VZDĚLÁNÍ School of Architecture, Lund University, Švédsko - studijní pobyt v rámci programu Erasmus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁNÍ 2010 2011 School of Architecture, Lund University, Švédsko - studijní pobyt v rámci programu Erasmus"

Transkript

1 DAVID BALAJKA

2 KONTAKTNÍ ÚDAJE telefon VZDĚLÁNÍ School of Architecture, Lund University, Švédsko - studijní pobyt v rámci programu Erasmus Fakulta architektury ČVUT v Praze - v ateliérech Zdeňka Rothbauera a Luboše Paty Gymnázium Špitálská PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 09/ /2009 Jiran Kohout Architekti - spolupráce na projektech ateliéru 08/ /2008 Allmedia4U, Foxo - webdesigner, vývojář Flash DOVEDNOSTI JAZYKY angličtina pokročilá němčina středně pokročilá švédština základní SOFTWARE AutoCAD Revit Artlantis Rhino SketchUp Photoshop Illustrator InDesign MS Office ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ skupina B

3

4

5 FOUNTAINHEAD SEMESTRÁLNÍ PROJEKT V ATELIERU MATSE EDSTRÖMA, 2011 Projekt se zaměřuje na revitalizaci tradičního historického a symbolického centra univerzity ve švédském Lundu, jedné z největších a nejprestižnějších univerzit ve Skandinávii. Zároveň doplňuje spektrum univerzitních budov o velkokapacitní přednáškový sál a navštěvnické centrum. Univerzitní náměstí v samém centru Lundu, okolo kterého se v 17. století univerzita začala formovat, přestalo být dostatečně reprezentativním prostorem a neplní funkci živého centra rozvíjející se univerzity. Návrh posiluje městský charakter prostraství, intenzivněji propojuje náměstí s okolními budovami a doplňuje prostor o další funkce, které přispívají k jeho oživení. Štěrkopísek a tráva jsou na celém náměstí nahrazeny jednotnou kamennou dlažbou, hodnotné stromy jsou zachovány a spolu s osvětlením integrovaným do dlažby tvoří nezaměnitelný charakter náměstí. Pod fontánou ve středu náměstí, která je zároveň jedním ze symbolů univerzity, je umístěno nové návštěvnické centrum a přednáškový sál s 900 místy. Nová budova obsahuje multifunkční výstavní prostor, který představuje aktuální dění na univerzitě široké veřejnosti a umožnuje konání nejrůznějších reprezentativních akcí, zároveň díky propojení s novou velkokapacitní aulou slouží studentům. Budova je propojena s hlavní historickou budovou rektorátu. SITUACE

6

7 ŘEZ PŮDORYS 1.PP PŮDORYS 2.PP

8

9

10 NOVÝ HEDEN, GÖTEBORG SEMESTRÁLNÍ PROJEKT V ATELIERU CHRISTERA MALSTRÖMA A JESÚSE MATEO, 2010 Nový Heden se zaměřuje na oživení a rozvoj čtvrti Heden v centrální části Göteborgu, největšího přístavu ve Skandinávii. Heden je místo s bohatou historií a silnou identitou, které se postupně stalo zanedbanou oblastí v těsné blízkosti historického jádra města a bariérou v městské struktuře. Návrh využívá a rozvíjí přednosti místa, přidává další vrstvy aktivit a zvyšuje hustotu zástavby v lukrativní části města. Flexibilní pravidelná struktura drobných objektů zachovává otevřenost a prostupnost charakteristickou pro dané území, nabízí přívětivé lidské měřítko a kombinuje kvality tradiční městské blokové struktury a modernistické solitérní výstavby. Návrh se zaměřuje na vytváření živých veřejných prostorů pro široké spektrum obyvatel a pestrou kombinaci funkcí. Definuje základní rámec pro výstavbu, vztah k okolnímu městskému prostoru, dopravní napojení, odchylky v pravidelné struktuře, centrální náměstí, lokální orientační body, charakter veřejných prostorů a základní principy funkčního využití. Konkrétní podobu jednotlivých budov a jejich hlavní náplň nechává na jejich investorech. Vzniká tak výrazově bohatá struktura, kde jsou jednotlivé budovy navrženy různými architekty a mají zcela odlišný vnější vzhled i vnitřní uspořádání. Nová městská část je živoucím organismem, který reaguje na měnící se potřeby uživatelů. Budovy se v průběhu let mění, rostou, propojují se se sousedními objekty a scelují se ve větší celky. Základní struktura a pravidla jsou však stále platná zajišťují tak limity růstu. V území jsou integrována tři víceúčelová sportovní hřiště, která zachovávají fotbalovou identitu místa. Jsou využívána nejen v létě ke sportovním aktivitám, ale i jako univerzální plocha pro bleší trhy, cirkus, letní kino nebo lední kluziště. Sportovní hřiště propojuje běžecká dráha s měkkým povrchem. Celým územím se vine ulice pro odpočinek a oddech. Díky dřevěnému povrchu a originálnímu městskému mobiliáři má zcela unikátní charakter a slouží zároveň jako orientační prvek. SITUACE

11

12

13

14 PAVILON SLOVANSKÉ EPOPEJE STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, 2010 Navrhovaná budova odpovídá primárně na potřebu umístit cyklus Muchovy Slovanské epopeje do Prahy. Zároveň si klade ještě jeden neméně důležitý cíl chce nabídnout Pražanům i návštěvníkům metropole ústřední bod pro aktivní trávení volného času v Letenských sadech. Celý objekt využívá prostor zchátralého podstavce někdejšího Stalinova pomníku a na své střeše, v úrovni stávající nevhodně členěné horní plochy podstavce, vytváří univerzální prostranství pro rozmanité využití. SITUACE Budova je jednopodlažní a respektuje obě stávající osy pomníku. Osa směřující do Letenských sadů se lehce odklání od linie Pařížské ulice a proto je celý objekt mírně prohnutý. Kromě ústředního sálu Slovanské epopeje zahrnuje objekt i muzeum Alfonse Muchy, audiovizuální sál, samostatný výstavní prostor pro krátkodobé expozice a zázemí pro využití veřejného prostranství na střeše galerie. Při vstupu jak ze severu, tak z jihu sestupuje návštěvník po mírné rampě a již zvenku ho láká jeden z obrazů Muchova monumentálního cyklu. Všech 20 pláten je pravidelně rozmístěno v centrálním sálu s přirozeným horním osvětlením stropními světlíky. Volně přístupné prostranství na střeše objektu slouží jako flexibilní prostor pro trvalé, sezonní i krátkodobé využití (kavárna, badmintonová hřiště, půjčovna bruslí, skatepark, zimní kluziště, koncerty, výstavy pod širým nebem). Na jižní straně přechází plocha ve velké pobytové schodiště s nádherným výhledem na Prahu. Část schodiště se zároveň po setmění stává hledištěm letního kina. SITUACE

15 PŮDORYS ŘEZ

16

17

18 OBYTNÝ SOUBOR KLÁNOVA STUDIE PRO BAKALÁŘSKOU PRÁCI V ATELIÉRU ZDEŇKA ROTHBAUERA, 2009 Obytný soubor na parcele v pražských Hodkovičkách kombinuje typologii řadových domů a klasických bytů a nabízí nadstandardní bydlení v klidné vilové čtvrti. Pozemek se nachází na hraně zastavitelného území a svažuje se na jihozápad směrem k lesoparku a údolí Žátišského potoka. Obytný soubor je tvořen čtyřmi solitérními objekty a objemovým členěním se tak přizpůsobuje vilovému charakteru okolní zástavby. Západně od řešeného území se nacházejí malé dvoupodlažní řadové domy, na severu je ráz vilové čtvrti narušen třemi pětipodlažními panelovými domy. Návrh je jak hmotovým, tak funkčním přechodem mezi těmito typy bydlení. Ponechává si ekonomičnost a hustotu zástavby řadových domů a stejně tak jejich přímý kontakt s okolím a soukromý prostor malé zahrady. HMOTOVÝ A FUNKČNÍ PŘECHOD MEZI PANELOVÝMI DOMY A ŘADOVKAMI Dva nižší objekty obsahují vždy trojici dvoupodlažních řadových domů s vlastním vstupem, zbylé dva vyšší objekty u Klánovy ulice navíc nabízejí kromě obdobné trojice řadových domů další čtyři běžné byty v horních podlažích a zároveň vyvažují hmotu panelových domů. Hromadné podzemní garáže pro všechny rezidenty částečně vystupují nad terén, definují prostor společné zahrady a nabízejí přímý přístup do některých bytových jednotek. SITUACE

19 1. PP ŘEZY 1. NP 3. NP 2. NP 4. NP

20

21

22 ROZHLEDNA V KOBLENZ TŘETÍ MÍSTO V MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽI, 2008 Mezinárodní studentská soutěž na rozhlednu v historickém německém městě Koblenz na soutoku Rýna a Mosely byla vyhlášená firmou V & M Tubes a měla demonstrovat efektivní a kreativní použití uzavřených ocelových profilů. Navržená konstrukce vychází z geometrie jednodílného rotačního hyperboloidu a díky tomu může být sestavena z krátkých rovných a relativně subtilních prvků. Velmi ekonomická stabilní struktura tvoří hlavní nosný systém rozhledny. Forma věže zároveň odkazuje na pevnost zvanou Reduit, která byla součástí městského opevnění a jejíž zbytky se nachází na místě určeném pro rozhlednu. Pevnost byla silně symetrickou stavbou s 10 osami souměrnosti a její osovost zachovává i navržená věž. Rytmus někdejších střílen je určující pro formování schodiště. SYMETRIE BÝVALÉ PEVNOSTI RITT DRISS 1: Hlavní vyhlídková plošina je umístěna nad korunami stromů ve výšce 28 metrů. Dvě samostatná centrálně zavěšená schodiště umožňují oddělený výstup a sestup a kromě vertikálního pohybu vybízejí i k oddechu a posezení na rozšířených podestách, které vybíhají směrem k obvodu věže. PŮDORYS V ÚROVNI VSTUPU ICHTSPLATTFORM DRISS 1:50

23

24

25 APARTMÁNOVÝ HOTEL VRŠOVICE SEMESTRÁLNÍ PROJEKT V ATELIERU ZDEŇKA ROTHBAUERA 2008 POZEMEK OKOLNÍ PROSTOR Apartmánový hotel v pražských Vršovicích se nachází na parcele vymezené ulicemi Moskevská a Krymská. Pozemek, který je momentálně zanedbanou zatravněnou plochou, se výrazně svažuje směrem k jihozápadu k drobnému náměstí. Návrh hotelu reaguje na strukturu okolního městského prostoru a stávající blokové zástavby. Doplňuje domovní blok v duchu původního urbanistckého záměru a ve svém středu vytváří volně přístupný prostor, který se svým klidným charakterem odlišuje od okolních rušných ulic. Hmota objektu je rozčleněna na několik menších objemů a její tvarování je odvozeno od struktury okolní zástavby. Atrium ve středu budovy a veřejné pasáže přebírají formu blízkých volných prostranství a ulic, uzavřené objemy hotelových pokojů vycházejí z tvaru městských bloků v okolí. Dvě vstupní podlaží zahrnují kromě hotelové haly také dvě restaurace, kavárnu, fitness centrum a obchodní prostory. Centrální atrium vnáší denní světlo do hloubky dispozice. Zároveň se díky svému napojení na okolní ulice stává živým místem setkávání a umožňuje umístění nerušeného sezení kavárny a restaurace, pro které na chodnících blízkých ulic nezbývá místo. V dalších šesti nadzemních podlažích se nachází 92 hotelových pokojů včetně 12 luxusních duplexních bytů s terasou. Na střeše objektu je relaxační zahrada a krytá terasa pro hosty. Objekt má k dispozici přes 100 parkovacích stání ve 4 podzemních podlažích pro rezidenty hotelu i pro obyvatele okolích bytových domů. OBYTNÉ BLOKY, VEŘEJNÉ ULICE, VNITŘNÍ KLIDNÉ ATRIUM

26 1. PP 1. NP TYPICKÉ PODLAŽÍ 6. NP

27

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti

Více

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE DOSTAVBA ULICE NA KAZANCE PRAHA - TROJA VYPRACOVALA: BC. ZUZANA DUFKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. ING. ARCH. JAN JEHLÍK ZS 2011/2012 FA ČVUT / ÚSTAV URBANISMU OBSAH: ÚVODNÍ DOKUMENTY:

Více

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2011/2012, ZS Bc. Svetlana

Více

PARDUBICE STARÉ LABE - KULTURNÍ CENTRUM

PARDUBICE STARÉ LABE - KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE STARÉ LABE - KULTURNÍ CENTRUM DIPLOMOVÝ PROJEKT Zuzana Mudruňková fakulta architektury ČVUT zimní semestr 2012/2013 vedoucí práce: Ing. Arch. Jan Sedlák ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III ÚVOD PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

petra klauzová architektura PORTFOLIO

petra klauzová architektura PORTFOLIO petra klauzová architektura PORTFOLIO CVŽivotopis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Věznice Jiřice Rodinné domy Nebušice Holešovický pivovar Interiér butiku Zahradní pavilon Zelená zeď KC Most Royal Island Bahamy

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009]

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] OBSAH IDEA 3 LOFT CHARAKTER 4 KOMFORT 4 DISPOZICE 4

Více

KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř.

KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř. KONCEPT ŠIRŠÍ ŠIRŠÍ VZTAHY ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE SITUACE BUDOUCÍ AREÁL AREÁL KULTURNÍHO CENTRA DOPRAVA DOPRAVA SKULPTUR DIVADLO MĚSTO 9.-13.tř. 5.-8.tř. KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ CENTRUM BYDLENÍ PŮVODNÍ PARCELA

Více

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ

DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ KULTURNÍ CENTRUM EDEN Lokální kulturní centrum jako chybějící článek kulturní infrastruktury sídla diplomní projekt Fakulta Architektury ČVUT letní semestr 2011/2012

Více

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11 2011 MK ČR E 17014 08/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Ing. Robert Václavík, architekt Prosinec 2013 Obsah Stadion na Kounicově ulici Textová

Více

Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013

Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013 Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013 Mgr. Lenka Váňová, Ing. arch. Romana Fukalová, prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Pavel

Více

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu.

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 1 2 DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 3 4 diplomová práce základní škola květnice Magdalena Havlová ateliér kuzemenský & synek fakulta

Více

SLOVO ARCHITEKTA. Richard Meier

SLOVO ARCHITEKTA. Richard Meier SLOVO ARCHITEKTA Je to již pět let, co jsem začal pracovat spolu s ECM na plánu Pankrácké pláně. Tento obzvlášť náročný úkol v sobě skrývá dialog s historickou krásou Prahy a zároveň vytváření moderní

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

Mapa A. Hodnoty na území mč

Mapa A. Hodnoty na území mč Legenda Popis jednotlivých položek legendy Mapa A. Hodnoty na území mč A. 1. Architektonické dominanty a hodnotné objekty Definice Vyznačte objekty, které svou architektonickou kvalitou výrazně předstihují

Více