Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press 2012. 0.3 Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative"

Transkript

1 Přehled mluvnice ntroduction 0.1 Present simple affirmative Ty S t vis viss Germany every year. a Přítomný čas prostý vyjadřuje děje, které se pravidelně opakují. leave school at four o clock every day. b Přítomný čas prostý používáme také k vyjádření všeobecně platných skutečností. Cows eat grass. c Všimněte si těchto pravopisných pravidel: 1 U sloves zakončených na -o přidáváme koncovku -es. goes to school at 8 o clock. 2 U sloves zakončených na souhlásky -ch, -sh, -s, -x nebo -z přidáváme koncovku -es. Koncovku -es vyslovujeme jako /z/. teacs English. 3 U sloves zakončených na -y po souhlásce koncové -y vypustíme a přidáváme koncovku -ies. worries a lot. ALE S often plays tennis. 0.2 Present simple negative 0.3 Present simple questions Do Does ty s Wre do live? live re? 0.4 Present simple short ansrs do. don t. Yes, ty No, ty s does. s doesn t. Do play football? Yes, do. (NE Yes, play.) Does s go to t cinema every day? No, s doesn t. (NE No, s doesn t go.) 0.5 Present simple and continuous have a shor at seven o clock every morning. t is seven o clock now. m having a shor. Přítomný čas prostý používáme, mluvíme-li o činnostech, které se opakují. Přítomný čas průběhový používáme, mluvíme-li o ději, který právě probíhá. Ty don t like milk. 0.6 Present continuous affirmative am m S t doesn t S is t s walking. reading a book. aring glasses. Ty are re 66 Oxford Universy Press 2012

2 Přítomný čas průběhový vyjadřuje děje a činnosti, které se odehrávají v okamžiku, kdy o nich mluvíme. Pravopisná pravidla pro tvoření příčestí přítomného viz přehled mluvnice Present continuous negative am not m not S is not swimming. t isn t Ty are not aren t 0.8 Present continuous questions Am s Are s ty Why are laughing? listening to t radio? 0.9 Present continuous short ansrs am. m not. s is. s isn t. Yes, No, are. aren t. ty ty s aring a hat? Yes, is. (NE Yes, s.) Are ty vising t school? No, ty aren t. 1 My life 1.1 Past simple: be affirmative S t Ty was re at home last night. 1.2 Past simple: be negative S t Ty was not wasn t re not ren t at home last night. 1.3 Past simple: regular verbs affirmative opened t door five minutes ago. watcd t football match yesterday. S cooked dinner last night. t looked cold this morning. vised my grandparents on Sunday. needed lp in June. Ty started t race at two o clock. Minulý čas prostý vyjadřuje děje a stavy, které proběhly v určé době v minulosti a nyní jsou ukončeny. Často je používán s výrazy jako např.: yesterday, ago, on (+ deen), in (+ mešic/rok), a at (+ hodinový čas). Všimněte si následujících pravopisných pravidel: 1 U sloves zakončených na -e přidáme koncovku -d. closed t door. 2 Slovesa zakončená souhláskou po krátké samohlásce koncovou souhlásku před koncovkou -ed zdvojují. stopped t car. Oxford Universy Press

3 3 U sloves zakončených na -y po souhlásce vypustíme koncové -y a přidáme koncovku -ied. married t President s daughter. ALE S played tennis yesterday. Všimněte si těchto pravidel výslovnosti: 1 Končí-li sloveso na -d nebo -t, vyslovujeme koncovku -ed jako /d/. 2 Končí-li sloveso na souhlásky -p, -k, -f, -sh, -ch, vyslovujeme koncovku -ed jako /t/. 3 V ostatních případech vyslovujeme koncovku -ed jako /d/. 1.4 Past simple: irregular verbs affirmative broke my arm. nt to France. S got a new hat. t made me ill. rode our bicycles. came to England last year. Ty gave me some money. Mnoho anglických sloves tvoří minulý čas prostý nepravidelně. Neplatí pro ně žádná pravidla a tvar každého slovesa se musíme nauč (viz seznam str.79). 1.5 Past simple negative S t Ty did not didn t drink t water. go to France. 1.6 Past simple: be questions Was re Přehled mluvnice s ty ready? Wn was t film on TV? 1.7 Past simple: be short ansrs was. wasn t. s s Yes, No, re. ren t. ty ty Was re? Yes, was. re ty angry? No, ty ren t. 1.8 Past simple: regular and irregular verbs questions s Did buy that T-shirt? ty Why did say that? 1.9 Past simple short ansrs s s Yes, did. No, didn t. ty ty Did s pass r test yesterday? Yes, s did. (NE Yes, s passed.) Did ty go to London? No, ty didn t. (NE No, ty didn t go.) 1.10 ago met him Ty moved house a long time two months ago. Výrazem ago ve spojení s časem minulým prostým vyjadřujeme, jak je to dlouho, co se určá událost stala. Ago stojí až za vyjádřením času. a ek ago three years ago 68 Oxford Universy Press 2012

4 1.11 like + -ing Ty S t like likes skiing. going to t cinema. Sloveso like / likes + příčestí přítomné významového slovesa (tvar s koncovkou -ing) používáme, mluvíme-li o koníčcích či zálibách. Všimněte si těchto pravopisných pravidel: 1 Většina sloves tvoří příčestí přítomné přidáním koncovky -ing k infinivu bez to. sing singing play playing carry carrying 2 U sloves zakončených na -e koncové -e vypustíme a přidáme koncovku -ing. dance dancing 3 U sloves zakončených na souhlásku po krátké samohlásce se tato souhláska před koncovkou -ing zdvojuje. s sting 4 U sloves zakončených na -ie koncové -ie vypustíme a přidáme -ying. lie lying 2 T future 2.1 will affirmative S t Ty will ll fly to t Moon one day. a K vyjádření budoucnosti můžeme použít slovesný tvar will + významové sloveso (infiniv bez to). ll be a famous singer. b Will + významové sloveso (infiniv bez to) lze použít k vyjádření nabídky. ll cook dinner tonight. c Will může vyjadřovat rozhodnutí. ve only got two pounds left. ll go to t bank and get some more money. Oxford Universy Press will negative S t will not buy a car next year. won t Ty 2.3 will questions s Will meet t Prime Minister? ty Wn will ty arrive? 2.4 will short ansrs s s Yes, will. No, won t. ty ty Will lp me? Yes, will. (NE Yes, ll.) Will be at t party tonight? No, won t. (NE No, won t be.) 2.5 going to affirmative am m is S s going to have a party t next ek. Ty are re Vazbu s going to používáme, pokud mluvíme o plánech do budoucnosti. m going to phone my friend tonight. s going to buy a new mobile. 69

5 2.6 going to negative S t Ty m not isn t aren t going to go to bed early. 2.7 going to questions Am s Are Přehled mluvnice s ty going to watch a film tonight? Wn are going to get up? 3 Times and places 3.1 Past continuous affirmative S t Ty was re walking home at four o clock yesterday. Minulý čas průběhový vyjadřuje, že někdo byl v určém okamžiku v minulosti uprostřed nějakého děje nebo suace. Pravopisná pravidla pro tvoření příčestí přítomného viz přehled mluvnice Past continuous negative S t was not wasn t watching TV last night. 2.8 going to short ansrs am. m not. Ty re not ren t s is. s isn t. Yes, No, are. aren t. ty ty Are going to spend all r money? Yes, am. (NE Yes, m.) s s going to be a teacr? No, s isn t. 3.3 Past continuous questions Was re s ty Why was s smiling at me? What re looking for? eating breakfast at eight o clock? 70 Oxford Universy Press 2012

6 3.4 Past continuous short ansrs was. s s Yes, No, wasn t. re. ren t. ty ty re using t nternet last night? Yes, was. (NE Yes, was using.) Was s playing t violin yesterday? No, s wasn t. 3.5 Past continuous and past simple Oba minulé časy používáme často společně k popisu suace, kdy kratší děj (minulý čas prostý) vstoupí do činnosti trvající delší dobu (minulý čas průběhový). While Mrs Jones was shopping, s met r friend. T telephone rang while Tom was having a bath. 4 London 4.1 t wh place names a Člen určý neužíváme u většiny názvů ulic, tříd, náměstí a parků. on Churchill Road Pozor na výjimky: in Oxford Street t High Street Trafalgar Square Hyde Park b Člen určý užíváme obvykle u názvů řek, moří, oceánů a kanálů. across t Mederranean (sea) t (River) Thames in t Atlantic (ocean) t Suez Canal c Člen určý užíváme obvykle u názvů divadel a kin. t Playhouse (tatre) t Odeon (cinema) d Člen určý stojí před názvy míst, je-li jejich součástí předložka of. t Tor of London t Cy of London t Bank of England Oxford Universy Press 2012 e U většiny názvů mostů člen určý neužíváme. Tor Bridge Pozor na výjimky: t Golden Gate Bridge t Severn Bridge f Je-li součástí názvu přivlastňovací pád ( s), člen určý neužíváme. Nelson s Column at Durrant s Hotel 4.2 Define and indefine articles: t and a / an s tre a supermarket near re? Yes, tre is. Go straight on until see a bridge. Cross t bridge and turn left. a Člen určý (t) užíváme: 1 když o něčem mluvíme opakovaně. had a meal at a Chinese restaurant last ek. T meal was good but t restaurant was very noisy. 2 ve spojení s tvary 3. stupně přídavných jmen a s řadovými číslovkami. t was t biggest house on t street. Or flat is on t second floor. 3 pokud existuje pouze jediná možnost svého druhu. wrote a letter to t Prime Minister. (Brain has only one Prime Minister.) b Člen neurčý (a / an) používáme: 1 po vazbě: Tre s... / s tre...? s tre a doctor in t building? Tre s a fly in my soup. 2 když mluvíme o něčem poprvé. watcd a film last night. Když následující slovo začíná samohláskou, používáme an: Tre s an interesting museum in this town. 4.3 something, etc. everything something anything nothing everybody somebody anybody nobody need to buy some food tre s nothing in t fridge. Somebody has taken my pen who was? Everybody knows that London is t capal of England. 71

7 4.4 Present continuous for future arrangements Přítomný čas průběhový může také vyjadřovat předem naplánovanou budoucnost. m meeting Joe tomorrow evening. re flying to Barbados in July. 5 Experiences 5.1 Present perfect affirmative Ty S t Přehled mluvnice have ve has s climbed a mountain. a Předpřítomný čas používáme tehdy, jestliže jsou výsledky děje minulého zřejmé v přítomnosti. ve seen t Tor of London. (NE ve seen t Tor of London last year.) b Předpřítomný čas tvoříme tvarem slovesa to have + příčestí trpné významového slovesa (3. tvar). c Příčestí trpné pravidelných sloves se tvoří přidáním koncovky -ed ke slovesu (infiniv bez to). Platí stejná pravidla pravopisu a výslovnosti jako pro minulý čas prostý, viz přehled mluvnice 1.3. d Mnoho tvarů příčestí trpného je nepravidelných. Pro tvoření těchto tvarů neexistují žádná pravidla. Tvar každého slovesa se musíme nauč. Viz seznam nepravidelných sloves na konci Workbook Present perfect negative 5.3 Present perfect questions Have Has ty s been in a film? Why have hidden my keys? 5.4 Present perfect short ansrs have. Yes, ty No, ty haven t. s has. s hasn t. Has vised France? Yes, has. (NE Yes, has vised.) Have ty met t Queen? No, ty haven t. 5.5 Present perfect: ever and never Have ever played rugby? Yes, have. But ve never played baseball. Ptáme-li se někoho na jeho dosavadní zkušenosti, užíváme vazbu have/has + ever + příčestí trpné. Have ever met a famous person? Chceme-li vyjádř, že někdo nějakou činnost až doposud ve svém životě nedělal, užíváme vazbu have/has + never + příčestí trpné. live in t USA, but ve never eaten pizza! Ty have not haven t read that book. 5.6 Present perfect: just Martin isn t h ungry. s just had breakfast. m tired. ve just run 10 kilometres! S t has not hasn t Just + předpřítomný čas můžeme použít k vyjádření něčeho, co se stalo nedávno. ve just started going to a new school. don t know anyone tre. 72 Oxford Universy Press 2012

8 6 Problems 6.1 should / shouldn t S t should vis a doctor. Ty Sloveso must ve spojení s významovým slovesem (infiniv bez to) vyjadřuje nutnost. must buy a ticket to go into t museum. Slovesný tvar mustn t + významové sloveso (infiniv bez to) vyjadřuje zákaz. mustn t shout in t classroom. 6.3 mustn t and don t have to mustn t tell r s a secret. don t have to go to school today s Saturday. S t Ty should not shouldn t talk to strangers. Slovesný tvar mustn t vyjadřuje zákaz. Slovesný tvar don t have to vyjadřuje, že něco není nutné či nezbytné. mustn t drive fast. t s dangerous. don t have to drive fast. ve got a lot of time. Slovesný tvar should + významové sloveso (infiniv bez to) používáme, chceme-li někomu porad. Zápor tvoříme tvarem should + not + významové sloveso (infiniv bez to). should be more careful. should listen to his doctor. Ty shouldn t run in t corridor. 6.2 must / mustn t S t Ty must be home before nine o clock. S t mustn t swim in t river. Ty Oxford Universy Press

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Sloveso být - to be (lekce Get ready A, strana 3) Podívejte se na píklady slovesa

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 Číslovky - Numbers Základní číslovky - Cardinal numbers 1-10 one 1 two 2 three 3 four 4 five 5 six 6 seven 7 eight 8 nine 9 ten 10 zero 0 (nebo ou ) POZOR:

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více