Dotazy a odpovědi k seminářům Co chcete vědět o patentech? pořádaným 9. prosince 2010 a 14. dubna 2011 Ústřední knihovnou ČVUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazy a odpovědi k seminářům Co chcete vědět o patentech? pořádaným 9. prosince 2010 a 14. dubna 2011 Ústřední knihovnou ČVUT"

Transkript

1 Dotazy a odpovědi k seminářům Co chcete vědět o patentech? pořádaným 9. prosince 2010 a 14. dubna 2011 Ústřední knihovnou ČVUT Obsah: Téma strana Patenty, patentové řízení a úloha Úřadu průmyslového vlastnictví 1-6 Evropské a mezinárodní patenty 6-7 Patentové středisko ČVUT a jeho služby 8 9 Význam patentů v hodnocení vědy 9-11 Patenty, patentové řízení a úloha Úřadu průmyslového vlastnictví Jak se registrují nové patenty, co je k tomu potřeba a jak se posuzuje, jestli už nějaký výrobek někdo patentoval přede mnou či ne. Myslím tím posouzení třeba tvaru nebo materiálu, principu funkce atd. Na tyto otázky bylo odpovězeno v přednáškách a rovněž v následujících odpovědích. 1. Co vše lze/nelze patentovat? Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie a matematické metody, programy pro počítače (chrání je autorský zákon), nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat (toto neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané). Za vynálezy se nepovažují zejména ( 3, odst. 2 Patentového zákona): estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, podávání informací. Léčebné, chirurgické postupy a diagnostické metody se nepovažují za průmyslově využitelné, tedy jsou nepatentovatelné ( 3, odst. 4 Patentového zákona). Výluky z patentovatelnosti ( 4 Patentového zákona): vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům. Podrobnosti viz: Patentový zákon (č.527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění). 2. Jaké jsou podmínky pro přihlášení technického řešení k patentování? Kromě výše uvedených informací o tom, co lze a nelze patentovat, jsou 3 hlavní podmínky: a) novost nové technické řešení nesmí být součástí stavu techniky, nesmí být zveřejněno (publikováno, předvedeno atd.) před datem patentové přihlášky b) výsledek vynálezeckého řešení není to běžné technické řešení c) průmyslová využitelnost nejde jen o nápad, ale o jeho reálné využití (výroba, uplatnění technologie atd.) Podmínkou je podání přihlášky vynálezu (či užitného vzoru) u ÚPV (obsahuje formulář a popis vynálezu) a platba správního poplatku za podání. K seminářům Co chcete vědět o patentech. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a

2 3. Zavedla jsem pojem "dekontaminace stresu" pro jisté metody krizové intervence. Je možné patentovat pojem? Je možné patentovat metodu? Pojem nelze patentovat, protože nejde o technické řešení ani nesplňuje podmínku průmyslové využitelnosti. Metodu lze patentovat jen v případě, že jde o způsoby výroby, technické postupy, pracovní postupy při výrobě a zpracování atd. Předmět ochrany musí zahrnovat funkční nebo technické znaky. 4. Jak se dá chránit software? Software se v ČR i v Evropě chrání autorským právem, v USA i patentem. Vynález, který je na počítačích realizován pomocí softwaru (například zdokonalený systém zpracování dat), je však v Evropě patentovatelný (citováno z webu ÚPV). 5. Můžu se spolehnout, že rešeršní průzkum, který potvrdí, že moje řešení je nové, je stoprocentní? Rešerše nikdy nemůže zahrnout všechna zveřejněná technická řešení kdekoliv na celém světě a v kterémkoliv jazyce. 6. U výsledků v rámci grantových projektů se musí vypracovávat dílčí zprávy z řešení, v nichž může být popsáno řešení, které bych po uzavření projektu chtěl patentovat. Jak lze postupovat? Záleží na formě zveřejnění těchto zpráv. Řešení nesmí být zveřejněno široké veřejnosti (neomezenému počtu osob). Pokud jde o zveřejnění jen v rámci školy, nepovažuje se to za zveřejnění, které by bránilo podat patentovou přihlášku. Zveřejnění z hlediska patentoprávního znamená umožnění přístupu veřejnosti (tedy neomezenému počtu osob) písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem. 7. Jaký je postup při patentování? Po podání patentové přihlášky následuje předběžný průzkum, kdy je třeba zjistit, jestli přihláška vynálezu splňuje formální požadavky a dále vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky vynálezů, jejichž předměty jsou zjevně nepatentovatelné. Pokud přihláška splňuje uvedené požadavky, je zveřejněna ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (do 18 měsíců od podání přihlášky). Přihlašovatel musí do 3 let od podání podat žádost o úplný průzkum a zaplatit příslušný poplatek, jinak se řízení zastavuje. V průběhu úplného průzkumu se provádí rešerše na stav techniky a posuzuje se zda předmět vynálezu splňuje podmínky patentovatelnosti.o výsledku je přihlašovatel informován. Na základě úplného průzkumu je po skončení řízení patent udělen nebo zamítnut (pokud nesplňuje kriteria). Pokud přihlašovatel v průběhu řízení o přihlášce vynálezu na zprávu Úřadu nereaguje nebo nedodrží lhůty, může být řízení zastaveno. (když nesplňuje kriteria) nebo může být zrušeno řízení o přihlášce (při nedodržení lhůt). Po udělení a zveřejnění patentu může kdokoliv navrhnout zrušení patentu, pokud by se našly důvody, proč patent neměl být udělen, případně může majitel patentu nebo kdokoliv, kdo prokáže právní zájem požádat, o určení, zda nějaký předmět spadá do rozsahu chráněného patentem. Toto je jen stručná informace, postup patentování popisuje Úřad průmyslového vlastnictví na stránkách: K seminářům Co chcete vědět o patentech. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a

3 Při vzniku patentovatelného řešení na ČVUT se postupuje podle příkazu rektora: e6a.pdf 8. Kdo může podávat patentovou přihlášku? Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem v ČR. Pokud tuto podmínku nesplňuje, musí být zastoupena patentovým zástupcem nebo advokátem. 9. Co zajišťuje podaná patentová přihláška? Podáním přihlášky získává přihlašovatel právo přednosti prioritu před ostatními, kteří by si chtěli chránit stejné řešení. Nelze chránit nápad, ale jen realizaci nápadu technické řešení. To nesmí být předtím zveřejněno: publikováno, sděleno na konferenci nebo vystaveno. 10. Když podám patentovou přihlášku, kdy můžu publikovat řešení, na které žádám patentovou ochranu? Hned po podání přihlášky, ale není to strategické. Je lepší počkat až na zveřejnění přihlášky ze zákona (po 18 měsících). Je možné požádat o dřívější zveřejnění přihlášky. Pro období od zveřejnění do udělení ochrany platí tzv. prozatímní ochrana. 11. Co jsou patentové nároky? Část patentové přihlášky. Specifikace těch částí řešení, které chce přihlašovatel chránit, tedy vlastní podstata vynálezu. Patentové nároky tedy vymezují rozsah patentové ochrany, uvádějí se už v přihlášce a jsou také samostatnou kapitolou patentového spisu. 12. Jak mají být zpracovány výkresy k patentové přihlášce? Podle předmětu vynálezu, v některých případech stačí schéma, nemusí se uvádět kóty, údaje o rozměrech, pokud takové údaje nepředstavují přímo znaky vynálezu. 13. Je potřeba předložit prototyp předmětu patentové ochrany při přihlašování patentu? Běžně to Úřad nevyžaduje, avšak tato možnost existuje (v případě pochybností o uskutečnitelnosti). 14. Jak je to s doložením předmětu vynálezu u patentování postupů? V případě postupů je třeba v popise uvést příklady provedení a výsledky postupů doložit nejlépe nějakými naměřenými hodnotami 15. Co je země priority, která se uvádí v záznamech o průmyslových vzorech a ochranných známkách? To je země, kde byla přihláška podána. K seminářům Co chcete vědět o patentech. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a

4 16. Jak jsou chráněna loga, názvy firem - pokud chci nad logo uvést copyright, musím ho někde registrovat? Logo nebo název firmy můžete chránit ochrannou známkou. Ty se zakládají na principu registrace. Informace o postupu při registraci ochranné známky najdete na webu Úřadu průmyslového vlastnictví. Značku lze použít bez registrace, jde jen o označení autorského práva. Autorskoprávní ochrana je neformální. Ke vzniku autorského práva není třeba registrace, neboť autorské právo vzniká již okamžikem vytvoření díla narozdíl od práv průmyslových (práva k vynálezům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům apod.), kde je naopak registrace podmínkou vzniku ochrany 17. Jaký je rozdíl mezi patentem a užitným vzorem Rozdíly jsou v rozsahu oblastí ochrany, v podmínkách udělení/zápisu, v délce řízení, v maximální možné délce platnosti a ve výši poplatků. Další najdete v prezentaci Průmyslově-právní ochrana technických řešení, snímky 7-10 na adrese: da091c8b90.ppt#448,10 Je možný i souběh obou typů ochrany technického řešení (patent i užitný vzor) ), tedy podání zároveň obou přihlášek. Je také možné přihlásit řešení k patentování a pak odbočit na užitný vzor. 18. Co je užitný vzor? Lze dodatečně patentovat již registrovaný užitný vzor? Užitný vzor Pro předměty s nižší vynálezeckou úrovní, popř. menšího ekonomického významu, je možné zvolit si pro svůj vynález jednodušší, rychlejší a méně nákladnou ochranu tzv. užitným vzorem. Je označován jako tzv. malý patent. Může chránit: výrobek, zařízení, ale ne technologické postupy nebo způsoby výroby. Přiděluje se na základě registračního principu (nezkoumá se novost, překročení rámce pouhé odborné dovednosti a průmyslová využitelnost). Doba platnosti je 4 roky, lze 2 x prodloužit o 3 roky. Doba řízení je několik měsíců (obvykle 3 4), doba ochrany max.10 let od data podání přihlášky. Poplatky jsou nižší než u patentů. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jen požadavkem na úroveň řešení. Užitný vzor se jako průmyslově právní ochrana neuplatňuje ve všech státech. Podat si dodatečně patentovou přihlášku na již registrovaný užitný vzor v ČR nelze. Registrovaný, tedy zveřejněný užitný vzor by byl námitkou proti novosti řešení v patentové přihlášce. Nicméně, teoreticky by bylo možné podat si na základě užitného vzoru (do 12 měsíců od jeho podání) Evropskou patentovou přihlášku s prioritou z užitného vzoru, a po udělení Evropského patentu tento validovat i pro ČR. Podrobnosti viz: Zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech K seminářům Co chcete vědět o patentech. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a

5 19. Jaké jsou poplatky za patenty a užitné vzory? Patenty: Podání přihlášky patentu: 1200 Kč; pokud je přihlašovatelem původce (autor), pak 600 Kč. Žádost o úplný průzkum: 3000 Kč (+ 500 Kč za 11. a další patentový nárok). Vydání patentové listiny: do 10 stran 1600 Kč, za každou další stranu 500 Kč. Udržovací poplatky: v roce 1000 Kč ročně, v roce 2000 Kč ročně, 9. rok 3000 Kč, 10. rok 4000 Kč, poplatky se zvyšují až do posledního 20. roku platnosti. Další informace: Užitné vzory: Podání přihlášky užitného vzoru: 1000 Kč; pokud je přihlašovatelem původce (autor), pak 500 Kč. Žádost o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru: poprvé o tři roky Kč, podruhé o tři roky Kč. Další informace: Co když nezaplatím včas poplatky za udržení patentu nebo užitného vzoru? Platí tzv. poshovovací lhůta 6 měsíců, do které je nutné poplatky zaplatit, ale s příplatkem 100%. Pokud přesáhnete i tuto lhůtu, patent/užitný vzor zaniká. 21. Kdo řeší porušení ochrany patentu? Má v tom nějakou úlohu Úřad patentového vlastnictví? Pokud dojde k porušení ochrany průmyslového vlastnictví, podává se žaloba k soudu nebo se postupuje prostřednictvím ÚPV? Porušení práv duševního vlastnictví řeší některé veřejnoprávní instituce (např. Česká obchodní inspekce, živnostenské úřady, Celní správa, Policie ČR, nebo soudy. Podrobnosti poskytuje ÚPV na webových stránkách v nejčastějších dotazech (dotaz č. 7) Úřadem vydávaná rozhodnutí ve věcech určení, tedy zda daný předmět ne/spadá do rozsahu ochrany patentu či užitného vzoru, byla dříve pro soudy závazná; v současné době to již neplatí. Pokud se podává žaloba k soudu, ÚPV může mít v soudním řízení roli svědka (pokud se ovšem nejedná o přezkum pravomocných správních rozhodnutí Úřadu, kde je zúčastněnou stranou). Podrobnosti viz: Zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) 4 Opatření k nápravě (1) Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména 6 Zvláštní úprava působnosti soudu ve věcech průmyslového vlastnictví 1) Městský soud v Praze a) rozhoduje jako soud prvního stupně ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, a o nárocích podle části první tohoto zákona, K seminářům Co chcete vědět o patentech. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a

6 b) rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, c) rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro (průmyslové) vzory Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství, d) přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví podle zvláštního právního předpisu 6). (2) Městský soud v Praze v řízeních podle odstavce 1 jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců. 22. Kde se dají vyhledávat patenty? Tištěné patentové spisy, české i zahraniční, poskytuje studovna ÚPV jako prezenční výpůjčky. Elektronické databáze Úřadu průmyslového vlastnictví i zahraniční a mezinárodní databáze jsou přístupné z hlavní webové stránky ÚPV. Česká databáze patentů a užitných vzorů obsahuje patenty od č. 1 (od roku 1910), patentové přihlášky od roku 1991 a evropské patenty platné na území ČR. Jsou připojeny i naskenované titulní stránky patentových spisů, případně celé dokumenty. Zahraniční databáze najdete na stránkách jednotlivých národních úřadů, ale můžete využít i evropskou databázi nebo databázi WIPO, službu PatentScope která obsahuje mezinárodní patentové přihlášky PCT a patenty z některých národních patentových sbírek. Vstup na stránky zahraničních národních úřadu najdete také na stránkách ÚPV: Seznam databází, zdrojů a nástrojů pro vyhledávání patentů najdete v seznamu prezentací ze školení a seminářů na stránce: (Seminář Co chcete vědět o patentech ze ). 23. Kde se dají sehnat starší patenty zejména německé a japonské (starší cca roky ). Staré německé patenty najdete v tištěné formě ve studovně českého Úřadu průmyslového vlastnictví. Japonské patenty je třeba hledat na stránkách japonského úřadu v odkazu IPDL (Industrial Patent Digital Library) Možno i přes Evropské a mezinárodní patenty 24. Jak se podávají přihlášky na evropské a mezinárodní patenty? EPC - European Patent Convention je mezinárodní smlouva, která umožňuje jednou přihláškou přihlásit řešení k patentování ve více státech, které jsou členy Evropské patentové organizace. Podává se národnímu úřadu, nebo rovnou do evropského patentového úřadu EPO (European Patent Office). Musí být v oficiálním jazyce EPO (angličtina, němčina, francouzština), ale je možné podat ji i např. v češtině s podmínkou, že do 2 měsíců bude dodán překlad do oficiálního jazyka. Výsledkem je udělený Evropský patent, označován jako K seminářům Co chcete vědět o patentech. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a

7 svazek národních patentů, který neplatí automaticky ve všech členských státech EPO, ale v každé zemi, kde má vstoupit v platnost, je potřeba provést tzv.validaci (překlad, poplatky). PCT Patent Cooperation Treaty je mezinárodní smlouva, která zjednodušuje proces přihlašování technických řešení k patentové ochraně ve více státech. Proces uplatnění PCT přihlášky začíná zpravidla národní přihláškou (není to podmínkou), pak se podává PCT mezinárodní přihláška (příp. s uplatněním priority) a v mezinárodní fázi řízení se zkoumá patentovatelnost, tedy provádí se mezinárodní rešerše a případně i mezinárodní předběžný průzkum. Rozhodnutí o udělení patentu je na každém zvoleném státě, ve kterém vstoupí přihlašovatel do národní fáze řízení. Na základě řízení podle EPC je možné získat patent v členských státech EPO. Řízení podle PCT je řízením o mezinárodní patentové přihlášce, výsledkem není mezinárodní patent ale přihláška s vypracovanou rešerší, splňující formální požadavky, příp. upravená na základě výsledků průzkumu, se kterou vstupuje přihlašovatel do národní fáze řízení u členských států (v současnosti 142). 25. Dá se přihlásit celosvětový patent? Ne, patenty platí vždy s určitým omezením teritoriálním a časovým. Neexistuje celosvětový patent. Vždy je nutné žádat o ochranu technického řešení jen v určitém státu, případně ve více státech současně na základě regionálních smluv, např. prostřednictvím EPC přihlášky. Připravuje se tzv. unijní patent pro všechny státy EU, ale zatím není ustanoven. 26. Jaká jsou specifika patentů v USA a jaká je provázanost jejich elektronických databází s Evropskými? Rozdíl patentů USA a našich: Přihlašovatel v USA kdo první vymyslel; u nás (v evropských státech) kdo první podal přihlášku. V některých případech je i odlišná formulace patentových nároků. Elektronické databáze jsou dostupné, záleží na patentoprávních předpisech dané země (či rešeršérovi), zda se jich využije. Evropské stejně jako US patentové přihlášky patří do PCT rešeršního minima (povinné rešeršní dokumentace). V databázi jsou i patentové spisy USA. 27. Jde o produkt z Ruska, který má ruský patent. Ale v Británii mají stejný výrobek s evropským patentem přihlášen mnohem později. Nevím, jestli to mají přeložené do češtiny, a já jsem četla, že pokud to oni nemají, tak evropský patent neplatí v ČR? Mě by zajímalo, jestli můžu normálně používat ten ruský výrobek na území ČR? Co se týká platnosti evropského patentu na našem území a jeho překladu do češtiny, viz otázka č. 16 (tedy nezbytnost tzv.validace evropského patentu, tedy předložení překladu do češtiny a platba (udržovacích) poplatků). Informace o platných patentech (včetně úplného znění) na území ČR je v ÚPV on-line databázi.teritoriální působnost a patentové nároky konkrétního patentu se dají zjistit např. v databázi Co se týká používání výrobku na území ČR, tak jedná-li se o užívání pro osobní potřebu, tak to samozřejmě lze. Pokud ale máte na mysli komerční využívání výrobku, je třeba zjistit, jestli daný výrobek je chráněn patentem i na našem území. K seminářům Co chcete vědět o patentech. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a

8 Patentové středisko ČVUT a jeho služby 28. Jak postupovat, když v rámci svých pracovních povinností dojdu k technickému řešení, které by se dalo patentovat? Postup při ochraně a využití průmyslového vlastnictví ČVUT v Praze stanovuje příkaz rektora č. 5/2009. Viz: e6a.pdf Pracovník (i zaměstnaný student) má povinnost oznámit Patentovému středisku ČVUT, že bylo takové řešení vytvořeno a předat mu podklady k posouzení. Pak autor (původce) dopracuje návrh přihlášky včetně komerčního využití a předloží svému vedoucímu. Ten podpisem stvrzuje zájem o podání patentové přihlášky a možnost zaplacení poplatků. Pak informuje proděkana pro vědu a výzkum nebo ředitele ústavu (součásti ČVUT), který rozhodne, zda se patentová přihláška bude za ČVUT podávat. Je možné požádat o finanční prostředky z Licenčního fondu ČVUT. Patentové středisko pak spolupracuje na vypracování patentové přihlášky a dohlíží na celou proceduru. 29. Jak je to s duševním vlastnictvím ve vztahu student x škola, či student x škola x externí subjekt? Pokud student přijde na patentovatelné řešení v rámci pracovních povinností, jde o stejný vztah, jako u zaměstnance. Pokud je to součást jeho studijních povinností, např. při psaní diplomové nebo disertační práce, postupuje stejně, jako by byl v zaměstnaneckém, nebo obdobném poměru. Patentovou přihlášku je třeba podat s ohledem na to, že se práce 5 dní před obhajobou zveřejňuje k nahlédnutí komukoliv (např. v knihovně, nebo na katedře). Pokud jde o patentovatelné řešení při práci na zakázku externí firmy, pak záleží jen na smlouvě s touto firmou. 30. Když student vytvoří patentovatelné technické řešení při práci, kterou mu zadala firma, musí postupovat podle příkazu rektora? Nemusí, pokud celou práci dělal mimo školu a nevyužíval k tomu zdroje ČVUT. Pokud byla práce součástí činnosti na škole a student při ní využíval zdroje ČVUT, musí se firma dohodnout s ČVUT a zpracovat smlouvu. 31. Pokud nebude mít ČVUT zájem moje řešení patentovat, můžu podat přihlášku sám? Ano, pokud ČVUT neprojeví zájem do 3 měsíců od oznámení o tomto řešení a poskytnutí podkladů k řešení, přechází právo požádat o ochranu řešení na původce (autora). Ten pak nese náklady na udělení ochrany sám. 32. Jak se dělí poplatky za prodanou licenci patentu mezi autora a ČVUT? Původce (autor vynalezeného řešení) má vůči ČVUT právo na přiměřenou odměnu. Záleží na technickém a hospodářském významu a přínosu poskytnutím licence, či prodejem. Model dělení zisku, který se uplatňuje v případě hrazení poplatků z licenčního fondu ČVUT, je: 12 % zpět do licenčního fondu, 7,5 % součásti ČVUT, 30 % pracovišti, kde chráněné řešení vzniklo, 50 % původci (autoru) vynálezu. Podobné modely se uplatňují na součástech ČVUT. K seminářům Co chcete vědět o patentech. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a

9 Některé firmy mají vypracovanou patentovou politiku, původce (autor) může dostat určitá procenta, ale i jen paušální odměnu postupy se liší. 33. Jakým způsobem spolufinancuje/podporuje ČVUT získávání patentů? ČVUT vytváří tzv. licenční fond, o jehož využití rozhoduje licenční rada ČVUT. Všechny informace včetně pravidel využívání fondu najdete na stránce Licenční politika ČVUT: Podílí se ČVUT na spolufinancování evropských patentů? Podle pravidel licenčního fondu se může podílet pouze na úhradě části poplatků. Význam patentů v hodnocení vědy 35. Jak se vyplňuje správně záznam o patentu do komponenty VVVS? V komponentě VVVS se při pořízení nového záznamu publikace zvolí typ Patent, užitný a průmyslový vzor (druh P a F), ve formuláři je u jednotlivých polí nápověda (ikona žlutého otazníku). Nápověda Vám pomůže zejména u čísel a dat přihlášek či udělení patentu (RIV má jinou terminologii než patentový úřad, takže je těžké se v tom orientovat). Na stránkách Výzkumu a vývoje byl zveřejněn nový Popis údajů dodávaných do IS VaVaI RIV v roce V této nové verzi je kromě popisu jednotlivých údajů upřesněno vykazování patentů do RIV, včetně příkladů vyplnění čísla patentu a data udělení. Dokument najdete adrese: nebo na stránkách Ústřední knihovny: Číslo patentu nebo vzoru u údajů pro RIV se vždy jedná o číslo platného dokumentu (číslo uděleného patentu, tj. patentového spisu, číslo osvědčení zapsaného vzoru), ne o číslo přihlášky o Do komponenty VVVS lze zadat i patentovou přihlášku (typ PAP), přihlášku užitného vzoru (UZP) a přihlášku průmyslového vzoru (PRP) tyto druhy publikací nejdou do RIV. Publikaci typu PAP lze ve VVVS změnit na typ PAT (stejně jako UZP na UZV), pouze se doplní požadované údaje. o Na stránkách VVVS ( naleznete vzorové formuláře k vyplňování publikací v aplikaci včetně patentu (PAT) a patentové přihlášky (PAP, nejde do RIV). Vlastník patentu je povinné uvedení všech vlastníků/majitelů patentu nebo vzoru (úplný oficiální název), patent předkládá do RIV jen skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve VVI, který je uveden na patentové listině. Kód země/instituce - pokud číslo patentového spisu obsahuje kód země/instituce, která patent vydala (např. EP, US, DE) tento kód se vyplní společně s číslem patentu. Naopak se neuvádějí kódy druhu dokumentu uvedené za číslem patentu (většinou kódy B, C; pozor -výsledky s kódy A a T se do RIV nepředávají) 36. Jak se má vyplnit v patentové přihlášce (v záznamu VVVS ) pracoviště ČVUT (+ fakulta + katedra/ústav) Podle pokynu rektora č. 5/2009 za ČVUT podává a zpracovává přihlášku Patentové středisko, které správné vyplnění formulářů zajistí. (Uvádí se univerzita, fakulta, ústav, katedra). K seminářům Co chcete vědět o patentech. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a

10 Do názvu vlastníka dokumentu se podle specifikace údajů pro RIV vyplní úplný oficiální název všech vlastníků patentu nebo vzoru. Pokud je autor z ČVUT (tzv. domácí), pak by se v položce "Autoři" ve VVVS měl vybírat ze seznamu osob (tlačítko seznam), jedině tak se k němu přiřadí katedra. Po výběru osoby musíte navíc zaškrtnout okénko "příslušnost autora k ČVUT". 37. Uplatňuje se v RIVu i patentová přihláška? Do RIVu se ukládají jen udělené patenty, ale do databáze VVVS (ČVUT) se registrují i patentové přihlášky. 38. Pokud získám patent, jehož jsem původce i přihlašovatel, bude se přebírat do RIVu? Proč se v RIVu nehodnotí patent, který mám přihlášený jako původce i přihlašovatel? Podle příkazu rektora č. 5/2009 (Postup při ochraně a využití průmyslového vlastnictví ČVUT v Praze) je zaměstnanec povinen ČVUT oznámit vytvoření potenciálně chránitelného technického řešení, které vzniklo v rámci zaměstnaneckého poměru. Právo na vynález, užitný vzor, průmyslový vzor apod. přechází na ČVUT. V tomto případě by tedy nemělo nastat, že přihlašovatelem i původcem je zaměstnanec. V případě, že má být publikace součástí hodnocení RIV, je nutno provést její návaznost na akci (grant, výzkumný záměr, specifický výzkum). Akce jsou spojeny s institucemi jako účastníky projektu/výzkumného záměru. Za jednotlivce údaje do RIV zadávat nelze. Pokud ČVUT jako předkladatel výsledku do RIV není uveden jako přihlašovatel/majitel na patentové listině, může to být důvodem k vyřazení výsledku z hodnocení. 39. Objeví se v RIV informace o všech udělených patentech? Radou pro výzkum, vývoj a inovace jsou hodnoceny pouze výsledky výzkumných organizací (včetně vysokých škol, tedy i ČVUT). V RIV jsou obsaženy pouze výsledky, které jsou výsledkem výzkumu (VaVaI), což nemusí platit např. o všech patentech 1. Každý výsledek v RIV také musí být navázán na výzkumnou aktivitu, v jejímž rámci vznikl. 40. V RIVu se hodnotí i to, jestli byla na užití patentovaného řešení uzavřena licenční smlouva. Jak je to s hodnocením, když byla smlouva uzavřena později, než byl udělen patent? Pokud je to po uzávěrce odevzdání dat do RIVu, dostává se informace o licenci do hodnocení v dávce v dalším roce. 41. Jaké jsou podmínky pro uznání patentu v RIVu? Podmínky pro uznání patentů v RIV se každoročně mění. Změny prováděné ze strany RVVI ale nejsou často jednoznačně zakotvené v platné metodice a o jejich uplatňování se předkladatelé dozvídají často velmi pozdě, často těsně před odesláním výsledků do RIV (únor-duben). Situace se tak může laikovi zdát stále nepřehlednější a chaotičtější. Následuje výčet podmínek pro úspěšné zaslání patentů do RIV rozdělený pro lepší přehlednost do 3 kategorií: 1 Metodika str. 26 K seminářům Co chcete vědět o patentech. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a

11 - doposud neměnné položky: o název patentu v původním jazyce; o název v angličtině; o klíčová slova v angličtině; o obor RIV; o datum registrace patentu; o datum udělení patentu; o číslo patentu (číslo ochranného dokumentu); o druh možnosti využití jiným subjektem (licencování); o požadavek na licenční poplatek; o místo a stát vydání patentu; - pozměněné položky (změny platné od RIV10 resp. RIV11): o popis patentu je povinné uvádět popis výsledku v délce min. 64 znaků a současně nesmí být popis shodný s názvem patentu; o úplný seznam autorů patentu do loňského roku stačilo uvádět jmenovitě domácí autory a celkový počet autorů. Nyní (dle autorského zákona) je nutné uvádět jmenovitý výčet všech autorů tak, aby byl shodný se seznamem autorů, jenž je uveden v Patentovém spisu; o vlastník patentu - musí být shodný s předkladatelem. V Hodnocení VaV v roce 2010 byly poprvé vyřazeny patenty, u kterých není vlastníkem předkladatel (v našem případě tedy ČVUT). Navíc se kontroluje, je-li seznam vlastníků úplný (je povinnost uvádět všechny vlastníky); - nově doplněné položky (platné od RIV10 resp. RIV11): o způsob využití patentu dělí se na pouze udělený a na využívaný dle uzavřené licence mezi vlastníkem a uživatelem; o o kategorizace vydavatelů došlo k rozdělení vydavatelů patentů do kategorií: EPO-European Patent Office, USTPO-United States Patent and Trademark Office, JPO-Japan Patent Office, Úřad průmyslového vlastnictví, Národní patentové úřady dle Současně z důvodu ověřitelnosti se nově uvádí i odkaz na webové stránky vydavatele patentu nebo přímo na informace o patentu. o platnost dokumentu zcela nově se začala uplatňovat kontrola, zda je k daného roku patent platný, či zaniklý. V případě, že je patent zaniklý, je z databáze RIV vyřazen a v Hodnocení VaV tak neobdrží žádné bodové ohodnocení! Akt , , L. Tichá, M. Morysková, V. Pilecká, J. Pavková Engelová, V. Kratochvíl, E. Schneiderová, P. Zácha, A. Fojtíková. K seminářům Co chcete vědět o patentech. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Dokument je zveřejněn od 5. ledna 2011 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká Význam patentů v hodnocení vědy Mgr. Věra Pilecká 1 Osnova hodnocení VaVaI v ČR metodika hodnocení patenty v rámci hodnocení (bodové ohodnocení, druhy patentů v rámci hodnocení) patenty na ČVUT porovnání

Více

Patenty a metody jejich vyhledávání aneb to, s čím se mohou zaměstnanci knihoven setkat

Patenty a metody jejich vyhledávání aneb to, s čím se mohou zaměstnanci knihoven setkat Patenty a metody jejich vyhledávání aneb to, s čím se mohou zaměstnanci knihoven setkat Miroslav Paclík Praha, 6. 10. 2015 Obsah Technická řešení patenty, užitné vzory Řízení před udělením patentu Informace

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV Karel Čada karel.cada@seznam.cz Nehmotné statky Právo na ochranu osobnosti svoboda občanská čest osobní jméno projevy osobnosti člověka Autorské

Více

ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů)

ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů) ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů) OBSAH 1. Společná ustanovení 3 1.1 Zmocnění 3 1.1.1 Příslušnost útvaru 3 1.1.2 Podpis rozhodnutí

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Dokument je zveřejněn od 13. listopadu 2008 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1 2. Pravidla

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

UPŘESŇUJÍCÍ POKYNY Studentské grantové soutěže (verze 13.2) PREAMBULE

UPŘESŇUJÍCÍ POKYNY Studentské grantové soutěže (verze 13.2) PREAMBULE SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM UPŘESŇUJÍCÍ POKYNY Studentské grantové soutěže (verze 13.2) PREAMBULE Na základě zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění

Více

Ochrana duševního vlastnictví. Metodika II

Ochrana duševního vlastnictví. Metodika II Ochrana duševního vlastnictví Metodika II Ochrana duševního vlastnictví Metodika II Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich

Více

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Směrnice k ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na Vysoké škole polytechnické

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ. z 5. října 1973. přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ. z 5. října 1973. přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ z 5. října 1973 přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze 7. prosince 2006 OBSAH ČÁST I PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K ČÁSTI I ÚMLUVY

Více

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení WWW.UPV.CZ Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení ÚŘAD PRAHA Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 9/12/2010 Eva Schneiderová Úřad průmyslového vlastnictví Praha 6-Bubeneč, Ant.Čermáka

Více

Předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře v roce 2015. 1. Zásady pro předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II.

Předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře v roce 2015. 1. Zásady pro předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře v roce 2015 Dokument je zveřejněn od 10. 2. 2016 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Zásady pro předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře...1

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku,

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku, Zákon č. 207/2000 Sb., ze dne 21. června 2000, o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Úloha Úřadu průmyslového vlastnictví

Úloha Úřadu průmyslového vlastnictví Úloha Úřadu Václav Jansa Úřad Patentový a známkový úřad - zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu Hlavní činnosti získává, zpracovává a zpřístupňuje průmyslově právní informace rozhoduje o poskytování

Více

STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR

STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Poslání GA AV 1. Grantová agentura Akademie věd ČR (dále jen GA AV") je útvarem Akademie věd České republiky (dále jen Akademie")

Více

KA 7.2 Ochrana duševního vlastnictví

KA 7.2 Ochrana duševního vlastnictví KA 7.2 Ochrana duševního vlastnictví Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací a podpora posilování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

Patenty. Uživatelský manuál. Patenty, patentové databáze, nejčastější chyby

Patenty. Uživatelský manuál. Patenty, patentové databáze, nejčastější chyby Patenty Patenty, patentové databáze, nejčastější chyby 1. 9. 2016 Na co dávat pozor při zápisu Jak se vyznat v tabulce vyřazených patentů Kde najít potřebné informace o patentech 4. etapa hodnocení - vyřazené

Více

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: Spisová

Více

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Povinnosti obcí vyplývající z InfZ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ ), ukládá

Více

Usnesení. Konf 18/2005-7

Usnesení. Konf 18/2005-7 Konf 18/2005-7 Usnesení Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Brigita Chrastilová,

Více

Zadávací dokumentace programu ALFA

Zadávací dokumentace programu ALFA Zadávací dokumentace programu ALFA 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 2 1.2. INFORMACE O POSKYTOVATELI... 2 1.3. INFORMACE O PROGRAMU... 3 1.4. VYMEZENÍ POJMŮ... 7 2. UCHAZEČI... 8 2.1.

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

RUBRIKA 1 TÉMA B4I. REPORT projektu B4I vydání č.?

RUBRIKA 1 TÉMA B4I. REPORT projektu B4I vydání č.? RUBRIKA 1 TÉMA B4I REPORT projektu B4I vydání č.? Strana 1 Projekt Bridge4Innovation (b4i) se pomalu blíží ke svému závěru, ale jeho vize a poslání přebírá začínající projekt Jihočeského Univerzitního

Více

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA Resumé OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2016 Práva využitelná v průmyslu

Více

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO 2/2016 Systém přípravy a průběhu zadávání veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti.

Více

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Č. j.: MSMT- 48486/2013 Metodický dopis č. 28 Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Zpracoval Ověřil Schválil Platné od Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 17. 12. 13 J. Baťková

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

Chraňte své nápady. Úvod do problematiky patentů. Ing. Jiří Sedlák. Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec. Zdroj: www.upv.

Chraňte své nápady. Úvod do problematiky patentů. Ing. Jiří Sedlák. Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec. Zdroj: www.upv. Ing. Jiří Sedlák Chraňte své nápady Úvod do problematiky patentů Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec Zdroj: www.upv.cz Výukové cíle Pochopit, co znamená duševní vlastnictví Zváţit

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory Petr Prchal Průmyslové vlastnictví Technická řešení patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie Práva na označení

Více

Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu

Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. Projekt Prohloubení

Více

Úvod do světa patentů pro studenty práv

Úvod do světa patentů pro studenty práv Úvod do světa patentů pro studenty práv 1 Cíl studia Cílem této přednášky je porozumět: různým existujícím druhům práv duševního vlastnictví úloze systému patentů co lze (a nelze) patentovat (předmět ochrany)

Více

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) Česká obchodní inspekce vydává na základě ustanovení 20x zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, (dále jen

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE

PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 REPRONIS Ostrava 2007 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA STATUT CEN REKTORA prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA Platný od: 5. 10. 2012 Ruší: Statut Ceny rektora za vědeckou a výzkumnou činnost z 1. 5. 2011 Statut ceny rektora za uměleckou

Více

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Popis údajů do IS VaV RIV 2014 - dokument zveřejněn 8. ledna 2014 www.vyzkum.cz Pravidla pro předávání dat Popis údajů RIV 2014 Definice druhů výsledků

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

MATERIÁL PRO PORADU. Věc: Metodika rozdělování finančních prostředků dotace na specifický výzkum

MATERIÁL PRO PORADU. Věc: Metodika rozdělování finančních prostředků dotace na specifický výzkum 1/7 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE V Praze dne: 20. 5. 2008 Materiál zn.: MATERIÁL PRO PORADU AS ČVUT KOLEGIUM REKTORA ČVUT V PRAZE GRÉMIUM REKTORA ČVUT V PRAZE DNE: 29. 5. 2008 DNE: DNE: Věc: Metodika

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva Výkaznictví sociálních služeb 1. hodnotící zpráva Ing. Radovan Hauk 14. září 2015 Stránka 1 OBSAH Úvod... 4 1. Výkaznictví MPSV (OKposkytovatel)... 5 1.1 Náklady a výnosy... 5 1.2 Struktura pracovních

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov

Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov Lesní hospodářské osnovy (dále jen osnovy) jsou legislativně

Více

Dodatečná informace č. 5

Dodatečná informace č. 5 Dodatečná informace č. 5 K nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odst. 1, 15, 21 odst. 1 písm. a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ Název šetření: Podoba formuláře: Roční šetření o výzkumu a vývoji Výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5 01 je distribuován ve dvou mutacích podle sektorů provádění VaV: mutace (a)

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O SMLOUVÁCH Garant: Rozsah působnosti: Mgr. Tomáš Tesarčík, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva MČ Zaměstnanci

Více

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit 1 SEZNAM ZKRATEK ČR MŽP OPŽP SFŽP ČR Česka republika Ministerstvo životního prostředí

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Informace Úřadu průmyslového vlastnictví ČR k návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem

Informace Úřadu průmyslového vlastnictví ČR k návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem Informace Úřadu průmyslového vlastnictví ČR k návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem Cíl směrnice: Cílem této směrnice je sblížení zákonů členských států EU v oblasti patentování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů

Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů PROJEKT UČITELÉ ONLINE, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková http://sporkova.spytech.cz

Více

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze)

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze) CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, UZNATELNÝCH V RIVU VČETNĚ JEJICH BODOVÉHO HODNOCENÍ (Výňatek z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Více

ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY

ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY Obsah a ČÁST E ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY OBSAH 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách průmyslových vzorů... 1 1.1 Interní Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví... 1 2. Úvodní fáze

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice č. 6/2006 města Holešova, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada města Holešova schválila dne 15. června 2006 podle ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- budování či modernizace k předkládání

Více

GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY VYSVĚTLIVKY KE GRANTOVÝM PŘIHLÁŠKÁM Grantová přihláška se skládá z formulářů A, B, C a D. Formuláře pro individuální grantové projekty jsou k dispozici v české i

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem

Více

E. Přihlášky vynálezů patenty

E. Přihlášky vynálezů patenty 69 E. Přihlášky vynálezů patenty Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti VaV. Současně se v úvahu bere omezenost vypovídací schopnosti

Více

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce Vladimír Šmíd 1 Co je to dílo? Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ. PROJEKTU Č. xxxxx

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ. PROJEKTU Č. xxxxx SMLOUVA Základní text Smlouva číslo xxxxxxxxxxxx Č.j.: xxxxxx/2016-mze-17012 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU Č. xxxxx Smluvní strany Česká republika - Ministerstvo zemědělství se sídlem:

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2012/2013 Níže

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Ing. Jiří Sedlák, patentový zástupce KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Patentové rešerše 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Otázky, které chceme zodpovědět Jaký je stav

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí OBSAH ČLÁNKY Článek 1 Zkrácené výrazy Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí Článek 3 Přihláška Článek 4 Zástupci, adresa pro doručování nebo korespondenční adresa Článek

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

Přijímací řízení do středních škol a učilišť pro šk. rok 2016/2017.

Přijímací řízení do středních škol a učilišť pro šk. rok 2016/2017. Přijímací řízení do středních škol a učilišť pro šk. rok 2016/2017. Dvě totožně vyplněné přihlášky nejpozději 29. 2. 2016. (pouze první stranu) odevzdejte v ZŠ Jílové k potvrzení Po potvrzení si je sami

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 28/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr.

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA Zastupitelstvo města Přerova vydalo na základě ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více