PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení"

Transkript

1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem Seznam použitých zkratek A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení Skutečnosti nastalé po skončení původního řízení Náprava procesních vad. Nesprávné doručování Nález Ústavního soudu jako důvod obnovy řízení Nález Ústavního soudu jako důvod obnovy řízení Nové rozhodnutí jako důvod obnovy řízení Odlišný výklad zákona v jiném soudním rozhodnutí Rozhodnutí dovolacího soudu jako důvod obnovy řízení Nedostatek průkazu zastoupení účastníka. Odnětí možnosti jednat před soudem Skutečnosti a důkazy, o nichž se účastník dozvěděl až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně Nemožnost použití skutečností, rozhodnutí nebo důkazů v původním řízení Nová skutečnost. Padělaný umělecký předmět Důkazy nenavržené v původním řízení Důkazy, které bez své viny nemohl účastník použít Důkazy, které bez své viny nemohl účastník použít Vědomost účastníka a jeho opatrovníka o důvodech obnovy Rozhodnutí řešící odchylně předběžnou otázku Možnost přivodit příznivější rozhodnutí ve věci Možnost přivodit příznivější rozhodnutí ve věci II. Přípustnost obnovy řízení Žaloba na obnovu řízení proti rozsudku pro uznání Žaloba na obnovu řízení proti rozsudku pro uznání Žaloba na obnovu řízení proti rozsudku pro zmeškání Žaloba na obnovu řízení proti částečnému a mezitímnímu rozsudku Žaloba na obnovu řízení proti mezitímnímu rozsudku Žaloba na obnovu řízení proti usnesení, jímž soud zamítl nebo odmítl návrh na nařízení předběžného opatření, odmítl návrh na zahájení řízení a rozhodl o vyloučení věci k samostatnému řízení Žaloba na obnovu řízení proti usnesení o zastavení řízení Žaloba na obnovu řízení proti rozhodnutí dovolacího soudu Žaloba na obnovu řízení proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky v insolvenčním řízení Žaloba na obnovu řízení o uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství Žaloba na obnovu řízení proti usnesení o schválení smíru Žaloba na obnovu řízení proti usnesení o schválení smíru Žaloba na obnovu řízení proti směnečnému platebnímu rozkazu III. Podání žaloby na obnovu řízení Osoba oprávněná podat žalobu na obnovu řízení Náležitosti žaloby. Následky neodstranění vad žaloby Náležitosti žaloby. Účastníci řízení o obnovu Účastníci řízení o obnovu. Právní nástupnictví Náležitosti žaloby. Údaj o právní moci žalobou napadeného rozhodnutí Obsah Obsah 5

2 37. Změna důvodů žaloby na obnovu řízení Lhůta k podání žaloby IV. Řízení a rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení Obnova řízení o dědictví Obnova řízení proti rozhodnutí vydanému před 1. lednem Odklad vykonatelnosti Forma rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení (rozsudek, usnesení) Rozhodnutí bez jednání V. Řízení a rozhodnutí po povolení obnovy řízení Příslušnost soudu Povolení obnovy řízení skončeného smírem Výrok nového rozhodnutí B. ŽALOBA PRO ZMATEČNOST.. 56 I. Důvody zmatečnosti Důvody zmatečnosti jako dovolací důvod Způsobilost být účastníkem řízení. Procesní způsobilost. Odnětí možnosti jednat před soudem. Obchodní firma Způsobilost být účastníkem řízení. Věcná legitimace Procesní způsobilost a věcná legitimace Omezení svéprávnosti Osoba oprávněná uplatnit důvod zmatečnosti Zastoupení účastníka bez procesní způsobilosti Nedostatek zmocnění k podání žaloby Nedostatek zmocnění k podání žaloby Vyloučení soudců Vyloučení soudců Vyloučení soudců Vyloučení soudců Nesprávné obsazení soudu. Rozhodnutí samosoudcem v senátní věci Nesprávné obsazení soudu. Nerozhodnuto o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Nesprávné obsazení soudu. Změna ve složení senátu Nesprávné obsazení soudu. Změna rozvrhu práce, opatření předsedy soudu Nesprávné obsazení soudu. Rozpor rozvrhu práce se zákonem Nesprávné obsazení soudu. Složení senátu odvolacího soudu Nesprávné obsazení soudu. Zastupování nepřítomného člena odvolacího senátu Rozhodnutí v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce Překážka věci zahájené Odnětí možnosti jednat před soudem prvního stupně a před soudem odvolacím Odnětí možnosti jednat před soudem. Nesprávný postup soudu v průběhu řízení Odnětí možnosti jednat před soudem. Nesprávný postup soudu v průběhu řízení Odnětí možnosti jednat před soudem prvního stupně, byla-li účastníku poskytnuta v odvolacím řízení Odnětí možnosti jednat před soudem. Nesprávný postup soudu v průběhu řízení Odnětí možnosti jednat před soudem. Ve věci v prvním stupni rozhodl věcně nepříslušný soud Odnětí možnosti jednat před soudem. Rozhodnutí o žádosti o prodloužení soudcovské lhůty k odstranění vad podání Odnětí možnosti jednat před soudem. Nesprávný postup soudu v průběhu řízení. Prominutí zmeškání lhůty Odnětí možnosti jednat před soudem. Postup soudu, kterým zmocněnci neumožnil výkon zástupčí činnosti Odnětí možnosti jednat před soudem. Vyrozumění účastníka o jednání po skončení zastoupení

3 79. Odnětí možnosti jednat před soudem. Opatrovník. Zástupce s plnou mocí Odnětí možnosti jednat před soudem. Účastníkem řízení měl být další subjekt Odnětí možnosti jednat před soudem. Nesprávný postup soudu v průběhu řízení. Projednání věci v nepřítomnosti účastníka Odnětí možnosti jednat před soudem. Projednání věci v nepřítomnosti zástupce účastníka Odnětí možnosti jednat před soudem. Obnova řízení. Rozhodnutí v nepřítomnosti účastníka Odnětí možnosti jednat před soudem. Jednání v nepřítomnosti zástupce účastníka Odnětí možnosti jednat před soudem. Dodatečné poskytnutí možnosti jednat před soudem Odnětí možnosti jednat před soudem. Jednání v nepřítomnosti zástupce. Důležitý důvod pro odročení jednání Odnětí možnosti jednat před soudem. Opomenutí procesních nástupců zemřelého účastníka Odnětí možnosti jednat před soudem. Opomenutí procesních nástupců zemřelého účastníka Odnětí možnosti jednat před soudem. Předvolání k jednání do jiné jednací síně Odnětí možnosti jednat před soudem. Poučení podle 118a o. s. ř Odnětí možnosti jednat před soudem. Nenavržení důkazů pod vlivem odůvodnění zrušovacího usnesení odvolacího soudu Odnětí možnosti jednat před soudem. Neprovedení důkazu výslechem účastníka Odnětí možnosti jednat před soudem. Nepřiznání osvobození od soudních poplatků Odnětí možnosti jednat před soudem. Nedoručení rozhodnutí soudu prvního stupně před rozhodnutím o odvolání Odnětí možnosti jednat před soudem. Vydání doplňujícího rozsudku bez jednání Odnětí možnosti jednat před soudem. Předložení věci odvolacímu soudu před uplynutím lhůty k odstranění vad odvolání Odnětí možnosti jednat před soudem. Procesní nástupnictví. Předložení věci odvolacímu soudu Odnětí možnosti jednat před soudem. Poučení o možnosti projednat odvolání bez nařízení jednání Odnětí možnosti jednat před soudem. Nařízení jednání ke zjištění skutečností rozhodných pro posouzení řádného doručení. Rozhodnutí odvolacího soudu bez jednání Odnětí možnosti jednat před soudem. Změna návrhu v odvolacím řízení. Odvolání podané neoprávněnou osobou Odnětí možnosti jednat před soudem. Nedoručení rozhodnutí o zrušení usnesení, jímž bylo odmítnuto odvolání Odnětí možnosti jednat před soudem. Nařízení jednání v řízení o výkon rozhodnutí Odnětí možnosti jednat před soudem nesprávným postupem soudu v průběhu řízení. Zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku Odmítnutí odvolání nebo zastavení odvolacího řízení Odmítnutí odvolání jednoho ze samostatných společníků Odmítnutí odvolání podaného neoprávněnou osobou Odmítnutí odvolání Odmítnutí odvolání podaného opožděně Žaloba pro zmatečnost ve věcech výkonu rozhodnutí. Jednání II. Přípustnost žaloby pro zmatečnost Žaloba pro zmatečnost proti nepravomocným a procesním rozhodnutím Žaloba pro zmatečnost proti rozhodnutí o uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství

4 112. Žaloba pro zmatečnost proti rozhodnutím v insolvenčním řízení Žaloba pro zmatečnost proti rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení. Rozhodnutí ve věci samé Žaloba pro zmatečnost proti rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení. Rozhodnutí ve věci samé Žaloba pro zmatečnost proti rozhodnutí, kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé III. Podání žaloby pro zmatečnost Osoba oprávněná podat žalobu. Řízení o pozůstalosti Osoba oprávněná podat žalobu. Usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího řízení Doručení rozhodnutí napadeného žalobou Náležitosti žaloby pro zmatečnost. Označení účastníků řízení Náležitosti žaloby pro zmatečnost. Důvod zmatečnosti Náležitosti žaloby pro zmatečnost. Změna důvodů žaloby Náležitosti žaloby pro zmatečnost. Označení napadeného rozhodnutí Lhůty k podání žaloby pro zmatečnost Lhůty k podání žaloby pro zmatečnost Lhůty k podání žaloby pro zmatečnost Lhůty k podání žaloby pro zmatečnost IV. Řízení a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost Věcná příslušnost. Neodstranitelný nedostatek podmínky řízení. Usnesení, jímž dovolací soud učinil opatření k odstranění nedostatku podmínky dovolacího řízení Jednání před odvolacím soudem Vázanost soudu rozhodujícího o žalobě pro zmatečnost závěry dovolacího soudu Odklad vykonatelnosti Nařízení jednání V. Řízení a rozhodnutí po vyhovění žalobě pro zmatečnost Náklady řízení. Vyloučení soudců C. DOVOLÁNÍ I. Funkční příslušnost soudu k rozhodnutí o dovolání Dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o vyloučení soudců okresního soudu a o přikázání věci jinému soudu Dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o pořádkovém opatření při rozhodování o vyloučení soudce Dovolání proti rozhodnutí vrchního soudu o vyloučení soudce krajského soudu Dovolání proti usnesení vrchního soudu o věcné příslušnosti Dovolání proti usnesení vrchního soudu o přikázání věci Dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu Odvolání proti usnesení, kterým odvolací soud rozhodl o nepřipuštění vedlejšího účastenství Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu o pořádkové pokutě Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu o opravě rozhodnutí II. Přípustnost dovolání Přípustnost dovolání a kritérium zásadní právní významnosti napadeného rozhodnutí Přípustnost dovolání, spočívá-li rozhodnutí odvolacího soudu na posouzení více právních otázek Přípustnost dovolání pro rozpor se závazným právním názorem Ústavního soudu Přípustnost dovolání pro rozpor s ustálenou judikaturou Ústavního soudu

5 147. Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti rozhodnutí o omezení svéprávnosti Výjimky z přípustnosti. Peněžní limit a příslušenství pohledávky Výjimky z přípustnosti. Peněžní limit a vztah ze spotřebitelské smlouvy Výjimky z přípustnosti. Peněžní limit a vztah ze spotřebitelské smlouvy Výjimky z přípustnosti. Peněžní limit a vztah ze spotřebitelské smlouvy Výjimky z přípustnosti. Peněžní limit a odmítnutí žaloby Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud rozhodl o návrhu na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud zastavil odvolací řízení Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil nebo změnil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu pro opožděnost Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o předběžném opatření Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na dočasný zákaz jednat podle usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení odvolacího soudu o pořádkové pokutě Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení o zajištění důkazu Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení odvolacího soudu o znalečném Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti rozhodnutí o nákladech řízení Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti usnesení o návrhu na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti rozhodnutí ve věci péče o nezletilé Výjimky z přípustnosti. Dovolání proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé zákona o zvláštních řízeních soudních. 154 III. Osoby oprávněné podat dovolání Účastník řízení. Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud připustil zpětvzetí návrhu na vydání předběžného opatření, zrušil usnesení soudu prvního stupně a řízení zastavil Samostatné společenství účastníků. Rozhodnutí o více právech se samostatným skutkovým základem Samostatné společenství účastníků. Usnesení, kterým odvolací soud k odvolání jednoho z povinných pouze ve vztahu k tomuto povinnému změní rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž byl výkon rozhodnutí nařízen, tak, že vůči němu návrh zamítne Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud zrušil usnesení, kterým soud prvního stupně zamítl dovolatelův návrh na povolení obnovy řízení, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení Dovolání žalovaného proti usnesení o (ne)zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu Vedlejší účastník IV. Podání dovolání Lhůta k podání dovolání. Způsobilost být účastníkem řízení. Procesní nástupnictví Způsobilost být účastníkem řízení. Procesní nástupnictví Dovolání a opravné usnesení Podání dovolání u nepříslušného soudu Podání dovolání u vrchního soudu Nesprávné poučení o dovolání a dovolací lhůta

6 179. Nesprávné poučení o dovolání a dovolací lhůta. Přechodná ustanovení k zákonu č. 30/2000 Sb Právnické vzdělání dovolatele Povinné zastoupení dovolatele. Sepsání dovolání zástupcem Povinné zastoupení dovolatele. Sepsání dovolání zástupcem Povinné zastoupení dovolatele. Společenství účastníků Povinné zastoupení dovolatele. Dovolatel zastoupený opatrovníkem Povinné zastoupení dovolatele. Určení advokáta opatřením České advokátní komory Povinné zastoupení dovolatele. Dohoda o provedení práce Povinné zastoupení dovolatele v restituční věci Povinné zastoupení dovolatele. Plná moc k vypracování dovolání Náležitosti dovolání. Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání Náležitosti dovolání. Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání Náležitosti dovolání. Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání Náležitosti dovolání. Vymezení Způsob vymezení ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu Náležitosti dovolání. Vymezení Vadnost a nepřípustnost dovolání Náležitosti dovolání. Vymezení Judikatura Ústavního soudu Náležitosti dovolání. Vymezení Vadnost a nepřípustnost dovolání Náležitosti dovolání. Vymezení Odmítnutí dovolání pro vady z hlediska ústavnosti Náležitosti dovolání. Vymezení důvodů dovolání. Odkaz na předchozí podání Náležitosti dovolání. Vymezení důvodů dovolání. Odkaz na předchozí podání Povinné zastoupení dovolatele. Vadné poučení o odmítnutí dovolání namísto poučení o zastavení dovolacího řízení Zastavení řízení pro neodstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatele nebo pro nezaplacení soudního poplatku V. Dovolací důvody Nesprávné právní posouzení Nesprávné právní posouzení Nesprávné právní posouzení. Změny v hmotněprávní úpravě nastalé po rozhodnutí odvolacího soudu Nesprávné právní posouzení. Hodnotící závěr odvolacího soudu o učiněných skutkových zjištěních Nesprávné právní posouzení. Neposouzení uplatněného nároku z hlediska souladu s dobrými mravy za situace, kdy účastník netvrdil tomu odpovídající skutečnosti a tyto skutečnosti ani jinak nevyšly v řízení najevo Nesprávné právní posouzení. Důkazní břemeno Nesprávné právní posouzení. Opomenutí některých z právně významných skutečností Nesprávné právní posouzení. Důsledky rozhodnutí Ústavního soudu o protiústavnosti ustanovení zákona použitého odvolacím soudem Nesprávné právní posouzení. Posouzení vykonatelnosti vykonávaného rozsudku Nesprávné právní posouzení. Posouzení míry podílu na vzniklé újmě nutné k založení práva na náhradu újmy Nesprávná skutková zjištění Nesprávné hodnocení důkazů Nesprávný znalecký posudek Nesprávné právní posouzení a nesprávná skutková zjištění při hodnocení znaleckého posudku Zmatečnost Zmatečnost Dovolání proti neexistujícímu výroku

7 218. Uplatnitelnost nových skutečností a důkazů v dovolání Uplatnitelnost nových skutečností v dovolání Uplatnitelnost nových skutečností a důkazů v dovolání VI. Úkony soudu prvního stupně Včasnost dovolání učiněného telefaxem Vliv opětovného doručení rozhodnutí odvolacího soudu na běh dovolací lhůty Následky nedoložení zastoupení dovolatele. Náhrada nákladů řízení Povinné zastoupení dovolatele a nepřípustné dovolání Rozhodnutí odvolacího soudu neobsahuje řádné poučení o lhůtě k podání dovolání a o soudu, u kterého se dovolání podává Doplnění dovolání o nezbytné údaje Doplnění dovolání o nezbytné údaje Bezpředmětnost výzvy k doplnění dovolání po uplynutí dovolací lhůty Prodloužení lhůty k odstranění nedostatku povinného zastoupení a lhůty k doplnění dovolacích důvodů VII. Řízení u dovolacího soudu Rozsah přezkumné činnosti dovolacího soudu Způsob vypořádání vztahu mezi účastníky vyplývající z právního předpisu Zmatečnostní vady řízení. Odnětí možnosti jednat před soudem jinému účastníku než dovolateli Vady řízení, které mohly mít za následek Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, ačkoli pro to nebyly vytvořeny podmínky včas podaným odvoláním Vady řízení, které mohly mít za následek Odvolací soud přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně nad rámec rozsahu odvolání Vady řízení, které mohly mít za následek Svědecká výpověď není znaleckým posudkem Vady řízení, které mohly mít za následek Odvolací soud odmítl odvolání, aniž rozhodl o změně žaloby Vady řízení, které mohly mít za následek Ve věci rozhodl věcně nepříslušný soud Vady řízení, které mohly mít za následek Jednání v nepřítomnosti účastníka Vady řízení, které mohly mít za následek Nepřezkoumatelnost rozsudku soudu prvního stupně Vady řízení, které mohly mít za následek Nepřezkoumatelnost skutkových zjištění v rozsudku odvolacího soudu Vady řízení, které mohly mít za následek Nepřezkoumatelnost právního posouzení v rozsudku odvolacího soudu Vady řízení, které mohly mít za následek Nebyly zjišťovány rozhodné skutečnosti Vady řízení, které mohly mít za následek Nesplnění poučovací povinnosti podle 118a o. s. ř Vady řízení, které mohly mít za následek Nesplnění poučovací povinnosti podle 118a o. s. ř Vady řízení, které mohly mít za následek Nesplnění poučovací povinnosti podle 15a odst. 1 o. s. ř Vady řízení, které mohly mít za následek Odvolací soud zastavil řízení ve věci samé při přezkumu rozhodnutí soudu prvního stupně o předběžném opatření Vady řízení, které mohly mít za následek Opisování skutkových přednesů a provedených důkazů v odůvodnění rozhodnutí

8 248. Vady řízení, které mohly mít za následek Neprovedení navrženého důkazu k prokázání podstatné skutečnosti Vady řízení, které mohly mít za následek Vadné označení účastníka řízení uvedením názvu dvou právnických osob Vady řízení, které mohly mít za následek Neustanovení opatrovníka účastníkovi stiženému duševní poruchou Vady řízení, které mohly mít za následek Soud nevyzval žalobce k opravě či doplnění vadného žalobního petitu Vady řízení, které mohly mít za následek Posouzení skutečností, k němuž je třeba odborných znalostí, soudem Vady řízení, které mohly mít za následek Odchylné hodnocení důkazů odvolacím soudem bez jejich opakování Vada, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, jímž bylo odmítnuto podání žalobce, tak, že žalobu v téže části zamítl Vada, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Meritorní rozhodnutí o odvolání, jež mělo být odmítnuto Odklad vykonatelnosti. Rozsudky ukládající prohlášení vůle Odklad vykonatelnosti. Usnesení o zamítnutí žaloby pro zmatečnost Odklad vykonatelnosti. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti. Účinky odkladu vykonatelnosti. Zastavení exekuce Odklad vykonatelnosti. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti Odklad vykonatelnosti. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti Odklad vykonatelnosti a právní moci. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti a právní moci Dokazování zmatečnosti v dovolacím řízení Podmínky řízení. Způsobilost být účastníkem řízení. Podání dovolání zástupcem po zániku účastníka řízení. Náklady dovolacího řízení Náhrada nákladů řízení spojených s podáním vyjádření k dovolání Rozhodování o nákladech dovolacího řízení Rozhodování dovolacího soudu o nákladech řízení ve věci vrácení soudního poplatku Možnost odvolat zpětvzetí dovolání Zpětvzetí dovolání v době, kdy je řízení přerušeno prohlášením konkursu Zpětvzetí dovolání. Zastoupení. Nerespektování pokynů zastoupeného zástupcem Vstup vedlejšího účastníka do dovolacího řízení Ztráta způsobilosti být účastníkem řízení v průběhu dovolacího řízení Procesní nástupnictví. Rozhodnutí o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka VIII. Rozhodnutí o dovolání Rozhodnutí odvolacího soudu založené na dvou na sobě nezávislých důvodech Rozhodnutí odvolacího soudu založené na posouzení více právních otázek Forma rozhodnutí dovolacího soudu IX. Řízení po zrušení rozhodnutí dovolacím soudem Rozhodování o nákladech řízení v novém rozhodnutí o věci po zrušení dovolacím soudem Závaznost právního názoru dovolacího soudu Vázanost obecného soudu právním názorem Ústavního soudu Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Věcný rejstřík

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Obsah. O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV. KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1

Obsah. O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV. KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1 O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1 KAPITOLA II. Přípustnost dovolání... 3 1. Obecné podmínky přípustnosti dovolání... 3 1.1 Obecně... 3 1.2

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Řízení o podpůrných opatřeních...1 1. Rozčlenění podpůrných opatření, jejich vzájemný procesní vztah a vztah k omezení svéprávnosti...1

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní Právní minimum pro tlumočníky a překladatele Občanský soudní řád Mgr. Miloslav Hrdlička miloslav.hrdlicka@law.muni.cz Ochrana subjektivních práv Zásada prevence Správní orgány Svépomoc Soudní ochrana Občanské

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Petr Lavický

Petr Lavický Petr Lavický 1. 12. 2009 Předmět výkladu Novela o. s. ř. provedená zákonem č. 7/2009 Sb. (tzv. souhrnná novela o. s. ř.) a některé další související změny Novelizované oblasti Příslušnost Zastoupení Zaznamenávání

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 As 60/2014-16 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Petra Mikeše v právní

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření Úvod............................... 11 Seznam použitých zkratek............. 12 A. Předběžná opatření....... 15 I. Pravidla řízení o předběžném opatření.......................

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Opravné prostředky v daňovém řízení

Opravné prostředky v daňovém řízení Opravné prostředky v daňovém řízení Obecná úprava rozhodnutí ust. 32 ZSDP - Právní moc - Vykonatelnost - Poučení o opravných prostředcích Řádné x Mimořádné Opravné prostředky Odvolání, stížnost, námitka,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady Úvodem 11 Seznam zkratek 12 I. OBECNĚ K ŽALOBĚ 13 A. Obecné náležitosti žaloby 13 1. Zkoumání pravomoci soudu při neodstraněných vadách žaloby... 13 2.

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

Odvolání v civilním řízení soudním PETR LAVICKÝ

Odvolání v civilním řízení soudním PETR LAVICKÝ Odvolání v civilním řízení soudním PETR LAVICKÝ 201 Přípustnost odvolání Objektivní přípustnost odvolání proti všem prvostupňovým rozhodnutím soudů, pokud to zákon nevylučuje rozsudky a usnesení okresních

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů V(MS)-101 I. REJSTŘÍK T Období : 01.01.2014-31.12.2014 o pohybu trestní agendy u okresních soudů věcí fyzických osob právnických a b 1 2 3 Nevyřízeno koncem minulého období 1 1088 1345 1 Obživlo celkem

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 30/2009-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 3/2001-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č. j. 221 C 107/2018-61 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Kladně rozhodl samosoudcem Mgr. Lukášem Randou ve věci žalobce: ČP Distribuce a.s., IČO 44795084 sídlem Na Pankráci 1658/121,

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 256/2015-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 7/2009-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost Obsah ČÁST I HLAVA I Správní řád OBSAH Kodex činnosti veřejné správy Přijetí, obsah a struktura správního řádu KAPITOLA 1.1 Přijetí správního řádu... 3 1.1.1 Historie správních řádů... 3 1.1.2 Správní

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 267/2016-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 63/2010-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ Obecně A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Ke vztahu nalézacího a vykonávacího řízení 251 a násl. o. s. ř. 37, 44 ex. řádu 3 odst. 1 obč. zák. 2 odst. 3 n. o. z. I. Exekuční soud (exekutor) není

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 154/2005-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 31/2009-120 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Eliška Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 162/2017-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti: Konf 17/2017-31 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Romana Fialy, Mgr.

Více

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12 OBSAH Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11 2 Co může být pomůckami?... 12 3 Pravidla pro použití pomůcek... 14 3.1 Kdy je možno použít pomůcek?... 14 3.2 Pomůcky

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 22 A 47/2015 6 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobkyně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 17/2004-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Občanské právo Datum vytvoření 20. 8. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia Procesní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5150 Sbírka zákonů č. 404 / 2012 Částka 148 404 ZÁKON ze dne 24. října 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 30 Ca 334/2007-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Šanci a soudců Petra Kobylky a Petra Polácha v právní věci

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Přivolení k zásahu do integrity člověka...1 1. Obecný výklad...1 2. Informovaný souhlas se zásahem do integrity...4 2.1 Komu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 132/2014-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Michaely Bejčkové

Více

2 21 Co 192/2018. Shodu s prvopisem potvrzuje.

2 21 Co 192/2018. Shodu s prvopisem potvrzuje. 2 21 Co 192/2018 předpisů (dále jen z. č. 169/1999 Sb.). Dospěl k závěru, že výkon rozhodnutí nelze nařídit a provést přikázáním jiné peněžité pohledávky, kterou má povinný za svým dlužníkem Vězeňskou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Ads 19/2003 242 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 101/2006-85 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 23/2017-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii Kapitola 1. Nová úprava správního trestání...1 1. Předmět úpravy přestupkového zákona...3 2. Časová

Více

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43, o vydání vzorů tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř., doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním

Více

Neexistence věcné aktivní legitimace manželky účastníka rozhodčího řízení k podání žaloby o zrušení rozhodčího nálezu

Neexistence věcné aktivní legitimace manželky účastníka rozhodčího řízení k podání žaloby o zrušení rozhodčího nálezu Neexistence věcné aktivní legitimace manželky účastníka rozhodčího řízení k podání žaloby o zrušení rozhodčího nálezu 31 písm. b) z. č. 216/1994 Sb. 31 písm. e) z. č. 216/1994 Sb. 145 obč. zák. K návrhu

Více

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Autorský kolektiv... XXVII. Seznam použitých zkratek... XXIX

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Autorský kolektiv... XXVII. Seznam použitých zkratek... XXIX Předmluva............................................. XXV Autoři jednotlivých částí.................................. XXVI Autorský kolektiv......................................... XXVII Seznam použitých

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 99/2013-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 30 Cdo 5700/2017-229 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní

Více

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY 3 Azs 238/2015-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 252/2004-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 105/2017-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Lenky

Více

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 22 Cdo 505/2002 Neplatnost smlouvy pro obcházení zákona ( 39 ) Smlouva, která neodporuje výslovnému zákazu zákona, ale která však svými důsledky směřuje k výsledku zákonu odporujícímu, je absolutně neplatná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Afs 1/2017-193 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petra Šuránka

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/19/2014 Spisová značka: 32 Cdo 2031/2013 ECLI:CZ:NS:2014:32.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/19/2014 Spisová značka: 32 Cdo 2031/2013 ECLI:CZ:NS:2014:32.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/19/2014 Spisová značka: 32 Cdo 2031/2013 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:32.CDO.2031.2013.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Překážka věci rozsouzené (res iudicata) Směnečný

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

USNESENÍ. takto: Rozsudek okresního soudu se v celém rozsahu zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

USNESENÍ. takto: Rozsudek okresního soudu se v celém rozsahu zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 11Co 444/2015 125 USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Bohumíra Žídka a soudkyň JUDr. Zuzany Ihnátové a JUDr. Jany Palkovské v právní věci žalobce města Rožnov

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 93/2009-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více