OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI"

Transkript

1 OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem pozemků * Schválení směrnic * Zpracování územní studie * Diskuse * Závěr

2 ZÁPIS z veřejné schůze zastupitelstva Obce konané dne 29. března 2013 Schůze byla včas a řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu Vidochov, vyvěšena na internetových stránkách obce. Zahájení: Přítomni: Omluveni: hod. Ing. Miloslava Erlebachová, Josef Ulrich, Věra Poláková, Jiří Brendl, Roman Hradecký Luboš Horáček, Pavel Horáček Hosté: 12 občanů dle přiložené prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Věra Poláková, Roman Hradecký Zapisovatel: Program: Marie Hanušová 1. Zahájení 2. Poplatek za používání TKR 3. Prodej pozemků 4. Pronájem pozemků 5. Schválení směrnic 6. Zpracování územní studie 7. Diskuse 8. Závěr 1. Schůzi zahájila paní starostka Erlebachová, přivítala všechny přítomné členy Zastupitelstva obce Vidochov i přítomné hosty, jmenovala ověřovatelé zápisu a zapisovatele. 2. Paní starostka osvětlila přítomným problém s placením poplatku za provoz internetu v případě, že občan nemá připojenou zároveň kabelovou televizi. Jedná se o platbu za elektřinu, která je jinak součástí poplatku za kabelovku. Pro Obec je to částka 50 tisíc ročně, což je v přepočtu na jedno připojení 40 Kč měsíčně. Paní starostka přednesla návrh usnesení.

3 Usnesení č. 1/1/2013 Zastupitelstvo obce Vidochov schvaluje poplatek 40 Kč měsíčně, což je 480 Kč ročně za provoz internetu v případě, že občan nemá připojenou zároveň kabelovou televizi. Poplatek je splatný do Slečna P.E.: Navrhuji, aby platbu za elektřinu vybíral přímo provozovatel internetu, tedy firma Gradace, Jičín. Obci Vidochov by potom částku přeposílala. Odpověď paní starostky: Ano, stojí to za zvážení. 3. Paní starostka přednesla žádost manželů Škvrnových z Chodovic u Hořic o odkup pozemku ve Vidochově pod Haladinovými. Chtějí tam stavět chalupu a nemají k pozemku nájezd. Jde o část parcely p.č. 704/1 v k.ú.vidochov. Usnesení č. 2/1/2013 Zastupitelstvo obce Vidochov schvaluje prodej části p.č. 704/1 v k.ú. Vidochov manželům Pavlu a Ludmile Škvrnovým, oba bytem Chodovice 100, Hořice za cenu dohodnutou. Pozemek se prodává s věcným břemenem. Pod nájezd k pozemku bude instalována trubka a v případě, že bude Obec budovat příkop, umožní majitelé Obci přístup na tento pozemek. Hlasování: 4 x pro 1 x se zdržel Jiří Brendl 0 x proti 4. Pan Jiří Mocek žádá o pronájem p.č v k.ú.stupná. Je to delší pruh pozemku na Sopce, který končí a začíná v pozemcích pana Mocka. Tento proužek mu překáží v jeho záměru oplocení celé Sopky. Obec má zájem, aby byla Sopka i nadále přístupná turistům, protože je to poutní místo a významný krajinný prvek. Z toho důvodu nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č v k.ú. Stupná. Usnesení č. 3/1/2013 Zastupitelstvo obce Vidochov neschvaluje pronájem pozemku p.č v k.ú. Stupná komukoliv. 5. Paní starostka podrobně vysvětlila důvody a znění všech směrnic. V souvislosti s tím odpověděla přítomným na dotazy a navrhla znění usnesení. Jako první navrhla ke schválení směrnici časového rozlišení. Obec si stanovuje hladinu významnosti. Nebude časově rozlišovat případy, kdy konkrétní doklad nepřesahuje předpokládaný časově rozlišený náklad, či výnos do výše Kč. Vždy bude rozlišovat spotřeby energií a dotace a transfery k vypořádání.

4 Usnesení č. 4/1/2013 Zastupitelstvo obce Vidochov schvaluje směrnici časového rozlišení č. 1/2013 v navrženém znění bez připomínek. Dále je ke schválení směrnice pro provádění poptávkového řízení pro zakázky malého rozsahu. U zakázek, jejich předpokládaná hodnota dosáhne maximálně Kč bez DPH rozhoduje o dodavateli starosta a místostarosta. Bude se projednávat na schůzi Zastupitelstva obce bez nutnosti provádění poptávkového řízení. Pokud hodnota zakázky přesáhne Kč bez DPH a zároveň nepřesáhne částku Kč bez DPH budou finanční komisí osloveni nejméně tři dodavatelé. Výběr bude potom proveden Zastupitelstvem obce na základě vyhodnocení nabídek podle zadaných kritérií. Z jednání bude sepsán zápis a výsledek bude uveřejněn na úřední desce Obce. U zakázek, jejich předpokládaná hodnota přesáhne Kč bez DPH, ale nepřesáhne Kč bez DPH, bude finanční komisí zpracována výzva k podání nabídek. Tato výzva bude zveřejněna na úřední desce Obce Vidochov. Výběr bude potom proveden Zastupitelstvem obce na základě vyhodnocení nabídek podle zadaných kritérií. Z jednání bude sepsán zápis a výsledek bude uveřejněn na úřední desce Obce. Usnesení č. 5/1/2013 Zastupitelstvo obce Vidochov schvaluje směrnici pro provádění poptávkového řízení pro zakázky malého rozsahu Obce Vidochov č. 2/2013 v navrženém znění bez připomínek. Směrnice pro nakládání s pohledávkami, kterou paní starostka navrhuje ke schválení, se týká zejména vymáhání pohledávek a to jak ze soukromoprávních vztahů, tak z veřejnoprávních vztahů. Na neuhrazené pohledávky 40 dnů po splatnosti vystaví účetní Obce 1. upomínku. Na pohledávky 100 dnů po splatnosti vystaví 2. upomínku s pokusem o uzavření dohody o splátkách. Pohledávky neuhrazené 180 dnů po splatnosti předá účetní Obce exekutorovi. Usnesení č. 6/1/2013 Zastupitelstvo obce Vidochov schvaluje směrnici o nakládání s pohledávkami č. 3/2013 v navrženém znění bez připomínek. Je třeba schválit ještě poslední směrnici a to o opravných položkách. Tato směrnice vychází z vyhlášky č. 410/2009 Sb., která řeší významné přechodné snížení hodnoty majetku. Za to se považuje snížení o více než 10% hodnoty. U pozemků určených k plnění funkcí lesa zůstává účetní hodnota stejná i po mýtní těžbě, protože v následující sezóně dojde opět k zalesnění a věkový průměr lesů se nemění. U pohledávek se účtuje opravná položka 10% za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti.

5 Usnesení č. 7/1/2013 Zastupitelstvo obce Vidochov schvaluje směrnici o opravných položkách č. 4/2013 v navrženém znění bez připomínek. 6. O nutnosti zadání zpracování územní studie pohovořila také paní starostka. Připomněla, že nás čeká odkup pozemku od pana Hanuše z Horek a příprava stavebních pozemků za kostelem. Je to jedna z možností, jak tady zachovat školu a školku, což je plus pro naši obec. Příjem do obecního rozpočtu je 21 tisíc korun na jednoho obyvatele Vidochova, takže příliv nových občanů potřebujeme. Je potřeba dát zpracovat územní studii. V předstihu ji pro nás už zpracovával Ing. Kaut z Liberce. Paní starostka navrhuje, pokud studie nebude stát více jak Kč, požádat o zpracování právě Ing. Kauta. Protože nikdo neměl námitek ani jiných návrhů, přednesla paní starostka usnesení. Usnesení č. 8/1/2013 Zastupitelstvo obce Vidochov schvaluje Ing. Kauta zpracovatelem územní studie pro pozemky nově určené k zástavbě ve Vidochově, pokud nebude studie stát více než Kč. Hlasování: 4 x pro 1 x se zdržel pan Jiří Brendl 0 x proti 7. Diskuse. Slova se ujala paní starostka a požádala přítomné o schválení 1. změny rozpočtu Obce na rok Jedná se o zvýšení v části příjmové i výdajové o Kč, které Obec obdržela jako příspěvek na volbu prezidenta, která se konala v lednu Usnesení č. 9/1/2013 Zastupitelstvo obce Vidochov schvaluje změny rozpočtu Obce č. 1/2013. Zvýšení v části příjmové paragraf 0000, pol o Kč, v části výdajové paragraf 6118 o Kč. Jedná se o finanční příspěvek na volbu prezidenta. V této chvíli se na schůzi dostavil člen Zastupitelstva obce pan Pavel Horáček. V diskusi si dále vzal slovo pan místostarosta Ulrich. Poznamenal, že v pátek 5. dubna začíná úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Vidochov v Malém sále společenského centra MILITKÝ v Nové Pace. Katastr Stupná je zpracováván firmou Geošrafo, a katastr Vidochov zpracovává Východočeská geodézie. Na mapě pan Ulrich ukázal a vysvětlil, jak jsou pozemky rozděleny, tedy současný stav. Teď s tím musí jednotliví majitelé souhlasit a poté se bude řešit, jak povedou cesty. Ke všem pozemkům musí být přístup. Cesty Obec platit nebude. Dotaz pana J.P.: Počítá se s polní cestou od Krausovic hospody na silnici do Borovnice? Odpověď pan místostarosta: Ano.

6 Paní starostka v diskusi ještě připomněla, že se stupenští občané sešli, aby začali psát stupenskou kroniku, která dodnes nebyla. Je dobře zmapováno kdo kdy zemřel, ale neví se kdo se kde a kdy narodil. Vidochov je na tom podobně. Vidochovská kronika je psaná až od r Navrhuji podobnou schůzku svolat i pro vidochovské. Z Německa přišla kronika psaná do roku První zmínka v této kronice o Stupné je Teď je potřeba kroniku, která má 174 stran, dát přeložit. Paní starostka vyzvala přítomné, jestli je napadá, kde udělat jarní brigádu. Pod kostelem je už vyřezáno, ve Stupné jsou ještě některé lokality plánované k výřezu. V této chvíli se na schůzi dostavil člen Zastupitelstva obce pan Luboš Horáček. Pan J.P.: Budeme mít ještě v naší kabelové televizi program DOMA? Odpověď pan místostarosta: Nemáme na to zařízení. Dali jsme si přeměřit signál, ale je slabý. Abychom to mohli přijímat přes satelit, museli bychom zakoupit zařízení za tisíc korun. Nových kanálů je mnoho a mnohé brzy zase končí, takže nebudeme na všechny nové programy reagovat. S firmou Katro Servis Semily teď nemáme nejlepší zkušenosti. Firma má monopol na příjem signálu. 8. Schůzi ukončila paní starostka. Poděkovala přítomným za účast. Ověřovatelé zápisu: Věra Poláková. Roman Hradecký. Ing. M. Erlebachová starostka obce

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Zahájeno: 18.05 hod. Ukončeno: 20.25 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina K bodu č. 1 Zahájení Ing. Ondřej Hudec zahájil II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zahájení: 18:30 hod. Přítomní: Dle prezenční listiny Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo zahájeno starostou Ing. Josefem Málkem.

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.12.2014 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více