JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL"

Transkript

1 JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL POPIS místního/regionálního systému realizace Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Organizační zázemí zodpovědné osoby a pracovníci PZM a MA21; komise a pracovní skupiny Komunitní základ např.: komunitní spolupráce a podpora aktivit - akce a aktivity s místními partnery / systémová podpora aktivit (grant.systém) komunikace s veřejností - zjišťování názorů / zapojování do přípravy dílčích záměrů a rozhodnutí zvyšování kapacity pro získávání externích finančních zdrojů vzdělávání, osvěta, informovanost / management kvality Strategický rozvoj dvě vzájemně intenzivně komunikující součásti: komunitní pilíř brány (induktivní plánování) - komunitní část strategického plánu = komunitní Plán zdraví a kvality života expertní pilíř brány (deduktivní plánování) - expertní část strategického plánu Oficiální zastřešení - zastupitelstvo, vedení města (Deklarace Projektu Zdravé město WHO a MA21) Vnější vztahy PZM a MA21 - PR, propagace a medializace PZM a MA21; výměna informací s jinými ZM 1

2 ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ - koordinátor PZM a MA21 (pracovník úřadu) - politik PZM a MA21 (člen politického vedení města) - komise PZM a MA21 - pracovní skupiny PZM a MA21 (je doporučeno, aby hlavní partneři z těchto skupin byli členy komise PZM a MA21) KOMUNITNÍ ZÁKLAD Komunitní základ je vytvořen dobrou a přátelskou spoluprací mezi městem a partnery Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (instituce, nevládní organizace, školy ap.) i mezi těmito partnery navzájem. Společným zájmem je koncepční podpora zdraví, aktivní uplatňování udržitelného rozvoje a podmínek pro kvalitu života. V Metodice NSZM je komunitní spolupráce považována za základní znak postupu každého Zdravého města, obce či regionu ČR. Jednou z osvědčených forem místní spolupráce mezi radnicemi a mnoha partnery Projektu Zdravé město jsou velké akce pro veřejnost (kampaně), které jsou ve Zdravých městech výsledkem spolupráce s desítkami partnerských organizací. Jako motivační nástroje k rozvoji aktivity ve městě slouží různé typy grantových systémů města, provázané s Projektem Zdravé město a místní Agendy 21. Praktickou službou Zdravých měst, obcí, regionů pro partnerské organizace je poskytování informací o možnostech externích grantů či dotací pro jejich činnost a konzultace projektů (za případného využití spolupráce s odbornými partnery NSZM). KOMUNITNÍ PILÍŘ (KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ) Komunitní Plán zdraví a kvality života je speciálním rozvojovým plánem ve Zdravých městech, obcích regionech - je komunitní částí strategického plánu. Jedná se o mezioborový rozvojový plán, který sleduje řadu oblastí mj. s vlivem na zdraví obyvatel. Plán je zaměřen na komplexní rozvoj podmínek pro zdraví a kvalitní život obyvatel města s důrazem na uplatňování principů udržitelného rozvoje, a je provázán do strategického plánu. Komunitní plány ve Zdravých městech, obcích a regionech ČR vznikají dle Metodiky NSZM v kvalitě mezinárodních dokumentů (Health 21, Agenda 21, LEHAP). Plán se tedy stává mj. platformou pro implementaci mezinárodních dokumentů v municipalitě a pro osvětu o těchto mezinárodních standardech a doporučeních. Na přípravě a realizaci komunitního plánu pracují místní pracovní skupiny za účasti odborníků i veřejnosti pod vedením místního koordinátora PZM a MA21 či jiného facilitátora. Pro přípravu základní verze komunitního plánu podle Metodiky NSZM většinou členové NSZM využívají pomoc asociace. ps1 Organizační zajištění PZM a MA21 tzv. proaktivní buňka dle Metodiky NSZM ps8 ps2 ps7 P & K Komise ps3 POZNÁMKA PZM a MA21 = Projekt Zdravé město WHO a místní Agenda 21 ps6 ps5 ps4 2

3 PŘÍPRAVA KOMUNITNÍHO PLÁNU Smyslem komunitního pilíře strategického rozvoje Zdravého města, obce či regionu je aktivně získávat a dále uplatňovat poptávku různých cílových skupin v místě (neziskové organizace, školy, podnikatelé, zástupci veřejné správy, neorganizované veřejnosti apod.) V procesu komunitní spolupráce vzniká komunitní Plán zdraví kvality života, který má následující strukturu oblastí (lze uzpůsobit místním podmínkám): Veřejná správa a strategický rozvoj Životní prostředí Zdraví životní styl / zdravotní služby Volný čas / sport Sociální oblast / Sociálně patologické jevy Vzdělávání Kultura a společnost Podnikání / prosperita Doprava A Příprava základní verze komunitního plánu probíhá v návazných setkáních místních týmů, kterými dle Metodiky NSZM jsou: B 1. přípravné jednání komise PZM a MA21 2. jednání místních partnerů (zástupců cílových skupin) stanovení záměrů 3. jednání pracovních skupin doplnění aktivit C Postup vytváření místního systému PZM a MA21 (dle Metodiky NSZM a Kritérií MA21) 4. jednání expertů porovnání s mezin. dokumenty 5. jednání pracovních skupin stanovení ukazatelů úspěšnosti (upgrade) 6. Fórum Zdravého města - veřejné projednání Po dokončení základní verze komunitního plánu se pravidelně opakují Fóra ZM, (1x každém roce; předchází jim kontrola a aktualizace komunitního plánu v pracovních skupinách, ve spolupráci s odbory úřadu a komisemi). POZNÁMKY K PROCESU: - je nutná účast pracovníků úřadu ve všech pracovních skupinách - je doporučena účast politiků v pracovních skupinách - je třeba sledovat časovou a organizační návaznost Plánu na proces přípravy rozpočtu - měla by dobře fungovat komunikace s procesem realizace a aktualizace Strategického plánu 3

4 (Plán zdraví a kvality života je oficiální součástí strategického plánování a podkladem pro Strategický plán). 1. PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ KOMISE PZM A MA21 Cíl: základní informovanost, dohoda o postupu přípravy komunitního plánu (cca 15 osob). Účastníci: Komise PZM a MA21, případně další aktivní partneři. Výstup: Struktura oblastí komunitního plánu Doba trvání: 2 hod. Pozn.: Většinou spojeno s úvodní prezentací NSZM ČR. Stanovení oblastí komunitního plánu podle názoru místního týmu. Dohoda o účastnících dalšího týmového jednání. Politik PZM, koordinátor PZM. Facilitátor (NSZM). Komise Projektu Zdravé město, případně někteří partneři PZM. Každý účastník by měl obdržet písemnou pozvánku na jednání. K pozvánce na přípravné jednání není nutné zasílat další podklady. Obvyklý začátek jednání: odpolední hodiny délka jednání cca 1 hodinu. Je nutné, aby na sebe účastníci diskuse vzájemně viděli, ideální je tedy kulatý stůl, případně jednořadové "ženevské" uspořádání (čtverec či obdélník, kde sedí účastníci pouze po vnějším obvodu). Nevhodné jsou řady, školní uspořádání ap. = flipchart (stojan s velkými papíry) + zásoba několika papírů (může být přinejhorším nahrazeno nástěnkou nebo magnetickou tabulí s možností připevnění velkých papírů) = silné fixy (dobře píšící) = dataprojektor Město uvede jednání, přivítá účastníky a předá pracovní část jednání facilitátorovi. = krátký úvod do problematiky = představení účastníků a zjištění oblastí zájmu = dohoda o oblastech komunitního plánu a osobách, které by měly být přizvány do pracovních skupin = dohoda o dalším postupu a termínu příštího jednání. pozn. Ve scénáři není vhodné projednávat jiné body (např. záležitosti komise). Pokud je to potřeba, je vhodné svolat speciální jednání komise, např. hodinu před jednáním týmu komunitního plánu. Koordinátor PZM zajišťuje zápis z jednání týmu. Zápis by měl obsahovat zejména návrh oblastí komunitního plánu. Součástí zápisu je přehled účastníků. 4

5 2. JEDNÁNÍ MÍSTNÍCH PARTNERŮ STANOVENÍ ZÁMĚRŮ Cíl: naplnění oblastí komunitního plánu záměry, které jsou podle názoru týmu důležité pro zdraví, kvalitu života a pro udržitelnost. Účastníci: Komise PZM a MA21, široké zastoupení partnerů - instituce, školy, neziskové organizace, firmy (několik desítek osob). Doba trvání: 2,5-3 hod. **VÝSTUP: Naplnění oblastí komunitního plánu dlouhodobými záměry (horizont 15 let), které jsou podle názoru týmu důležité pro zdraví a kvalitu života ve městě. > První návrh obsahu komunitního plánu. Hlavním vodítkem, kterým účastníci uvozují své návrhy záměrů, je věta: "Zdraví a kvalita života obyvatel města se zlepší, a směřování k udržitelnému rozvoji bude zajištěno, pokud...", (většinou několik desítek lidí) Politik PZM, koordinátor PZM. Facilitátor (NSZM) Komise PZM a MA21 Široké zastoupení partnerů PZM, na nichž se dohodli účastníci přípravného setkání = úředníci = aktivní veřejnost = školy = podniky = odborníci = zastupitelé Každý účastník by měl obdržet motivační písemnou pozvánku na jednání. Obvyklý začátek jednání: odpolední hodiny, délka jednání cca 2 hodiny. Je nutné, aby na sebe účastníci diskuse vzájemně viděli. Optimální je uspořádání do "hnízd", tzn. sezení kolem stolů. Nevyhovující je řadové uspořádání (kinosál) nebo školní lavice. = flipchart (stojan s velkými papíry) + zásoba papírů - cca 15 (může být přinejhorším nahrazeno nástěnkou nebo magnetickou tabulí s možností připevnění velkých papírů) = silné fixy (dobře píšící) - cca 10 ks = dataprojektor Město uvede jednání, přivítá účastníky a předá pracovní část jednání facilitátorovi. = představení účastníků a zjištění oblastí zájmu = obnovená dohoda o oblastech komunitního plánu = práce v malých týmech dle oblastí plánu - návrh priorit v jednotlivých oblastech = vzájemná prezentace priorit a dohoda o výsledném návrhu komunitního plánu = dohoda o dalším postupu. Koordinátor PZM a MA21 zajišťuje zápis z jednání. Zápis by měl obsahovat samostatnou část - návrh komunitního plánu, vč. jednotlivých priorit. Součástí zápisu je přehled účastníků s uvedením oblasti, ve kterém pracovali. = více zapisovatelů nebo diktafon; = pozornost prezenční listině (měla by obsahovat důležité kontaktní údaje na účastníky); = medializace - novináři by měli být osobně přítomni jednání; 5

6 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN DOPLNĚNÍ AKTIVIT Cíl: naplnění oblastí komunitního plánu již existujícími aktivitami města i partnerů. Účastníci: členové pracovních skupin PZM a MA21 za jednotlivé oblasti komunitního plánu. Doby trvání: 8 x 1 hod. (celý den - každá prac.skupina jednu hodinu). Kontrola úplnosti záměrů. Doplnění již existujících aktivit k jednotlivým záměrům. > Pracovní verze komunitního plánu. Pracovní skupiny za jednotlivé oblasti (max. 10 osob za každou oblast). Každý účastník by měl mít k předem dispozici v pozvánce = pracovní návrh komunitního Plánu zdraví a kvality života z minulého jednání. Celodenní série jednání na každou oblast komunitního plánu je nutné vyčlenit 1 hod. (nedoporučuje se slučovat oblasti!) Je nutné, aby na sebe účastníci diskuse vzájemně viděli, nejlépe kulatý stůl. Flipchart, tlusté fixy. Dataprojektor. Město uvede jednání, představí účastníky a předá pracovní část jednání facilitátorovi. = prověření úplnosti záměrů v návrhu plánu = doplnění aktivit. Koordinátor PZM a MA21 zajišťuje zápis z jednání týmu. Součástí zápisu je přehled účastníků týmu. Zápis by měl obsahovat samostatnou část - upravený návrh Plánu zdraví a kvality života. 6

7 4. JEDNÁNÍ EXPERTŮ Cíl: odborné posouzení návrhu komunitního plánu, porovnání s mezinárodními dokumenty - Health 21, Agenda 21, NEHAP a další odborná doporučení; návrhy na doplnění Plánu o další záměry či aktivity. Účastníci: místní odborní partneři - Zdravotní ústav, OHS, odbor ŽP, organizace zabývající se udržitelným rozvojem. Doba trvání: 2 x 2 hod. (dopoledne - odpoledne) Pozn.: Jedná se zejména o odborníky, kteří se nevěnují plánu průběžně, nemusí být členy pracovních skupin PZM a MA21. Přehled názorů odborníků na stav města ve vztahu ke zdraví, udržitelnosti a kvalitě života. Provázanost mezinárodních dokumentů (Zdraví 21, Agenda 21, NEHAP) vůči záměrům formulovaným v návrhu Plánu zdraví. > Doplněná verze komunitního plánu. pozn. Porovnávány a provazovány do komunitního plánu mohou být i jakékoliv další dokumenty dle rozhodnutí města (např. programové prohlášení městské rady ap.). Jedná se o dvě týmová jednání probíhající během jednoho dne (dopoledne - odpoledne) - 1. tým se zaměřením zdraví, zdravotnictví, zdravý životní styl - 2. tým se zaměřením udržitelný rozvoj, životní prostředí pozn. Expertních týmů by se kromě expertů měli účastnit také garanti jednotlivých oblastí. V každém týmu by se dále měli účastnit vybraní expertní zástupci místních úřadů, institucí a sdružení, maximální počet na jeden tým je cca 10 osob: = hygienické stanice, zdravotního ústavu = odbory životního prostředí = zdravotnická pracoviště z oblasti zdravotní prevence (poradny, školicí centra, zdravotnické školy ap.) = občanská sdružení se zájmem o problematiku udržitelného rozvoje = zastupitelé, pokud jsou aktivní ve výše uvedených oblastech. Každý účastník by měl mít k předem dispozici v pozvánce na jednání - = níže uvedené "Dokumenty" (dle aktuálně projednávané sady dokumentů - všichni účastnící obdrží kompletní sadu) = aktuální návrh komunitního plánu. Expertní týmy probíhají v jeden den - 2 jednání. Délka jednoho projednávání cca 2 hodiny. Je nutné, aby na sebe účastníci diskuse vzájemně viděli, ideální je tedy kulatý stůl, případně jednořadové "ženevské" uspořádání (čtverec či obdélník, kde sedí účastníci pouze po vnějším obvodu). Nevhodné jsou řady, školní uspořádání ap. Flipchart, tlusté fixy. Dataprojektor. Město uvede jednání, představí účastníky a předá pracovní část jednání facilitátorovi. = porovnání priorit v návrhu komunitního plánu s prioritami mezinárodních dokumentů = další doporučení dle jednotlivých expertních pohledů na město Koordinátor PZM a MA21 zajišťuje zápis z jednání týmu. Součástí zápisu je přehled účastníků jednání. Zápis by měl obsahovat samostatnou část - upravený návrh komunitního plánů doplněný o graficky zvýrazněné expertní návrhy, zapracované do oblastí plánu. V plánu je též vyznačeno propojení s jednotlivými cíli a úkoly projednávaných dokumentů. UKÁZKA: Nehap - cíl 16; Health 21 - cíl 10; Agenda 21 - kap.9 7

8 5. JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN STANOVENÍ UKAZATELŮ ÚSPĚŠNOSTI Cíl: kontrola pracovní verze komunitního plánu, posouzení dalších námětů před veřejným projednáním (dohoda o průběhu veř.projednání), priorizace záměrů, stanovení ukazatelů úspěšnosti (místních indikátorů). Účastníci: členové pracovních skupin PZM a MA21 za jednotlivé oblasti komunitního plánu. Doby trvání: 8 x 1 hod. (celý den - každá prac.skupina jednu hodinu). Setřídění (priorizace) záměrů v jednotlivých oblastech komunitního plánu. Stanovení ukazatelů úspěšnosti k jednotlivým záměrům. > Pracovní verze komunitního plánu nebo upgradovaná verze plánu (v dalších letech). Pracovní skupiny za jednotlivé oblasti (max. 10 osob za každou oblast). Každý účastník by měl mít k předem dispozici v pozvánce = pracovní návrh komunitního Plánu zdraví a kvality života z minulého jednání. Celodenní série jednání na každou oblast komunitního plánu je nutné vyčlenit 1 hod. (nedoporučuje se slučovat oblasti!) Je nutné, aby na sebe účastníci diskuse vzájemně viděli, nejlépe kulatý stůl. Flipchart, tlusté fixy. Dataprojektor. Město uvede jednání, představí účastníky a předá pracovní část jednání facilitátorovi. = prověření úplnosti záměrů v návrhu plánu = priorizace záměrů = stanovení ukazatelů úspěšnosti (místních indikátorů) k jednotlivým záměrům. Koordinátor PZM a MA21 zajišťuje zápis z jednání týmu. Součástí zápisu je přehled účastníků týmu. Zápis by měl obsahovat samostatnou část - upravený návrh Plánu zdraví a kvality života. 8

9 6. FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Cíl: týmové veřejné projednání komunitního plánu se všemi zájemci. Účastníci: široká veřejnost. Doba trvání: 2,5-3 hod. Projednání návrhu komunitního plánu, který vznikl v předchozích týmových jednáních, se širokou veřejností ve městě (několik desítek až 100 osob). Finální jednání první fáze přípravy - vzniká základní verze plánu nebo její aktualizace v dalších letech. > Základní nebo aktualizovaná verze komunitního Plánu zdraví a kvality života. Široká veřejnost, přizvaná prostřednictvím místního tisku, plakátů ap. (kampaň k akci doporučujeme konzultovat s NSZM). ** PROPAGACE: Podstatnou podmínkou je účast několika desítek osob na projednání komunitního plánu. Proto je nutné využít veškeré možnosti jak na jednání pozvat širokou veřejnost. Doporučuje se mj. propagace za pomoci plakátů umístěných na místech, kde se veřejnost běžně pohybuje (sportovní zařízení, bazény, obchodní střediska, nádraží ap.). Každý z osvědčených účastníků z minulých týmových prací by měl obdržet motivační písemnou pozvánku na jednání. K pozvánce by měl být přiložen návrh Plánu zdraví. Pro další zájemce je nezbytné mít připraven dostatečný počet kopií návrhu komunitního plánu v jednací místnosti (je možno použít tzv.kapesní verzi). Obvyklý začátek jednání: odpolední hodiny (doporučeno 16 hod.), délka jednání cca 2,5 hodiny. Zásadní podmínkou je uspořádání do "hnízd", tzn. sezení kolem stolů, kterých je stejný počet jako počet oblastí v PZ. Účastníci se při příchodu zapíší na prezenční listinu do oblasti svého zájmu odcházejí ke stolu, který je přehledně označen. Doporučení: Je vhodné umístit v jednacím prostoru panely s prezentací partnerů PZM. - prezenční listiny dle oblastí - označení stolů písmeny dle oblastí plánu - flipchart + silné fixy (dle počtu oblastí v plánu) - dataprojektor Město uvede jednání, přivítá účastníky. Politik PZM provede krátkou prezentaci úspěšných aktivit (PowerPoint, fotografie!) Město předá pracovní část jednání facilitátorovi. = garanti stručně prezentují záměry v jednotlivých oblastech plánu = práce v malých týmech na návrhu doplnění k jednotlivým oblastem = vzájemná prezentace dílčích kroků a aktivit, dohoda o výsledné základní verzi plánu. DŮLEŽITÉ Město má pro jednání připraven komunitní plán na k promítání z dataprojektoru ** PÍSEMNÝ VÝSTUP: Koordinátor PZM zajišťuje doplnění PZ na základě výsledků jednání týmu. = více zapisovatelů nebo diktafon; = pozornost prezenční listině - měla by obsahovat důležité kontaktní údaje na účastníky - účastníci se již při příchodu (prezenci) zařadí do jednotlivých oblastí dle zájmu - je nutné, aby prezenci zajišťovala určená osoba; = medializace - novináři mohou být osobně přítomni jednání; 9

Zdravotní plány a politiky krajů. Seminář MZ ČR a NSZM ČR Praha, 23. října 2006

Zdravotní plány a politiky krajů. Seminář MZ ČR a NSZM ČR Praha, 23. října 2006 PROFILY ZDRAVÍ MĚST A KRAJŮ Sada indikátor torů zdravotního stavu Zdravotní plány městm Zdravotní plány a politiky krajů Seminář MZ ČR a NSZM ČR Praha, 23. října 2006 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST M ČR NSZM

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 19. 4. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Tisková zpráva Internet pro zdravotně postižené 2.

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Ž Á D O S T příloha č. 2 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Identifikační údaje Základní údaje o žadateli Název městské

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Společné téma NSZM 2007: Udržitelná a bezpečná doprava - zhodnocení

Společné téma NSZM 2007: Udržitelná a bezpečná doprava - zhodnocení Společné téma NSZM 2007: Udržitelná a bezpečná doprava - zhodnocení I. Společné téma NSZM 2007 Na základě usnesení jarní Valné hromady NSZM z roku 2006 byla jako Společné téma členů NSZM ČR schválena pro

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

Místní Agenda 21 jako metoda modernizace stě Chrudim

Místní Agenda 21 jako metoda modernizace stě Chrudim Místní Agenda 21 jako metoda modernizace veřejn ejné správy ve Zdravém m městm stě Chrudim a její propojení s CAF Projekt Zdravé město a místnm stní Agenda 21-2001 metoda modernizace veřejn ejné správy

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018 Zdravotní plán města Strakonice pro období 2015 2018 Obsah Úvod 3 Místní odborný tým...4 Průběh projednávání a schválení dokumentu..4 Analytická část Zdravotního plánu města Strakonice.4 Zdravotní plán

Více

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2016

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2016 Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2016 S o u h r n podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města. Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční

Více

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny - zápis

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO

KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO Akční plán pro rok 2013/2014 V rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053,

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Informace. Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) jsou dostupné na webové stránce:

Informace. Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) jsou dostupné na webové stránce: Informace Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) jsou dostupné na webové stránce: http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp Granty Grant je finanční pomocí na následující

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy Pracovní návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ke způsobu hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsahu ročního plánu kontrol, postupu při provádění kontrol, obsahu informace

Více

Pracovní list NSZM ČR VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU / Desatero problémů

Pracovní list NSZM ČR VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU / Desatero problémů Pracovní list NSZM ČR VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU / Desatero problémů Část II Vyhodnocení, aktualizace dokumentace Předložený pracovní list navazuje na pracovní list pro přípravu Fóra a je návodným

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Cílem plánovaných aktivit je rozšířit povědomí o spravedlivém obchodu a rozvojové spolupráci mezi co nejvíce obyvatel všech věkových skupin

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 5 Cestovní ruch - záruka prosperity Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.3. Název

Více

Zápis z odborné diskuze k projektovému záměru IPn

Zápis z odborné diskuze k projektovému záměru IPn Zápis z odborné diskuze k projektovému záměru IPn Program dalšího environmentálního vzdělávání Datum konání: 25.1.2012, 10.00 12.00 hod Místo konání: MŽP, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, č. 900 Přítomni:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

ZM_03 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZM_03 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 06.06.2016 Zpracoval Bc. Lenka Švecová, DiS. odbor Datum projednání v RM 13.06.2016 finanční Datum projednání v ZM 20.06.2016 Předkládá

Více

PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize:0 Strana 1 z 11

PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize:0 Strana 1 z 11 PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize:0 Strana 1 z 11 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Identifikace

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová. Místo: Moravská Třebová Dne: 22. dubna 2015

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová. Místo: Moravská Třebová Dne: 22. dubna 2015 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová Místo: Moravská Třebová Dne: 22. dubna 2015 Obsah prezentace 1. Organizační pokyny 2. Zhodnocení průběhu prací na projektu

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

IMPLEMENTACE SW NÁSTROJE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ ATTIS

IMPLEMENTACE SW NÁSTROJE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ ATTIS IMPLEMENTACE SW NÁSTROJE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ ATTIS TVORBA PROCESNÍ MAPY V PODMÍNKÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU TURNOV Ostrava, 6. října 2011 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Zadání projektu, jeho specifika

Více

Metodika testování navazujících evidencí

Metodika testování navazujících evidencí Metodika testování navazujících evidencí Základní metodický dokument k testování navazujících evidencí Centrálního depozitáře cenných papírů Verze: 3.0 Datum: 13.5.2010 Strana 1 (celkem 10) Úvod 1.1. Cíl

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

CHARITA OSTRAVA. Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA

CHARITA OSTRAVA. Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA Dobrý den, děkujeme, že jste se rozhodli využít služeb Poradny Charity Ostrava. V tomto materiálu najdete základní informace o nabízených službách a také o

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33062 Název projektu Vzdělávací projekt Autocentrum Dojáček Příjemce AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o. Datum zahájení realizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ KE KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ

PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ KE KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ KE KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ ROZHODNUTÍ PŘESEDNICTVA ZE DNE 15. DUBNA 2013 Kapitoly: 1. Dary obdržené při oficiálním

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví I. Úvod Po více než deseti letech od 16.července 2002, kdy evropští sociální partneři uzavřeli Rámcovou dohodu

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

OBĚŽNÍK Č. 2. projektu Místní akční plán Frýdek-Místek

OBĚŽNÍK Č. 2. projektu Místní akční plán Frýdek-Místek OBĚŽNÍK Č. 2 projektu Místní akční plán Frýdek-Místek Třanovice: 11. dubna 2016 ÚVODNÍ SETKÁNÍ... zástupců a zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o plnění úkolů Jihočeskou hospodářskou komorou za rok 2015. NÁVRH

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

Město Znojmo Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, jiných veřejných prostranství a číslování budov ve městě Znojmě č.

Město Znojmo Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, jiných veřejných prostranství a číslování budov ve městě Znojmě č. Město Znojmo Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, jiných veřejných prostranství a číslování budov ve městě Znojmě č. 6/2015 Článek 1 Základní ustanovení Tyto zásady určují postup při navrhování,

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) POŘIZOVATEL Městský úřad Železný Brod úřad územního plánování náměstí 3. května 1 468 22 Železný Brod ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 15. 8. 2005 Pracovní skupina č. 2 (Zdravotně postižení) Místo konání: budova ČSOB na Mírovém náměstí 65 v Kadani; kancelář Svazu tělesně postižených místní organizace Kadaň

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Miroslav Kunt. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy

Miroslav Kunt. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy Příloha č. 2 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Miroslav Kunt Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy Pozn.: Za českou archivní legislativu

Více

Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Pelhřimov za rok 2011

Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Pelhřimov za rok 2011 H o d n o t í c í z p r á v a Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Pelhřimov za rok 2011 Zpracovala: Jaroslava Čekalová koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Pelhřimov OBSAH 1. Projekt

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

Analýza projektu Zdravé město Brandýs nad Labem Stará Boleslav, realizovaného v rámci Národní sítě zdravých měst ČR v roce 2014

Analýza projektu Zdravé město Brandýs nad Labem Stará Boleslav, realizovaného v rámci Národní sítě zdravých měst ČR v roce 2014 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MĚÚ BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV Analýza projektu Zdravé město Brandýs nad Labem Stará Boleslav, realizovaného v rámci Národní sítě zdravých měst ČR v roce 2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Na základě Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen informovat příjemce

Více

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC Stránka 1 z 9 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Žatce (dále jen zastupitelstvo města ) tímto ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Téma: Analýza strategických, rozvojových a programových dokumentů statutárního města Brna (seminární práce do předmětu Veřejná správa) V Brně dne 25. dubna

Více

GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PODKLAD K E-LEARNINGOVÉMU KURZU

GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PODKLAD K E-LEARNINGOVÉMU KURZU GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PRAHA 2013 2 ÚVOD E-learningový kurz Genderově přátelský úřad Slaný vznikl v rámci projektu "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný" registrační číslo: CZ104/3404/8800208,

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: aj1ls101.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, 5. května

Více

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK)

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci Association for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) slouží zájmům

Více

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 Zadavatel: Město Nechanice Zpracovatel: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s. 1. Úvod Město Nechanice

Více

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 realizátor programu: Odbor prevence kriminality Městské policie Liberec Zpracoval : Mgr. Luboš Raisner Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík

Více