PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE"

Transkript

1 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy, dále zákonným zástupcům a ţákům školy. Program je nedílnou součástí Primární prevence sociálně patologických jevů ve škole a Minimálního preventivního programu školy. 1 CHARAKTERISTIKA ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je jakékoliv chování, jehoţ záměrem je ublíţit, ohrozit nebo zastrašovat ţáka, případně skupinu ţáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině ţáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. 1.1 Podoby šikanování 1. přímá podoba šikany: - fyzické útoky v podobě bití, - vydírání, - loupeţe, - poškozování věcí, - slovní útoky v podobě nadávek, - pomluvy, - vyhroţování, - poniţování, - sexuální obtěţování aţ zneuţívání, - kyberšikana prostřednictvím elektronické komunikace (útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování uráţlivých materiálů na internetové stránky apod.). 2. nepřímá podoba šikany: - demonstrativní přehlíţení, - ignorování ţáka či ţáků.

2 1.1.1 VERBÁLNÍ ŠIKANA psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií) FYZICKÁ ŠIKANA přímá a nepřímá (patří sem i krádeţe a ničení majetku oběti) SMÍŠENÁ ŠIKANA kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.). 1.2 Přímé a nepřímé znaky šikanování 1. Nepřímé (varovné) znaky: Ţák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do muţstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. Má-li ţák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. Stává se uzavřeným. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Zašpiněný nebo poškozený oděv. Stále postrádá nějaké své věci. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo pouţívá nepravděpodobné výmluvy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 2. Přímé znaky: Posměšné poznámky na adresu ţáka, pokořující přezdívka, nadávky, poniţování, hrubé ţerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný ţák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný Kritika ţáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským aţ nenávistným, nebo pohrdavým tónem. Nátlak na ţáka, aby dával věcné nebo peněţní dary šikanujícímu nebo za něj platil. Příkazy, které ţák dostává od jiných spoluţáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, ţe se jim podřizuje. Nátlak na ţáka k vykonávání nemorálních aţ trestných činů či k spoluúčasti na nich. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, ţe je oběť neoplácí.

3 Rvačky, v nichţ jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaţí se uniknout. 2 ODPOVĚDNOST ŠKOLY A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Škola je povinná zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví ţáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Pedagogický pracovník je povinen přijmout v této souvislosti náleţitá opatření. Je povinen předcházet šikanování mezi ţáky, jeho projevy neprodleně řešit a kaţdé oběti poskytnout okamţitou pomoc. 3 PREVENCE PROTI ŠIKANOVÁNÍ K primární prevenci šikanování patří práce se sociálním klimatem třídy. Základem je mapování vztahů ve třídních kolektivech a práce s jeho výsledky. Cílem je vytváření dobré školní atmosféry a rozvíjení pozitivních vztahů mezi ţáky ve škole kde vládne duch práva a spravedlnosti, důvěra k autoritě, vzájemná solidarita a kde silný chrání slabšího. Za tímto účelem pedagogové: podporují solidaritu a toleranci, posilují a vytváří podmínky pro zapojení všech ţáků do aktivit třídy a školy, uplatňují spolupráci mezi ţáky a rozvíjí jejich vzájemný respekt, rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince, vedou důsledně a systematicky ţáky k osvojování norem mezilidských vztahů zaloţených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu ţáka, pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k ţivotu druhého člověka. Je třeba věnovat pozornost různým příznakům skrytého násilí jak fyzického, tak psychického, které by šikanu mohly signalizovat. Důleţitá je otevřená komunikace s celou skupinou o problému. Ve školním řádu jsou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. Šikana je jen obtíţně řešitelná běţnými výchovnými prostředky. Vyţaduje komplexní přístup, důkladnou analýzu všech důleţitých okolností. V případě potřeby školní metodik prevence kontaktuje okresního metodika a spolupracuje s ním.

4 4 SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A INSTITUCEMI 4.1 Spolupráce se zákonnými zástupci Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, školního metodika prevence (dále jen ŠMP), výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání se zákonnými zástupci dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. Zákonný zástupce i ţák se můţe při podezření na šikanu obrátit na: třídního učitele, pedagogického pracovníka, při jehoţ hodinách nebo dohledu nad ţáky k šikaně dochází, ŠMP, výchovného poradce. ředitele školy. Ţák můţe taktéţ vyuţít i bezplatnou telefonní linku nebo Linka bezpečí. 4.2 Spolupráce s institucemi Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důleţitá spolupráce vedení školy, ŠMP, výchovného poradce s dalšími institucemi a orgány. Zejména: s pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP), středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, s Odborem sociálně-právní ochrany dítěte (dále jen OSPOD). Dojde-li k závaţnějšímu případu šikanování nebo při podezření, ţe šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 5 POSTUPY ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ 5.1 Počáteční stadium šikany Jedná se o takové vyšetřování šikany, které škola zvládne vlastními silami, a to dle následující osnovy: Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi (spolupráce třídního učitele, ŠMP, výchovného poradce, vedení školy). Nalezení vhodných svědků a zajištění svědecké výpovědi, popř. konfrontační rozhovory se svědky.

5 Rozhovor s agresory, popř. konfrontace mezi nimi, zajištění výpovědi agresorů. Informování zákonných zástupců o vzniklé situaci, pohovor se zákonnými zástupci agresora i oběti, svolání výchovné komise. Udělení adekvátního kázeňského opatření. Pokročilé stadium šikany Jedná se o takové vyšetřování šikany, které škola nezvládne vlastními silami a je nutná spolupráce s dalšími institucemi, především s PPP, OSPODem a Policií ČR, a to dle následující osnovy: bezprostřední ochrana oběti umístění ţáka do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby, kontaktování zákonných zástupců, kteří si ţáka vyzvednou a domluvit se s nimi na dalším postupu. Následně informovat ředitele školy, ŠMP a výchovného poradce. domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování situaci řeší tým nejlépe ve sloţení: ředitel školy nebo jeho zástupce, TU, ŠMP, výchovný poradce, popř. externí odborník rozhovor se ţáky v pořadí: oběť (tak, aby o tom nevěděli další ţáci), svědci (vhodné je písemné vyjádření svědků), agresoři (je nutné mít podklady a důkazy a upozornit je, ţe při jakémkoliv náznaku dalšího šikanování bude jejich potrestání přísnější, popř. to bude ohlášeno na policii apod.) dle situace je moţno agresory oddělit od kolektivu, aby nemohli ovlivňovat svědky oznámení šikany informovat zákonné zástupce, OSPOD a PPP, popř. Policii ČR či další orgány. informace učitelského sboru jedná-li se o závaţný případ, svolá ředitel mimořádnou poradu, seznámí učitele s okolnostmi vzniku a vyšetřování případu, s kázeňskými opatřeními a jak se bude dál pracovat s klimatem třídy individuální schůzka se zákonnými zástupci aktérů případu (agresorů, oběti) schůzky probíhají odděleně za přítomnosti ředitele školy, ŠMP, výchovného poradce a třídního učitele. Je vhodné, aby se schůzky účastnili oba zákonní zástupce ţáků. Jsou seznámeni s případem a opatřeními, která škola přijme. Z jednání je zhotoven zápis, který obdrţí i zákonní zástupci. Je dobré zákonným zástupcům doporučit odborné vyšetření ţáka. dohoda o vzájemné informovanosti mezi zákonnými zástupci a školou škola zákonné zástupce informuje, jak vyšetřování proběhlo a k jakým závěrům škola došla. Zákonní zástupci by měli školu informovat - např. dodání zprávy z vyšetření apod. třídnická hodina - třídní učitel informuje ţáky o riziku agresivního chování a o kázeňských opatřeních školy. Také informují ţáky o moţnostech pomoci pro oběti a svědky šikany a o přímých a nepřímých znacích šikany. Informuje ţáky, na koho se mají obrátit, pokud budou svědky nebo obětí šikany (třídní učitel, ŠMP, výchovný poradce, zákonní zástupci, schránka důvěry ). mimořádná třídní schůzka pokud se jedná o závaţný případ šikany, proběhne mimořádná třídní schůzka, na které jsou zákonní zástupci obecně seznámeni s případem, průběhem vyšetřování a opatřeních, které škola přijala. Zákonní zástupci jsou seznámeni s přímými i nepřímými znaky šikany a je jim řečeno, na které instituce se mohou obrátit (OSPOD, PPP, popř. Policii ČR). Je nutné zákonné zástupce ubezpečit, ţe se škola snaţí tomuto neţádoucímu jevu předcházet a pokud je zjištěn, tak jej řeší.anketa pokud má třídní učitel podezření na šikanu, provede s dětmi dotazníkové šetření formou ankety

6 (materiály si můţe vyzvednout u ŠMP) a na základě výsledků ankety postupuje dál (viz body výše) MOŢNÁ OPATŘENÍ PŘIJATÁ V SOUVISLOSTI SE ŠIKANOVÁNÍM: domluva třídním učitelem, informace zákonných zástupců (vyhotovit zápis), kázeňská opatření, převedení do jiné třídy, doporučení zákonným zástupcům vyhledat odbornou pomoc (PPP, ambulantní Středisko výchovné péče Karviná apod.), doporučit zákonným zástupcům umístit ţáka do pobytového oddělení Střediska výchovné péče, podání návrhu OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběţného opatření či ústavní výchovy, vyrozumění PČR. Vypracovala: Mgr. Yvona Sporyszová zástupce ředitele

7 DOPIS PRO ŢÁKY Milý ţáku, milá ţákyně, pokud budeš mít pocit, ţe je Ti ubliţováno, ať spoluţáky či doma, neváhej a obrať se na třídního učitele, školního metodika prevence (Ivona Gryčová), výchovnou poradkyni (Gabriela Hřebačková). Jsou to osoby, kterým se můţeš svěřit, a mohou Ti s Tvým trápením pomoci. Pokud je Ti trapně, ostýcháš se či se stydíš o svých problémech otevřeně mluvit, můţeš vyuţít školní schránku důvěry, která se nachází v přízemí školy u šaten 1. stupně. Tam vloţ dopis, psaníčko s Tvými starostmi, které nemůţeš a ještě neumíš vyřešit sám, s kamarády nebo s rodiči. Tuto schránku vybírám já sama, klíček mám pouze já a nikdo jiný. Slibuji Ti, ţe zachovám listovní tajemství, ţe důvěra bude zachována. Tvůj vzkaz proberu nejdříve s Tebou a nabídnu Ti moţnosti řešení. Pak Ty sám si zvolíš cestu řešení. Neboj se a svěř se se svými starostmi. Svěřená bolest je poloviční, kdyţ se s ní podělíš s něký s někým, kdo pomůţe! Chtěla bych Tě poprosit, abys do schránky vhazoval(a) lístečky, vzkazy s problémy, které Tě opravdu bolí a trápí, nevíš si s nimi rady. Pokud nebude vzkaz určen mé osobě, označ, prosím, pro koho je určen a já mu vzkaz předám. Vloţ ho prosím do obálky nebo zalep, protoţe nechci číst, co mi nepatří. Já vzkaz dotyčné osobě předám. Neměj strach se pod vzkaz podepsat. Často se ve schránce objevují anonymní, nekonkrétní vzkazy, které nemohu řešit, protoţe nevím, komu, nebo s čím mám poradit. Děkuji Ti za projevenou důvěru. Ivona Gryčová

8 DOPIS PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE Váţení zákonní zástupci, Své děti znáte nejlépe Vy. Obracím se tedy na Vás s prosbou: kdybyste měli jakékoli podezření, ţe je Vašemu dítěti ubliţováno, neváhejte obrátit se na školního metodika prevence, třídního učitele, výchovnou poradkyni, kteréhokoli pedagoga či na vedení školy. Vaši informaci vezmeme ihned na vědomí a budeme se snaţit ji okamţitě řešit. Děkujeme za Vaši podporu. Ivona Gryčová ŠIKANA Co je to šikana a jak ji poznáte? Jak se zachovat a na koho se můţete obrátit? Kdy škádlení přerůstá v šikanu? Odpovědi můţete nalézt také na těchto webových stránkách:

9 Mgr. Ivona Gryčová školní metodik prevence

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE I. Předmět Tento program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ:

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: 1. Dokumenty k prevenci šikanování - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/2013-1 - Metodické doporučení

Více

34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu.

34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu. 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 23 PLZEŇ tel.: 378028801, fax.: 378028802 http://www.zs34.plzen-edu.cz e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz Program proti šikanování ve škole 1.

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace 751 17 Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30 Telefon: 581 224 248 www.zshornimostenice.cz Mobil: 739 310 468 E-mail: zs@zshornimostenice.cz

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Školní preventivní strategie Vypracoval: Mgr. Miroslava Štibingerová, metodik

Více

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 OBSAH 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012

Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012 Název a adresa školy Základní škola Roštín Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaroslava Plachá

Více

Program proti šikanování ve škole Obsah Právní východiska 1. Vymezení základních pojmů

Program proti šikanování ve škole Obsah Právní východiska 1. Vymezení základních pojmů Základní škola Proseč, okres Chrudim Program proti šikanování ve škole Č.j.: ZŠ 262/2009 Účinnost od: 22.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah Právní východiska 1. Vymezení základních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Králová Telefon na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35. VNITŘNÍ POKYN K ŘEŠENÍ ŠIKANY Vypracoval: Schválil: (Školní program proti šikanování)

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Damníkov Program proti šikanování na školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov Program proti šikanování Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 24 246/2008-6

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE 1 PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE Jako součást Minimálního preventivního programu Základní školy a mateřské školy v Chomuticích, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MSMT 22294/2013 1 Vypracovala: Mgr.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola a Mateřská škola Horníkova 1 příspěvková organizace Brno 628 00 Školní rok 2013/14 Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Prachatice,Národní 1018 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE Vypracoval: Schválil: PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Mgr.Jana Klímová,školní metodik prevence

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ , příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Vypracovaly: Schválila: PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Mgr. R. Palzerová, PaedDr. I. Rudolfová PaedDr. Irena Rudolfová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více