Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce"

Transkript

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ / /0008 Zadávací podmínky výběrového řízení Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce Strana 1 (celkem 12)

2 Obsah 1. Zadavatel Předmět výběrového řízení... 3 Druh zakázky... 3 Popis předmětu zakázky... 3 Podrobná specifikace zakázky Rozsah a termín plnění zakázky Požadavky na uchazeče... 4 Kvalifikace uchazečů... 4 Specifické požadavky na uchazeče... 4 Odborné požadavky na uchazeče Podmínky výběrového řízení... 5 Pokyny pro zpracování a podání nabídky... 5 Platební podmínky Kritéria a způsob výběru zakázky... 8 Způsob hodnocení nabídek Další informace k zakázce... 9 Dotazy k zadávací dokumentaci Příloha A podrobná specifikace zakázky Kontext Postup mapování krajského prostředí Požadované výstupy Požadavky na metodiku Další povinnosti řešitele Strana 2 (celkem 12)

3 1. Zadavatel Název zakázky: Zadavatel Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce Národní vzdělávací fond, o.p.s. IČ DIČ CZ Sídlo Opletalova 1417/25, Praha 1 Osoba oprávněná jednat za zadavatele Kontaktní osoba Kontaktní telefon PhDr. Miroslava Kopicová Ing. Jaromír Čáp nebo Předmět veřejné zakázky Druh zakázky Nákup služeb Popis předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka služby - provedení mapování krajského prostředí pro vznik partnerství pro trh práce a konkurenceschopnost v každém z pěti pilotních krajů v rámci realizace projektu Institut trhu práce podpůrný systém služeb zaměstnanosti. Přípustná je pouze nabídka na vypracování mapování ve všech pěti pilotních krajích (Ústecký, Pardubický, Vysočina, Zlínský, Moravskoslezský). Podrobná specifikace zakázky Zpracování komplexního šetření v pěti pilotních krajích (Ústecký, Pardubický, Vysočina, Zlínský, Moravskoslezský) je součástí aktivity: Vytvoření systému formalizované spolupráce služeb zaměstnanosti a krajských a místních partnerů při tvorbě a realizaci regionálních politik zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Výstupem zakázky bude analýza veřejných a soukromých subjektů v pilotních krajích, které mohou ovlivňovat trh práce a prostředí konkurenceschopnosti v krajích, Strana 3 (celkem 12)

4 a příslušná databáze těchto subjektů. Šetření bude provedeno metodou řízených rozhovorů a strukturovaných dotazníků. Podrobná specifikace zakázky je uvedena v příloze A, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek výběrového řízení. 3. Rozsah a termín plnění zakázky Doba plnění zakázky: srpen říjen 2007 Místo plnění zakázky: jednotlivé pilotní kraje 4. Požadavky na uchazeče Kvalifikace uchazečů Uchazeč musí v nabídce doložit tyto kvalifikační předpoklady: Doklad o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě) Čestné prohlášení prokazující, že uchazeč o není v likvidaci a že proti němu nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku; o nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; o nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; o nebyl pravomocně odsouzen za porušení zákona v souvislosti se svou podnikatelskou činností; o nedopustil se vážného profesionálního provinění, které může zadavatel jakkoli prokázat; o nebyl pravomocně odsouzen za podvody, korupci, členství ve zločinecké organizaci nebo jinou nelegální činnost, která poškozuje obchodní zájmy Evropských společenství; o závažným způsobem neporušil smlouvu nebo nedodržel smluvní ustanovení v rámci jiného řízení o zadávání veřejné zakázky nebo přidělení grantu financovaného z rozpočtů Společenství; Čestná prohlášení musí být předložena v originále a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Specifické požadavky na uchazeče Nabídka dále musí obsahovat: Závazek uchazeče, že bude archivovat dokumenty, které souvisí se zakázkou po dobu 10 let od konce plnění zakázky. Závazek uchazeče, že umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky. Strana 4 (celkem 12)

5 Odborné požadavky na uchazeče Uchazeč musí v nabídce doložit tyto odborné předpoklady: zkušenosti s vypracováním obdobných šetření (seznam realizovaných zakázek, případně s odkazem na výstupy zakázek). kvalifikaci a dosavadní praxi odborného týmu uchazeče. 5. Podmínky výběrového řízení Pokyny pro zpracování a podání nabídky Forma nabídky Nabídka bude předložena v jednom originále (označeném slovem originál ) a v jedné kopii podepsané stejně jako originál (označené slovem kopie ) v písemné formě, v českém jazyce a také na CD v elektronické podobě v českém jazyce. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou (mimo návrhu smlouvy). Nabídky v uzavřené obálce budou opatřené označením obchodní firmy nebo názvu či jména příjmení, razítkem a podpisem uchazeče. Dále musí být na obálce uveden název zakázky MAPOVÁNÍ KRAJSKÉHO PROSTŘEDÍ PRO VZNIK PARTNERSTVÍ NA TRHU PRÁCE s uvedením výzvy NEOTVÍRAT a adresa, na kterou je možné nabídku vrátit. Způsob předložení nabídky osobně k rukám Ing. Jaromíra Čápa na adrese: Národní vzdělávací fond, o.p.s., Opletalova 25, Praha 1 v době od 09,00 hod do 14,00 hod. nebo poštou na adresu: Národní vzdělávací fond, o.p.s., k rukám Ing. Jaromíra Čápa, Opletalova 25, Praha 1 Strana 5 (celkem 12)

6 Povinné součásti nabídky o Identifikace uchazeče název firmy, sídlo, IČ, garant dodávky (jméno, telefon, ) o Popis věcného obsahu a způsobu řešení postupu mapování krajského prostředí, návrh metodického postupu o Nabídková cena o Doložení všech předpokladů dle bodu 4 zadávací dokumentace o Návrh smlouvy mezi uchazečem a zadavatelem na předmět zakázky v souladu s požadavky vymezenými v této zadávací dokumentaci podepsaný statutárním zástupcem uchazeče; zadavatel si vyhrazuje právo provést úpravy smlouvy po konzultaci s dodavatelem o Identifikace kontaktní osoby pro komunikaci se zadavatelem Varianta nabídky Zadavatel akceptuje pouze předložení nabídky pro všechny pilotní kraje (Ústecký, Pardubický, Vysočina, Zlínský, Moravskoslezský) Nabídková cena Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zásadami uvedenými v této zadávací dokumentaci. Veškeré ceny budou uvedeny bez DPH i včetně DPH v české měně (CZK). Nabídnutá cena musí být definována jako konečná a maximální. Neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Lhůta pro podání nabídek Celková nabídková maximální cena (5 krajů) bez DPH: ,-- Kč , 10:00 hod Nabídky, které budou doručeny po uplynutí této lhůty zadavatel neotvírá a vrátí je neprodleně zpět zájemci. Strana 6 (celkem 12)

7 Platební podmínky Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu bankovním převodem do jednoho měsíce po převzetí faktury. Fakturu má dodavatel povinnost vystavit do 14 kalendářních dnů po převzetí kompletní dodávky v předepsané formě zadavatelem. V případě, že zadavatel nebude spokojen s kvalitou či zaměřením dodaných výstupů, může řešitele pověřit doplněním či přepracováním sporných částí výstupu. Doba splatnosti faktury musí být stanovena na 1 kalendářní měsíc ode dne doručení faktury zadavateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK). Strana 7 (celkem 12)

8 6. Kritéria a způsob výběru zakázky Způsob hodnocení nabídek Nabídky, které nebudou úplné (tj. nebudou obsahovat všechny povinné součásti), budou vyřazeny a nebudou hodnoceny. Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: kritérium váha v % Nabídková cena 25 Kvalita nabízené služby 40 Odborné předpoklady uchazeče 35 Celkem 100 Odborné předpoklady uchazeče budou hodnoceny na základě předložené kvalifikace a dosavadní praxe odborného týmu uchazeče a na základě doloženého seznamu realizovaných zakázek. Kvalita nabízené služby bude hodnocena na základě komplexního návrhu řešení zakázky. Návrh řešení musí vycházet z rámce a postupu uvedeného v příloze A. Nabídka uchazeče však musí postup jasně konkretizovat. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:00 hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek je veřejné, další jednání hodnotící komise je neveřejné. O výsledcích výběrového řízení budou uchazeči informování písemně do Strana 8 (celkem 12)

9 7. Další informace k zakázce Dotazy k zadávací dokumentaci Dotaz k zadávací dokumentaci je možné podat písemně dopisem na adresu kontaktní osoby nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky, právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. Příloha A podrobná specifikace zakázky V Praze dne Za zadavatele: PhDr. Miroslava Kopicová ředitelka NVF, o.p.s. Strana 9 (celkem 12)

10 8. Příloha A podrobná specifikace zakázky Kontext Národní politika zaměstnanosti může být funkční, jen pokud je doplněna takovými aktivitami na lokální úrovni (krajské i subregionální), které vykazují citlivost k místním problémům a specifikům. Jedním z nejvíce funkčních nástrojů řešení problematiky zaměstnanosti na lokální úrovni se jeví aktivní partnerství, které problémy trhu práce řeší v součinnosti více subjektů, je postaveno na vzájemné důvěře jednotlivých partnerů a má trvalý (rozvíjející se) charakter. Podpora vzniku a rozvoje takových partnerství je kromě zapojování partnerů do tvorby národních politik rozvoje zaměstnanosti efektivním nástrojem podpory růstu zaměstnanosti a ekonomického rozvoje na místní a regionální úrovni. Cíl této zakázky spočívá ve zmapování krajského prostředí, které nám poskytne databázi klíčových subjektů na trhu práce v kraji, zjistí jejich potřeby, zájmy a potenciál pro vstupování do funkčních partnerství. Vytvoří metodický návrh aplikovatelný v procesu vzniku partnerství subjektů na trhu práce. V každém z pilotních krajů bude vytvořena krajská akční skupina, která bude mít alespoň pět členů, přičemž by v ní měl být zastoupen alespoň jeden vrcholný představitel krajské politické reprezentace a alespoň jeden zástupce soukromého sektoru (zaměstnavatelů). Složení krajské akční skupiny navrhne zadavatel spolu s krajskou Radou pro rozvoj lidských zdrojů a zadavatel následně schválí. Řešitel bude mít případnou konzultační roli v této aktivitě. Krajská akční skupina bude mít funkci konzultační, dozorovou a ve specifikovaných případech schvalovací. Postup mapování krajského prostředí Jednotlivé aktivity na sebe obsahově a logicky navazují. 1) První aktivitou řešitele bude vytipování konzultantů zajišťujících šetření v terénu v jednotlivých krajích. Požadavky na konzultanta: Znalost institucionálního i podnikového prostředí kraje, kontakty, všeobecný ekonomický přehled, znalost problematiky trhu práce a ekonomického rozvoje. Dobrá pozice při kontaktu s klíčovými osobami krajského institucionálního a podnikového prostředí tj. výborné komunikační a interpersonální dovednosti, vyspělá osobnost, analytické a hodnotící dovednosti. Strana 10 (celkem 12)

11 Vhodnými kandidáty budou lidé se zkušenostmi jak ze soukromého, tak z veřejného (nebo neziskového) sektoru, kteří mají za sebou praxi v komunikaci a kontaktu s lidmi na vedoucích a řídících pozicích. Návrh týmu konzultantů bude předložen zadavateli v období před podpisem smlouvy mezi zadavatelem a řešitelem. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí jednotlivých členů týmu konzultantů a schválení konečného složení týmu. 2) V další fázi řešitel zajistí kompletní proškolení všech konzultantů s postupem mapování krajského prostředí od představení širšího kontextu zakázky až po jednotlivé kroky a použité techniky. 3) Prvotní identifikaci klíčových subjektů s významným vlivem na trh práce, zpracování finálního seznamu subjektů a jeho doplnění o vhodné kontaktní osoby provede řešitel spolu s krajskou akční skupinou. Schválení finální verze seznamu (databáze) podléhá krajské akční skupině. 4) Řešitel vypracuje harmonogram pohovorů konzultantů se zástupci subjektů (kontaktní osoby) vytipovaných v předešlé aktivitě. Adekvátním zástupcem je nejvýše postavený člověk v daném subjektu (ředitel, majitel, starosta, primátor, vedoucí apod.). Harmonogram schvaluje zadavatel. 5) Na základě schváleného harmonogramu konzultanti realizují pohovory v terénu (na pracovištích kontaktních osob, minimální rozsah 40 pohovorů v kraji). Pohovory budou základním stavebním prvkem zakázky. Pohovor bude probíhat jako řízený rozhovor o problematice trhu práce v kraji, o roli a ambicích daného subjektu v této oblasti a jeho cílem bude rovněž odhalit potenciál (potřeby) daného subjektu pro účinnou spolupráci. 6) Na žádost zadavatele je řešitel povinen kdykoli v průběhu zakázky poskytnout informace o probíhajících aktivitách, poskytnout dosavadní výstupy a umožňovat průběžnou kontrolu ze strany zadavatele a krajské akční skupiny. Průběžná kontrola aktivit bude prováděna krajskou akční skupinou a zadavatelem. Součástí monitoringu budou kontrolní schůzky, jejichž podoba a harmonogram budou upřesněny ve smlouvě mezi zadavatelem a řešitelem. 7) V průběhu celé zakázky bude řešitel provádět supervizi a bude odpovědný za odborné vedení týmu konzultantů. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku (závady) v právě probíhající aktivitě je povinen o tom upozornit zadavatele a krajskou akční skupinu. 8) V průběhu celé zakázky budou řešitelem prováděna zpětnovazební vyhodnocení jednotlivých výše popsaných aktivit. Požadované výstupy Souhrnná závěrečná zpráva za každý pilotní kraj bude obsahovat strukturované informace (databázi) a jejich analýzu. Databáze musí poskytnout členům krajské akční skupiny a zadavateli přístup k objektivním, kontaktním, expertním, případně subjektivním informacím o daném subjektu a být základem pro tvorbu a aktualizaci systému takových informací. Tento systém musí být využitelný v návazných projektech, při sestavování projektového partnerství pro nejrůznější účely apod. Součástí závěrečné Strana 11 (celkem 12)

12 zprávy bude také seznam existujících partnerství v krajích pro oblast zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a hospodářského rozvoje a jejich popis. kompletní pracovní výstupy (dotazníky, atd.) doplněná (zpřesněná) zadávací metodika na základě zpětnovazebního vyhodnocení, popsání zkušeností s použitím zvolených metodických postupů a vyhodnocení jejich vhodnosti pro šetření tohoto typu databáze konzultantů včetně jejich kontaktů Požadavky na metodiku: Od žadatele se požaduje předběžný přehled metod a postupů využitelných v následujících aktivitách a zdůvodnění jejich použití: Prvotní identifikace subjektů s významným vlivem na trh práce v kraji, jejich počet, způsob výběru atd. Doporučenou metodou je řízená / strukturovaná diskuse formou brainstormingu (Focus Group) za účasti konzultantů a krajské akční skupiny. Výsledkem má být kategorizovaná databáze vhodných subjektů pro dotazníkové šetření. Interview počet provedených pohovorů (minimum je 40 plně vyplněných dotazníků v každém kraji), délka pohovorů, podoba dotazníku (struktura otázek v dotazníku). Průběh supervize Zpětnovazební vyhodnocení Před podpisem smlouvy bude na společné schůzce řešitele a zadavatele dohodnuta finální podoba metodiky včetně podoby dotazníku. Další povinnosti řešitele: - úzce spolupracovat s krajskou akční skupinou - úzce spolupracovat se zadavatelem - na žádost zadavatele kdykoli v průběhu zakázky poskytnout informace o probíhajících aktivitách, poskytnout průběžné informace o postupu prací V případě neshody mezi řešitelem a krajskou akční skupinou si zadavatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí. Strana 12 (celkem 12)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více