ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NEPOLISY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NEPOLISY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NEPOLISY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Nepolisy 142, PSČ: , IČ: Školní řád Vypracovala: Mgr. Pavla Eliášová, ředitelka školy; projednán na pedagogické radě dne Účinnost: od 5. září 2012

2 OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Ustanovení o školním řádu B. Legislativní rámec C. Závaznost školního řádu D. Účinnost II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY A. Práva žáků B. Povinnosti žáků chování žáků C. Zacházení s majetkem školy D. Docházka do školy E. Režim školy F. Školní jídelna G. Rodiče žáků H. Zásady omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole I. Časový harmonogram vyučovacích hodin ZŠ III. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A. Vnitřní řád školní družiny B. Časový harmonogram školní družiny C. Zásady bezpečnosti ve školní družině IV. VNITŘNÍ ŘÁD PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Povinnosti pedagogických pracovníků A. Povinnosti učitelů B. Povinnosti dozírajících učitelů C. Povinnosti vychovatelky školní družiny V. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PRÁCI S DĚTMI A. Bezpečnost a ochrana žáků B. Záznam o školním úrazu 1.Kniha úrazů a) Zápis do knihy úrazů b) Co se uvádí v knize úrazů c) Záznam o úrazu d) Hlášení úrazu e) Zasílání záznamu o úrazu f) Jak postupovat při úrazu C. Ochrana před sociálně patologickými jevy VI. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků stupně hodnocení prospěchu C. Klasifikace chování stupně hodnocení chování

3 D. Výchovná opatření pochvaly opatření k posílení kázně E. Slovní hodnocení zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace F. Celkový prospěch žáka prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen G. Práce v zájmových útvarech H. Postup do vyššího ročníku I. Odložení klasifikace J. Komisionální přezkoušení K. Opravné zkoušky L. Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Kritéria pro jednotlivé stupně slovního hodnocení u žáků s vývojovými poruchami učení M. Klasifikace a hodnocení nadaných žáků VII. ŘÁD UŽÍVÁNÍ TĚLOCVIČNY VIII. ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY IX. ŘÁD ŠKOLNÍ CVIČNÉ KUCHYŇKY

4 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Ustanovení o školním řádu Školní řád je základní normou organizace. Stanovuje práva, povinnosti a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců žáků v souladu s platnými legislativními předpisy. Upravuje a vymezuje provoz a vnitřní režim organizace, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a podmínky zacházení s majetkem. Obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. B. Legislativní rámec - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění - Zřizovací listina - Zákoník práce - Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení C. Závaznost školního řádu Tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zaměstnance organizace a zákonné zástupce žáků. D. Účinnost Tento školní řád nabývá účinnosti dne 1. září 2012 a ruší se školní řád ze dne 7. září 2005.

5 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY A. Práva žáků Žáci mají právo: 1) na vzdělání podle školního vzdělávacího programu a na účast ve výuce podle rozvrhu, 2) na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 3) jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy, 4) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 5) na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj, 6) na vyjádření se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést sám, nebo prostřednictvím zákonných zástupců buď učiteli, třídnímu učiteli, nebo ředitelce školy, 7) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, 8) na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě onemocnění, zdravotního postižení i v případě mimořádných schopností a talentu), 9) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, 10) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením 11) na svobodu ve výběru kamarádů, 12) na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, 13) na to, aby byl respektován žákům soukromý život a život jeho rodiny, 14) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, 15) na ochranu před všemi formami zneužívání a před kontaktem s drogami, 16) na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti, 17) jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, či jinou osobu, 18) na život v práci ve zdravém životním prostředí, 19) na rovnoměrně rozvržení písemných zkoušek. B. Povinnosti žáků chování žáků 1) Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Jsou povinni chránit si své zdraví, zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. 2) Žáci dodržují zásady slušného chování ve škole. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem dobrý den, chovají se v souladu s pravidly slušného chování. 3) Do školy vstupují určeným vchodem, ten také používají k odchodu. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do vhodných přezůvek, kde také odloží svrchní oblečení. Při odchodu ze školy si nechávají v šatnách pouze přezůvky a sportovní oblečení na TV uložené v sáčcích.

6 4) O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele. O velké přestávce mohou žáci využít za příznivého počasí prostory za školou, mohou se volně pohybovat po budově školy mimo šaten a vstupního prostoru školy, musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti (vždy pod dohledem učitele). 5) O polední přestávce se žáci za dozoru učitele stravují ve školní jídelně. Následně se společně vracejí do prostor školy, kde si je přebírá učitel, se kterým mají žáci odpolední výuku. Tento pedagog vykonává ve třídě dozor do doby zahájení odpoledního vyučování. 6) Do tělocvičny a odborné učebny přecházejí a vstupují ukázněně s vyučujícím. V případě zájmových činností jen se svým vedoucím. Do tělocvičny se přezouvají do vhodné sportovní obuvi. 7) Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují průběh vyučovacích hodin. Každý žák je zodpovědný za své chování a studijní výsledky. 8) Žáci zvolení třídním učitelem jako služba týdne dbají na čistotu a pořádek ve třídách, zalité květiny, smazanou tabuli, doplňují křídy, ohlašují zvonem začátek a konec vyučovacích hodin apod. 9) V šatnách jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu, o polední přestávce nesmějí pobývat v šatně. 10) Do školy žáci nesmí nosit věci, které by mohly způsobit úraz, ohrozit zdraví nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. 11) Pomůcky na vyučování má žák před každou hodinou srovnané, je na svém místě a chová se tiše. 12) Při vyučovacích hodinách nesmějí mít žáci zapnuté mobilní telefony. Vhodnost přinášení mobilních telefonů žáky do školy zváží pečlivě každý zákonný zástupce společně s dítětem. Mobilní telefon je osobní věc žáka, proto je uložen o hodině v aktovce žáka. O přestávkách mobilní telefon má žák také v aktovce nebo u sebe (v kapse, ruce, zavěšen na opasku). 13) Tablety, ultrabooky a další ICT prostředky žáci ve vyučovacích hodinách používají pouze se souhlasem vyučujícího, jinak jsou uloženy v tašce žáka. V době mimo vyučovací hodiny jsou tyto prostředky používány v souladu se zákony ČR a žák se řídí zásadami bezpečného použití internetu. Porušení se bere jako hrubé porušení školního řádu. 14) Žákům školy je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření. 15) Ve škole dodržují žáci pravidla slušného chování, dbají na dobré občanské soužití, nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Zvláště hrubé a slovní úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 16) Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 17) Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dohled a také třídnímu učiteli. Nalezené věci odevzdá nálezce v ředitelně školy. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dohled a také třídnímu učiteli. 18) Nalezené věci žáci odevzdávají školnici nebo do ředitelny. 19) Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, případně dalším občanům.

7 20) Žáci mají povinnost: řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, na vyučovací hodiny přicházejí včas, (tj. 10 minut před zahájením vyučování), aby si stačili připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem, účastnit se mimoškolních akcí, na které se přihlásili, dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, vyjadřuje-li žák své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem, nepoškozují majetek školy a spolužáků a také ty, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou, případné škody jsou povinni zaplatit, ve školní jídelně se řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků jídelny, dodržují pravidla slušného stolování, nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. C. Zacházení s majetkem školy 1) Žáci mají právo užívat zařízení školy, učebnice, učební pomůcky a potřeby v souvislosti s vyučováním nebo zájmovou činností organizovanou školou. Při tom se řídí pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob. 2) Žáci jsou povinni zacházet se zařízením, učebnicemi, učebními pomůckami a dalšími věcmi tak, aby nedošlo k jejich poškození. 3) Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí úmyslně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada. 4) Zjistí-li žák poškození zařízení, učebních pomůcek nebo dalších věcí, oznámí tuto skutečnost učiteli. Žákovská knížka je důležitý dokument, který je chráněný čistým obalem. D. Docházka do školy 1) Žáci jsou povinni účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přicházejí včas, aby si stačili připravit věci na vyučování. 2) Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce/notýsku. Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka. 3) Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. 4) Nepřítomnost žáka ve škole ze zdravotních a jiných vážných důvodů omlouvají rodiče (zákonní zástupci) do tří dnů od začátku nepřítomnosti (dle písmene G. tohoto řádu). 5) Ve vyučovací době navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. 6) Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli, omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu

8 učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění. 7) Škola má právo v odůvodněných případech vyžadovat lékařské potvrzení na omluvu žáka. 8) Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování: jeden den třídní učitel, více jak jeden den ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů. 9) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. 10) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. E. Režim školy 1) Budovu školy pro vstup žáků otevírá školnice v 7.00 hod. Vykonává dozor u dětí, které přicházejí do školy po jejím otevření do 7,30 hod., uzavírá hlavní vchod v 8,00 hod. 2) Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi, odloží oděv a odcházejí do tříd. 3) Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 8.00 hodin, probíhá dle pevného rozvrhu, který je vyvěšen ve třídách i ve sborovně školy. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Mezi vyučovacími hodinami jsou přestávky v délce 10 minut, velká přestávka trvá 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 40 minut. 4) V době vyučování (pokud není dohodnuto jinak s tř. uč.) jsou návštěvy zakázány, škola je uzamčena. 5) Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy. 6) Žáci mohou trávit hlavní přestávku za dohledu učitele ve venkovním prostoru školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dohledu. 7) Do kuchyňky (v 1. patře) vstupují žáci jen za přítomnosti učitele, do sborovny a ředitelny jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. 8) V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben. 9) Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí budovu školy ihned po skončení dopoledního vyučování. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, opustí budovu školní jídelny ihned po obědě, pokud nenavštěvují školní družinu. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně a mají odpolední výuku, doprovází své spolužáky do ŠJ a následně zpět do budovy školy.

9 10) Zbylý čas do zahájení odpolední výuky tráví žáci ve třídě pod dozorem učitele, se kterým mají odpolední vyučování. 11) Po skončení odpoledního vyučování žáci odcházejí za doprovodu vyučujícího do školní družiny, nebo se zdržují v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezují se, obléknou a odcházejí z budovy. F. Školní jídelna 1) Do jídelny odcházejí žáci za doprovodu vyučujícího ihned po ukončení vyučování. Je projevem nekulturnosti zkracovat si cestu přes trávník. 2) Aktovky a přebytečný oděv si ukládají v prostoru před jídelnou na věšáky. Peníze a cenné předměty nedoporučujeme ponechávat ani v odloženém oděvu ani v tašce. 3) Do jídelny žáci vstupují přezuti, nejprve sní polévku pak se ukázněně staví do zástupu pro výdej hlavního jídla podle pokynů dozírajícího učitele. 4) Při stolování je žák tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelky, vedoucí školní jídelny a kuchařky. 5) Po skončení oběda zastrčí židli a odnese použité nádobí. 6) Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně způsobené škody. 7) Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, žáci vše snědí v jídelně. 8) Žáci se podřizují pokynům vyučujících i personálu školní kuchyně. Neukázněný žák může být potrestán zařazením na jiné místo fronty čekajících žáků, za opakované přestupky závažnějšího rázu či nekulturní chování může být žák vyloučen ze školního stravování. 9) Po obědě čekají žáci na vychovatelku nebo vyučující se kterou mají další vyučovací hodinu v prostoru před jídelnou, kde se chovají slušně. Žáci, kteří nemají další vyučování odcházejí bez otálení z jídelny. G. Rodiče žáků 1. Rodiče žáků mají právo: na svobodnou volbu školy pro své dítě, nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, po dohodě s vyučujícím nahlédnout do vyučovací hodiny, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách, třídních schůzkách, případně v jinou dobu po předchozí domluvě, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, volit a být voleni do školské rady, požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. 2. Rodiče žáků jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy, na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkající se vzdělávání žáka. 3. V případě nepřítomnosti žáka musí doložit důvody jeho nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

10 4. Informace rodičům jsou poskytovány také prostřednictvím žákovské knížky, kterou rodiče pravidelně kontrolují a toto stvrzují svým podpisem. Zatajování a časté nepředkládání žákovské knížky žákem se hodnotí jako vážný přestupek, který brání informovat rodiče (5x nepředložení žákovské knížky stupeň 2 z chování, 10x stupeň 3 z chování). 5. Rodiče jsou povinni informovat třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 6. Za povinnost mají oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích. 7. Rodiče mají možnost se podílet na dění v ZŠ, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v ZŠ děje, mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u učitelů nebo u ředitelky školy. Odpovídají za omluvu nepřítomnosti svého dítěte ve škole jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (písmeno G.). H. Zásady omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole 1. Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce /notýsku/. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. 2. Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence dítěte. 3. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Návštěvy lékařských zařízení je třeba pokud možno realizovat v době mimo vyučování. 4. Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence. 5. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Rodiče /zákonní zástupci/ si vždy žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou omluvenku. 6. Třídní učitel může ve výjimečných případech požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem žáka, v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. 7. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování na 1 den třídní učitel, na více dnů ředitelka školy. I. Časový harmonogram vyučovacích hodin ZŠ 1. hodina 8,00 8,45 2. hodina 8,55 9,40 3. hodina 10,00 10,45 4. hodina 10,55 11,40 5. hodina 11,50 12,35 polední přestávka 12,35 13,15 7. hodina 13,15 14,00

11 III. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A. Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny (ŠD) vychází ze školního řádu ZŠ a plně ho respektuje. 1) ŠD slouží k výchově, vzdělávání, rekreaci a k aktivnímu využití volného času žáků a umožňuje přípravu na vyučování. Může organizovat společnou činnost pro děti a rodiče, a to i o víkendech a školních prázdninách. 2) ŠD organizuje program činnosti tak, aby umožňoval žákům volbu mezi různými činnostmi. 3) ŠD využívá ke své činnosti hernu (přístavba), prostory bývalého školního bytu, ale i jiné prostory školy: tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní hřiště i zahradu. Za přechody žáků jsou vždy zodpovědné vychovatelky ŠD. 4) Jedno oddělení ŠD je možné naplnit do počtu 30 žáků na pravidelnou docházku. 5) ŠD zřízenou jako součást školy řídí ředitelka školy a za provoz zodpovídají vychovatelky. 6) Ředitelka školy určí počet oddělení v družině, počet žáků v jednotlivých odděleních. 7) O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Přednostně jsou přijímáni žáci 1., 2. a 3. ročníku. Žáci vyšších tříd 1. stupně jsou zařazováni do naplnění kapacity. 8) Ředitelka školy schvaluje program činnosti ŠD. 9) ŠD je v provozu po celý školní rok od 11,40 15,00 hodin, v období školních prázdnin je provoz přerušen. 10) V době, kdy ŠD chce pro žáky organizovat určité činnosti (např. vycházky, různé akce ) vyžadující ucelený či delší pobyt ve ŠD, musí vychovatelka písemně informovat rodiče, že děti budou opouštět ŠD až v určitý čas. 11) Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. až 5. ročníku ZŠ na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Odhlášení dítěte v průběhu školního roku nebo jakákoli změna týkající se odchodu dítěte musí mít rovněž písemnou formu. 12) Každý rodič vyplní za žáka zápisní lístek do ŠD, který předá vychovatelce. 13) Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD (na druhé straně zápisního lístku). Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Čas odchodu musí být vyznačen v zápisním lístku. Dítě může odcházet ze ŠD po obědě nebo v 15,00 hodin, aby nenarušovalo chod ŠD. 14) Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. 15) Děti se řídí pokyny pedagogických pracovníků vychovatelek, respektují všechna bezpečnostní opatření a svým chováním neohrožují spolužáky. V prostorách ŠD dbají děti o čistotu a pořádek. Nepoškozují zařízení a vybavení ani osobní věci spolužáků. 16) Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí úmyslně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada. 17) Žákům ve ŠD je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření.

12 18) Školní družinu může výjimečně využít i dítě, které není přihlášeno k trvalé docházce, např. v době, kdy je z různých důvodu cíleně či neplánovaně přerušena výuka, či v případě vážných rodinných důvodů (úmrtí v rodině, nevyhnutelná návštěva lékaře apod.), a to po dohodě rodičů s vychovatelkou. Podmínkou je, že nesmí být překročen počet dětí stanovený pro oddělení. 19) Při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby je vychovatelka povinna telefonicky informovat zákonného zástupce žáka, příp. je-li to možné, odvést dítě domů osobně. Pokud se nepodaří kontaktovat nikoho z rodiny, bude předáno policii. 20) Výše úplaty = měsíční výše úplaty je stanovena na 50,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině. Úplata je vybírána vždy na začátku příslušného měsíce. O zaplacení jsou zákonní zástupci žáků informováni prostřednictvím žákovských knížek či notýsků. Pokud přihlášené dítě přestane během tohoto měsíce ŠD navštěvovat, nebude se tento měsíční poplatek vracet. Tyto finanční prostředky jsou využívány k nákupu výtvarných a sportovních potřeb, her a pomůcek využívaných dětmi ve ŠD. 21) Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten, kde dohlédne, aby žáci odešli ze školy domů. 22) Dětem je denně zajištěn odpolední příjem tekutin (čaj). Vychovatelky dbají zejména v letních měsících, aby žáci dodržovali pitný režim. Kdykoliv během dne se mohou napít. 23) Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků v družině odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny, a to od příchodu až do odchodu žáka z družiny. Jiný než dohodnutý způsob odchodu žáka ze ŠD je zaznamenáván do docházkového sešitu. 24) Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD na zahajovací třídní schůzce rodičů. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce. 25) Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. Toto rozhodnutí předem projedná se zákonnými zástupci žáka, vyhotoví o něm písemný zápis a informuje o něm zřizovatele. B. Časový harmonogram ŠD DEN I. oddělení (mladší děti) II. oddělení (starší děti) pondělí 11,40 15,00 12,35 15,00 úterý 11,40 15,00 12,35 15,00 středa 11,40 15,00 12,35 15,00 čtvrtek 11,40 15,00 12,35 15,00 pátek 11,40 15,00 12,35 15,00

13 C. Zásady bezpečnosti ve školní družině a) V místnosti Dodržovat řád školní družiny, školní řád, případně řády odborných pracoven (tělocvična, počítačová učebna, cvičná kuchyňka). Zákaz manipulace s elektrickými zařízeními. Při činnosti lze užívat pouze spotřebiče z majetku organizace, které byly prohlédnuty a mají příslušný atest revizního technika. Zákaz vyklápění z oken a manipulace s okny. Neběhat, neskákat, neklouzat se mimo program, nesjíždět po zábradlí, nestoupat na židle, stoly a jiný nábytek. Pozor na ostré hrany nábytku, radiátory, používat jen bezpečné pomůcky, např. mladší děti mohou stříhat jen s nůžkami, které mají oblé zakončení. Udržovat pořádek v místnosti. Během činnosti dodržovat kázeň a klid. b) V tělocvičně Dodržovat bezpečnostní ustanovení zveřejněné pro danou tělocvičnu. Před každým použitím nářadí vychovatelka osobně zkontroluje jeho stav. U každého nářadí musí být podávána záchrana, při cvičení dbát na patřičné rozestupy. Děti mohou cvičit pouze ve vhodném oblečení a obutí. Při cvičení a hrách žáci odkládají ozdobné předměty (náramky, prsteny), které by mohly ohrozit jejich zdraví. Pro míčové hry v tělocvičně musí mít všechna okna a světla drátěné kryty. c) Při akcích ve městě Při pobytu po komunikacích a v ulicích dodržovat vyhlášku o silničním provozu, s jejími hlavními zásadami před akcí seznámit žáky. Před přesunem seznámit účastníky s trasou a prostorem. Určit místo srazu pro případ, že by se některé dítě při přesunu či při hře ztratilo. Před započetím hry vymezit prostor, zkontrolovat osobně, zda nehrozí nebezpečí střepů, injekčních jehel, želez apod., zda je prostor přehledný. Při nástupu do autobusu dbát na ukázněný nástup vychovatelka nastupuje a vystupuje vždy poslední. Je vhodné, aby děti doprovázely dvě dospělé osoby. Při jízdě dbát na klid ve vozidle, aby hlukem nebyly obtěžováni ostatní cestující. Pro přechod vozovky používat značené přechody, děti přecházejí hromadně na pokyn vychovatelky, pokud přechod není řízen světly, vychovatelka zajišťuje případné zastavení vozidel uprostřed vozovky a odchází z ní s posledním dítětem. Místa her by neměla být osamělá, dětem připomeneme nebezpečí kontaktu s neznámými osobami. V případě rozchodu pro nákupy či samostatnou prohlídku města určíme skupiny dětí (3-5), které budou chodit stále spolu. Samostatný pohyb dětí po setmění není možný. d) Koupání Koupání se provádí pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno.

14 Vychovatelka osobně ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat a koupat, učiní taková opatření, aby měla neustále přehled o žácích (čím častěji děti přepočítává, tím lépe). Vychovatelka rozdělí žáky na dvojice, které se při koupání vzájemně sledují. Na závěr koupání vychovatelka žáky přepočítá. Jedna vychovatelka může odpovídat pouze za deset žáků. Žáci jsou povinni poslouchat a dodržovat veškeré pokyny vychovatelek. Musí hlásit předem svůj odchod na toaletu nebo jakékoliv opuštění prostoru, na kterém se právě družina nachází. Žáci jsou povinni ihned nahlásit úraz (svůj nebo spolužáka).

15 IV. VNITŘNÍ ŘÁD PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A. Povinnosti učitelů 1. Učitel dodržuje platný pracovní řád. 2. Učitel je povinen důsledně dodržovat vyučovací čas. Během vyučování učitel neopouští třídu. Do školy přicházejí nejpozději 15 min. před vyučováním. 3. Nemůže-li se pro nemoc (či jiný závažný důvod) dostavit do školy, ohlásí tuto okolnost včas (tj. před zahájením vyuč.) vedení školy. Změny rozvrhu nebo výměny hodin oznámí a projedná s ředitelem školy, změnu schvaluje ředitelka školy. 4. Při akcích školy nebo výuce mimo budovu školy soustředí žáky před školou a přivádí je po skončení akce opět až k budově školy. V odůvodněných případech po písemném oznámení rodičům žáka je možný sraz a rozchod podle určení pedagoga. 5. Po příchodu a před odchodem ze školy se seznámí s úkoly (viz nástěnka ve sborovně). 6. Učitel před výukou zkontroluje připravenost žáků i třídy na vyučování (čistota, křída, pomůcky apod.). Udržování pořádku a čistoty třídy je věcí kolektivu žáků a učitelů. 7. Pomůcky určené k vyučování připravuje do třídy během přestávky. Pokud má dohled nad žáky, musí si pomůcky zajistit v době volna. Je odpovědný za odevzdání pomůcek v bezvadném stavu. 8. V průběhu dvouhodinové výuky výchovných předmětů nesmí učitel opustit žáky, přestávku může přesunout před výuku nebo na její konec. 9. Po zkoušení ohlásí učitel známku žákovi před třídou, zdůvodní ji a zapíše do žákovské knížky. 10. Třídní výkazy mají třídní učitelé trvale uloženy ve sborovně, třídní učitel ručí za dobrý stav třídní knihy, dbá na to, aby zápisy do třídní knihy byly řádné a včas. 11. K zajištění kázně používá učitel jen pedagogicky vhodných prostředků (domluva, kázeňský sešit, žákovská knížka). Tělesné tresty nejsou dovoleny. Nepoužívá ani nepedagogických trestů (mechanické opisování, zkoušení za trest, prověrky za trest apod.) 12. Pracovník školy je povinen hlásit ředitelce školy každou změnu bydliště, stavu, číslo účtu, telefonu apod. 13. Jestliže učitel ponechá žáka na doučování (vždy po dohodě s rodiči) ve třídě po vyučování, zodpovídá za jeho pobyt ve škole. Není dovoleno posílat žáky bez dozoru mimo školu. 14. Kontrolu stavu učebnic provádí třídní učitel, je povinností učitele na začátku roku i na konci školního roku učebnice zkontrolovat. 15. Jestliže žák v době vydávání vysvědčení není ve škole přítomen, je učitel povinen jeho vysvědčení odevzdat ředitelce školy. Dříve se vysvědčení vydávat nesmí. 16. Pracovní doba učitele je dána rozvrhem hodin a dozoru. 17. Učitel se dle rozhodnutí ředitelky školy účastní akcí pořádaných školou. 18. Přísný zákaz používání návykových látek a alkoholu.

16 19. Absenci žáků učitel sleduje, zapisuje řádně každý den při první vyuč. hodině a kontroluje každou hodinu. Z vyučování může být žák omluven pouze na základě písemné žádosti rodičů předložené předem. 20. Během vyučování není povoleno posílat žáky mimo budovu. Učitel žáky nesmí využívat k osobním službám, svěřovat jim klíče od sborovny nebo třídy. 21. Vyučující odpovídá za pořádek ve třídě. Po skončení vyučovací hodiny neopustí učitel třídu dříve, pokud není v pořádku. Vyučující v poslední hodině předá žáky docházející do ŠD vychovatelce ŠD a osobně ohlásí nepřítomné žáky. Pokud žáci nenavštěvují ŠD a stravují se ve ŠJ, předá učitel v poslední hodině tyto žáky dozírajícímu ve ŠJ. 22. Návštěvy rodičů přijímá učitel v předem dohodnutém termínu, nejedná s nimi během vyučování. Při řešení problémů si přizve k jednání dalšího kolegu nebo vedení školy. 23. Učitel užívá veškeré technické vybavení pouze určeným způsobem, odpovídá za poškození a nesmí pověřovat manipulací žáky. Veškeré vybavení tříd spravují třídní učitelé. 24. Úrazy žáků se zapisují do knihy úrazů - uloženo ve sborovně školy. Zápis provádí vyučující příslušného předmětu nebo dozírající učitel. Při lékařském ošetření vyplní vyučující příslušný tiskopis. 25. Účast na ped. radách a pracovních poradách je povinná. Pokud se někdo nemůže zúčastnit těchto porad, je povinen se omluvit a ve vlastním zájmu si zajistit veškeré informace a pokyny. Nepřítomnost a nevědomost není omluvou. 26. Používání mobilních telefonů ve vyučovacích hodinách je nepřípustné. Pedagogičtí pracovníci nechávají své mobilní telefony vypnuty. Dočasnou výjimku může ředitelka školy povolit například ze závažných rodinných důvodů. Toto ustanovení se nevztahuje na akce mimo školu, na výlety, exkurze, kurzy, zájezdy na sportovní utkání apod., kde může být případné použití mobilního telefonu důležité. 27. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. B. Povinnosti dozírajících učitelů 1. Dozírající učitelé jsou povinni nastupovat na dohled nad žáky včas a aktivně ho provádět po celou stanovenou dobu. 2. V případě, že dozírající učitel z osobních důvodů nemůže vykonávat dohled nad žáky, ohlásí tuto změnu ředitelce v takovém předstihu, aby za něho mohla být zajištěna náhrada. 3. Doprovázející učitel ve školní jídelně ručí za bezpečnost a kulturní stolování, za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny. 4. Všichni vyučující budou nápomocni dozírajícímu učiteli a nenechají bez povšimnutí žádný přestupek žáků. 5. O přestávkách zůstávají z bezpečnostních důvodů okna ve třídách zavřena. C. Povinnosti vychovatelky školní družiny 1. Vychovatelka se řídí ustanovením vnitřního řádu pro pedagogické pracovníky. Je povinna dodržovat stanovenou pracovní dobu, nastupuje do zaměstnání nejpozději 15 minut před začátkem výchovné práce.

17 2. Vychovatelka ručí za bezpečnost všech dětí, které jsou v daném okamžiku svěřeny do její péče. Zaměstnání je povinna organizovat tak, aby měla všechny děti pod dohledem. 3. Během výchovné práce není povoleno posílat žáky mimo budovu. Vychovatelka nesmí žáky využívat k osobním službám, žákům nedovoluje vstup do sborovny. 4. Vychovatelka zodpovídá za to, že děti nebudou vstupovat do oddělení nepřezuté. Kontroluje a zodpovídá za pořádek v odděleních. Zodpovídá za inventář a majetek ve školní družině, dbá na to, aby žáci nepoškozovali majetek ŠD a vypůjčené věci dávali zpět a v pořádku na určené místo. 5. Vychovatelka je povinna sledovat změny v rozvrhu na nástěnce ve sborovně a případně zastupovat nepřítomné kolegyně podle rozpisu. 6. Výlety a exkurze musí být realizovány ve smyslu osnov, povoluje je ředitelka školy. Vycházky a zaměstnání v terénu hlásí vychovatelka předem ředitelce školy. Vychovatelka využívá stejně jako učitelé veškeré technické vybavení. 7. Úrazy žáků jsou obsaženy v bodě V. Bezpečnostní opatření při práci s dětmi. 8. Používání mobilních telefonů vychovatelka ŠD může používat mobilní telefon pouze pro vyřizování provozních záležitostí ŠD. V. BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ PŘI PRÁCI S DĚTMI A. Bezpečnost a ochrana žáků a) Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad žáky, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných ZŠ. b) Učitelé jsou osobně odpovědni za bezpečnost a život žáků v době jejich dohledu. c) Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, sáňkování apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost žáků. (Při akcích ZŠ konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků). d) V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za žáky, které se činností účastní vždy, vedoucí zájmového kroužku (učitelka, vychovatelka), a to od doby převzetí žáků od třídní učitelky nebo vychovatelky do doby jejich ukončení. Po skončení ZÚ předá žáky navštěvující ŠD vedoucí ZÚ vychovatelce. Žáky, kteří nenavštěvují ŠD doprovodí do šaten, kde se obléknou, přezují a ihned opustí budovu školy. e) Větrání učitelka nebo uklizečka zařizuje výhradně dle potřeby ve třídě, za její nepřítomnosti jsou okna zavřena. f) Při chůzi po schodech dozírající učitel dbá, aby se žáci nestrkali, chodili klidně, drželi se zábradlí. g) Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. h) Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. i) Žáci chodí čistě oblečeni a upraveni. j) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

18 k) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. l) Při výuce v odborných učebnách (tělocvična, PC učebna, školní cvičná kuchyňka) zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben jsou zvlášť vypracovány. m) Poučení na počátku školního ruku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: se školním řádem, se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, s postupem při úrazu, s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. o) Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu i u některých předmětů, zejména výtvarné výchovy a pracovních činností apod. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku (též se zápisem o poučení do třídní knihy). p) Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, plavecké výcviky, všechna poučení zapíše třídní učitel do třídní knihy. Vyučující seznámí žáky se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled. q) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce organizující pedagog oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků. r) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě na hřišti nebo při akcích pořádaných školou, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. Opatření při pobytu žáků venku: Při pobytu žáků na školním, sportovním či dětském hřišti nedovolí pedagogický pracovník žákům bez dohledu lézt na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatně se vzdálit do prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o žácích přehled. Při pobytu mimo školu (ve městě) učí pedagog žáky chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistil jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku. Učitelé dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně seznamují žáky s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, semafory apod.).

19 Opatření při sportovních akcích, výletech: Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí. Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit žáky o jejich chování a dopravní kázni, o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích. Při akcích mimo sídlo školy vykonává dozor do počtu 25 žáků jeden pedagogický pracovník. Škola v přírodě dohled nad dětmi na škole v přírodě je stanoven zvláštním předpisem. Do školy v přírodě nemohou být na základě posudku lékaře vyslány žáci, jejichž zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit a žáci, kteří by ohrožovali zdraví ostatních přenosnými nemocemi. Zákonní zástupci dítěte musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti. s) Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod., upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat, informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, varuje před koupáním v místech, která neznají atp. B. Záznam o školním úrazu 1) Kniha úrazů Kniha úrazů je uložena ve sborovně školy, zodpovídá za ni ředitelka školy. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. a) Zápis do knihy úrazů provádí: vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv), učitel konající dohled nad žáky (např. o přestávkách), zdravotník (např. při pobytu ve škole v přírodě) třídní učitel (všechny ostatní případy). b) V knize úrazů se uvede: pořadové číslo úrazu, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, popis úrazu, popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, zda a kým byl úraz ošetřen, podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

20 c) Záznam o úrazu Žáci i zaměstnanci základní školy jsou pojištěni proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. V případě úrazu rodič obdrží od ředitelky školy vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá. Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci s ředitelkou školy, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole, nebo smrtelný úraz, smrtelným úrazem se rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně školy. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení o úrazu předá škola zákonnému zástupci. d) Hlášení úrazu O každém úrazu je informována ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti její zástupce. O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. O úrazu podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vniklou na životě a zdraví žáků a bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce. e) Zasílání záznamu o úrazu Záznam o úrazu zasílá ředitelka školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: zdravotní pojišťovně žáka, České školní inspekci. Záznam o smrtelném úrazu zasílá ředitelka školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení: zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka, České školní inspekci, místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Škola zasílá záznamy o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na základě jeho písemné výzvy. Škola vždy k 30. září vyrozumí ČŠI o aktualizacích záznamů o úrazu v uplynulém školním roce. Záznam o úrazu a vyrozumění o aktualizacích se zasílá ČŠI v elektronickém formuláři. f) Jak postupovat, stane-li se úraz žáka Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakýmkoliv úraze, stane-li se úraz, musí: zjistit poranění, popřípadě ho konzultovat se zdravotníkem školy, informovat ředitelku školy nebo jejího zastupujícího, zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři,

21 oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte, provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu, informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník (ředitel) sám třídním učitelem. C. Ochrana před sociálně patologickými jevy 1. Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 2. Škola zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách, spolupracuje s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 3. V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu blíže obsah průběžných vzdělávacích plánů (prvouka, přírodověda). 4. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitelka školy využije všech možností daných jí příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 5. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, ponižování, pomluvám apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným osobám nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí. K nápravným opatřením patří: - výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy; podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy nelze použít v případě žáka, který plní povinnou školní docházku); - snížení známky z chování; - převedení do jiné třídy (je třeba individuálně posoudit efektivitu tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí a podmínek); - vyloučení ze školy při opakování násilí po rozhodnutí výchovné komise nelze použít v případě žáka, který plní povinnou školní docházku; - ředitelka školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v diagnostickém ústavu; - ředitelka školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu; Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.) 6. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

22 7. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. Program proti šikanování Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento program je nedílnou součástí Primární prevence sociálně patologických jevů ve škole a Minimálního preventivního programu školy a Bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Oblast prevence užívání návykových látek Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky ( 284 zákona 40/2009 Sb., trestní zákoník), ve škole s nimi manipulovat (manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání). To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen OPL ) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. (1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka ( 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí). (2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky ( 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí). (3) Distribuce dle 283 trestního zákoníku a šíření OPL dle 287 trestního zákoníku (a další formy jednání uvedené v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu ( 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). (4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).

Vnitřní směrnice č. 1/2012

Vnitřní směrnice č. 1/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2012 Vypracovala: Mgr. Jaroslava Bímová Aktualizováno: 29.8.2012 S platností od: 3.9.2012 OBSAH Obsah... 2 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu...

Více

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán na pedagogické radě dne 28.8. 2015 pod číslem jednacím 117/2015 se schválenou platností od 1. 9. 2015. Školní řád základní

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Ustanovení pro žáky a zákonné zástupce II. Organizace výchovně vzdělávací práce III. Režim školy pro žáky IV. Prevence zneužívání návykových látek V. Hodnocení žáků (příloha) I. USTANOVENÍ

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.: 02/10-2007 VDŠ Školní řád (ve znění úprav ke 2. září 2013) Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Čj.: 02/10-2007-VDŠ Vypracoval:

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Š k o l n í ř á d Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Ř á d š k o l y a) Práva žáka Žák má právo: 1. na vzdělání a spravedlivé hodnocení 2. na účast ve výuce podle rozvrhu. 3. na odpočinek

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY V Zahrádkách 230, 270 23 Křivoklát, Tel: 313 558 258, E-mail: zsroztoky@iol.cz ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obsah: Práva a povinnosti žáků Práva žáka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016-1 - ZŠ Hranice, okres Cheb stanovuje svým školním řádem pravidla chování a jednání po

Více

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá Školní řád Základní škola Ostrava Stará Bělá Č. j.: 07/2005/1 Spisový znak:2.1 Účinnost od: 1. 9. 2005 Počet příloh:- Změny: 1. 9. 2006, 1. 1. 2007 (změna názvu školy), 3. 9. 2007(změna dozorů a používání

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

Řád školy. Projednán na pedagogické radě dne 25. srpna 2014 se schválenou platností od 1. září 2014

Řád školy. Projednán na pedagogické radě dne 25. srpna 2014 se schválenou platností od 1. září 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBNICE, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 471 26 Dubnice 240, IČO: 72742631, telefon: 487 851 598 www.zsdubnice.estranky.cz e-mail: jaroslava.hujkova@seznam.cz Řád

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6 Š K O L N Í Ř Á D Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla

Více

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy : Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace, č.345, 739 92 Návsí I. Práva žáků Žák má

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.: 415 710 598 Š K O L N Í Ř Á D Každý pracovník školy, žák a jeho zákonný zástupce je rovnoprávným

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 11/2013 Projednáno pedagogickou radou 29. 8. 2013 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D 1. Práva žáků 1. Mají právo v určených časech (uvedených v dalším bodě Školního řádu) využívat výpočetní techniku a internet. 2. Mají

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice VIII. 2011 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak Č. j.: Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD Ř 1.1.3 č.1/11 A10 Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 22. 06. 2015 Školská

Více

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál.

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál. Vypracoval: Jana Franková ředitel Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace Pedagogickou radou projednáno: Provozní poradou projednáno: Školní 2, Bruntál Organizační směrnice ředitele SVČ

Více

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 zpracoval Karolína Ranglová schválil Patrick Schnelly 1 Svobodná základní škola, o.p.s. Sídlo společnosti: Řetouň13, 400 02 Malečov Provozovna

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: Základní škola Sloupnice Školní řád základní školy Č.j.: 105/2009/RE Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B 10 / A 5 Počet příloh: 8 Změny: A. Školní řád dle 30 zákona 561/2004 Sb.... 1 1. Práva

Více

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Základní škola Budišov - příspěvková organizace 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Směrnice č. 1/2015 č. j.: ZŠ 111/2015 1. Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 -

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 - Školní řád Vydaný dne 1.9. 2009-1 - Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Práva a povinnosti žáků... 2 Práva žáků...2 Povinnosti žáků...3 Docházka do školy...3 Režim výuky ve škole...4 Režim při akcích mimo

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 262/2005 a Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) V souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Školní rok: 2012 / 2013 Š K O L N Í Ř Á D 1. Docházka do školy 2. Chování žáka 3. Práva žáků 4. Zacházení se školním majetkem 5. Další pravidla vnitřního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Bohuslavice 68, 78972 Dubicko ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická rada projednala dne: 31.8.2010 směrnice

Více

Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace. Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace. Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Účinnost: 2.9.2013 Projednáno na ped. radě dne: 29.8.2013 Razítko školy a podpis

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Škola Základní škola Nový Kostel, okres Cheb Školní řád základní škola A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Škola Základní škola Nový Kostel, okres Cheb Školní řád základní škola A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Škola Základní škola Nový Kostel, okres Cheb Školní řád základní škola Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schválila Rada školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.2013 Změny: Obsah: A Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín Kolínská 66, Ovčáry, 280 02 tel.: 321 722 429, e-mail: zsmsovcary@seznam.cz IČO: 70 99 32 11

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín Kolínská 66, Ovčáry, 280 02 tel.: 321 722 429, e-mail: zsmsovcary@seznam.cz IČO: 70 99 32 11 Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín Kolínská 66, Ovčáry, 280 02 tel.: 321 722 429, e-mail: zsmsovcary@seznam.cz IČO: 70 99 32 11 Školní řád základní školy Školní řád je vydáván na základě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.)

ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.) Preambule Školní řád vychází ze zákona č. 23/1991 Sb., kterým se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola Rakovského v Praze 12

Základní škola Rakovského v Praze 12 Základní škola Rakovského v Praze 12 Š K O L N Í Ř Á D pro škol. rok 2009 2010 Škola je výchovná a vzdělávací instituce, kde se všichni zúčastnění chovají tak, aby mezi nimi nedocházelo k nedorozumění,

Více

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace. Školní řád 2015/16

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace. Školní řád 2015/16 Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace Školní řád 2015/16 I. práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 500 11 Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 500 11 Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 500 11 Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Ustanovení pro žáky III. Ustanovení pro rodiče a zákonné zástupce žáků IV. Vnitřní pracovní

Více

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02

Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02 Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02 IČ: 60782358 tel. +420 581 701 613, +420 606 786 286 fax +420 581 701 627 e-mail: skola@zstenis.com www: zstenis.com ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

Základní škola Beroun Wagnerovo námě stí 458, Beroun 2. Ř á d š k o l y

Základní škola Beroun Wagnerovo námě stí 458, Beroun 2. Ř á d š k o l y Základní škola Beroun Wagnerovo námě stí 458, Beroun 2 Tel./ Fax.: 311 623 315 E-mail: trojkazsberoun@tiscali.cz www.3zsberoun.com Ř á d š k o l y Obsah: str. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Vnitřní řád ŠD Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 21.8.2015 Pedagogická rada projednala: 21.8.2015 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost od 1.9.2015

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. Husova 1126/43, 30100 Plzeň IČ 018 11 193 Školní řád verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Tento školní řád vstupuje v platnost od 1.9.2014. razítko

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Soběslav

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Soběslav ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Soběslav Čl. 1 ÚVOD 1. ZŠ Soběslav zahrnuje tyto součásti: základní školu školní družinu výdejnu jídel 2. Školní řád je právní normou, která upravuje provoz školy a vytváří příznivé

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více