F ILO ZOFIC K Á FAKULT A U N IV E R Z IT Y KAR LO V Y V PRAZE K ated r a di v ad el ní vědy. Bakalářská práce. Š árk a Hrádková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F ILO ZOFIC K Á FAKULT A U N IV E R Z IT Y KAR LO V Y V PRAZE K ated r a di v ad el ní vědy. Bakalářská práce. Š árk a Hrádková"

Transkript

1 F ILO ZOFIC K Á FAKULT A U N IV E R Z IT Y KAR LO V Y V PRAZE K ated r a di v ad el ní vědy Bakalářská práce Š árk a Hrádková A lbeeh o Vš echno je v zahradě v českém d ivad elním kon t ex tu A lbee s E ver ything in the Ga rden in th e Czech Thea t ri ca l Context P r ah a 2011 V edoucí práce: PhDr. Barb ara Topolová, Ph.D.

2 D ěkuji p ř ed evším P h Dr. Barbaře Topolové, Ph.D. z a m ilé, v stří cné a p řínosné v ed ení této práce. D ále d ěkuj i agentuře D IL IA z ejmén a J anu J i ří kovi, Di v ad elní mu ústavu v P r az e z vl áště Lu cii Č epco vé a Di v adl u A. Dv o ř ák a Příbram, a to p ř edev ším Haně Koprdové.

3 P r ohl ašuji, ž e jsem b a kalářskou práci vypracoval a samostat n ě, ž e j s em ř ádně ci tovala všechny použité p rameny a literaturu a že p ráce n eb yl a využita v rámci jiného vys okoškolského studi a či k získání jinéh o n ebo s t ejného titul u. V dne p odpis

4 A bstra kt E d w ard Al bee patří k nej v ýz n amnějším am eri ck ým d r am atikům. Ú s p ěšně t voří jiţ od š edes át ých l et dvacátéh o století a od t é d ob y s e t aké často inscenuje i u nás. J eho adap t ace C o opero v a dí la Vš echno je v zahradě j e nejhraněj ším titul em A l beeho d r am at iky n a českých i moravských j evištích (s tej n ého m noţství inscenací dosahuj e kom o rn í d r am a Kdo s e bojí Virgi ni e Wo o lfové ). O d r oku 1969, kdy m ělo Vš echno je v zahradě v přek l ad u Fr antiška Vrb y p r emiéru v praţském Divadle S.K.Neum anna, s e t ot o d rama s absurd ní m r ozměrem dočkalo d v an áct i p o dob. V š echn o j e v zahradě b yl o z ařazován o do r ep ert oáru o bl as tní ch d ivadel, v roce s e pro t ento titul r oz hodl o M ěs tské d ivadlo Brno a v ro ce vzni kl a p roz at ím p osled ní inscenace tohoto tex tu v Městských d i v adl ech p r aţsk ých, v Divadl e A BC, s nov ým p ř ekl ad em D an y H ábové p od n ázvem V šechno na zahradě. N a p ro m ěn ách j ednotliv ých i n scen ací a k ritickém ohlas u n a n ě lz e s l ed o vat pol itický, s polečenský a s o ciální v ýv o j n a n aš em úz em í. klíčo vá slova: Edward Al b ee, V šechno j e v zahradě, Fr ant išek V rb a, D ana H áb ová, české a morav ské inscen ace A lbeeho V š ech no j e v zahradě, herecké v ýk o n y, J enn y a Richard, pan í Toot hová, J ack

5 A bstra c t E d w ard Al b ee is one o f t h e m ost import an t Am eri can p l ayw r i ghts. H e h as s uccessfu lly w r itten hi s pl a ys s ince t he sixties o f t h e t went ieth century. S ince then A lbees p l ays h ave b een o ft en staged i n our co unt r y. H is adapt ation o f C ooper's w o rk - E veryt hi ng in t h e Ga rden -is o n e of t h e m ost pl ayed A l b ee s title o n Cz ech and Moravi an stages ( the s ame amount of p ro duct ion ach i ev es d r am a Wh o ' s Afr ai d o f V irgi ni a Wo o lf). Since 1969, w h en E verything in t h e G a rden w as t r anslat ed b y František V r b a and p la yed i n D i v ad lo S.K. N eumanna, t his d r am a achiev ed t w el ve r epres ent ations. Everyt hi ng in t h e G a rden w as especi al l y p l a yed i n r egi onal t heaters. In 1997, t h e title w as chosen b y M ěstské d ivadlo Brno an d in 2008 t h e l at est p ro duct ion o f this t ex t w as s tarted in M ěstská divadl a praţská, i n Di v adl o A BC, with a new t r anslation b y D ana H ábová. It i s p ossibl e t o see political and s ocial d evel opm ent in o u r co untry i n t h e t r an s fo rm at ion o f indi vi dual p ro duct ion an d critical r esponse to t hem. k eywords: Edward A l b ee, E veryt hing i n t h e Ga rden, Fr ant išek V r b a, D ana H áb ová, the Cz ech an d Moravi an p r oductions o f Albee's E verything i n t h e G a rden, an acting i n performan c es, J enn y and Richard, Mrs. Tooth, Jack

6 O B S A H 1. Ú v o d V š e c h n o j e v z a h r a d ě Al b e e n a č e s k ý c h a mo r a vs k ý c h j e vi š t í c h České překl a d y Albe e h o V š e c h n o j e v z a h r a d ě F r a n t i š e k V r b a a V š e c h n o n a z a h r a d ě n e b o V š e c h n o j e v z a h r a d ě? D IL IA a š k r t y Grafik a Da n a Há b o vá a V š e c h n o n a z a h r a d ě P o z n á mky pod čaro u Grafik a P a n í T o o t h o vá n e b o p a n í Zu b a t á? P ř í b r a ms k ý p ř e k l a d V š e c h n o j e v z a h r a d ě Albe e h o V š e c h n o j e v z a h r a d ě n a č e s kýc h a moravs k ý c h j e v i š t í c h P r v n í u v e d e n í v D i va d l e S. K. Neuma n n a Di v a d l o V í t ě zslava Ne z v a l a v K a r l o výc h V a r e c h Di v a d l o Ol d ř i c h a S t i b o r a v Olomo u c i K r aj s ké d i va d l o P ř í b r a m Di v a d l o V í t ě zného února Hr a d e c K r á l o v é S t á t n í d i v a d l o Ostrava Činohra Petra Be z r u č e H o r á c ké d i v a d l o J i h l a va J i h o č e s ké d i v a d l o V ýc h o d o č e s ké d i v a d l o P a r d u b i c e M ě s t s k é d i va d lo B r n o M o r a v s ké d i v a d l o Ol o mouc M ě s t s k á d i va d la p r a ţ s ká A BC Z á vě r... 64

7 5. S e zn a m l i t e r a t u r y a p r a menů... 68

8 1. Úvod E d w ard Albee je j ed ní m z nej výz n amnějších americk ých d r am atiků. T voří od š edes át ých l et dvacát ého stol et í a od t é doby j e často i nscenován i u nás. Z jeh o d r amatiky s e česká a moravská di v a d la n ejčastěj i zaměřují na titul y K d o se bojí Virgi ni e Wo o lfové a Vš ech no je v zahradě. D ru h ý t itul, kt erý j e adapt ací stejnojmen n é h r y G i l es e C oopera, j e i předm ět em zkoumání této b akal ářs k é p r áce. V práci se z am ěřím nejen n a d v a vz niklé p řekl ad y A l b eeho V š ech no je v zahradě, ale pokusím s e téţ poj ednat o dvanácti vz niklých i n scenací ch t ohot o t ex tu a postihnout jejich výv o j v p oliticko -s polečenském kont ex tu Vš echno j e v zahradě G il C ooper napsal E ver ythi ng i n the G arden o vlivněn d ůsled k y d r uhé s v ětové v álk y, k d y b yl o j as né, ţ e cena člověka kl esla n a tu n ejniţ ší ú ro v eň. Edward Albee s i vyb r al E ver yt hi ng in t h e Ga rden z ú ct y k o ri gi n álu. A p ř epracoval t ent o t ex t j ako vzpomínku n a G iles e C oopera r ok p o j eho smrt i. C ooper p oskyt l A l b eem u děj a obrys d r am atu. U C oopera s e p ár A ctonových ţ ijící v dobré čtvrt i n a p ř edm ěstí s n aţí v yr o v n at standardu, kt erý u r čuje j ejich o kolí. N a denním p o řádku j sou h ád k y n a t éma p eníz e a jak si p řilepšit ţ ivot. Dí k y i nz erát u, kt erý p o dala m anţ elka Jenny, s e z a ní d ostaví p ol ská ţidovka p aní Leoni e a n ab ídne j í p ráci l ep ší p ro stitut k y. J en n y s v idi n ou l epšího ţivota p ř ijme. Na večí r ku v yj d e najev o, ţ e se s t ej n ým z p ůsobem ţiví i poz v an é p áry. D ámy s e p ro d áv ají a jej i ch manţ el é t om u pohodlně p ř ihl íţejí, j el ikoţ v ýp l ata z a p r o s tituci jim z aj išť uj e l epší ţivotní úroveň. N a p árt y s e d o s t aví i n ep ozvan ý s o u s ed J ack, kt erý n a z ák l ad ě n eprav děpodobného r o zpom en utí o dhal í p r avdu o přítomné s pol ečnosti a j ak o nepohodl n ý s v ěd ek je hosty z abi t. 8

9 T ex t z ro ku 1962 je z at íţen odkaz y na d ru hou svět ovou válk u, a to n ejen v osobě p aní Leonie, k t erá s ama v yp o v ídá o svýc h z kušen ostech s naci st y a k o n centrační m t áborem, ale i cel á s polečnost k o nverzuje n a v ečírku o tom, j ak v Lo n d ýn ě v álku p r oţívala. Tot o sociální d r am a, k t eré j e m oţné v ní mat t éţ grot eskně, j e velmi z atíţ eno p rom luvami, a postavy n ejsou hluboce lidsky p r o p racovan é. A l bee p racoval s Cooperov ým t ex t em j ako s dobrým p o dkl adem p r o kritiku americk é s pol ečnosti, j ejích p ř em rš těn ých h o d not, n esm ys l n ých konven cí a zvrh losti amerických roz padajících se ro din. A l bee d o ad apt ace p lně vl oţil s vůj t alent a vznikl a n adčas ová h r a o tom, co všechno j sme s ch opni uděl at p r o t o, abychom si p řilepšili. M ěří tkem všeho j sou s amoz ř ejmě pen íz e. Od lehčil t ex t o d h r ůz d ru h é s v ět ové v ál k y a s oustřed il s e n a americk é p r ostředí. Postavy z lidštil t ak, ab y s e co n ejvíce podobal y n ám v šem a tím působi l y m r azivěji. N ejvětší změn ou p r ošla p ostava J acka. Al b ee p ři d al J ack ovi jmění a p ř ed ev ším s ch opnost p r omlouvat k divákům. P aní Leonie p ř ej menoval n a paní T o o thovou, p o ch áz ející z Velké Bri t áni e. M anţ elsk ý p ár uţ n enes e ţ ád né p říjmení, j el ikoţ to m ůţe b ýt k dokol i z nás. J e to pouze Richard (u C oopera Bernard ) a J en n y. A l bee propraco v al okolnosti a dal d r am atu absurd ní ráz. E verything i n t he G a rden G iles e C o op era b yl o d ík y ú m luvě s Arts T h eat r e C lub a Michael em C odro n em p o p rv é uvedeno s polkem Ro yal S h ak es p eare T heat r e v Arts T h eatre v Lo n d ýn ě, v reţii D onalda M cw hi nni ho, a to d n e A d apt ace Edward a A l b eeh o měla p r em i éru o pět l et p ozděj i v reţii P et era Gl envilleho v Pl ym o u th T hetare, N ew Y o rk Cit y, s p ol k em Theat r e (R i ch ard Barr-Clint on Wilder) 1. J iţ dva ro k y p o n ew yo r s k é p r em i éře m ohli vi d ět A lbeeho Vš ech no je v zahradě i češ tí d iváci. Di v adl o S.K. N eu m an n a uvedlo t en to tex t v překl ad u Fran tiška V r b y. V š echno j e v zahradě se u n ás dočk alo d v an áct i j evištní ch p o dob, z toho n ej ví ce i nscen ací vzniklo hned po p r vním u v ed en í v let ech s ed mdes átých a poté v let ech d evades át ých. 1 Podrobně se věnuji problematice původní hra/adaptace ve své ročníkové práci. 9

10 P roz at ím posled ní i nscenace z ro ku v reţii P et r a S vojtk y a v novém p ř ek ladu D an y H ábové j e stál e k vidění v Městsk ých d i vadl ech p r aţ sk ých (Di v adl o ABC). C el ých čt yř i cet l et n ás tedy p r o v áz í Al b eeh o n áhl ed n a hroutící se s polečnost s e zkaţen ým i h odnot ami. Za čt yř i cet l et s e politick á s ituace n eustále prom ěňovala a tím ovl ivnila n ejen u v ád ění tohot o t ex t u, ale p ř edev ším svobodu v yj ádření s e a r eflex e. V době první ho uved en í j eště t vůrci čerp al i z uvolněnosti šedes át ýc h l et, v let ech s edm d es át ých s e uţ v edl e t ex tu j ako ú litba objeví n ěkteré M arx o v y m yš l enky. V l et ech d evad esátých jsou všichni p lní ent usiasmu a z a deset l et jiţ soci ol o gové k o nstat ují v ětšinovou n espokoj en ost s e situací v čes k ém státu. V ro ce j e d r am at u r g J i ří J an ků překvapen, j ak s mutně jsme d n es n ašli to, p ř ed čí m varoval Al b ee j iţ v šedes át ých l et ech. In s cenátoři z a celých čt yř i cet l et vţd y n ašli d ůvod p ro u v ed ení V š ech no j e v zahradě na čes k á a moravská j eviště. A však t o, co b ýv á oz n ačo v án o j ak o největší v ýh o d a Al beeho Vš ech no j e v zahradě, a tím j e p ř edevším n adčasové t ém a i poslán í, představuje, zdá se, z ároveň i jeh o n ejvět ší ú skalí. Č eš tí a morav ští di v ad el ní ci spoléhali n a dobře n apsaný t ext a převáděli j ej do v izuální f o rm y. M ísto k ritik y s polečnosti m ěl i v ětšinou n a p am ět i, ţ e A lbeeho d rama j e v elkou p ř íleţitostí p ro čt yř i h erce. P ř edstavit ele J enn y, R icharda, J acka a Mrs. T o othe Albee na českých a mo ra vsk ý ch jeviští ch A l beeho t ex t y b yl y u n ás často p ř ek l ád ány i uváděn y, a t o od š edes át ých l et. P s ychol o gi cky p r o p r aco v an é p ostavy v ţ dy l ákaly české i nscen átory. Z A lbeeho h er j e n a českých a m oravských s cénách n ejhran ějším titul em p r áv ě Vš echno je v zahradě a Kdo s e b ojí Vi rgini e Wo o l f o vé. Pod r ůzným i n ázv y b yl o d r am a Kdo s e bojí Vi rginie Wo o lfové u v ed eno cel k em dvanáctkrát. 2 P ři počí tat lz e i zlínský p r oj ekt P lay 2 Kdo se bojí Virginie Woolfové: Státní divadlo Brno, Reduta Brno ; Divadlo J.K.Tyla Plzeň ; Divadlo v Řeznické Praha ; Agentura DivAg Praha ; Středočeské divadlo Kladno ; 10

11 A lbee 3, p ři n ěmţ h ra b yl a obohacen a o dvě přímo s e n abíz ející postav y - p s ychoterapeut a a jeho asistent a. S e stej n ým p o čtem inscen ací s e můţ e p ochl ubit p r áv ě Všechno je v z a hradě, k t eré s e d o čk alo, j ak j iţ b yl o ř ečeno, t aké dvanácti n astudování. H r a, k t erá m á n ej en n esmrt elné téma, ale n abízí i skvělé h ereck é p říleţitosti a z prakt ickéh o hl ediska j e v ýh o d n á i pro o bsaz ení s ouboru ( p ět ţ en a šes t muţ ů ), s e s tala oblíbenou p ředevším v obl astních di v ad lech. O p olovi nu m éně inscen ací m ají n a kont ě dramata Tři velké ž eny, B al ada o smu tné ka várně, Pobřež í a Stalo s e v ZOO; třikrát Koza a neb K do je S yl vi e i K ř eh ká r o vn o vá ha. J ednoho či dvou uvedení s e dočk ala H r a o ma nžel ství, P ískoviště či Amer ický sen 4. Slezské divadlo Opava ; Divadlo na Vinohradech ; Studio Dva Praha ; Komorní scéna Aréna Ostrava ; Kdopak by se Kafky bál?: Divadlo S.K.Neumanna ; Kdopak by se vlka bál?: Divadlo S.K.Neumanna ; Vše v překladu Rudolfa a Luby Pellarových. 3 Play Albee:Psychokabaret; Divadlo Mandragora Zlín , scénář a reţie Pavel Šimák, spolupracoval Vladimír Fekar. 4 Data jsou zpracována podle lístkového a elektronického katalogu Divadelního Ústavu v Praze. 11

12 2. Česk é p řeklady Albeeh o Vš echno je v zahradě A l beeho V š ech no j e v zahradě je d r amatem n ej en d obře v ys t avěným, ale i jaz yk o v ě p ro p racovaným. A l b ee j ak o d i v ad el ní k má n aví c v elmi b ohatý v edlejší t ex t. Kaţdé slovo m á s v é p ř esné m ísto, p o dobu a v yz n ění. A l b eeh o V š ech no j e v zahradě s e d o čk alo cel k em d v ou čes k ých p ř ekladů. Hn ed v roce j ej p ř el oţil Frant išek V r ba. D r u h ý p ř eklad vznikl pro M DP, k onkrétně p r o Di v adl o A BC, a b yl z ad án Dan ě Hábové. D l e D an y H ábové vz ni kl a n ová v erz e p ř edevším k vůli časové p r opasti m ez i p rv ní m p ř ek ladem Frant iška V rb y a d n eškem: J eh o v erzi n elze v yt k n out ţ ád n é ch yb y, j d e j en o to, ţ e j e uţ p ř es čtyř i cet let stará a j az yk s e p ro m ěňuje, n ej en v e slovní z ás obě. 5 O b a p ř ekl ad y j sou s v ěd omité a ni j ak n eposouvají aut orův z ám ěr. N av íc H áb o vá se nemusí p ot ýk at s takovým i p r oblémy j ako b yl y p r o k o n ec š ed es át ých l et v naš í z emi corn f lakes, překl ádan é V r bou j ak o kukuřičné lupínk y. I p ř esto s e j ednal o o pochut inu n aprosto ni c neříkající. ( ) p rávě u pot r avin d ošlo k velkému s bl íţení, v šechn y t y b arevné j edovat é nápoj e a t yčinky známe j ak o staří A m eri čan é ( ). 6 H amburger uţ dnes n em usí b ýt s ekan ou n eb o k arbanátk y, s endvi č s ţ el é není chl eb em s marm el ádou. H ábové p řekl ad j e dí k y časovému o dstupu z áro veň o dváţnější i hovoro v ější. 5 rozhovor s Danou Hábovou. Dialogy. Měsíční divadelní průvodce m.d.p. 3, 2008/2009, č.4. 6 Op. cit. 12

13 2. 1 Fran ti š ek Vrba a Vš echno na zah radě n eb o Vš echno j e v zah radě? P ř es toţ e v roce p ř el o ţil František V rb a d oslova cel ý A l beeho tex t a v yd avat el ství O r bis, edice Di v ad lo, jej v yd alo pod n áz v em Vš ech no n a zahradě v plném z n ění, agent ura D ILIA, k t erá z ad ával a p r áv o n a p r ovozování h r y, v yd ala v roce 1969 dílo d evizově v áz ané. V tom to v yd ání, s názvem V š ech no je v zahradě, došlo ke š k rt ům v dí l e Al beeho. Od pověd n ým r edak torem b yl J i ndři ch Č erný. Lz e p ř edpokl ád at, ţ e t yt o ú p r av y p o stihl y j akékoli uveden í A lbeeh o t ex tu před ro k em DIL I A a škrty 1 ) Ob r az z kaţ ené kapitalistické spol ečn o s ti N ěkt eré repl ik y a p ř ed evším n aráţ ky n a k apitalistický z p ů sob ţivot a, s e n ejspí š n ez d ál y p r o člověka z av ř en ého v normaliz ačním p r ostředí ţ ádoucí. P ř itom Albee ni kd y v e s v ých d í l ech k apital ismus n erefl ektoval. J eho d ílo n ikdy n eslouţilo j iné ideji n eţ k r itice s polečnosti t ak, j ak j i viděl. Podl e J.Urse s e Edward A lbee ( ) ni kd y n enech al svést m oţností dělat p ol itické d ivadlo. S oustředi l s e v e sv ých h r ách vţd y j en n a o p ak ování a obměny s v ého j edi n éh o témat u: pohl edu d o ni tra společnosti. 7 V e v erz i v yd an o u agenturou D IL IA j e m anţ el sk ý p ár, k t er ý p ř edstavuje v úvodní m d i alogu p ř ed evším v ýčet t o ho, co si můţ e a n em ůţe dovolit, o chuz en o stíţnosti n a fi n an čn í ú ř ad, pl acení p oj istek, R o gerov y š koly i o z ávist, kd yţ s i o b yčejný p r o d av ač pořiz uje j iţ druhé aut o. P ř es toţ e s e postav y o h ánějí v jednom kuse daněmi, v e v erzi D ILIA j s ou t yt o zmínk y v yš k r t nuty. J ako v případ ě, k d y J enny o b hajuj e, p r oč si hl edá p r áci, a nez apomen e zmíni t, ţ e P ři t ěch d an í ch 7 URS,J. Albee, Broadway a smrt. Divadelní noviny 12, 1969, č

14 d n es k a, a nákl ad ech n a s oukrom o u škol u 8, s e zkrát ka n ějak ý t en p ř iv ýd ělek neztrat í. Stej n ě t ak j e Richard ukrácen o důleţité z jištění, ţe p eníz e z aslan é p oštovním b al íkem n ep o dl éh aj í dani, coţ ho p ř es v ěd čí, ţ e j e v ýh o d n é s i neočekáv an ou z ásilku p onech at. A čk oli s e t yt o ú p r av y zdají z počát ku p ečlivé a důsledné, s polečnost n a v ečí r ku n aj ednou o nákl adech na škol n é a dal ší západ ní ţivot ní náro k y h o v oří. 2 ) Škrty u r ychlují a nově r yt miz ují t ex t T yt o š k rt y p ř i p om ínaj í b ěţ n é dram at u r gicko - r eţijní z ásah y d o d élk y t ex tu. P okud d obře n ez n ám e cel ý p ů v odní t ex t, n ení mo ţ n é si t akovéh o k r ácení p ovšimnout. V šechny d ů l eţ ité inform ace jsou z ach ovány. K d yţ je však moţ n é srovnat o ri gi n ál a upravený t ex t, je j isté, ţ e ukrácen y n eb yl y r eplik y, a l e p ř ed evším charakter y a d r o b né s ituace. O b r. č. 1 V l e v o A L B E E, E. V š e c h n o n a z a h r a d ě.př e l. V R B A, F. P r a h a : O r b i s, s v p r a v o A L B E E, E. V š e c h n o j e v z a h r a d ě. P ř e l. V R B A, F. P r a h a : D I L I A, s A t ak j e v yš k r tnuta cel á ř ad a r epl ik al e i drobných v ýs t u pů. Richard j e r ovnou po r ozhovoru s J ack em nucen o bj evit J en n yi n o 8 ALBEE,E.Všechno na zahradě.přel.vrba,f.praha:orbis,1968.s

15 t aj emství. Posled n í v ýs t u p š ťastné š vitoři vé J en n y, k t erá j eš t ě n ení p o níţ en a m anţ el ov ým zjištěn ím o jej ím p r av di v ém ţivot ě a z d roji n yn ě j ších f inan cí, j e v yš k r tnut. S tejně tak n em á š an ci s e p ro jevit Richard, kd yţ m u d o ch ází, co j eh o ţena p o odpoledních d ělá. Rich ard p ř ichází o silné m om ent y, k d y n eví, co si p očít, a tak o pakuj e n au čené f r áz e, j ak oţ e si n em ohou koupi t d ru hé aut o: Vţdyť n emám e ( ) m ísto v garáţi. 9 a ţe si nepřál, aby J enn y p racoval a. V elmi k rácena j e p ř edev ším p ostava Rogera. Ko nverzační ř eči, k t eré j eště ví c r ozdmýchávají Richard ů v h n ěv, n aj ednou zmizí. Během i pot é, co r ozlícený R i chard n apad n e t ax íkáře, Roger k om entuje d ění na h ř išti u jejich domu, k d e h r ají t enis. T voří t o p aral el u. J akoby R o ger r eflekt oval ot ce. V š e v ygraduje v moment ě, k d y R o ger k om e ntuje, ţe j eden h ráč to d ru hému ( ) n apálil ro v nou d o ( ) 10 ( o ri gi nál crotch, V r b a p ř eloţil j ako r o zkro k ) Tím uţ n ez b ýv á p r o s tor p ro p r vní n aráţku n a t o, ţe Jenn y j e na tak ovát o slova moc v elká dám a 11. J elikoţ je n a p o čátku d ru h éh o dějství R i ch ard d u ch em nepří tomen ( zírá d o hl ed iště), J enn y s e t ř ikrát d oţ aduj e o dpověd i na stejnou o t ázku: Co t o t ady d ěláš? 12 Uţ ani není p ř ek v ap ující, ţe p odl e D ILIA h erečk a n emá právo na gradaci, a všechna stej n á z vol ání jsou v e š krtu, p o nechán y j sou pouz e repl ik y n ásleduj í cí po t ét o opakuj ící se ot áz ce. 3 ) Š k rt y, k t eré ubírají n ěkt eré p ostavě n a p r oj ev u ch arakt eru n ebo š k rt y, kt eré n ed ovol í promluvit postavám o ch arakt eru j iné postavy D i al o g y, k t eré charakterizuj í p art n erské s ouţití J enn y a Richard a, j sou t ém ěř vţd y p r o škrtané. K r ácen é j sou n ej en p as áţe, k d e s e p ár v yj adřuj e k e své f inančn í s ituaci, ale i místa, v e kt erýc h n a s ebe něco p r oz raz ují. K d yţ napří kl ad n a z ačátku d ru h éh o obrazu Jen n y k o nstat uj e: No, to s e r ozumí jdu n akoupi t a zapom enu pol ovičk u v ěcí, co jsem 9 ALBEE,E.Všechno na zahradě.přel.vrba,f.praha:orbis,1968.s Op. cit., s Op. cit., s Op. cit., s

16 c h t ěl a. 13, n ejde p ouz e o to, ţ e r oztrţ itost b y b yl a J enn yi n o u v l astností. V yp o v í dá t o o jejím vnitřním stavu. Ţi j e t aj n ý ţ ivot. K r ácení v ýs t upů s Rogerem n eb o J ackem n ení pouze n a ú kor t em p a a r yt m u, al e i n a úkor p ostav s amot n ých. V e v erzi D IL IA n ení m oţné s i v ys l echnout, ţ e J enn y a Richard p ovaţ ují J acka p r áv ě za p ř edstavitele lidí, kteří si mohou vše dovol it, a tím se t ed y v ym ezuje od v š ech ostatních, kteří n a o ko v yp adají stej n ě t ak. P omluvy o J ack ovi, k t er ý s edí a opíjí s e v kl ubu, s e J enn y o d R i ch ard a téţ n edoz ví, a tak J acka an i nemůţ e před s větem pomluv b r áni t. Stej n ě t ak o b av y, ţ e J ack v opi losti prozradí, j ak ý b alík pen ěz se o bj ev il u Jenn y a Rich arda, jsou o dstraněn y. T yt o vyš k r t n ut é r epliky v š ak m ají nez anedbat el n ý v ýz n am o d kaz ují k nadch áz ejícím událostem. Pokud dvakrát po sobě Richard u p ozorn í n a J ackův vz t ah k al koholu a nakonec J ack p řijde o pil ý z kl ubu d o spol ečnosti, kt erá m usí stůj, co stůj ututlat, co s e jim d n es p ř ihodi lo, j sou repliky v tex tu nez b yt n é. J ackově postav ě jsou kráceny i n ěkteré p ro mluvy k d ivákům, o bsahující koment áře situací. Tím je postava ochuz en a o to, co j e pro ni charak t eristick é j akási s ch opnost p ř edvídat budoucí, n evěd omk y o d kaz ovat k tom u, co bude násled ovat. D alší v áţné sděl ení o vztah u člověk a k pen ěz ům n astává v mom en t ě, k d y z ačne o b ch odní zased ání m uţů a kdy s i p án i n avz ájem s v ěří p ř íčinu zlepšení ţivotní ú ro vně p r ostituci sv ých m anţ el ek. D ILIA p o n ech ala v ětšinu poloţ ek, av š ak důleţitou okolnost, ţ e muţi u p ř ed nostňuj í i fakt, ţe s e t eď s manţelkami l épe shodnou H ád al i jsme s e hl av n ě o peníz e. 14, j e v yn echán. J d e o absurdní, naprosto z vrhlou o k olnost, k t erá t l ačí na r ozhodován í Richard a. V el mi r ychle si v šichni m uţi na p říjem, v yd ělan ý p asení m s v ých ţ en, zv yk l i. N ení p ř ekvapení m, ţ e vyn echán j e i nej vět ší argu m ent, ţ e takto v yd ělané p eníz e n ep odléh aj í d ani a s větším příjmem s e d á spořit n a d ů ch od. I p o vzdech nut í t ak typ i cké p ro Al b eeho t ex t, atmosféru hr y a d o m ácnost 13 ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. VRBA, F. Praha: Orbis, 1968, s Op. cit., s

17 Richard a a Jen n y Peníz e, p eníz e, p eníz e. 15, n ajed nou v ym izí. V tomto p ř ípad ě škrt y z ásad n ě o v livňují Al beeho r ukopis, k d y n echá postav y n apro sto v ěcně a logicky u v aţovat o něčem z cel a zvrh l ém. T ak j e z ř ejmě n ev ědomk y o dstran ěn j ed en z absurdní ch r ys ů a rozměrů tohoto d r am atu. 4 ) Ko nverz ační škrt y, s loví čk ařen í a um írněn ost Běţná d ivadelní prax e u p ravuje t ex t y n eu stál e. Ko nverzační klišé a slova, kt erá jsou z astupitel n á ges t em, j e m oţné oţ el et. T ak ové p as áţe v yp u s tila i DIL IA v e s vé verzi Vš echno j e v zahradě. Po v yn echané r epl i ce p ak z bude v ol n é místo, j indy j e ponechán al espoň v ed l ejší tex t, k t er ý p r o mlouvá o pohyb u či myš l enkách postavy. N ajdeme n ejen k rácení t ohoto t yp u, D IL IA z atočila t ém ěř se v š emi h ru bějšími v ýr az y. N eb yl o b y t o n a š kodu, pokud b y š l o p ouze o vul garismus p ro v ul garismus. Al b eeh o t ex t m á v š ak p ř es ně p r om yš l enou m íru i čas, kd y s e t akový v u l garismus m ůţ e v yd r at n a p o vrch. To, j ak A lbee p ř ed vádí p artnerskou k om uni k aci v am eri ckých d om ácnostech, roz ezlilo n ej ed noho A m eri čan a. Av šak p r áv ě t ato o d vaha, k t erá b yl a t rn em v oku ameri cké, p uritánské a počestné, s polečnosti, b yl a pro Alb eeho t yp i cká. D ILIA v o lila u mírněnost. A t ak j e ales poň z počát ku Richard, n avzdory s v ému p ří š erném u r oz čílení, s chopen udrţ et z a zuby n adávk y s m ěřované m anţ el ce, kt eré v yd avatelství O rb is p ř ekl ád á j ako p rostitutka, ku r va. Od stan ěno j e n av íc i pouhé kl ení s akra. S e stupňující m s e h n ěv em s e dále o bj eví al es poň n ad ávka děvko (v p ř ekl ad u Orb is j e ku r va ). V yn echán j e v ýs t u p, kd y R i chard s ro v nává dívku z mládí, kt erá ( )m ěl a t eda r eputaci j ak o v yl o ţ ená N e ví c n eţ v yl oţ ená, b yl a d o t oho cel á divá ( ) s Jenn y, k t ero u o značí z a puri t ánku: Jsi h odná ţ en a a dobře s e s tebou spí, al e j si k omická puri tánka 16. Takto v yn e chané r epl ik y b y p atři l y i d o k at egori e 3). Nejenţe umírňují 15 ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. VRBA, F. Praha: Orbis, s Op. cit., s

18 Richard ův proj ev, ale z áro v eň m odifikuj í j eh o míněn í o J en n y. Š k oda j en, ţe t yt o r ep lik y j s ou v tak n ápadném k ont r as tu k nad cházejícím u d ál ostem a zjištění, ţ e J en n y r o z h odně ţ ádnou puri tánkou n en í! Sám Richard j e d ál e um írněn i ve svém n ejsilněj ším z volán í p ot é, co s e p r avdu d ozví. MÁM DOMA ZKAŢENOU ŠPIN A V O U K UR V U!, t uto r epl iku m á řvát z pln ých plic 17, t oto nez adrţ itel n é v yp r ýš t ění em o cí je v r chol em cel ého di al o gu J en n y a R i ch arda. J e to m ísto, ve kt erém se l ám e R i ch ard ova schopnost co koli s e s ituací d ěl at n ebo s e s ní j ak kol i v yr o v n at. Tot o místo j e z v r at em, v e kt erém v yj d e n ajev o p r av d a a skut ečn ost, kt erá uţ n avţdy b u d e o vlivňovat ţ ivot Rich arda i manţ elského páru. Richard, jelikoţ s e v yj adřuj e n ejhruběji ( a to v soulad u se s ituacem i i vnitřním ţ ivot em p ostavy), b yl t ěmito ú pravam i n ejví ce p oškoz en a opět by s e v š echna t a krácení d al a z ařadi t s t ejně t ak do k ategorie 3). P odobně i výs t u p, k d y J ack v ejde charakt eri sticky b ez z ak lepání i bez p ozvání d o d om u J en n y a R i charda a spat ří na stol e v el ké m noţ ství b ankovek zas laných p o š tou, j e Richard v elmi r ozrušen. Dá t o n ezvan ému hostu z n ačn ě n aj evo, kd yţ n a n ěj, b ez j ak é hokoli p ozdravu, z ařv e NES A HEJ N A NĚ! 18. Vš e n ádhern ě k o responduje s předešl ým m onologem J ack a, v e kterém s d ěl uj e d ivákům, ţ e p ř epsal v eškeré své jmění na Jenn y a Richarda. P omlouvan ý a n epohodl n ý J ack j e v elmi v el korys ý a tím se i v ym yk á z e zvrhl é s pol ečnosti. Ab surd ní j e p ot é situace, k d y t akového ( p osledního!!!) člověka je p r o pot ř ebu s polečnosti n ez byt n é s p r ovodit z e svět a. To, j ak s i R ichard z r ovna p ř ed J ackem chrání s v é p en íze, je j en d okonáním obrazu o obludné spol ečnosti. P eníz e jsou vše. Místo d ů r aznéh o zmraz ení J acka n abízí úprava pouz e r epliku Kd o j e to? 19. D ále s i Richard ul eví, ţe j e t o p ouz e J ack a ihned s e mu om luví. Situace a vztahy j s o u tímto zásah em značně om ez en y. 17 ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. VRBA, F. Praha: Orbis, s Op. cit., s ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. VRBA, F. Praha: DILIA, s

19 5 ) Ignorace Al b eeho V ţ ádném k r ácení n eud ělala verz e D ILIA k r o k k tom u, ab y s e d ěj změnil či t éma v ýr azně p osunulo. A však n ěkt eré z ávaţné r ys y d r amatu ú p r av a, spí š e n ev ědomk y, p otlači l a. J ak j iţ v yp l ýv á z p ř ed ch ozího, š k rt y n ejsou pouze k r ácením n ěkt erých n epohodl n ých s l o v, r ep lik či částí. Š krt y často i gnoru jí A l beeho, j eho z ám ěr, v ys t avění situací, mot iv y p o stav či s am ot n ý absurdní rozměr t ex tu. D o t ét o k at egori e p atří n ej en všech na k r ácení, kt erá znemoţ ňují p ostav ě s vobodně s e v yj ádřit, jak j e p oukázáno v předchozích bodech ( 3, ale i ve v šech p ř ed chozích), ale p at ří s em i z áv aţn ý r ys A l b eeho p ostav. Albee dal p ostavám m oţnost v erbálně reflek tovat své n ejdi vočejší s n y, p ř ání, o b av y a h r ůz y t ak, ţ e v mom ent ě, k d y j e v yř k n o u, jiţ jsou nebo se záh y s t anou pravdou. Například, kd yţ Rich ard ř í ká: Co t eď uděláme? R ozhl ásíme to? ( )Ř ek n em e jim t o? Řekneme? N o co, t y k u r v o? ( ) N ebo, nebo t o uţ t ř eb a v ěd í. T ř eba t ř eb a C huck a P erry a G ilbert no řekni Vědí t o uţ? 20 V Al b eeh o di alogu často naleznem e m ísta, k d e s e ve v ětším k o nverzačně p l yn o u cím cel ku n ac h ází m alá, uz av ř en á situace. Postavy, j sou z ah l ceny s ebou a p ro nášejí r epl ik y, aniţ b y s i u v ěd om oval y j ejich o bsah. Buď to jsou t o r epl ik y, k t eré se s t al y j ejich konverzační m k lišé, a p rot o j e ch arakterizují, n ebo jsou t o n aráţk y n a p ř edešlé n ebo n ásled uj íc í u d ál osti. V e V š ech no j e v zahradě v yd ané DIL IA j s o u t ato m ísta n ej spíše povaţován a z a zdl ouhavá a z b yt ečná. Albeeho r u kopis a p ř ed stav a o situaci a di al o gu j e tím narušena. Richard M ys l í š, ţ e s e t opíme Víš kolik t aková skleni ce s toj í? R o ger(s e nedá) N evím. Ko lik? Richard (k Jenn y) K o lik stojí? J enn y T o víš, jsou nové ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. VRBA, F. Praha: Orbis, s Op. cit., s. 65. Škrt značí, co ve verzi vydané DILIA chybí, stejně tak i níţe. 19

20 T ent o k r át k ý t ex t p ř edstavuje j ed nu uz avřenou situaci. R i ch ard j ako vţd y p o u ţívá v ětu, kt erá s e stal a u ni ch v dom ácn osti k lišé ( p rv ní u v ed ená). Musí s e z arazit, j elikoţ si t u ace s e p r o n ěj navţ d y z m ěni la, coţ j e zcel a p ro ti jeho v ůl i a max imálně f r ustrující. S ro vnejme z ačátek p r vního a druhéh o d ějství a z jistíme, j ak moc s e s ituace v yk l o ubila. Uţ n ejsou v šich ni n a j edné lodi. Uţ si Richard s Jen n y n emohou s těţ ovat n a n ed ostatek p en ěz na v še, co b y s i p ot ř eb o vali dovol it, ab y v yl epšili ţivot ní s t an d ard střední ho stav u. N yn í si uţ J en n y m ů ţ e d o vol it led asco a Rich ard tím ztrat il v š ech nu s ílu, kt ero u d ř íve v domácnosti m ěl (t o v š e s e s k r ýv á v e t řetím u v ed en ém ř ádku). J ak o muţ z c ela p r opad l. Toto v š e je ve čt yř ech prost ých replikách, které verz e D ILIA neuvádí. N ěkt eré situace j sou proškrt an é a zbude jen prázdná konverzace. G ilbert T o jsi t eda p ašák! P oví d ám, Richard e, t en k av i ár ale j e! K d e j ste ho sehnal i? Richard J enn y h o s ehnal a; m á svoj e pram eny. J enn y K o upila j s em ho u Bl austeina, m á h o z r ovna t ak čers tv ý, j ako kdyb y s i čl ověk z aj el do města G ilbert M az anej ţidák, ten Blaustein, z avede si kavi ár a R o ger T akhle se u nás nem luví! V šichni se na něj podí vají, nech ápou d o bře, co vlastně myslí. A s poň ne v ro di n ě. Z novu domo vní zvonek. J en n y ( u v ítá příleţitost) J á j du ot evřít! ( V yj d e) Beryl ( z áro veň s Loui sou, obě j enom ab y n ěco řekl y) J á s i p ořád m ys l í m, ţ e v e m ěstě s e d ostane čerstvější k avi ár. 22 Lo u i s a (zároveň s Beryl ) P rv ní ro k, co jsme si poří dili skl ení k my( ) Slovo kaviár bylo přidáno ve verzi DILIA. 23 ALBEE,E.Všechno na zahradě.přel.vrba,f.praha:orbis,1968.s

21 D i al o g t edy p o s t r ád á n áv az nost n a to, proč m á Beryl a Lo u i sa chuť z ach r án it s ituaci. T ak to postav en ý d i alog o dkaz uj e s pí še k fak tu p o vrchní s polečenské k onverzace. N av í c postav a Rogera t ěmito (i n a j in ých místech s e o p ak ující mi) škrty, p ř i chází o své místo či stého k r itika, k t erou v yk o n áv á, aniţ b y o t om on n eb o kdokol i t ušil. V tomto r ozměru j e R o ger důleţit ým z r cadl em s polečnosti a má nezan edbat el nou f u nkci v cel é stavbě dram at u Grafika A l bee ve svém t ex t u r oz eznáv á prol oţ en á s lova a slova, kt erým p ř isuzoval takovou důl eţitost a v yp j atost, ţ e j e odlišil v el k ým i p ísmeny. H l avní tex t d r am atu m á ted y t ř i grafick é p o doby t ex t v běţ n é úprav ě, t ex t p rol oţ en ý a t ext p s an ý p o uze v elk ým i písmen y. Č eské překl ad y p ů v odní grafi ku t ex tu ř ešil y r ů zně. P ř ek lad O rbisu p o uţívá v šechna roz lišení p ř es n ě jako Al bee. D ILIA v o l ila b ěţn ý tex t a v el ká písmena. A l beeho t ex t ( stejně j ak o C ooperova předl oha) v yu ţívá na v ečí rk u u Jenn y a R i ch arda s o uběţn ých d i alogů. V ori ginále je t o grafi cky ř ešeno z apisováním d o d vou v edl e s ebe leţ ících sloupců. V r b a s e r oz episuj e u kaţdé t akové přerýv ané k o nverz ace p oznám kou záro veň s ( ) Dan a Háb ová a Vš echno na zahradě D ana Hábová p ř el oţila t ex t n a zakáz ku M ěstských d ivadel p r aţ sk ých v roce T ex t moderniz ovala a více si p ohrála s promluvami. P ostav y m l uví hovoro vě, vţd y t ak, j ak by s e dalo logi ck y p ř edpokládat. No v ě ř eší D an a H ábová n apříklad ot áz ku tyk ání a v yk ání m ezi p ostav am i. P aní Toot hová si n ej p rv e s J en n y v yk á, v dru hém d ějství uţ p an í T o othová t yk á n ejen J enn y, ale i ostat ním s v ým 21

22 svěřenk yn í m. D an a H áb ová ř íká: Tyk aní a v yk ání s e u z apekl itěj ších p ř ípad ů v yj eví aţ t ehd y, k d yţ s e s postavami sţijet e a mát e p ř ed stav u o tom, co d ělají i ve chvílích, k d y n ehrají. 24 T ím, ţ e p aní Toothová J enn y a o s tatním tyk á, s e zv ýr azní j ej í p ostaven í a f ak t, ţ e ona m á vše p evně v e s v ých r u k o u. N aopak udrţ en é v yk ání v obou směrech p ři n ese čistě o b ch odni ck ý charak t er a profesionální o dstup ( u V rb y). J d e o b yz n ys. M oderniz ace t e x t u j e d ána n ej en s blíţením mezi západ ním a n aším s v ět em, al e t éţ j az yk o v ým v ýv o j em. J ak o n apříklad poz d r av Perryh o : Hi, folks./ahoj, národe!/ahoj, lidi čky. ( A l b ee/ Vrba/ H ábová) T éţ n ení moderní, ab y J ack spěchal do k lubu n a v r ch cáby, ale j d e n a part i čk u šachů. D ana H ábová p o nechává vl as tní m j m én ům anglický n ázev, vl astní j ména n epřekl ádá. A t ak s m yš l ená d ovol ená uţ n em usí b ýt v e s v. T om áši, n ýb r ţ v St. Thom as ap od. V n ěkt erých p asáţích v olí H ábová emotivněj i z ab arv ená s lova, h ru bšího r aţení neţ překl ad V rb ův, avšak vţd y j s ou v soul adu s ori ginál em, n apř.: crot ch/ roz k ro k/ rozkrok/koul e S hut up/ T y m l č/nech uţ t oho/skl ap ni Y o u god - damn w an ton b itch!/ T y z atracen á děvko p ro stopášná!/ T y p r ostopášná!/ S eš normální nadrţ en á ču b ka! ( A lbee/ V rb a Orbi s/vrba D ILIA/H ábová) Pozn á mky pod čarou T ex t v překl ad u Dan y H ábové je pln ý p o znám ek pod čaro u, k t er ý j e j ejím hlubším vyj ádřením se k nějak ém u p ř ekl a datel ském u n ebo d o bovému probl ému, nap ř. : 24 rozhovor s Danou Hábovou. Dialogy. Měsíční divadelní průvodce m.d.p. 3, 2008/2009, č.4. 22

23 a td.) 25 O d počát ku oz n aču j e H ábová modern iz aci, způsobenou časovým ( Poz n.překl. Kromě n á vr hů a kt ual izace v t extu je třeba s ohl ed em n a dobu inscenování p o ch opitel ně u pravit i ceny n emo vitostí, potravin, p osunem nebo sbl íţ en ím svět a, t ak ovým i k om ent áři: Při p ř ekl ádání h er m ívám d r am at u r gi cké s p ád y h l avně u přev ád ění reálií. U t ex tu V š ech no n a z ahradě j s em p ro b ád al a řadu z ahradnických časopisů kvůli s ekačk ám a inscenát o ři neb yl i ušet ř eni mých poz námek pod čaro u. 26 Richard J á j sem asi j ed inej ameri ckej občan na v ýchod od S k alistejch h o r, kterej nemá aspoň sekačk u na vzdušn ým p olštáři! (p o z n. překl. V origi n ál e m á R. m echani ckou sekačku a touží po m o torové d n es nutno z mo d ernizovat b uď chce a ut o mat ickou / sol ární s čidlem/ n ebo a s poň s. n a vz dušném p ol štáři ) 27 P oznám k y p ř eklad at el e j sou vţdy v záv o r ce z a inkriminovaným m ístem. N a místa, k d e si tex t z aslouţí v ětší aktuál nost, kt ero u m ůţ e b ýt m odern iz ace s luţ eb, o bchodu, m ěn y n eb o n a pouhou n abí dku j in ých p ř ekl ad atelských m oţností, n ás H ábová vţd y u p ozorní. Kd yţ m odern izuj e p římo v hlav ním tex t u, s ohl ed em n a aut o r a r ad ěj i p ouţije p oznámku a n ab ídne d alší m oţné hl ed ání v ýr azu t r efn éh o p ro d nešní d n y. Richard (s n eznatelným posměchem) A co s v ět v el k ých f i n ancí, C hucku? Co globální t rh? (Pozn. T roch u moderni zuju, d ialog mo žno přizpůsobi t aktuální ekonomi cké situaci ) 28 Jack N e, uděl ejte part y jen t ak, pro pov yr aţení. Trochu se r oz šoupnět e! Ku pt e k av i ár! Podáv ej t e šampus! N aj měte 25 ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel.HÁBOVÁ, D. Ke studijním účelům k zapůjčení v elektronické podobě v Praha: DILIA, s rozhovor s Danou Hábovou. Dialogy. Měsíční divadelní průvodce m. d. p. 3, 2008/2009, č ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. HÁBOVÁ, D. Ke studijním účelům k zapůjčení v elektronické podobě v Praha: DILIA,2008. s Op. cit., s

24 číšní k a! ( P ozn. překl. Ob j ed nejte cat er ing, apod. trochu z m oder ni zovat ) Udělej t e r au t na z ah r ad ě! 29 R o ger A co budu pí t já? Richard Zázvorovou l i monádu. (Pozn. p ř ekl. N ahradit n ěčím, co R o gera znech utí třeba Je tam ma linovej sirup apod. ) R o ger(z n echucený výraz) Ble D ana H ábová vţd y p opi suje své p ř ekl adat elské z áměry a posuny a to p římo v tex tu. K d yţ n apříklad Roger p ouţ ije r čení, k t eré n á s p říliš n eoslovuj e, n ev nutí n ám H ábová jiné, aniţ b ychom s e doz v ěd ěl i, co s e v origi n ál e z a tím vším skrýv á. R o ger (Pozn. r čení v originál e Jak s e větvi čka ohýbá... by o d poví dal o Ja k s i m ě vych o vát e..., možno použít i Jablko n epadá... ) (V stoupí Jenny s Chuckem a Ber yl) 31 P ro srovnání Vrba v yř ešil rep liku takto: R o ger J ak se strom ek v mládí oh ýb á 32 V e verzi DILIA u p raveno t ak to: R o ger ( n ed b al e salutuje) Roz kaz! ALBEE,E. Všechno na zahradě. Přel. HÁBOVÁ, D. Ke studijním účelům k zapůjčení v elektronické podobě v Praha: DILIA, s Op. cit., s ALBEE,E. Všechno na zahradě. Přel. HÁBOVÁ, D. Ke studijním účelům k zapůjčení v elektronické podobě v Praha: DILIA, s ALBEE,E. Všechno na zahradě. Přel. VRBA, F. Praha: Orbis, s ALBEE, E. Všechno je v zahradě. Přel. VRBA, F. Praha: DILIA, s

25 Grafika D ana H áb ová, p ře s toţ e p řekl ad proz at ím n ep ro š el, ţ ádn ým grafickým u p r av ováním p ro tisk (k ru ce j e b ad ateli p ouz e p o čítačová n ebo z počí t ače t isknut á v erz e), v yu ţ ila t ak é všechny grafické p r ostředk y z d ů r aznění n aléhav osti t ex t u, j ak j e z am ýš l el A l b ee. N av íc p ř idal a k někt erým s lovům uvozovk y. V ětšinou n a těch m ístech, k d e b y s p r áv n ý A m eričan z am áv al u hl av y r u k ama se dvěm a pokrčen ým i prs t y. J ednoduch ou cestu z vol ila H ábová p ř ed evším p ři ř ešení s ouběţn ých d i al o gů, a to p oznám kou dále aţ k Rogerovi mluví vţd y d v ě osob y p ř es sebe Pan í T ooth ová nebo pan í Zubatá? Zásadní problém tkví hned v e j m éně j edné z postav, a to Mrs. T o oth, ted y p aní Toot hové. J el ikoţ tooth se do češtiny p ř eloţ í j ak o zub, p r o česk y m luví cí j e as o ci ace s e S mrt kou, t edy p aní Zubatou, p o r u ce. František V rb a t éto z áb avné ale i absurd itou p ros ákl é (coţ b y s e d alo s Albeem sloučit) moţnosti vyu ţ il, av š ak t ak ov ýt o p ř ekl ad je zavád ěj ící a t yt o asoci ace nelz e aplikovat na v ýz n am angl i ck éh o příjmení. J enn y ( ) Ach ta. Paní Toot hová. Richard P aní jak? J enn y T o othová, Toot hová Richard N eděl ej si legraci! Toothová jak o Zubatá? Kd e j e J ack? J enn y J e t o nap ro sto norm ál ní an glické j mén o ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. HÁBOVÁ, D. Ke studijním účelům k zapůjčení v elektronické podobě v Praha: DILIA, s ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. VRBA, F. Praha: Orbis, s

26 V e srovnán í s Albeeho ori ginál em. J enn y ( ) Oh.Mrs. Toothe. Richard M r s. what? J enn y T o othe; Toothe. Richard Y o u re kidding. Where s Jack? J enn y It s a p erfect l y p r oper English nam e. 36 V yd ání DILIA s e t ét o pro bl em at ice v yh n ul a úprav ami. J enn y ( ) Ach ta. Paní Toot hová. Richard P aní jak? J enn y T o othová, Toot hová. Richard T o othová? Kde je Jack? J enn y J e t o nap ro sto norm ál ní an glické j mén o. 37 D ana Hábová na ten to omyl u poz o rni la i v poz námce. J enn y ( ) Aha. P an í Toot h eo v á. Richard J ak ţ e se jmen uj e? J enn y T o otheová. Toot heo v á. Richard Si děláš sran du. Kde je Jack? ( Poz n. p řekl. A n gl icky z n í j méno legračně a nezv yk l e Zubatá / n e ovšem v e sm ys l u Smrt / v českém t ex tu n em ají p ř edch ozí rep liky ţádný k o mický ú činek ) J enn y J e t o nap ro sto norm ál ní an glický j m én o. 38 I v p ř ípadě, kd y s e v Albeeh o tex tu v ys k yt l a d r obná, n ejspíš t isková, chyb a, n ás n enechá H áb ová n a p o ch yb ách a v š e v ys v ětlí v poznámce. V rb a z ach oval t o, co Albee n apsal. H ábová d al a p ř ed nost l o gickém u úsudku. 36 ALBEE, E. Everything in the Garden. New York: Dramatists Play Service Inc, s ALBEE, E. Všechno je v zahradě. Přel. VRBA, F. Praha: DILIA, s ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. HÁBOVÁ, D. Ke studijním účelům k zapůjčení v elektronické podobě v Praha: DILIA, s

27 Beryl ( n ahá a v rozpacích, al e když j e člověk na n udistické p láži...) J á j en chtěla ř íct... (Pozn. překl. Autor má Beryl, a l e l ogicky t a repl ika pat ří Jenny!! ) Příbra ms ký p řeklad Vš echno j e v zahradě K r ajské di v ad lo P ří b ram u v edl o Vš ech n o j e v zahradě v p r emiéře d n e R eţisérem p ř ed stav ení b yl J i ří Svoboda. D l e p ro gramu, r o čenek i dat abáze D ivadelního ústav u b yl p ř ekladatelem J an P ro cházka. Soudobá k ritika s e vyj adřoval a k novém u p ř ek l adu p o ch v al ně a upřednostnila n ovost j ak o p lus: Albee má b ys t r ý j azyk, o to usiluj e i překl ad J ana P r ocházky ( ) 40 n ebo: ( ) Vš echno je v z ah r ad ě, t lum o čen é v novém, m odern í m luvě o dpoví d aj ícím p řekl adu J ana P r o ch ázk y ( ) 41 D ILIA, k terá E d w arda A lbeeho zastupuj e, ţ ád n ý p ř eklad J ana P ro cházk y n evlas tní. D at ab áz e O b ce p ř ekl ad atelů 42 u v ádí j ako čes kého p ř ekl ad atele Al b eeh o V š echno n a zahradě ( p řed r okem 1 989) pouze Františka V rb u. Moţ nost, ţ e b y s e j ednal o o kryt í n ep ot v rzuj e n ej en o r ient ační slovní k Zaml čova ní p ř ekladat el é 43, al e p ř edev ším f akt, ţe p ř estoţ e v pokro čil ých s edmdes átých l etech b yl a u v edena j en t at o P ří b ramská i nscenace, jiné p řekl ady F r ant iška V rb y s e hoj n ě uváděly. 44 A r chi v p ř íbramskéh o di vadl a m ěl v poličce Vš ech no j e v zahradě p o uze j ed inou fot ografii z p ř ed stav ení, al e i tex t Fran tiška Vrby, k t erý v yd a l a D ILIA. P řeklad J ana Proch ázk y t ed y n eexistoval. P ři t isku p r o gram ů n ej spí š vz nikla chyb a, k t erá ovl ivnila všechn y r o čenky i dat abázi Divadel ní ho ústavu. T o, ţ e k ritika t éţ o pí š e ú d aje 39 ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. HÁBOVÁ, D. Ke studijním účelům k zapůjčení v elektronické podobě v Praha: DILIA, s mik. Příbramské vystoupení v Praze.Lidová demokracie PATSCH, J. Hra o moci peněz. Svoboda Praha RACHŮNKOVÁ, Z. Zamlčovaní překladatelé: bibliografie Praha: Ivo Ţelezný, s , 1978, 1979,1980 Tartuffe v Českých Budějovicích, Divadle S. K. Neumanna, v Opavě, v Brně; 1978, 1979 Komedie Omylů v Hradci Králové, Divadle S. K. Neumanna, Ostravě a dále přes léta osmdesátá Informace poskytl z výpisu Divadelní ústav v Praze 27

28 z p ro gramu a pochvalně s e o novém p ř ekl ad u zmíní, n en í p ř ek v ap ující. P o k o r esponden ci D i v ad el ní ho ústavu s P ří b ramským di v adl em se změnil i údaj o inscenaci v jejich databáz i. Fak t, ţ e p ř ek l ad J ana P ro cházk y n eexistuje a ni kd y n eex istoval a ţ e s e j ed n al o n ejspíš o pouhou tiskovou ch yb u, se dá pokl ád at z a p ro k ázaný. 28

29 3. Albeeho Vš echno j e v zah radě n a česk ý ch a mo ravských jev iští ch S ad ap t ací Vš ech no je v zahradě se praţští diváci s et kali krátce po p r vním uvedení v New Y o rk u (Pl ym outh T h eatre, ), v dubnu v Divadl e S. K. N eum anna. V břez nu d alšího r oku z ačí n á p ouť A l beeho t ex tu po o bl astních d ivad l ech, n a k onci s ez ón y /97 tex t u v ed e Městské d ivadl o Brno a s ym b ol icky p o s l ed ní ho dosav adního u v ed ení s e ch opí opět Praha, t entokrát e M ěstská di v ad la p r aţská, k t erá h r u uvádí na j evi šti ABC. V úplně prvním pro gramu ( Di v ad lo S. K. N eu manna) s e objeví p oznámka děje s e v součas n é d o b ě v e spoj ených s t átech s evero am eri ckých 45 a d r am at u r g H an a K límová v ěnuj e z am yš l ení tomu, ( ) co d ěl á J enn y 46, v sedm desát ých l et ech se t ém a h r y s r o v nává s Marx o vou t eorií vše p ř ev r acející moci peněz 47 a v posledních u v ed ení ch t vůrci poukaz ují n a f akt, jak t ento starý t ex t z ačí ná p r o n aše k onči n y b ýt aktuál ní. P ř estoţ e i nscen ací vzni kl o d v an áct, p o drobněji p roz koum ám e p ět stěţ ej ní ch, k t eré budou z áro veň v yp o v ídaj í cími zas t áv kami v čas ové o s e. V ro ce s e z astavíme v Di vadl e S. K. N eum anna, v Kraj ském divadl e P ří bram, v Di vadl e Ví t ězného ú nora v Hrad ci K r álové, 1997 v Městském divadl e Brno a posledním n áhl edem n a Albeeho V šechno na z a hradě bude i nscen ace M ěs tsk ých d ivad el p r aţských D i v adl a ABC, kt erá m ěl a p r em i éru v roce První u vedení v Di vadle S. K. N eu ma nna P odl e V l adi míra J usta j sou šedes át á l ét a v česk ýc h z emích p oznamenán a int enzivně proţívan ým v ědomím p říslu šnosti k ev r opské k o ntinui t ě: D o českého d ivadl a p r oni kl a ř ada v ýz n am n ých 45 Program Divadla S. K. Neumanna: Všechno je v zahradě. Praha, KLÍMOVÁ, H. To, co dělá Jenny. In Program Divadla S.K.Neumanna: Všechno je v zahradě, MARX, K. Vše převracející moc peněz. In Program divadla Oldřicha Stibora: Všechno je v zahradě. Olomouc,

30 d r am atick ých autorů západ ní p ro v eni ence, kt eří b yl i d osud n ez námí n ebo tabuizovaní : T ennessee Williams, T horton W ilder, E d w a r d Albee ( ) a mnozí další. 48 P rv ní uvedení Vš echno j e v zahradě p atřilo p r aţskému D ivad lu S.K. N eu manna a došlo k něm u B yl o t o t ém ěř čt r n áct dní p ot é, co b yl d o f unkce prvního t ajem ní ka Ú V KS Č jmenován G ustav H u s ák. Začínal a tzv. normaliz ace. Kd yţ b yl a h r a k r át ce po svém vzni ku u v ed ena koncem šedesát ých l et, b yl o m nohé, s čím n ás s eznamoval a ( ). Vţd yť i d yl o u s pokoj enéh o ţivot a b yl a p r ačka, ţdí m ačka, l ed ni čk a a tel eviz or. A ti šť as tněj ší si m ohli d ovolit d o konce p ř e p ych vl astního aut a z produkce v ýchodního b loku, 49 vz pomíná n a p r vní u v ed ení v p ro gramu M ěstskéh o divadla Brno Tom áš Stei n er. Rich ard a Jen n y ř eší p ro bl ém y, k t eré s e m ateri elně českých d o m ácností n a p ř el om u š edesát ých a sed mdesátých l et n edotýk al y. V r o ce připadalo n a sto d om ácností p adesát š est chlad ni ček, osmdesát š es t p r aček, s edm d es át čtyř i t elevizorů a osmnáct o sobních aut om obilů. 50 T o, ţ e b y r eálně prům ěrn á d omácnost v ůbec m ohla soused ovi z áv idět druhé au to, n epřipadalo v úvah u. Av šak v Al beeho t ex tu n en í d ůl eţit ý v z t ah k jednotliv ým k onkrét ní m v ěcem, k t eré j sou p ř edm ět em z ájmu p ostav, d ůl eţité j e n aopak, j ak s e dík y vz t ah u postav k všeo b ecn é p ř ed stav ě o prestiţ i ( v t omto p ří p ad ě p enězům ) m ěn í vztah člověk a k sobě s amému. J ak s e pro m ěni l ţ eb ř íček h o dnot. V naš i ch podm ínkách s i ce n eš lo o takovou představ u p r es tiţe, j ak t o p ř ed v ádí A l bee ( slovo p res tiţ j e čas to spojován o právě s touhami am eri ck é s p ol ečn osti), m am onářs tví, h amiţnost, n enas yt n ost a touha p o n ěčem l epším j e však všud yp ř ítom n ý p r vek k aţdé s polečnosti. Viz e, ţ e v še p at ří v š em, a ni kdo ni kom u t ed y n ezávidí, j e u topi ck á a n ep r av děpodobná. 48 JUST, V. Divadlo v totalitním systému:příběh českého divadla ( ) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, s STEINER, T. Člověk zahrada širá. In Program Městského divadla Brno, sezóna 1996/97 VI. 50 Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. 35 let hospodářského a kulturního vývoje ČSSR. Praha: Rudé Právo,

31 V p ro gramu Di v ad la S. K. N eum anna ř ešila dramaturgyn ě H elena K límová p ř ed evším To, co d ěl á J en n y 51. U p ozorň ovala n a to, ţ e se změnil pohl ed n a s ex u al itu a také, ţe s e změn il ţ eb ří ček uz návan ých h o dnot. Ni kol i t en p ro kl am ovaný, t en z ůstal p řibliţně s tejn ý, ale t en s kutečn ý, p o dl e něhoţ l idé j ed n ají. 52 A v š ak i hned p opřel a moţnost t akovéh o j ednání ţ en y u n ás p ř ed ev ším t ím argum en t em, ( ) ţe n emám e spekul aci a podnikání ani v jin ých obl astech ( ). 53 N a d r uhou stranu p ř ipustila, ţ e ( ) d r obná p r ostituce v nejrůznějších s k r yt ých f o r m ách u nás ex istuje ( ). 54 O d tabuizování obl as ti s ex u al ity n ení d áno jen u volněněj ším pohl ed em n a ni. K tom u, aby J enn y b yl a s chopna t akovéh o konání, je podl e H elen y K l ímové z ap ot ř eb í ( ) změna v obl as t i aut o rit ( ). 55 Západní s polečnost je p ř es h l ás an o u d em okraci i p ru d ce n etol erant ní k něk omu, k d o s e n ebl íţí ales poň k prů m ěru, a vzniká tím nová autori ta: ( ) n ejv yš š ím s oudcem j e anonym n í v eřej né m íněn í ( ). 56 J edi nou v akcí nou před n ák azou t ěmito h odn ot am i j e ( ) uskutečn it d em okracii s lidskou t v áří. 57 T o j e t edy p o h l ed n a p ro bl em atiku, k t erou p řináší A l beeho t ex t očima d r am at urgyn ě praţskéh o di v adl a v ro ce D r amaturg j akoby m ěl z a povinnost v ys v ětlit klíčová PROČ? A p r ot o s e ex o tika o bj evila n e j en v pohl ed u na u volněnost s ex u ál ní, z am ěřila s e i na o bl ast podnikání a pro bl em atiku stát u, kt erý s e h ol edbá t ím, ţ e j e d emokrat ický, p ř itom s e podl e slov Klímové bl íţí k e stádu zvířat. Šlo z ř ej m ě o taktiku, j ak b ez probl ém ově d ostat A l beeho t ex t n a j eviš t ě. P ř itom demokracie s lidskou t váří t u n ej spí š odkazuj e k praţském u j aru. A l beeho d r am at iku v Divadl e S. K. N eum anna jiţ znali: V D i vadl e S.K. N eumanna má A lbee uţ v l astně domovské p r ávo: h r ál a se t u inscen ace Kdopak b y s e Kafky bál ( Kdo s e b ojí Virgini e Wo o lfové ), 51 KLÍMOVÁ, H.To, co dělá Jenny. In Program Divadla S. K. Neumanna:Všechno je v zahradě, Op. cit. 53 Op. cit. 54 Op. cit. 55 Op. cit. 56 Op. cit. 57 Op. cit. 31

32 p ak adap t ace n ovel y G. M ccullers ové B alada o smut né kavá rně a teď t edy d alší adapt ace. 58 P ř i zkoušen í K dopak b y s e Kaf ky bál b ylo d o konce di v adl o poctěn o i náv štěv ou s amot n éh o au tora. P r aţští d iváci s e j inak j iţ s etkali s e Stalo s e v Z oo (v Činoherní m kl ubu) či s Křehkou r o vn o vá hou, která b yl a k viděn í ve stejné sez óně s Všech n o j e v zahradě ( K om o rní divadlo). P rv ní uvedení Vš echno j e v zahradě m ohli diváci spatřit v reţii J ana Strej čk a na s céně Vl adimíra S yn k a. P ro p ř edstavitel e m anţelskéh o p áru b yl i v yb r áni J ana Štěp ánková a V ácl av M areš, úloha J acka b yl a p ř iděl ena Miloši Willigovi a paní Toothová Věře Tichán kové. S cén u t vořil jeden pokoj, j ak j e A l beem p ř ed epsáno. B yl to o b ýv ák s krb em, t el eviz orem, s k ří ní, s edací s oupravou, kt erá b yl a z k om binovaná z e dvou n esouro d ých, n el adí cí ch částí a doplněná k o nferen čním stol kem. Ob ýv áku dom inovalo poměrně v el k é s chodiště, k t eré upoz o rň oval o n a pokoj e v pat ř e d om u, zel eň b yl a naznačen a pouz e v elkou p okojovou r o stlinou v lev ém r o h u. Ţádné v elké p r oskl en é o kno či d v eře, kt erým i b y b yl a v i d ět z ahrada. Tí m z an ikl n árok Al b eeh o na sunroom. K dispoz i ci b yl y v š echny r ekviz it y k p ořádání v ečírku i k běhu dom ácn osti. Obr.č.2. Všechno je v zahradě-divadlo S.K. Neumanna-1969 Jenny:Janna Štěpánková, paní Toothová:Věra Tichánková Foto:Jaromír Svoboda.[on line].[cit ].url: Zdena K adrnošková p ř iprav ila kostým y v duchu d ob y, t edy s o u čas n é. Rich ardův dom ácí o bl ek s e skl ádal z kostkované k ošile, v estičky, t esilov ých k alhot a polobot ek, n a o čích m ěl b r ýl e. N a v ečí r ek s e p řevl ékl do s aka. J en n y m ěla největší p ro stor v obl ékání, coţ v yp l ýv á z e s amot n éh o t ex tu. D o m ácí o d ěv v yř ešila v ýt v arni ce dl ouhým ţupan em s vol ány u d ek oltu a rozšířeným i t ří čt vrteční mi rukáv y. 58 DOLANSKÁ,S.Všechno je na prodej.svět práce

33 V yp adal tedy p o m ěrně přepychově, coţ b yl o j en zdán ím, j elikoţ p o d n ím vl as tně J enn y n i c n eměl a j ako kd yţ n i c n evlastní. V e v ýs t u pu, k d e v ţupan u p ř ijímá p aní Toot hovou a j eště h rd ě a z n ech uceně odmítá n abíz en o u práci, b y s t ačil v podstat ě j eden p oh yb a b yl a b y n ahá ( Ob r. č. 2 ). M ohlo jít t edy i o náznak skryt é J en n yi n y n ecudnosti. P ot é, co J enn y t u to p r áci p ř ijme a můţ e s i d o vol it drobně u t rácet (aby m anţel ni c n ep oznal ), o bl eče si m oderně s t řiţ en é k r átké p r opínací š at y b ez d ekoltu, s dl ouhým i ru k áv y a p áskem. N a v ečírku se b l ýs k n e m ezi sousedkami o d ěn ým i do čern ých k r ajkov ých š at ů ( Beryl ) či t ro chu usedl éh o modelu p r opínacích š atů ( C yn t hi e) n eb o do k alhotovéh o kostým u ( Lo u s i ), náklad n ým p ř ekrásn ým m o d el em v podobě dl ouhýc h š at ů aţ n a z em s rozšířen ou sukní a v ýr azným p áskem i broţí. Krátké vl as y, t ed y v l as tně ú čes J en y Š t ěpánkové, děl al y J enn y n eustál e šmrncovní a ţivou n a r ozdí l od M areš ov y t zv. p ř ehazovačky, k t erá ho oprav du stavila do řad fot ro vskéh o páp r d y 59. P ro muţskou část souboru p řipravila výt v arnice s ak o a kal hoty, v e v ari aci buďto s košilí a krav at ou n ebo r o l ák em. V p ří padě J acka t o b yl o s emišové s ak o s čern ým r o l ák em. Roger J iřího Ptáčníka b yl z košile a svet r u, v e kt erém p řijíţdí z e školy d o m ů, přev l ečen n a v ečí r ek d o o p r av dové ro l e čí šníka (černé šaty, b ílá košile, motýl ek). V p rů běhu čtyř i ceti l et, kd y b yl o V š ech no j e v zahradě i nscen o váno, prošla n ejvětší p ro měnou p ř ed stav a o kost ým u p aní T o othové. Al bee tut o z áh adnou d ám u charak t erizuj e j ak o an elegantl y d r essed, h an dsom e l ady, 5 0 o r s o 60. V e v izi Zdeny K adrn oškové, p ř ipomíná t at o ţena t ro chu n a o k raji s polečnosti n obl esní d ám u j doucí n a v ýz n am nou náv štěvu. Britsk ý d o j em je d okonal ý, avšak v paní T o othové o děné do s lušného k ost ým k u, kl oboučku k něm u padnoucímu, s náhrd el ní kem a náramkem p erel, z áv ěsn ým i n áramkovým i h o di nkami a p ří ru ční k ab el kou s v ýr azným v yš i t ým v z orem, s e s etkám e s píše s ch odící h odnou t et i čk ou, kt erá b y m o ţná dooprav d y p ř i pom n ěla 59 Anonym.Komedie hořká a jedovatá. Lidová demokracie ALBEE,E.Everything in the Garden.New York:Dramatists Play Service Inc,1968.s.6. 33

34 J ackova slova Who is s h e, yo u r f ai r y godmot her? 61. V š e je k o ru nován o b r ýl emi s výr aznou t mavou obro u čk ou. P ř es toţ e d alší v ýt v arní ci b yl y p o n ěk ud odváţněj ší, mohl b ýt t ent o vz hl ed p aní T o othové z ám ěrem. T akový v l k v berán čí kůţ i. K do b y t o tiţ p od t out o s lušnou dám ou t ušil m aj itel ku luxusního n ev ěstince? K o stým y v ycházel y z e soudobého m yš l ení o módě a nijak n eodkazoval y k f akt u, ţ e h r a j e am erického původu. D obová k ri tika s e v í ce n eţ s am ot nou inscenací z ab ýv ala Al beeho tex t em. P ři p r vních u v ed ení ch b ýv á z vyk em, ţ e se k ritik z am ěří n a t ex t více n eţ u tex tů často i nscen ovanýc h a osvědčených. A v š ak v pří p ad ě Al b eeh o Vš echno je v zahradě v yd r ţela k r itikům snaha o poch opení a n ejlepší u ch opení t ex tu t ak v ýr azně, ţ e s e v ětšího a podro bnějšího n áh l ed u n a i nscenaci v ětšinou v ůbec n edočkám e. Do u ch open í t ex tu s e a l e vţdy p r o m ítá, čím i nscen ace ve v ýs l ed k u byl a a čí m nejvíce působila n a r eflek t u jící. A l bee r ozdělil t ex t n a dvě dějství, z toho p rv ní j e roz d ěleno j eš tě n a d v ě s cény. V p rv ním d ěj ství nám p ř ed stav í p ár, j ejich ţivot, h o dnot y, p r o bl ém y a ihned j im p oskyt n e ř eš ení všeho v podobě n i čivé, ale l ák avé n abí dky p aní T oothové. D r uhé d ěj ství j e p ří pravou na v ečírek a p ředev ším v ečí rk em s am otn ým. V prvním dějství s e o bj evují v e v ýs t upech nanejvýš t ř i p ostavy. V e d r uhém d ějství p ostupně p ř icház ejí osob y zvané i nezvané, aţ j sou p řítom n é všechny p o s t av y d r am atu. D r uhé d ěj ství j e plné zbyt ečn ých ř ečí, kt eré v edou l idé na v ečírku. T akovét o nedramatické dění p ot ř eb uj e m nohem citlivější n ačasování a ted y i r eţijní v ed ení n eţ d ějství p r vní. V moment ě, k d y j e n a s céně j ed enáct p ostav, z ni chţ k aţdá p roţ ívá n ěco jinéh o a p ř esto s polečnéh o s ostatními, j e n ut né silné k o lektivní cí tění n ejen situace, ale i tempa a r yt mu. Al b ee t ak ovou s t av bou drama gradoval a to j e d o bré m ít na p am ěti. J e však v el k ým ú skalím, ab y o b ě části v inscen aci ú činně n av az oval y a kores pondovaly a aby p o p ř es távce n eb yl d ivák p ř íliš v yk o l ej en z intimní ho d r am atu lidí, kt eré ho b yl s v ěd k em p řed p ř estáv kou (kt erá se nab ízí samoz ř ej mě mezi dějství mi). 61 ALBEE,E.Everything in the Garden.New York:Dramatists Play Service Inc,1968. s

35 J an Strej ček dobře p o chopil, ţ e t ex t p ot ř eb uj e uchope n í t r agi - i r oni cko - hořko k om ické. P r vní představení J enn y a Richarda, kd y stačí p ár z áb avn ých d i alogů a jsou p ř ed n ám i j ak o ţ iví ( ) 62, k o r esponduje s prom ěn ou vztahů l idí, kt eří poz n áv ají p ravdu o sobě i o dru h ých a m ění s e v drama s velkou d áv kou i ro ni e. Strej čkova i nscenace v Di vadl e S. K. Neuman na j e tot iţ o poznán í l eh čí a snesitel nější neţ t ex t, spíš neţ z ot řesnosti těţí z kom ed i álních p ol oh tex tu. 63 T o j e však j en jedna část i nscenace, j en v místech, kt erá tut o h ranou n adsázku u n es ou: ( ) v e s céně k ol ektivní v r aţd y n eţád oucí ho s vědka s e ukáţ e, k am r eţisér míři l, a nemá-li k ap itul an tsk ý z ávěr b ezútěšnost a b ezv ýchodnost ( ) 64. A v š ak p odl e k r itika Beneš e s e d ík y Strej čkově i nscenaci p otvrdil y j eho v ýt k y A l b eeho t ex t u. V druhé polovi ně j e p odle něj p ř í liš m noho n áhod ( cel k em jich v yp o čítá p ět ), n eţ ab y m o hl u v ěřit, ţ e obě d ěj ství p s al t ent ýţ aut o r. Ab y b yl o j asno: um ím s i p ř ed stav it h r y, v ni chţ b y t aková p ř emíra náh o d a konstru k cí vůbec n evadi l a ( ) J enţ e v e hře, k d e s e mi v prv ní části roz víjí v še do n a n ap ro sto v ěrohodnéh o popisu i ideální ch reálií, odmítám m etodu druhé části uznat. 65 A l bee m ěl t edy n apsat j en dějství p rv ní, kde b y p ř edstavil p ár a vhodil J enn y r o vnou do vody. T ad y b y h r a vl astně m ohla skonči t, p r ot oţe soud n ad k o ru mpováním čl ověk a a spol ečn osti b yl u m ěl eck y ú činně v ys l o v en. 66 J i ř í Beneš z ř ej mě n es nesl t o, co n ejvíce p r ovokovalo i am erick é di v ák y a k r itik y. Bezút ěš nost s jakou Albee r eflekt oval spol ečn ost. P ř es to s e však s ostatní mi s hodl, ţ e s e j edná o udál ost s ezóny a o cen il h erce v první čás ti d ramatu, kd yţ z b yt ek jiţ n epřijal : Ale stejně p at ří k tom u nejlepšímu, co l etos n eu m an novci u v ed li a k tomu dobrému, co jsem v let ošní sez óně v Praz e viděl. 67 Strej čkova i nscen ace se jak o všechn y n ásled uj ící oprav du musel a poprat s nerovnocen n ým i částmi. 62 BENEŠ, J. Všechno je v zahradě. Práce Anonym. Komedie hořká a jedovatá. Lidová demokracie Op. cit. 65 BENEŠ, J. Všechno je v zahradě. Práce Op. cit. 67 Op. cit. 35

36 V š ech no j e v Z ahradě j e v elkou p říleţitostí p r o h erce a ti t aké b ýv a l i v prů b ěh u i nscen o vání t ohoto t ex tu n ej ví ce o ceňováni. J enn y a Rich ard j sou b ezpoch yb y n ejsled ovanější ak téři cel ého d ění. Al b ee n abízí v e sv ých h r ách b ohat ý p r o s tor p r o h ereck é v yj ádření. Chválen ou z a ztvárnění p ostav y z Al b eeh o hnojiště lidské morál k y 68 b yl a p ř edev ším J ana Štěpán ková, d alek o z a n í zůstal j ejí p art n er i paní Toot hová. Přesně z ach ycuje v ýv o j p ostav y, k r v av ý s t u d p o prv ní m s et k án í s Toothovou, štítivost, k t erá p om al u miz í pod o čaro v an ým p o hl ed em n a p eníze; poci t vi n y, k t er ý p ř ehlušuj e v mraz ivě n enáv istné s r áţ ce s Richard em; s oucit, kt erý s ním j ako s přem oţ en ým n akonec cítí. 69 Obr.č.3.Všechno je v zahradě-divadlo S.K. Neumanna-1969 Richard:Václav Mareš Foto:Jaromír Svoboda.[on line].[cit ].url: P ostava J en n y m á mnoho p oloh a v yţ aduj e di f eren co v an ý h ereck ý v ýk o n. Stej ně t ak j ako p ostava Richard a. Albee j e p ř itaţlivý s oustřed ěným p o hl edem na m en t alitu čl ověka v moderní civiliz aci a z ř ej mě o dpoví d á i styl u českéh o h erect ví, j eh o střídmým s t u diím l idské ps ychologi e. 70 Strej čkově inscenaci však nebyl a d opřán a v ětší p ozornost v oblasti h ereck ých v ýk o nů. K ri tizován b yl V ácl av M areš ( O b r. č. 3 ), n utící s e ( ) d o převl eku n eschopnéh o f ot ro vskéh o p áprd y. 71 N avíc h erec, kt erý j e d o r o l e R ichard a o bsaz en, musí b ýt n ut n ě v yb aven smys l em pro t r agi ku, hlubokou citlivost a musí b ýt schopen v yk r eslit v elkou š k álu em o cí, kt eré jím zmítají ( an eb o v jiné d r am aturgi ck o - r eţijní koncep ci vše poj mou t z cel a odlišně). 68 Takto nazývá svět, do kterého se Albee-dramatik svými texty vrhá právě Jiří Beneš: BENEŠ, J. Všechno je v zahradě. Práce DOLANSKÁ, S. Všechno je na prodej.svět práce Op. cit. 71 Anonym. Komedie hořká a jedovatá. Lidová demokracie

37 V elkou p ří l eţitost j istě s k ýt á j ak p ostav a p an í Toothové, t ak J acka. A však v pří p ad ě V ěry T i chán k ové a Miloše Williga, z ůstaly v ýk o n y n epovšimnuté. Zvl ádnout v yp r avěče i akt éra nemusí b ýt vţ d y j ednoduch ým ú kolem. Strej ček v yř ešil t yt o J ackovy p r o m ěn y t í m, ţe j ako v yp r avěč se vţd y p ř esune n a r ampu. M nohem ví ce n eţ na s amotnou inscenac i b yl a k r i tika z aměřena na t ém a a d r ás av ost A l beeho t ex tu : Ob r az, kt erý A l b ee v tét o j evištní p o době stav í p ř ed d iváka, j e ot ř esn ý a stěţí s i můţ eme n ajít út ěch u, ţ e s e d ěj odehrává t isíce kilom et r ů z a n ašimi h r an i cemi a smlouva s ď áb l em j e v yčíslena d ol ary. D u š i čky i s p ří slušen stvím s e skupují n a celém s větě. Roz dí l b ýv á v n abídce k o mfort u a v pev n osti m ěny. 72 A l beeho náh led na společnost a na směr, kt erým s e řítí bez opravdových h o dnot, m o r álních m ěřítek a cen y člověk a, b yl vţd y a k tuál ní i u nás. P ř es toţ e d r am at u r go v é o bhajovali i nscenace p ř ed r eţ imem t ím, ţe jde o odstrašující p ří pad n ěčeho, co u nás n emáme ( viz Kl ímová), di v áci s tímto t ém at em dobře r ezonovali a n ěk t eří k ri tici s e n ebál i o tom n apsat (v iz Dol anská) Di vadlo Ví t ězslava Nezv al a v Karlových Va rech V r oce s e Vš echno j e v zahr adě o bj ev ilo h ned v e d vou o bl astních di v adl ech. V s ezóně 1 969/70 m ěla p r em i éru Plevova i nscen ace v Di v adl e Ví těz slava N ezvala v Karl ov ých V arech. K arlovarské Di v ad lo V. Nez v al a u vedlo n a s cénu t r agi komedi i aut orů A. A lbeeh o a G. Coopera Vš echno je v z ahradě v ys t ihuj ící n egativní r ys y m ěšťáck é morálky. 73 V r eţii Li b oru Plev ovi asistoval H u go Domes a v ýt v arníkem b yl A n tonín V orel. M anţ elsk ý p ár b yl s v ěřen Leopoldu Běhanovi a Janě R ubášové. J enn y p o koušel a p aní Toot hová Li b uše Balounové a vše koment oval J ack Zdeňka Forejta. S yn Roger b yl z 72 DOLANSKÁ, S. Všechno je na prodej.svět práce Anonym. Všechno je v zahradě. Svobodné slovo

38 n epochopiteln ých d ů v odů p ř ej m en ován n a D i cka, coţ j e jméno, kt eré s e v Al beeho t ex tu v ys k yt u j e, avšak j ako dom áck é oslovení Richard a Di vadlo Oldři ch a S tibora v Olomo u ci V s ezóně 1970/71 u v ed lo Al b eeho h r u Di v ad lo Ol dřicha Stibora v Ol omouci, v reţii J i řího S vobody. S céni cký v ýt v arní k Ol d ři ch Šimáček v yt v o ř il n euvěři t elně o b ro vský p r ů ř ez d om em. Ze s u n ro om s e stalo vys o k é at rium. Dů m n ep ůsobi l j ak o místo, kde n a ( ) z aříz ení n ení v idět ţ ád né b ohat ství a místo peněz s e t u p r oj ev uj e v kus a v yn alézav ost 74, ale n a opak scéna spí š e podporo v al a obraz Richarda h r outící ho s e p ři p o čítání ú čtů. Dům t otiţ v yp adal jako p ř ep ychová v ila. V prv ním pl án u b yl ob ýv ací p okoj s vel kou s ed ačk o u, stol kem, s chody v edoucími do p o koj ů v patře, t el evizí a praco v ním stol em. D r u h ý p l án t vořilo o n o atrium, od o býv áku h o p o stranách o dděl ovaly d ekorace s popí navým i r ostlinami. Třet í pl án pak t vořil náznak z ah r ady. K o stým y J i ndřišky H i r s chové b yl y inspirovány o d znívaj í cími š edes át ým i l ét y. Ţ en y m ěl y k r átké š at y s b alonovým i r ukávk y, k o stkaté či z k r ajk y. M uţ ům n a v ečí rk u n es měl ch yb ět motýl ek. P an í T oot hová b yl a s ilnější ţ ena v nudných š atech s ještě nudněj ším k ab át em. U Richard a se j ak o d om ácí o d ěv obj evil y d ţ ín y s l acl em a z ed ni cká čepice. P r om ěn a J enn y t k v ěla v tom, ţ e z počátku m ěl a š at y j ako h ol či čka, poté s e š aty m ěnily v e v ýs l o v n ě ţ enské (totéţ u vi díme i v posled ní inscenaci Městská divadl a p r aţská). V p ro gramu se o bjevil V rb ův čl ánek k ad apt aci a před loz e 75, kt erý b yl p ot é h ojně p ouţ íván i dalšími di v adl y, a to p o cel ou i nscen ační p r ax i. J elikoţ sedmdesát á l ét a uţ se z ačínal a s jistot ou rozbíhat a vše se m ěl o u v ést do norm ál ní ho s tavu, A lbeeho vidina s pol ečnosti a hodnot b yl a konfro nt ována s Marx ovou t eorií o vše p ř ev r acející moci pen ěz 76. M arx b yl n ejspí š pouţit j ak o osvědčen ý š t í t p r oti p řípad n é ( a důvodně 74 ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. VRBA, F. Praha: Orbis, s VRBA, F. Adaptace a předloha. In Program divadla Oldřicha Stibora: Všechno je v zahradě. Olomouc, MARX, K. Vše převracející moc peněz. In Program divadla Oldřicha Stibora : Všechno je v zahradě. Olomouc,

39 p ř edpokládan é) cenz u ř e, ni cm éně n utno p řiznat, ţ e s tím, co j e moţné s p at řo v at v Al beeho t ex tu, s e v elmi d o bře doplňoval. Co j e p r o mne p r ostřednictví m p en ěz, co mohu pl atit, tj. co m o h ou p en íz e koupi t, to j s em j á, m aj itel peněz s ám. ( ) Co n ezmohu j ako čl ověk, co t edy n ez mohou všechn y m é i ndivi duální síl y, t o zmohu p en ězi. 77 T o, j ak se p r om ěň uj í lidé p odle p eněz, j e dobře p at r n é n ej en na vz tahu J en n y a Rich ard a, al e v pokro či l ejším s t a di u n a p árech poz v an ých n a večírek. K d o m ohl tušit, ţe ani ti o b áv an í m aj etní s ousedé nejsou b ez sv ých p r odávající ch s e manţ el ek tím, čí m se n a p r v ní pohl ed zdají. Stal i se t edy t í m, n a co m aj í p ro střed k y. J en ny a R i chard jsou na p ří mé a slepé cestě k tém uţ Krajsk é divadlo Příbra m S edm l et n echal a d ivadl a Al b eeho tex t o dpočí v at. V bouřlivém r o ce 7 7 j ej na r epertoár přidal o K r aj ské di vadl o Příbram. Vš e posvět il p r oj ev p oslance J iřího Broţ e ot ištěný v p r o gramu, kt er ý n aříkal n ad s t av em kul tury a u p ozorň oval n a její potřebnost v ţivotě k aţdého člověka : Kultura umí čl ověk u vrát it ztracen ou ro vnováhu a harm oni i se s ebou s amým, u mí z odpovědět ot ázky, n a k t eré j inde o d pověď n al ézt n emůţ e. 78 T o, ţ e kultura p ot ř eb uj e p ro j ev s vobodn ý a n ecenz urovaný p oslan ce samoz ř ejmě n ezajímal o a z aj ímat nemohl o. Av šak upozornil na j inou s kutečn ost, k t eré s e o bával : Víte, n ěk d y s e b o jím, ab y t ěm n ěkt erým s e t a p řemíra spot ř eb ní ho z boţí a bl ah ob yt, k t erý j im n aše s polečnost m ůţe dopřát, nes taly j edinou m írou hodnot. 79 V roce 1978 uţ má ze sta d om ácn ostí mít ch l ad ni čk u s edm desát o sm, p r aček a roz hl asů j e p ř em íra (1 20 a 180), televiz o rů je akorát sto 77 MARX, K. Vše převracející moc peněz. In Program divadla Oldřicha Stibora : Všechno je v zahradě. Olomouc, Z projevu poslance Jiřího Broţe. In Program Krajského divadla v Příbram : Všechno je v zahradě. Příbram, Op. cit. 39

40 k ni h. 81 J i ří P ernes u poz o rňuje, ţ e v prv ní p olovi n ě s ed mdes átýc h let, k d y a osobní aut omobil m ůţ e vl as tni t s tále p o uze t ři cet osm d o mácností. 80 N ejspí š s nárůstem p o čtu obraz ovek na j ednu domácnost s e p oj í i čísla v yp o v ídaj í cí o kulturním ţivot ě. N áv štěvnost d ivadel i kin kl esla, počet v ýp ů j ček v kni hovnách n aopak z aznamenal n árůst a tiskl o s e i ví ce ( ) p latilo u snes ení v l ád y Č SS R z 23. p ro since 1969, z ak azující zv yš o v ání cen z ákladní ch p ot r avi n a paliv ( ), m ěl i lidé ( ) stále v í c p eněz a stál e ví ce sílila p optáv k a p o n ed ostatkovém z boţí z ápadní v ýr o b y. 82 A však neb yl o m oţné získat vše, p o čem čl ověk touţil. N ejvět ším n epřítelem čin nosti všech opozičn ích s k upin p ro ti h usákovské normaliz aci b yl o o v šem n es t at ečn é chování v ět šiny českosloven ské společn osti, j ejí l hostej nost vůči mravním ideál ům a n ao p ak soustředěn ost n a h ro maděn í m aj etku a získávání n ej růz n ějších p oţitků. 83 T ento P ernesův postřeh, který r eaguje n a snah u Chart y 7 7, ale i na snahu v lád y a k ampaň prot i ní, budiţ k ontex tem p r o uvedení V š ech no j e v zahradě v P říbram ském d ivadl e, s premiéro u s magi ckým číslem Li d é s e t edy u p n u li k e s v ém u m aj et ku, z ah r ád k ám, chat ám. Zaměření s e n a m aj etek j ako k aţdodenní starost ţivota s e s t alo o svědčen ým z působem úni ku z n es vobody. J enn y a R i ch ard sice sv ým i p eněţní mi n áro k y n eutíkají před total itním r eţimem, ale u pnuti j sou k nim s t ejně. T ak j ako v ro ce 1976 vz ni kl a česká kom edi e Zítra to r oztočí m e, drahoušku!, kde s i sousedi, soustředěni n a m amon těch d r uh ých, d ěl ají nespočet n as chválů, j en ab y n eb yl i poz adu, t ak s e s n aţí v yr o v n at Jenn y a Richard sousedům svým. S pří b ramským u v ed ením k ritika zaostři l a n a f akt, ţ e Vš echno j e v zahrad ě j e h r a am eri cká, a tudíţ jde o am eri ckou společnost, kt ero u n astíněn á p r obl ematika t r ápí. J ak oby s e h r a m ěla stát k r at o ch vilným 80 Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. 35 let hospodářského a kulturního vývoje ČSSR. Praha: Rudé Právo, Op. cit. 82 PERNES, J. Dějiny Československa očima Dikobrazu Brno: BARRISTER&Principal-studio, s.r.o., s Op. cit., s

41 d o kum ent em. Al beeho h r a, kt erá je v ýk ř i k em hnusu n ad úpad kem b u rţoazní m o rálk y, s e t ak s t áv á ot řásaj í cím svědectvím d efo rm ují cí m o ci k ap itál u ceněného ví c n eţ člověk. 84 P r o J i řího P atsche b yla P ří b ramská inscenace p ř ed evším ( ) dílo, demas kující podstatu s potřební k apitalistické s p ol ečn osti ( ). 85 S rokem s e objevuje o dstup, kt erý d r ama bere jak o v ýp o v ěď o něčem d al ek ém. T ex t Al b eeh o, aktuál ní na konci š edes át ých l et, je znenadán í j en o tiskem něčeho vz d ál en ého. A však m usíme zohl ed ni t předev ším p ozici k ri tik y v sedm d es át ých l etech. Co z a Vš ech no j e v zahradě o pravdu r ecenz ent v iděl, n ebyl o v ţd y a v úpl nosti m oţné p ř enést do t ištěné d istri buované f o rm y. In s cenace J i ří ho Svobod y t edy n evzbudila ani nadšení, an i n ev oli, ale n en ut ila ani k většímu zamyš l ení. M anţ elský p ár n a z ačátku p rv ní ho d ějství p ř edstavil S voboda klidně. Bez j akéh okoli n áz naku nucen osti. J ednají s polu ru tin n ě b ez sloţit ých v ym ýš l ení, co k do k omu o dpoví. B yl y v yz v ednuty h ereck é v ýk o n y. Svobodovo v edení dalo v ětší prostor p ro p r oj ev p aní Toot hové i Jack a, a to v obou pol ohách. Zdá s e t edy, ţ e Svoboda m ěl jiţ j asnou p ř edstavu o tom, jak má Al b ee n a k onci s edm desát ých l et v yp adat. Začí n á éra V š ech no j e v zahradě z am ěřena n a h ereck ou m oţnost p r o soubor oblastní ch d ivadel. Ú střední dvojici Jenny a R i ch ard a ztvárnila Li b u š e J i skro v á a Jiří Ţák Obr.č.4.Všechno je v zahradě-krajské divadlo Příbram-1977 Richard:Jiří Ţák, Jenny:Libuše Jiskrová Foto:Oldřich Pernica [on line].[cit ].url: ode=0. ( O b r. č. 4 ). V ýt v arník Oldři ch Šimánek j im n ab ídl pokoj s v ýh l edem n a z ah r ad u a s oprav dovým vz ez ř en ím l idí, kt eří počítají a počítají a stále 84 PATSCH, J. Hra o moci peněz. Svoboda Praha Op. cit. 41

42 p o čítají. O b yčejná s edačk a b ez opěrad l a, vše m al é a skro mné koru nuje z ah r ad ní n ábyt ek, k t erý b yl s o u částí p okoj e. Ke k ladům inscen ace n esporn ě p at ří s cén a h ostuj í cího O. Šimáčka, v yt v ář ejícího úhledn ý i nt eri ér s výh l edem n a z ahradu, kt erá j e tu s ym b ol em t o uh y p o v yš š í ţivot ní ú ro vni, al e i hrobem z avraţ děného J ack a. 86 K o st ým y J armily K ř íţkové opět o vlivni l s oučas n ý m ó dní t r en d, t en tokrát b yl a J en n y n a v ečírku zapí chnut a d o vl asů m al á ozd o bná svět lá k v ětink a, kt erá b yl a, v roz poru se vším děním, jak ým s i vyj ádřením nevinnosti. J i ří Ţák s e j ako R i ch ard o p ět dík y m alé s chopnosti citlivě p ř edvést zhro u ceného m anţ el a dostal do ústraní a z dvojice si z aslouţ ila v ětší poz o rn ost p ř ed stavitel k a Jenny. S v o boda n ezatěţoval ( ) p rům ěrnou a m eri ck ou m anţ el ku J enny z b yt ečn ým i nt el ektualizováním ( ) 87, al e d áv al p ro stor j ej í dobrosrdečn osti a na r oz díl o d J enn y J any Š t ěpán kové s e Li b uše J iskrová n enut ila do s polečenských póz j iţ od z ačát ku. T o, co s e z d á u J en n y j ako p řednost, cel kově p ř íliš k ladně n evyz n ělo. M ravní r ozklad spol ečn osti, j ak h o vnímal a k ritika v pozdní ch s edm d es átých l etech, se zkrát k a n ed á v yj ádřit b ez ( ) v ědomí postav o vnitřn í ch m o r álních z ák onech s pol ečnosti, v níţ ţijí, v ědomí, z n ěh oţ p r amen í roz poru pl nost i scéni cká z aj ímav ost. 88 S cén i ck ou zajímav ostí zde n em á k r itik n a m ys l i v ýt v arn ý p o čin O l dřicha Š imáčk a, ale způsob, j akým A lbee d r am a vys t avěl. A však t om uto t vrz ení s e dá v yt k n o ut, ţ e tot o v ědomí j iţ p ostavy n emají ( n ebo ho v průběhu úplně ztrácejí), ale naopak s e p ř ed pokládá, ţ e n ěkde u k r yt é h o m á divák. J enn y s i j e v ědoma t oho, co d ěl á, ale z a vším j e j istá b ezelstnost, k t erá ji ţ ene j en z a v idinou šť astnéh o ţivota j ejí r o di n y. M o r ální v ěd om í s e oz ýv á p o uz e v mom ent ě, k d y p ř i ch áz í paní T o othová, ale okamţitě je pot l ačeno. ( Tím s e n apříklad l iší Al b eeho t ex t od C ooperova, k d e j e n a morál ní h l edisko v pří p adě J en n y k l aden v ětší d ůraz. V š e j e podpořen o n eustál ým i o d kaz y n a h r ůz y d r u hé s v ět ové v ál k y, k t eré všechn y p o stavy p r o ţily. ) R efl ex e činů n as t ává 86 mik. Příbramské vystoupení v Praze. Lidová demokracie PATSCH, J. Hra o moci peněz. Svoboda Praha mik. Výpověď o americké společnosti. Zemědělské noviny, venkov

43 p osléze i nad m rtvým J ackem, coţ t ak é n em á dl ouhéh o t r vání. Zaroste t o z as t r ávou; země s e zúro dní a z a ch víli-nak onec - v š echno n a z ah r ad ě bude z ase jak o dřív. Uv idí te. 89 M nohem v ýr azněji s e p odaři lo Rudol fu Leitnerovi z ach yt it p ostav u J ack a, kt erý b yl v n ímán j ako ameri cký ( ) o braz zbyt ečného člověka, kt erý m á p en íze, ale n ev í, p r o č ţije ( ) 90. J eho r ole v yp r avěče, ot r av n éh o s ouseda a ( ) citliv ý a p r av di v ý o braz člověk a, p oznávající ho svou z b yt ečnost ( ) 91 si vys l ouţily p o zornost. K o n ečn ě s e dostává n a ř adu i paní Toot hová, kt erá d ostává s vou p o dobu tvrd é n esmlouvav é ţ en y, k t erá j e z a k aţd ých o k olností ch l ad ná j ako s mrt. 92 J arm ila K ol ářo v á zároveň n ašla i ( )sebejistou u hl az en ost a cit pro v yh r o cené situace ( ) 93. J ejí p aní T o oth ová b yl a ţ en a s jas n ým cílem a n ezlomnou přes v ěd či v ostí. J i ří S voboda sice neobsáhl všechna ú skalí, kt erá Albeeho t ex t m á, p o daři lo s e mu ale n ajít d obro u polohu p r o p ostav y, k t eré v p ředchozím u v ed ení zani k al y. T éţ s cénografi e a kostým y v z al y d o ú v ah y v š echn y p oznámk y, j ak je u v ád í A lbee. D í k y p o h ostinském u v ys t o upen í p ř íbram sk ých v P r az e se o tét o i nscenaci můţ em e d ozvěd ět ví ce, jinak b y n ejspí š upadl a v z apomněn í. Z konce sedm d es átých l et si však o obrazu Albeem předvád ěné s polečnosti a kri tik y z apro d án í s e podi vn ým ţivot ním h o dnot ám, a to t ém ěř nevěd om ě, bez pocitu vi n y, m ů ţ em e odnést j akési odciz en í. Uţ na k o nci š edes át ých l et sice dramaturgyn ě H elena Klímová p o ukazuje na k apitalistick ý z ápad s tím, ţ e jeho hodnot y a m ěřítka nem ám e a ani není o co stát. S edm d esátá l ét a však j as n ě n az n ačuj í, kam s e v ýv o j a snaha š edes át ých l et v yt r at ila. Vš echno, co si di v ák m ohl z pří bramské i nscen ace podl e kri tiků o d nést, s e nikoho osobně n em ohlo dotknout : Pod práz dn ým i s lovy o b l ah ob yt u, štěstí a svob odě n elze skrýt n arůstající pro bl émy h o s podářs ké i morální ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. VRBA, F. Praha:Orbis, s mik.výpověď o americké společnosti.zemědělské noviny, venkov mik.příbramské vystoupení v Praze.Lidová demokracie PATSCH,J.Hra o moci peněz.svoboda Praha mik.příbramské vystoupení v Praze.Lidová demokracie PATSCH,J.Hra o moci peněz.svoboda Praha

44 3. 5 Di vadlo Ví t ězného února H rad ec Králové D eset l et po p říbram ské inscenaci s e o bj evuj e A lbeeh o E verything i n the G arden, t ent okrát p od n áz vem V š echno na zahradě, v Divadle V ítěz ného února v Hradci Králové. Druhá polovi na osmdesát ých l et uţ p ř ináš í v lnu n adějí a z vněj šku i zevnitř p o čí n á b ýt čím d ál t ím ví ce p o ciťován r ozkl ad a neudrţitelnost k om unistickéh o r eţimu n astoupil n a p ost generál ní ho tajemníka KSSS M. S. Go rb ačov, k t er ý z a d v a r ok y h o voři l ( ) o pot ř eb ě p ř es t av b y s o v ětskéh o stát u a o jejím p r opoj ení s dem okrat iz ací spol ečnosti, s gl asností a budováním p r ávní h o stát u. 95 Č es koslovenská veřejnost sice zez ačát ku p ři stupovala k přestav b ě skeptick y, p ř esto ček al a, co s e b ude dí t. Č as perestroj k y v ní má Vl adimír Just j ako d obu ( ) k d y s e p o d d oj mem z p ráv z vnějšího s v ět a ( ) stáv al a situace v ČSSR stál e n eudrţitelnější a absurd nější. 96 J ust d ál e upozorňuje n a ( )mnoţící s e p ř eh lídky a dílny s t u diových d ivadel, stávající se s t ál e častěji p ř edm ět em veřej n é p ozornosti, n apříklad P r acovní s et k án í mladých d i v ad el ní ků v Hradci K r álové, 1987 a 1988( ) 97, t edy aktivit y z ačínaj í v t émţ e ro ce, k d y h r adečtí uvád ějí Všechno na zahradě. D o ménou k ritik y s e stal p oj em s v ěd om í a svoboda. O b oj í se pojí s nov ým u v aţováním nad A lbeem, kt eré s e po dvaceti l et ech n es pokoj í s pouhým z aš k at ul kování m d ramatu j ak o absurdního. N ad t ex tem V š ech no na z ahradě s e uvaţuje j ak o n ad ex isten ci ál ním d r am at em s r ealistick ým i prvk y. N i kom u uţ tex t nep ři jde ani s ym b o lick ý. R eţisér J osef K et tner ( as istent r eţie Hyn ek P ech ) s e pl n ě s poléh al n a A lbeeh o um, d al p ř ed nost dobře r ozkryt ému d r am atu. Základem j eho r eţijní koncep ce byl d etailně p ro studovan ý A l b eeho t ex t. V eš k erá tíha i nscen ace spočíval a n a h ereck ých v ýk o n e ch: Ho stující r eţisér J. 95 PERNES, J. Dějiny Československa očima Dikobrazu Brno: BARRISTER&Principal-studio, s.r.o.,2003. s JUST, V.Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla ( ) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, s Op. cit., s

45 K ettner v yt v o ř il d yn amick ou, b u r cuj ící inscenaci, p ři čemţ j ednoznačn ě v s ad il na herecké osobnosti a z cel a p rávem. 98 V j eh o v ed en í z ap ůsobila p ř edev ším p ř ed stav itel k a J enn y A n n a C ó nová, kt eré b yl o v ěnováno i sam ostatné Zaostřeno n a h er ecký výkon (S céna). K et t nerova k o ncepce s e s oustředi la k tomu, aby h erci p ř i ztvárňování vyu ţ ili veškeré p estro sti a bohat ství, kt eré Al b ee ve s v ých p o stav ách n abízí, n avíc n ez at íţil p ří liš j ednot livé v ýs t up y, p amat ujíc n a gradaci a cel ek: ( ) J osef K et tner prokáz al cit j ak p ro u s měrňování d ialogů z hl ed iska p ot ř eb y k o mpozice, t ak i pro n aznačen o u gradaci k oliz e. 99 P rv ní půle h r adecké inscenace d al a p ro stor pl astickému h ereckému ztvárn ění vz t ah u J enn y a R i ch arda, kt erý n arušuj e n ej en Jack sv ým i n eohl áš en ým i p ř íchody, ale p ř edevším j ej v ýr azně p ř evrátí n áv štěv a p aní T oot hové. V d ru hé pol ovině p ak b yl o vše připraven o n a povrchní š vitoření s polečnosti, t edy j ednotliv ých p árů, k t eré jsou v různém stadiu absurdní ho pojímán í ţivot a a h odnot. P ř ed stav ují p ro p a s t, do kt eré se ř ítí R i ch ard s Jen ny. O p r oti p ří bramské i n s cenaci b yl o j as n ě d án o n aj ev o, ţe R i ch ard a J en n y n eb yd l í r ozhodně v podm ínkách, k t eré b y p ř i pom ínal y n edostat ek peněz. C el ý p ř í b ěh tohoto páru se odeh r ává na ( ) fu nkční, ale v elmi efek tní s céně V ácl ava V o hlídal a z pl ex isklových p anelů, s uperm ódní ch kusů n áb yt k u s nezb yt n o u hi fi v ěţí( ) 100, k t erá n ebyla j en kul isou, al e m ěl a ú kol r e p ro dukovat s cén ickou h u dbu Zdeň k a Bartáka m l. Kostým y, k t eré t éţ n av rh l V ácl av Vo hl ídal, opět s l ed oval y p osled ní módní tren d a ladil y s ch arak t er y i p ro středí m. H ereckým v ýk o n em číslo j ed n a s e stala J en n y A n n y C ó n ové ( Ob r. č. 5). M anţ el é jí b yl i k dispoz ici dva, a to Zden ěk Š t ěp án altern ující s Miroslav em R at ej em. Ob a h erci se z áro v eň d ělili o ro li C hucka. A ltern ace b ýv ají b ěţ nou záleţitostí, avšak J o s ef K ettner si při zkouškách jistě uţil i s troj altern ací R o gera (d o t éto dob y s e o b j evuj í 98 KRUPKOVÁ, H. Americká hra. Tvorba ( r).jde skutečně jen o peníze?: Úvaha nad premiérou Albeeho hry Všechno na zahradě. Pochodeň Hradec Králové KRUPKOVÁ, H. Americká hra. Tvorba

46 p o uze d v a stří d ající se představitel é, al t ernace je u tét o p ostavy Obr.č.5. Všechno na zahradě-divadlo Vítězného února v Hradci Králové-1987 Jenny:Anna Cónová,Richard:Miroslav Rataj Foto:Jan Ptáček, Poetický obraz-zaostřeno na herecký výkon.scéna 13, 1988, č.2. p o ch opitel n á, j el ikoţ v e v ět šině p ř ípad ů jde o posluchače herectv í). A n n a C ónová obsáh l a všech n y p ol oh y, k t eré můţe p o stav a J enn y n abí dnout : Deformován í lidské o sobnosti, m echan ismem o dl idštěn ých vztahů v konz umní s polečnosti, t ak j e moţ n é l api d árn ě charak t erizovat h ereckou p ostav u, k t erou v yt v áří A n n a Cónová v inscenaci Albeeho h r y V š echno n a z ahradě ( ). 101 T akto z aostřil O t ak ar Blan d a n a h ereck ý v ýk o n h r ad ecké p ř edstavitelk y J enny, k t erý n az v al poetickým o b r azem. T ent o t ermín zvolil, jel ikoţ ( ) h erectví A n n y C ó n ové skut ečně směřu je p ředevším k di v ad elně poet i cké mu o b r azu, nikol iv k pouhém u sděl ování d uševní ho a emot ivního obz oru zpodobované h rd ink y. 102 V ým l u vná, jasná gesta, v e chvíli odhalení ( ) p ři pom ínaj í cí zoufalé m ávání k ř ídel zraněn ého p t áčete ( ) 103, m imika o m ezená pouz e na k om uni k aci o čí, p r avé s lz y, a naopak ( ) s uverenita, v níţ doslova ubí j el a s vé s v ěd omí ( ) 104 s e s t al y n ovou p o dobou J enn y. P řestoţ e cel kově i nscenaci b yl o v yt ýk án o jisté z at íţení t ex t em, An n ě C ónové j ako J en n y s e ( ) slovní sloţka ( ) s t áv á p o uhou kostrou ( ) 105, kt erou posléz e obalila svou ges tick o u škál ou. M i roslav R at aj v yt ěţil z moţnosti bohatě roz lišit jednotlivé stavy Richard a. Zm ítán s ituacem i, j eţ mu p ř iprav ila j eho ţ en a, j e ( ) s uverénní i dět sk y zoufal ý ( ) 106. Pouţívá t éţ v el k á gesta n a r o zdí l od Zdeňka Š t ěp ánka, k t erý ( ) v í ce p ř esvědču je o vni třním b oj i, o mučivé d uševní d epresi ( ) 107. Pojet í J osefa K et tnera n ez apomnělo 101 BLANDA, O. Poetický obraz Zaostřeno na herecký výkon. Scéna 13, 1988, č Op. cit. 103 Op. cit. 104 KRUPKOVÁ, H. Americká hra. Tvorba BLANDA, O. Poetický obraz Zaostřeno na herecký výkon. Scéna 13, 1988, č KRUPKOVÁ, H. Americká hra. Tvorba (r).jde skutečně jen o peníze?: Úvaha nad premiérou Albeeho hry Všechno na zahradě. Pochodeň Hradec Králové

47 zdůrazni t ani f ak t, ţ e s tím v ším se s t ejně n ak onec Rich ard v yr o v n á, j el ikoţ se m usí z ařadit do stád a. M anţ elský p ár m á j eš t ě j ed en r ozměr, j enţ b yl j ako ab s en ční v yt ýk án p ř í b r amským. D v oj i ce ( ) j e s am a překvapena, š okována, i zoufalá dějem, do něh oţ je vtaţena. 108 Zdeněk K opal j ako J ack d okáz al n ejen v yt v o ři t ( ) zajímav ou s tudii člověka, kt er ý i p ř es b ohatství, n ez ávi slost a inteligenci z ůstává v ni třně p r ázdný ( ) 109, al e před evším se mu podařilo obstát i v obtíţné p ol oz e J acka j ak o gl o s átora, kt erý s e n eboj í pronést hl ubokou, citlivou p r avdu i v takovém a lbeeo vském svět ě. V h radeck é inscenaci s e n av í c z rodí z cel a j as n é pojetí p aní T o othové j ak o t aj em n é d ámy s m uţským i r ys y, m afiána v sukní ch 110. J osef Kettner m nohem ví ce t uto koncepci r ozved l aţ v r o ce 1991, k d y o p ět r eţíro v al Albeeho Vš ech no na z ahradě, t entokrát v Ho r áck ém d ivadl e v Jihl av ě. Ko r pulent ní M art a S vobodová v hrad eckém zpraco v án í uţ n ejedná p ouz e studen ě, v ýh r adn ě p ro fesionálně a b ez emocí, v yn i k n out d á p ř ed evším t é strán ce p aní T oot hové, kt erá m á p o dni k at el skéh o ducha a klidnou roz vahu. T o, čí m j e p an í Toothová při z as edání s muţi, kd y s e r adí v e v ěci s těhován í p odniku, s e stáv á p r o t ut o p ostavu charak t eristick ým. Uţ t o n ení d ám a, je to m uţ. Al b ee tuto v l astnost p an í Toothové j as n ě n aznačí v j ed né z v ět, k d y p aní Toothová chce situaci p r oj ed n at am ongst u s m en 111, tedy r adši m ezi námi m uţi 112. P ř es v ýs l o vnou chválu An n y C ó nové z a p r opraco v an ý h ereck ý v ýk o n a Josefa Kettnera z a d obře u chopen ý t ex t, b yl a i nscen ace z ařaz ována k prů měrn ým. N ám ět Vš echno na z ahradě uţ ani ni koho n ez aráţ el. T ém a však opět oslovovalo v nových d imenzí ch, k teré b yl y oz n ačo v án y u ţ zmíněn ým i pojmy s voboda, svěd om í, t éţ d uše a duchovní. Tex t byl p ř ijat j ako ex i stenciální. 108 jkl. Znovuuvedení E. Albeeho. Lidová demokracie Op. cit. 110 KRUPKOVÁ, H. Americká hra. Tvorba ALBEE, E. Everything in the Garden. New York: Dramatists Play Service Inc,1968. s ALBEE, E. Všechno je v zahradě. Přel. VRBA, F. Praha: DILIA, s

48 3. 6 S tá tn í d ivadlo O s trava Či noh ra Petra B ezru če J ako V š ech no na z ahradě b yl A l b eeh o t ex t v polistopadové éře p o prvé i nscen ován J o sefem J aníkem, s v ýp r avou Marty R osz kopfo vé v Činohře P et r a Bez ru če. In s cenace měla premiér u a hlav ní r o le b yl y s v ěřeny V l adimíru Č ap k ovi a Petře J indro v é. Al ena T om ánková s e j ak o p aní Toot hová o bjevila n a v ečí rk u j ak o obch o dni ce, v obl eku s kravat ou, t edy o p ět d ostala slovo j ejí muţská p odstat a. Reţisér J. J aní k vyt v o ř il i nscen aci, k t erá b aví i mraz í, p ro toţ e s e mu p o daři lo skloubi t jak r eal istick ý p o h led d o ţivot a jedné r o di n y t ak j eho grotes kní p osun. 113 In s cenace v šak s tej n ě j ak o p ři p rv ním p ro vedení t r pěla zpraco v án ím d ru h éh o d ějství, k teré s e p r om ěn ilo ve wildeo vskou konverzačku H o rá ck é divadlo Jihlava P ár m ěs í ců po ostravském u veden í se opět dostal a na řadu obl astní d ivadl a. J o s ef K et tner z koušel Al b eeho p ř ev ést d o d ivadelní p odob y j iţ p o druhé se t ent okrát p od j eh o v ed ením u k áz al a m anţ el ská d v ojice H ana Č erv i n ková a Vladi mír V ol f. Vš e s e odví jelo n a b ázi j ediného m ěří tka peněz. P an í Toot hová m ěla odváţn ý k o st ým ( v ýp r ava P et r Hi lsk ý) z černé k ůţ e či koţ enk y. P ánsk ý k l o bouk korunoval koţ en é k alhot y, s ako s bílou košilí a váz an kou a v ys o k é k oz ačk y n a p o dpatku ( O b r. č. 6 ). Z tét o p aní Toothové jiţ n emohl o v yj í t ni c p ř ekvapi v éh o. B yl a t o arogantní muţ at k a, kt erá n abízela j en t v rdý b yz n ys. B yl a s oustřed ěna pouze n a fi n an ční p odnikatelství 114. J elikoţ se p o dni k at el ství, s růz nou m ěro u důvěr yh o d n osti, r ozrůstal o, j i stě t at o p o doba p aní T oothové b yl a p ř íznačn ou. N ez ap om eňm e téţ, ţ e se j edná o dobu kuponové p r ivat izace. N ad jevištěm s e k l en ula s íť p okryt á z el en ým i list y, coţ připomínalo s píše b ankovk y. M etafo r icky s e t oto 113 PATEROVÁ, J. Třikrát trefa do černého. Práce 47, , č KRČMÁŘ, Z. Albeeho absurdní anekdota. Rovnost

49 p oj et í d al o vnímat t ak, ţ e uţ ani n ení n ebe. J edi nou autori tou jsou pro n ás p eníz e : A no, p eníz e, peníz e a zase j en p eníz e s e stal y, ţ el, i u nás m ěří tkem ţivot ní ho štěstí! 115 Obr.č.6 Všechno na zahradě-horácké divadlo Jihlava-1991 Jenny:Hana Červinková, Paní Toothová:Jana Bittlová Foto:Ladislav šoulák.[on line].[cit ].url: lniustav.cz/inscenationdetail.aspx?recordid= 7949&mode= Jihočesk é d ivadlo V r oce 1992 se pro Albeeh o Vš ech no je v zahradě r ozhodla Č inohra J i hočeskéh o d ivadl a. Richard J iř í Š esták a J en n y D ani ela Bambas ová b yl i vedeni r eţisérem Milanem Fridri ch em a dram at u r gií M ari e Lo u cké. Č eskobuděj ovická i nscen ace v yz n ěla v elmi aktuál n ě. Chamtivost lidí, kt eří s e stávají tím v ětšími ot r ok y v ěcí, čím v í c jich v lastní, zákon stupňovan é sp ot ř eb y p r o s potřeb u j e n ák azou, p ostihuj ící z em ě a stát y b ez o hl edu n a j ej ich z em ěpisnou p ol ohu. 116 N u tné dodat, ţ e i bez ohledu na s ys t ém a dobu. J enny a R i ch ard si n emohou dovolit v š e, a t ak p o ř ád aj í honbu za p en ězi. Scéni ckým n ávrh em jim Vl adimír Landa d opřál al espoň pěkn ý d ům. N a s cén ě b yl o vše s oustřed ěno do j ednoho ob ýv acího pokoj e s dom inan tní bí lou s edačk ou přesně u p ro střed s cény. Z a s edačkou b yl n a j ed né stran ě b ar, n a d ru h é Richard ů v p r aco vní stůl. V z ad u n es měly ch yb ět dveře z pl ex iskl a a z a ni mi n áznaky s t r om ů t edy z ahrady. P ro k ostým y K v ět y V aňkové b yl a d ůl eţitá p ř ed evším s roz um itel nost. J enn y s e z e starých š atů košilového střihu p ř ev l ékl a d o úz k ých čern ých m ini š atů, s velk ým d ekol t em pot aţ en ým k r ajkou. V r o li J ack a alternovali J an D vořák a Mil an Li v o ra, V ěra K rp ál ková b yl a elegantní i slizkou p an í T oot hovou. V inscen aci j ak o p oslání v yz n ělo, ţ e J enn y 115 (či). Jakoby by ani nebylo nebe: Edward Albee Všechno na zahradě, Horácké divadlo, Jihlava. České a moravskoslezské Zemědělské noviny 1, PÍHOVÁ, I. Karikatura v zrcadle. Noviny

50 a Rich ard b yl i spokojení, ( ) kd yţ sice n em ěl i to, po čem t ouţili, ( ) ale m ěli j eden dru hého a čistý, n i čím nez k aţený v z t ah. 117 V r oce 1992 n aš l o b uděj ovické V šechno j e v zahradě dobré z ak ot vení. R eţisér s uvedení m Albeeho upozorn il n a z novunab yt o u aktuál nost tohoto tex tu : Jsme s v ěd ky t o h o, j ak s e lidé h o ní z a p en ězi ( ) T o m át e j ak o s těm i p rivatiz ačními f ondy a aférami k ol em ú pl at ků (...) Al b e eh o h r a je d o st s atiri ck ým š l eh em n a t uhle honi čku ( ) 118 M ilan Fri d ri ch vi děl v Al beeho tex t u o d pověď n a h oničku z a š pi n av ými p enězi, kt eré b yl y v době i nscen ace pl n é novi n y. 119 O d va r o k y p o zději se Jana M ach alická d om ní v á, ţ e Všech no j e j inde ( a d ávno) 120. O t ev írá s e nová éra, kd y d r amaturgové n eú navně o bhajují n as az ení A l beeho t ex tu Vý ch odočesk é divadlo Pardubice V ýchodočes k é di vadlo P ardubi ce uvedl o Al b eeho V šechno je v zahradě v r eţii Fr ant iška Laurina N ej d ramatičtěji z a celou d o bu i ns cen ování t ét o h r y v ys t o u pi la J an a M achalick á p rávě p roti p ardubi ck ému z p racován í. S n ad ani tak n eš lo o Laurinovo pojetí, ale o zvol ení t ex tu Albeeho j ako t akovéh o (d r am at u r g J iří Záviš). Milada V eleh r ad ská naopak povaţovala n as az en í Al b eeh o d r amatu z a ak tu ál ní a šť as tné. S Machalickou s e však s hodl i na t om, ţe Laurin p říliš n evys t i hl mrazivost komedi e. In s cenace se snaţila o leh čí p řístup k věci a z áro v eň p odtrhoval a z ákl adní d ějov ý m o t iv z apro dání s e p r ostřednictví m prostituce. S ym b o lickou r ovinu s e s n aţil i z ajistit v ýt v arní ci s cénick ý ( V l adimír N ýv lt) i kostým o v ý ( J osef J elínek), k t eří vsad ili n a d etail y červené b arvy a n a s trom černé b arvy 117 PÍHOVÁ, I. Karikatura v zrcadle. Noviny ŠMERALOVÁ, E. Představení jako vykřičník. Haló noviny 2, 1992, č Výpověď reţiséra je jistě jeho vlastním názorem, připomeňme však, ţe hovořil pro levicový deník. 120 MACHALICKÁ, J. Všechno je jinde (a dávno). Divadelní noviny 4, 1995, č

51 s ym b o lizuj í cí p odstatu n ázvu h r y. C o tedy v š echno musíme mít v z ah r ad ě, abychom b yl i šťastní? Ú střední d voj ici, p ř edvádějící ( ) p rom ěnu od s k ro mnosti k zvlčilosti ( ) 121, ztvárnila Lu d mila M ecero dová a Zden ěk Rumpík. Lákadlem s e s t alo n epříliš p ř es vědči vé h o stován í P et r a Štěpán k a, kt erý ztvárnil J ack a jako ( ) k ři kl avého a upoví d an ého rádob y b o h éma ( ) 122. P ro M achal ickou n ejpozoru hodnějším, p ro V el eh radskou příliš j ednotvárným, v ýk o n em b yl a pan í Toothová Zden y Bittlové. P ř es toţ e v ět šina r ecenz entů vţdy n ašla s oučas n é v yz n ění A lbeeho t ex tu ( stej n ě t ak jako V el eh r adská), J ana M achalick á se v ýr azně kl oní k tom u, ţe d ra m aturgi e b y m ěla důrazně selekt ovat tex t y a poukazuje na p r oblematičnost návratů k dramat ice šedes át ých l et 123. J ana M achalická n ení prv ní, kt erá n epovaţuje Al b eeh o V šechno j e v zahradě z a j eh o n ejz d ařilejší t ex t ( uţ C. W. E. Bi gsby b r al A lbeeho adapt ace j ako z aprodání t alentu), avšak t vrz en í, ţ e t ent o t ex t ( ) z ůstává jen j akousi d obovou skico u ( ) 124, j e p ří liš povrch ní. J ejí p o chyb nosti v ycházej í z tvrz ení, ţ e ( ) k onz umní s pol ečnost t rp í t otiţ m nohem v áţ n ějšími problémy n eţ p ř ed čt vrt stoletím. 125 N ení důvod n ep řij mout r oz či l ení n ad i nscenací a snad ani n ad t ex t em a jeho n yn ějším u v ád ěním, avšak není moţné s ouhl as it s banálním p ohl ed em M achalické n a problém, se kt er ým A l b ee p ři ch ází. Tí m p ro bl ém em j e p r ostituce s t ředních vrstev, k t eré v touz e o patřit si v yt o uţ ený ţ i votní standard a v yš v i hnout s e nad s vé o kol í p ozb ýv ají v eškerých s k r upul í. 126 Pokud n ajdem e v Albeeho t ex tu p ouz e toto, je to o p r av du m ál o. Zatím n aš t ěstí n ašli inscenátoři mnohem hl ubší v ýz nam t ex t u. Vš ech no j e v zahradě má j eště p řed s eb ou tři d al ší z p r acování. Čt yř i cet l et p o premiéře v New Y o r ku s e s tále najde n ějaký d ů v od, p ro č M ěstská d ivadl a praţ ská V š ech no na zahradě uvedl a. 121 KŘÍŢ, J. P. Gogol, Dostojevskij, Albee v Praze i mimo ni. Český týdeník, VELEHRADSKÁ, M. O lidské samotě a touze někam patřit: Nad novou premiérou hry Východočeského divadla Všechno je v zahradě od Edwarda Albeeho. Pardubické noviny 4, , č MACHALICKÁ,. Všechno je jinde (a dávno). Divadelní noviny 4, 1995, č Op. cit. 125 Op. cit. 126 Op. cit. 51

52 3. 10 Městsk é divadlo Brno M ěstské di v adl o Brn o si vyb r alo pro uveden í Vš echno j e v zahradě k o nec s ezóny /97. Posled ní k větnový d en, kd y m ěl a i nscen ace p r em i éru, ni kdo n epochyb o v al o tom, ţe dramaturgie b rn ěnského d ivadl a m ěl a přesnou ru ku. V yc h l adl á polistopadová o čekávání p ř em ěnila odciz ení ve skut ečn ost. K o nferen ce p o ř ád aná Fak ultou s o ci ál ní ch v ěd UK, kt erá s e n a zasedán í v březnu p okoušel a p oj mout d eset l et s vobody, d o šla k šokujícímu z áv ěru, ţ e ţijeme ve s t át ě, ( ) kde r o stoucí část ob yv atelstva j e d okonce n akloněn a s ouhl asit s názorem, ţ e za kom uni smu se jim dařilo l épe. 127 V š e s ouvi sí s v ýv o j em p ř echodu od total i t y k e s v obodě. Zv yk y v yt v o ř ené z a k omunismu (v el k á z ávislost n a stát u, k t erá v ede k absen ci p o dni k at el ské energi e, n es chopnost d ělat k om prom is y a n eochota s polupracovat v e skupinách j ako jsou pol itické strany aj.) zpom aluj í j ak o b novení demokracie, t ak t rţní ekonomiky. 128 Zv yš u j ící se n ez am ěstnanost, niţ ší s ociální podpory i b yt o v á s ituace n a konci d evad esátých l et v edl a k e s k ep si. S o ciolog D an R yš av ý p oz n am ená: Zdá s e mi, ţ e s důvěrou v ek onomice a manţelství je to p odobné. D o kud f unguje, není p ot řeba s e o ní zmiňovat. Začn eme-li n a n i p o ukazovat a uvaţovat o ní, je t o s ní na pováţ en ou. V tak o vé situaci se d n es n ach ázíme. 129 T o b yl r o k O d eset l et později p ři chází tzv. k r ize. R eţijní z ám ěr Zdeň k a D uška n eb r al A l beeho t ex t ni j ak t r agi cky, n aopak, ukázal spí š e i ro ni ck ý n adhled, k t er ý m ěl p ůsobi t n a n ervy i morálku s polečnosti. D r am at urg T o m áš S t einer t ento p osun oproti p r vním u v ed ením, k d y v ítěz ila s píše v áţ nost, b ere z a kl íčov ý. A v šak k om edi ál n ějším přístupem n echt ěl a b rn ěnská i nscen ace p o uze p obav it, n aopak p ovaţ oval a z a n ut n é u pozornit n a fakt, ţ e ( ) d n es s e stává s t ál e ví ce vzrušivěj ší s kutečnost, ţ e realita d es truktivní m o ci p eněz je 127 POTŮČEK, M. za kol.aut. Česká společnost na konci tisíciletí 2. Praha:Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, s RYŠAVÝ, D. Důvěra a ekonomické jednání. In Česká společnost na konci tisíciletí 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, s Op. cit.,

53 s oučástí našeh o k aţdodenního ţivota. 130 Přestoţe J ana M achalick á měla d v a r ok y p ř ed t ímto u v ed ením p ocit, ţe Al bee s vým n e p říliš p o veden ým t ex t em n emůţ e uţ ni c nabídnout, k ritika s e dále s hoduj e na f akt u, ţe tém a je nesmrtelné a stál e více s e k nám přibl iţuje. Třicet let s t ar ý p o h l ed dramatika am eri ck é nové vl n y n achází u nás po z měně s polečenskéh o s ys t ém u ţ ivnou půd u: o pen íze j de aţ n a p rvním m ístě( ). 131 S cén a M i roslav a M elena j e d al ší p o dobou skro mného domku m anţelskéh o p áru. P o koj j e bíl ý a z di i sed ačka j sou p ot áhnut é látkou a mol itan em. Zahrada j e n aznačena p r ůhled nou fol ií r oz d ěl en ou na čtverce, k t eré m aj í p ři p o mínat o kna. Av š ak t ent okrát z a stěn ou n enaj deme n áznak s t rom ů, k eřů a květ in, n ýb r ţ s e z a dom em t yčí v elká r ekl ama Marl boro. Obr.č.7. Všechno je v zahradě-městské divadlo Brno-1997 Richard:Erik Pardus,Jenny:Monika Vrtalová Foto:Jef Kratochvíl.[on line].[cit ].url: K o stým y s t ejně j ak o s céna odpovídaly p ř edstav ě ameri ckého vkusu 132. S yl va H anáková n avl ék l a všem s lušivé kost ým k y s p ořádan ých pani ček t ak, j ak j sme j e mohli v ídat v americkýc h s eriál ech, k t eré k nám v devad esátých l et ech pronikl y a n apro sto n ás z av al il y. V ýt v arníci s e shodli s pí š e n a p ro střed í, o dkaz ující k původní k ol éb ce d r amatu. N i kdo však t ent o p o či n n eb r al j ako o d cizován í. N ao p ak, nikdo n ep o ch yb o v al o tom, ţe i nscenace p r omlouvá p r áv ě k nám: Neboť ces t a soci alismu k e k apital ismu se v mnohém podobá o n omu m anţ el skému k lání Rich arda a Jenn y n a cestě k prosperitě STEINER, T. Připravujeme. Dokořán ZBOŘILOVÁ, L. Peníze, pořád jenom peníze. Rovnost Op. cit. 133 KŘÍŢ, Z. Je právě po sezóně. Hospodářské noviny,

54 Brněnská i nscenace j ako p r vní přináší k valitní ho p ř edstavitele R i charda. N ebyl j í m n ikdo j in ý n eţ E rik P ardus, J enn y M onik y M aláčová zůstal a t ent okrát t r ochu poz adu (Obr.č. 7 ). E ri k P ard us skvěle z vl ád l l eh kou i ro nii, k t erou D u škovo poj et í v yţ adovalo. P oradil si i se všemi p rom ěnami Richard a. J ako p ro střed ek k dosaţ ení cel é škál y n álad a emocí p o uţíval n e t ak ges t a j ak o mimik y o bl ičeje a p racoval v ýr azně s hlas em. J estliţ e i ro ni e m ěl a b ýt d om én ou inscenace, pak l eţ ela n ejvět ší zátěţ na představ itel i Jacka Zdeňku Junák ovi. N a posled ní chvíli b yl a r ol e p an í T o othové s v ěř ena M arcele D ü r ové, kt erá z askočila z a n emocn ou Miro slav u Kol ářo v ou. M arcela D ü r ová jako v elmi k ř eh k é s tvořen í p ř ekvapila s vým r o z hodn ým p o dáním novodobé p o dnikat el k y 134 : Mal á v el k á ţena, prostá, n epat et ická, k onkrétní, k lidná. P ř eh led ji či ní mocnou. 135 P ohled na p aní Toot hovou b yl b rn ěnským i v yk l ádán j ako ( ) ztělesnění o dporné v yp o čítavosti, p r acující s tou n ejniţ ší motivací s hl adem po p enězích. 136 K ost ým em p ůsobila p an í T o othová j ako el egantní t ajemná d áma, p říz n ačnou se jí uţ p o p ředch ozích inscenací c h s tal a čer n á b arv a. Č ern ou b arvu r ozbíjel y p o uz e b ílé l emy a m alá k abelka. C el ý z j ev p aní T o othové b yl u m o cn ěn k loboukem, který s e u p evňoval pomocí černého z áv oj e a k rajkové ru k av i čk y. K o stým o d kaz oval k nutnosti k upl ířky b ýt n eustále inkognito (Obr. č. 8). Obr.č.8. Všechno je v zahradě-městské divadlo Brno-1997 Foto:Jef Kratochvíl[on line].[cit ].url: ZBOŘILOVÁ, L. Peníze, pořád jenom peníze. Rovnost Interní hodnocení St. Moši In SRNA, Z. V roli.dokořán SRNA, Z. V roli. Dokořán

55 3. 11 Mora vsk é divadlo Olomou c P o t ři ceti d vou letech s e Al beeho t ex t v rací d o O l omouce. M o r av ské d ivad lo O l omouc u vedl o inscenaci O ndřej e Zajíce Vš ech no je v zahradě D r am at urg V ěra M ašková v program u k inscen aci o p ět p otvrdila s oučasnou po v ah u dramatu v klíčové ot áz ce Zač j sme na p r odej? 137 M ašková s i kl ad e ot áz ku, nak ol ik j e Al beeho d rama absurdní a n ak olik r eálné. Do chází k z áv ěru, ţe t yt o d va světy s e d n es n ap r osto s t řetáv aj í. J an a Machal i ck á t ed y m ěl a částečn ě p r avdu v jedné v ěci. D r amaturgové s i ví ce n eţ d ř íve obhajují d ůvod uváděn í hr y n ěkolik d esítek l et staré. M aš ková t éţ jak o p r vní upozorňuje n a j ak ýs i f austovský r o změr d r amatu : Dram a V š echno j e v z ah r adě ( ) j e v ari ací n a t ém a p okušení a kom p rom isu s ď áblem. Človí ček n ejprů m ěrněj ší z p rů m ěrných j e v ys t aven p okušen í. 138 P r o p ot ř eb y paní T o othové j e p růměr n ejsnad nějším ú lovkem. S nabí dkou p ak p ři chází v situaci, kdy j e J en n y j iţ připrav ena k podpi su. A upíše se cel á. Zajíco v a i nscen ace v yu ţ ila t éţ spí š e k om ickéh o p ot enciálu t ex tu, n eţ aby s e v ěnovala p s ychologi cky p r o p r acovaným m o tivacím j ednotliv ých vztahů a postav. V ýt v arn ý ( A d am Pitra) i hudeb ní počin o d kaz oval n a š ed esátá l ét a. D ušan U rb ánek ( ) v R i chardovi v yt v o řil t yp s l abošského o ut sidera. 139 E v ell yn Č ap ková-pacol ák o vá v Jen n y s pl nila s píše p ovrchně groteskní z ám ěr r eţiséra. J en ny s i l n ě roz lišila ( ) co b y ex cen t ri ck ou m anţ elku, p ř epj at ou m atku a grot eskně n eurot i ck ou h ostitelku 140. P aní T oothovou a její ( ) m an aţ erské m anýr y z p odsvět í ( ) 141 ztvárnila Iv ana K o k tová, spravedl iv ým J ackem b yl J o sef Bartoň. V š e s e odehrávalo n a v el k é s cén ě s okázalým i k ř esly a gaučem, v z ad ním plán u nechyb ěla z ahrad a. 137 MAŠKOVÁ, V. Všechno je v zahradě. In Program Moravského divadla Olomouc, Op. cit. 139 LOZORČÁKOVÁ, T. Nad absurditou zvítězila divácky vděčná komedie. Lidové noviny Op. cit. 141 KOLÁŘ, B. V. Moravském divadle se opět dobře hrálo. Olomoucké listy 2, 2002, č

56 3. 12 Městsk á divadla pražsk á AB C Obr.č.9. Všechno na zahradě-městská divadla praţská-divadloabc-2008 Foto:Alena Hrbková, Měsíční divadelní průvodce m.d.p. 3, 2008/2009, č.13. V ří jnu r o ku 2008 s e z ačínají objev ovat p l akát y s V eronikou G ajerovou, z as az en ou d o dolarové bankovky. P oz ději je m oţné ukrát it si j ízdu t r am v ají pohl ed em na černobí l ý o b r az š ťastného p áru. V ero ni k a G ajero vá a Al eš Pro cházka s vesel ým v ýr azem popíjej í š am pus. Ţena r ozšafn ě d rţí z ap álen ou cigaretu. P ár od krásně roz kvet lé k ol o ro vané z ahrady d ělí p ro s kl ené d v eře. Pohl ed n a spokoj ené manţ el e, k teří jsou b ezpoch yb y z a vodou, n arušuj e pouze j ed in ý d etail. Miro slav V l adyk a j e p ř i pl ácl ý n a o n o s klo a j ak ob y s e s esouval s měrem k z emi, r u ce m á z krvav ené, coţ j e d alší k ol o ro v an ý p r v ek ( O b r. č. 9 ). T akt o zval o A BC n a p remiéru Vš echno na zahradě v reţii P etra Svojtky, k t erá s e k onal a Plakát y o hl ašoval y V eroniku G ajerovou j ako J enn y, A l eš e Procházku j ako Richard a a Miroslav a Vl ad yk u jako Jacka. J akoby s i v šechna d i vadl a vz al a slova J an y M achalické k srd ci a od r o ku neú n av n ě odůvo d ňují, p r o č Al beeův t ex t z ařadi l a do r epert o áru. Městská di v ad l a p r aţská s e opět podivovala n ad Al b eeho aktuál ností a upozornila n a f akt, ţ e k o nzumní s pol ečnost uţ n ap lnila Č eskou republiku k pras knutí. Pro d n eš ní inscen o vání tohoto t ex tu v MDP jsme se r ozhodl i p ř edev ším prot o, ţe t ém a hr y, t ed y p o ukáz ání n a k onzumnost dnešní s polečnosti, v e k teré s e vše p odřizuje d iktátu p en ěz a ekonomické p r osperitě, j e u nás d n es n es mírn ě aktuální. D á s e dokonce ř í ci, ţ e p ro české di v ák y j e d nes hra d al ek o akt uálnější, n eţ v době s v éh o vzniku ( n aše s pol ečnost jakob y s e n epoučila a dorostla k problémům, kt eré t r áp il y A m eri ku p řed čt yř i ceti l et y). A b ychom t ent o ú činek z důraznili, 56

57 o slovili jsme D anu H ábovou, kt erá p r o potřeby n aší inscen ace p ř iprav ila z cel a nov ý p ř eklad, 142 v yj ádřil se k inscenován í J i ří J anků j ako d r am at urg a r u ku v ruce s jeho n ázorem šla i r eţijní k oncep ce p ř edstavení. J enn y a Richard nemaj í ni c spol ečn éh o s chudobou. R eţisér P et r S voj tka s i m anţ elský p ár p ř edstavuje j ak o o b yv atele n ějak é s at elitní čtvrti s pěkn ým i domy a s t ej n ě v yv e d eným i s ousedy, k t eří uţ propadl i t om u, co r eţisér oz n ačuj e j ako ( ) ab sol ut ní nadvl áda p en ěz a konzumní ho z působu ţivota j ak o absol ut ního imperativu, k terý p o pí r á v l astně v eš k eré jiné hodnot y. 143 J en ny a R i ch ard mají v l astně vše. A v š ak n em aj í d r uhé auto a s neklidem s e musejí d ělit o jednu z ás uvku v mom en t ě, k d y chce J en n y l uxovat a Richard s ek at t r áv u j ej i ch n emoderní sekačk ou. To j e j ejich k aţdodenní ţivot. Lezou s i n a n ervy t ím, co b y v ů b ec n emu selo b ýt p r obl ém em. J ej i ch p ří běh pak r eţisér charak t erizuj e j ak o: Co v š echno jsou s chopní u dělat lidi, kt eří s e m ají d ost dobře, k tomu ab y s e měli ještě líp. 144 K tom u, ţ e v š e j e čím d ál tím h rozivěji ak tuál ní, s e p ři p ojil i recenzuj í cí J. P. K ř íţ, kt erý s r o v n al s ituaci v roce 1997 a v roce Takový d r áţdi v ý n eklid m n e roz hodně n ebral j eš tě p řed p ár l et y ani v brněn ském M ěstském di v adl e. A kt uál ním se stal t ex t hlavně p ro to, ţ e n ám n atvrd o docházejí v ýz n am y j ako vţ d y p r o v o k ativního Al beeho k o usku. 145 D r amaturg i reţisér v ní mali tex t s píše s kom edi ál ním pot en ciál em, j ako mrazivou kom edii, kt erá m á di v ák em skrz e smích ot ř ás t. Od kr ýt chtěli n ej en k om edi ál ní p ůdor ys, ale t éţ ex isten ci ál ní roz m ěr d r am at u. Zároveň si M DP vyb r ala t ex t kvůli témat u, ve kt eré m spatřuj í jednu ze s v ých d r amat u r gick ých l inií, kt erou j e ab solut ní nadvl áda p en ěz a konzumní ho z působu ţivota j ak o absol ut ního imperativu, k terý p o pí r á 142 Městská divadla praţská. Aktuální repertoár. [on line]. [cit ]. URL: Reţisér Petr Svojtka o inscenaci VŠECHNO NA ZAHRADĚ na ČRo 3 Vltava. [on line]. [cit ]. URL: Op. cit. 145 KŘÍŢ, J. P. Pospolitost a morálka musí z kola ven. Právo,

58 v l astně v eškeré jiné h o dnot y 146 P r o bl ém p ak vz tahuje r eţisér n a celou záp adní ci vilizaci : T a spol ečnost s e m á r el ativně v el mi d obře, al e p o ř ád ţ eh r á n a t o, ţ e b y s e p r ostě m ěl a m ít l ép e, a tomu j e o chotná p o dřídi t co kol i, m o rálkou počí n aj e a vl as tně aţ z ák l ad ními j aksi l idským i hodnot ami konče. 147 K v ůli posunu současného j az yk a vz ni kl nový p ř eklad D any H ábové, av šak i nscenace s e podl e r eţiséra n ep okoušel a o násilné zpří tomňován í, ale ani o retro. In s cenace s e n edrţ í v ţd y n o v ého p ř ekl ad u. N ěk teré r epl ik y s e b ěh em zkoušen í poz měnil y. No v ý r o z m ěr n apříklad d ostal Rogerův v ýs t u p n a v ečírku, kd y m l u ví o tom, ţ e do š koly chodí i studenti j iné b arvy p l eti. J eho p ři pom ínka n av az uj e n a P erryh o p oz n ám ku, ţ e b arevn ým p r o dává d om y t ř i krát dráţ. P r o naše z em ěp isné šířky s i i nscen át o ři z volili p ří měr Rákosníci, Číňané a A siat é. Bohuţ el, t ent o p ř íměr n ejen ţ e n edokládá n en u cené aktual izace, al e t éţ nen í příliš výs t iţ ný. V ýp r ava M arty R oz skopfové j e n ad časová. O b yčejně z a říz ený p o koj j ednoho dom u s pro skl enou verandou a v ýh l edem d o zahrad y. U p r ostřed s am oz řej mě n esmí chyb ět b ílá s ed ací s ouprava, n apravo p r acovní s tůl a n al evo p oj ízdn ý b ar. K ost ým y j sou časově n euch opitel né. Mohl y b y b ýt m oderní a nemoderní zároveň, a to v rozmez í n ěkolik a d esítek l et. J enn y m á z p o čátku špatně p ad noucí d ívčí š at y, n a v ečírek se p rom ění v mad am s šat y p ř i p omínající vkusnou b arbi e z devad es átýc h l et, j doucí na pl es. O stat ní ţen y m ají téţ k ostým k y, ať uţ kl asick é n eb o k al hot ové, p adnoucí oblek y n a m uţské části Vš ech no n a z a hradě v ýt v arník y s n ad n ikdy n e o m rzí. J ack je o bl ečen j ako t rh an, v šaš kovsky s t r akat é košili s vestičk ou. In s cenace j e orámov ána i d yl i ckou písní J ust a perfect da y ( h u d b a Filip J elínek ). T at o p íseň n avozuje i ntimní atmosféru n a z ačátku a z áro v eň j ejí vrchol ení m r azí n a k onci inscen ace. P o tom, co 146 Reţisér Petr Svojtka o inscenaci VŠECHNO NA ZAHRADĚ na ČRo 3 Vltava.[on line]. [cit ]. URL: Reportáţ o inscenaci Všechno na zahradě na Alterna TV.Rozhovor s reţisérem. [on line]. [cit ]. URL: html. 58

59 zhléd neme celý p ř í běh m anţelskéh o p áru a jejich okolí (n ebo snad n aopak), zní stál e tato pí s eň v uších j ak o v el mi smut n ý n áhled n a t o, co s i z a tím perfek tním dnem neb o čímkoli jiným v l astně představ uj em e. K d yţ p oprvé z azní t at o p íseň, vi díme Rich arda, jak j d e s ekat t r áv u. N em odernost j eh o s ek ačky s p o čívá v tom, ţ e jde o model, kt erý m á j ak o zdroj el ektřinu. J d e o sekačk u s k ab el em, kt erý s e m usí z ap ojit d o z ás uvky. Zásuvka je umístěna t ak š ikovně, ţ e p ři sekání musí š ňůra v ést s k rz cel ý d ů m. T o uţ j e al e n a s céně J en n y, k t erá p ot ř eb uje v yl ux ovat j ejich prostorný, s k r om n ě z aříz en ý o b ýv ací p okoj. J ed iná Obr.č.10. Všechno na zahradě-městská divadla praţská-divadloabc-2008 Richard:Aleš Procházka, Jenny:Veronika Gajerová Foto:Alena Hrbková..[on line].[cit ].url: z ás uvka, kt erá je k mání j e t a, d o kt eré Richard z apoj il svou s ekačk u n a trávu. A t ak J en n y k abel v yp o jí a zapne do z ás uvky s vůj l ux. T ak to s e n ám p ř edstavuje m anţ el sk ý p ár, j ak h o vidí P et r Svojtka. H ád ka j e vţ d y p o r u ce. Vţd yť t ent o p ár nem á an i dva zdro je elekt ři n y. P rv ní scéna, kd y s e m anţelé uţ snad r u tině š korpí, j e p ro s ycena l áskou. J enn y j e j ako m al á hol čička, plná el ánu v šatech, kt eré nosí minimál n ě pět advacet l et. T r ochu uţ z ni ch v yr o s tla, al e jsou stál e s v ětle r ůţovoučké a působí či stě. Richard ji sice u mírň uj e v jej í b ez elstnosti, al e t éţ j e pln ý ţ ivot a a vše m u n áram ně chut n á. V l astně jsou v tom ţ ivot ě pl n ém n adáván í n a t o, j ak si ţijí, s pokojení. J enn y a Richard j sou p ár, k t erému ni c n ech yb í ( O b r. č. 10). C ht ějí j en o něco v í c. V tomto P et r S voj tka d ostál své vi di n ě dnešní k o nzum ní spol ečn osti. 59

60 Obr.č.11. Všechno na zahradě-městská divadla praţská-divadloabc Jack:Miroslav Vladyka,Jenny:Veronika Gajerová Foto:Alena Hrbková..[on line].[cit ].url: a.cz/repertoar/aktualni/edward-albee-vsechno-na-zahrade- 101.html. p ostav y. N ěco jako n ad p ři roz en ý d ar. V l ad yk ů v J ack ( Ob r. č. 1 1) j e znav en z e s v ět a. A to j e n ejlepší t ah v cel ém p oj et í charak t eru. V elmi l eh ce s e p ak J ack M i roslav a Vl adyk y o b r a cí k di v ák ovi, ab y m u n evnucoval své m yš l enk y, ale aby s ním d ivák p ř em ýš l el n ad tím, co t o v l astně J ack ř í ká a co vidí. J eh o oslaben ost j e zuţ itkována i p ři k o nečné v r aţdě. Vl adyk a n etěţí z kom i ck éh o p ot enci ál u zpitéh o J acka, n aopak působí j ak o zraněn é zvířátko, k t eré s e p od t ím v ším al koholem domáh á p ř iroz en osti, o kterou jsme všichni uţ d ávno přišli. A o p ět s e v r ací v něţ n é a l askavé p rom luvě ze z áh r obí, ab y u k onej šil své přát el é. P aní T oot hová D an y S ys l o v é je v ys o k á štíhlá d ám a, kt erá n ikdy n eudělá zb yt ečného p oh yb u. Vţ d yť v š e j sou peníze. P říjemn ým o s věţením j e v stupní monol o g J acka. H ád aj í s e k v ůli p en ěz ům? T o oni p o ř ád, chudáčci. 148 V š ech n y s o u d y p r onáší l as k av ě. J e n a n ěm vi dět p ř evah a a odstup. M iroslav V l ad yk a s i v ychutnává obě pol oh y J acka. Z prom luv k di v ák ovi p l yn u l e p ř echází d o ak ce t ak p ř iroz en ě, ţ e epi ck á pol oha J acka n epůsobí ani t r och u nepři roz eně. J akoby t o b yl a d alší vl astnost Obr.č.12. Všechno na zahradě-městská divadla praţská-divadloabc-2008 Paní Toothová:Dana Syslová Foto:Alena Hrbková..[on line].[cit ].url: estskadivadlaprazska.cz/repertoar/aktual ni/edward-albee-vsechno-na-zahrade- 101.html. 148 ALBEE, E. Všechno na zahradě. Přel. HÁBOVÁ, D. Ke studijním účelům k zapůjčení v elektronické podobě v Praha: DILIA, s

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

č š š ř ř Í ů č Ě Á Š ŠÁ Ř Ď É Í Ě Í Í čí ž ě č é č ě ý Ž ř ě č ý ě ý ý ř ě š ý ě ť ý é é ě ě é ě é ř é ř Ť ě š ě ž ě é ě é é ů ě é ř ú ý ý é ěř ý ý š ý ý ž é é š ý š ě ý ř ř ř ě š ý ě ý ý ř ě é Ž é é

Více

í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž

í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž éú Í ř ý ří č ý Á á í é ý ř á é é á á í ří á áš í á

Více

Š Ě Ě ÍŽ Č Á š ě ě ž é ý ý ář ř š ě ří ů ů ř ěř ý š é Ž á ě ě í ó š Ž ů ě é Ž é ě ř ž é č š řá íú é á ě ž ůž í é Ž ó í í é í š ě č í í í ý ě ří é ř í

Š Ě Ě ÍŽ Č Á š ě ě ž é ý ý ář ř š ě ří ů ů ř ěř ý š é Ž á ě ě í ó š Ž ů ě é Ž é ě ř ž é č š řá íú é á ě ž ůž í é Ž ó í í é í š ě č í í í ý ě ří é ř í Ó Á Á é áž ě é ý á á á í Ž ě í í á ě ěř é ó í í í í ě ó ě á á á ý é ř ý é á ě ý ý á á ří é á š í ý á ž í ý ý ý ů ž ě ší á ř š á é ň ó í á í ě Í á í š é á í ě ý ř ý ě á č é á é ó ř é í í ý é ř á ň é Ž á

Více

š ý é á ě ý ěž é á áž íž š í á š íř á ší ř í ě ž é ž š ř í í ě ž á á íž č í ě í í ě á í á č ž á ý ě š ť ř ů ý ř í é á ž í éč é í č ý á ň á í ž ě á í ž

š ý é á ě ý ěž é á áž íž š í á š íř á ší ř í ě ž é ž š ř í í ě ž á á íž č í ě í í ě á í á č ž á ý ě š ť ř ů ý ř í é á ž í éč é í č ý á ň á í ž ě á í ž Š Í Ř Ě É Í Ř Á Ř Á Í É á ý á ý í é á í ž č í é ř ý č í í í ý žš ě á í é í ě í í ě é á ž š č í í ů á č é á š ú ž í ř á í á é í úč ý ěšé í í é á ř é íú é í ů ří š í á í ří š á ě í í š ř í ž í ě á ž é ě

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

ř í ší é ě é ří č é č é é š í ě é é á č ý á é ř ě ý ů é é ó ó í ě ěá í ž ě ší ž é á ó ě í ří é é ě ů Ť é ř ý á ě ší ý ž é á í žň á ý é ž í á á ří ž š

ř í ší é ě é ří č é č é é š í ě é é á č ý á é ř ě ý ů é é ó ó í ě ěá í ž ě ší ž é á ó ě í ří é é ě ů Ť é ř ý á ě ší ý ž é á í žň á ý é ž í á á ří ž š ř í ší é ě é ří č é č é é š í ě é é á č ý á é ř ě ý ů é é ó ó í ě ěá í ž ě ší ž é á ó ě í ří é é ě ů Ť é ř ý á ě ší ý ž é á í žň á ý é ž í á á ří ž š Í ě í š í é í čá í š ý ó ý í ř ě ě ý ř ě ší é ý ý ě

Více

í é í š ěč á á š í š é á é é ž ž ě é ě čí ý č ýú Í íž ž é ší ř é ží ě é á ě á á š ě í ě á í é šíř ý č č é á á ě ší č ář ý ů ř š ů ů á é ě í á ř ž é é

í é í š ěč á á š í š é á é é ž ž ě é ě čí ý č ýú Í íž ž é ší ř é ží ě é á ě á á š ě í ě á í é šíř ý č č é á á ě ší č ář ý ů ř š ů ů á é ě í á ř ž é é ý čá í ší é ý č é ž í é ě ě í é ě á č é ž í ů á í ě í á é ý ř í á ť é ě é é ý é á ř ě í ě ří č é ý Íá á í č č í ů ářů é í í č é íž í á í í ž í í á ří š ě ů č ýú ě ě ší í á č í ů ů ý ů ž ý ě ř é é á ý á

Více

ý í á á š ě é í š íž á á ě š š ě ě á ě é ř é ž čá é ž ř í ř í í á č í š á í š ř í é ě š ž í ý é ě í í í á ř é ě ě ší ž ů ý á ě š é číš ě á ú ě í á í ě

ý í á á š ě é í š íž á á ě š š ě ě á ě é ř é ž čá é ž ř í ř í í á č í š á í š ř í é ě š ž í ý é ě í í í á ř é ě ě ší ž ů ý á ě š é číš ě á ú ě í á í ě Í Á Í Ý Á Ú Ř Č Í Í č ř á ý š á ý í í č í í ě í ž ě í č í á í í í í č í í á í ěž ě á í č í ěř í é ýš ý á á ě í í š ů í á í ů č í ž í ž í áš ě ě á é ě á í é š í é ř é á é á í á ě ž áž í ý č á í ž ý ě ší

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

í ě ý ě ý á ů ě ší á ž á ý á ž ý č ě ě á ý ě ě ě á ž é é ě ř á ů š ý ů ě é í í í č í í ě ř ý é ě ě ě é ě á í á č ý í ří ž ě ý á í č í í í ří í ý á í ž

í ě ý ě ý á ů ě ší á ž á ý á ž ý č ě ě á ý ě ě ě á ž é é ě ř á ů š ý ů ě é í í í č í í ě ř ý é ě ě ě é ě á í á č ý í ří ž ě ý á í č í í í ří í ý á í ž Ě ĚŠŤ É ří á ý í á ý í Í á í ší ý ň í á ý í čí á ě í ěšé á ě ž ě ť á á ú í é ý ý á ž á ý í á í í š ě í í ří á ž ě ší č é šíř í í ě í í é í ďá á í č ě í á í ý á í ř í á á ž ď á á é í ř á ý í č ý ů č š í

Více

č á Č Ě ó č á ů á ě ě é ď Ú č á Č ě ě š č ě í ří á ů š í š í í é ě ů č ě ří č ě ě í ý č á í í á ý á ě í ář š á í á í ň á č é ó í á ě á íč ě á á ě ří č ě í á Č ě á á Ž á ú í ě Č č ý ě ě ď á é á á ě ě

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

ř ž č ú é ě é ě š í ř á á ř ě ý ž š í íž ří ě č á ě ý á á ž ř é ř é č é á ř úč í ý ů ří ý ů í á ž é á ý á á í ě é á í í í í é č ě í ř š í éž č ě č ž á

ř ž č ú é ě é ě š í ř á á ř ě ý ž š í íž ří ě č á ě ý á á ž ř é ř é č é á ř úč í ý ů ří ý ů í á ž é á ý á á í ě é á í í í í é č ě í ř š í éž č ě č ž á ČÁ É á ý í á ý í á é á ř á í ý í é é řá á í č Ú í š ý ů ě é í á í é ř ž ě ě á ě ě ý ář ý í ý á á ň í é ř ší á ů ířů é á ž ý ě é á í ý á á í íř é ř é ř é č é á í á á í ř š é Íí í á á á í é ý š ě ů ď í ž

Více

á ý ě ší čí č í á č ý ář á ž é ó é č ě á š ě ě óš ó á čá čň č ě á á ó í ř é á í íá í á é ř ž ž ě ě ší é í š ů í ě ň ť ó á í Íí í ň í ří ů é ř š í č í

á ý ě ší čí č í á č ý ář á ž é ó é č ě á š ě ě óš ó á čá čň č ě á á ó í ř é á í íá í á é ř ž ž ě ě ší é í š ů í ě ň ť ó á í Íí í ň í ří ů é ř š í č í É Í Á Í á í á í č ý í í č ě í í ý ě í í č š í ří ě ě ý ý ů é ě í á í é é é á ý č ě é č é í í é ě ř é ž í é é ň ř ší á é í ý ý í žň ý á í í í ř ě č ý í é á í í š ý í ě š ář í é á á ď á í ž š é á í ť í ě

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Ý áš á í é ť š í

Ý áš á í é ť š í ří ď ě ě é ř ý ří ý é úř á ú ě ě ř ář í ší ž í ř í í Í ř ý áš ě ů é í ď Í ř ý řá óš í áš í ý í ř š í á á ř ří ž ě ž ď š ě í í í á žá ý á Í ÍŽ Š Á Ó ř č í Í é ž é ž á í á á Ž ř ě ž ú á á č ě ě í ěž á í

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů Ó í á ý č é ó á ý á ý í ý í ř í ší á ú í ě ř ů é ř áš ě é ó í ř á í í ó ě á ě ě á ě á ě ší ž ř íž á á é í ů á í š ř áž ě ě č Č á ě ý ší á ý ě ě čí ř ší ž á ří č é ž á í í ě é ó í č á é č á ř ý ř š éý é

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě ž é ú ý číž ř ž ě ž é ú á ž ř ě š ú ř ý ý Ž š Č é ú š ě ž ě é í Ž ý á á á á ž Ž é š ě Ž ě é í ý Ž í ž ý é č é ř óž ě ž é á ř ř ť é á á ú é é ž ě í á é Í í í ť í ě ší é á é číž Ž ě í ě í í ž É í ý ř é í

Více

á á í ž ě í áíí á ý á í š ř ň ě ě ší č Č é ě č Š ě í é ř áž ě Í č ň é é é íří í í ě č í ž á ů š ě š ří ě á í í ě é ě ší Ú ú ě ý ý í ň ý á č é í í é á

á á í ž ě í áíí á ý á í š ř ň ě ě ší č Č é ě č Š ě í é ř áž ě Í č ň é é é íří í í ě č í ž á ů š ě š ří ě á í í ě é ě ší Ú ú ě ý ý í ň ý á č é í í é á ů čí ř ů á ý ří á í ý Č á é í ý ú č ě ý č é ý é á í ří í ý á ů ší á ž ě é é ší š í á ář é ž á ú ý á í á é ř á í í č é áí í á é Č á š ž á í á č á é í í ř ž á é í ě á í í í é č éž ř é é íč íř á ě í č ý ě

Více

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š Ý Ž Ý Ř Č Á Ý Ě Í ů ší ří ý ž ý úč ě š ý á ů č ý ý á á ž é ž é á é é ě á í ů ý á í ý ě í říž í ě ý ě á í ě í á á í ů í á ď í í ř ě ší á ů ý ý á ů ý ě úč ě ř á í é ý á ů ý ů í í č ž á Č á Ť ž ý ě č ě í

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

í é é á š ě í ý ž ď í é žřá čí ř é č í čí á ř á čí é á á á ž ď ř ú ě á í ý ž á ř š í ž ě á š ř ý ř á č í ř á ď ě á á í ě í á ďí é ď ř í č ř ž ř á é č

í é é á š ě í ý ž ď í é žřá čí ř é č í čí á ř á čí é á á á ž ď ř ú ě á í ý ž á ř š í ž ě á š ř ý ř á č í ř á ď ě á á í ě í á ďí é ď ř í č ř ž ř á é č ť ď ě ý Ž ý Ž ě ř šá ú é ě é žč ě á ó ž á ě č ď ě ž ří šě í á Ž é á ě č é é ě ě é ě ě ž žě ě řě ě ý á í ě ď ě á ž é á ě ý č ě áú ě á ýž ě ý ú í á ž č ř á ěž ěžš ž ó ě é á ř ě ř ě ž ě á ý í ý š ší á ě ší

Více

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í Č Á É Í Á Í Ý ý í č é í á á é ý é é é í ý á é ří í í ř ě ž á í á á ř ě ř á č á ší á č á ř ší ě č é š é ě Ž á Ž ě ď š é í ř í á č í í č ž ů é áž á í í á á í ž ů é í á í Č é í š ý á á í é á í ě ž č á ášť

Více

č é č é é ř ř í í í é é ě á é í é ě ý ří ě é č í í é í řá ář é ý é ě ší á á č ů á ý ář ý é ě ř ýš é č é á á é íč íě é ě ří é í čá í ň č ů á ř ť é á é

č é č é é ř ř í í í é é ě á é í é ě ý ří ě é č í í é í řá ář é ý é ě ší á á č ů á ý ář ý é ě ř ýš é č é á á é íč íě é ě ří é í čá í ň č ů á ř ť é á é čá í ř č á ó ě ě ů ý ě ý í č í žá ý é í é é á í ý ř ší á ž ý č í á á á č ě š č ě ň č ý č ář ý ů čí ř í í ó í á í í é á ě é ý í á ě í é é š é ý Ž á š ž é ě á ě é á é ý ů č é ž č íč ý é á ž ě í á í ý ě ší

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ú ů ě ě ž é éčí í íž š é ří ý čí í í ží ě á á ý ú š á ž ú č á ř á ě é ó ýž é š á í ě ř ř č ý ž ú ě ý ý é řé ú ú ú ž ú ř é ž š ý í ě í ý ý Ž ž š ě Ž ó

ú ů ě ě ž é éčí í íž š é ří ý čí í í ží ě á á ý ú š á ž ú č á ř á ě é ó ýž é š á í ě ř ř č ý ž ú ě ý ý é řé ú ú ú ž ú ř é ž š ý í ě í ý ý Ž ž š ě Ž ó í í í Í Í ÍÍ ě ě ú ř ó ě ě ě ě ě ě ě ě é ž Ž í Í ě ě č Ž ž é é é é ž ů ň š š š ž ú ř ě ý Í ř řá ř Í é ě í ě Í áč ř ě ě á í ě ě ý ě ř í ří ě š ř š á ří ě ě á ří ý í š í éš ě ř ě řá Í š ě š ě ě ě á š ě á

Více

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á š ý č á í á í é é á á í í š í ě í ž š ě č é ščí ž ž ě í č č Ž ý í ř ě ů ží ří í é ě š é ě á š š á é š í š é á í é é ě é ýš ý ů ý ě ý č ú á Ž á í é š ě ů é á í ř é ž ě ě ř í á á é á ě í íř é ý ě ří á ž

Více

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í ář ě ě ý ť Í š ý ýť á í í ň á í č í ý ý ý ý č á č áč í á ť ě ě é á í í ý ř á ší ě ě ší í á ý á ě ší á í č ě é šš č í á í ší ř ě ář Í í ň čá í á ř í é á í ěř š ář í é á á é é ů š á í é ě é ý á ý ú á é á

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

ý á ů ř á á í č ý á í ž é í ř á á č á á á í á š á í é š á ý š ě ě ň ý ěř á í ě ž á ý é čí ž í í Á č ý ě ý ů č ý á á í ř í á á ý á á é ž ě č é á ě á í

ý á ů ř á á í č ý á í ž é í ř á á č á á á í á š á í é š á ý š ě ě ň ý ěř á í ě ž á ý é čí ž í í Á č ý ě ý ů č ý á á í ř í á á ý á á é ž ě č é á ě á í Í Á Ě É Í ů ě í ř á í č á ý ě ě á á ň č é č é ž ř á í í í čí í í í č á ř á ě ů ě ž č ý á á ř í í ý í ě ž ý á í ý á ř ž á ž ů ě ší ž í č ý í ů á í á š ří á í č ř í í ů á í á á ě ž ří í í ří á š á á é ž

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š Á Ď é á á ř š ú í á í í ě í é ě š žá é ě ý ý ů ý é í é í ě é á í é ý é áš é š ž í á ý ž á é á řá ý ý ž é í é ě ší š í ě í á á ý í á í ů ž éú é í í á á í ř á í ř á ý ú í á í ú í á á í á ý č í á á á ě ě

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

Í í É ť ď í é í ř ě ž ří á í í í í ů ě ě é ě É ž ě í á š ý ň á ý ř ů á Í é ž ě ě í á ů á í í ří á ž é ř ě ř á á ř Í č ů í Í ž ří ě ý ě Í ě ří ř ší á í

Í í É ť ď í é í ř ě ž ří á í í í í ů ě ě é ě É ž ě í á š ý ň á ý ř ů á Í é ž ě ě í á ů á í í ří á ž é ř ě ř á á ř Í č ů í Í ž ří ě ý ě Í ě ří ř ší á í Í í É ť ď í é í ř ě ž ří á í í í í ů ě ě é ě É ž ě í á š ýň á ý ř ů á Í é ž ě ě í á ů á í í ří á ž é ř ě ř á á ř Í č ů í Í ž ří ě ý ě Í ě ří ř ší á í Í ď Í ý ší ř Í é ě ř ó Í š ř Í í ň á ú í ř ě ý ě ší

Více

č á ý é í í é á ě ě é ěř á í é ě Í ž š á č é ě š ě č á á ý žá ě ý í ý ě á á ě č í í í ě Í á č í ťš ěšťá é ž č ž é ř ý č í é č í šší ů ě é ů áž ý č á č

č á ý é í í é á ě ě é ěř á í é ě Í ž š á č é ě š ě č á á ý žá ě ý í ý ě á á ě č í í í ě Í á č í ťš ěšťá é ž č ž é ř ý č í é č í šší ů ě é ů áž ý č á č Í á í á ý ří č ý č í í ž é íř ň ě š ů íší í é é ě ň í í í í í í í á í ě ž í é ř í í á č ý á í č í á í žá ž ý ě ě ě é á í ě ě š š ě í ý ě é é é á í č í é á ř í é ášť ý é ů ý ý ě ý á č ř é ě ý ř ší č í í

Více

ý é ě é é ž í ř ř í Ž á ř í ž í á ů íč é á ř á í é á ů á Í ří č ýý ř ů ů é ří í ťř č č í á í á ří š í í ř í í é í á í ř ší ý ý ě í ůč ě Í í ě á á š ří

ý é ě é é ž í ř ř í Ž á ř í ž í á ů íč é á ř á í é á ů á Í ří č ýý ř ů ů é ří í ťř č č í á í á ří š í í ř í í é í á í ř ší ý ý ě í ůč ě Í í ě á á š ří ďí í ž Íá ý é ří ýč í é í ě í č ý í ý á í ý ř ý á í Ž ž é á é ř ě ě íč ář š č é ý á é í ř ř Í ď ý í ří é š ú í ř é ů čí ů í í č é ěší á ží ý á í é Č é ý é Č á á áč ář á í ž ý č ý í í á á ží á é ří ž š

Více

č í ů ž ý ěř í Ž ř í š ě ží á íá í é íž á ě ě ý á í é ž ů é í á é ž ě ž ř ě ř Ž é ří ž ý ě í č í é á é á í á ý ěř ř ší ř é ů ů č ě ň í í ěšť é č í á í

č í ů ž ý ěř í Ž ř í š ě ží á íá í é íž á ě ě ý á í é ž ů é í á é ž ě ž ř ě ř Ž é ří ž ý ě í č í é á é á í á ý ěř ř ší ř é ů ů č ě ň í í ěšť é č í á í í í á ů ř Ž á á í ě í ů á ž ž é í ř ř ě č í Ž ž í ě í í á ěřá ý č í í í ý á á čí ř á ý ž é é é í řá í ý ěň í í é á ě ě č ěř í í řá á í í č á ě ší ů ě í ů ě ř á č é ě é ě í á í ří á í ě í é á á ě é é é

Více

č é á ý á ý í é č á í ůř ž č á í á á é é í Č á ý čí á í á í ý ž á Ý ě š ů á ý č é í ř í í é á í ž ě ě ý í ů č é ů ě č í č á ě Žá í á ý á ý ú ěš ý ý á

č é á ý á ý í é č á í ůř ž č á í á á é é í Č á ý čí á í á í ý ž á Ý ě š ů á ý č é í ř í í é á í ž ě ě ý í ů č é ů ě č í č á ě Žá í á ý á ý ú ěš ý ý á č é á ý á ý í é č á í ůř ž č á í á á é é í Č á ý čí á í á í ý ž á Ý ě š ů á ý č é í ř í í é á í ž ě ě ý í ů č é ů ě č í č á ě Žá í á ý á ý ú ěš ý ý á š á á ř ý á á í š í ř ý í á í í ý í č é ř í ěčí áš

Více

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š Č Á ÍÝ É č é í í ř á ý š ý í ř á í í ě ší é ú č á ě ý ů á í ů čí í ř č ž í í ř ů ě é ě éú í ě č ě ě í í í í ý ý ří č ý čá á ý ář á á é ú ůž é č ě ří ž í ří á í á á é á á ý ě ů á í á č č ě Ž ú á ú ří š

Více

í ě ší ý á í í á ě ě ú í á í é á í ý ů ě ě ší é č ý ří á í čá í í ě í ž é ž ý á ý é ý ž čí ž í ší ř á á č ž ř š é ř č é ží í ě ší ř á č ý ů á ů ý č í

í ě ší ý á í í á ě ě ú í á í é á í ý ů ě ě ší é č ý ří á í čá í í ě í ž é ž ý á ý é ý ž čí ž í ší ř á á č ž ř š é ř č é ží í ě ší ř á č ý ů á ů ý č í í ě ší ý á í í á ě ě ú í á í é á í ý ů ě ě ší é č ý ří á í čá í í ě í ž é ž ý á ý é ý ž čí ž í ší ř á á č ž ř š é ř č é ží í ě ší ř á č ý ů á ů ý č í ů ž á ří ří ž á í í ý é í ž í ě ý č é á ž é á ě á á

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Dokáže e využít ož ostí digitál ího katastru e ovitostí?

Dokáže e využít ož ostí digitál ího katastru e ovitostí? Dokáže e využít ož ostí digitál ího katastru e ovitostí? Konference ISSS 2017. du a Pl ě í Ko ep e digitaliza e katastru Ko ep e la přijata ro e Digitalizace popis ý h údajů katastru V udo á í o ého i

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

ý Í č ší í ě í ů ý í ě á íó í í á ě í ě í š í ť é ř š ě Í é é Í á í ří í íř í íž í í í í ů ží í ý í ů í ší ěá Í á é á í í ě ě í ó ý ý í í í ť í á ší í

ý Í č ší í ě í ů ý í ě á íó í í á ě í ě í š í ť é ř š ě Í é é Í á í ří í íř í íž í í í í ů ží í ý í ů í ší ěá Í á é á í í ě ě í ó ý ý í í í ť í á ší í ý Í č š ě ů ý ě á ó á ě ě š ť é ř š ě Í é é Í á ř ř ž ů ž ý ů š ěá Í á é á ě ě ó ý ý ť á š ě ž é é č Á ž á Í ř Ě ó é ř á ú Í ě ý é ě š č ý Í ě ř ů ě ú ň Í ť é ě ě š Ě ó á ř č ě ó ů ř ř á Íř ží ř ě č ě

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

ý Č á ý á č ář ý ý ů á ě ě ě ů á žš řá řá šš á ř ř ž šš řá ůž ý á č Ž á ě žš řá č ý ž ě ě á ý á ř ž ř Í ř á ý á á žš Ťá ř ý á ý žš řá ář ý á ý ý á ář

ý Č á ý á č ář ý ý ů á ě ě ě ů á žš řá řá šš á ř ř ž šš řá ůž ý á č Ž á ě žš řá č ý ž ě ě á ý á ř ž ř Í ř á ý á á žš Ťá ř ý á ý žš řá ář ý á ý ý á ář Ť Ť ó ý Č á ý á č ář ý ý ů á ě ě ě ů á žš řá řá šš á ř ř ž šš řá ůž ý á č Ž á ě žš řá č ý ž ě ě á ý á ř ž ř Í ř á ý á á žš Ťá ř ý á ý žš řá ář ý á ý ý á ář č ý á ř á á á ž ž ů áí ů á ý á ž ř á š ý Ž ř

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

Í č í Á Á Á é ř ů ž é á é ž á í ě í ě í é é á í ě é í á ř á í é á á á á á í ť á í ě ř íž í ž č ěúč é á ě ř é í á í á á á ě ě é č é ř á ě á ž í ů č ý ý í ž ě á í ý á á é í š é á á í á í é ř ě é Ú ý í á

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

Filozofi c k á f a k u l t a

Filozofi c k á f a k u l t a U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Filozofi c k á f a k u l t a Ú s t a v r o m á n s k ýc h s t u d i í B A K A LÁ Ř S K Á P R Á C E Iv e t a Le g á t o v á D v ě s e t k á n í s N o v ým s

Více

1. PRAMENY A LITERATURA

1. PRAMENY A LITERATURA U N I V E R ZITA KA R L O V A V P R A ZE F i l o z o f i c k á f a k u l t a Ú s t a v s l a v i s t i c k ý c h a v ý c h o d o e v r o p s k ý c h s t u d i í S e mi n á ř s t ř e d o e v r o p s k ý

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

ž Í ú č č ě ó ě ě é ó ů Ú č Č č ý š ú ě ó š ý ě é ó ý ý ř ž ó č ť Č č ř č é ý é ě ř é é č é ý č é č č ř ě ě ř ě ž č ý ó ž ý č ý š ě é ř ý š š č é č č é ě č Í ó ó ý č ó ý Ž č č é ů ů ř ě ě š ř ě é ř ě

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

ě ě í ý ě á ý ů é á í ů á č š í ř í ó ě é á ž ý í ě ýč ář ř š ě ý ář ý á é á í š ě é í ř áž á á ě í ě á í í í á ý ří ě ý ě ší é á á í í ř ř á á í Í áž

ě ě í ý ě á ý ů é á í ů á č š í ř í ó ě é á ž ý í ě ýč ář ř š ě ý ář ý á é á í š ě é í ř áž á á ě í ě á í í í á ý ří ě ý ě ší é á á í í ř ř á á í Í áž Á á í ý á í č é é á í í čí í ý á ů í é á í ř ů ý č é é ř í á é é ě ě í ý ě í é ý á í í í ý á í ž í č ý ý á ů ů řá é é á ý á ý ě í ý ě á ř á ř é š í ží í ě é ě é á á í á á ů ě ší ů á í í ů ě í é é ý š š

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á É í č é á í ž ář í ý ý á í íž ě á ý é í ě í í ž ý ý ý ý ž ě ř ý á í í ý í á é ž Č é á á á á ě č é í é ší č é é č š ř á é č í ě í č č á é ě ž á í ý ř ř í ř í ž é ě é í ž ů á í í ě š é ř é ý ý Č Č é á ůč

Více

ř é í ý á ď ň é č ů í ě ž ž é ď í č á á š žíš ů ž á ž č ň ý ž š ž ž ší í í ě š í á š í ří é ž é říč č é é ě ř á ů ě ž ří á ž é é í í ří č ž é ě á é ř

ř é í ý á ď ň é č ů í ě ž ž é ď í č á á š žíš ů ž á ž č ň ý ž š ž ž ší í í ě š í á š í ří é ž é říč č é é ě ř á ů ě ž ří á ž é é í í ří č ž é ě á é ř Á Ž Č Í Á Á á é Ž í á í í é á č ř ě á ž ě ž ří ý ě ý ý ď áří ř í ž é ž čá í í ž á íč á é í íš ž í ší é ě í á ž á í í Ž í ý ž á ě ší á ý í ý í ž á í á é í á ěž é á á čá č é á čá ř é í šíř í á í ů ý ý ý

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

á í í á í í ž ší ě á ě é á ě á ř í Í ě á ě Č á í á é é é á í ý č ý ě ší ý ž š é č é é ě š ě í í í í á í ý ř č é ř í čá í ř ě é í í ě é ř ě é ěč é ě í

á í í á í í ž ší ě á ě é á ě á ř í Í ě á ě Č á í á é é é á í ý č ý ě ší ý ž š é č é é ě š ě í í í í á í ý ř č é ř í čá í ř ě é í í ě é ř ě é ěč é ě í č É Í É Í Á Í Ž Ě Í Á Í čá í í í ě á í í ě é čá í č ý á é í á ř ů ž ěž ě ý í ý á ý íž á ř í ě á ý ž í ě á í říš ě ř ě č í í í ě á ř ě ů á é ř í ř í ě í á ě íč ý á ý š á á ěží ů Č á í č é á í ů č í ř ž

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

í í ú ř Í ř í á í é é é Í á ý ň ř í š í č í í á í í é í í í á á ó ě Í í ě í í í í í řá ů čč ř č á í í í ě á ě ě í á í š ť Í ě Í ř ě í ě č Í ř é č š ě

í í ú ř Í ř í á í é é é Í á ý ň ř í š í č í í á í í é í í í á á ó ě Í í ě í í í í í řá ů čč ř č á í í í ě á ě ě í á í š ť Í ě Í ř ě í ě č Í ř é č š ě ú ř Í ř á é é é Í á ý ň ř š č á é á á ó Í řá ů čč ř č á á á š ť Í Í ř č Í ř é č š á č ý č é ó á č ř ů á č č š á ů á Í á á é č ú ó ť ý Í ř č é Í č š á ř á é á ř á ř ů ř ř á áž á Í ý é é č ý čů á é é é č

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

É Í Á Í á ý ě é ě č í í ů á á č á á ří ý č é é í é ž š í í í ř č í ě íž í ž Čá č ě ý í í ř ě í ž č ě á é á ž ý á č ř íž č ž ž ř á í í í í ř ě í á ů á

É Í Á Í á ý ě é ě č í í ů á á č á á ří ý č é é í é ž š í í í ř č í ě íž í ž Čá č ě ý í í ř ě í ž č ě á é á ž ý á č ř íž č ž ž ř á í í í í ř ě í á ů á É Í Á Í á ý ě é ě č í í ů á á č á á ří ý č é é í é ž š í í í ř č í ě íž í ž Čá č ě ý í í ř ě í ž č ě á é á ž ý á č ř íž č ž ž ř á í í í í ř ě í á ů á ř ž ř ě é í ř ší ú á í á í é č á éčá ů číí ů čí í ř

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é Ó Á Á ó í ě í á é é á ží á é á í í ř á á á č š á á á í č í í ň í ř ší á á í ří á í é á á ě á á á ř ě á í š ě ý í á ří é š ýš ý á é ý ě é ř éž ž ě í í í š ž íš í ř ě ě á í í ž á úč č ě ý á ó ěř ě ů č ů

Více

á ý é í č ří Ť á íč é í ž č ř Í é Ť č í ž á ý ý á é č í ý ř ří í ž ř é ř á á í ý ý ů í Í ř ů Ž á á á ž ří š ě Í ž č é ří ř í ř í Ť ý š ý ř í ý ů ří ř

á ý é í č ří Ť á íč é í ž č ř Í é Ť č í ž á ý ý á é č í ý ř ří í ž ř é ř á á í ý ý ů í Í ř ů Ž á á á ž ří š ě Í ž č é ří ř í ř í Ť ý š ý ř í ý ů ří ř á ý č ř Ť á č ž č ř Í Ť č ž á ý ý á č ý ř ř ž ř ř á á ý ý ů Í ř ů Ž á á á ž ř š ě Í ž č ř ř ř Ť ý š ý ř ý ů ř ř á š á Í ř ý ý ř ř č ř ř Í š ý Í Ť č ř á Í ó č ř ý ž ý Í ř č ž á ř ž ý ž ří ř š Í É Í ř Í

Více

á ý ýž č á Ž ý č é č é ú č ř š ó ě ě ď š á é í á é ář é č ř š Ž ě ě ě í č ě éří é ě ě Ž í á ř é ě Ž Ž ž é á í ě ř úř é ú ě í ěč ě ž ď é ě č š ě š é é

á ý ýž č á Ž ý č é č é ú č ř š ó ě ě ď š á é í á é ář é č ř š Ž ě ě ě í č ě éří é ě ě Ž í á ř é ě Ž Ž ž é á í ě ř úř é ú ě í ěč ě ž ď é ě č š ě š é é ů á ŤÍ é í í ě ý í ě ě á ří á á á ří š í ů š í Í ářů í ú ů ý ý á ť ů í á ů Í ů ř á ř í áž ťí ú éý áš Í ž é Ž Í á ž ů á čá é č í ří í ó í č Í ě í á ě áš í Í Á í ř ě é é á íř ě č é ří é á ř é Ž í ří é á

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ř ě ř Í ě ý ě ě ť ů ž Ú ř ž ř ž ť ž š ú ý ř š ů ž ž ř ý ů š ě á ž ž á ý ý ž ř ý ěř ý á á ě á ě ž á ů ěž Ž ě ý Ž áš š ř ý á ř á á ě ž ř ě š ř ě á ž ě ý á ě ý ý ž š ň ě ž á áš ě ě á á š š š á á ář ě ě ž

Více

í ý ó ý ó š í á á é ě ší é í ě ě é Č Ě í í í é ý ž é á í ž ý ů ý í ů í á é ě ňá ů š ě é ř é ší á í ž ř í čí é ý ř ž ý é á í ý ý é č é é ě é é í ř í š

í ý ó ý ó š í á á é ě ší é í ě ě é Č Ě í í í é ý ž é á í ž ý ů ý í ů í á é ě ňá ů š ě é ř é ší á í ž ř í čí é ý ř ž ý é á í ý ý é č é é ě é é í ř í š í ý ó ý ó š í á á é ě ší é í ě ě é Č Ě í í í é ý ž é á í ž ý ů ý í ů í á é ě ňá ů š ě é ř é ší á í ž ř í čí é ý ř ž ý é á í ý ý é č é é ě é é í ř í š í ř í é čí í ř č é ř č é ř ě ý é í í č í é í é čá ř

Více

íž ě íž á ť ř ť í ž ě ě á í ň á í á í ů ů íž ď ř ť šíř é ě ě ě ř í ší íř ý ý ů éříš éš ěž ě á í á í ř é šíř ý ěží č ě š é í í ř í á í á í ž ž é ř é í

íž ě íž á ť ř ť í ž ě ě á í ň á í á í ů ů íž ď ř ť šíř é ě ě ě ř í ší íř ý ý ů éříš éš ěž ě á í á í ř é šíř ý ěží č ě š é í í ř í á í á í ž ž é ř é í Í Ý ČÁ Ú ý ší é č ý ůž í š é á é í ř š ř ů ě í í áří ě ž í á é á ě é í ž ě á á ď ří ě č é í í í í ž ě ý á ý ů č í ý ř ě ž í í í í š í í č í ěž ž ž ř é í á ř í í ě í ž í č ě ží ř ž é ř ě š ě ž á í žší é

Více

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201 1.. Síly II Předoklady: 101 Oakování z minulé hodiny: Pohyb a jeho změny zůobují íly. Pro každou ravou ílu můžeme najít: ůvodce (těleo, které ji zůobuje), cíl (těleo, na které íla ůobí), artnerkou ílu

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

ě ž ý ř á í í č é í í ší ř í í ě í ř á ý ě á ě é í é é č ěž é á í á č é é á č ň á í í ř á í ů í á áž ě ě č é ý ý ž úč ů ý á é í ž č á é č á á í ě ž š

ě ž ý ř á í í č é í í ší ř í í ě í ř á ý ě á ě é í é é č ěž é á í á č é é á č ň á í í ř á í ů í á áž ě ě č é ý ý ž úč ů ý á é í ž č á é č á á í ě ž š í ř á í í í í í ě é ě í ý ř č é ž š ž íč ý ř í ó ž á ň í í í ží ě ý í ý á ž é ř č ý á Ú í á í šší č ý ě í é č ýš í í á í čí á č é č ř ě ší ů í š ý ů č ší í Č ří ě í ř í ť ěš č ž ě ě č é č ó í č á č ř í

Více

á í ě ý ďě í í í í í í ř ě á íč ý ů ě ž í ě ý ě ý í ý ě á í í ří ě í í í í ý š í é é á í í á á ě ů á í ě á á í íš é ó ě í í í é í á í č ý ďě ě á á ý ý

á í ě ý ďě í í í í í í ř ě á íč ý ů ě ž í ě ý ě ý í ý ě á í í ří ě í í í í ý š í é é á í í á á ě ů á í ě á á í íš é ó ě í í í é í á í č ý ďě ě á á ý ý á ě ý ďě ř ě á č ý ů ě ž ě ý ě ý ý ě á ř ě ý š é é á á á ě ů á ě á á š é ó ě é á č ý ďě ě á á ý ý á Í š ě á é Í ř řě ž á ý č é ě á ě ě ůé ý č ů é ž á á ř ž á ň ý á á ě ř ý á ů š č á á ž á é č é ó ě á ů

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

š ě š č éú č Í č č ě č ů č ěňčň é čí é ď č Ž Ž č č ý ěť č Ž ú Ž É ý č č č ůž č é é ň ý č Č ěř č ě ě ě É š ěž é Í Í ě ě č ý Í ď ýď ž Ť ň ř Íš ěž č ý ěž

š ě š č éú č Í č č ě č ů č ěňčň é čí é ď č Ž Ž č č ý ěť č Ž ú Ž É ý č č č ůž č é é ň ý č Č ěř č ě ě ě É š ěž é Í Í ě ě č ý Í ď ýď ž Ť ň ř Íš ěž č ý ěž é ř ř é ů ť ť č č ř ěž ů é Ž é Ě ě é é ř Š ě é Ž ěž ř š Č ř Ž é ř ěž é ř é ú ř Č é é ř é ř é č ř ú ů Č ě ň é č ř ÉŽ Ž ý ě Ž ůž ě ú ě ů ý Č ř ý é ř ř é ř š ě Ž ý ř žš ž é ě š š ř Ž é ř ůž é ř é ř ý ě š

Více

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é á ř í ě ž Í ú Íýář č ř ů ě ší ž í á é á ž ž á ú ůž č ú č š ě ě ž á ř í š ě í ž ř č ú í í ú ě č ú š ž č ž ř ě ží ž é š í á Č ý á í ří á ý é í ě é á ě é é á í é ý č é é ó ý ř ř ů é éě í ý í ří é é é í ů

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší č é ě é ú í ř á ý á Ž éž ý á ě š é ří é č éž í ý ÍŽ é ř ší é é č ě ě éú é á á ý ů ň ž á í á í ů č í č ě ý š ý é í á é ř á í í í š ý á ý ů ž í Ž ú á é č ě á é ř ř í š ý č é é ý ž é č ě ě é é í š ě í í ř

Více

í ž á ě ší ě č á á í é č é í č é é Ř Š ý á í í ě ů ž ř é í á ř á ň ž Ý ý ř ř á ž é é ě č é ů í ří č é ě é ž é í ž á í š ě í á í í é ý á č é š ě í ě á

í ž á ě ší ě č á á í é č é í č é é Ř Š ý á í í ě ů ž ř é í á ř á ň ž Ý ý ř ř á ž é é ě č é ů í ří č é ě é ž é í ž á í š ě í á í í é ý á č é š ě í ě á Ď á á é í čá í á í í č é č é ř ž ř í á čí ý í í ý ž ě ý ě í í š é ž č á í é á í á čň č é íš š ž í š í í í í í ž í é í é ž ě á ó í é éč í í č ý ž ý č í áš š ě é í ž ší é č č é č ý ě á í ř í ř é ší í ří

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více