracoval Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti 11. března 2008

Více

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva 17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848 Paříková, oktáva Situace v českých zemích Vláda Františka II. a Ferdinanda I. Metternichův absolutismus Situace v českých zemích Situace v českých

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Rodina je základem státu. Stát o rodinu všemožně pečuje. Bez zdravé rodiny není myslitelná zdravá společnost. Podobná tvrzení a hesla slýchává každý člen moderní

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Šestá kapitola MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO

Šestá kapitola MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO Šestá kapitola 6.0. Cíl prezentace Definovat pojem mezinárodní humanitární právo, charakterizovat základní odvětví MHP a principy, na kterých je zaloţeno. Načrtnout hlavní historické události, které vedly

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 PŘISTĚHOVALECTVÍ A LIBERÁLNÍ STÁT Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku ANDREA BARŠOVÁ, PAVEL BARŠA Masarykova univerzita v Brně Mezinárodní

Více

Aplikovaná antropologie a doména lidských práv. problémy kulturního imperialismu, etnocentrismu a kulturního relativismu.

Aplikovaná antropologie a doména lidských práv. problémy kulturního imperialismu, etnocentrismu a kulturního relativismu. Working paper: Aplikovaná antropologie a doména lidských práv Michal Tošner tosner@ksa.zcu.cz Úvod: Antropologie a lidská práva Koncepce lidských práv zasahují do ústředních antropologických témat, kterými

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně červen / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER červen /2014 Jiří Weigl: Dialog vlády a neziskového sektoru Václav Klaus: Evropské volby vyhráli nevoliči Václav Tomek: Michail Bakunin 200 let od narození Václav Klaus:

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více