ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu Kristýna a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s."

Transkript

1 C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu určená akcionářům společnosti Kristýna a.s. se sídlem v Hrádku nad Nisou, Žitavská 745 IČ Přílohy: Účetní závěrka k Tel: , , Fax: Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, odd.c, vl , IČ

2 C.J.AUDIT, s.r.o. Na základě smlouvy uzavřené mezi objednatelem Kristýna a.s. a zhotovitelem C.J.AUDIT, s.r.o. zastoupeným Ing. Jitkou Černou jsme provedli ověření řádné účetní závěrky společnosti Kristýna a.s. za účetní období od do k rozvahovému dni Název auditované společnosti: Kristýna a.s. Právní forma: akciová společnost IČ: Sídlo: Žitavská 745, Hrádek nad Nisou, Předmět podnikání: Ubytovací služby Provoz parkovišť a pláží Pronájem nebytových prostor a pozemků Provozování cestovní agentury Reklamní činnost a marketing Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Kopírovací práce Statutární orgán: předseda představenstva: člen představenstva: člen představenstva: Ing. Radek Petr MUDr. Radomír Sekvard Jiří Timulák Zpráva o účetní závěrce Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Kristýna a.s., tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Kristýna a.s. jsou uvedeny v bodu 1.1. přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Kristýna a.s.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem a chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k

3 C.J.AUDIT, s.r.o. Odpovědnost auditora Naším úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Kristýna a.s. k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od do v souladu s českými účetními předpisy... Auditorská společnost: Zprávu vypracovala: C.J.AUDIT s.r.o. auditorka Ing. Jitka Černá, Senovážná 86/1, LIBEREC 12 číslo oprávnění 1663 číslo oprávnění 442 Datum vypracování: Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Příloha k účetní závěrce k Obecné údaje 1.1. Popis účetní jednotky Název: Sídlo: Kristýna a.s. Žitavská 745, Hrádek nad Nisou IČO: DIČ: Právní forma: akciová společnost Rozhodující předmět činnosti: ubytovací služby, provoz parkovišť, pronájem nebytových prostor a pozemků Datum vzniku: Společníci s podílem vyšším než 20% (s uvedením výše vkladu v %): Město Hrádek nad Nisou, IČO % Peukerová Eva, Donín 338, Hrádek n.nisou 21% Během účetního období došlo ke změně orgánu společnosti Základní kapitál: ,-Kč Splaceno: 100% Statutární orgán: Představenstvo 3 členné Ing. Petr Radek MUDr. Sekvard Radomír Timulák Jiří Dozorčí rada 3 členná: Peuker Petr Fejks Karel Krejčík Václav předseda představenstva člen představenstva člen představenstva předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 1.2. Účetní jednotka nemá podíly na základním jmění obchodních společností či družstev.

14 1.3. Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů: Počet stálých zaměstnanců: 7,15 Počet brigádníků: 41 Mzdové náklady: ,- Kč Soc. a zdrav. Pojištění: ,- Kč Odměny členů statut.org. a dozorčích org.: ,- Kč 1.4. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění ve prospěch společníků a vedoucích pracovníků Nebyly akcionářům ani členům statutárních orgánů poskytnuty. 2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Nedošlo k podstatným změnám způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování. U žádného majetku nebyla pro ocenění použita reprodukční pořizovací cena. 2.1 Zásoby V účetní jednotce je účtováno o následujících druzích zásob: - zvířata oceněna pořizovací cenou ryby (AMUR) - zboží oceněno pořizovací cenou O zásobách je účtováno podle způsobu A. Ke zvířatům jsou vytvářeny opravné položky ve výši 100% ceny a to z důvodu, že nelze provést fyzickou inventuru ryb Materiál Zboží Materiál na skladě není evidován. Nakoupené zboží v hodnotě ,- Kč je vedeno ve skladě a jedná se o knižní publikace,,hrádecko Chrastavko, 2 352,- Kč je vedeno ve skladě, jedná se o trika s potiskem, 220,20 Kč, jedná se o mapky Lužické Hory a 590,52 Kč a jedná se o mapky Žitava Zásoby vlastní výroby Zásoby vlastní výroby nejsou Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek DHM vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady. DHM pořízený do r je odepisován rovnoměrně po dobu životnosti, která vychází ze stanovené doby odepisování pro účely zákona o

15 daních z příjmů. Majetek pořízený do r je odepisován rovnoměrně po dobu životnosti, která rovněž vychází ze stanovené doby odpisování pro účely zákona o daních z příjmů Způsob stanovení opravných položek Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny k pohledávkám více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti. Opravná položka byla tvořena ve výši 20% nesplaceného zůstatku pohledávky Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní jednotka používá stálý kurz, k byly zůstatky účtů v cizí měně přepočteny kurzem ČNB k Doplňující informace k rozvaze a výkazů zisků a ztrát Mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku, nedošlo k žádné významné události mající vliv na stav aktiv a závazků Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Přehled majetku Přehled majetku Vstupní cena Oprávky Zůstatková cena Vstupní cena Oprávky Zůstatková cena Nehmotný , , , ,- 0 majetek Budovy,haly, , , , , , ,17 Stavby Pozemky Sam.mov.věci , , , , , ,78 Celkem , , , , , ,95 Hmotný majetek zatížený zástavním právem: Majetek zatížený zástavním právem Penzion Kristýna v pořizovací hodnotě ,- Kč (zůstatková hodnota ,-Kč) ve prospěch České spořitelny na krytí dlouhodobého úvěru ve výši 3,2 mil. Kč, poskytnutého na výstavbu nových chat a kanalizace Pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti: Pohledávky z obchodního styku více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti k činili ,- Kč Vlastní kapitál Změny vlastního kapitálu viz. Výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu.

16 Rozdělení zisku předcházejícího účetního období (v tis.kč) HV za rok 2008 HV za rok 2009 HV předcházejícího období Příděl do rezervního fondu Čerpáno z rezervního fondu 0 0 Příděl do soc. fondu 0 0 Výplata podílů na zisku 0 0 Nerozdělený zisk Závazky Závazky po lhůtě splatnosti: ,- Kč /závazky do 30ti dnů po lhůtě splatnosti) Závazky k podnikům ve skupině: nejsou Závazky neuvedené v rozvaze: nejsou Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti ani k podnikům ve skupině Rezervy V účetní jednotce byly v roce 2008 tvořeny zákonné rezervy ve výši ,- Kč na opravy nemovitého hmotného majetku.rezerva byla tvořena i v roce 2009 ve výši ,- Kč. Čerpání rezervy bude zahájeno v roce Počáteční stav rezervy Tvorba rezerv Čerpání rezervy 0 0 Konečný stav rezervy Výnosy (v tis.kč) Tržby z běžné činnosti Tržby za výrobky zahraniční 0 0 Tržby za zboží tuzemsko Tržby za služby tuz., zahraničí, atd Výdaje vynaložené na účetní období na výzkum a vývoj: Společnost nemá tyto výdaje Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za účetní závěrku

Výroční zpráva Český holding, a.s.

Výroční zpráva Český holding, a.s. Výroční zpráva Český holding, a.s. Obsah Obsah Základní údaje 3 Základní kapitál a vlastnická struktura 4 Akcie 5 Zpráva představenstva 7 Plnění usnesení valných hromad Komentář k údajům výkazu zisku a

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. 1 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE.... 3 2. MINULÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ POSTAVENÍ ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚČETNÍ

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7,18600 E-mail audit.okpraha@ok-praha.czkarel.audit@centrum.cz www.ok-praha.cz

Více

Výroční zpráva Společnosti STANO PRAHA a. s. zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 5453 k účetní závěrce za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti STANO PRAHA a. s. zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 5453 k účetní závěrce za rok 2007 STANO PRAHA a.s. Jeseniova 198 130 00 Praha 3 IČO: 25680081, DIČ: CZ25680081 Stavební firma zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5453 z 7.1998 K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2007 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 vč. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 paré č.1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA URČENÁ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Březen 2014 O B S A H 1. Základní informace o společnosti...3 2. Výkonné orgány společnosti...4 3. Zpráva auditora...5 o ověření účetní

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32 Obsah Slovo předsedy představenstva................................. 3 Orgány společnosti k 31. 12. 2011............................... 4 Integrovaný systém řízení a certifikace..........................

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Březen 2013 O B S A H 1. Základní informace o společnosti...3 2. Výkonné orgány společnosti...4 3. Zpráva auditora...5 o ověření účetní

Více

nákup a prodej hutního materiálu, skladovací činnost, výstavba a pronájem investic

nákup a prodej hutního materiálu, skladovací činnost, výstavba a pronájem investic OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2014 2. Základní údaje o společnosti 3. Hospodaření společnosti FAVEX v roce 2014 4. Certifikát 5. Vybrané finanční ukazatele 2012 2014 6. Zpráva auditora

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OLMA, a.s. strana 1 z 44 OBSAH OBSAH......2 ÚVODNÍ SLOVO......3 PROFIL SPOLEČNOSTI......4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY....4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2010 ( od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2011 1 Obsah: 1. Základní

Více