Podmínky užívání webových stránek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky užívání webových stránek"

Transkript

1 Podmínky užívání webových stránek DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: Tyto webové stránky (společně s jakýmikoli nástupnickými stránkami a veškerými službami (jak jsou definovány níže) dále WEBOVÉ STRÁNKY AVON ) provozuje společnost Avon Cosmetics, spol.s.r.o., se sídlem Na Maninách 7, Praha 7, IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 998 (dále jen AVON, my, nás a náš ). Uživatelům WEBOVÝCH STRÁNEK AVON umožňujeme přístup k obsahu a službám, které se vztahují k nám a k našim produktům, včetně audiovizuálního obsahu, obrázků, fór, textů, dat a dalšího podobného obsahu a služeb (na takovýto obsah a služby je společně dále odkazováno jako na služby ). Před užitím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky (dále jen podmínky ). Užíváním WEBOVÝCH STRÁNEK AVON souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, WEBOVÉ STRÁNKY AVON neužívejte. Dále, užíváním WEBOVÝCH STRÁNEK AVON potvrzujete, že jste zletilý(á) a oprávněný(á) zavázat se k dodržování podmínek, a pokud tomu tak není, že jste získal(a) souhlas rodiče či opatrovníka zavázat se k dodržování podmínek. Pokud nejste zletilý(á), a tudíž nejste oprávněný(á) zavázat se k dodržování podmínek, a nezískal(a) jste souhlas rodiče či opatrovníka zavázat se k dodržování podmínek, pak nejste oprávněn(a) užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky, jako celek či zčásti, podle potřeby a dle vlastního uvážení měnit a informovat vás o takovéto změně jakýmkoli odpovídajícím způsobem, včetně, nikoli výlučně, zveřejnění upravené verze těchto podmínek na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON. Datum poslední aktualizace podmínek najdete v jejím záhlaví pod označením DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE. Pokud budete WEBOVÉ STRÁNKY používat i poté, kdy byly oznámeny změny podmínek, bude to znamenat, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud s jakoukoli změnou podmínek nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) WEBOVÉ STRÁNKY AVON užívat. Jsme oprávněni kdykoli upravovat nebo ukončit provoz WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo jejich části, měnit, upravovat nebo se vzdávat poplatků za užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo, v závislosti na jakýchkoli omezeních dle příslušných právních předpisů vztahujících na výkon takovýchto našich práv, nabízet příležitosti některým nebo všem uživatelům WEBOVÝCH STRÁNEK AVON. Pro účely těchto podmínek mají následující termíny níže uvedený význam: AVON dohoda znamená smlouvu (společně s veškerými podmínkami, které jsou k ní přiloženy či které jsou její součástí) uzavřenou mezi společností AVON a Avon lady/avon Gentlemanem,. Avon lady/avon Gentleman (dále jen AL/AG ) je fyzická osoba, která jev souladu s podmínkami Avon dohody Avon lady/avon Gentlemanem, Jste-li AL/AG, uznáváte a souhlasíte s tím, že WEBOVÉ STRÁNKY AVON budete užívat nejen v souladu s těmito podmínkami, ale též s podmínkami, které jsou stanoveny ve vaší Avon dohodě a s veškerými platnými zásadami, etickým kodexem a jinými souvisejícími pokyny společnosti AVON (včetně podmínek užívání internetové prodejny resp. příslušné smlouvy, pokud na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON máte vlastní internetovou prodejnu). 1. Obsah zveřejněný ze strany AL/AG AL/AG je nezávislá třetí strana, smluvní strana společnosti AVON, která není spojena se společností AVON či s její mateřskou společností, dceřinými a přidruženými společnostmi (společně dále jen přidružené společnosti ). Společnost AVON není odpovědná za žádná prohlášení, jednání či nekonání AL/AG, ať prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo v souvislosti s nimi či jiným způsobem. Bez omezení výše uvedeného, ačkoli je společnost AVON oprávněna poskytovat AL/AG AVON určité nástroje (včetně, nikoli výlučně, pomoci při zřízení osobních on-line stránek, které obsahují značení a 1

2 obsah AVON a které mohou mít s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON, zčásti nebo zcela, shodný jednotný lokátor zdrojů URL), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost AVON ani jakákoli přidružená společnost nekontroluje a není odpovědná za žádný text, obrázky ani jiné informace nebo materiály, které na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON či na takovýchto osobních on-line stránkách zveřejní AL/AG. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost AVON ani jakákoli přidružená společnost nekontroluje a není odpovědná za žádné úpravy, které provedou AL/AG na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON či na takovýchto osobních on-line stránkách nebo v jakýchkoli materiálech, které vám poskytne jakýkoli AL/AG. Na takovéto informace, materiály a úpravy je dále odkazováno jako na obsah AL/AG. Společnost AVON ani jakákoli přidružená společnost (a) neučinila žádné kroky za účelem potvrzení přesnosti či spolehlivosti jakéhokoli obsahu AL/AG společnosti AVON nebo jiných materiálů, které vám poskytl jakýkoli AL/AG, ani (b) nečiní žádná prohlášení a nedává žádné záruky týkající se bezpečnosti jakékoli komunikace mezi vámi a jakýmkoli AL/AG za použití obsahu AL/AG (například ové odkazy, které AL/AG). Společnost AVON nedává žádné záruky ve věci postupů týkajících se soukromí a ochrany údajů ze strany jakéhokoli AL/AG. 2. Informace, které poskytujete prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON Vaše příspěvky a informace poskytované prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti AVON Pokud s souvislosti s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON poskytujete jakékoli třetí straně jakékoli informace ztotožnitelné s konkrétními osobami, vezměte prosím na vědomí, že (a) sběr, používání a zveřejnění takovýchto informací třetí stranou se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany a nikoli zásadami ochrany osobních údajů společnosti AVON a že (b) my nejsme odpovědní za způsob sběru, používání a zveřejňování informací takovouto třetí stranou či jakoukoli jinou třetí stranou, včetně, nikoli výlučně, AL/AG. Prohlašujete a zaručujete se, že veškeré informace, které poskytujete v souvislosti s užíváním WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, jsou pravdivé, přesné a úplné a že budete takovéto informace podle potřeby uchovávat a aktualizovat a že takovéto informace zůstanou pravdivé, přesné a úplné. POKUD SE ROZHODNETE ZVEŘEJNIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEBO JINÉ INFORMACE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK AVON NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ RIZIKO. 3. Registrace, uživatelská jména a hesla Pro účely přístupu k určitým vlastnostem WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, například ke zveřejňování příspěvků (jak jsou definovány v článku 5 níže), můžete být vyzván(a) k tomu, abyste se zaregistroval(a). V rámci takovéto registrace nejste oprávněn(a) užívat jakékoli uživatelské jméno nebo ovou adresu, která již patří jiné osobě nebo kterou již jiná osoba používá (a my jsme oprávněni zamítnout užívání takovýchto uživatelských jmen a ových adres). Jakékoli uživatelské jméno nebo ovou adresu nejste oprávněn(a) užívat ani v případech, kdy lze užívání takovéhoto uživatelského jména nebo e- mailové adresy vykládat jako vydávání se za jinou osobu, kdy dochází k porušování práv duševního vlastnictví či jiných práv jiné osoby, kdy to je nežádoucí nebo kdy my toto užívání dle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu odmítáme. Jste odpovědný(á) za zachování důvěrného charakteru veškerých hesel, které používáte k přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, a souhlasíte s tím, že své heslo nebo uživatelské jméno nepostoupíte ani nepůjčíte ani jiným způsobem nepřevedete své užívání nebo přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON žádné třetí straně. Jste plně odpovědný(á) za veškeré interakce s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON, ke kterým dojde v souvislosti s vaším uživatelským jménem. Souhlasíte s tím, že budete společnost AVON okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném užití vašeho hesla či uživatelského jména nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti, které se vztahuje se k vašemu účtu, uživatelskému jménu nebo WEBOVÝM STRÁNKÁM AVON, a že zajistíte, že se (případně) na konci každého spojení odhlásíte a ukončíte přístup do Vašeho účtu na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON. Nejsme odpovědní za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou v důsledku vašeho nesplnění jakýchkoli výše uvedených závazků. Pokud jste zaměstnanec společnosti AVON nebo AL/AG, souhlasíte s tím, že vás společnost AVON může jako takového při používání WEBOVÝCH STRÁNEK 2

3 AVON identifikovat (například, podle znaku nebo jiného identifikátoru). Pokud si nepřejete být takto identifikován(a), nejste oprávněn(a) užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON. 4. Pravidla jednání Souhlasíte s tím, že při užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON budete dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, pravidla a nařízení a respektovat práva a důstojnost ostatních. Jste oprávněn(a) užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON pod podmínkou, že dodržujete pravidla jednání uvedená v tomto článku 4, a nedodržování těchto podmínek anebo těchto pravidel jednání (včetně, nikoli výlučně, opakované účasti na porušování autorských práv prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON či v souvislosti s nimi) může vést k ukončení Vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON v souladu s článkem 18 níže. Souhlasíte s tím, že nebudete činit následující: Prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo v souvislosti s nimi nezveřejníte, nepřenesete ani nedáte k dispozici jiným způsobem: o jakékoli informace a materiály, které jsou nebo mohou být, nebo jejichž zveřejnění, přenos nebo užití je nebo může být považováno za: (a) výhružné, obtěžující, ponižující, nenávistné nebo zastrašující; (b) pomlouvačné nebo urážlivé; (c) podvodné nebo protiprávní; (d) nemravné, neslušné, pornografické nebo jiným způsobem nežádoucí; nebo (e) které je nebo může být chráněno autorským právem, obchodní známkou, obchodním tajemstvím, právem na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, právem na soukromí či jakýmkoli jiným subjektivním majetkovým právem, bez výslovného souhlasu držitele takovéhoto práva. o jakýkoli materiál, který by zakládal trestněprávní nebo občanskoprávní odpovědnost, podporoval jednání zakládající trestní čin nebo hraní hazardních her a podněcoval k nezákonné činnosti nebo činnost jako je hacking, cracking (odstranění ochranných prvků proprietárního softwaru) nebo phreaking (napojení na cizí telefonní linku) či které poskytuje návodné informace týkající se této činnosti. o jakýkoli vir, počítačový červ, trojský kůň, virtuální velikonoční vajíčko, časovou bombu, malware, spyware nebo jiný počítačový kód, soubor nebo program, který je škodlivý nebo útočný nebo který může poškodit, napadnout, znemožnit, narušit nebo přerušit provoz jakéhokoli hardwaru, softwaru nebo zařízení nebo sledovat jejich používání. o jakékoli nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, propagační materiály, zásilky reklamního charakteru, spamy, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo investiční příležitosti nebo jakoukoli jinou formu náboru, kterou společnost AVON předem výslovně neschválí. o jakékoli nevyžádané ové zprávy související se společností Avon jakékoli fyzické osobě, aniž by o tom tato osoba byla předem informována a aniž byste obdržel(a) její předchozí souhlas, či šíření takovýchto zpráv jiným způsobem v rozporu s právními předpisy, pravidly nebo nařízeními. o jakékoli informace ztotožnitelné s konkrétními osobami bez jejich předchozího platného souhlasu. o jakýkoli materiál a neveřejné informace o společnosti bez příslušného řádného oprávnění. Užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON pro jakýkoli podvodný nebo nezákonný účel. Užívat jakýkoli prostředek výzvy na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON za účelem vyzvání jakékoli osoby k tomu, aby se připojila k užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, pokud tuto osobu, kterou vyzýváte, osobně neznáte a pokud nevíte, zda tato osoba takovouto výzvu uvítá. Užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON za účelem pomluvy, zneužití, obtěžování, pronásledování, vyhrožování, šikanování nebo jiného porušování zákonných práv jiných osob, včetně, nikoli výlučně, práva na soukromí a práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, nebo za účelem sběru informací o uživatelích WEBOVÝCH STRÁNEK AVON. Vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt, včetně, nikoli výlučně, jakéhokoli zaměstnance, zmocněnce nebo jiného zástupce společnosti AVON; včetně (a) klamavých vyjádření či jinak chybné prezentace vašeho spojení s jakoukoli osobou nebo subjektem v souvislosti 3

4 s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON; nebo (b) vyjádření nebo naznačení, že my s vašimi vyjádřeními souhlasíme. Narušovat nebo přerušit provoz WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo serverů či sítí, které se pro účely dostupnosti stránek používají, nebo neplnit jakékoli požadavky a nedodržovat jakékoli postupy, zásady nebo předpisy platné pro takovéto sítě. Omezovat jakékoli jiné osoby v užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo jim v jejich užívání bránit (včetně, nikoli výlučně hackingu nebo defacingu (forma zničení) jakékoli části WEBOVÝCH STRÁNEK AVON). Užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON za účelem (a) inzerce nebo nabídky prodeje či koupě jakéhokoli zboží nebo služeb pro jakékoli obchodní účely nebo jiným způsobem propagovat jakékoli služby, obchodní činnosti nebo příležitosti nebo (b) nabídky určené návštěvníkům nebo uživatelům WEBOVÝCH STRÁNEK AVON navštívit, stát se členem či předplatitelem nebo se přihlásit k jakýmkoli on-line obchodním službám nebo k jiné organizaci, a to v každém případě bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti AVON, vyjma případu, že jste AL/AG, který je zvláště oprávněn užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON k takovýmto účelům. Reprodukovat, dělat duplikáty, kopírovat, prodávat, distribuovat, odkazovat nebo jiným způsobem využívat pro jakékoli obchodní účely jakoukoli část WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo přístup k nim, vyjma případu, že jste AL/AG, který je jinak oprávněn užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON k takovýmto účelům. Měnit, upravovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo demontovat jakoukoli části WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, vyjma jak výslovně umožňují příslušné právní předpisy. Odstraňovat z WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo z materiálů pocházejících z WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jakákoli oznámení o autorském právu, ochranné známce či jiných vlastnických právech. Snímat nebo zrcadlit jakoukoli část WEBOVÝCH STRÁNEK AVON. Vytvářet databáze na základě stahování a ukládání obsahu WEBOVÝCH STRÁNEK AVON. Používat jakékoli roboty, pavouky, aplikace site search a retrieval a jiná manuální a autentická zařízení určená k vyhledávání, indexování, vystřihování nebo vytěžování dat nebo získávání obsahu WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jiným způsobem nebo reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci WEBOVÝCH STRÁNEK AVON bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti AVON. Umisťovat widgety poskytnuté společností AVON na webové stránky třetí strany v rozporu se zásadami, kterými se řídí webové stránky třetí strany (včetně podmínek užívání, kterými se takovéto webové stránky řídí). Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že odpovědnost za získání a udržení veškerých telekomunikačních zařízení, širokého pásma a počítačového hardwaru, vybavení a služeb nezbytných pro přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON a jejich užívání a za uhrazení veškerých souvisejících poplatků nesete vy (a nikoli společnost AVON). 5. Příspěvky a. Obecně. WEBOVÉ STRÁNKY AVON mohou obsahovat oblasti, kde můžete zveřejňovat informace a materiály, včetně, nikoli výlučně, textů, obrázků, fotografií, grafiky, hudby, videí, audiovizuálních děl, údajů, informací, souborů, odkazů a jiných materiálů (jednotlivě dále příspěvky ). Pro upřesnění, zůstáváte vlastníkem jakéhokoli příspěvku, který zveřejníte, s výhradou těchto podmínek (včetně udělení licence v článku 5(b) níže). Tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že nemáte žádné právo používat či zapracovat jakýkoli obsah nebo materiály, které vlastníme my nebo přidružené společnosti nebo naši či jejich příslušní poskytovatelé licencí nebo dodavatelé ( obsah Avon ), do jakýchkoli příspěvků nebo jiných materiálů, vyjma případů, kdy vám společnost AVON udělí výslovné písemné oprávnění používat nebo zapracovat takovýto obsah AVON. Pro upřesnění, společnost AVON, pobočky nebo naši či jejich příslušní POSKYTOVATELÉ licencí nebo dodavatelé zůstáváme vlastníkem obsahu AVON. b. Udělení licence. Ve vztahu ke každému příspěvku, který zveřejníte, nám a přidruženým společnostem tímto udělujete licenci, jež je celosvětová, nezatížená licenčními poplatky, uhrazená v plné výši, 4

5 nevýlučná, trvalá, neodvolatelná, převoditelná a již lze v plném rozsahu postupovat (na více úrovních), bez dalšího protiplnění pro vás nebo jakoukoli třetí stranu, za účelem: (i) reprodukce, distribuce, přenosu, provedení a zobrazení (veřejně či jiným způsobem), zveřejnění, úpravy, změny, opravy, překladu, provedení, prodeje, nabídky k prodeji, importu či používání a využívání takovýchto příspěvků, jakýchkoli souvisejících nápadů, které se vztahují k takovýmto příspěvkům nebo jsou do nich včleněny, a jakýchkoli materiálů, které jsou včleněny či zahrnuty do příspěvků nebo jsou z nich odvozeny, v jakémkoli formátu nebo na jakémkoli médiu, které je nyní známo nebo bude následně vyvinuto, jiným způsobem (a umožnění ostatním, aby uplatnili taková práva naším jménem nebo jménem přidružených společností a na více úrovních); (ii) vytvoření děl odvozených od takovýchto příspěvků (včetně, nikoli výlučně, zahrnutím takovýchto příspěvků do jakéhokoli jiného díla, nebo do našich produktů či služeb nebo produktů a služeb přidružených společností nebo našich či jejich příslušných projektantů); (iii) uplatnění veškerých ochranných známek, práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a jiných vlastnických práv s ohledem na takovéto příspěvky; (iv) použití vašeho jména, fotografie, portrétu, obrázku, hlasu, podoby a životopisných údajů jako zpráv nebo informací a pro reklamní a propagační účely, ať v souvislosti s vašimi příspěvky či nikoli; a (v) použití vašeho příspěvku (včetně jeho obsahu a jakýchkoli jeho odvozených děl) pro jakékoli reklamní a propagační účely. POKUD SI NEPŘEJETE UDĚLIT PRÁVA UDĚLOVANÁ DLE TOHOTO ČLÁNKU 5, PAK NA WEBOVÉ STRÁNKY AVON NEVKLÁDEJTE ŽÁDNÉ PŘÍSPĚVKY. c. Vzdání se odpovědnosti. Je možné, že návštěvníci budou na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vkládat informace či materiály, které jsou vadné nebo zavádějící nebo které jiným způsobem porušují tyto podmínky. My, přidružené společnosti a naši a jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zmocněnci, zástupci, poskytovatelé licencí a dodavatelé nesouhlasí s žádnými informacemi a materiály, které jsou dány k dispozici prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK a nenesou za ně a ani za to, že vy takovéto informace a materiály používáte nebo na ně odkazujete, žádnou odpovědnost. Žádné příspěvky nebudou považovány za důvěrné a (i) mohou být sdělovány široké veřejnosti a (ii) my je můžeme používat bez (A) jakéhokoli závazku zachování důvěrnosti nebo (B) jejich připisování vám nebo jakékoli třetí straně. Vyhrazujeme si právo kdykoli a dle vlastního uvážení omezit počet a objem příspěvků, které lze vkládat na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, nebo objem paměťového prostoru pro příspěvky. d. Uznání. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (i) že jste obdržel(a) řádné a hodnotné protiplnění za práva k jakýmkoli příspěvkům, které vkládáte, udělovaná na základě těchto podmínek, přičemž toto protiplnění pokrývá, nikoli výlučně, schopnost účastnit se činností na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON a možnost, že naše používání příspěvků či jakýchkoli odvozených děl, která takovéto příspěvky zahrnují nebo do nichž jsou takovéto příspěvky včleněny, nebo používání příspěvků či jakýchkoli odvozených děl, která takovéto příspěvky zahrnují nebo do nichž jsou takovéto příspěvky včleněny, přidruženými společnostmi může vést k publicitě a oblíbenosti, a že (ii) v souvislosti s právy k takovýmto příspěvkům, která byla udělena dle těchto podmínek anebo která existují dle příslušná práva, nemáte nárok na jakékoli další vyrovnání za jakékoli naše používání nebo jiné využití takovéhoto příspěvku nebo používání nebo jiné využití takovéhoto příspěvku přidruženou společností nebo jakoukoli jinou stranou. e. Prohlášení a záruky. Tímto prohlašujete a zaručujete se, že: (i) máte platné právo a oprávnění řídit se těmito podmínkami; (ii) jste jediný vlastník veškerých práv souvisejících s jakýmkoli příspěvkem, který na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vložíte, nebo máte jiné plné právo a povolení tato práva využívat a udělovat práva a licence uvedené v těchto podmínkách, a že s ohledem na materiály jakékoli třetí strany, které se objevují nebo jsou jiným způsobem zahrnuty nebo včleněny do jakéhokoli příspěvku, který vložíte, jste získal(a) výslovná písemná prohlášení veškerých vlastníků a držitelů práv k materiálům takovéto třetí strany o neexistenci námitek, která jsou nezbytná k udělení práv a licencí uvedených v těchto podmínkách; (iii) jakékoli příspěvky, které vložíte, neporušují žádná autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství ani jiná práva duševního vlastnictví či jiná práva jakékoli třetí strany a že my, přidružené společnosti a naši a jejich projektanti a jiní uživatelé WEBOVÝCH STRÁNEK AVON používáním příspěvků neporušujeme autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství ani jiná práva duševního vlastnictví či jiná práva jakékoli třetí strany; (iv) jakékoli příspěvky, které vložíte, nejsou důvěrné a neobsahují žádné důvěrné informace; (v) při vytváření, přípravě a vkládání jakéhokoli příspěvku jste (A) ve všech ohledech dodržel(a) a dodržíte veškeré příslušné právní předpisy, pravidla (včetně, nikoli výlučně našich pravidel jednání uvedených v článku 4 výše) a nařízení a (B) neporušil(a) a neporušíte žádné ujednání, kterým jste výslovně nebo implicitně vázán(a) (včetně, nikoli výlučně, jakékoli 5

6 smlouvy s jakoukoli třetí stranou) a (vi) jste od každé identifikovatelné fyzické osoby, jenž se objevuje v jakémkoli příspěvku, který na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vkládáte, získal(a) písemný souhlas, povolení k zveřejnění anebo oprávnění k použití jména a podoby takovéto osoby pro účely používání nebo jiného využití takovýchto příspěvků způsobem zamýšleným v těchto podmínkách nebo písemný souhlas, povolení k zveřejnění anebo oprávnění od rodiče nebo opatrovníka takovéto fyzické osoby, která dosud není zletilá, a od takového jiného subjektu, jehož souhlas, povolení k zveřejnění anebo oprávnění je nezbytné (a v každém případě souhlasíte s tím, že nám na žádost poskytnete kopii jakéhokoli takovéhoto souhlasu, povolení k zveřejnění anebo oprávnění). Pokud na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vložíte příspěvek, který obsahuje podobu identifikovatelné fyzické osoby, doporučujeme vám, abyste do takovéhoto příspěvku nezahrnovali žádné informace umožňující její identifikaci, jako jméno nebo adresu takovéto fyzické osoby. f. Vzdání se; další ujištění. Tímto prohlašujete a zaručujete se, že jste od všech příslušných třetích stran získal(a) jasné, výslovné a písemné vzdání se veškerých práv, které takováto třetí strana může dle takovéhoto práva mít v souvislosti s jakýmkoli příspěvkem, který na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vložíte). g. Neexistence povinnosti užívání. Jsme oprávněni rozhodnout dle vlastního uvážení o tom, zda práva, která nám byla udělena na základě těchto podmínek, budou uplatněna či nikoli, a nejsme povinni (i) užívat ani jiným způsobem využívat jakékoli příspěvky nebo (ii) uvádět jakékoli příspěvky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON nebo je zahrnovat do jakýchkoli jiných služeb nebo materiálů. 6. Nevyžádaný vstup Bez ohledu na cokoli uvedené v těchto podmínkách v opačném smyslu, my a přidružené společnosti nepřijímáme a nežádáme příspěvky nebo nápady, návrhy a podněty, bez ohledu na to, zda se vztahují k WEBOVÝM STRÁNKÁM AVON, našim produktům nebo k jinému, a nepovažujeme je za nevyžádané (dále jen nevyžádané vstupy ). Vy tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (a) veškeré nevyžádané vstupy nemají důvěrný charakter a že společnost AVON a přidružené společnosti nemají závazek zachovávat důvěrný charakter takovýchto nevyžádaných vstupů a (b) v rozsahu povoleném dle příslušných právních předpisů se my a přidružené společnosti stáváme jediným vlastníkem veškerých nevyžádaných vstupů. S ohledem na nevyžádané vstupy nemáme ani my ani jakákoli přidružená společnost žádný závazek a jsme oprávněni užívat nevyžádané vstupy pro jakýkoli účel bez náhrady pro vás a jakoukoli jinou osobu. 7. Sledování, oznamování problematických materiálů Jsme oprávněni, nikoli však povinni: (a) sledovat, hodnotit nebo měnit příspěvky předtím nebo poté, kdy se objeví na WEBOVÝCH STRÁNÁCH AVON; (b) usilovat o ověření toho, zda jste v souladu s vaším výše uvedeným prohlášením získal(a) veškerá práva, souhlasy, povolení k zveřejnění a oprávnění související s příspěvky; anebo (c) kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout, zamítnout nebo odstranit jakýkoli příspěvek (včetně, nikoli výlučně, případů, kdy dle našeho vlastního uvážení, navzdory vašemu výše uvedenému prohlášení, určíme, že jste nezískal(a) veškerá práva, souhlasy, povolení k zveřejnění a oprávnění). Souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat na ověřování a šetření, které se týká výše uvedeného. Jsme oprávněni z jakéhokoli důvodu, pro jakýkoli účel a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů poskytnout komukoli jakýkoli příspěvek a okolnosti týkající se jeho přenosu. Pokud se dozvíte o jakémkoli protiprávním, pomlouvačném, nežádoucím nebo problematickém materiálu na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON (jiném, než je materiál, který porušuje autorské právo, kterým se samostatně zabývá článek 19 níže), napište nám na adresu uvedenou v rubrice Náš kontakt a připojte popis daného materiálu a jeho URL nebo umístění. 6

7 8. Naše vlastnická práva My, přidružené společnosti anebo naši a jejich příslušní poskytovatelé licencí a dodavatelé vlastníme WEBOVÉ STRÁNKY AVON a informace a materiály (včetně, nikoli výlučně, jakéhokoli obsahu Avon), které jsou dávány k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON nebo jejich prostřednictvím. Takovéto informace a materiály jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, patentem anebo jinými vlastnickými právy a právními předpisy. S výjimkou případů, pro které předem poskytneme výslovné oprávnění, souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, měnit, najímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat ani vytvářet odvozená díla založená na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, jako celku nebo jejich jakékoli části, nebo jakýchkoli informacích nebo materiálech (včetně nikoli výlučně, jakéhokoli obsahu Avon), které jsou dávány k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON. My, přidružené společnosti anebo naši a jejich příslušní poskytovatelé licencí a dodavatelé vlastníme obchodní jména, ochranné známky a servisní značky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, včetně, nikoli výlučně, AVON. Všechny ochranné známky a servisní značky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, které nevlastníme my nebo přidružené společnosti, jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Nejste oprávněn(a) užívat naše obchodní názvy, ochranné známky ani doménová jména obsahující označení AVON, ani servisní značky v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, která není naše, ani žádným způsobem, který by mohl vést záměně. Cokoli uvedené v těchto podmínkách nebo na WEBOVÝCH STRÁNÁCH AVON nebude vykládáno jako udělení jakékoli licence nebo práva užívat jakékoli obchodní názvy, ochranné známky nebo servisní značky bez předchozího výslovného písemného souhlasu vlastníka. PROSÍM, VEZMĚTE NA VĚDOMÍ, ŽE NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK AVON (VČETNĚ, NIKOLI VÝLUČNĚ, JAKÉHOKOLI SOFTWARU POUŽÍVANÉHO K ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK AVON) MŮŽE VÉST K TOMU, ŽE PO VÁS BUDE POŽADOVÁNA PENĚŽNÍ NÁHRADA ŠKODY NEBO VÁM BUDE VYMĚŘEN JINÝ OBČANSKOPRÁVNÍ ČI TRESTNĚPRÁVNÍ POSTIH, VČETNĚ, NIKOLI VÝLUČNĚ, POSTIHU ZA PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÉHO PRÁVA. 9. Výhry, soutěže a podobné propagační akce Jakékoli výhry, soutěže, tomboly a jiné propagační akce organizované prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON (dále jen propagační akce ) se mohou řídit specifickými samostatnými pravidly, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách. Účastí na jakékoli takovéto propagační akci souhlasíte s tím, že se podřídíte takovým pravidlům, jež se mohou lišit od zde uvedených podmínek. S ohledem na jakoukoli propagační akci, v případě rozporu mezi podmínkami propagační akce a podmínkami užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON platí podmínky propagační akce. 10. Nákupy a stanovení cen prostřednictvím AL/AG Produkty a služby AVON nakupujete výlučně od AL/AG, nikoli přímo od společnosti AVON. Pokud si přejete koupit jakýkoli produkt nebo službu, která je dispozici prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, budete vyzván(a) k tomu, abyste poskytl(a) určité osobní informace za účelem vytvoření vašeho zákaznického účtu, jako jsou kontaktní údaje a preference, a budete přidělen(a) AL/AG ve vaší oblasti a následně budete oprávněn(a) nakupovat produkty a služby AVON. Je možné, že od nás obdržíte s potvrzením o doručení vaší objednávky a s informací, že vaše objednávka byla postoupena AL/AG. Takovýto není potvrzení o přijetí vaší objednávky, protože o přijetí objednávek rozhoduje AL/AG dle vlastní uvážení. Společnost AVON bude s jakýmikoli takovýmito informacemi poskytnutými prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nakládat v souladu s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Můžete být vyzván(a), abyste své informace potvrdil(a). 7

8 Obchod AL/AG na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH obsahuje seznam zboží nabízených AL/AG k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v obchodě AL/AG na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. Tímto ustanovením není omezena možnost AL/AG uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v obchodě AL/AG na WEBOVÝCH SRÁNKÁCH jsou nezávazné a AL/AG není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. AL/AG určí konečnou prodejní cenu a příslušnou daň, poplatek za odeslání, odbavení a jiné případné poplatky a náklady. Obchod AL/AG na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Před zasláním objednávky AL/AG je Vám jako zákazníkovi (dále jen zákazník ) umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložil, a to i s ohledem na Vaši možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Smluvní vztah mezi AL/AG a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je ze strany AL/AG zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že AL/AG není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči AL/AG nebo AVONu. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám. Zákazník má v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být AL/AG doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být AL/AG vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy AL/AG. Zboží musí být AL/AG vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží zákazníkem je AL/AG oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od smlouvy vrátí AL/AG plnění poskytnuté zákazníkem zákazníkovi nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem. Do doby převzetí zboží zákazníkem je AL/AG oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí AL/AG zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi AL/AG a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím AL/AG vrátit i poskytnutý dárek. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována AL/AG n. AVONem v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti AL/AG za vady, včetně záruční odpovědnosti AL/AG, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením 2165 a násl. občanského zákoníku). 8

9 AL/AG odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a vlastnosti smlouvou požadované, výrobcem nebo AL/AG popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který se pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na to, požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu AL/AG nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že AL/AG nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.. Práva zákazníka vyplývající z odpovědnosti AL/AG za vady, včetně záruční odpovědnosti AL/AG, uplatňuje zákazník u AL/AG. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy AL/AG obdržel od zákazníka reklamované zboží. 11. Zákazníci Společnost AVON kontroluje anebo provozuje WEBOVÉ STRÁNKY AVON prostřednictvím společnost Avon Cosmetics, spol.s.r.o a ve vztahu k WEBOVÝM STRÁNKÁM AVON se společnost AVON bude řídit příslušnými právními předpisy České republiky. Není-li blíže určeno jinak, materiály dostupné prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jsou poskytovány pouze za účelem poskytování služeb a propagace produktů AVON. V rozsahu povoleném dle příslušných právních předpisů společnost AVON nečiní žádná prohlášení a záruky, že WEBOVÉ STRÁNKY AVON, jako celek nebo zčásti, nebo jakékoli produkty, služby nebo materiály dostupné prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, jsou vhodné a dostupné v jiných místech, a tímto takovéto prohlášení a záruky odmítá. Ty osoby, které na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vstupují z takových jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a na vlastní riziko a jsou odpovědné za dodržování místních právních předpisů, pravidel a nařízení, pokud a v rozsahu, v jakém tyto místní právní předpisy, pravidla a nařízení platí. Jsme kdykoli dle vlastního uvážení oprávněni omezit dostupnost WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, jako celku nebo zčásti, pro jakékoli osoby, zeměpisná území nebo země, které určíme. 12. Aplikace a obsah třetí strany Jsme oprávněni si v rámci WEBOVÝCH STRÁNEK AVON vyměňovat a používat softwarové aplikace a služby třetí strany (nebo odkazy na ně), které nám třetí strana poskytovatelé služeb dají k dispozici (na takovéto aplikace je dále odkazováno jako na aplikace třetí strany ). Dále sme oprávněni si zahrnout do WEBOVÝCH STRÁNEK AVON určité funkce, které prostřednictvím systému nebo sítě, jejíž složkou WEBOVÉ STRÁNKY AVON jsou, umožňují směrování a přenos obsahu a určitých digitálních sdělení, které dala k dispozici třetí strana, nebo on-line přístup k nim (dále jen obsah třetí strany ). Jelikož aplikace/obsah třetí strany nekontrolujeme, souhlasíte s tím, že my, přidružené společnosti, naši a jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zmocněnci, zástupci, poskytovatelé licencí a dodavatelé, neneseme odpovědnost za žádné aplikace třetí strany, včetně, nikoli výlučně, plnění, přesnosti, úplnosti, kvality, zákonnosti, užitečnosti ani bezpečnosti aplikací/obsahu třetí strany, ani za 9

10 práva duševního vlastnictví vztahující se k těmto aplikacím/obsahu a jejich užívání. Nejsme povinni sledovat aplikace/obsah třetí strany a jsme oprávněni jakékoli aplikace/obsah třetí strany (jako celek nebo zčásti) z WEBOVÝCH STRÁNEK AVON kdykoli odstranit nebo k nim omezit přístup. Dostupnost aplikací/obsahu třetí strany na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON neznamená, že poskytovatele jakékoli takovéto aplikace/obsahu třetí strany podporujeme nebo že jsme s ním propojeni. Vaše užívání aplikací/obsahu třetí strany se dále může řídit doplňujícími podmínkami, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách nebo v našich zásadách ochrany osobních údajů (například podmínkami, které v souvislosti s aplikacemi třetí strany určí jejich poskytovatelé). Tyto podmínky nezakládají žádný právní vztah mezi vámi a poskytovateli takovýchto aplikací/obsahu třetí strany a cokoli uvedené v těchto podmínkách nebude považováno za naše prohlášení nebo záruku nebo prohlášení nebo záruku přidružené společnosti, našich a jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zmocněnců, zástupců, poskytovatelů licencí nebo dodavatelů s ohledem na jakoukoli aplikaci/obsah třetí strany. 13. Odkazy na jiné stránky a z jiných stránek Na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON mohou být odkazy na jiné webové stránky a on-line zdroje a na WEBOVÉ STRÁNKY AVON lze vstupovat z jiných webových stránek a on-line zdrojů. Vyjma, jak společnost AVON výslovně uvede na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, společnost AVON není propojena s provozovateli webových stránek a zdroji jakékoli třetí strany, jejichž stránky odkazují na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON, ani k nim není přidružena. Společnost AVON výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za přesnost, obsah a dostupnost informací, které se nacházejí na webových stránkách třetí strany, nebo zdrojů, které odkazují na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Nemůžeme zajistit vaši spokojenost s jakýmikoli produkty nebo službami, které jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů jakékoli třetí strany, na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON, protože tyto webové stránky a zdroje třetí strany vlastní a provozují nezávislé subjekty. Nepodporujeme žádné z jakýchkoli produktů nebo služeb, ani jsme neučinili žádné kroky za účelem potvrzení přesnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací, které jsou dávány k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany, a nečiníme žádná prohlášení a nedáváme žádné záruky ve věci bezpečnosti jakýchkoli informací (včetně, nikoli výlučně, kreditních karet a dalších osobních informací), které můžete poskytnout třetí straně nebo které od vás může třetí strana požadovat prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany či jiným způsobem. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY A ZDROJE TŘETÍ STRANY A JAKÝKOLI OBSAH, INFORMACE, ÚDAJE, REKLAMU, PRODUKTY, SLUŽBY A JINÉ MATERIÁLY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TAKOVÝCHTO STRÁNEK A ZDROJŮ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A V SOULADU S PODMÍNKAMI, KTERÉ PRO TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A ZDROJE PLATÍ. Společnost AVON má kdykoli a dle vlastního uvážení právo zablokovat odkazy na WEBOVÉ STRÁNKY AVON prostřednictvím technických nebo jiných prostředků a bez předchozího oznámení. 14. Vzdání se odpovědnosti WEBOVÉ STRÁNKY AVON A VEŠKERÉ ZBOŽÍ, SLUŽBY, PRODUKTY, OBSAH AL/AG, APLIKACE A OBSAH TŘETÍ STRANY (JAK JSOU DEFINOVÁNY V ČLÁNKU 12), INFORMACE A MATERIÁLY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK AVON JSOU UVÁDĚNY TAK, JAK JSOU, BEZ JAKÉHOKOLI VÝSLOVNÉHO PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY A MY, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, NAŠI A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI, ZMOCNĚNCI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ ODMÍTAJÍ VEŠKERÁ ZÁKONNÁ A PŘEDPOKLÁDANÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY VČETNĚ, NIKOLI VÝLUČNĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRÁVNÍHO TITULU, ZÁRUKY ZPŮSOBILOSTI K PŘÍSLUŠNÉMU ÚČELU, ZÁRUKY PRODEJNOSTI, ZÁRUKY PŮSOBILOSTI PRO DANÝ ÚČEL A ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST AVON NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY AVON ANI JAKÉKOLI ZBOŽÍ, SLUŽBY, PRODUKTY, OBSAH AL/AG, APLIKACE TŘETÍ STRANY, OBSAH TŘETÍ STRANY A INFORMACE A MATERIÁLY 10

11 DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK AVON BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, ÚPLNÉ, BEZCHYBNÉ NEBO KOMPATIBILNÍ S JAKÝMKOLI PŘÍSLUŠNÝM HARDWAREM NEBO SOFTWAREM. JAKÝKOLI ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY AVON NEBO NA JAKÉKOLI ZBOŽÍ, SLUŽBY, PRODUKTY, OBSAH AL/AG, APLIKACE TŘETÍ STRANY, OBSAH TŘETÍ STRANY A INFORMACE A MATERIÁLY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK AVON NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO, SPOLEČNOST AVON NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY (A) TÝKAJÍCÍ SE PROHLÁŠENÍ, JEDNÁNÍ A OPOMENUTÍ JAKÝCHKOLI AL/AG A JAKÉKOLI JINÉ TŘETÍ STRANY; (B) ŽE WEBOVÉ STRÁNKY AVON BUDOU K DISPOZICI V OBVYKLÉM ČASE, ANI ŽE PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY AVON BUDE NEPŘERUŠOVANÝ A BEZPEČNÝ; (C) ŽE VADY A CHYBY BUDOU ODSTRANĚNY; NEBO (D) ŽE WEBOVÉ STRÁNKY AVON NEBO SLUŽBY NEBO SÍTĚ, JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM JSOU WEBOVÉ STRÁNKY AVON DOSTUPNÉ, JSOU BEZPEČNÉ A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SLOŽKY. Příslušné právní předpisy nesmí umožňovat omezení určitých předpokládaných záruk a podmínek. Některé nebo veškeré z výše uvedených omezení nebo vzdání se odpovědnosti se na vás nemusí vztahovat a vy můžete mít další práva, ale pouze v rozsahu, v jakém pro vás tyto právní předpisy platí. WEBOVÉ STRÁNKY AVON mohou obsahovat nepřesnosti, chyby a materiály, které porušují tyto podmínky nebo jsou s nimi v rozporu. Třetí strany mohou též neoprávněně měnit WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Pokud zjistíte jakoukoli takovouto neoprávněnou změnu WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, kterou provedla třetí strana, napište nám na adresu uvedenou v rubrice Náš kontakt a přiložte popis příslušných materiálů a URL nebo místo takovýchto materiálů na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON. 15. Omezení odpovědnosti SPOLEČNOST AVON, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, NAŠI A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI, ZMOCNĚNCI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ŠKODU VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPU NA WEBOVÉ STRÁNKY AVON NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM ANI ZA JAKOUKOLI ŠKODU V DŮSLEDKU PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, NEMOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY ÚDAJŮ, ZTRÁTY JINÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU, ZTRÁTY BEZPEČNOSTI INFORMACÍ, KTERÉ JSTE PŘÍPADNĚ POSKYTL(A) V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK AVON (VČETNĚ, NIKOLI VÝLUČNĚ, V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM NEBO PŘIJETÍM APLIKACÍ NEBO OBSAHU TŘETÍ STRANY) NEBO NEOPRÁVNĚNÉHO ZACHYCENÍ JAKÝCHKOLI TAKOVÝCHTO INFORMACÍ TŘETÍ STRANOU. SPOLEČNOST AVON NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO ZMĚNU VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ, PŘENOSŮ NEBO DAT NEBO ZA JAKÉKOLI POSLANÉ NEBO DORUČENÉ NEBO NEPOSLANÉ NEBO NEDORUČENÉ MATERIÁLY NEBO DATA. SPOLEČNOST AVON NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLI VÝHRUŽNÝ, POMLOUVAČNÝ, OBSCÉNNÍ, PONIŽUJÍCÍ, NENÁVISTNÝ NEBO NEŽÁDOUCÍ OBSAH NEBO JEDNÁNÍ JAKÉKOLI JINÉ STRANY (VČETNĚ, NIKOLI VÝLUČNĚ, JAKÉHOKOLI AL/AG) NEBO ZA JAKÉKOLI PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, PRÁVA NA SOUKROMÍ A JINÝCH PRÁV JINÉ OSOBY TŘETÍ STRANOU. 16. Ukončení a vymáhání nároků Tyto podmínky zůstávají účinné až do jejich ukončení. Souhlasíte s tím, že společnost AVON je dle vlastního uvážení oprávněna kdykoli a z jakéhokoli důvodu pozastavit, omezit či ukončit váš přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo jejich užívání, včetně, nikoli výlučně, pokud se domnívá, že jste, porušil(a) tyto podmínky nebo jste jednal(a) v rozporu s nimi (včetně, nikoli výlučně vašeho neplnění pravidel jednání stanovených v článku 4 výše), s výhradou jakýchkoli omezení v uplatnění takovýchto práv společnosti AVON dle příslušných právních předpisů. Při jakémkoli takovémto ukončení okamžitě pozbudete právo užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Souhlasíte s tím, že váš přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo jejich užívání může být pozastaveno, omezeno nebo ukončeno bez předchozího 11

12 oznámení a že společnost AVON je oprávněna okamžitě deaktivovat nebo vymazat jakékoli uživatelské jméno anebo heslo, které jste užíval(a) anebo poskytl(a), a veškeré související informace a soubory anebo zakázat jakýkoli další přístup k takovýmto informacím nebo souborům. Souhlasíte s tím, že společnost AVON vůči vám ani žádné třetí straně nenese žádnou odpovědnost za pozastavení, omezení či ukončení vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo k jakýmkoli informacím nebo souborům, a že po ní nebude požadováno, aby vám poté, dojde k jakémukoli pozastavení, omezení či ukončení vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, dala takovéto informace nebo soubory k dispozici. Společnost AVON si vyhrazuje právo činit kroky, které považuje za nezbytné nebo vhodné za účelem vynucení anebo potvrzení souladu s těmito podmínkami (včetně, nikoli výlučně, v souvislosti s jakýmikoli právními kroky, které se vztahují k vašemu užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, anebo s jakýmkoli nárokem třetí strany ve věci vašeho neoprávněného užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON anebo užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON způsobem, který porušuje práva této třetí strany). Články 1, 5-8 a těchto podmínek zůstávají v platnosti i po uplynutí nebo ukončení platnosti podmínek. 17. Nároky týkající se porušení autorského práva Jste-li držitel autorského práva, nebo příslušné licence, a domníváte se, že materiály dostupné na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON vaše autorské právo porušují, můžete společnosti AVON zaslat písemné oznámení obsahující následující informace: fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat za držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno; identifikaci díla chráněného autorským právem, které bylo dle vašeho tvrzení porušeno, nebo reprezentativní seznam děl chráněných autorským právem, pokud se oznámení týká více děl chráněných autorským právem na jediné on-line stránce; identifikace materiálů, které dle vašeho tvrzení porušují autorské právo nebo které jsou předmětem činnosti, jež porušuje autorské právo, a které mají být odstraněny nebo přístup k nimž má být znemožněn, a náležité informace, dle kterých bude společnost AVON moci takové materiály lokalizovat (za účelem urychlení zpracování vašeho oznámení uveďte URL (odkaz) příslušných webových stránek nebo údajů); náležité informace, dle kterých vás společnost AVON bude moci kontaktovat, jako adresa, telefon a případně ová adresa; prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že držitel autorského práva, nebo vlastník licence, nedali oprávnění k užívání materiálu zamýšleným způsobem, nebo že takovéto užívání neumožňují právní předpisy; a prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a že jste oprávněn(a) jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno. Často lze obtížně určit, zda došlo k porušení vašich práv duševního vlastnictví. Dříve, než společnost AVON odstraní jakékoli materiály, které údajně porušují práva jiných osob, může si vyžádat doplňující informace. Společnost AVON je oprávněna poskytnout vaši ovou adresu straně, která údajně porušuje vaše práva, aby tato osoba mohla na vaše tvrzení reagovat. Společnost AVON si vyhrazuje právo odstranit jakékoli materiály dostupné na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, které mohou porušovat autorská práva jiných osob dle právního řádu České republiky po doručení příslušné žádosti. Žádosti zasílejte na AVON Cosmetics, spol. s r.o. Na Maninách č.p. 876 č.or.7 Praha Souhlasíte s tím, že v případě porušení nebo hrozícího porušení práv duševního vlastnictví společnosti AVON bude mít společnost AVON nárok nejen na peněžní náhradu škody. Vedle jiných dostupných zákonných právních prostředků a právních prostředků podle práva ekvity bude mít společnost AVON, s ohledem na takovéto porušení nebo hrozící porušení, právo žádat i o jakékoli předběžné opatření, a to bez prokázání skutečné škody a bez nutnosti zástavy nebo jiného zajištění. 18. Řídící právo, řešení sporů 12

13 Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na zásady mezinárodního práva soukromého. Souhlasíte s tím, že jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi či vaším přístupem na WEBOVÉ STRÁNKY AVON a jejich užíváním bude řešen pouze před příslušnými obecnými soudy. 19. Různé Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nezákonné, neplatné či z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak bude takovéto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení Avon Cosmetics, spol.s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. 13

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti B ORIGINAL s.r.o. se sídlem Pod Lesem 57/7, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko identifikační číslo: 25872427 zapsané v obchodním rejstříku vedeném U KS Ostrava, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Lukáše Kupce Sídlo: Palackého 1553/5, 350 02, Cheb Identifikační číslo: 01960571 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Cheb, č. j. 1094/2013/CH (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H,

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 Provozovatel: Michal Fridrich Bytem: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 Provozovna: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 identifikační číslo: 007 05 951 podnikající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DG Tip, spol. s r.o. se sídlem K Terminálu 2, 619 00 Brno identifikační číslo: 41605403 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti HOMEO SAPIENS, s.r.o. se sídlem Praha 5, Ke Koulce 919/7, PSČ 150 00 identifikační číslo: 257 83 190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence Licenční smlouva 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMAX COM, s.r.o., se sídlem Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 26958066, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení.

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení. Smluvní podmínky One.com v.09 Následující podmínky platí u One.com od 1. září 2015. 1. Předplatné: Předplatné webového prostoru One.com umožňuje přístup k poštovním serverům One.com. Každé předplatné může

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Prodávajícím je Miroslava Zudová, se sídlem v V Hlubokém 27E, 25216 Nučice (Praha-západ), IČ: 47353236, vedená u Městského

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky Společnost: AMAX COM, s.r.o. Se sídlem: Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika IČ: 26958066 Zapsaná: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 23.03. 2005, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek. OBCHODNÍ PODMÍNKY stažení v PDF zde obchodní společnosti Centrum Vrkoč se sídlem Na Pěšině 3283/49, 69003 Břeclav identifikační číslo: 46924850 zapsané v obchodním rejstříku vedeném 370401, oddíl 1738,

Více

Anna Przepiorová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 28.11.2015, 12:51

Anna Przepiorová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 28.11.2015, 12:51 Všeobecné obchodní podmínky Anna Przepiorová Sídlo: Mosty u Jablunkova 799, 73998 Mosty u Jablunkova Identifikační číslo: 88355365 Nejsme plátci DPH zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

Obchodní podmínky ADEON

Obchodní podmínky ADEON Obchodní podmínky ADEON obchodní společnosti Adeon CZ s.r.o. se sídlem Tečovice 390, 763 02 Zlín identifikační číslo: 26276038 zapsané v obchodním rejstříku vedeném na krajském soudě v Brně, Spis.značka:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY! obchodní společnosti: DRAGON INTERNET, a.s. se sídlem: Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, identifikační číslo: 27237800 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 Podmínky služby Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 I. PŘIJETÍ PODMÍNEK Děkujeme, že používáte službu Partytime (dále též jen Služba ) provozovanou společností Noble Software s.r.o. Tyto podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti se sídlem Poděbradova 101, Brno, PSČ 61200 IČ: 29287928 DIČ: CZ29287928 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Beauty servis CZ s.r.o. se sídlem: Praha 1 Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, identifikační číslo: 24763 144, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. www.botanela.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. www.botanela.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.botanela.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) internetového obchodu www.botanela.cz, který provozuje se sídlem Marie Pujmanové 1755/9,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Golf Beřovice s.r.o. se sídlem Beřovice 15, PSČ: 273 71, okres Kladno, identifikační číslo 47548584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) provozovatele internetového obchodu: Michala Konečná, bytem Litovická 465, Hostivice 25301, identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel Šimela fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Staříč 224, 739 43 identifikační číslo: 69614822 bankovní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE Platné od 1. 3. 2016 MEGABOOKS CZ, spol. s r. o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16945 Třebohostická 2283/2 100 00 Praha

Více

Obchodní podmínky společnosti Sativa Shop pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fleur.

Obchodní podmínky společnosti Sativa Shop pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fleur. Obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Sativa Shop pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fleur.cz/sativashop 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 se sídlem Masarykova třída č. 31, Olomouc,identifikační číslo: 76509427, jehož provozovatelem je Ondřej Haderka (výpis z živnostenského rejstříku)

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: SONA, v.d., U Malého lesa 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Sídlo společnosti: Žďár nad Sázavou - U Malého lesa 6 IČO: 00030431 DIČ: CZ00030431 Zapsána:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Tomáš Machalínek Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO:

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1.

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1. Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) společnosti FIDELIO, s.r.o, Sídlo: Praha 4 - Libuš, Mirotická 771/4, PSČ 142 00 Identifikační číslo: 26387379 DIČ: CZ26387379 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky společnosti floorwood.cz a.s.

Obchodní podmínky společnosti floorwood.cz a.s. Obchodní podmínky společnosti floorwood.cz a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Obchodní podmínky Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Eva Schunke, se sídlem a bydlištěm Horní Roveň 216, Dolní Roveň 53371, identifikační číslo: 73650412,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb společností C-all solutions s.r.o., IČO 03398536, sídlem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

Více

Provozovatel e-shopu a jeho sídlo: Jan Lipovský IČ 75900556 Karla Svolinského 315/9, Prostějov, 796 01 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel e-shopu a jeho sídlo: Jan Lipovský IČ 75900556 Karla Svolinského 315/9, Prostějov, 796 01 OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzická osoba podnikatel se sídlem identifikační číslo: 75900556, není plátce DPH pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahodnekytice.cz

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ARIA PURA s.r.o. se sídlem Josefská 1, Brno, 60200 IČ: 25598651 DIČ:CZ25598651 Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37002

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Telmedicin CZ s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 043 01 668, vedená u Městského soudu v Praze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY družstvo TEXman se sídlem Třešňová 623/12, 460 14 Liberec IČ: 228 00 212 DIČ: CZ22800212 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

Informace pro zákazníky spotřebitele

Informace pro zákazníky spotřebitele Informace pro zákazníky spotřebitele Vstupuje li do obchodního vztahu s prodávajícím, společností MANUTAN s.r.o., spotřebitel, řídí se tyto vztahy vedle obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Právní informace & sdělení

Právní informace & sdělení Právní informace & sdělení Tím, že používáte tyto webové stránky, on-line služby, aplikaci a službu zasílání e-mailových zpráv a/nebo reklamních sdělení ( služby Parker ) společnosti Parker-Hannifin Corporation

Více

O b ch o d n í p o d m í n k y

O b ch o d n í p o d m í n k y O b ch o d n í p o d m í n k y Ing. Jiřina Holá Dolejší, TopCasing, se sídlem Dubice 73, Ústí nad Labem, CZ-40002 identifikační číslo: 679 93 915 Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP společnosti OSEVA UNI, a.s., se sídlem Na Bílé 1231, 565 14 Choceň, IČ 150 61 612 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. B 141. Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky COPY GENERAL s.r.o. může převzít zakázky ke zpracování pouze na základě dále uvedených Všeobecných obchodních podmínek. Zákazník na ně potvrzením objednávky v internetové aplikaci

Více

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o.

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o. Strana 1 (celkem 10) Rozsah platnosti Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností na internetových stránkách eshop.kayser.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky. Kontaktní údaje prodávajícího. Všeobecná ustanovení. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kontaktní údaje prodávajícího. Všeobecná ustanovení. Kupní smlouva Obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Jana Dušková Sídlo/bydliště: Sv. Čecha 1567, 666 01 Tišnov IČ: 75666600 DIČ: CZ7158103799 Telefon: 723 326 664 Email: jana.patchwork@gmail.com Všeobecná

Více

mu peníze vráceny bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny

mu peníze vráceny bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny NÁKUPNÍ ŘÁD Obchodní podmínky společnosti Space Registry s.r.o. se sídlem Pražská tř. 563/99, 370 04, České Budějovice, identifikační číslo: 04933583, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Více

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.probez.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího

Více

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz Obchodní podmínky Obchodní společnost : H&H ESHOP s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 045 35 545 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cíl, akciová společnost v Praze se sídlem Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům identifikační číslo: 26165376 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Sdělení před uzavřením smlouvy

Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky společnosti ASSEMBLY UNIT s.r.o. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.flexiobklady.cz.

Více

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

1. Za jaké vady zboží odpovídáme? Reklamační řád Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Korejská pleťová maska provozovaného podnikatelem Matějem Bystroněm, se sídlem

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

Dětská obuv duadu.cz Dušan Urban - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.3.2016, 20:10

Dětská obuv duadu.cz Dušan Urban - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.3.2016, 20:10 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dušan Urban se sídlem Nad Roklí 218, 252 61 Dobrovíz provozovna: Staré náměstí 25, 516 01 Rychnov nad Kněžnou identifikační číslo: 73581364 Živnostenský list ev.

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz 1. Obecná ustanovení 1. Společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, Praha 5, IČO:

Více

(dále jen Obchodní podmínky )

(dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti nazvané:akuma-motors, v.o.s., se sídlem: Nelešovice - Nelešovice 55 - okr. Přerov 751 03, IČ: 29442061, DIČ: CZ 29442061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL Martin Kubeš Bílovická 388/46 614 00 Brno Česká republika IČ: 02090341 DIČ: CZ9101274160 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE email: info@gargoylewear.cz telefon: +420 608 003 089 (hovorné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CHARISMA FASHION, SPOL. S R. O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CHARISMA FASHION, SPOL. S R. O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CHARISMA FASHION, SPOL. S R. O. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů

Více

Ing. Miroslava Jopková Miroslava Jopková Raškovice 218, 739 04 +420 774 406 993

Ing. Miroslava Jopková Miroslava Jopková Raškovice 218, 739 04 +420 774 406 993 Obchodní podmínky: Ing. Miroslava Jopková se sídlem Raškovice 218, 739 04 IČ:73229105 DIČ: CZ7952044980 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem v Jablunkově, jako fyzická osoba podnikající

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. 3. Uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky Stránka 1

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. 3. Uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky Stránka 1 Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") živnostníka Ing. Daniely Káňové se sídlem U Jelena 5/108, 736 01 Havířov, IČ: 01161695, zapsané v Živnostenském

Více

3. uzavření kupní smlouvy

3. uzavření kupní smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba Jakub Zelenka se sídlem Honezovice 132, 333 01 Stod identifikační číslo: 75442353 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ww2.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

Obchodní a dodací podmínky internetového obchodu www.levneknihy.cz

Obchodní a dodací podmínky internetového obchodu www.levneknihy.cz Obchodní a dodací podmínky internetového obchodu www.levneknihy.cz Základní informace 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen jako tyto VOP ) upravují uzavírání kupních smluv prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.obchod-thule.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.obchod-thule.cz Obchodní podmínky e-shopu www.obchod-thule.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016

REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016 REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016 1. Všeobecná ustanovení 8.1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

V případě nejasností nás kontaktujte buď na e-mailu info@ nemeckobezhranic.cz a nebo nemeckobezhranic@seznam.cz.

V případě nejasností nás kontaktujte buď na e-mailu info@ nemeckobezhranic.cz a nebo nemeckobezhranic@seznam.cz. PODMÍNKY PRODEJE Vážení zákazníci... Do Německa jezdíme každý týden, většinou v pátek. Veškeré objednávky tedy učiněné do čtvrtka 20hodin, budou nakoupeny následující den a odeslány v pondělí. V případě,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU. eshop VŠEM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU. eshop VŠEM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU eshop VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., (dále jen VŠEM ) vysoké školy v režimu existence dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Hofmann Bohemia partner gastronomie, s.r.o. se sídlem Chebská 2096, 356 71 Sokolov identifikační číslo: 49788868 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. Obchodní podmínky 1. Obecná ujednání Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání kupní smlouvy mezi představitelem společnosti Auntie Knitter, Michalem Stančíkem (dále jen "prodávající") jako obchodníkem

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod ZAGH 1.1.1. Internetový obchod ZAGH, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http://www.zaghcouture.com,

Více

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné.

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Všeobecná ustanovení : Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jinjang.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje E-shop: www.jinjang.cz Provozovatel:

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

Michal a Pavla Velichovi - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 10.10.2015, 6:57

Michal a Pavla Velichovi - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 10.10.2015, 6:57 Obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.babyveci.cz, Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti se sídlem Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem Radek Beneš, Lány na Důlku 8, 530 02 Pardubice identifikační číslo:48162965 Obecní

Více

Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chejn-krmiva.cz

Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chejn-krmiva.cz Obchodní podmínky Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: Název:Josef Chejn, spol. s r.o. Sídlo: Křenice 42, 25084, pošta Sibřina Ičo: 27105776 Dič: CZ27105776 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu.

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu. Obchodnı podmı nky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytnutí služeb. Na jedné straně je společnost Aseta, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Jiřího Hujera. Sídlo: Jiráskovo nábřeží 717, 468 22 Železný Brod

Všeobecné obchodní podmínky Jiřího Hujera. Sídlo: Jiráskovo nábřeží 717, 468 22 Železný Brod Všeobecné obchodní podmínky Jiřího Hujera Sídlo: Jiráskovo nábřeží 717, 468 22 Železný Brod Identifikační číslo: 71964622, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Železném Brodě

Více

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ platné od 1.1.2014 1. VÝKLAD 1.1 Definice. Pro účely těchto Podmínek se následujícími pojmy rozumí: Pracovní den: den (kromě soboty, neděle nebo státního

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet Obchodní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále obchodní podmínky ) společnosti GERBEROS, spol. s r. o., se sídlem Českomoravská 41 čp. 184, 190 03 Praha 9, IČO: 25696432, zapsané

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy SMAKO s.r.o.

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy SMAKO s.r.o. firmy SMAKO sro společnosti SMAKO sro, se sídlem Luleč 380, LULEČ PSČ 683 03, DIČ:CZ 60727144 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 17085 1 Úvodní ustanovení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM Obchodní společnost: Mirakulum s.r.o. se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov Česká republika IČO: 252 66 454 DIČ: CZ252 66 454 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zohir.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zohir.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společností Svět pohybu z.s. se sídlem Žižkova 139, Bakov nad Jizerou identifikační číslo: 04700201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze L 64158 a obchodní

Více