VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY"

Transkript

1 Profesní vzdělávání v sociálních službách VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY výukový materiál pro účastníky MODUL: Individuální plánování průběhu sociální služby LEKTOŘI: Mgr. Martina Langerová, Mgr. Michaela Lutišanová NADĚJE o.s., akreditace vzdělávací instituce č. 2007/406 I Praha 2010

2 Obsah: Obsah: Zákonné povinnosti poskytovatele v oblasti individuálního plánování sociálních služeb Principy a význam individuálního plánování Základní pojmy, individuální plány, klíčový pracovník, plánovací tým Cyklus a organizace plánování Pojmenování změny a plánování její realizace Realizace plánu společná práce, využívání běžných zdrojů Zjišťování potřeb a hodnot uživatelů Systém získávání a předávání informací mezi zaměstnanci Literatura: Poznámky:

3 1. Zákonné povinnosti poskytovatele v oblasti individuálního plánování sociálních služeb Zákon o sociálních službách Změna chápání sociálních služeb je zřejmá z ustanovení 2 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., které stanoví základní zásady poskytování sociálních služeb, kde se říká: Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Matuška O. a kol. uvádí v Sociálních službách, že z citovaných základních zásad zákona lze vyčíst charakteristiky nového systému sociálních služeb, jež se budou celým systémem prolínat. Jedná se o následující znaky: - Primární je poskytnutí relevantních informací osobě, která se ocital v nepříznivé situaci tak, aby ji pokud možno mohla řešit sama a vlastními silami. - Teprve pokud tyto informace jako takové nestačí, nastupují sociální služby. - Sociální služby mají být individualizované, šité potřebám konkrétního jedince na míru. - Sociální služby mají být především aktivační, podporovat samostatnost klientů a předcházet delšímu trvání nepříznivé sociální situace. - Kvalita poskytování sociálních služeb je dána přímo do souvislostí s dodržováním lidských práv a základních svobod a se zachováním důstojnosti člověka. I Bílá kniha v sociálních službách, jako jeden ze strategických dokumentů, definuje sedm principů, které tvoří základ všech sociálních služeb: 1. Nezávislost a autonomie pro uživatele služeb nikoli závislost 2. Začlenění a integrace nikoli sociální vyloučení

4 3. Respektování potřeb služba je určována individuálními potřebami a potřebami společnosti, neexistuje model, který vyhovuje všem 4. Partnerství pracovat společně, ne odděleně 5. Kvalita záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem 6. Rovnost bez diskriminace 7. Rozhodování v místě. Mezi základní cíle zákona o sociálních službách, jak bylo uvedeno v důvodové zprávě k tomuto zákonu, určitě patří: - Vytvořit podmínky pro uspokojování oprávněných potřeb osob, které jsou oslabeny v jejich prosazování; - Naplnit princip rovných příležitostí pro všechny členy společnosti; - Podpořit a podporovat proces sociální začleňování; - Podporovat jednotlivé uživatele služeb v naplňování cílů, kterých chtějí s pomocí sociálních služeb dosáhnout při řešení vlastní nepříznivé sociální situace, Podle platného znění zákona poskytovaná sociální služba má být dostupná, jak z hlediska typu pomoci, územní dostupnosti, tak rovněž z hlediska ekonomického dostupnosti. Rovněž má být poskytovaná sociální služba efektivní, to znamená taková, aby vyhovovala potřebě člověka a nikoliv potřebám systému. Zákon o sociálních službách rovněž definuje v 3 odst. e) co je sociální začleňování: sociální začleňování je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického,sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Sociální vyloučení pak definuje zákon v 3 odst. f) takto: sociálním vyloučením je vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. Nástroje, které mohou pomoci sociálnímu začleňování, jsou popsány v povinnostech, které vyplývají pro poskytovatele ze zákona v 88 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.: zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby a to způsobem srozumitelným; zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby a především plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují 3

5 sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců. V příloze č. 2 k vyhlášce 505/2006 Sb. jsou požadavky na individuální plánování shrnuty ve standardu 5 Individuální plánování průběhu sociální služby. Zákon formuluje tyto základní povinnosti poskytovatele sociální služby: 1. Mít vytvořenou metodiku, podle které se řídí plánování a způsob přehodnocování poskytované služby. 2. Plánovat společně s uživatelem průběh poskytované služby s ohledem na osobní cíl a možnosti uživatele. 3. Průběžně hodnotit s uživatelem naplňování stanovených osobních cílů. 4. Mít pro proces plánování u jednotlivých uživatelů určeného konkrétního pracovníka, tzv. klíčového pracovníka. 5. Vést písemné záznamy o průběhu poskytované sociální služby a mít funkční systém pro předávání informací o poskytované sociální služby uživateli mezi pracovníky. 2. Principy a význam individuálního plánování Můžeme říci, že individuální plánování je systematický a opakující se proces, během něhož je plánovaná spolupráce poskytovatele a uživatele služeb realizována a dále je vyhodnocován způsob naplňování osobních cílů uživatele v průběhu poskytování služeb. Základní osobní cíl, který má služba naplňovat je stanoven již v procesu jednání se zájemcem o službu. Tento vyjednaný osobní cíl (minimálně definovaný v podobě rozsahu čerpání konkrétních služeb) má být rovněž obsahem smlouvy o poskytování služeb, dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Východiskem pro plánování a poskytování sociální služby je potřeba konkrétního uživatele. Hodnocení a znalost potřeb uživatelů je požadavkem, který je nezbytný pro poskytování kvalitní sociální služby. V procesu individuálního plánování dochází k ujasnění, k vyjednávání toho, jaké jsou potřeby uživatele a zda mu je služba může pomoci naplnit, tzn. musí se vycházet z poslání konkrétní poskytované sociální služby. 4

6 Vyjednáváním je ze strany poskytovatele pověřen konkrétní pracovník, tzv. klíčový pracovník, který plánuje průběh poskytovaných služeb vždy společně s uživatelem, popř. ve spolupráci s dalšími osobami, které si zvolí uživatel (např. rodinní příslušníci, přátelé, další odborníci nebo ostatní relevantní osoby). 3. Základní pojmy, individuální plány, klíčový pracovník, plánovací tým Výstupem z vyjednávání je individuální plán poskytované sociální služby, který pro jednotlivého uživatele určuje jeho průběh služby. Individuální plán je aktualizován a měněn v souvislosti se změnami v osobních cílech uživatele. Z toho důvodu je dobré, když je v pravidlech o individuálním plánování stanoven minimální interval, ve kterém je nutno provést přezkoumání aktuálních cílů uživatele a případně z nich vyplývající aktualizaci individuálního plánu uživatele. V individuálním plánu je definováno, jak budou služby poskytovány uživateli s cílem naplnit jeho osobní cíle. Na naplňování individuálních plánů uživatele může služba spolupracovat s ostatními návaznými veřejnými službami v okolí uživatele. V metodice k individuálnímu plánu má být stanoveno, kteří pracovníci mohou nahlížet do osobních plánů uživatelů, neboť individuální plán je zdrojem informací pro ostatní spolupracovníky, kteří se rovněž podílí na poskytování sociální služby uživateli. Nedostatkem individuálních plánů může být to, že se v nich setkáme s velmi obecnými cíli, např. být spokojený, žít kvalitní život., tyto cíle pak dále nejsou rozpracovány tak, aby z nich bylo zřejmé, co jimi uživatel myslí a jak k jejich naplnění přispívá nabídka služeb zařízení, jak účastníci plánování poznají, že byly cíle naplněny, či že proces poskytování sociální služby k nim jednoznačnými krůčky spěje. Individuální plán je v zařízeních veden takovou formou, která je optimální pro uživatele a poskytovanou sociální službu. Jedná se např. o formu písemnou či ústní, písemná se nejčastěji předpokládá v rezidenčních zařízeních a ve službách, v nichž má práce s uživatelem trvalý či opakující se charakter (pečovatelská služba, osobní asistence, raná péče, služby sociální rehabilitace). Na individuálním plánování se podílí: uživatel, jeho klíčový pracovník a případně další spolupracovníci, rodinní příslušníci a blízcí lidé uživatele, je-li to přání uživatele či je-li 5

7 to potřeba. Rovněž se mohou procesu individuálního plánování účastnit relevantní odborníci, pokud si to uživatel přeje a je-li to na místě. Ve fázi plánování je důležité myslet na to, že smyslem sociálních služeb je sociální začlenění klienta, jehož podstatou je, že klient žije běžným stylem života. Nelze proto vycházet pouze z nabídek zařízení sociálních služeb (chráněné bydlení, kroužky organizované zařízením, terapie apod.). Musíme přemýšlet o tom, jak klientovi umožnit využívat běžné zdroje, zejména místní služby poskytované nejširší veřejnosti. Systém klíčových pracovníků Klíčový pracovník je osoba, která je zodpovědná za koordinaci služeb pro uživatele a za rozhodnutí, která se vztahují k jeho způsobu poskytování sociální služby. Klíčový pracovník je osoba, která je určena, a s níž se uživatel může v každodenním životě v zařízení vztahovat na individuálním základě. Klíčový pracovník plánuje společně s uživatelem uspokojování jeho potřeb a cílů a hledá cesty k dosažení přání a potřeb uživatele. V první fázi poskytování sociální služby bývá klíčový pracovník uživateli přidělen, uživatel i klíčový pracovník je informován o možnosti výměny, nebude-li se společné plánování z řady možných důvodů dařit. Odpovědností klíčového pracovníka je: znát a v praxi se řídit platnou metodikou systému individuálního plánování v zařízení, sestavit společně s uživatelem jeho individuální plán poskytovaných služeb, vést individuální plán, na základě plánu koordinovat, dle svých stanovených kompetencí, poskytované služby pro uživatele, přinášet informace ostatním členům týmu, sledovat s uživatelem aktuálnost plánu, upozorňovat na změny a potřeby aktualizace plánu ostatní členy plánovacího/cích týmu/ů. 4. Cyklus a organizace plánování Individuální plánování je cyklus, který se skládá z několika důležitých částí, významných jak pro uživatele sociálních služeb, tak pro pracovníka. Tento proces se neustále opakuje: zkoumání situace porozumění situaci, 6

8 tvorba plánu pojmenování stavu změny a plánování její realizace, realizace plánu společná práce, vyhodnocení revidování plánů. Zkoumání situace porozumění situaci Tato část je nezbytná pro to, aby situaci porozuměl jak uživatel, tak další osoby, které se mají na realizaci plánu podílet. Důležité je, aby uživatel rozuměl situaci, ve které se nachází, aby rozuměl roli pracovníka, který mu má pomoci, znal jeho kompetence, věděl, jak se s ním má domlouvat. Důležité jsou i minulé zkušenosti uživatele se sociálními službami a s procesem individuálního plánování. Čím déle je uživatel nucen sociální služby využívat, tím větší může být jeho nedůvěra, nezájem, formalismus... Proto je důležitý vztah klíčového pracovníka a uživatele, navázání vzájemné důvěry, motivace uživatele pro společnou práci a přesvědčení uživatele o tom, že celý proces individuálního plánování mu má pomoci. Velký význam hraje přístup pracovníka k uživateli, zda je ochoten naslouchat jeho přáním, jak je vyhodnocuje. Důležité je, zda přání uživatele zůstanou nepovšimnuta, protože je pracovník vyhodnotí jako zbytečná nebo zda je bere vážně, ať už jsou jakákoli. Pracovník by se měl seznámit důkladně se situací uživatele, neboť informace z jedné části života můžou vést k porozumění jiné části života uživatele. Pracovník by měl mít také představu o tom, jakou míru podpory uživatel potřebuje. Existují různé způsoby, kterými se shromažďují informace o uživateli: rozhovory, mapy, cesty, pozorování, stínování, analýza dokumentace apod. Zkoumání uživatelovy situace má vést k jejímu pochopení pro všechny zúčastněné, důležité je znát také pohled uživatele (jaké jsou jeho předchozí zkušenosti a jaký je pohled do budoucna). Hloubka zkoumání situace závisí na ochotě uživatele objasnit ji, ale také na charakteru sociální služby. 5. Pojmenování změny a plánování její realizace Pokud má tým (uživatel, klíčový pracovník, další osoby), který se bude na individuálním plánování podílet, dostatek informací o situaci klienta a rozumí jí, můžou být na základě přání uživatele, možností jeho i poskytovatele vybrány cíle, na jejichž realizaci se bude společně pracovat. Tímto způsobem je formulován tzv. cíl spolupráce. 7

9 Cíl - cíle si stanovuje uživatel ve spolupráci s pracovníkem, ne pracovník; - osobní cíle vycházejí z možností a schopností uživatele; - u sociálních služeb nejde o osobní cíle v obecném slova smyslu, ale jde o vyrovnání příležitostí. Jedná se o rovnost v možnostech (každý může chodit na kurz angličtiny), ne o rovnost ve výsledku (ne každý umí anglicky); - osobním cílem v sociálních službách je to, čeho může uživatel dosáhnout využíváním sociálních služeb; - osobní cíl by měl být: 1. pro zájemce významný důležitý a osobně přínosný; 2. musí být malý, aby bylo možné dosáhnout ho v dohledné době. Je lepší stanovit řadu menších cílů než jeden velký. 3. musí být konkrétní, zaměřený, týkat se chování: neurčité cíle jako být šťastný neumožní ověřit, zda ho bylo dosaženo. 4. musí se týkat výskytu, nikoli nepřítomnosti něčeho, to znamená nezaměřovat se na to, co klient nechce, ale na to, co chce. Přinese to naplnění uživatelova přání. Navíc přání něco nedělat zaměřuje mysl právě na tuto činnost a znesnadňuje věnovat se něčemu jinému. 5. musí pojmenovat začátek, začít řešit situaci od začátku; 6. cíl musí být realistický; 7. dosažení cíle musí stát úsilí co nic nestojí, ani za nic nestojí, podporuje uživatelovo pozitivní sebehodnocení. Čili: cíl musí být SMART (Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný, Realizovatelný, Termínovaný) /smart v angličtině: chytrý, vtipný, pěkný, elegantní, vkusný ). Plánování kroků pro naplnění cílů Po stanovení osobních cílů uživatele se naplánuje postup naplnění cíle. Cíle, které vyžadují více času nebo úsilí, můžou být rozplánovány do jednotlivých kroků: stanovení kritérií naplnění cíle: domluvit se na tom, jak tým, který se plánování účastní, pozná, že došlo ke splnění cíle, analýza zdrojů: je potřeba najít zdroje, které pomůžou při plnění cíle, 8

10 výběr nejvhodnějších metod práce: hledají se ty metody, které jsou pro daného uživatele a danou sociální službu nejvhodnější, analýza rizikových situací a z toho plynoucích opatření: rizikové plány můžou být součástí individuálního plánu nebo můžou tvořit samostatné celky, stanovení termínů a odpovědných osob: pro plynulé a jasné plánování je důležité stanovení kdo a do kdy splní určitý úkol plynoucí z plánu, každý účastník by měl mít jasno, jaký je zrovna jeho úkol. Neznamená to, že určujeme, kdy má být splněn cíl. Od termínů splnění jednotlivých kroků se odvíjí doba revize celého plánu, ta může být stanovena vnitřním předpisem nebo metodikou. 6. Realizace plánu společná práce, využívání běžných zdrojů Je to doba, kdy dochází k plnění jednotlivých úkolů a tím i postupnému plnění cíle uživatele, na práci se podílí celý plánovací tým, resp. celá organizace. Klíčový pracovník úzce spolupracuje s uživatelem, poskytuje mu potřebnou míru podpory, nechává ho také samostatně pracovat a zažívat důsledky jeho vlastního rozhodnutí. Cesta k cíli je stejně důležitá jako cíl sám. Vyhodnocení revidování plánů Jedná se o zhodnocení dosažených výsledků, splněných kroků, úprava plánu podle aktuální situace, cíle jsou porovnány se skutečností. Pokud z revize plánu vyplyne, že došlo ke splnění všech cílů a další spolupráce není potřebná, je v tuto chvíli ukončena. Pokud ještě nedošlo ke splnění cílů nebo se objevily další cíle, na kterých je nutná společná práce, začíná nové kolo plánování. V průběhu poskytování služeb můžou nastat situace, kdy je chování uživatele podle názoru pracovníka škodlivé (kouření, vynechávání léků...). Pro pracovníka vznikají etická dilemata, k jejich řešení může pomoct následující koncept Johna O Briena: 9

11 přepečování + optimální podpora svoboda + zneužívání + zájem zanedbávání Pro poskytování optimální podpory je důležitá vyváženost dvou směrů: zájem o uživatele a jeho svoboda, pokud uživatel dostane příliš svobody bez zájmu, dojde k zanedbání, nedostatek svobody a mnoho zájmu znamená přepečování a málo zájmu s nedostatkem svobody vede ke zneužívání. Zásady vedení rozhovoru (Má-li uživatel o sobě mluvit, musí cítit důvěru, pochopení, ne odsouzení.) neverbální komunikace je v souladu s verbální, vyjadřování je přizpůsobeno uživateli (např. používání odborných výrazů), rozhovor vede k vyjasňování uživatelovy situace, ne k jejímu hodnocení, pracovník projevuje empatii a zájem (udržování přiměřeného očního kontaktu, parafrázování, povzbuzující poznámky), citově nepodléhá situaci uživatele, klade otevřené otázky, které vedou k rozvinutí rozhovoru, vyhýbá se konfrontaci, oceňuje a povzbuzuje, vyhýbá se porovnávání situace uživatele (se situací jiného uživatele, vlastními zážitky), 10

12 zdůrazňuje vlastní odpovědnost uživatele, odmítá špatně přizpůsobivé chování uživatele bez odsuzování a konfrontace při zachování dobrého vztahu s uživatelem, poskytuje zpětnou vazbu, shrnuje zjištěné údaje a dohodnuté postupy. Možné překážky při rozhovoru předčasné zaměření na řešení problému (např. váš problém je evidentně alkohol, musíte se léčit ), přílišné zaobírání se osobními problémy uživatele, moralizování ( to by se vám stávat nemělo ), podivování se nad situací uživatele, podivování může být nevhodně vyjadřováno tónem a neverbálně ( jak se vám to mohlo zase stát? ), varování a zastrašování ( jestli to takhle půjde dál, nedopadnete dobře ), zlehčování problému, hledání viny a obviňování ( čí je to tedy chyba, když ne vaše? ). 7. Zjišťování potřeb a hodnot uživatelů Způsoby zjišťování potřeb uživatelů jsou různé, podle toho, o jakou sociální službu se jedná, v jaké situaci se klient nachází apod. Nejjednodušší je situace u klientů, kteří běžně komunikují, jejich potřeby můžeme zjistit z rozhovoru. Ani rozhovor s komunikujícím uživatelem nemusí být jednoduchý, pokud se uživatel cítí v ohrožení, nemá důvěru k pracovníkovi nebo má špatné zkušenosti se zařízeními poskytujícími sociální služby. V takovém případě se může chovat problémově. Pokud dochází k porušování práv člověka, který má určité omezení rozumových schopností, je důležité si uvědomit, že jeho obtížné chování může mít skrytý význam. Úkolem poskytovatele sociální služby je tuto zprávu dešifrovat. Základem pochopení je nehodnotící, respektující postoj poskytovatele: podvádění uživatel se potom může chovat agresivně, zmateně nebo jinak obtížně; 11

13 zneschopňování zabránění uživateli, aby využil schopnosti, které má nechat je, aby věci, které zvládají, dělali sami; infantilizace nechovat se k nim jako k malým dětem; zastrašování; nálepkování; stigmatizace chování poskytovatele, které vyjadřuje odpor, nechuť k uživateli nebo skupině uživatelů, jako by jejich postižení bylo nakažlivé; nerespektování tempa, odhánění, ignorování, vnucování, obviňování, vysmívání, ponižování. Ještě obtížnější může být situace u osob s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří nekomunikují. Zde platí tyto principy: odstranit bolest, zajišťovat změnu polohy, změnu místa, vytvořit uživateli prostředí, ve kterém bychom se i my cítili dobře, zajistit dostatečné množství přirozených podnětů, použít metody, které pomůžou uživateli dostat se do kontaktu se sebou samým i se svým okolím (např. bazální stimulace, videotrénink interakcí), stínovat určitou dobu sledovat nepřetržitě uživatele, pozorovat, co se mu líbí, co ne, zvyšovat počet situací, kdy si může uživatel vybírat, umožnit mu zažít situace, které jsou běžné pro jeho vrstevníky, i když některé činnosti nemůže sám vykonávat, může být u nich přítomen, předpokládat a ověřovat svoje předpoklady (uživatel má rád kávu můžeme předpokládat, že bude chtít občas zajít do kavárny). Hodnocení potřeb uživatelů se obvykle určuje v těchto rámcích: popisem osobnostního vývoje uživatele (hledají se příčiny sociálního selhávání), popisem obecné charakteristiky (popisuje se kvalita sociálních dovedností, možností a schopností uživatele, u kterých se předpokládá, že ovlivňují situaci uživatele), popisem stupně postižení (především pro stanovení nároku na určitou sociální službu nebo dávku), popisem a srovnáním základních a aktuálních potřeb uživatele, popisem problému, aby bylo možné stanovit kroky k jeho řešení a nápravě, 12

14 popisem toho, co uživatel potřebuje zvládnout pro samostatnější život, popisem silných stránek uživatele. Co je individuální plán CO aktuální cíl (jedinečný) uživatele, JAK postupy a kroky, které vedou k cíli, KDO kdo se podílí na naplňování cíle (včetně uživatele), KDY termíny naplnění kroků, revize IP (aktualizace), je zdrojem informací pro pracovníky, cíle individuálního plánu jsou měřitelné, vyhodnotitelné, vyhodnocuje se spolu s uživatelem, je používaný, podporuje co nejmenší závislost uživatele na službě, uživatel má právo do něj nahlížet, stejně jako klíčový pracovník a další osoby, které jsou součástí plánovacího týmu, existuje seznam osob oprávněných nahlížet do individuálních plánů. Co není individuální plán záznamy sociální práce, slohové cvičení, místo pro zaznamenávání osobních názorů pracovníka na uživatele (hodnotí se práce na individuálním plánu, ne uživatel!), zdravotní dokumentace. Shrnutí nejdůležitějších bodů služby by se měly poskytovat od začátku podle individuálního plánu, postup by měl směřovat odněkud někam, jsou stanovena kritéria cílů, individuální plán se reviduje po určité době, klíčový pracovník zjišťuje cíle, přání uživatele, cíle uživatele jsou v souladu s posláním organizace, pokud uživatel nemusí ze zařízení odcházet, cílem nemusí být dosáhnutí něčeho odchodu, 13

15 plán pomáhají naplňovat všichni pracovníci, v individuálním plánu je uveden termín splnění cílů, existují různé plány pro různé služby, v případě potřeby se provádí vyhodnocení rizik, individuální plán obsahuje cíle uživatele, ne pracovníka, pravidelně se revidují cíle se všemi uživateli, nezapomínat na méně hlučné uživatele, v metodice je uveden postup, jak sestavovat individuální plán, shromažďují se jen údaje, které jsou potřebné k práci, plán je individuální u každého uživatele může vypadat trochu jinak. 8. Systém získávání a předávání informací mezi zaměstnanci Sociální služba musí uplatňovat systém sdílení potřebných informací o službách, které jsou poskytovány jednotlivým uživatelům především tehdy, když se do práce s jednotlivými uživateli zapojuje více pracovníků zařízení. Sdílené informace se předpokládají rovněž u služeb poskytovaných ve více životních oblastech (např. pobytové služby). Čili u služeb rozsáhlejšího charakteru je nutno se nejdříve zamyslet nad tím, kdo a kde všude informace o jednotlivých uživatelích shromažďuje. Pak je nutno stanovit systém tzv. tématických porad věnovaných poskytování služeb jednotlivým uživatelům a vytvořit funkční systém předávání informací o významných událostech, ke kterým během dne v zařízení došlo. 14

16 9. Literatura: Základní literatura: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vyhláška č. 505/2006 Sb. Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, Průvodce poskytovatele. Praha, MPSV ČR, Doporučená literatura: Čámský, P., Krutilová, D., Sembdner, J., Sladký, P.: Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. Praha, Centrum sociálních služeb, Matoušek, O.: Sociální služby, Praha, Portál, Metodika MPSV k provádění inspekcí poskytování sociálních služeb. Praha, MPSV ČR, Michalík, J.: Smluvní vztahy v sociálních službách. Olomouc, VCIZP, Sociální služby a příspěvek na péči. Olomouc, Anag, Standardy kvality sociálních služeb, Výkladový sborník. Praha, MPSV ČR, Praha

17 10. Poznámky: 16

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Kritérium standardu 9a) - informuje klienta o postupech

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Kritérium standardu 9a) - informuje klienta o postupech Název standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Kritérium standardu 9a) Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

1) Vstup uživatele do služby:

1) Vstup uživatele do služby: NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 70 JI 525 Adapta Jihlava FORMULÁŘ A: Popis realizace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012 Nový stavební zákon a související předpisy Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012 Poznámky k vybraným Ustanovením nového stavebního Zákona a předpisů souvisejících Vybrané rozsudky soud

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Komplexní servis prádla a oděvů pro Nemocnici Jihlava Nadlimitní zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o

Více

FORMULÁŘ Úvodní návštěva v rodině zájemce o pěstounství

FORMULÁŘ Úvodní návštěva v rodině zájemce o pěstounství FORMULÁŘ Úvodní návštěva v rodině zájemce o pěstounství Při úvodní návštěvě sociální pracovník/psycholog v prostředí rodiny ověřuje informace uvedené zájemcem o pěstounství v Dotazníku předběžného zájmu,

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci KODEX ETIKY. Preambule. Článek I. Základní ustanovení

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci KODEX ETIKY. Preambule. Článek I. Základní ustanovení Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 120. výročí založení školy pro sluchově postižené

Více

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR Střediska pomoci dětem a rodičům Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 Provozovatel: Dětské centrum Paprsek Hl. m. Prahy IČO: 70875413 Šestajovická

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název střediska a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7129878 pobytová

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

11. Působení stážistů a dobrovolníků

11. Působení stážistů a dobrovolníků 11. Působení stážistů a dobrovolníků Označení dokumentu Vlastník: Mgr. Pavel Říčan Datum: 30. 10. 2011 Připomínkoval: Management Datum: 20. 12. 2012 Vydal: Mgr. Anna Šimonová Datum: 01. 01. 2013 Podpis:

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 3 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory - 66, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II.

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: SDRUŽENÍ FILIA z. s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: KAMENKA DVĚ PRACOVIŠTĚ: Staré náměstí 225/27a, 619 00

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Datum Podpis Vydává Milan Růžička, ředitel

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování Globální výchovy s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Varování

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Služby péče o děti jako nástroj sladění pracovního a rodinného života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Stávající služby péče o děti Do tří let věku dítěte Zdravotnická zařízení typu

Více

Vnitřní řád. Centrum pro seniory, příspěvková organizace Příční 1475, 769 01 Holešov

Vnitřní řád. Centrum pro seniory, příspěvková organizace Příční 1475, 769 01 Holešov Vnitřní řád Posláním sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem je poskytování potřebné individuální sociálně-zdravotní péče a podpory seniorům, kteří pro trvalé změny svého zdravotního

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 601 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny CS CS Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY ke

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 19. 4. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Tisková zpráva Internet pro zdravotně postižené 2.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

SOCIÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO RIZIKOVOU MLÁDEŽ V ÚSTECKÉM KRAJI SPAM +

SOCIÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO RIZIKOVOU MLÁDEŽ V ÚSTECKÉM KRAJI SPAM + SOCIÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO RIZIKOVOU MLÁDEŽ V ÚSTECKÉM KRAJI SPAM + CÍLOVÉ SKUPINY: CS 1) Mládež, mladí dospělí Charakteristika CS: a) riziková mládež (prvopachatelé trestné činnosti, klienti soc.kurátorů,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

Informace pro provozovatele směnárenské činnosti

Informace pro provozovatele směnárenské činnosti Informace pro provozovatele směnárenské činnosti Jelikož při hotovostních směnárenských službách dochází ke změně charakteru majetku klienta, jsou služby směnáren často využívány pro účely praní špinavých

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU INFORMACE O PROJEKTU Preambule Proč jsme se rozhodli poskytovat služby zrovna v oblasti pomoci v domácnosti, žehlení a nákupů a poskytování informací prostřednictvím bezplatné linky? Reagujeme na nárůst

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

Předmět zakázky: dodávka služeb. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 302 000,- Kč. Datum vyhlášení: 28. 11. 2013

Předmět zakázky: dodávka služeb. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 302 000,- Kč. Datum vyhlášení: 28. 11. 2013 Předmět zakázky: dodávka služeb Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 302 000,- Kč Datum vyhlášení: 28. 11. 2013 Lhůta pro podávání nabídek: 13. 12. 2013 do 14.00 hodin Otevírání obálek: 17. 12. 2013 v

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona o sociálních službách dle. Zákona 108/2006 Sb., 65 Romské občanské sdružení Děti a Rodina - Děčín Služba

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 Radou Ústeckého kraje byl dne 20.8.2014, pod č. usnesení - 459/59R/2014, projednán materiál pod názvem: Transformace služeb

Více