Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov"

Transkript

1 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy Poplatek ze psů ,09% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,30% Poplatek za užívání veř. prostranství ,94% Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity ,93% Poplatek za prov. výherní hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky za ověřování ,35% Správní poplatky za trv. pobyt ,75% Správní poplatky za rybářské lístky ,50% Daň z nemovitosv ,78% Dotace na volby ,94% Dotace ze státního rozpočtu na provoz ,00% Dotace od hl. m. Prahy na provoz ,00% Vrácená DPPO z VHČ ,00% Neinves[ční náklady na žáky ZŠ a MŠ ,71% Vlastní zdroje MČ ,00% Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců Dotace od hl. m. Prahy na inves:ce ,00% Přijaté dary do kpt. Silnice Přijaté dary do kpt. Mateřská škola Přijaté dary do kpt. Základní škola Přijaté dary do kpt. Kultura ,18% Příjmy z poskytování služeb - Czech Point ,19% Příjmy z poskytování služeb - psí známky,mikulášská,knihovna ,00% Page 1 of 8

2 Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ ,00% Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté úroky na bankovních účtech HČ ,37% Doúčtování prov. dotace od hl. m. Prahy ,60% Ostatní příjmy jinde neuvedené Součet příjmů hlavní činnos Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na inves:ce ,03% Hlavní činnost - výdaje Platy zaměstnanců v kpt. Silnice ,90% Oděv v kpt. Silnice ,90% Nákup materiálu v kpt. Silnice ,21% Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací pravidelné ,00% Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací ostatní ,67% Opravy a udržování v kpt. Silnice ,00% Inves:ce v kpt. Silnice - cyklostezky ,12% Inves:ce v kpt. Silnice - kamerový systém změna účtování přes zálohové platby Inves:ce v kpt. Silnice - silnice v Šeberově ,15% chodník V Ladech Inves:ce v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích ,00% Drobný hmotný majetek v Mateřské škole Provoz Mateřské školy ,00% Inves:ce do Mateřské školy ,16% Provoz Základní školy ,00% Inves:ce do Základní školy sanace herny v MŠ v Hrnčířích, havarijní výměna kotlů v MŠ Hrnčíře Page 2 of 8

3 Inves:ce do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ ,18% Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna ,67% Knihy, [sk v kpt. Knihovna ,06% Nákup materiálu kpt. Kultura (Dětský den, Vítání občánků) ,77% Nájemné v kpt. Kultura (Dětský den) ,75% Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská) ,98% Pohoštění kpt. Kultura (Dětský den) ,42% Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občánků) ,19% Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci, církve) ,00% Příspěvky církvím ,33% Neinv. příspěvky obyvatelstvu ,47% Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov ,79% Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrnříče Nákup drobného majetku v kpt. Hřbitov Inves:ce v kpt. Hřbitov Inves:ce v kpt. Územní rozvoj Velkoobjemové kontejnery ,43% Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň ,00% Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - celoroční péče ,13% Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - ostatní ,97% Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň ,00% Neinves[ční transfery v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň ,00% Odměny členů zastupitelstva ,01% Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu ČR ,51% pokračuje v roce dotace byla ponechána z minulých let, udělána formální úprava rozpočtu po jejím potvrzení ohradníky ovce, dokončení minigolfu přesunuto do kpt. projekt nové budovy ZŠ Page 3 of 8

4 Ostatní vnitřní správa - Sčítání lidu Platy zaměstnanců ÚMČ ,25% Ostatní os. výdaje ÚMČ ,91% Povinné soc. pojištění ÚMČ ,77% Povinné zdr. pojištění ÚMČ ,11% Povinné úraz. Pojištění ÚMČ ,88% Knihy, [sk ÚMČ ,34% Drobný hmotný majetek ÚMČ ,36% Nákup materiálu ÚMČ ,38% Voda ÚMČ ,78% Plyn ÚMČ ,59% Elektřina ÚMČ ,22% Pohonné hmoty ÚMČ ,69% Služby pošt ÚMČ ,58% Služby telekomunikací ÚMČ ,93% Pojistné ÚMČ ,83% Nájemné, leasing ÚMČ ,97% Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ ,47% Školení a vzdělávání ÚMČ ,57% Zpracování dat ÚMČ - účetnictví ,85% Ostatní služby ÚMČ - zpravodaj ,72% Ostatní služby ÚMČ - infokanál ,92% Ostatní služby ÚMČ - PRF (počítače) ,90% na pokyn auditu byla veškerá elektřina přeúčtována z VHČ na HČ, dále se zvýšila spotřeba elektřiny za svícení ve sport. areálu Šeberov a v hasičárně kvůli její celkové opravě Page 4 of 8

5 Ostatní služby ÚMČ - Gordic ,60% Ostatní služby ÚMČ - Czech point ,40% Ostatní služby ÚMČ - Data centrum (mzdový program) ,96% Ostatní služby ÚMČ (fontána, veř. osvětlení, inzeráty, ostatní) ,16% Opravy a udržování ÚMČ ,63% Programové vybavení ÚMČ ,00% Cestovné ÚMČ ,00% Pohoštění ÚMČ ,36% Ostaní poskytované jis[ny a zálohy Poskytnuté neinves[ční příspěvky a náhrady- sankce ,05% Nákup kolků ÚMČ ,00% Daně a poplatky ÚMČ ,00% Ostatní neinv. výdaje j.n ,95% Inves:ce v kpt. ÚMČ - budovy Inves:ce v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky Inves:ce v kpt. ÚMČ - pozemky Ostatní výdaje jinde neuvedené v kpt. ÚMČ Bankovní poplatky ,43% Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců Součet výdajů hlavní činnos Součet výdajů hlavní činnos: mimo inves:c ,65% Hospodářský výsledek hlavní činnos Provozní hospodářský výsledek hlavní činnos: (ztráta) Inves:ce Inves:ce v kpt. Silnice - cyklostezky ,12% Inves:ce v kpt. Silnice - kamerový systém Inves:ce v kpt. Silnice - silnice v Šeberově ,15% Inves:ce v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích ,00% Page 5 of 8

6 Inves:ce do Mateřské školy ,16% Inves:ce do Základní školy Inves:ce do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ ,18% Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov ,79% Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrnříče Inves:ce v kpt. Hřbitov Inves:ce v kpt. Územní rozvoj Inves:ce v kpt. ÚMČ - budovy Inves:ce v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky Inves:ce v kpt. ÚMČ - pozemky Součet výdajů na inves:ce ,33% Dotace od hl. m. Prahy na inves:ce ,00% Součet dotací na inves:ce mimo vlast. zdrojů MČ ,00% Inves:ce z vlast. zdrojů MČ ,75% Vedlejší hospodářská činnost - náklady Spotřeba energie ,00% Opravy a udržování ,14% Ostatní služby Daň z nemovitosv ,00% Jiné daně a poplatky (daň z převodu nemovitos[) Prodané cenné papíry - cena pořízení Bankovní poplatky na účtech VHČ ,00% Bankovní poplatky za správu cenných papírů dotace HMP na projekt ZŠ je zaúčtována již v minulých letech, protože nám byla ponechána Page 6 of 8

7 Tvorba a zaúčtování opravných položek Náklady VHČ celkem ,13% Vedlejší hospodářská činnost - výnosy Půjčovné hřiště ,65% Služby hřbitov ,55% Inzerce ve Zpravodaji ,97% Ostatní služby Věcná břemena Pronájem bytů v budově ÚMČ ,00% Pronájem Baráčnické rychty ,10% Pronájem budovy č.p ,59% Pronájem Špýcharu Pronájmy parkovišť ,00% Pronájmy reklamních ploch, pozemků ,32% Pronájem hrobových míst ,63% Pronájem Dvořák Věcné břemeno- parkoviště, zahrádka El Assador ,92% Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní výnosy Prodané cenné papíry - cena prodejní Úroky na bankovních účtech VHČ ,94% Úroky spořící účet VHČ ,59% Výnosy z cenných papírů - dividendy tvorba opravných položek z neuhrazené splátky IMPOST - v současné době vymáhána exekucí jejich pozemku Page 7 of 8

8 Prodej majetku ,00% Výnosy VHČ celkem ,90% Hospodářský výsledek VHČ před zdaněním Daň z příjmů právnických osob Hospodářský výsledek VHČ po zdanění Hospodářský výsledek MČ Provozní hospodářský výsledek hlavní činnos[ Hospodářský výsledek vedlejší hosp. činnos[ po zdanění Inves[ce z vlastních zdrojů MČ Celkem ,14% Pražská plynárenská - výnos zaúčtován již v předchozím roce Stavy bankovních účtů k ČS 6010 běžný účet HČ ,00 ČS 6020 běžný účet pro fondy ÚSC ,00 ČS běžný účet VHČ ,00 ČSOB municipální konto VHČ ,00 ČSOB spořící účet VHČ ,00 Celkem ,00 Nedílnou součásm závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Šeberov za rok 2012, kterou najdete v plném znění na Page 8 of 8

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu ===================================================================

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více