Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby"

Transkript

1 Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení / vedoucí pečovatelské služby Bc. Linda Benschová místopředseda sdružení / zástupce vedoucí peč. služby Telefonní číslo pevná: Mobilní telefonní číslo: Druh sociální služby: Pečovatelská služba Nová Belaria (k 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění). Vymezení sociální služby: Pečovatelská služba Nová Belaria je zaměřena na poskytování služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato sociální služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Vymezení cílové skupiny: V naší cílové skupině jsou zahrnuty zejména: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku; a dále: osoby se zdravotním postižením a jiným zdravotním postižením; osoby s chronickým onemocněním. 1

2 Poslání Pečovatelské služby Nová Belaria: Posláním Pečovatelské služby Nová Belaria je poskytnout uživatelům kvalitní službu a zajistit jim opětovný návrat do plnohodnotného života. Naší snahou je, aby služba co nejvíce odpovídala potřebám a přáním každého jednotlivého uživatele. Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí, přičemž je kladen důraz na integraci uživatele do společenského prostředí. Cíle poskytované služby Pečovatelské služby Nová Belaria: Hlavním cílem této služby je podpora a pomoc uživatelům sociální služby v jejich nepříznivé životní situaci a tím i zlepšení jejich fyzického a psychického stavu. Vedlejším cílem je podpora sociálního začlenění této cílové skupiny do společnosti prostřednictvím zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zvýšení sociálních schopností a dovedností jednotlivých uživatelů. Principy poskytované služby Pečovatelské služby Nová Belaria: - dodržování lidských práv a svobod uživatelů - autonomie rozhodování - respekt, úcta a rovnocenný vztah - individuální přístup ke každému uživateli - flexibilita služby - služby dle individuálního plánu Dodržování lidských práv a svobod uživatelů v Pečovatelské službě Nová Belaria klademe důraz na respektování soukromí, ochranu osobních údajů, ochranu důstojnosti a dalších práv uživatelů. Autonomie rozhodování, respekt, úcta a rovnocenný vztah služby Pečovatelské služby Nová Belaria jsou poskytovány s respektem k uživateli, spolupráce je založena na partnerském vztahu pracovníka a uživatele. Uživatel je chápán jako aktivní partner, pracovník jeho aktivitu a kompetence podporuje a jeho cílem je zplnomocnění uživatele. Podporujeme samostatné rozhodování uživatele ve všech aspektech týkajících se jeho situace. 2

3 Individuální přístup ke každému uživateli a flexibilita služeb všichni pracovníci Pečovatelské služby Nová Belaria přistupují k uživateli jako k jedinečné bytosti a snaží se o přizpůsobení služby danému uživateli na míru tak, aby vyhovovala jeho přáním a potřebám. Služby dle individuálního plánu služby poskytované Pečovatelskou službou Nová Belaria jsou přizpůsobeny individuálním plánům, které se vyplňují společně s uživatelem a jsou uzpůsobeny potřebám a přáním uživatelů. Místo poskytování sociální služby - Pečovatelské služby Nová Belaria: uživatele. Sociální služba je realizována terénní formou a to v přirozeném sociálním prostředí Uživateli jsou nabízeny v rámci sociální služby tyto činnosti a úkony: U veškerých činností a úkonů je podporována samostatnost uživatelů a vše je uzpůsobeno na míru každého uživatele služby s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám, přáním a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy - našim uživatelům je po dobu využívání služby zajištěna celodenní strava, která je přizpůsobena jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu a potřebám. Strava je uživatelům poskytována 5-6 krát denně. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu odborný tým profesionálů pomáhá a podporuje naše uživatele při podávání jídla a pití, dále pomáhá při oblékání a svlékání uživatele, a to i v případě, že uživatel využívá speciálních pomůcek. V neposlední řadě se pomáhá uživateli se sníženou mobilitou při přesunu na lůžko nebo vozík, stejně jako při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru. Veškerá manipulace s uživatelem je přizpůsobena na míru jeho zdravotnímu stavu a jednotlivým potřebám uživatele. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu našim uživatelům je nabízena veškerá pomoc při úkonech osobní hygieny, zahrnující také základní péči o vlasy a nehty (mytí, česání, manikúra) a pomoc při použití WC. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím náplní naší činnosti je také zprostředkování komunikace mezi uživateli služby, rodinou a pracovníky úřadů (ČSSZ aj.), či jiných organizací a institucí. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 3

4 Fakultativní služby - Pečovatelské služby Nová Belaria: V rámci poskytované péče Pečovatelské služby Nová Belaria jsou nabízeny také služby, které jsou hrazeny uživatelem a jsou poskytovány na vyžádání uživatele. Mezi takovéto patří zejména: kadeřnické služby jedná se o barvení vlasů a složitější stříhání, které není zahrnuto v pomoci při základní péči o vlasy a nehty; pedikérské služby; kosmetické služby; doprovod uživatele k lékaři (vyšetření, kontrola); vyřízení korespondence uživatele (učinění záznamu z doručené korespondence uživatele a vyřízení jejího obsahu); odeslání (přeposlání) korespondence uživatele rodinným příslušníkům v případě, že si rodina nepřeje, aby vyřizovala korespondenci uživatele sociální pracovnice a uživatel či rodina nemůže zajistit vybírání korespondence z poštovní schránky uživatele. Podávání a vyřizování stížností Pečovatelská služba Nová Belaria: Personál pečovatelské služby Nová Belaria se snaží vnímat projevy nespokojenosti uživatelů sociální služby a ochotně přijímat zpětnou vazbu, čímž jsou také stížnosti uživatelů i osob, které je zastupují. Stížnost se může týkat kvality i obsahu poskytované služby a jsou vnímány jako podnět ke zlepšení péče. Stížnost na pracovníky nebo sociální službu může podat každý uživatel, stejně tak i osoba, kterou si uživatel zvolí, aby jej zastupovala při vyřizování stížnosti. Sociální pracovník, vedoucí pečovatelské služby, zástupce vedoucí pečov. služby přijímá rovněž písemné stížnosti a podněty příbuzných a známých uživatelů sociální služby. Tyto stížnosti jsou vždy projednávány výše zmíněnou osobou, popřípadě kombinací těchto osob rovněž s uživatelem, kterého se stížnost týká. Vzájemné stížnosti uživatelů sociální služby jeden na druhého se snaží klíčoví pracovníci konkrétních uživatelů vyřešit rozhovorem a vysvětlováním, čímž napomáhají ke vzájemné domluvě mezi uživateli sociální služby. Z každého vykonaného postupu učiní sociální pracovník po konzultaci s klíčovými pracovníky konkrétních uživatelů zápis, který se dále zakládá a dokumentuje v písemné podobě. V případě, že se daná situace nepodaří vyřešit pomocí klíčových pracovníků, je k řešení situace přizván sociální pracovník, vedoucí pečovatelské služby, zástupce vedoucí pečov. služby, a to podle charakteru konkrétní 4

5 stížnosti. Stížnosti je možné podat: osobně ústně kterémukoli pracovníkovi pečovatelské služby Nová Belaria, prostřednictvím zápisu do Knihy přání a stížností - ta je uložena na recepci v sídle Nové Belarie, o.s. u vstupních dveří a je kontrolována sociálním pracovníkem 1krát týdně, písemně přímo vedoucímu pečovatelské služby nebo jeho zástupci, elektronicky prostřednictví elektronické pošty ( em). Průběh vyřízení stížností: stížnost podaná osobně ústně ten, kdo ji přijme (sociální pracovník, vedoucí pečovatelské služby nebo jeho zástupce ji neprodleně a doslovně písemně zaznamená. V případě, že stížnost byla přijata jiným pracovníkem než výše uvedeným, je nezbytně nutné, aby byla neprodleně předána pracovníkovi, který je k tomuto odpovědný (viz. výše). Takováto stížnost se pak zaznamená, očísluje a založí do složky Stížnosti, která je uložena v kanceláři sociálního pracovníka. Zapisují se každá vyjádření nespokojenosti a to i ta, která uživatel sám stížností nenazval. Samotnou stížnost lze vyřešit přímo na místě, avšak povinností sociálního pracovníka je zkontrolovat, zda byl uživatel či jeho zástupce spokojen s řešením a do písemného záznamu přidá své vyjádření k věci. Pokud nastane situace, že nedojde k uspokojení stížnosti, pak je nezbytně nutné, aby byla odpovědným pracovníkem stížnost opětovně prošetřena. O celé věci je nezbytné opět učinit písemný záznam (složka Stížnosti ), přičemž je kladen důraz na zachování mlčenlivosti v dané věci do doby jejího úplného vyřešení. Záznam je založen také do osobní dokumentace uživatele sociální služby, jehož se stížnost týká. Sociální pracovník na stížnost dále podá písemnou odpověď stěžovateli. Tato odpověď je opět uložena v dokumentaci uživatele a ve složce Stížnosti. Stížnost musí být vyřízena do 1 měsíce od jejího podání, nebo do doby, kdy je její řešení ukončeno. Stížnost podána písemně či elektronicky takovouto stížnost řeší kompetentní pracovník a dále nadřízený pracovník toho, na kterého se stížnost vztahuje. Kompetentní pracovník musí stížnost prošetřit a opět učinit záznam do dokumentace uživatele i složky Stížnosti. Na stížnost podává sociální pracovník písemnou 5

6 odpověď stěžovateli a opět vše uloží do dokumentace uživatele i složky Stížností. Termín k vyřízení stížnosti je totožný jako u ústního podání stížnosti. Obdobným způsobem je vyřizována stížnost podána elektronicky. V případě nespokojenosti stěžovatele s vyřízením stížnosti existuje možnost odvolání se. V takovémto případě je nutné se obrátit přímo na vedoucího pečovatelské služby nebo jeho zástupce, popřípadě na Kancelář veřejného ochránce práv. V rámci zkvalitnění služeb jsou stížnosti vedoucím pečovatelské služby jedenkrát za rok vyhodnocovány a zaevidovány do složky Evidence stížností. Do jednoho měsíce od data vyhodnocení se pak uskutečňuje schůzka s pracovníky pečovatelské služby Nová Belaria a zápis z ní se opět zapíše do Evidence stížností, popřípadě se aktualizují příslušné metodické pokyny. Každý nový pracovník a jedenkrát ročně všichni stávající pracovníci jsou povinni se seznámit s předpisy upravujícími podávání a vyřizování žádostí v rámci poskytování péče pečovatelskou službou Nová Belaria. Uživatelé jsou s tímto seznámeni v průběhu uzavírání smlouvy o poskytnutí sociálních služeb. Veškerá tato dokumentace je také vyvěšena na centrální nástěnce na recepci v sídle Nové Belarie, o.s. Způsob vyjednávání se zájemcem o službu - Pečovatelské služby Nová Belaria: Poskytovatel sociální služby bývá zájemcem či jeho rodinnými příslušníky kontaktován zpravidla několika způsoby: Telefonicky, Písemně (poštou, em), Osobně, Přes 3. osobu. Na základě prvotní informace obdržené výše uvedenými způsoby si sociální pracovník, vedoucí pečov. služby či jeho zástupce poznamená základní údaje týkající se zájemce o službu do složky Zájemci o sociální službu. V případě, že prvotní kontakt nebyl osobní, je dojednána schůzka se zájemcem o službu. V průběhu tohoto jednání se zjišťují základní informace, které napomohou k poskytování služby odpovídající potřebám a přáním tohoto zájemce a dále standardům kvality sociálních služeb. Přičemž v průběhu celého vyjednávání se zájemcem je kladen důraz na osobní potřeby zájemce a cíle, kterých má být v důsledku poskytování sociální služby dosaženo. 6

7 V rámci tohoto jednání se dohodne konkrétní forma, průběh, podmínky a rozsah poskytované služby, a to takovým způsobem, jaký vnímá a chápe právě konkrétní žadatel. Konkrétní zájemce je poté zařazen do pořadníku žadatelů o pečovatelskou službu Nová Belaria. V případě plné kapacity je po uvolnění místa zahájeno přijímací řízení k nástupu žadatele o službu. Dle pořadníku jsou pak zájemci o službu osloveni. Zájemce je zpravidla osloven sociální pracovnicí, vedoucím pečov. služby nebo jeho zástupcem a poté je zahájeno jednání se zájemcem o službu. V prvé řadě musí zájemce o službu vyplnit Žádost o poskytování sociální služby. Tuto vyplňuje zájemce (opatrovník či rodinný příslušník) ve většině případů v domácím prostředí. Po doručení vyplněné žádosti k rukám sociální pracovnice je žádosti přiřazeno pořadové číslo a je zaevidována do Evidenčního protokolu žádostí. Pořadové číslo žádosti vyplývá z komisionálního řízení, v rámci něhož jsou posuzovány podmínky přijetí žadatele na sociální službu. Při posuzování žádosti se zohledňuje potřeba sociální služby, zdravotní stav, psychický stav, sociální situace žadatele aj. Přijetí žadatele o poskytování sociální služby probíhá na základě rozhodnutí vedoucího pečovatelské služby nebo jeho zástupce po konzultaci s pověřenými pracovníky, kteří jednali s žadatelem (případně zastoupeným rodinným příslušníkem, opatrovníkem atd.). Vedoucí pečov. služby, popř. jeho zástupce dále rozhoduje o odmítnutí poskytnutí sociálních služeb, a to z níže uvedených důvodů. V případě odmítnutí žadatele je žadateli zaslán dopis, v němž jsou uvedeny důvody vedoucí k odmítnutí poskytování sociální služby. Odmítnuté žádosti jsou evidovány do Evidenčního protokolu odmítnutých Žádostí o poskytování sociální služby. V takovémto případě rovněž poskytovatel služby nabídne odmítnutému žadateli o službu aktuální kontakty na služby jiných organizací, kterých může žadatel využít. Vyřazení žádosti je možné z důvodu ztráty zájmu ze strany žadatele, z důvodu smrti žadatele, z důvodu umístění žadatele v jiné službě, kdy již není třeba poskytovat péči pečovatelské služby Nová Belaria. Pokud je žádost poskytovatelem vyhodnocena kladně (tzn. splňuje všechna kritéria poskytovatele, aby mohlo být přistoupeno k uzavření smlouvy), pak se přechází k podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby, kterou je nutno stvrdit pravomocnými podpisy jak uživatele, tak poskytovatele sociální služby viz níže. Smlouvu stvrzuje buď samotný žadatel o sociální službu, nebo jeho opatrovník (v případě, že je zájemci zákonem přidělen) nebo 7

8 kdokoliv jiný na základě plné moci. Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a tvorba individuálních plánů - Pečovatelské služby Nová Belaria: Poskytovatel uzavírá se zájemcem o službu Smlouvu o poskytnutí sociální služby, a to písemnou formou. Smlouva obsahuje náležitosti vymezené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v 91, odst. 2. Veškerá dokumentace vyplývající z procesu jednání se zájemcem o sociální službu je uložena v sídle občanského sdružení Nová Belaria, o. s. Manipulace s touto dokumentací se řídí archivačním a skartačním řádem tohoto zařízení. A) Důvody odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb poskytovatelem: Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá. Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu pro přijetí zájemce o sociální službu. Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby. Jedná-li se o zájemce, kterému byla poskytovatelem Nová Belaria, o. s. vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušení povinností vyplývajících ze smlouvy. Zájemce nepatří do cílové skupiny, na kterou je služba zaměřena. Zájemce trpí infekční či parazitní chorobou v akutním stádiu. Zájemce je závislý na návykových látkách. Zájemci trpící specifickým onemocněním vyžadujícím specifickou odbornou péči. B) Průběh uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby: Jednáním s žadatelem o sociální službu je pověřen vedoucí pečov. služby či jeho zástupce a sociální pracovnice. Tito mají právo sjednávat Smlouvu o poskytnutí sociální služby. V průběhu jednání s žadatelem o sociální službu je nutno dbát na to, aby žadatel byl informován o nabízené sociální službě takovým způsobem, který bude pro daného žadatele srozumitelný, aby mohlo dojít k pochopení sdělovaných informací a následnému svobodnému rozhodnutí žadatele o poskytování sociální služby. Pokud žadatel i přes snahu výše popsaných osob není schopen porozumět obsahu Smlouvy, sdělí tuto skutečnost výše zmínění pracovníci po vzájemné domluvě zástupci 8

9 žadatele nebo jeho rodinnému příslušníkovi, který svobodně a informovaně rozhodne dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, podle toho, co je pro žadatele nejlepší. Na základě zjištěných skutečností týkajících se osoby žadatele, jeho potřeb, požadavků a možností jak na straně žadatele, tak na straně poskytovatele, vedoucí pečovatelské služby či jeho zástupce rozhodne o přijetí tohoto žadatele. Smlouva je vždy uzavírána písemnou formou, a to ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Smlouvu podepisuje uživatel osobně (nebo jeho zákonem stanovený opatrovník či jiná osoba na základě plné moci). Smlouva může být měněna pouze písemně, a to Dodatkem ke Smlouvě a odsouhlasena oběma stranami. Také další ustanovení Smlouvy jsou vyjádřena písemně, a to formou Dodatku. Jakákoli změna musí být vyhotovena ve formě Dodatku ke smlouvě, vždy ve dvojím vyhotovení (každé vyhotovení má platnost originálu) a musí být podepsána vedoucím pečov. služby nebo jeho zástupcem či sociální pracovnicí a uživatelem (jeho zástupcem či opatrovníkem). V případě, že žadatel není schopen Smlouvu (popřípadě i Dodatek) stvrdit svým podpisem či vyjádřit svůj informovaný souhlas s poskytováním služby, učiní tak za něj jím zvolený zástupce, který tyto dokumenty podepíše namísto uživatele. Ten tak činí dle svého nejlepšího vědomí, podle toho, co je pro uživatele nejlepší. Smlouva (popřípadě i Dodatek) náleží v jednom vyhotovení uživateli a v jednom vyhotovení je založena v dokumentaci poskytovatele sociální služby. Uživatel rovněž svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly Pečovatelské služby Nová Belaria a zavazuje se je dodržovat. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a uživatel ji může vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 1 měsíc. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: Jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytování sociální služby za dobu delší než 1 měsíc. Jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele. Jestliže se uživatel chová k pracovníkovi způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. 9

10 Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z výše uvedených důvodů činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli doručena. Při ukončení poskytování sociální služby jsou uživateli předány informace, jaké další služby může dále využívat. Tyto informace jsou uvedeny v dokumentu Navazující služby, který je členěn na sociální služby pro osoby se zdravotními problémy a pro seniory. Tyto informace předávají buď vedoucí pečov. služby, jeho zástupce nebo sociální pracovnice. C) Individuální plánování V rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 88, písmene f) se v rámci poskytování pečovatelských služeb plánuje společně s uživatelem průběh poskytování sociální služby. Po uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb dochází ke společnému plánování sociální služby (klíčový pracovník společně s uživatelem) pomocí individuálních plánů, zahrnujících hlavní cíle uživatele a stanovené postupy vedoucí k dosažení cílů, zmírnění či vyřešení situace uživatele. Posledním krokem je ukončení spolupráce a její zhodnocení, a to jak uživatelem, tak i klíčovým pracovníkem. Jednotlivé individuální plány jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány, a to co 6 měsíců. Toto se děje vždy v přítomnosti uživatele. Za zpracování plánu je odpovědný vždy konkrétní pracovník (klíčový), který je stanoven vedoucím pečov. služby, jeho zástupcem nebo sociální pracovnicí. Tento klíčový pracovník srozumitelně komunikuje s uživatelem a zároveň sděluje důležité informace ostatním pracovníkům. 10

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby:

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby: INFORMAČNÍ BROŽURA Pečovatelská služba Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, odpovědný vedoucí: Mgr. Jana Adlerová, tel. 354 479 242, 725 505 114 Druh poskytované sociální

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.cz 17 Vnitřní předpis Zásady pro podávání a vyřizování stížností Čl. 1 Úvod Každý klient Domova pro seniory Havlíčkův Brod

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz Smlouva o poskytování sociální služby v Azylovém domě Rybka v Husinci smlouva č. Rybka, o.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice. P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.cz POPIS REALIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikátor služby

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: SDRUŽENÍ FILIA z. s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: KAMENKA DVĚ PRACOVIŠTĚ: Staré náměstí 225/27a, 619 00

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Čl. I Úvodní ustanovení Tato pravidla stanovují postup pro přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytů v DPS a evidenci těchto

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově klidného stáří v Žinkovech, p.o. č. XXX / 2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (-í) %KLIENT narozený (-á) %DATNAR bydliště %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC v textu této

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

Podávání, evidence a vyřizování stížností

Podávání, evidence a vyřizování stížností VNITŘNÍ PRAVIDLA: Podávání, evidence a vyřizování stížností Evidenční číslo: VP 7a MÚSS Plzeň Jméno a příjmení Funkce / útvar Podpis Zpracoval: Bc. Eva Žípková Mgr. Věra Kotrbatá Sociální pracovnice DZR

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz Domov pro seniory Zahradní Město, Sídlo: Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 Zahradní Město Základní informace pro žadatele Název zařízení: Domov pro seniory Zahradní Město Adresa, místo poskytování služby:

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) :

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) : Příloha č. 9. standardu č. 4. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově Březnici, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Sadová 618, 262 72 Březnice, IČ 61903302 Níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 3 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory - 66, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk NÁZEV ŽADATELE: Charita Šternberk DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk FORMULÁŘ A Popis realizace poskytování sociální služby

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán Níţe uvedeného měsíce, dne a roku uzavřeli 1) Pan/paní: Datum narození: Rodné číslo: Trvalý pobyt: Číslo OP: v textu této smlouvy

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady)

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady) Unie neslyšících Brno, z.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel.: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.unieneslysicichbrno.ch

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 Pravidla poskytování Pečovatelské služby města. Zruče nad Sázavou

SMĚRNICE č. 2/2007 Pravidla poskytování Pečovatelské služby města. Zruče nad Sázavou Pečovatelská služba Zruč nad Sázavou 285 22 Zruč nad Sázavou SMĚRNICE č. 2/2007 Pravidla poskytování Pečovatelské služby města I. Základní informace: Zruče nad Sázavou Pečovatelská služba je terénní služba,

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích Soukromý penzion pro důchodce v Nechanicích Pražská 20 503 15 Nechanice IČ: 86703951 Telefon: 495 441 821 Internet: www.senior-centrum.cz E-mail: info@senior-centrum.cz Popis realizace poskytované sociální

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Azylový dům NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro matky s dětmi Společná cesta, Heyrovského

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>)

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>) Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: ) Smluvní strany Vy jako klient sociální služby Pan/paní a My jako poskytovatel sociálních

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

1. konkrétní popis cílové skupiny, které je služba poskytována, včetně vymezení, komu služba nemůže být poskytována (s ohledem na charakter služby)

1. konkrétní popis cílové skupiny, které je služba poskytována, včetně vymezení, komu služba nemůže být poskytována (s ohledem na charakter služby) Popis realizace poskytování sociální služby Název zařízení: Sídlo: Místo poskytování služby: Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Vítkovice Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava - Vítkovice Sirotčí 45,

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Centrum pro rodinu, Lidická 174, Broumov Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. STANDARD č.7

Centrum pro rodinu, Lidická 174, Broumov Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. STANDARD č.7 Centrum pro rodinu, Lidická 174, Broumov Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi STANDARD č.7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Obsah: 1) Cíl standardu 2) Kritéria 3)

Více

CHARITA OSTRAVA. Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA

CHARITA OSTRAVA. Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA Dobrý den, děkujeme, že jste se rozhodli využít služeb Poradny Charity Ostrava. V tomto materiálu najdete základní informace o nabízených službách a také o

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ Domov pro seniory sv. Jiří Mohylová tř. 92 312 00 Plzeň

MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ Domov pro seniory sv. Jiří Mohylová tř. 92 312 00 Plzeň MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ Domov pro seniory sv. Jiří Mohylová tř. 92 312 00 Plzeň Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory sv. Jiří, Mohylová 92, Plzeň podle 88 písm.i) zákona č.108/2006

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13,, tel: 596 918 104 PROVOZNÍ ŘÁD I. Základní údaje aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 1. Sídlo organizace MENS SANA o.s. Centrum psychosociální pomoci Ukrajinská 1533/13

Více

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

1) Vstup uživatele do služby:

1) Vstup uživatele do služby: NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 70 JI 525 Adapta Jihlava FORMULÁŘ A: Popis realizace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE PRAVIDLA pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Čl. I Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení (dále jen ASU ) 1. Posláním

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY DOMOV PRO SENIORY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY DOMOV PRO SENIORY Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY POSLÁNÍ DOMOV PRO SENIORY V Domově Korýtko v Ostravě

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Služby péče o děti jako nástroj sladění pracovního a rodinného života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Stávající služby péče o děti Do tří let věku dítěte Zdravotnická zařízení typu

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s.

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Vnitřní směrnice MAS Moravský kras o.s. 1 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Spisový řád... 3 Vymezení pojmů... 3 III. Archivační a skartační

Více

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Knihovní řád Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Praha 2015 V souladu se zřizovací listinou hlavního města Prahy, usnesením č. 26/11 ze dne 31.3. 2005 a

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby Poslání Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetrţitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům, muţům, ţenám a manţelským párům se stařeckou demencí,

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR Střediska pomoci dětem a rodičům Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 Provozovatel: Dětské centrum Paprsek Hl. m. Prahy IČO: 70875413 Šestajovická

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Čl. I Úvodní ustanovení Účelem této směrnice je sjednotit a upravit postup a povinnosti zaměstnanců

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

Platnost od: 1.7.2014

Platnost od: 1.7.2014 Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 1.7.2014 Název poskytovatele

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více