Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:"

Transkript

1 Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky Český účetní standard č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek Orgány DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV, účetní DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Související vnitřní normy: Klasifikace: Odpovědná osoba: Schváleno: Předseda DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Na zasedání výboru DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV dne Účinnost od: Účinnost do: Neomezena Přílohy: V souladu s ustanovením zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a příslušnými Českými účetními standardy, se vydává tato s m ě r n i c e: Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje způsob a organizaci pořizování, evidence a odpisování dlouhodobého majetku. Směrnice dále upravuje ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou. 2. Tato směrnice se vztahuje na orgány DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV a účetní DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. 1

2 Článek 2 Vymezení pojmů, zkratky 1. Dlouhodobým majetkem pro účely této směrnice je dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. 2. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou software, ocenitelná práva (zejména ochranné známky, autorská díla a ), drobný dlouhodobý nehmotný majetek (SW v ocenění pod 7.000,- Kč), ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady), nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku. DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV neúčtuje jako o dlouhodobém nehmotném majetku o technických auditech a energetických auditech, lesních hospodářských plánech, plánech povodí a povodňových plánech 1. Výjimku tvoří technické audity, energetické audity, lesní hospodářské plány, plány povodí a povodňové plány, které jsou financovány z investičních dotací EU. 3. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou pozemky, kulturní předměty, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ostatní dlouhodobý hmotný majetek (věcná břemena 2 ) v ocenění nad ,- Kč 3 s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Drobný dlouhodobý hmotný majetek účtuje DSO na účtu 028 od hodnoty vyšší než 500,- Kč. Z důvodu evidence nízké hodnoty majetku na účtu 028 nebude svazek účtovat na podrozvahovém účtu Dlouhodobým finančním majetkem jsou akcie a podíly ve společnostech s ručením omezeným zakládaných DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV, nebo akcie a podíly ve společnostech s ručením omezeným, v nichž je DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV společníkem. 5. Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření jeho vybavenosti nebo použitelnosti, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku podle 11 odst. 2 nebo 14 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb Okamžik zahájení účtování nákladů souvisejících s pořizováním majetku je okamžik rozhodnutí oprávněného orgánu DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV pořídit dlouhodobý majetek. 7. Okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání 5 a 6 se zejména rozumí dokončení pořizovaného majetku (věci) a splnění stanovených (technických) funkcí a povinností stanovenými jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). 8. Oceněním dlouhodobého majetku jsou náklady související s pořizováním dlouhodobého majetku 7 od okamžiku zahájení účtování nákladů souvisejících s pořizováním dlouhodobého majetku do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání. Těmito náklady nejsou úroky z úvěrů 8 a zpravidla jsou výdaje související se zajištěním financování a administrací přijatých transferů , odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky 2 14 odst. 7, písm. d vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky 3 19, odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 4 55 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb. vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky 5 11, odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky 6 14, odst. 13 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky 7 55, odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky 8 Bod 7.1. odst. b) Českého účetního standardu č. 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek 9 Bod 7.1. odst. d) Českého účetního standardu č. 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek 2

3 9. Oceněním dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností jsou vlastní náklady Vlastními náklady u dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku jsou přímé náklady a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti 11. Nepřímé náklady se vyčíslují individuálně dle konkrétní akce Okamžikem uskutečnění účetního případu vztahujícím se k dlouhodobému majetku je zejména den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku závazku, platbě závazku, vzniku pohledávky, pohybu majetku uvnitř DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV, a k dalším skutečnostem vyplývajícím z jiných právních předpisů nebo vnitřních poměrů DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV, které jsou předmětem účetnictví DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV a které v DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV nastaly, popř. existují odpovídající listiny týkající se účetních případů. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu Dlouhodobým majetkem, který se odpisuje, je software, ocenitelná práva, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (např. územně plánovací dokumentace), stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí. 13. Odpisem se rozumí částka vyjadřující trvalé opotřebení majetku (morální nebo fyzické) vlivem užívání za určité období. 14. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dlouhodobý majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související Oprávkami se rozumí úhrn odpisů za jednotlivé roky používání a odpisování vyjadřující celkové opotřebení dlouhodobého majetku. 16. Zůstatkovou cenou se rozumí rozdíl mezi cenou, za který byl dlouhodobý majetek pořízen a oprávkami. 17. Odpisováním se rozumí rozložení pořizovací ceny dlouhodobého majetku prostřednictvím nákladů do více období. 18. Klasifikací majetku se rozumí přiřazení kódu CZ-CC nebo CZ-CPA k majetku dle přílohy č. 1 Českého účetního standardu č Odpisovým plánem se rozumí účetní záznam 16, na základě kterého se odpisuje dlouhodobý majetek v průběhu jeho používání Dotací se rozumí investiční transfer Kvalifikovaným odhadem se rozumí odhad na základě zkušeností a znalostí. 22. Majetkem určeným k prodeji 19 se rozumí pohledávky, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek, u kterého oprávněný orgán DSO rozhodl o záměru prodeje Reálnou hodnotou se rozumí ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce , odst. 1, písm. b zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 11 25, odst. 5, písm. d zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 12 Bod 7.1 odst. c) Českého účetního standardu č. 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek 13 Body 6.3 a Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 14 25, odst. 5, písm. a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 15 Bod 5.2. Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 18 Český účetní standard č. 703 Transfery odst. 1 písm. h zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3

4 24. Vybranými účetními jednotkami 22 jsou organizační složky státu (např. Pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje), státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionu soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. 25. Bezúplatným nakládáním s dlouhodobým majetkem se rozumí bezúplatná změna vlastnického práva (např. bezúplatný převod či přechod nebo darování) a bezúplatné umožnění nakládat s dlouhodobým majetkem někomu jinému než vlastníkovi bez změny vlastnického práva (např. předáním k hospodaření nebo výpůjčkou). 26. V textu jsou dále používány např. tyto zkratky: a) OUUP okamžik uskutečnění účetního případu b) PO příspěvková organizace zřízená obcí c) CZ-CC klasifikace stavebních děl dle Českého statistického úřadu d) CZ-CPA klasifikace produkce dle Českého statistického úřadu e) TZ technické zhodnocení dlouhodobého majetku Článek 3 Vymezení povinností a odpovědností 1. Odpovědná osoba - předseda DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV (příkazci operací) a) odpovídá za nakládání s dlouhodobým majetkem, b) odpovídá za klasifikaci nově pořizovaného majetku, c) odpovídá za stanovení předpokládané (zbývající) doby používání 23 dlouhodobého majetku (nově pořizovaného či zhodnoceného v případě, že technické zhodnocení má vliv na změnu doby používání), d) odpovídá za ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou, e) odpovídá za plnění povinností navázání na výši ocenění, výši oprávek a výši dotace při bezúplatném nakládání s majetkem. 2. Věcně příslušný - účetní DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV a) odpovídá za správnost, přesnost a úplnost vedení majetkové evidence, b) odpovídá za vyznačení klasifikace a doby používání v majetkové evidenci na základě předaných podkladů, c) sestavuje a uschovává odpisové plány, d) odpovídá za úschovu podkladů majetkové evidence, e) vyhotovuje podklady k zaúčtování odpisů a časového rozlišení dotací na základě předaných podkladů, Článek 4 Pořizování dlouhodobého majetku a zařazování dlouhodobého majetku do majetkové a účetní evidence 1. Stanovení nákladů související s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 24 a) Veškerý pořizovaný dlouhodobý majetek, resp. veškeré náklady související s pořizováním dlouhodobého majetku a technického zhodnocení, eviduje účetní v účetní evidenci DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV od okamžiku zahájení účtování nákladů souvisejících s pořizováním majetku, po dobu pořizování majetku, do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání, na účtech účtové skupiny 04. nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek. Tímto způsobem eviduje účetní i pořizovaný dlouhodobý majetek, který bude následně svěřen k výkonu práva hospodaření příspěvkové organizaci odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 23 Bod 5.5. Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku vyhlášky č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 4

5 b) Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku jsou mimo jiné i náklady na vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí (demolice) v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu 25. Osoba odpovědná za majetek před realizací demolice dlouhodobého majetku zajistí schválení demolice příslušným orgánem DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. c) Syntetický účet 04. nedokončený, resp. pořizovaný dlouhodobý majetek účetní analyticky člení pro účely ocenění jednotlivých položek pořizovaného majetku 26. Inventurní soupisy majetkuk předává účetní osobě odpovědné za zařazení majetku do užívání a inventurní komisi ke kontrole v souladu s Plánem inventur. Inventurní soupisy vrací osoba odpovědná za zařazení majetku do užívání a inventurní komise zpět v souladu s Plánem inventur. 2. Zařazení dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení do majetkové a účetní evidence a) Odpovědná osoba zajistí, nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání, vyhotovení a předání osobě odpovědné za majetek Pokynu pro zařazení stavby nebo pozemku/dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence. Tento doklad doloží příslušnými písemnostmi dokladujícími způsobilost majetku k užívání, resp. okamžik uskutečnění účetního případu (kolaudační souhlas, předávací protokol mezi dodavatelem a obcí, smlouva (jiná písemnost) s vyznačením doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu 27 ). b) Do Pokynu uvede osoba odpovědná za zařazení majetku do užívání nezbytné informace, mimo jiné zejména: - informaci pro klasifikaci majetku (např. dle vyznačení příslušného kódu CZ-CC nebo CZ- CPA dodavatelem do dodacích listů, předávacích protokolů ), - kvalifikovaný odhad zbývající doby používání majetku při pořizování technického zhodnocení, tj. např. nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace, - vyčíslení, případně odhad výše investičního transferu souvisejícího s pořizovaným majetkem, - v případech bezúplatného nakládání s majetkem vyznačí výši pořizovací ceny, výši oprávek a výši dotace evidované v účetnictví vybrané účetní jednotky, - informaci pro účely vyhotovení Pomocného analytického přehledu o tom, zda se jedná o dopravní prostředky, nebo stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí, nebo technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku. c) Odpovědná osoba zajistí, nejpozději do 13. dne měsíce následujícího po okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání, vyhotovení a předání účetní DSO Pokynu pro zařazení stavby nebo pozemku/dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence. Tento doklad doloží příslušnými písemnostmi dokladujícími způsobilost majetku k užívání, resp. okamžik uskutečnění účetního případu (kolaudační souhlas, předávací protokol mezi dodavatelem a DSO, smlouva (jiná písemnost) s vyznačením doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu 28 ). d) Účetní zařadí dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, nebo technické zhodnocení, do majetkové evidence a vyhotoví písemnost vyhotovenou pomocí software KEO o zařazení dlouhodobého majetku do majetkové evidence doloženou Pokynem pro zařazení stavby nebo pozemku/dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence a příslušnými písemnostmi dokladujícími způsobilost majetku k užívání (kolaudační souhlas, předávací protokol mezi dodavatelem a DSO, smlouva (jiná písemnost) s vyznačením doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu ). e) Účetní na základě podkladů předaných odpovědnou osobou zařadí dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, nebo technické zhodnocení do účetní evidence nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání. 3. Pořizování a zařazení dlouhodobého finančního majetku do účetní evidence - zakládání společnosti DSO nebo zvyšování základního jmění společnosti odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 26 Bod písm. a) Českého účetního standardu č. 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek 27 Bod Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 28 Bod Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 5

6 a) Odpovědná osoba předá účetní formou interního sdělení podepsaného příkazcem operace zakladatelský dokument, případně smlouvu o úpisu akcií do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zakladatelský dokument, resp. smlouva o úpisu akcií uzavřena. b) Účetní na základě zakladatelské smlouvy, případně smlouvy o úpisu akcií, předané osobou odpovědnou za pořizování dlouhodobého finančního majetku, zobrazí pořizování finančních investic a současně závazek DSO z titulu pořizování finančních investic v účetní evidenci nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zakladatelská smlouva, resp. smlouva o úpisu akcií podepsána. c) Odpovědná osoba účetní nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zápisu pořizované společnosti, nebo zápisu navýšení základního jmění společnosti obchodním rejstříkem, formou interního sdělení předá informaci o zápisu zakládané společnosti, nebo navýšení základního jmění společnosti, obchodním rejstříkem. d) Účetní na základě informace osoby odpovědné za pořizování dlouhodobého finančního majetku předané např. interním sdělením podepsaným příkazcem operace zařadí dlouhodobý finanční majetek do účetní evidence nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zápisu zakládané společnosti, nebo zápisu navýšení základního jmění společnosti, obchodním rejstříkem. e) Odpovědná osoba zajistí (např. písemně vyzve příslušnou společnost) např. nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zápisu zakládané společnosti, nebo zápisu navýšení základního jmění společnosti obchodním rejstříkem, předání akcií akciovou společností obci. Následně zajistí úschovu těchto akcií (bankou, případně v trezoru pokladny obce). 4. Realizace změn v majetkové a účetní evidenci a) Odpovědná osoba, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce od okamžiku zjištění potřeby opravy či změny v majetkové evidenci (úprava výměry, úprava čísla parcely v evidenci pozemků, bližší identifikace majetku, změna odpovědné osoby.), zajistí vyhotovení a předání Pokynu k provedení změny v majetkové a účetní evidenci účetní DSO. b) Účetní nejpozději do konce měsíce následujícího od okamžiku zjištění potřeby opravy či změny v majetkové evidenci zajistí změnu v majetkové evidenci a v případě, že je potřeba provést i změnu v účetní evidenci, vyhotoví písemnost pomocí software KEO Zařazení / Vyřazení dlouhodobého majetku do/z majetkové evidence. c) Účetní na základě podkladů předaných oprávněnou osobou zajistí změnu v účetní evidenci nejpozději do konce měsíce následujícího od okamžiku zjištění potřeby opravy či změny v majetkové evidenci. Článek 5 Navázání na výši ocenění, výši oprávek a výši dotace v případech bezúplatného převodu/přechodu dlouhodobého majetku do vlastnictví DSO od vybrané účetní jednotky Odpovědná osoba (příkazce operace) při uzavírání smluvního vztahu o bezúplatném převodu/přechodu dlouhodobého majetku do vlastnictví DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV od vybrané účetní jednotky zajistí průkazným způsobem informace k naplnění povinnosti navázání DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV na výši ocenění, výši oprávek a výši dotace evidované v účetnictví předávající vybrané účetní jednotky (např. uvedením informace do smlouvy, uvedením informace do jiné písemnosti) a zajistí předání této informace osobě odpovědné za zařazení majetku do užívání. 2. Osoba odpovědná za zařazení bezúplatně převáděného/přecházejícího dlouhodobého majetku do vlastnictví DSO uvede výši ocenění, výši oprávek a výši dotace do Pokynu pro zařazení stavby nebo pozemku/dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence , odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a bod 6.3. Českého účetního standardu č

7 Článek 6 Odpisování dlouhodobého majetku 1. Způsob a frekvence odpisování a) Dlouhodobý majetek DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV odpisuje rovnoměrným způsobem 30 a jen do výše jeho ocenění v účetnictví 31. b) O odpisech DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV účtuje ročně a to k rozvahovému dni (31.12.) Klasifikace majetku a) Odpovědná osoba již při pořizování dlouhodobého majetku zabezpečí informace pro klasifikaci nejlépe formou vyznačení příslušného kódu CZ-CC nebo CZ-CPA dodavatelem do dokumentace majetku (smlouvy, dodací listy, předávací protokoly ). b) Odpovědná osoba uvede příslušný kód CZ-CC nebo CZ-CPA do Pokynu pro zařazení stavby nebo pozemku/dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence. c) Účetní DSO při zavádění dlouhodobého majetku do majetkové evidence vyznačí příslušný kód CZ-CC nebo CZ-CPA do majetkového modulu informačního systému. 3. Stanovení předpokládané doby používání při pořízení majetku a) Příkazce operace již při pořizování dlouhodobého majetku zabezpečí informace pro stanovení předpokládané doby používání. b) Odpovědná osoba uvede předpokládanou dobu používání do Pokynu pro zařazení stavby nebo pozemku/dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence. Předpokládanou dobu používání majetku stanoví kvalifikovaným odhadem s ohledem na: - charakteristiku dlouhodobého majetku, například materiálovou podstatu a její trvanlivost, - charakter prostředí, ve kterém bude dlouhodobý majetek využíván, například vystavení povětrnostním podmínkám, nadzemní uložení či nezastřešení, - stupeň intenzity užívání dlouhodobého majetku, - rychlost morálního zastarávání dlouhodobého majetku, - opotřebení dlouhodobého majetku, - další specifické podmínky používání dlouhodobého majetku nebo jeho individuální vlastnosti. 33 c) Účetní DSO při zavádění dlouhodobého majetku do majetkové evidence uvede předpokládanou dobu používání do majetkového modulu informačního systému. 4. Sestavení a úschova odpisového plánu a) Účetní DSO sestaví pomocí majetkového modulu informačního systému odpisový plán. b) Účetní DSO zajistí úschovu odpisového plánu po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají Odpisování majetku a časové rozlišení dotace a) Účetní DSO zabezpečí vyhotovení podkladu k zaúčtování odpisů pomocí majetkového modulu informačního systému a jeho zaúčtování. b) Pro odpisovaný dlouhodobý majetek, který byl pořízen zcela nebo částečně z dotace, účetní DSO vyhotoví současně s odpisem tohoto dlouhodobého majetku pomocí majetkového modulu informačního systému podklad k zaúčtování časového rozlišení přijaté dotace, a to v částce odpisu násobené transferovým podílem 35 a zaúčtuje jej. c) Účetní DSO zabezpečí zaúčtování odpisů zaokrouhlených na celé koruny nahoru 36 a zaúčtování časového rozlišení dotace. 30 Bod , 5.4. a 5.5. Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku 31 Bod 4.2. Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a 28, odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 32 Bod 4.5. Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku 33 Bod Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku 34 31, odst. 2, písm. b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 35 Bod 8.3. a bod 3.1.e) Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku 36 Bod 4.6. Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku 7

8 6. Technické zhodnocení provedené na odpisovaném majetku a) Odpovědná osoba již při pořizování technického zhodnocení dlouhodobého majetku zabezpečí informace o vlivu TZ na zbývající dobu používání tohoto dlouhodobého majetku nejlépe formou vyznačení této informace do dokumentace o technickém zhodnocení majetku (smlouvy, dodací listy, předávací protokoly ). b) Osoba odpovědná za zařazení majetku do užívání v případě vlivu technického zhodnocení na dobu používání uvede předpokládanou zbývající dobu používání v Pokynu pro zařazení stavby nebo pozemku/dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence. c) Účetní DSO na základě protokolu navýší ocenění příslušného dlouhodobého majetku 37 o hodnotu provedeného technického zhodnocení a upraví pomocí majetkového modulu informačního systému odpisový plán Úpravy odpisového plánu 39 a) Pokud odpovědná osoba zjistí, např. při přípravě inventarizace, že předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku neodpovídá odpisovému plánu, stanoví novou předpokládanou dobu používání majetku kvalifikovaným odhadem. b) Účetní DSO na základě předaného podkladu zajistí úpravu odpisového plánu pomocí majetkového modulu informačního systému. Článek 7 Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou Majetek určený k prodeji oceněný reálnou hodnotou se neodpisuje Příkazce operace zajistí ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou v případě, že: a) oceňovací rozdíl mezi stávajícím oceněním majetku v účetní (majetkové) evidenci DSO a reálnou hodnotou je významný, s tím, že za významný oceňovací rozdíl se považuje rozdíl, jehož výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky ,- Kč a současně b) DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV má k dispozici průkazné účetní záznamy k okamžiku rozhodnutí oprávněného orgánu DSO o záměru prodeje (DSO např. neocení reálnou hodnotou část pozemku určeného k prodeji rozhodnutím oprávněného orgánu DSO, protože není možné provést vklad části pozemku do katastru nemovitostí a DSO nemá tudíž k dispozici průkazné účetní záznamy, ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji až k okamžiku prodeje je nevýznamné 42 ) a současně c) realizace prodeje se předpokládá v horizontu nejpozději do dvou let od schválení záměru prodeje a současně d) majetek je evidován v majetkové evidenci vedené DSO. 3. K majetku určenému k prodeji zajistí odpovědná osoba (příkazce operace) bezodkladně po rozhodnutí oprávněného orgánu DSO o záměru prodeje (např. pozemky, stavby, finanční investice), případně po rozhodnutí odpovědné osoby (příkazce operace) o záměru prodeje (např. samostatné movité věci), ocenění reálnou hodnotou a následně odpovědná osoba (příkazce operace) zajistí předání písemností dokladujících ocenění majetku reálnou hodnotou formou např. interního sdělení nejpozději vždy do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke schválení záměru prodeje oprávněným orgánem DSO účetní DSO pro vyznačení ocenění majetku reálnou hodnotou do majetkové evidence a k zaúčtování. 4. Účetní DSO zajistí vyznačení ocenění majetku určeného k prodeji do majetkové evidence DSO nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke schválení záměru odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a body a 6.1. Českého účetního standardu č Bod 6.2. Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku 40 Bod písm. e Českého účetního standardu č. 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek odst. 7 písm. i vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 42 19, odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a bod 6.5. Českého účetního standardu č

9 prodeje oprávněným orgánem DSO a u dlouhodobého majetku, který se současně odpisuje, zastaví odpisování Účetní DSO zajistí zaúčtování ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke schválení záměru prodeje oprávněným orgánem DSO. 6. Příkazce operace přehodnotí v případech, kdy majetek určený k prodeji nebyl prodán do dvou let od rozhodnutí oprávněného orgánu DSO o záměru prodeje majetku, záměr prodeje, tj. zajistí nové rozhodnutí oprávněného orgánu DSO o tom, že je tento majetek nadále určen k prodeji, nebo např. interním sdělením předá účetní DSO informaci o tom, že majetek již není určen k prodeji. Článek 8 Vyřazování dlouhodobého majetku z majetkové a účetní evidence 1. Vyřazení dlouhodobého majetku z majetkové a účetní evidence udržitelnost projektu či jiná omezení při nakládání s majetkem a) Odpovědná osoba (příkazce operace) ještě před uzavřením smluvního vztahu směřujícího k vyřazení dlouhodobého majetku z majetkové a účetní evidence, prověřuje správnost tohoto postupu ve vazbě na případnou podmínku udržitelnosti stanovenou podmínkami projektu či ve vazbě na jiná omezení při nakládání s dlouhodobým majetkem. 2. Vyřazení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku z majetkové a účetní evidence prodej dlouhodobého hmotného, nebo dlouhodobého nehmotného majetku a) Odpovědná osoba zajistí, nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po okamžiku uskutečnění účetního případu (předání movitých věcí, nebo nehmotného majetku DSO odběrateli, doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu ), vyhotovení a předání účetní DSO Pokynu pro vyřazení stavby nebo pozemku/dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku z majetkové a účetní evidence. Tento doklad doloží příslušnými písemnostmi dokladujícími OUUP (smlouva, předávací protokol, písemnost dokladující doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu ). b) Účetní DSO vyřadí dlouhodobý hmotný, nebo dlouhodobý nehmotný majetek z majetkové evidence a vyhotoví písemnost vyhotovenou pomocí software doloženou Pokynem pro vyřazení stavby nebo pozemku/dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku z majetkové a účetní evidence a příslušnými doklady dokladujícími uskutečnění účetního případu. c) Účetní vyřadí dlouhodobý hmotný, nebo dlouhodobý nehmotný majetek z účetní evidence nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se uskutečnil účetní případ. 3. Vyřazení staveb z majetkové a účetní evidence demolice a) Odpovědná osoba zajistí schválení demolice oprávněným orgánem DSO. b) Odpovědná osoba zajistí nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po okamžiku provedení demolice, vyhotovení a předání účetní DSO Pokynu pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence. Tento doklad doloží písemnostmi dokladujícími provedení demolice. c) Účetní DSO vyřadí stavbu z majetkové evidence a vyhotoví písemnost vyhotovenou pomocí software doloženou Pokynem pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence a příslušnými doklady dokladujícími provedení demolice. d) Účetní vyřadí stavbu z účetní evidence nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k provedení demolice. 4. Vyřazení staveb z majetkové a účetní evidence demolice, která je součástí investiční akce a) Odpovědná osoba zajistí schválení demolice oprávněným orgánem DSO. b) Odpovědná osoba zajistí nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po okamžiku provedení demolice, vyhotovení Pokynu pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence. Tento doklad doloží písemnostmi dokladujícími provedení demolice , odst. 7, písm. i vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 9

10 c) Odpovědná osoba zajistí nejpozději do 13. dne měsíce následujícího po okamžiku provedení demolice předání účetní DSO Pokynu pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence. Tento doklad doloží písemnostmi dokladujícími provedení demolice. d) Účetní DSO vyřadí stavbu z majetkové evidence a vyhotoví písemnost vyhotovenou pomocí software doloženou Pokynem pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence a příslušnými doklady dokladujícími provedení demolice. e) Účetní vyřadí stavbu z účetní evidence nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k provedení demolice. Účetní současně zaúčtuje zůstatkovou cenu vyřazené stavby na příslušný analytický účet účtové skupiny nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 44 (zůstatková cena vyřazené stavby tvoří součást nákladů na novou výstavbu). 5. Vyřazení staveb a pozemků z majetkové a účetní evidence majetkový vklad do obchodní společnosti zakládané DSO a) Osoba odpovědná za majetek nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu, případně po okamžiku předání stavby DSO obchodní společnosti zajistí vyhotovení a předání věcně příslušnému odboru Pokynu pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence. Tento Pokyn doloží písemnostmi dokladujícími doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu, nebo předání stavby obchodní společnosti. b) Účetní DSO vyřadí pozemek, nebo stavbu z majetkové evidence a vyhotoví písemnost vyhotovenou pomocí software doloženou Pokynem pro vyřazení stavby nebo pozemku z majetkové a účetní evidence a příslušnými doklady dokladujícími doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu, nebo předání stavby obchodní společnosti. c) Účetní DSO vyřadí pozemek, nebo stavbu z účetní evidence nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu, případně k okamžiku předání stavby DSO obchodní společnosti a zobrazí tento účetní případ současně také jako úhradu závazku z titulu pořizování finančních investic. 6. Vyřazení dlouhodobého finančního majetku zánik společnosti s likvidací a) Odpovědná osoba předá hlavní účetní nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla společnost vymazána z obchodního rejstříku, formou např. interního sdělení podepsaného příkazcem operace, dokument dokladující zánik společnosti s likvidací (usnesení soudu o výmazu z obchodního rejstříku). b) Účetní DSO k okamžiku zániku společnosti s likvidací vyřadí dlouhodobý finanční majetek z účetní evidence nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla společnost vymazána z obchodního rejstříku. 7. Vyřazení dlouhodobého finančního majetku převod cenných papírů, převod obchodního podílu a) Odpovědná osoba předá účetní DSO nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k převodu cenných papírů, převodu obchodního podílu, formou např. interního sdělení podepsaného příkazcem operace dokumenty dokladující převod cenných papírů, nebo převod obchodního podílu (smlouvu o převodu cenných papírů či obchodního podílu, předávací protokol, výpis z obchodního rejstříku, postačí jeden dokument, který převod společnosti prokáže). b) Účetní DSO k okamžiku převodu cenných papírů, nebo převodu obchodního podílu společnosti obchodním rejstříkem vyřadí dlouhodobý finanční majetek z účetní evidence nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k prodeji společnosti odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 10

11 Článek 9 Předání informací pro navázání vybranou účetní jednotkou na výši ocenění, výši oprávek a výši dotace v účetnictví DSO v případech vyřazení dlouhodobého majetku na základě bezúplatného převodu/přechodu z vlastnictví DSO do vlastnictví vybrané účetní jednotky Příkazce operace při uzavírání smluvního vztahu o bezúplatném převodu/přechodu dlouhodobého majetku z vlastnictví DSO do vlastnictví vybrané účetní jednotky, zohlední povinnost navázání vybranou účetní jednotkou přebírající tento majetek na výši ocenění, výši oprávek a výši dotace tohoto dlouhodobého majetku evidované v účetnictví DSO. 2. Odpovědná osoba při vyřazování bezúplatně převáděného/přecházejícího dlouhodobého majetku z vlastnictví obce, uvede výši ocenění, výši oprávek a výši dotace do vnitřního účetního záznamu (Pokyn pro vyřazení ). Článek 10 Závěrečná ustanovení 1. Tato směrnice o dlouhodobém majetku nahrazuje směrnice o dlouhodobém majetku dříve účinné. 2. K této směrnici mohou být tvořeny přílohy, které mohou být samostatně aktualizovány na základě souhlasu výboru DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. 3. Tato směrnice nabývá účinnosti den po jejím zveřejnění , odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bod 6.3. Českého účetního standardu č

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec: Sněžné Adresa: 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval: Anna Havlíková Směrnici schválil: Rada Obce Sněžné Projednáno a schváleno

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1.

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1. VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010 Město Štramberk VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010 PODROZVAHA a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky k 45-54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS 701. Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky)

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) Mokroregion Pojizeří Směrnice č.4/ 2010 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje účtový rozvrh,

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec: Staré Hradiště Adresa: Staré Hradiště 155 533 52 Staré Hradiště Směrnici zpracovala: Lucie Kotrčová Směrnici schválil: starosta obce Ing. Miroslav Čepčář Směrnice

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 24877/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice se sídlem Chlum-Korouhvice

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 11 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce: IČ: DIČ: Sídlo:

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM PARDUBICKÉHO KRAJE

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM PARDUBICKÉHO KRAJE VNITŘNÍ NORMA VN/32/2012 Platí od 7. 12. 2012 Účinná od 1. 1. 2013 Platí do Závazná pro všechny zaměstnance kraje Schváleno

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

48 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

48 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., Vyhláška č. 500/2002 Sb. 4 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro podnikatele ) Číslo

Více

název: Dálnice D8, úsek 805 Lovosice Řehlovice evidenční čísla: 3272231005, 3272231006, 3272231007, 3272231008, 3272231009, 3272231010

název: Dálnice D8, úsek 805 Lovosice Řehlovice evidenční čísla: 3272231005, 3272231006, 3272231007, 3272231008, 3272231009, 3272231010 Rámcová smlouva o financování projektu název: Dálnice D8, úsek 805 Lovosice Řehlovice evidenční čísla: 3272231005, 3272231006, 3272231007, 3272231008, 3272231009, 3272231010 předloženého k potvrzení podpory

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Směrnice pro zpracování účetnictví

Směrnice pro zpracování účetnictví Obec Salačova Lhota Směrnice č.3 Směrnice pro zpracování účetnictví Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracoval: Švecová Zdeňka Obsah směrnice: I.Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 1: Legislativní rámec Čl. 2:

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 45 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK 25639/2013-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horka, IČ: 70953945 za rok 2014

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov ř a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecni ú d V a l d l k o v Došlodne. ~r2--,:f:-:;-.~2-r:" _~_'k_._ C.). t/.ť//i ( Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 8685/2014 KO Zpráva

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12218-1688/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12218-1688/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážené kolegyně a kolegové, Vážené kolegyně a kolegové, na stránkách MF ČR byly zveřejněny nové otázky a odpovědi k účetní reformě. Nové odpovědi přikládám v příloze a zdůrazňuji především výklad k dlouhodobým majetkům. Jestliže

Více

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Obec Tasov Tasov č. 89 696 63 Hroznová Lhota IČ: 00488879 I. Úvodní část Právní forma: obec územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ;  CÍ7 L 1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L OSMÍ7)UVY SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje! >HA Mxi. ; rok! zi_ nďb. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ČÁST TŘETÍ Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013 OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o místním poplatku za

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PROBLEMATIKA ÚČETNICTVÍ PŘI VZNIKU NOVÉ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY STÁTU

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PROBLEMATIKA ÚČETNICTVÍ PŘI VZNIKU NOVÉ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY STÁTU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: B6202 Hospodářská politika a správa Studijní obor: Strukturální politika EU pro veřejnou správu

Více

Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014. Dotazy č. A-12, 30/14, datum vydání 20. 12. 2014

Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014. Dotazy č. A-12, 30/14, datum vydání 20. 12. 2014 Autor dokumentu Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014 Číslo sumáře 6/2014 Datum vydání sumáře 20. 12. 2014 Cílová skupina Účel Jan Flek, OAPŘ Flek.j@kr-vysocina.cz, 564 602 330 Účetní příspěvkových

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 397. Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 398. Vyhláška

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426 #VYKIU6022 Tisk Příloha (ÚSC) 28.01.2015 12:14:12 Licence:DGY4 ****** V Y K G O R Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m20s Strana: 1 za období : 12/2014 přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 Obec Kelčany 69649 Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 K 31. 12. 2013 měla obec Kelčany celkové příjmy: 2.873.461,85 Kč. Z toho: daňové příjmy 2.394.347,34 Kč nedaňové příjmy 353.927,51

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11548-1018/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11548-1018/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A č.j. OLP/1508/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obč. zák.) mezi těmito smluvními

Více

PŘÍLOHA. Obec Velenov. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název:

PŘÍLOHA. Obec Velenov. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Velenov Účetní

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obecního úřadu Horní Moštěnice Rozdělovník výtisků Název funkce Jméno Výtisk č. 1 starosta obce Ing. Vladimír Martínek Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem obce

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejná zakázka na dodávku Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

METODICKÝ POKYN VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY

METODICKÝ POKYN VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY Řízená kopie elektronická Verze 4.05 Účinnost od 20. 3. 2012 Počet stran:

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více