Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro nákup strojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro nákup strojů"

Transkript

1 Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro nákup strojů Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí prodej Strojů společností IBM Česká republika, spol. s r.o. ( IBM ) jejímu zákazníkovi ( Zákazník ). Tato Dohoda tvoří společně s příslušnými Smlouvami a Transakčními dokumenty úplné znění smlouvy mezi IBM a Zákazníkem. 1. Smlouvy a Transakční dokumenty Případné dodatečné podmínky pro Produkty a Služby jsou uvedeny v dokumentech nazvaných Smlouvy nebo Transakční dokumenty, které poskytne IBM. Obecně, Smlouvy obsahují podmínky, které se mohou vztahovat k více než jedné transakci, týkající se Produktů či Služeb, zatímco Transakční dokumenty (např. objednávky, přílohy, oprávnění ke změně nebo dodatky) obsahují specifické podrobnosti a podmínky související vždy s jednotlivou transakcí. Zákazník může v rámci jedné transakce obdržet jeden nebo více Transakčních dokumentů. Tato Dohoda je součástí Smlouvy a Transakčních dokumentů pouze v případě těch transakcí, ke kterým se vztahuje. Každá transakce je samostatná a nezávislá na ostatních transakcích. Nastane-li rozpor mezi podmínkami této Dohody, Smluv a Transakčních dokumentů, mají přednost podmínky Smluv před podmínkami této Dohody a podmínky Transakčního dokumentu mají přednost před podmínkami této Dohody i Smlouvy. 2. Definice Datem instalace se rozumí a. v případě Strojů IBM, za jejichž instalaci odpovídá IBM, pracovní den následující po dni, kdy IBM provede instalaci nebo, dojde-li ke zpoždění instalace z důvodu na straně Zákazníka, den, kdy Zákazník umožní IBM provést následnou instalaci; b. v případě Strojů CSU a Non-IBM Strojů, druhý pracovní den následující po dni dodání Stroje do místa určeného Zákazníkem; a c. v případě Programu -- (1) v případě Základní licence, druhý pracovní den následující po dodání Programu do místa určeného Zákazníkem, (2) v případě kopie, datum (uvedené v Transakčním dokumentu), ke kterému IBM poskytne Zákazníkovi oprávnění k vytvoření kopie Programu, a (3) v případě hrazené komponenty (též feature ), datum, kdy Zákazník hrazenou komponentu nebo její kopii použije. Zákazník se zavazuje oznámit IBM datum instalace této hrazené komponenty. Jiný interní licenční kód znamená kód pro Stroj s licencí pro užívání kódu, který je samostatně poskytnut společností IBM a k němuž je licence vydána třetí stranou. Licenční interní kód ( LIC ) je jiný výraz pro Strojový kód, který je běžně užíván pro některé produktové řady, například pro Stroje řady IBM System z. LIC a b kód jsou vzájemně zaměnitelné termíny se stejným významem. Materiály se rozumí literární a jiná díla, jež jsou předmětem autorství (jako např. software a zdrojový kód, dokumentace, reporty a podobná díla), které IBM dodá Zákazníkovi v rámci poskytované Služby. Pojem Materiály nezahrnuje Programy, Strojový kód nebo jiné položky dostupné na základě jejich vlastních licenčních podmínek a smluv. Neoprávněná zabudovaná kapacita znamená veškerou Zabudovanou kapacitu Stroje s licencí pro užívání kódu jinou než Oprávněnou zabudovanou kapacitu. Například (zejména) a pro vyloučení pochybností veškeré následující položky představují Neoprávněnou zabudovanou kapacitu: (i) v případě procesoru, u něhož je povoleno využití pod hranicí nastavení jeho plného výkonu, využití procesoru při nastavení vyššího výkonu a (ii) v případě speciálního procesoru Stroje řady System z, funkce využití speciálního procesoru pro jakékoli účely jiné než Oprávněná užití jak je tento pojem definován v AUT. Obcházet znamená přímo či nepřímo a za využití jakýchkoli prostředků měnit, vyhýbat se, narušovat, rozvracet, nebo jinak zasahovat. Oprávněná zabudovaná kapacita znamená Zabudovaná kapacita pro Stroj s licencí pro užívání kódu, jež byla Řádně získána a Aktivována je užívána v souladu s AUT. Pro účely této definice, Aktivovaný znamená situace, kdy společnost IBM přímo či nepřímo způsobí, že Oprávněná zabudovaná kapacita bude k dispozici Zákazníkům pro užívání na Stroji s licencí pro užívání kódu a Řádně získaný znamená zákonným způsobem získaný od společnosti IBM (nebo od autorizovaného prodejce produktů společnosti IBM) za dohodnutou úplatu. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 1

2 Podnikem se rozumí jakákoliv právnická osoba (jako např. společnost) a její dceřiné společnosti, ve kterých vlastní podíl o velikosti alespoň 50 procent. Pojem Podnik se vztahuje pouze k té části podniku, která je umístěna na území České republiky. Produktem se rozumí Stroj nebo Program. Specifikace znamená informace specifické pro Produkt. Specifikace pro Stroje IBM jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Official Published Specifications (Oficiálně publikovaná specifikace). Specifikace Licencovaných programů jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Licensed Program Specifications (Specifikace Licencovaného programu). Stroj znamená hardwarové zařízení včetně jeho zdrojů, funkcí, prvků, konverzí, Upgradů stroje, součástí nebo doplňků, či jejich libovolnou kombinaci. Pojem Stroj zahrnuje Stroje IBM i Non-IBM Stroje (včetně jiného zařízení). Stroj IBM znamená Stroj označený logem IBM. Stroj CSU (Customer-set-up) je Stroj IBM, u kterého Zákazník odpovídá za jeho instalaci v souladu s průvodními instrukcemi. Strojový kód znamená veškeré následující položky: (i) veškeré kódy poskytnuté pro Stroj IBM (včetně zejména firmwaru a mikrokódu Stroje) vyjma kódu, na nějž je poskytnuta licence na základě licenční smlouvy jiné než licenční smlouvy, jíž se řídí užívání Strojového kódu (např. operační systém a middlewarové produkty IBM); a (ii) záznamy, data a struktury, jež jsou vytvořeny a užívany kódem v bodě (i) výše nebo z nichž kód v bodě (i) výše vychází (např. záznamy týkající se kontroly LIC konfigurace Stroje IBM řady System z a hesla, která zabraňují přístupu nebo užívání kódu v bodě (i)). Termín Strojový kód zejména zahrnuje jakoukoli celkovou či částečnou kopii Strojového kódu, jakoukoli opravu či náhradu poskytnutou pro Strojový kód. Stroj s licencí pro užívání kódu znamená konkrétní stroj (určený sériovým číslem nebo pořadovým číslem v Transakčním dokumentu nebo jiném podobném smluvním dokumentu vydaném společností IBM), u něhož je vydána licence pro užívání Strojového kódu. Stroj s licencí pro užívání kódu, který získá Upgrade stroje, zůstává Strojem s licencí pro užívání kódu a Stroj, který získá Upgrade stroje, se stane Strojem s licencí pro užívání kódu. Tabulka oprávněného užívání (AUT) znamená Tabulku společnosti IBM pro oprávněné užívání Strojů (IBM Authorized Use Table for Machines), která je dostupná na následující adrese: a je účinná vůči Stroji s licencí pro užívání kódu nebo v případě Upgrade stroje provedeného na Stroji s licencí pro užívání pak k datu získání posledního Upgrade stroje. AUT je zahrnuta odkazem do této Dohody. Technická změna aktualizace, jejímž cílem je pozměnit některé konstrukční aspekty instalovaného Stroje včetně zejména konstrukce některé součásti Stroje nebo architektury Strojového kódu. Technologická opatření jsou veškeré prostředky, metody, systémy, procesy, kontroly, zkoušky, sledování, validace, nástroje a ostatní opatření, která IBM realizuje za účelem: (i) ochrany, kontroly, omezení a zabránění užívání Strojového kódu; (ii) ochrany, kontroly, omezení a zabránění přístupu či užívání Zabudované kapacity (včetně Neoprávněné zabudované kapacity a Oprávněné zabudované kapacity); a (iii) sledování a hlášení o používání Strojového kódu, Oprávněné zabudované kapacity a Neoprávněné zabudované kapacity, a to i pro účely výpočtu poplatků za užívání IBM produktů. Aniž by tím byla dotčena obecná platnost předcházející věty, Technologická opatření mohou být realizována v úplném či částečném rozsahu, ve Strojovém kódu, Programech IBM, v jiném kódu, jiné technologii IBM a ve vztahu k datům vytvořeným či užívaným takovým Strojovým kódem, Programem IBM, jiným kódem a technologií IBM nebo ve vztahu k datům, z nichž tyto vycházejí. Upgrade stroje znamená následující změny, které společnost IBM prodává pro účely instalace na Stroji: změny hardwaru nebo Strojového kódu za účelem změny, doplnění, odstranění, aktivace či deaktivace konkrétní Zabudované kapacity, případně jiných zdrojů či funkcí. Každou takovou změnu lze provést prostřednictvím konverze Stroje, nebo prostřednictvím konverze, doplnění, odstranění či výměny prvku/prvků Stroje. Určené operační prostředí znamená Stroje nebo Programy určené k provozu s Licencovaným programem, jak je uvedeno v příslušné Specifikaci Licencovaného programu. Určený stroj znamená Stroj, jehož typ je určen v Mainframe Exhibit na následující adresu: Zabudovaná kapacita znamená typ a množství všech zdrojů a funkcí, které společnost IBM poskytne pro Stroj, a přístup k nimž nebo jejichž užití může společnost IBM omezit na základě Smlouvy nebo Technologických opatření. Zabudovaná kapacita zahrnuje zejména typ a množství následujících položek: 1) procesorů, jader, výpočetní kapacitu, nastavení výpočetního výkonu a interaktivní výpočetní kapacitu a funkce ; 2) paměť; 3) úložný prostor; 4) funkce kódování; 5) porty vstupů a výstupů, a 6) zdroje a funkce specifické (včetně například procesory speciální pro mainframové servery System z jako např. ziips, zaaps a IFLs, a další produkty pro omezené účely (včetně Přístrojů ). Zabudovaná kapacita je buď Oprávněná zabudovaná kapacita nebo Neoprávněná zabudovaná kapacita. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 2

3 3. Akceptace podmínek Zákazník akceptuje podmínky uvedené ve Smlouvách nebo Transakčních dokumentech i) jejich podpisem (vlastní rukou nebo elektronicky), ii) použitím Produktu nebo Služby, či umožněním jejich použití třetí straně nebo iii) provedením platby za Produkt či Službu. Produkt nebo Služba se stane předmětem této Dohody, jakmile IBM přijme objednávku Zákazníka i) zasláním Transakčního dokumentu Zákazníkovi, ii) odesláním Stroje nebo zpřístupněním Programu Zákazníkovi nebo iii ) poskytnutím Služby. Pokud je to požadováno některou ze smluvních stran, bude Smlouva či Transakční dokument podepsán oběma smluvními stranami. 4. Ceny a platby 4.1 Ceny Transakční dokument uvádí cenu za Produkty, jež je založena na jednom nebo více následujících typech plateb: cena jednorázová, opakované platby, cena založená na množství odpracovaného času a dodaného materiálu, nebo pevná cena. Tato částka může být zvýšena o dodatečné poplatky (jako např. zvláštní manipulační poplatky či cestovní náklady). Bude-li IBM účtovat jakékoliv dodatečné poplatky, upozorní na tuto skutečnost Zákazníka přede. 4.2 Cena za užívání Jednorázově hrazené ceny a opakované platby mohou být založeny na měření skutečného nebo oprávněného užívání (např. povolená kapacita Strojů, počet uživatelů nebo velikost procesoru Programů nebo odpočet měřidel u pozáručního servisu). Zákazník se zavazuje poskytovat údaje o skutečném užívání způsobem popsaným ve Smlouvě nebo v Transakčním dokumentu. Provede-li Zákazník ve svém prostředí změny, které ovlivní cenu užívání, zavazuje se Zákazník neprodleně o takové skutečnosti IBM informovat a uhradit stanovenou cenu. Průběžně hrazené ceny budou adekvátně upraveny. Změní-li IBM podklad pro měření, uplatní se odpovídající podmínky pro změnu cen. 4.3 Změny cen IBM může čas od času měnit své ceny. Případné snížení ceny Zákazníkovi bude účtováno u částek, které se stanou splatnými v den účinnosti snížení ceny nebo poté. Jednorázově hrazené ceny může IBM zvýšit bez oznámení. Zvýšení jednorázově hrazených cen se však neuplatní, pokud i) IBM obdrží objednávku Zákazníka před datem ohlášení příslušného zvýšení a ii) pokud do tří měsíců ode dne, kdy IBM obdrží objednávku Zákazníka, odešle Zákazníkovi Stroj. 4.4 Platba 4.5 Daně Veškeré částky jsou splatné po obdržení daňového dokladu - faktury. Zákazník se zavazuje zaplatit v souladu s fakturou, a to včetně případných úroků z prodlení. Platba může být provedena elektronicky na účet uvedený IBM nebo jiným způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami. V případě, že IBM neobdrží platbu do 30 dnů od data vystavení faktury (nebo v případě čtvrtletního vyúčtování opakujících se poplatků do 60 dnů od data vystavení faktury), vyhrazuje si právo účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené lokálními právními předpisy. Uloží-li jakýkoliv úřad na základě jakékoliv transakce dle této Dohody clo, daň či jiný poplatek, vyjma těch, které jsou založeny na čistém příjmu IBM, pak se Zákazník zavazuje tuto částku uhradit ve výši uvedené na faktuře, pokud nepředloží dokumentaci, která ho od této povinnosti osvobozuje. Od data odeslání Produktu Zákazníkovi je Zákazník odpovědný za uhrazení případných majetkových daní. V případě, že bude požadováno, aby zaměstnanci IBM prováděli Služby mimo oblast své běžné daňové příslušnosti, mohou být uplatněny dodatečné daně či poplatky s daněmi související. Bude-li to možné, pokusí se IBM snížit takovéto dodatečné daně či poplatky, a v případě, že takovéto dodatečné platby nastanou, a musí být Zákazníkem hrazeny, informuje Zákazníka předem. 5. Změny podmínek Z důvodu zvýšení flexibility v obchodních vztazích mezi smluvními stranami může IBM navrhnout změnu této Dohody formou písemného oznámení Zákazníkovi alespoň tři měsíce předem. Taková změna však nebude mít zpětnou účinnost. Změna bude účinná od data stanoveného IBM v písemném oznámení a bude uplatněna u nových objednávek, u probíhajících transakcí sjednaných na dobu neurčitou a u obnovitelných transakcí se sjednanou dobou automatického prodloužení trvání. V případě takovýchbbto obnovitelných transakcí může Zákazník požádat IBM o odklad účinnosti oznámené změny do konce běžícího smluvního období. Zákazník bere na vědomí, že za projev jeho souhlasu s oznámenou změnou bude považováno, pokud Zákazník učiní nové objednávky Produktů po datu účinnosti změny. Změna ceny bude zavedena v souladu s článkem Změny cen výše. V ostatních případech bude změna platná pouze po jejím písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 3

4 6. Obchodní partneři IBM IBM uzavřela smlouvy s určitými organizacemi ( Obchodní partneři IBM ) za účelem nabízení, zprostředkování prodeje a podpory vybraných Produktů a Služeb. Zákazník může objednat Produkty a Služby, jejichž nabídku a prodej zprostředkují Obchodní partneři IBM, či jiní dodavatelé, avšak i) tato Dohoda se uplatní pouze v případě, že tuto transakci upravuje Smlouva či Transakční dokument podléhající této Dohodě a ii) příslušní Obchodní partneři IBM či dodavatelé zůstanou nezávislí a oddělení od IBM. IBM neodpovídá za jednání či prohlášení Obchodních partnerů IBM nebo jiných dodavatelů, za závazky, jež mají vůči Zákazníkovi, nebo za produkty či služby, jež dodají Zákazníkovi na základě svých smluv. 7. Výrobní status Každý Stroj IBM je vyroben z dílů, které mohou nebo nemusí být nové. V některých případech Stroj nemusí být nový a mohl být již dříve instalován. Bez ohledu na tuto skutečnost platí příslušné záruční podmínky IBM. 8. Dodací podmínky Pokud není v Transakčním dokumentu výslovně dohodnuto jinak, je datum dodání a datum expedice pouze odhadované. Případné náklady na dopravu budou uvedeny v Transakčním dokumentu. 9. Vlastnické právo a nebezpečí škody Vlastnické právo ke Stroji přechází z IBM na Zákazníka nebo případného Zákazníkova pronajímatele až po úplném uhrazení všech splatných částek. U komponent, konverzí nebo Upgradů stroje, zakoupených pro Stroj, si IBM vyhrazuje právo převést vlastnické právo až po obdržení všech splatných částek a případných odstraněných dílů, které se stanou vlastnictvím IBM. IBM nese riziko poškození či ztráty každého Stroje až do okamžiku jeho předání přepravci určenému IBM k odeslání Zákazníkovi, nebo na místo jím určené. Poté přebírá nebezpečí škody na Stroji Zákazník. Každý Stroj bude po dobu do dodání Zákazníkovi, nebo na místo jím určené, pojištěn společností International Business Machines Corporation of Armonk, New York 10504, na její náklady ve prospěch Zákazníka. V případě ztráty nebo poškození Stroje je Zákazník povinen i) tuto skutečnost písemně oznámit IBM do 10 pracovních dnů a ii) postupovat v souladu se postupem pro uplatnění nároku stanoveným společností IBM. 10. Instalace Zákazník se zavazuje umístit Stroj v prostředí, jež odpovídá požadavkům pro příslušný Stroj, uvedený v jeho publikované dokumentaci. Zákazník se do 30 kalendářních dnů od dodání Stroje zavazuje Stroj instalovat, nebo pokud za instalaci odpovídá IBM, umožnit IBM instalaci Stroje. IBM používá standardní instalační postupy. Po úspěšném provedení těchto postupů bude IBM považovat Stroj IBM za instalovaný (pokud nejde o Stroj, jehož instalace byla zdržena z důvodu na straně Zákazníka, nebo za jehož instalaci odpovídá Zákazník). Pokud Stroj, za jehož instalaci odpovídá IBM, nebude k dispozici pro instalaci ze strany IBM do šesti měsíců od dodání, bude za instalaci účtován instalační poplatek. Zákazník odpovídá za instalaci CSU Strojů a (není-li dohodnuto jinak) za instalaci Non-IBM Strojů, a to v souladu s pokyny poskytnutými IBM nebo výrobcem příslušného Stroje. 11. Upgrady a Technické změny IBM prodává Upgrady stroje určené k instalaci na Strojích a v některých případech pouze k instalaci na Určených strojích, označených sériovým číslem. Zákazník se zavazuje, že instaluje Upgrade stroje nebo, odpovídá-li za instalaci IBM, umožní IBM instalovat tento Upgrade stroje do 30 kalendářních dnů od jeho dodání. Některé objednávky na Upgrade stroje mohou být ukončeny na základě uvážení IBM, pokud nejsou poskytnuty IBM k instalaci do 30 kalendářních dnů od zaslání, v kterémžto případě je Zákazník povinen vrátit na své náklady Upgrade stroje. V každém případě, pokud není Upgrade stroje poskytnut IBM k instalaci do šesti měsíců od data expedice Upgrade stroje ze strany IBM, bude instalace zpoplatněna instalační poplatkem. Zákazník souhlasí s tím, že umožní IBM instalovat na Stroj nutné Technické změny (např. změny požadované z důvodu bezpečnosti) do 30 kalendářních dnů od oznámení IBM Zákazníkovi, pokud není smluvními stranami ujednáno jinak. Většina Upgradů stroje a Technických změn vyžaduje odstranění dílů, jež převezme, a nadále bude vlastnit IBM. Po instalaci Upgradu stroje nebo Technické změny nese Zákazník odpovědnost za vrácení všech odstraněných dílů IBM. Zákazník tímto prohlašuje, že, je-li to třeba, má svolení vlastníka a případně zástavního věřitele i) k instalaci Upgradů stroje a Technických změn a ii) k převodu vlastnictví a předání odstraněných dílů IBM. Zákazník dále prohlašuje, že odstraněné díly jsou původní, nezměněné a v dobrém provozním stavu. Na díl, jenž nahrazuje odstraněný díl, přechází záruky nebo podmínky servisních Služeb v rozsahu dle odstraněného dílu. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 4

5 12. Nakládání se Stroji Od data účinnosti právních předpisů implementujících v zemi Zákazníka Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2002/96/EC ze dne o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) bude platit následující: pokud Stroj dodávaný podle této Dohody, Smlouvy nebo Transakčního dokumentu nahrazuje stroj, jenž byl uveden na trh před , pak IBM odveze a zlikviduje takovýto nahrazený stroj za předpokladu, že je dle příslušných právních předpisů toto povinna učinit. IBM bude účtovat náklady za takovýto odvoz a likvidaci v rozsahu, v jakém to umožňuje příslušný právní předpis. Zákazník odpovídá za to, že nahrazený stroj bude k dispozici pro odvoz z prostor Zákazníka po dobu 30 dnů od dodání nahrazujícího Stroje. V případech, kdy IBM na základě smluvní či zákonné povinnosti odveze a zlikviduje nahrazený stroj Zákazníka, Zákazník souhlasí, že: a. bezpečně vymaže z nahrazeného stroje všechny programy, které nebyly poskytnuty IBM spolu s původním zařízením a daty, včetně, mimo jiného, následujících informací: i) informací o určitých nebo identifikovatelných fyzických a právnických osobách ( Osobní údaje ) a ii) důvěrných a chráněných informací Zákazníka a jiných dat. Pokud není možné odstranit nebo vymazat Osobní údaje, zavazuje se Zákazník dotčené informace upravit (např. je anonymizovat) tak, aby již nenaplňovaly znaky osobního údaje podle příslušného právního předpisu; b. odstraní z nahrazeného stroje, který vrací IBM, veškeré případné zdroje; c. IBM nenese odpovědnost za zachování či ochranu zdrojů, programů, které nebyly poskytnuty IBM spolu s původním zařízením, ani za data, jež jsou obsažena v nahrazeném stroji, který Zákazník vrací IBM; a IBM může za účelem splnění svých smluvních závazků odeslat celý nahrazený stroj nebo jeho část, či jeho software, jinému členovi skupiny IBM nebo třetí straně kdekoli ve světě a Zákazník tímto opravňuje IBM takto učinit 13. Strojový kód 13.1 Licence ke Strojovému kódu a Jinému internímu licenčnímu kódu Zákazník bere na vědomí, že každý Stroj s licencí pro užívání kódu obsahuje Strojový kód a může rovněž obsahovat Jiný interní licenční kód. Bez ohledu na zdroj, ze kterého Zákazník Stroj IBM získá, platí licenční podmínky IBM platné pro Strojový kód a Jiný interní licenční kód, který je součástí Stroje Licence ke Strojovému kódu Užívání strojového kódu ze strany Zákazníka se řídí podmínkami platnými pro Licenční smlouvu IBM pro Strojový kód uvedenými na adrese Licence k Jinému internímu licenčnímu kódu (OILC) Licence k Jinému internímu licenčnímu kódu je poskytována na základě podmínek platné licenční smlouvy (smluv) k Jinému internímu licenčnímu kódu a její užívání ze strany Zákazníka se řídí těmito podmínkami uvedenými na adrese: Záruka na Stroje IBM Záruka na Stroje IBM zakoupené v západní Evropě je platná a účinná ve všech zemích západní Evropy za předpokladu, že Stroje byly v těchto zemích ohlášeny a zpřístupněny. Pro účely tohoto odstavce termín západní Evropa označuje tyto země: Andora, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Kypr, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyško, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Vatikán a jakýkoli další stát, který se stane členem Evropské unie, ode dne přistoupení. IBM zaručuje, že žádný Stroj IBM neobsahuje vady materiálu či zpracování a odpovídá svým Specifikacím. Není-li uvedeno jinak, za Den vzniku záruky se považuje Den instalace. Během záruční lhůty poskytuje IBM servis formou bezplatné opravy nebo výměny Stroje IBM dle typu Služby stanovené IBM pro daný Stroj IBM. Nesplňuje-li Stroj IBM během záruční lhůty zaručenou funkčnost, a IBM není schopna i) takovou funkčnost zajistit ani ii) takový Stroj IBM nahradit jiným Strojem, který je funkčně alespoň ekvivalentní, může Zákazník vrátit takový Stroj IBM a IBM vrátí Zákazníkovi zaplacenou cenu. Výše uvedené záruky neplatí v případě nevhodného použití (včetně, ne však výlučně, případů použití jiné kapacity či výkonnosti Stroje, než k jaké vydala IBM písemné oprávnění), havárie, modifikace, nevhodného fyzického nebo operačního prostředí, provozu v jiném než Určeném operačním prostředí, nevhodné údržby provedené Zákazníkem či třetí stranou, nebo poruchy či poškození zaviněného produktem, za který IBM nenese odpovědnost. V případě demontáže či úpravy identifikačních štítků Stroje nebo jeho součástí ztrácí Zákazník nárok na záruku ke Stroji. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 5

6 Jestliže se Zákazník v případě Stroje, za jehož instalaci odpovídá IBM, rozhodne provést instalaci sám nebo si instalaci zajistí prostřednictvím třetí osoby, je IBM oprávněna před poskytnutím záručního servisu Stroj zkontrolovat na náklady Zákazníka. Pokud Stroj není ve stavu přijatelném pro poskytnutí záručního servisu, o čemž rozhoduje výhradně IBM, je Zákazník oprávněn požádat IBM o uvedení Stroje do přijatelného pro poskytnutí servisu nebo svou žádost o poskytnutí záručního servisu odvolat. IBM dle svého vlastního uvážení rozhodne, zda je toto uvedení do přijatelného stavu možné. Tato služba bude poskytnuta za poplatek. UVEDENÉ ZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, KTERÉ IBM ZÁKAZNÍKOVI POSKYTUJE, A NAHRAZUJÍ VEŠKERÉ PŘEDCHOZÍ VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMO UDĚLENÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY, VČETNĚ, NE VŠAK VÝHRADNĚ, NEPŘÍMO UDĚLENÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY NEPORUŠENÍ. SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VYLUČUJÍ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST IBM ZA VADY NAD RÁMEC SJEDNANÝCH ZÁRUK. Položky, na něž se záruka nevztahuje IBM nezaručuje nepřerušený nebo bezchybný provoz Produktů, ani že IBM opraví všechny chyby. IBM označí ty Stroje IBM, na které neposkytuje záruku. Není-li stanoveno jinak ve Smlouvě či v Transakčním dokumentu, poskytuje IBM Materiály, Non-IBM produkty (včetně těch, které byly na žádost Zákazníka dodány se Strojem IBM, nebo na něm instalovány) a Non-IBM Služby bez jakýchkoliv záruk či odpovědnosti za vady. Non-IBM výrobci, vývojáři, dodavatelé nebo vydavatelé však mohou poskytnout svou vlastní záruku přímo Zákazníkovi Záruční servis pro Stroje IBM poskytuje určité typy servisu, jejichž cílem je udržovat Stroje ve stavu, nebo je navrátit do stavu, odpovídajícího jejich Specifikacím. IBM bude Zákazníka informovat o dostupnosti jednotlivých typů servisu pro daný Stroj. IBM může dle svého uvážení i) vadný Stroj buď opravit, nebo vyměnit, a ii) poskytnout Službu buď v prostorách Zákazníka, nebo v servisním středisku. IBM spravuje a instaluje vybrané Technické změny, který se vztahují na Stroje IBM a je oprváněna provádět také preventivní údržbu. Veškeré komponenty, konverze či Upgrady stroje, pro které IBM poskytuje servis, musí být instalovány na Stroji, který i) je Určeným strojem a je opatřen odpovídajícím sériovým číslem, a který ii) je na úrovni Technické změny kompatibilní s takovouto komponentou, konverzí či upgradem. Vyžaduje-li některý typ Služby, aby Zákazník doručil vadný Stroj IBM, zavazuje se Zákazník, že Stroj odešle vhodně zabalený (na náklady předem uhrazené Zákazníkem, nestanoví-li IBM jinak) do místa určeného IBM. Poté, co IBM Stroj opraví, nebo vymění, vrátí IBM na vlastní náklady, nestanoví-li jinak, Stroj Zákazníkovi. IBM odpovídá za ztrátu nebo škodu na Stroji Zákazníka v době, kdy i) je Stroj v držení IBM nebo ii) během přepravy v případech, kdy je IBM povinna hradit přepravní náklady. Zákazník prohlašuje, že: a. není-li vlastníkem Stroje, získá od vlastníka oprávnění, umožňující IBM poskytovat pro příslušný Stroj servis; b. v případech, kdy je to třeba, předtím, než IBM začne poskytovat servis -- (1) se bude řídit postupy pro určení problému a zadání požadavku na servis, jež mu poskytne IBM, (2) zabezpečí veškeré programy, data a zdroje obsažené ve Stroji a (3) bude IBM informovat o změnách v umístění Stroje; c. se bude řídit servisními postupy, které mu IBM poskytne (jež mohou zahrnovat instalaci Strojového kódu a aktualizací softwaru buď stažených z internetových stránek IBM, nebo kopírovaných z jiných elektronických médií); a d. pokud z jakéhokoli důvodu vrátí Stroj IBM -- (1) bezpečně vymaže ze Stroje všechny programy, jež nebyly poskytnuty ze strany IBM spolu se Strojem, a data, včetně, mimo jiného, následujících informací: i) Osobních údajů a ii) důvěrných a soukromých informací Zákazníka a jiných údajů. Pokud není možné odstranit nebo vymazat Osobní údaje, zavazuje se Zákazník přeměnit dotčenou informaci (např. její anonymizací) tak, aby již nenaplňovala znaky osobního údaje dle příslušného právního předpisu; (2) odstraní ze Stroje, který vrací IBM, veškeré zdroje. IBM nenese odpovědnost za jakékoli zdroje a programy, které nebyly poskytnuty IBM spolu se Strojem, ani za data, jež jsou obsažena ve Stroji, který Zákazník vrací IBM; a (3) IBM může za účelem splnění svých smluvních závazků odeslat celý Stroj nebo jeho část či jeho software do místa jiného člena skupiny IBM nebo třetí strany kdekoli ve světě a Zákazník tímto opravňuje IBM takto učinit. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 6

7 14.2 Výměna Zahrnuje-li servis výměnu Stroje nebo jeho části, stává se nahrazená položka vlastnictvím IBM a nahrazující položka se stává majetkem Zákazníka. Zákazník prohlašuje, že veškeré odstraněné položky jsou původní a nezměněné. Nahrazující položka nemusí být nová, ale musí být v dobrém provozním stavu a minimálně funkčně rovnocenná vyměněné položce. Nahrazující položka přebírá záruční nebo pozáruční servisní status položky vyměněné. Zákazník se zavazuje, že předtím, než IBM vymění Stroj nebo jeho část, odstraní veškeré komponenty, díly, úpravy, doplňky a přídavná zařízení, pro něž IBM neposkytuje servis. Zákazník se zároveň zavazuje i) zajistit, aby díly ani Stroj nebyly zatíženy právy třetích stran či jinými omezeními, jež znemožňují jejich výměnu, a ii) převést vlastnické právo a právo držby k odstraněným dílům na IBM. Servis pro některé stroje IBM zahrnuje vyměnitelné jednotky, které IBM poskytuje Zákazníkovi s tím, že Zákazník si je vymění sám. Takovými vyměnitelnými jednotkami mohou být i) díly Stroje ( CRU Customer Replaceable Unit, např. klávesnice, paměť nebo hard disk) nebo ii) celý Stroj. Zákazník může objednat u IBM instalaci vyměnitelných CRU nebo Stroje, avšak tato instalace je prováděna za úhradu. Informace a instalační instrukce poskytne IBM Zákazníkovi zároveň se Strojem a následně kdykoli na požádání. IBM uvádí v materiálech dodaných s vyměnitelnou jednotkou nebo Strojem, zda má být vadný CRU nebo Stroj vrácen IBM. Pokud je vrácení požadováno, IBM dodá Zákazníkovi spolu s vyměnitelnou jednotkou či Strojem i pokyny k vrácení a obal, ve kterém má být vadný CRU či Stroj vrácen. Pokud IBM neobdrží vadný CRU nebo Stroj do 15 kalendářních dnů od obdržení vyměnitelné jednotky Zákazníkem, může Zákazníkovi účtovat dodávku vyměnitelné jednotky Položky, na něž se záruční servis nevztahuje Servisní oprava nebo výměna se nevztahuje na: a. příslušenství, spotřební položky, zdroje (jako např. baterie a tiskové kazety) a konstrukční díly (jako např. rámy a kryty); b. Stroje poškozené nevhodným použitím, nehodou, úpravou, nevhodným fyzickým nebo provozním prostředím či nevhodnou údržbou ze strany Zákazníka nebo třetí strany; c. Stroje, ze kterých, popřípadě, z jejichž dílů, byly odstraněny nebo upraveny identifikační štítky; d. chyby způsobené produkty, za které IBM neodpovídá; e. změny provedené na Stroji; nebo f. Stroje, na kterém Zákazník používá jinou kapacitu či výkonnost, než k jaké byl písemně autorizován IBM Rozšířený záruční servis Pro některé Stroje si může Zákazník zvolit možnost rozšíření standardního typu záručního servisu pro daný Stroj. Za rozšíření záručního servisu během záruky účtuje IBM zvláštní poplatek. Zákazník není oprávněn během záruční doby tento rozšířený záruční servis zrušit či převést na jiný Stroj. 15. Prostředky Zákazníka Pokud Zákazník zpřístupní IBM v souvislosti s poskytováním Služeb pracoviště, software, hardware či jiné zdroje, zavazuje se Zákazník získat veškerá oprávnění nebo souhlasy vztahující se k těmto zdrojům potřebným k poskytování Služeb a k vývoji Materiálů ze strany IBM. IBM bude zproštěna svých závazků, které budou nepříznivě ovlivněny tím, že Zákazník včas nezíská takováto oprávnění nebo souhlasy. Není-li ve Smlouvě nebo Transakčním dokumentu stanoveno jinak, Zákazník je odpovědný za i) jakákoliv data a obsah databází, která Zákazník zpřístupní IBM v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu ii) výběr a zavedení postupů a kontrol týkajících se přístupů, bezpečnosti, šifrování, užívání a přenosu dat, a iii) zálohování a obnovu databází a uložených dat. Povinnosti IBM týkající se těchto dat nebo databáze a závazky bezpečnosti se řídí ustanoveními Smluv a Transakčních dokumentů, které se vztahují na příslušnou transakci týkající se Služeb (které mají přednost před podmínkami samostatných dohod o zachování mlčenlivosti) a podléhají Omezení odpovědnosti a dalším podmínkám této Dohody. 16. Ochrana duševního vlastnictví Pro účely tohoto článku Ochrana duševního vlastnictví zahrnuje pojem Produkt stroj a Strojový kód Nároky třetích stran V případě, že třetí strana uplatní nárok vůči Zákazníkovi z důvodu, že Produkt IBM dodaný společností IBM Zákazníkovi na základě Smlouvy porušuje práva k patentu nebo autorská práva této třetí strany, bude IBM hájit Zákazníka před takovým nárokem na své náklady. IBM uhradí veškeré náklady, škody a náklady na právní zastoupení uložené soudem Zákazníkovi, či zahrnuté v dohodě o narovnání schválené předem IBM, a to za předpokladu, že Zákazník: a. bezodkladně předá IBM písemné oznámení o takovém nároku; b. umožní IBM vést obranu a související jednání o narovnání a bude s IBM v tomto jednání spolupracovat; a Vydání v České republice: 01/2014 Strana 7

8 c. splní a nadále bude splňovat platné podmínky licence k Produktu a povinnosti Zákazníka vyplývající z čl (Náprava) níže Náprava V případě takovéhoto nároku nebo je-li důvodné předpokládat, že takový nárok bude uplatněn, Zákazník souhlasí, že dovolí IBM, aby IBM na základě vlastního uvážení buď (i) zajistila Zákazníkovi možnost dále Produkt používat, (ii) Produkt upravit nebo (iii) jej nahradit produktem alespoň funkčně odpovídajícím. Dojde-li IBM k závěru, že nelze důvodně využít některou z těchto možností, zavazuje se Zákazník, na základě písemné žádosti IBM okamžitě vrátit IBM dotčený Produkt a přestat jej užívat. IBM v takovém případě poskytne Zákazníkovi náhradu odpovídající čisté účetní hodnotě kalkulované v souladu s obecně přijímanými účetními princip Nároky, za které IBM neodpovídá IBM nepřebírá žádné závazky týkající se nároků založených na: a. čemkoliv, co poskytl Zákazník nebo třetí strana v zastoupení Zákazníka, a co bylo začleněno do Produktu; nebo na skutečnosti, že IBM jednala v souladu s designem, specifikací či pokyny dodanými Zákazníkem nebo třetí stranou v zastoupení Zákazníka; b. používání Produktu v rozporu s udělenou licencí a aplikovatelnými omezeními nebo použití neaktuální verze či vydání Produktu, v rozsahu, v jakém by nárok býval nebyl uplatněn, kdyby bývala byla použita aktuální verze či vydání; c. jakékoli úpravě Produktu provedené Zákazníkem nebo třetí stranou jménem Zákazníka nebo kombinaci, provozu nebo použití Produktu s jakýmkoli jiným Produktem, hardwarovým zařízením, programem, daty, přístrojem, nebo metodami či postupy; d. distribuci, provozu nebo používání Produktu mimo Podnik Zákazníka; e. porušení práv prostřednictvím Produktu, který nebyl dodán IBM. Tento článek Ochrana duševního vlastnictví stanoví veškeré závazky IBM a výlučné prostředky nápravy ve prospěch Zákazníka v souvislosti s nároky třetích stran z práv duševního vlastnictví. 17. Omezení odpovědnosti 17.1 Za co IBM odpovídá Mohou nastat okolnosti, kdy z důvodu neplnění závazků IBM ze Smlouvy či Transakčního dokumentu vznikne Zákazníkovi vůči IBM nárok na náhradu újmy. V takovém případě bude IBM odpovídat pouze za újmu způsobenou podle příslušné Smlouvy či Transakčního dokumentu, a tato újma v souhrnu nepřekročí výši přímé skutečné škody, kterou Zákazník utrpěl jako okamžitý a přímý důsledek takového neplnění, a to maximálně částku odpovídající vyšší z následujících možností: částce odpovídající ,- EUR (pět set tisíc EUR) přepočtené na české koruny dle směnného kurzu zveřejněného ČNB v pracovní den předcházející dni uhrazení příslušné faktury Zákazníkem, nebo, není-li takové faktury, v den, kdy došlo k porušení povinnosti IBM; nebo ceně (v případě opakovaných plateb ve výši 12 měsíčních plateb) za Produkt, kterého se předmětný nárok týká. Pro účely tohoto odstavce zahrnuje termín Produkt rovněž Materiály a Strojový kód. Toto omezení platí také pro jakéhokoliv ze subdodavatelů IBM a vývojářů Programů. Obě smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením příslušné Smlouvy či Transakčního dokumentu sjednávají, že částky uvedené v předchozím odstavci představují limit náhrady újmy, za kterou budou IBM, její subdodavatelé a vývojáři Programů společně odpovědní. Výše uvedené omezení náhrady újmy se nevztahuje na: a. platby, na něž odkazuje článek Ochrana duševního vlastnictví výše; a b. újmy na zdraví (včetně usmrcení) a újmy na nemovitém a na osobním movitém majetku, za které je IBM odpovědná ze zákona; c. újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti Za co IBM neodpovídá Vyjma případů, kdy je to výslovně stanoveno kogentními právními předpisy, nebudou IBM, její subdodavatelé ani vývojáři Programů za žádných okolností odpovědní za následující skutečnosti, a to ani v případě, že by byli na takovou možnost upozorněni: a. za ztrátu nebo poškození dat; b. za zvláštní, nahodilé, příkladné nebo nepřímé škody, či za následné hospodářské škody; nebo c. za ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, ušlé výnosy, újmu způsobenou poškozením dobrého jména, nebo za nedosažené předpokládané úspory. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 8

9 Omezení náhrady újmy dle tohoto článku Omezení odpovědnosti se uplatní v maximálním možném rozsahu, v jakém to umožňují kogentní ustanovení právních předpisů České republiky, případně v jakém to z těchto předpisů vyplývá. 18. Ověřování dodržování podmínek IBM může na základě odůvodněného oznámení provést kontrolu údajů o užívání a jiné informace mající vliv na kalkulaci cen dle této Dohody. Tato kontrola bude vedena takovým způsobem, aby bylo minimalizováno narušení Zákazníkových obchodních aktivit, a může být provedena v prostorách Zákazníka během Zákazníkových běžných provozních hodin. Zákazník se zavazuje i) poskytnout záznamy, výstupy ze systémových nástrojů a jiné elektronické systémové informace, či jejich vytištěné zábznamy, nezbytné pro provedení kontroly, a ii) neprodleně uhradit dodatečné oprávněné platby a jiné závazky stanovené na základě výsledků této kontroly. IBM má právo ověřit užívání dat a ostatních informací ze strany Zákazníka, jež ovlivňují výpočet poplatků, jehož součástí je právo ověřovat dodržování ostatních podmínek této Dohody ze strany Zákazníka (včetně platných Smluv a Transakčních dokumentů). IBM může pro provedení ověření využít účasti nezávislého auditora, a to za předpokladu, že s takovým auditorem uzavře smlouvu o výměně důvěrných informací. Zákazník se zavazuje vést, uschovávat a poskytnout IBM a jejím auditorům písemné záznamy, výstupy ze systémových nástrojů a jiné informace ze systému, umožňující ověření instalace. Pokud provedené ověření ukáže, že Zákazník porušuje podmínky této Dohody, Smluv či Transakčních dokumentů, IBM Zákazníka písemně informuje Obcházení technologických opatření Zákazník nebude (i) Obcházet ani se pokoušet obejít jakékoli Technologické opatření týkající se Produktu IBM nebo k témuž využít třetí stranu nebo produkt třetí strany ani (ii) jakýmkoli způsobem realizovat přístup k Neoprávněné zabudované kapacitě, užívat ji nebo se o takový přístup či užívání pokoušet. 19. Všeobecná ustanovení 19.1 Oznámení a komunikace Písemná komunikace, včetně oznámení adresovaných určenému zástupci adresáta, musí být zaslána na adresu (fyzicky, em nebo faxem) uvedenou v příslušné Smlouvě nebo Transakčním dokumentu. Smluvní strany souhlasí s používáním elektronických prostředků a faxů za účelem komunikace související s jejich obchodními vztahy založenými na základě Smluv a Transakčních dokumentů, a takováto komunikace je rovnocenná podepsané písemnosti. Identifikační kód ( ID uživatele ) obsažený v elektronických dokumentech postačuje k ověření identity odesilatele a autentičnosti dokumentu Postoupení práv a povinností a přeprodej Žádná ze smluvních stran nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany ani jinak nepřevede, úplně ani z části tuto Dohodu, Smlouvu či Transakční dokument. Jakýkoliv pokus tak učinit bude považován za neplatný. Postoupení této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu úplně nebo z části, v rámci Podniku, jehož je příslušná smluvní strana součástí, nebo na právního nástupce v rámci fúze či akvizice, nevyžaduje souhlas druhé smluvní strany. IBM je rovněž oprávněna postoupit své peněžité pohledávky bez souhlasu Zákazníka. IBM je dále oprávněna postoupit Dohodu, Smlouvu či Transakční dokument na třetí osobu, pokud tak učiní v rámci převodu části svých obchodních aktivit způsobem, který bude mít stejný dopad na všechny její zákazníky. Zákazník se zavazuje, že nebude přeprodávat žádné Služby bez předchozího písemného souhlasu IBM. Jakýkoliv pokus tak učinit bude považován za neplatný. Zákazník prohlašuje, že kupuje Stroje za účelem jejich používání v rámci příslušné části svého Podniku, jež se fyzicky nachází v západní Evropě a ne pro další prodej, leasing nebo převod na třetí stranu, nejde-li o některou z dále uvedených okolností: a. Zákazník si sjedná financování zpětného leasingu (lease-back) Stroje; nebo b. Zákazníkovi nebyla na jeho koupi poskytnuta žádná sleva ani podpora Dodržování právních předpisů IBM bude dodržovat právní předpisy vztahující se obecně na IBM jako na poskytovatele Produktů a Služeb informačních technologií. IBM neodpovídá za vymezení právních požadavků vztahujících se k předmětu činnosti Zákazníka, včetně těch, které se týkají Produktů a Služeb, jež Zákazník nabývá na základě této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu ani za to, že poskytnutí Produktů a Služeb na základě této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu ze strany IBM, či jejich převzetí Zákazníkem, splňuje požadavky takovýchto právních předpisů. Nehledě na jakékoli odlišné ustanovení v této Dohodě, Smlouvě či transakčním dokumentu žádná ze smluvních stran není povinna učinit cokoli, co by znamenalo porušení pro ni závazných právních předpisů. Každá ze smluvních stran bude postupovat v souladu s příslušnými zákony, předpisy a souvisejícími předpisy ukládajícími embargo a sankce a nařízeními, týkajícími se vývozu a dovozu, včetně zákazů vývozu pro účely určitého koncového užití či pro určité koncové uživatele. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 9

10 19.4 Řešení sporů Každá ze smluvních stran poskytne druhé straně přiměřenou možnost nápravy předtím, než vůči druhé straně vznese nároky související s neplněním jejích povinností z této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu. Smluvní strany se pokusí v dobré víře vyřešit jakékoli spory, neshody či nároky vztahující se k této Dohodě, Smlouvě nebo Transakčnímu dokumentu. SMLUVNÍ STRANY TÍMTO SJEDNÁVAJÍ KRATŠÍ PROMLČECÍ LHŮTU VEŠKERÝCH PRÁV VZNIKLÝCH Z TÉTO DOHODY, SMLOUVY ČI TRANSAKČNÍHO DOKUMENTU O DÉLCE DVA ROKY OD OKAMŽIKU, KDY ZAČNE TATO LHŮTA BĚŽET. UJEDNÁNÍ O ZKRÁCENÍ PROMLČECÍ LHŮTY PRÁV IBM NELZE ODDĚLIT OD UJEDNÁNÍ O ZKRÁCENÍ PROMLČECÍ LHŮTY PRÁV ZÁKAZNÍKA. Pokud se kterékoli ustanovení této Dohody ukáže neplatným či nevynutitelným, zbývající ustanovení této Dohody zůstávají platná a účinná v plném rozsahu. Žádné z ustanovení této Dohody nemá vliv na zákonná práva spotřebitelů, jichž se nelze smluvně vzdát a jež nelze smluvně omezit Ostatní podmínky a. Žádná smluvní strana neuděluje bez předchozího písemného souhlasu druhé straně právo užívat její ochranné známky, obchodní názvy, či jiná označení (včetně ochranných známek, obchodních názvů či označení v rámci jejího Podniku) pro účely propagace nebo publikování. b. Výměna důvěrných informací bude probíhat na základě smluvními stranami podepsané samostatné smlouvy o výměně důvěrných informací. Avšak do rozsahu, v jakém jsou důvěrné informace vyměňovány v souvislosti s Produkty či Službami dodávanými na základě této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu bude smlouva o výměně důvěrných informací součástí a předmětem této Dohody. c. Tato Dohoda, ani žádná transakce na jejím základě uzavřená, nezakládá žádné zastoupení, společný podnik nebo partnerství mezi Zákazníkem a IBM. Obě smluvní strany mohou svobodně uzavírat obdobné smlouvy s jinými stranami za účelem vývoje, nabývání či poskytování konkurenčních produktů a služeb. d. Každá smluvní strana uděluje pouze licence a práva uvedená v této Dohodě, Smlouvě či Transakčním dokumentu. Žádné jiné licence či práva (včetně licencí nebo práv z patentů) nejsou udělována přímo, nepřímo ani jiným způsobem. Práva a licence udělená Zákazníkovi podle této Dohody, Smlouvy či transakčního dokumentu mohou být ukončeny, pokud Zákazník nesplní své příslušné platební povinnosti. e. Zákazník souhlasí s tím, že IBM může zpracovávat informace o obchodních kontaktech zaměstnanců a dodavatelů Zákazníka a informace o Zákazníkovi jako právnické osobě (kontaktní informace) v souvislosti s Produkty a Službami IBM nebo v rámci rozvoje obchodního vztahu IBM se Zákazníkem. Tyto kontaktní informace mohou být uchovávány, interně zpřístupňovány a zpracovávány společností International Business Machines Corporation a jejími dceřinými společnostmi, Obchodními partnery a subdodavateli bez ohledu na místo podnikání, a to výhradně za výše uvedeným účelem s tím, že tyto společnosti při zpracovávání těchto údajů postupují v souladu se zákony na ochranu osobních údajů. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, Zákazník osoby, jejichž kontaktní údaje mají být uchovávány, interně zpřístupňovány a zpracovávány, informoval a získal jejich souhlas a jejich žádosti o zpřístupnění, aktualizaci, opravu či odstranění kontaktních informací zašle IBM, která následně těmto žádostem vyhoví. f. Tato Dohoda ani žádná transakce na jejím základě uzavřená neuděluje žádná práva ani nezakládá žádné nároky ve prospěch třetích stran a IBM neodpovídá za případné nároky třetích stran vůči Zákazníkovi, vyjma případů i) uvedených v Části Ochrana duševního vlastnictví, ii) uvedených v Části Omezení odpovědnosti, týkajících se újmy na zdraví (včetně usmrcení) a újmy na nemovitém a osobním movitém majetku, za které IBM odpovídá třetí straně ze zákona, nebo iii) stanovených kogentními ustanoveními příslušných právních předpisů. g. Zákazník odpovídá za výběr Produktů a Služeb splňujících jeho potřeby a za výsledky získané užíváním těchto Produktů a Služeb, včetně svého rozhodnutí realizovat případná doporučení týkající se jeho obchodních postupů a činností. h. Pokud je podle této Dohody vyžadováno některou smluvní stranou schválení, akceptace, souhlas nebo podobný úkon, nebude poskytnutí takového úkonu bezdůvodně zdržováno nebo odmítnuto. i. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nesplnění případných nepeněžitých závazků, pokud k takovému nesplnění došlo z důvodů vzniklých nezávisle na její vůli. j. Zákazník se zavazuje poskytnout IBM na základě její odůvodněné žádosti, za účelem splnění jejích závazků z této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu bezplatně, dostatečný a bezpečný přístup (včetně dálkového přístupu) do jeho prostor, k jeho systémům, informacím, zaměstnancům a zdrojům. IBM nenese odpovědnost za případné prodlení s plněním či za neplnění zapříčiněné prodlením Zákazníka s poskytnutím takového přístupu nebo nesplněním jiných povinností Zákazníka dle této Dohody, Smlouvy nebo Transakčního dokumentu. k. Zákazník a IBM se ve smyslu 1801 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) dohodli, že se ustanovení 1799 a 1800 občanského zákoníku pro vztahy založené Smlouvou, Transakčním dokumentem či touto Dohodou neuplatní. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 10

11 l. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 občanského zákoníku. m. Smluvní strany vylučují použití 1740 odst. 3 a 1751 odst. 2 občanského zákoníku, které stanoví, že tato Dohoda, Smlouva a Transakční dokument jsou uzavřeny i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. 20. Ukončení této Dohody Kterákoli ze smluvních stran může ukončit tuto Dohodu doručením písemné výpovědi druhé straně poté, co splní či dokončí své závazky podle této Dohody, včetně příslušných Smluv a Transakčních dokumentů. Kterákoli ze smluvních stran může ukončit tuto Dohodu, pokud druhá strana i přes písemné upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě nedodržuje její podmínky. Podmínky této Dohody, jež svou povahou přesahují dobu její platnosti, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění, a platí i pro případné právní nástupce a postupníky smluvních stran. 21. Územní rozsah a rozhodné právo Tato Dohoda, Smlouvy a Transakční dokument, jejich interpretace a uplatňování práv, povinností a závazků zákazníka i IBM z nich vzniklých, nebo se vztahujících k jejich předmětu, se řídí právem České republiky, a to bez ohledu na znění kolizních norem mezinárodního práva soukromého. V případě, že by některé ustanovení této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu bylo považováno za neplatné nebo nevymahatelné, zůstanou zbývající ustanovení plně platná a účinná. Touto Dohodou, Smlouvou či Transakčním dokumentem nejsou dotčena zákonná práva spotřebitelů, která nemohou být smluvně omezena nebo vyloučena. Veškerá práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Dohody spadají do pravomoci soudů ČR. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 11

12 Tato Dohoda tvoří spolu s příslušnými Smlouvami a Transakčními dokumenty úplnou smlouvu týkající se transakcí, na základě kterých Zákazník nakupuje Stroje od IBM, a nahrazuje veškerá předchozí ústní či písemná sdělení, prohlášení, ujednání, záruky, sliby, dohody a závazky mezi Zákazníkem a IBM. Při uzavírání této Dohody včetně všech Smluv a Transakčních dokumentů žádná ze smluvních stran nevychází z žádného prohlášení, které není uvedeno v této Dohodě. Další nebo odlišné podmínky v písemném sdělení Zákazníka (např. objednávka) jsou neplatné. Smluvní strany stvrzují svým ručním či, umožňují-li to příslušné zákony, elektronickým podpisem této Dohody (či jiného dokumentu, který na její znění odkazuje) souhlas s podmínkami této Dohody. Po podpisu této Dohody 1) mohou být veškeré reprodukce této Dohody, Smluv a Transakčních dokumentů vytvořené spolehlivými prostředky (např. fotokopie nebo faksimile) považovány za originály a 2) dodávky veškerých Produktů a Služeb objednaných v rámci této Dohody se budou řídit ujednáními v ní obsaženými. Zákazník tímto potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v této Dohodě, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá: (i) závaznost Tabulky IBM pro oprávněné užívání Strojů a Mainframe (článek 2), (ii) oprávnění IBM žádat vrácení Produktu porušujícího patent nebo autorská práva (článek 16.2), (iii) limitace práva Zákazníka na náhradu újmy (článek 17), (iv) oprávnění IBM ověřit si data týkající se užívání ze strany Zákazníka a další informace ovlivňující výpočet poplatků (článek 18), (v) vyloučení režimu adhezních smluv (článek 19.5k), (vi) převzetí nebezpečí změny okolností (článek 19.5l), (vii) vyloučení pravidel, která umožňují uzavření smlouvy v případě, že smluvní strany nedosáhly úplného konsensu (článek 19.5m), (viii) závaznost vývozních a dovozních právních předpisů (článek 19.3), (ix) zkrácení promlčecí lhůty (článek 19.4), (x) omezení a vyloučení odpovědnosti za vady (článek 14), (xi) závaznost licenční smlouvy IBM vztahující se ke Strojovému kódu (článek 13.2), (xii) závaznost licenční smlouvy (licenčních smluv) pro Jiný interní licenční kód (článek 13.3). Zákazník: IBM Česká republika, spol. s r.o.: Podpis oprávněného zástupce Podpis oprávněného zástupce Jméno (čitelně) Jméno (čitelně) Funkce Funkce Datum: Datum: Adresa: Adresa: V Parku 2294/ Praha 4 IČ: IČ: Zapsána Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 692 Vydání v České republice: 01/2014 Strana 12

Dohoda o rámcových obchodních podmínkách

Dohoda o rámcových obchodních podmínkách Dohoda o rámcových obchodních podmínkách S odkazem na tyto rámcové podmínky (dále jen Dohoda ) si Zákazník může objednat Programy, služby Cloud Services a jiné Služby, Stroje a Zařízení (souhrnně Produkty

Více

Smlouva o koupi hardwaru a poskytnutí softwaru podle ustanovení 1725 a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen NOZ ) ( Smlouva )

Smlouva o koupi hardwaru a poskytnutí softwaru podle ustanovení 1725 a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen NOZ ) ( Smlouva ) Smlouva o koupi hardwaru a poskytnutí softwaru podle ustanovení 1725 a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen NOZ ) ( Smlouva ) Smlouva č.: CZI mezi společnostmi: Zákazník: Číslo zákazníka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska

ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska Licenční smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska Zástupce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Anterix s.r.o., IČ 24213641, se sídlem Křižíkova 2148, Benešov, 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložce 189248. I. Úvodní

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

Pojmem Závod se rozumí výrobní závod společnosti ESAB na adrese Vamberk, Smetanovo nábřeží 334, PSČ 517 54. 2. POUŽITÍ TĚCHTO PODMÍNEK

Pojmem Závod se rozumí výrobní závod společnosti ESAB na adrese Vamberk, Smetanovo nábřeží 334, PSČ 517 54. 2. POUŽITÍ TĚCHTO PODMÍNEK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO PŘÍDAVNÉ SVAŘOVACÍ MATERIÁLY, STANDARDNÍ ZDROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ - ESAB VAMBERK, s.r.o., člen koncernu (pro obchodní partnery podnikatelské subjekty) 1. DEFINICE

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Lukáše Kupce Sídlo: Palackého 1553/5, 350 02, Cheb Identifikační číslo: 01960571 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Cheb, č. j. 1094/2013/CH (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Servisní podmínky společnosti. EXPRESS SERVIS Company s.r.o.

Servisní podmínky společnosti. EXPRESS SERVIS Company s.r.o. Servisní podmínky společnosti EXPRESS SERVIS Company s.r.o. Servisní podmínky společnosti Express Servis Company s.r.o. 1. Obecná ustanovení Servisní podmínky (dále jen SP) společnosti Express servis company

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen VOP ) (platné od 1.1.2010) čl. 1 Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1. Radim Pytela AC Vyškov,

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, a.s. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Čl. 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Společnost

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 1. Platnost Obchodních podmínek 1.1 Předmět, obsah. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky nákupu Zboží ze strany

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky Společnost: AMAX COM, s.r.o. Se sídlem: Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika IČ: 26958066 Zapsaná: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 23.03. 2005, oddíl C,

Více

STANDARDNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

STANDARDNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Strana 1/15 STANDARDNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOETIS ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. VERZE: 1. ŘÍJNA 2012 PREAMBULE Tyto standardní nákupní podmínky (dále jen SNP ) jsou vyhotoveny v souladu se zákonem č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Hofmann Bohemia partner gastronomie, s.r.o. se sídlem Chebská 2096, 356 71 Sokolov identifikační číslo: 49788868 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. uplatňované pro smlouvy o dílo vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci Jan Chlebek Smilovice147 73955 mikrobille3net@gmail.com 723165466 IC 700 21767 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1.Všeobecné

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence Licenční smlouva 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMAX COM, s.r.o., se sídlem Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 26958066, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne

Více

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ platné od 1.1.2014 1. VÝKLAD 1.1 Definice. Pro účely těchto Podmínek se následujícími pojmy rozumí: Pracovní den: den (kromě soboty, neděle nebo státního

Více

Anna Przepiorová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 28.11.2015, 12:51

Anna Przepiorová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 28.11.2015, 12:51 Všeobecné obchodní podmínky Anna Przepiorová Sídlo: Mosty u Jablunkova 799, 73998 Mosty u Jablunkova Identifikační číslo: 88355365 Nejsme plátci DPH zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského

Více

Servisní podmínky platné od 1.1.2016

Servisní podmínky platné od 1.1.2016 Servisní podmínky platné od 1.1.2016 1.) Obecná ustanovení 1.1.) Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen Smlouvy) mezi zákazníkem (dále též zákazník nebo objednatel ) a zhotovitelem,

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW.

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ujednání 1.1. Obchodní podmínky a reklamační řád Prodávajícího: Jan Švarc (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě www.thalieparfums.cz. Tyto obchodní

Více

O b ch o d n í p o d m í n k y

O b ch o d n í p o d m í n k y O b ch o d n í p o d m í n k y Ing. Jiřina Holá Dolejší, TopCasing, se sídlem Dubice 73, Ústí nad Labem, CZ-40002 identifikační číslo: 679 93 915 Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22.

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti. 2 Objednávka

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti. 2 Objednávka VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP VÝROBNÍHO MATERIÁLU (verze platná ke dni 26.10.2015) společnosti MBtech Bohemia s.r.o., IČ: 65416082, se sídlem Plzeň Skvrňany, Daimlerova 1161/6 PSČ 301 00 Plzeň,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://zdrave zvire.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Vymezení pojmů 1. Dodavatelem se rozumí Kili, s. r. o. Dodavatel se nachází v právním postavení prodávajícího nebo

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. Obchodní podmínky poskytovatele aukčního systému Dražební společnosti MORAVA s.r.o. ze dne 31. 7. 2015 OBSAH I. Všeobecné podmínky II. Definice základních pojmů III. Způsob

Více

2.3 Zakoupení telematických systémů. 2.4 Poskytování telematických systémů za úplatu (pronájem) 2.5 Přenechání aplikačního softwaru

2.3 Zakoupení telematických systémů. 2.4 Poskytování telematických systémů za úplatu (pronájem) 2.5 Přenechání aplikačního softwaru 1 Openmatics s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro telematické služby (Prosinec 2014) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky ( VOP ) platí pro poskytování všech služeb dle bodu 2 (

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. 1. Obecná ustanovení Verze 3.0 SODATSW spol. s r.o. tímto vydává dle ustanovení 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz VOSA ČR s.r.o. se sídlem Muškova 1429/2, Praha 4 IČ: 26144328, DIČ: CZ26144328 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obrazyplakaty.cz

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. 1. Definice pojmů V těchto VOP, Smlouvě, Zvláštních podmínkách a Ceníkách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti KAMÍR a Co spol. s r. o., IČ 15770265, se sídlem Ferd. Pakosty 1148, 39 501 Pacov,

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02 Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel provozovaného společností INFOTOOLS.cz s.r.o. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ZÁKON. o poštovních službách

Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ZÁKON. o poštovních službách Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 225/2003 Sb., zákonem

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ společnosti Visual Data s.r.o. se sídlem Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01849611 DIČ: CZ 01849611 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje informačního systému společnosti SOFT-PC s.r.o. užívaného Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému.

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SLUŽBĚ AIM TÍSŇOVÁ PÉČE Poskytované v rámci služeb elektronických komunikací pod značkou AIM Networks platné od 1.1. 2013 1. Společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4,

Více