ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE rejstříku Strana 1

2 Obsah 1 Úvod Konverze CTM a mezinárodních zápisů s vyznačením EU Konverze CTM Konverze mezinárodních zápisů s vyznačením EU Platná přihláška CTM jako podmínka konverze Důvody zabraňující konverzi Zrušení z důvodu neužívání Důvod pro zamítnutí omezený na některý členský stát nebo rozšířený na celou EU Zpětvzetí / vzdání se platnosti po vydání rozhodnutí Pravomoc rozhodovat o důvodech bránících konverzi Formální náležitosti žádosti o konverzi Lhůta Začátek lhůty v případech, kdy úřad vydává oznámení Začátek lhůty v ostatních případech Žádost o konverzi Jazyk Poplatek Průzkum prováděný úřadem Fáze řízení, pravomoc Průzkum Poplatky Lhůta Jazyk Formální náležitosti Důvody Zastupování Částečná konverze Zveřejnění žádosti a zápis do rejstříku Postoupení určeným úřadům Účinky konverze rejstříku Strana 2

3 1 Úvod Konverzí se rozumí změna ochranné známky Společenství (dále jen CTM ) na jednu či více přihlášek národní ochranné známky. Její hlavní rysy jsou stanoveny v čl. 112 až 114 nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen CTMR ) a v pravidlech 44 až 47 prováděcího nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen CTMIR ). Jestliže CTM zanikne, může být v závislosti na konkrétním důvodu tohoto zániku převedena na ochranné známky platné v určitých členských státech. Konverze je užitečná zejména při překonávání možných problémů s jednotnou povahou CTM. Pokud například hrozí problém se zápisem ochranné známky Společenství v jedné zemi nebo v určitých zemích z absolutních důvodů nebo kvůli námitkám na základě starší ochranné známky platné pouze v jedné zemi nebo v určitých zemích, může přihlašovatel CTM požádat o přeměnu CTM na individuální přihlášky národní ochranné známky v ostatních zemích, kterých se tyto důvody netýkají. Systém ochranné známky Společenství vychází ze zásady, že se vzájemně doplňuje s národními systémy ochranných známek. Systémy jsou navzájem propojeny především prostřednictvím uplatňování seniority a řízení o konverzi. Systém je koncipován tak, že na území, pro něž platí zapsané právo, má vždy přednost dřívější datum podání zapsaného práva, a to bez ohledu na to, zda byla ochranná známka zapsána na základě národního podání, mezinárodního vyznačení nebo přihlášky CTM (viz rozhodnutí velkého odvolacího senátu ze dne , R 1313/2006-G, odstavec 34). Konverze je systémem o dvou stupních, který zahrnuje jednak zaplacení poplatku za konverzi ve výši 200 EUR a projednání žádosti o konverzi úřadem OHIM, jednak samotné řízení o konverzi u národních úřadů pro ochranné známky a patentových úřadů. V závislosti na národních právních předpisech bude buď převáděná ochranná známka zapsána okamžitě, nebo bude zahájeno národní průzkumné, zápisné a námitkové řízení jako u běžné přihlášky národní ochranné známky. Pokud je EU vyznačena v mezinárodním zápise a jestliže toto vyznačení bylo vzato zpět, zamítnuto nebo pozbylo účinku, lze požádat rovněž o přeměnu na přihlášku národní ochranné známky v jednom členském státě či ve více nebo všech členských státech nebo na následné vyznačení členských států podle madridského systému. Konverzi mezinárodních zápisů s vyznačením EU nelze zaměňovat za přeměnu, což je právní pojem zavedený Madridským protokolem kvůli zmírnění dopadů pětileté lhůty závislosti, která existuje podle Madridské dohody (viz čl. 6 odst. 3 Madridského protokolu). Přeměna umožňuje, aby byla centrálně napadená známka přeměněna na přímou přihlášku CTM, neumožňuje však konverzi vyznačení EU na národní podání. Více informací o přeměně je uvedeno v metodických pokynech, část M, Mezinárodní známky. 2 Konverze CTM a mezinárodních zápisů s vyznačením EU 2.1 Konverze CTM Čl. 112 odst. 1, čl. 113 odst. 1 a článek 159 CTMR Pravidlo 44 odst. 1 písm. e) a f) a pravidla 122 a 123 CTMIR rejstříku Strana 3

4 Přihlašovatel ochranné známky Společenství (CTM) nebo majitel zapsané CTM může požádat o konverzi své přihlášky CTM nebo zapsané CTM. Žádost se může týkat konverze na přihlášku národní ochranné známky v jednom členském státě, ve více nebo ve všech členských státech, přičemž pojem přihláška národní ochranné známky nebo národní úřad zahrnuje, co se týče Belgie, Lucemburska a Nizozemska, i přihlášky ochranné známky pro země Beneluxu nebo Úřad pro ochranné známky Beneluxu. Konverze je možná za následujících předpokladů (dále jen důvody konverze ): byla-li přihláška CTM s konečnou platností zamítnuta rozhodnutím úřadu (čl. 112 odst. 1 písm. a) CTMR na základě absolutních nebo relativních důvodů pro zamítnutí zápisu během průzkumného nebo námitkového řízení, byla-li přihláška CTM vzata zpět přihlašovatelem (čl. 112 odst. 1 písm. a), čl. 44 CTMR), je-li přihláška CTM považována za vzatou zpět, tedy nebyly-li v příslušné lhůtě po podání přihlášky zaplaceny poplatky za třídu nebo nebyl-li ve stanovené lhůtě zaplacen poplatek za zápis (čl. 112 odst. 1 písm. a), čl. 36 odst. 5, čl. 45 CTMR), zanikly-li účinky CTM (čl. 112 odst. 1 písm. b) CTMR), k čemuž dochází za následujících předpokladů: došlo k platnému vzdání se zápisu CTM (čl. 50 CTMR), zápis CTM nebyl obnoven (čl. 47 CTMR), zápis CTM byl úřadem nebo soudem pro ochranné známky Společenství prohlášen za neplatný (čl. 55 a 100 CTMR), práva majitele zápisu CTM byla úřadem nebo soudem pro ochranné známky Společenství zrušena (čl. 55 CTMR) s výjimkou případu, kdy byla práva zrušena pro neužívání (čl. 112 odst. 2 CTMR). 2.2 Konverze mezinárodních zápisů s vyznačením EU Majitel mezinárodního zápisu s vyznačením EU může požádat o konverzi vyznačení EU: na přihlášky národní ochranné známky v jednom členském státě, ve více nebo ve všech členských státech, na následná vyznačení jednoho členského státu nebo více členských států podle Madridské dohody nebo Madridského protokolu (tzv. opting-back konverze) za předpokladu, že členský stát byl smluvní stranou Madridské dohody nebo Madridského protokolu nejen ke dni žádosti o konverzi, ale již ke dni mezinárodního zápisu s vyznačením EU, na přihlášky národní ochranné známky pro některé členské státy a následná vyznačení pro jiné členské státy, přičemž tentýž členský stát může být vyznačen pouze jednou. rejstříku Strana 4

5 Konverze mezinárodního zápisu je možná za následujících předpokladů (dále jen důvody konverze ), pozbylo-li vyznačení EU v mezinárodním zápisu účinku, k čemuž dochází za následujících předpokladů: účinky mezinárodního zápisu s vyznačením EU byly úřadem nebo soudem pro CTM prohlášeny za neplatné (čl. 158 CTMR, pravidlo 117 CTMIR), vzdání se vyznačení EU bylo zapsáno do mezinárodního rejstříku (pravidlo 25 odst. 1 a pravidlo 27 CR 1 ), zrušení mezinárodního zápisu a/nebo jeho prohlášení za neplatný bylo zapsáno do mezinárodního rejstříku (pravidlo 25 odst. 1 a pravidlo 27 CR): v takových případech není možná tzv. opting-back konverze; je možná pouze národní konverze, pokud byl úřad organizací WIPO informován, že mezinárodní zápis nebyl obnoven, a za předpokladu, že vypršela poshověcí lhůta pro obnovu (pravidlo 31 odst. 4 písm. a) nebo b) CR). mezinárodní zápis s vyznačením EU byl s konečnou platností zamítnut úřadem (pravidlo 113 odst. 2 písm. b) a c) a pravidlo 115 odst. 5 písm. b) a c) CTMIR O konverzi lze požádat pro všechny výrobky nebo služby, jichž se výše uvedený úkon nebo rozhodnutí týká, nebo pro některé z nich. Jestliže se výše uvedené rozhodnutí nebo úkon vztahuje jen na některé z výrobků a služeb, pro něž byla přihláška podána nebo zapsána, lze požádat o konverzi pouze pro tyto výrobky nebo část těchto výrobků. 3 Platná přihláška CTM jako podmínka konverze Čl. 112 odst. 1 CTMR Žádá-li se o konverzi na základě přihlášky CTM, konverze je možná pouze tehdy, existuje-li platná přihláška CTM (viz směrnice, část B, Průzkum, oddíl 2, Průzkum formálních náležitostí). 4 Důvody zabraňující konverzi Čl. 112 odst. 2 a článek 159 CTMR Pravidla 45 a 123 CTMIR Ke konverzi nedojde v následujících dvou případech: za prvé, došlo-li ke zrušení zapsané ochranné známky Společenství nebo mezinárodního zápisu s vyznačením EU pro neužívání (viz níže bod 4.1), a za druhé, jestliže konkrétní důvod, pro nějž přihláška CTM, zapsaná CTM nebo mezinárodní zápis s vyznačením EU pozbyly 1 Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k protokolu k této dohodě. rejstříku Strana 5

6 účinku, zabraňuje zápisu téže ochranné známky v dotyčném členském státě (viz níže bod 4.2). Žádost o konverzi zamítnuté přihlášky CTM proto nebude přípustná pro ten členský stát, na nějž se vztahují důvody pro zamítnutí, neplatnost nebo zrušení. Dokonce i v případě, že důvodem konverze je zpětvzetí přihlášky, pokud ke zpětvzetí dojde po vydání rozhodnutí o zamítnutí známky na základě důvodu, který by bránil zápisu v dotyčném členském státě, taková žádost o konverzi bude zamítnuta, nebylo-li podáno odvolání. Dokonce i v případě, že důvodem konverze je vzdání se zápisu, pokud ke vzdání se dojde po vydání rozhodnutí o zrušení CTM nebo mezinárodního zápisu pro neužívání nebo o zamítnutí známky na základě důvodu, který by bránil zápisu v dotyčném členském státě, taková žádost o konverzi bude zamítnuta, nebylo-li podáno odvolání (viz níže bod 4.3). 4.1 Zrušení z důvodu neužívání Čl. 112 odst. 2 písm. a) CTMR Prvním důvodem zabraňujícím konverzi je případ, kdy práva majitele CTM nebo mezinárodního zápisu byla zrušena z důvodu neužívání. Ke konverzi nedojde, byla-li práva majitele ochranné známky Společenství nebo mezinárodního zápisu zrušena z důvodu neužívání, ledaže by v členském státě, ve vztahu k němuž se změna požaduje, byla ochranná známka užívána způsobem, který lze považovat za skutečné užívání podle právních předpisů tohoto členského státu. Žádná následná prohlášení žadatele o konverzi ohledně věci samé nejsou přípustná. Pokud například byla CTM zrušena z důvodu neužívání, žadatel o konverzi se nemůže před úřadem odvolávat na to, že je schopen prokázat užívání v konkrétním členském státě. 4.2 Důvod pro zamítnutí omezený na některý členský stát nebo rozšířený na celou EU Čl. 112 odst. 2 písm. b) CTMR Pravidlo 45 odst. 4 CTMIR Druhý důvod zabraňující konverzi souvisí s důvody pro zamítnutí zápisu, zrušení (jiné než z důvodu neužívání) nebo prohlášení o neplatnosti. Uplatní se tehdy, jestliže je v rozhodnutí úřadu nebo soudu pro ochranné známky Společenství výslovně uvedeno, že důvod pro zamítnutí zápisu, zrušení nebo prohlášení o neplatnosti se vztahuje ke konkrétnímu členskému státu, a zabraňuje konverzi pro daný členský stát. Příklady Pokud absolutní důvod pro zamítnutí existuje pouze ve vztahu k jednomu jazyku, konverze neproběhne pro ty členské státy, v nichž je daný jazyk úředním jazykem. Jestliže byl například uveden absolutní důvod pro zamítnutí ve vztahu rejstříku Strana 6

7 k anglicky hovořící veřejnosti, konverze neproběhne pro Spojené království, Irsko a Maltu (viz pravidlo 45 odst. 4 CTMIR). Pokud absolutní důvod pro zamítnutí existuje pouze ve vztahu k jednomu členskému státu, což může nastat, jestliže je ochranná známka popisná nebo klamavá pouze v konkrétním členském státě a nikoli v jiných členských státech (viz metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu a Kolektivní ochranné známky), konverze neproběhne pro daný členský stát, ovšem lze požádat o konverzi pro všechny členské státy, v nichž důvod pro zamítnutí zápisu nebyl výslovně zjištěn. Pokud došlo k zamítnutí přihlášky CTM nebo mezinárodního zápisu s vyznačením EU z důvodů námitek na základě starší národní ochranné známky v určitém členském státě, konverze pro tento členský stát neproběhne. Pokud je námitka založena na více starších právech různých členských států, ale pravomocné rozhodnutí zamítne přihlášku CTM nebo mezinárodní zápis s vyznačením EU na základě pouze jednoho z těchto starších práv, lze požádat o konverzi pro zbývající členské státy. Pokud je například předložena námitka na základě britského, italského a francouzského národního práva, uspěje pouze námitka založená na britském právu a ostatní starší práva nejsou analyzována, pak konverze neproběhne pro Spojené království, může však proběhnout pro Itálii a Francii (a všechny zbývající členské státy) (viz rozsudek ze dne , MGM, T-342/02, a rozsudek ze dne , T 194/05, Teletech). Podle pravidla 45 odst. 4 CTMIR, které se obdobně použije pro mezinárodní zápisy s vyznačením EU na základě pravidla 123 odst. 2 CTMIR byla-li přihláška CTM zamítnuta z relativních důvodů nebo byl-li zápis CTM prohlášen za neplatný na základě starší CTM, účinkem je vyloučení konverze v celé Evropské unii, i kdyby nebezpečí záměny existovalo pouze v její části. To platí i v případě, že pro CTM byla uplatněna seniorita podle čl. 34 nebo 35 nařízení o ochranné známce Společenství. 4.3 Zpětvzetí / vzdání se platnosti po vydání rozhodnutí Jestliže v kterémkoli z výše uvedených případů ještě předtím, než rozhodnutí nabude právní moci (např. během odvolací lhůty), přihlašovatel vezme přihlášku CTM zpět nebo se majitel vzdá své CTM nebo se majitel vyznačení EU zřekne ochrany a následně požádá o konverzi známky na národní ochrannou známku v některých nebo ve všech členských státech, na něž se vztahuje důvod pro zamítnutí zápisu, zrušení nebo prohlášení o neplatnosti, taková žádost o konverzi bude pro dané členské státy zamítnuta. Jestliže přihlašovatel/vlastník/majitel podá odvolání a následně vezme zamítnutou přihlášku zpět nebo se vzdá neplatné či zrušené CTM nebo vyznačení a posléze požádá o konverzi, bude zpětvzetí/vzdání se platnosti předáno příslušnému odvolacímu senátu a může být odloženo až do ukončení odvolacího řízení (viz rozsudek ze dne , C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT, bod 43, rozhodnutí ze dne , R 0463/2009-4, MAGENTA, body a rozhodnutí ze dne , R 2264/2012-2, SHAKEY S). Teprve poté, až bude zpětvzetí/vzdání se platnosti vyřízeno, bude konverze předána jako přípustná pro všechny členské státy jichž se v závislosti na vyřešení věci týká žádost o konverzi nebo zamítnutí (viz rovněž rejstříku Strana 7

8 metodické pokyny, část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, část E, oddíl 1, Změny v zápisu). 4.4 Pravomoc rozhodovat o důvodech bránících konverzi Čl. 113 odst. 1 a 3 CTMR Úřad rozhodne, zda žádost o konverzi splňuje náležitosti stanovené v nařízeních ve spojení s veškerými pravomocnými rozhodnutími (jejich výrokem a odůvodněním), která dala podnět ke konverzi.. Jestliže existuje některý z důvodů zabraňujících konverzi, úřad zamítne předání žádosti o konverzi příslušnému národnímu úřadu (nebo v případě tzv. opting-back konverze zamítne předání žádosti o konverzi organizaci WIPO za účelem následného vyznačení pro členské státy, pro něž je konverze nemožná). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. 5 Formální náležitosti žádosti o konverzi 5.1 Lhůta Na žádosti o konverzi se vztahuje obecná tříměsíční lhůta, jejíž začátek se liší podle důvodu konverze. Časovou lhůtu nelze prodloužit. Kromě toho u této lhůty nelze podle čl. 82 odst. 2 CTMR požadovat pokračování v řízení. Restitutio in integrum (navrácení do původního stavu) je ale v zásadě možné Začátek lhůty v případech, kdy úřad vydává oznámení Čl. 112 odst. 4 CTMR Pravidlo 70 odst. 4 CTMIR Pokud se přihláška CTM považuje za vzatou zpět, úřad přihlašovateli nebo majiteli oznámí, že žádost o konverzi může podat ve lhůtě tří měsíců od doručení. Toto oznámení bude obsaženo ve sdělení o ztrátě práv Začátek lhůty v ostatních případech Čl. 112 odst. 5 a 6 CTMR Ve všech ostatních případech začíná tříměsíční lhůta na podání žádosti o konverzi běžet automaticky, a to: rejstříku Strana 8

9 pokud byla přihláška CTM vzata zpět, lhůta začíná běžet v den, kdy úřad obdržel zpětvzetí, pokud došlo ke vzdání se platnosti CTM, lhůta začíná běžet v den zápisu vzdání se do rejstříku CTM (podle čl. 50 odst. 2 CTMR k tomuto dni vzdání se platnosti nabývá účinnosti), pokud byla ochrana mezinárodního zápisu omezena nebo pokud se jí majitel zřekl s účinností pro EU, lhůta začíná běžet v den, kdy byl tento stav zapsán organizací WIPO podle pravidla 27 odst. 1 písm. b) CR, pokud zápis CTM nebyl obnoven, lhůta začíná běžet následující den po posledním dni lhůty, v níž mohla být podána žádost o obnovu zápisu podle čl. 47 odst. 3 CTMR, tj. šest měsíců po posledním dni měsíce, v jehož průběhu skončila doba ochrany, pokud mezinárodní zápis nebyl obnoven s účinností pro EU, lhůta začíná běžet následující den po posledním dni, k němuž lze ještě zápis u WIPO obnovit podle čl. 7 odst. 4 Madridského protokolu, pokud došlo k zamítnutí přihlášky CTM nebo mezinárodního zápisu s vyznačením EU, lhůta začíná běžet v den, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, pokud došlo k prohlášení CTM nebo mezinárodního zápisu s vyznačením EU za neplatný nebo zrušený, lhůta začíná běžet v den, k němuž rozhodnutí úřadu nebo rozsudek soudu pro CTM nabude právní moci. Rozhodnutí úřadu nabývá právní moci: nebylo-li podáno odvolání, po uplynutí dvouměsíční lhůty pro odvolání, v případě rozhodnutí odvolacího senátu po uplynutí lhůty pro odvolání k Tribunálu, případně poté, co rozhodnutí Soudního dvora nabude právní moci. Rozhodnutí soudu pro CTM nabývá právní moci: nebylo-li podáno odvolání, po uplynutí lhůty pro odvolání podle národních právních předpisů, jinak poté, co rozhodnutí soudu pro CTM rozhodujícím v poslední (druhého nebo třetího) instanci nabude právní moci. Pokud byla například CTM zamítnuta úřadem z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu a zamítnutí bylo doručeno dne , rozhodnutí nabývá právní moci ke dni Tříměsíční lhůta na podání žádosti o konverzi uplyne ke dni Žádost o konverzi Čl. 113 odst. 1 CTMR rejstříku Strana 9

10 Pravidlo 83 odst. 2 CTMIR Žádost o konverzi se podává u úřadu. Na webových stránkách úřadu je k dispozici formulář žádosti o konverzi. Doporučuje se formulář použít. Na webových stánkách úřadu je k dispozici formulář žádosti o konverzi mezinárodního zápisu s vyznačením ES. Tento formulář lze použít i v případě tzv. opting-back konverze. Použít lze rovněž formulář MM16 organizace WIPO; úřad nicméně údaje o konverzi odešle organizaci WIPO v elektronické formě, nikoli na samotném formuláři. Díky používání formulářů poskytnutých úřadem může úřad čerpat ze své databáze relevantní informace o přeměněné ochranné známce Společenství a údaje o žadateli a jeho zástupci a spolu s formulářem žádosti o konverzi je pak předávat určeným úřadům. Pravidlo 44 odst. 1 a 2 CTMIR Žadatelé nebo jejich zástupci mohou používat i formuláře s podobnou strukturou jako formuláře poskytované úřadem za předpokladu, že budou obsahovat následující základní informace: jméno a adresu žadatele o konverzi, tj. přihlašovatele/majitele přihlášky nebo zápisu CTM nebo majitele mezinárodního zápisu, jméno zástupce, je-li určen, spisové číslo přihlášky ochranné známky CTM či mezinárodního zápisu, datum podání přihlášky CTM nebo zápisu CTM nebo, pro mezinárodní zápis s vyznačením EU, datum mezinárodního zápisu nebo následného vyznačení, podrobnosti o všech uplatněných právech přednosti nebo seniority, uvedení členského státu nebo členských států, ve vztahu k nimž se o konverzi žádá; u mezinárodního zápisu je třeba rovněž uvést, zda se žádá o konverzi na národní přihlášku ochranné známky pro daný členský stát nebo na vyznačení členského státu podle Madridské dohody nebo Madridského protokolu. Co se týče Belgie, Nizozemska a Lucemburska, o konverzi lze žádat pouze pro všechny tři země společně, nikoli jednotlivě; formulář žádosti o konverzi poskytovaný úřadem umožňuje vyznačit Belgii, Nizozemsko a Lucembursko pouze společně; v případě, že žadatel přesto označí pouze jednu z těchto tří zemí, úřad bude žádost považovat za žádost o konverzi pro Belgii, Nizozemsko i Lucembursko a předá ji Úřadu pro ochranné známky Beneluxu, uvedení důvodu žádosti o konverzi: žádá-li se o konverzi z důvodu zpětvzetí přihlášky, je třeba uvést datum zpětvzetí, žádá-li se o konverzi z důvodu neobnovení zápisu, je třeba uvést datum, k němuž skončila doba ochrany, žádá-li se o konverzi z důvodu vzdání se platnosti CTM, je třeba uvést datum, k němuž bylo vzdání se platnosti zapsáno do rejstříku, rejstříku Strana 10

11 žádá-li se o konverzi z důvodu částečného vzdání se platnosti, je třeba uvést výrobky/služby, pro něž již CTM není chráněna, a datum, k němuž bylo částečné vzdání se platnosti zapsáno do rejstříku, žádá-li se o konverzi z důvodu omezení, je třeba uvést výrobky/služby, pro něž již přihláška CTM není chráněna, a datum omezení, žádá-li se o konverzi, protože účinky ochranné známky zanikly v důsledku rozhodnutí soudu pro ochranné známky Společenství, je třeba uvést datum, k němuž se uvedené rozhodnutí stalo pravomocným, a přiložit kopii uvedeného rozhodnutí; tato kopie může být předložena v jazyce, ve kterém bylo rozhodnutí přijato, žádá-li se o konverzi, protože mezinárodní zápis s vyznačením EU byl s konečnou platností zamítnut úřadem, je třeba uvést datum tohoto rozhodnutí, žádá-li se o konverzi, protože účinky mezinárodního zápisu s vyznačením EU byly úřadem nebo soudem pro CTM prohlášeny za neplatné, je třeba uvést datum rozhodnutí úřadu nebo datum, k němuž rozsudek soudu pro CTM nabyl právní moci, a přiložit kopii uvedeného rozsudku, žádá-li se o konverzi, protože došlo ke vzdání se vyznačení EU nebo k jeho výmazu u WIPO, je třeba uvést datum, k němuž WIPO provedla příslušný zápis, žádá-li se o konverzi, protože mezinárodní zápis s vyznačením EU nebyl obnoven, a za předpokladu, že vypršela poshověcí lhůta pro obnovu zápisu, je třeba uvést datum, k němuž skončila doba ochrany. Žádost o konverzi může obsahovat: informaci, že se týká pouze části výrobků nebo služeb, pro něž byla přihláška podána nebo zapsána; v takovém případě je pak třeba uvést, pro které výrobky/služby se žádá o konverzi, informaci, že se žádá o konverzi pro různé výrobky a služby v různých členských státech; v takovém případě je pak třeba uvést příslušné výrobky a služby pro každý členský stát. Žádost o konverzi může rovněž obsahovat informaci o jmenování zástupce pro jednání s určeným národním úřadem, a to zaškrtnutím příslušných políček v příloze k formuláři žádosti o konverzi. Tato informace je dobrovolná a nemá vliv na řízení o konverzi u úřadu, bude však užitečná pro národní úřady, až obdrží žádost o konverzi, neboť mohou okamžitě komunikovat se zástupcem, který je oprávněn k jednání s daným národním úřadem (viz níže bod 6). 5.3 Jazyk Pravidlo 95 písm. a) a pravidlo 126 CTMIR Týká-li se žádost o konverzi přihlášky CTM, musí být podána v jazyce, ve kterém byla podána přihláška CTM, nebo ve druhém jazyce, který byl v přihlášce uveden. Týká-li se žádost o konverzi mezinárodního zápisu s vyznačením EU před okamžikem, kdy bylo podle pravidla 116 CTMIR vystaveno prohlášení o udělení ochrany, musí být rejstříku Strana 11

12 žádost podána v jazyce, v němž byla mezinárodní přihláška podána u organizace WIPO, nebo ve druhém jazyce, který byl v přihlášce uveden. Pravidlo 95 písm. b) a pravidlo 126 CTMIR Týká-li se žádost zápisu CTM, může být podána v jakémkoli z pěti jazyků úřadu. Týkáli se žádost o konverzi mezinárodního zápisu s vyznačením EU po vydání prohlášení o udělení ochrany, může být podána v jakémkoli z pěti jazyků úřadu. Je-li však žádost o konverzi podána na formuláři poskytnutém úřadem podle pravidla 83 CTMIR, lze použít tento formulář v jakémkoli z úředních jazyků Evropské unie, pokud jsou textové části formuláře vyplněny v jednom z jazyků úřadu. To se týká zejména seznamu výrobků a služeb v případě žádosti o částečnou konverzi. 5.4 Poplatek Čl. 113 odst. 1 CTMR Pravidlo 45 odst. 2 CTMIR Čl. 2 odst. 20 a čl. 8 odst. 3 nařízení o poplatcích za zápis ochranných známek Společenství (dále jen CTMFR ) Žádost o konverzi podléhá úhradě poplatku ve výši 200 EUR, a to i v případě žádosti o konverzi mezinárodního zápisu s vyznačením EU. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku za konverzi. To znamená, že poplatek je třeba uhradit ve výše uvedené lhůtě tří měsíců. Platba provedená po uplynutí doby splatnosti bude považovaná za včas uskutečněnou, jestliže dotyčná osoba předloží důkaz, že byla platba provedena v bance nebo byl dán příkaz ke konverzi v členském státě ve lhůtě tří měsíců, a jestliže byl zároveň s platbou zaplacen i příplatek 10 % z celkové částky (viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků). 6 Průzkum prováděný úřadem 6.1 Fáze řízení, pravomoc Úřad zpracuje žádosti o konverzi následovně: Čl. 113 odst. 2 a 3 CTMR Pravidla 45 až 47 CTMIR prozkoumá je, zveřejní je a postoupí je určeným úřadům. rejstříku Strana 12

13 6.2 Průzkum Průzkum žádostí o konverzi prováděný úřadem se týká následujících bodů: poplatky lhůta jazyk formální náležitosti důvody zastupování částečná konverze Poplatky Pravidlo 45 odst. 2 a pravidlo 122 odst. 3 CTMIR Úřad prozkoumá, zda byl poplatek za konverzi zaplacen v příslušné lhůtě. Nebyl-li v příslušné lhůtě zaplacen poplatek za konverzi, sdělí úřad žadateli, že se žádost o konverzi nepovažuje za podanou. Poplatky uhrazené po uplynutí lhůty budou vráceny Lhůta Pravidlo 45 odst. 1 a pravidlo 122 odst. 3 CTMIR Úřad prozkoumá, zda byla žádost podána ve lhůtě tří měsíců. Úřad zamítne žádost o konverzi, nebyla-li žádost podána v příslušné lhůtě tří měsíců. Poplatky uhrazené po uplynutí lhůty nebudou vráceny Jazyk Pravidlo 95 písm. a) a pravidlo 126 CTMIR Úřad prozkoumá, zda byla žádost podána ve správném jazyce. Pokud byla žádost podána v jazyce, který nepatří mezi jazyky přijatelné pro řízení o konverzi (viz výše bod 5.3), zašle úřad žadateli dopis upozorňující na nedostatky a informuje ho o lhůtě, v níž může žádost o konverzi opravit. Pokud žadatel nedostatky nenapraví, žádost se nezpracuje a nebude se považovat za podanou. Uhrazené poplatky nebudou vráceny. rejstříku Strana 13

14 6.2.4 Formální náležitosti Pravidlo 44 odst. 1 písm. b), d) a e) CTMIR Úřad prozkoumá, zda žádost splňuje formální náležitosti požadované prováděcím nařízením (viz výše bod 5). Pokud žadatel o konverzi nepoužil formulář žádosti o konverzi poskytnutý úřadem a pokud nedostatky spočívají v neuvedení informací požadovaných v pravidlu 44 odst. 1 písm. b), d) nebo e) CTMIR, bude žadatel o konverzi vyzván k doplnění chybějících informací; pokud lze takové informace snadno zjistit z údajů, které má úřad k dispozici, bude se předpokládat, že úřad je žadatelem oprávněn k poskytnutí příslušných výpisů ze své databáze určeným úřadům Důvody Úřad prozkoumá: zda existuje některý z důvodů konverze uvedených výše v odst. 2, zda existuje některý z důvodů zabraňujících konverze uvedených výše v odst. 4, Pravidlo 123 odst. 2 CTMIR u tzv. opting-back konverze, zda by bylo ke dni mezinárodního zápisu možné vyznačit dotyčný členský stát v mezinárodní přihlášce, u částečné konverze, zda výrobky a služby, na něž se konverze vztahuje, mají de facto maximálně tentýž, a nikoli větší rozsah než výrobky a služby v CTM nebo v mezinárodním zápisu s vyznačením EU v okamžiku, kdy ochrana zanikla nebo pozbyla platnosti (viz níže bod 6.3), u částečné konverze, kdy část CTM nebo mezinárodního zápisu s vyznačením EU nadále platí se prozkoumá, zda se výrobky a služby, na něž se konverze vztahuje, překrývají s výrobky a službami, pro něž ochranná známka nadále platí (viz níže bod 6.3). Cílem posledních dvou průzkumů je zajistit, že nebude konverzí přeměněno více výrobků a služeb, než které byly zamítnuty či zrušeny, nebo aby nebyly přeměněny ve větším rozsahu. V případě, že žádost o konverzi nesplňuje některý z ostatních povinných prvků nebo informací uvedených výše v bodech 4 a 5.2, zašle úřad žadateli dopis upozorňující na nedostatky a informuje ho o lhůtě, v níž může žádost o konverzi opravit. Pokud žadatel nedostatky nenapraví, žádost se nezpracuje a nebude se považovat za podanou. Uhrazené poplatky nebudou vráceny. rejstříku Strana 14

15 6.2.6 Zastupování Pravidlo 76 odst. 1 až 4 CTMIR Platí obecná pravidla zastupování (viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 5, Kvalifikované zastupování). Žadatel o konverzi může pro řízení o konverzi jmenovat nového nebo dalšího zástupce (právního zástupce nebo kvalifikovaného zástupce u úřadu OHIM). Jakákoli plná moc k jednání jménem přihlašovatele nebo majitele se vztahuje pouze na jednání s úřadem. Národní právní předpisy dotyčného členského státu určí, zda zástupce jmenovaný pro jednání s úřadem může rovněž jednat s národním úřadem o vzniklé přihlášce národní ochranné známky a zda případně musí předložit doplňující plnou moc. V případě tzv. opting-back konverze bude jméno zástupce jmenovaného pro jednání s úřadem OHIM předáno organizaci WIPO Částečná konverze Čl. 112 odst. 1 CTMR Pravidlo 44 odst. 1 písm. e) CTMIR Žádá-li se o konverzi pouze pro některé výrobky a služby nebo pro různé výrobky a služby v různých členských státech (dále jen částečná konverze ), úřad přezkoumá, zda výrobky a služby, na něž se vztahuje žádost o konverzi, patří mezi výrobky a služby, pro něž se uplatňuje důvod konverze. Pro toto posouzení platí stejná kritéria jako pro obdobná řízení, např. pro omezení přihlášky nebo částečné zamítnutí zápisu v námitkovém řízení. V případě, že přihláška byla částečně zamítnuta nebo zápis byl prohlášen za částečně neplatný či částečně zrušen, lze žádat o konverzi pouze pro výrobky nebo služby, pro něž byla přihláška zamítnuta nebo pro něž byl zápis prohlášen za neplatný či zrušen, nikoli pro výrobky nebo služby, pro něž přihláška či zápis nadále platí. V případě, že přihláška byla omezena nebo došlo k částečnému vzdání se zápisu, lze žádat o konverzi pouze pro omezené výrobky a služby nebo pro výrobky a služby, kterých se majitel vzdal, nikoli pro výrobky nebo služby, pro něž přihláška či zápis nadále platí. Nicméně odkazujeme na výše uvedený bod 4.3 pro případy, kdy k takovému omezení / částečnému vzdání se platnosti dochází na základě rozhodnutí. Ve výše uvedených případech musí žadatel uvést výrobky a služby, na něž se vztahuje žádost o konverzi. Vyjádření omezení negativním způsobem, např. použitím výrazů typu nápoje s výjimkou je přípustné stejným způsobem, jako je takový výraz přípustný při podání nebo omezování přihlášky CTM nebo při částečném vzdání se zápisu CTM (viz metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 3, Třídění). 6.3 Zveřejnění žádosti a zápis do rejstříku Čl. 113 odst. 2 CTMR Pravidlo 84 odst. 3 písm. p) CTMIR rejstříku Strana 15

16 Po přijetí žádosti o konverzi, která je považována za podanou, protože byl zaplacen požadovaný poplatek, úřad zapíše přijetí žádosti o konverzi do rejstříku ochranných známek Společenství za předpokladu, že se žádost o konverzi týká zveřejněné přihlášky CTM nebo zapsané CTM. Čl. 113 odst. 2 CTMR Pravidlo 46 odst. 1 CTMIR Jakmile úřad přezkoumá žádost o konverzi a shledá ji v pořádku, zapíše a zveřejní tuto žádost ve Věstníku ochranných známek Společenství v části E.1, pokud jde o CTM, a v části E.3, pokud jde o mezinárodní zápisy s vyznačením ES. Žádost o konverzi se však nezveřejní, jestliže byla podána v době, kdy ještě nebyla zveřejněna přihláška CTM podle článku 39 CTMR. Pravidlo 46 CTMIR Žádost o konverzi se zveřejní teprve poté, co úřad dokončí průzkum a shledá žádost v pořádku. Žádost není v pořádku, pokud nebyla uskutečněna platba. Pravidlo 46 odst. 2 CTMIR Zveřejnění žádosti o konverzi musí obsahovat informace uvedené v pravidle 46 odst. 2 CTMIR a s výjimkou žádosti o konverzi mezinárodního zápisu s vyznačením ES musí obsahovat i odkaz na předchozí zveřejnění ve Věstníku ochranných známek Společenství a den žádosti o konverzi. Pravidlo 46 odst. 2 a pravidla 122 a 123 CTMIR Seznamy výrobků a služeb, na něž se vztahuje žádost o konverzi, se nezveřejní, jestliže se konverze týká mezinárodního zápisu s vyznačením ES. 6.4 Postoupení určeným úřadům Čl. 113 odst. 3 a čl. 114 odst. 1 CTMR Pravidlo 47 CTMIR Jakmile úřad dokončí průzkum žádosti o konverzi a shledá ji v pořádku, postoupí ji bezodkladně určeným úřadům. Žádost je postoupena bez ohledu na to, zda již byla dle požadavků zveřejněna. Úřad zašle kopii žádosti o konverzi a poskytne výpis ze své databáze obsahující údaje uvedené v pravidle 84 odst. 2 CTMIR o přeměněné CTM, nebo mezinárodním zápisu. Každý ústřední úřad průmyslového vlastnictví, kterému byla žádost o konverzi postoupena, může získat od úřadu veškeré doplňující informace ohledně žádosti, které tomuto úřadu umožní přijmout rozhodnutí o národní ochranné známce vyplývající z konverze. rejstříku Strana 16

17 Pravidlo 47 CTMIR Zároveň úřad informuje žadatele o konverzi o dni postoupení národním úřadům. V případě tzv. opting-back konverze organizace WIPO zpracuje žádost jako následné vyznačení podle pravidla 24 odst. 6, 7 CR. Jestliže je národní úřad určeným úřadem, výsledkem konverze bude přihláška národní ochranné známky nebo národní zápis. Čl. 114 odst. 3 CTMR Národní právní předpisy platné v dotyčných členských státech mohou stanovit, že žádost o konverzi podléhá některému z následujících požadavků nebo všem těmto požadavkům: zaplacení národního přihlašovacího poplatku, předložení překladu žádosti a jejích příloh do některého z úředních jazyků dotyčného členského státu; zvláště u žádostí o konverzi před zveřejněním CTM bude národní úřad obvykle vyžadovat překlad seznamu výrobků a služeb, uvedení adresy pro doručování v dotčeném státě, předložení vyobrazení známky v počtu vyhotovení stanoveném dotčeným členským státem. Národní pravidla jmenování tuzemského zástupce zůstávají v platnosti. V případě, že je využita možnost uvést ve formuláři žádosti o konverzi zástupce pro řízení u daného národního úřadu, tento národní úřad bude moci komunikovat přímo s tímto zástupcem, a nebude tedy třeba zvlášť jmenovat tuzemského zástupce. Čl. 114 odst. 2 CTMR Národní právní předpisy nemohou žádost o konverzi podrobit formálním náležitostem, které jsou odlišné od požadavků stanovených CTMR a CTMIR nebo jdou nad jejich rámec. 7 Účinky konverze Čl. 112 odst. 3 CTMR V každém dotyčném členském státě je národní přihlášce, která vznikla konverzí, přiznán den podání nebo případně den vzniku práva přednosti přihlášky CTM, jakož i seniorita starší ochranné známky s účinky pro tento stát, na který bylo pro přihlášku CTM nebo zápis řádně uplatněno právo podle článků 34 a 35 CTMR. Informace o konverzi CTM na národní přihlášky pro nové členské státy jsou uvedeny v metodických pokynech, část A, oddíl 9, Rozšíření. rejstříku Strana 17

18 U tzv. opting-back konverze je mezinárodní přihlášce, která vznikla následným vyznačením členského státu podle pravidla 24 odst. 6 písm. e) a odst. 7 CR, přiznáno původní datum mezinárodního zápisu s vyznačením ES, tj. buď skutečné datum mezinárodního zápisu (případně včetně dne vzniku práva přednosti) nebo datum následného vyznačení ES. Neexistuje však žádný harmonizovaný postup, jak národní úřady prozkoumají přeměněnou CTM. Jak bylo řečeno v úvodu, řízení o konverzi je systémem složeným ze dvou částí, v němž druhou část, tedy samotné řízení o konverzi, zajišťují národní úřady pro ochranné známky a patentové úřady. V závislosti na národních právních předpisech buď bude přeměněná ochranná známka zapsána okamžitě, nebo bude zahájeno národní průzkumné, zápisné a námitkové řízení jako u běžné přihlášky národní ochranné známky. Národní přihlášky, které jsou odvozeny z konverze starší (přihlášky) CTM, se považují za vzniklé ihned po podání platné žádosti o konverzi. V námitkových řízeních budou proto taková práva považována za řádně určená pro posuzování přípustnosti podle pravidla 18 odst. 1 CTMIR, jestliže namítající uvede číslo převáděné (přihlášky) CTM a země, na které se žádost o konverzi vztahuje. Pokud během námitkového řízení nebo řízení o prohlášení známky za neplatnou z relativních důvodů zanikne přihláška CTM (nebo CTM), jíž se námitky týkají (nebo je omezen seznam výrobků a služeb), ale zároveň je podána žádost o konverzi, pak námitkové řízení nebo řízení o prohlášení známky za neplatnou může pokračovat. Je to dáno tím, že zápisy národní ochranné známky, které vznikly konverzí přihlášky CTM (nebo CTM), mohou být základem námitkového řízení nebo řízení o prohlášení neplatnosti, které bylo původně zahájeno na základě této přihlášky nebo zápisu CTM (viz rozhodnutí velkého odvolacího senátu ve věci R 1313/2006-G) (viz rovněž metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti). rejstříku Strana 18

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ. z 5. října 1973. přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ. z 5. října 1973. přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ z 5. října 1973 přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze 7. prosince 2006 OBSAH ČÁST I PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K ČÁSTI I ÚMLUVY

Více

Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství

Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) (Ochranné známky a průmyslové vzory) Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství Obecné poznámky Použití formuláře Podle pravidla 83 nařízení

Více

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku,

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku, Zákon č. 207/2000 Sb., ze dne 21. června 2000, o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení

Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení 1(13) Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení Rozhodčí smlouva 1 Spory, o jejichž předmětu strany mohou uzavřít smír, lze postoupit na základě smlouvy k rozhodnutí rozhodcem nebo rozhodci. Taková smlouva se

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního Obecné poznámky Formulář žádosti o převod se týká převodu veškerých

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí OBSAH ČLÁNKY Článek 1 Zkrácené výrazy Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí Článek 3 Přihláška Článek 4 Zástupci, adresa pro doručování nebo korespondenční adresa Článek

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY

ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY Obsah a ČÁST E ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY OBSAH 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách průmyslových vzorů... 1 1.1 Interní Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví... 1 2. Úvodní fáze

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-32896/2015-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-32896/2015-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-32896/2015-1 Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2015/2016 2015 Co byste měli vědět o přijímacím řízení ve šk.

Více

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 8 OBECNÁ USTANOVENÍ... 8 Předmět úpravy... 8 Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie... 8 Nutně použitelná ustanovení právních předpisů...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I Návrh III ZÁKON ze dne., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 %

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 % ČSOB Leasing, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů)

ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů) ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů) OBSAH 1. Společná ustanovení 3 1.1 Zmocnění 3 1.1.1 Příslušnost útvaru 3 1.1.2 Podpis rozhodnutí

Více

Reklamační řád společnosti DESK DESIGN s.r.o.

Reklamační řád společnosti DESK DESIGN s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád společnosti DESK DESIGN s.r.o. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek společnosti DESK-DESIGN s.r.o., IČO: 016 10 023, DIČ: CZ01610023,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách - znění dle 396/12 Sb., 399/12 Sb. 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách ve znění zákonů

Více

Reklamační řád. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Reklamační řád. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Nadace Jakuba Voráčka se sídlem Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 581, 273 01,

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů (dále jen dražba ) v souladu

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li

Více

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY OBSAH ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH 3 1. Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek 4 1.1 Podání ve věci 4 1.2 Forma podání 4 1.3 Doručování 5 2. Postup

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA Resumé OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Věc T-112/03. L'Oréal SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Věc T-112/03. L'Oréal SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) Věc T-112/03 L'Oréal SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky FLEXI AIR - Starší slovní

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2015 Průběh řízení Uzavření smíru Dokazování Důkazní prostředky Rozhodování a rozhodné právo Vnitrostátní spory Mezinárodní spory Zakončení řízení Vydání rozhodnutí -

Více

213/1995 Sb. VYHLÁŠKA Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. září 1995 k provedení zákona o ochranných známkách

213/1995 Sb. VYHLÁŠKA Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. září 1995 k provedení zákona o ochranných známkách 213/1995 Sb. VYHLÁŠKA Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. září 1995 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 41 odst. 1 a 2 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných

Více

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR A JEJÍ PROZATIMNÍ PROVÁDĚNÍ

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR A JEJÍ PROZATIMNÍ PROVÁDĚNÍ Pracovní překlad SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR A JEJÍ PROZATIMNÍ PROVÁDĚNÍ A. Dopis z České republiky Pane, Mám čest odvolat se na texty, a to Smlouvy mezi Nizozemským královstvím

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 BRANO a.s., se sídlem Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO 45193363, DIČ CZ45193363, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH

GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH OBSAH PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO NEZÁVISLOU ZPRÁVU O VĚCNÉ SPRÁVNOSTI NÁKLADŮ UPLATŇOVANÝCH V RÁMCI GRANTOVÉ

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

Reklamační řád. Megaflex, společnost s ručením omezeným. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Megaflex, společnost s ručením omezeným. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Megaflex, společnost s ručením omezeným 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek (OP) prodávajícího, společnosti Megaflex, spol. s r.o., IČ 45270961,

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách; ve znění zákona č. 120/2001 Sb.; zákona č. 517/2002 Sb.; zákona č. 257/2004 Sb.; nálezu ÚS č. 181/2005 Sb.;

Více

Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net CO je to valná hromada Nejvyšší orgán společnosti, Mění stanovy, Rozhoduje o volbě členů dalších orgánů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 580/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 580/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 580/4 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi

Více

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh Novela energetického zákona 13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh DŮVODY NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Implementace směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60200 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60200 Brno 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4566/BHO/2016-BHOM Č.j.: UZSVM/BHO/4569/2016-BHOM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie)

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Při provádění dodatečných záznamů o rozvodu, rozluce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí Základní doklady pro vyplnění přiznání: 1) listina, pro na jejímž základě došlo ke změně vlastnictví

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 31. srpna 2000. o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 31. srpna 2000. o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému 268 10/sv. 1 32000O0007 11.12.2000 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 310/1 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2000/7)

Více

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech

Více

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 500/2004 Sb. správní řád ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 7/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1. Asociace arbitrů (dále jako Asociace ) zabezpečuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob (dále jako "Rozhodci") zapsaných

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie L 152/28 Úřední věstník Evropské unie 13.6.2012 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE,

Více

EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH

STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice pojmů 01 ČÁST

Více

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 5. prosince 2007

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Instrukce o nákladech řízení

Instrukce o nákladech řízení Instrukce o nákladech řízení před Diecézním církevním soudem v Brně Článek 1 1 Podle ustanovení kán. 1649 CIC a čl. 303, 1 instrukce Dignitas connubii vydává moderátor Diecézního církevního soudu v Brně

Více